Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

135. zk., 2008ko uztailaren 16a, asteazkena

N.º 135, miércoles 16 de julio de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura Saila
Cultura
4270
4270

125/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Eskolako Kirolari buruzkoa.

DECRETO 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak kirol sistema osoaren atal giltzarrietako bat aztertzen du bere V. tituluan: eskolako kirola. Kirol adierazpide hori funts-funtsezkoa da eskola-umeen heziketa integralari begira, haien nortasuna era armoniatsuan garatzeari begira eta geroko adinetan ere kirola modu jarraituan egin ahal izatea bermatuko duten baldintza fisiko eta prestakuntzari begira.

La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, se ocupa en su Título V de una de las piedras angulares de todo sistema deportivo: el deporte escolar. La regulación contempla una manifestación del deporte que está llamada a desempeñar una función trascendental para la educación integral de las y los escolares, para el desarrollo armónico de su personalidad y para la consecución de unas condiciones físicas y una formación que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.

Eusko Legebiltzarrak, bestalde, Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea onartu zuen. Bertan esaten denez, Haurrek eta nerabeek eskubidea dute kirolak eta jarduera fisikoak egiteko, eta saihestu egin behar da jarduera horietan lehiakortasuna lehenbiziko baliotzat sustatzea. Gainera, Legeak dioenez, lehiaketa-kiroletan parte hartzea borondatezkoa izan beharko da, beti, eta entrenamendu plan eta metodoek errespetatu egin beharko dituzte haien egoera fisikoa eta hezkuntza-beharrizanak. Legearen 35. artikuluan, halaber, xedatzen da ezen herri-administrazioek, beren eskumenen esparruan, haur eta nerabeen jardueren edukia indartzeko betebeharra dutela.

Por otra parte, el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. Con arreglo a la misma, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y otras actividades físicas, debiendo evitarse el fomento de la actividad competitiva como valor primordial en el ejercicio de estas actividades. En todo caso, según dicho texto legal, su participación en el deporte de competición debe ser voluntaria y, a este respecto, los métodos y planes de entrenamiento deben respetar su condición física y sus necesidades educativas. Asimismo, el artículo 35 de la Ley establece la obligación de las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, de reforzar el contenido de las actividades de los niños, niñas y adolescentes.

Dekretu honek 14/1998 Legea garatzen du, eskolako kirolari dagokionez, eta aldi berean orain indarrean dagoen Eskolako kirolari buruzko ekainaren 5eko 160/1990 Dekretua ordeztuko du, zeina lehengo “Soin-kulturaren eta kirolaren otsailaren 19ko 5/1988 Legea” (jada indargabetuta) oinarri hartuta onartu baitzen.

El presente Decreto desarrolla, en materia de deporte escolar, la Ley 14/1998, sustituyendo así el vigente Decreto 160/1990, de 5 de junio, sobre deporte escolar, aprobado sobre la base de la antigua Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y del Deporte, ya derogada.

Dekretu honen bidez, 14/1998 Legeak diseinaturiko eskolako kirolaren eredua ezarri nahi dugu, Kirolaren Euskal Kontseiluak landu eta Eusko Jaurlaritzan onartutako 2003-2007 Euskadiko Kirolaren Euskal Planean jasotako jarraibideekin bat.

Con esta disposición se pretende implantar el modelo de deporte escolar diseñado en la Ley 14/1998, de acuerdo con las directrices aprobadas en el Plan Vasco del Deporte 2003-2007 elaborado por el Consejo Vasco del Deporte y aprobado por el Gobierno Vasco.

2003-2007 Kirolaren Euskal Planak dio eskolako kirola dela Euskal Kirola Ereduak dituen lau jarduera motetako bat. Plan horretantxe zehazten dira Eskolako Kirolaren Ereduaren edukia, helburuak eta ezarpenerako printzipioak.

El Plan Vasco del Deporte 2003-2007 establece el Deporte Escolar como uno de los cuatro tipos de práctica deportiva en los que se divide el Modelo Deportivo Vasco. Es en este Plan Vasco del Deporte 2003-2007 donde se concreta el contenido del Modelo de Deporte Escolar, sus objetivos así como los principios que deben imperar en su implantación.

Eskolako kirolaren helburu nagusia haur kirol-egilearen hezkuntza-garapena osatzea izango da, bai eta kirolari bakoitzaren banakako beharrizanak asebetetzea ere. Hala, eskolako kirolak haurren heziketa integrala bilatuko du, beren sarbidea eta parte hartzea bermatuz berdintasunez eta sexu-estereotipo eta roletatik kanpo; haurren nortasuna era armoniatsuan garatzea bilatuko du, bai eta geroko adinetan ere kirola modu jarraituan egin ahal izatea eta bizimodu osasuntsua eramatea bermatuko duten baldintza fisiko eta kirol ohitura batzuk eskuratzea ere.

El objetivo principal del deporte escolar será completar el desarrollo educativo del niño y niña practicante, a la vez que satisfacer las necesidades individuales de cada deportista. De este modo, el deporte escolar estará orientado a la educación integral de los niños y niñas garantizando su acceso y participación en condiciones de igualdad y al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, al desarrollo armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de una generación de hábito deportivo que posibilite la práctica continuada del deporte en edades posteriores y que fomente las prácticas deportivas que permitan desarrollar una forma de vida saludable.

Eskola garaia da kirol praktikari ekiteko adin egokiena, garai horretako kirola haurraren heziketaren osagai berezkotzat hartu behar baita, balio positiboak transmititzeko bidetzat eta geroko kirol praktikaren bermetzat.

Es en la edad escolar en donde ha de comenzar una correcta iniciación a la práctica deportiva, entendiendo el deporte en la edad escolar como un componente de la educación integral del niño y de la niña, como medio para la transmisión de valores positivos y como garantía de la práctica deportiva futura.

Helburu horiek gauzatzeko, dekretu honen bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan Eskolako Kirolaren eredua ezartzeko oinarrizko arauak finkatuko dira, Foru Aldundien eskolako kirolaren programak garatuz. Horrenbestez, tokian tokiko lurralde historikoaren eredu propioak homogeneizatu nahi dira, lurralde bakoitzaren ezaugarri soziodemografiko eta geografikoetara egokituz, baina une oro errespetatuz ezarritako printzipio orokorrak, ezaugarriak eta helburuak. Horietaz gainera, beste printzipio batzuk ere erdietsi nahi dira; besteak beste: haurrek beren ingurune naturalean kirola egitea, kirol modalitate eta ibilbide ezberdinak ezagutzea eta haien arteko oreka arrazoizkoa eskuratzea ahalbidetuko duen kirol aniztasuna, eta, azkenik, adin txikikoekin harremanetan dauden eragileen gaitasuna eta prestakuntza ziurtatzea.

El presente Decreto viene a posibilitar que tales objetivos se hagan realidad fijando unas normas básicas para la implantación del Modelo de Deporte Escolar en la Comunidad Autónoma mediante el desarrollo de los programas de deporte escolar por las diputaciones forales. Así, se buscará la homogeneización del propio modelo en los tres territorios históricos, adaptándolo a las características sociodemográficas y geográficas de cada uno de ellos y respetando en todo momento los principios generales, características y objetivos definidos. Además, se perseguirá la consecución de otros principios tales como: la práctica deportiva en el entorno natural de los niños y niñas, la polideportividad que permita el conocimiento de las diferentes modalidades e itinerarios deportivos y consiga un equilibrio razonable entre la práctica de los mismos, y por último, se buscará la capacitación y preparación de los agentes que interactúen con menores.

Asmoa, laburbilduz, eskolako kirolarekin lotutako jarduera-eskaintza oso bat definitzea da, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean finkaturiko helburuak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean finkaturikoak eta Kirolaren Euskal Planean bertan jasotakoak bete ahal izateko.

Se pretende, en síntesis, definir una completa oferta de actividades de Deporte Escolar que haga posible alcanzar los objetivos marcados en la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y en el propio Plan Vasco del Deporte.

Eskaintza bideratzeko, onartuta dauden eragileak barnean sartuko dira -batik bat ikastetxeak-, horiek baitira kirol jardueraren hasierako ernamuina, kirol klubak, kirol sozietate anonimoak, kirol federazioak, bestelako kirol erakundeak eta herri-erakundeak. Gainera, bikoiztasunak saihestuko dira lehiaketa-jarduerak eta errendimendu-jarduerak antolatzerakoan, eta horretarako gutxieneko adina ezarriko da programa jakin batzuetan parte hartzeko, jardueren eremu geografikoa mugatuko da eta programa horietan parte hartzeko eragileen egitura egokiak zein diren definituko da.

Dicha oferta se llevará a cabo involucrando a los distintos agentes reconocidos, fundamentalmente centros escolares, que constituyen el núcleo básico de iniciación a la práctica deportiva, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, federaciones deportivas, otras entidades deportivas e instituciones públicas. Además, se llevará a cabo evitando duplicidades en la organización de actividades y competiciones de carácter participativo y de rendimiento, estableciendo edades mínimas para la participación en determinados programas, acotando el ámbito geográfico de las actividades y definiendo una serie de estructuras idóneas de agentes que pueden tomar parte en dichos programas.

Dekretuak organo berri bat sortu eta arautuko du, Eskolako Kirolaren Euskal Batzordea, zeinak definitutako printzipio oinarrizkoak beteko dituen eta Autonomia Erkidego osorako baliagarri den eskolako kirolaren eredu homogeneoaren eta lurralde historiko bakoitzeko bereizgarritasunetara egokitutako ereduaren arteko bateragarritasuna zainduko duena.

El presente Decreto también crea y regula un nuevo órgano, la Comisión Vasca de Deporte Escolar, que velará por el logro de la compatibilidad entre la existencia de un modelo vasco de deporte escolar homogéneo en toda la Comunidad Autónoma y respetuoso con los principios básicos definidos frente a la adaptación del mismo a las características peculiares de cada territorio histórico.

Azkenik, eskolako kirolaren programak lantzeko prozesuan parte hartzeko eskaintzen zaie inplikatutako sektore guztiei, eta, bestalde, askatasun-tarte zabala uzten zaie Foru Aldundiei programok lantzeko eta gauzatzeko.

Por último, se garantiza la posibilidad de participación de todos los sectores implicados en la elaboración de los programas de deporte escolar, dejando por lo demás, un amplio margen de libertad a las diputaciones forales para la elaboración y ejecución de dichos programas.

Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 4.2 artikuluak Autonomia Erkidegoko erakunde komunei esleitzen die eskolako kirolaren oinarriak eta printzipioak finkatzeko eskumena, bai eta kirol-diziplinako araubidea eta lehiaketak finkatzekoa ere.

El artículo 4.2 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco atribuye a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la competencia para la regulación de las bases y principios generales del deporte escolar, de su régimen disciplinario deportivo y de sus competiciones.

Azkenik, esan behar da dekretu honen formulazioan eta tramitazioan estuki bete dela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 22. artikuluan xedatutakoa eta generoaren araberako eragina aurretiaz ebaluatzeko txostena lantzeko jarraibideak eta desberdintasunak baztertu eta emakume-gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurriak, Euskadiko Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 13an egindako bileran onartutakoak.

Por último, se debe señalar que la formulación y tramitación de este Decreto se ha sujetado a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como a las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por el Consejo de Gobierno del País Vasco en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2007.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez, Kirolaren Euskal Kontseiluaren aldeko txostena, Aholku Batzorde Juridikoarena eta gainerako nahitaezko txostenak aintzat hartuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko uztailaren 1eko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, con el informe favorable del Consejo Vasco del Deporte, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y demás informes preceptivos, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 1 de julio de 2008,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 1.– Concepto.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, eskolako kirola da eskola-umeek nahitaezko eskola-aldian baina eskola-orduetatik kanpo egiten duten kirol jarduera.

1.– A los efectos de lo previsto en el presente Decreto se considera deporte escolar aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio.

2.– Eskolako kirola osatzen duten jarduerek hezigarriak izan behar dute, alegia, eskola-umeen heziketa integralaren barruan kokatuta egongo dira eta heziketa sistemaren eta haren etapen helburuekin bat egingo dute oro har, bereziki gorputz-hezkuntzaren alorreko helburuekin.

2.– Las actividades de deporte escolar han de tener un carácter formativo, insertándose dentro del proceso de educación integral de las y los escolares y acorde con los objetivos generales del sistema educativo y sus etapas en general y del área de educación física en particular.

3.– Alderdi hezigarri horretatik ondorioztatzen denez, eskolako kirol eskaintza antolatzen parte hartzen duten Kirolaren Euskal Planeko egitura edo eragileek 6 eta 16 urte bitarteko haurrek egin beharreko mugimenduzko jarduerak, jarduera fisikoak eta/edo kiroletakoak sustatu behar dituzte.

3.– Consecuentemente con este carácter formativo se considera que las estructuras o agentes del sistema vasco del deporte que participen en la organización de la oferta deportiva escolar deben fomentar la práctica de las actividades motrices, físicas y/o deportivas que realicen los niños y niñas de 6 a 16 años.

2. artikulua. – Eskolako kirolaren funtzioak eta ezaugarriak.

Artículo 2.– Funciones y características del deporte escolar.

1.– Eskolako kirola nagusiki kirol anitzekoa izango da eta ez da soilik lehiakortasunera bideratua egongo. Horrenbestez, eskola-ume orok hainbat kirol modalitate ezagutu eta praktikatuko dituela bermatuko da, bakoitzaren gogo, gaitasun fisiko, jarrera eta adinaren arabera.

1.– La práctica del deporte escolar será preferentemente polideportiva y no orientada exclusivamente a la competición, de tal manera que se garantice que toda la población escolar conozca y desarrolle la práctica de diversas modalidades deportivas de acuerdo con su voluntad, aptitud física, actitud y edad.

2.– Herri-administrazioak eskolako kirola ikastetxeen heziketa proiektuetan txerta dadila bultzatuko du, bai eta ikastetxeen urteko planetan ere.

2.– La administración pública promoverá su integración en los proyectos educativos de centro y en el plan anual del centro.

3. artikulua.– Eskolako kirolaren programak eta lehiaketak.

Artículo 3.– Programas y competiciones de deporte escolar.

1.– Lurralde historikoetako foru organoek urtez urte onartuko dituzte eskolako kirolari buruzko programak, eta hainbat betebehar izango dituzte ezinbestez: haurren eskolako heziketa osatu beharko dute, haurren nortasuna era armoniatsuan garatu beharko dute, halako baldintza fisiko egoki eta osasuntsuak eskuratu, eta geroko adinetan ere kirola modu jarraituan egin ahal izatea bermatuko duen prestakuntza eskaini beharko dute.

1.– Los programas de deporte escolar serán aprobados anualmente por los órganos forales de los territorios históricos y estarán orientados a complementar la educación escolar integral de los niños y niñas, al desarrollo armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.

2.– Lurralde historikoetako foru organoek onartuko dituzte eskolako kirol jarduerak arautuko dituzten joko eta lehiaketa araudiak, aldez aurretik Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak emandako txostena ikusi ostean.

2.– Los reglamentos de juego y competición que regulen las actividades de deporte escolar serán aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, previo informe de la Comisión Vasca de Deporte Escolar.

3.– Eskolako kirolari buruzko programek gehienez ere hiru kirol ibilbide jasoko dituzte:

3.– Los programas de deporte escolar contendrán, como máximo, tres itinerarios deportivos:

a) Kirolean parte hartzeko ibilbidea.

a) Itinerario de participación deportiva.

b) Errendimenduari ekiteko ibilbidea.

b) Itinerario de iniciación al rendimiento.

c) Kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidea.

c) Itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas.

4.– Kirol ibilbide horien barruan, honako jarduera motak eskaini ahal izango dira:

4.– Dentro de los distintos itinerarios deportivos se podrán ofertar las siguientes clases de actividades:

a) Ikaskuntza jarduerak.

a) Actividades de enseñanza.

b) Lehiaketa jarduerak.

b) Actividades de competición.

c) Hautemate jarduerak.

c) Actividades de detección.

d) Bestelako jarduerak.

d) Otras actividades.

5.– Eskolako kirolari buruzko programek ez dute iraungo urtebete baino gehiago. Programan bertan adieraziko dira hasiera eta bukaera datak.

5.– La duración de los programas de deporte escolar no podrá ser superior al año. En el programa se establecerán las fechas de inicio y finalización del programa convocado.

6.– Eskolako kirolari buruzko programak lurraldean lurraldeko aldizkari ofizialetan argitaratuko dituzte bertako foru organoek. Joko eta lehiaketa araudiak, aldiz, gutxienez informazio eta komunikazio teknologia berrien bidez zabalduko dira.

6.– Los programas de deporte escolar serán publicados por los órganos forales de los territorios históricos en el correspondiente boletín oficial del territorio histórico y los reglamentos de juego y competición serán difundidos, al menos, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

7.– Euskadiko Eskolako Kirol Txapelketak Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen saileko sailburuaren aginduz arautuko dira.

7.– Por Orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes se regulará la celebración de los Campeonatos de Euskadi de Deporte Escolar.

4. artikulua.– Eskolako kirolaren kategoriak.

Artículo 4.– Categorías del deporte escolar.

Eskolako kirola honako kategoria hauetan antolatuko da:

El deporte escolar se organiza en las siguientes categorías:

a) Benjaminaurrekoak: programa bukatzen den urtean 7 edo 8 urte betetzen dituzten eskola-umeak.

a) Prebenjamín: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 7-8 años de edad el año de finalización del programa.

b) Benjaminak: programa bukatzen den urtean 9 edo 10 urte betetzen dituzten eskola-umeak.

b) Benjamín: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 9-10 años el año de finalización del programa.

c) Kimuak: programa bukatzen den urtean 11 edo 12 urte betetzen dituzten eskola-umeak.

c) Alevín: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 11-12 años el año de finalización del programa.

d) Haurrak: programa bukatzen den urtean 13 edo 14 urte betetzen dituzten eskola-umeak.

d) Infantil: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 13-14 años el año de finalización del programa.

e) Kadeteak: programa bukatzen den urtean 15 edo 16 urte betetzen dituzten eskola-umeak.

e) Cadete: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 15-16 años el año de finalización del programa.

5. artikulua. – Jardueren lurralde-eremua.

Artículo 5.– Ámbitos territoriales de las actividades.

1.– Eskolako kirolaren jarduerak honako lurralde-eremu hauetan egingo dira, kategoriaren arabera:

1.– Las actividades para las distintas categorías de deporte escolar se desarrollarán en los siguientes ámbitos territoriales:

a) Benjaminaurrekoak eta benjaminak: toki/eskualde eremua.

a) Prebenjamín y benjamín: local/comarcal.

b) Kimuak: lurralde historikoa.

b) Alevín: Territorio Histórico.

c) Haurrak: Autonomia Erkidegoa.

c) Infantil: Comunidad Autónoma.

d) Kadeteak: erkidegoz gaindikoa.

d) Cadete: supracomunitario.

2.– Oro har, jarduera horiek ez dituzte aipatutako lurralde-eremuak gaindituko. Eremuok bidezko baimenik gabe gainditzea arau-hauste administratibotzat joko da, eta k administrazio-haustea ekarriko du, eta Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 128.e) artikuluan aurreikusten den moduan zigortuko da.

2.– Con carácter general, estas actividades no superarán los ámbitos territoriales citados. La superación de los mismos sin la autorización correspondiente constituirá una infracción administrativa sancionable a la luz de lo dispuesto en el artículo 128.e) de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

3.– Aurrekoa gorabehera, baldin eta kirol modalitateren baten ezaugarri berezkoek hartaratuta beharrezko ikusten bada, lurralde historikoetan foru organo eskudunek salbuespenez baimena eman dezakete lehen aipaturiko lurraldez gaindiko jarduerak antolatzeko edo bertan parte hartzeko, betiere Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak bidezko txostena eman ondoren. Foru aldundien baimen horiek ez dute eraginik izango autonomia selekzioen alorrean euskal federazioek eta Eusko Jaurlaritzak dituzten eskumenetan.

3.– No obstante lo anterior, cuando las propias características de alguna modalidad deportiva así lo demanden, los órganos forales competentes de los Territorios Históricos podrán autorizar, de forma excepcional, la organización o la participación en actividades en ámbitos superiores a los indicados, previo informe de la Comisión Vasca de Deporte Escolar. Las citadas autorizaciones de las Diputaciones Forales se entienden sin perjuicio de las competencias de las federaciones vascas y del Gobierno Vasco en materia de selecciones autonómicas.

6. artikulua. – Jardueren ezaugarriak.

Artículo 6. – Características de las actividades.

1.– Jarduerei buruzko joko eta lehiaketa araudiak, hezkuntza programak eta gainerako ezaugarriak eskola-umeen bereizgarritasunetara egokituta egongo dira, eta neskato eta mutikoen kokagune eta baldintza propioetara begira prestatuko dira.

1.– Los reglamentos de juego y competición, programas de enseñanza y demás características de las diferentes actividades estarán adaptados a la población escolar y atenderán a la diferente posición y condiciones de niñas y niños.

2.– Sei urtetik aurrera eta eskola-umeen bilakabide fisiko, psikologiko, intelektual eta sozialen erritmoaren arabera, eskolako kirolaren jarduerek kirolari ekiteko hasierako prozesua bultzatuko dute. Horrekin, haurrak hezkuntza balio positiboak -kirol lehiaketaren balio espezifikoak barne- bermatzen dituzten inguruneetan garatzeko prozesua osatuko da, kirol modalitate ugariren berri jasotzea sustatuko da, kirol ohiturak sortzea, bizimodu osasungarri batez heztea, eta modalitate ezberdinetako kirolariak eta kirol ikusleak prestatzea.

2.– A partir de los 6 años de edad y de acuerdo a los ritmos madurativos físico, psicológico, intelectual y social de las y los escolares las actividades de deporte escolar deberán perseguir la iniciación deportiva completando así el desarrollo del niño y de la niña en entornos que garanticen los valores educativos positivos, incluyendo los específicos de la competición deportiva, fomentando el conocimiento de un amplio espectro de modalidades deportivas, reforzando la generación del hábito deportivo, educando en modos de vida saludables y formando futuras personas practicantes y espectadoras del deporte en sus diferentes tipos de actividad deportiva.

3.– Eskolako kirolaren barruan, gainera, errendimenduan eta helburuetan gora egitea xede duen kirol praktikari ekitea bultzatuko da, haien gaitasun eta jokamoldeengatik hauteman eta aukeratzen diren balizko talentu eta promesak beharrezko teknifikazio-baldintza egokiez balia daitezen. Errendimenduko kirolaren praktika bultzatzen duen ekimen honek haurraren garapen armoniatsu eta integrala errespetatu beharko du, alegia, haren garapen fisiko, intelektual zein soziala.

3.– Asimismo, dentro de las actividades de deporte escolar se deberá facilitar la iniciación a una práctica deportiva focalizada hacia el rendimiento y superación de objetivos, propiciando las condiciones adecuadas de tecnificación para aquellas y aquellos posibles talentos o promesas deportivas que se detecten y seleccionen por sus aptitudes y actitudes. Esta iniciación en las prácticas de deporte de rendimiento deberá realizarse sin menoscabo del desarrollo armónico e integral, tanto físico como intelectual y social del niño o la niña.

4.– Errendimenduari ekiteko ibilbidetik kanpo eta kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidetik kanpo geratzen diren eskola-umeek kirola egiteko jarraitzeko moduko kirol eskaintza egokia izango dutela bermatuko da.

4.– Se garantizará la existencia de oferta deportiva adecuada para la continuidad en el deporte de las y los escolares que no se incorporen al itinerario de iniciación al rendimiento ni al de identificación de talentos y promesas deportivas.

5.– Eskolako kirolari buruzko programetan ahalmen-urritasunak dituzten eskola-umeak beren eskola-kideekin arazorik gabe integratzea sustatuko da. Hori ezinezkoa bada, jarduera berariazkoak aurreikus daitezke ahalmen-urritasunak dituzten taldeentzat.

5.– Los programas de deporte escolar deberán promover la integración de la población escolar con discapacidad con sus compañeros y compañeras de estudios. En aquellos casos en que ello no sea posible, deberán contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con discapacidad.

7. artikulua. – Jarduera motak.

Artículo 7.– Clases de actividades.

1.– Ikaskuntza jarduerak. Lehiaketatik kanpoko kirol prestakuntzarekin lotutako jarduerak dira.

1.– Actividades de enseñanza. Son las actividades de formación deportiva no ligadas a la participación en competiciones.

Bi ikaskuntza jarduera mota daude:

Se distinguen dos clases de actividades de enseñanza:

a) Hasiera jarduerak. Kirol modalitateak irakasteko jarduerak dira, bertan parte hartu nahi duten eskola-umeei zuzenduta.

a) Actividades de iniciación. Son actividades de enseñanza de las diversas modalidades deportivas, dirigidas a los y las escolares que deseen tomar parte en ellas.

b) Teknifikazio jarduerak. Entrenamendu-saioak dira, errendimenduari ekiteko ibilbidean parte hartzen dutenei eta kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidean aukeratutako eskola-umeei zuzenduta, haien kirol gaitasuna hobetzeari begira.

b) Actividades de tecnificación. Son sesiones de entrenamiento dirigidas a la mejora de las aptitudes deportivas de las y los participantes en el itinerario de iniciación al rendimiento y a la de aquellas y aquellos escolares detectados y seleccionados en el itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas.

2.– Lehiaketa jarduerak.

2.– Actividades de competición.

a) Lehiaketa aldatuak edo parte hartzaileak. Eskema hautatzaile hutsetik kanpo egiten diren lehiaketak dira.

a) Competiciones modificadas o de participación. Son aquellas competiciones deportivas que se desarrollan fuera de un esquema puramente selectivo.

b) Errendimenduari ekiteko lehiaketak. Haien helburua errendimenduan eta helburuetan gora egitea xede duen kirol praktikari ekitea da.

b) Competiciones de iniciación al rendimiento. Son aquellas competiciones deportivas que tienen como objetivo facilitar la iniciación a una práctica deportiva focalizada hacia el rendimiento y la superación de objetivos deportivos.

c) Lehiaketa murriztuak. Hartzaileak jarrera eta gaitasun benetakoagatik eta potentzialagatik identifikatzen eta hautatzen diren gazteak dira.

c) Competiciones restringidas. Son aquellas competiciones deportivas restringidas a jóvenes que se identifiquen y seleccionen por su actitud y aptitud real y potencial.

3.– Hautemate jarduerak. Saio bakan batzuk dituzten jarduerak dira, kirol modalitate jakin batean errendimendu ona izateko halako gaitasun eta jarrera bereziak dituzten eskola-umeak hautematera bideratuak.

3.– Actividades de detección. Son aquellas actividades con un número reducido de sesiones cuyo objetivo es descubrir la existencia de escolares con ciertas aptitudes y actitudes para el rendimiento en una modalidad deportiva.

4.– Beste jarduera batzuk.

4.– Otras actividades.

a) Kirol eta kultur jarduerak. Kirolen historiarekin eta garapenarekin loturiko kultura jarduerak dira, bai eta olinpiar mugimenduarekin edo eskolako kirolarekin loturikoak ere.

a) Actividades deportivo-culturales. Son aquellas actividades de carácter cultural relacionadas con la historia y desarrollo de los deportes, el movimiento olímpico o cualquier otra actividad relacionada con el deporte escolar.

b) Aisialdiko jarduerak. Kirol modalitatea bat lehiakortasunik gabe praktikatzea helburu duten jarduerak dira.

b) Actividades recreativas. Son actividades en las que se practica una modalidad deportiva con ausencia de factores competitivos.

8. artikulua.– Kirolean parte hartzeko ibilbidea.

Artículo 8.– Itinerario de participación deportiva.

1.– Kirolean parte hartzeko ibilbidearen helburua da gazteek kirola eta jarduera fisikoa egitea, kirol modalitate ezberdinak ezagutzea, eta kirol ohiturak eta bizimodu osasungarria bereganatzea.

1.– El objetivo principal del itinerario de participación deportiva es que las y los jóvenes practiquen deporte y actividad física, conozcan distintas modalidades deportivas y adquieran un hábito deportivo y un modo de vida saludable.

2.– Kirolean parte hartzeko ibilbidean honako jarduera hauek sartzen dira:

2.– En el itinerario de participación deportiva se incluyen las siguientes actividades:

a) Hasiera jarduerak.

a) Actividades de iniciación.

b) Lehiaketa aldatuak edo parte hartzaileak.

b) Competiciones modificadas o de participación.

c) Aisialdiko jarduerak.

c) Actividades recreativas.

d) Kirol eta kultur jarduerak.

d) Actividades deportivo-culturales.

3.– Kirolean parte hartzeko ibilbidearen barruan lehiaketa aldatu edo parte hartzaileetan jarduteko gutxieneko adina benjaminen kategoriako lehenengo urteari dagokiona izango da, kirol modalitate guztietan eta lurralde historiko guztietan. Ibilbide horretako gainerako jardueretan parte hartzeko gutxieneko adina, ordea, benjaminaurrekoen kategoriako lehenengo urteari dagokiona izango da.

3.– La edad mínima para intervenir en las competiciones modificadas o de participación correspondientes a los programas de participación deportiva será, en los tres Territorios Históricos y en todas las modalidades deportivas, la correspondiente al primer año de benjamín. Y la edad mínima para participar en el resto de las actividades de dicho itinerario será la correspondiente al primer año de prebenjamín.

4.– Salbuespenez, adin hori bete gabe duten kirolarien parte hartzea baimenduko du foru organo eskudunak, aldez aurretik Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak aldeko txostena eman ostean.

4.– Excepcionalmente, el órgano foral competente autorizará la participación de deportistas que no hayan cumplido dicha edad, previo informe favorable de la Comisión Vasca de Deporte Escolar.

5.– Honelako programek eskola-umeek kirola egiteko jarraitzeko moduko kirol eskaintza egokia izango dutela bermatuko dute, hau da, ibilbidearen ezaugarriak aintzat hartuta (aurrerapena, hobekuntza eta aisialdia) jarduera fisikoa edo kiroletakoa egin nahi duten eskola-umeentzako eskaintza.

5.– Este tipo de programas garantizarán la existencia de oferta deportiva adecuada para la continuidad en el deporte de escolares que deseen practicar actividad física y/o deportiva dentro de las características del itinerario: progreso, mejora y recreación.

9. artikulua.– Errendimenduari ekiteko ibilbidea.

Artículo 9.– Itinerario de iniciación al rendimiento.

1.– Errendimenduari ekiteko ibilbidearen helburua da errendimenduan eta helburuetan gora egitea xede duen kirol praktika erraztea beren borondatez parte hartu nahi duten eta horretarako baldintzak betetzen dituzten haurrei.

1.– El itinerario de iniciación al rendimiento tiene por objetivo facilitar a aquellas niñas y niños, que entren en los cupos de participación y que lo deseen, la iniciación a una práctica deportiva focalizada hacia el rendimiento y la superación de objetivos deportivos.

2.– Errendimenduari ekiteko ibilbidean honako jarduera hauek sartzen dira:

2.– En el itinerario de iniciación al rendimiento se incluyen las siguientes actividades:

a) Hautemate jarduerak.

a) actividades de detección.

b) Teknifikazio jarduerak.

b) Actividades de tecnificación.

c) Errendimenduari ekiteko lehiaketak.

c) Competiciones de iniciación al rendimiento.

d) Kirol eta kultur jarduerak.

d) Actividades deportivo-culturales.

3.– Errendimenduari ekiteko ibilbidearen barruan hautemate jardueretan parte hartzeko gutxieneko adina kimuen kategoriako lehenengo urteari dagokiona izango da,. Ibilbide horretako gainerako jardueretan parte hartzeko gutxieneko adina, ordea, kimuen kategoriako bigarren urteari dagokiona izango da. Salbuespenez, adin hori bete gabe duten kirolarien parte hartzea baimenduko du foru organo eskudunak, aldez aurretik Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak aldeko txostena eman ostean.

3.– La edad mínima para la participación en las actividades de este itinerario de iniciación al rendimiento es el correspondiente al primer año de la categoría alevín para las actividades de detección y el segundo año de categoría alevín para el resto de actividades. Excepcionalmente, el órgano foral competente podrá autorizar la participación de deportistas que no hayan cumplido dicha edad, previo informe favorable de la Comisión Vasca de Deporte Escolar.

4.– Lurralde historiko bakoitzeko eskolako kirolari buruzko programetan errendimenduari ekiteko ibilbideko jardueretan parte hartzeko gehienezko kupoak ezarriko dira, halako oreka bat bilatzeko asmoz kirol modalitate eta ibilbideen artean.

4.– Los programas de deporte escolar de cada territorio histórico establecerán los cupos máximos de participación en las actividades del itinerario de iniciación al rendimiento con el objeto de lograr un cierto equilibrio entre las diferentes modalidades e itinerarios deportivos.

5.– Oro har, lurralde historiko bakoitzean errendimenduari ekiteko ibilbidean parte hartuko duten eskola-umeen gehienezko kopurua kimuen kategoriako bigarren urtean daudenen % 20 izango da, eta haurren kategoriako urte bakoitzari dagozkion umeen % 25. Ehuneko horiek ezberdin aplikatuko dira mutilen eta nesken kasuan.

5.– Con carácter general se establece que, en cada Territorio Histórico, el número máximo de participantes en el itinerario de iniciación al rendimiento será equivalente al 20% del total de la población correspondiente a la edad de segundo año de la categoría alevín y al 25% del total de la población correspondiente a cada año de la categoría infantil. Dichos porcentajes se aplicarán de manera diferenciada para cada sexo.

10. artikulua.– Kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidea.

Artículo 10.– Itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas.

1.– Kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidearen helburu nagusia da haien gaitasun eta jokamoldeengatik balizko talentu eta promesatzat jo daitezkeen eskola-umeak hautematea, aukeratzea eta garatzea.

1.– El itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas tiene por objetivo principal detectar, seleccionar y desarrollar a escolares que, por sus actitudes y aptitudes, cumplen los requisitos para tener la consideración de posible talento o promesa deportiva.

2.– Kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidean honako jarduera hauek sartzen dira:

2.– En el itinerario de identificación de talentos se incluyen las siguientes actividades:

a) Hautemate jarduerak.

a) Actividades de detección.

b) Teknifikazio jarduerak.

b) Actividades de tecnificación.

c) Lehiaketa murriztuak.

c) Competiciones restringidas.

d) Kirol eta kultur jarduerak.

d) Actividades deportivo- culturales.

Jarduera hauek eskola-ume kopuru jakin bati zuzenduko zaizkio.

Estas actividades estarán dirigidas a un número restringido de escolares.

3.– Honelako programetan parte hartzeko gutxieneko adina kimuen kategoriako lehenengo urteari dagokiona izango da hautemate jardueretarako, eta horretarako behaketa hutsez jardungo da edo ume guztien ohiko kirol jardueraren kontrol teknikoaren bidez. Ibilbide horretako gainerako jardueretan parte hartzeko gutxieneko adina, ordea, kimuen kategoriako bigarren urteari dagokiona izango da.

3.– La edad mínima para la participación en este tipo de programas es la correspondiente al primer año de la categoría alevín para las actividades de detección, a través de la mera observación o control técnico de la práctica deportiva ordinaria de la totalidad de niños y niñas, y el segundo año de categoría alevín para el resto de actividades.

4.– Eskolako kirolari buruzko programetan kirol talentuak eta promesak hautemateko jardueretan parte hartzeko gehienezko kupoak ezarriko dira, halako oreka bat bilatzeko asmoz kirol modalitate eta ibilbideen artean.

4.– Los programas de deporte escolar establecerán los cupos máximos de participación en actividades de identificación de talentos y promesas deportivas con el objeto de lograr un cierto equilibrio entre las diferentes modalidades e itinerarios deportivos.

5.– Oro har, lurralde historiko bakoitzean kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidean parte hartuko duten eskola-umeen gehienezko kopurua ez da izango modalitate horretako errendimenduari ekiteko ibilbidean -edo, besterik ezean, kirolean parte hartzeko ibilbidean- parte hartzen dutenen % 20 baino altuagoa. Ehuneko horiek ezberdin aplikatuko dira mutilen eta nesken kasuan.

5.– Con carácter general se establece que, en cada Territorio Histórico, el número máximo de participantes en el itinerario de detección y formación de talentos en cada categoría no excederá del 20% del total de participantes en el itinerario de iniciación al rendimiento de dicha modalidad o, en su defecto, de participantes en el itinerario de participación. Dichos porcentajes se aplicarán de manera diferenciada para cada sexo.

6.– Errendimenduari ekiteko ibilbidean eta kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidean ezarritako ehunekoak ez dira metagarriak. Ibilbide bietan parte hartzen dutenen kopuruak, osotara, ezingo du gainditu kategoriari dagokion kopuru osoaren % 25.

6.– Los porcentajes establecidos en el itinerario de iniciación al rendimiento y el itinerario de detección y formación de talentos no son acumulables. En cualquier caso, el número total de participantes en ambos itinerarios no podrá exceder del 25% del total de población correspondiente a esa categoría.

7.– Ibilbide honetako eskolako kirolari buruzko programek zehaztuko dute, Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak bidezko txostena eman ondoren, kirol talentuak eta promesak hautemateko programetan sartzeko sistema zein izango den.

7.– Los programas de deporte escolar en este itinerario, previo informe de la Comisión Vasca de Deporte Escolar, establecerán el sistema de acceso a los programas de identificación de talentos y promesas deportivas.

11. artikulua.– Eskolako kirolari buruzko urteko programetan jasotzen ez diren jarduerak baimentzea.

Artículo 11. – Autorización de actividades no contempladas en los programas anuales de deporte escolar.

1.– Ezin izango da eskolako kirolari buruzko programetan jasotzen ez den kirol jarduerak antolatu benjaminaurreko, benjamin, kimu eta haurren kategorietan.

1.– No podrán organizarse actividades deportivas para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil que no estén contempladas en los programas de deporte escolar.

2.– Aurreko puntuan ezarritakoa gorabehera, lurralde historikoetako organo eskudunek baimena eman ahal izango dute eskolako kirolari buruzko programetan jasotzen ez den kirol jarduerak antolatzeko, baldin eta parte hartzeko egiturak, lehiaketen lurralde-eremuak eta parte hartzaileen gutxieneko adina bat badatoz dekretu honetan foru aldundien urteko programak lantzeko ezarritakoekin.

2.– No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los órganos forales competentes de los Territorios Históricos podrán autorizar la organización de actividades deportivas no contempladas en los programas de deporte escolar, siempre que las estructuras de participación, los ámbitos territoriales de las competiciones y las edades mínimas de participación en las actividades a autorizar coincidan con las establecidas en el presente Decreto para la elaboración de los programas anuales de las diputaciones forales.

3.– Foru organoek eskolako kirolari buruzko programetan jasotzen ez den kirol jarduerak baimentzeko prozedurak arautu beharko dituzte.

3.– Los órganos forales deberán regular los procedimientos de autorización de las actividades no contempladas en los programas anuales de actividades de deporte escolar.

4.– Lehiaketa-jarduerak, aisialdikoak eta kirolari buruzko kultura jarduerak baimentzeko, honako baldintza hauek beteko dira:

4.– Para la autorización de actividades de competición, recreativas y deportivo-culturales se atenderá al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Eskolako kirolaren printzipio eta helburuekin bat etorriko dira.

a) Adecuación a los principios y objetivos del deporte escolar.

b) Kirol modalitateak egokiak izango dira eskola-umeen adinerako.

b) Modalidades cuya práctica sea adecuada a las edades de las y los escolares.

c) Bateragarriak izango dira programako jarduerekin (egunak eta orduak).

c) Compatibilidad con las actividades del programa (calendarios y horarios).

d) Dekretu honetan definituriko partehartze-egiturak.

d) Las estructuras de participación definidas en el presente Decreto.

e) Koherenteak izango dira kasuan kasuko modalitatearen ordenamenduarekin.

e) Coherencia con la ordenación de la modalidad correspondiente.

f) Jardueraz arduratzen direnek nahikoa gaitasun izango dute.

f) Capacitación del personal responsable de las actividades.

g) Eskola-umeen ezaugarri berezietara egokitutako ikasketa-programak izango dituzte.

g) Programas de enseñanza adecuados a las características propias de las edades escolares.

h) Instalazioek beharrezko segurtasun eta higiene baldintzak beteko dituzte.

h) Condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones.

i) Parte hartzaileen arrisku-estaldura bermatu behar da.

i) Cobertura de riesgos de las y los participantes en las actividades.

j) Lehiaketa aldatuen edo parte hartzaileen kasuan, Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak definitutako lehiaketaren ezaugarri teknikoekin bat etortzea.

j) En el caso de competiciones modificadas o de participación, estar en sintonía con las características técnicas de la competición definidas por la Comisión Vasca de Deporte Escolar.

12. artikulua.– Eskolako kirolari buruzko urteko programetan jasotzen ez diren hasiera-unitateetako eta teknifikazio-unitateetako jarduerak baimentzea.

Artículo 12.– Autorización de actividades de enseñanza en unidades de iniciación y tecnificación distintas de las previstas en los programas de deportes escolar.

1.– Ikaskuntza jarduerak “kirol hasierako unitateak” izeneko egituretan gauzatuko dira hasierako jardueren kasuan, eta “kirol teknifikaziorako unitateak” izenekoetan teknifikazio jardueren kasuan.

1.– Las actividades de enseñanza se desarrollarán en las estructuras denominadas unidades de iniciación deportiva, en el caso de las actividades de iniciación, y unidades de tecnificación deportiva, en lo relativo a las actividades de tecnificación.

2.– Jarduera hauek eskolako kirolari buruzko programetan adierazitako hasiera- eta teknifikazio-unitateetan baino ezin dira egin, edota, hala badagokio, foru organo eskudunen administrazio-baimena jasotzen dutenetan.

2.– Estas actividades sólo podrán llevarse a cabo en las unidades de iniciación y tecnificación que se señalen en los programas de deporte escolar o, en su caso, sean autorizadas administrativamente por los órganos forales competentes.

3.– Jarduera hauei baimena emateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

3.– Para la autorización de estas actividades se atenderá al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Zuzendaritza teknikoan hasiera-jardueraren ezaugarriekin bat datorren titulu ofizial baten jabe den pertsona bat, gutxienez, egongo da. Pertsona edo erakunde antolatzaileak, gainera, eskola-umeek ikaskuntza jarduera kalitatez eta segurtasunez gauzatu dezaten behar diren beste pertsona izango ditu eskura.

a) La dirección técnica estará a cargo, como mínimo, de una persona con el título oficial adecuado a las características de la actividad de iniciación. Asimismo, la persona o entidad organizadora contará con un número suficiente de personas a fin de garantizar que las y los escolares desarrollen la actividad de enseñanza en adecuadas condiciones de calidad y seguridad.

b) Jarduerak egokiak izango dira adin eta sexuen ezaugarri berezi eta propioei begira.

b) Las actividades deberán adecuarse a las características propias de cada edad y sexo.

c) Jarduerak kirol instalazio egokietan egingo dira, kirol ekipamendu eta material egokiz hornituak dauden instalazioetan alegia.

c) Las actividades deberán realizarse en instalaciones deportivas adecuadas, dotadas de equipamiento y material deportivo apropiado.

d) Pertsona edo erakunde antolatzaileak aseguru-poliza bat izango dute, jardueretan parte hartzaileek edo hirugarren batzuek izan ditzaketen kalte eta galerengatiko erantzukizun zibila estaliko duena.

d) La persona o entidad organizadora deberá contar con una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y cualesquiera terceros en el desarrollo de las mismas.

e) Pertsona edo erakunde antolatzaileak, jarduerak egiten direnean, beroriek bateragarriak direla Eskolako Kirolari buruzko Programarekin eta prestakuntza akademikoarekin begiratuko du.

e) La persona o entidad organizadora deberá desarrollar las actividades garantizando la compatibilidad de las mismas con la formación académica y con el desarrollo del Programa de Deporte Escolar.

f) Foru organo eskudunak kirol modalitate bakoitzarentzat ezarritako ordenamendu-irizpideak errespetatuko dira.

f) Se deberán respetar los criterios de ordenación de la correspondiente modalidad deportiva que establezca el órgano foral competente.

13. artikulua.– Eskolako kirolaren lizentzia.

Artículo 13.– Licencia de Deporte Escolar.

1.– Eskolako kirolaren lehiaketetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da eskolako kirolaren lizentzia izatea. Lizentzia kirolariaren bizitokiari dagokion foru aldundiko organo eskudunak emango du.

1.– Para participar en las competiciones deportivas previstas en los programas de deporte escolar será requisito indispensable la obtención de licencia de deporte escolar, expedida por el órgano competente de la diputación foral correspondiente al lugar de residencia del o de la deportista.

2.– Eskola-umeentzako lizentzia haien lurralde historikoan egoitza duten erakundeei baino ezin zaie eman. Beste lurralde historikoetako erakunderen batekin parte hartzeko, kasuan kasuko foru aldundiaren baimena beharko da.

2.– La emisión de licencias a escolares se deberá circunscribir a entidades radicadas en el territorio histórico de la y del escolar, siendo necesaria la autorización de la diputación foral correspondiente para participar con una entidad de otro territorio histórico.

3.– Beren egoitzari dagokion lurralde historikotik kanpoko beste baten urteko programetan parte hartu nahi duten erakunde edo eskola-umeek beren foru aldundiaren baimena beharko dute aldez aurretik.

3.– Las entidades y/o escolares que deseen participar en los programas anuales de un territorio histórico distinto al que le correspondería por razón de su lugar de residencia deberán obtener la previa autorización de la diputación foral correspondiente a su territorio.

4.– Lurralde historikoetan kirolaren eskumena duten foru organoek federazio lizentziak eman ahal izango dizkiete eskola-umeei.

4.– Los órganos forales competentes en materia de deportes de los Territorios Históricos podrán autorizar la emisión de licencias federadas a las y los escolares.

5.– Foru aldundietako organo eskudunek emandako eskola-lizentziak federazio-lizentziatzat homologatu ahal izango dituzte euskal kirol federazioek.

5.– Las federaciones deportivas vascas podrán homologar como licencias federadas las licencias escolares expedidas por los órganos competentes de las diputaciones forales.

6.– Federatutako kirol lehiaketetan parte hartzeko izan ezik, homologatutako lizentziek gainerako ondorio guztietarako gaitu egiten dituzte beren titularrak.

6.– Las licencias homologadas no habilitan a su titular para participar en competiciones deportivas federadas pero se consideran equivalentes a la licencia federada para todos los demás efectos.

14. artikulua.– Azterketa medikoak.

Artículo 14.– Reconocimientos médicos.

Eskolako kirolaren lizentziak tramitatzeko eta emateko nahitaezkoa izango da, aurretik, araudiz ezartzen den azterketa medikoa gainditzea.

Para la tramitación y emisión de licencias de deporte escolar será obligatorio superar el reconocimiento médico que reglamentariamente se determine.

15. artikulua.– Egitura eta eragileak. Eginkizunak.

Artículo 15.– Estructura y agentes. Funciones a desarrollar.

1.– Eskola-umeen jarduerak kasuan kasuko parte hartzeko egitura ahalik eta egokienen bitartez garatu beharko dira.

1.– Las actividades que realicen los y las escolares deberán desarrollarse a través de las estructuras de participación más adecuadas en cada caso.

2.– Eskolako kirolaren jarduerak antolatu, haiei laguntza teknikoa eman eta jarduerak berak gauzatzeko erabiltzen diren eragile edo egituren gaitasuna bermatu egingo da kasu guztietan.

2.– En cualquier caso, se garantizará la adecuada capacitación de los agentes o estructuras a través de las cuales se organicen, se asista técnicamente y se ejecuten las diferentes actividades de deporte escolar.

3.– Ikastetxeak izango dira kirolean parte hartzeko ibilbidearen barruko jardueretan parte hartzeko lehentasunezko esparrua, eta haiek arduratuko dira prestakuntza, antolakuntza eta administrazio alderdiez.

3.– Los centros escolares serán el marco preferente de participación en las actividades incluidas en el itinerario de participación deportiva responsabilizándose de las vertientes formativa, organizativa y administrativa.

4.– Herri administrazioek ikastetxeen eta kirol klub eta elkarteen arteko elkarlana sustatu beharko dute, jardueren prestakuntza-alderdiari begira.

4.– Las administraciones públicas deberán fomentar la colaboración entre los centros escolares y los clubes y agrupaciones deportivas para el desarrollo de la vertiente formativa de dichas actividades.

5.– Kirol federazioak eskolako kirolaren jardueretan eman beharreko laguntza teknikoaz arduratuko dira, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean eskolako kirolarekin loturiko eginkizun publiko eta administratiboei dagokienez xedatutakoaren indarrez. Horretarako, partaide eta kolaboratzaile izango dira eskolako kirolaren programetan, aldez aurretik tokian tokiko foru aldundiekin akordioak adostu ondoren. Akordio horiek lankidetza-hitzarmenen bidez mamituko dira.

5.– Las federaciones deportivas, en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo relacionadas con el deporte escolar señaladas en la Ley 14/1998, del Deporte del País Vasco, se responsabilizarán de la asistencia técnica a las actividades de deporte escolar, participando y colaborando en la organización y ejecución de los programas de deporte escolar previo acuerdo con las diputaciones forales correspondientes. Dichos acuerdos se formalizarán a través de convenios de colaboración.

6.– Hona laguntza teknikotzat zer ulertzen den: da edozein jardueraren inguruko alderdi tekniko guztiak zuzendu, koordinatu eta haiek jarraipena egiteko behar diren egiteko guztiak.

6.– Se entiende por asistencia técnica a las actividades la dirección, coordinación y seguimiento de todos los aspectos técnicos de cualquiera que sea la actividad.

7.– Lehiaketa-jardueren kasuan, laguntza edo kontrol teknikoak honako zeregin hauek ere bilduko ditu bere baitan: egutegiak eta jardunaldiak prestatzea, arbitrajeak izendatzea eta kontrolatzea, aktak egitea, sailkapenak egitea eta zabaltzea, eta, hala badagokio, zigor-araubidea aplikatzea lehiaketa-batzordearen bitartez.

7.– En lo relativo a las actividades de competición, la asistencia técnica o control técnico de las mismas incluye la elaboración de calendarios y jornadas, la designación y control de los arbitrajes, la recogida de actas, la elaboración y difusión de las clasificaciones y, en su caso, la aplicación del régimen disciplinario deportivo a través del comité de competición.

8.– Gainerako jardueretako laguntza teknikoak jasoko ditu, baita ere, hezkuntza programak eta balioak hautemateko programak diseinatzea eta lantzea, balioak hautematea…, eta horien exekuzioa.

8.– En el resto de actividades, la asistencia técnica incluirá el diseño y elaboración de los programas de enseñanza, de detección de valores etc. y la ejecución de los mismos.

9.– Foru aldundiek edo, hala badagokio, kirol federazioek diziplina ahalmena erabiliko dute eta Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenak exekutatuko dituzte, halakorik egonez gero.

9.– Asimismo, las diputaciones forales o en caso las federaciones deportivas ejercerán la potestad disciplinaria y, en su caso, ejecutarán las resoluciones del Comité Vasco de Justicia Deportiva relacionadas con el deporte escolar.

10.– Kirol federazioek ez badute esleitu zaizkien eginkizunak betetzen, foru organo eskudunek beste entitateren batzuk izendatu ahalko dituzte horiek betetzeko.

10.– En caso de que las federaciones deportivas no lleven a cabo las tareas asignadas, los órganos forales competentes podrán designar a otras entidades para que se responsabilicen del desarrollo de la misma.

11.– Kirol klubak, kirol sozietate anonimoak eta kirol elkarteak izango dira errendimenduari ekiteko ibilbidean eta kirol talentuak eta promesak hautemateko ibilbidean sartuta dauden jardueretan parte hartzeko lehentasunezko esparruak.

11.– Los clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y agrupaciones deportivas serán el marco preferente de participación en las actividades incluidas en los itinerarios de iniciación al rendimiento y de identificación de talentos y promesas deportivas.

12.– Udalak izango dira lurralde historikoetako foru organoek onarturiko programak exekutatzeko ardura izango dutenak, foru organo horiekin elkarlanean; beste ekintza batzuen artean, jarduerak egiteko instalazioak lagako dituzte, nagusiki.

12.– Corresponde a los municipios la ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, de manera coordinada con éstos; fundamentalmente mediante la cesión de uso de instalaciones para el desarrollo de las actividades, entre otras acciones.

16. artikulua. – Eskolako Kirolaren Euskal Batzordea.

Artículo 16.– La Comisión Vasca de Deporte Escolar.

1.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordea sortzen da, Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen sailari atxikia. Bere helburua izango da bateragarri egitea eskolako kirolaren euskal eredu homogeneoa eta lurralde historiko bakoitzeko bereizgarritasunetara egokitutako eredua.

1.– Se crea la Comisión Vasca de Deporte Escolar como órgano colegiado adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes, con el objetivo de lograr una compatibilidad entre la existencia de un modelo vasco de deporte escolar homogéneo y la adaptación del mismo a las características particulares de cada territorio histórico.

2.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordea lurralde historikoetako foru organoetako kirol zuzendariek eta Eusko Jaurlaritzako Kirol zuzendariak osatuko dute.

2.– La Comisión Vasca del Deporte Escolar estará formado por las y los directores de deportes de los órganos forales de los territorios históricos y del Gobierno Vasco.

3.– Presidentea Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen organoaren ordezkaria izango da.

3.– La presidencia la asumirá la persona representante del Órgano competente en materia de deporte del Gobierno Vasco.

4.– Idazkaria Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen organoak izendatutako pertsona bat izango da, hitzarekin baina botorik gabe jardungo duena.

4.– Las funciones de secretaría las desempeñará una persona designada por el Órgano competente en materia de deporte del Gobierno Vasco, que actuará con voz pero sin voto.

5.– Batzordearen presidenteak, berak eskatuta edo beste edozein kideren eskariz, bileretako eztabaida teknikoetan parte hartzeko deia egin diezaieke kirol federazioen, ikastetxeen edo udal administrazioaren ordezkariei edo bestelako adituei, kasuan kasuko gaiak aztertzen dituztenean. Gonbidatu horiek hitzarekin baina botorik gabe jardungo dute.

5.– La persona que ostente la presidencia, a instancia propia o de cualquiera del resto de miembros de la misma, podrá convocar para asistir a las reuniones a representantes de las federaciones deportivas, de los centros escolares, de la administración municipal y personas especialistas para que participen en la discusión técnica de alguno de los asuntos a tratar, con voz pero sin voto.

6.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeko kideak beren karguetan dirauten bitartean izango dira batzordeko kide, kargu horiek betetzearren izendatu baitira.

6.– Las y los miembros de la Comisión Vasca de Deporte Escolar mantendrán su condición en tanto que ostenten el cargo que hayan determinado su designación.

7.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak batzorde-atal bereziak sortzea erabaki dezake gai zehatzei buruzko lanak eta txostenak egiteko. Batzorde-atal berezi horiek funtzionamendua beren eratze-erabakian zehaztutakoa izango da.

7.– Para la realización de trabajos e informes sobre materias concretas se podrán crear Comisiones Especiales mediante acuerdo en tal sentido de la Comisión Vasca de Deporte Escolar, atendiendo en cuanto a su funcionamiento a los términos del acuerdo de constitución.

17. artikulua.– Funtzioak.

Artículo 17.– Funciones.

Dekretu honetan aurreikusitako kasuez gainera, honako kasu hauetan ere landuko ditu bidezko txostenak Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak:

La Comisión Vasca de Deporte Escolar elaborará los informes, además de en los supuestos previstos en el presente Decreto, entre otros en los siguientes casos:

a) Hiru ibilbideen ezaugarri teknikoak.

a) Características técnicas de los tres itinerarios.

b) Jardueretan eta modalitateetan parte hartzeko adina.

b) Edades de participación en las diversas actividades y/o modalidades.

c) Eskolako kirolaren egituren eta eragileen kalitatea bermatzen duten irizpideak.

c) Criterios que aseguren la calidad de las estructuras o agentes del deporte escolar.

d) Eskola-umeek adinaren arabera egin beharreko jarduerak egokiro ezaugarritzen dituzten irizpideak.

d) Criterios que aseguren la adecuada caracterización de las actividades que deben realizar las y los escolares en las diferentes edades.

e) Kategoria bakoitzari dagokionaz gaindiko lurralde-eremuetako lehiaketetan parte hartzeko irizpideak.

e) Criterios para la participación en competiciones de ámbitos territoriales superiores a los establecidos para cada categoría.

f) Lehiaketetan parte hartzeko egiturak eta ezaugarri nagusiak.

f) Estructuras de participación y características principales de las competiciones.

g) Kirol talentuak eta promesak hautemateko programetan sartzeko sistema.

g) Sistema de acceso a los programas de identificación de talentos y promesas deportivas.

h) Kiroletako hasiera- eta teknifikazio-unitateak garatzeko irizpideak.

h) Criterios para el desarrollo de las unidades de iniciación deportiva y tecnificación deportiva.

i) Programa eta jardueretan genero-ikuspegia egokiro txertatzen direla ziurtatzeko irizpideak.

i) Criterios para asegurar la adecuada incorporación de la perspectiva de género en los distintos programas y actividades.

18. artikulua.– Quoruma eta erabakiak hartzea.

Artículo 18.– Quórum y adopción de acuerdos.

1.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordea legez osatu ahal izateko kideen erdiak eta bat gehiago egon behar dute bertan. Bilerak baliozkoak izateko nahitaezkoa da presidentea eta idazkaria bertan egotea.

1.– La Comisión Vasca de Deporte Escolar quedará válidamente constituida cuando concurran la mitad más uno de sus miembros. La válida celebración de las sesiones requerirá en todo caso la presencia del Presidente o Presidenta y del Secretario o Secretaria.

2.– Batzordearen erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilez hartuko dira. Berdinketak presidentearen kalitatezko botoaren bitartez ebatziko dira.

2.– Los acuerdos deberán ser adoptados por mayoría simple de las y los miembros presentes dirimiéndose los empates mediante el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.

3.– Botoa zuzenekoa eta pertsonala izango da. Botoa sekretua izango da edozein kidek presidenteari hala izatea eskatzen dionean.

3.– El sistema de votación responderá a los principios de voto directo y personal, debiendo garantizarse el voto secreto cuando cualquier miembro lo solicite a la Presidencia.

19. artikulua. – Txostenen ezaugarriak eta emateko epeak.

Artículo 19.– Carácter de los informes y plazo de emisión.

1.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordearen txostenak ez dira lotesleak izango, salbu eta araudiz kontrakoa xedatzen bada.

1.– Los informes de la Comisión Vasca de Deporte Escolar no serán vinculantes salvo que normativamente se disponga lo contrario.

2.– Eskaera egiten denetik hilabete baino lehen emango ditu bere txostenak Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak. Epe hori igaro eta txostenik eman ez badu, aldeko txostena emandakotzat ulertuko da.

2.– La Comisión Vasca de Deporte Escolar emitirá informe en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que el mismo se solicitó. De no emitirse el informe en el plazo señalado se entenderá otorgado el mismo con carácter favorable.

20. artikulua.– Bilera deialdia.

Artículo 20.– Convocatoria de reuniones.

Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeak hiru hilean behin, gutxienez, egingo ditu bere ohiko bilerak. Horietaz gainera, nahi beste aparteko bilera egin ahal izango ditu, bai presidentearen beraren eskariz bai bi kidek presidenteari egindako eskariz.

La Comisión Vasca de Deporte Escolar celebrarán al menos una reunión ordinaria cada trimestre, pudiendo celebrar cuantas sesiones extraordinarias consideren oportunas, bien por iniciativa de la Presidencia, bien a instancia de dos vocales dirigida a la Presidencia.

21. artikulua.– Funtzionamendu-gastuak.

Artículo 21.– Gastos de funcionamiento.

1.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordearen funtzionamendu-gastuak Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen sailaren aurrekontuen pentzudan izango dira.

1.– Los gastos de funcionamiento de la Comisión Vasca de Deporte Escolar serán con cargo a los créditos presupuestarios del departamento competente en materia de deportes del Gobierno Vasco.

2.– Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeko kideei edo bertan parte hartzen duten adituei ez zaie ordainsaririk emango. Dena dela, gastu eta dietak bai, ordainduko zaizkie, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan zerbitzu-arrazoiengatik oro har aurreikusten diren baldintza, kopuru eta mugen arabera.

2.– La pertenencia a la Comisión Vasca de Deporte Escolar o la participación de personas especializadas en la misma no dará lugar a retribución alguna, pero las y los miembros y participantes de dicha Comisión tendrán derecho al abono de los gastos y dietas en los términos que se determinan en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, de indemnizaciones por razón de servicio.

22. artikulua. – Kirol diziplina.

Artículo 22.– Disciplina deportiva.

1.– Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen sailak ezarritako diziplina arauak erabiliko dira eskolako kirolaren lehiaketetan.

1.– Las competiciones deportivas escolares se regirán por las normas disciplinarias que establezca el departamento competente en materia de deportes del Gobierno Vasco.

2.– Honako hauei dagokie kirol arloko diziplina-ahalmena erabiltzea, zeinek bere eskumen-esparruan:

2.– Corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

a) Lehen instantzian, parte hartzaileen gaineko eskolako kirolaren organo eskudunei.

a) En primera instancia, a los órganos competentes del deporte escolar sobre sus participantes.

b) Bigarren instantzian, Eskolako Kirolaren Euskal Batzordeari.

b) En segunda instancia, al Comité Vasco de Justicia Deportiva.

23. artikulua. – Ikuskatzeak.

Artículo 23.– Inspecciones.

1.– Eusko Jaurlaritzak eta lurralde historikoetan kirolaren eskumena duten foru organoek, bakoitzak bere eskumen-esparruaren barruan, eskolako kirolaren gaineko ikuskatze funtzioak egingo dituzte. Horretarako, eskolako kirolaren alorreko lege- eta arau-xedapenak betearazi egingo dituzte.

1.– El Gobierno Vasco y los órganos forales de los territorios históricos competentes en materia de deportes ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de inspección en el ámbito de deporte escolar, controlando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de deporte escolar.

2.– Kasuan kasu gaitutako pertsonek, dagokien espezializazio teknikoaz hornituta, egingo dituzte ikuskatzeak.

2.– La actividad inspectora se llevará a cabo por aquellas personas que, con la especialización técnica requerida en cada caso, resulten habilitadas para la inspección.

24. artikulua.– Zehapen-araubidea.

Artículo 24.– Régimen sancionador.

1.– Zehapen-prozedura honako lege-xedapen hauetan ezarritako zehapen-ahalmenaren gaineko printzipioetan oinarrituko da: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea; Zehatzeko Ahalmena Erabiltzeko Prozedurarako Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehapen Ahalmena arautzen duen otsailaren 20ko 2/1998 Legea.

1.– El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Arau-hausteak gertatzen direnean, dekretu honetan xedatutakoa eta Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeko zigor-araubidea aplikatuko dira.

2.– Se aplicará a las infracciones lo establecido en el presente Decreto y el régimen sancionador previsto en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

25. artikulua.– Eskolako kirolaren jarduteko titulazioak.

Artículo 25.– Titulaciones exigibles en materia de deporte escolar.

1.– Eskolako kirolean zuzendaritza zereginak, programazioa, planifikazioa, koordinazioa, kontrola, gainbegiratzea eta antzekoak burutzeko, beharrezkoa izango da Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentziatuaren titulua edo dagokion graduaren titulu baliokidea izatea.

1.– Para ejercer funciones de dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y funciones análogas en materia de deporte escolar será preciso estar en posesión del título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el título de Grado correspondiente.

2.– Kirol zuzendaritzako zeregin horiek kirol modalitate bakar batean burutzen badira, nahikoa izango da modalitate edo espezialitate horren Goi-mailako Kirol Teknikari titulua edo baliokidea izatea.

2.– Si las citadas actividades de dirección deportiva se ejercen en relación a una sola modalidad deportiva será posible desarrollar la actividad estando en posesión del título de Técnico Deportivo Superior de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente, o título equivalente.

3.– Ikastetxeetan eskola-orduz kanpo programatzen diren eskolako kirolaren zuzendaritza-jarduera horietan baliozkoa izango da, baita ere, gorputz-hezkuntzaren espezializazioan egindako Maisu-Maistra titulua edo baliokidea.

3.– Para las citadas actividades de dirección del deporte escolar que se programen en el seno de los centros educativos fuera del horario lectivo también será válido el título de Maestro con especialización en Educación Física, o título equivalente.

4.– Kirolaren Euskal Eskolak, lurralde historikoetako foru organoekin adostuta, prestakuntza-eskaintzak sustatuko ditu eskolako kirolari buruzko programetako entrenamendu, lehiaketa eta bestelako jardueretan parte hartzen duten pertsonei begira.

4.– La Escuela Vasca del Deporte promoverá, de común acuerdo con los órganos forales de los territorios históricos, ofertas formativas para las personas que colaboren en el desarrollo de los entrenamientos, competiciones y demás actividades que integran los programas de deporte escolar.

5.– Eusko Jaurlaritzan kirolaren eskumena duen saileko titularrak agindu bidez egokitu ahal izango ditu dekretu honetan jasotako tituluen ezinbestekotasuna, prestakuntza-eskaintza berrien ondorioz onartzen diren titulazio berriak barne hartzeko.

5.– Mediante Orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de deportes, podrá adaptarse la exigencia de los títulos contenidos en esta Decreto a las nuevas titulaciones que se aprueben como consecuencia de las nuevas ofertas formativas.

6.– Titulazio horiek eskatzeak ez du eraginik kirolaren esparruko lanbideetan lege bidez eskatzen diren titulazio ofizialetan.

6.– Las citadas exigencias de titulaciones se entienden sin perjuicio de la exigencia de titulaciones oficiales para el ejercicio de profesiones propias del deporte a través de la correspondiente Ley.

26. artikulua.– Aseguruak.

Artículo 26.– Seguros.

1.– Lurralde historikoko foru aldundiak honako aseguru-mota hauek, gutxienez, bermatu beharko dizkie eskolako kirolari buruzko programetan parte hartzen duten haurrei, langile teknikoei eta epailei:

1.– La Diputación Foral del territorio histórico deberá asegurar a los y las participantes, personal técnico, jueces, juezas, árbitros y árbitras que intervengan en las actividades deportivas incluidas en los programas de deporte escolar en las siguientes modalidades de seguro, como mínimo:

a) Osasun-laguntzako asegurua, baldin eta osasun sistema publikoak estaldurarik ematen ez badu eta kirolariak ez badu beste asegururik gorabeherei aurre egiteko.

a) Seguro de asistencia sanitaria para aquellos supuestos y ámbitos en que no exista cobertura del sistema público sanitario cuando el deportista no tenga cubiertas las contingencias a través de otro seguro.

b) Erantzukizun zibilerako asegurua.

b) Seguro de responsabilidad civil.

c) Kalte-ordainen asegurua, gorputz-atalen bat galduz gero edo galera funtzionalak nozituz gero, edo, aseguruei buruzko legediak ahalbidetzen duen kasuetan, heriotza gertatuz gero.

c) Seguro indemnizatorio para supuestos de pérdidas anatómicas o funcionales o, en los casos permitidos por la legislación de seguros, de fallecimiento del o de la participante.

2.– Aurreko idatz-zatiko a) letran aipatutako prestazioak gutxienez ekainaren 4ko 849/1993 Errege De-kretuan ezarritakoak izango dira (nahitaezko kirol-aseguruaren gutxieneko prestazioak ezartzen dituen Errege Dekretua) edota dekretu honetan ezarritakoak.

2.– Las prestaciones del seguro señalado en la letra a) del apartado anterior deberán ser, como mínimo, las establecidas en el anexo del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo para competiciones federadas de ámbito estatal, o las establecidas en desarrollo del presente Decreto.

3.– Erantzukizun zibilerako aseguruak gorputz-kalteak eta kalte moralak estaliko ditu, 125.000 euroko mugarekin biktima bakoitzeko eta 375.000 euro ezbehar bakoitzeko, eta kalte materialak 100.000 euroko mugarekin ezbehar bakoitzeko.

3.– El seguro de responsabilidad civil deberá cubrir los daños corporales y morales, hasta un límite de 125.000 euros por víctima con un límite máximo de 375.000 euros por siniestro y los daños materiales hasta un límite de 100.000 euros por siniestro.

4.– Erantzukizun zibilerako aseguruak eskatutako diru-kopuruaren 1.000ko 1erainoko gutxieneko salbuetsia eduki dezake, betiere 12.000 euro gainditu gabe.

4.– El seguro de responsabilidad civil podrá tener un mínimo exento de hasta el 1 por 1.000 de la cuantía que resulte exigible sin que en ningún caso dicho mínimo exento pueda superar la cantidad de 12.000 euros.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskolako kirolari buruzko programa publiko guztiek jasoko dute emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa, bai haien diseinuan bai programon exekuzioan ere.

Todos los programas públicos de desarrollo del deporte escolar incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

Eskolako kirolean eskumena duten herri-agintaritzek emakumeen kirola sustatuko dute eta kirol diziplinetan emakumeek ere benetan parte har dezaten bultzatuko dute, eskola-garaiko programa espezifikoak garatuz.

Los poderes públicos con competencias en materia de deporte escolar promoverán el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en edad escolar.

Herri-agintaritzek, halaber, ahalmen-urritasunik duten pertsonak eskolako kirolari buruzko programetan integratzen direla bermatuko dute.

Asimismo los poderes públicos garantizarán la integración de las personas con discapacidad en los programas de deporte escolar.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau, salbu eta 9.4, 10.4 eta 10.6 artikuluak, horien 2009-2010 ikasturtean jarriko baitira indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, excepto los artículos 9.4, 10.4 y 10.6 que lo harán en el curso escolar 2009-2010.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe gelditzen dira dekretu honen aurka doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, espresuki Eskolako kirolari buruzko ekainaren 5eko 160/1990 Dekretua eta Eskola kirola arautzen duen Dekretua aldatzen duen uztailaren 28ko 337/1994 Dekretua.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto y expresamente el Decreto 160/1990, de 5 de junio, sobre deporte escolar y el Decreto 337/1994, de 28 de julio, de modificación del Decreto que regula el deporte escolar.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko uztailaren 1ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental