Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

97. zk., 2008ko maiatzaren 23a, ostirala

N.º 97, viernes 23 de mayo de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Agricultura, Pesca y Alimentación
3170
3170

AGINDUA, 2008ko apirilaren 8koa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuena. Horren bidez, Dulantzi Sektorera handitu da nitratoengatik kutsatzeko arriskuan dagoen eremua: Vitoria-Gasteizko Unitate hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea.

ORDEN de 8 de abril de 2008, de los Consejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se amplía al Sector Dulantzi la zona vulnerable a la contaminación por nitratos unidad hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, sector oriental.

Kontseiluaren 91/676/EEE Zuzentarauak, 1991ko abenduaren 12koak, 3. artikuluaren 2. puntuan ezartzen du estatukideek Arriskuko Eremu izendatuko dituztela beren lurraldean nitrato-maila jakin batzuk gainditzen dituzten urak biltzen dituzten guneak.

La Directiva del Consejo 91/676/CEE de 12 de diciembre de 1991, establece en el punto 2 del artículo 3, que los Estados miembros declararán como zonas vulnerables a aquellas zonas de su territorio cuyas aguas superen unos determinados niveles de nitratos.

Espainiako Estatuak ura nekazaritzatik eratorritako nitratoek sortutako kutsaduratik babesteari buruzko otsailaren 16ko 261/1996 Errege Dekretuaren bidez bere legeriara egokitu zuen zuzentarau hori.

El Estado español traspuso esa directiva mediante Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Eusko Jaurlaritzari dagozkion eskumenak gauzatuz, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretua onartu zen, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena. Dekretu honen xedapen gehigarrian Arriskuko Eremutzat hartzen da inguru hau:

En el ejercicio de las competencias correspondientes al Gobierno Vasco, se aprobó el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la disposición adicional a este Decreto se designa como Zona Vulnerable a la siguiente área:

– Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea.

– Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Oriental

Hala izendatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan uren kalitateari dagokionez eginiko jarraipenek erakutsi dute Dulantzi Sektoreak, Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoari dagokionak, nekazaritzatik eratorritako nitratoen eragin nabarmena duela, eta Arriskuko Eremu izendatzeko 91/676/EEE Zuzentarauan ezarritako baldintzak betetzen direla. Ondorioz, beharrezkotzat jo da egungo Arriskuko Eremua handitzea, Dulantzi Sektorea barne hartzeko.

Con posterioridad a la declaración, los seguimientos de la calidad de las aguas realizados en el ámbito del País Vasco han indicado que el Sector Dulantzi, perteneciente también a la Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, también está afectado de forma significativa por nitratos de origen agrario, y que se cumplen los requisitos establecidos por la Directiva 91/676/CEE para que sea declarado Zona Vulnerable. En consecuencia, se ha considerado necesario proceder a la ampliación de la actual Zona Vulnerable para abarcar el Sector Dulantzi.

390/1998 Dekretuak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzatik eratorritako nitratoekin urak kutsatzeko arriskuan dauden guneak Arriskuko Eremu izendatzea Industria, Nekazaritza eta Arrantza, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen, eta Garraio eta Herri Lan sailburuen baterako Aginduaren bidez egingo dela. Hori guztia, Euskal Autonomia Estatutuaren 10. artikuluko 9. eta 11. puntuen arabera; izan ere, horren arabera Autonomia Erkidego honi dagokio nekazaritzako eskumen osoa, ekonomiaren antolamendu orokorrari jarraiki, bai eta uraren ustiapenaren eta ubide eta ureztapenen gaineko eskumena ere, baldin eta azken hauek beren ibilbide osoa EAEn barrena egiten badute, eta Konstituzioko 149.1.25 artikuluan dioenaren kaltetan izan gabe betiere.

El Decreto 390/1998 establece que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la declaración de Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria se realizará mediante Orden conjunta de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca, de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y de Transportes y Obras Públicas. Todo ello conforme al artículo 10, puntos 9 y 11 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, por el que corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, de acuerdo con la ordenación general de la economía y en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurran íntegramente dentro del País Vasco, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.25 de la Constitución.

Jarduketa-eremu horietako egitekoen gauzapena Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailari, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailari eta Garraio eta Herri Lan Sailari zegokien urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 10. eta 15. artikuluetan xedatutakoa betez. Dekretu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzeari buruzkoa eta horien egiteko eta jarduketa-eremuak finkatzeari buruzkoa da.

En el momento de la redacción del citado Decreto 390/1998, el ejercicio de las funciones referentes a dichas áreas de actuación correspondía al Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente y al Departamento de Transportes y Obras Públicas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 10 y 15 del Decreto 1/1995, de 3 de enero, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzeari buruzko eta horien egiteko eta jarduketa-eremuak finkatzeari buruzko ekainaren 27ko 8/2005 Dekretuak 15.eta 17. artikuluetan, hurrenez hurren, ezartzen du Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila direla uren eta nekazaritza arloetan eskumena duten sailak.

El Decreto 8/2005, de 27 de junio, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos establece, en sus artículos 15 y 17 respectivamente, que los departamentos competentes en materia de Aguas y Agricultura son el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Urei buruzko ekainaren 23ko 1/2006 Legeak II. kapituluan sortu eta arautzen du Uraren Euskal Agentzia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagozkion eskumenen esparruan uren arloaren gaineko ardura duen erakunde gisa.

La Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, crea y regula en su Capítulo II la Agencia Vasca del Agua como entidad responsable en materia de aguas en el ámbito de las competencias que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Abenduaren 18ko 240/2007 Dekretuaren bidez onartu dira aipaturiko Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak, eta haren azken xedapenetan lehenengoak Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen 340/2005 Dekretuaren 3. artikulua aldatzen du, Uraren Euskal Agentzia sail horri atxikitzeko hirugarren atal bat gehituz.

Mediante el Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, se aprueban los Estatutos de la citada Agencia Vasca del Agua y su Disposición Final Primera modifica el artículo 3 el Decreto 340/2005, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, añadiendo un apartado tercero por el que se adscribe a éste la Agencia Vasca del Agua.

Horiek horrela, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuak hau

Por todo lo expuesto, la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación,

XEDATU DUTE:
DISPONEN:

Artikulu bakarra.– Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea Arriskuko Eremua handitzea.

Artículo único.– Ampliación de la Zona Vulnerable Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Oriental.

Handitu egingo da Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea Arriskuko Eremua, unitate hidrogeologiko horretako Dulantzi Sektorea eta haren nekazaritza-erabilerako errekarga-eremuak barne hartzeko. Era horretan, handitze horren emaitza izango den Arriskuko Eremuari honela deituko zaio:

Se amplía la Zona Vulnerable Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sector Oriental para incluir el Sector Dulantzi de la misma Unidad Hidrogeológica, así como sus áreas de recarga ocupadas por usos agrarios. De esta forma, la Zona Vulnerable resultante pasa a denominarse:

– Vitoria-Gasteizko Unitate Hidrogeologikoa, Ekialdeko Sektorea eta Dulantzi.

– Unidad Hidrogeológica Vitoria-Gasteiz, Sectores Oriental y Dulantzi.

Eremu horri buruzko deskribapen kartografikoa eta inguratzen duen poligonoaren koordenatuak agindu honen eranskinean agertzen dira.

La descripción cartográfica de esta Zona, así como las coordenadas del polígono que la limita, figuran como anexo a la presente Orden.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak agindu honen bidez izendatutako Arriskuko Eremuaren handitzearen berri emango dio Ingurumen Ministerioari.

Primera.– El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunicará al Ministerio de Medio Ambiente la ampliación de la Zona Vulnerable declarada mediante la presente Orden.

Bigarrena.– Administrazio-bidea amaitzen duen agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari edo Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuari, hilabeteko epean, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Segunda.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o bien ante el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Xedapen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Tercera.– La presente disposición producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2008.

Ingurumen eta

La Consejera de Medio Ambiente

Lurralde Antolamendu sailburua,

y Ordenación del Territorio,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua,

El Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación,

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

ERASKINA / ANEXO
ERASKINA / ANEXO

DEFINICIÓN DE ZONA VULNERABLE A LA CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

NITRATOEN KUTSADURAK ERRAZ ERASO DEZAKEEN EREMUAREN MUGAKETA

NITRATOEN KUTSADURAK ERRAZ ERASO DEZAKEEN EREMUAREN MUGAKETA
UNIDAD HIDROGEOLOGICA VITORIA. SECTOR ORIENTAL - DULANTZI

GASTEIZKO UNITATE HIDROGEOLOGIKOA. EKIALDEA - DULANTZI

GASTEIZKO UNITATE HIDROGEOLOGIKOA. EKIALDEA - DULANTZI

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental