Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

162. zk., 2008ko abuztuaren 27a, asteazkena

N.º 162, miércoles 27 de agosto de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
4936
4936

145/2008 DEKRETUA, uztailaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiaren Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 145/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de Asociaciones del País Vasco.

Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren bakarreko eskumenekoak diren elkarteen araubide juridikoa ezartzea eta Elkartegintza sustatzea, elkarteen gizarte-balioa aldarrikatuz eta horiek herri-onurakotzat aitortzearen nondik norakoak arautuz.

La Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico de las asociaciones de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como el fomento del asociacionismo mediante la proclamación de su valor social y la regulación del reconocimiento de utilidad pública de las asociaciones.

Aipatutako lege horrek indargabetu egiten du Bazkunei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legea, erregelamendua garatu gabe zeukana. Hortaz, beharrezkoa da onartu berri den ekainaren 22ko 7/2007 Legearen araudia garatzea dekretu honen bidez, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiaren erregulazioari dagokionez.

La citada Ley ha venido a derogar a la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, que no había sido objeto de desarrollo reglamentario. Resulta, por tanto, necesario proceder, mediante el presente Decreto, al desarrollo normativo de la recientemente aprobada Ley 7/2007, de 22 de junio, en particular por lo que se refiere a la regulación del Registro General de Asociaciones del País Vasco.

Erregelamendu honen xedea da, batetik, Erroldaren barne egitura eta funtzionamendua eguneratu eta sinplifikatzea, Erregistroaren ardura eta kudeaketa esku artean izan dutenek bildutako eskarmentua baliatuz.

Con el presente Reglamento se pretende, por una parte, actualizar y simplificar la estructura y el funcionamiento interno del Registro, aprovechando para ello la experiencia acumulada por el personal encargado de su llevanza y gestión.

Bestetik, erregelamenduzko arau honen xede nagusia da elkarteek Erroldarekin dituzten harremanei segurtasun juridiko handiagoa ematea eta harreman horiek argitzea, entitate horiek euren egintza juridiko garrantzikoenak Erroldan jasotzeko jarraitu beharreko prozedurei dagokienez, batez ere hirugarrenen aurrean garrantzi handikoak izateagatik zabalkunde berezia behar duten egintzak badira.

Por otra, es propósito destacado de la presente norma reglamentaria dotar de mayor seguridad jurídica y clarificar las relaciones de las asociaciones con el Registro en cuanto a los procedimientos que estas entidades han de seguir al objeto de lograr la correspondiente constancia registral de sus actos jurídicamente más relevantes, especialmente de los que poseen mayor relevancia frente a terceras personas y que, por ello mismo, requieren de una determinada publicidad.

Erregelamenduak bi kapitulu ditu. I. kapituluan Erroldaren izaera, egitekoak eta antolamendua arautzen dira, publizitatea emateko nolako bideak dituen eta bere orrietan egin beharreko idazpenak zeintzuk diren zehazki garatuz.

El Reglamento se estructura en dos capítulos. En el capítulo I se regulan el carácter, las funciones y la organización del Registro, desarrollando de manera detallada los medios de publicidad registral así como los distintos asientos que cabe practicar en las hojas registrales.

II. kapituluan, berriz, Erroldan inskribatu daitezkeen egintzak zehaztasunez finkatu eta egintza horiek Erroldan jasotzeko dauden prozedurak sakon eta xehetasunez arautzen dira; horretarako, zenbait arau ezartzen dira honako alderdi hauek zehazten dituztenak: prozedura hasteko eskaera, aurkeztu beharreko agiriak eta, azkenik, prozedurek eragin behar duten erregistro-idazpen bakoitzaren edukia.

En el capítulo II, por su parte, se establecen con precisión los actos inscribibles en el Registro y se regulan, de manera exhaustiva y pormenorizada, los distintos procedimientos existentes para la debida constancia registral de los mencionados actos, y ello a través de la fijación de una serie de reglas referidas a la solicitud que insta la incoación del procedimiento, a la documentación que ha de aportarse, y, finalmente, al contenido del asiento registral a que ha de dar lugar cada uno de los procedimientos.

Ondorioz, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen azken xedapenetatik lehenak ematen duen ahalmenez baliatuz, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko uztailaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, en ejercicio de la autorización conferida por la disposición final primera de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de julio de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiaren Erregelamendua onartzen da; dekretu honen eranskinean dator erregelamendu hori.

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento del Registro General de Asociaciones del País Vasco, que se adjunta como anexo al presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Errolda beharrezko baliabide informatikoez hornitzen den momentuan, erregistroko idazpenetara sartzeko “on-line” bide telematikoa jarriko da martxan, idazpen horien zabalkunde handiagoa lortze aldera.

En el momento en que se dote al Registro de los medios informáticos necesarios para ello, se habilitará el acceso telemático “on-line” a los asientos registrales al objeto de conseguir una mayor publicidad de los mismos.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri baino lehen hasitako espedienteak momentu horretara arte indarrean egongo diren xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta dicho momento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Euskadiko Elkarteen Errolda Nagusia sortu zuen martxoaren 25eko 77/1986 Dekretua indargabetzen da, baita maila bereko edo beheragoko beste edozein xedapen ere, baldin eta dekretu honetan gai honen inguruan ezarri denaren kontrakoa bada.

Queda derogado el Decreto 77/1986, de 25 de marzo, por el que se crea el Registro General de Asociaciones, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se opongan al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendua garatzea.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari eskumena ematen zaio dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezko diren xedapenak hartzeko eta, bereziki, erantsitako Erregelamenduaren 17.1 artikuluan aurreikusitako xede-kodea onartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusiaren funtzionamendua egokitzeko EAEko Administrazioak bere jardueraren garapenean eta herritarrekiko eta gainerako herri administrazioekiko harremanetan baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzeari buruzko arautegira.

Se habilita al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto, y en particular, la aprobación del Código de Fines previsto en el artículo 17.1 del Reglamento anexo, así como para realizar las adaptaciones que se consideren necesarias para adecuar el funcionamiento del Registro General de Asociaciones del País Vasco a la normativa sobre la utilización por la Administración de la CAPV de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad administrativa, en sus relaciones con la ciudadanía y con el resto de Administraciones Públicas.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

UZTAILAREN 29KO 145/2008 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 145/2008,
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ELKARTEEN ERROLDA NAGUSIAREN ERREGELAMENDUA
DE 29 DE JULIO
I. KAPITULUA
REGLAMENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DEL PAÍS VASCO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ELKARTEEN ERROLDA NAGUSIAREN IZAERA, EGINKIZUNAK ETA ANTOLAMENDUA
CAPÍTULO I

1. artikulua.– Erregelamenduaren helburua.

Artículo 1.– Objeto del Reglamento.

Erregelamendu honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusia arautzea da, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 12.1 artikuluan eta XI. kapituluan ezarritakoaren arabera.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del Registro General de Asociaciones del País Vasco previsto en los artículos 12.1 y capítulo XI de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ELKARTEEN ERROLDA NAGUSIA
DEL REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DEL PAÍS VASCO

2. artikulua.– Izaera eta ezaugarriak.

Artículo 2.– Naturaleza y características.

1.– Erroldak administrazio-izaera dauka eta zerbitzu publikoa da, nola herritarrentzat, hala bertara jo nahi duten erakunde publiko eta pribatuentzat.

1.– El Registro tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público para los ciudadanos y las ciudadanas así como para las entidades públicas o privadas interesadas en acceder al mismo.

2.– Errolda doakoa da eta, beraz, zerbitzuak ematearen truke ez da inolako administrazio-tasarik sortuko.

2.– El Registro tiene además carácter gratuito y, en consecuencia, no se devengará tasa administrativa alguna por la prestación de servicios registrales.

3.– Errolda bakarra izango da Euskal Autonomia Erkidegoko osoarentzat; nolanahi ere, zerbitzua Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde-bulegoen artean banatuko da.

3.– El Registro tiene carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco sin perjuicio de encontrarse desconcentrado en las Oficinas Territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

Hona hemen Erroldaren eginkizunak:

El Registro tendrá las siguientes funciones:

1.– Erroldan sartu beharrekoak diren egintzak kalifikatzea, inskribatzea eta egiaztatzea.

1.– Calificar, inscribir y certificar los actos que deban acceder al Registro.

2.– Inskribatutako egintzen publizitatea egitea.

2.– Dar publicidad de los actos inscritos.

3.– Elkarteen derrigorrezko liburuak gaitu eta legeztatzea.

3.– Habilitar y legalizar los Libros obligatorios de las Asociaciones.

4.– Herri-onurakotzat aitortutako elkarteen urteko kontuen gordailua jasotzea.

4.– Recibir el depósito de las cuentas anuales de las asociaciones reconocidas de utilidad pública.

5.– Erroldan egiten diren inskripzioekin lotutako zernahi gauzari buruz aholkularitza eta argibideak ematea elkarteei.

5.– Asesorar e informar a las asociaciones en todo lo relacionado con las inscripciones que se practiquen en el Registro.

6.– Elkarteak ordezkatzen dituzten erakundeekin elkarlanean aritzea, elkarteek dituzten proposamenak eta premiak ezagutzeko.

6.– Colaborar con las organizaciones representativas de las asociaciones a fin de conocer las propuestas y necesidades del sector asociativo.

7.– Herri Onurako Elkarteen Babeslaritzari laguntza ematea herri-onurako aitorpenaren deklarazioari eta, hala dagokionean, aitorpen horren ezeztapenari buruzko espedienteak izapidetzen.

7.– Asistir al Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública en la tramitación de los expedientes relativos a la declaración del reconocimiento de utilidad pública y, en su caso, de su revocación.

4. artikulua.– Atxikipena eta eskumena.

Artículo 4.– Adscripción y competencia.

1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari atxikita dago Errolda.

1.– El Registro está adscrito a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

2.– Elkarteen eraketa inskribatzeko, estatutuak aldatzeko, elkarteak desegiteko, batzeko, eraldatzeko edo beste errolda batera aldatzeko espedienteak ebaztea Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariari dagokio, Erroldako arduradunaren proposamenez. Era berean, Erroldan inskribatutako elkarteei buruzko ebazpen judizialen idazpenak ere aginduko ditu.

2.– El Director o Directora de Estudios y Régimen Jurídico es competente para resolver, a propuesta del responsable o la responsable del Registro, los expedientes de inscripción de constitución, así como los de modificación estatutaria, disolución, fusión, transformación y traslado a otro Registro. Así mismo, le corresponde ordenar la realización de las anotaciones de las resoluciones judiciales referentes a las asociaciones inscritas en el Registro.

3.– Erroldako arduradunak aurreko paragrafoan aipatu diren espedienteak kalifikatuko ditu eta Azterlanen eta Araubide Juridikoaren zuzendariari ebazpen-proposamena egingo dio. Orobat, arauak interpretatzeko irizpide bateratuak ezarriko ditu eta Erroldako langileei jarduera-irizpideak emango dizkie.

3.– El responsable o la responsable del Registro califica los expedientes señalados en el párrafo anterior y realiza la propuesta de resolución al Director o Directora de Estudios y Régimen Jurídico. Así mismo, establece criterios comunes de interpretación normativa e imparte pautas de actuación al personal del Registro.

4.– Erroldako lurralde-bulegoetan aritzen diren langileen eskumenekoa izango da espediente hauek ebaztea: elkarteen ordezkaritza- eta gobernu-organoen osaera aldatzeko, elkartearen helbidea herri beraren barruan aldatzeko eta federazio, konfederazio eta elkarte-batasunetan elkarteak inskribatu edo baja emateko espedienteak. Halaber, elkarteen ordezkaritzak ireki eta ixteko oharrak egingo ditu.

4.– El personal encargado de las Oficinas Territoriales del Registro es competente para resolver los expedientes de variación de los miembros de los órganos de representación y gobierno de las asociaciones, de cambio de domicilio de la asociación dentro de la misma localidad, así como los de incorporación o baja en Federaciones, Confederaciones y Uniones de Asociaciones. Así mismo, efectuará las anotaciones referentes a la apertura y cierre de delegaciones de las asociaciones.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
ERROLDAREN PUBLIZITATEA
DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL

5. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 5.– Publicidad.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen aplikazio-eremuan dauden elkarteak publizitate ondorioetarako bakarrik inskribatuko dira Erroldan.

1.– Las asociaciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio, deberán inscribirse en el Registro a los solos efectos de publicidad.

2.– Errolda publikoa izango da bertan inskribatutako elkarteen estatutuen eta idazpenen edukiari dagokionez, bai eta erregistroko orrien edukiarekin zerikusi zuzena eta berehalakoa izateagatik bertan gordailatu diren agirien edukiari dagokionez ere. Nolanahi ere, Erroldaren publizitatean ez dira sartuko gordailatutako agirietan azaltzen diren datu pertsonalak, hala nola egoera zibila, helbidea, NANa edo beste batzuk, salbu eta Erroldako arduradunak, kalifikazio-eginkizunaz baliatuz eta informazio-eskaeraren xedea kontuan hartuz, datu horiek ematea beharrezkoa dela irizten badio.

2.– El Registro es público respecto del contenido de sus asientos, de los estatutos de las asociaciones en él inscritos así como de los documentos depositados que guarden relación directa e inmediata con el contenido de las hojas registrales. No obstante, la publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos al estado civil, domicilio, documento nacional de identidad u otros datos de carácter personal que consten en la documentación depositada, salvo que el responsable o la responsable del Registro, en ejercicio de su función calificadora, y atendiendo a la finalidad de la petición de información, considere preciso aportarlos.

3.– Publizitatea datu-pertsonalak babesteko araudiaren baldintzen arabera egingo da.

3.– La publicidad se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal.

6. artikulua.– Erroldako publizitate-bideak.

Artículo 6.– Medios de publicidad registral.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 38.3 artikuluaren arabera gauzatuko da Erroldaren publizitatea, errolda-orriaren idazpenen edukiaren ziurtagirien bidez edo idazpen horiek, elkarteen estatutuak edo errolda-orrien edukiarekin zerikusi zuzena eta berehalakoa izateagatik Erroldan gordailatu diren agiriak erakutsiz edo horien kopia eginez. Halaber, bitarteko informatiko edo telematikoen bidez ere egin daiteke publizitate hori.

1.– La publicidad del Registro se hará efectiva, de acuerdo con el artículo 38.3 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, bajo la forma de certificado del contenido de los asientos de la hoja registral, o mediante copia o exhibición de dichos asientos, de los estatutos de la asociación o de los documentos depositados que guarden relación directa e inmediata con el contenido de las hojas registrales. Asimismo, dicha publicidad también podrá hacerse efectiva utilizando medios informáticos o telemáticos.

2.– Ziurtagiriak agiri publikotzat hartuko dira eta errolda-orrien idazpenen edukia modu frogagarrian egiaztatzeko bide bakarra izango dira. Ziurtagiriak Erroldara zuzendutako idazki baten bidez eskatuko dira; bertan, eskaeraren xedea azalduko da eta eskatutako datuak aurkitzeko lagungarriak izan daitezkeen argibide guztiak emango dira. Hamar eguneko gehieneko epean emango dira ziurtagiriak, eskaerari Erroldan sarrera eman eta hurrengo egunetik hasita.

2.– Las certificaciones tienen la consideración de documento público y son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos de las hojas registrales. Las certificaciones deberán solicitarse por escrito mediante solicitud firmada y dirigida al Registro en la que exprese la finalidad que persigue la petición aportando, en su caso, todas las circunstancias que conozca a fin de facilitar la búsqueda de los datos solicitados. Las certificaciones se expedirán en el plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente al que la solicitud tiene entrada en el Registro.

3.– Errolda-orrien edukiarekin zerikusi zuzena eta berehalakoa izateagatik gordailatu diren agirien, idazpenen eta estatutuen kopiak soilak edo konpultsatuak izan daitezke, eskatzailearen irizpidearen arabera. Eskaera egin dela jasota uzteko moduko edozein bitartekoren bidez eskatuko dira kopiak, eta eskatzen direnetik 20 eguneko epean emango dira, gehienez.

3.– Las copias de los asientos, estatutos y documentos depositados que guarden relación directa e inmediata con el contenido de las hojas registrales, podrán ser simples o compulsadas, a criterio de la persona solicitante. Las copias podrán solicitarse mediante cualquier medio que permita la constancia de la solicitud realizada, y se expedirán en el plazo máximo de 20 días desde su solicitud.

4.– Errolda-orriaren idazpenak, elkartearen estatutuak edo errolda-orrien edukiarekin zerikusi zuzena eta berehalakoa izateagatik gordailatu diren agiriak Erroldan edo dagokien dokumentazioa gordetzen den lurralde-bulegoan erakutsiko dira, betiere eskumena duten funtzionarioak bertan direla. Agiri horiek erakusteko eskaera idatziz helaraziko da Erroldara, eskatzaileak bertaratu nahi duen eguna baino hiru egun baliodun lehenago, gutxienez. Hala ere, zerbitzuko beharrak direla-eta, Erroldako langileek erakusteko eguna eta ordua aldatu ahal izango dute; horretarako, gutxienez egun bat lehenago jakinaraziko diote eskatzaileari.

4.– La exhibición de los asientos de la hoja registral, de los estatutos de la asociación, o de los documentos depositados que guarden relación directa e inmediata con el contenido de las hojas registrales, se realizará en el Registro o en la Oficina Territorial en que se conserve la correspondiente documentación, y siempre en presencia del personal funcionario competente. La solicitud para dicha exhibición deberá solicitarse por escrito dirigido al Registro con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha en que pretenda personarse el solicitante. En todo caso, el personal del Registro, y por necesidades del servicio, podrá modificar la fecha y hora en que se practicará la exhibición comunicándolo al solicitante al menos con un día de antelación.

5.– Erroldan egindako inskripzioen zerrendak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeaz gain, Erroldako publizitatea sailaren web orriaren bidez edo eskatutako informazioaren transmisio telematikoaren bidez ere egin daiteke. Edozein modutan, bitarteko horien bidez egindako publizitatea informatiboa izango da, baina ez frogagarria.

5.– Sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de listados de inscripciones practicadas en el Registro, la publicidad registral podrá hacerse efectiva también a través de la página web departamental o mediante transmisión telemática de la información solicitada. En cualquier caso la publicidad realizada a través de estos medios tendrá carácter informativo y no fehaciente.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
ERROLDAKO LIBURUAK
DE LOS LIBROS DEL REGISTRO

7. artikulua.– Erroldako liburuak.

Artículo 7.– Libros registrales.

1.– Erroldan honako liburu hauek egongo dira:

1.– En el Registro se llevarán los siguientes libros:

a) I. liburua: Euskal Autonomia Erkidegoko Errolda Nagusiaren eskumeneko elkarteei buruzko liburua da.

a) Libro I: libro relativo a las asociaciones de competencia del Registro General de Asociaciones del País Vasco.

b) II. liburua: beste errolda batzuetan inskribatutako elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten ordezkaritzei buruzko liburua da; bertan, erregelamendu honen 30.2 artikuluan aipatzen diren datuak jasoko dira.

b) Libro II: libro relativo a las Delegaciones en el País Vasco de asociaciones inscritas en otros Registros, en el que quedará constancia de los datos a que hace referencia el artículo 30.2 de este Reglamento.

2.– Halaber, Errolda zuzen kudeatzeko egokitzat jotako fitxategi eta liburu osagarriak ere prestatu ahal izango dira.

2.– Asimismo, podrán llevarse los Libros y ficheros auxiliares que se juzgue conveniente para la adecuada gestión del Registro.

3.– Liburu horietako idazpenak prozedura informatikoz egin beharko dira, eta, nolanahi ere, Erroldaren izaera ezabagaitza ziurtatu beharko da.

3.– Los asientos que se practiquen en estos Libros se extenderán por procedimientos informáticos, debiendo quedar asegurado, en todo caso, el carácter indeleble de los datos que figuren en el Registro.

8. artikulua.– I. liburua.

Artículo 8.– Del Libro I.

1.– I. liburuak bi atal izango ditu:

1.– El Libro I se estructurará en dos secciones:

a) I. atala: bertan elkarteak inskribatuko dira.

a) Sección I: sección en la que se inscribirán las asociaciones.

b) II. atala: federazio, konfederazio eta elkarte-batasunak inskribatuko dira bertan.

b) Sección II: sección en la que se inscribirán las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones.

2.– I. liburua erregistro-orri mugikorrez osatuko da. Goi-eskuineko ertzean orri-zenbakia ezarriko da. Elkarte bati dagokion orria erabat betetzen denean, jarraian beste bat irekiko da zenbaki berarekin eta alfabetoko lehenengo letrarekin, eta gainontzeko letrak hurrengo orrientzat utziko dira.

2.– El Libro I estará compuesto por hojas registrales móviles. En el ángulo superior derecho se hará constar el número de hoja. Agotada la hoja destinada a una asociación se abrirá a continuación otra con igual número, seguido de la primera letra del alfabeto, destinándose las restantes letras para hojas sucesivas.

3.– Inskripzio-orria lau zutabe bertikaletan banatuko da. Lehenengo zutabean tarte bat utziko da, bertan ertzeko oharrak ezartzeko —nahi izanez gero eskuz—. Gainerako hiru zutabetan eguna, idazpen-zenbaki korrelatiboa eta idazpena bera adieraziko dira.

3.– La hoja registral se dividirá en cuatro columnas verticales. La primera de ellas contendrá un margen para insertar en él notas marginales, que podrán practicarse manualmente. En las otras tres columnas se hará constar la fecha, el número correlativo de asiento, y la extensión de dicho asiento.

9. artikulua.– Idazpen-motak.

Artículo 9.– Tipos de asientos.

1.– Errolda-liburuetan honako idazpen-mota hauek egingo dira:

1.– En los Libros del Registro se practicarán los siguientes tipos de asientos:

– Inskripzioak.

– Inscripciones.

– Behin-behineko oharpenak.

– Anotaciones provisionales.

– Ertzetako oharrak.

– Notas marginales.

2.– Erroldako lurralde-bulegoetako arduradunek euren sinadurarekin eta zigiluarekin baimenduko dituzte egiten diren idazpenak.

2.– Los Encargados o Encargadas de las Oficinas Territoriales del Registro autorizarán con su firma y sello los asientos extendidos.

10. artikulua.– Idazpenak nola egin.

Artículo 10.– Extensión de los asientos.

1.– Idazpenak labur egingo dira, inskribatu den egintza gauzatzen duen agiriaren espedienteari erreferentzia eginez.

1.– La extensión de los asientos se hará de forma sucinta, remitiéndose al expediente donde conste el documento que formalice el acto objeto de inscripción.

2.– Inskribatu beharreko egintzak gauzatzen duten agiriak idatzita dauden hizkuntzan egingo dira Erroldako idazpenak; Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat izango da.

2.– Los asientos del Registro se extenderán en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en que aparezcan redactados los documentos que formalicen los actos objeto de inscripción.

3.– Idazpenak bata bestearen jarraian egingo dira, eta idatzi gabe utzitako tarte zuriak marra batez baliogabetuko dira.

3.– Los asientos se practicarán a continuación unos de otros, inutilizando los espacios en blanco de las líneas que no fueran escritas por entero, mediante una raya.

4.– Idazpenetan pertsona fisikoaren identitatea agerrarazi nahi denean, bere izena eta bi abizen adieraziko dira, abizen bakarra daukatenen kasuan izan ezik. Pertsona juridikoak identifikatzeko, entitatearen izena adieraziko da.

4.– Cuando en los asientos haya de hacerse constar la identidad de una persona física, se consignarán su nombre y dos apellidos, salvo que sólo tuviera uno. Para la identificación de las personas jurídicas se hará constar la denominación social de la entidad.

11. artikulua.– Idazpenen antolaketa.

Artículo 11.– Ordenación de los asientos.

1.– Inskripzioak errolda-orrien eskuineko zutabean egingo dira, bata bestearen jarraian, eta hurrenez hurren zenbaki bidez zerrendatuko dira.

1.– Las inscripciones se practicarán en la columna de la derecha de la hoja registral, a continuación una de otra y se enumerarán de forma correlativa mediante guarismos.

2.– Behin-behineko idatzoharrak inskripzioak egiteko ezarritako eran egingo dira, eta letren bidez adieraziko dira alfabetoaren hurrenkeraren arabera.

2.– Las anotaciones provisionales se practicarán en la forma señalada para las inscripciones, si bien se señalarán por letras siguiendo un riguroso orden alfabético.

3.– Ertzeko oharrak errolda-orriaren ezkerraldean egingo dira, eta argi eta labur adieraziko da inskripzioarekin zein harreman duten.

3.– Las notas marginales se practicarán en el margen izquierdo de la hoja registral y se expresará clara y sucintamente la relación que tengan con la inscripción registral a la que vengan referidas.

12. artikulua.– Hutsen zuzenketa.

Artículo 12.– Rectificación de errores.

Egindako idazpenen edukian antzematen diren errakuntza materialak, egitezkoak edo aritmetikoak Erroldako lurralde-bulegoetako arduradunek zuzenduko dituzte, beren kabuz edo interesdunek eskatuta. Inskribatu beharreko egintzen edo horien agirien ondorioz sortutako hutsak dagokien ebazpen administratibo edo judiziala emanez zuzenduko dira.

Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se detecten en el contenido de los asientos practicados serán rectificados, de oficio o a instancia de las personas interesadas, por los Encargados o Encargadas de las Oficinas Territoriales del Registro. En cambio, los errores que se deriven de los propios actos inscribibles o de su documentación podrán rectificarse una vez se dicte la correspondiente resolución administrativa o judicial.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
ELKARTEEN LIBURUAK
DE LOS LIBROS DE LAS ASOCIACIONES

13. artikulua.– Elkartearen liburuak.

Artículo 13.– Libros de la asociación.

1.– Elkarteek gutxienez elkarteko kideen erregistro-liburua, Akta-liburua eta Diru-kontuen Liburua izango dituzte. Halaber, beste liburu osagarri batzuk ere hartuko dituzte euren ardurapean, beharrezko jotzen badute.

1.– Las asociaciones dispondrán, al menos, de un Libro-registro de personas asociadas, de un Libro de Actas y de un Libro de Cuentas. Podrán, asimismo, llevar otros libros auxiliares si lo estiman conveniente.

2.– Erroldako lurralde-bulegoetako arduradunek gaitu edo legeztatuko dituzte elkarteek nahitaez izan beharreko liburuak.

2.– Los Libros obligatorios de la asociación deben ser habilitados o legalizados por los Encargados o Encargadas de las Oficinas Territoriales del Registro.

3.– Helbidearen arabera dagokion erroldako lurralde-bulegoari zuzendutako idazki baten bitartez egingo da gaitze edo legeztatze-eskabidea, elkartearen identifikazio-datuak eta eransten diren liburuen zerrenda adieraziz.

3.– La solicitud de habilitación o legalización se presentará ante la Oficina Territorial del Registro que corresponda a su domicilio mediante un escrito en el que se contengan los datos de identificación de la asociación y en el que se indique la relación de Libros que se adjuntan.

14. artikulua.– Liburuak gaitu eta legeztatzea.

Artículo 14.– Habilitación y legalización de Libros.

1.– Derrigorrezko liburuak gaitzeko aurkeztuko dira erabili baino lehen; liburu horiek, egon azaleztaturik, egon orri mugikorrez osaturik, erabat zuri egongo dira, orriak hurrenez hurren zenbaturik dituztela.

1.– Los Libros obligatorios que se presenten para su habilitación antes de su utilización deberán estar, ya se hallen encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y numeradas sus hojas correlativamente.

Ezingo da beste libururik gaitu, idazkariaren ziurtagiri bidez aurrekoa oso-osorik erabili dela egiaztatzen ez den bitartean, non eta lapurtu izana salatzen ez den edo notarioak galdu nahiz hautsi egin dela dioen agiria egiten ez duen.

No podrán habilitarse nuevos Libros si previamente no se acredita mediante certificación del Secretario o Secretaria la íntegra utilización del anterior, salvo que se hubiera denunciado la sustracción del mismo o consignado en acta notarial su extravío o destrucción.

2.– Bitarteko informatikoz edo bestelako bitarteko egokien bidez idazpenak egin ondoren behar bezala azaleztatutako orriz osatutako nahitaezko liburuek zuria izango dute lehenengo orria, eta gainerakoak, berriz, hurrenez hurren zenbaturik egongo dira, egindako idazpenen hurrenkeraren arabera. Zuriz utzitako tarteak behar bezala baliogabetu beharko ditu elkarteak.

2.– Para su legalización, los Libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la extensión en ellas de asientos practicados por medios informáticos o por otros procedimientos adecuados, deberán tener la primera hoja en blanco y las demás numeradas correlativamente y por orden cronológico que corresponda a los asientos extendidos en ellas. Los espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados por la propia asociación.

15. artikulua.– Gaitzeko edo legeztatzeko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de habilitación y legalización.

1.– Liburuen gaitze eta legeztatzea eginbidez eta zigilu bidez egin beharko da; gaitze-eginbidea lehenengo orrian burutuko da, eta orri horrek zuria izan beharko du.

1.– Tanto la habilitación como la legalización se realizará mediante diligencia y sello, extendiéndose aquélla en la primera hoja, que deberá estar en blanco.

2.– Erroldako lurralde-bulegoetako arduradunek sinatuko dute eginbidea, eta bertan honako xehetasun hauek jasoko dira:

2.– En la diligencia, firmada por los Encargados o Encargadas de las Oficinas Territoriales del Registro, se harán constar los siguientes datos:

a) Elkartearen identifikazioa, erroldako datuak eta guzti.

a) Identificación de la asociación, incluyendo sus datos registrales.

b) Elkarte berarentzat gaitu nahiz legeztatutakoen artetik dagokion liburu-mota eta zenbakia.

b) Clase de Libro y número correspondiente dentro de los de la misma clase, habilitados o legalizados para la misma asociación.

c) Liburuak zenbat orri duen.

c) Número de hojas de que se compone el Libro.

d) Zigilatzeko erabili den sistema eta edukia.

d) Sistema y contenido utilizado para el sellado.

e) Gaitze-eginbidea ala legeztatze-eginbidea den.

e) Si se trata de diligencia de habilitación o legalización.

3.– Orri guztietan ipini behar da Erroldaren zigilua. Gaitze edo legeztatzearen benetakotasuna bermatzen duen beste edozein eratara ere zigilatu daitezke orriak.

3.– El sello del Registro se pondrá en todas las hojas. También podrán ser selladas por cualquier otro procedimiento que garantice la autenticidad de la habilitación o legalización.

4.– Nahitaezko liburuak gaitu edo legeztatzearekin batera eginbide bat burutu beharko da; bertan, gaitutako liburuak eta gaitu diren eguna adieraziko dira; Erroldako lurralde-bulegoetako arduradunek izenpetuko dute eginbide hori eta elkartearen espedienteari edo protokoloari erantsiko zaio.

4.– La realización de la habilitación o legalización de los Libros obligatorios dará lugar a la práctica de una diligencia, firmada por los Encargados o Encargadas de las Oficinas Territoriales del Registro, en la que se exprese la fecha y Libros habilitados, que se incorporará al expediente o protocolo de la asociación.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
ELKARTEEN SAILKAPENA
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES

16. artikulua.– Elkarteen sailkapena, motaren arabera.

Artículo 16.– Clasificación según tipología.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, elkarteak honela sailkatzen dira:

1.– Las asociaciones, de acuerdo con la tipología establecida en el artículo 5 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, se clasificarán de la siguiente manera:

a) Xede partikularrak dituzten elkarteak.

a) Asociaciones de fines particulares.

b) Xede orokorrak dituzten elkarteak.

b) Asociaciones de fines generales.

c) Herri-onurako elkarteak.

c) Asociaciones de utilidad pública.

2.– Elkarte bakoitzarentzat irekitako erregistro-orrian dagokion sailkapena adieraziko da, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera. Eraketa inskribatzeko eskabidean, xede partikularreko edo xede orokorrekotzat deklaratu ahal izango dira elkarteak. Halakorik egin ezean, Erroldak bere kabuz sailkatuko ditu, honako hauek aintzat hartuta: xedeak, programatutako jarduerak, kideak onartzeko baldintzak eta antolamendu- eta funtzionamendu-arauak. Elkarteek hasierako sailkapena aldatzeko eskatu ahal izango dute, gobernu-organoak hartutako erabaki arrazoituaren ziurtagiria aurkeztuz; aldaketa hori jasota geratuko da errolda-orrian.

2.– En la hoja registral abierta a cada asociación se hará constar la clasificación que le corresponde de acuerdo con el párrafo anterior. En la solicitud de inscripción de la constitución de las asociaciones éstas podrán declararse como asociación de fines particulares o de fines generales. En su defecto, el Registro procederá de oficio a efectuar dicha clasificación en función de los fines perseguidos, las actividades programadas, los requisitos de admisión y sus reglas de organización y funcionamiento. Las asociaciones podrán solicitar, aportando certificación del acuerdo motivado adoptado al respecto por su órgano de gobierno, la modificación de su clasificación inicial, de la cual se dejará constancia en la hoja registral.

3.– Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez herri-onurakotzat jotzen badu elkarte bat edo, hala badagokio, herri-onurako aitortza ezeztatzen badu, hala geratuko da jasota elkartearen sailkapenean, Erroldak bere kabuz erregistro-orrian egindako inskripzio-idazpenaren bidez.

3.– Las declaraciones, mediante Decreto del Gobierno Vasco, de reconocimiento de utilidad pública de una asociación, y en su caso, de su revocación, darán lugar también a su clasificación como tal, que se practicará de oficio por el Registro haciéndose constar en su hoja registral mediante la extensión de un asiento de inscripción.

17. artikulua.– Elkarteen sailkapena, xedearen arabera.

Artículo 17.– Clasificación según fines.

1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren agindu bidez onartuko diren Xede Kodeen arabera sailkatuko dira elkarteak, euren xedeak aintzat hartuta. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, denek jakin dezaten.

1.– Las asociaciones, en función de las finalidades a que se dediquen, se clasificarán de acuerdo con los Códigos de Fines que se aprobarán mediante Orden del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Dicha Orden se publicará, para general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Kodea ezartzeko, elkarteak berak bere xedeetara gehien hurbiltzen dena hautatu ahal izango du; kode hori erregistro-orri bakoitzean, elkartea eratzeko inskripzio-eskabidean edo, hala badagokio, estatutuak aldatzeko eskabidean jasoko da. Elkarte batek koderik hautatzen ez badu, edo hautatutako kodea elkartearen xedeekin bat ez badator, Erroldak bere kabuz sailkatuko du eta kode bat ezarriko dio, estatutuetan adierazten diren xede eta jardueren arabera. Edozein momentutan, elkarteek aukeratu izango dute egokitu zaien kodea aldatzeko, euren egiazko xedeei ondoen egokitzen zaiena aukeratuz. Horretarako, gobernu-organoak hartutako erabakia aurkeztu beharko dute.

2.– A los efectos de asignar el código que corresponde a cada asociación, que se hará constar en cada hoja registral, en la solicitud de inscripción de la constitución de la asociación o, en su caso, de la modificación estatutaria, se podrá optar por el código que, a juicio de la propia asociación, mejor se adecue a sus fines. En su defecto, o en el caso de que el código elegido no se corresponda con la verdadera naturaleza de sus fines, el Registro procederá de oficio a efectuar dicha clasificación asignándole el código que proceda en función de los fines y actividades que se señalen en los estatutos. En cualquier momento las asociaciones podrán solicitar, previo acuerdo de su órgano de gobierno, la modificación del código asignado que mejor se adecue o adapte a los fines efectivamente perseguidos por la asociación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
INSKRIBATU DAITEZKEEN EGINTZAK, EUREN PROZEDURAK ETA ERREGISTRO- IDAZPENEN EDUKIA
ACTOS INSCRIBIBLES, SUS PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDO DE SUS REPECTIVOS ASIENTOS REGISTRALES

18. artikulua.– Inskriba daitezkeen egintzak.

Artículo 18.– Actos inscribibles.

Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 39. artikuluan ezarritakoaren arabera, erregelamendu honetan, dagokion artikuluetan, adieraziko diren prozedura eta idazpen-motaren bidez, honako egintza hauek inskribatuko ahal izango dira:

De conformidad con el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, serán objeto de inscripción, a través del procedimiento y mediante la práctica del tipo de asiento que se expresarán en los correspondientes artículos de este Reglamento, los siguientes actos:

Elkartearen eraketa.

La constitución de la asociación.

Estatutuen aldaketa.

La modificación de estatutos.

Kargu hauetan izandako aldaketak: lehendakaria, idazkaria, diruzaina —betiere idazkariak kargu horiek bere gain hartu ez baditu— eta, hala badagokio, gobernu-organoko gainerako kideak.

Las variaciones en los cargos del Presidente o Presidenta, del Secretario o Secretaria, del Tesorero o Tesorera si la persona que ostenta la Secretaría no ha asumido estas funciones, y en su caso, de los demás miembros del órgano de gobierno colegiado.

Elkarteek bat egitea eta eraldatzea.

La fusión y transformación de asociaciones.

Elkarteak desegitea.

La disolución de la asociación.

Erregistroan baja ematea, beste erregistro batera aldatzeagatik edo bestelako arrazoiengatik.

La baja registral por traslado a otro registro o por otras causas.

Herri-onurako aitortza eta horren ezeztapena.

El reconocimiento de utilidad pública y su revocación.

Federazio, konfederazio eta elkarte-batasunekin bat egitea, horietan baja ematea edo horietatik bereiztea.

La incorporación, baja o separación de la asociación respecto de Federaciones, Confederaciones o Uniones de asociaciones.

Barne-gatazken gaineko demanda judizialak jartzea.

La interposición de demandas judiciales formuladas sobre contiendas de orden interno.

Ebazpen judizialak, baldin eta inskriba daitezkeen egintzei eragiten badiete.

Las resoluciones judiciales que afecten a actos susceptibles de inscripción registral.

Beste errolda batzuetan inskribatutako elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten ordezkaritzak.

Las delegaciones en el País Vasco de asociaciones inscritas en otros Registros.

Elkarte batek ordezkaritzak edo bestelako establezimenduak irekitzea eta ixtea.

La apertura y cierre de delegaciones u otros establecimientos de la asociación.

Oro har, egindako idazpenen edukia aldatzen duten egintzak edo, legeen arabera, inskribatu behar direnak.

En general, los actos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripción prevean las leyes.

19. artikulua.– Elkartea eratzea.

Artículo 19.– Constitución de la asociación.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 40.1 artikuluaren arabera, elkarte bat inskribatzeko eskabidea Erroldara bidaliko da behar bezala sinatuta, eta bertan honako hauek jasoko dira: eskatzailea nor den eta elkartean zein kargu duen edo nola diharduen, eta inskribatu nahi den elkartearen izen zehatza.

1.– De acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, la solicitud de inscripción, debidamente firmada, se dirigirá al Registro y contendrá la identificación de la persona solicitante y el cargo que ostenta en la asociación o condición en la que actúa, así como la denominación exacta de la asociación cuya inscripción se solicita.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

Eratze-aktaren bi ale; ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 8. artikuluan ezarritakoaren arabera eginda egon beharko da.

El acta de constitución, por duplicado ejemplar, que deberá contener los extremos previstos en el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 22 de junio.

Elkartearen funtzionamendua arautuko duten estatutuen onarpenaren bi ale; lehendakari eta idazkariaren sinadura izango dute orri guztietan eta ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 9. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo dira. Eratze-aktaren eranskin gisa aurkeztu ahal izango dira estatutuak.

Los estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, por duplicado ejemplar y firmados en todas sus hojas por el Presidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria, y que deberán contener los extremos previstos en el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 22 de junio. Los estatutos podrán formularse como anexo al acta de constitución.

Lehendakari-, idazkari- eta diruzain-karguak beteko dituztenen zerrenda —betiere egiteko horiek idazkariaren esku utzi ez badira— eta, hala badagokio, gobernu-organoko kideen zerrenda. Zerrenda hori eratze-aktari eransten bazaio, bi ale aurkeztu beharko dira, lehendakariak edo idazkariak izenpetuta.

Una relación nominativa que expresará la designación del Presidente o Presidenta, Secretario o Secretaria, Tesorero o Tesorera si estas funciones no han quedado integradas en la Secretaría, y en su caso, de los miembros del órgano de gobierno colegiado. Si esta relación nominativa se formula como anexo al acta de constitución deberá presentarse por duplicado ejemplar y estar firmada por el Presidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria.

3.– Elkarte bat eratzeak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La constitución de asociaciones dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Elkartearen izen zehatza eta osoa.

a) La denominación exacta y completa de la asociación.

b) Eratze-akta egin zen eguna eta lekua.

b) La fecha y lugar de otorgamiento del acta de constitución.

c) Elkartearen xedeak.

c) Los fines a que se dedica la asociación.

d) Elkarteak bere xedeak nagusiki garatuko dituen lurralde-eremua.

d) El ámbito territorial en el que principalmente desarrollará sus fines.

e) Elkartearen helbidea: herria, kalea, zenbakia edo kokapena, udalerria eta lurralde historikoa.

e) El domicilio de la asociación, con indicación de la localidad y su calle, número o lugar de situación, municipio y Territorio Histórico.

f) Lehendakari, idazkari eta gobernu-organoko gainerako kideen identitatea: izena eta bi abizenak adieraziko dira, abizen bakarra daukatenen kasuan izan ezik.

f) La identidad, con indicación de nombre y dos apellidos salvo que sólo se tenga uno, del Presidente o Presidenta, Secretario o Secretaria, y en su caso, de los demás cargos del órgano de gobierno colegiado.

g) Inskripzioa agintzen duen ebazpenaren data, eta elkartearen sailkapena, xedeen eta motaren arabera.

g) Fecha de la Resolución que ordena la inscripción, y clasificación de la asociación según fines y según tipología.

4.– Elkartea inskribatu ondoren, idazpena agintzen duen ebazpenaren kopia konpultsatua bidaliko zaio, bai eta aurkeztutako eratze-aktaren, estatutuen eta gobernu-organoko kideen izen-zerrendaren ale baten kopia konpultsatua ere, Erroldak behar bezala izenpetuta eta beteta; bertan, elkarteari esleitu zaion zenbakia eta xedeen eta motaren araberako sailkapena jasoko dira.

4.– Una vez inscrita la asociación, se le remitirá una copia compulsada de la Resolución que ordena la práctica del asiento, así como de uno de los ejemplares presentados del acta de constitución, de los estatutos y de la relación nominativa de miembros del órgano de gobierno, sellados y diligenciados por el Registro, y con constancia del número asignado y de su clasificación según fines y tipología.

20. artikulua.– Estatutuak aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de estatutos.

1.– Estatutuen aldaketa inskribatzeko eskabidea, lehendakariak behar bezela izenpetuta, Erroldara bidaliko da; bertan, estatutuen aldaketa inskribatu nahi duen elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

1.– La solicitud de inscripción de la modificación de estatutos se dirigirá al Registro, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta, y contendrá la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación cuya modificación de estatutos se pretende inscribir.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Aparteko batzar orokorrak estatutuak aldatzea erabakitzeko egindako bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz; bertan, aldatutako artikuluak, bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adieraziko dira.

a) Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de la reunión de Asamblea General extraordinaria en la que se haya adoptado el acuerdo de modificación de los estatutos, con indicación del artículo o artículos modificados y señalando el quórum de asistencia y el resultado de la votación.

b) Aldatutako artikuluak jasotzen dituzten estatutu berrien testu osoaren bi ale, lehendakariak eta idazkariak izenpetuta.

b) Texto íntegro, presentado por duplicado ejemplar, de los nuevos estatutos conteniendo los artículos modificados, firmados por el Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria.

3.– Estatutuak aldatzeak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La modificación de estatutos dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Estatutuak aldatzea erabakia zuen aparteko batzar orokorraren bilera noiz eta non egin zen.

a) La fecha y lugar de la reunión de la Asamblea General extraordinaria que adoptó el acuerdo de modificar los estatutos.

b) Aldatutako artikuluak, izena eta guzti. Elkartearen xedeak aldatu badira, idazpenean transkribatuko dira osorik.

b) Los artículos modificados, indicando su denominación. Si la modificación se refiere a los fines de la asociación, éstos se transcribirán íntegramente en el asiento.

c) Estatutuen aldaketa inskribatzeko agintzen duen ebazpenaren data.

c) Fecha de la Resolución que ordena la inscripción de la modificación de estatutos.

4.– Elkartearen helbidea herri bereko beste kale edo toki batera aldatzen bada ez da beharrezkoa izango estatutuak aldatzea. Aldaketa hori Erroldan jasotzeko, nahikoa izango da artikulu honetan aipatzen den eskabidearekin batera honako hau aurkeztea: gobernu-organoak helbidea aldatzeko hartutako erabakiari buruz idazkariak lehendakariaren oniritziaz emandako akta edo ziurtagiria. Erabaki horren ondorioz ertzeko idazpen-ohar bat egingo da, helbidearen inskripzioaren ondoan; ohar horretan erabakia nozi hartu zen eta elkartearen helbide berria zein den adieraziko dira.

4.– No será necesario acordar una modificación de estatutos cuando se traslade el domicilio de una calle o lugar a otro dentro de la misma localidad. A fin de lograr su constancia registral, bastará con que a la solicitud señalada en este artículo se aporte acta o certificación, emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, del acuerdo del órgano de gobierno referido al traslado del domicilio. Este acuerdo dará lugar a la práctica de un asiento de nota marginal, junto a la inscripción del domicilio, en la que se expresará la fecha de adopción del acuerdo y la nueva dirección del domicilio social.

21. artikulua.– Gobernu-organoko kideen aldaketa.

Artículo 21.– Variaciones de los miembros del órgano de gobierno.

1.– Gobernu-organoko kideetan izandako aldaketak inskribatzeko eskabidea, lehendakariak behar bezala izenpetuta, Erroldara bidaliko da; bertan, karguen aldaketa inskribatu nahi duen elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

1.– La solicitud de inscripción de las variaciones efectuadas en los miembros del órgano de gobierno se dirigirá al Registro, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta, en la que se expresará la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación cuya variación de cargos se pretende inscribir.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Batzar orokorrak elkartearen gobernu-organoko kideak kargutik kendu eta, hala badagokio, izendatzeko erabakia hartzeko egindako bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz. Bertan, bilerara bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adieraziko dira, bai eta kargutik kendutakoen eta, hala badagokio, izendatutakoen izen-abizenak ere. Kide berriak izendatuz gero, karguak onartu dituztela edo karguez jabetu direla ere adieraziko da aktan edo ziurtagirian.

a) Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de la reunión de Asamblea General en la que se procedió a cesar, y en su caso también a designar, a miembros del órgano de gobierno de la asociación, señalando el quórum de asistencia y el resultado de la votación, y con identificación mediante nombres y apellidos de las personas cesadas y, en su caso, de las designadas. En el caso de designación de nuevos miembros, el acta o certificado expresarán además su aceptación o toma de posesión.

b) Gobernu-organoko kideen aldaketen artean lehendakari edo idazkariarena baldin badaude, kargu horiek uzten dituztenek eta izendatutakoek izenpetu beharko dute akta edo ziurtagiria. Kargutik kendutakoek ezin badute sinatu edo arrazoirik gabe uko egiten badiote sinatzeari, izendatutako lehendakari edo idazkariak inguruabar horien berri emango dute zinpeko adierazpen bat aurkeztuz.

b) Si la variación en los miembros del órgano de gobierno afectara también al Presidente o Presidenta y/o al Secretario o Secretaria, el acta o certificación deberá estar firmada por estos cargos cesantes y por los designados. En el supuesto de negativa injustificada o imposibilidad de recabar la firma de los cargos cesados, se aportará declaración jurada del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria designados en la que se dejará constancia de tales circunstancias.

c) Gobernu-organoko kide batek kargua uzten badu, aldaketa horren berri ematen duen ziurtagiria egingo du idazkariak, lehendakariaren oniritziaz, eta bertan, kargu-uztea noiz gertatu den adieraziko da. Bestela, helbidearen arabera elkarteari dagokion erroldaren lurralde-bulegoko arduradunarengana bertaratu daiteke kargua uzten duen pertsona, eta nortasun agiri nazionalaren edo legez baliokidea den beste agiri baten kopia eta kargua uzteko idazkia behar bezala izenpetuta aurkeztu.

c) La variación producida como consecuencia de la dimisión de un miembro del órgano de gobierno requerirá el certificado emitido por el Secretario o Secretaria con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta expresivo de la fecha de la dimisión. También podrá acreditarse mediante comparecencia personal de la persona dimisionaria, con copia de su documento nacional de identidad o documento legalmente equivalente, ante el Encargado o Encargada de la Oficina Territorial del Registro que corresponda al domicilio de la asociación, y aportación del escrito de dimisión debidamente firmado.

d) Gobernu-organoko kide baten heriotzaren edo heriotza-deklarazioaren ondorioz izandako aldaketa aurreko atalean aipatutako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da edo, bestela, beste era honetara: zendutakoaren ondorengoak erregistroaren lurralde bulegoko arduradunarengana bertaratuz eta berari Erregistro Zibilaren heriotza-ziurtagiria edo heriotzaren deklarazio judiziala aurkeztuz.

d) La variación producida como consecuencia de la muerte o declaración de fallecimiento de un miembro del órgano de gobierno se acreditará mediante el certificado señalado en el apartado anterior o bien mediante comparecencia personal de los sucesores de la persona fallecida ante el Encargado o Encargada de la Oficina Territorial del Registro aportando certificado de defunción del Registro civil o declaración judicial de fallecimiento.

3.– Gobernu-organoko kideetan izandako aldaketek inskripzio-idazpen bat eragingo dute, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La variación de los miembros del órgano de gobierno dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Gobernu-organoko kide-kargutik kendutakoen edo/eta izendatutakoen izen-abizenak eta euren karguak.

a) La identidad de las personas miembros del órgano de gobierno cesadas y/o designadas, con expresión de su cargo.

b) Kargu-uzteak edo/eta izendapenak erabaki zuen batzar orokorraren bileraren data eta lekua. Kargu-uzteen edo/eta heriotzen data, hala badagokio.

b) La fecha y lugar de la reunión de la Asamblea General que adoptó el acuerdo de cesarlas y/o designarlas. En su caso, la fecha de su dimisión y/o fallecimiento.

c) Helbidearen arabera dagokion erroldaren lurralde-bulegoko arduradunak gobernu-organoko kideen aldaketa noiz inskribatu zuen.

c) Fecha en la que el Encargado o Encargada de la Oficina Territorial del Registro que corresponda al domicilio social practica la inscripción de la variación de miembros del órgano de gobierno.

22. artikulua.– Elkarteen bategitea.

Artículo 22.– Fusión de asociaciones.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 35. artikuluan araututakoaren arabera, elkarteen bategitea gauzatzeko, eragindako elkarteen lehendakariek behar bezala izenpetutako eskabidea aurkeztu beharko da Erroldan; eskabide horretan, bategitearen ondorioz sortutako elkarte berriaren izen zehatza eta bat egin duten elkarteen erregistro-datuak adieraziko dira. Bategitea xurgapenaren bidez gertatzen bada, elkarte xurgatua eta xurgatzailea identifikatuko dira euren erregistro-datuen bitartez.

1.– La fusión de asociaciones regulada en el artículo 35 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, requiere la presentación de una solicitud dirigida al Registro, debidamente firmada por los Presidentes o Presidentas de las asociaciones afectadas, en la que se expresará la denominación exacta de la nueva asociación constituida por fusión y los datos registrales de las asociaciones fusionadas. En el caso de fusión por absorción se identificarán, con sus datos registrales, la asociación absorbida y la absorbente.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada por la siguiente documentación:

a) Eragindako elkarteek bat egitea erabakitzeko egindako aparteko batzar orokorren bileren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz. Bertan, bileretara bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adieraziko dira.

a) Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de las reuniones de Asamblea General extraordinaria de las asociaciones afectadas en las que se hayan adoptado los acuerdos de fusión, con indicación de los quórum de asistencia y del resultado de las votaciones.

b) Elkarte berri bat eratuz gero, batzar orokor eratzailearen akta edo ziurtagiria eta elkarte bat eratzerakoan erregelamendu honen arabera beharrezko diren agiri guztiak aurkeztuko dira.

b) Si se trata de la constitución de una nueva asociación, se aportará el acta o certificación de la Asamblea General constituyente, además de todos los documentos requeridos en el presente Reglamento para la constitución de una asociación.

3.– Elkarteen bategiteak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La fusión de asociaciones dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Elkarte berri bat sortuz gero, elkarte bat eratzerakoan erregelamendu honen arabera eman beharreko datuak adieraziko dira; horretaz gain, bat egiteko erabakiak noiz hartu ziren ere zehaztuko da.

a) Si se trata de la creación de una nueva asociación, se expresarán los mismos datos previstos en este Reglamento para la constitución de una asociación y además la fecha de los acuerdos de fusión.

b) Elkarte batek beste bat xurgatuz gero, elkarte xurgatzailearen erregistro-orrian inskripzio-idazpen bat egingo da; bertan, xurgatze bidez bat egiteko erabakiak noiz hartu ziren eta idazpenak inskribatu eta ezeztatzeko agintzen duen ebazpena noiz onartu zen adieraziko da.

b) En el caso de absorción, se practicará un asiento de inscripción en la hoja registral de la asociación absorbente que expresará la fecha de los acuerdos de fusión por absorción así como la fecha de la Resolución que ordena la inscripción y cancelación de asientos.

c) Aurreko bi kasuetan, bategitearen edo xurgatzearen ondorioz desegindako elkarteen erregistro-orrien idazpenak deuseztatuko ditu Erroldak inskripzio-idazpen bidez, dagokion ebazpenari erreferentzia eginez.

c) En ambos casos, el Registro, mediante asiento de inscripción, cancelará de oficio los asientos de las hojas registrales de las asociaciones extinguidas por fusión o por absorción, con indicación de la Resolución correspondiente.

23. artikulua.– Elkarteak eraldatzea.

Artículo 23.– Transformación de asociaciones.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 36.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, elkarte bat eraldatzeko, lehendakariak behar bezala izenpetutako eskabidea igorriko da Erroldara, eta bertan, eraldatzen den elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak adieraziko dira.

1.– La transformación prevista en el artículo 36.1 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, requiere la presentación de una solicitud dirigida al Registro, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta, en la que expresará la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación en transformación.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

Aparteko batzar orokorrak eraldaketaren erabakia hartzeko egindako bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz. Bertan, eraldatzearen ondorioz elkarteak nolako entitate-izaera izango duen edo zein erroldatan inskribatu behar den adieraziko da, bai eta bilerara bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza ere.

Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de la reunión de Asamblea General extraordinaria en la que se haya adoptado el acuerdo de transformación, con indicación del quórum de asistencia y resultado de la votación, así como de la naturaleza de entidad en la que ha de transformarse la asociación o registro en el que ha de inscribirse.

3.– Elkarte bat eraldatzeak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La transformación dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Eraldaketa egiteko erabakia noiz hartu zen eta elkarteak nolako entitate-izaera hartuko duen edo zein erroldatan inskribatuko den.

a) Fecha del acuerdo de transformación y naturaleza de entidad en la que se transforma o registro en el que ha de inscribirse.

b) Eraldaketa inskribatzeko, idazpenak ezeztatzeko eta erroldan baja emateko agintzen duen ebazpena noiz onartu zen.

b) Fecha de la Resolución que ordena la inscripción de la transformación, cancelación de asientos y baja en el Registro.

4.– Erroldak bere kabuz eta inskripzio-idazpen baten bidez ezeztatuko ditu eraldatutako elkartearen erregistro-orriaren idazpenak, elkarteari baja emango dio erroldan eta eraldaketa-espedientea eskumeneko errolda edo erakundeari bidaliko dio; espediente horren kopia konpultsatu bat gordeko du.

4.– El Registro, mediante asiento de inscripción, cancelará de oficio los asientos de la hoja registral de la asociación transformada, la dará de baja en el Registro y procederá al traslado del expediente de transformación, conservando copia compulsada del mismo, al registro o institución que resulten competentes.

5.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 36.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, elkarte bat eraldatzeko, erregelamendu honetan elkarteen eraketarako ezarritako baldintzak eta izapidetze-prozedura bete beharko dira.

5.– La transformación prevista en el artículo 36.5 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, requerirá el cumplimiento de los requisitos y la tramitación del procedimiento establecidos en este Reglamento para la constitución de una asociación.

24. artikulua.– Elkartea desegitea.

Artículo 24.– La disolución de la asociación.

1.– Elkarte baten desegitea inskribatzeko eskabidea Erroldara bidaliko da, lehendakariak behar bezala izenpetuta; bertan, desegin nahi den elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

1.– La solicitud de inscripción de la disolución de la asociación se dirigirá al Registro, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta, en la que expresará la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación cuya disolución se pretende inscribir.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira: aparteko batzar orokorrak elkartea desegitea erabakitzeko egindako bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz. Bertan, bilerara bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adieraziko dira. Horretaz gain, desegitea zergatik erabaki den, gelditzen den ondarearekin zer egingo den eta likidazioaz arduratuko direnak nortzuk izango diren jasoko da.

2.– La solicitud irá acompañada por la siguiente documentación: acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de la reunión de Asamblea General extraordinaria en la que se haya adoptado el acuerdo de disolución con indicación del quórum de asistencia y del resultado de la votación. Se expresará además la causa de la disolución, el destino que ha de darse al patrimonio sobrante y la identificación de las personas que se encargarán de la liquidación.

3.– Elkarteen desegiteak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La disolución de la asociación dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Elkartea desegitea erabaki zuen aparteko batzar orokorraren bileraren data eta lekua, bai eta desegitearen arrazoia ere.

a) La fecha y lugar de la reunión de Asamblea general extraordinaria que adoptó el acuerdo de disolución, así como la causa del mismo.

b) Likidatzaileak nortzuk diren.

b) Identidad de las personas liquidadoras.

c) Gelditu den ondarearekin zer egingo den.

c) Destino del patrimonio sobrante.

d) Elkartearen desegitea inskribatzeko agintzen duen ebazpenaren noiz hartu zen.

d) Fecha de la Resolución que ordena la inscripción de la disolución.

4.– Likidazio-eragiketak bukatu ondoren, likidatzaile guztiek izenpetutako idazki baten bidez, elkartearen idazpenak ezeztatzeko eskatuko diote Erroldari. Eskabide horretan adieraziko dute gelditu den ondareari nolako helburua eman dioten, betiere estatutuetan ezarritakoari eta batzar orokorrean erabakitako erari jarraiki. Erroldak, bestalde, ertzeko oharra egingo du, elkartearen desegitea jasotzen duen inskripzioaren ondoan, likidatzaileek eskabidea noiz egin zuten adieraziz; era berean, idazpenak ezeztatuko ditu eta likidatutako elkarteari baja emango dio.

4.– Finalizadas las operaciones de liquidación, las personas liquidadoras solicitarán, mediante escrito dirigido al Registro y firmado por todas ellas, la cancelación de los asientos de la asociación. En dicha solicitud declararán haber dado al patrimonio sobrante el destino previsto en los estatutos y en la forma que acordó la Asamblea General. El Registro extenderá un asiento de nota marginal, junto a la inscripción de la disolución, indicando la fecha de la solicitud de las personas liquidadoras, cancelará los asientos y dará de baja a la asociación liquidada.

25. artikulua.– Desegin ez den elkarteari Erroldan baja ematea.

Artículo 25.– La baja registral sin disolución de la asociación.

1.– Beste errolda batera aldatzeagatik, eginkizunak nagusiki garatuko dituen lurralde-eremua aldatzeagatik, erregimen juridiko edo erregistroko erregimena aldatzeagatik, edo legez edo arauz ezarritako beste arrazoi batzuengatik, elkarte bati erroldan baja emateko inskripzio-eskabidea Erroldara bidaliko da, lehendakariak behar bezala izenpetuta; bertan, elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

1.– La solicitud de inscripción de la baja registral de la asociación por traslado a otro registro, por modificación de su ámbito territorial en el que principalmente desarrolle sus funciones, o por modificación de su régimen jurídico o registral así como por otras causas legal o reglamentariamente establecidas, se dirigirá al Registro, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta, en la que se expresará la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusian elkarteari baja emateko erabakia hartzeko, aparteko batzar orokorrak egindako bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz. Bertan honako hauek adieraziko dira: bajaren arrazoia, elkartea zein errolda edo erakundetara aldatuko den, bilerara bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza.

a) Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta de la reunión de Asamblea General en la que se haya adoptado el acuerdo de darse de baja en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, con expresión de la causa de dicho acuerdo y el registro o institución a las que pretenden trasladarse, e indicando el quórum de asistencia y el resultado de la votación.

b) Erabaki horrek estatutuak aldatzea edo elkartea eraldatzea ekarri badu, erregelamendu honetan horrelakoetarako eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

b) Si el citado acuerdo ha requerido una modificación estatutaria o se trata de una transformación, se requerirá la presentación de la documentación exigida en el presente Reglamento para tales supuestos.

3.– Elkarteen desegitea ez dakarren erregistroko bajak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La baja registral, que no implica en estos supuestos la disolución de la entidad, dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción de baja registral que expresará los siguientes datos:

a) Elkarteari erroldan baja ematea erabaki zuen batzar orokorraren bileraren data eta lekua.

a) La fecha y lugar de la reunión de Asamblea General que adoptó el acuerdo de solicitar la baja registral.

b) Aldaketaren ondorioz, elkartea zein errolda edo erakundetan inskribatuko den.

b) Registro o institución a la que se traslada la asociación.

c) Elkarteari erroldan baja emateko agintzen duen ebazpenaren data.

c) Fecha de la Resolución que ordena la baja registral.

4.– Erroldak bere kabuz ezeztatuko ditu elkartearen idazpenak, elkarteari baja emango dio eta espedientea errolda edo erakunde eskudunari bidaliko dio; espediente horren kopia konpultsatu bat gordeko du.

4.– El Registro cancelará de oficio sus asientos, dará de baja a la asociación y procederá al traslado del expediente, conservando copia compulsada del mismo, al registro o institución que resulten competentes.

26. artikulua.– Herri-onurako aitortza eta horren ezeztapena.

Artículo 26.– Reconocimiento y revocación de Utilidad Pública.

1.– Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 42. eta 45. artikuluetan ezarritakoaren arabera, elkarteek herri-onurako aitortza jaso ahal izango dute eta, hala badagokio, aitortza hori ezeztatu ahal izango da, dagokion erregelamenduan ezarritako prozedurari jarraiki.

1.– Las asociaciones, de acuerdo con los artículos 42 y 45 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, podrán ser reconocidas de Utilidad Pública y en su caso dicho reconocimiento podrá revocarse, a través del procedimiento establecido en su correspondiente Reglamento.

2.– Behin Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz gero elkarte baten herri-onura aitortzeko dekretua edo, hala badagokio, aitortza hori ezeztatzekoa, Herri Onurako Elkarteen Babeslaritzak dekretu horren kopia konpultsatu bat bidaliko dio Erroldari.

2.– Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto del Gobierno Vasco que declare el reconocimiento, o en su caso, su revocación, de Utilidad Pública de una asociación, el Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública remitirá al Registro una copia compulsada del citado Decreto.

3.– Elkarte baten herri-onura aitortzeak edo ezeztatzeak inskripzio-idazpen bat eragingo du, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– El reconocimiento, y en su caso su revocación, de Utilidad Pública de una asociación dará lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Herri-onura aitortzen duen edo ezeztatzen duen dekretuaren identifikazioa.

a) Identificación del Decreto que declara su reconocimiento de Utilidad Pública, o la revocación de tal condición.

b) Dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu den eguna.

b) Fecha de publicación del citado Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

27. artikulua.– Elkarteak federazio, konfederazio eta elkarte-batasunekin bat egitea, horietan baja ematea edo horietatik bereiztea.

Artículo 27.– Incorporación de la asociación a una Federación, Confederación o Unión de asociaciones, así como su baja o separación.

1.– Elkarte bat federazio, konfederazio edo elkarte-batasun batekin bat egiteko, Erroldan eskabide bat aurkeztu behar da, lehendakariak behar bezala izenpetuta, eta bertan, elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak adieraziko dira.

1.– La incorporación de una asociación a una Federación, Confederación o Unión de asociaciones requiere la presentación de una solicitud dirigida al Registro, debidamente firmada por su Presidente o Presidenta, en la que se expresará la denominación exacta de la asociación con sus demás datos registrales.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira: elkarteak federazio, konfederazio edo elkarte-batasun batekin bat egitea edo horietan baja ematea edo horietatik bereiztea erabakitzeko egindako aparteko batzar orokorraren edo gobernu-organo eskudunaren bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa, lehendakariaren oniritziaz. Bertan, bilerara bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adieraziko dira eta dagokion federazio, konfederazio edo batasuna zehaztuko da erregistro-datuen bidez.

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de la reunión de la Asamblea General o del órgano de gobierno que resulte competente, en la que se adoptó el acuerdo de incorporarse a una Federación, Confederación o Unión de asociaciones, o bien de darse de baja o separarse de las mismas. Se indicará el quórum de asistencia y resultado de la votación y se identificará con exactitud a la Federación, Confederación o Unión de que se trate aportando sus datos registrales.

3.– Federazio, konfederazio edo batasun batekin bat egiteak, horietan baja emateak edo horietatik bereizteak ertzeko idazpen-ohar bat eragingo du elkartearen erregistro-orrian, azken inskripzioaren ondoan; ohar horretan honako hauek adieraziko dira: hartutako erabakiaren eguna eta elkarteak zein entitaterekin egingo duen bat edo non emango zaion baja edo zeinetik bereiziko den.

3.– La incorporación, baja o separación respecto a Federaciones, Confederaciones o Uniones dará lugar a la práctica de un asiento de nota marginal en la hoja registral de la asociación, junto a la última inscripción extendida, en la que se expresará la fecha del acuerdo adoptado y la entidad a la que se incorpora o de la que se separa o se da de baja.

4.– Kasuan kasuko federazio, konfederazio edo batasuna errolda honetako I. liburuko II. atalean inskribatuta baldin badago, ertzeko idazpen-ohar bat egingo da bere erregistro-orrian, egindako azken inskripzioaren ondoan; ohar horretan honako hauek adieraziko dira: bat egiten duen, baja ematen zaion edo bereizten den elkartearen izena, erregistro-datuak eta erabakia hartu zen eguna.

4.– Si la Federación, Confederación o Unión afectada se encuentra inscrita en la Sección II del Libro I de este Registro, se extenderá en su hoja registral un asiento de nota marginal, junto a la última inscripción practicada, en la que se expresará la denominación de la asociación que se incorpora o se separa o da de baja, con sus datos registrales, y la fecha en que adoptó tal acuerdo.

5.– Aipatutako entitateak errolda honetan inskribatuta ez badaude, artikulu honetako 2. paragrafoan aipatzen diren agirien kopia konpultsatua bidaliko da inskribatuta dauden erroldara, bertan jasota geratu dadin.

5.– Si las mencionadas entidades no estuvieran inscritas en este Registro, se remitirá al registro en el que estuvieran inscritas una copia compulsada de la documentación referida en el párrafo 2 de este artículo a efectos de su constancia registral.

28. artikulua.– Barne-gatazkak.

Artículo 28.– Contiendas de orden interno.

1.– Barne-gatazkak Erroldan jasotzeko eskabideak Erroldara bidaliko dira, interesdunek behar bezala izenpetuta, eta bertan, elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak zehaztuko dira.

1.– La solicitud de constancia registral que se formule sobre contiendas de orden interno se dirigirá al Registro, debidamente firmada por la persona interesada, y contendrá la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Epaitegi eskudunean aurkeztutako demandaren kopia konpultsatua.

a) Copia compulsada de la demanda presentada ante el Juzgado o Tribunal que resulte competente.

b) Demanda onartzeko auto judizialaren kopia konpultsatua.

b) Copia compulsada del Auto judicial de admisión de la demanda.

3.– Barne-gatazkek behin-behineko ohar-idazpen bat eragingo dute, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– Las contiendas de orden interno darán lugar a la práctica de un asiento de anotación provisional que expresará los siguientes datos:

a) Demanda noiz eta zein epaitegitan aurkeztu zen.

a) La fecha de presentación de la demanda y el Juzgado o Tribunal ante el que se haya presentado.

b) Demanda onartzeko auto judiziala noiz eta zein agintaritzak eman duen; halaber, hartutako kautelazko neurriak labur azalduko dira, hala badagokio.

b) La fecha del Auto judicial de admisión de la demanda y Autoridad que lo haya dictado, con indicación sucinta, en su caso, de las medidas cautelares acordadas.

29. artikulua.– Ebazpen judizialak.

Artículo 29.– Resoluciones judiciales.

1.– Erroldan inskribatu daitezkeen egintzei eragiten dieten ebazpen judizial irmoak agindu judizial bidez edo interesdunek eskatuta inskribatuko dira; azken kasu horretan, Erroldara idazkia bidaliko da, interesdunak sinatuta, eta bertan, elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

1.– Las Resoluciones judiciales firmes que afecten a actos susceptibles de inscripción registral serán objeto de inscripción en virtud de mandamiento judicial o bien a instancia de parte interesada, mediante escrito dirigido al Registro, firmado por el solicitante, que contendrá la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación.

2.– Eskabidearekin batera, inskribatu daitezkeen elkartearen egintzei eragiten dien ebazpen judizial irmoaren lekukotasuna aurkeztuko da.

2.– La solicitud irá acompañada del testimonio de la Resolución judicial firme que afecte a actos de la asociación susceptibles de inscripción.

3.– Ebazpen judizialek inskripzio-idazpen bat eragingo dute, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– Las Resoluciones judiciales darán lugar a la práctica de un asiento de inscripción que expresará los siguientes datos:

a) Ebazpen judizial irmoa noiz eta zein agintaritza judizialek eman duen.

a) Fecha de la Resolución judicial firme y Autoridad judicial que la haya dictado.

b) Aipatutako ebazpenaren epaitzaren edukia laburpena.

b) Indicación sucinta del contenido del Fallo de la citada Resolución.

4.– Ebazpenaren helburua aurretik behin-behineko idazpen bat eragin duten gaiak konpontzea baldin bada Erroldak idazpen hori edo ebazpen judizialarekin kontraesanean egon daitekeen beste edozein ezeztatuko ditu bere kabuz.

4.– Si la Resolución tiene por objeto resolver cuestiones que hubieran dado lugar previamente a la extensión de un asiento de anotación provisional, el Registro procederá de oficio a la cancelación de dicho asiento o de cualquiera otro que resulte contradictorio con la Resolución judicial.

30. artikulua.– Beste errolda batzuetan inskribatutako elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten ordezkaritzak.

Artículo 30.– Delegaciones en el País Vasco de asociaciones inscritas en otros registros.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erroldaren II. liburuan jaso egingo dira beste errolda batzuetan inskribatutako elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoan ireki edo ixten dituzten ordezkaritzak, kasuan kasuko erroldak bidaltzen duen ofizioan ezarritako eran.

1.– En el Libro II del Registro de Asociaciones del País Vasco se dejará constancia de la apertura o cierre de las delegaciones en el País Vasco de aquellas asociaciones inscritas en otros Registros de Asociaciones, en los términos establecidos en el oficio remitido por el Registro competente.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Errolda Nagusian honako datu hauek jasoko dira ordezkaritza horiei buruz:

2.– En el Registro General de Asociaciones del País Vasco quedará constancia de los siguientes datos referentes a dichas delegaciones:

a) Elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak.

a) Denominación exacta y demás datos registrales de la asociación.

b) Ordezkaritza ireki edo ixteko erabakia noiz hartu zen.

b) Fecha del acuerdo de apertura o cierre de la Delegación.

c) Ordezkaritzaren helbidea: zenbakia, kalea, herria eta, hala badagokio, lurralde eremua.

c) Domicilio de la Delegación, indicando número, calle y localidad y, en su caso, ámbito territorial de la misma.

31. artikulua.– Ordezkaritzak eta beste establezimendu batzuk.

Artículo 31.– Delegaciones u otros Establecimientos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Errolda Nagusian inskribatutako elkarteek bertan edo kanpoan ireki edo itxi dituzten ordezkaritzak edo beste establezimendu batzuk erroldan inskribatzeko eskatu dezakete. Horretarako eskabidea Erroldara bidaliko da, lehendakariak behar bezala izenpetuta; bertan, elkartearen izen zehatza eta gainerako erregistro-datuak jasoko dira.

1.– Las asociaciones inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco podrán solicitar la constancia registral de la apertura y cierre de sus Delegaciones u otros Establecimientos, sitos en el País Vasco o fuera de él. A tal efecto, la solicitud se dirigirá al Registro, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta, y contendrá la denominación exacta y demás datos registrales de la asociación.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira: elkartearen organo eskudunak ordezkaritza edo establezimendu bat ireki edo ixtea erabakitzeko egindako bileraren akta edo ziurtagiria, idazkariak emandakoa lehendakariaren oniritziaz, bertaratutakoen ehunekoa eta bozketaren emaitza adierazita. Horrekin batera honako hauek ere adieraziko dira: ordezkaritzaren edo establezimenduaren helbidea, probintzia edo lurralde historikoa eta, hala badagokio, elkartearen ordezkariaren izen-abizenak edo nolako ahalmenak izango dituen.

2.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación: acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, de la reunión del órgano asociativo competente que adoptó el acuerdo de apertura o cierre de una Delegación o Establecimiento, con indicación del quórum de asistencia y del resultado de la votación. Expresará, además, el domicilio, Provincia o Territorio Histórico y ámbito territorial de la Delegación o Establecimiento y, en su caso, la identidad de la persona que ostentará la representación de la asociación y sus facultades.

3.– Ordezkaritzak edo establezimenduak ireki edo ixteak ertzeko idazpen bat eragingo du, erregistro-orrian egindako azken inskripzioaren ondoan, eta bertan honako xehetasun hauek aipatuko dira:

3.– La apertura o cierre de Delegaciones u otros Establecimientos dará lugar a la práctica de un asiento de nota marginal, junto a la inscripción más próxima en el tiempo extendida en la hoja registral, que expresará los siguientes datos:

a) Ordezkaritza edo establezimendua ireki edo ixteko erabakia noiz hartu zen.

a) Fecha del acuerdo de apertura o cierre de la Delegación o Establecimiento.

b) Ordezkaritzaren edo establezimenduaren helbidea: zenbakia, kalea, herria eta, hala badagokio, lurralde eremua.

b) Domicilio, indicando número, calle y localidad, de la Delegación o establecimiento así como su ámbito territorial.

c) Elkarteak ordezkaritzan edo establezimenduan izango duen ordezkariaren izen-abizenak, hala badagokio.

c) En su caso, la identidad, mediante nombre y dos apellidos, de la persona que ostentará la representación de la asociación en la Delegación o Establecimiento.

4.– Erroldak agirien kopia konpultsatuak bidaliko dizkio Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo horrelako egintzak jasotzeko eskumena duen errolda edo erakundeari, bidalketa-idazki baten bidez.

4.– En su caso, el Registro dará traslado, mediante oficio de remisión, de copia compulsada de la documentación, al registro o institución, fuera del País Vasco, que resulte competente para dejar constancia de tales actos.

32. artikulua.– Federazio, konfederazio eta elkarte-batasunak.

Artículo 32.– Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones.

Ekainaren 22ko 7/2007 Legearen 47. artikuluan aurreikusitako federazio, konfederazio eta elkarte-batasunen eraketa eta inskribatu daitezkeen gainerako egintzak Erroldan jasotzeko, erregelamendu honetan elkarteentzat ezarritako arau berak aplikatu zaizkie eta bereziki 27. artikuluan xedatutakoa.

A las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones previstas en el artículo 47 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, al objeto de lograr la constancia registral de su constitución y demás actos inscribibles, les resultará de aplicación las mismas normas establecidas en el presente Reglamento para las asociaciones, y en especial las del artículo 27.


Azterketa dokumentala


Análisis documental