Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

149. zk., 2008ko abuztuaren 7a, osteguna

N.º 149, jueves 7 de agosto de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
Vivienda y Asuntos Sociales
4661
4661

124/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena.

DECRETO 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nazio Batuen Haurren Eskubideei buruzko 1989ko azaroaren 20ko Konbentzioak beren aita eta/edo amarengandik bereiz bizi diren haurrek eta nerabeek biekin erregularki harreman pertsonalak eta harreman zuzena izateko duten eskubidea aitortzen du, harreman horiek adingabekoaren interes gorenaren aurkakoak ez badira behintzat.

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes que vivan separados de su madre y/o de su padre, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si dichas relaciones fueran contrarios al interés superior de la persona menor de edad.

Kode Zibilak ere zentzu berean dihardu, berarekin ez dituen seme-alaben gurasoaren bisita-, komunikazio- eta egote-eskubideak arautzean; bai eta Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea zati batean aldatzen dituen Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak ere, pertsona adingabeen interes gorenaren lehentasuna ezartzean gerta litekeen beste edozein interesen gainetik. Kode Zibilak arautzen du, halaber, haurrek eta nerabeek bestelako senitarteko eta ahaideekin eta, bereziki, aiton-amonekin harremana izateko duten eskubidea, 160. artikuluan ezarritako eran.

En el mismo sentido se pronuncia el Código Civil, en su regulación del derecho de visitas, comunicación y estancia para el progenitor que no tenga consigo a sus hijos o hijas, y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al establecer la primacía del interés superior de las personas menores de edad sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera ocurrir. El Código Civil regula, asimismo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a relacionarse con otros parientes y personas allegadas, en la forma establecida en su artículo 160, y, en particular, con los abuelos y abuelas.

Europar Batasuneko Estatuetako Ministroen Batzordearen Europako Kontseiluaren Familia Bitartekotzari buruzko Gomendioaren R(98) (Ministroen Batzordeak 1998ko urtarrilaren 21ean hartua) zioen adierazpenean esaten da haurraren edo nerabearen interesak eta ongizatea babestea bermatu behar dela, bereziki zaintza eta bisita-eskubideari dagozkionez banatze edo dibortzio kasuetan, eta gomendioen artean sartzen du, Estatuek familia bitartekotza sustatu behar dutela, eta bitartekotza sustatu eta era eraginkorrean erabiltzeko neurriak hartu edo indartu behar dituztela, bereziki haurrekin lotura duten gaietan eta, batez ere, zaintza eta bisita-eskubidearekin zerikusia dutenetan.

La Recomendación del Consejo de Europa R(98) del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre la Mediación Familiar, adoptada por el Comité de Ministros el 21 de enero de 1998, señala en su exposición de motivos que se ha de asegurar la protección de los intereses del niño, niña o adolescente y de su bienestar, especialmente en relación con la guarda y el derecho de visitas en situaciones de separación o divorcio, e incluye, entre las recomendaciones a los Estados, que los mismos promuevan la mediación familiar y que adopten o refuercen las medidas que se juzguen necesarias para la promoción y la utilización efectiva de la mediación, especialmente para todas aquellas cuestiones relacionadas con los niños y en particular en aquellas relativas a la guarda y al derecho de visita.

Hala banatze, dibortzio, deuseztasun edo izatezko neurriak erregulatzeko prozesuetan, nola adingabekoak babesteko arloan hartutako neurrien esparruan, lehen kasuetan ezkontide ohiak edo izatezko bikotekide ohiak, eta bigarrenean, tutoretzan edo zaintzan jarduten duten pertsonak eta harrera-familiak eta jatorrizkoak, haurren eta nerabeen garapena eta ongizateari buruzko akordioetara heltzen ahalegindu behar dira. Elkar ulertzea ez denez beti erraza eta, sarritan, familia eraketa berria eta harreman-dinamika berriak berregituratzeko zailtasun handiak izaten direnez -ez seme-alaben eta gurasoen artean bakarrik, baita haurrarekin edo nerabearekin bizi ez diren anai-arrebekin eta aiton-amonekin edo bestelako senitarteko edo ahaideekin ere-, laguntza-baliabide egokiak artikulatzeko beharra aurreikusi behar dute botere publikoek, hala familia-unitatean gatazkak daudenean nola administrazioak tutoretza bere gain hartu behar izan duenean, familia-konfigurazio berrirako trantsizioa erraztu eta ahalik eta traumarik txikiena sortzea bermatzeko xedez; gainera, erreferentzia nagusitzat eta babesteko ondaretzat haurraren edo nerabearen interes gorena hartuko da beti.

Tanto en los procesos de separación, divorcio, nulidad o regulación de medidas de uniones de hecho, como en el marco de las medidas adoptadas en el ámbito de la protección de personas menores de edad, las y los excónyuges o las y los exmiembros de la unión de hecho en los primeros, y las personas que ejerzan la tutela o la guarda y las familias acogedoras y de origen en los segundos, deben esforzarse por alcanzar acuerdos en todo lo referente al desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Dado que no siempre es sencillo alcanzar el entendimiento y dado también que se plantean con frecuencia considerables dificultades para la reestructuración de la nueva composición familiar y de las nuevas dinámicas de relación -no sólo entre hijos e hijas y padres y madres, sino también con hermanos y hermanas y con abuelos y abuelas u otros familiares o allegados con los que el niño, niña o adolescente no convive-, los poderes públicos deben contemplar la necesidad de articular los recursos de apoyo que se estimen convenientes, tanto cuando exista conflicto en la unidad familiar como cuando la Administración haya tenido que asumir la tutela, con vistas a facilitar la transición a la nueva configuración familiar y a garantizar que sea lo menos traumática posible, tomando siempre como principal referencia y como bien protegible el interés superior del niño, niña o adolescente.

Familia Elkarguneak helburu hori duten laguntza-baliabideetako bat dira. Bere garapena hainbat herrialdetan jada finkatua dago, batez ere Frantzian, Belgikan, Suitzan, Erresuma Batuan, Hungarian, Australian eta Kanadan, eta estatu mailan ere nabaritzen ari da, oso maila ezberdinean bada ere erkidego autonomoen arabera.

Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen uno de los recursos de apoyo que deben arbitrarse con esa finalidad. Su desarrollo, ya consolidado en numerosos países, en particular en Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Hungría, Australia y Canadá, se empieza a observar también a nivel estatal, si bien con un nivel de cobertura muy variable entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, gisa horretako zenbait zerbitzu garatu da azken urteetan, Autonomia Estatutuaren 10.12 eta 10.14 artikuluetan bere egiten dituen eskumenen babesean, hurrenez hurren, laguntza soziala eta antolakuntza, eta adingabeen babeserako eta tutoretzako erakundeen eta establezimenduen araubidea eta funtzionamenduaren arloei buruzkoak, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean garatzen dira ongien eskumenok adingabeko pertsonei dagokienez.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, algunos servicios de esta naturaleza se han ido desarrollando en los últimos años, al amparo de las competencias que asume en los artículos 10.12 y 10.14 del Estatuto de Autonomía, referidos respectivamente a materias de asistencia social y organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, competencias que, en relación con las y las personas menores de edad, encuentran su principal desarrollo en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

3/2005 Legearen III. tituluan haurrei eta nerabeei eman beharreko babesaren arloan esku hartzeko esparrua zedarritzen da, eta lehen kapitulua familia babesteko ekintzari eskaintzen dio. Esparru horretan, testuak, haurrak eta nerabeak hazi eta hezteko erantzukizun oinarrizkoa aitari eta amari, tutoreari edo haien zaintza esleitu zaien pertsonei dagokiela azaldu ondoren, haur eta nerabeek, beren aita edo amarekin edo bietako inorekin bizi ez direnetan, hauekin harremanak izateko duten eskubidea jasotzen du, zuzenbide-antolamenduak ezarritako eran eta hark jarritako mugen barruan. Aurrekoarekin lotuta, eta familia barruko gatazkak konpontzeko ordezko bide bat eskura jartzeko, aipatu legeak Eusko Jaurlaritzari ematen dio familia-bitartekaritza arautu eta sustatzeko betebeharra, baita guraso eta seme-alaben arteko harremana bermatzeko modua emango duten elkarguneak sortzea sustatzekoa ere, egoera dela-eta bisita ikuskatzea komeni denean edo elkargunea neutroa izateak harremanari on egin liezaiokeela uste denean.

En su Título III, la Ley 3/2005 establece el marco de intervención en materia de protección a niños, niñas y adolescentes, dedicando su primer Capítulo a la acción protectora de la familia. En ese marco, el texto, tras explicitar que la responsabilidad básica en la crianza y formación de los niños, niñas y adolescentes corresponde al padre y a la madre, al tutor o a la tutora o a las personas que tienen atribuida su guarda, recoge el derecho de los niños, niñas y adolescentes, cuando no convivan con su padre o con su madre, o con ninguno de ellos, a mantenerse en contacto con los mismos, en los términos y con los límites previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En relación con lo anterior, y con el fin de favorecer el recurso a una vía alternativa de resolución de conflictos familiares, la mencionada Ley atribuye al Gobierno Vasco el deber de regular y promover la mediación familiar, y de impulsar la creación de puntos de encuentro que permitan preservar la relación entre padres y madres y sus hijos e hijas en aquellos supuestos en los que las circunstancias aconsejen la supervisión de la visita o en los que se estime que la neutralidad del punto de encuentro pueda facilitar la relación.

Agindu hori eta Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 9.2 eta 10.3 artikuluek gizarte-zerbitzuak arau bidez garatu eta antolatzeko Eusko Jaurlaritzari ematen dizkioten eskumenak betetzeko, dekretu honek gizarte-zerbitzuen arloan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen ditu, hala nola erantzukizun publikoko zerbitzua, eta gisa honetako errekurtso guztiei aplikagarri zaie, izan publikoak zein itunpeko pribatuak, eta azken kasu honetan, izan irabazi-asmorik gabeko ekimen sozialekoa edo merkataritza-izaerakoa, Euskal Autonomia Erkidegoan dihardutenak.

En cumplimiento de dicho mandato y de las competencias de desarrollo normativo y ordenación de los servicios sociales que los artículos 9.2 y 10.3 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, atribuyen al Gobierno Vasco, el presente Decreto procede a la regulación de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial en el ámbito de los servicios sociales, como servicio de responsabilidad pública, siendo de aplicación a todos los recursos de esta naturaleza, tanto públicos como privados concertados o convenidos, ya sean, en este último caso, de iniciativa social sin ánimo de lucro o de naturaleza mercantil, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horretarako Eusko Jaurlaritzak Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneen funtzionamendua sortu eta bermatuko du, erantzukizun publikoko zerbitzu gisa, eta ekintza zuzeneko deklaratuko ditu Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 9.2 artikuluan xedatuari jarraiki.

Para ello el Gobierno Vasco creará y garantizará el funcionamiento de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, como servicio de responsabilidad pública, declarándose los mismos de acción directa en virtud de lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 5/1996 de 18 de octubre de Servicios Sociales.

Xedapen orokorrek dekretuaren helburua, Familia Elkargunearen berezko helburuak, bere funtzionamendua eraentzen duten printzipioak eta eskumen-babesa mugatzen dituzte eta, II. kapituluan, arauak errekurtso mota hauen pertsona erabiltzaileen eta profesionalen eskubideak eta betebeharrak erregulatzen ditu. Jarraian, III., IV. eta V. kapituluek errekurtso hauek bat etorri behar diren funtzionatzeko eskakizunak, eskakizun materialak eta antolaketa- eta langile-egiturak arautzen dituzte, hurrenez hurren.

Además de las disposiciones generales, que delimitan el objeto del Decreto, los objetivos propios de los Puntos de Encuentro Familiar, los principios que rigen su funcionamiento y el amparo competencial, la norma regula, en su Capítulo II, los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de este tipo de recursos. A continuación, los Capítulos III, IV y V se dedican, respectivamente, a la regulación de los requisitos funcionales, de los requisitos materiales y de la estructura organizativa y de personal a los que deben ajustarse estos recursos.

Azkenik, xedapen gehigarri bakarrak xedatzen du, sistema judizialetik eratorritako kasuez arduratzeko, Eusko Jaurlaritzak demanda dagoen udalerrietan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak sortzea, biztanle gehien dutenei lehentasuna emanez.

Finalmente, la disposición adicional única prevé la creación, por parte del Gobierno Vasco, de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, en los municipios en los donde exista demanda y priorizando los de mayor población, para atender los casos derivados desde el sistema judicial.

Xedapen iragankorrak funtzionatzeko baimena ezartzen du, hala nola dekretu hau indarrean sartzen den datan dauden deribazio judizialeko kasuez arduratzen diren Familia Elkarguneen ezaugarriak arauak ezarritako betekizunei lotzeko epeak ere; horretarako indarrean sartzen den datatik bi urteko epea izango da.

La disposición transitoria establece la autorización de funcionamiento así como los plazos dentro de los cuales los Puntos de Encuentro Familiar que atienden casos de derivación judicial, existentes a la fecha de entrada en vigor del Decreto deberán ajustar sus características actuales a los requisitos establecidos en la norma, previéndose un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor.

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin lotuta, dagozkion nahitaezko txostenak eman dira, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko otsailaren 13an onartutako Hirugarren Gidalerroan eskatzen den bezalaxe.

En relación con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se han emitido los informes preceptivos correspondientes, tal y como establece la Directriz Tercera aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de febrero de 2007.

Ondorioz, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko uztailaren 1ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 1 de julio de 2008,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

1.– Dekretu honen helburua deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneek bete behar dituzten funtzionatzeko eskakizunak, eskakizun materialak eta langileei dagozkienak arautzea da.

Artículo 1.–

2.– Bere xedapenak Euskal Autonomia Erkidegoan dauden deribazio judizialaren bidezko Familia Elkargune guztiei aplikatu ahal izango zaizkie, izan publikoak zein itunpeko edo hitzartutako pribatuak.

Objeto.

2. artikulua.– Definizioa, izaera eta helburua.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular los requisitos funcionales, materiales y de personal que deberán cumplir los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial.

1.– Dekretu honen ondoreetarako, Familia Elkargunea espazio neutral eta egokia izango da, non diziplina anitzeko ekipo tekniko baten laguntzarekin eta segurtasun eta ongizate bermearekin, krisi egoeran den edo, egoera horretan ez bada ere, gizarte-hezkuntzazko jarraipen- eta laguntza-zerbitzua behar duen familia bateko kideen arteko topaketa gertatuko den, eta nolanahi ere, bere erabilera ebazpen judizial bidez xedatua izango da.

2.– Sus disposiciones serán aplicables a todos los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial situados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya sean públicos o privados concertados o convenidos.

2.– Banatze, dibortzio, deuseztasun edo izatezko neurriak erregulatzeko prozesuen ondoriozko egoeretan, seme-alaben eta euren aitaren, amaren, bien familiaren, tutoretza edo zaintza duen pertsonaren, edo inguruko pertsonen arteko harremanak aldi baterako bermatu eta erraztera bideratutako gizarte-zerbitzuak dira Familia Elkarguneak.

Artículo 2.–

3. artikulua.– Hartzaileak.

Definición, naturaleza y finalidad.

1.– Familia Elkarguneen hartzaile izan ahalko dira, ebazpen judizialak hala ezartzen badu betiere, egoera hauetakoren batean dauden haur eta nerabeak:

1.– A los efectos del presente Decreto, se entenderá por Punto de Encuentro Familiar el espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar y con plenas garantías de seguridad y bienestar, se produce el encuentro de los miembros de una familia que se encuentra en situación de crisis o que, sin encontrarse en dicha situación, requiere el servicio con carácter de seguimiento y apoyo socioeducativo, siendo en todo caso determinado su uso por resolución judicial.

a) bikote-hausturagatiko gatazkak eta bisita-araubidea betetzearekin lotutako arazo larriak dauden familia bateko kide badira;

2.– Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen servicios sociales orientados a garantizar y facilitar, con carácter temporal, las relaciones entre los hijos e hijas, y su padre, madre, familia de ambos, persona que tenga atribuida la tutela o la guarda, u otras personas allegadas, en las situaciones resultantes de los procesos de separación, divorcio, nulidad o de regulación de medidas de uniones de hecho.

b) bikote-hausturagatiko gatazkak dauden familia bateko kide badira, eta genero-indarkeria egoeretan, urruntzeko eta biktima babesteko neurriren bat indarrean bada, edo izapidetze-bidean bada;

Artículo 3.–

2.– Halaber, Familia Elkarguneen erabiltzailetzat hartuko dira ebazpen judizial bidez erabakitako bisita-araubidea betetzeko edo haur eta nerabeei laguntzeko bertara jotzen duten pertsona helduak eta baimenduak.

Personas destinatarias.

3.– Dena dela, Familia Elkarguneetaratzeko baldintza izango da zaintza edo tutoretza duen pertsona, edo pertsona adingabea, Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea.

1.– Podrán ser personas destinatarias de los Puntos de Encuentro Familiar, siempre que así lo establezca una resolución judicial, los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Aurrekoari oztoporik jarri gabe, euskal herri-administrazio eskumendunek beste autonomia erkidegoekin ezartzen dituzten lankidetza-hitzarmenen esparruan, dekretu honetan arautzen diren Familia Elkarguneetara sarbidea izan ahal izango da, 31. artikuluan xedatutakoarekin bat.

a) formen parte de una familia en la que existan conflictos de ruptura de pareja y problemas graves relacionados con el cumplimiento del régimen de visitas;

4.– Ez da inola ere Familia Elkarguneetara sarbiderik izango harremanak edo bisitak izateko eskubidea

b) formen parte de una familia en la que existan conflictos de ruptura de pareja y se encuentre en vigor, o en curso de tramitación, una medida de alejamiento y protección a la víctima en situaciones de violencia de género;

judizialki etenda badago.

2.– Asimismo, se considerarán personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar las personas adultas y autorizadas que acudan a ellos para cumplir el régimen de visitas estipulado por resolución judicial, o para acompañar a los niños, niñas o adolescentes.

4. artikulua.– Helburuak.

3.– En todo caso, el acceso a los Puntos de Encuentro Familiar quedará condicionado a que la persona que, en su caso, ejerza la guarda o la tutela, o la persona menor de edad, resida en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ondokoak izango dira Familia Elkarguneen helburu espezifikoak:

Sin perjuicio de lo anterior, podrá accederse a los Puntos de Encuentro Familiar regulados en el presente Decreto en el marco de los acuerdos de cooperación que las Administraciones Públicas Vascas competentes establezcan con otras Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.

a) Haurrek eta nerabeek euren aita, ama, tutorea, zaintzailea, bestelako senide edo ahaideekin harremanak izateko duten oinarrizko eskubidea bermatzea.

4.– En ningún caso podrá accederse a los Puntos de Encuentro Familiar cuando el derecho de relación o de visitas se encuentre suspendido judicialmente.

b) Amak eta aitak euren seme-alabekin harremanak izateko duten eskubidea bermatzea, baita bestelako senide edo ahaideek ere, bereziki aiton-amonek euren ilobekin harremanak izateko duten eskubidea, Kode Zibilaren 160. eta 161. artikuluetan xedatu bezala.

Artículo 4.–

c) Bisita-erregimenak dirauen bitartean, haurren eta nerabeen segurtasuna eta ongizatea bermatzea.

Objetivos.

d) Haurrek eta nerabeek askatasunez eta beldurrik gabe euren sentimenduak eta beharrizanak adieraztea ahalbidetzea.

Los objetivos específicos de los Puntos de Encuentro Familiar serán los siguientes:

e) Ardura duen hirugarren pertsona inpartzial eta neutral baten presentzia bermatzea, hala behar bada, haur eta nerabeen eta euren gurasoen, senitartekoen edo zaintza eta babespea esleituta ez duten bestelako ahaideen arteko bisitak egiten direla ikuskatzeko.

a) Garantizar el derecho fundamental del niño, niña y adolescente a mantenerse en contacto con su padre, su madre, su tutor o tutora, su guardador o guardadora, otros familiares y otras personas allegadas.

f) Aitamen eta seme-alaben arteko harremanak hobetzeko eta hezteko trebetasunak erdiesteko orientabideak ematea.

b) Garantizar el derecho de la madre y del padre a mantener la relación con sus hijos e hijas, así como el de otros parientes y allegados, en particular de la abuela y del abuelo a mantener la relación con sus nietos y nietas, en los términos contemplados en los artículos 160 y 161 del Código Civil.

g) Nolabaiteko autonomia lor dezaten eta zerbitzuaren laguntzarik eta ikuskaritzarik gabe euren seme-alaba adingabeekin harremanak izateko gai izan daitezen dohainak ematea amei eta aitei; helburu hau zaintza edo tutoretza duten pertsonei zabaltzen zaie, baita zerbitzu hau erabiltzen duten bestelako senitarteko eta ahaideei ere.

c) Garantizar la seguridad y bienestar del niño, niña y adolescente durante el régimen de visitas.

h) Bisitetan familiartekoek dituzten harremanei buruzko informazio fidagarria eta objektiboa izatea, amen eta aiten, tutore edo zaintzaileen, edo, behar bada, bestelako senitarteko edo ahaideen bidez, baita informazio hori eskumeneko administrazio-erakundeei eta erakunde judizialei informazio hori ematea ere, hala behar balitz, haurren eta nerabeen eskubideen defentsa oinarritu dezaten.

d) Posibilitar a los niños, niñas y adolescentes expresar con libertad y sin temor sus sentimientos y necesidades.

i) Aitak eta amak prestatzea euren seme-alabak errespetuan, berdintasunean eta elkarbizitzan hezi ditzaten.

e) Garantizar, en su caso, la presencia de una tercera persona imparcial y neutral responsable de supervisar la ejecución de las visitas entre los niños, niñas y adolescentes y progenitores, familiares u otras personas allegadas que no ejercen la guarda y custodia.

5. artikulua.– Emandako zerbitzuak.

f) Prestar una orientación destinada a mejorar las relaciones materno-paterno filiales y a facilitar la adquisición de habilidades de crianza.

1.– Familia Elkarguneek ondoko zerbitzuak emango dituzte:

g) Dotar a las madres y a los padres, de las habilidades necesarias para que alcancen cierta autonomía y sean capaces de relacionarse con sus hijos e hijas menores de edad sin la ayuda y supervisión del servicio, extendiéndose este objetivo a las personas que ejerzan la guarda o la tutela, así como a otros familiares o allegados que hagan uso del servicio.

a) Babestutako bisitak. Familia Elkarguneetako bisitak zentroko langilearen ikuskaritzapean, uneoro bertan dela, egingo dira agintari judizialak horrela eskatzen duenean.

h) Disponer de información fidedigna y objetiva sobre evolución de las relaciones familiares en el transcurso de las visitas, por las madres y los padres, las personas tutoras o guardadoras, o, en su caso, otros parientes o personas allegadas, así como facilitar dicha información a los órganos administrativos o judiciales competentes, a efectos de fundamentar la defensa, si fuese preciso, de los derechos del niño, niña o adolescentes.

Zenbait kasutan, ikuskaritzan sartu ahal izango du langile teknikoak bisita prestatzea eta pertsona helduekin eta pertsona adingabearekin esku hartzea, ezarritako esku hartzeko banan banako planari erantzunez.

i) Formar a los padres y madres con el objeto de que eduquen a sus hijas e hijos en el respeto, la igualdad y la convivencia.

b) Ikuskaritzarik gabeko bisitak zentroan. Bisitak Familia Elkargunean egingo dira zuzeneko ikuskaritzarik edo zentroko pertsonalaren uneoroko presentziarik gabe.

Artículo 5.–

c) Familia Elkargunetik kanpoko bisita babestuak. Puntualki egingo dira, eta ahal dela, ikuskaritzarik gabeko bisitak egin aurreko egokitzeko tarteko fasea izango dira.

Servicios prestados.

d) Trukeak. Familia Elkarguneak haurrak eta nerabeak hartu eta jasotzen direla ikuskatzeko bakarrik erabiliko dira eta bisita zentrotik kanpo egingo da.

1.– Los Puntos de Encuentro Familiar prestarán los siguientes servicios:

e) Laguntzak. Familia Elkarguneetako pertsona profesionalak haurra edo nerabea lagunduko du bere ama edo aita tutorea edo zaintzailea, baimendutako harremana duten bestelako senide edo ahaideak dauden espetxera, ospitalera edo erresidentziara, betiere hauek ezin badira Familia Elkarguneetara joan.

a) Visitas tuteladas. Las visitas se realizarán en el Punto de Encuentro Familiar bajo supervisión presencial y permanente del personal del centro cuando una autoridad judicial así lo establezca.

2.– 1. idatz-zatian aurreikusitako bisitek zenbat iraun behar duten haurraren edo nerabearen eboluzio-adina eta bisita horietan landu beharreko helburuak kontuan hartuz erabakiko da.

En determinados supuestos, esta supervisión podrá también incluir la preparación de la visita y la intervención con las personas adultas y con la persona menor de edad por parte del personal técnico, atendiendo al plan de intervención individualizada que se haya establecido.

3.– Familia Elkarguneek orientazio psikologikoa eta soziala erraztuko dute. Orientazioaren funtzioa aitamen eta seme-alaben arteko harremanen hobekuntza sustatzea izango da eta amek eta aitek akordioak ezartzean egokitzen zaizkien ardurak beren gain hartzea ahalbidetzea, eta akordio horiek betez, euren adingabeko seme-alabekiko komunikazio eta bisita araubideari dagozkienak. Hala behar denean, halaber, zerbitzu hauek Familia Elkarguneak erabiltzen dituzten haurren eta nerabeen eta tutorea edo zaintzailea edo bestelako senide edo ahaideen arteko harremanak hobetzea sustatuko dute.

b) Visitas en el centro sin supervisión. Las visitas se llevarán a cabo en el Punto de Encuentro Familiar sin supervisión directa o presencia continuada del personal del centro.

6. artikulua.– Printzipio orokorrak.

c) Visitas tuteladas fuera del Punto de Encuentro Familiar. Se realizarán con carácter puntual, y constituirán, preferentemente, una fase intermedia de adaptación previa a la realización de visitas sin supervisión.

1.– Familia Elkarguneen oinarrizko printzipio iradokitzailea errespetua, haurren eta nerabeen interes gorena sustatu eta defendatzea eta euren garapena bermatzeko euren eskubideak babestea izango da, horri buruz Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 4. artikuluan arautzen denari jarraiki. Oro har, lege horren 5. artikuluan jasotako administrazio-jardunaren printzipio gidariak ere aplikatzekoak izango dira.

d) Intercambios. Consistirán en la utilización del Punto de Encuentro Familiar únicamente para supervisar la entrega y recogida de los niños, niñas y adolescentes, produciéndose la visita fuera del centro.

2.– Halaber, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legean xedatutakoari jarraiki, Familia Elkarguneak ondoko printzipioen arabera zuzenduko dute euren jarduna:

e) Acompañamientos. Consistirán en el acompañamiento al niño, niña o adolescente, por personas profesionales del Punto de Encuentro Familiar al establecimiento penitenciario, hospitalario o residencial en el que se encuentre su madre o su padre, la persona tutora o guardadora, otros familiares u otras personas allegadas cuya relación esté autorizada, siempre que no resulte posible su desplazamiento al Punto de Encuentro Familiar.

a) Inpartzialtasun printzipioa. Familia Elkargunean burututako jardunean objektibotasuna eta inpartzialtasuna gailenduko dira gatazkan dauden alderdiekin esku hartzean.

2.– La duración de las visitas previstas en el apartado 1 se determinará teniendo en cuenta la edad evolutiva del niño, niña o adolescente y los objetivos a trabajar durante las mismas.

b) Autonomia printzipioa. Pertsona erabiltzaileen autonomia printzipioari jarraiki, Familia Elkarguneek ez dute familia gatazkak eskatzen duena laguntza baino handiagoa eskainiko.

3.– Los Puntos de Encuentro Familiar facilitarán orientación psicológica y social cuya función será promover la mejora de las relaciones materno-filiales y paterno-filiales y posibilitar la asunción por parte de las madres y de los padres de las responsabilidades que les corresponden en el establecimiento de acuerdos, y en su cumplimiento, en relación con el régimen de comunicación y visitas con sus hijas e hijos menores de edad. En su caso, asimismo, estos servicios promoverán la mejora de las relaciones de los niños, niñas y adolescentes usuarias del Punto de Encuentro Familiar con la persona tutora o guardadora, o con otros familiares o personas allegadas.

c) Parte hartzeko printzipioa. Bere antolaketan, Familia Elkarguneek zerbitzua erabiltzen duten pertsonen banan banako parte-hartzea eta kolektiboa errazten duten bideak ezarri beharko dituzte jardunetan eta zerbitzuaren funtzionamenduan oro har, eta halaber, parte-hartze hori ahalik eta gehien indartu beharko dute.

Artículo 6.–

d) Integrazio printzipioa. Familia Elkarguneen helburua bera ikusirik, kokalekuari eta antolaketari dagokionez, ohiko komunitate-ingurunean egitea lehenetsiko da, baina haurraren edo nerabearen egonkortasuna eta segurtasuna babestea beharrezkotzat jotzen den kasuetan, beste herri bateko Familia Elkargunean egin ahal izango da.

Principios generales.

e) Normalizazio printzipioa. Familia Elkarguneek euren arretaren filosofia eta euren esku hartzea eta funtzionamendua normalizazio printzipioaren arabera antolatuko dute, eta seme-alaba adingabekoen eta beren ama edo aita, tutorea edo zaintzailea edo bestelako senide edo ahaideen arteko topaketak, ahal den heinean, familia bizitzako ohiko estandarren eta estandar normalizatuen araberakoak izan daitezela bermatzen saiatuko dira.

1.– Los Puntos de Encuentro Familiar tendrán como principio inspirador básico el respeto, la promoción y la defensa del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo, de conformidad con lo que, con respecto al mismo se regula en el artículo 4 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia. Con carácter general también serán de aplicación los principios rectores de la actuación administrativa recogidos en el artículo 5 de dicha Ley.

f) Arreta pertsonalizatuaren printzipioa. Familia Elkarguneetan emandako arreta haurraren edo nerabearen eta bere familiaren beharren araberakoa izango, eta beren egoeraren ebaluazioa oinarritzat harturik planifikatuko da.

2.– Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, los Puntos de Encuentro Familiar regirán su actuación de acuerdo con los siguientes principios:

g) Profesionalizazio printzipioa. Euren lana Familia Elkarguneetan egiten duten arduradunek eta profesionalek euren maila profesionalari eta betetzen duten karguari edo lanpostuari dagokion prestakuntza teknikoa izan beharko dute. Hala ere, boluntarioen edo praktikaldian diren langileen laguntza izango dute, dekretu honetan xedatzen den gisan.

a) Principio de imparcialidad. Las actuaciones realizadas en el Punto de Encuentro Familiar deberán estar presididas por la objetividad e imparcialidad en la intervención con las partes en conflicto.

h) Koordinazio printzipioa. Familia Elkarguneek kasu bakoitzean eskumena duen organo judizialarekin koordinatu beharko dute euren jarduna, bai haurtzaroa eta nerabezaroa, emakumea eta familia artatu eta babestearen arloan eskumena duten herri-administrazioekin, nahiz arlo horietan diharduten erakunde publiko eta pribatuekin.

b) Principio de autonomía. En virtud del principio de autonomía de las personas usuarias, los Puntos de Encuentro Familiar no proporcionarán más asistencia que la estrictamente exigida por el nivel de conflicto familiar existente.

i) Kooperazio printzipioa. Familia Elkarguneek erakunde administratibo, judizial eta polizialekin kooperatu beharko dute, dekretu honetan xedatzen den gisan.

c) Principio de participación. En su organización, los Puntos de Encuentro Familiar deberán establecer cauces que faciliten la participación individual y colectiva de las personas usuarias en las actividades y en el funcionamiento general del servicio, debiendo asimismo, potenciar al máximo dicha participación.

j) Behin-behinekotasun printzipioa. Familia Elkarguneak behin-behineko eskuartze-hautabidea izango dira, une eta egoera jakin baterako laguntza eskaintzen dutenak, eta ezin izango dira inolaz ere harreman iraunkorrerako formula izan.

d) Principio de integración. Dada la finalidad propia de los Puntos de Encuentro Familiar, se favorecerá, en su ubicación y en su organización, la integración en el entorno comunitario habitual, sin perjuicio de facilitar, en los casos en los que se estime necesario para preservar la estabilidad y seguridad del niño, niña o adolescente, el acceso a un Punto de Encuentro Familiar situado en otra localidad.

7. artikulua.– Eskumena.

e) Principio de normalización. Los Puntos de Encuentro Familiar ajustarán su filosofía de la atención y organizarán su intervención y su funcionamiento de acuerdo con el principio de normalización, tratando de garantizar que los encuentros entre los hijos y las hijas menores de edad con su madre, con su padre, con la persona tutora o guardadora o con otros familiares o allegados, se ajusten, en todo lo posible, a los estándares habituales y normalizados de la vida familiar.

1.– Gizarte-zerbitzuetan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak sortu eta euren funtzionamendua bermatuko du, erantzukizun publikoko zerbitzu gisa, eta ekintza zuzeneko deklaratuko ditu Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 9.2 artikuluan xedatuari jarraiki.

f) Principio de atención personalizada. La atención prestada en los Puntos de Encuentro Familiar deberá ajustarse a las necesidades particulares del niño, niña o adolescente y de su familia, debiendo planificarse sobre la base de la evaluación de su situación.

2.– Halaber, sail horrek deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneen planifikazio orokorra egingo du eta eskumena duten administrazioen eta ekimen itundu pribatuko erakundeen jardunen koordinazioa sustatuko du, Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 10. artikuluaren 1. eta 2. idatz-zatietan xedatuari jarraiki.

g) Principio de profesionalización. Las personas responsables y profesionales que desarrollen su trabajo en los Puntos de Encuentro Familiar deberán tener la cualificación técnica correspondiente a su nivel profesional así como al cargo que desempeñen o al puesto de trabajo que ocupen. No obstante lo anterior, podrán contar con la colaboración de personas voluntarias o de personal en periodo de prácticas, en los términos previstos en el presente Decreto.

8. artikulua.– Administrazio-baimena.

h) Principio de coordinación. Los Puntos de Encuentro Familiar deberán coordinar su actuación con los Órganos Judiciales competentes en cada caso, así como con las Administraciones Públicas competentes en los ámbitos de atención y protección a la infancia y la adolescencia, a la mujer y a la familia, así como con las entidades públicas y privadas que actúen en dichos ámbitos.

1.– Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearekin bat, deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak dagozkien baimen-emate, erregistro, homologazio eta ikuskaritzako administrazio-jardunei atxikiko zaizkie, eta hauen erakunde titularraren izaera publiko edo pribatua aintzat hartuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen baimen-ematea, erregistroa, homologazioa eta ikuskaritza arautzen duen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuan xedatzen den gisan.

i) Principio de cooperación. Los Puntos de Encuentro Familiar deberán cooperar con las instancias administrativas, judiciales y policiales en los términos previstos en el presente Decreto.

2.– Administrazioak baimendu eta homologatzeko, deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneek dekretu honetan araututako eskakizun materialak, funtzionalak eta langileei dagozkienak beteko dituzte.

j) Principio de transitoriedad. Los Puntos de Encuentro Familiar constituirán una alternativa de intervención temporal que ofrece apoyo para un momento y una situación determinada, no pudiendo en ningún caso adoptarse como fórmula de relación permanente.

3.– Titulartasun publikoko errekurtsoek dekretu honetan araututako eskakizun materialak, funtzionalak eta langileei dagozkienak beteko dituzte.

Artículo 7.–

II. KAPITULUA

Competencia.

ERABILTZAILEEN ETA PROFESIONALEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

9. artikulua.– Xedapen orokorra.

1.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales creará y garantizará el funcionamiento de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, como servicio de responsabilidad pública, declarándose los mismos de acción directa en virtud de lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

1.– Oro har, Familia Elkargunearen erabiltzaileek eta profesionalek Euskal Autonomia Erkidegoan Gizarte Zerbitzuen Erabiltzaileen eta Profesionalen Eskubideak eta Betebeharrak eta Iradokizunen eta Kexen Araubidea onartzen dituen apirilaren 4ko 64/2004 Dekretuan xedatutako eskubideak izango dituzte.

2.– Asimismo, dicho Departamento realizará la planificación general de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial y promoverá la coordinación de las actuaciones de las diversas Administraciones competentes y de las entidades de iniciativa privada concertada, en virtud de lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

2.– Espezifikoki, aipatu elkarguneetan artatutako haurrek eta nerabeek Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean eta indarrean den gainerako ordenamendu juridikoan jasotako eskubideak izango dituzte.

Artículo 8.–

3.– Aurreko ataletan aipatu eskubide eta betebeharrak era eraginkorrean erabiltzeak kapitulu honetan ezarritako xedapenak errespetatzea eskatzen du.

Autorización administrativa.

10. artikulua.– Erabiltzaileen eskubideak.

1.– De conformidad con la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial estarán sujetos a las actuaciones administrativas de autorización, registro, homologación e inspección que les correspondan, atendiendo a la naturaleza pública o privada de la entidad titular de los mismos, en los términos previstos en el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Familia Elkarguneen erabiltzaileek ondoko eskubideak izango dituzte:

2.– Para ser autorizados y homologados por la Administración, los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial deberán cumplir los requisitos materiales, funcionales y de personal, regulados en el presente Decreto.

a) Gizarte-zerbitzuetara sarbidea berdintasun, duintasun eta pribatutasun baldintzetan.

3.– Los recursos de titularidad pública deberán reunir los requisitos materiales, funcionales y de personal regulados en el presente Decreto.

b) Euren datuen erreserba eta konfidentzialtasuna, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategien eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakoarekin bat.

CAPÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS Y PROFESIONALES

c) Familia Elkarguneetara sarbidea eta artatuak izatea sortze, adin, arraza, sexu, egoera zibil, sexu-joera, gaitasun fisiko edo psikiko, osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijio, sineskeria, ideologia edo bestelako egoera edo kondizio pertsonal, ekonomiko edo sozialagatiko diskriminaziorik gabe, norberaren jatorria, kultura eta erlijioa errespetatuz.

d) Familia Elkarguneen esku hartzea eragiten duten arrazoien berri jasotzea.

Artículo 9.–

e) Familia Elkarguneen funtzionamendu-arauen eta topaketa zein eratan gertatuko denaren berri jasotzea, eta bai ezarritako arauak ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioen berri ere.

Disposición general.

f) Zerbitzu neutrala eta inpartziala jasotzea.

1.– Con carácter general, las personas usuarias y profesionales de los Puntos de Encuentro Familiar disfrutarán de los derechos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de las Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Régimen de Sugerencias y Quejas.

g) Banan-banan eta era pertsonalizatuan artatua izatea.

2.– Con carácter específico, los niños, niñas y adolescentes atendidos en dichos Puntos de Encuentro disfrutarán de los derechos recogidos en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia y en el resto del ordenamiento jurídico vigente.

h) Norberaren espediente pertsonalean dagoen informazioa eskuratzea, betiere haurraren edo nerabearen interes gorenaren aurkakoa ez bada edo babesteko agindu baten gerizan denaren segurtasuna arriskuan ezartzen ez badu, eta betiere beste interesdunen konfidentzialtasun-eskubidea urratzen ez badu.

3.– El ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones mencionados en los apartados anteriores requerirá el respeto de las disposiciones previstas en el presente Capítulo.

i) Kexak eta iradokizunak aurkeztea, eta hauei emandako erantzunak jasotzea, Euskal Autonomia Erkidegoan Gizarte Zerbitzuen Erabiltzaileen eta Profesionalen Eskubideak eta Betebeharrak eta Iradokizunen eta Kexen Araubidea onartzen dituen apirilaren 4ko 64/2004 Dekretuan xedatutako eran. Halaber, Familia Elkarguneen arduradunari edo, beharrezko jotzen bada, administrazio publiko eskudunari errekurtsoaren funtzionamenduan, antolaketan edo instalazioetan atzemandako irregulartasunak edo anomaliak jakinarazi ahal izango dizkiote, baita artatuen eskubideen urraketa larrien susmoak ere.

Artículo 10.–

11. artikulua.– Erabiltzaileen betebeharrak.

Derechos de las personas usuarias.

Familia Elkarguneen erabiltzaileek ondoko betebeharrak izango dituzte:

Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar tendrán los siguientes derechos:

a) Familia Elkarguneen funtzionamendu-arauak bete eta errespetatzea.

a) A acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad.

b) Elkartzeko ezarritako egun eta orduan puntualki bertaratzea, edo 24 ordu lehenago jakinaraztea, ahal bada, bertaratzea eragotziko duten arrazoiak; arrazoiak justifikatu beharko dira.

b) A la reserva y confidencialidad de sus datos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

c) Familia Elkarguneetan elkartzeko baldintza fisiko eta psikiko egokietan agertzea.

c) A acceder a los Puntos de Encuentro Familiar y ser atendidas sin discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, respetando sus orígenes y su bagaje cultural y religioso.

d) Jokabide ona izatea eta elkarrekiko errespetuan, tolerantzian eta kolaborazioan oinarritutako jarrera izatea.

d) A ser informadas sobre las causas que originan la intervención del Punto de Encuentro Familiar.

e) Errespetuzko jokabidea erakustea zerbitzuaren profesionalekiko eta zuzenean edo zeharka zerbitzuan parte-hartzen dutenekiko, izan boluntario gisa zein praktikaldian dauden profesional gisa.

e) A ser informadas sobre las normas de funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar y el modo en que tendrá lugar el encuentro, y sobre las consecuencias del incumplimiento de las normas establecidas.

f) Instalazioak behar bezala erabiltzea, eta haurrek eta nerabeek errespeta ditzatela ardura hartzea.

f) A la prestación de un servicio neutral e imparcial.

12. artikulua.– Profesionalen eskubideak.

g) A ser atendidas de forma individualizada y personalizada.

1.– Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneetako profesionalek legeek eta dagozkien hitzarmenek lanaren eta funtzio publikoaren esparruan aitortzen dizkieten eskubide guztiak izango dituzte.

h) A acceder a la información contenida en su expediente personal, siempre que no sea contrario al interés superior del niño, niña o adolescente o ponga en riesgo la seguridad de la persona amparada por una orden de protección, y siempre que no invada el derecho a la confidencialidad otras personas interesadas.

2.– Ondoko eskubideak ere izango dituzte:

i) A presentar quejas y sugerencias, y a recibir respuesta a las mismas, en los términos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de las Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Régimen de Sugerencias y Quejas. Asimismo, podrán poner en conocimiento de la persona responsable del Punto de Encuentro Familiar o, si lo estimaran necesario, de la Administración Pública competente, las irregularidades o anomalías que observen en el funcionamiento, la organización o las instalaciones del recurso, así como cualquier sospecha de vulneración grave de los derechos de las personas atendidas.

a) Familia Elkargunearen ezaugarri berezietara egokitzea errazteko hasierako prestakuntza izatea eta postuan dauden artean prestakuntza profesional jarraitua izatea. Prestakuntza hori antolatu eta ematea errekurtsoaren kudeaketaren ardura duen erakunde pribatuari edo bere gainetik den erakunde publikoari egokitu ahal izango zaio.

Artículo 11.–

b) Bere funtzioa egokiro betetzeko organo deribantearengandik beharrezko informazioa jasotzea.

Obligaciones de las personas usuarias.

c) Eskubide hau era eraginkorrean erabiliko dela bermatzeko parte hartzea, ondokoak egin ahal izango dituelarik:

Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar tendrán las siguientes obligaciones:

– parte hartzeko organoen bidez zerbitzuen antolaketan eta funtzionamenduan esku hartu;

a) Cumplir y respetar las normas de funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar.

– zerbitzuaren kalitatea ikuskatu eta aldizka ebaluatzeko prozeduretan parte hartu;

b) Acudir puntualmente en el día y hora fijados para el encuentro, o informar con 24 horas de antelación, si fuera posible, de las razones que impedirán la asistencia con justificación.

– kexak eta iradokizunak aurkeztu.

c) Presentarse en el Punto de Encuentro Familiar en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el encuentro.

d) Zerbitzua ematen dela bermatzeko beharrezko neurriak ukatea, dekretu honetan araututako eskakizun funtzionalen, materialen eta langileei dagozkienen arabera, eta administrazio publiko eskudunak bere kudeaketa-eskumenen eta baimen-emate, erregistro, homologazio eta ikuskaritzako jardunen esparruan horiek betetzen direla zaintzea.

d) Adoptar una actitud y presentar una conducta basadas en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración.

e) Beren nagusiek eta gainontzeko profesionalek errespetuz tratatzea, baita Familia Elkarguneen erabiltzaileek ere.

e) Mostrar una actitud de respeto a las personas profesionales del servicio y a todas aquellas que participen directa o indirectamente en su prestación, bien como personas voluntarias bien como profesionales en periodo de prácticas.

f) Generoaren ikuspegitik esku hartze sozialen arloan gaitzea.

f) Hacer buen uso de las instalaciones, responsabilizándose de que sean respetadas por los niños, niñas y adolescentes.

13. artikulua.–

Artículo 12.–

Profesionalen betebeharrak.

Derechos de las personas profesionales.

1.– Profesionalek legeak eta dagozkien hitzarmenek lanaren eta funtzio publikoaren esparruan aitortzen dizkieten betebehar guztiak izango dituzte.

1.– Las personas profesionales de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial tendrán todos los derechos que, en el ámbito laboral y de la función pública, les reconozcan la legislación y los convenios correspondientes.

2.– Ondoko betebeharrak ere izango dituzte:

2.– Asimismo, tendrán los siguientes derechos:

a) Erabiltzaileen datu pertsonalei buruzko sekretu profesionala gordetzea, baita Familia Elkarguneekiko duten harremana amaitu eta gero ere, eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren eta Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategien eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen eskakizunak betetzea.

a) A acceder a una formación inicial destinada a facilitar su adaptación a las particulares características del Punto de Encuentro Familiar y a beneficiarse de una formación profesional continuada durante su permanencia en el puesto, pudiendo corresponder la organización y prestación de dicha formación bien a la entidad privada responsable de la gestión del recurso, bien a la entidad pública de la que dependa el mismo.

b) Haurtzaroa eta nerabezaroa artatu eta babestearen arloan eta gizarte-zerbitzuen arloan indarrean den araudia ezagutu eta betetzea.

b) A recibir la información necesaria por parte del órgano derivante para el adecuado cumplimiento de su función.

c) Zentroaren funtzionamendu-arauen erregelamendua izatea, administrazio eskudunak ikuskatua, eta erabiltzaileei ezagutzera ematea.

c) A participar, pudiendo, en garantía del ejercicio efectivo de este derecho:

d) Jarduten duten Familia Elkarguneetan eta beren jardunarekin lotutako beste edozein lekutan elkarbizitza-arauak eta elkarrenganako errespetua gordetzea.

– intervenir en la organización y en el funcionamiento de los servicios por medio de los órganos de participación;

e) Haurrei eta nerabeei, eta Familia Elkarguneen erabiltzaileei nola gainontzeko profesionalei aitortutako eskubide guztiak errespetatzea.

– participar en los procedimientos de inspección y de evaluación periódica de la calidad de los servicio;

f) Zerbitzua ematen duten Familia Elkarguneetako eta beren jardunarekin lotutako beste edozein lekutako altzariak, tresnak, ekipamenduak eta, oro har, instalazio guztiak errespetatzea eta era egokian erabiltzea.

– presentar sugerencias y quejas.

g) Zerbitzuaren kalitatea ikuskatu eta aldizka ebaluatzeko prozeduretan parte hartzea.

d) A disponer de los medios necesarios para garantizar la prestación del servicio de acuerdo con los requisitos funcionales, materiales y de personal, regulados en el presente Decreto y a que la Administración Pública competente vele por dicho cumplimiento en el marco de sus competencias de gestión y de sus funciones de autorización, homologación e inspección.

h) Familia Elkarguneen arduradunari edo, beharrezko jotzen bada, administrazio publiko eskudunari errekurtsoaren funtzionamenduan, antolaketan edo instalazioetan atzemandako irregulartasunak edo anomaliak jakinaraztea, baita erabiltzaileen eskubideen urraketa larrien susmoak ere.

e) A ser tratadas con respeto tanto por sus superiores y por el resto de las personas profesionales, como por parte de las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar.

i) Arrisku edo babesgabetasun egoera adierazten duen zeinahi elementu edo faktore administrazio publikoari berehala jakinaraztea.

f) A la capacitación en materia de intervención social desde la perspectiva de género.

j) Familia Elkarguneetara sarbidea izateko behar diren ebazpenak eman dituzten organo judizialekin kolaboratzea.

Artículo 13.–

k) Dekretu honetan aurreikusitako printzipioak eta eskakizunak osoki errespetatuz jardutea euren eginkizunetan.

Obligaciones de las personas profesionales.

1.– Las personas profesionales tendrán todas las obligaciones que, en el ámbito laboral y de la función pública, les impongan la legislación y los convenios correspondientes.

III. KAPITULUA
ESKAKIZUN FUNTZIONALAK

1. SEKZIOA

2.– Asimismo, tendrán las siguientes obligaciones:

ALDERDI OROKORRAK

a) Guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal de las personas usuarias incluso después de que haya finalizado su relación con el Punto de Encuentro Familiar y cumplir con las exigencias de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

14. artikulua.–

b) Conocer y cumplir la normativa vigente en el ámbito de la atención y protección a la infancia y la adolescencia y en el ámbito de los servicios sociales.

Iraupena.

c) Contar con un reglamento con las normas de funcionamiento del centro, supervisado por la Administración competente, y ponerlo en conocimiento de las personas usuarias.

Familia Elkarguneak gehienez ere urtebetean erabiliko dira, hala ere, egoeraren arabera aldia luzatu ahal izango da, ebazpen judizialaren bidez. Dena dela, 27. artikuluan xedatutako amaitzeko egoeraren bat gertatzen bada, eten egingo da.

d) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en los Puntos de Encuentro Familiar en los que ejercen su actividad y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

15. artikulua.–

e) Respetar todos los derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes y a las demás personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar, así como al resto de personas profesionales.

Doakotasuna.

f) Respetar y utilizar correctamente el mobiliario, los utensilios, los equipamientos y, en general, todas las instalaciones de los Puntos de Encuentro Familiar en los que prestan sus servicios y de cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

Familia Elkargune publikoek emandako zerbitzuak doakoak izango dira erabiltzaileentzat.

g) Participar en los procedimientos de inspección y de evaluación periódica de la calidad de los servicios.

16. artikulua.–

h) Poner en conocimiento de la persona responsable del Punto de Encuentro Familiar o, si lo estimaran necesario, de la Administración Pública, las irregularidades o anomalías que observen en el funcionamiento, la organización o las instalaciones del recurso de Punto de Encuentro Familiar, así como cualquier sospecha de vulneración grave de los derechos de las personas usuarias.

Ordutegia eta egutegia.

i) Comunicar con carácter inmediato a la Administración Pública cualquier elemento o factor indicativo de una posible situación de riesgo o desprotección.

1.– Familia Elkarguneek zerbitzua emateko ordutegi zabala izango dute, bisita-eskubidea eskola-egutegia eta -ordutegiarekin eta lan-bizitzarekin bateratzea errazteko xedez.

j) Colaborar con los Órganos Judiciales que hayan dictado las correspondientes resoluciones de acceso al Punto de Encuentro Familiar.

2.– Familia Elkarguneak astean bi lanegunetan eta asteburu guztietan zabaldu beharko dira gutxienez erabiltzaileentzat. Familia Elkarguneen erakunde arduradunek, euren antolaketa-autonomiaren esparruan, arreta ez zuzeneko lan teknikoak eta administrazio-lanak burutzeko profesionalek zenbat denbora eskaini behar duten zehaztuko dute, artatutako kasu kopuruaren arabera.

k) Ejercer sus funciones con pleno respeto de los principios y requisitos previstos en el presente Decreto.

3.– Familia Elkargune bakoitzak bere ordutegia egingo du eta berau zabaltzeko eta malgutzeko baldintzak zentroaren beharren arabera zehaztuko ditu.

CAPÍTULO III
REQUISITOS FUNCIONALES

17. artikulua.–

SECCIÓN 1.ª

ASPECTOS GENERALES

Artatutako pertsonen erregistro-liburua.

Familia Elkarguneak erregistro-liburu bat izango du eta, bertan, artatutako pertsonen identifikazio-datuak idatziko dira egunero. Bere diseinuari, eguneratzeari eta erabilerari dagokionez Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategien eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

Artículo 14.–

Duración.

2. SEKZIOA
FAMILIA ELKARGUNEETARA SARBIDEA

La utilización del Punto de Encuentro Familiar tendrá carácter temporal, previéndose para un periodo máximo de 1 año, prorrogable en función de la situación, mediante resolución judicial. Cesará, en todo caso, cuando se dé alguno de los supuestos de finalización previstos en el artículo 27.

18. artikulua.–

Artículo 15.–

Sarbideak.

Carácter gratuito.

Familia Elkarguneetara dagokion epaitegiko deribazio judizialaren bidez sartuko da.

Los servicios prestados por los Puntos de Encuentro Familiar públicos tendrán carácter gratuito para las personas usuarias.

19. artikulua.–

Artículo 16.–

Sarbidea gauzatzea.

Horario y calendario.

Aurreko artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, dagokion deribazio judiziala jarduteko protokolo baten araberakoa izango da, eta protokolo horren eremuan, ondoko datuak barne hartuko dituen txosten bat emango du organo deribanteak:

1.– Los Puntos de Encuentro Familiar deberán prestar su servicio en un horario amplio con el fin de facilitar la conciliación del derecho de visitas con el calendario y horario escolar y la vida laboral.

a) Haurraren edo nerabearen izena, abizenak, sortze-data, helbidea, telefonoa.

2.– Los Puntos de Encuentro Familiar deberán permanecer abiertos para las personas usuarias como mínimo dos días laborables a la semana y todos los fines de semana. Las entidades responsables de los Puntos de Encuentro Familiar, en el marco de su autonomía de organización, determinarán, en función del número de casos atendidos, el tiempo de dedicación de las personas profesionales a la realización de tareas técnicas de atención no directa y de tareas administrativas.

b) Haurra edo nerabea zein egoera judizialetan dagoen.

3.– Cada Punto de Encuentro Familiar elaborará su propio horario y determinará las condiciones de ampliación y flexibilidad del mismo en función de las necesidades del centro.

c) Amaren eta aitaren izena, abizenak, helbidea eta telefono-zenbakia.

Artículo 17.–

d) Hala behar bada, genero-indarkeria dela-eta gurasoetako bat babesteko agindua edo segurtasun-neurriak badaudela.

Libro de Registro de personas atendidas.

e) Beste anai-arrebak nortzuk diren eta zein egoera judizialetan dauden.

El Punto de Encuentro Familiar contará con un Libro de Registro en el que se anotarán, cada día, los datos de identificación de todas las personas atendidas en el mismo. En su diseño, actualización y utilización se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

f) Kasua Familia Elkarguneetara deribatzea justifikatzen duten arrazoiak.

SECCIÓN 2.ª
ACCESO AL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

g) Zerbitzua erabiltzeko hasieran ezarritako denbora.

h) Eskatzen den esku hartze mota espezifikatzea eta bere periodikotasuna.

Artículo 18.–

i) Bisitak egiteko baimena duten pertsonen izena, abizenak, helbidea eta telefono-zenbakia.

Vías de acceso.

j) Organo deribanteko erreferentziazko profesionalaren izena, abizenak, helbidea eta telefono-zenbakia.

El acceso al Punto de Encuentro Familiar se realizará por derivación judicial desde los pertinentes Juzgados.

k) Interesa duten bestelako datuak.

Artículo 19.–

20. artikulua.–

Formalización del acceso.

Espedientea.

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, la derivación judicial correspondiente se ajustará a un protocolo de actuación, en cuyo marco se procederá a la remisión, desde el órgano derivante, de un informe que incluirá los siguientes datos:

1.– Behin organo deribanteak emandako txostena jaso eta aztertuta, espedientea irekiko da Familia Elkargunean.

a) Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono del niño, niña o adolescente.

2.– Familia Elkargunean kasuarentzat erreferente gisa jardungo duen profesional bat izendatuko da eta bere izena espedientean agertuko da.

b) Situación judicial en la que se encuentra el niño, niña o adolescente.

3.– Espedientean kasua nola ari den garatzen eta horrekin lotuta gertatzen diren jazoerak jasoko dira, ondokoak bereziki aipatuko dira:

c) Nombre, apellidos, domicilio y número de teléfono de la madre y del padre.

a) Asistentzia eta puntualtasuna.

d) En su caso, existencia de una Orden de Protección o medidas de seguridad para proteger a alguno de los progenitores por causa de violencia de género.

b) Haurraren edo nerabearen jarrera eta jokabidea.

e) Identificación de otros hermanos y hermanas y de su situación judicial.

c) Amaren, aitaren edo baimena duen eta bisitetara joaten den beste ezein pertsonaren jarrera eta jokabidea.

f) Causas que justifican la derivación del caso al Punto de Encuentro Familiar.

d) Zaintza duenaren kolaborazio maila.

g) Tiempo inicialmente asignado para la utilización del Servicio.

e) Haurrek edo nerabeek azaleratutako sentimenduak, bereziki topaketa berri baten aurrean.

h) Especificación del tipo de intervención que se solicita y periodicidad de la misma.

f) Amaren, aitaren edo baimena duen eta bisitetara joaten den beste ezein pertsonaren aipamen jakingarriak.

i) Nombre, apellidos, domicilio y número de teléfono de las personas autorizadas para la realización de las visitas.

4.– Familia Elkarguneetara deribatzea erabakitzen duen organo judizialak eta interesdunek soilik izango dute espedientera sarbidea, betiere, adingabearen interes gorenaren aurkakoak ez bada eta agindu baten babespean den pertsonaren segurtasuna arriskuan ezartzen ez bada. Halaber, espedientera sarbidea izango dute, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutako baldintzetan, geroago kasuan esku hartzen duten beste organo judizial edo administratiboek eta legez egoki dakion beste ezein erakunde publikok.

j) Nombre, apellidos, cargo y número de teléfono de la persona profesional de referencia del órgano derivante.

k) Cualquier otro dato que se estime de interés.

Artículo 20.–

3. SEKZIOA
ESKU HARTU AURREKO JARDUNAK

Expediente.

21. artikulua.–

1.– Recibido y estudiado el informe remitido por el órgano derivante, se abrirá expediente en el Punto de Encuentro Familiar.

Elkarrizketa.

2.– En el Punto de Encuentro Familiar se designará a una persona profesional que actuará como referente para el caso, debiendo su nombre hacerse constar en el expediente.

1.– Familia Elkargunean erreferente izendatutako profesionala interesdunekin harremanetan jarriko da, eta horretarako bi bide izango ditu: bata, gutun ziurtatua hartu-agiriarekin eta, bigarrena, eta betiere ahal bada, telefono-deia, topaketak hasi baino lehen elkarrizketa bat eta zentrora bisita bat egitea hitzartzeko.

3.– En el expediente se recogerá la evolución del caso y las incidencias que se produzcan en relación con el mismo, con especial mención a los siguientes extremos:

2.– Familia Elkargunean erreferente izendatutako profesionalak erabiltzaile bakoitza bakarka elkarrizketatuko du, baita haurrak eta nerabeak ere. Elkarrizketa horien esparruan, segurtasun eta konfiantza giroa bultzatu nahian, zentroaren funtzionamendu-arauak jakinaraziko ditu, eta bisita, truke edo laguntzetarako aurreikusitako datak eta ordutegiak eta ebazpen judizialaren bidez erabakitako bisita-erregimena zehaztuko ditu.

a) Asistencia y puntualidad.

3.– Familia Elkargunean erreferente izendatutako profesionalaren eta kasuarekin zerikusia duten helduen arteko elkarrizketek dirauten artean, haurrak eta nerabeak jolasten edo beste jarduera bat burutzen ariko dira inguruarekin, giroarekin eta Familia Elkarguneetako profesionalekin etxekotzeko.

b) Actitud y conducta del niño, niña o adolescente.

22. artikulua.–

c) Actitud y conducta de la madre, del padre o de cualquier otra persona autorizada que acuda a las visitas.

Hasierako balorazioa eta esku hartzeko banan banako plana.

d) Grado de colaboración de quien ejerce la guarda.

1.– Familia Elkargunean erreferente izendatutako profesionalak hasierako balorazio bat egingo du eta errekurtsoaren gainontzeko profesionalen ekipoari jakinaraziko dio, ondoren guztien arteko balorazioa egiteko.

e) Sentimientos expresados por los niños, niñas o adolescentes, en particular en relación con un nuevo encuentro.

2.– Ebaluazio horretan oinarriturik, erreferente izendatutako profesionalak esku hartzeko banan banako plana landuko du, 15 egun balioduneko epean gehienez; bertan egoeraren ezaugarrien arabera orientazio- eta laguntza-zerbitzu egokienak zein diren zehaztuko du, eta organo deribanteari honi buruzko informazioa emango dio.

f) Comentarios de interés de la madre, del padre o de otras personas autorizadas que acudan a las visitas.

3.– Esku hartzeko banan banako plana egin ostean, plan horren esparruan aurreikusitako bisitak, trukeak edo laguntzak hasiko dira, betiere deribazioko ebazpen judizialean xedatutako erregimena errespetatuz.

4.– Al expediente tendrá únicamente acceso el órgano judicial que acuerde la derivación al Punto de Encuentro Familiar y las propias personas interesadas, siempre que no sea contrario al interés superior de la persona menor de edad o ponga en riesgo la seguridad de la persona amparada por una Orden de Protección. Asimismo, podrán acceder al expediente, en las condiciones previstas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, otros órganos judiciales o administrativos que intervengan en el caso con posterioridad así como cualquier otra institución pública a la que legalmente pudiera corresponderle.

23. artikulua.–

SECCIÓN 3.ª
ACTUACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN

Informazio-fitxa.

Erabiltzaileei informazio-fitxa bat emango zaie, bertan zentroaren funtzionamendu-arauez gain, egunak, ordutegiak eta bisita-, truke- edo laguntza-erregimenaren beste ezein alderdi zehaztuko direlarik. Dekretu honen 2.3 artikuluan aipatu erabiltzaile orok fitxaren kopia bat sinatu beharko du adostasun-berme gisa, eta fitxa hau espedienteari erantsiko zaio hartu izanaren berri izateko.

Artículo 21.–

Entrevista.

4. SEKZIOA
ESKU HARTZEKO PROZEDURA

1.– La persona profesional designada como referente en el Punto de Encuentro Familiar se pondrá en contacto con las personas interesadas, por dos vías: mediante carta certificada con acuse de recibo y, siempre que resulte posible, mediante una llamada telefónica, al objeto de concertar una entrevista y una visita del centro, previas al inicio de los encuentros.

24. artikulua.–

2.– La persona profesional designada como referente en el Punto de Encuentro Familiar entrevistará por separado a cada una de las personas usuarias, incluidos los niños, niñas y adolescentes. En el marco de dichas entrevistas, tratando de favorecer un clima de seguridad y confianza, pondrá en su conocimiento las normas de funcionamiento del centro y concretará las fechas y los horarios previstos para las visitas, intercambios o acompañamientos y el régimen de visitas estipulado mediante resolución judicial.

Hasiera.

3.– Durante las entrevistas entre la persona profesional designada como referente en el Punto de Encuentro Familiar y las personas adultas concernidas, los niños, niñas y adolescentes permanecerán jugando o realizando alguna otra actividad para familiarizarse con el entorno, con el ambiente y con las personas profesionales del Punto de Encuentro Familiar.

1.– Bisitak eta trukeak aurrez hitzartutako egun eta orduan egingo dira. Hitzordura haurraren edo nerabearen zaintza eta babespea esleitua ez duen ama edo aita agertuko dira, edo, hala aurreikusia balego, beste senitarteko edo baimendutako pertsona batzuk, bisita edo trukerako hitzordua baino 15 minutu lehenago.

Artículo 22.–

Hala ere, Familia Elkarguneko profesional erreferenteak eta erakunde deribanteak adosturik, bisitek aurretik prestatzea edo ostean esku hartzea eskatzen dutela zehazten diren kasuak salbuespen izango dira.

Valoración inicial y plan de intervención individualizada.

Haurraren edo nerabearen zaintza duen ama edo aita edo, hala badagokio, tutorea edo zaintzailea, edo harrera-familia ezarritako orduan agertu beharko da eta adingabea utzi eta zentrotik joango da.

1.– La persona profesional designada como referente en el Punto de Encuentro Familiar realizará una valoración inicial, que será puesta en conocimiento del resto del equipo de profesionales del recurso para proceder a una evaluación conjunta.

2.– Laguntza-kasuak direnean, laguntzeko ardura duen profesionala haurrarekin edo nerabearekin hitzartutako orduan agertuko da dena delako espetxean, ospitalean edo erresidentzian.

2.– Sobre la base de dicha evaluación, la persona profesional designada como referente elaborará, en un plazo máximo de 15 días hábiles, un plan de intervención individualizada en el que se determinarán los servicios de orientación y acompañamiento más adecuados a las características de la situación, e informará del mismo al órgano derivante.

25. artikulua.–

3.– Una vez elaborado el plan de intervención individualizada, se iniciarán las visitas, intercambios o acompañamientos previstos en el marco del mencionado plan, con respeto siempre del régimen previsto en la resolución judicial de derivación.

Bisita ez gauzatzea.

Artículo 23.–

1.– Familia Elkarguneetako langileen balorazioa aintzat hartuta, bisita- edo truke-eskubidea duen pertsonaren baldintza fisiko edo psikikoak ez balira egokiak, ez da baimenduko haurrarekin edo nerabearekin elkartzea, eta bisita edo trukea bertan behera geratu dela kontsideratuko da eta hori eragin duten arrazoiak emango dira.

Ficha informativa.

2.– Alderdietako batek bisita edo trukea aldatu nahi izanez gero, 24 ordu lehenago egingo du data aldaketa adosteko, Familia Elkargunean kasuko erreferente izendatutako profesionalak baloratu beharreko kasu berezietan izan ezik. Aldatu nahi dela aurretik esaten ez bada, edo hori eragiten duen arrazoia justifikatzen ez bada, bisita, trukea edo laguntza ez-betetzat joko da.

Se entregará a las personas usuarias una ficha informativa que, además de recoger las normas de funcionamiento del centro, especificará los días, horarios y cualquier otro aspecto del régimen de las visitas, intercambios o acompañamientos. Cada una de las personas usuarias citadas en el artículo 2.3 del presente decreto, deberá firmar una copia de la ficha en garantía de conformidad, quedando la misma incluida en el expediente como acuse de recibo.

3.– Hitzordurako ezarritako ordutik 30 minutu igarota, haurra edo nerabea edo bisita-eskubidea duen titularra agertzen ez badira, bisita ez-burututzat joko da.

SECCIÓN 4.ª
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN

4.– Bisita egiten ez bada, arrazoia edozein delarik ere, ez agertu izanaren agiria emango da, hori eragin duen arrazoia zehaztuz, eta erakunde judizial deribanteari honen kopia bat igorriko zaio, bai eta haurraren edo nerabearen zaintza esleitua duen pertsonari edo erakundeari ere, azken kasu honetan, ez agertzea egotzi ezin bazaio betiere.

26. artikulua.–

Artículo 24.

Esku hartzeak nola egingo diren.

– Inicio.

1.– Esku hartzeak ebazpen judizialean xedatutako bisita- edo truke-erregimenaren nola aurreikusitako esku hartzeko banan banako planaren eta plan horretako jardunen araberakoak izango dira.

1.– Las visitas e intercambios se producirán en el día y hora concertados previamente. A la cita acudirán la madre o el padre que no tenga atribuida la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente, o, si así estuviera previsto, otros miembros de la familia u otras personas autorizadas, 15 minutos antes de la hora en que deba llevarse a cabo la visita o intercambio.

2.– Bisitak dirauen artean, haurren eta nerabeen zaintza eta artatzea bisita-eskubidea duenaren ardura izango dira, eta Familia Elkargunean erreferente izendatutako profesionalari egokituko zaio adingabeak ongi zaintzen eta artatzen direla begiratzeko ardura.

Lo anterior deberá entenderse con la excepción de los casos en los que se ha determinado, de común acuerdo entre la persona profesional referente del Punto de Encuentro Familiar y la de la entidad derivante, que la visita requiera preparación previa o intervención posterior a su realización.

3.– Euren bisita-eskubidea Familia Elkarguneetan burutzen dutenek haurraren edo nerabearen arabera behar diren gauza pertsonal guztiak ekarri beharko dituzte bisita ahalik eta normaltasun handienarekin igaro dadin. Bisita arratsaldean bada, haurraren edo nerabearen askaria ere ekarri beharko dute.

A la hora establecida deberá personarse la madre o el padre que ejerce la guarda del niño, niña o adolescente o, en su caso, la persona tutora o guardadora, o la familia de acogida que hará entrega de la persona menor de edad y abandonará el centro.

4.– Programatutako bisita-denbora haurren eta nerabeen eta euren bisita-eskubidea Familia Elkarguneetan burutzen dutenen eskubidea da, hortaz, komunikazioan interferentziarik edo etenik gerta ez dadila bermatzeko behar diren neurriak hartuko dira, batez ere, espazio berean familia-unitate batek baino gehiagok bat egiten badute.

2.– Cuando se trate de supuestos de acompañamiento, la persona profesional responsable de realizarlo se presentará, a la hora concertada, con el niño, niña o adolescente en el centro penitenciario, hospitalario o residencial del que se trate.

5.– Familia Elkargunean kasuko erreferente izendatutako profesionalak bisitaren edozein unetan esku hartu ahal izango du, aurretiko edo haurraren edo nerabearen ongizatearentzat kaltegarri diren jokabide eta jarreren ondorioz adostutako orientazioei eta argibideei jarraiki, eta haurraren edo nerabearen interes gorenak edo zentroaren funtzionamendu onak hala eskatzen duela irizten badio, eten ere egin ahal izango du. Eteten bada, txosten arrazoitua igorri beharko dio organo judizial deribanteari.

Artículo 25.–

27. artikulua.–

Supuestos de no realización de la visita.

Amaiera.

1.– Si, atendiendo a la valoración del personal del Punto de Encuentro Familiar, las condiciones físicas o psíquicas de la persona con derecho a visita o intercambio no fueran las adecuadas, el encuentro con el niño, niña o adolescente no se permitirá, considerándose la visita o intercambio suspendido, debiendo motivarse las razones de dicha suspensión.

1.– Bisiten kasuan, eta behin programatutako bisita-denbora amaituta, euren bisita-eskubidea gauzatzera Familia Elkarguneetaratu direnak bertan egon beharko dira zentro horretan kasuko erreferente izendatutako profesionalak hala adierazi arte.

2.– La sustitución de una visita o intercambio por alguna de las partes deberá realizarse con una antelación de 24 horas para acordar el cambio de fecha, salvo casos excepcionales a valorar por la persona profesional designada como referente del caso en el Punto de Encuentro Familiar. De no producirse el aviso previo de sustitución, o no justificarse la causa que lo motiva, la visita, intercambio o acompañamiento se tendrá por no cumplido.

Haurraren edo nerabearen zaintza eta babespea esleitua duena aurrez ezarritako orduan joango da Familia Elkargunera, adingabea hartu eta zentrotik alde egingo du.

3.– Si, una vez transcurridos 30 minutos después de la hora fijada para la cita, se constatara la ausencia del niño, niña o adolescente o de la persona titular del derecho de visita, éste se considerará no ejercido.

2.– Truke-kasuetan, haurraren edo nerabearen zaintza eta babespea esleitua duena edo, hala dagokionean, harrera-familia, adingabea hartzeko ezarritako ordua baino 15 minutu lehenago joango da Familia Elkargunera.

4.– En el caso de que no se produzca la visita, cualquiera que sea la causa que motive dicha circunstancia, se emitirá un certificado de incomparecencia con indicación de la causa que lo motiva, y se remitirá copia del mismo a la entidad judicial derivante, así como a la persona o entidad que tenga atribuida la guarda del niño, niña o adolescente, siempre, en este último caso, que la incomparecencia no le sea imputable.

Ezarritako denbora amaituta, haurraren edo nerabearen zaintza eta babespea esleitua ez duen amak edo aitak edo euren bisita-eskubidea gauzatzen diharduen senideak haurra edo nerabea ezarritako orduan utziko du Familia Elkargunean eta zentrotik alde egingo du.

Artículo 26.–

3.– Nola bisitetan hala laguntzetan, alderdi interesdunetako bat ez balitz haurra edo nerabea itzultzeko ezarritako orduan Familia Elkarguneratuko, aldez aurretik berandutzearen arrazoia jakinarazi gabe, 30 minutu igarota, zerbitzuaren gainetik dagoen administrazioari jakinaraziko da gertakaria.

Desarrollo de las intervenciones.

4.– Laguntza-kasuetan, Familia Elkargunean kasuko erreferente izendatutako profesionala bertan agertuko da jasotzeko ezarritako orduan.

1.– Las intervenciones se ajustarán al régimen de visitas o intercambios previstos en la resolución judicial así como al plan de intervención individualizada previsto y a las actuaciones incluidas en el mismo.

28. artikulua.–

2.– Durante la visita, el cuidado y atención de los niños, niñas y adolescentes recaerá en la persona que ejerce el derecho a visita, correspondiendo a la persona profesional designada como referente en el Punto de Encuentro Familiar la responsabilidad de velar por el correcto cuidado y atención de las personas menores de edad.

Jarraipen-txostena.

3.– Las personas que ejerzan en el Punto de Encuentro Familiar su derecho de visita deberán traer consigo todos los enseres personales que resulten necesarios en función de la edad del niño, niña o adolescente para que la visita se desarrolle con la mayor normalidad posible. Si la visita estuviera programada por la tarde, deberá encargarse, asimismo, de traer consigo la merienda del niño, niña o adolescente.

Familia Elkargunean kasuko erreferente izendatutako profesionalak jarraipen-txostena igorriko dio organo judizial deribanteari deribazio ebazpenean zehazten den maiztasunarekin edo, halakorik ezean, hiru hilero; bertan, espediente pertsonalean seinalatutako gertakariak, eta esku hartzen jarraitzea, bertan behera uztea, aldatzea edo eteteari buruzko ekipo teknikoaren iritzi arrazoitua jasoko dira. Aipatu txostena ez da loteslea izango organo deribantearentzat esku hartzen jarraitzea, bertan behera uztea, aldatzea edo etetea erabakitzeko. Aurrekoak ez du esku hartze bakoitzean gerta litezkeen balizko gertaerei buruzko informazio puntuala eman behar izatetik salbuetsiko.

4.– El tiempo de visita programado constituye un derecho de los niños, niñas y adolescentes y de la persona que ejerce su derecho de visita en el Punto de Encuentro Familiar, de modo que deberán adoptarse las medidas oportunas para garantizar que no se produzcan interferencias o interrupciones en la comunicación, en particular cuando coincidan en el mismo espacio varias unidades familiares.

29. artikulua.–

5.– La persona profesional designada como referente del caso en el Punto de Encuentro Familiar podrá intervenir en cualquier momento durante el desarrollo de la visita, siguiendo las orientaciones e indicaciones acordadas con carácter previo o como consecuencia de actitudes y comportamientos perjudiciales para el bienestar del niño, niña o adolescente, pudiendo incluso suspenderla, si estimase que así lo exige el interés superior del niño, niña o adolescente o el buen funcionamiento del centro. En caso de proceder a su suspensión, deberá remitir informe motivado al órgano judicial derivante.

Luzapena.

Artículo 27.–

1.– Kasuaren deribazioko ebazpen judizialean ezarritako bisita- eta truke-aldia igarota, Familia Elkarguneko ekipo teknikoak azken txostena egingo du eskumena duen organo judizialak zerbitzua beste aldi batez erabiltzeko aukerari buruz ebatz dezan.

Finalización.

2.– Bisita edo trukeen luzapena ematen duen ebazpen judiziala arrazoitua izango da eta Familia Elkargunea erabiltzeko beste aldi bat ezarriko du. Hala gertatuz gero, haurraren edo nerabearen edo familiaren egoeran aurreko deribazioko ebazpenetik eman ahal izan diren aldaketak ere jasoko ditu aipatu ebazpenak.

1.– En el caso de las visitas, y una vez finalizado el tiempo de visita programado, la o las personas que hayan acudido al Punto de Encuentro Familiar a ejercer su derecho de visita deberán permanecer en el mismo hasta que así se lo indique la persona profesional designada como referente del caso en dicho centro.

30. artikulua.–

La persona que tenga atribuida la guarda y custodia del niño, niña o adolescente acudirá al Punto de Encuentro Familiar a la hora de recogida previamente establecida, recogerá a la persona menor de edad y abandonará el centro.

Gatazka askoko egoera.

2.– En los casos de intercambio, la persona que tenga atribuida la guarda y custodia o, en su caso, la familia de acogida se presentará en el Punto de Encuentro Familiar 15 minutos antes de la hora establecida para la recogida.

1.– Babesteko agindua dagoen kasuetan edo gatazka asko dagoela egiaztatu den kasuetan arrisku egoerak saihesteko neurriak hartu beharko dira, eta bisita-modalitate guztietan nahitaezkoa izango da profesional erreferente bat bertan egotea.

Una vez finalizado el tiempo asignado, la madre o el padre que no tenga atribuida la guarda o el familiar que esté ejerciendo su derecho de visita entregará el niño, niña o adolescente en el Punto de Encuentro Familiar en la hora fijada y abandonará el centro.

2.– Bereziki, eta amak eta aitak Familia Elkarguneko espazio berean edo inguruetan topo egitea saihesteko, babestutako pertsonarekin, eta betiere haurraren edo nerabearen interes gorena zainduz, ondoko neurrietako bat adostuko da:

3.– Tanto en las visitas como en los acompañamientos, si alguna de las partes interesadas no acudiera al Punto de Encuentro Familiar a la hora fijada para la entrega del niño, niña o adolescente sin previa comunicación al centro de la causa del retraso, se pondrá el hecho en conocimiento de la administración de la que depende el servicio, tras un periodo de espera de 30 minutos.

a) Bere bisita-eskubidea gauzatzera Familia Elkarguneetaratu dena ezarritako ordua baino hogeita hamar minutu lehenago bertaratuko da, eta zentrotik haurra edo nerabea jaso eta hamabost minutura alde egingo du.

4.– En los supuestos de acompañamiento, la persona profesional designada como referente del caso en el Punto de Encuentro Familiar se personará en el mismo a la hora de recogida establecida.

b) Familia Elkarguneko profesionalak etxetik eta zentrorako joan-etorriko bidean adingabea laguntzen duela bermatzea.

Artículo 28.

31. artikulua.–

– Informe de seguimiento.

Koordinazioa eta kolaborazioa.

Con la periodicidad que se determine en la resolución de derivación o, en su defecto, con carácter trimestral, la persona profesional designada como referente del caso en el Punto de Encuentro Familiar remitirá al órgano judicial derivante un informe de seguimiento, que recogerá las incidencias señaladas en el expediente personal, y la opinión motivada del equipo técnico acerca de la continuación, la suspensión, la modificación o el cese de la intervención, sin que pueda considerarse que dicho informe tenga carácter vinculante para el órgano derivante con vistas a determinar la continuación, la suspensión, la modificación o el cese de la intervención. Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de la necesidad de informar puntualmente de las posibles incidencias que puedan presentarse en cada intervención.

1.– Beren eginkizunak betetzean eta beren jardunean, Familia Elkarguneek euren funtzioak ondokoekin koordinatuko dituzte:

Artículo 29.–

a) Familiaren arloan eskumena duten epaitegiak, familia-epaitegiak batez ere, lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegiak eta Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Arloko epaitegiak.

Prórroga.

b) Gizarte-zerbitzuak, haurtzaroa eta nerabezaroa babesteko zerbitzuak batez ere, emakumea eta familia artatzeko eta babesteko zerbitzuak eta familia bitartekotzarako zerbitzuak.

1.– Una vez transcurrido el periodo de visitas o intercambios establecido en la resolución judicial de derivación del caso, el equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar elaborará un informe final con el fin de que el órgano judicial competente resuelva sobre la oportunidad de prorrogar la utilización del servicio durante otro periodo.

2.– Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkargunea zerbitzuaren titular den Euskal Administrazio Publikoak lankidetza- eta kooperazio-hitzarmenak egin ahal izango ditu beste autonomia-erkidegoetako pareko zerbitzuekin.

2.– La resolución judicial que dicte la prórroga de las visitas o intercambios, lo hará de forma motivada y establecerá un nuevo periodo de utilización del Punto de Encuentro Familiar. En su caso, dicha resolución contendrá también las modificaciones que pudieran haberse dado en la situación del niño, niña o adolescente o en la situación familiar desde la anterior resolución de derivación.

32. artikulua.–

Artículo 30.–

Kexak eta iradokizunak.

Situaciones de alta conflictividad.

1.– Orokorki, kexak eta iradokizunak Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubideak eta betebeharrak eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituen apirilaren 4ko 64/2004 Dekretuaren IV. kapituluan xedatutakoaren arabera aurkeztu, izapidetu eta ebatziko dira.

1.– En los casos en los que exista una Orden de Protección o situaciones comprobadas de alta conflictividad deberán adoptarse medidas orientadas a prevenir las situaciones de riesgo, siendo obligatorio en todas las modalidades de visita la presencia de una persona profesional referente.

2.– Bereziki, Familia Elkarguneen antolakuntzari eta funtzionamenduari dagokionez erabiltzaileek formulatutako kexak eta iradokizunak zentro horretan kasuko erreferente izendatutako profesionalari helaraziko zaizkio, eta bere eskumenen esparruan egokitzen badira erantzungo die honek.

2.– En particular, y al objeto de evitar que la madre y el padre coincidan en un mismo espacio del Punto de Encuentro Familiar o en las inmediaciones del mismo, se acordará con la persona protegida, y siempre atendiendo al interés superior del niño, niña o adolescente, una de las siguientes medidas:

Bestela, zentro horretan kasuko erreferente izendatutako profesionalak kexak eta iradokizunak autoritate edo erakunde eskudunari emango dizkio, bost egun balioduneko epean. Aurrekoaren ondorioetarako, autoritate eskuduna zerbitzuaren gainetik den administrazioa dela ulertuko da.

a) La persona que acude al Punto de Encuentro Familiar para ejercer su derecho de visita llegará al Punto de Encuentro treinta minutos antes de la hora fijada, abandonando el centro quince minutos después de que haya sido efectuada la recogida del niño, niña o adolescente.

Dena dela, erabiltzaileek euren kexak zuzenean helarazi ahal izango dizkiote administrazio eskudunari.

b) Garantizar el acompañamiento a la persona menor de edad por una persona profesional del Punto de Encuentro Familiar durante el trayecto de ida y de vuelta entre el domicilio y el Centro.

Artículo 31.–

5. SEKZIOA

Coordinación y colaboración.

ESKU HARTZEAK ETETEA

1.– En el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo de su actividad, los Puntos de Encuentro Familiar coordinarán sus funciones con:

33. artikulua.–

a) Los diversos Juzgados competentes en materia de Familia, en particular los Juzgados de Familia, los Juzgados de primera instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Esku hartzeak etetea.

b) Los servicios sociales, en particular con los servicios de protección a la infancia y la adolescencia, con los servicios de atención y protección a la mujer y a la familia y con los servicios de mediación familiar.

Familia Elkarguneetan burututako esku hartzeak ondoko arrazoiengatik etengo dira:

2.– La Administración Pública Vasca titular del servicio de Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, podrá establecer acuerdos de colaboración y cooperación con servicios análogos situados en otras Comunidades Autónomas.

a) Izan bere ekimenez zein aipatu zentroko ekipo teknikoaren proposamenez, aurretik txosten arrazoitua emanda, deribazioa Familia Elkarguneetaratu zuen autoritate judizialaren ebazpena.

Artículo 32.–

b) Deribazioko ebazpenean ezarritako denbora amaitzea, luzapenik gertatzen ez den kasuetan.

Quejas y sugerencias.

c) Sei hilabeteko aldian Familia Elkargunea ez erabiltzea aipatu egoera justifikatu gabe, aurretik zentroko ekipo teknikoak organo judizial deribanteari jakinarazita.

1.– Con carácter general, la presentación, tramitación y resolución de las quejas y sugerencias se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.

2.– Con carácter particular, las quejas y sugerencias formuladas por las personas usuarias en relación con la organización y el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar se comunicarán a la persona profesional designada como referente del caso en dicho centro, quien las atenderá cuando recaigan en el ámbito propio de sus competencias.

IV. KAPITULUA
ESKAKIZUN MATERIALAK

En caso contrario, la persona profesional designada como referente del caso en el Punto de Encuentro Familiar trasladará las quejas y sugerencias a la autoridad u organismo competente, en un plazo de cinco días hábiles. A efectos de lo anterior, se entenderá que la autoridad competente es la Administración de la que depende el servicio.

34. artikulua.–

En todo caso, las personas usuarias podrán elevar directamente sus quejas ante la Administración competente.

Deia.

1.– Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak erkidegoko lokaletan edo pisuetan egongo dira, eta beren jarduna garatzeko eta erabiltzaileak artatzeko nahikoa azalera izan beharko dute, erabiltzaileekiko esku hartze profesionalen eta familia bereko kideen arteko harremanen pribatutasuna errespetatzea ahalbidetuko duten baldintzetan.

SECCIÓN 5.ª

CESE DE LAS INTERVENCIONES

2.– Familia Elkarguneak garraio publikoaren bidez behar bezala komunikatutako guneetan egongo dira, eta plaza edo lorategi publikoetara erraz iristeko gisan.

3.– Familia Elkarguneetaratzea erraza izango da, Irisgarritasuna sustatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 Legean xedatutako gisan, mugikortasun- edo komunikazio-arazoak dituzten pertsonak zentro hauetara iristea bermatzeko.

Artículo 33.–

35. artikulua.–

Cese de las intervenciones.

Lekuen banaketa.

Las intervenciones realizadas en el Punto de Encuentro Familiar cesarán por las siguientes causas:

1.– Familia Elkarguneek ohiko etxebizitzen bizigarritasun baldintzak bete beharko dituzte, eta ondoko oinarrizko instalazioak izango dituzte gutxienez:

a) Resolución que así lo establezca por parte de la autoridad judicial que dispuso la derivación al Punto de Encuentro Familiar, ya sea a iniciativa propia, ya a propuesta del equipo técnico de dicho centro, previo informe motivado en ese sentido.

– harrera, truke eta elkarrizketetarako gela 1.

b) Finalización del tiempo establecido en la resolución de derivación, en los casos en los que no se produzca una prórroga.

– erabilera profesionalerako balio anitzeko bulego edo gela 1.

c) No utilización del Punto de Encuentro Familiar sin justificación de dicha circunstancia durante un periodo de seis meses, previa notificación por parte del equipo técnico del centro al órgano judicial derivante.

– bisitetarako gela 1.

CAPÍTULO IV
REQUISITOS MATERIALES

– haur jolasetarako gela 1.

– sukalde 1, mikrouhin-labe, hozkailu, jaki-toki eta harraskarekin.

Artículo 34.–

– 2 bainugela, bata emakumeentzat eta bestea gizonentzat erreserbatua, aldatzekoarekin eta haurrek zein mugitzeko arazoak dituztenek sartu eta erabiltzeko egokituak.

Emplazamiento.

2.– Instalazioen antolaketak, ekipamenduak eta dekorazioak giro atsegina sortaraziko dute.

1.– Los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, estarán situados en locales o pisos integrados en la comunidad, y deberán disponer de una superficie suficiente para desarrollar su actividad y atender a las personas usuarias en condiciones que permitan respetar la privacidad tanto de las intervenciones profesionales con las personas usuarias como de las relaciones entre miembros de una misma familia.

36. artikulua.–

2.– Los Puntos de Encuentro Familiar estarán ubicados en zonas debidamente comunicadas mediante transporte público, y de fácil acceso a plazas o jardines públicos.

Ekipamendua eta instalazioak.

3.– Los Puntos de Encuentro Familiar serán accesibles, en los términos previstos en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, al objeto de garantizar el acceso a estos centros de las personas que presenten dificultades de movilidad o de comunicación.

1.– Ekipamendu, altzari eta dekorazioko materialek kalitate duina izango dute eta funtzionaltasun-, ongizate- eta segurtasun-irizpideekin bat etorriko dira.

Artículo 35.–

2.– Leku guztiek hirigintza-araudiak ezartzen dituen ezinbesteko osasungarritasun-, segurtasun-, aireztapen- eta argiztapen-eskakizunak beteko dituzte.

Distribución de las dependencias.

3.– Familia Elkargune guztietan irteera nagusiak eta larrialdiko irteerak behar bezala seinaleztatuta egon beharko dira.

1.– Los Puntos de Encuentro Familiar deberán reunir las condiciones de habitabilidad de las viviendas ordinarias, y contará, como mínimo, con las siguientes instalaciones básicas:

4.– Familia Elkarguneek ondoko instalazioak eta ekipamendua izango dute gutxienez:

– 1 sala de recepción, intercambios y entrevistas.

a) Telefono finko bidezko komunikazio-sistema.

– 1 despacho o sala polivalente de uso profesional.

b) Babesledun beroketa-sistema. Ezin izango dira inolaz ere erabiltzaileen eskueran ezarri kontaktu bidez erredurak eragin ditzaketen bero-iturriak.

– 1 salas de visitas.

c) Larrialdietako botika-kutxa.

– 1 sala de juegos infantil.

d) Sukaldeko oinarrizko ekipamendua eta tresnak, arriskuak saihestu eta erabiltzaile eta profesionalen segurtasuna bermatzeko beharrezko diren neurriak hartzea eragotzi gabe.

– 1 zona de cocina dotada de horno microondas, nevera, despensa y fregadero.

e) Jolas-materiala.

– 2 baños reservados a mujeres y hombres respectivamente, dotados de cambiador y adaptados tanto para su utilización por niños y niñas como para su accesibilidad y utilización por personas con dificultades de movilidad.

5.– Espezifikazio teknikoak eta mantenukoak eta aplikatzekoa den arautegiak kasu bakoitzerako eskatzen dituen baldintzak bete beharko dituzte instalazioek eta zerbitzuek.

2.– La disposición de las instalaciones, el equipamiento y la decoración deberán favorecer la creación de un ambiente acogedor.

6.– Familia Elkarguneko lokalak, instalazioak eta altzariak kontserbazio, garbiketa eta desinfekzio egoera egokian mantenduko dira.

Artículo 36.–

7.– Familia Elkarguneek, geletako batean, norabide bakarreko ispilu bat izango dute bisiten behaketa eta ikuskaritza errazteko.

Equipamiento e instalaciones.

8.– Familia Elkarguneek suteen aurkako babes-araudian xedatutakoa bete beharko dute. Ke-detektagailuak, itzalgailuak eta ebakuazio-plana izango dituzte bereziki.

1.– Los materiales de equipamiento, mobiliario y decoración tendrán una calidad digna y se ajustarán a criterios de funcionalidad, bienestar y seguridad.

37. artikulua.–

2.– Todas las dependencias cumplirán los requisitos imprescindibles de salubridad, seguridad, ventilación e iluminación que establezca la normativa urbanística.

Segurtasuna.

3.– En todos los Puntos de Encuentro Familiar deberán estar convenientemente señalizadas las salidas principales y las de emergencia.

1.– Familia Elkarguneetako profesionalek erabiltzaileen eta instalazioen segurtasuna zainduko dute. Elkarbizitza alda dezaketen jazoera esanguratsuak gertatzen badira, elkarrizketaren bidez normaltasuna berrezartzen ahaleginduko dira; pertsonen osotasunarentzat arriskua badago soilik emango diote abisua dagokion polizia-autoritateari.

4.– Los Puntos de Encuentro Familiar dispondrán, como mínimo, de las siguientes instalaciones y equipamiento:

2.– Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneen gainetik den administrazio publikoak jarduteko protokolo komun bat landuko, Ertzaintzarekin edo udaltzaingoarekin elkarlanean, elkarbizitza alda dezaketen eta Familia Elkarguneen erabiltzaileen eta profesionalen osotasunarentzat arriskua sor dezaketen jazoera esanguratsuak gertatzen direnetan.

a) Sistema de comunicación mediante teléfono fijo.

3.– Babesteko agindua dagoen kasuetan edo gatazka asko dagoela egiaztatu den kasuetan arrisku egoerak saihesteko segurtasun-neurri bereziak hartu beharko dira adingabeak eta eraso baten biktima izateko arriskua duten pertsona helduak zaindu eta babestea bermatzeko; horretarako, jarduteko protokolo bat bideratuko da Ertzaintzarekin edo udaltzaingoarekin elkarlanean.

b) Sistema de calefacción con protectores, que no podrá, en ningún caso, poner al alcance de las personas usuarias fuentes de calor susceptibles de producir quemaduras por contacto.

4.– Familia Elkarguneetako profesionalek, erabiltzaileen segurtasunerako arriskua dagoela irizten diotenean, autoritate judizial edo polizialei bisitak poliziaren laguntzaz babesteko eskatuko diete.

c) Botiquín de urgencias.

d) Equipamiento y utensilios básicos de cocina, sin perjuicio de adoptar las limitaciones que se estimen necesarias con vistas a evitar riesgos y garantizar la seguridad de las personas usuarias y profesionales.

V. KAPITULUA
ANTOLAKETA EGITURA ETA LANGILEEN BETEKIZUNAK

e) Material de juego.

38. artikulua.–

5.– Las instalaciones y servicios deberán cumplir las especificaciones técnicas, de mantenimiento y condiciones que requiera, en cada caso, la normativa aplicable.

Antolaketa egitura.

6.– Los locales, instalaciones y mobiliario del Punto de Encuentro Familiar se mantendrán en correcto estado de conservación, limpieza y desinfección.

Familia Elkarguneek ondoko antolaketa egitura izango dute:

7.– Los Puntos de Encuentro Familiar contarán, en una de sus salas, con un espejo unidireccional que facilite la observación y supervisión de las visitas.

a) Koordinatzaile bat, zentroak egoki funtzionatzeaz arduratuko dena, ekipo teknikoa osatzen dute kideek izendatua, eta bere koordinazio-funtzioak esku hartzeko zereginekin bateragarri egingo dituena.

8.– Los Puntos de Encuentro Familiar deberán cumplir lo dispuesto en la normativa sobre protección contra incendios. En particular contarán con detectores de humo, extintores y plan de evacuación.

b) Ekipo teknikoa.

Artículo 37.

39. artikulua.–

– Seguridad.

Ekipo teknikoa.

1.– Las personas profesionales del Punto de Encuentro Familiar velarán por la seguridad de las personas usuarias y de las instalaciones. En caso de producirse incidentes significativos de alteración de la convivencia, procurarán restablecer la normalidad a través del dialogo; únicamente ante la existencia de riesgo para la integridad de las personas, se dará aviso a la autoridad policial que corresponda.

1.– Familia Elkarguneek euren esku hartzean funtzio sozioedukatiboak eta famili orientabidekoak betetzeko behar den prestakuntza duten profesionalak edukiko dituzte, eta ondokoak izango dituzte gutxienez:

2.– La Administración Pública de la que dependan los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, elaborará un protocolo común de actuación, en coordinación con la Policía Autónoma Vasca o la Policía Municipal, para los casos en los que se produzcan incidentes significativos de alteración de la convivencia que presenten riesgo para la integridad de las personas usuarias y profesionales del Punto de Encuentro Familiar.

– psikologo 1.

3.– En los casos en que exista una Orden de Protección o en situaciones comprobadas de alta conflictividad deberán adoptarse medidas de seguridad especiales orientadas a garantizar la vigilancia y protección de las personas menores de edad y de las personas adultas en riesgo de ser víctimas de una agresión, a través de un protocolo de actuación en coordinación con la Policía Autónoma Vasca o la Policía Municipal.

– gizarte-langile 1.

4.– Las personas profesionales del Punto de Encuentro Familiar, cuando consideren que existe un riesgo para la seguridad de las personas usuarias, solicitarán a las autoridades judiciales o policiales las visitas tuteladas con acompañamiento policial.

– 2 gizarte-hezitzaile.

CAPÍTULO V
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.– Aurreko atalak aipatzen duen prestakuntza

Y REQUISITOS DE PERSONAL

egiaztatzeko dagozkion titulu akademikoak aurkeztuko dira.

40. artikulua.–

Artículo 38.–

Boluntariotza eta praktikaldi akademikoan diren langileak.

Estructura organizativa.

1.– Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkargunea zerbitzuaren titular den Euskal Administrazio Publikoak boluntarioen jarduna hitzartu ahal izango du Boluntariotza Erakundeen bidez, zeinekin aurretik lankidetza-hitzarmenak sinatu baitzituen, eta ez du inolaz ere onartuko banakako lankidetzarik. Dena dela, esku hartuko duten boluntarioek prestakuntza espezifikoa izatea beharrezkoa izango da esku hartzeko funtzio sozioedukatiboak eta famili orientabidekoak betetzeko.

Los Puntos de Encuentro Familiar tendrán la siguiente estructura organizativa:

Boluntarioen ekainaren 25eko 17/1998 Legeak eskatzen dituen eskakizunak bete beharko dituzte boluntarioek eta euren jardunean profesionalekin kolaboratu beharko dute, euren trebakuntza aberasteko, eta ezin izango dira inolaz ere euren funtzioetan ordeztu eta profesional hauen ikuskaritzapean jardungo dute beti.

a) Una o un Coordinador, responsable del correcto funcionamiento del centro, designado entre los miembros que integran el equipo técnico, y que podrá compatibilizar sus funciones de coordinación con funciones de intervención.

Familia Elkargunean esku hartzen duen boluntario kopurua ezin izango da inolaz ere profesionalena baino handiagoa izan.

b) Un equipo técnico.

2.– Deribazio judizialaren bidezko Familia Elkargunea zerbitzuaren titular den Administrazio Publikoak praktikaldi akademikoan edo profesionalean diren pertsonen jarduna baimendu ahal izango du eta zerbitzuko profesionalen ikuskaritzapean jardungo dute beti.

Artículo 39.–

3.– Halaber, Familia Elkarguneetan ikerketa-lanak egitea baimendu ahal izango zaie ikerketa sozialean espezializatutako erakunde publikoei eta pribatuei eta, nolanahi ere, norbanakoen egoerei buruzko informazioa isilpekoa dela bermatuko da.

Equipo técnico.

1.– Los Puntos de Encuentro Familiar deberán contar con profesionales que tengan la cualificación necesaria para desarrollar funciones de intervención socioeducativa y orientación familiar, debiendo contar como mínimo con:

XEDAPEN GEHIGARRIA

– 1 psicólogo o psicóloga.

– 1 trabajador o trabajadora social.

Familia Elkarguneak sortzea.

– 2 educadores o educadoras sociales.

Dekretu hau argitaratzen denetik Eusko Jaurlaritzak, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailaren bidez, deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneko zerbitzuak ezarriko ditu martxan, eta biztanle asko duten udalerriak lehenetsiko ditu, dagoen eskaerari erantzuteko.

2.– La cualificación a la que se refiere el apartado anterior deberá acreditarse mediante la presentación de los títulos académicos correspondientes.

Artículo 40.–

XEDAPEN IRAGANKORRA

Voluntariado y personal en prácticas académicas.

1.– La Administración Pública titular del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, podrá acordar la actuación de personas voluntarias a través de las Entidades de Voluntariado con las que previamente se hayan celebrado convenios de colaboración, no admitiéndose, en ningún caso, la colaboración de carácter individual. En todo caso, será necesario que las personas voluntarias que intervengan cuenten con formación específica para desempeñar funciones de intervención socioeducativa y orientación familiar.

Jada existitzen diren zerbitzuen funtzionamendua.

Las personas voluntarias deberán reunir los requisitos que exige la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado y su actuación deberá ser de colaboración con las personas profesionales, al objeto de enriquecer su formación, no pudiendo, en ningún caso, sustituirles en sus funciones y actuando siempre bajo la supervisión de aquellas.

Egun dagoen eskaera aintzakotzat hartzeko, dekretu hau indarrean sartu baino lehen deribazio judizialaren bidezko kasuei erantzuten ari diren Familia Elkarguneak, horrela funtzionatzen jarraitu ahal izango dute.

El número de personas voluntarias que intervengan en un Punto de Encuentro Familiar no podrá, en ningún caso, superar el de personas profesionales.

Aurrekoari kalterik egin gabe, aipatu puntuek administrazio-baimena izan beharko dute bi urteko epean, dekretu honen 8. artikuluan xedatzen den bezala.

2.– La Administración Pública titular del Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, podrá autorizar la actuación de personas en prácticas académicas o profesionales que actuarán siempre bajo la supervisión de las personas profesionales del servicio.

3.– Asimismo, se podrá autorizar la realización de estudios de investigación en los Puntos de Encuentro Familiar a entidades públicas y privadas especializadas en investigación social, debiendo, en todo caso, garantizarse el carácter confidencial de la información referida a situaciones individuales.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lehenengoa.–

Araudia garatzea.

Creación de Puntos de Encuentro Familiar.

Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen sailaren titularrari baimena ematen zaio dekretu hau garatzeko beharrezko diren xedapenak emateko.

A partir de la publicación del presente Decreto el Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en Servicios Sociales, pondrá en marcha servicios de Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, priorizando los municipios de mayor población atendiendo a la demanda existente.

Bigarrena

.– Indarrean sartzea.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hartuko du indarra dekretu honek.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 1ean.

Funcionamiento de los Servicios ya existentes.

Lehendakaria,

Al objeto de no desatender la demanda existente en la actualidad, los puntos de encuentro familiares que vinieran atendiendo casos por derivación judicial, en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto podrán seguir funcionando como tales.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Sin perjuicio de lo anterior, en el plazo de dos años dichos puntos deberán contar con la autorización administrativa, tal y como se establece en el artículo 8 del presente Decreto.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

.– Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al titular del Departamento competente en materia de Servicios Sociales a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda

.– Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2008.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental