Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2008ko apirilaren 25a, ostirala

N.º 79, viernes 25 de abril de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
2522
2522

AGINDUA, 2008ko martxoaren 10ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan —fondo publikoekin ordaindutakoetan— ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena.

ORDEN de 10 de marzo de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se fijan las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes de los niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos.

Ikastetxeek, beren autonomiaz baliatuz, beren eskola-jarduerak planifikatu eta antolatzen dituzte. Urte barruan eskola-jarduera horiek burutzeko, beharrezkoa da ikasturte bakoitzerako eskola-egutegia finkatzea.

Los Centros docentes en ejercicio de su autonomía organizan y planifican sus actividades escolares. El desarrollo temporal de las mismas exige la fijación de un calendario escolar para cada curso académico.

2006ko maiatzaren 10eko Aginduak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarenak, eskola-egutegi horiek egin eta onesteko kontutan hartu behar diren oinarrizko arauak zehaztu ditu, edonola ere ikastetxeen autonomia errespetatuz, beharrezkoa den antolakuntza- eta pedagogi-koherentzia bateragarria bermatzeko.

La Orden de 10 de mayo de 2006, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, fija las normas básicas que han de tenerse en cuenta en la elaboración y aprobación de estos calendarios, en orden a garantizar la necesaria coherencia pedagógica y organizativa compatible, en todo caso, con la autonomía de los Centros.

Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak bosgarren xedapen gehigarrian ezartzen duenaren arabera, eskola-egutegiak derrigorrezko eskoletarako 175 eskola-egun izango ditu gutxienez.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su Disposición Adicional Quinta, que el calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.

Beste alde batetik, urriaren 16ko 175/2007 Dekretuak, Oinarrizko Heziketaren curriculuma ezarri eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak dio eskola-egutegiak gutxienez 175 eskola-egun izango dituela.

Por su parte, el Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determina que el calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos.

Aipatutako araudiak betetzeko beharrezkoa da 2006ko maiatzaren 10eko Agindua ordezkatzen duen Agindu bat ateratzea.

Con objeto de dar cumplimiento a las normativas citadas resulta necesario promulgar una nueva Orden que sustituya a la Orden de 10 de mayo de 2006.

Halaber, beharrezkoa da Agindu berriaren testuan arte-, hizkuntza- eta kirol-irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeen eskola-egutegia egiteko oinarrizko arauak gehitzea, baita egutegia egin, onestsi eta aldatzeari dagokion araudia eguneratzea ere.

Es asimismo necesario incluir en el texto de la nueva Orden las normas básicas para la elaboración del calendario escolar de los Centros que imparten las enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas, así como actualizar la normativa referida a la elaboración, aprobación y modificación del calendario.

Horiek horrela, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak aurreikusitako izapideak egin ondoren, eta eman zaizkidan eskuduntzez baliatuz, honako hau

En su virtud, una vez realizados los trámites previstos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en uso de las facultades que me han sido otorgadas,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea eta ezarpen-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Agindu honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpeko pribatuetan ikasturte bakoitzean eskola-egutegia burutzea arautzeko arauak finkatzea da.

1.– Es objeto de la presente Orden fijar las normas que han de regular la elaboración, en cada curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes públicos y privados concertados de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Agindu hau Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko araubide orokorreko edo araubide bereziko irakaskuntza ematen duten ikastetxe publiko eta itunpeko pribatu guztiei ezarriko zaie.

2.– La presente Orden será de aplicación en todos los Centros docentes públicos y privados concertados ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de régimen general o de régimen especial de niveles no universitarios.

2. artikulua.– Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Hezkuntza Berezia.

Artículo 2.– Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial.

1.– Abenduaren 17ko 297/2002 Dekretuan Haur Eskoletarako xedatutakoari kalterik egin gabe, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako mailetan eta Hezkuntza Bereziko ikastetxe berezietan, ikasturte bakoitzaren iraupena 875 ordukoa izango da eta goiz eta arratsaldetan gutxienez 175 egunetan emango dira (urriaren 16ko 175/2007 Dekretuko 14. artikuluko 4. paragrafoan jasotako salbuespenetan ez ezik).

1.– Sin perjuicio de lo establecido para las Escuelas Infantiles en el Decreto 297/2002, de 17 de diciembre, en los niveles educativos de Educación Infantil y Educación Primaria, y en los Centros específicos de Educación Especial, la duración de cada uno de los cursos será de 875 horas, que se impartirán en un mínimo de 175 días de impartición efectiva de clases, en jornadas de mañana y tarde (salvo en las excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 14 del Decreto 175/2007, de 16 de octubre).

2.– Eguneroko ordutegian ezin izango da 30 minutu baino gutxiagoko eskolak izan.

2.– El horario diario no podrá contemplar sesiones de clase de duración inferior a 30 minutos.

3. artikulua.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

Artículo 3.– Educación Secundaria Obligatoria.

1.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasturte bakoitzaren iraupena 1.050 ordukoa izango da eta goiz eta arratsaldetan gutxienez 175 egunetan emango dira (urriaren 16ko 175/2007 Dekretuko 14. artikuluko 4. paragrafoan jasotako salbuespenetan izan ezik).

1.– La duración de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, será de 1.050 horas, que se impartirán en un mínimo de 175 días de impartición efectiva de clases, en jornadas de mañana y tarde (salvo en las excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 14 del Decreto 175/2007, de 16 de octubre).

2.– Ezohiko deialdiko azterketak ekainean egingo dira, eskolak emateko egunak amaitzen direnean.

2.– Las pruebas de la convocatoria extraordinaria se celebrarán en el mes de junio, una vez finalizados los días de impartición efectiva de clases.

4. artikulua.– Batxilergoa eta Heziketa Zikloak.

Artículo 4.– Bachillerato y Ciclos Formativos.

1.– Batxilergoan eta Heziketa Zikloetan, ikasturteak 175 eskola-eguneko iraupena izango du gutxienez. Horretarako, klasea emateko egunak (160 gutxienez) eta ohiko eta ezohiko deialdietako azken probak eta ebaluazioak egiteko erabiltzen direnak besterik ez dira izango eskola-egunak.

1.– En el Bachillerato y en los Ciclos Formativos el curso escolar tendrá una duración mínima de 175 días lectivos. A estos efectos, tendrán la consideración de días lectivos únicamente los destinados a la impartición efectiva de clases, que deberán ser 160 como mínimo, así como aquellos que se dediquen a la realización de las pruebas y evaluaciones finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

2.– Aipatutako 160 eskola-egunak klasea emateko egunak izango dira, beraz ezingo dira gainditu gabeko irakasgaiak dituzten ikasleei azterketak egiteko erabili, ezta ebaluazio-bilerak, klaustroak edo antzeko ekintzak egiteko ere.

2.– Los 160 días de clase mencionados serán días de clase efectiva y no podrán suspenderse las clases para realizar exámenes a los alumnos y alumnas con asignaturas pendientes, juntas de evaluación, claustros y otras actividades análogas.

3.– Heziketa Zikloei dagokien egutegia ziklo bakoitzaren iraupena kontuan izanda egingo da. Beraz, ez da nahikoa izango gutxienez eskola emateko 160 egun ezartzea, baizik eta ikasle guztiei ziklo bakoitzari arau bidez dagozkion ordu guztiak ematea bermatu beharko da.

3.– El calendario correspondiente a los Ciclos Formativos se establecerá teniendo en cuenta la duración de cada Ciclo. No será suficiente, por tanto, con establecer como mínimo los 160 días de impartición efectiva de clases, sino que habrá que garantizar que a todos los alumnos y alumnas se les imparte el cómputo total de horas que corresponde reglamentariamente a cada Ciclo.

4.– Maiatzeko eta ekaineko batxilergoko eskola-egutegia ikastetxeek erabakiko dute, unibertsitatera sartzeko probak ekainaren erdi aldera (ohiko deialdia) eta uztailean (ezohiko deialdia) egingo direla kontuan harturik.

4.– Los Centros determinarán el calendario lectivo de los meses de mayo y junio del Bachillerato teniendo en cuenta que las pruebas de acceso a la Universidad se celebrarán a mediados de junio (Convocatoria ordinaria) y en el mes de julio (Convocatoria extraordinaria).

5.– Ohiko deialdiaren azken ebaluazioa egin ondoren, Batxilergoko bigarren ikasturtean eskolak emango dira Selektibitate proba prestatzeko. Egun hauek eta Batxilergoko bi kurtsoetako ezohiko deialdiaren azterketak prestatzeko erabili litezkeen egunak, eskola-eguntzat hartuko dira.

5.– Una vez realizada la evaluación final de la convocatoria ordinaria, en el segundo curso de Bachillerato se seguirán impartiendo las clases como preparación para la prueba de Selectividad. Estos días, así como los días que se dediquen a la preparación de las pruebas de la convocatoria extraordinaria de los dos cursos de Bachillerato, tendrán la consideración de días lectivos.

Ez-ohiko deialdiko probak prestatzeko eskoletan derrigor hartuko dute parte gainditu ez duten ikasleek, eta gainerakoek nahi badute. Edonola ere, bai eskola horien bidez, bai antolatuko daitezkeen beste eskola edo jarduera alternatiboen bidez, ikastetxeek bermatu egin behar dute Batxilergoko bi mailetako ikasleek benetan, eta gutxienez, 160 eskola egun efektiboak izango dituztela.

A las clases de preparación de las pruebas de la convocatoria extraordinaria tendrán obligación de acudir todos los alumnos y alumnas suspendidas, estando también abiertas al resto de alumnos y alumnas del curso correspondiente. En cualquier caso, bien mediante estas clases, bien mediante la organización de otras clases o actividades alternativas, los centros deberán garantizar que todo el alumnado de ambos cursos de Bachillerato reciba, como mínimo, los 160 días de impartición efectiva de clases.

5. artikulua.– Arte, Hizkuntza eta Kirol Irakaskuntzak.

Artículo 5.– Enseñanzas artísticas, Enseñanzas de idiomas y Enseñanzas deportivas.

1.– Arte irakaskuntza ematen duten eta Musika Eskolen araudia duten ikastetxeetan, Musika eta Dantzako oinarrizko irakaskuntza eta profesionalak, baita Arte Plastiko eta Diseinuko irakaskuntza profesionalak eta Goi Mailako Ikasketak ere, ikasturteak 175 eskola-eguneko iraupena izango du, eta horietatik 160 gutxienez, eskolak emateko egunak izango dira.

1.– En los Centros que impartan enseñanzas artísticas en régimen de Escuela de Música, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, así como enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño, el curso escolar tendrá una duración de 175 días lectivos de los cuales 160, como mínimo, serán de impartición efectiva de clase.

Aipatutako 160 eskola-egunak ezin izango dira ikasturte amaierako gradu-, nota-, sari-, matrikula-, sarrera- edo aukeratzeko probetarako erabili. Ezin izango dira ezta ere eskolak eten azterketa-aldia zehazteko, gainditu gabeko irakasgaiak dituzten ikasleentzako azterketak egiteko edo klaustroak edo ebaluazio-bilerak egiteko.

Los 160 días de clase mencionados no podrán destinarse a pruebas de fin de curso, grado, nota, premio, matrícula, acceso o selección. Tampoco se podrán interrumpir las clases para establecer periodos de exámenes, hacer exámenes para el alumnado con asignaturas pendientes, o realizar juntas de evaluación o claustros.

Arte Plastiko eta Diseinuko Heziketa Zikloei dagokien egutegia ziklo bakoitzaren iraupena kontuan izanda egingo da. Beraz, ez da nahikoa izango gutxienez eskola emateko 160 egun ezartzea, baizik eta ikasle guztiei ziklo bakoitzari arau bidez dagozkion ordu guztiak ematea bermatu beharko da.

El calendario correspondiente a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño se establecerá teniendo en cuenta la duración de cada Ciclo. No será suficiente, por tanto, con establecer como mínimo los 160 días de impartición efectiva de clases, sino que habrá que garantizar que a todos los alumnos y alumnas se les imparte el cómputo total de horas que corresponde reglamentariamente a cada Ciclo.

Ikasleek ebaluazio jarraituaren prozesuan gainditu ez dituzten irakasgaien ezohiko proba bat egin ahal izango dute. Proba hori ekainean egingo da, ikastetxeetako eskola-egutegietan zehazten diren 160 eskola-egunak amaitzean.

El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado en el proceso de evaluación continua. Esta prueba se celebrará en el mes de junio, una vez finalizados los 160 días de clase previstos en los calendarios escolares de los Centros.

2.– Hizkuntza-irakaskuntza ematen duten ikastetxeetan ikasturteak 175 eskola-eguneko iraupena izango du. Horretarako, eskolak emateko egunak (130 gutxienez) eta ikasle libre eta ofizialentzako ohiko eta ezohiko deialdietako azken azterketak egiteko erabiltzen direnak besterik ez dira izango eskola-egunak. Hezkuntzako sailburuordeak azterketa horiek egin ahal izango diren aldiak zehaztuko ditu.

2.– En los Centros que impartan enseñanzas de idiomas el curso escolar tendrá una duración de 175 días lectivos. A estos efectos, tendrán la consideración de días lectivos únicamente los destinados a la impartición efectiva de clases, que deberán ser 130 como mínimo, y aquellos que se dediquen a la realización de los exámenes finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria al alumnado oficial y libre. El Viceconsejero o Viceconsejera de Educación determinará los periodos en los cuales se podrán llevar a cabo dichos exámenes.

3.– Kirol-irakaskuntza ematen duten ikastetxeetan ikasturteak 175 eskola-eguneko iraupena izango du; horietatik 160 egun, gutxienez, eskolak emateko egunak izango dira.

3.– En los Centros que impartan enseñanzas deportivas el curso escolar tendrá una duración de 175 días lectivos de los cuales 160, como mínimo, serán de impartición efectiva de clase.

Aipatutako 160 eskola-egunak ezin izango dira ikasturte amaierako, gradu-, nota-, sari-, matrikula-, sarrera- edo aukeratzeko probetarako erabili. Ezin izango dira ezta ere eskolak eten azterketa-aldia zehazteko, gainditu gabeko irakasgaiak dituzten ikasleentzako azterketak egiteko edo klaustroak edo ebaluazio-bilerak egiteko.

Los 160 días de clase mencionados no podrán destinarse a pruebas de fin de curso, grado, nota, premio, matrícula, acceso o selección. Tampoco se podrán interrumpir las clases para establecer periodos de exámenes, hacer exámenes para el alumnado con asignaturas pendientes, o realizar juntas de evaluación o claustros.

Kirol-irakaskuntzako Zikloei dagokien egutegia ziklo bakoitzaren iraupena kontuan izanda egingo da. Beraz, ez da nahikoa izango gutxienez eskola emateko 160 egun ezartzea, baizik eta ikasle guztiei ziklo bakoitzari arau bidez dagozkion ordu guztiak ematea bermatu beharko da.

El calendario correspondiente a los Ciclos de Enseñanzas Deportivas se establecerá teniendo en cuenta la duración de cada Ciclo. No será suficiente, por tanto, con establecer como mínimo los 160 días de impartición efectiva de clases, sino que habrá que garantizar que a todos los alumnos y alumnas se les imparte el cómputo total de horas que corresponde reglamentariamente a cada Ciclo.

Ikasleek ebaluazio jarraituaren prozesuan gainditu ez dituzten irakasgaien ezohiko proba bat egin ahal izango dute. Proba hori ekainean egingo da, ikastetxeetako eskola-egutegietan zehazten diren 160 eskola-egunak amaitzean.

El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado en el proceso de evaluación continua. Esta prueba se celebrará en el mes de junio, una vez finalizados los 160 días de clase previstos en los calendarios escolares de los Centros.

6. artikulua.– Eskolen hasiera eta amaiera.

Artículo 6.– Comienzo y finalización de las clases.

1.– Agindu honek aipatzen dituen hezkuntza-mailetan, eskolak urte bakoitzeko irailaren 1aren eta hurrengo urteko ekainaren 30aren arteko aldian emango dira. Salbuespenez, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programetako lantokiko prestakuntza egiteko, alda egin daitezke adierazitako muga horiek, enpresen jardueraren lan-baldintzek horrela jokatzea eskatzen badute.

1.– En los niveles educativos a que se refiere la presente Orden las clases se impartirán dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 30 de junio del año siguiente. Excepcionalmente, para el desarrollo de la formación en centros de trabajo correspondiente a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, cuando por razones de estacionalidad de la actividad de las empresas así se exija, podrán modificarse los límites indicados.

2.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikastetxe publikoetan ikasturte bakoitzaren eta maila bakoitzaren data zehatzak edo eskolak hasi eta amaituko diren aldia zehaztu ahal izango ditu.

2.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá establecer en cada curso y en cada uno de los niveles educativos las fechas concretas o los periodos dentro de los cuales los centros públicos docentes deberán comenzar y finalizar las clases.

3.– Agindu honetan aipatzen diren ikastetxe guztietako eskola-egutegietan ikasleei ikasturte berriaren aurkezpena egiteko erabiliko den eguna eskola-eguntzat hartu ahal izango da.

3.– En los calendarios escolares de todos los Centros a los que se refiere la presente Orden, podrá tener consideración de lectivo el día dedicado a la presentación del nuevo curso al alumnado.

7. artikulua.– Jaiegunak.

Artículo 7.– Días festivos.

1.– Eskola-egutegia egiteko, dagokion urteko Autonomia Erkidegoko lanegunetako jaiegunen egutegi ofizialaren arabera jaiegun izaera dutenak izango dira jaiegunak, baita herri edo dagokien lurraldeko zaindarien jaiegunak ere. Edonola ere ezin izango da jaiegun hauetakoren bat eskola-egun edo eskolak ematen diren egun bezala hartu.

1.– A efectos de la elaboración del calendario escolar, serán festivos los días que tengan tal carácter según el calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma del año correspondiente, así como los días de las festividades patronales de la localidad y del territorio correspondiente. En ningún caso podrá contabilizarse alguno de estos días festivos dentro del cómputo de los días lectivos ni dentro del cómputo de los días de impartición efectiva de clases.

2.– Ikastetxeek, nahi izanez gero, jaieguntzat hartu ahal izango dute maila jakin bateko zaindariaren eguna, dagokion egunean zein aukeratzen duten ordezkatutako beste egun batean ospatuz. Halaber, nahi izanez gero, ikastetxean irakasten diren maila ezberdinen zaindarien jaieguna egun bakar batean ospatu ahal izango dute. Edonola ere ezin izango da jaiegun hori eskola-egun edo eskolak ematen diren egun bezala hartu.

2.– Los Centros podrán, si lo desean, declarar festivo el día de la fiesta patronal de un determinado nivel educativo, celebrándola en el día que corresponda o en otro que elijan en su sustitución. Asimismo podrán, si lo desean, unificar en un solo día la festividad patronal de los diferentes niveles que imparta el Centro. En ningún caso podrá contabilizarse este día festivo dentro del cómputo de los días lectivos ni dentro del cómputo de los días de impartición efectiva de clases.

8. artikulua.– Oporraldiak.

Artículo 8.– Periodos vacacionales.

1.– Gabonetako oporrak, gutxienez, abenduaren 24aren eta urtarrilaren 6aren arteko aldian izango dira, biak barne.

1.– Las vacaciones de Navidad comprenderán al menos el período comprendido entre el día 24 de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive.

2.– Aste Santuko oporrak, gutxienez, Ostegun Santuaren eta Pazko Astelehenaren arteko egunetan izango dira, biak barne.

2.– Las vacaciones de Semana Santa incluirán al menos los días comprendidos entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua de Resurrección, ambos inclusive.

9. artikulua.– Egutegia egitea eta onestea.

Artículo 9.– Elaboración y aprobación del calendario.

1.– Urte bakoitzeko ekainaren 1a baino lehen, ikastetxeetako zuzendariek hurrengo ikasturteko eskola-egutegiaren proposamena igorriko dute dagokien Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara, eskuduna den gobernu-organoak hori onetsi zuen bilkurako aktaren kopia erantsiz.

1.– Antes del día 1 de junio de cada año, los Directores o Directoras de los Centros remitirán la propuesta de calendario escolar del próximo curso a la Delegación Territorial de Educación correspondiente, incluyendo copia del acta de la sesión en que fue aprobada por el Órgano de Gobierno competente.

Ezohiko egoerak hori gomendatzen duen ikasturteetan, Hezkuntzako sailburuak edo sailburuordeak, dagokion ebazpenaren bidez, aurreko paragrafoan adierazitako data aldatu ahal izango du.

En aquellos años en los que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Viceconsejero o Viceconsejera de Educación podrá, por medio de la correspondiente Resolución, modificar la fecha señalada en el párrafo anterior.

Ikastetxeek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak horretarako diseinatutako aplikazio informatikoaren bidez proposamena landu beharko dute eta Hezkuntzako Ikuskaritzak jakinarazitako jarraibeak jarraituz.

Los Centros deberán elaborar la propuesta a través de la aplicación informática diseñada al efecto por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y siguiendo las Instrucciones que les sean comunicadas por la Inspección de Educación.

2.– Maila bat baino gehiagoko ikastetxeak maila ezberdinei dagozkien eskola-egutegiak bateratzen ahaleginduko dira.

2.– Los Centros que impartan diversos niveles de enseñanza procurarán armonizar los calendarios correspondientes a los mismos.

3.– Hezkuntzako Ikuskaritzak, egutegiak aztertu ondoren, egutegi bakoitzari buruzko txostena egingo du.

3.– La Inspección de Educación elaborará un informe de todos y cada uno de los calendarios, previo estudio de los mismos.

4.– Ikastetxeren batek finkatutako epealdiaren barruan bere eskola-egutegiaren proposamena bidaltzen ez badu, edo bidalitakoa onesten ez bada, dagokion Hezkuntzako Lurralde ordezkariak egindakoa esleituko zaio ofizioz.

4.– En el caso de que algún Centro no remita su propuesta de calendario dentro del plazo señalado, o no se apruebe su propuesta, se le adjudicará de oficio el calendario que fije el correspondiente Delegado o Delegada Territorial de Educación.

5.– Hezkuntzako Lurralde ordezkariak egutegiak onartu eta gero, Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta itunpeko pribatu guztiek bete behar dituzte, Ikastetxearen zuzendariak betetzeko erantzukizuna izango du eta aplikazioa ikuskatzeko eta betetzeko kontrola Hezkuntzako Ikuskaritzari dagokio.

5.– Los calendarios, una vez aprobados por el Delegado o Delegada Territorial de Educación, serán de obligado cumplimiento para todos los Centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma, siendo responsabilidad del Director o de la Directora del Centro su cumplimiento y correspondiendo a la Inspección de Educación la supervisión y control de su aplicación.

6.– Ikastetxe bakoitzaren eskola-egutegia bertako iragarki-taulan egon behar izango da erakusgarri eta ezingo da inolaz ere aldatu dagokion Hezkuntzako Lurralde ordezkariak emandako baimen idatzirik gabe, eskuduna den gobernu-organoari eskatu eta Hezkuntzako Ikuskaritzak aldeko txostena eman ostean.

6.– El calendario de cada Centro debe estar expuesto durante todos el curso escolar en el tablón de anuncios del mismo y en ningún caso podrá ser modificado sin el permiso escrito del correspondiente Delegado o Delegada Territorial de Educación, previa solicitud del Órgano de Gobierno competente e informe favorable de la Inspección de Educación.

10. artikulua.– Egutegia aldatzea.

Artículo 10.– Modificación del calendario.

1.– Ezinbestekoz eskola-egunak gutxituko balira, berregokitu egin beharko da egutegia aipatutako egun-kopurura iritsi arte, beti ere langileen eskubideak errespetatuz. Nahiz eta egunen batean ikasle batzuk edo ikasle guztiak klasera ez joan, ikastetxeak ofizialki programaturiko ordutegiaren arabera eskaini behar izango ditu eskolak.

1.– Si por razones de fuerza mayor se viese disminuido el número de días de clase, se reajustará el calendario para completar el número de días previsto, respetando en cada caso los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Las ausencias de los alumnos o alumnas de las clases, incluso en el caso de ser colectivas, no deben impedir al Centro seguir ofertando las clases según los horarios oficialmente programados.

2.– Egutegia berregokitu behar denean, hasieran egutegia egiteko erabili zen prozedura berbera jarraituko da.

2.– En los casos de reajuste del calendario se seguirá el mismo procedimiento que en la elaboración inicial del mismo.

3.– Eskumena duen gobernu-organoak ez badu berregokitze proposamenik egiten, Hezkuntzako Ikuskaritzak gehienez 10 eguneko epean egin dezan eskatuko dio. Ikastetxeren batek finkatutako epearen barruan bere eskola-egutegiaren proposamen berria bidaltzen ez badu, edo bidalitakoa onesten ez bada, dagokion Hezkuntzako Lurralde ordezkariak zehaztutako egutegia esleituko zaio ofizioz.

3.– Si el Órgano de Gobierno competente no hiciese la propuesta de reajuste, la Inspección de Educación demandará su elaboración en el plazo máximo de diez días. Si el Centro no remite su nueva propuesta de calendario dentro del plazo señalado, o no se aprueba la misma, se le adjudicará de oficio el calendario que fije el correspondiente Delegado o Delegada Territorial de Educación.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

2006ko maiatzaren 10eko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren Agindua, fondo publikoekin ordaindutako Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena indargabe geratuko da, baita agindu honetan xedatutakoaren aurka maila bereko edo apalagoko beste edozein xedapen ere.

Queda derogada la Orden de 10 de mayo de 2006, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se fijan las normas básicas que han de regular la elaboración, en cada curso académico, del calendario escolar de los Centros docentes de los niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos, así como cualquier otra disposición de igual o menor rango que se oponga a lo dispuesto en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Hezkuntzako, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordeei agindu honetan jasotakoa aplikatzeko eta garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko baimena ematen zaie.

Primera.– Se autoriza a los Viceconsejeros o Viceconsejeras de Educación y de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2008.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental