Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

162. zk., 2008ko abuztuaren 27a, asteazkena

N.º 162, miércoles 27 de agosto de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
4937
4937

146/2008 DEKRETUA, uztailaren 29koa, Onura Publikoko Elkarteei eta beren Babesletzari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado.

Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren bakarreko eskumenekoak diren elkarteen araubide juridikoa ezartzea eta Elkartegintza sustatzea, elkarteen gizarte-balioa aldarrikatuz eta horiek onura publikokotzat aitortzearen nondik norakoak arautuz.

La Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico de las asociaciones de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como el fomento del asociacionismo mediante la proclamación de su valor social y la regulación del reconocimiento de utilidad pública de las asociaciones.

Aipatutako Legeak onura publikoko elkartearen definizio berria eta zehatza ezarri du, aitorpen hori justifikatzen duten balioak berariaz aipatuz. Gainera, erakunde bat onura publikokotzat jotzeko erabili behar diren interes orokorreko helburuak zabal deskribatzen ditu. Elkarte horien betebeharrak ere zehatz azaltzen ditu, lehengo legean, Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legean alegia, gai hori oso gutxi aipatu baitzen, ez eta arau bidez garatu ere.

La citada Ley ha establecido una novedosa y detallada definición del concepto de asociación de utilidad pública con referencia expresa a los valores cuya realización justifica tal reconocimiento. Además, contiene una amplia descripción de los fines de interés general a que pueden dedicarse las asociaciones que pretenden ser declaradas de utilidad pública así como una precisa determinación de los requisitos que han de cumplir estas asociaciones, que en la normativa anteriormente vigente, la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, apenas había sido esbozada ni había sido objeto de desarrollo reglamentario.

Erregelamendu honen bidez, segurtasun juridiko handiagoa eman nahi zaie eta onura publikokotzat joak izan nahi duten elkarteek Babesletzarekin duten harremana argitu, bai eta onura publikokotzat jo ondoren dituzten betebeharrak azaldu ere.

El presente Reglamento tiene como objetivo dotar de mayor seguridad jurídica y clarificar las relaciones con el Protectorado de las asociaciones que pretenden su reconocimiento de utilidad pública así como las obligaciones que recaen una vez obtenido el mismo.

Erregelamenduak lau kapitulu ditu. I. kapituluan, Onura Publikoko Elkarteen Babesletzaren izaera, funtzioak eta antolamendua daude araututa. Babesletza irudi berria da elkarteen arloan, eta ekainaren 22ko 7/2007 Legean ezarrita dago.

El Reglamento se estructura en cuatro capítulos. En el capítulo I se regulan el carácter, funciones y organización del Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública, una figura novedosa en el ámbito de las asociaciones que ha sido establecida por la Ley 7/2007, de 22 de junio.

II. kapituluan, onura publikokotzat jotzeko prozedura xedatzen da, eskabidearekin batera zein dokumentazio aurkeztu behar den zehaztuz eta prozedura honi bukaera emateko dauden moduak argi arautuz.

En el capítulo II se establece el procedimiento que ha de seguirse para el reconocimiento de la utilidad pública, detallándose especialmente la documentación que debe acompañar la solicitud y regulándose con claridad las distintas formas de finalización de este procedimiento.

III. kapitulua onura publikoko elkarteen eta Babesletzaren arteko harremanez ari da, zehatzago Babesletzaren aurrean kontuak eman beharraz. Babesletzak, bere aldetik, jarraipen-lana egin beharko du ikusteko ba ote dirauten onura publikokotzat jotzeko arrazoiek, edo, hala badagokio, elkarte horiek dituzten eginkizunak bete gabe geratzen ote diren.

Se refiere el capítulo III a las relaciones entre las asociaciones de utilidad pública y el Protectorado, en particular a la obligación de rendir cuentas de sus actividades ante el Protectorado y al ejercicio, por parte de éste, de sus funciones de seguimiento a fin de comprobar el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones que recaen sobre estas asociaciones.

Azkenean, IV. kapitulua onura publikoa ezeztatzeko prozedura arautzeko da, argi adieraziz zein kasutan gertatzen den ezeztapen hori, eta kontu handiz errespetatuz eraginpeko elkarteari aurretiaz entzuna izateko printzipioa, kontuan harturik nolako kaltea eragiten dion elkarteari prozedura horrek.

Finalmente, el capítulo IV se destina a regular el procedimiento de revocación de la utilidad pública expresando con claridad los supuestos que pueden dar lugar a tal revocación, y cuidando especialmente del respeto al principio de audiencia previa a la asociación afectada, habida cuenta del carácter desfavorable que tiene para ella este procedimiento.

Ondorioz, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen Azken Xedapenetatik lehena garatuz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun ondoren, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko uztailaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, en desarrollo de la disposición final primera de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de julio de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Onura Publikoko Elkarteei eta beren Babesletzari buruzko Erregelamendua onartzen da; dekretu honen eranskinean dator erregelamendu hori.

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado, que se adjunta como anexo al presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Baliabideen hornidura.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Dotación de medios.

3.– Babesletzak baliabide pertsonalak eta materialak izango ditu dagozkion funtzioak betetzeko, baliabide informatiko eta telematikoak batez ere, onura publikoko elkarteek sortzen dituzten agirien bolumen eta garrantziaren araberakoak.

Para un adecuado ejercicio de sus funciones, el Protectorado estará dotado de los medios personales y materiales, especialmente informáticos y telemáticos, adecuados al volumen e importancia de la documentación que generan las asociaciones de utilidad pública.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri baino lehen hasitako espedienteak Erregelamendu honetan ezarritako xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las normas establecidas en el presente Reglamento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratuko dira maila bereko edo beheragoko arau guztiak, Dekretu honetan ezarritakoaren aurka daudenean.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se opongan al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendua garatzea.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari eskumena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezko diren xedapenak hartzeko eta, bereziki, elkarteen onura publikoa aitortu eta ezeztatzeko prozedurak honako honetara egokitzeko: EAEko Administrazioak bere jardueraren garapenean eta herritarrekiko eta gainerako herri administrazioekiko harremanetan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzeari buruzko arautegira.

Se habilita al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto, y, en particular, para realizar las adaptaciones que se consideren necesarias para adecuar los procedimientos de reconocimiento y revocación de la utilidad pública de las asociaciones a la normativa sobre la utilización por la Administración de la CAPV de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad administrativa, en sus relaciones con la ciudadanía y con el resto de Administraciones Públicas.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

UZTAILAREN 29KO 146/2008 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 146/2008, DE 29 DE JULIO
ONURA PUBLIKOKO ELKARTEEI ETA BEREN BABESLETZARI BURUZKO ERREGELAMENDUA
REGLAMENTO SOBRE LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA Y SU PROTECTORADO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
BABESLETZAREN IZAERA, FUNTZIOAK ETA ANTOLAMENDUA
CARÁCTER, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL PROTECTORADO

1. artikulua.– Erregelamenduaren helburua.

Artículo 1.– Objeto del Reglamento.

1.– Erregelamendu honen helburua Onura Publikoko Elkarteen Babesletza arautzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 46.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública previsto en el artículo 46.1 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

2.– Arautze-lan honetarako, honako gai hauek zehaztu behar izan dira: Babesletzaren funtzioak eta antolamendua; elkarteen onura publikoa aitortu eta ezeztatzeko prozedura; eta onura publikoko elkarteen eta Babesletzaren arteko harremanak.

2.– Esta regulación comprende la determinación de las funciones y organización del Protectorado, el procedimiento de declaración y revocación de utilidad pública de las asociaciones, y las relaciones de las asociaciones de utilidad pública y el Protectorado.

2. artikulua.– Kontzeptua eta helburua.

Artículo 2.– Concepto y finalidad.

Babesletza administrazio-organo bat da, onura publikoko elkarteei aholkularitza, laguntza-teknikoa eta jarraipena ematen diena. Elkarte horiek dituzten eginkizunak betetzeko lana erraztea eta sustatzea du helburutzat, bai eta onura publikoa aitortzeko orduan erabili ziren betebeharrek berean dihardutela ziurtatzea ere.

El Protectorado es el órgano administrativo que desempeña funciones de asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento de las asociaciones de utilidad pública, y tiene como finalidad facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre estas asociaciones y asegurar el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron su reconocimiento de utilidad pública.

3. artikulua.– Izaera eta izena.

Artículo 3.– Naturaleza y características.

1.– Babesletzak administrazio-izaera dauka eta zerbitzu publikoa da nola onura publikoa duten elkarteentzat, hala horrelako elkarteekin harremanetan jardun nahi duten pertsona eta erakunde publiko eta pribatuentzat.

1.– El Protectorado tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público para las asociaciones de utilidad pública así como para las personas y entidades, públicas o privadas, interesadas en relacionarse con este tipo de asociaciones.

2.– Babesletza doakoa da eta, beraz, zerbitzuak ematearen truke ez da inolako administrazio-tasarik sortuko.

2.– El Protectorado tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no se devengará tasa administrativa alguna por la prestación de sus servicios.

3.– Babesletzak batasuna du Euskal Autonomia Erkidego osorako.

3.– El Protectorado tiene carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Atxikipena.

Artículo 4.– Adscripción.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari atxikita dago Babesletza.

El Protectorado está adscrito a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

5. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 5.– Funciones.

1.– Babesletzak ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 46.2 artikuluak esleitzen dizkion funtzioak beteko ditu, bai eta beste lege edo araudi batzuek esleitzen dizkiotenak ere.

1.– El Protectorado ejercerá las funciones que le asigna el artículo 46.2 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, así como aquéllas que le asignen otras normas legales o reglamentarias.

2.– Onura publikoko elkarteek diharduten sektoreetan eskumenak dituzten sailek laguntza eman beharko diote Babesletzari, berak halakorik eskatzen badie.

2.– Los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollen sus actividades las asociaciones de utilidad pública deberán prestar al Protectorado la colaboración y asistencia que éste les requiera.

6. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 6.– Competencias.

1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak honako eginkizun hauek izango ditu:

1.– El Consejero o la Consejera del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social ejercerá las siguientes funciones:

a) Gaia dela-eta dagokien sailburuekin batera Jaurlaritzaren Kontseiluari proposatzen dio elkarte baten onura publikoa aitortzeko dekretu-proiektua, bai eta, hala badagokio, onura publikoa ezeztatzekoa ere.

a) Propone al Consejo de Gobierno, conjuntamente con los Consejeros o Consejeras de los Departamentos que corresponda en función de la materia, el proyecto de Decreto de reconocimiento de la utilidad pública de una asociación, así como, en su caso, el de su revocación.

b) Jaurlaritzaren Kontseiluari onura publikoko elkarteen arloko xedapen orokorretarako proposamenak aurkeztea.

b) Eleva al Consejo de Gobierno propuestas de disposiciones generales en materia de asociaciones de utilidad pública.

c) Agindu bidez, onura publikoa aitortzeko eskariak ezesten ditu.

c) Resuelve, mediante Orden, la desestimación de solicitudes de reconocimiento de utilidad pública.

2.– Babesletzako arduradunak onura publikoa aitortu eta ezeztatzeko espedienteak aztertzen ditu, eta iritzi-txosten tekniko bat egiten du, eta Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariari bidaltzen dio. Orobat, arauak interpretatzeko irizpide bateratuak ezartzen ditu eta Babesletzako langileen artean jarduera-irizpideak banatzen ditu.

2.– El Encargado o Encargada del Protectorado examina los expedientes de reconocimiento y de revocación de utilidad pública y realiza un informe técnico de valoración que eleva al Director o Directora de Estudios y Régimen Jurídico. Así mismo, establece criterios comunes de interpretación normativa e imparte pautas de actuación al personal del Protectorado.

3.– Babesletzari dagozkion gainerako funtzioak, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak gauzatuko ditu.

3.– Las demás funciones que corresponden al Protectorado serán ejercidas por el Director o la Directora de Estudios y Régimen Jurídico.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ONURA PUBLIKOA AITORTZEA
RECONOCIMIENTO DE UTILIDAD PÚBLICA

7. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 7.– Inicio del procedimiento.

1.– Elkarte bat onura publikokotzat jotzeko, Babesletzari eskari bat eginez hasiko da. Eskari hori behar bezala sinatu beharko du elkarteko lehendakariak, eta hor elkartearen izena eta gainerako erregistro-datuak adierazi beharko dira.

1.– El procedimiento para obtener la declaración del reconocimiento de utilidad pública se iniciará mediante una solicitud dirigida al Protectorado, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta de la asociación, en la que expresará su denominación exacta y los demás datos registrales.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Onura publikoa aitortzeko adierazpena eska dezakeen elkartearen organoak hartutako erabakiari buruz idazkariak emandako akta edo ziurtagiria, lehendakariaren oniritzia jaso duena, bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adierazita. Erabaki horretan justifikatuta egon beharko dira onura publikoa aitortzeko dauden arrazoiak, bilatzen diren helburuak eta aurrera eraman diren jarduerak kontuan harturik.

a) Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, del acuerdo del órgano de la asociación que resulte competente para solicitar la declaración del reconocimiento de utilidad pública, con indicación del quórum de asistencia y resultado de la votación. En dicho acuerdo deberá contenerse una justificación de las razones y motivos que avalan, en función de los fines perseguidos y de las actividades realizadas, el reconocimiento de utilidad pública.

b) Aipatutako elkarteak gutxienez azken hiru urtean egin dituenen memoria, estatutuetan agertzen diren helburuak benetan bete ohi dituela egiaztatzeko.

b) Memoria de las actividades realizadas por la asociación referida, al menos, a los tres años anteriores a la presentación de la solicitud, al objeto de acreditar el cumplimiento efectivo y habitual de los fines estatutarios.

c) Bukatutako azken hiru ekitaldi ekonomikoetako urteko kontuak; honako hauek jasoko dira bertan: balantzea, emaitzen kontua eta memoria ekonomikoa.

c) Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios económicos cerrados, que comprenderán el balance, la cuenta de resultados y la memoria económica.

d) Dagokion Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak, egiaztatzeko erakundeak beteta dituela dagozkion zerga-betebeharrak, bai eta Gizarte Segurantzarekikoak ere.

d) Certificaciones de la Hacienda Foral correspondiente y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivas de hallarse la asociación al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

e) Hala badagokio, izen handiko erakunde publikoen edo pribatuen atxikipenak edo aldeko txostenak, eskaria babesten dutenak.

e) En su caso, las adhesiones o informes favorables de Instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio que avalen la solicitud.

3.– Jardueren Memorian honako hauek zehaztuko dira:

3.– En la Memoria de actividades se contendrá una descripción detallada de los siguientes extremos:

a) Elkarteak dituen bazkide fisiko nahiz juridikoen kopurua.

a) Número de personas asociadas, tanto físicas como jurídicas, que integran la asociación.

b) Memoriak aipatzen dituen garaian aurrera eramandako jarduerak eta emandako zerbitzuak, baldin eta elkarteko bazkideei barik hirugarrenei on egiteko izan badira nagusiki.

b) Las actividades desarrolladas y los servicios prestados durante el tiempo a que se refiere la Memoria, que habrán de estar dirigidas de manera principal y habitual a beneficiar a terceras personas ajenas a la asociación, y no a las mismas personas asociadas.

c) Aurrera eramandako jarduerak bete nahi diren interes orokorreko helburuei egokituta daudela egiaztatzea.

c) La acreditación de la adecuación de las actividades efectivamente realizadas a los fines de interés general perseguidos.

d) Elkarteak ematen dituen jardueren edo zerbitzuen onuradunen edo erabiltzaileen kopurua, eta halakotzat joak izateko bete behar dituzten baldintzak.

d) El número de personas beneficiarias o usuarias de las actividades o servicios que presta la asociación, y los requisitos o circunstancias que deben reunir para ostentar tal condición.

e) Elkarteak dituen giza baliabideak, bereziki adierazita elkarteak lan- edo zerbitzu-harremanen bidez kontratatutakoak, bazkideak diren edo ez aipatuz.

e) Los medios personales de que disponga la asociación, con expresión de las personas, contratadas mediante relación laboral o de servicios por la propia asociación, y con indicación de si son asociadas o no.

f) Elkarteak dituen bitarteko materialak edo baliabideak, bereziki adierazita jasotako edo hitzemandako laguntza edo diru-laguntza publikoak, eta nola aplikatuko diren, bai eta estatutuetan jasotako helburuak beteko direla bermatzeko dituen antolamendu-moduak ere.

f) Los medios materiales y recursos con los que cuenta la asociación, con especial descripción de las ayudas y subvenciones públicas recibidas o comprometidas y su aplicación, así como de los medios de organización de que dispone para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

g) Gobernu-organoko kideek jasotzen dituzten ordainsariak, hain zuzen ere, organo horretako kide izateagatik dagozkien funtzioez besteko zerbitzuak egiteagatik ematen zaizkienak.

g) Las retribuciones que perciban los miembros del órgano de gobierno por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de dicho órgano.

4.– Baldin eta diru-laguntzen eskabidea behar bezala beteta ez badago edo artikulu honetan eskatutako agiriak falta baditu, Babesletzako arduradunak elkarte eskatzaileari hamar eguneko epea emango dio akatsak zuzentzeko edo agindutako agiriak aurkezteko, eta zera ohartaraziko zaio: eskatutakoa egiten ez badu, eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko dela. Horrek ez du esan nahi, ordea, Administrazioak modu adierazian ebazteko obligaziorik ez duenik.

4.– Si la solicitud no estuviera cumplimentada en todos sus términos, o no viniera acompañada de la documentación descrita en el presente artículo, el Encargado o Encargada del Protectorado requerirá a la asociación interesada para que, en el plazo de diez días, subsane dicha falta o aporte los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se la tendrá por desistida, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.

8. artikulua.– Prozeduraren instrukzioa.

Artículo 8.– Instrucción del procedimiento.

1.– Behin eskabidea aurkeztu, eta hala badagokio, zuzendu ondoren, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak ofizioz erabakiko du behar beste instrukzio-egintza edo proba egitea edo behar beste txosten eskatzea, espedientea ahalik eta ondoen zehaztu, ezagutarazi eta ebazteko asmoz.

1.– Una vez presentada, y en su caso subsanada, la solicitud, el Director de Estudios y Régimen Jurídico acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

2.– Zehatz esanda, txostenak eskatu ahal izango dizkie gai horretan eskumena duten Jaurlaritzako sailei, eta txosten horiek hamabost eguneko epean egin beharko dira.

2.– En particular, podrá solicitar informes a los Departamentos del Gobierno que sean competentes por razón de la materia de que se trate, los cuales deberán ser evacuados en el plazo de quince días.

3.– Erabaki ahal izango da, orobat, jendaurreko informazioaldi bat egitea, eskabidea Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratuz, interesatu guztiek espedientea aztertu eta alegazioak aurkez ditzaten, hamabost eguneko epean.

3.– Asimismo, podrá acordarse además un periodo de información pública, mediante la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial del País Vasco, a fin de que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular alegaciones, durante un plazo de quince días.

4.– Nolanahi ere, espediente horiek ebatzi eta jakinarazteko epea gehienez ere sei hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten den egunetik zenbatzen hasita. Epe horretan ebazpen adierazirik ematen ez bada, eskaria ezetsitzat joko da.

4.– En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será el de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se entenderá desestimada la petición.

9. artikulua.– Instrukzioaren bukaera.

Artículo 9.– Finalización de la instrucción.

1.– Prozeduraren instrukzioa bukaturik, egiaztatuta geratzen bada legez ezarritako baldintzak bete direla eta dagokien sailek elkarteak dituen helburuez eta aurrera eraman dituen jarduerez duten iritziaren arabera, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak, dagokien sailburuekin batera, proposatuko dio Jaurlaritzaren Kontseiluari elkarte baten onura publikoa aitortzeko dekretu-proiektua.

1.– Finalizada la instrucción del procedimiento, en el caso de que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y en función de la valoración que los fines y actividades desarrolladas por la asociación merezca a los Departamentos que corresponda, el Consejero o la Consejera del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social propondrá al Consejo de Gobierno, conjuntamente con los Consejeros o Consejeras de los Departamentos que corresponda en función de la materia, el proyecto de Decreto de reconocimiento de la utilidad pública de una asociación.

2.– Behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz gero elkarte baten onura publikoa aitortzeko Dekretua, Babesletzak horren kopia konpultsatu bat bidaliko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiari.

2.– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto que declare el reconocimiento de utilidad pública de una asociación, el Protectorado remitirá una copia compulsada del mismo al Registro General de Asociaciones del País Vasco.

3.– Egiaztatutzat jotzen ez bada legez ezarritako baldintzak bete direla edo dagokien sailek ez badituzte begi onez ikusten elkarteak dituen helburuak eta aurrera eramaten dituen jarduerak, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak ebazpen-proposamen bat idatziko du, ezesteko, eta ebazpen-proposamen hori, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren irizpenean jarri aurretik, elkarte interesatuari jakinaraziko zaio, eta hamabost eguneko epea emango, nahi beste alegazio edo agiri aurkezteko.

3.– Si no se considerara acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos o la valoración que de los fines y actividades desarrolladas por la asociación no resultara favorable a criterio de los Departamentos que corresponda, el Director de Estudios y Régimen Jurídico redactará una propuesta de resolución desestimatoria, que se notificará, antes de someterla al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, a la asociación interesada concediéndole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

4.– Aurkeztutako alegazioak eta agiriak ikusirik, ez aitortzeko irizpideari eusten bazaio, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak Agindu bidez ebatziko du eskaria ezestea, eta horren berri emango zaio elkarte interesatuari.

4.– A la vista de las alegaciones y de la documentación aportada, si se mantuviera el criterio no favorable al reconocimiento, el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social resolverá, mediante Orden, desestimar la solicitud, notificándose la misma a la asociación interesada.

10. artikulua.– Federazio, konfederazio eta elkarte-batasunen onura publikoa.

Artículo 10.– Utilidad pública de Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones.

1.– Federazioak, konfederazioak eta elkarte-batasunak onura publikokotzat jo ahal izango dira, baldin eta dituzten helburuak eta aurrera eramaten dituzten jarduerak interes orokorrekoak badira edo denon ongia lortzen laguntzen badute, osatzen dituzten elkarteek zein helburu edo jarduera dituzten kontuan hartu gabe.

1.– Las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones podrán ser reconocidas de utilidad pública siempre y cuando se acredite que sus fines y actividades realicen el interés general o el bien común por sí mismas, con independencia de los fines y actividades que realicen las asociaciones que las integran.

2.– Hala bada, erakunde horiei aplikatuko zaizkie onura publikoa aitortzeko eskatzen duten elkarteentzat Erregelamendu honetan ezarritako betebeharrak eta prozedura.

2.– En tal caso, se aplicarán a dichas entidades los requisitos y el procedimiento establecidos en el presente Reglamento para las asociaciones que solicitan su reconocimiento de utilidad pública.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ONURA PUBLIKOKO ELKARTEEN ETA BABESLETZAREN ARTEKO HARREMANAK
DE LAS RELACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA Y EL PROTECTORADO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
ONURA PUBLIKOKO ELKARTEEN JARDUERA EKONOMIKOA
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA

11. artikulua.– Ekonomia-ekitaldia.

Artículo 11.– Ejercicio económico.

Onura publikoko elkarteen ekonomia-ekitaldia beren estatutuetan ezarritakoa izango da eta berariazko aipamenik egon ezean urte naturala izango da.

El ejercicio económico de las asociaciones de utilidad pública será el establecido en sus estatutos, y en defecto de previsión expresa coincidirá con el año natural.

12. artikulua.– Kontularitza-araubidea.

Artículo 12.– Régimen contable.

Onura publikoko elkarteen kontularitza-jarduerak Kontularitzako Plan Orokorreko arauei eutsiko die, irabazi asmorik gabeko erakundeei dagokienez.

La actividad contable de las asociaciones de utilidad pública se ajustará a las normas del Plan General de Contabilidad en su adaptación a las entidades sin fines lucrativos.

13. artikulua.– Urteko kontuak.

Artículo 13.– Cuentas anuales.

Merkataritza Kodearekin bat etorriz, urteko diru-kontuen barruan honako hauek sartuko dira: Balantzea, galeren eta irabazien Kontua eta Memoria. Dokumentu horiek halako batasun bat osatzen dute.

Las cuentas anuales, de acuerdo con el Código de Comercio, comprenderán el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria, formando estos documentos una unidad.

14. artikulua.– Liburuak eramatea.

Artículo 14.– Llevanza de Libros.

1.– Onura publikoko elkarteen ardurapean egongo da Inbentario eta Urteko Diru-kontuen Liburua, bai eta Aurrekontu-liburua, Akta-liburua eta Eguneko Liburua ere. Halaber, beste liburu osagarri batzuk ere hartuko dituzte euren ardurapean, beharrezko jotzen badute, erabiltzen duten kontabilitateko sistemaren arabera.

1.– Las asociaciones de utilidad pública deberán llevar el Libro de Inventario y Cuentas Anuales, el Libro de Presupuestos, el Libro de Actas y el Libro Diario. Asimismo podrán llevar otros libros auxiliares si lo estiman conveniente según el sistema de contabilidad empleado.

2.– Inbentarioen Liburua eta Urteko Diru-kontuen Liburua elkartearen hasierako ondarea osatzen duten ondasunen inbentarioarekin batera zabalduko da eta, bertan, elkartearen ondasun eta eskubideen sarrerak eta irteerak, balorazioa eta ekonomia ekitaldi bakoitza ixterakoan dagoen egoeraren balantzeak jasoko dira.

2.– El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se abrirá con el inventario de los bienes que constituyen el patrimonio inicial de la asociación y en el que se anotarán las altas y bajas de los bienes y derechos asociativos, su valoración y los balances de situación al cierre de cada ejercicio económico.

3.– Aurrekontuen Liburuak, alde batetik, urtero hurrengo ekitaldirako egiten den gastu eta diru-sarrera aurrekontua jasoko du eta, beste aldetik, dagokion aurrekontuaren likidazioa.

3.– El Libro de Presupuestos comprenderá el presupuesto de gastos e ingresos confeccionado anualmente para el ejercicio siguiente así como la liquidación del presupuesto correspondiente.

4.– Eguneko liburuaren eta Akta-liburuaren idazpenak Merkataritza Kodean aurreikusitakoari jarraituz egingo dira.

4.– Los asientos de los Libros Diario y de Actas se llevarán de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio.

15. artikulua.– Liburuak gordetzea.

Artículo 15.– Conservación de Libros.

Onura publikoko elkarteek gordeko dituzte liburuak eta osagarriak, sei urteko epean gutxienez. Liburu horiek, erregistroak eta kontabilitateko idazpenen frogagiriak Babesletzaren esku jarriko dira horrek hala eskatzen duenean.

Los Libros, incluidos los auxiliares, serán conservados por las asociaciones de utilidad pública al menos durante un plazo de seis años. Dichos Libros, así como los registros y comprobantes de los asientos contables, se pondrán a disposición del Protectorado cuando éste lo solicite.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
KONTUAK EMATEAZ ETA BABESLETZAZ
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL PROTECTORADO

16. artikulua.– Kontuak aurkeztea.

Artículo 16.– Presentación de las cuentas.

1.– Erabilera publikoko elkarteek, ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiaren aurrean aurreko ekitaldiko urteko diru-kontuak aurkeztu beharko dituzte, ekitaldi horretan egindako jarduerak deskribatzen dituen memoria batekin batera. Horretarako, sei hilabeteko epea izango dute, ekitaldiaren bukaeratik zenbatzen hasita.

1.– Las asociaciones de utilidad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, deberán presentar ante el Registro General de Asociaciones del País Vasco las cuentas anuales del ejercicio anterior junto con una memoria descriptiva de las actividades realizadas en dicho ejercicio, en el plazo de seis meses siguientes a su finalización.

2.– Urteko diru-kontuekin batera honako hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Las cuentas anuales vendrán acompañadas de:

a) Elkarteko lehendakariak izenpetutako eskabidea. Bertan, kontuak auditatu beharra dagoen ala ez adierazi beharko da, kontu-ikuskaritzari buruzko Legean edo Erregelamendu honetan aurreikusitako kasuen arabera.

a) Solicitud firmada por el Presidente o Presidenta de la asociación, en la que se incluirá la manifestación de si existe o no la obligación de auditar las cuentas, de acuerdo con los supuestos contemplados en la Ley que regula la auditoría de cuentas o en el presente Reglamento.

b) Urteko kontuak onesten dituen Biltzar Orokorraren erabakia dela-eta idazkariak emandako akta edo ziurtagiria, lehendakariaren oniritzia duena. bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adierazita. Aipatu beharko da, halaber, onetsitako diru-kontuak bat datozela auditatu beharra dagoen kasuetan auditatu diren kontuekin (kasu horretan, ikuskaritza-txostena ere erantsiko da).

b) Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, del acuerdo de Asamblea General de aprobación de las cuentas anuales, con indicación del quórum de asistencia y resultado de la votación así como con expresión de que las cuentas aprobadas se corresponden con las auditadas en aquellos supuestos en que existe la obligación de auditar, en cuyo caso se adjuntará también el informe de auditoría.

3.– Agiriak aurkeztu eta hiru hilabeteko epean Babesletzak egiaztatu egingo du Erregistroan aurkeztutako agiriak ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 44. artikuluan eskatutakoak diren ala ez, organo eskudunak behar bezala onartuta dauden eta lehendakariaren eta idazkariaren ezinbesteko sinadurak dauden. Aurkeztutako agirien azterketa aldekoa bada, erregistratu egingo dira agiriak, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusian gordailutuko.

3.– Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación, el Protectorado examinará si los documentos presentados ante el Registro son los exigidos por el artículo 44 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, si están debidamente aprobados por el órgano competente y si constan las preceptivas firmas del Presidente o Presidenta y del Secretario o Secretaria. En el supuesto de que el examen de los documentos presentados fuera favorable se procederá a su registro o depósito en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

17. artikulua.– Jardueren urteko memoria.

Artículo 17.– Memoria anual de actividades.

Jardueren urteko memoriak behar beste azalpen izan beharko ditu, hain zuzen ere elkartearen xedeak bete diren eta aplikatu beharreko arauak ezagutzeko eta egiaztatzeko. Memorian gutxienez honako hauek azaldu beharko dira:

La Memoria anual de actividades deberá ser lo suficientemente explícita para permitir el conocimiento y justificación del cumplimiento de los fines de la asociación y de la normativa aplicable, debiendo reflejar al menos:

a) Ekitaldian zehar burututako jarduerak eta gauzatzerakoan izan diren baldintzak eta inguruabarrak.

a) Las actividades realizadas durante el ejercicio con descripción de las condiciones y circunstancias en que se han desarrollado.

b) Gobernu-organoko kideetan egindako aldaketak.

b) Las variaciones ocurridas entre los miembros del órgano de gobierno.

c) Nola lagundu den interes orokorra edo guztion ongia lortzen, eskuzabaltasun, altruismo, elkartasun eta pluraltasunez nabarmen jokatuz.

c) La forma en que se ha dado consecución al interés general o al bien común realizando de manera significativa los valores de generosidad, altruismo, solidaridad y pluralismo.

d) Elkartearen finantzaketa-taula, jasotako diru-sarreren jatorria –publikoa nahiz pribatua–, zenbatekoa, zertarakoa eta aplikazioa zehatz eta behar bezala bereizirik adierazten dituena.

d) El cuadro de financiación de la asociación, con expresión detallada y diferenciada del origen, público o privado, cuantía, destino y aplicación de los ingresos percibidos.

e) Era berean, aurrera eramandako jarduera ekonomikoen erabiltze- eta zorpetze-egintzak adierazi beharko dira, bai eta hitzartutako kreditu-eragiketenak eta elkarteak burututako jarduera ekonomikoenak ere.

e) Descripción de los actos de disposición y gravamen llevados a cabo, de las operaciones de crédito concertadas así como de las actividades económicas desarrolladas por la asociación.

f) Aurrekontuaren likidazioa.

f) Liquidación del presupuesto.

g) Gobernu-organoko kideek jasotzen dituzten ordainsariak, hain zuzen ere, organo horretako kide izateagatik dagozkien funtzioez besteko zerbitzuak egiteagatik ematen zaizkienak.

g) Las retribuciones de los miembros del órgano de gobierno percibidas por la realización de servicios diferentes a las funciones que les correspondan como miembros de dicho órgano.

h) Oro har, elkartearen helburuak eta indarrean dagoen legeria betetzeari buruzko beste edozein kontu.

h) En general, cualquier otra cuestión relevante relativa al cumplimiento de los fines de la asociación o de la normativa vigente.

18. artikulua.– Memoria bakarra.

Artículo 18.– Memoria única.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako urteko memoriaren ordez Memoria bakarra erabili ahal izango da, hala aurreikusita baitago Kontularitzako Plan Orokorra irabazi-asmorik gabeko erakundeetara egokitzeko arauetan.

1.– La Memoria anual de actividades contemplada en el artículo anterior podrá ser sustituida por la Memoria única prevista en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

2.– Memoria bakar horretan jasota egongo da nola kudeaketa ekonomikoari buruzko informazioa hala elkartearen jarduerei buruzkoa, baina, hala ere, elkarteek gehiago zehaztu ahal izango dituzte beren jarduerak, erantsitako agiri batean.

2.– Esta Memoria única comprenderá tanto la información relativa a la gestión económica como la correspondiente a las actividades de la Asociación, y ello sin perjuicio de que las Asociaciones puedan desarrollar en documento anexo una información más detallada de sus actividades.

19. artikulua.– Kontu-ikuskaritza.

Artículo 19.– Auditoría de cuentas.

1.– Garrantzi ekonomikoa duten onura publikoko elkarteek kanpoko kontu-ikuskaritza jasan beharko dute, kontu-ikuskaritza arautzen duen Legean eta legea garatzen duten arauetan ezarritakoaren arabera.

1.– Las asociaciones de utilidad pública que tengan relevancia económica deberán someterse a auditoría externa de cuentas en los términos establecidos en la Ley que regule la auditoría de cuentas y en las normas que la desarrollen.

2.– Bi urtetan, bata bestearen ondoan, ondoren adierazten diren ezaugarrietako bi dauzkaten elkarteak izango dira garrantzi ekonomikoa dutenak:

2.– Tendrán la consideración de relevancia económica aquellas asociaciones en que concurran al menos dos de las siguientes circunstancias durante dos años consecutivos:

a) Elkarteko ondarearen balioa 2.000.000,00 eurokoa edo hortik gorakoa izatea. Elkartearen egoera-balantzean agertzen den aktiboaren diru-zenbateko osoa izango da ondarea, ekitaldia amaitzen den egunean betiere.

a) Que el valor del patrimonio de la asociación sea igual o superior a 2.000.000,00 de euros. Se entiende por patrimonio la cifra total del activo que figure en el balance de situación de la asociación referido siempre a la fecha de cierre del ejercicio.

b) Elkarteak kudeatutako jardueren bolumena 3.000.000,00 eurokoa edo gorakoa izatea, hau da, fundazioaren ohiko jarduerengatik emaitza-kontuko hartzekoan agertzen diren elkartearen diru-sarreren urteko kopuru garbia.

b) Que el volumen de actividades gestionadas por la asociación sea igual o superior a 3.000.000,00 de euros, entendiendo por tal el importe neto anual de los ingresos que figuren en el haber de la cuenta de resultados como consecuencia de las actividades ordinarias de la asociación.

c) Berez enpresa jarduerak burutzea edo bazkideen erantzukizun mugatua duen edozein elkartetan % 5etik gorako partaidetza izatea.

c) Realización por sí misma de actividades empresariales o participación superior al 5% en cualquier sociedad que tenga limitada la responsabilidad de sus socios.

d) Pertsona onuradunek ordaindutako zerbitzuen kopurua edo bolumena elkarteak egindakoak baino askoz handiagoak izatea.

d) Que el número o volumen de servicios remunerados por las personas beneficiarias predomine sustancialmente entre los prestados por la asociación.

e) Ekonomia-ekitaldian zehar enplegatutako langileen batez besteko kopurua 50etik gorakoa izatea.

e) Que el número medio de personas trabajadoras empleadas durante el ejercicio económico sea superior a 50.

3.– Sozietate anonimoak kontu-ikuskaritza egitera behartzen dituzten ezaugarriak dituzten onura publikoko elkarteak, nolanahi ere, garrantzi ekonomikoa duten onura publikoko elkartetzat joko dira.

3.– En todo caso, tendrán esta consideración las asociaciones de utilidad pública en las que se den las circunstancias que obligan a las sociedades anónimas a someterse a una auditoría de cuentas.

20. artikulua.– Kontu-ikuskarien txostena.

Artículo 20.– Informe de los auditores.

1.– Kontu-ikuskariek egindako txostenak, gutxienez, honakoak jaso beharko ditu:

1.– El informe redactado por los auditores de cuentas deberá contener, al menos, las siguientes consideraciones:

a) Kontabilitatearen eta urteko kontuen bidez egiaztatutako lege- edo estatutu-arauen ustezko hauspenei buruzko oharrak.

a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones a la normativa legal o estatutaria que hubieran comprobado a través de la contabilidad y de las cuentas anuales.

b) Ea beren iritziz urteko kontuek argi adierazten duten zenbatekoa duen elkarteak ondarea, zenbatekoak dituen emaitzak eta nolakoa den bere finantza-egoera.

b) Si las cuentas anuales expresan o no, a su juicio, la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la asociación.

c) Kontularitzatik edo aurkeztutako urteko kontuetatik ondorioztatu ote daitekeen, ikuskarien iritziz, elkarteak kudeaketa ekonomiko txukuna eta gardena eramaten duela.

c) Si de la contabilidad y cuentas anuales presentadas cabe concluir, a juicio de los auditores, que la asociación lleva a cabo o no una ordenada y transparente gestión económica.

2.– Elkartea kanpoko kontu-ikuskaritza egitera behartuta dagoenean, Erregistroan aurkeztu beharko da kontu-ikuskariek ematen duten txostena, ikuskapenaren gai diren kontuekin batera, Babesletzak azter dezan.

2.– Cuando la asociación esté obligada a auditoría externa, el informe que emitan los auditores deberá presentarse ante el Registro junto con las cuentas sobre las que verse, al objeto de pueda ser examinado por parte del Protectorado.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
BABESLETZAREN JARRAIPEN-FUNTZIOAK
DE LAS FUNCIONES DE SEGUIMIENTO DEL PROTECTORADO

21. artikulua.– Elkarteen jardueren jarraipena.

Artículo 21.– Seguimiento de las actividades asociativas.

1.– Babesletzak, besteak beste, eginkizun hauek ditu: batetik, onura publikoa aitortzeko oinarritzat hartu ziren baldintzak betetzen direla bermatzea, eta bestetik, onura publikoko elkarteek aurkeztutako dokumentazioaren jarraipena egitea.

1.– Al Protectorado corresponde, entre otras funciones, velar por el efectivo mantenimiento de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública así como examinar y realizar un seguimiento de la documentación presentada por las asociaciones de utilidad pública.

2.– Babesletzak, elkarteek beren eginbeharrak betetzeari buruzko informazio-espedientea hasaraziko du, honako hauek egiaztatu edo susmatzen direnean:

2.– El Protectorado incoará expediente informativo acerca del cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre estas asociaciones cuando se constaten o resulten indicios de cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Kontuak behin eta berriro ez aurkeztea.

a) La falta de presentación de las cuentas de manera reiterada.

b) Elkartearen ekonomia-kudeaketan irregulartasunak sortu direnean.

b) Irregularidades en la gestión económica de la asociación.

c) Elkartearen helburu interes orokorrekoak eta benetan burututako jarduerak bat ez datozenean.

c) La falta de adecuación entre los fines de interés general perseguidos y las actividades efectivamente realizadas.

d) Elkarteak inolako jarduerarik ez duenean.

d) Inactividad de la asociación.

e) Legeek edo elkartearen estatutuek ezartzen dituzten eginbeharrak ez betetzea.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico vigente o por los estatutos de la asociación.

3.– Babesletzak espediente hori hasarazteko ematen duen ebazpenak zehaztuko ditu informazio-eginbideak egiteko modua, baldintzak eta epea.

3.– La resolución del Protectorado de incoación de este expediente determinará la forma y las condiciones en que se llevarán a cabo las diligencias informativas.

22. artikulua.– Informazio-eginbideak emateko epea.

Artículo 22.– Plazo de las diligencias informativas.

1.– Informazio-eginbideen prozedura elkarteko lehendakariari jakinarazten zaion egunaren biharamunean hasi eta sei hilabeteko epean amaitu beharko da.

1.– El procedimiento de diligencias informativas deberá concluir en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de su notificación al Presidente o Presidenta de la asociación.

2.– Hala eta guztiz ere, epe hori luzatu ahal izango da honakoak geratzen direnean:

2.– No obstante, podrá ampliarse dicho plazo durante tres meses más cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Elkartearen ondareagatik, kudeatutako jardueren kopuruagatik, enpresa-jarduerak egiteagatik edo merkataritza-elkarteetan esku hartzeagatik informazio-eginbideak egitea bereziki nahaspilatsua gertatzen denean.

a) Cuando la realización de las diligencias informativas revista especial complejidad en atención al patrimonio de la asociación, al volumen de actividades gestionadas, a la realización de actividades empresariales o a la participación en sociedades mercantiles.

b) Eginbide horiek burutzen diren bitartean espedientea irekitzea eragin dutenak ez diren beste gertaera batzuk antzematen direnean.

b) Cuando en el transcurso de la realización de dichas diligencias se constaten nuevos hechos distintos de los que hubieren motivado la incoación del expediente.

23. artikulua.– Informazio-eginbideez arduratzen diren langileak.

Artículo 23.– Personal encargado de las diligencias informativas.

Informazio-eginbideak, eta oro har espediente hau ahalik eta ondoen izapidetzeko burutu beharreko jarduerak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikitako langileek egingo dituzte. Baina Eusko Jaurlaritzako beste Sailetako funtzionarioen eta kanpoko aholkulari eta kontsultarien laguntza izan dezakete jarduera horiek egiteko.

Las diligencias informativas y, en general, la realización de cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la más correcta tramitación del presente expediente serán llevadas a cabo por personal adscrito al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. En el ejercicio de las citadas actuaciones podrán ser asistidos por funcionarios de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco así como por asesores o consultores externos.

24. artikulua.– Informazio-espedientearen amaiera.

Artículo 24.– Finalización del expediente informativo.

1.– Informazio-eginbideak burutu eta gero, ondorioztatzen bada aztarnek ez dutela oinarririk edo egiaztatzen ez bada espedientea irekitzea eragin zuten gertaerak benetan halakoak izan zirela, informazio-espedientea artxibatzen duen ebazpena emango da, eta elkarte interesatuari jakinaraziko zaio horren berri.

1.– Si como consecuencia de las diligencias informativas practicadas se concluyera en la falta de fundamento de los indicios o no se acreditaran efectivamente los supuestos que dieron lugar a la incoación del expediente, se dictará Resolución por la que se archiva el expediente informativo, la cual será notificada a la asociación interesada.

2.– Burututako eginbideak ikusirik, onura publikoaren aitortza eragin zuten baldintzak aldi batean betetzen ez badira, edo berezko betebeharrak modu arinean edo une jakin batean betetzen ez badira, edo bere funtzionamenduan edo bere jardueretan nahi gabeko irregulartasun bat gertatzen bada, Babesletzak elkarteari eskatu ahal izango dio behar diren neurriak har ditzala, zuzendu beharrekoa zuzentzeko, dela hutsa, dela ez-betetzea edo dela irregulartasuna.

2.– En el caso de que, a la vista de las diligencias practicadas, se observara bien una falta transitoria de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública, bien un incumplimiento leve o puntual de sus obligaciones, o bien una irregularidad cometida de manera no deliberada en su funcionamiento o en la realización de sus actividades, el Protectorado podrá requerir a la asociación para que adopte las medidas que resulten necesarias para la corrección de la falta, del incumplimiento o de la irregularidad detectadas.

3.– Baina informazio-espedientetik ondorioztatzen bada ez dela egiaztatzen onura publikoaren aitortza eragin zuten baldintzak oraindik betetzen direla, edo horrelako elkarteek dituzten eginbeharrak modu larrian eta behin eta berriro ez dituztela betetzen, edo oro har, irregulartasun larriak eta etengabeak antzematen badira beren funtzionamenduan edo jardueretan, informazio-espedienteari bukaera emateko ebazpena emango da, eta berehalaxe irekiko da onura publikoaren aitortza ezeztatzeko prozedura.

3.– Si, por el contrario, se dedujera del expediente informativo la no acreditación del mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de utilidad pública, el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociaciones, o en general graves y continuas irregularidades en su funcionamiento o actividades, se dictará resolución de finalización del expediente informativo e inmediatamente se incoará el procedimiento de revocación del reconocimiento de utilidad pública.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ONURA PUBLIKOA EZEZTATZEA
REVOCACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA

25. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 25.– Inicio del procedimiento.

1.– Elkarte bati onura publikoaren aitortza ezeztatzeko prozedurari ofizioz emango zaio hasiera, Babesletzaren ebazpen bidez, aurreko artikuluaren 3. zenbakian aurreikusitako kasuren bat gertatzen bada.

1.– El procedimiento para revocar el reconocimiento de utilidad pública concedido a una asociación se iniciará en todo caso de oficio mediante Resolución por parte del Protectorado cuando concurran alguno de los supuestos contemplados en el número 3 del artículo anterior.

2.– Prozeduraren hasiera eraginpeko elkarteari jakinaraziko zaio eta hamabost eguneko epea emango zaio, nahi beste alegazio eta agiri aurkez ditzan.

2.– La iniciación del procedimiento se notificará a la asociación afectada y se le concederá un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

26. artikulua.– Prozeduraren instrukzioa.

Artículo 26.– Instrucción del procedimiento.

1.– Behin alegazioak eta agiri berriak jasoz gero, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak ofizioz erabakiko du behar beste instrukzio-egintza edo proba egitea edo behar beste txosten eskatzea, espedientea ahalik eta ondoen zehaztu, ezagutarazi eta ebazteko asmoz.

1.– Una vez recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, el Director de Estudios y Régimen Jurídico acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

2.– Zehatz esanda, txostenak eskatu ahal izango dizkie gai horretan eskumena duten Jaurlaritzako sailei, eta txosten horiek hamabost eguneko epean egin beharko dira.

2.– En particular, podrá solicitar informes a los Departamentos del Gobierno que sean competentes por razón de la materia de que se trate, los cuales deberán ser evacuados en el plazo de quince días.

3.– Nolanahi ere, espediente horiek ebatzi eta jakinarazteko epea gehienez ere sei hilabetekoa izango da, espedientea irekitzen den egunetik zenbatzen hasita. Epe horretan ebazpen adierazirik ematen ez bada, prozedura iraungitzat joko da. Horrek ez du esan nahi, ordea, Administrazioak modu adierazian ebazteko obligaziorik ez duenik.

3.– En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será el de seis meses a contar desde la fecha de su incoación. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se declarará caducado el procedimiento, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

27. artikulua.– Instrukzioaren bukaera.

Artículo 27.– Finalización de la instrucción.

1.– Prozeduraren instrukzioa bukaturik, egiaztatzen ez bada onura publikoaren aitortza eragin zuten baldintzak oraindik betetzen direla, edo frogatuta geratzen bada horrelako elkarteek dituzten eginbeharrak modu larrian eta behin eta berriro ez dituztela betetzen, edo oro har, argi geratzen bada irregulartasun larriak eta etengabeak gertatzen direla beren funtzionamenduan edo jardueretan, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak entzunaldia eskainiko dio elkarte interesatuari, eta hamabost eguneko epea emango, nahi beste alegazio edo agiri aurkez ditzan.

1.– Finalizada la instrucción del procedimiento, si no resultara acreditado el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de utilidad pública, o se hubiera demostrado el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociaciones o, en general, se hubieran acreditado graves y continuas irregularidades en el funcionamiento o actividades de la asociación, el Director de Estudios y Régimen Jurídico concederá audiencia a la asociación interesada otorgándole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

2.– Alegazioak eta agiri berriak jasota, irizpide berari eutsi behar bazaio, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak idatzi eta sailburu eskudunen irizpenean jarriko du onura publikoa ezeztatzeko dekretu-proiektua.

2.– Recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, si hubiera de mantenerse el mismo criterio, el Director de Estudios y Régimen Jurídico redactará y someterá a los Consejeros o Consejeras competentes el proyecto de Decreto de revocación de la utilidad pública correspondiente.

3.– Behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz gero aipatutako dekretua, Babesletzak horren kopia konpultsatu bat bidaliko dio Erregistroari, bertan jasota gera dadin.

3.– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el mencionado Decreto, el Protectorado remitirá al Registro una copia compulsada del mismo para su oportuna constancia registral.

4.– Aurkeztutako alegazioak eta agiriak ikusirik pentsatzen bada onura publikoa ezeztatzeko arrazoirik ez dagoela, Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak espedientea artxibatzeko ebazpena emango du, eta elkarte interesatuari jakinaraziko zaio horren berri.

4.– Si a la vista de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada se considerara que no ha lugar a la revocación de la utilidad pública, el Director de Estudios y Régimen Jurídico dictará Resolución de archivo del expediente, que se notificará a la asociación interesada.

28. artikulua.– Federazio, konfederazio eta elkarte-batasunen onura publikoa ezeztatzea.

Artículo 28.– Revocación de la utilidad pública de Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones.

Onura publikoaren aitortza jasoa duten federazio, konfederazio eta elkarte-batasunei ezeztatu ahal izango zaie aitortza hori, elkarteen onura publikoa ezeztatzeko ezarritako prozedura berberari jarraituz eta horretarako arrazoi berberak tartean badira.

A las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones reconocidas de utilidad pública podrá serles revocado dicho reconocimiento en las mismas circunstancias y siguiendo el mismo procedimiento establecido para la revocación de la utilidad pública de las asociaciones.


Azterketa dokumentala


Análisis documental