Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

146. zk., 2008ko abuztuaren 1a, ostirala

N.º 146, viernes 1 de agosto de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
4577
4577

142/2008 DEKRETUA, uztailaren 22koa, Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE) Euskadin sortzen duena eta haien funtzionamendua arautzen duena.

DECRETO 142/2008, de 22 de julio, por el que se crea en Euskadi, el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE) y se regula su funcionamiento.

Eraikuntzako azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legearen 6. artikuluak Enpresa Bermatuen Erregistroaren sorrera aurreikusten du. Erregistro hori Lan-administrazioko Agintaritza eskudunaren mendekoa izango da, dagokion enpresaren -kontratista edo azpikontratista- helbide soziala kokatuta dagoen lurraldearen arabera.

El artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, prevé la creación del Registro de Empresas Acreditadas, dependiente de la Autoridad Laboral competente por razón del territorio en que radique el domicilio social de la empresa en cuestión, sea ésta contratista o subcontratista.

Arestian adierazitako Legea garatzen duen abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretuaren II. kapituluan honako hau arautzen da zorrotz: alde batetik, kontratisten eta azpikontratisten inskripzioa (nahitaezkoa, prozedura, ondorioak, berritzea eta baliogabetzea) -1. Sekzioa-, eta beste alde batetik, Erregistroei buruzko arau orokorrak -2. Sekzioa-.

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley antes citada regula en su Capítulo II, con carácter exhaustivo, tanto la inscripción de contratistas y subcontratistas (carácter obligatorio, procedimiento, efectos, renovación y cancelación) -Sección 1.ª-, cuanto las normas generales sobre los Registros -Sección 2.ª-.

Halaber, abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretuaren I. eranskinak aitorpen-ereduak, Enpresek adierazitako Erregistroan azaldu behar dituztenak, ezartzen ditu. Eredu horiek Arautegiaren xedapen-zatian ezarritako gutxieneko edukia bilduko dute, eta inskripzioa egiteko edo berritzeko eskabideari, datu-aldaketa jakinarazteari eta baliogabetzeko eskabideari buruzkoak dira.

Asimismo, el anexos I del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, establece los modelos de declaración que han de formular las Empresas ante el citado Registro; los cuales comprensivos del contenido mínimo establecido en la parte dispositiva del Reglamento, relativos a solicitud de inscripción o renovación, comunicación de variación de datos y solicitud de cancelación.

Nolanahi ere, hirugarren xedapen gehigarriak aurreikusten du ereduak Euskal Autonomia Erkidegoetako berariazko premia eta hizkuntza ofizialetara egokitu behar direla.

La disposición adicional tercera, no obstante, prevé la adaptación de los modelos a las necesidades específicas y lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.

Horregatik, eta autoantolaketaren eskubidea betez, bidezkoa da arau hau ematea; alde batetik, legez ezarritako eskumen-esleipenari dagokionez, eta, beste alde batetik, esleipenaren espezifikotasunak egokitzeari dagokionez, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duen lurraldeko berezko hizkuntza koofiziala barne, jakina.

Por todo ello, y en ejercicio del derecho de autoorganización, procede dictar la siguiente norma en orden, por una parte, a la asignación competencial legalmente establecida y, por otra, a la adaptación a las especificidades de ella, incluida, obviamente, la lengua propia cooficial en el territorio que actualmente comprende la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horren ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, Lehendakariak onartu ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko uztailaren 22an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honakoa

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de julio de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.–

Artículo 1.–

Helburua.

Objeto.

Honako hau da Dekretu honen helburua: eraikuntzako azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legearen 6. artikuluan aurreikusitako Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroaren (REASC/EEBE) sorrera, antolaketa eta funtzionamendua arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan.

Es objeto del presente Decreto regular, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la creación, organización y funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa (REASC/EEBE), previsto en el artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

2. artikulua.–

Artículo 2.–

Izaera.

Carácter.

Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroak administrazio-izaera du, eta herritarrentzako nahiz Erregistro horretan sartzeko interesa duten erakunde publiko edo pribatuentzako zerbitzu publiko gisa eratuta dago.

El Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público para los ciudadanos y las ciudadanas así como para las entidades públicas o privadas interesadas en acceder al mismo.

3. artikulua.–

Artículo 3.–

Erregistroaren funtzionamendua.

Funcionamiento del Registro.

1.– Erregistroa eraikuntzako azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legea garatzen duen 1109/2007 Errege Dekretuaren II. kapituluan biltzen diren arauen arabera arautuko da, eta enpresa kontratistaren edo azpikontratistaren helbide soziala dagoen Lurralde Historikoari dagokion Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Lurralde ordezkaria izango da lan-administrazioko agintaria.

1.– El Registro se regirá por las normas contenidas en el Capítulo II del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, debiendo entenderse por autoridad laboral competente la Delegada o Delegado Territorial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social correspondiente al Territorio Histórico en que radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista.

2.– Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroaren funtzionamendua eta kudeaketa sistema telematiko bidez gauzatuko da.

2.– El funcionamiento y gestión del Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa se realizará mediante un sistema telemático.

4. artikulua.–

Artículo 4.–

Egitura eta antolaketa.

Estructura y organización.

1.– Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa bakarra izango da Euskal Autonomia Erkidego osorako, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikia eta horren menpekoa; nolanahi ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzetan deskontzentratuta egon daiteke.

1.– El Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa será único para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, con adscripción y dependencia de la Dirección de Trabajo y Seguridad y Social, dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de encontrarse desconcentrado en las Delegaciones Territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

2.– Enpresa kontratistek edo azpikontratistek Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren http://www.juslan.ejgv.euskadi.net atarian ezarritako lotura telematiko bidez izapidetuko dituzte beren eskabideak Enpresa Bermatuen Erregistroan, horretarako azaltzen diren berariazko inprimakiak erabiliz.

2.– Las empresas contratistas o subcontratistas tramitaran sus solicitudes al Registro de Empresas Acreditadas mediante la conexión telemática establecida en el portal del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, http://www.juslan.ejgv.euskadi.net, utilizando los formularios específicos que figuran al efecto.

3.– Erregistroaren Lurralde Historikoak dira inskripzio-espedienteak ebazteko, datu-aldaketak jakinarazteko, inskripzioak berritzeko eta baliogabetzeko organo eskudunak, baita berariazko ziurtagiriak egiteko ere.

3.– Las Delegaciones Territoriales del Registro son los órganos competentes para resolver los expedientes de inscripción, comunicación de variación de datos, renovación y cancelación de las inscripciones, así como la emisión de las pertinentes certificaciones.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.–

Primera.–

Dekretu honen eranskinean jakinarazi dira, euskaraz eta gaztelaniaz argitara daitezen, Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroan enpresa-aitorpena gauzatzeko Ereduak; betiere azaroaren 24ko Euskararen Erabilera Normalizatzeko 10/1982 Oinarrizko Legearen 13. artikuluan xedatutakoa betez.

Se hacen públicos en el anexo a este Decreto para su edición en forma bilingüe de los Modelos de declaración empresarial ante el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción / Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

Bigarrena.–

Segunda.–

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren organoen eta egitekoen egitura finkatzen duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretua aldatzea.

Modificación del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala ezartzen duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 17. artikuluaren z bis 2) atala erantsi behar zaio eta honako eduki hau izango du:

1.– Se añade un apartado z bis 2) al artículo 17 del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, con el siguiente contenido:

“z bis 2) Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten Eraikuntzako Enpresa Bermatuen Erregistroa eramatea, horiei dagokienez, Lan-administrazioko Agintaritzari esleitzen zaizkion eskumenak betez.”

“z bis 2) Llevanza del el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción que tengan su sede social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, ejerciendo, respecto a ellas, las competencias que se atribuyen a la Autoridad Laboral.”

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.–

Primera.–

Arauen garapena.

Desarrollo reglamentario.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari eskumena eman zaio Dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezko xedapenak har ditzan.

Se faculta al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.–

Segunda.–

Indarrean jartzea.

Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

ERANSKINA 142/2008DEKRETUA, UZTAILAREN 22KOA

ANEXO AL DECRETO 142/2008, DE 22 DE JULIO

Enpresa Kreditatuen Erregistroan enpresa-aitorpenerako eredua
A) MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN

A) INSKRIBATZEKO EDO BERRITZEKO ESKAERA-EREDUA

Solicitud de:

Inscripción

Eskaera:

Inskripzioa

(Sarrera Erregistroa)

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

INSKRIBATZEKO/BERRITZEKO ESKAERA

Nombre o razón social

ENPRESA ESKATZAILEAREN DATUAK

Núm. inscripción REA

Izena

Provincia

Herria

País

Probintzia

Código de Cotización Principal

IFZ

CNAE

Kotizazio Nagusiaren Kodea

EJSN

D./D.ª 	,

de la localidad de …………………….., provincia de ………………………, país 	, señalando como medio preferente

a efectos de notificación (márquese o cumpliméntese lo que proceda)

Bestelakoak (adierazi) 	

eta gorago adierazitako datuak dituen enpresaren izenean eta ordezkaritzan jardunez (1), goian adierazi den eraikuntza-sektoreko Enpresa Kreditatuen Erregistroan bertaratu da eta honako hau

3. Ondorio horietarako, eskaera honek dituen lau orrialdeetan adierazitako datuak egia direla eta horri gaineratzen zaizkion egiaztagiriak benetakoak direla, eta horren ondorioz, lan-agintaritzari eskatzen dio ESKAERA hau aurkeztutzat eman dezala, gaineratzen diren agiriak barne, eta eraikuntzaren sektorean jardun ahal izateko, Enpresa Kreditatuen Erregistroan enpresa honen INSKRIPZIOA/BERRITZEA (ezabatu bidezkoa ez dena) gauzatzeko erabaki dezala.

……………………………., ………………(e)ko ………………….aren ………..(a)
Sin.: ...................................……………………………

Renovación

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
(Ley 32/2006, de 18 de octubre)

Berritzea

ENPRESA KREDITATUEN ERREGISTROA

Comunidad Autónoma de

ERAIKUNTZA SEKTOREA

……………….

(32/2006 Legea, urriaren 18koa).

(Registro de Entrada)

Euskal Autonomia

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN

Erkidegoa

Domicilio

REAren izen-ematearen zenbakia

Localidad

Helbidea

NIF

Herrialdea

con DNI…………….. y domicilio a efectos de notificación en 	,

Servicio postal al domicilio indicado

	jaunak/andreak

Fax (prefijo y número) 	

(NAN zk.:………...…….., jakinarazpenak jasotzeko helbidea: 	,

Otros (indicar) 	

udalerria:………………………….., probintzia: ……………………………, herrialdea……………………), jakinarazpenak jasotzeko ondoren adierazten den bitartekoak lehentasuna izan dezan adieraziz (markatu edo bete dagokion laukia)

y actuando en nombre y representación de la empresa cuyos datos constan más arriba (Ver instrucciones de cumplimentación núm. 1), comparece ante el Registro de Empresas Acreditadas del sector de la construcción arriba indicado y

DECLARA:

1.º Que la empresa cuyos datos arriba figuran no está inscrita en otro Registro de Empresas Acreditadas y tiene intención de realizar actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, e intervenir en el proceso de subcontratación en obras de construcción situadas en el territorio.

Posta-zerbitzua adierazi den helbidera

2.º Que dicha empresa cumple con todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2.a) del artículo 4 de la citada Ley 32/2006 y, por tanto, posee una organización productiva propia, cuenta con los medios materiales y personales necesarios, que se compromete a utilizar en las obras cuya ejecución contrate, asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades correspondientes y ejerciendo directamente sus facultades de organización y dirección de los trabajos en las obras; que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y de una organización preventiva adecuada a la legislación vigente; y que se compromete a mantener dichos requisitos durante el ejercicio de la actividad.

3.º Que, a estos efectos, son ciertos los datos consignados en las cuatro hojas de que consta esta solicitud y auténticos los documentos acreditativos que se adjuntan a la misma, por lo que,

Faxa (aurrezenbakia eta zenbakia) 	

SOLICITA a la autoridad laboral que tenga por presentada esta solicitud, con los documentos que se acompañan, y resuelva otorgar LA INSCRIPCIÓN/LA RENOVACIÓN (táchese lo que no proceda) de esta empresa en el Registro de Empresas Acreditadas para actuar en el sector de la construcción.

En……………………. a…… de…………………… de………
Fdo.: ……………………………

ADIERAZI DU:

1. Gorago adierazitako datuen enpresa ez dagoela Enpresa Kreditatuen Erregistroan inskribatuta eta Eraikuntzaren Sektoreko azpikontratazioa erregulatzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legearen aplikazio-eremuaren barnean hartutako jarduerak egiteko eta lurraldean kokatutako eraikuntza-obrak azpikontratatzeko prozesuan esku hartzeko asmoa duela.

1/4

2. Enpresa horrek aipatu 32/2006 Legearen 4. artikuluko 1 eta 2.a) idatz-zatietan ezarritako betekizun guztiak betetzen dituela eta, beraz, produkzio-antolaketa propioa duela, beharrezkoak diren baliabide materialak eta giza baliabideak dituela, eta kontratatzen dituen exekuzioan baliabide horiek erabiltzeko hitza ematen duela, dagozkion arriskuak, betebeharrak eta erantzukizunak bere gain hartuz eta obretan lanak antolatu eta gidatzeko dituen ahalmenak zuzenean gauzatuz; enpresan dituen giza baliabideek, zuzendaritza- eta produkzio-mailan, lan-arriskuen prebentzioan beharrezko prestakuntza dutela, baita indarreko legeriara egokitutako prebentzio-antolaketa ere; eta hitza ematen du betekizun horiek jardueraren egikaritza osoan zehar beteko dituela.

1/4

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA SOLICITANTE

• Descripción detallada de la actividad a realizar en obras de construcción:

	

	

	

ENPRESA ESKATZAILEAREN EZAUGARRI OROKORRAK

	

	

Eraikuntza-obretan egin beharreko jardueraren deskribapen xehatua:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Relación de medios materiales que dispone para ello (locales, instalaciones, equipos de trabajo, etc.):

	

	

	

	

	

	

	

Enpresak duen produkzio-antolaketaren deskribapena:

	

	

	

	

	

	

	

	

• Descripción de la organización productiva que posee (Ver instrucciones de cumplimentación núm. 2):

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Horretarako dituen baliabide materialen zerrenda (lokalak, instalazioak, lantaldeak, eta abar):

	

	

	

	

	

	

• Descripción de los medios personales que dispone (plantilla actual, número por ocupaciones y niveles de cualificación profesional):

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Enpresak dituen pertsona-baliabideen deskribapena (egungo plantilla, okupazio bakoitzerako kopurua, eta lanbide-prestakuntza mailak):

	

	

	

	

	

2/4

	

	

	

CARACTERÍSTICAS PREVENTIVAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

2/4

ENPRESA ESKATZAILEAREN PREBENTZIO EZAUGARRIAK

Recursos propios

Baliabide propioak

Prebentzio-zerbitzu mankomunatua dauka

Asunción personal por el empresario

Izendatutako langileak

Recursos ajenos

Servicio/s de prevención ajeno/s

Enpresaburuak berak hartu du bere gain

FORMACIÓN PREVENTIVA DE SUS RECURSOS HUMANOS

Besteren baliabideak

Especificar los niveles de formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos (Ver instrucciones de cumplimentación núm. 4):

	

	

	

	

	

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA EN MATERIA DE PREVENCIÓN

(Ver instrucciones de cumplimentación núm. 3)

ENPRESAREN ANTOLAKETA PREBENTZIOAREN ALORREAN (2)

Servicio de prevención propio

Servicio de prevención mancomunado

Bere prebentzio-zerbitzua dauka

Trabajador/es designado/s

• Directivos (indicando por grupos de ocupación habitual su nivel formativo):

	

Besteren prebentzio-zerbitzua(k)

	

	

BERE GIZA BALIABIDEEN PREBENTZIO PRESTAKUNTZA

	

	

Enpresaren giza baliabideek lan-arriskuen prebentzioan duten prestakuntza-maila zehaztu (3):

• Operarios de obra (indicando por grupos de ocupación habitual su nivel formativo):

	

	

Zuzendariak (beren prestakuntza-maila ohiko okupazioaren araberako taldeetan adieraziz):

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Obrako langileak (beren prestakuntza-maila ohiko okupazioaren araberako taldeetan adieraziz):

	

	

	

3/4

	

	

	

	

(3) Deberá aportarse la documentación acreditativa de la organización preventiva de la empresa: acta de designación suscrita por la empresa y el/los trabajador/es designado/s; acta de constitución del servicio de prevención propio; acta de constitución del servicio de prevención mancomunado y de adhesión al mismo de la empresa; concierto o conciertos formalizados con entidades especializadas acreditadas al efecto.

(4) Deberán adjuntarse los correspondientes certificados acreditativos de la formación.

	

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

	

	

Deberá aportarse la siguiente documentación, según proceda:

	

(1) Cuando se actúe mediante representación: escritura de poder notarial que habilite al firmante para la presentación de esta Declaración o acreditación de la voluntad del declarante por cualquier medio admitido a Derecho. En el caso de empresas no establecidas en España será válida la remisión de copia.

	

(2) La empresa debe ratificar que los medios materiales y humanos que se detallan en los apartados correspondientes están adecuadamente organizados y estructurados, siendo suficientes para la ejecución de los encargos comprometidos.

3/4

ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD

Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira, dagokionaren arabera:

(1) Ordezkaritza bidez jarduterakoan: notario-ahalordearen eskritura, sinatzen duenari ahalmena emanez Aitorpen hau aurkezteko edo aitorlearen borondatea kreditatzeko Zuzenbidean onartuta dagoen edozein bitartekoren bidez. Espainian kokatuta ez dauden enpresen kasuan baliozkoa izango da kopia bidaltzea.

Acta/s de designación de el/los trabajador/es designado/s.

Acta de constitución del servicio de prevención propio.

Acta de Adhesión de la empresa al servicio de prevención mancomunado.

Concierto o conciertos formalizados con entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos.

ESKAERARI GAINERATZEN ZAIZKION DOKUMENTUEN ZERRENDA

Notario-ahalordearen eskritura edo ordezkaritza kreditatzen duen beste edozein bitarteko.

Izendatutako langileen izendapen-aktak.

Enpresa prebentzio-zerbitzu mankomunatuari atxikitzearen akta.

(2) Idatz-zati bakoitzean zehaztutako baliabide materialak eta giza baliabideak behar bezala antolatuta eta egituratuta daudela sendetsi beharko du enpresak, eta nahikoak direla lotutako enkarguak burutzeko.

Escritura de poder notarial u otro medio de acreditación de la representación.

(3) Enpresaren prebentzio-antolaketa kreditatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da: enpresak eta izendatutako langileak(ek) sinatutako izendapen-akta; enpresaren berezko prebentzio-zerbitzuaren eraketa-akta; prebentzio-zerbitzu mankomunatuaren eraketa-akta eta enpresa zerbitzu horri atxikitzearen akta; horretarako kreditatutako erakunde espezializatuekin formalizatutako kontzertua edo kontzertuak.

Certificados acreditativos de la formación preventiva de (especificar n.º) …….. trabajadores/directivos.

(4) Prestakuntza egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

Acta de constitución del servicio de prevención mancomunado.

Fecha y firma del empresario

En su caso, firma del representante

........................ (kopurua zehaztu) langileren/zuzendariren prebentzio-prestakuntzaren egiaztagiriak.

El plazo máximo para practicar la inscripción o para resolver su denegación es de quince días, contados a partir de la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, notificándose en los diez días siguientes. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución denegatoria, podrá solicitarse certificación relativa a la inscripción de la empresa en el Registro.

Enpresaren berezko prebentzio-zerbitzuaren eraketa-akta.

PROTECCIÓN DE DATOS.– A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos consignados en el apartado “datos de la empresa solicitante” (pág. 1) serán incorporados a un Registro de consulta pública. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

(Espacio reservado para la Administración)

Enpresaren prebentzio-zerbitzu mankomunatuaren eraketa-akta.

Besteren prebentzio-zerbitzu gisa kreditatutako erakunde espezializatuekin formalizatutako kontzertua edo kontzertuak.

4/4

B) MODELO DE COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS

Data eta enpresaburuaren izenpea

Hala badagokio, ordezkariaren izenpea

Comunidad Autónoma de ……………………….

Izen-ematea praktikatzeko edo hori ukatu egingo dela erabakitzeko gehieneko epea hamabost egunekoa da, eskaera organo eskudunean izapidetzeko sartzen den egunetik zenbatzen hasita, ondorengo hamar egunen barruan jakinaraziz. Epe hori igaro ondoren ez bada ukatzeko ebazpenik eman, enpresa Erregistroan inskribatzeari buruzko egiaztagiria eskatu ahal izango da.

DATUEN BABESA.– Norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 5. artikuluan ezarritako ondorioetarako, jakitera ematen zaizu “enpresa eskatzailearen datuak” atalean (1. or.) jasotako datuak kontsulta publikoko Erregistro batean gordeko direla. Datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu 15/1999 Lege Organikoan ezarritako baldintzetan.	

(Kasu honetan, ordezkaritzaren kreditazioa gaineratu beharko da)

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
(Ley 32/2006, de 18 de octubre)

(Registro de Entrada)

		

COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS

(Administrazioarentzat gordetako gunea)

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

4/4

Núm. inscripción REA

ENPRESA KREDITATUEN ERREGISTROA

(Sarrera Erregistroa)

Localidad

Izena

NIF

REAren izen-ematearen zenbakia

Código de Cotización Principal

Probintzia

D./D.ª 	,

Servicio postal al domicilio indicado

Fax (prefijo y número) 	

Que los datos identificativos que figuran en el Registro respecto de la empresa arriba indicada han variado, afectando dicha modificación a los datos que se insertan a continuación:

	

udalerria:………………………….., probintzia: ……………………………, herrialdea……………………), jakinarazpenak jasotzeko ondoren adierazten den bitartekoak lehentasuna izan dezan adieraziz (markatu edo bete dagokion laukia)

Posta-zerbitzua adierazi den helbidera

eta gorago adierazitako datuak dituen enpresaren izenean eta ordezkaritzan jardunez (1), goian adierazi den eraikuntza-sektoreko Enpresa Kreditatuen Erregistroan bertaratu da eta, Errege Dekretuko 3.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, honako hau

JAKINARAZTEN DU:

B) DATU-ALDAKETA JAKINARAZTEKO EREDUA

Nombre o razón social

ERAIKUNTZA SEKTOREA
(32/2006 Legea, urriaren 18koa)

Domicilio

Euskal Autonomia Erkidegoa.

DATU ALDAKETAREN JAKINARAZPENA

Provincia

ENPRESA ESKATZAILEAREN DATUAK

País

Helbidea

CNAE

Herria

DATOS QUE SE MODIFICAN DE LA EMPRESA

con DNI…………….. y domicilio a efectos de notificación en 	,

Herrialdea

de la localidad de …………………….., provincia de ………………………, país 	, señalando como medio preferente a efectos de notificación (márquese o cumpliméntese lo que proceda)

Otros (indicar) 	

IFZ

y actuando en nombre y representación de la empresa cuyos datos constan más arriba (1), comparece ante el Registro de Empresas Acreditadas del sector de la construcción arriba indicado y, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,

COMUNICA:

	

Kotizazio Nagusiaren Kodea

	

	

EJSN

	

ALDATZEN DIREN ENPRESAREN DATUAK

Fecha y firma del empresario

	jaunak/andreak

En su caso, firma del representante

(NAN zk.:………...…….., jakinarazpenak jasotzeko helbidea: #9;

(En este caso, deberá acompañarse acreditación de la representación)

Faxa (aurrezenbakia eta zenbakia) 	

PROTECCIÓN DE DATOS.– A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos consignados en el apartado “datos que se modifican de la empresa” serán incorporados a un Registro de consulta pública. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

Bestelakoak (adierazi) 	

Goian aipatutako enpresari buruz Erregistroan agertzen diren identifikazio-datuak aldatu egin direla, eta aldaketa horrek honako datu hauek hartzen dituztela eraginpean:

1/1

	

	

	

Data eta enpresaburuaren izenpea

REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
(Ley 32/2006, de 18 de octubre)

(Registro de Entrada)

	

C) MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN

	

Hala badagokio, ordezkariaren izenpea

Comunidad Autónoma de ……………………….

(Kasu honetan, ordezkaritzaren kreditazioa gaineratu beharko da)

DATUEN BABESA.– Norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 5. artikuluan ezarritako ondorioetarako, jakitera ematen zaizu “aldatzen diren enpresaren datuak” atalean jasotako datuak kontsulta publikoko Erregistro batean gordeko direla. Datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu 15/1999 Lege Organikoan ezarritako baldintzetan.

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN

1/1

Nombre o razón social

(Sarrera Erregistroa)

Localidad

INSKRIPZIOA DEUSEZTATZEKO ESKAERA

Provincia

País

ENPRESAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

CNAE

Helbidea

D./D.ª 	,

Servicio postal al domicilio indicado

y actuando en calidad de empresario/en nombre y representación de la empresa cuyos datos constan más arriba (1), comparece ante el Registro de Empresas Acreditadas del sector de la construcción dependiente de la autoridad laboral de #9; y

EJSN

PROTECCIÓN DE DATOS.– A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos consignados en el apartado “datos identificativos de la empresa” serán incorporados a un Registro de consulta pública. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.

	jaunak/andreak

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA

C) DEUSEZTATZEKO ESKAERA-EREDUA

ENPRESA KREDITATUEN ERREGISTROA

Núm. inscripción REA

ERAIKUNTZA SEKTOREA

(32/2006 Legea, urriaren 18koa)

Euskal Autonomia Erkidegoa.

Domicilio

NIF

Izena

Código de Cotización Principal

REAren izen-ematearen zenbakia

con DNI…………….. y domicilio a efectos de notificación en 	,

Herria

de la localidad de …………………….., provincia de ………………………, ………………………, país 	, señalando como medio preferente a efectos de notificación (márquese o cumpliméntese lo que proceda)

Fax (prefijo y número) 	

Probintzia

Otros (indicar) 	

SOLICITA de la autoridad laboral que tenga por presentada esta solicitud y proceda a la CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN de esta empresa en el Registro de Empresas Acreditadas.

En……………………. a…… de…………………… de………
Fdo.: ……………………………

Herrialdea

Fecha y firma del empresario

IFZ

En su caso, firma del representante

Kotizazio Nagusiaren Kodea

(En este caso, deberá acompañarse acreditación de la representación)	

(NAN zk.:………...…….., jakinarazpenak jasotzeko helbidea: #9;

1/1

udalerria:………………………….., probintzia: ……………………………, herrialdea……………………), jakinarazpenak jasotzeko ondoren adierazten den bitartekoak lehentasuna izan dezan adieraziz (markatu edo bete dagokion laukia)

Posta-zerbitzua adierazi den helbidera

Faxa (aurrezenbakia eta zenbakia) 	

Bestelakoak (adierazi) 	

eta gorago adierazitako datuak dituen enpresaren buru gisa edota haren izenean eta ordezkaritzan jardunez (1), ............................................(e)ko lan-agintaritzaren menpeko eraikuntza-sektoreko Enpresa Kreditatuen Erregistroan bertaratu da eta ESKATU DIO lan-agintaritzari eskaera hau aurkeztutzat eman dezala eta Enpresa Kreditatuen Erregistroan enpresa honen INSKRIPZIOAREN DEUSEZTAPENA gauza dezala.

……………………………., ………………(e)ko ………………….aren ………..(a)
Sin.: ……………………………

Data eta enpresaburuaren izenpea

Hala badagokio, ordezkariaren izenpea

(Kasu honetan, ordezkaritzaren kreditazioa gaineratu beharko da)

DATUEN BABESA.– Norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 5. artikuluan ezarritako ondorioetarako, jakitera ematen zaizu “aldatzen diren enpresaren datuak” atalean jasotako datuak kontsulta publikoko Erregistro batean gordeko direla. Datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu 15/1999 Lege Organikoan ezarritako baldintzetan.

1/1


Azterketa dokumentala


Análisis documental