Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

240. zk., 2007ko abenduaren 14a, ostirala

N.º 240, viernes 14 de diciembre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura Saila
Cultura
7037
7037

215/2007 DEKRETUA, azaroaren 27koa, telebista-operadoreen emisio-betebeharrak eta film luze eta film labur zinematografikoak eta telebistarako filmak aurrez finantzatzeko inbertsio-betebeharrak ezartzen dituena.

DECRETO 215/2007, de 27 de noviembre, sobre las obligaciones de las operadoras televisivas de emisión e inversión para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión.

Europako Kontseiluaren 89/552/CEE Zuzentarauak estatu kideen telebistaren irratidifusioari buruz legezko eta erregelamenduzko xedapenak eta xedapen administratiboak koordinatzea du helburu. Bada, zuzentarau hori Espainiako ordenamendu juridikora biltzen duen uztailaren 12ko 25/1994 Legearen 5.1 artikuluaren paragrafoak honako betebeharra ezartzen die telebista-operadoreei: urteko emankizunen denboraren % 51 bideratzea ikus-entzunezko lan europarrak zabaltzera. Erreserba-denboraren % 50etik gora "Espainiako edozein hizkuntza jatorritzat duten lan europarrak ematera bideratuko da", 5. artikuluaren 2. idatz-zatiak xedatzen duenaren arabera.

El párrafo primero del artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva, contempla el deber de las operadoras de televisión de reservar el 51% de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas. Más del 50% del tiempo de reserva, con arreglo al apartado 2 del artículo 5, se dedicará a la "emisión de obras europeas en expresión originaria en cualquier lengua española".

Aipaturiko 5.1 artikuluaren bigarren paragrafoak honako betebeharra ezartzen die programazioan orain ekoitzitako film luze zinematografikoak sartzen dituzten eta telebista-kanaletan erantzukizun editoriala duten telebista-operadoreei: aurreko urtean izandako diru-sarrera guztien % 5, gutxienez, bideratzea film luze eta labur zinematografiko eta telebistarako film europarrak aurrez finantzatzeko.

El párrafo segundo del artículo 5.1 precitado establece el deber de las operadoras de televisión que tengan la responsabilidad editorial de canales de televisión en cuya programación se incluyan largometrajes cinematográficos de producción actual de destinar, como mínimo, cada año el 5 por 100 de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio anterior a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos.

Legearen 6. artikuluak xedatzen duenez, aurreko paragrafoan ezarritako denboraren barruan telebista-operadoreek beren emankizun-denboraren % 10, gutxienez, gordeko dute telebista-entitateetatik independenteak diren ekoizleen lan europarrak emateko, eta horietako erdiak baino gehiago azken bost urteetan ekoitziak beharko dute izan.

El artículo 6 de la misma norma preceptúa que las operadoras de televisión reservarán un mínimo del 10% de su tiempo total de emisión a obras europeas de productores independientes respecto de las entidades de televisión, de las que más de la mitad deberán haber sido producidas en los últimos años.

Uztailaren 12ko 25/1994 Legearen 19.2 artikuluak eskumena ematen die autonomia erkidegoei Legeak berak xedatutakoa betetzen dela bermatzeko, haien lurralde-mugak gainditzen ez dituzten estaldura-eremuak dituzten telebista-zerbitzuei dagokienez, edozein dela ere erabiltzen duten transmisio bidea.

El artículo 19.2 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, atribuye a las Comunidades Autónomas las competencias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley en lo que atañe a los servicios de televisión cuyos ámbitos de cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepasen sus respectivos límites territoriales.

Arau hori segurtasun juridikoaren printzipioaz egokiro aplikatzeko, komenigarria da Euskal Autonomia Erkidegoa araugintzako tresna batez hornitzea, bera baita dagokion eskumen-esparruan Legea betearazteko erantzukizuna duena, hain zuzen hiru helbururi begira: Legeak hartzen ez dituen hutsuneak betetzeko, Autonomia Erkidegoaren bereizgarritasunetara egokitzeko, eta Europako industria zinematografikoa, eta bereziki Euskadikoa, sustatzen laguntzeko.

En orden a una adecuada aplicación de la precitada norma acorde con el principio de seguridad jurídica, se estima preciso dotar a la Administración autonómica vasca, llamada a garantizar el cumplimiento de la misma dentro de su ámbito competencial, de un instrumento normativo que llene los vacíos que la ley no cubre, se ajuste a las especificidades propias de esta Comunidad, y coadyuve al fomento de la industria cinematográfica europea, en general, y vasca, en particular.

Horrenbestez, dekretu hau proposatzen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu zituen Lehendakariaren ekainaren 27ko 8/2005 Dekretuaren 14,1.g) artikuluak xedatutakoari men eginez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 19. artikuluaren babesean ematen dugu, bestelako eskumen-tituluak ezertan hautsi gabe (adibidez, Estatutuaren 10.17 artikuluan jasotakoa).

A los efectos indicados, se propone el presente decreto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1, letra g, del Decreto 8/2005, de 27 de junio, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y se dicta el mismo al amparo del artículo 19 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, sin perjuicio de otros títulos competenciales, como el contemplado en el artículo 10.17 de dicho Estatuto.

Dekretu hau lantzeko, Xedapen Orokorrak egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legean xedatutakoa bete da; alegia, lege horrek nahitaezkotzat jotzen dituen txostenak eta alegazioak bildu dira. Horien artean, generoaren araberako eragina aurretiaz ebaluatzeko Emakundek emandako txostena aipatu behar da.

En la elaboración del presente Decreto se han observado las disposiciones de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, de conformidad con las cuales se han recabado las alegaciones e informes preceptivos. Entre los mismos, conviene mencionar el Informe de la Evaluación Previa del Impacto en función del género emitido por Emakunde.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko azaroaren 27ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2007,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aplikazio-eremu subjektiboa eta xedea.

Artículo 1.– Ámbito subjetivo y objeto.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren ikuskapenaren eta kontrolaren menpean dauden telebista-operadoreek urteko emankizunen denboraren % 51 bideratu beharko dute ikus-entzunezko lan europarrak zabaltzera, estatu kideen telebistaren irratidifusioari buruz legezko eta erregelamenduzko xedapenak eta xedapen administratiboak koordinatzea helburu duen Europako Kontseiluaren 89/552/CEE Zuzentaraua Espainiako ordenamendu juridikora biltzen duen uztailaren 12ko 25/1994 Legearen 19.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. Eta hori lehen aipatutako legearen 5.2 artikuluak xedatutako moduan egin beharko da.

1.– Las operadoras de televisión cuya inspección y control sea competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, deberán reservar el 51% de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la citada Ley.

2.– Aurreko idatz-zatian aipatutako denbora-tartean, telebista-operadoreek beren emankizun-denboraren % 10, gutxienez, gordeko dute telebista-entitateetatik independenteak diren ekoizleen lan europarrak emateko, eta horietako erdiak baino gehiago azken bost urteetan ekoitziak beharko dute izan.

2.– Las operadoras de televisión referenciadas, dentro del período de tiempo establecido en el apartado 1 del artículo anterior, reservarán un mínimo del 10% de su tiempo total de emisión anual a obras europeas de productoras independientes respecto de las entidades de televisión, de las que más de la mitad deberán haber sido producidas en los últimos cinco años.

3.– Aurreko puntuetan aipatutako telebista-operadoreek film luze eta labur zinematografiko eta telebistarako film europarrak aurrez finantzatzeko ekarpenak egin beharko dituzte, uztailaren 12ko 25/1994 Legearen 5.1 artikuluak xedatutakoari jarraiki.

3.– Las operadoras citadas en los números anteriores, deberán contribuir a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos, en los términos previstos en el artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio.

4.– Finantziazio horren % 60, gutxienez, sorburu-hizkuntza Espainiako edozein hizkuntza ofizial duten lanetara zuzenduko da; eta azken kopuru horren % 50, gutxienez, sorburu-hizkuntza euskara duten lanetara zuzenduko da.

4.– Al menos el 60 por ciento de esta financiación deberá destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España y, al menos, el 50 por ciento de la precitada financiación destinada a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España deberá destinarse, a su vez, a obras que tengan como lengua originaria el euskera.

5.– Tokiko telebistako operadoreek aurreko 3. puntuan adierazi diren inbertsio betekizunak konplitu beharko dituzte, betiere aipaturiko finantziazioaren ehuneko ehuna sorburu-hizkuntza euskara duten lanetara zuzenduta. Operadoreek ez dituzte egin behar, alabaina, 1. eta 2. puntuetan aipatutako erreserbak.

5.– Los operadores de televisión de ámbito local deberán dar cumplimiento a la obligación de inversión a la que se refiere el número 3 anterior, si bien el cien por cien de la precitada financiación deberá destinarse a obras cuya lengua original sea el euskera. Dichos operadores no se hallarán obligados a realizar las reservas a las que aluden los apartados 1 y 2.

6.– Artikulu honetako 1. eta 3. idatz-zatietan aipatzen diren eginbeharrak direla eta, horien mendean dauden telebista-operadoreek ahalegina egin beharko dute gizonen eta emakumeen arteko parte hartze orekatu lortzeko, bai ekoizpen lanetan bai idatz-zati horietan jasotzen diren lanetako zuzendaritza eginkizunetan. Gainera, aipatutako telebista-operadoreek artikulu honetako 1. eta 2. idatz-zatien arabera ematen dituzten lanetan, bai eta 3. idatz-zatiaren arabera finantzatzen dituztenetan ere, ez dute erakutsiko pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela, ez eta objektu sexual soilak direla ere. Lan horietan, orobat, ezingo zaie zabalkundea eman emakumeen aurkako indarkeria justifikatu, horri garrantzia kendu edo horretara bultzatzen duten edukiei.

6.– En el cumplimiento de las obligaciones mentadas en los apartados 1 a 3 del presente artículo, los operadores de televisión sujetos a dichas obligaciones deberán procurar mantener un equilibrio en cuanto a la participación de mujeres y hombres tanto en labores de producción como de dirección de las obras referenciadas en los mismos. Asimismo, las obras que los operadores de televisión citados emitan de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, así como las que aquéllos financien de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, no han de presentar a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, ni como meros objetos sexuales. Dichas obras tampoco han de justificar, banalizar o incitar a la violencia contra las mujeres.

7.– Telebista-operadoretzat ulertzen da telebistako programazioaren erantzukizun editoriala bereganatzen duen pertsona fisiko zein juridikoa, eta programazio hori transmititzen duena edo beste baten bitartez transmitiarazten duena.

7.– Se entiende por operadora de televisión la persona física o jurídica que asuma la responsabilidad editorial de la programación televisiva y que la transmita o la haga transmitir por un tercero.

2. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea.

Artículo 2.– Verificación del cumplimiento de las obligaciones.

1.– Aurreko artikuluko 1. eta 2. puntuetako betekizunak dituzten telebista-operadoreek txosten bat bidali beharko dute Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzara urte natural bakoitzeko martxoaren 1a baino lehen, zeinean adieraziko duten nola konplitu dituzten betekizunok, I eta II. eranskinetan hurrenez hurren azaldutakoari jarraiki.

1.– Las operadoras de televisión sujetas a las obligaciones referenciadas en los números 1 y 2 del artículo anterior, deberán remitir a la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social, antes del 1 de marzo de cada año natural, un informe sobre el cumplimiento de dichas obligaciones, en los términos explicitados, respectivamente, en el anexo I y II.

2.– Aurreko artikuluko 3. eta 4. puntuetako betekizunak dituzten telebista-operadoreek txosten bat bidali beharko dute Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzara urte natural bakoitzeko irailaren 1a baino lehen, zeinean adieraziko duten nola konplitu dituzten betekizunok, III. eta IV. eranskinetan azaldutakoari jarraiki.

2.– Las operadoras de televisión sujetas a la obligación referenciada en los números 3 y 4 del artículo anterior, deberán remitir a la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social, antes del 1 de septiembre de cada año natural, un informe sobre el cumplimiento de dicha obligación, en los términos explicitados en los anexos III y IV.

3.– Txosten horiek ikusi eta gero, Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzak, aipaturiko betekizuna egiaztatze aldera, datu osagarriak behar den zehaztasunez eta bidezkoa den jatorrizko dokumentazioa eskatu ahal izango dizkie telebista-operadoreei.

3.– A la vista de los citados informes, la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social podrá requerir de las operadoras de televisión los datos adicionales, con el detalle que fuese preciso, así como la presentación de la documentación original necesaria para comprobar el cumplimiento de la citada obligación.

4.– Bai hasierako txostena bai eskatutako argibide osagarriak isilpekoak izango dira. Hortaz, ezingo dira erabili operadoreek eskuratzeko izan dituzten helburuetatik at.

4.– Tanto el informe inicial como las informaciones adicionales requeridas tendrán carácter confidencial, sin que puedan ser utilizadas para fines distintos de aquellos para los que haya sido suministrada por las operadoras.

3. artikulua.– Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzan diru-sarrerak egiaztatzea.

Artículo 3.– Acreditación de los ingresos ante la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

1.– Aurreko 2. artikuluan aipatzen den urteko txostenean, telebista-operadore pribatuek honela egiaztatuko dituzte beren diru-sarrerak Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzan:

1.– En el informe anual al que hace referencia el artículo 2, las operadoras de televisión privadas acreditarán sus ingresos ante la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social mediante:

a) Espainiako legediaren pean eratutako sozietateek urteko kontabilitatea aurkeztu beharko dute, behar bezala ikuskatua, aplikagarria den merkataritza-legediak hala agintzen duenean, eta Merkataritzako Erregistroan gordailua egin. Espainiakoaz besteko legeen arabera eratutako sozietateek aurreko kontabilitatearekin batera dagokion erregistroan gordailatu direla egiaztatzen duen agiri frogatzailea aurkeztu beharko dute, gordailatzea nahitaezkoa bada, edo, bestela, operadorearen ordezkariaren ziurtagiria, tokian tokiko Estatuaren legediaren arabera urteko kontabilitatea onartu dela egiaztatzen duena.

a) La presentación, por parte de las sociedades constituidas bajo la ley española, de las cuentas anuales debidamente auditadas, en aquellos casos en que sea necesario conforme a la normativa mercantil aplicable, y depositadas en el Registro Mercantil; las sociedades constituidas con arreglo a la ley distinta de la española deberán presentar las referidas cuentas acompañadas de la acreditación fehaciente de su depósito en el correspondiente registro, de ser preceptivo dicho depósito, o, en caso contrario, de la certificación del representante de la operadora correspondiente de haber aprobado las cuentas anuales conforme a la normativa aplicable en el Estado en cuestión, y

b) Diru-sarrera konputagarriak zehazteko kontzeptuen banakatzea aurkeztu beharko dute. Banakatze hori urteko kontabilitatean jasota ez badago edo kontabilitate hori ikuskatu gabe badago, kanpoko kontu-ikuskaritza batek egin beharko du.

b) La presentación del desglose de los conceptos necesarios para determinar los ingresos computables que, si no viniera reflejado en las cuentas anuales o estas no hubieran sido auditadas, deberá venir conformado por una auditoría externa.

2.– Estatutu sozialen arabera sozietatearen ekitaldia eta urte naturala batera ez dituzten telebista pribatuetako operadoreek, egindako inbertsioaren denboraldia kalkulatzeko, sozietatearen ekitaldiaren lehen egunetik azkenerainoko denbora hartuko dute kontuan, eta ustiapen-sarreratzat aurreko ekitaldikoak aurkeztuko dituzte.

2.– Las operadoras de televisión privadas cuyo ejercicio social no coincida con el año natural, según lo dispuesto en sus estatutos sociales, efectuarán el cómputo de la inversión realizada tomando como referencia el periodo comprendido entre el primero y el último día de su correspondiente ejercicio social y presentarán como ingresos de explotación los correspondientes al ejercicio anterior.

3.– Operadore publikoek erakunde publikoaren zuzendari nagusiak edo horren organo baliokideak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko dituzte beren diru-sarrerak. Bertan, operadore pribatuei eskatzen zaien sarrera-banakatze maila berbera adierazi beharko dute.

3.– Las operadoras públicas acreditarán sus ingresos mediante certificación del Director o Directora General u órgano equivalente del ente público con igual nivel de desglose de ingresos que el requerido a las operadoras privadas.

4. artikulua.– Diru-sarrera konputagarriak.

Artículo 4.– Ingresos computables.

1.– Aurreko artikuluan xedatutakoari begira, hona zer hartuko den operadorearen diru-sarreratzat: inbertsioaren betebeharra duten telebista-kanalak programatzeak eta ustiatzeak sortzen dituen diru-sarrera garbiak.

1.– A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se computarán como ingresos de la operadora los ingresos netos de explotación derivados de la programación y explotación del canal o de los canales de televisión que dan origen a la obligación de inversión.

2.– Aurreko puntuan aipaturiko diru-sarrerak III. eranskinean agertzen den moduan azaldu beharko dira, kontaketatik kendutako diru-sarrerak identifikatuta.

2.– Los ingresos aludidos en el número anterior deberán ser debidamente explicitados en los términos previstos en el anexo III, debiéndose identificar los ingresos detraídos del cómputo.

3.– Inbertsioaren betebeharra duten telebista-kanalak programatzeak eta ustiatzeak sortzen dituen diru-sarrera garbiak honakoak direla ulertuko da: publizitatetik eratortzen diren eta ikuskatutako kontabilitatean agertzen diren sarrerak, berariazko deskonturik egin gabe, bai eta bazkidetza-kuotak eta diru-laguntzak ere, baldin telebista-operadoreek horrelako sarrerarik jasotzen badute.

3.– Se entenderá que son ingresos netos de explotación derivados de la programación y explotación del canal o de los canales de televisión que dan origen a la obligación de inversión, los que procedan de la publicidad reflejados en las cuentas auditadas, sin realizar descuentos al efecto, así como las cuotas de abono y las subvenciones en el caso de que las operadoras de televisión percibieran tales ingresos.

4.– Aurreko artikuluan xedatutakoa gorabehera, honakoak ez dira inbertsioaren telebista-kanalak programatzeak eta ustiatzeak sortzen dituen diru-sarrera garbitzat hartuko, eta, horrenbestez, kontaketatik kendu egin beharko dira:

4.– No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran ingresos netos de explotación derivados de la programación y explotación del canal o de los canales de televisión que dan origen a la obligación de inversión y, por tanto, deberán detraerse del cómputo referido, los ingresos siguientes:

a) Inbertsioaren betebeharra sortzen ez duten beste kanal batzuk ustiatzeari egotz dakizkion diru-sarrerak.

a) Los ingresos obtenidos imputables a la explotación de otros canales que no generen obligación de inversión.

b) Telebistaz kanpoko beste jarduerek sorturiko diru-sarrerak.

b) Los ingresos provenientes de otras actividades distintas de la televisiva.

c) Jasotze-ekipamendua alokatzeagatik edo antenak jartzeagatik sortutako diru-sarrerak.

c) Los ingresos generados por el alquiler de equipos de recepción o la instalación de antenas.

d) Zabalkunde-sarearen gaineko kostuak ordaintzeko diru-laguntzak.

d) Las subvenciones destinadas a sufragar los costes relativos a la red de difusión.

e) Film europarrak -zinematografikoak eta telebistan ematekoak- finantzatzeko diru-laguntzak.

e) Las subvenciones destinadas a la financiación de películas cinematográficas y para televisiones europeas.

5.– Emankizunetan agertzen diren edukiekin loturiko produktuak merkaturatzeko eskubideengatik edo abantailengatik jasotako diru-sarrerak soilik zenbatuko dira baldin eta haien baturak gainditzen badu operadorearen sarrera guztien % 10. Kasu horretan, ehuneko hori gainditzen duen kopurua hartuko da ustiapen-sarreratzat soilik.

5.– Los ingresos en concepto de derechos o regalías por la comercialización de productos asociados a los contenidos emitidos sólo se computarán en la medida en que la suma de dichos ingresos represente un porcentaje superior al 10% del total de ingresos de la operadora. En este último caso, sólo será computable como ingreso de explotación la cuantía que exceda de dicho porcentaje.

5. artikulua.– Egindako finantziazioa egiaztatzea.

Artículo 5.– Acreditación de la financiación efectuada.

1.– Egindako finantziazioa Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzan egiaztatzeko, finantziazioa jaso duten lanen zerrenda aurkeztu beharko dute telebista-operadoreek. Ekoizpenak jatorrizko hizkuntzaren arabera bananduta aurkeztu beharko dira, bai eta, bereizgarritasunak bereizgarritasun, finantziazioa salbuespenez ekoizpena amaitutakoan egin diren kasuak bereizita ere.

1.– Para la acreditación ante la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social de la financiación efectuada, las operadoras de televisión deberán presentar una relación de las obras que han sido objeto de financiación, diferenciando las producciones en función de la lengua originaria de las mismas, y distinguiendo, por sus especiales características, los casos en que la financiación se haya producido excepcionalmente con posterioridad a la finalización de la producción.

2.– Lan bakoitzari dagokionez, honakoak adieraziko dira:

2.– Se indicarán para cada obra los siguientes datos:

a) Izenburua.

a) El título.

b) Eskubideen titularra/k (eta hala dagokionean, titulartasun portzentajea) edo ekoizpen enpresa/k.

b) La persona o personas titulares de los derechos (y, en su caso, el porcentaje de titularidad) o la empresa o empresas productoras.

c) Kontratuaren datak, salbu eta ekoizpen propioa ez bada, eta ekoizpenaren amaiera eguna. Ekoizpena amaitu ez bada, horren berri emango da "amaitu gabe" esamoldea jarriz.

c) Las fechas del contrato, salvo que se trate de producción propia, y de finalización de la producción; en el supuesto de que la producción no se hubiese concluido, se indicará esta circunstancia mediante la expresión sin finalizar.

d) Ekoizpenean zuzenean parte hartzeari dagozkion diru-zenbatekoak –ekoizpen propioen kasuan edo koprodukzio edo ekoizpena aginduz egiten den kasuan–, bai eta ustiapen-eskubideak erosteari dagozkionak ere, bai zinemarako filmetan bai telebistarako filmetan.

d) Los importes correspondientes a la participación directa en la producción, en el caso de producción propia, coproducción o encargo de producción, así como las relativas a la compra de derechos de explotación, tanto en películas para cine como para televisión.

3.– Aurreko paragrafoko datuak egiaztatze aldera, bidezko dokumentazioa eskatu ahal izango du Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzak.

3.– La Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social podrá requerir la presentación de la documentación acreditativa de los datos a que se refiere el apartado anterior.

6. artikulua.– Finantzatzeko aintzat hartuko diren ikus-entzunezko lanak.

Artículo 6.– Obras audiovisuales cuya financiación se computará.

Hauek dira finantzatzeko aintzat hartuko diren ikus-entzunezko lanak (fikziozkoak, dokumentalak edo animaziozkoak):

Las obras audiovisuales, de ficción, documentales o animación cuya financiación podrá computarse serán las siguientes:

a) Film luze eta labur zinematografikoak.

a) Los largometrajes y cortometrajes cinematográficos.

b) Telebistarako filmak. Alegia, film luze zinematografikoen antzeko ikus-entzunezko edozein genero, 60 minututik gorako lan unitarioa osatzen duena eta amaieran argumentuaren askaera jasotzen duena, baina bereizgarritasun batekin: haren merkataritza-ustiapenean ez dago emankizunik zinema-aretoetan.

b) Las películas para televisión, entendiendo por tales cualquier género de obras audiovisuales de características similares a los largometrajes cinematográficos, es decir, obras unitarias de duración superior a 60 minutos con desenlace final, con la singularidad de que su explotación comercial no incluye la exhibición en salas de cine.

Baztertu egingo dira atalka banatutako ikus-entzunezko lanak, edozein dela ere atal horien kopurua.

Se excluyen las obras audiovisuales por episodios, cualquiera que sea el número de estos.

Azken lan horiek ez dira nahastu behar iraupen luzea dela-eta bi zatitan eman litezkeen telebistarako filmekin. Horrelako kasuetan, film horiek ezingo dira izan 150 minutu baino luzeagoak.

Para distinguir estas últimas obras de aquellas películas para televisión que, en razón de su duración, puedan ser objeto de emisión divida en dos partes, cuando se produzca la emisión en estas condiciones se considerará que dichas películas no podrán tener una duración superior a 150 minutos.

Film horiek adinaren araberako kalifikazioa jaso beharko dute eta, hala badagokio, baita nazionalitate espainiarraren ziurtagiria ere, dagokion agintaritzak (Estatuarena edo autonomia erkidegoarena) emandakoa.

Dichas películas deberán obtener la calificación por grupos de edad y, en su caso, el certificado de nacionalidad española, emitido por la autoridad, autonómica o estatal, que corresponda.

c) Errealizadore berrien filmak, esperimentalak, sorkuntza-dokumentalak, animaziozko serie pilotuak edo kultura izaera garbia dutenak, dena delakoa ere haien euskarria.

c) Las películas, cualquiera que sea su soporte, de nuevos realizadores, experimentales, documentales de creación, pilotos de serie de animación o de decidido carácter cultural.

Ondorio horietarako, sorkuntza-dokumentaltzat hartuko dira errealitatea gai nagusi duten egitasmoak, orijinalak, horrekin batera halako gai jakin bat ikertu edo aztertzen dutenak, gutxienez ordu komertzial bateko iraupena badute eta zinean edo telebistan emateko badira.

A estos efectos, se consideran documentales de creación aquellos proyectos cuyo tema ha sido tomado de la realidad, siendo a su vez un trabajo original, de investigación o análisis sobre un asunto concreto, de una duración mínima de una hora comercial y que estén destinados a cine y/o a televisión.

7. artikulua.– Ekoizpenak aurrez finantzatzeko gastu konputagarriak.

Artículo 7.– Gastos computables en la financiación anticipada de producciones.

1.– Finantziazioaren betekizunean telebista-operadoreak ekoizpen propioetan egiten dituen gastuak ez ezik, honakoak ere sartu ahal izango dira: aginduzko ekoizpenak, koprodukzioak, eta ekoizleei aurreko artikuluan sartutako ikus-entzunezko lanen ustiapen-eskubideak erosteko gastuak.

1.– En el cumplimiento de la obligación de financiación podrán computarse todos los gastos en que incurra la operadora de televisión en producción propia y encargos de producción, coproducciones y compra a sus productores de derechos de explotación de las obras audiovisuales incluidas en el artículo anterior.

Baztertu egingo dira hirugarrenei egindako erosketak, ekoizpen-enpresari egindakoak izan ezik, salbu eta 4. idatz-zatian jasotakoak.

Se excluyen las compras a terceros, distintos de la empresa productora, salvo en los supuestos contemplados en el apartado 4.

Ekoizpen propioan ekoizpena bera gauzatzeko egiten diren gastu zuzen guztiak sartzen dira, behar bezala justifikatuta.

Dentro de la producción propia se computarán todos los gastos directos, debidamente justificados, en que se incurra para la realización de ésta.

2.– Aintzakotzat hartuko dira bai telebista-operadoreen finantziazio zuzena bai eskumendeko ekoizpen sozietateen bitartez zeharka eskuratutakoa.

2.– Se computará tanto la financiación directa de las operadoras de televisión como la indirecta aportada a través de sociedades productoras filiales.

Telebista-operadorea ekoizpen-enpresa baten eskumendekoa bada, enpresa nagusiak egindako inbertsioa ere aintzat hartuko da. Enpresa nagusiak eskumendean hainbat telebista-operadore baditu batera, ekoizpen-enpresak egindako inbertsioen zenbateko osoa operadoreen artean banatuko da, negozio-kopuruaren arabera proportzionalki. Kasu guztietan ere honako diru-kopuruak kenduko dira lan bakoitzaren finantziatziotik:

En el supuesto de que la operadora de televisión sea filial de una empresa productora, también computará la inversión realizada por la empresa matriz. Si esta última empresa tuviera como filiales simultáneamente a varias operadoras de televisión, el cómputo de las inversiones realizadas por la empresa productora se distribuirá entre las operadoras en proporción a su cifra de negocios. En todos los casos, se descontará de la financiación aportada a cada obra:

a) Operadoreak edo ekoizpen-sozietateak edo haren eskumendeko sozietateak edo sozietate nagusiak jasotako diru-laguntza publikoen zenbateko bat, lana ekoiztean izandako parte hartzeari dagokien ehunekoaren arabera.

a) El importe de las ayudas públicas obtenidas por la operadora o la sociedad productora, filial o matriz de este, en la cuantía que les corresponda en función de su porcentaje de participación en la producción de la obra.

b) Operadoreak edo ekoizpen-sozietateak edo haren eskumendeko sozietateak edo sozietate nagusiak jasotako diru-laguntza publikoen zenbateko bat, ustiapen-eskubideak telebista-operadoreari lagatzeagatik, operadoreak eskubide horiengatik ordaindutakoa finantziazio-betebeharren ondorioz zenbatzen dituenean.

b) El importe recibido por la operadora o la sociedad productora, filial o matriz de este, en la cuantía que les corresponda, por la cesión de los derechos de explotación de la obra a dicha operadora de televisión cuando esta última compute el importe pagado por dichos derechos a efectos de la obligación de financiación.

Inola ere ez da onartuko multzo baten barruan bi aldiz zenbatzea finantziazio bera.

En ningún caso se admitirá, dentro del mismo grupo, el doble cómputo de una misma financiación.

Idatz-zati honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, telebista-operadoreak parte hartzen duen taldeko enpresen finantziazio konputagarria kalkulatzeko, Merkataritza Kodeak kontu bateratuei begira 42. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa aplikatuko da.

A efectos de lo previsto en este apartado, la financiación computable de las empresas del grupo del que forme parte la operadora de televisión se calculará de acuerdo con lo que disponen los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio para las cuentas consolidadas.

3.– Geroko 5. idatz-zatiak jasotzen dituen salbuespenak salbu, ez dira konputagarritzat joko Euskadiko edo Europako ekoizpen bukatuen ustiapen-eskubideen erosketak, katalogokoak izan zein ez izan.

3.– Con la salvedad de lo indicado en el apartado 5, no computarán las compras de derechos de explotación de producciones terminadas vascas o europeas, sean o no consideradas de catálogo.

Ondorio horietarako, ekoizpena bukatutzat noiz ematen den zehaztu beharra dago, alegia: lehenengo kopia estandarra lortzen denean. Horren justifikazioa ekoizleak berak egin dezake, edo ekoizpen ondoko azken prozesuan parte hartzen duten enpresa laguntzaileek edo bestelako bide aski baten bitartez.

A estos efectos, la fecha de finalización de la producción, a partir de la cual la obra se entiende terminada, será la de obtención de la primera copia estándar, que podrá ser justificada por la propia productora, por las empresas auxiliares participantes en el proceso final de posproducción o por cualquier otro medio suficiente.

4.– Lehengo 1. idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, ekoizpen-enpresaz kanpoko hirugarrenei erositako ustiapen-eskubideak ere konputagarritzat jo ahal izango dira, honako kasu hauetan:

4.– No obstante lo dispuesto en el apartado 1, también podrán computarse las compras de derechos de explotación efectuadas a terceros, distintos de la empresa productora, en los siguientes casos:

a) Helburua Europar Erkidegoko ekoizle batek edo batzuek soilik egindako ekoizpen bat denean, ekoizle horietarik inork ere ez badu establezimendu egonkorrik Euskadiko Autonomia Erkidegoan. Kasu honetan, hirugarrenari egindako ordainketa osoa joko da konputagarritzat.

a) Cuando tengan por objeto una producción realizada exclusivamente por una o varias productoras comunitarias de los que ninguno tenga establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi; en este caso, podrá computarse como inversión la totalidad del pago efectuado al tercero.

b) Eskubide orokorrak telebista-operadore batek eskuratzen baditu, eta horrek ustiapen-leihoetarako emisio-eskubideak beste operadore batzuei saltzen badizkie, horren zenbaketa honela egingo da: operadore bakoitzak eskubide horien truke benetan ordaindutako diru-kopuru garbia izango da konputagarria, betiere zenbateko hori bera kentzen bazaio lehenengo operadorearen kopuruari. Inola ere ez da onartuko diru-kopuru bera bi aldiz kontuan hartzea, alegia, eskubide baten truke telebista-operadore batek baino gehiagok ordaindutako zenbatekoak batzea.

b) Cuando los derechos globales hubieran sido adquiridos por una operadora de televisión, las reventas que este haga a otras operadoras de los derechos de emisión para cada una de las diferentes ventanas de explotación podrán computarse por el importe efectivamente abonado en términos netos por cada operadora por la adquisición de los mencionados derechos, siempre que se minore por el mismo importe la aportación computada a la primera operadora. En ningún caso se admitirá el doble cómputo del importe abonado sucesivamente por un mismo derecho por varias operadoras de televisión.

c) Ustiapen-eskubideen titularrak enpresa banatzaileak badira, telebista-operadoreak ordaindutako diru-kopuruak onartuko dira, baldin eta lana ekoitzi duen enpresarentzat gutxieneko bat bermatuta badago. Horren berri zehatza telebista-operadorearen eta enpresa banatzailearen arteko kontratuan jaso beharko da, eta inbertsiotzat aipaturiko gutxieneko berme hori zenbatu ahal izango da.

c) Cuando las titulares de los derechos de explotación sean empresas distribuidoras, podrán computarse las cantidades abonadas por la operadora de televisión, siempre que exista un mínimo garantizado para la empresa productora de la obra, circunstancia que deberá reflejarse en el contrato entre la operadora de televisión y la empresa distribuidora, debiendo computarse como inversión únicamente dicho mínimo garantizado.

Kasu horietan guztietan zorrotz aplikatuko da 3. idatz-zatian ezarritakoa, eta ez da aplikagarria izango 5. idatz-zatian adierazitako salbuespena.

En todos estos supuestos se aplicará estrictamente lo dispuesto en el apartado 3, sin que sea de aplicación la excepción prevista en el apartado 5.

5.– Salbuespenez, haien ekoizpen fasean uztailaren 12ko 25/1994 Legearen 5.1 artikuluan adierazitako finantziazioaz baliatu ez diren lan bukatuen kasuan, ekoizleari edo banatzaileari zuzenean erositako ustiapen-eskubideak zenbatu ahal izango dira, baldin eta erosketa egin bada, beranduenez, ekoizpena amaitu eta handik sei hilabetera.

5.– Excepcionalmente, en el supuesto de obras que durante su fase de producción no se hayan beneficiado de la financiación prevista en el artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, la compra directa a la productora o a la distribuidora de los derechos de explotación de las obras ya terminadas podrá computarse siempre que dicha compra se produzca, como máximo, seis meses después de la finalización de la producción.

Kasu honetan, hirugarrenei egindako ustiapen-eskubideen erosketa zenbatu ahal izango da soilik hirugarren horiek ekoizpen enpresen agente huts gisa jarduten badute.

En este supuesto, las compras de derechos de explotación efectuadas a terceros sólo pueden computarse si estos últimos actúan en calidad de meros agentes de las empresas productoras.

6.– Finantziazioaren betekizuna konplitzen denean, baldin eta dagokion kontratuan ez bada lan konputagarriei dagokien zenbatekoa zehazten, ez dira proiektuen gastuak zenbatuko.

6.– En el cumplimiento de la obligación de financiación, no serán computados los gastos de proyectos cuando los contratos respectivos no especifiquen el importe correspondiente a las obras computables.

8. artikulua.– Inbertsioa zein ekitalditan zenbatzen den.

Artículo 8.– Ejercicio en el que se computa la inversión.

1.– Egindako finantziazioa aplikatuko da operadoreek hirugarrenekin duten kontratu-betebeharra sortzen den ekitaldian, ordainketa data edozein dela ere. Ekoizpen propioaren kasuan, ekoizpena hasi den ekitaldian aplikatuko da finantziazioa, edo, bestela, ekoizpena hainbat ekitalditan banatzen bada, ekitaldi bakoitzean benetan zenbaturiko gastuak aplikatuko dira ekitaldiz ekitaldi, beti ere gastu bera bi aldiz ez dela zenbatuko ziurtatuta.

1.– La financiación efectuada se aplicará al ejercicio en el que nazca la obligación contractual de las operadoras con terceros, independientemente de su fecha de pago. En el caso de producción propia, la financiación se aplicará al ejercicio en que dio comienzo la producción o, alternativamente, si esta producción se distribuyera en varios ejercicios, se aplicarán como inversión a cada uno de ellos los gastos efectivamente contabilizados en cada ejercicio, sin que pueda contabilizarse dos veces el mismo gasto.

2.– Alabaina, ekoizpen prozesuek zenbat iraun ohi duten kontuan hartuta, ekitaldi batean egindako inbertsioen kopuru jakin bat hurrengo edo aurreko urteko betekizuna egiaztatzeari aplikatu ahal izango zaio, baldin eta aplikaziokoaz besteko ekitaldietan egindako finantziazioak ez badu gainditzen aplikatzen den ekitaldiari dagokion finantziazio-betebeharraren % 20.

2.– No obstante, atendiendo a la normal duración de los procesos de producción, una parte de las inversiones realizadas durante un ejercicio podrá aplicarse al cumplimiento de la obligación en el ejercicio siguiente o en el inmediatamente anterior, con la condición de que la financiación realizada en ejercicio distinto del de aplicación no podrá superar el 20% de la obligación de financiación que corresponda al ejercicio en que se aplique.

3.– Kasu horretan, operadoreak berariaz adierazi beharko du betetzeari buruzko txostenean aurreko idatz-zatian xedatutakoari atxiki nahi zaiola.

3.– En este caso, la operadora señalará expresamente en su informe de cumplimiento su intención de acogerse a lo dispuesto en el apartado anterior.

9. artikulua.– Eskalen zenbaketa, eskubideak erosten direnean.

Artículo 9.– Cómputo de escalados en las compras de derechos.

1.– Kontratuek ekoizpen enpresaren aldeko eskala-klausula jasotzen dutenean, eskala horien zenbatekoa irabazkinak benetan gertatzen diren urtean egingo da, eta haien balioa benetan dagokiena izango da.

1.– Cuando los contratos incluyan una cláusula de escalado a favor de la productora, el importe de dichos escalados se computará en el año en que se produzca efectivamente su devengo y por el valor real correspondiente.

2.– Ekoizpen-enpresaren aldeko eskala-klausula zera da: lanaren ustiapen-eskubideen prezioa igotzea aurreikusten duena, lortzen den entzule kopurua hazi ahala edo lanaren emanaldi komertzialen emaitzen ondorioz.

2.– Se entenderá por cláusula de escalado a favor de la productora aquella según la cual el precio de los derechos de explotación de la obra puedan incrementarse en función de la audiencia obtenida o los resultados de la exhibición comercial de ésta.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Estatutu sozialen arabera sozietatearen ekitaldia eta urte naturala batera ez dituzten telebista-operadoreak.

Primera.– Operadoras de televisión cuyo ejercicio social no coincida con el año natural.

Estatutu sozialen arabera sozietatearen ekitaldia eta urte naturala batera ez dituzten telebista-operadoreek horren berri eta ekitaldi horren amaiera-eguna jakinaraziko dizkiote Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzari, onartutako araudia indarrean jarri eta bi hilabeteko epean.

Las operadoras de televisión cuyo ejercicio social no coincida con el año natural comunicarán esta circunstancia y las fechas de cierre de dicho ejercicio a la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del reglamento que se aprueba.

Estatutuen edozein aldaketa ere administrazio-organo horri jakinaraziko zaio.

Cualquier modificación estatutaria del ejercicio social deberá comunicarse, asimismo, a dicho órgano administrativo.

Bigarrena.– Euskarazko lanen finantziazioa.

Segunda.– Financiación de obras en euskera.

Dekretu honetako 1. artikuluaren 4. idatz-zatiak ezarritako ehunekoa gorabehera, Kultura sailburuak handitu ahal izango du sorburu-hizkuntza euskara duten lanetara bideratutako ehunekoa, dekretu bidez eta eragindakoei entzun ondoren, Euskadiko Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial bien erabilera arian-arian berdintzeko xedez, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko oinarrizko 10/1982 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

No obstante el porcentaje establecido en el apartado 4 del artículo 1 del presente Decreto, la Consejera de Cultura, mediante Orden y previa audiencia de los sectores afectados, podrá incrementar el porcentaje destinado a la financiación de obras que tengan como lengua originaria el euskera con objeto de lograr una equiparación progresiva en el uso de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Ekitaldi honetarako araubide iragankorra.

Primera.– Régimen transitorio para el ejercicio en curso.

Dekretu hau indarrean jartzen denean uztailaren 12ko 25/1994 Legearen 5. artikuluko 1. idatz-zatian xedatutako betebeharrari lotuta dauden telebista-operadoreek, data horri dagokion ekitaldian, film luze eta labur zinematografiko eta telebistarako film europarrak aurrez finantzatzeko ekarpenak egin beharko dituzte, bai dekretu honetan xedatutako baldintzetan, bai indarrean sartu aurretik aplikagarri den araubidearen arabera.

Las operadoras de televisión que, en el momento de la entrada en vigor del presente Decreto, estuvieran sujetas al deber recogido en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, deberán contribuir, en el ejercicio que corresponda a dicha fecha, a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos, bien de conformidad con lo previsto en el presente Decreto, bien de acuerdo con el régimen aplicable con carácter previo a su entrada en vigor.

Bigarrena.– Tokiko telebista-operadoreen betebeharrak.

Segunda.– Obligaciones a las que quedan sujetas las operadoras de televisión local.

Tokiko telebista-operadoreak salbuetsita daude, emakidaren aurreneko hamar urtetan, dekretu honetan ezarritako inbertsio-betebeharretatik.

Las operadoras de televisión de ámbito local están exentas del cumplimiento de la obligación de inversión a la que se refiere el presente Decreto durante los primeros diez años de la concesión.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.

DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko azaroaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2007.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

I. ERANSKINA
ANEXO I

Hilabeteak	Emankizun-denbora,	Emankizun-denbora, 	 Lan europarrentzat 	Sorburu-hizkuntza 	Euskarazko

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	 EJERCICIO:

TIEMPO DE EMISIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS

	guztira	25/1994 Legearen 7.1 	gordetako 	 Espainiako hizkuntza 	lanen

Meses	Total tiempo de 	Tiempo de emisión, 	Tiempo de emisión 	Tiempo de emisión 	Tiempo de

		artikuluko salbuespena 	emankizun-	bat duten lan europarren 	emankizun-

	emisión	realizada la exclusión 	reservado a obras 	de obras europeas en 	emisión de

		eginda	denbora (1)	emankizun-denbora (2)	 denbora (3)

		del artículo 7.1 de la 	europeas (1)	lengua originaria 	obras en

Urtarrila

		Ley 25/1994		española (2)	euskera (3)

Otsaila						

Enero						

Martxoa						

Febrero						

Apirila						

Marzo						

Maiatza						

Abril						

Ekaina						

Mayo						

Uztaila						

Junio						

Abuztua						

Julio						

Iraila						

Agosto						

Urria						

Septiembre						

Azaroa						

Octubre						

Abendua						

Noviembre						

Guztira						

Diciembre						

1. Telebista-operadoreek urteko emankizun-denboraren % 51 gorde beharko dute ikus-entzunezko lan europarrak emateko

Total						

2. Aurreko atalean adierazitako erreserba-denboraren % 50 baino gehiago sorburu-hizkuntza Espainiako edozein hizkuntza duten lan europarrak ematera zuzenduko da

1. Las operadoras de televisión deberán reservar el 51% de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas.

3. Adierazi sorburu-hizkuntza euskara duten ikus-entzunezko lan europarren emankizun-denbora

2. Más del 50% del tiempo de reserva a que se refiere el apartado anterior se dedicará, a su vez, a la emisión de obras europeas en expresión originaria en cualquier lengua española.

II. ERANSKINA
TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:
EKOIZLE INDEPENDENTEEK EGINDAKO IKUS-ENTZUNEZKO
LAN EUROPARREN EMANKIZUN-DENBORA

Hilabeteak	Emankizun-denbora, 	Emankizun-denbora, 	 Lan europarrentzat 	Ekoizle 	Ekoizle

3. Indicar el tiempo de emisión de obras audiovisuales europeas cuya lengua originaria sea el euskera.

	guztira	25/1994 Legearen 7.1 	gordetako emankizun-	independenteek 	independenteen

ANEXO II

		artikuluko salbuespena 	denbora (1)	egindako 	oraintsuko

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	EJERCICIO:

TIEMPO DE EMISIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES EUROPEAS REALIZADAS
POR PRODUCTORAS INDEPENDIENTES

		eginda		ikus-entzunezko 	lanak

Meses	Total tiempo 	Tiempo de emisión 	Tiempo de emisión 	Tiempo de emisión 	Obras recientes

				lan europarren 	(bost urte baino

	de emisión	realizada la exclusión 	reservado a obras 	de obras europeas de 	de productoras

				emankizun-denbora (2)	gutxiagokoak) (3)

		del artículo 7.1 de la 	europeas (1)	 productoras 	independientes

Urtarrila						

		Ley 25/1994		independientes (2)	(menos de cinco

Otsaila						

					años) (3)

Martxoa						

Enero						

Apirila						

Febrero						

Maiatza						

Marzo						

Ekaina						

Abril						

Uztaila						

Mayo						

Abuztua						

Junio						

Iraila						

Julio						

Urria						

Agosto						

Azaroa						

Septiembre						

Abendua						

Octubre						

Guztira						

Noviembre						

1. Telebista-operadoreek urteko emankizun-denboraren % 51 gorde beharko dute ikus-entzunezko lan europarrak emateko

Diciembre						

2. Aurreko atalean adierazitako erreserba-denboraren % 10, gutxienez, lan europar independienteak ematera zuzenduko da

Total						

3. Aurreko idatz-zatian aipatutako lan europar independenteen erdiak baino gehiago azken bost urteetan ekoitziak beharko dute izan

1. Las operadoras de televisión deberán reservar el 51% de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas.

III. ERANSKINA
TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:
OPERADOREAREN SARRERA GORDINAK ETA GARBIAK
OPERADOREAREN SARRERAK

Publizitateagatiko sarrerak		

2. Un mínimo del 10% del tiempo de reserva a que se refiere el apartado anterior se dedicará, a su vez, a la emisión de obras europeas independientes.

Abonu-kuotak		

3. Más de la mitad de las obras europeas independientes a que se refiere el apartado anterior deberán haber sido producidas en los últimos cinco años.

ANEXO III

Diru-laguntzak		

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	 EJERCICIO:

INGRESOS BRUTOS Y NETOS DE LA OPERADORA
INGRESOS DE LA OPERADORA

SARRERA GORDINAK		

Ingresos por publicidad		

KENTZEN DIREN SARRERAK

Inbertsioaren betebeharra sortzen ez duten beste kanal batzuk ustiatzeari egotz dakizkion diru-sarrerak		

Cuotas de abono		

Telebistaz kanpoko beste jarduerek sorturiko diru-sarrerak		

Subvenciones		

Zabalkunde-sarearen gaineko kostuak ordaintzeko diru-laguntzak		

INGRESOS BRUTOS		

INGRESOS QUE SE DETRAEN

Film europarrak -zinematografikoak eta telebistan ematekoak- finantzatzeko diru-laguntzak		

Ingresos obtenidos imputables a la explotación de otros canales que no generen obligación de inversión		

Dekretu honen 4.5 artikuluan xedatutakoaren ondoriozko kenketa		

Ingresos provenientes de otras actividades distintas de la televisiva		

Inbertsioaren betebeharra duten telebista-kanalak programatzeak eta ustiatzeak sortzen dituen diru-

Subvenciones destinadas a sufragar los costes relativos a la red de difusión		

sarrera garbiak		

Subvenciones destinadas a la financiación de películas cinematográficas y para televisiones europeas		

KENTZEN DIREN SARRERAK, GUZTIRA		

Reducción a propósito de lo dispuesto en el artículo 4.5 del presente decreto		

SARRERA GARBIAK (SARRERA GORDINAK – KENTZEN DIREN SARRERAK)

Ingresos netos de explotación derivados de la programación y explotación del canal o de los canales de televisión 			que dan origen a la obligación de inversión		

IV. ERANSKINA
TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:

1.– Lan zinematografiko europarrak ekoizpen fasean finantzatzea

TOTAL DE INGRESOS QUE SE DETRAEN

Izenburua	Hizkuntza (1)	Eskubideen 	Kontratu-	 Ekoizpena 	Ekoizpenaren 	Antena-	Eskalatuak

INGRESOS NETOS (INGRESOS BRUTOS – INGRESOS QUE SE DETRAEN)		

		titularra (2)	eguna	amaitu den 	zuzeneko 	eskubideak 	(3)

ANEXO IV

				eguna	finantziazioa 	(euroak)	 (euroak)

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	EJERCICIO:

					(euroak)

1.– Financiación de obras cinematográficas europeas durante la fase de producción

	

Título	Idioma (1)	Titular de los 	Fecha del 	 Fecha de 	Financiación 	Derechos de	Escalados

	

		derechos (2)	contrato	fin de 	directa de la 	 antena 	(3)

	

				la producción	producción 	(Euros)	 (Euros)

						

					(Euros)

						

						

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

						

								

							

								

						

								

						

								

1.a Euskarazko euskal lan zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, 				

								

guztira, kontzeptuka

								

1.b Jatorriz euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan 			

								

zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka	

1.a Total invertido en financiación de obras cinematográficas en euskera por

1.c Lan zinematografiko europarrak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira,

conceptos				

kontzeptuka				

1.b Total invertido en financiación de obras cinematográficas en lengua originaria

		1. Kontzeptuka inbertitutako guztia

española diferente del euskera por conceptos				

2.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, operadoreek deklaratutako datu guztiak isilpekoak izango dira eta, hortaz, ezingo dira erabili uztailaren 12ko 25/1994 Legean aurreikusitako helburuetatik at (lege hori ekainaren 7ko 22/1999 Legeak aldatu zuen).

1.c Total invertido en financiación de otras obras cinematográficas europeas

1. Jarri hizkuntza

por conceptos				

2. Titularra ekoizlea ez bada, adierazi banatzailea edo beste telebista-operadore bat den

			1. Total invertido por conceptos

3. Eskalatua aurreko urteetan finantzatutako lan bati badagokio, "kontratu-eguna" atalean hori deklaratu zen urtea jarri behar da

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4, todos los datos declarados por las operadoras tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:

2.– Lan zinematografiko europarrak finantzatzea, ekoizpena amaitu ondoren (1)

1. Indicar el idioma

	Izenburua	Hizkuntza (2)	Ekoizpen-	Kontratu-	 Ekoizpena 	Antena-	Eskalatuak

2. Si el titular no es un productor, indicar si es distribuidora u otro operador de TV

			etxea	eguna	amaitu den 	eskubideak 	 (3)

3. Si el escalado corresponde a una obra financiada en ejercicios anteriores, en fecha del contrato indicar el año en que se declaró

					eguna	(euroak)	(euroak)

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	 EJERCICIO:

	

2.– Financiación de obras cinematográficas europeas posterior a la finalización de la producción (1)

							

	Título	Idioma (2)	Productora	Fecha del 	Fecha de 	Derechos 	Escalados

							

				contrato	fin de la 	de antena	 (3)

							

					producción	(Euros)	(Euros)

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

2.a Euskarazko lan zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka

							

2.b Jatorriz euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan zinematografikoak

							

finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka		 	

							

2.c Lan zinematografiko europarrak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka

2.a Total invertido en financiación de obras cinematográficas en euskera por conceptos			

		2. Kontzeptuka inbertitutako guztia

2.b Total invertido en financiación de obras cinematográficas en lengua originaria española

2.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, operadoreek deklaratutako datu guztiak isilpekoak izango dira eta, hortaz, ezingo dira erabili uztailaren 12ko 25/1994 Legean aurreikusitako helburuetatik at (lege hori ekainaren 7ko 22/1999 Legeak aldatu zuen).

diferente del euskera por conceptos			

1. Antena-eskubideak ekoizpena amaitu eta gero eskuraturiko lanak, betiere ekoizpena amaitu eta sei hilabete apean

2.c Total invertido en financiación de otras obras cinematográficas europeas por conceptos			

2. Jarri hizkuntza

		2. Total invertido por conceptos	

3. Eskalatua aurreko urteetan finantzatutako lan bati badagokio, "kontratu-eguna" atalean hori deklaratu zen urtea jarri behar da

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4, todos los datos declarados por las operadoras tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:

3.– Telebistarako film europarrak ekoizpen fasean finantzatzea

1. Obras cuyos derechos de antena han sido adquiridos después de concluida la producción, pero no más de seis meses después de la finalización de la producción.

	Izenburua	Hizkuntza 	Eskubideen 	Kontratu-	 Ekoizpena 	Ekoizpenaren 	Antena-	Eskalatuak

2. Indicar el idioma.

		(1)	titularra (2)	eguna	amaitu den 	 zuzeneko 	eskubideak 	(3)

3. Si el escalado corresponde a una obra financiada en ejercicios anteriores, en fecha del contrato indicar el año en que se declaró.

					eguna	finantziazioa 	(euroak)	 (euroak)

OPERADORA DE TELEVISIÓN 		EJERCICIO:

						(euroak)	

3.– Financiación de películas para televisión europeas durante la fase de producción

	

	Título	Idioma (1)	Titular de 	Fecha del 	Fecha de 	Financiación 	Derechos de 	Escalados

						

			los derechos 	contrato	fin de la 	 directa de la 	antena 	(3)

						

			(2)		producción	producción 	 (Euros)	(Euros)

						

						(Euros)

							

							

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

							

								

3.a Euskarazko lan zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira,

								

kontzeptuka				

								

3.b Jatorriz euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan

							

zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka				

	

3.c Lan zinematografiko europarrak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira,

3.a Total invertido en financiación de obras cinematográficas en euskera por

kontzeptuka

conceptos				

		3. Kontzeptuka inbertitutako guztia	

3.b Total invertido en financiación de obras cinematográficas en lengua originaria

2.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, operadoreek deklaratutako datu guztiak isilpekoak izango dira eta, hortaz, ezingo dira erabili uztailaren 12ko 25/1994 Legean aurreikusitako helburuetatik at (lege hori ekainaren 7ko 22/1999 Legeak aldatu zuen).

española diferente del euskera por conceptos				

1. Jarri hizkuntza

3.c Total invertido en financiación de otras obras cinematográficas europeas

2. Titularra ekoizlea ez bada, adierazi banatzailea edo beste telebista-operadore bat den

por conceptos				

3. Eskalatua aurreko urteetan finantzatutako lan bati badagokio, "kontratu-eguna" atalean hori deklaratu zen urtea jarri behar da

		3. Total invertido por conceptos		

TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:

4.– Telebistarako film europarrak ekoizpena amaitu ondoren finantzatzea (1)

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4, todos los datos declarados por las operadoras tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

	Izenburua	Hizkuntza 	Ekoizpen-	Kontratu-	 Ekoizpena 	Antena-	Eskalatuak

1. Indicar el idioma

		(2)	etxea	eguna	amaitu den 	eskubideak 	(3)

2. Si el titular no es un productor, indicar si es distribuidora u otro operador de TV

					eguna	(euroak)	(euroak)

3. Si el escalado corresponde a una obra financiada en ejercicios anteriores, en fecha del contrato indicar el año en que se declaró

	

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	 EJERCICIO:

							

4.– Financiación de películas para televisión europeas posterior a la finalización de la producción (1)

							

	Título	Idioma (2)	Productora	Fecha del 	Fecha de 	Derechos 	Escalados

							

				contrato	fin de la 	de antena	(3)

							

					producción	(Euros)	(Euros)

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

4.a Euskarazko lan zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka			

							

4.b Jatorriz euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan zinematografikoak

							

finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka		 	

							

4.c Lan zinematografiko europarrak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka			

						

		4. Kontzeptuka inbertitutako guztia	

4.a Total invertido en financiación de obras cinematográficas en euskera por conceptos			

2.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, operadoreek deklaratutako datu guztiak isilpekoak izango dira eta, hortaz, ezingo dira erabili uztailaren 12ko 25/1994 Legean aurreikusitako helburuetatik at (lege hori ekainaren 7ko 22/1999 Legeak aldatu zuen).

4.b Total invertido en financiación de obras cinematográficas en lengua originaria española

1. Antena-eskubideak ekoizpena amaitu eta gero eskuraturiko lanak, betiere ekoizpena amaitu eta sei hilabete apean

diferente del euskera por conceptos			

2. Jarri hizkuntza

4.c Total invertido en financiación de otras obras cinematográficas europeas por conceptos			

3. Eskalatua aurreko urteetan finantzatutako lan bati badagokio, "kontratu-eguna" atalean hori deklaratu zen urtea jarri behar da

		4. Total invertido por conceptos			

TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:

5.– 6.C artikuluan jasotako lan europarrak ekoizpen fasean finantzatzea

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4, todos los datos declarados por las operadoras tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

	Izenburua	Hizkuntza 	Eskubideen 	Kontratu-	 Ekoizpena 	Ekoizpenaren 	Antena-	Eskalatuak

1. Obras cuyos derechos de antena han sido adquiridos después de concluida la producción, pero no más de seis meses después de la finalización de la producción

		(1)	titularra (2)	eguna	amaitu den 	 zuzeneko 	eskubideak	(3)

2. Indicar el idioma

					eguna	finantziazioa 	(euroak)	 (euroak)

3. Si el escalado corresponde a una obra financiada en ejercicios anteriores, en fecha del contrato indicar el año en que se declaró

						(euroak)

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	 EJERCICIO:

	

5.– Financiación de obras europeas incluidas en el artículo 6.c durante la fase de producción

								

	Título	Idioma (1)	Titular de 	Fecha del 	Fecha de 	Financiación 	Derechos de 	Escalados

								

			los derechos 	contrato	fin de la 	 directa de la 	antena 	(3)

								

			(2)		producción	producción 	 (Euros)	(Euros)

								

						(Euros)

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

								

5.a Euskarazko lan zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira,

								

kontzeptuka	

								

5.b Jatorriz euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan

								

zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka				

							

5.c Lan zinematografiko europarrak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira,

	

kontzeptuka				

5.a Total invertido en financiación de obras cinematográficas en euskera por conceptos				

		5. Kontzeptuka inbertitutako guztia				

5.b Total invertido en financiación de obras cinematográficas en lengua originaria

2.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, operadoreek deklaratutako datu guztiak isilpekoak izango dira eta, hortaz, ezingo dira erabili uztailaren 12ko 25/1994 Legean aurreikusitako helburuetatik at (lege hori ekainaren 7ko 22/1999 Legeak aldatu zuen).

española diferente del euskera por conceptos				

1. Jarri hizkuntza

5.c Total invertido en financiación de otras obras cinematográficas europeas

2. Titularra ekoizlea ez bada, adierazi banatzailea edo beste telebista-operadore bat den

por conceptos				

3. Eskalatua aurreko urteetan finantzatutako lan bati badagokio, "kontratu-eguna" atalean hori deklaratu zen urtea jarri behar da

			5. Total invertido por conceptos		 	

TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:

6.– 6.c artikuluan jasotako lan europarrak ekoizpen fasea amaitu ondoren finantzatzea (1)

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4, todos los datos declarados por las operadoras tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

	Izenburua	Hizkuntza 	Ekoizpen-	Kontratu-	 Ekoizpena 	Antena-	Eskalatuak

1. Indicar el idioma

		(2)	etxea	eguna	amaitu den 	eskubideak 	(3)

2. Si el titular no es un productor, indicar si es distribuidora u otro operador de TV

					eguna	(euroak)	(euroak)

3. Si el escalado corresponde a una obra financiada en ejercicios anteriores, en fecha del contrato indicar el año en que se declaró

	

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	EJERCICIO:

							

6.– Financiación de obras europeas incluidas en el artículo 6.c, posterior a la finalización de la producción (1)

							

	Título	Idioma (2)	Productora	Fecha del 	Fecha de 	Derechos de 	Escalados

							

				contrato	fin de la 	antena 	(3)

							

					producción	(Euros)	(Euros)

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

							

6.a Euskarazko lan zinematografikoak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka			

							

6.b Jatorriz euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan zinematografikoak

							

finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka		 	

							

6c Lan zinematografiko europarrak finantzatzeko inbertitutakoa, guztira, kontzeptuka			

							

		6. Kontzeptuka inbertitutako guztia	

							

2.4 artikuluan adierazitakoaren arabera, operadoreek deklaratutako datu guztiak isilpekoak izango dira eta, hortaz, ezingo dira erabili uztailaren 12ko 25/1994 Legean aurreikusitako helburuetatik at (lege hori ekainaren 7ko 22/1999 Legeak aldatu zuen).

6.a Total invertido en financiación de obras cinematográficas en euskera por conceptos			

1. Antena-eskubideak ekoizpena amaitu eta gero eskuraturiko lanak, betiere ekoizpena amaitu eta sei hilabete apean

6.b Total invertido en financiación de obras cinematográficas en lengua originaria española

2. Jarri hizkuntza

diferente del euskera por conceptos			

3. Eskalatua aurreko urteetan finantzatutako lan bati badagokio, "kontratu-eguna" atalean hori deklaratu zen urtea jarri behar da

6c Total invertido en financiación de otras obras cinematográficas europeas por conceptos			

TELEBISTA OPERADOREA 	EKITALDIA:
LABURPENA

	Finantziazio kontzeptuak	Ekoizpenaren 	Antena-	 Eskalatuak 	Guztira

		6. Total invertido por conceptos		

		zuzeneko 	eskubideak 	(euroak)	(euroak)

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4, todos los datos declarados por las operadoras tendrán carácter confidencial y no podrán utilizarse para fines distintos a los previstos en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.

		finantziazioa 	(euroak)

1. Obras cuyos derechos de antena han sido adquiridos después de concluida la producción, pero no más de seis meses después de la finalización de la producción

		(euroak)	

2. Indicar el idioma

1.– Lan zinematografiko europarrak ekoizpen-fasean, guztira

3. Si el escalado corresponde a una obra financiada en ejercicios anteriores, en fecha del contrato indicar el año en que se declaró

(1.a+1.b+1.c)					

OPERADORA DE TELEVISIÓN 	EJERCICIO:

RESUMEN

2.– Lan zinematografiko europarrak, ekoizpen fasearen ondoren,

	Conceptos de financiación	Financiación 	 Derechos 	Escalados 	Total

guztira (2.a+2.b+2c) 					

		directa de 	de antena 	(Euros)	(Euros)

3.– Telebistarako film europarrak, ekoizpen fasean, guztira

		la producción 	(Euros)

(3.a+3.b+3.c)					

		(Euros)	

4.– Telebistarako film europarrak, ekoizpen fasearen ondoren,

1. Total obras cinematográficas europeas durante la fase de producción

guztira (4.a+4.b+4.c)						

(1.a+1.b+1.c)					

5.– 6.c artikuluan jasotako lan europarrak, ekoizpen fasean,

2. Total obras cinematográficas europeas posterior a la finalización de la

guztira (5.a+5.b+5.c)					

producción (2.a+2.b+2c) 					

6.– 6.c artikuluan jasotako lan europarrak, ekoizpen fasearen ondoren,

3. Total películas para televisión europeas durante la fase de producción

guztira (6.a+6.b+6.c)	

(3.a+3.b+3.c)					

Euskarazko lan europarrak, guztira ((1.a+2.a+3.a+4.a+5.a+6.a)					

4. Total películas para televisión europeas posterior a la fase de producción

Euskaraz besteko Espainiako hizkuntza batean egindako lan

(4.a+4.b+4.c)						

europarrak, guztira

5. Total obras europeas incluidas en el artículo 6.c durante la fase de

(1.b+2.b+3.b+4.b+5.b+6.b)					

producción (5.a+5.b+5.c)					

Beste hizkuntzetako lan europarrak, guztira,

6. Total obras europeas incluidas en el artículo 6.c posterior a la fase de

(1.c+2.c+3.c+4.c+5.c+6.c) 					

producción (6.a+6.b+6.c)					

LAN EUROPARRAK, GUZTIRA					

Total obra europea en euskera (1.a+2.a+3.a+4.a+5.a+6.a)	 				

Total obra europea en lengua originaria española diferente del euskera

(1.b+2.b+3.b+4.b+5.b+6.b)					

Total obra europea en otro idioma (1.c+2.c+3.c+4.c+5.c+6.c)					

TOTAL OBRA EUROPEA					


Azterketa dokumentala


Análisis documental