Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

197. zk., 2007ko urriaren 11, osteguna

N.º 197, jueves 11 de octubre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
5545
5545

172/2007 DEKRETUA, urriaren 9koa, irakaskuntza euskaraz eman izana eta zein epetan eman zen frogatzeko ziurtagiria arautzekoa, Gizarte Segurantzan kotizatu modura aitortze aldera.

DECRETO 172/2007, de 9 de octubre, de regulación de la certificación acreditativa del ejercicio de la actividad docente en euskera y de los periodos en que se desarrolló, a efectos de ser reconocidos como cotizados a la Seguridad Social.

Abenduaren 28ko 42/2006 Legeak, 2007. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoak, berrogeita hamabosgarren xedapen gehigarrian ebatzitakoaren arabera, Gizarte Segurantzari kotizatutzat joko dira euskaraz irakasten jardun izan zuten eta, jarduera horiek klandestinoak izateagatik, Gizarte Segurantzaren sistemari altan eman ezin zitzaizkien pertsona horiek euskarazko irakaskuntzari eskainitako aldiak. Aitorpen horrek 2007ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorio ekonomikoak izango ditu.

En virtud de la disposición adicional quincuagésima quinta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, se considerarán como cotizados a la Seguridad Social los períodos de dedicación a la actividad docente en euskera de aquellas personas que realizaron dicha actividad profesional sin poder ser dadas de alta en el Sistema de la Seguridad Social como consecuencia de la clandestinidad en la que se desenvolvió dicha actividad. Los efectos económicos de este reconocimiento se producirán a partir del 1 de enero de 2007.

Aipatutako xedapen gehigarriak aplikatzeko behar ziren arauak emateko eskuduntza ematen zion Gobernu Zentralari, sei hilabeteko epean, indarrean sartu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Habilitazio hori betez, 2007ko uztailaren 13ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitara eman zen ekainaren 15eko 788/2007 Errege Dekretuak, euskarazko irakaskuntzari eskainitako aldiak Gizarte Segurantzari kotizatutzat jotzeari buruzkoak, 2.1. artikuluan hau esaten zuen:

La citada disposición adicional facultaba al Gobierno central para que, en el plazo de los seis meses posteriores a su entrada en vigor, dictara las normas necesarias para su aplicación. En cumplimiento de dicha habilitación, el Real Decreto 788/2007, de 15 de junio, sobre reconocimiento de los períodos de dedicación a la enseñanza del euskera como cotizados a la Seguridad Social, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de julio de 2007, señala en su artículo 2.1:

"Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak Gizarte Segurantzari kotizatutzat joko ditu aurreko artikuluan aipatzen diren lan-jardueraren aldiak, interesatuaren eskariz, betiere beste kotizazio-aldiekin bat ez badatoz.

"Los períodos de actividad profesional a los que se refiere el artículo anterior, debidamente acreditados, se reconocerán como cotizados a la Seguridad Social por la Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud del interesado, siempre que no exista superposición con otros períodos de cotización.

Irakaskuntza-jardueran ari izanaren eta gauzatu zen aldien ziurtagiri bat, Euskal Autonomia Erkidegoko edo Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntzaren arloko organo eskudunak emango duena, aurkeztu beharko da eskaerarekin batera".

La referida solicitud deberá ir acompañada de una certificación del ejercicio de la actividad docente y de los períodos en que se desarrolló, expedida por el órgano competente en materia educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Foral de Navarra (…)"

Komenigarria da, beraz, ziurtagiri hori nola eman behar den eta zein baldintzatan zehaztea.

Se hace conveniente, por tanto, establecer la forma y condiciones en que dicha certificación deberá ser emitida.

Horren arabera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoak, agintzen dituen tramiteak bete ondoren, lehendakariak aldez aurretik onartu ostean eta Gobernu Kontseiluak, 2007ko urriaren 9an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, cumplidos los trámites ordenados por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de octubre de 2007,

EBATZI DUT
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Ekainaren 15eko 788/2007 Errege Dekretuak, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen, 2007. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoaren, berrogeita hamabosgarren xedapen gehigarria garatzeko emandakoak, ziurtagiria emateko 2.1. artikuluan aipatzen duen prozedura arautzea du Dekretu honek helburua.

El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de expedición de la certificación a que se refiere el artículo 2.1 del Real Decreto 788/2007, de 15 de junio, dictado en desarrollo de la disposición adicional quincuagésima quinta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Euskal Autonomia Erkidegoan 1978ko abenduaren 29a baino lehenago profesionalki euskaraz irakasten ari izan ziren eta, jarduera horiek klandestinoak izateagatik, Gizarte Segurantzaren inolako erregimenetan sartu ezin zitzaizkien pertsonei eman ahal izango zaie ziurtagiria.

Podrá emitirse dicha certificación respecto de aquellas personas que, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y con anterioridad al 29 de diciembre de 1978, se dedicaron profesionalmente a impartir enseñanza en euskera, sin posibilidad de ser incluidas en ningún régimen de Seguridad Social, como consecuencia de la clandestinidad en que se desarrollaron dichas actividades.

3. artikulua.– Eskaerak eta dokumentazioa.

Artículo 3.– Solicitudes y documentación.

1.– Administrazio eta Zerbitzuetarako sailburuordeari zuzenduko zaizkio ziurtagiriak lortzeko eskaerak eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4. artikuluan aipatzen dituen erregistro, egoitza, organo edo bulegoetan aurkeztu beharko dira. Horretarako, derrigorrean erabili beharko da eranskinean sartzen den formularioa.

1.– Las solicitudes de obtención de la certificación irán dirigidas al Viceconsejero de Administración y Servicios, y deberán presentarse en cualquiera de los registros, dependencias, órganos u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, utilizando para ello preceptivamente el formulario que se incluye en el anexo.

2.– Eskatzaileek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskaerarekin batera:

2.– Junto con la solicitud, las personas solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:

a) Nortasun-agiri nazionalaren fotokopia.

a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad,

b) Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia, edo ez duela egiaztatzeko Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiria.

b) documento que acredite su número de afiliación a la Seguridad Social, o certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de no poseerlo,

c) Ziurtatzen den jarduera gauzatu izana frogatzen duen edozein agiria, hurrengo artikuluan adierazten den legez.

c) todo documento que sirva como prueba de haberse llevado a cabo la actividad objeto de certificación, según se indica en el artículo siguiente.

3.– Ondorengo hauek ez dute aurreko atalean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko: martxoaren 27ko 3/2002 Legeak, juridikoki normalizatu aurretik ikastoletan irakatsi zutenen aitortza eta konpentsazioari buruzkoak, eta maiatzaren 6ko 99/2003 Dekretuak, aitortuta izan diren aldietarako aurrekoa garatzen duenak, arautzen dituzten konpentsazioak lortu dituztenek; ikastoletan zerbitzuak eman ondoren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak emandako zerbitzuak aitortu zizkien pertsona horiek, publiko bihurtutako ikastolen kasuan. Kasu hauetan, eskaeran zirkunstantzia hauek aipatze hutsa nahiko izango da, konpentsazioa edo aitortza lortu diren aldiak zeintzuk diren argi zehaztuz.

3.– No deberán presentar la documentación señalada en el anterior apartado: quienes hubieran obtenido las compensaciones reguladas en la Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica, y Decreto 99/2003, de 6 de mayo, que desarrolla la anterior, para aquellos períodos que hubieran sido reconocidos; quienes habiendo prestado servicios en ikastolas les fueron reconocidos los servicios prestados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en el caso de las ikastolas publificadas. En estos supuestos, bastará con que en la solicitud se haga mención expresa a tales circunstancias, especificándose claramente los períodos respecto de los cuales ya se obtuvo compensación o reconocimiento.

4. artikulua.– Egiaztatzeko bitartekoak.

Artículo 4.– Medios de prueba.

1.– Zuzenbidean onartutako edozein bidetik egiazta daiteke irakasgaiak euskaraz irakatsi izana, ondorengoak esate baterako:

1.– Puede probarse la impartición de la enseñanza en euskera de las disciplinas académicas por cualquier medio admitido en derecho, como puede ser cualquiera de los medios siguientes:

a) Bi lekukoren adierazpena, betiere eman omen ziren klase horietara joan ziren ikasleak edo haien gurasoak edo tutoreak badira.

a) La declaración de dos testigos, siempre que se trate de alumnos o alumnas que asistieron a las clases alegadas como impartidas o de madres, padres, tutoras o tutores de los mismos.

b) Irakaskuntza gauzatu zen lokalaren jabearen edo irakaskuntza hori sustatu, antolatu edo kudeatu zuenaren adierazpena, betiere zirkunstantzia hau zalantzarik gabekoa bada.

b) La declaración de quien ostentase la propiedad del local o lugar en que se impartió la enseñanza, o de quien la promovió, organizó o gestionó, siempre que tal circunstancia resulte indubitada.

c) Dekretu honen 3. artikuluaren 3. atalean arautzen ez diren puntuetan, haien ziurtagiria nahi duen zerbitzuak ikastetxearen titularrak zerbitzu-urtetzat aitortu izanaren egiaztagiria.

c) En los supuestos no regulados en el apartado 3 del artículo 3 de este Decreto, acreditación de que le fueron reconocidos, como años de servicios prestados, por el titular del centro los servicios cuya certificación pretende que se le expida.

d) Lokal horren jabetza Eliza Katolikoarena edo beste pertsona juridiko batena bada, nahiko izango da lokal horren administrazioaren arduradunaren edo kurtsoa eman zenean irakaskuntzaren tutorearen deklarazioa.

d) Cuando la propiedad de dicho local o lugar fuese ostentada por la Iglesia Católica u otra persona jurídica, será suficiente la declaración del responsable de la administración de dicho local o lugar, o de la tutela de la enseñanza, durante la impartición del curso.

e) Irakatsi eman izanaren ondorioz administrazio-zigorra ezarri izanaren, atxilotu izanaren edo polizien aurrean deklaratu behar izanaren egiaztagiria.

e) El documento acreditativo de la imposición de sanción administrativa, de la detención o del sometimiento a declaración policial, como consecuencia de la impartición de la enseñanza.

2.– Ikastaroak eman direla frogatzeko, Dekretu hau indarrean sartu aurretik argitara emandako edo erregistratutako zientzia- edo kultur ikerketetan sartuta daudela jasota geratu behar da.

2.– Se presume la impartición de cursos cuando conste su inclusión en investigaciones científicas o culturales publicadas o registradas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

3.– Aurreko ataletan adierazitako bitartekoak nahiko izan daitezen, espedientean eskura dauden guztiek bat etorri beharko dute.

3.– Para que los medios señalados en los apartados anteriores se consideren suficientes habrán de ser concordantes todos los disponibles en el expediente.

5. artikulua.– Ziurtagiria lortzen duten pertsonen laguntza.

Artículo 5.– Colaboración de las personas que obtengan la certificación.

Ziurtagiria eskatzen dutenek, eskuratzeko, Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak horretarako eskatzen dien laguntza eman beharko dute. Ziurtagiria eskatzen dutenek laguntza eman ezean, agian ez da eskatutako ziurtagiria emango.

Los solicitantes de certificación deberán, para su obtención, prestar la colaboración que a dichos efectos les requiera la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico. La falta de colaboración por parte de los solicitantes de certificación podrá determinar la no expedición de la certificación solicitada.

6. artikulua.– Eskuduntzak.

Artículo 6.– Competencias.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari dagokio ziurtagiria emateko prozedura tramitatu eta aurrera eramatea eta, Zuzendaritza honen proposamenez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuetarako sailburuordeak emango du ziurtagiria.

La tramitación e instrucción del procedimiento de expedición de la certificación corresponderá a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y la expedición del mismo, a propuesta de ésta, se realizará por el Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

7. artikulua.– Datuen fitxategia.

Artículo 7.– Fichero de datos.

1.– Fitxategi bat sortuko da Dekretu honetan araututako ziurtagiria eskatzen dutenen datu pertsonalekin, eskaera-ereduan sartuko dira, bakar-bakarrik Dekretu honen helburua betetzeko balioko duena.

1.– Se crea un fichero con los datos personales de quienes soliciten la certificación regulada en este Decreto, incorporados en el modelo de solicitud, que servirá única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto de este Decreto.

2.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza izango da artikulu honetan sortutako fitxategiaz arduratuko den organoa.

2.– La Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación será el órgano responsable del fichero creado en este artículo.

3.– Ondorengoak izango dira fitxategiaren oinarrizko egitura eta berorri gehituko zaizkion datu pertsonalak:

3.– La estructura básica del fichero, así como los datos de carácter personal que se incorporarán al mismo serán los siguientes:

a) Ziurtagiria eskatzen duenaren identifikazio-datuak:

a) Datos de carácter identificativo de quien solicita la certificación:

– Izen-deiturak.

– Nombre y apellidos.

– Jaiotze-data.

– Fecha de nacimiento.

– Irakaskuntza hori eman zuenean zuen helbidea.

– Dirección de la residencia durante la impartición.

– Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia.

– Número de afiliación a la Seguridad Social.

– Nortasun agiri nazionalaren zenbakia.

– Número del Documento Nacional de Identidad.

– Telefonoa.

– Teléfono.

– Harremanetan jartzeko helbidea.

– Dirección a efectos de notificación.

b) 1978ko abenduaren 29ra arte euskaraz emandako irakaskuntza-aldia:

b) Período de la docencia impartida en euskera hasta el 29 de diciembre de 1978:

– Urteak edo ikasturteak.

– Años o cursos académicos.

– Irakaskuntza eman zen tokiaren helbidea.

– Dirección del lugar de impartición de la enseñanza.

– Irakaskuntza eman zen lekuaren edo lokalaren jabea edo irakaskuntza hori gauzatu izanaren arduraduna.

– Propietario/a del lugar o local de impartición o responsable de la impartición.

– Irakaskuntza hori eman izanaren frogak.

– Pruebas de la impartición.

4.– Estatuko Administrazioari eman ahal izango zaizkio artikulu honetan sortutako fitxategian dauden datuak, egindako lana aitor dezan eta horrengatik dirulaguntzak edo konpentsazioak eman ditzan. Halaber, datu horiek irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuei eman ahal izango zaizkie, interesatuak aldez aurretik oniritzia eman ondoren.

4.– Los datos contenidos en el fichero creado en este artículo podrán ser cedidos a la Administración del Estado para fines de reconocimiento y de otorgamiento de ayudas o compensaciones por la labor realizada. Asimismo, dichos datos podrán ser cedidos, previo consentimiento del interesado, a entidades privadas sin ánimo de lucro.

5.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzan gauzatuko dira artikulu honen babesean sor daitezkeen datuen fitxategietan dauden datuetara iristeko, zuzentzeko, ixteko eta haiei kontra egiteko eskubideak.

5.– Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en los ficheros de datos que, en su caso, puedan crearse al amparo de este artículo se ejercitarán ante la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

6.– Titulu honen babesean sortzen diren datuen fitxategietan hartu beharreko segurtasun-neurriak tartekoak izango dira.

6.– Las medidas de seguridad a adoptar en los ficheros de datos que se creen al amparo de este título serán las correspondientes al nivel medio.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren aginduaren bidez aldatu ahal izango da datuen fitxategia sortzen den 7. artikuluaren edukia.

La modificación del contenido del artículo 7 en el que se crea el fichero de datos podrá realizarse mediante Orden del Consejero de Universidades e Investigación.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitara eman eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko urriaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2007.

Jaurlaritzaren Lehendakariordea,

La Vicepresidenta del Gobierno,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

ERANSKINA

ANEXO AL DECRETO 172/2007, DE 9 DE OCTUBRE

Eskaera-eredua
Modelo de Solicitud
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILEKO
AL ILMO. SR. VICECONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO

A) ESKATZAILEA:

DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Deiturak:	

A) SOLICITANTE:

Izena:	

Apellidos:	

NAN:		

Nombre:	

Telefonoa:	

DNI:	

Harremanetarako helbidea:	

Teléfono:	

Kalea:........................................................................................................................................... zk.a............. estaia:........

Dirección a efectos de notificación:

Posta-kodea	

c/ ...................................................................................	n.º .......	piso:........

Herria:	

Código postal.......................................	 Localidad...................................................................................................................................

Jaiotze-data:	

Fecha de nacimiento:	

Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia:	

Número de afiliación a la Seguridad Social:	

Pentsioduna den adierazi:

Indicar si es pensionista:

Bai <FONT FACE="Zapf Dingbats,ZapfDingbats">n &#9;Ez <FONT FACE="Zapf Dingbats,ZapfDingbats">n

Sí <FONT FACE="Zapf Dingbats,ZapfDingbats" n&#9;No <FONT FACE="Zapf Dingbats,ZapfDingbats" n

B). EUSKARAZ EMANDAKO IRAKASKUNTZAK:

B) CURSOS DE ENSEÑANZA EN EUSKERA IMPARTIDOS:

(1978ko abenduaren 29a baino lehenago)

(con anterioridad al 29 de diciembre de 1978)

Ikasturtetik&#9;Ikasturtera arte&#9;Irakaskuntza ematen &#9; Lokalaren jabea

Desde el curso:&#9;Hasta el curso:&#9;Lugar en el que se impartía &#9;Persona propietaria o

&#9;&#9;zen tokia: helbidea, &#9;edo arduraduna&#9;

&#9;&#9;la enseñanza, dirección, &#9;responsable del lugar&#9;

&#9;&#9;herria, etab…&#9;

&#9;&#9;localidad, etc

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

&#9;&#9;&#9;

Garai hartan bizi zinen udalerria aipa ezazu, irakatsi zenuena ez bada:

Señale el municipio de residencia en aquél tiempo, si fue distinto del de impartición de la enseñanza:

Aipa itzazu 1978ko abenduaren 29ra arte edozein gizarte-asegurutan edo Gizarte Segurantzaren erregimenetan altan egon zinen aldiak.

Señale los períodos en que estuvo de alta, hasta el 29 de diciembre de 1978, en cualquier Seguro Social o régimen de Seguridad Social:

Aipa itzazu aldi hartan, irakaskuntzarekin batera, ari izan zinen ekonomi, enpresa-, lanbide-, erlijio- edo beste edozein motatako jarduerak:

Señale las ocupaciones económicas, empresariales, profesionales, religiosas o de otro tipo que mantuvo en aquél tiempo simultáneamente con la enseñanza alegada:

C) ARGUDIATUTAKO FROGAK:

C) PRUEBAS ALEGADAS:

C.1.– Erakusten dituen agiriak.

C.1.– Documentos que acompaña:

Eskatzailearen nortasun-agiri nazionalaren kopia.

Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

Irakaslearen Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakiaren egiaztagiria/egiaztagiri hori ez izanaren Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria.

Documento que acredite el número de afiliación a la Seguridad Social del enseñante / certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de no poseerlo (táchese lo que no proceda).

Ikastetxearen titularrak emandako zerbitzuen aitortza egiaztatzen duen agiria.

Documento que acredite el reconocimiento de los servicios prestados por el titular del centro.

Beste agiri batzuk:

Otros documentos:

C.2.– Lekukoak:

C.2.– Testigos:

Gutxienez, izen-deiturek, helbide osoak eta loturak (ikaslea, aita edo ama…) agertu beharko dute. Ahal bada, telefonoa, NAN edo beste identifikazio-datu batzuk erantsi.

Deberán figurar al menos apellidos y nombre, dirección completa y vinculación (alumno o alumna, padre o madre …). Si es posible, añadir igualmente teléfono, DNI u otros datos identificativos.

C.3.– Agertzen den argitalpenak:

C.3.– Publicaciones en las que aparece:

Titulua, argitaletxea, urtea, ISBN… Ahal bada, behar diren orrien kopia gaineratu.

Título, editorial, año, ISBN… Si es posible acompañe copia de las páginas correspondientes.

D) IKASTOLETAN EMANDAKO ALDIAK ETA KONPENTSAZIO- EDO AITORTZA-ALDIAK HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAK KONPENTSATU EDO AITORTU IZANAREN ADIERAZPENA.

D) INDICACIÓN DE HABER OBTENIDO COMPENSACIÓN O TENER RECONOCIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS EN IKASTOLAS, Y LOS PERIODOS DE COMPENSACIÓN O RECONOCIMIENTO:

E) OHARRAK:

E) NOTAS:

Hemen edo aparteko orrian adieraz ezazu beste edozein datu edo komentario.

Señale aquí, o en hoja aparte, cualquier otro dato o comentario que desee.

F) ZINPEKO EDO AGINDUPEKO AITORTZA ETA ESKAERA:

F) DECLARACIÓN JURADA O BAJO PROMESA Y SOLICITUD:

Eskaera honetan agertzen diren datu guztiak egiazkoak eta zehatzak direla zinpean edo agindupean (ez dagokiona ezabatu) adierazten dut.

Declaro bajo juramento / promesa (táchese lo que no proceda) que todos los datos que aparecen en esta solicitud son ciertos y exactos.

Horregatik guztiarengatik, urriaren 9ko 172/2007 Dekretuaren, 1978ko abenduaren 29a baino lehenago euskaraz aurrera eramandako irakaskuntza-jardueraren eta gauzatu zen aldien egiaztagiriak arautzen dituenaren, bidez araututako ziurtagiriak ematea ESKATZEN DUT, Gizarte Segurantzari kotizatutakotzat aitor daitezen.

Por todo lo cual, SOLICITO la expedición de la certificación regulada mediante Decreto 172/2007, de 9 de octubre, de regulación de la certificación acreditativa del ejercicio de la actividad docente en euskera y de los periodos en que se desarrolló, anteriormente a 29 de diciembre de 1978, a efectos de ser reconocidos como cotizados a la Seguridad Social.

Tokia, data eta sinadura

Lugar, fecha y firma

Izpta.

Fdo.

15/1999 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, xedatzen duena betez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuetarako sailburuordeak jakinarazten dizu fitxategi automatiko batean tratatzeko gehituko direla agiri/eredu/eskaera hau betez lortu diren zure datu pertsonalak.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/modelo/solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado.

Nahi izanez gero, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzan gauzatu ahal dituzu datu horietara iristeko, zuzentzeko, ixteko eta kontra egoteko Legeak agertzen dituen eskubideak: Donostia kalea 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación: calle Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.


Azterketa dokumentala


Análisis documental