Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

178. zk., 2008ko irailaren 18a, osteguna

N.º 178, jueves 18 de septiembre de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
5292
5292

157/2008 DEKRETUA, irailaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearena.

DECRETO 157/2008, de 9 de septiembre, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea uztailaren 10eko 223/1984 Dekretuaren bidez sortu zen, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren organo aholkulari gorena izateko lurraldearen, itsasertzaren eta hirigintzaren antolamenduari buruzko gaietan, eta 1980ko maiatzaren 26ko Dekretuak deseginda dagoen Euskal Herriko Hirigintzako Batzordearentzat ezarritako eskumenak eta jarduera-araubidea izendatu zizkion behin-behingoz.

Mediante el Decreto 223/1984, de 10 de julio, se creó la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, como órgano superior consultivo de la Administración del País Vasco en materia de ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo, asignándole, transitoriamente, las competencias y el régimen de funcionamiento que el Decreto de 26 de mayo de 1980 estableció para la extinta Comisión de Urbanismo del País Vasco.

Batzordearen egitekoak eta eginkizunak Erakunde Komunen zerbitzuak Lurralde Historikoetara eskualdatzeko Dekretuetara egokitzeko, 278/1985 Dekretua, uztailaren 30ekoa, eman zen.

Con el fin de adaptar el cometido y funciones de la Comisión a los Decretos de traspaso de servicios de las Instituciones Comunes a los Territorios Históricos, se dictó el Decreto 278/1985, de 30 de julio.

4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzkoak, lurralde-antolamendurako hainbat tresna ezarri zituen, eta bere tramitazioan Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak esku hartzea aurreikusten du.

La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, configuró diversos instrumentos de ordenación territorial, previendo en su tramitación la intervención de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

4/1990 Legearen azken xedapenetako lehenengoak ezartzen duen lege-agindua betez, 263/1990 Dekretua, urriaren 2koa, onetsi zen, 1985ekoa indargabetu zuena eta gaur egunera arte indarrean egon dena hainbat alderditan aldatu bada ere.

En cumplimiento del mandato legal establecido en la Disposición Final Primera de la Ley 4/1990, fue aprobado el Decreto 263/1990, de 2 de octubre, que derogó el del año 1985 y que se ha mantenido vigente si bien con varias modificaciones hasta la actualidad.

2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak, atal-multzoan zehar eta, berariaz, xedapen gehigarrietako lehenengoan, aldatu egin ditu aipatutako Batzordearen egitekoak, eta, ondorioz, eguneratu egin behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen egitekoak, osaera eta jarduera-araubidea arautzen dituen Dekretua.

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, a lo largo de su articulado y de forma específica en su Disposición Adicional Primera, ha modificado las funciones de la mencionada Comisión por lo que debe realizarse una actualización del Decreto que regula las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Alde horretatik, 2/2006 Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari txostenak egiteko agindua ematen dio aipatutako xedapen gehigarrietako lehenengoan eta 63, 77, 80, 91, 92, 94, 97, 105 eta 106 artikuluetan, eta hori Dekretu honetan jasota geratu da.

En este sentido se han incorporado al presente Decreto las tareas de emisión de informe que la Ley 2/2006 encomienda a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en la mencionada Disposición Adicional Primera y en los artículos 63, 77, 80, 91, 92, 94, 97, 105 y 106.

Bestalde, aukera baliatu da Batzordearen osaera aldatzeko, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura berrira egokituz, eta testu bakarrean biltzeko urriaren 2ko 263/1990 Dekretua eta horren aldaketak; Euskal Autonomia Elkartearen Lurraldea Antolatzeko Batzordearen egitekoak, osakera eta jarduketa erregimena ezartzeari buruzko dekretua da.

Por otra parte, se ha aprovechado la ocasión para modificar la composición de la Comisión adaptándola a la nueva estructura del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y también para refundir en un único texto el Decreto 263/1990, de 2 de octubre, por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y sus modificaciones.

Gainera, kendu egin da 263/1990 Dekretuaren, urriaren 2koaren, 3. artikulua; izan ere, gaindituta dagoen aurreikuspena da, kontuan hartuta Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostenaren xede den egiturazko antolamendua behar adina definituta dagoela 2/2006 Legean.

Además, se ha eliminado el artículo 3 del Decreto 263/1990, de 2 de octubre, ya que se trata de una previsión superada teniendo en cuenta que la ordenación estructural sometida a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio esta suficientemente definida en la Ley 2/2006.

Beharrezko jo da 4. artikulua, Batzordeari aurkeztu behar zaion dokumentazioari buruzkoa, sartzea; izan ere, egungo legeriaren arabera udalek igorri behar dizkiote zuzenean espedienteak Batzordeari, dagokion txostena egin dezan.

Se ha estimado preciso la incorporación del artículo 4, relativo a la documentación a presentar a la Comisión ya que con la actual legislación son los ayuntamientos los que deben remitir directamente los expedientes a la Comisión para su informe.

Gainera, bosgarren artikuluan Batzordearen txostenen izaera loteslea arautu da. Hori jadanik araututa zegoen 263/1990 Dekretuaren 2.2 artikuluan, eta Dekretu honetako bosgarren artikulu honetan beharrezko jo diren hainbat zehaztasun eta azalpen baino ez dira jaso.

Además en el artículo quinto se ha regulado el carácter de vinculación de los informes de la Comisión. Esta cuestión ya se trataba en el artículo 2.2 del anterior Decreto 263/1990, el nuevo artículo quinto únicamente realiza algunas aclaraciones y precisiones que se consideran necesarias.

Horiek horrela, eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa bat etorriz, Gobernu Kontseiluan 2008ko irailaren 9an egindako bilkuran gaia aztertu eta onetsi ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Definizioa.

Artículo 1.– Definición.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea Autonomia Erkidegoko Administrazioaren organo aholkulari eta koordinatzaile gorena da lurraldearen, itsasertzaren eta hirigintzaren antolaketaren alorrean.

1.– La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco es el órgano superior consultivo y de coordinación de la Administración del País Vasco en el área de actuación de la ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo.

2.– Batzordearen antolaketak eta jarduerak Dekretu honetan jasotako arauak jarraitzen dituzte. Halaber, bere Erregelamendu Orokorrean jasotako arauak eta administrazio-prozedurari buruzko legeria orokorrean ezarritako zehaztapenak ere jarraitzen dituzte.

2.– Su organización y funcionamiento se rige por las normas recogidas en el presente Decreto. Asimismo, se rige por las normas contenidas en su Reglamento General y por las determinaciones contenidas en la legislación general sobre procedimiento administrativo.

2. artikulua.– Eskumena.

Artículo 2.– Competencia.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari (aurrerantzean Batzordea) legezko edo erregelamenduzko xedapenen bidez, Gobernu Kontseiluak, Lurralde Antolamenduaren arloan eskuduna den sailak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko beste edozein organok hala erabakita, txostenak egiteko izendatzen zaizkion eskumenez gain, Batzordeak honako eskumen hauek ere baditu: batetik, lurralde politikaren oinarrizko irizpideak prestatu behar ditu, euskal sektore publikoaren ekonomia-plangintzak ezarritakoari lotuz; eta bestetik, lurralde- eta hirigintza-plangintzarako jarduerak eta horiek egikaritzekoak koordinatzeko behar diren neurriak proposatu behar ditu. Jarduera horiek, bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako administrazioek gauzatuko dituzte.

Además de las competencias de carácter informativo que se atribuyan a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (en adelante se le denominará la Comisión) por disposición legal o reglamentaria, por determinación del Consejo de Gobierno, del Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio, o por cualquier otro órgano de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comisión es competente para elaborar los criterios básicos de la política de ordenación del territorio, de conformidad con lo establecido por la planificación económica del sector público vasco y proponer las medidas precisas para coordinar las actuaciones de planeamiento territorial y urbano y de su ejecución por los distintos Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como por las demás Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 3.– Funciones.

1.– Honako hauek dira Batzordearen egitekoak:

1.– Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) Lurraldearen Antolamendurako Artezpideei buruzko txostenak egingo ditu:

a) Informar las Directrices de Ordenación Territorial:

1) Aurrerakina lurralde-administrazio guztietara eta interesdun jotzen diren gainerako erakunde publiko eta pribatuetara igorri aurretik (4/1990 Legearen 10.4 artikulua).

1) Previamente a la remisión del Avance a todas las Administraciones territoriales y demás entidades públicas y privadas que se estimen interesadas (artículo 10.4 Ley 4/1990).

2) Lurralde Antolamenduaren arloan eskuduna den sailak hasierako eta behin-behineko onespena eman aurretik (4/1990 Legearen 10.6 eta 10.8 artikuluak).

2) Previamente a la aprobación inicial y provisional por el Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio (artículos 10.6 y 10.8 Ley 4/1990).

b) Lurraldearen Zatiko Planen txostenak egingo ditu, hasierako eta ondoren behin-behineko onespena eman aurretik (4/1990 Legearen 13.5 eta 13.8 artikuluak).

b) Informar, previamente a la aprobación inicial y posteriormente a la aprobación provisional, los Planes Territoriales Parciales (artículos 13.5 y 13.8 Ley 4/1990).

c) Alorreko Lurralde Planei buruzko txostenak egingo ditu, behin betiko onetsi aurretik (4/1990 Legearen 18.1 eta 20.1 artikuluak).

c) Informar, previamente a la aprobación definitiva, los Planes Territoriales Sectoriales (artículos 18.1 y 20.1 Ley 4/1990).

d) Eusko Jaurlaritzak lurralde-antolamendurako tresnak eratu edo berrikusteko erabakia hartu aurretik, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen, Lurraldeko Plan Partzialen eta Alorreko Lurralde Planen, eta lurzoruaren araubideari buruz legerian aurreikusitako Lurralde Planen indarraldia bertan behera uzteari buruzko txostena egingo du (4/1990 Legearen 3.1 artikulua).

d) Informar, con carácter previo a la adopción del acuerdo del Gobierno Vasco de proceder a la formación o revisión de los instrumentos de ordenación territorial, la suspensión de la vigencia de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Sectoriales, así como de los Planes de Ordenación previstos en la legislación sobre régimen del suelo (artículo 3.1 Ley 4/1990).

e) Txostenak egingo ditu Eusko Jaurlaritzak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan, Lurraldeko Plan Partzialetan edo Alorreko Lurralde Planetan zuzenketak egiteko erabakia hartu aurretik (4/1990 Legearen 17.3 artikulua).

e) Informar, previamente a la adopción del acuerdo del Gobierno Vasco de rectificar las Directrices de Ordenación del Territorio o los Planes Territoriales Parciales o Sectoriales (artículo 17.3 Ley 4/1990).

f) Txostenak egingo ditu egiturazko antolamendurako honako plan hauek eta ondorengo aldaketak behin betiko onetsi aurretik:

f) Informar, previamente a la aprobación definitiva, los siguientes Planes de ordenación estructural y sus modificaciones:

1) Hiria Antolatzeko Plan Orokorrei buruzkoak, hiru hilabeteko epean (4/1990 Legearen 24. artikulua eta 2/2006 Legearen 91.2 artikulua).

1) Planes Generales de Ordenación Urbana en el plazo de tres meses (artículo 91.2 de la Ley 2/2006).

2) Bateragarritze Planei buruzkoak, bi hilabeteko epean (2/2006 Legearen 63 eta 92.4 artikuluak).

2) Planes de Compatibilización en el plazo de dos meses (artículos 63 y 92.4 de la Ley 2/2006).

3) Sektorekatze Planei buruzkoak, hiru hilabeteko epean (2/2006 Legearen 64 eta 94. artikuluak).

3) Planes de Sectorización en el plazo de tres meses (artículos 64 y 94 de la Ley 2/2006).

g) Baimena emango du, behin betiko onetsi aurretik, aurreko paragrafoan aipatutako planak aldatzeko, baldin eta egiturazko antolamenduan aurreikusitako espazio libreei edo berdeguneei beste erabilera bat ematen badiete edo beste era batera zonakatzen badituzte (2/2006 Legearen 105.7 artikulua).

g) Autorizar, con carácter previo a la aprobación definitiva, las modificaciones de los Planes referidos en el párrafo anterior que tuvieren por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en la ordenación estructural (artículo 105.7 de la Ley 2/2006).

h) Antolamendu xehatuko plan hauei eta beren aldaketei buruzko txostenak egingo ditu:

h) Informar los siguientes Planes de ordenación pormenorizada y sus modificaciones:

1) Eusko Jaurlaritzako edo Foru Administrazioko sailen baten sektore-eskumenetan oinarritzen diren Plan Bereziak eta aipatutako tresnen aldaketak, hasierako onespena eman ondoren. Txostena bi hilabeteko epean egingo da (2/2006 Legearen 97.2 artikulua).

1) Los Planes Especiales formulados en virtud de competencia sectorial que corresponda a algún Departamento del Gobierno Vasco o de la Administración Foral, así como las modificaciones de los instrumentos citados, una vez producida la aprobación inicial. El informe se emitirá en el plazo de dos meses (artículo 97.2 de la Ley 2/2006).

2) Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak arautzen dituen Plan Bereziak eta horien aldaketak, lurzoru urbanizaezinari eragiten diotenean, behin betiko onespena eman aurretik. Txostena hiru hilabeteko epean egingo da (2006ko maiatzaren 30eko Erabakia, 2 eta 2. artikuluak eta 3. xedapen gehigarria.

2) Los Planes Especiales regulados en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo que afecten a suelo no urbanizable y sus modificaciones, previamente a la aprobación definitiva. El informe se emitirá en el plazo de tres meses [artículo 97.4 y Disposición Adicional Primera 2.b) de la Ley 2/2006].

i) Organo eskudunak behin betiko onetsi aurretik, Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetara egokitzeko proposamenei buruzko txostenak egingo ditu (4/1990 Legearen 9.2 artikulua).

i) Informar, antes de su aprobación definitiva por el órgano competente, las propuestas de adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana a las Directrices de Ordenación Territorial (artículo 9.2 Ley 4/1990).

j) Gobernu Kontseiluak baimena eman aurretik, 2/2006 Legearen 77.3 artikuluan aurreikusitako gehienezko eraikigarritasuna gehienez ere % 10 gehitzeari buruzko txostena egingo du. Halaber, 2/2006 Legearen 77. artikuluaren 4. atalean aurreikusitako gutxieneko eraikigarritasuna % 20 gutxitzeari buruzko txostena ere egingo du. Eta, Gobernu Kontseiluak baimena eman aurretik, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 77.1 artikuluan aurreikusten den gehienezko eraikigarritasuna baino eraikigarritasun handiagoen txostena egingo du, hiria eraldatu eta berritzeko eragiketen kasuetan.

j) Informar, con carácter previo a la autorización por el Consejo de Gobierno, el incremento en una cuantía máxima de un 10% de la edificabilidad urbanística máxima prevista en el artículo 77.3 de la Ley 2/2006. Informar la disminución de la edificabilidad urbanística mínima en una cuantía máxima de un 20% prevista en el apartado 4 del artículo 77 de la Ley 2/2006. Informar en supuestos de operaciones de reforma y renovación urbana, con carácter previo a la autorización por el Consejo de Gobierno, edificabilidades urbanísticas superiores a la

k) Eusko Jaurlaritzak erabakia hartu aurretik, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoaren, 78, 79, 80 eta 81 artikuluetan ezartzen diren gutxieneko estandarrak igotzeari buruzko txostenak egingo ditu.

edificabilidad urbanística máxima prevista en el artículo 77.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio.

l) Behin betiko onetsi aurretik, Baliabide Naturalak Antolatzeko Planei buruzko txostenak egingo ditu [16/1994 Legearen 7. artikulua eta 2/2006 Legearen xedapen gehigarrietako lehenengoa, 2.b) atala].

k) Informar, previamente al acuerdo del Gobierno Vasco, la elevación de los estándares mínimos a que se refieren los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

m) Alorreko Lurralde Planetan aurreikusita dauden eta lurralde-izaera nabarmena duten herri-lanak katalogatuko ditu (4/1990 Legearen xedapen gehigarrietako bosgarrena).

l) Informar, previamente a la aprobación definitiva, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales [artículo 7 Ley 16/1994 y Disposición Adicional Primera 2.b) de la Ley 2/2006].

n) Babes publikoko etxebizitzen gutxieneko estandarrak modu globalean, etxebizitza-transferentziak eginez, bete ahal izateko plangintzak aldatzeko espedienteei buruzko txostenak egingo ditu etxebizitzaren arloan eskuduna den sailak onetsi aurretik (2/2006 Legearen 80.6 artikulua).

m) Catalogar aquellas obras públicas de marcado carácter territorial, previstas en los Planes Territoriales Sectoriales (Disposición Adicional Quinta Ley 4/1990).

o) Txostenak egingo ditu Gobernu Kontseiluak habilitazioa eman aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko eta Lurralde Historikoetako foru-erakundeetako administrazioek, eraginpeko udalen aldetik adostasunik ez badago edo erantzunik ematen ez bada, bere esku duten lurzoruan, eta lurzoru hori plangintza egikarituz hirigintza-ikuspegitik eraldatzeko, jarduerak gauzatu ahal izateko antolamendu-, urbanizazio- eta egikaritze-tresnak aurkeztu, tramitatu eta onartu ahal izan ditzaten [2/2006 Legearen 142.3.b) artikulua].

n) Informar, con carácter previo a la aprobación del Departamento competente en materia de vivienda, los expedientes de modificación de planeamiento en relación al cumplimiento global de los estándares mínimos de viviendas de protección pública mediante transferencia de viviendas (artículo 80.6 de la Ley 2/2006).

p) Txostenak egingo ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Autonomoaren iritzipean uzten diren plan eta jarduerei buruz, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko edozein herri-administraziok sustatutakoak direnean eta lurraldean eragina dutenean; aintzat hartuko dira, hala ere, aipatu administrazioko beste organo batzuek dituzten eskumenak [2/2006 Legearen xedapen gehigarrietako lehenengoa, 2.a) atala].

o) Informe previo a la habilitación por el Consejo de Gobierno para que las Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los órganos forales de sus Territorios Históricos puedan, en caso de disconformidad o no respuesta de los ayuntamientos afectados, formular, tramitar y aprobar los instrumentos de ordenación, urbanización y ejecución necesarios para posibilitar las actuaciones que, sobre suelo a su disposición y para su transformación urbanística mediante la ejecución de planeamiento, lleven a cabo [artículo 142. 3.b) de la Ley 2/2006].

q) Eusko Jaurlaritzako edozein organok eskatzen dizkion txostenak egingo ditu [2/2006 Legearen xedapen gehigarrietako lehenengoa, 2.c) atala].

p) Informar cuantos planes y demás actuaciones con incidencia territorial, promovidos por cualquier Administración pública exterior al País Vasco, se sometan a informe de la Administración Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de las competencias al respecto de otros órganos de la citada administración [Disposición Adicional Primera 2.a) de la Ley 2/2006].

r) Bizitegien, industriaren eta zerbitzuen garapenaren kuantifikazioaren alderdietan irizpideak ezarriko ditu, bai eta azpiegiturak, ekipamenduak eta natura-baliabideak, jarduerak eta materiak ere, duten helburuagatik Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak direnean (uztailaren 16ko 5/1993 Legearen artikulu bakarra).

q) Emitir cuantos informes le sean solicitados por cualquier órgano del Gobierno Vasco [Disposición Adicional Primera 2.c) de la Ley 2/2006].

s) Legezko edo erregelamenduzko xedapenen bidez agintzen zaizkion bestelako txostenak edo egitekoak.

r) Establecer criterios en los aspectos de cuantificación de desarrollo residencial, industrial y de servicios, así como infraestructuras, equipamientos y recursos naturales, actividades y materias cuya ordenación por razón de su objeto sea competencia del Gobierno Vasco (artículo único de la Ley 5/1993, de 16 de julio).

2.– Lurralde- eta hiri-antolamenduaren jarduera koordinatzearen arloan, Batzordeari honako hau egitea ere badagokio:

s) Cuantos otros informes o funciones se le encomienden por disposiciones legales o reglamentarias.

a) Lurralde- eta hiri-antolamenduari buruzko azterketak egin daitezela proposatzea.

2.– En materia de coordinación de la actividad de ordenación del territorio y ordenación urbana corresponde además a la Comisión:

b) Lurralde- eta hiri-antolamenduari buruzko ikerketa sustatzea eta koordinatzea.

a) Proponer la realización de estudios sobre ordenación del territorio y ordenación urbana.

c) Lurralde-antolamenduari buruzko xedapenak eta neurri orokorrak gauzatu daitezela sustatzea eta Jaurlaritzako sailek sustatutakoei buruzko txostenak egitea.

b) Fomentar y coordinar la investigación sobre la ordenación del territorio y ordenación urbana.

d) Indarrean dauden xedapenak biltzea, eta bateratu eta eguneratu daitezela sustatzea.

c) Promover la elaboración de disposiciones y medidas generales sobre la ordenación del territorio e informar las que se promueven por los diferentes Departamentos del Gobierno.

e) Lurralde-antolamenduan eragiten duten Jaurlaritzako sailen alorreko politiken planifikazioa koordina-tzea.

d) Realizar compilaciones de las disposiciones vigentes y promover su refundición y actualización.

f) Herri Administrazio guztiei laguntzea lurralde-antolamenduan eragina duten eskumenak hobeto gauzatzea lortzeko.

e) Coordinar la planificación de las políticas sectoriales de los distintos Departamentos del Gobierno con incidencia en la ordenación del territorio.

g) Lurzoruaren erabileren bateragarritasun- eta antolaketa-gaiak, inbertsioen koordinazioak planteatutakoak, aztertzea, lurralde-antolamendurako politikak zehaztutako helburuak lortzeko, hala badagokio, euskal alor publikoaren planifikazio ekonomikoa garatze aldera.

f) Asistir a las diferentes Administraciones Públicas para lograr el mejor ejercicio de sus competencias que afecten a la ordenación del territorio.

h) Legezko edo erregelamenduzko xedapenen bidez agintzen zaizkion bestelako eginkizunak.

g) Estudiar las cuestiones de ordenación y compatibilidad de los usos del suelo planteadas por la coordinación de las inversiones para el logro de los objetivos definidos por la política de ordenación del territorio en desarrollo, en su caso, de la Planificación económica del sector público vasco.

3.– Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikarako Aholku Batzordeari dagokionez, maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 30. artikulua betez, aholku-batzorde horretako kideak izendatzeko proposatuko dio lurraldearen antolamenduan eskumena duen saileko sailburuari. Lurraldearen antolamenduko arazoei loturiko lanbidea edo ordezkaritza dutelako aproposak direla uste denak hautatuko dira.

h) Cuantas otras funciones se le encomienden por disposición legal o reglamentaria.

4. artikulua.– Txostena egiteko epea, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta espedientea ebaztea.

3.– Con relación al Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco, y de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, proponer al Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio el nombramiento de las personas miembros de dicho Consejo Asesor de entre aquellas que por su profesión o representación en la problemática relacionada con la ordenación del territorio sean consideradas idóneas.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak gehienez ere hiru hilabeteko epean egin beharko ditu Dekretu honen arabera egitea dagozkion txostenak. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 63 eta 97.2 artikuluetan aurreikusitako txostenak, aldiz, bi hilabeteko epean egingo ditu. Hirigintzako espedienteak behin-behingoz onetsi beharko dira, Ba-tzordeak nahitaezko txostena egin dezan, eta salbuespena 97.2 artikuluan aurreikusitakoa izango da, nahikoa izango baita hasierako onespenaren fasea gaindituta izatea.

Artículo 4.– Plazo de emisión del informe, documentación a presentar, y resolución del expediente.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako epeak txostena eskatu eta Lurraldearen Antolamendurako Zuzendari-tzan espediente osoaren bi ale jaso ondoren hasten dira zenbatzen. Paragrafo honen ondorioetarako espediente osoa jaso dela ulertzen da honako dokumentazio hau jasotzen denean:

1.– La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco debe emitir en el plazo máximo de tres meses los informes que le corresponden de conformidad con el presente Decreto. Se emiten, sin embargo, en el plazo de dos meses los informes previstos en los artículos 63 y 97.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio. A excepción de lo previsto en el mencionado artículo 97.2 en el que es suficiente haber superado la fase de aprobación inicial, el resto de expedientes urbanísticos deben haber sido aprobados provisionalmente para que la Comisión emita su informe preceptivo.

a) Espedientearen tramitazio administratiboaren bi kopia legeztatu paper-formatuan.

2.– Los plazos indicados en el párrafo anterior comienzan a contar a partir de la solicitud del informe y recepción de dos ejemplares del expediente completo en la Dirección de Ordenación del Territorio. Se entiende por expediente completo a los efectos del presente párrafo la recepción de la siguiente documentación:

b) Hirigintzako espedientea osatzen duten dokumentu teknikoen bi kopia paper-formatuan, fase guztietan behar bezala eginbideratuta.

a) Dos copias autenticadas de la tramitación administrativa del expediente en formato papel.

c) Behin-behineko onespenaren edo fase baliokidearen dokumentu teknikoaren 3 CD. CD horien azalean espedientearen izena eta tramitazioaren fasea (behin behiko onespena) jasoko dira.

b) Dos copias en formato papel de los documentos técnicos de que consta el expediente urbanístico debidamente diligenciados en todas las fases.

d) Egin behar den txostena 4/1990 Legean, Lurralde Antolamenduari buruzkoan, aurreikusitako lurralde-antolamendurako tresnetako bati, edo bere aldaketei, buruzkoa denean, Lurralde Antolamendurako Batzordearen osoko bilkurako kideak adina dokumentu-ale aurkeztu beharko zaizkio Batzordeari, bai paper-formatuan bai CDtan.

c) 3 CDs del documento técnico de aprobación provisional o su fase equivalente. La carátula de los CDs se diligencia haciendo constar la denominación del expediente y la fase de tramitación correspondiente (aprobación provisional).

3.– Lehen atalean ezarritako epeak bukatzean nahitaezko txostena egin ez bada, aurrera jarraitu ahal izango da tramitazioarekin.

d) Cuando el informe se deba emitir respecto de uno de los instrumentos de ordenación del territorio previstos en la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio, o sus modificaciones, se deberán remitir a la Comisión tantos ejemplares de la documentación en formato papel y en CDs como miembros tiene el pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio.

4.– Batzordearen txosten nahitaezkoa eta loteslea espedientearen aldekoa guztiz eta baldintzarik gabe ez bada, aipatutako organoak berriz aztertu beharko du Batzordeak ez dela beste txostenik behar erabaki ezean. Kasu horretan, eskumena duen administrazioak zuzenean ebatziko ditu espedienteak, ondoren bigarren txosten bat egin beharrik izan gabe; betiere, Batzordeak adierazitako aldaketak eta zuzenketak sartuta egon beharko dira. Hartutako erabakiaren berri Batzordeari emango zaio 10 egun balioduneko epean gehienez ere, erabakia hartzen den egunetik zenbatzen hasita (2/2006 Legearen xedapen gehigarrietako lehenengoa).

3.– Transcurridos los plazos establecidos en el apartado primero sin que se haya emitido el preceptivo informe, se podrá proseguir el trámite.

5.– Espedientea behin betiko onesteko eskumena duen administrazioak nahitaez igorri beharko dio espedientea behin betiko onesteko akordioaren edukia Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari gehienez ere 15 eguneko epean, akordioa hartzen den egunetik zenbatzen hasita. Gainera, dagokion Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta gehienez ere hiru hilabeteko epean, Batzordeari hirigintza-espedientearen ale osoa igorriko zaio. Paragrafo honen ondorioetarako, espediente osoa jaso dela ulertuko da honako dokumentazio hau jasotzen denean: Hirigin-tzako espedientearen fase guztien behar bezala eginbideratutako dokumentu teknikoaren ale bat eta tramitazio administratiboaren kopia legeztatu bat. Behin betiko onespenaren dokumentu teknikoaren CD bat ere igorriko da. Aipatutako CDaren azalean espedientearen izena eta tramitazioaren fasea (behin betiko onespena) jasoko dira.

4.– Los expedientes sometidos a informe preceptivo y vinculante de la Comisión que no hubiesen obtenido el informe favorable de manera absoluta e incondicional deberán volver a ser analizados por el citado órgano a no ser que la propia Comisión autorice que queden exentos de un informe posterior. En este último caso, los expedientes serán resueltos directamente por la Administración competente, sin necesidad de un segundo y posterior informe, cuando ellos hubieran incluido las modificaciones y rectificaciones advertidas por la Comisión. De la resolución adoptada se dará cuenta a la Comisión en un plazo no superior a diez días hábiles contados desde la fecha de su adopción (Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2006).

5. artikulua.– Batzordearen txostenaren izaera.

5.– La Administración competente para la aprobación definitiva del expediente, deberá remitir a la Comisión el contenido del acuerdo de aprobación definitiva del expediente en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de su adopción. Además, en el plazo máximo de tres meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, se remitirá a la Comisión un ejemplar completo del expediente urbanístico. Se entiende por ejemplar completo a los efectos de este párrafo: un ejemplar de la documentación técnica debidamente diligenciada de cada una de las fases del expediente urbanístico y copia autenticada de la tramitación administrativa. Además se remitirá un CD del documento técnico de aprobación definitiva. La carátula del CD se diligenciará haciendo constar la denominación del expediente y la fase de tramitación correspondiente (aprobación definitiva).

Batzordeak egindako txostenak lotesleak dira, honako kasu hauetan:

Artículo 5.– Carácter del informe de la Comisión.

a) Lurralde-antolamendurako tresnak onesten ez diren bitartean, Batzordearen irizpideak lotesleak izango dira bizitoki-, industria- eta zerbitzu-garapenaren kuantifikazioari buruzko alderdietan eta azpiegitura, ekipamendu eta baliabide naturalen arloan eta duten xedearen arabera Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren alor eta jardueretan (5/1993 Legearen, uztailaren 16koaren, artikulu bakarra).

Son vinculantes los informes que emita la Comisión en los siguientes supuestos:

b) Batzordearen txostenaren xede diren plan orokorretan eta egiturazko ordenamenduaren gainerako planetan, eta dagozkien aldaketetan, txostenak adierazitakoa loteslea izango da plana lurralde-antolamendurako tresnei egokitzeari dagokionez eta, aplikagarri den araudiaren arabera eta onartutako udalez gaindiko proiektuen arabera, Estatuko, Autonomia Erkidegoko edo lurraldeko Administrazioaren eskumeneko diren alderdi sektorial guztiei egokitzeari dagokionez, ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioaren txostena barne (2/2006 Legearen 91.2 artikulua).

a) En tanto no se aprueben los instrumentos de ordenación territorial, los criterios de la Comisión son vinculantes en los aspectos de cuantificación del desarrollo residencial, industrial y de servicios así como infraestructuras, equipamientos y recurso naturales, actividades y materias cuya ordenación por razón de su objeto sea competencia del Gobierno Vasco (artículo único de la Ley 5/1993, de 16 de julio).

Aurrekoa gorabehera, Lurraldearen Antolamenduan eta Hirigintzan eskumenak dituzten administrazioen artean ezarritako eskumen-banaketa errespetatzeari dagokionez, Estatuko Administrazio Orokorraren eta foru-administrazioen edo erkidegoko administrazioen txostenen izaera loteslea berariazko araudian ezarritakoaren arabera ahalbidetuko da. Hau da, Batzordeak Batzordearen Erregelamendu Orokorrean aurreikusitako epean igorriko zaizkion udalez gaindiko txostenak integratuko ditu.

b) En los Planes Generales y demás planes de ordenación estructural objeto de informe de la Comisión, así como sus respectivas modificaciones, el informe será vinculante en lo referente a la acomodación del Plan a los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que, con arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de carácter supramunicipal aprobados, resulten de la competencia de la Administración estatal, autonómica o foral, incluido el informe de evaluación conjunta de impacto ambiental (artículo 91.2 de la Ley 2/2006).

Alde horretatik, Ingurumen Eraginaren Ebaluazio Bateratuari edo Estrategikoari buruzko txostenak, aipatutako ebaluazioa arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera sartuko dira Lurralde Antolamendurako Batzordean, eta bertan ezartzen den izaera loteslearekin.

No obstante lo anterior, en atención al respeto de la distribución competencial establecida entre las Administraciones con competencias en Urbanismo y Ordenación del Territorio el carácter vinculante de los informes de la Administración General del Estado y de las Administraciones Forales o Autonómicas vendrá facultado en función de lo que se establezca en su normativa específica. Es decir, la Comisión integrará aquellos informes supramunicipales que le sean remitidos en el plazo previsto en el Reglamento General de la Comisión.

c) Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen edo Lurraldeko Plan Partzialen edo Alorrekoen eta Dekretu honetako 3.1 artikuluko f), h) eta i) ataletan aurreikusitako tresnen artean kontraesana edo desadostasuna dagoenean.

En este mismo sentido los informes de Evaluación Conjunta o Estratégica de Impacto Ambiental se incluirán en la Comisión de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la mencionada Evaluación y con el carácter de vinculación que en la misma se establezca.

d) Berdeguneak eta zabalguneak egiteko lurzoruei eragiten dieten Antolamendu Planen aldaketetan, Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen baimena behar dutenean (ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 105.7 artikulua).

c) Cuando exista disconformidad o contradicción entre los instrumentos previstos en los apartados f), h) e i) del artículo 3.1 del presente Decreto y las Directrices de Ordenación Territorial o los Planes Territoriales Parciales o Sectoriales.

e) Natura-baliabideak Antolatzeko Planetan [ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 7.e) artikulua eta ekainaren 30eko 2/2006 Legeko lehen xedapen gehigarriko 2.b) atala].

d) En las modificaciones de los Planes de Ordenación que afecten a los suelos destinados a zonas verdes y espacios libres, que requieren autorización de la Comisión de Ordenación del Territorio (artículo 105.7 de la Ley 2/2006, de 30 de junio).

6. artikulua.– Batzordearen egitura.

e) En los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales [artículo 7.e de la Ley 16/1994, 30 de junio y Disposición Adicional Primera 2.b) de la Ley 2/2006, de 30 de junio].

1.– Batzordeak osoko bilkura, atal eta lantaldeen bidez jardungo du.

Artículo 6.– Estructura de la Comisión.

2.– Batzordearen atalak eratu ahal izango dira, euren ezaugarriak direla eta, osoko bilkura osatzen duten kide guztien presentzia eskatzen ez duten gai jakinak azter-tzeko.

1.– La Comisión actúa en Pleno, en Secciones y en Ponencias.

3.– Atalen osaera, eskudantziak eta jarduera-arauak Lurraldearen Antolamenduaren arloan eskuduna den sailburuaren aginduz ezarriko dira, Batzordearen osoko bilkurak proposamena egin ondoren.

2.– Podrán ser constituidas Secciones de la Comisión para tratar determinados asuntos que no requieran, por su naturaleza, la presencia de la totalidad de miembros que integran el Pleno.

4.– Osoko bilkuraren edo atalen iritzipean uzten diren gaiak aztertu eta prestatzeko, lantalde tekniko iraunkor edo bereziak sortu ahal izango dira, Batzordeak egoki irizten badio.

3.– La composición, atribuciones y normas de funcionamiento de las Secciones se fijarán por Orden del Consejero o Consejera con competencia en materia de Ordenación del Territorio a propuesta del Pleno de la Comisión.

7. artikulua.– Eusko Jaurlaritzako Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritza.

4.– Para el estudio y preparación de los asuntos que se sometan a la consideración del Pleno o de las Secciones podrán ser constituidas las Ponencias Técnicas, permanentes o especiales, que la Comisión juzgue convenientes.

1.– Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzak hartuko du Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen Idazkaritzaren ardura. Zeregin horietan, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

Artículo 7.– La Dirección de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

2.– Batzordearen osoko bilkuraren edo atalen iritzipean uzten diren gaiak eta, hala badagokio, txosten-proposamenak, Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzak prestatuko ditu erakunde iraunkorra den aldetik; salbuetsita geratuko dira Batzordearen lantalde teknikoren bati berariaz izendatutakoak.

1.– La Dirección de Ordenación del Territorio lleva la Secretaría de la Comisión de Ordenación del Territorio. En el ejercicio de las funciones de Secretaría, se garantizará el uso de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Nolanahi ere, Dekretu honen 3. artikuluan aurreikusten diren txostenen proposamenak prestatzea, egitea eta aurkeztea Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzari dagokio.

2.– La preparación de los asuntos y en su caso las propuestas de informe que se someten a la consideración del Pleno o de las Secciones de la Comisión, se realiza como órgano permanente por la Dirección de Ordenación del Territorio, salvo que haya sido expresamente encomendada tal función a alguna Ponencia Técnica de la Comisión.

8. artikulua.– Osoko bilkuraren osaera.

3.– En cualquier caso, la preparación, propuesta y elevación de las propuestas de los informes previstos en el artículo 3 de este Decreto corresponde a la Dirección de Ordenación del Territorio.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen osoko bilkura honela osatuko da:

Artículo 8.– Composición del Pleno.

Lehendakaria: Lurraldearen Antolamenduaren arloan eskuduna den sailburua.

1.– El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco tiene la siguiente composición:

Lehendakariordea: Lurraldearen Antolamenduaren arloan eskuduna den sailburuordea.

Presidente o Presidenta: el Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio.

a) Jarraian aipatzen diren sailen ordezkari bana, sailburuorde edo zuzendari mailakoa:

Vicepresidente o Vicepresidenta: el Viceconsejero o la Viceconsejera competente en materia de Ordenación del Territorio.

1.– Herrizaingo Saila.

a) Una persona representante, con categoría de Viceconsejero o Viceconsejera o Director o Directora de cada uno de los siguientes Departamentos:

2.– Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.

1.– Interior.

3.– Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila.

2.– Industria, Comercio y Turismo.

4.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

3.– Vivienda y Asuntos Sociales.

5.– Osasun Saila.

4.– Educación, Universidades e Investigación.

6.– Kultura Saila.

5.– Sanidad.

7.– Garraio eta Herri Lan Saila.

6.– Cultura.

8.– Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila.

7.– Transportes y Obras Públicas.

b) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailburuordea eta Lurraldearen Antolamenduan, Biodibertsitatean eta Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioan eskumena duten zuzendariak.

8.– Agricultura, Pesca y Alimentación.

c) Uraren Euskal Agentziako zuzendaria.

b) El Viceconsejero o la Viceconsejera de Medio Ambiente y los Directores o Directoras competentes en materia de Ordenación del Territorio, de Biodiversidad, y de Evaluación de Impacto Ambiental del Gobierno Vasco.

d) Foru aldundi bakoitzaren bina ordezkari.

c) El Director o la Directora General de la Agencia Vasca del Agua.

e) Estatuko Administrazioaren ordezkari bat.

d) Dos representantes de cada Diputación Foral.

f) Autonomia Erkidegoko lurralde osoan ezarpen handiena duen Udalen Elkartearen hiru ordezkari, lurralde historiko bakoitzeko bat.

e) Una persona representante de la Administración del Estado.

2.– Batzordearen Idazkaritzara igorriko dira a), c), d), e) eta f) letretan jasotako kideen izendapenak eta horien ordezkoenak.

f) Tres personas representantes, una por cada Territorio Histórico, de la Asociación de Municipios con mayor implantación en la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma.

3.– Halaber, honako hauek ere osoko bilkuran parte hartuko dute, eta iritzia azaltzeko eskubidea izango dute, baina bozkatzekoa ez:

2.– Los nombramientos de los y las vocales recogidos en las letras a), c), d), e) y f) y sus suplencias, se remitirán a la Secretaría de la Comisión.

a) Txostenaren xedea plan bat edo plan horren aldaketa denean eta planaren eragin-lurraldea plangintzaren arloan eskuduna den mankomunitate bat denean, mankomunitate hori osatzen duten udalerrietako ordezkari banak.

3.– Asistirán asimismo al Pleno, con voz y sin voto:

b) Txostenaren xedea udalerri bakar bati eragiten dion plan bat edo planaren aldaketa denean, Udal horren ordezkari batek.

a) Cuando se someta a informe un Plan o su modificación, cuyo ámbito afecte al territorio de una Mancomunidad con competencia en materia de planeamiento, una persona en representación de cada uno de los municipios integrados en la Mancomunidad.

4.– Batzordearen bilkuran idazkari-lanak Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritzako funtzionario batek egingo ditu, Lehendakaritzak izendatuko du, eta iritzia azaltzeko eskubidea izango du, baina bozkatzekoa ez.

b) Cuando se someta a informe un Plan o su modificación que afecte a un solo Municipio, una persona representante de su Ayuntamiento.

5.– Halaber, Batzordearen osoko bilkuran, eta osoko bilkuraren lehendakariak eskatuta, parte hartu ahal izango dute artikulu honetako a) letraren lehenengo zenbakian jasota ez dauden Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko gainerako sailetako ordezkariek. Dagokion sailak kasu bakoitzerako, eta berariaz eskumenekoak dituzten gaietarako, izendatutako sailburuorde edo zuzendariak izango dira, eta iritzia azal-tzeko eskubidea izango dute, baina bozkatzekoa ez.

4.– Actuará como Secretario o Secretaria de la Comisión, con voz y sin voto, una persona funcionaria de la Dirección de Ordenación del Territorio designada por la Presidencia.

6.– Lehendakariak agintari eta aholkulari eskudunak deitu ahal izango ditu Batzordearen osoko bilkurara aztertu beharreko gaiak hobeto hausnartzeko, horiek ere iritzia azaltzeko eskubidea izango dute, baina bozkatzekoa ez.

5.– Podrán asistir igualmente al Pleno de la Comisión a solicitud del Presidente o Presidenta de la misma, con voz y sin voto, las personas representantes de los demás Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco no comprendidos en el número primero letra a) de este artículo, con categoría de Viceconsejero o Viceconsejera o de Director o Directora, que designen para cada caso los Departamentos respectivos, en relación con los asuntos de su especial competencia.

9. artikulua.– Osoko bilkuraren egitekoak.

6.– El Presidente o Presidenta podrá convocar al Pleno de la Comisión a las autoridades y personal asesor competente para la mejor consideración de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz y sin voto.

1.– Osoko bilkurari berariaz atalei izendatu ez zaizkien eginkizun guztiak dagozkio, eta, nolanahi ere, honako hauek:

Artículo 9.– Funciones del Pleno.

a) Batzordearen funtzionamendurako Erregelamendu Orokorra onestea.

1.– Corresponden al Pleno cuantas funciones no hayan sido encomendadas expresamente a las Secciones y en cualquier caso las siguientes:

b) Beharrezko jotzen dituen lantalde teknikoak osa-tzea, eta lantalde horien osaera, eskudantziak eta jarduera-arauak ezartzea.

a) Aprobar el Reglamento General de funcionamiento de la Comisión.

c) Lurraldearen Antolamenduaren esparruan eskuduna den sailburuari Batzordearen atalak eratzea proposatzea, eta atal horien osaera, eskudantziak eta jarduera-arauak zehazki adieraztea.

b) Constituir las Ponencias Técnicas que estime precisas con fijación de su composición, atribuciones y normas de funcionamiento.

d) Dekretu honetako hirugarren artikuluaren lehenengo zenbakiko a), b), c), d), e), f.1), i), j), k), l), m), o), p) eta r) ataletan aurreikusitako txostenak egitea.

c) Proponer al Consejero o Consejera competente en materia de Ordenación del Territorio, la constitución de Secciones de la Comisión, con especificación de su composición, atribuciones y normas de funcionamiento.

2.– Batzordearen osoko bilkurak, halaber, esku hartu behar du hartu behar den erabakia bere eskumenekoa delako txostena edo proposamena Eusko Jaurlaritzari aurkeztu behar zaionean, Lurraldearen Antolamenduari buruzko gaietan, lurralde historiko bati baino gehiagori eragiten diotelako txostena bi atalek edo gehiagok egin behar duten gaietan eta legezko edo erregelamenduzko xedapenen bidez hala egitea eskatzen den guztietan.

d) Emitir los informes previstos en los apartados a), b), c), d), e), f.1), i), j), k), l), m), o), p), y r) del número primero del artículo tercero de este Decreto.

3.– Batzordearen lehendakariak ahalmena izango du, ebazpen arrazoituaren bidez, egoki deritzon edozein gairen edo espedienteren berri osoko bilkurari emateko edo osoko bilkurak txostena egin dezan aurkezteko, baita eginkizun hori atalen bati dagokionean ere.

2.– El Pleno de la Comisión debe intervenir, asimismo, cuando el informe o propuesta haya de ser elevado al Gobierno Vasco por ser la correspondiente resolución materia de su competencia, en los asuntos relativos a la Ordenación del Territorio, en aquéllos que por afectar a más de un Territorio Histórico hayan de ser informados por dos o más Secciones y siempre que así se exija por disposición legal o reglamentaria.

10. artikulua.– Hirigintza-plangintzarako atalen xedea eta osaera.

3.– El Presidente o Presidenta de la Comisión está facultado para someter a conocimiento e informe del Pleno, por medio de resolución razonada, cualquier asunto o expediente que estime oportuno, aún cuando corresponda tal cometido a alguna Sección.

1.– Hirigintza-plangintzarako atalen xede nagusia, garrantzi txikiagoa dutelako osoko bilkuraren iritzipean jarri beharrik ez dauden lurralde-antolamendurako espedienteei buruzko txostenak egitea da.

Artículo 10.– Objeto y composición de las Secciones de Planeamiento Urbanístico.

2.– Hirigintza-plangintzarako atalak honela osatuko dira:

1.– Las Secciones tienen como objeto primordial el informe de aquellos expedientes de ordenación urbana que por su menor trascendencia no precisan su consideración por el Pleno.

Lehendakaritza: Lurraldearen Antolamenduaren arloan eskuduna den sailburuordea.

2.– Las Secciones tienen la siguiente composición:

Lehendakariordea: Lurraldearen Antolamendurako zuzendaria.

Presidente o Presidenta: el Viceconsejero o la Viceconsejera en materia de Ordenación del Territorio.

Kideak.

Vicepresidente o Vicepresidenta: el Director o la Directora de Ordenación del Territorio.

a) Uraren Euskal Agentziako zuzendaria.

Vocales.

b) Dagokion Foru Aldundiaren ordezkari bat.

a) El Director o Directora General de la Agencia Vasca del Agua.

c) Dagokion lurralde historikoko udal elkarteak Ba-tzordearen osoko bilkuran duen ordezkaria.

b) Una persona en representación de la Diputación Foral correspondiente.

3.– Plangintzara atalei aplikatzekoa izango da Ba-tzordearen osoko bilkurarentzat Dekretu honetako zortzigarren artikuluaren bi, hiru, lau, bost eta sei zenbakietan ezarritakoa.

c) La persona representante de la Asociación de Municipios del respectivo Territorio Histórico en el Pleno de la Comisión.

11. artikulua.– Hirigintza-plangintzarako atalen eskumena.

3.– Es de aplicación a las Secciones lo establecido para el Pleno de la Comisión en los números tres, cuatro, cinco y seis del artículo octavo de este Decreto.

1.– Behin betiko onespena eman aurreko txostena Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen plangintza-atalak egingo du Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak aldatzeko espedienteen kasuan, eta salbuespenak honako hauek izango dira:

Artículo 11.– Competencia de las Secciones de Planeamiento Urbanístico.

a) Etxebizitzetarako kalifikatutako lurzoruan 50 etxebizitzatik gorako eta, gainera, plangintzan aurreikusitako egoitza-ahalmenaren % 50etik gorako aldaketa egiten bada.

1.– El informe previo a la aprobación definitiva es emitido por la Sección de Planeamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en los expedientes de modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana, salvo que:

b) Jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzoruan plangintzari dagokionez 3 hektareatik gorako eta, gainera, plangintzan aurreikusitako ahalmenaren % 50etik gorako aldaketa egiten bada.

a) En el suelo calificado como residencial se genere una modificación superior a 50 viviendas y superior, además, al 50% de la capacidad residencial prevista en el planeamiento.

c) Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan edo Lurralde Plan Partzialetan zehaztutako Babes Bereziko Guneei eragiten badie.

b) En el suelo calificado como de actividades económicas se genere una modificación de planeamiento superior a 3 hectáreas y superior, además, al 50% de la capacidad prevista en el planeamiento.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeko plangintza-atalak egingo ditu, halaber, Dekretu honen hirugarren artikuluan aurreikusitako Plangintza Orokorreko Bateragarritze Planei, Sektorekatze Planei eta Plan Bereziei buruzko, eta plan horien aldaketei buruzko, txostenak ere.

c) Afecte a las Áreas de Especial Protección definidas en las Directrices de Ordenación del Territorio o en los Planes Territoriales Parciales.

2.– Son informados también por la Sección de Planeamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, los Planes de Compatibilización de planeamiento general, Planes de Sectorización y los Planes Especiales previstos en el artículo tercero de esta Decreto, así como las modificaciones de esos Planes.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea osatu behar duten pertsonak izendatzeko kontuan izango da gaitasun, trebetasun eta prestakuntza egokia duten emakume eta gizonezkoen arteko oreka lortzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan ezarritakoa betez.

Bigarrena.– Organo honen jardunean euskararen erabilera arautzeko azaroaren 24ko 10/1982 Legeak ezartzen duena bermatuko da.

Primera.– En el nombramiento y designación de las personas que han de formar parte de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Segunda.– Se garantizará el cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera en el seno de este órgano.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Udalerriek euren plangintza ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitzen ez duten bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeak jarraituko du hiru hilabeteko epean Arau Subsidiarioen, Arau Osagarrien, Hiri Lurra Mugatzeko Proiektuen, Hirigintzako Jarduera Programen eta aipatutako plan eta programen aldaketen hirigintza-espedienteei buruzko txostenak egiten.

Hasta tanto en cuanto los municipios no adapten su planeamiento a la Ley 2/2006, de 30 de junio, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco continuará informando en el plazo de tres meses los expedientes urbanísticos de Normas Subsidiarias, Normas Complementarias, Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, Programas de Actuación Urbanística y las modificaciones de los Planes y Programas mencionados.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Lurraldearen Antolamenduan eskuduna den saila baimentzen da Dekretu hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezko diren xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean Dekretu hau.

Primera.– Se autoriza al Departamento competente en materia de Ordenación del Territorio para dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indargabetuta geratzen da 263/1990 Dekretua, urriaren 2koa, Euskal Autonomia Elkartearen Lurraldea Antolatzeko Batzordearen egitekoak, osakera eta iharduketa erregimena ezartzeari buruzkoa, eta, ondorioz, indargabetuta geratzen dira aipatutako Dekretua aldatu zuten eta orain arte indarrean zeuden Dekretuak ere. Honako hauek dira:

– 397/1999 Dekretua, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Ba-tzordearen egitekoak, osakera eta jarduketa erregimena ezartzeari buruzko dekretuaren hirugarren aldaketa egiteko dena.

Primera.– Queda derogado el Decreto 263/1990, de 2 de octubre, por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y en consecuencia, quedan derogados también los Decretos que modificaron el mencionado Decreto y que hasta la fecha estaban en vigor. Son los siguientes:

– 77/2002 Dekretua, martxoaren 26koa, Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen egitekoak, osaera eta jarduketa erregimena ezartzeari buruzko Dekretuaren bosgarren aldaketa egiteko dena.

– Decreto 397/1999, de 2 de noviembre, de tercera modificación del Decreto por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

– 133/2004 Dekretua, ekainaren 29koa, Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen egitekoak, osaera eta jarduketa erregimena ezartzeari buruzko Dekretuaren seigarren aldaketa egiteko dena.

– Decreto 77/2002, de 26 de marzo, de quinta modificación del Decreto por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Bigarrena.– Indargabetuta geratzen da 133/1996 Dekretua, ekainaren 5ekoa, Lurrari buruzko Legearen Bateratutako Testuaren 129. atalean berdeune eta zabaluneen arloan ohartemandako irizpena Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolaketarako Batzordeari ematea dagokiola ezartzeko dena.

– Decreto 133/2004, de 29 de junio, de sexta modificación del Decreto por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko irailaren 9an.

Segunda.– Queda derogado el Decreto 133/1996, de 5 de junio, por el que se establece que a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco corresponde emitir el informe en materia de Zonas Verdes o Espacios Libres previsto en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Lehendakaria,

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2008.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Lehendakari,

Ingurumen eta

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu sailburua,

La Consejera de Medio Ambiente

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

y Ordenación del Territorio,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental