Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

181. zk., 2008ko irailaren 23a, asteartea

N.º 181, martes 23 de septiembre de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
5355
5355

AGINDUA, 2008ko uztailaren 22koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Horren bitartez, Eraikinetako instalazio termikoen erregelamenduari (EITE) buruzko arauak eman dira

ORDEN de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).

Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) onartzen duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuaren bitartez, pertsonen ongizate-, segurtasun- eta higiene-eskaerari erantzun ahal izateko, eraikinetako instalazio termikoek bete behar dituzten energia-eraginkortasunaren eta segurtasunaren eskakizunak arautzen dituen oinarrizko arau-esparru berria sortu da.

Mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), se ha creado el nuevo marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar, seguridad e higiene de las personas.

Aldez aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoan, arau batzuk eman ziren euren eskumen-eremuan eta horiek arau-esparru berri honetara egokitzea eta eguneratzea beharrezkoa da.

Previamente, en la Comunidad Autónoma de Euskadi se habían dictado algunas normas, en el ámbito de sus competencias, que es necesario adaptar y actualizar a este nuevo marco normativo.

Beste aldetik, arauak alderdi askotan Autonomia Erkidegoei jarduteko eremua uzten die, Autonomia Erkidegoek euren lurralde-eremuan aplikatu beharreko alderdi batzuk zehaztu eta osatu ditzaten.

Por otra parte, la propia norma deja, en muchos aspectos, campo de actuación a las Comunidades Autónomas para que, en su propio ámbito territorial, determinen y complementen algunos aspectos de necesaria aplicación.

Ondorioz, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak, hala eskatzen duten alderdietan, aipatutako Erregelamendua garatzen duen eta bestetik, Autonomia Erkidego honetan dagoen araudia aldatzen eta argitzen duen arau bat emateko beharra ikusi du, arau-esparru berri honetara egokitzeko helburuarekin.

Consecuentemente, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha visto la necesidad de dictar una norma que desarrolle, en los aspectos que así lo requieren, el citado Reglamento y que, por otra parte, modifique y matice la normativa existente en esta Comunidad Autónoma para adaptarla a ese nuevo marco normativo.

Zentzu horretan, arau honek instalazio termikoen abiaraztea, mantentzea eta aldizkako ikuskapenak hartzen ditu eraginpean, baita errekuntzaren produktuen ebakuazioa ere. Gai horri buruz, argitzea eta osatzea komeni den erregulazio autonomikoa lehendik ere aplikatu zen 2000ko uztailaren 12ko Aginduaren bidez (2000-09-19ko EHAA). Azkenik eta era berean, memoria teknikoko eta ziurtagirien eredu berriak barnean hartzen ditu, uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuan araututakora egokitzeko.

En este sentido, la presente norma afecta fundamentalmente a la puesta en servicio, mantenimiento e inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas, así como a las evacuaciones de los productos de la combustión, materia esta sobre la que ya se había actuado a través de la Orden de 12 julio de 2000 (BOPV 19-09-2000), que conviene matizar y completar. Por último, incluye, así mismo, los nuevos modelos de memoria técnica y certificados, para adecuarlos a lo regulado en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Aipatutako lege-xedapenak eta oro har aplikatzekoak diren eta horiekin bat datozen gainerako arauak ikusi dira, eta honako hau

Vistas las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación

EBATZI DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Instalazioak abiaraztea.

Artículo 1.– Puesta en servicio de instalaciones.

1.– 2000ko abenduaren 26ko Aginduan (Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena da, industria-instalazioak abiarazteari buruzko prozedura sinplifikatzeari buruzkoa —2001-01-24ko EHAA—, eta Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2001eko urriaren 1eko Aginduak —2001-10-18ko EHAA— aldatu zuen) ezarritako prozeduraren arabera abiaraziko dira instalazio termikoak.

1.– La puesta en servicio de las instalaciones térmicas en los edificios se realizará conforme al procedimiento establecido en la Orden de 26 de diciembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, de simplificación del procedimiento para la puesta en servicio de instalaciones industriales (BOPV 24-01-2001), modificada por Orden de 1 de octubre de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo (BOPV 18-10-2001).

2.– Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua —hemendik aurrera EITE— onartzen duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluari dagokionez, kontuan hartu behar da erregelamendu hori jada eraikita dauden eraikinetan gaineratzen diren instalazio termiko berrietan ere aplikatzekoa dela.

2.– En relación con el artículo 2.2 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, en adelante RITE, debe considerarse que dicho reglamento es también aplicable a las nuevas instalaciones térmicas que se incorporen en los edificios ya construidos.

3.– EITEaren 30. artikuluari dagokionez, ez da beharrezkoa izango arau-alor honetan baimendutako kontrol-entitate edo -erakundeek instalazioen hasierako ikuskapenak egitea.

3.– En relación con el artículo 30 del RITE, no será preciso realizar las inspecciones iniciales de las instalaciones por organismos o entidades de control autorizadas en este campo reglamentario.

4.– Bero- eta hotz-sorgailuen abiaraztea egiten duen agenteak aparatuan etiketa itsasgarri bat jarri beharko du eta abiaraztea noiz egin den eta aparatuaren errendimenduaren balioa zein den idatzi beharko ditu.

4.– El agente que realice la puesta en servicio de los generadores de calor o frío deberá colocar una etiqueta adhesiva en el aparato y anotar la fecha en la que se ha realizado y el valor del rendimiento del mismo.

5.– 5 kW-ak gainditzen dituen eta 70 kW-ak gainditzen ez dituen bero- eta hotz-sorkuntzako instalazioetan, instalaturiko eguzki-energiaren potentzia kontuan eduki gabe, erabili beharreko memoria teknikoaren eredua agindu honen 1. eranskinean islatzen dena izango da. Memoria horren edukia instalazio motara egokitu beharko da, eta bildu gabe utz ditzake aplikatzekoak ez diren memoriaren zatiak.

5.– En las instalaciones cuya potencia de generación de calor o de frío exceda los 5 kW y no supere los 70 kW, sin tener en cuenta la potencia de energía solar instalada, el modelo de memoria técnica a utilizar será el que se refleja en el anexo 1 de la presente Orden. El contenido de dicha memoria podrá adaptarse al tipo de instalación, pudiendo no contemplar las partes no aplicables de la misma.

Instalazioak abiarazteko, instalatzaileak 2. eranskinean adierazten den memoria teknikoaren eta instalazioaren ziurtagiriaren kopia bat aurkeztu beharko dio erabiltzaileari zein energia banatu edo hornitzen duen enpresari.

Para la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador deberá entregar una copia de la memoria técnica y del certificado de instalación indicado en el anexo 2 tanto a la persona usuaria como a la empresa distribuidora o suministradora de energía.

Energia hornitzen duen enpresaren aldaketari dagokionez, erregai-depositua bete ahal izateko, erabiltzaileak dagozkion memoria teknikoa eta instalazio termikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko ditu.

En el caso de cambio de empresa suministradora de energía, para poder realizar el llenado del depósito de combustible, la persona usuaria deberá presentar la memoria técnica y el certificado de la instalación térmica correspondientes.

6.– Elementu komunekin lokalei zerbitzua ematen dieten klimatizazio-sistema guztiak (berokuntza, hozketa edo aireztapena) instalazio berekoak direla hartzen da kontuan. Zentzu horretan, EITEaren 15.2 artikuluan eraikintzat hartzen dena, ez zaie soilik bertikalean eraikita dauden eraikinei aplikatu behar, baizik eta horizontalean eraikita daudenei ere bai.

6.– Se considera que pertenecen a una misma instalación todos los sistemas de climatización (calefacción, refrigeración o ventilación) que den servicio a locales con elementos comunes. En este sentido, la consideración de edificio indicada en el artículo 15.2 del RITE debe entenderse no sólo con respecto a los construidos en vertical sino también a aquellos construidos en horizontal.

7.– 70 kW-ko potentzia gainditzen duten eraikuntza berriko instalazioetan, EITEaren eskakizunak justifikatzeko proiektuak edo proiektuek, 16. artikuluari dagokionez, instalazioaren osotasuna bildu beharko du/dute (berokuntzaren, hozketaren, aireztapenaren, eguzki-energiaren edo beste energia berriztagarrien osotasuna barne) eta agindu honen 3. eranskinean adierazitako eskema kontuan hartu beharko du/dute.

7.– En las instalaciones de edificios de nueva construcción, cuya potencia supere los 70 kW, el proyecto o proyectos justificativos de las exigencias del RITE, a los que se refiere el artículo 16, deberán contemplar la totalidad de la instalación, incluyendo la parte de calefacción, la de refrigeración, la de ventilación, la solar térmica u otras energías renovables, y atenerse al esquema indicado en el anexo 3 de la presente Orden.

Instalazioa hainbat proiektutan garatzen bada, horietako batek instalazio osoaren kontrol-sistemaren egokitasuna azaldu beharko du, energia-eraginkortasuneko eskakizuna justifikatze aldera. Kasu horretan, arestian adierazitako proiektu nagusiaren obra-zuzendaritzaren ziurtagiriak instalazio osoaren behar bezalako integrazioa eta funtzionamendua adierazi beharko du, eta eranskin gisa bildu ahalko dira instalazioaren azpisistema guztien obra-zuzendaritzako ziurtagiriak.

En caso de que la instalación se desarrolle en varios proyectos, uno de ellos deberá indicar la idoneidad del sistema de control de la instalación completa, a fin de justificar la exigencia de eficiencia energética. En este caso, el certificado de dirección de obra del proyecto principal, indicado anteriormente, deberá señalar la correcta integración y funcionamiento de la totalidad de la instalación, pudiendo figurar como anexo al mismo los certificados de dirección de obra de los diferentes subsistemas de la instalación.

8.– 70 kW-tik gorako potentzia duten edo jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen dieten instalazio termikoek datu teknikoei buruzko fitxa bat eduki beharko dute. Horri dagokionez, galdara-gelako ikusteko moduko tokian jarri beharko du fitxa enpresa instalatzaileak.

8.– Las instalaciones térmicas con potencia superior a 70 kW o que den servicio a locales o edificios de pública concurrencia ó a más de una persona usuaria, deberán disponer de una ficha de datos técnicos. A este respecto, la empresa instaladora deberá colocar la ficha en un lugar visible de la sala de calderas.

9.– Instalazioen erreformei buruzko EITEaren 2.3 artikuluari dagokionez, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

9.– En relación con el artículo 2.3 del RITE sobre reformas en las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Aurkeztu beharreko dokumentazioa aldaturiko alderdiari dagokio, eta erreformaren osteko instalazio osoaren datu teknikoen fitxa berriarekin batera entregatu beharko da.

a) La documentación a presentar corresponderá a la parte modificada, debiéndose acompañar la nueva ficha de datos técnicos de la instalación completa después de la reforma.

b) EITEaren 2.3.b artikuluari dagokionez, bero- eta hotz-sorkuntzako tresnak aldatuz gero, eta betiere 70 kW-ko potentziako edo potentzia txikiagoko sorgailuak badira, sorgailu batek ezaugarri ezberdinak dituela hartuko da kontuan potentzia nominalaren % 25eko aldakuntza gertatzen denean edo ebakuazio- edo errekuntza-sistema aldatzen denean (ganbera irekia edo itxia). 70 kW-tik gorako potentzia duten sorgailuentzat edozein ordezpen hartuko da erreformatzat.

b) En caso de la sustitución de los equipos de generación de calor o frío, en relación con el artículo 2.3.b del RITE, cuando se trate de generadores de potencia menor o igual a 70 kW, se considerará que un generador es de diferentes características cuando se produzca una variación del 25% de la potencia nominal o se cambie de sistema de evacuación o de sistema de combustión (cámara abierta o cerrada). Para generadores de potencia superior a 70 kW cualquier sustitución será considerada reforma.

Aurrekoa gorabehera, instalatzen diren ekipo berriek EITEaren eskakizunak bete beharko dituzte. 70 kW-ko potentzia edo potentzia txikiagoa duten eta ebakuazioa fatxadara edo patiora duten gaseko galdara indibidualen kasuan, 5. klaseko NOx emisiokoak izan beharko dute galdera horiek.

No obstante lo anterior, los nuevos equipos que se instalen deberán cumplir los requisitos del RITE. En caso de calderas individuales a gas con potencia igual o inferior a 70 kW y con evacuación a fachada o patio, éstas deberán ser de emisiones de NOx de clase 5.

10.– Datu teknikoen fitxaren, abiarazteko eskaeraren eta etiketa itsasgarriaren ereduak 4., 5. eta 6. eranskinetan adierazita daude, hurrenez hurren.

10.– Los modelos de la ficha de datos técnicos, de solicitud de puesta en servicio y de la etiqueta adhesiva se indican en los anexos 4, 5 y 6 respectivamente.

2. artikulua.– Errekuntzaren produktuen ebakuazioak.

Artículo 2.– Evacuaciones de los productos de la combustión.

Errekuntzaren produktuen ebakuazioek EITEan adierazitakoa betetzeaz gain, gaseko galdara eta berogailuetako instalazio indibidualen errekuntzatik eratorritako gasen ebakuazioa arautzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko uztailaren 12ko Agindua ere bete beharko dute, aipatutako aginduaren 2.2 artikuluan adierazitakoa izan ezik.

Las evacuaciones de los productos de la combustión se atendrán además de lo indicado en el RITE, a lo dispuesto en la Orden de 12 julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas, excepto en lo indicado en artículo 2.2 de dicha Orden.

Behar bezala arrazoitutako kasuetan, gas-erregaiak erabiltzen dituzten bero-sorgailuen errekuntzaren produktuen ebakuaziorako, honako hau onartzen da: irteera-ahoak eraikineko edo aldameneko eraikinetako aireztapeneko edozein baoren kota altuena baino beherago kokatzea, betiere UNE-EN 13779 Arauaren A eranskineko A.2.4. idatz-zatiaren A.1 irudian adierazitako distantziak betez, errekuntzaren produktuak EHA 4ko kalitatea duen kanporatze-airearekin parekatu behar direla eta ebakuazio-emaria taulan adierazitakoaren 1/3 izango dela kontuan hartuz. Kasu horietan, instalatzen diren ekipo berriek 5. klaseko NOx emisiokoak izan beharko dute.

En casos debidamente motivados, para evacuaciones de los productos de la combustión de los generadores de calor que utilicen combustibles gaseosos, podrá aceptarse que las bocas de salida se sitúen por debajo de la cota más alta de cualquier hueco de ventilación del propio edificio o de edificios colindantes, debiendo en cualquier caso cumplirse las distancias indicadas en la figura A.1 del apartado A.2.4 del anexo A de la norma UNE-EN 13779, teniendo en cuenta que los productos de la combustión deben asimilarse a aire de expulsión de calidad EHA 4 y que los caudales de evacuación serán 1/3 de los indicados en la tabla. En estos casos, los nuevos equipos que se instalen deberán ser de emisiones de NOx de clase 5.

3. artikulua.– Erregelamenduaren jarraibide teknikoen ordezko konponbideak.

Artículo 3.– Soluciones alternativas a las instrucciones técnicas del reglamento.

EITEaren jarraibide teknikoen xedapenekiko ordezko konponbideak hartu nahi diren instalazioetan, Erregelamenduaren 14.2.b) artikuluan agindutakoaren arabera, aipaturiko EITEaren 6. artikuluan adierazitako Dokumentu onartuan aipatzen diren konponbideak aplikatu beharko dira, CADEMen onespen-txostena lortu edo gaian eskumena duen Zuzendaritzaren onespen-ebazpena, instalazioak abiarazi baino lehenagoko probak eta ikuskapenak egin aurretik.

En las instalaciones en las que se pretendan adoptar soluciones alternativas a las prescripciones de las instrucciones técnicas del RITE, de acuerdo con lo indicado en el artículo 14.2.b) del reglamento, deberán aplicar las soluciones que se indiquen en el correspondiente Documento reconocido indicado en artículo 6 del citado RITE, obtener un informe de idoneidad del CADEM, o la correspondiente Resolución de aprobación de la Dirección competente en la materia, con anterioridad a la realización de las pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

Aurreko paragrafoan aipaturiko ebazpena edo dagokion frogagiria eraikuntzaren liburuan sartu beharko da.

La resolución referida en el párrafo anterior o el documento justificativo correspondiente deberá incorporarse al libro del edificio.

4. artikulua.– Instalazioen mantentzea.

Artículo 4.– Mantenimiento de las instalaciones.

1.– Jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen ez dieten 70 kW-ko potentzia edo potentzia txikiagoa duten instalazioen mantentze-ikuskapenenak bi urtetik behin egingo dira, beste segurtasun- edo ingurumen-erregelamendu batzuei dagokionez egin behar diren egiaztapenak izan ezik.

1.– La periodicidad de las revisiones de mantenimiento de las instalaciones con potencia igual o inferior a 70 kW que no den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o con más de una persona usuaria será cada dos años, excepto las comprobaciones que deban realizarse en relación con otras reglamentaciones de seguridad o medioambientales.

2.– EITEaren 28. artikuluan adierazitako mantentze-ziurtagiriei dagokionez, ez dago zertan dagokion Industria Lurralde Bulegora igorri eta, aitzitik, administrazioaren eskura egongo dira.

2.– En relación con los certificados de mantenimiento indicados en el artículo 28 del RITE, no será necesario enviarlos a la Oficina Territorial de Industria correspondiente, sino que estarán a disposición de la Administración.

3.– Akats oso larria aurkitzen bada, EITEaren 33. artikuluaren arabera, jarduneko enpresak instalazio termikoa zerbitzutik kanpo utzi eta dagokion Lurralde Bulegoa eta energia banatzen duen enpresa jakinaren gainean jarri beharko ditu.

3.– En caso de detectar un defecto muy grave, de acuerdo con el artículo 33 del RITE, la empresa actuante deberá dejar la instalación térmica fuera de servicio y comunicarlo a la Oficina Territorial correspondiente y a la empresa distribuidora de energía.

4.– Mantentze-egiaztapenak amaitutakoan, horiek egin dituen enpresak 6. eranskinean adierazitako etiketa itsasgarrian eguna eta identifikazio-marka idatzi beharko ditu.

4.– Finalizadas las comprobaciones de mantenimiento, la empresa que lo realice, deberá anotar la fecha y su marca de identificación en la etiqueta adhesiva indicada en el anexo 6.

Etiketa itsasgarria ez duen instalaziorik badago, mantentze-lanak egiten duen enpresak etiketa itsasgarria jarri beharko du.

En caso de instalaciones existentes que no dispongan de la etiqueta adhesiva, la empresa que realice el mantenimiento deberá colocarla.

5.– Instalazio termikoen mantentze-ziurtagiriaren eredua 7. eranskinean adierazten da.

5.– El modelo del certificado de mantenimiento de las instalaciones térmicas se indica en el anexo 7.

5. artikulua.– Instalazioen energia-eraginkortasunaren aldizkako ikuskapenak.

Artículo 5.– Inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones.

1.– 8. eranskinean adierazitako irizpideak kontuan hartuta egingo dira instalazio termikoen aldizkako ikuskapenak.

1.– Las inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas se realizarán atendiendo a los criterios indicados en el anexo 8.

Ikuskapen horiek sorgailuen energia-eraginkortasunaren egiaztapenak eta instalazio osoaren ikuskapena biltzen dituzte.

Estas inspecciones engloban las comprobaciones de la eficiencia energética de los generadores y la inspección de la instalación completa.

2.– Instalazio termikoen aldizkako ikuskapenak egin ditzaketen agenteak, EITEaren 31.3 artikuluan adierazitako entitate edo erakundeez gain, honako hauek izango dira:

2.– Los agentes que podrán realizar las inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas, además de los organismos o entidades indicados en el artículo 31.3 del RITE, serán los siguientes:

a) Jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen ez dieten 70 kW-ko potentzia edo potentzia txikiagoa duten instalazioetarako, baimendutako enpresa mantentzaileak edo behar bezala egiaztatutako markako Laguntza Teknikoko Zerbitzu (LTZ) ofizialak.

a) Para las instalaciones con potencia igual o inferior a 70 kW, que no den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o con más de una persona usuaria, las empresas mantenedoras autorizadas o los Servicios de Asistencia Técnica oficiales de marca debidamente acreditados (S.A.T.).

b) Gainerako instalazioetarako, instalazioak diseinatzeko eskudun diren teknikari independenteak, betiere egiaztatzen badute behar bezala gainditu dutela «Instalazio termikoen ikuskapenari» buruzko ikastaro bat, alor horretan onetsitako erakunde batek emandakoa, industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartelak eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretuaren arabera (2006-04-12ko EHAA), eta dagokion Zuzendaritzak baimendu badu. Horri dagokionez, erakundeak gutxienez 10 urteko esperientzia beharko du izan energia-eraginkortasuneko irizpenak egiten eta irakasleek prestakuntza berezia beharko dute eta gutxienez 5 urteko esperientzia egiaztatu energia-eraginkortasunaren alorrean.

b) Para el resto de las instalaciones, técnicos independientes competentes para el diseño de instalaciones, que acrediten haber superado satisfactoriamente un curso de «Inspección de instalaciones térmicas», impartido por una entidad reconocida en la materia de acuerdo con el Decreto 63/2006 de 14 de marzo, por el que se regulan los carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial (BOPV 12-04-2006) y que haya sido autorizado por la Dirección competente. A estos efectos, la entidad deberá disponer de experiencia de al menos 10 años en la realización de dictámenes de eficiencia energética y los profesores deberán estar especialmente cualificados y acreditar una experiencia en el ámbito de la eficiencia energética de al menos 5 años.

Jarduteko, aurreko paragrafoan aipaturiko teknikoek «Instalazio termikoen ikuskatzaileko» dagokion txartela eduki beharko dute eta ez dute instalazio termikoen enpresa mantentzaile baten pertsonala izan beharko.

Para poder actuar, el personal técnico indicado en el apartado anterior deberá estar en posesión del correspondiente carné de «Inspector de instalaciones térmicas» y no pertenecer a la plantilla de una empresa mantenedora de instalaciones térmicas.

3.– Aurreko 2.b idatz-zatian adierazitako instalazio termikoaren ikuskapenak mantentze-enpresaren aurrean egin beharko dira eta haren lankidetza aktiboarekin.

3.– Las inspecciones de la instalación térmica indicadas en el anterior apartado 2.b deberán realizarse en presencia y con la colaboración activa de la empresa mantenedora.

4.– Akats oso larria aurkitzen bada, EITEaren 33. artikuluaren arabera, jarduneko agenteak instalazio termikoa zerbitzutik kanpo utzi eta dagokion Lurralde Bulegoa eta energia banatzen duen enpresa jakinaren gainean jarri beharko ditu.

4.– En caso de detectar un defecto muy grave, de acuerdo con el artículo 33 del RITE, el agente actuante deberá dejar la instalación térmica fuera de servicio y comunicarlo a la Oficina Territorial correspondiente y a la empresa distribuidora de energía.

5.– Ikuskapena amaitutakoan, ikuskapena egin duen agenteak 6. eranskinean adierazitako etiketan eguna, identifikazio-marka eta errendimenduaren balioa idatzi beharko ditu.

5.– Finalizada la inspección, el agente que la realice deberá anotar, en la etiqueta indicada en el anexo 6, la fecha en la que se ha realizado, su marca de identificación y el valor del rendimiento.

6.– Instalazio termikoen ikuskatze-ziurtagirien ereduak 9. eranskinean azaltzen dira.

6.– Los modelos de los certificados de inspección de las instalaciones térmicas se indican en el anexo 9.

70 kW-ko potentzia edo potentzia txikiagoa duten eta jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen ez dieten instalazioen kasuan, nahitaezko mantentzearen barruan bilduko dira aldizkako ikuskapenak.

En caso de las instalaciones de potencia menor o igual a 70 kW y que no den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o con más de una persona usuaria, las inspecciones periódicas se incluirán dentro del mantenimiento obligatorio.

7.– 70 kW-ko potentzia baino handiagoko edo jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen dieten instalazioetan, jarduneko agenteek jakinarazi beharko dizkiote aldizkako ikuskapenen datuak dagokion Lurralde Bulegoari, horretarako izango diren bitarteko telematikoak erabilita.

7.– En las instalaciones de potencia mayor de 70 kW o que den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o con más de una persona usuaria, los datos de las inspecciones periódicas deberán comunicarse a la correspondiente Oficina Territorial por parte de los agentes actuantes, utilizando los medios telemáticos que se dispongan a tal efecto.

8.– Ikuskapenek 10 urteko aldizkakotasuna izango dute lehen ikuskapenerako zerbitzuan jarri den egunetik zenbatzen hasita, eta 5 urtekoa ondoren.

8.– La periodicidad de las inspecciones será de 10 años desde la fecha de puesta en servicio para la primera inspección y posteriormente cada 5 años.

6. artikulua.– Informazio estatistikoa.

Artículo 6.– Información estadística.

Enpresa instalatzaileek, mantentze-enpresek, behar bezala egiaztatutako markako Laguntza Teknikoko Zerbitzuek (LTZ) eta instalazio termikoaren ikuskapenak egiten dituzten agenteek urtero aurkeztu beharko dituzte dagokion Industriako Lurralde Bulegoan, otsaila amaitu aurretik, estatistika-datuak alor horretan eskudun den Zuzendaritzak zehazten duen formatuan edo horretarako izango diren bitarteko telematikoek erabiliz.

Las empresas instaladoras, mantenedoras, los Servicios de Asistencia Técnica oficiales de marca debidamente acreditados (S.A.T.) y los agentes que realicen las inspecciones de la instalación térmica deberán presentar anualmente ante la correspondiente Oficina Territorial de Industria, antes de fin de febrero, los datos estadísticos en el formato que se determine por la Dirección competente en la materia o utilizando los medios telemáticos que se dispongan a tal efecto.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Agindu hau indarrean hasten denean zerbitzuan jarri zirenetik edo sorgailua aldatu zenetik 20 urtetik gorako antzinatasuna duten 70 kW-tik goragoko potentzia duten edo jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen dieten egungo instalazioek aldizkako ikuskapen bat egin beharko dute 2010-12-31 baino lehen.

Primera.– Las instalaciones existentes, de potencia mayor de 70 kW o que den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o con más de una persona usuaria, que a la entrada en vigor de esta Orden tengan una antigüedad superior a 20 años, desde su puesta en servicio o desde el cambio del generador, deberán realizar la inspección periódica de la instalación antes del 31-12-2010.

5 urtetik 20 urtera bitarteko antzinatasuna dutenek, 2012-12-31 baino lehen.

Aquellas cuya antigüedad esté comprendida entre 5 y 20 años, antes del 31-12-2012.

Bigarrena.– Agindu hau indarrean hasten denean 70 kW-tik gorako potentzia duten egungo instalazioetan edo potentzia txikiagokoak izaki eta jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen dieten egungo instalazioetan, enpresa mantentzaileek instalazio termikoaren datu teknikoen fitxa landu beharko dute eta galdara-gelako ondo ikusteko moduko leku batean jarri 2009-12-31 baino lehen.

Segunda.– En las instalaciones existentes a la entrada en vigor de esta Orden, con potencia superior a 70 kW, o las que siendo de inferior potencia den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o a más de una persona usuaria, las empresas mantenedoras deberán confeccionar la ficha de datos técnicos de la instalación térmica y colocarla en un lugar visible de la sala de calderas antes del 31-12-2009.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– 1994ko maiatzaren 25eko Agindua indargabetzen da, Industria eta Energia sailburuarena, Berokuntza, Klimatizazio eta Ur Bero Sanitarioko instalazio indibidualak abiarazteko izapidetze-prozedura eta beharrezko dokumentazioa ezartzen duena.

Primera.– Se deroga la Orden de 25 de mayo de 1994, del Consejero de Industria y Energía, por la que se establece el procedimiento de tramitación y la documentación necesaria para la puesta en servicio de Instalaciones individuales de baja potencia de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.

Bigarrena.– 2000ko uztailaren 12ko Aginduaren 2.2 artikulua indargabetzen da. Agindu hori Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena da, eta gaseko galdara eta berogailuetako instalazio indibidualen errekuntzatik eratorritako gasen ebakuazioa arautzen du.

Segunda.– Se deroga el artículo 2.2 de la Orden de 12 julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, procedentes de calderas y calentadores a gas.

Hirugarrena.– 2005eko urtarrilaren 17ko behin-behineko jarraibidea indargabetzen da, Industria eta Meategien Administrazio-arloko zuzendariarena, erregaitzat gasa duten keen ebakuazioari buruzkoa.

Tercera.– Se deroga la instrucción provisional de 17 de enero de 2005 del Director de Administración de Industria y Minas sobre evacuaciones de humos con combustibles gaseosos.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– 1.– Industria-segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartelak eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren I. eranskina aldatzen da eta, hortaz, honela geratuko da Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko idatz-zatia:

Primera.– 1.– Se modifica el anexo I de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, de manera que el apartado relativo a Instalaciones Térmicas en Edificios quedará redactado de la siguiente manera:

Eraikinetako Instalazio Termikoak

Instalaciones Térmicas en Edificios

– Eraikinetako instalazio termikoetarako norbanakoaren prestakuntzako txartelak.

– Carné de cualificación individual para instalaciones térmicas en edificios.

– Instalazio termikoetako ikuskatzaileko norbanakoaren prestakuntzako txartela

– Carné de cualificación individual de inspector de instalaciones térmicas.

2.– Industria-segurtasunaren alorrean norbanakoren prestakuntzako txartelak eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren III. eranskinaren II.4 puntuari idazkuntza berria ematen zaio eta, hortaz, honela geratuko da idatzita Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko idatz-zatia.

2.– Se da nueva redacción al punto II.4 del anexo III de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, de manera que el apartado relativo a Instalaciones Térmicas en Edificios quedará redactado de la siguiente manera:

«II.4.– Instalazio termikoetako Ikuskatzaileko norbanakoaren prestakuntzako txartela.»

«II.4.– Carné de cualificación individual de inspector de instalaciones térmicas».

Industria-ingeniaritzako, industria-ingeniaritza teknikoko eta arkitekturako titulua eta espezialitate horretarako IV. eranskinean adierazitako gaitasun-probak gainditu izanaren egiaztapena.

Título de Ingeniería industrial, Ingeniería técnica industrial o Arquitectura y acreditación de haber superado las pruebas de aptitud del curso indicado en el anexo IV para esta especialidad.

3.– Industria segurtasunaren alorrean norbanakoaren prestakuntzako txartelak eta enpresa baimenduak arautzen dituen martxoaren 14ko 63/2006 Dekretua garatzen duen Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2006ko apirilaren 10eko Aginduaren IV. eranskinaren IV.4 puntuari idazkuntza berria ematen zaio eta, hortaz, honela geratuko da idatzita Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko idatz-zatia:

3.– Se de nueva redacción al punto IV.4 del anexo IV de la Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de cualificación individual y las empresas autorizadas en materia de seguridad industrial, de manera que el apartado relativo a Instalaciones Térmicas en Edificios quedará redactado de la siguiente manera:

«IV.4.– Instalazio termikoetako Ikuskatzaileko norbanakoaren prestakuntzako txartela.»

«IV.– 4.– Carné de cualificación individual de inspector de instalaciones térmicas»

a) Gutxieneko iraupena: 80 ordu.

a) Duración mínima 80 horas

b) Gutxieneko programa:

b) Programa mínimo:

– Berokuntzako eta Ur Bero Sanitarioko instalazio eraginkorren diseinua.

– Diseño de instalaciones eficientes de calefacción y ACS.

– Klimatizazio instalazio eraginkorren diseinua.

– Diseño de instalaciones eficientes de climatización.

– Energia berriztagarriak dituzten instalazio eraginkorren diseinua (eguzki-energia termikoa, biomasa, geotermikoa…).

– Diseño de instalaciones eficientes con energías renovables (solar térmica, biomasa, geotérmica…)

– Instalazio termikoen ikuskapena eta irizpena (energia-eraginkortasuna eta segurtasuna).

– Inspección y dictamen de instalaciones térmicas (eficiencia energética y seguridad).

Bigarrena.– Agindu honen eranskinetan hartutako dokumentuek hainbat eredu izan ditzakete, betiere eranskin horietan aurreikusitako datu guztiak jasotzen badituzte.

Segunda.– Los documentos incluidos en los anexos de la presente Orden podrán presentar modelos diferentes, debiendo contener los datos previstos en los citados anexos.

Hirugarrena.– Gaian eskuduna den zuzendariak ahalmena du agindu honekin batera doazen eranskinak aldatzeko edo dokumentu berriak gehitzeko.

Tercera.– Se faculta al Director competente en la materia para modificar los anexos que acompañan a la presente Orden o añadir nuevos documentos.

Laugarrena.– Xedapen hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da indarrean.

Cuarta.– La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko uztailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2008.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

1. ERANSKINA / ANEXO 1
1. ERANSKINA / ANEXO 1

EITE (1027/2007 ED) BETETZEARI BURUZKO JUSTIFIKAZIOAREN MEMORIA TEKNIKOA, 5 kW-TIK 70 kW-RAINOKO POTENTZIA DUEN BEROKUNTZA, KLIMATIZAZIO EDO UR BERO SANITARIOAREN INSTALAZIOARI BURUZKOA

EITE (1027/2007 ED) BETETZEARI BURUZKO JUSTIFIKAZIOAREN MEMORIA TEKNIKOA, 5 kW-TIK 70 kW-RAINOKO POTENTZIA DUEN BEROKUNTZA, KLIMATIZAZIO EDO UR BERO SANITARIOAREN INSTALAZIOARI BURUZKOA

MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE (RD 1027/2007) DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA CON POTENCIA ENTRE 5 kW y 70 kW

MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE (RD 1027/2007) DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN O AGUA CALIENTE SANITARIA CON POTENCIA ENTRE 5 kW y 70 kW

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

2. ERANSKINA / ANEXO 2
2. ERANSKINA / ANEXO 2

BEROKUNTZA, KLIMATIZAZIO ETA UBS-REN EGIAZTAGIRIA

BEROKUNTZA, KLIMATIZAZIO ETA UBS-REN EGIAZTAGIRIA

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

3. ERANSKINA
ANEXO 3
ERAIKINEKO INSTALAZIO TERMIKO BATERAKO PROIEKTUAREN ESKEMA
ESQUEMA DE UN PROYECTO DE INSTALACIÓN TÉRMICA EN EDIFICIO

Instalazio termikorako proiektuan edo proiektuetan instalazio osoa hartu behar da kontuan, bai berokuntza, hoztekoa, aireztapena, eguzki-energia termikoarena edo beste energia berriztagarri batzuk, eta EITEaren 16.3.a) artikulua dela-eta justifikatu beharko dira proposatutako soluzioak, dagozkien eskakizun teknikoen kalkuluak eta ekipo eta materialen ezaugarri teknikoak, hurrenkera honetan:

El proyecto o proyectos de la instalación térmica deberá contemplar la totalidad de la instalación, incluyendo la parte de calefacción, la de refrigeración, la de ventilación, la solar térmica u otras energías renovables, debiendo justificarse, en relación con el artículo 16.3.a) del RITE, las soluciones propuestas, los cálculos de las correspondientes exigencias técnicas y las características técnicas de los equipos y materiales, en el siguiente orden:

Memorian honako gai hauek aipatu beharko dira:

La memoria deberá indicar:

1.– Instalazioaren identifikazioa eta ezaugarri orokorrak

1.– Identificación de la instalación y características generales

2.– Eskakizun teknikoen justifikazioa:

2.– Justificación de las exigencias técnicas:

2.1.– Konforteko eta Higieneko eskakizuna.

2.1.– Exigencia de bienestar e higiene.

2.1.1.– Ingurugiroaren kalitate termikoa.

2.1.1.– Calidad térmica del ambiente.

2.1.2.– Barrualdeko airearen kalitatea.

2.1.2.– Calidad del aire interior.

2.1.3.– Higienea.

2.1.3.– Higiene.

2.1.4.– Ingurugiro akustikoaren kalitatea.

2.1.4.– Calidad del ambiente acústico.

2.2.– Eraginkortasun Energetikoaren eskakizuna.

2.2.– Exigencia de eficiencia energética.

2.2.1.– Hotza eta beroa sortzea.

2.2.1.– Generación de calor y frío.

2.2.2.– Igorgailuak.

2.2.2.– Emisores.

2.2.3.– Hodi-sareak.

2.2.3.– Redes de tuberías y conductos.

2.2.4.– Kontrola.

2.2.4.– Control.

2.2.5.– Kontsumoak zenbatzea.

2.2.5.– Contabilización de consumos.

2.2.6.– Energia berreskuratzea.

2.2.6.– Recuperación de energía.

2.2.7.– Energia berriztagarriak aprobetxatzea.

2.2.7.– Aprovechamiento de energías renovables.

2.2.8.– Ohiko energiaren erabilera mugatzea.

2.2.8.– Limitación de la utilización de la energía convencional.

2.3.– Segurtasuneko eskakizuna.

2.3.– Exigencia de seguridad.

2.3.1.– Hotza eta beroa sortzea.

2.3.1.– Generación de calor y frío.

2.3.1.1.– Makina-gelak.

2.3.1.1.– Salas de máquinas.

2.3.1.2.– Tximiniak.

2.3.1.2.– Chimeneas.

2.3.1.3.– Bioerregai solidoen biltegiratzea.

2.3.1.3.– Almacenamiento de biocombustibles sólidos.

2.3.2.– Hodi-sareak.

2.3.2.– Redes de tuberías y conductos.

2.3.3.– Suteen kontrako babesa.

2.3.3.– Protección contra incendios.

2.3.4.– Erabilpen-segurtasuna.

2.3.4.– Seguridad de utilización.

3.– Ekipoek eta materialek pilaka biltzeko izan behar dituzten gutxieneko ezaugarri teknikoak, eta horniketa-baldintzak.

3.– Características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales (para su acopio), y las condiciones de suministro.

4.– Egiaztapenak eta instalazioaren gauzapena eta bukatutako instalazioa kontrolatzeko probak.

4.– Verificaciones y pruebas que deben efectuarse para realizar el control de la ejecución de la instalación y el control de la instalación terminada.

5.– Erabilera eta mantenimendu eskuliburua, segurtasun eta erabilera jarraibideak ematen dituena, bai eta funtzionamendurako, prebentziozko mantenimendurako eta instalazioaren energia-kudeaketarako programak ere.

5.– Manual de uso y mantenimiento, con las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación.

4. ERANSKINA / ANEXO 4
4. ERANSKINA / ANEXO 4

INSTALAZIO TERMIKOAREN DATU TEKNIKOEN FITXA

INSTALAZIO TERMIKOAREN DATU TEKNIKOEN FITXA

FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

5. ERANSKINA / ANEXO 5
5. ERANSKINA / ANEXO 5

ABIARAZTE ESKAERA

ABIARAZTE ESKAERA

SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO

SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

6. ERANSKINA / ANEXO 6
6. ERANSKINA / ANEXO 6

MANTENIMENDU ETA IKUSKAPEN ETIKETA

MANTENIMENDU ETA IKUSKAPEN ETIKETA

ETIQUETA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

ETIQUETA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

7. ERANSKINA / ANEXO 7
7. ERANSKINA / ANEXO 7

BEROKUNTZA, HOZKETA ETA UBS-REN MANTENIMENDUAREN EGIAZTAGIRIA

BEROKUNTZA, HOZKETA ETA UBS-REN MANTENIMENDUAREN EGIAZTAGIRIA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

8. ERANSKINA
ANEXO 8
INSTALAZIO TERMIKOAREN ALDIZKAKO IKUSKAPENA
INSPECCION PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

A) Bero-sorgailuak dituzten instalazioen aldizkako ikuskapena

A) Inspección periódica de instalaciones con generadores de calor

– Helburua: 70 kW-tik gorako instalazioak aldizka ikuskatzea, edo 70 kW-ko potentzia edo handik beherakoa dutenak, jendarteko lokal edo eraikinei edo erabiltzaile bat baino gehiagori zerbitzua ematen badiete.

– Objeto: la inspección periódica de las instalaciones cuya potencia P> 70 kW y de las P<= 70 kW, que den servicio a locales o edificios de pública concurrencia o a más de una persona usuaria.

Ikuskapen horren barruan, sorgailuen eraginkortasun energetikoaren ikuskapenak eta instalazioaren ikuskapen osoa sartuta daude.

Esta inspección engloba las inspecciones de eficiencia energética de los generadores y la inspección completa de la instalación.

– Araudia: EITEren IT4 (1027/2007 ED)

– Campo reglamentario IT4 del RITE (RD 1027/2007)

– Norainokoa: 4.2.1 eta 4.2.3 ITE aginduak jasotzen dituen ikuskapen bat egitea, bero-sorgailuek eraginkortasun energetikoa dutela eta instalazioaren segurtasun-baldintzak mantentzen direla egiaztatzeko.

– Alcance: Realización de una inspección que incluya la ITE 4.2.1 y 4.2.3 con el fin de comprobar la eficiencia energética de los generadores de calor y el mantenimiento de las condiciones de seguridad de la instalación.

Soilik beroa sortzen duten ekipoak dituzten instalazioei aplikatuko zaie.

Se aplicará a las instalaciones con equipos que solamente generan calor.

– Diharduten eragileak: Karneta duen ikuskatzaile baimendua edo kontrolatzeko erakunde baimendua eta mantenimenduaz arduratzen den enpresaren ordezkaria.

– Agentes actuantes: Inspector autorizado con carné o del Organismo de control autorizado y representante de la empresa mantenedora.

– Baliabide materialak: Ikuskatzaileak emandako neurketa-ekipoak (konbustioa neurtzeko ekipoak, matxarda anperimetrikoa eta ingurugiro eta kontaktu termometroak).

– Medios materiales: Equipos de medición aportados por el inspector (maleta de análisis de combustión, pinza amperimétrica y termómetros de ambiente y de contacto).

– Egin beharreko egiaztapenak:

– Comprobaciones a realizar:

1.– Dokumentazio-erregistroa:

1.– Registro documental:

Ziurtatu instalazioaren dokumentazioa badela eta dokumentazio hori egokia dela.

Comprobación de la existencia y de la idoneidad de la documentación de la instalación

1.1.– Proiektu edo memoria teknikoa.

1.1.– Proyecto o memoria técnica.

1.2.– Obraren zuzendaritza eta bukaerako ziurtagiria.

1.2.– Certificado de dirección y terminación de obra.

1.3.– Instalazio-ziurtagiria.

1.3.– Certificado de instalación.

1.4.– Abiarazteko baimena.

1.4.– Autorización de puesta en servicio.

1.5.– Erabilera eta mantenimendu eskuliburua (liburua edo antzekoa).

1.5.– Manual de uso y mantenimiento (Libro o similar).

1.6.– Instalazioaren datu teknikoei buruzko fitxa.

1.6.– Ficha de datos técnicos de la instalación.

1.7.– Mantenimendu-erregistroa.

1.7.– Registro de mantenimiento.

1.8.– Legionella prebenitzeko erregistro-liburua.

1.8.– Libro registro de prevención de la legionela.

2.– IT.1 Eraginkortasun energetikoa.

2.– Eficiencia energética IT.1.

2.1.– Eroanbideen eta isolamenduen ikusizko ikuskapena.

2.1.– Inspección visual de conducciones y aislamientos.

2.2.– Zirkulatzaileen ikusizko ikuskapena (egoera, bibrazioak...)

2.2.– Inspección visual de circuladores (estado, vibraciones...)

2.3.– Sekzionatze-balbulen ikuskapena (egoera eta jarduera…)

2.3.– Inspección de válvulas de seccionamiento (estado y actuación…)

2.4.– Kontrolaren ikuskapena (egoera eta funtzionamendua).

2.4.– Inspección del control (estado y funcionamiento).

2.5.– Energia berreskuratzeko sistemaren ikuskapena (egoera eta funtzionamendua).

2.5.– Inspección del sistema de recuperación de energía (estado y funcionamiento).

3.– Sorgailuaren errendimenduaren ebaluazioa.

3.– Evaluación del rendimiento del generador.

3.1.– Honako hauek badirela eta zenbateko kontsumoak dituzten egiaztatzea:

3.1.– Comprobar la existencia y consumos de:

3.1.1.– Lehen mailako energiaren kontagailua.

3.1.1.– Contador de energía primaria.

3.1.2.– Energia elektrikoaren kontagailua.

3.1.2.– Contador de energía eléctrica.

3.1.3.– Instalazioari emandako energiaren kontagailua.

3.1.3.– Contador de energía emitida a la instalación.

3.1.4.– UBS orokorraren kontagailua.

3.1.4.– Contador de ACS general.

3.1.5.– Sarrerako ur hotzaren kontagailua.

3.1.5.– Contador de agua fría de entrada.

3.1.6.– Eguzki-energiako kolektoreek emandako energiaren kontagailua.

3.1.6.– Contador de energía aportada por los colectores de energía solar.

3.1.7.– Beste energia berriztagarri batzuek emandako energiaren kontagailua.

3.1.7.– Contador de energía aportada por otras energías renovables.

3.2.– Konbustioaren uneko errendimenduaren neurketa, instalazioaren diseinuko potentziarik gorenean.

3.2.– Medición del rendimiento instantáneo de la combustión a potencia máxima de diseño de la instalación.

3.3.– Mantenimendu-eragiketetan neurtutako errendimenduen bilakaeraren analisia eta ikuskapen horretan lortutako balioekin alderatzea.

3.3.– Análisis de la evolución de los rendimientos medidos en las sucesivas operaciones de mantenimiento y comparación con los valores obtenidos en esta inspección.

3.4.– Instalazioaren eraginkortasunaren analisia eta CADEMeko ratioekin alderatzea.

3.4.– Análisis de la eficiencia de la instalación y comparación con los ratios del CADEM.

4.– Instalazioaren eta ekipoen segurtasun-baldintzak.

4.– Condiciones de seguridad de la instalación y equipos.

4.1.– Sorgailua kokatzen den lokala ikuskatzea (aireztapenak, itxiturak, PdCren ebakuazioak,…)

4.1.– Comprobación del local en el que se sitúe el generador (ventilaciones, cerramientos, evacuaciones de PdC,…)

4.2.– Segurtasun-ekipoen funtzionamendua ikuskatzea (detektagailuak, etengailu orokorra, segurtasun-balbulak…).

4.2.– Comprobación del funcionamiento de los equipos de seguridad (detectores, interruptor general, válvulas de seguridad…).

4.3. Suteei aurre egiteko ekipoak, seinaleak eta abar badirela ikuskatzea (ateak, itzalgailuak…).

4.3. Comprobación de la existencia de los equipos de protección contra incendios (puertas, extintores…), señalización, etc.

4.4.– Legionellaren kontrako sistema ikuskatzea.

4.4.– Comprobación del sistema de protección contra la legionela.

5.– Instalazioari buruzko irizpena.

5.– Dictamen de la instalación.

B) Hotz-sorgailuak dituzten instalazioen aldizkako ikuskapena

B) Inspección periódica de instalaciones con generadores de frío

– Helburua: 12 kW-tik gorako potentzia termiko nominala duten instalazioak aldizka ikuskatzea.

– Objeto: la inspección periódica de las instalaciones cuya potencia térmica nominal instalada sea mayor de 12 kW.

Ikuskapen horren barruan, sorgailuen eraginkortasun energetikoaren ikuskapenak eta instalazioaren ikuskapen osoa sartuta daude.

Esta inspección engloba las inspecciones de eficiencia energética de los generadores y la inspección completa de la instalación.

– Araudia: EITEren IT4 (1027/2007 ED)

– Campo reglamentario IT4 del RITE (RD 1027/2007)

– Norainokoa: 4.2.2 eta 4.2.3 ITE aginduak jasotzen dituen ikuskapen bat egitea, hotz-sorgailuek eraginkortasun energetikoa dutela eta instalazioaren segurtasun-baldintzak mantentzen direla egiaztatzeko.

– Alcance: realización de una inspección que incluya la ITE 4.2.2 y 4.2.3 con el fin de comprobar la eficiencia energética de los generadores de frío y el mantenimiento de las condiciones de seguridad de la instalación.

Hotza edo beroa eta hotza sortzen duten ekipoak dituzten instalazioei aplikatuko zaie.

Se aplicará a las instalaciones con equipos que generan frío o, calor y frío.

– Diharduten eragileak: Ikuskatzaile baimendua eta mantenimenduaz arduratzen den enpresa.

– Agentes actuantes: Inspector autorizado y empresa mantenedora.

– Baliabide materialak: Ikuskatzaileak emandako neurketa-ekipoak (hoztaile-manometroak, sare elektronikoen aztertzailea eta ingurugiro eta kontaktu termometroak).

– Medios materiales: Equipos de medición aportados por el inspector (manómetros de refrigerante, analizador de redes eléctricas y termómetros de ambiente y de contacto).

– Egin beharreko ikuskapenak:

– Comprobaciones a realizar:

Egin beharreko egiaztapenak bero-sorgailuak dituzten instalazioetan egin beharrekoak bezalakoak dira (1., 2., 4. eta 5. ataletan aipatuta daude). 3. atalean, honako egiaztapen hauek egingo dira:

Las comprobaciones a realizar son similares a las indicadas para las instalaciones con generadores de calor en los apartados 1, 2, 4 y 5. En el apartado 3 se realizarán las siguientes comprobaciones:

3.– Sorgailuaren errendimenduaren ebaluazioa.

3.– Evaluación del rendimiento del generador.

3.1.– Honako hauek badirela eta zenbateko kontsumoak dituzten egiaztatzea:

3.1.– Comprobar la existencia y consumos de:

3.1.1.– Energia elektrikoaren kontagailua.

3.1.1.– Contador de energía eléctrica.

3.1.2.– Instalazioari emandako energiaren kontagailua.

3.1.2.– Contador de energía emitida a la instalación.

3.1.3.– Funtzionamendu-orduen kontagailua.

3.1.3.– Contador de horas de funcionamiento.

3.1.4.– Konpresorearen abiarazpen-kopuruaren erregistroa.

3.1.4.– registro del número de arrancadas del compresor.

3.1.5.– Eguzki-energiako kolektoreek emandako energiaren kontagailua.

3.1.5.– Contador de energía aportada por los colectores de energía solar.

3.1.6.– Beste energia berriztagarri batzuek emandako energiaren kontagailua.

3.1.6.– Contador de energía aportada por otras energías renovables.

3.2.– Konbustioaren uneko errendimenduaren neurketa, instalazioaren diseinuko potentziarik gorenean.

3.2.– Medición del rendimiento instantáneo de la combustión a potencia máxima del aparato de diseño de la instalación.

3.2.1.– Jariakinen tenperaturen eta presioen neurketa (ura, gatzuna, jariakin frigorigenoa, airea…)

3.2.1.– Medición de las temperaturas y presiones de los fluidos (agua, salmuera, fluido frigorígeno, aire…)

3.2.2.– Sorgailuaren uneko kontsumoaren neurketa.

3.2.2.– Medición del consumo instantáneo del generador.

3.2.3.– Sorgailuaren errendimenduaren kalkulua.

3.2.3.– Cálculo del rendimiento del generador.

3.3.– Mantenimendu-eragiketetan neurtutako errendimenduen bilakaeraren analisia eta ikuskapen horretan lortutako balioekin alderatzea.

3.3.– Análisis de la evolución de los rendimientos medidos en las sucesivas operaciones de mantenimiento y comparación con los valores obtenidos en esta inspección.

3.4.– Instalazioaren eraginkortasunaren analisia eta CADEMeko ratioekin alderatzea.

3.4.– Análisis de la eficiencia de la instalación y comparación con los ratios del CADEM.

9. ERANSKINA / ANEXO 9
9. ERANSKINA / ANEXO 9

INSTALAZIO TERMIKOAREN ALDIZKAKO AZTERKETAREN ZIURTAGIRIA (EITE)

INSTALAZIO TERMIKOAREN ALDIZKAKO AZTERKETAREN ZIURTAGIRIA (EITE)

CERTIFICADO DE INSPECCION PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA (RITE)

CERTIFICADO DE INSPECCION PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA (RITE)

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental