Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

118. zk., 2008ko ekainaren 23a, astelehena

N.º 118, lunes 23 de junio de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
3810
3810

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko Dekretuarena: 43/2007 Dekretua, martxoaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena.

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen ekainaren 1eko 155/1993 Dekretuak 24.2.a) artikuluan xedatzen duenez, testuingurutik erraz argitzen diren hutsak eta omisioak eta, ondorioz, xedapen, egintza edo iragarkien esanahia aldatzen ez dutenak, argitaratzeko agindua eman duen organoak konponduko ditu, nahasbiderik ez sortzeko komeni denean. Horretarako, testu osoa edo kasuan kasuko testu-zatia zuzenduta argitaratuko du, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

El artículo 24.2.a) del Decreto 155/1993, por el que se regula el Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones materiales que se infieran claramente del contexto y no constituya modificación o alteración del sentido de las disposiciones, actos o anuncios, pero cuya rectificación se estime conveniente a fin de evitar posibles confusiones, se salvarán por los órganos que hayan ordenado su inserción, insertando la reproducción en el Boletín Oficial del País Vasco del texto o la parte necesaria del mismo con las debidas correcciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duen martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren eranskina 2007ko apirilaren 2an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (65. zenbakia), eta aurreko paragrafoan aipatutakoen moduko akatsak antzeman direnez dekretu horren argitalpenean, zuzenketa egitea dagokio:

Advertidos errores de dicha índole en el texto del anexo al Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 65, de 2 de abril de 2007, se procede a su oportuna corrección:

Dekretuaren eranskinean (Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Antolamendu Arauak du izenburua), 29. artikuluan (“Lehorreko inguruneko kostaldearen ertzetako erabileren eta jardueren arautze xehatua” du izenburua), erregulazio-matrizea dakarren koadro bat dago, eta 7938. orrialdean, euskaraz honela dio:

En el anexo al Decreto, titulado Normas de Ordenación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del artículo 29 titulado “Regulación pormenorizada de los márgenes costeros en el medio terrestre” existe un cuadro con la matriz de regulación, en cuya página 7942 en castellano se dice:

EPC

F

UE

Condicionantes

I

E

V

I

D) AZPIEGITURAK

E

x

D) INFRAESTRUCTURAS

x

D1. Garraiobideak

x

D1. Vías de transporte

P

D1.1. Hornitegiak

3

2

2

2(8)

3

3

2

2

-

2

2a

3

2a

D3. Lurpeko lineak

2a

2a

D3.1. Gasa, petrolioa, saneamendua, etab.

2a

3

D3.1. gas, petróleo, saneamiento, etc.

2a

D3.2. Telekomunikazioak, ura, energia elektrikoa

2a

2a

2a

2a

X

D3.2. telecomunicaciones, agua, energía eléctrica

2a

2a

2a

C

X

D4.1. Ibilgailuak aire zabalean aparkatzeko azalera handiak (>50 ibilgailu)

D4. Instalaciones técnicas de servicios de carácter NO lineal tipo A

3

3

3

3

2a(8)

2a

3

3

2a

2a

3

3

3

3

D4.4. Hondakin-uren araztegiak eta ur-biltegi handiak

2(8)

3

P

3

3

C

3(2)

2

3

3

-

D4.5. Plantas de tratamiento de residuos sólidos y vertederos controlados

D4.5.3. Transferentzia-instalazioak

2a(8)

2a

-

D4.5.1. Residuos sólidos urbanos y asimilables

3

D4.5.2. Hondakin toxikoak eta arriskutsuak

3

3

3

3

3

3

-

3

2

3

3

X

3

3

3

3

C

3

3

3

3

2a

3

3

D5.2. Faroak, irrati-faroak

2

2

-

-

3

3

2a

2a(8)

2a

3

3

2a

2a(8)

2a

D5.2. Faros, radiofaros

2

2

2

2

2a

X

D6. Bideratzeak eta kanalizazioak

D5.4. Accesos urbanos de entidad menor

3

2

2

D7. Portu-azpiegiturak

D5.5. Aprovechamiento de la energía marina

2

2

D7.1. Dartsena eta merkataritzako edo arrantzako portua

2(6)

3

2

2

C

2(8)

X

2

X

2

D7.2. Kirol-portua

-

3

2

-

-

3

2

-

3(6)

D8. Itsas pasealekuen eraikuntza

3

-

2a

2(6)

X

-

D9. Kostaldea defendatzeko obrak: harri-lubetak, dikeak

-

3(6)

-

3(6)

-

2

-

-

X

D7.4.Embarcadero flotante

3

3

2a

2a

2a

2a

2

3

ERABILERA ETA JARDUERA

USOS Y ACTIVIDADES

EGUNGOAK EDO POTENTZIALAK

ACTUALES O POTENCIALES

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN

ANTOLAMENDU KATEGORIAK.

EPE

EPE

EPC

MA1

MA2

MA1

MA2

AG

UE

F

Baldintza-tzaile gainjarriak

AG

Superpuestos

V

x

P

3

3

D1.1. Estaciones de servicio

3

2

2(8)

3

3

3

2

D1.2. Autobideak, autobiak, errepideak eta trenbide-lineak egitea

3

D1.2. Ejecución de autopistas, autovías, carreteras y líneas de ferrocarril

2

2

3

3

2

2

D2. Aireko lineak

2

3

3

-

2a

2a(8)

2a

2a

D2. Líneas de tendido aéreo

3

2a(8)

2a

C

D3. Líneas subterráneas

X

3

2a

2a

C

2a(8)

2a

X

3

2a

2a

2a

2a(8)

2a

2a

2a

3

2a

D4. A motako zerbitzu-instalazio EZ linealen instalazio teknikoak

2a

2a

2a

C

C

D4.1. Grandes superficies de estacionamiento al aire libre (> 50 vehículos)

D4.2. Ur-biltegi handiak, ura tratatzeko instalazioak eta urtegiak

3

3

3

3

3

3

2a(8)

3

2a(8)

3

P

3

C

D4.3. Energia eta gasa sortzea eta transformatzea

D4.2. Grandes depósitos y plantas de tratamiento de agua y embalses

3

3

3

3

3

3

3

3

2a(8)

C

2a

P

3(2)

2

2

2

D4.3. Producción y transformación de energía y gas

3

2a

3

3

3

D4.5. Hondakin solidoak tratatzeko instalazioak eta zabortegi kontrolatuak

3

D4.4. Plantas depuradoras de aguas residuales y grandes depósitos

2

D4.5.1. Hiri-hondakin solidoak eta parekagarriak

2

3

2(8)

2a

3

3

3

3

P

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

D4.5.3. Plantas de transferencia

D4.5.3. Hondakindegiak eta bestelako zabortegi baimenduak

3

3

3

3

3

3

3

2a(8)

3

3

2a

D4.5.3.1. Dragatze-materialen isurketa

D4.5.2. Residuos tóxicos y peligrosos

3

3

3

3

3

3

3

3

2

D5. B motako zerbitzu-instalazio EZ linealen instalazio teknikoak

D4.5.3. Escombreras y otros vertederos autorizados

3

3

D5.1. Irratiko dorreak, antenak, estazio igorle-hartzaileak, etab.

3

D4.5.3.1. Vertido de materiales de dragado

2a(8)

2a

3

3

3

C

3

2

2

X

-

2

2

D5. Instalaciones técnicas de servicios de carácter NO lineal tipo B

D5.3. Tamaina txikiko aparkalekuak (< 50 ibilgailu)

3

C

D5.1. Torres, antenas, estaciones emisoras-receptoras de radio, etc.

3(3)

3

D5.4. Garrantzi txikiko hiri-sarbideak

2a

3

2a(8)

2a

2a

2a

3

2a

C

2

D5.5. Itsas energiaren aprobetxamendua

2

3

-

-

2

2

-

2

2

2

2

D5.3. Aparcamientos de pequeña dimensión (< 50 vehículos)

D5.6. Parke eolikoak

3

3

2

3

3

2

2(8)

2a

2a(8)

2

C

3(3)

X

3

3

2

2a

2a

2

2

2a

2a(8)

2a

X

2a

3

2

C

2

X

2

X

2

3(6)

D5.6. Parques eólicos

2

C

3(6)

X

2(6)

-

X

D6. Encauzamientos y canalizaciones

-

-

3

3

2

2

D7.3. Ontzien amarradura

2

2

2

2

X

-

-

3

D7.Infraestructuras portuarias

D7.4. Ur gaineko ontziralekua

C

-

-

X

X

-

3

D7.1. Dársena y Puerto Comercial o Pesquero

2(6)

X

3

-

C

X

-

2a

X

D7.2. Puerto deportivo

3(6)

-

-

-

3

2a

2

D7.3. Amarre de embarcaciones

2

D10. Instalazio aeronautikoak

-

-

3

P

3

D.10.1. Aireportuak, aerodromoak

2

3

-

3

3

-

-

2a(8)

2a

-

3

P

X

D10.2. Heliportuak, bestelakoak

D8. Construcción de paseos marítimos

3

3

3

3

-

2a

2a(8)

-

-

3

D.11. Publizitatea: hesiak eta publizitate-kartelak instalatzea

X

3

D9. Obras de defensa costera: escolleras, diques

3

3

3(6)

3(6)

2(8)

2

-

-

-

Eta honakoa esan behar du:

2a

ERABILERA ETA JARDUERA

ANTOLAMENDU KATEGORIAK.

MA2

F

AG

UE

P

D10.1. Aeropuertos, aeródromos

3

V

3

I

3

E

3

2a(8)

D) AZPIEGITURAK

2a

3

x

D1. Garraiobideak

D10.2. Helipuertos, otros

3

2a

2a(8)

P

2a

D1.1. Hornitegiak

2

3

2(8)

3

EGUNGOAK EDO POTENTZIALAK

2

EPE

EPC

MA1

D10. Instalaciones aeronáuticas

Baldintza-tzaile gainjarriak

X

P

x

3

2a

3

3

3

3

D.11.Publicidad: instalación de vallas y carteles de publicidad

3

2(8)

2

3

3

2

2

D1.2. Autobideak, autobiak, errepideak eta trenbide-lineak egitea

3

3

2

Debe decir:

2

2

EPC

2a

2a

V

E

C

D) INFRAESTRUCTURAS

X

2a

2a

2a(8)

2a

3

2a

2a

2a

3

D4. A motako zerbitzu-instalazio EZ linealen instalazio teknikoak

3

2

2

3

3

3

2a(8)

3

C

2a

3

3

2a(8)

2a

3

P

3

3

3

3

C

2a

2

2(8)

2a

D4.5. Hondakin solidoak tratatzeko instalazioak eta zabortegi kontrolatuak

2a

2a

2a

D4. Instalaciones técnicas de servicios de carácter NO lineal tipo A

D4.5.1. Hiri-hondakin solidoak eta parekagarriak

-

3

3

3

C

D4.5.3. Hondakindegiak eta bestelako zabortegi baimenduak

3

3

2a(8)

3

D4.5.3.1. Transferentzia-instalazioak

2a(8)

3

3

D4.5.4. Dragatze-materialen isurketa

3

3

3

3

2

2

2

D5. B motako zerbitzu-instalazio EZ linealen instalazio teknikoak

2

2a

C

D4.5. Plantas de tratamiento de residuos sólidos y vertederos controlados

D5.1. Irratiko dorreak, antenak, estazio igorle-hartzaileak, etab.

2a(8)

2a

3

D4.5.1. Residuos sólidos urbanos y asimilables

C

3

2

-

2

D4.5.2. Residuos tóxicos y peligrosos

3

2a

3

D5.4. Garrantzi txikiko hiri-sarbideak

D4.5.3. Escombreras y otros vertederos autorizados

3

2a

2a

3

3

2

2

3

2a

D5.6. Parke eolikoak

-

3

2

3

3

2

2

X

C

3

3

C

3

X

2a

X

2a(8)

D7.1. Dartsena eta merkataritzako edo arrantzako portua

2a

3(6)

D5.2. Faros, radiofaros

2

C

2

X

-

X

-

D7.2. Kirol-portua

-

3(6)

-

D5.3. Aparcamientos de pequeña dimensión (< 50 vehículos)

3

2

-

3

D5.4. Accesos urbanos de entidad menor

-

-

2a

X

3

-

2

X

3(6)

-

2

2

C

X

3

3

P

2

X

2

3

2a

3

P

3

3

2a

3

2(6)

D.11. Publizitatea: hesiak eta publizitate-kartelak instalatzea

2

3

USOS Y ACTIVIDADES

2

ACTUALES O POTENCIALES

-

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN

EPE

MA1

D2. Aireko lineak

MA2

3

3

F

AG

2a

2a(8)

UE

2a

Condicionantes

Superpuestos

D3. Lurpeko lineak

I

x

D3.1. Gasa, petrolioa, saneamendua, etab.

x

3

2a

D1. Vías de transporte

P

D3.2. Telekomunikazioak, ura, energia elektrikoa

D1.1. Estaciones de servicio

2a

2a

3

3

2a

2a

3

2

2(8)

X

2

D1.2. Ejecución de autopistas, autovías, carreteras y líneas de ferrocarril

3

C

2

2

D4.1. Ibilgailuak aire zabalean aparkatzeko azalera handiak (>50 ibilgailu)

-

3

D2. Líneas de tendido aéreo

2a

3

3

2a

D4.2. Ur-biltegi handiak, ura tratatzeko instalazioak eta urtegiak

2a(8)

3

2a

2a

3

D3. Líneas subterráneas

D4.3. Energia eta gasa sortzea eta transformatzea

3

C

X

3

3

3

D3.1. gas, petróleo, saneamiento, etc.

2a

D4.4. Hondakin-uren araztegiak eta ur-biltegi handiak

2a

3(2)

2a(8)

2a

2

2

3

2a

3

D3.2. telecomunicaciones, agua, energía eléctrica

P

2a

2a

2a

X

3

3

3

3

3

3

C

D4.1. Grandes superficies de estacionamiento al aire libre (> 50 vehículos)

D4.5.2. Hondakin toxikoak eta arriskutsuak

3

3

3

3

3

3

3

2a(8)

3

3

2a

3

D4.2. Grandes depósitos y plantas de tratamiento de agua y embalses

3

3

3

3

3

3

3

3

2a

P

3

3

3

3

D4.3. Producción y transformación de energía y gas

3

2a

-

3

3

3

3

C

3

D4.4. Plantas depuradoras de aguas residuales y grandes depósitos

3(2)

X

2

2(8)

3

P

3

3

3

2a

3

D5.2. Faroak, irrati-faroak

3

2

3

3

-

-

3

-

2

3

D5.3. Tamaina txikiko aparkalekuak (< 50 ibilgailu)

3

3

3

3

3

2a

2a(8)

3

3

3(3)

3

2a

2a

3

3

2a(8)

2a

3

3

3

D5.5. Itsas energiaren aprobetxamendua

D4.5.3.1. Plantas de transferencia

2

2

3

3

2

2

3

2a(8)

2

2

2

2(8)

D4.5.4. Vertido de materiales de dragado

3

2

C

3

X

3

X

3

D6. Bideratzeak eta kanalizazioak

2

3

2

2

2

X

D5. Instalaciones técnicas de servicios de carácter NO lineal tipo B

2

D7. Portu-azpiegiturak

D5.1. Torres, antenas, estaciones emisoras-receptoras de radio, etc.

3

2(6)

C

2

2(6)

-

2

-

-

3

3

D7.3. Ontzien amarradura

3

2

2a

2a(8)

-

-

2a

3(3)

-

3

D7.4. Ur gaineko ontziralekua

2a

3

2

2a

2a

-

-

2a(8)

2a

3

D8. Itsas pasealekuen eraikuntza

D5.5. Aprovechamiento de la energía marina

3

3

2

-

-

2

2

2a

2a

2

2

D9. Kostaldea defendatzeko obrak: harri-lubetak, dikeak

D5.6. Parques eólicos

3(6)

-

3

2

-

2a

2

2

2(8)

2

D10. Instalazio aeronautikoak

X

D6. Encauzamientos y canalizaciones

2

D.10.1. Aireportuak, aerodromoak

2

3

3

2

3

2a(8)

X

D7.Infraestructuras portuarias

D10.2. Heliportuak, bestelakoak

2a

C

X

2a(8)

2a

X

D7.1. Dársena y Puerto Comercial o Pesquero

3(6)

3

3

3

C

2(8)

2

X

X

D7.2. Puerto deportivo

3(6)

2(6)

-

-

-

-

3

D7.3. Amarre de embarcaciones

2

2

-

-

-

-

3

D7.4.Embarcadero flotante

3

2

-

-

-

-

3

X

D8. Construcción de paseos marítimos

3

3

-

-

-

2a

2a

X

D9. Obras de defensa costera: escolleras, diques

3(6)

3(6)

-

-

-

2a

2

D10. Instalaciones aeronáuticas

P

X

D10.1. Aeropuertos, aeródromos

3

3

3

3

2a(8)

2a

3

P

D10.2. Helipuertos, otros

3

3

2a

2a

2a(8)

2a

3

D.11.Publicidad: instalación de vallas y carteles de publicidad

3

3

3

2

2(8)

2

3


Azterketa dokumentala


Análisis documental