Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

187. zk., 2007ko irailaren 27a, osteguna

N.º 187, jueves 27 de septiembre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
Vivienda y Asuntos Sociales
5311
5311

148/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarren biktimak diren emakumeen harrerarako baliabideak arautzen dituena.

DECRETO 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.

Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak adierazten duen bezala, familia-eremuko genero-indarkeria edo bizikidetza-indarkeria (etxeko tratu txar deitzen zaiona) gure gizartean dagoen desberdintasun-sinbolorik basatiena eta Konstituzioak aldarrikatutako askatasunerako, berdintasunerako, bizitzarako, segurtasunerako eta diskriminaziorik ez jasateko oinarrizko eskubideen aurkako aurrez aurreko erasoa da.

La violencia de género en el ámbito familiar o de convivencia, comúnmente denominada maltrato doméstico es, como señala la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y constituye un ataque frontal a los derechos fundamentales de libertad, igualdad, vida, seguridad y no discriminación, proclamados por la Constitución.

Askotariko dimentsioak dituen gizarte-fenomeno hori gero eta protagonismo eta larritasun handiagoa hartzen ari denez gero, nazioarteko erakundeek behin eta berriz erantzun behar izan diote arazo horri. Horien artean, honako hauek azpimarra daitezke: 1979ko Emakumeen aurkako Diskriminazio Mota oro Desagerrarazteko Nazio Batuen Hitzarmena eta, ondoren, 1993ko abenduan, Nazio Batuen Batzar Nagusiak aldarrikatutako Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Adierazpena; Europako Parlamentuak 1986ko ekainaren 11ko Ebazpena, Emakumeen aurka egindako Erasoei buruzkoa; Pekinen 1995eko irailean egindako Emakumeei buruzko Nazioarteko azken Goi Bileraren Ebazpenak; indarkeria osasun publikoko lehentasunezko arazotzat hartzen duen Osasunaren Munduko Batzarraren WHA49.25 Ebazpena, OMEk 1996an emandakoa; Europako Parlamentuak Europar Batasun osoan emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean beharrezkoa den zero tolerantziari buruzko kanpaina bat egiteko beharrari buruz egindako txostena, 1997ko uztailekoa; Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordeak Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko egindako 1997/44 Ebazpena; 1999. urtea Genero Indarkeriaren aurkako Borrokaren Europako Urte izendatzeko Adierazpena eta, duela gutxi, Europako Parlamentuaren 803/2004/EE Erabakia, haurren, gazteen eta emakumeen aurkako indarkeriari aurrea hartzeko eta aurre egiteko, eta biktimak eta arrisku-taldeak babesteko 2004-2008ko Erkidegoko Ekintza Programa (Daphne II Programa) onartzen duena.

El creciente protagonismo y gravedad de este fenómeno social de múltiples dimensiones ha llevado a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta materia en repetidas ocasiones. Destacan así la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer, de 1979 y, con posterioridad, su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; la Resolución sobre las Agresiones a las Mujeres adoptada por el Parlamento Europeo el 11 de junio de 1986, las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la Violencia como Problema Prioritario de Salud Pública adoptada, por la OMS, en 1996; el informe del Parlamento Europeo sobre la necesidad de realizar en toda la Unión Europea una campaña sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, de julio de 1997; la Resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer; la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género y, en fechas recientes, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un Programa de Acción Comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programa Daphne II).

Jarrera horien ildotik, azken urteotan funtsezko arau-aurrerapenak egin dira gure ordenamendu juridikoan. Estatu mailan, honako hauek azpimarratu behar dira: 11/2003 Lege Organikoa, irailaren 29koa, herritarren segurtasunaren arloko neurri zehatzei buruzkoa; 15/2003 Lege Organikoa, azaroaren 25ekoa, zigor-kodeari, etxeko indarkeriari eta atzerritarren gizarteratzeari buruzko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena; 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, etxeko indarkeriaren biktimak babesteko Agindua arautzen duena; 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa; eta, duela gutxiago, 15/2005 Legea, uztailaren 8koa, Kode Zibila eta Prozedura Zibileko Legea banantzearen eta dibortzioaren arloan aldatzen dituena. Autonomia Erkidegoan, zalantzarik gabe, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea da erreferentziazko arau-esparrua. Horrez gain, arau-aurrerapenak inplementatzeko funtsezko tresna multzo bat du EAEk, hala nola sexu-erasoak eta etxeko tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko Akordioa, etxeko tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako Segurtasun Plana (2002-2004), etxeko indarkeriaren biktimak babesteko Aginduaren eraginkortasuna gizarte-zerbitzuen eremuan koordinatzeko Protokoloa, eta etxeko tratu txarren biktimei harrera eta etxebizitza emateko baliabideak hobetzeko Programa (2004-2005). Besteak beste, tresna multzo horrek gizarte-laguntzaren eremuan etxeko tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei premiazko harrera egiteko baliabideak bermatzeko premia ezartzen du formula iragankor gisa. Nolanahi ere, logikoa den bezala, familia-bizilekura itzultzeko edota beste etxebizitza batera joateko aukera errazteko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira (bi kasuetan, tratu txarrak eman dituen pertsonaren urruntzea bermatuko da).

En la línea de estos posicionamientos, los últimos años han sido testigos de avances normativos esenciales en nuestro ordenamiento jurídico. Merecen ponerse de relieve, a nivel estatal, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en materia de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, más recientemente, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. A nivel autonómico, el marco normativo de referencia viene dado, sin duda, por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, pero la CAPV también se ha dotado de un conjunto de instrumentos esenciales en la implementación de los avances normativos, como son el Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y Agresiones Sexuales, el Plan de Seguridad para las Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico (2002-2004), el Protocolo de Coordinación para la eficacia de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica en el Ámbito de los Servicios Sociales, y el Programa para la Mejora de los Recursos de Acogida y Vivienda para las Víctimas de Maltrato Doméstico (2004-2005). Entre otros dispositivos, este conjunto de instrumentos establece la necesidad de garantizar la existencia, en el ámbito de la atención social, de recursos que permitan la acogida de urgencia de las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, como fórmula transitoria, sin perjuicio, lógicamente, de articular las medidas necesarias para facilitar bien la vuelta al domicilio o alojamiento familiar, bien el acceso a otra vivienda, garantizando, en ambos supuestos, el alejamiento de la persona maltratadora.

Dekretu hau testuinguru horretan kokatuta dago eta, Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legea eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea garatuz, etxeko tratu txarren biktimentzako harrera-baliabideen -harrera-zerbitzuen eta harrera-etxebizitzen- kalitatearen eta funtzionamenduaren baldintzak arautzea du helburu, lagundutako pertsonei (emakumeei zein haien kargu dauden haurrei eta nerabeei, edo bizikidetza-unitate bereko mendeko helduei) eman beharreko harrera hobea bermatzeko. II., III. eta IV. kapituluetan, harrera-baliabide bakoitzari bere izaeraren arabera aplikatu beharreko baldintza materialak eta funtzionalak ezartzen dira. Baldintza horiek titulartasun publikoa zein pribatua duten baliabideen kasuan exijituko dira. Horren osagarri, titulartasun pribatuko harrera-baliabideak homologatzeko irizpideak biltzen dira V. kapituluan, Administrazio Publikoarekin ituntzeko aldez aurreko baldintza gisa. Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako baliabideen multzoa osatzeko, Dekretuak emakume horiek sendatzeko eta gizarteratzeko zentro bat modu esperimentalean abian jartzea hartzen du kontuan. Zentro hori askotariko gizarte-problematikari lotutako premia bereziak (babes-maila eta espezializazio-maila handia eskatzen dutenak) dituzten emakumeei eta haien kargu dauden senitartekoei zuzenduta egongo da, eta intentsitate handiko gizarte-babeseko neurriak aplikatuko ditu. Azkenik, eta salbuespen gisa, xedapen iragankor batean zerbitzu horiek erabiltzeko aukera eskaintzen zaie herri-administrazio eskudunei, etxeko tratu txarrez bestelako genero-indarkeria moten biktimak diren emakumeei laguntzeko helburuarekin, egoera horiek gizarte-harrerako zentroei buruzko araudi baten esparruan esanbidez jasota geratu arte.

El presente Decreto se enmarca en este contexto y pretende establecer, en desarrollo de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la regulación de las condiciones de calidad y funcionamiento de los recursos de acogida para víctimas de maltrato doméstico -servicios de acogida inmediata y pisos de acogida-, con el fin de garantizar la mejor atención a las personas atendidas, tanto a las mujeres como a los niños, niñas o adolescentes a su cargo o a las personas adultas dependientes que formen parte de su unidad convivencial. Se establecen así en sus Capítulos II, III y IV los requisitos materiales y funcionales aplicables a cada tipo de recurso de acogida en función de su naturaleza, siendo los mismos exigibles tanto a los recursos de titularidad pública como a los de titularidad privada. Complementariamente, en el Capítulo V, se contemplan los criterios para la homologación de los recursos de acogida de titularidad privada como condición previa para su concertación con la Administración Pública. Así mismo, el Decreto completa la gama de recursos destinados a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico mediante la puesta en funcionamiento, con carácter experimental, de un centro de recuperación e integración social para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que cuente con medidas de protección social de alta intensidad, destinado a mujeres y familiares a su cargo con necesidades especiales asociadas a problemática social múltiple, que determinen la conveniencia de un alto nivel de protección y especialización. Por último, y con carácter excepcional, en disposición transitoria, se ofrece a las administraciones públicas competentes la posibilidad de utilizar estos servicios para atender a mujeres víctimas de formas de violencia de género diferentes del maltrato en el ámbito doméstico, y ello a la espera de que dichas situaciones queden explícitamente contempladas en el marco de una normativa reguladora de los centros de acogida social.

Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 9.2 eta 10.3 artikuluek Eusko Jaurlaritzari esleitzen dizkioten gizarte-zerbitzuen arau-garapenaren eta antolamenduaren arloko eskumenak betez eman da Dekretu hau. Baimenari, erregistroari, homologazioari eta ikuskapenari lotutako jardunak Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuan xedatutakoari lotuta geratzen dira.

El presente Decreto se dicta en virtud de las competencias de desarrollo normativo y ordenación de los servicios sociales que los artículos 9.2 y 10.3 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales atribuyen al Gobierno Vasco, quedando las actuaciones administrativas de autorización, registro, homologación e inspección sujetas a lo dispuesto en el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dekretu honek, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideei exijitutako baldintza materialak eta funtzionalak arautzeaz gain, harrera-baliabide horien jarduna zuzenduko duten printzipio orokorrak ezarri eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak arautzen ditu.

Además de regular los requisitos materiales y funcionales exigibles a los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, este Decreto también establece los principios generales que regirán la actuación de esos recursos de acogida, y regula los derechos y deberes de las personas usuarias.

Xedapen iragankorretan, alde batetik, indarrean jarri eta urtebeteko epea aurreikusten du Dekretuak, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei zuzenduta dauden eta Dekretua indarrean jartzen denean abian dauden harrera-baliabideen erakunde titularrek aginduzko funtzionamendu-baimena zein homologazioa eskatzeko, betiere itunduta badaude. Eskaera sailkapenaren arabera aplikagarriak zaizkien baldintza materialak eta funtzionalak bete ondoren egin beharko da, kokapenari, antolamendu-modalitateei, ezaugarriei, edukierari eta azalerari lotutako baldintzak izan ezik. Salbuespen hori dagoen baliabide-sarearen iraunkortasuna eskaintzearen komenigarritasunak justifikatuko du.

En sus disposiciones transitorias prevé, por un lado, el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para que las entidades titulares de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor del Decreto soliciten tanto la preceptiva autorización de funcionamiento, como la homologación, en el supuesto de que estuvieren concertados; esta solicitud deberá hacerse previo cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que les sean de aplicación en atención a su clasificación, a excepción de los requisitos de ubicación, modalidades organizativas, características, capacidad y superficie, justificándose esta excepción por la conveniencia de facilitar la permanencia de la red de recursos ya existente.

Bestalde, Dekretua indarrean jartzean dauden titulartasun publikoko baliabideek ere dagozkien baldintzak bete beharko dituzte tipologiaren arabera, eta titulartasun pribatukoen baimenaren kasuan deskribatutako salbuespena aplikatuko zaie.

Los recursos de titularidad pública ya existentes a la entrada en vigor del Decreto, por su parte, también deberán cumplir los requisitos correspondientes en función de su tipología, siéndoles de aplicación la excepción ya descrita en relación con la autorización de los de titularidad privada.

Hori guztia kontuan hartuta, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraiki, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko irailaren 11n egindako bilkuran aldez aurretik eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2007.

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legea eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea garatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuan aurreikusitakoari jarraiki, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei zuzenduta eta EAEko lurralde-eremuan kokatuta dauden harrera-baliabideen kalitaterako eta funtzionamendurako gutxieneko irizpideak eta baldintzak erregelamenduz ezartzea du xede Dekretu honek, baliabide horien titulartasuna edozein izanik ere.

1.– En desarrollo de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y en conformidad con lo previsto en el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el presente Decreto tiene por objeto establecer reglamentariamente los criterios y condiciones mínimas de calidad y funcionamiento de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, situados en el ámbito territorial de la CAPV, cualquiera que sea su titularidad.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, gaur egungo edo aurreko familia-harreman edo harreman afektibo baten eremuan emakumearen aurka egiten den, emakumea mendean hartzeko, azpian edukitzeko eta harreman horretan agintea eta boterea izateko helburua duen, eta emakumearengan sufrimendua edo osasun fisikoaren edo psikikoaren kaltea eragin dezakeen indarkeria fisikoa, psikikoa, sexuala edo bestelakoa hartzen da etxeko eremuko tratu txartzat.

2.– A los efectos de este Decreto se considera maltrato en el ámbito doméstico la violencia física, psíquica, sexual o de otra índole que se ejerce contra la mujer en el ámbito de una relación familiar y/o afectiva actual o previa con el fin de someterla, dominarla y mantener una posición de autoridad y poder en la relación y que tenga o pueda tener como resultado sufrimiento o daño en su salud física o psíquica.

2. artikulua.– Sailkapena.

Artículo 2.– Clasificación.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideak honela daude sailkatuta:

1.– A los efectos del presente Decreto, los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico se clasifican en:

a) Berehalako eta egonaldi laburreko zerbitzuak. Eguneko hogeita lau orduetan daude eskuragarri, urteko egun guztietan. Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei berehala egiten diete harrera, haien premiak balioesteko beharrezkoa den aldian, baliabiderik egokienera bidali aurretik. Baliabide mota horri aplikatu beharreko baldintza materialak eta funtzionalak, titulartasuna publikoa nahiz pribatua izanik ere, I. eranskinean araututa daude.

a) Servicios de acogida inmediata, de corta estancia, accesibles durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, que acogen a las mujeres víctimas de maltrato doméstico con inmediatez y durante el periodo necesario para la valoración de sus necesidades con carácter previo a su derivación al recurso más idóneo. Los requisitos materiales y funcionales aplicables a este tipo de recurso, independientemente de su titularidad pública o privada, se regulan en el anexo I.

b) Egonaldi ertaineko edo luzeko harrera-etxebizitzak. Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen aldi baterako babes-eskariei eta ostatu-eskariei erantzutea dute helburu. Baliabide mota horri aplikatu beharreko baldintza materialak eta funtzionalak, titulartasuna publikoa nahiz pribatua izanik ere, II. eranskinean araututa daude.

b) Pisos de acogida, de media o larga estancia, destinados a atender demandas de protección y alojamiento temporal de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. Los requisitos materiales y funcionales aplicables a este tipo de recurso, independientemente de su titularidad pública o privada, se regulan en el anexo II.

c) Egonaldi ertaineko edo luzeko harrera-zentroak. Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten eta esku-hartze espezializatu integrala behar duten emakumeen aldi baterako babes-eskariei eta ostatu-eskariei erantzutea dute helburu. Baliabide mota horri aplikatu beharreko baldintza materialak eta funtzionalak, titulartasuna publikoa nahiz pribatua izanik ere, III. eranskinean araututa daude.

c) Centros de acogida, de media o larga estancia, destinados a atender demandas de protección y alojamiento temporal de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que precisen una intervención especializada integral. Los requisitos materiales y funcionales aplicables a este tipo de recurso, independientemente de su titularidad pública o privada, se regulan en el anexo III.

2.– 1. idatz-zatian aurreikusitako harrera-baliabideen sorta eta sarea osatzeko, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak sendatzeko eta gizarteratzeko zentro bat modu esperimentalean abian jartzea aurreikusten da. Zentro hori askotariko gizarte-problematikari lotutako premia bereziak (babes-maila eta espezializazio-maila handia eskatzen dutenak) dituzten emakumeei eta haien kargu dauden senitartekoei zuzenduta egongo da, eta intentsitate handiko gizarte-babeseko neurriak aplikatuko ditu. Intentsitate handiko zentro hori sortzeko ardura Eusko Jaurlaritzari dagokio, 8.2 artikuluan jasotako baldintzetan.

2.– Al objeto de completar la gama y la red de recursos de acogida previstos en el apartado 1, se prevé la creación y puesta en funcionamiento de un centro de recuperación e integración social para mujeres que han sido víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que cuente con medidas de protección social de alta intensidad, destinado a mujeres y familiares a su cargo con necesidades especiales asociadas a problemática social múltiple, que determinen la conveniencia de un alto nivel de protección y especialización. La creación de este centro de alta intensidad corresponderá al Gobierno Vasco, en los términos contemplados en el artículo 8.2.

3. artikulua.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen helburuak.

Artículo 3.– Objetivos de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.

Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen helburuak honako hauek dira:

Los objetivos de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico son:

a) Etxeko eremuan tratu txarrak jasan izanaren ondorioz ohiko bizilekua aldatzera behartuta dauden emakumeei, edo haien mende dauden pertsonei (haien kargu dauden seme-alabei -adin txikikoak direnei zein ez direnei- edo haien mende dauden helduei) aldi baterako ostatua ematea.

a) Facilitar un alojamiento temporal a las mujeres que se ven obligadas o precisan abandonar su domicilio o alojamiento habitual como consecuencia de una situación de maltrato en el ámbito doméstico así como a las personas que dependen de ellas, ya se trate de hijos o hijas a su cargo, sean o no menores de edad, o de personas adultas dependientes.

b) Pertsona horiei beren egoera pertsonalean eta familia-egoeran beharrezkotzat edo egokitzat hartzen dituzten aldaketak egiteko, eta horretarako erabakiak hartzeko astia eta babes egokiak ingurune seguru batean izateko aukera eskaintzea.

b) Ofrecer a estas personas la posibilidad de disponer, en un entorno seguro, del tiempo y de los apoyos adecuados para poder abordar los cambios que estimen necesarios y deseables en su situación personal y familiar, y para poder adoptar las decisiones que los hagan posibles.

c) Emakumeen autonomia pertsonala sustatzea egoerari egokiro aurre egin ahal izan diezaien, eta, horretarako, beharrezkoa den aholkularitza, informazioa eta laguntza eskaintzea eta babes-baliabiderik egokienak eskuratzeko aukera ematea.

c) Promover su autonomía personal para hacer frente de forma adecuada a su situación, ofreciéndoles el asesoramiento, la información y el acompañamiento necesarios, y facilitando su acceso a los recursos de apoyo más idóneos.

d) Premietara egokitutako laguntza eta gizarte-babes trinkoa ematea.

d) Facilitar acompañamiento y protección social con carácter intensivo, adecuado a las necesidades.

e) Lagundutako pertsonen segurtasun fisikoa eta psikikoa eta, bereziki, harrera-baliabideen kokapenaren konfidentzialtasuna bermatzea, babes-funtzioak bete behar dituzten eragile publiko judizialei edo polizialei dagokienez izan ezik.

e) Garantizar la seguridad física y psíquica de las personas atendidas, en particular garantizando el carácter confidencial de la ubicación de los recursos de acogida, excepto con respecto a los agentes públicos judiciales o policiales que deban ejercer sus funciones de protección.

4. artikulua.– Printzipio gidariak.

Artículo 4.– Principios rectores.

Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen printzipio gidariak honako hauek izango dira:

Los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico se regirán por los siguientes principios:

a) Hartutako pertsonen eskubideen babesa eta defentsa, ingurune seguru batean bizi ahal izan daitezen, eta garapen pertsonalerako eta beren potentziala autoafirmazio pertsonaleko prozesu baten esparruan aske eta erabat garatzeko eskubidea baliatu ahal izan dezaten.

a) Protección y defensa de los derechos de las personas acogidas, procurando que puedan vivir en un entorno seguro y que puedan ejercer su derecho a desarrollarse y a desarrollar su potencial libre y plenamente, en el marco de un proceso de autoafirmación personal.

b) Prebentzioa, harrera jasotzen duten emakumeek, haien kargu dauden haurrek eta nerabeek, edo bizikidetza-unitate bereko mendeko pertsona helduek tratu txarrik edo tratu txarren arriskurik berriz jasan ez dezaten.

b) Prevención, evitando que se reproduzcan situaciones de maltrato o de riesgo de maltrato, tanto en las mujeres acogidas como en los niños, niñas y adolescentes a su cargo o en las personas adultas dependientes que formen parte de su unidad convivencial.

c) Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen seme-alaben zaintza eta babesa, haien eskubideak, ongizatea eta garapen integrala bermatzeko. Nolanahi ere, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean aldarrikatutako haurren eta nerabeen interes gorena hartuko da kontuan.

c) Atención y protección de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, en orden a garantizar sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, atendiendo, en todo caso, al interés superior de los niños, niñas y adolescentes proclamado en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia.

d) Normalizazioa, pertsona egoiliarren bizimodua bizitzaren esparru guztietan gainerako herritarrentzat normaltzat hartzen den bizimoduarekin parekatzeko.

d) Normalización, con el propósito de que el modo de vida de las personas residentes se ajuste al máximo en todos los órdenes de la vida a las consideradas como normales para el resto de la ciudadanía.

e) Esku-hartzea, emakumeek eta familia-unitateek beren trebetasunak garatzeko edo, hala badagokie, gizarte-bizitzan eta lan-bizitzan erabat eta era normalizatuan parte hartzeko beharrezkoak diren trebetasunak eskuratzeko aukera izan dezaten.

e) Intervención, procurando que las mujeres y las unidades familiares acogidas tengan la posibilidad de desarrollar sus habilidades o, en su caso, de adquirir, las habilidades necesarias para participar plenamente, y de forma normalizada, en la vida social y laboral.

f) Erabiltzaileen autonomia pertsonalaren sustapena.

f) Promoción de la autonomía personal de las personas usuarias.

g) Hartutako pertsonen parte-hartzea baliabidearen funtzionamendu orokorrean.

g) Participación de las personas acogidas en el funcionamiento general del recurso.

h) Erabiltzaileen premietara egokitutako zaintza pertsonalizatua eta integrala.

h) Atención personalizada e integral adaptada a las necesidades de las personas usuarias.

i) Profesionalizazioa, baliabideak bete beharreko funtzioei dagokien kualifikazio teknikoa duten profesionalen esku egon daitezen. Profesional horiek lana behar bezala egiteko baliabide eta bitarteko egokiak eta nahikoak izan beharko dituzte.

i) Profesionalización, con el propósito de que los recursos sean atendidos por profesionales con la cualificación técnica correspondiente a las funciones que desempeñan, debiendo contar siempre con los medios y recursos idóneos y suficientes para desarrollar su trabajo.

j) Eraginkortasuna eta arintasuna harrera-zerbitzuak ematean, eta babeseko, aholkularitzako eta laguntzako zerbitzuetara edo kasu bakoitzaren premietarako harrera-baliabide egokienetara orientatzean eta bideratzean.

j) Eficacia y agilidad en la prestación de los servicios de acogida y en la orientación y derivación hacia los servicios de apoyo, asesoramiento y acompañamiento o hacia los recursos de acogida que resulten más adaptados a las necesidades de cada caso.

k) Koordinazioa zaintza-eremu horretan diharduten erakundeekin eta entitate publiko eta pribatuekin, eta egungo baliabideen sarearekin, biktimen gizarte-babes trinkora eta osatze integralera bideratua.

k) Coordinación con las instituciones y entidades públicas y privadas que actúan en este ámbito de atención, así como con la red de recursos existentes, orientada a la protección social intensiva y a la recuperación integral de la o las víctimas.

l) Instantzia judizialekiko eta polizialekiko lankidetza.

l) Cooperación con las instancias judiciales y policiales.

5. artikulua.– Hartutako pertsonak.

Artículo 5.– Personas acogidas.

Dekretu honetan araututako harrera-baliabideetan lagundutako pertsonak honako hauek izango dira:

Las personas atendidas en los recursos de acogida regulados en el presente Decreto serán:

a) Aldi baterako eta premiazko babesaren eta ostatuaren beharra duten, eta etxeko eremuan tratu txarrak jasan izanagatik ohiko bizilekua utzi behar duten eta horrelako zerbitzu bat behar duten emakume adindunak edo emantzipatuta dauden adin txikikoak.

a) Mujeres mayores de edad o menores emancipadas en situación de necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente que se ven obligadas a abandonar su domicilio o alojamiento habitual por una situación de maltrato en el ámbito doméstico y precisan un servicio de estas características.

b) a) idatz-zatian adierazitako emakumeen mendeko pertsonak, hots, haien kargu dauden seme-alabak (adin txikikoak diren edo ez diren kontuan hartu gabe) edo mendeko helduak, betiere bizikidetza-unitate berekoak badira. Ondorio horietarako, hartutako emakumearen guraso-aginteari, tutoretzari, kuratelari edo zaintzari lotuta dauden adin txikikoak hartuko dira emakumeen kargu dauden adingabetzat, emakumeek aginte horiek eraginkortasunez eta esklusiboki erabiltzen dituztenean, edota, beste pertsona batekin batera erabiliz gero, arrisku-egoerak saihesteko pertsona horiek emakumearekin bizitzea komeni denean, edo agintaritza eskudunak hori xedatzen duenean.

b) Las personas que dependen de las mujeres a las que se refiere el apartado a), ya se trate de hijos o hijas a su cargo, sean o no menores de edad, o de personas adultas dependientes, siempre que pertenezcan a la misma unidad convivencial. A estos efectos, tendrán la consideración de menores a cargo las personas menores de edad sujetas a patria potestad, tutela, curatela o guarda de la mujer acogida, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente y de forma exclusiva por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra persona, resulte conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas convivan con la mujer, o cuando así lo disponga la autoridad competente en su caso.

6. artikulua.– Erabiltzaileen eskubideak.

Artículo 6.– Derechos de las personas usuarias.

1.– Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituen apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako eskubideak izango dituzte hartutako pertsonek.

1.– Con carácter general, las personas acogidas disfrutarán de los derechos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.

2.– Berariaz, Dekretu honetan araututako harrera-baliabideetan hartutako pertsonek honako eskubide hauek izango dituzte:

2.– Con carácter específico, las personas acogidas en los recursos de acogida regulados en el presente Decreto, disfrutarán de los siguientes derechos:

a) Baliabidean irauteko eskubidea, Dekretu honetan egonaldia amaitzeko adierazitako arrazoiren bat agertzen ez den bitartean.

a) Derecho a permanecer en el recurso mientras no concurra alguna de las causas de finalización de la estancia, señaladas en este Decreto.

b) Hartutako bizikidetza-unitateko kide guztiak elkarrekin egoteko eskubidea. Horretarako, baliabide berean hartuko dira denak.

b) Derecho a que todos los miembros de la unidad convivencial acogidos puedan permanecer juntos, debiendo, a tal efecto, ser atendidos en el mismo recurso.

c) Datu pertsonalen babeserako eta konfidentzialtasunerako eskubidea.

c) Derecho a la confidencialidad y a la protección de los datos de carácter personal.

d) Harrera-baliabidearen instalazioak eta baliabidean dauden erabilera komuneko objektuak, ekipamenduak eta tresnak erabiltzeko eskubidea.

d) Derecho a hacer uso de las dependencias del recurso de acogida y de los objetos, equipamientos y utensilios de uso común que se encuentren en él.

e) Gaur egun dauden baliabide sozialei, psikologikoei, sanitarioei, hezkuntza-arlokoei, kultura-arlokoei, judizialei eta pertsona horien profilera eta premietara egokitutako beste batzuei, eta horiek lortzeko moduari buruzko informazioa eta aholkularitza jasotzeko eskubidea.

e) Derecho a ser informadas y asesoradas sobre los recursos existentes de carácter social, psicológico, sanitario, educativo, cultural, judicial u otros que se ajusten a su perfil y a sus necesidades, y sobre cómo acceder a ellos.

f) Harrera-baliabideetan dauden bitartean gizarte- eta hezkuntza-arloko eta laguntzako programa batean txertatzeko eskubidea.

f) Derecho a acceder a un programa socioeducativo y de acompañamiento durante su estancia en los recursos de acogida.

g) Baliabidearen eskaera idatziz egiteko eta bost egun naturaleko gehieneko epean idatzizko erantzuna jasotzeko eskubidea.

g) Derecho a formalizar su solicitud del recurso por escrito y ser respondidas por escrito en un plazo no superior a cinco días naturales.

h) Laguntza indibiduala eta familia-arlokoa, eta pertsonalizatua jasotzeko eskubidea.

h) Derecho a una atención individual y familiar, y personalizada.

i) Norberaren borondatez zerbitzuak erabiltzeari edo zentroan egoteari uzteko eskubidea.

i) Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia.

j) Eskubide horien edukiari eta eskubide horiek baliatzeko bideei buruzko informazioa erraz ulertzeko moduan jasotzeko eskubidea.

j) Derecho a ser informadas, en un lenguaje fácilmente comprensible, del contenido de estos derechos y de los cauces para hacer efectivo su ejercicio.

7. artikulua.– Hartutako pertsonen betebeharrak.

Artículo 7.– Deberes de las personas acogidas.

1.– Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituen apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako betebeharrak izango dituzte hartutako pertsonek.

1.– Con carácter general, las personas acogidas deberán cumplir las obligaciones contempladas en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.

2.– Berariaz, Dekretu honetan araututako harrera-baliabideetan hartutako pertsonek honako betebehar hauek izango dituzte:

2.– Con carácter específico, las personas acogidas en los recursos de acogida regulados en el presente Decreto tendrán los siguientes deberes y obligaciones:

a) Sartzeko eskaeraren dokumentua sinatzea, eta barne-araudian eta adierazitako eskaera-dokumentuan ezarritako arauak betetzeko konpromisoa hartzea.

a) Firmar el documento de solicitud de ingreso y comprometerse a cumplir las normas establecidas en el reglamento de régimen interior y en el mencionado documento de solicitud.

b) Gizarte-zerbitzuek eskatutako dokumentazioa dagokion epean aurkeztea.

b) Aportar la documentación requerida por parte de los servicios sociales en el plazo debido.

c) Beren seme-alaben edo beren kargu dauden beste pertsona batzuen zaintzaz arduratzea.

c) Responder del cuidado de sus hijos e hijas o de otras personas a su cargo.

d) Baliabidea erabiltzen duten gainerako pertsonen pentsamendu-askatasuna, iritzi-askatasuna, ideologia-askatasuna eta erlijio-askatasuna errespetatzea.

d) Respetar la libertad de pensamiento, opinión, ideología y religión de las personas con las que se comparte el recurso.

e) Hartutako pertsonen artean gatazkarik edo desadostasunik izanez gero, erakunde arduradunak erabakitako neurriak betetzea.

e) Observar las medidas acordadas por la entidad responsable del recurso en caso de conflictos o desacuerdos entre las personas acogidas.

f) Baliabidearen helbidea eta telefono-zenbakia anonimatuan gordetzea. Beste erakunde publiko batzuek bizilekuaren datuak eskatzen dituztenean eman beharko da, erreferentzia gisa, oinarrizko gizarte-zerbitzuaren edo zerbitzu horren erakunde arduradunaren helbidea.

f) Mantener en el anonimato la dirección y el teléfono del recurso, debiendo dar como referencia la dirección del servicio social de base o de la entidad responsable del mismo, cuando los datos de domicilio y residencia sean requeridos por otras instituciones públicas.

g) Elkarbizitza errazteko elkarren arteko errespetuan, tolerantzian eta lankidetzan oinarritutako jarrera agertzea, eta hori bermatuko duten barne-arauak betetzea.

g) Observar una conducta basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración, con el propósito de facilitar la convivencia, y cumplir las normas internas que así lo garanticen.

h) Etxebizitzan eskuragarri dituzten objektuak, ekipamenduak eta tresnak egokiro eta errespetuz erabiltzea.

h) Hacer un uso adecuado y respetuoso de los objetos, equipamientos y utensilios a su disposición en la vivienda.

i) Baliabidearen instalazioetan nahita edo zabarkeria larriagatik eragindako kalteez erantzutea.

i) Responder de los daños causados intencionadamente o por negligencia grave, en las dependencias del recurso.

j) Zerbitzuan hartuta ez dauden edo langile baimenduak ez diren pertsonei baliabideak erabiltzen ez uztea, arduradunen esanbidezko baimena dutenean izan ezik.

j) No permitir el acceso a los recursos a personas que no estén acogidas en dicho servicio o que no formen parte del personal autorizado, salvo que exista autorización expresa de las personas responsables del mismo.

k) Baliabidean animaliarik ez izatea, zakur gidariei buruzko azaroaren 21eko 17/1997 Legean jasotako baldintzetan edota baliabidearen ardura duen erakundeak esanbidez baimendutako beste kasu batzuetan izan ezik.

k) No tener animales en el recurso, salvo en los términos contemplados en la Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de perros-guía, o en otros casos excepcionales expresamente autorizados por la entidad de la que depende el recurso.

l) Erreferentziazko gizarte-zerbitzuek landutako plan indibiduala edo familia-plana betetzea.

l) Cumplir el plan individual o familiar de atención elaborado desde los servicios sociales de referencia.

8. artikulua.– Eskumena.

Artículo 8.– Competencia.

1.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 57. artikuluari jarraiki, foru-administrazioek eta toki-administrazioek, beren eskumenen eremuan, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen aldi baterako babes-premiei eta ostatu-premiei erantzuteko nahikoak izango diren harrera-baliabideak bermatu behar dituzte. Horretarako:

1.– De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar la existencia de recursos de acogida suficientes para atender las necesidades de protección y alojamiento temporal de las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. A tales efectos:

a) 20.000 biztanletik gorako udalerriek, eta eratuta dauden edo gizarte-zerbitzuak emateko eratzen diren eta adierazitako biztanle kopurua gainditzen duten mankomunitateek etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen aldi baterako babes-premiei eta ostatu-premiei erantzuteko harrera-baliabide bat izan behar dute gutxienez.

a) Los municipios de más de 20.000 habitantes y las mancomunidades de municipios ya constituidas o que se constituyan para la prestación de servicios sociales y que superen el mencionado número de habitantes, tienen la obligación de disponer, como mínimo de un recurso de acogida destinado a atender las demandas de protección y alojamiento temporal de las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.

b) Foru Aldundiek 20.000 biztanletik beherako udalerrien eskariari erantzuteko harrera-baliabide bat bermatu behar dute gutxienez, a) idatz-zatian adierazitako baldintzetan mankomunitate bat osatzen ez dutenean. Halaber, dagokien Lurralde Historikoaren eskariari erantzuteko berehalako harrera-zerbitzu bat bermatu beharko dute.

b) Las Diputaciones Forales deberán garantizar como mínimo la existencia de un recurso de acogida destinado a atender la demanda de los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando no se hayan constituido en una mancomunidad en los términos indicados en el apartado a). Así mismo, deberán garantizar la existencia de un servicio de acogida inmediata para atender la demanda de sus respectivos Territorios Históricos.

2.– Gizarte Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 9. artikuluan aurreikusitako zuzeneko ekintzaren arloko eskumenak baliatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren babesean, Eusko Jaurlaritzak 2.2 artikuluan adierazitako sendatzeko eta gizarteratzeko zentroa jarriko du abian, era esperimentalean. Zentro hori babes-maila eta espezializazio-maila handia eskatzen duten premia bereziak dituzten emakumeei eta haien kargu dauden senitartekoei zuzenduta egongo da, eta intentsitate handiko gizarte-babeseko neurriak aplikatuko ditu.

2.– En el ejercicio de las competencias de acción directa previstas en el artículo 9 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales y, al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda del Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Gobierno Vasco pondrá en funcionamiento, con carácter experimental, el centro de recuperación e integración social de alta intensidad al que se refiere el artículo 2.2 que cuente con medidas de protección social de mayor intensidad, destinado a mujeres y familiares a su cargo con necesidades especiales asociadas que determinen la conveniencia de un alto nivel de protección y especialización.

Aurrekoa gorabehera, harrera-baliabideen ardura duten erakundeek beste baliabide edo programa alternatibo batzuetara eraman ahal izango dituzte lotutako problematika bat duten pertsonak, betiere harrera komenigarria eta egokia ez dela ikusten denean.

No obstante lo anterior, las entidades responsables de los recursos de acogida podrán derivar a otros recursos o programas alternativos a aquellas personas con problemática asociada cuya acogida consideren desaconsejable o inadecuada.

3.– Foru Aldundiek, Udalek eta Udalen Mankomunitateek, haien mendeko harrera-baliabideak instalatzeko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren zuzeneko sustapenetan toki-erakundeei besterentzera eta, era horretan, haien eskumeneko gizarte-zerbitzuen ekipamenduak sortzera zuzendutako babes ofizialeko etxebizitzen erreserbara jo ahal izango dute.

3.– Para la instalación de los recursos de acogida que de ellos dependan, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos o Mancomunidades de Ayuntamientos podrán acceder a la reserva de viviendas de protección oficial que, en las promociones directas del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, se destinen a enajenación a las entidades locales para la creación de equipamientos de servicios sociales propios de su competencia.

4.– Erakundeen arteko koordinazioa (hainbat administrazioren esku-hartzea beharrezkoa edo komenigarria dela ikusten denean jarraitu beharreko jardun-protokoloak lantzean eta onartzean ere bai), eta Dekretu honetan aurreikusitako jardunen eta horien betetze-mailaren jarraipena Sexu-erasoak eta Etxeko Tratu Txarrak jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko Erakundeen arteko Akordioaren Jarraipen Batzordearen Erakundeen arteko Talde Teknikoari dagokio.

4.– La coordinación interinstitucional, incluida la elaboración y aprobación de los protocolos de actuación que deban seguirse en los supuestos en los que sea necesaria o conveniente la intervención de varias administraciones, y el seguimiento de las actuaciones previstas en este Decreto y de su grado de cumplimiento corresponderá a la Comisión de Seguimiento del Grupo Técnico Interinstitucional de Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y Agresiones Sexuales.

Nolanahi ere, inplikatutako erakundeen arteko lankidetza eta harreraren ondoriozko gastuen finantzaketa antolatzean, alde batetik, hartutako emakumearentzat kaltegarria ez izatea hartuko da kontuan, eta, bestetik, erakundeek beren gain hartu beharreko erantzukizunen artean desorekarik ez sortzea. Erakunde horiek komenigarritzat hartzen duten moduan adostu ahal izango dute finantza-lankidetza.

En todo caso, la colaboración entre las instituciones implicadas y la financiación de los gastos derivados de la acogida se articulará de modo que, por un lado, no suponga un perjuicio para la mujer acogida y que, por otro, no genere un desequilibrio entre las responsabilidades que hayan de asumir dichas instituciones, las cuales podrán acordar los términos de su colaboración financiera en la forma que lo estimen conveniente.

9. artikulua.– Administrazio-jardunak.

Artículo 9.– Actuaciones administrativas.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituztenentzako harrera-baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzen dituen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuan ezarritakoaren arabera aurreikusitako administrazio-jardunei lotuta egongo dira.

1.– Los recursos de acogida para víctimas de maltrato en el ámbito doméstico estarán sujetos a las actuaciones administrativas previstas por lo establecido en el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Administrazio eskudunaren baimena jasotzeko, Dekretu honen II., III. eta IV. kapituluetan ezarritako baldintza materialak eta funtzionalak bete beharko dituzte etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako titulartasun pribatuko harrera-baliabideek; nolanahi ere, bigarren xedapen iragankorrean zenbait salbuespen daude aurreikusita.

2.– Para ser autorizados por la Administración competente, los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico de titularidad privada deberán cumplir los requisitos materiales y funcionales que se establecen en los Capítulos II, III y IV del presente Decreto, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Disposición Transitoria Segunda.

3.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako titulartasun pribatuko harrera-baliabideak homologatzeko, Dekretu honen IV. eranskinean ezarritako irizpideak bete beharko dira.

3.– Los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico de titularidad privada que quieran ser homologados deberán cumplir los criterios que se establecen en el anexo IV del presente Decreto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ETXEKO EREMUAN TRATU TXARRAK JASATEN DITUZTEN EMAKUMEENTZAKO BEREHALAKO HARRERA ZERBITZUEN BALDINTZAK
REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE ACOGIDA INMEDIATA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
BALDINTZA FUNTZIONALAK
REQUISITOS FUNCIONALES

10. artikulua.– Funtzionatzeko modua.

Artículo 10.– Forma de funcionamiento.

Berehalako harrera-zerbitzuak urteko egun guztietan eta eguneko hogeita lau orduetan egongo dira eskuragarri.

Los servicios de acogida inmediata funcionarán todos los días del año y serán accesibles durante las veinticuatro horas del día.

11. artikulua.– Sartzeko baldintzak.

Artículo 11.– Requisitos de acceso.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako berehalako harrera-zerbitzuetan sartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskatzaileek:

1.– Para poder acceder a los servicios de acogida inmediata para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, las personas solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Dekretu honen 5. artikuluan deskribatutako egoeretako batean egotea.

a) Encontrarse en una de las situaciones descritas en el artículo 5 del presente Decreto.

b) Segurtasun-baldintzetan bizitzeko etxebizitza alternatiborik ez izatea, edo berehala erabili ezin izatea.

b) Carecer de vivienda alternativa donde poder residir en condiciones de seguridad o no poder disponer de ella de forma inmediata.

2.– Berehalako harrera-zerbitzuak lortzeko, ez da beharrezkoa izango emakume eskatzailea EAEn erroldatuta egotea. EAEn erroldatuta badago, inplikatutako erakundeen arteko lankidetza eta harreraren ondoriozko gastuen finantzaketa antolatzean, alde batetik, hartutako emakumearentzat kaltegarria ez izatea hartuko da kontuan, eta, bestetik, erakundeek beren gain hartu beharreko erantzukizunen arteko desorekarik ez sortzea.

2.– Para acceder a los servicios de acogida inmediata no será necesario que la mujer solicitante del acceso se encuentre empadronada en la CAPV. Si lo estuviera, la colaboración entre las instituciones implicadas y la financiación de los gastos derivados de la acogida se articulará de modo que, por un lado, no suponga un perjuicio para la mujer acogida y que, por otro, no genere un desequilibrio entre las responsabilidades que hayan de asumir dichas instituciones.

12. artikulua.– Sartzeko modua.

Artículo 12.– Forma de acceso.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuak beren izaeragatik hainbat kasutan lehen harrera baterako egokienak izan badaitezke ere, ez da ezinbestekoa aurretik zerbitzu horretara jotzea 2. artikuluaren b) eta c) idatz-zatietan aurreikusitako harrera-etxebizitzetan edo harrera-zentroetan sartzeko. Berehalako harrera-zerbitzuak erabiltzeko aukera oinarrizko gizarte-zerbitzuaren edo erreferentziazko zerbitzuaren iritziz zerbitzu horren esku-hartzea premiazkoa edo komenigarria denean, edota premia-egoera zerbitzu horien arreta-ordutegitik kanpo agertzen denean sortuko da.

1.– Sin perjuicio de que, por su naturaleza, los servicios de acogida inmediata resulten los más idóneos para una primera acogida, no debe entenderse imprescindible el paso previo por este servicio para acceder a los pisos o centros de acogida previstos en los apartados b) y c) del artículo 2. El acceso a los servicios de acogida inmediata vendrá siempre determinado por la necesidad o conveniencia de una intervención desde este servicio, a juicio del servicio social de base o del servicio específico de referencia, o por el hecho de producirse la situación de necesidad fuera del horario de atención de estos últimos.

2.– Pertsona batek edo familia-unitateak harrera-zerbitzuaren barruko informazioko, aholkularitzako eta orientazioko zerbitzuak beste zerbitzu publiko edo pribatu batzuetatik bideratuta lortuko dira eta, bereziki, beste larrialdi-zerbitzu batzuetatik, hala nola etxeko indarkeriaren edo sexuagatiko indarkeriaren biktimak diren emakumeei argibideak emateko eta telefonoz laguntzeko martxoaren 8ko 51/2005 Dekretuaren bidez sortutako zerbitzutik, larrialdi-zerbitzu sanitarioetatik, oinarrizko gizarte-zerbitzuetatik edo espezializatuetatik, edota etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako laguntzan espezializatutako erakunde pribatuetatik. Bideratzeak egiteko, Erakundeen arteko Protokoloan aurreikusitako bideratze-txostena beharko da. Txostena interesdunak berak aurkeztu ahal izango du.

2.– El acceso a los servicios de información, asesoramiento y orientación del servicio de acogida inmediata por parte de la persona o unidad familiar se hará por derivación desde otros servicios públicos o privados, en particular, desde otros servicios de emergencia como el servicio de información y atención telefónica a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo, creado por Decreto 51/2005, de 8 de marzo, los servicios policiales, los servicios sanitarios de urgencia; desde los servicios sociales de base o especializados; o también desde entidades privadas especializadas en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. Las derivaciones deberán efectuarse acompañadas del informe de derivación previsto en el Protocolo Interinstitucional, que puede ser trasladado por la propia interesada.

Premiazko harrera-baliabidearen informazio-zerbitzua eta laguntza-zerbitzua Larrialdietarako Gizarte Zerbitzuak herritar guztien premia larriei erantzuteko ematen dituenean, jendea zuzenean joan ahal izango da zerbitzura, zerbitzua bera lortzera.

Cuando los servicios de información y acompañamiento del recurso de acogida de urgencia se presten desde el Servicio Social de Urgencias existente para atender a las necesidades urgentes del conjunto de la población, las personas también podrán acceder personándose directamente en el servicio.

3.– Berehalako harrera-zerbitzuaren berezko informazioko, aholkularitzako eta orientazioko zerbitzuen bitartez lortu ahal izango da berehalako harrera-zerbitzuaren mende dauden bizitegi-eremuetara joateko aukera.

3.– El acceso a las zonas residenciales dependientes del servicio de acogida inmediata deberá hacerse necesariamente a través de los servicios de información, orientación y asesoramiento propios del servicio de acogida inmediata.

Zerbitzuan sartzean, lehen gizarte-laguntzaz eta harreraz gain, dauden gizarte-baliabideen eta jarraitu beharreko administrazio-prozeduraren berri emango zaio lagundutako pertsonari: eskaera egiteko modua, eskubideak eta betebeharrak, beharrezkoa den dokumentazioa, eta balioesteko eta ebazteko epea.

En el momento del acceso, además de una primera atención social y de acogida, se informará a la persona atendida de los recursos sociales existentes, así como del procedimiento administrativo a seguir: formalización de la solicitud, derechos y deberes, documentación necesaria y plazo para la valoración y resolución.

4.– Premia-egoeraren balioespena eta, hala badagokio, sartzeko ebazpena 5 egun naturaleko gehieneko epean egin beharko dira. Bizkorrago egiteko, ebazpena sinatzeko zeregina teknikari arduradunaren esku utzi ahal izango da; nolanahi ere, organo eskudunak berrikusi ahal izango du.

4.– La valoración de la situación de necesidad y, en su caso, la resolución de ingreso deberán realizarse en un plazo máximo de 5 días naturales, pudiendo, en aras de una mayor celeridad, delegarse la firma de la resolución en la persona técnica responsable, sin perjuicio de su posterior revisión por el órgano competente.

5.– Sartzeko unean edo aurretik, idatziz jasoarazi beharko da emakumeak baimena ematen duela, eta berehalako harrera-zerbitzuaren antolamenduari, funtzionamenduari eta bizikidetzari lotutako baldintzak, informazioko, orientazioko eta laguntzako zerbitzuen esku-hartzea eta zerbitzuko profesionalek erreferentziazko gizarte-zerbitzuarekin koordinatuta premien inguruan egindako balioespena onartzen dituela.

5.– En el momento del ingreso o con anterioridad al mismo deberá hacerse constar por escrito, el consentimiento de la mujer acogida aceptando las condiciones de organización, funcionamiento y convivencia del servicio de acogida inmediata, la intervención de los servicios de información, orientación y acompañamiento, y la valoración de sus necesidades por parte de los y las profesionales del servicio en coordinación con el servicio social de referencia.

6.– Sartzeko unean, bere gelako giltza emango zaio hartutako pertsonari -gelen moduluetan antolatutako zentro baten kasuan-, edota berehalako harrera-etxebizitzaren giltza. Azken kasu horretan, etxebizitza horretan beste bizikidetza-unitate batekin batera biziko balitz, bere bizikidetza-unitateari dagozkion gelen giltzak emango zaizkio.

6.– En el momento del ingreso, se entregará a la persona acogida la llave de su habitación, cuando se trate de un centro organizado en módulos de habitaciones, o la llave del piso de acogida inmediata; en este último caso, si compartiera dicho piso con otra unidad convivencial, se le entregará así mismo la o las llaves correspondientes a las habitaciones destinadas a su propia unidad convivencial.

7.– Zirkunstantziengatik hartutako pertsona berehalako harrera-zerbitzu batetik beste udalerri bateko bizitegi-eremu batera joatea komeni bada, 8.5 artikuluan adierazitako koordinazio-protokoloei jarraituko zaie.

7.– Cuando las circunstancias aconsejen que la persona acceda a la zona residencial de un servicio de acogida inmediata situado en otro municipio, se estará a los protocolos de coordinación a los que se refiere el artículo 8.5.

Artículo 1.– Egonaldia.

Artículo 13.– Tiempo de estancia.

Egonaldiak kasua balioesteko eta baliabiderik egokienera bideratzeko beharrezkoa den denboran iraungo du, erabiltzaileak bere borondatez horri uko egiten dionean izan ezik. Dena dela, salbuespenak salbuespen, hogeita hamar lanegunekoa izango da gehienez.

El tiempo de estancia no será inferior al requerido para la valoración del caso y su derivación al recurso más idóneo, salvo que la persona usuaria renuncie a ello de forma voluntaria, sin poder, salvo supuestos excepcionales, ser superior a treinta días hábiles.

14. artikulua.– Segurtasun-neurriak.

Artículo 14.– Medidas de seguridad.

Berehalako harrera-baliabideen funtzionamenduan, honako segurtasun-neurri hauek errespetatu beharko dira:

En el funcionamiento de los recursos de acogida inmediata, deberán respetarse las siguientes medidas de seguridad:

a) Berehalako harrera-etxebizitzen eta berehalako harrera-zerbitzuaren mendeko gela-moduluen helbidea eta telefono-zenbakia, edo kokapena jakiteko eta harremanetan jartzeko balio duen beste edozein datu argitara eman dadin debekatzea.

a) Prohibir hacer pública la dirección y el teléfono de los pisos de acogida inmediata o del los módulos de habitaciones dependientes del servicio de acogida inmediata, o cualquier otro dato de localización y contacto.

b) Beste erakunde publiko batzuei bizilekuaren inguruko datuak jakinarazteko betebeharra dagoenean, harremanetarako erreferentzia gisa oinarrizko gizarte-zerbitzua edo berehalako harrera-zerbitzuaren ardura duen erakundea baino ez ematea.

b) Cuando exista la obligación de comunicar datos de domicilio y residencia a otras instituciones públicas, dar únicamente como referencia de contacto al servicio social de base o a la entidad de la que depende el servicio de acogida inmediata.

c) Baimendutako langileez bestelako pertsona orori berehalako harrera-zerbitzuan sartzeko aukera debekatzea, zerbitzuaren arduradunen esanbidezko baimena dagoenean izan ezik.

c) Prohibir el acceso al servicio de acogida inmediata a toda persona que no forme parte del personal autorizado, salvo que exista autorización expresa de las personas responsables del mismo.

d) Hartutako pertsonei berehalako harrera-etxebizitzen edo moduluetako gelen giltzen kopiak egiteko aukera, eta giltzak beste pertsona batzuei uzteko aukera debekatzea.

d) No permitir la obtención de copias de las llaves de los pisos de acogida inmediata o de las habitaciones de los módulos por parte de las personas acogidas y no permitir que estas personas dejen su llave a otras personas.

e) Arrisku anitzetarako aseguru-poliza bat eta, bereziki, suteen aurkako aseguru bat eta erantzukizun zibileko aseguru bat izatea.

e) Contar con una póliza de seguro multiriesgo, en particular, un seguro contra incendios, y de responsabilidad civil.

15. artikulua.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuen esku-hartzea.

Artículo 15.– Intervención desde los servicios sociales de base.

1.– Berehalako harrera-etxebizitzen, edo etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako berehalako harrera-zerbitzu baten mendeko gela-moduluen erabiltzaileek erreferentziazko profesional bat izan beharko dute oinarrizko gizarte-zerbitzuan. Profesional horrek premiak ebaluatuko ditu eta zaintzarako plan indibidual bat edo familia-plan bat landuko du, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituen apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako baldintzetan.

1.– Las personas usuarias de los pisos de acogida inmediata o de los módulos de habitaciones dependientes de un servicio de acogida inmediata para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico deberán contar, en el servicio social de base correspondiente, con un/a profesional referente, responsable de evaluar sus necesidades y de elaborar el plan individual o familiar de atención, en los términos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.

2.– Horretarako, berehalako harrera-zerbitzuak hartutako pertsonen eta egindako edo egin beharreko jardunen berri eman beharko dio lehenbailehen erreferentziazko gizarte-zerbitzuari.

2.– A tales efectos, el servicio de acogida inmediata deberá comunicar a la mayor brevedad al servicio social de referencia en cada caso, el ingreso de las personas acogidas y las actuaciones realizadas y/o en curso.

16. artikulua.– Prestazioak eta babes-baliabideak.

Artículo 16.– Prestaciones y recursos de apoyo.

Berehalako harrera-zerbitzuaren prestazioak honako hauek izango dira gutxienez:

Las prestaciones del servicio de acogida inmediata serán como mínimo las siguientes:

1.– Berehalako harrera eta lehen laguntza psikosoziala.

1.– Acogida inmediata y primera atención psicosocial.

2.– Osasun-zentroetara, poliziara, epaitegietara edo harreraren hasierako unean beharrezkotzat hartzen diren beste instantzia batzuetara laguntzea.

2.– Acompañamiento a centros sanitarios, dependencias policiales y judiciales u otras instancias que se consideren necesarias en el momento inicial de la acogida.

3.– Ostatua eta mantenua.

3.– Alojamiento y manutención.

4.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuari jakinaraztea eta hartutako pertsonek zerbitzu horrekin harremanetan jartzea, premiak balioesteko prozesua hasteko, eta baliabiderik edo zerbitzurik egokienera bideratzeko.

4.– Notificación al servicio social de base correspondiente y puesta en contacto de las personas acogidas con dicho servicio al objeto de iniciar el proceso de valoración de necesidades de cara a la derivación hacia el recurso o el servicio más idóneo.

5.– Balioespena egin ondoren hartutako pertsonak egonaldi ertaineko edo luzeko harrera-baliabide batera bideratzen badira, esparru horretan orientatzeko babes-zerbitzuak izango dituzte, Dekretu honen II. eranskinean adierazitako baldintzetan, baita gizarte- eta hezkuntza-arloko programa bat eta laguntza-programa bat ere, beharrezkoa izanez gero.

5.– En caso de que, tras la valoración, las personas acogidas fueran derivadas a un recurso de acogida de media o larga estancia, disfrutarán de los servicios de apoyo a los que se les oriente en ese marco, en los términos indicados en el anexo II de este Decreto, y en particular a un programa socioeducativo y de acompañamiento durante su estancia en el piso de acogida, si fuera necesario.

6.– Harrera-baliabide batera bideratu ezean, zerbitzuko langileek, oinarrizko gizarte-zerbitzuarekin lankidetzan, profilarekin eta premiekin bat datozen gizarte-baliabideetarantz orientatu beharko ditu pertsona horiek:

6.– En el caso de que no fueran derivadas a ningún recurso de acogida, el personal del servicio, en coordinación con el servicio social de base deberá orientarles, si lo considerara oportuno, hacia los recursos sociales que mejor se ajusten a su perfil y a sus necesidades:

a) Laguntza psikologikoa;

a) Ayuda psicológica;

b) Laguntza eta esku-hartze psikologikoa, terapeutikoa eta gizarte- eta hezkuntza-arlokoa etxeko eremuan genero-indarkeria jasateko arriskua duten seme-alabentzat, indarkeriari aurrea hartzeko eta ondorioak murrizteko edo txikiagotzeko;

b) Atención e intervención psicológica, terapéutica y socio-educativa con hijas e hijos expuestos a situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico con la finalidad de reducir o minimizar los efectos de la violencia y prevenirla;

c) Orientazio eta aholkularitza juridikoa;

c) Orientación y asesoramiento jurídico;

d) Laguntza ekonomikoak;

d) Ayudas económicas;

e) Laneratzera eta autonomia ekonomikora eta pertsonalera bideratutako prestakuntza-jarduerak;

e) Actividades formativas encaminadas a la inserción sociolaboral y a su autonomía económica y personal;

f) Haien kargu dauden pertsonei laguntzeko baliabideak eta, bereziki, haurtzaindegiak eta mendeko helduentzako eguneko zaintza-zerbitzuak;

f) Recursos de atención a las personas que se encuentren a su cargo, en particular, guarderías para los niños y niñas y servicios de atención diurna para los adultos dependientes;

g) Derrigorrezko eskolatzearen adinean dauden pertsonen berehalako eskolatzea;

g) Escolarización inmediata de las personas en edad de escolarización obligatoria;

h) Kulturen arteko bitartekotza-programak;

h) Programas de mediación intercultural;

i) Bidezkotzat hartzen diren beste batzuk.

i) Otros que se estimen pertinentes.

17. artikulua.– Langile-baliabideak.

Artículo 17.– Recursos de personal.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuak zuzendaritzaz arduratutako pertsona bat izan beharko du. Honako funtzio hauek izango ditu pertsona horrek:

1.– El servicio de acogida inmediata deberá contar con una persona responsable de la dirección que lleve a cabo las siguientes funciones:

a) Taldeko kide diren profesionalen lana ikuskatzea.

a) Supervisar el trabajo de los y las profesionales miembros del equipo.

b) Langileen etengabeko prestakuntza sustatzea eta planifikatzea.

b) Promover y planificar la formación continua del personal.

c) Funtzionamendu-araudia betetzen dela zaintzea.

c) Velar por el cumplimiento del reglamento de funcionamiento.

d) Eskubideak errespetatuko direla eta betebeharrak beteko direla bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

e) Zentroaren segurtasuna Dekretu honetan aurreikusitako baldintzetan bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del centro en los términos previstos en este Decreto.

f) Gizarte-zerbitzuen sareko gainerakoekin eta, bereziki, oinarrizko gizarte-zerbitzuekin eta dauden harrera-baliabideekin komunikatzeko eta koordinatzeko bideak ezartzea.

f) Establecer los cauces de comunicación y coordinación con el resto de la red de servicios sociales, en particular con los servicios sociales de base y con los recursos de acogida existentes.

g) Hezkuntza-zerbitzuekin, zerbitzu sanitarioekin, prestakuntzaren eta enpleguaren ingurukoekin, polizia-zerbitzuekin, judizialekin eta bidezkotzat hartzen diren beste batzuekin komunikatzeko eta koordinatzeko bideak ezartzea.

g) Establecer los cauces de comunicación y coordinación con los servicios educativos, sanitarios, de formación y empleo, policiales, judiciales, u otros que se estimen pertinentes.

h) Kudeaketaren eta administrazioaren arloko zereginak egitea.

h) Realizar las tareas de gestión y administración.

2.– Halaber, profesional espezializatuekin osatutako diziplina anitzeko talde tekniko bat izan beharko du. Profesional horiek honako funtzio hauek betetzeko beharrezkoa den kopuru eta kualifikazio egokia izango dute:

2.– Deberá disponer asimismo de un equipo técnico multidisciplinar, compuesto por profesionales especializados, en número suficiente y con la cualificación necesaria e idónea para realizar las siguientes funciones:

a) Pertsonei harrera egitea, eta prestasuna eta lehen laguntza psikosoziala eskaintzea.

a) Acoger a las personas y ofrecerles disponibilidad y una primera atención psicosocial.

b) Hartutako emakumeei harreraren hasieran bidezkotzat hartzen diren polizia-zerbitzuetara, zerbitzu sanitarioetara edo judizialetara laguntzea.

b) Acompañar a las mujeres acogidas a los servicios policiales, sanitarios o judiciales que se estimen pertinentes en los momentos iniciales de la acogida.

c) Hartutako pertsonei gaur egungo gizarte-baliabideei eta gizarte-zerbitzuei buruzko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzea.

c) Informar, orientar y asesorar a las personas acogidas en cuanto a los recursos y servicios sociales existentes.

d) Hartutako pertsonentzat baliagarriak izan daitezkeen erakunde publikoekin eta pribatuekin harremanetan jartzea, eta prestaziorik edo zerbitzurik egokienak lortzeko aukera bideratzea: hartutako haurrentzako eta nerabeentzako ikastetxeak, haurtzaindegiak, mendeko helduak zaintzeko zerbitzuak eta abar.

d) Ponerse en contacto con las entidades públicas y privadas cuya intervención pudiera ser de utilidad para las personas acogidas y tramitar el acceso a las prestaciones o servicios más idóneos: centros de enseñanza para los niños, niñas y adolescentes acogidos, guarderías, servicios de atención a personas mayores dependientes, u otros.

e) Oinarrizko gizarte-zerbitzuari egindako kudeaketen berri ematea, eta kasuaren balioespenean eta beste baliabide batera bideratzeko orientazioan laguntzea.

e) Mantener al servicio social de base informado de las gestiones realizadas y apoyarle en la valoración del caso y en la orientación de su derivación hacia otro recurso.

3.– Talde teknikoko langileek urteko egun guztietan eta eguneko hogeita lau orduetan beharrezkoa den zaintza emango dutela bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dira. Asteburuetan, jaiegunetan eta gauez lan egiteko txandak ezarriko dira.

3.– Deberán adoptarse las medidas necesarias para que el personal del equipo técnico garantice la prestación de la atención necesaria todos los días del año, las veinticuatro horas del día, estableciéndose permanencias los fines de semana, festivos y noches, con turnos rotativos.

18. artikulua.– Mantentze-zerbitzua.

Artículo 18.– Servicio de mantenimiento.

Berehalako harrera-zerbitzuak bere instalazio guztiak erabiltzeko eta bizitzeko baldintza onetan mantenduko dituela bermatu beharko du.

El servicio de acogida inmediata deberá garantizar el mantenimiento de todas sus dependencias en buenas condiciones de uso y habitabilidad.

19. artikulua.– Barne-araudia.

Artículo 19.– Reglamento de régimen interno.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuek honako alderdi hauek jasoko dituen barne-araudi bat izan beharko dute:

1.– Los servicios de acogida inmediata deberán contar con un reglamento de régimen interno en el que se harán constar:

a) Baliabidearen helburuak;

a) Objetivos del recurso;

b) Sartzeko baldintzak;

b) Requisitos de acceso;

c) Onarpen-prozedura eta baja-prozedura;

c) Procedimiento de admisión y baja;

d) Plaza kopurua;

d) Número de plazas;

e) Funtzionamenduari eta bizikidetzari buruzko arauak;

e) Normas de funcionamiento y convivencia;

f) Erabiltzaileen, eta mendeko pertsonen eta/edo laguntzaileen eskubideak eta betebeharrak;

f) Derechos y obligaciones de las usuarias y de las personas dependientes y/o acompañantes;

g) Profesionalen eskubideak eta betebeharrak;

g) Derechos y deberes de las personas profesionales;

h) Erabiltzaileen partaidetza ekonomikoa;

h) Participación económica de las personas usuarias;

i) Zerbitzuaren funtzionamenduan parte hartzeko mekanismoak;

i) Mecanismos de participación en el funcionamiento del servicio;

j) Erreklamazio-prozedura:

j) Procedimiento de reclamaciones;

k) Erreklamazio-orriak egongo dira, eta kexen eta hartutako neurrien erregistro egokia bermatuko da;

k) Existencia de hojas de reclamaciones, garantizándose el adecuado registro de las quejas y de las medidas adoptadas;

l) Iradokizunen gutunontzia.

l) Buzón de sugerencias.

2.– Sartu aurretik, araudiaren kopia bat eman beharko zaie erabiltzaileei, eta hitzezko informazioa eman.

2.– Se deberá proporcionar una copia del reglamento con anterioridad al ingreso e informar verbalmente a las personas usuarias.

20. artikulua.– Egonaldiaren amaiera.

Artículo 20.– Finalización de la estancia.

1.– Egonaldiaren amaiera eragingo duten zirkunstantziak honako hauek dira:

1.– La finalización de la estancia traerá causa de las siguientes circunstancias:

a) Balioespena egiteko aldia amaitu izana, eta beste baliabide batzuetara bideratu izana.

a) Finalización del periodo de valoración y derivación hacia otros recursos.

b) Sartzeko lortutako baldintzak galdu edo amaitu izana.

b) Pérdida o finalización de los requisitos de acceso.

c) Ezarritako betebeharrak bete ez izana.

c) Incumplimiento grave de los deberes establecidos.

d) Beste ostatu-alternatiba bat.

d) Existencia de otra alternativa de alojamiento.

e) Interesdunak esanbidez uko egin izana.

e) Renuncia expresa de la persona interesada.

2.– Hartutako pertsonek astebeteko epea izango dute berehalako harrera-zerbitzua uzteko, aurreko idatz-zatietan adierazitako amaitzeko arrazoiren bat agertuz gero. Epe hori igaro ondoren etxebizitza edo gela utzi ezean, utzarazteko bidezkoak diren lege-neurriak hasi ahal izango dira, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitakoa errespetatuta.

2.– Las personas acogidas tendrán un plazo de 1 semana para abandonar el servicio de acogida inmediata en caso de concurrir alguna de las causas de finalización indicadas en los apartados anteriores. Si, transcurrido dicho plazo, no se produjera el abandono del piso o de la habitación, se podrán iniciar las medidas legales oportunas para su desalojo, con respeto siempre de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Aurrekoa gorabehera, c) kasua agertzen bada eta ez-betetzea 7.2.k) artikuluan xedatutakoari lotuta badago, hartutako pertsonek etxebizitza utzi beharko dute berehala.

3.– No obstante lo anterior, si se produjera el supuesto c) y el incumplimiento se refiriera a lo dispuesto en el artículo 7.2.k), las personas acogidas deberán abandonar el piso de forma inmediata.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
BALDINTZA MATERIALAK
REQUISITOS MATERIALES

21. artikulua.– Kokapena.

Artículo 21.– Ubicación.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuek hartutako pertsonen identitatea zuhurtziaz gordetzeko moduko hiriguneetan kokatuta egon beharko dute.

1.– Los servicios de acogida inmediata deberán estar emplazados en núcleos urbanos que garanticen la discreción de la identidad de las personas acogidas.

2.– Ekipamendu sanitarioetara eta zerbitzu komunitarioetara joateko garraio publikoak hurbil izan beharko dituzte.

2.– Deberán contar, a proximidad, con transportes públicos que faciliten el acceso a los equipamientos sanitarios y al conjunto de los servicios comunitarios.

3.– Zerbitzua kokatuko den eremuak segurtasunari eta osasungarritasunari lotutako baldintzak beteko ditu, eta inguruak ongi argiztatuta egongo dira.

3.– La zona de ubicación del servicio reunirá las debidas condiciones de seguridad y salubridad, y contará con alrededores bien iluminados.

22. artikulua.– Antolamendu-modalitateak.

Artículo 22.– Modalidades organizativas.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuak sartzeko, babesteko eta laguntzeko zerbitzuak zein bizitegi-eremua izan beharko ditu.

1.– El servicio de acogida inmediata deberá contar tanto con servicios de acceso, apoyo y acompañamiento como con zona residencial.

2.– Honako antolamendu-modalitate hauek izan ditzake:

2.– Podrá presentar las siguientes modalidades organizativas:

a) Zerbitzu eta instalazio guztiak erabilera horretarako eraikin berean kokatzea; kasu horretan, bizitegi-eremuak, ahal bada, gainerako zerbitzuetatik bereizitako sarbidea izango du.

a) Ubicar todos sus servicios y dependencias en un mismo edificio reservado para tal uso, en cuyo caso, la zona residencial dispondrá preferentemente de un acceso diferenciado del resto de los servicios.

b) Alde batetik sartzeko, balioesteko, orientatzeko eta babesteko zerbitzuak eraikin batean kokatzea, eta bizitegi-eremua beste eraikin batean edo batzuetan. Bigarren modalitate horretan, sartzeko, balioesteko, orientatzeko eta babesteko zerbitzuak Larrialdietarako Gizarte Zerbitzuak eman ditzake, betiere Dekretu honetan aurreikusitako baldintzak betetzen baditu.

b) Ubicar, por un lado, los servicios de acceso, valoración, orientación y apoyo en un edificio, y ubicar en otro u otros edificios la zona residencial. En esta segunda modalidad, los servicios de acceso, valoración, orientación y apoyo podrán prestarse desde el Servicio Social de Urgencias siempre que reúna los requisitos previstos en este Decreto.

3.– Bizitegi-eremuak dagoen eskariaren, eta premien bilakaeraren arabera dagokion lurralde-eremuko premiei erantzuteko beharrezkoa den edukiera izan beharko du. Honako modalitate hauetako batean antolatu ahal izango da:

3.– La zona residencial, que deberá contar con capacidad suficiente para atender las necesidades del ámbito territorial correspondiente en función de la demanda existente y de la evolución prevista de las necesidades, podrá organizarse en cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Berehalako harrera-etxebizitzak.

a) Pisos de acogida inmediata.

b) Gela-moduluak.

b) Módulos de habitaciones.

23. artikulua.– Sartzeko, balioesteko, orientatzeko eta babesteko funtzioetarako instalazioen ezaugarriak.

Artículo 23.– Características de las dependencias destinadas a las funciones de acceso, valoración, orientación y apoyo.

Sartzeko, balioesteko, orientatzeko eta babesteko zerbitzuak emateko berehalako harrera-zerbitzuak dituen instalazioek honako hauek izan beharko dituzte:

Las dependencias del servicio de acogida inmediata destinadas a la prestación de los servicios de acceso, valoración, orientación y apoyo deberán contar con:

a) Administrazio-eremua; harrerari, administrazioari, zuzendaritzari eta kudeaketari lotutako jarduerak egiteko erabiliko da. Erabiltzaileei buruzko informazioa konfidentzialtasun-baldintzetan gordeko dela bermatzeko beharrezkoa den diseinua eta ekipamendua izan beharko du.

a) Zona de administración, destinada al ejercicio de actividades de recepción, administración, dirección y gestión: deberá contar con el diseño y el equipamiento necesarios para garantizar la conservación de la información referida a las personas usuarias en condiciones de confidencialidad.

b) Arreta espezializatuko eremua; zerbitzuko talde teknikoak zuzeneko arretari lotutako lanbide-jarduerak egiteko erabiliko da. Erabiltzaileekin egiten diren elkarrizketen edo kontsulten pribatutasuna bermatzeko bulego edo areto bat izan beharko du.

b) Zona de atención especializada, destinada a las actividades profesionales de atención directa del equipo técnico asignado al servicio: deberá contar con un despacho o sala que garantice la privacidad de las entrevistas o de las consultas con las personas usuarias.

c) Jarduera-eremua eta haur-jolasen aretoa, Haurrak eta Nerabeak Zaindu eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean aisia-eremuetarako aurreikusitako segurtasun-baldintzetan.

c) Zona de actividades y sala de juegos infantiles en las condiciones de seguridad previstas en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia para las zonas recreativas.

24. artikulua.– Berehalako harrera-etxebizitzekin osatutako bizitegi-eremuaren ezaugarriak.

Artículo 24.– Características de la zona residencial constituida por pisos de acogida inmediata.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuaren mendeko berehalako harrera-etxebizitzen gehieneko edukiera eta azalera honako hauek izango dira:

1.– La capacidad máxima y superficie de los pisos de acogida inmediata dependientes del servicio de acogida inmediata, será la siguiente:

a) Berehalako harrera-etxebizitza bakoitzak 5 plazako edukiera izango du gehienez, pertsona helduak, haurrak zein nerabeak barne. Muga horren barruan, bi bizikidetza-unitatek okupatu ahal izango dute gehienez, pertsona bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan izan ezik (kasu horretan, bi unitate baino gehiago bizi ahal izango dira).

a) Cada piso de acogida inmediata tendrá una capacidad máxima de 5 plazas, incluyendo tanto a las personas adultas como a los niños, niñas y adolescentes. Dentro de ese límite, podrá ser ocupada, como máximo por dos unidades convivenciales, excepto cuando se trate de unidades convivenciales unipersonales, en cuyo caso podrán compartir el piso más de dos unidades.

Aurrekoa gorabehera, familia-unitateak bost kide baino gehiago baditu, denak biziko dira etxebizitzan. Horretarako, beharrezkotzat hartzen diren aparteko neurriak hartu beharko dira.

No obstante lo anterior cuando la unidad familiar cuente con más de cinco miembros, el piso acogerá a todas las personas que la integren, debiendo adoptarse al efecto las medidas extraordinarias que se estimen necesarias.

b) Berehalako harrera-etxebizitzek babes ofizialeko etxebizitzei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako azalera-baldintzak beteko dituzte.

b) Los pisos de acogida inmediata cumplirán los requisitos de superficie establecidos en la normativa vigente para viviendas de protección oficial.

2.– Berehalako harrera-etxebizitzen bizigarritasun-baldintza orokorrak honako hauek izango dira:

2.– Las condiciones generales de habitabilidad de los pisos de acogida inmediata, serán como sigue:

a) Berehalako harrera-etxebizitzek etxebizitza arrunten bizigarritasun-baldintzak bete beharko dituzte. Jangela, sukaldea, logela indibidualak eta/edo bikoitzak izango dituzte; horietan, gainera, sehaska, bainugela eta komuna instalatu ahal izango dira.

a) Los pisos de acogida inmediata deberán reunir las condiciones de habitabilidad de las viviendas ordinarias y contar con salón comedor, cocina, habitaciones individuales y/o dobles; en las que podrá instalarse además una cuna, cuarto de baño y aseo.

b) Logelek giltza izango dute, etxebizitzan bizi diren bizikidetza-unitate guztien intimitatea bermatzeko.

b) Las habitaciones dispondrán de llave, con el objeto de garantizar la intimidad de las diferentes unidades convivenciales que, en su caso, ocupen el piso.

3.– Berehalako harrera-etxebizitzen instalazioek honako ezaugarri hauek izango dituzte:

3.– Las instalaciones de los pisos de acogida inmediata se ajustarán a lo siguiente:

a) Berehalako harrera-etxebizitzen instalazioek osasunaren, lanaren, hirigintzaren, arkitekturaren, eta segurtasunaren eta higienearen arloan indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

a) Las instalaciones de los pisos de acogida inmediata deberán cumplir las condiciones estipuladas en la legislación vigente en materia sanitaria, laboral, urbanística, arquitectónica y de seguridad e higiene.

b) Halaber, argiztapenari, aireztapenari, berokuntzari eta babes ofizialeko etxebizitzetarako indarrean dagoen araudian ezarritako gutxieneko beste instalazio batzuei lotutako baldintzak bete beharko dituzte.

b) Igualmente deberán cumplir las condiciones de iluminación, ventilación, calefacción y otras instalaciones mínimas reguladas en la normativa vigente para viviendas de protección oficial.

c) Berokuntza-ekipamenduari dagokionez, ukitzean erredurak eragin ditzaketen bero-iturriak ez dira, ezein kasutan, erabiltzaileengandik hurbil jarriko.

c) El equipamiento de calefacción en ningún caso podrá poner al alcance de las personas usuarias fuentes de calor susceptibles de producir quemaduras por contacto.

d) Oso kontuan hartuko da lokalen, instalazioen eta altzarien mantentzea, kontserbazioa eta, hala badagokie, konponketa, narriadurarik izan ez dezaten. Higiezina aldizka garbitu eta desinfektatuko da.

d) Se prestará especial atención al mantenimiento, conservación y, en su caso, reparación de los locales, instalaciones y mobiliario, con el objetivo de evitar su deterioro. Se asegurará periódicamente la limpieza y desinfección del inmueble.

4.– Berehalako harrera-etxebizitzen ekipamenduek honako ezaugarri hauek izango dituzte:

4.– El equipamiento de los pisos de acogida inmediata se ajustarán a lo siguiente:

a) Etxebizitza baten berezko altzariekin ekipatuta egongo dira, eta beharrezkoak diren etxeko ostilamendua, tresnak eta mihiseria izango dituzte. Altzariek eta ekipamenduek haurrentzako arriskuak saihesteko beharrezkoak diren babes-elementuak izan beharko dituzte (korronte-hartuneen babesgarriak, ertz biribilduak dituzten altzariak edo ertzen babesgarriak altzarietan, eta beharrezkotzat hartzen diren beste babes-elementu batzuk).

a) Estarán equipados con el mobiliario propio de una vivienda y contarán con el ajuar doméstico, de menaje y lencería necesarios par su uso. El mobiliario y el equipamiento deberán contar con los elementos de protección necesarios para evitar riesgos en los niños/as (protectores de tomas de corriente, muebles de esquinas redondeadas o protectores de esquinas en los muebles, y otros elementos de protección que se estimen necesarios).

b) Dekorazioaren, altzarien eta ekipamenduen ezaugarriek giro atsegina sortzen lagundu beharko dute.

b) Las características de la decoración, del mobiliario y del equipamiento deberán ser susceptibles de contribuir a crear un ambiente acogedor.

25. artikulua.– Gela-moduluekin osatutako bizitegi-eremuaren ezaugarriak.

Artículo 25.– Características de la zona residencial constituida por módulos de habitaciones.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuaren mendeko gela-moduluen gehieneko edukiera eta azalera honako hauek izango dira:

1.– La capacidad máxima y superficie de los módulos de habitaciones dependientes del servicio de acogida inmediata, cumplirán lo siguiente:

a) Bizitegi-eremuak 24 plaza izango ditu gehienez, eta gela bikoitzen eta indibidualen moduluetan antolatuko dira.

a) La zona residencial contará con un máximo de 24 plazas, organizadas en módulos de habitaciones dobles e individuales.

b) Modulu bakoitzak 8 pertsonako edukiera izango du gehienez, pertsona helduak, haurrak eta nerabeak barne. Familia-unitate bateko kideak modulu berean biziko dira beti. Familia-unitateak 8 kide baino gehiago baditu, denak biziko dira moduluan. Horretarako, beharrezkotzat hartzen diren aparteko neurriak hartu beharko dira.

b) Cada módulo tendrá una capacidad máxima para 8 personas, incluyendo tanto a las personas adultas como a los niños, niñas y adolescentes, debiendo atenderse siempre a los miembros de una unidad familiar en un mismo módulo; si la unidad familiar contara con más de 8 miembros, el módulo acogerá a todas las personas que la integren, debiendo adoptarse al efecto las medidas extraordinarias que se estimen necesarias.

2.– Gela-moduluen bizigarritasun-baldintza orokorrak honako hauek izango dira:

2.– Las condiciones generales de habitabilidad de los módulos de habitaciones serán como sigue:

a) Logela indibidualak eta/edo bikoitzak, eta bainugela. Logela indibidualetan zein bikoitzetan, gainera, sehaska bat jarri ahal izango da.

a) Habitaciones individuales y/o dobles y cuarto de baño. Tanto en las habitaciones individuales como en las dobles podrá instalarse, además, una cuna.

b) Logelek giltza izango dute, moduluan bizi diren emakumeen eta/edo bizikidetza-unitate guztien intimitatea bermatzeko. Segurtasun-arrazoiak direla-eta, edozein gelatan sartzeko giltza bat izango dute langileek.

b) Las habitaciones dispondrán de llave, con el objeto de garantizar la intimidad de las mujeres y/o de las diferentes unidades convivenciales que, en su caso, ocupen el módulo. Por razones de seguridad, el personal dispondrá de una llave que permita el paso a cualquiera de las habitaciones.

3.– Gela-moduluen instalazioen ezaugarriak honako hauek izango dira:

3.– Las instalaciones de los módulos de habitaciones serán como sigue:

a) Instalazioek osasunaren, arkitekturaren, eta segurtasunaren eta higienearen arloan indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

a) Las instalaciones deberán cumplir las condiciones estipuladas en la legislación vigente en materia sanitaria, arquitectónica y de seguridad e higiene.

b) Gela bakoitzak kanpora emango duen leiho bat eta berokuntza-sistema bat izan beharko ditu. Berokuntza horri dagokionez, ukitzean erredurak eragin ditzaketen bero-iturriak ez dira, ezein kasutan, erabiltzaileengandik hurbil jarriko.

b) Cada habitación deberá contar con una ventana al exterior y con un sistema de calefacción que en ningún caso podrá poner al alcance de las personas usuarias fuentes de calor susceptibles de producir quemaduras por contacto.

c) Modulu bakoitzak bainugela bat izango du 4 erabiltzaileko.

c) Cada módulo contará con un cuarto de baño por cada 4 personas usuarias.

d) Oso kontuan hartuko da instalazioen eta altzarien mantentzea, kontserbazioa eta, hala badagokie, konponketa, narriadurarik izan ez dezaten. Instalazioak aldizka garbitu eta desinfektatuko dira.

d) Se prestará especial atención al mantenimiento, conservación y, en su caso, reparación de las instalaciones y mobiliario, con el objetivo de evitar su deterioro. Se asegurará periódicamente la limpieza y desinfección de las dependencias.

4.– Gelen ekipamenduek honako ezaugarri hauek izango dituzte:

4.– El equipamiento de las habitaciones se ajustará a lo siguiente:

a) Gelek ohea(k), armairua(k), gau-mahaia(k), mahaia(k) eta aulkia(k) izango dituzte. Altzariek eta ekipamenduek haurrentzako arriskuak saihesteko beharrezkoak diren babes-elementuak izan beharko dituzte (korronte-hartuneen babesgarriak, ertz biribilduak dituzten altzariak edo ertzen babesgarriak altzarietan, eta beharrezkotzat hartzen diren beste babes-elementu batzuk).

a) Las habitaciones estarán equipadas con cama(s), armario (s), mesilla(s) de noche, mesa(s) y silla(s). El mobiliario y el equipamiento deberán contar con los elementos de protección necesarios para evitar riesgos en los niños/as (protectores de tomas de corriente, muebles de esquinas redondeadas o protectores de esquinas en los muebles, y otros elementos de protección que se estimen necesarios).

b) Dekorazioaren, altzarien eta ekipamenduen ezaugarriek giro atsegina sortzen lagundu beharko dute.

b) Las características de la decoración, del mobiliario y del equipamiento deberán ser susceptibles de contribuir a crear un ambiente acogedor.

26. artikulua.– Segurtasun-gailuak.

Artículo 26.– Dispositivos de seguridad.

1.– Zerbitzuetarako eremuek zein bizitegi-eremuek telefonoak, telealarma-zerbitzuak edo beste alarma-gailu batzuk izango dituzte, hartutako pertsonen bizitzarako edo segurtasun fisikorako arriskutsuak diren egoerak agertzen direnean berehala laguntza eskatzeko.

1.– Tanto las zonas destinadas a servicios como las zonas residenciales dispondrán de teléfonos, servicios de telealarma u otros dispositivos de alarma para poder solicitar ayuda de forma inmediata cuando se produzcan situaciones de riesgo para la vida o la integridad física de las personas acogidas.

2.– Berehalako harrera-etxebizitzek sarrerako ate blindatua edo segurtasunekoa izango dute. Bizitegi-eremua gela-moduluetan antolatuta dagoenean, ate blindatua edo segurtasunekoa jarriko da moduluen eremuaren sarreran.

2.– Los pisos de acogida inmediata dispondrán de puerta de entrada blindada o de seguridad. Cuando la zona residencial esté organizada en módulos de habitaciones, dispondrá de puerta blindada o de seguridad la entrada a la zona de módulos.

3.– Zerbitzuetarako eremuek suteen aurkako ekipamendua izango dute, eta, bereziki, ke-detektagailuak, su-itzalgailuak eta hustuketa-plana. Berehalako harrera-etxebizitzek eta gela-moduluek, halaber, suteen aurkako ekipamendua izango dute, eta, bereziki, ke-detektagailuak eta su-itzalgailuak.

3.– Las zonas destinadas a servicios dispondrán de equipamiento contra incendios, en particular de detectores de humo, extintores y plan de evacuación. Así mismo, los pisos de acogida inmediata y los módulos de habitaciones dispondrán de equipamiento contra incendios, en particular de detectores de humo y extintores.

27. artikulua.– Irisgarritasuna.

Artículo 27.– Accesibilidad.

1.– Berehalako harrera-zerbitzuak irisgarriak izango dira, arkitektura-oztoporik edo komunikazio-oztoporik gabe.

1.– Los servicios de acogida inmediata deberán ser accesibles, no pudiendo existir en ellos barreras arquitectónicas o de comunicación.

2.– Horretarako, berehalako harrera-zerbitzuak irisgarriak direla ulertuko da:

2.– A tales efectos, se entenderá que los servicios de acogida inmediata son accesibles cuando:

a) Zerbitzuetarako eremuek indarrean dagoen irisgarritasunari buruzko araudian erabilera publikoa duten eraikinetarako araututako baldintzak betetzen dituztenean;

a) las zonas destinadas a servicios cumplan los requisitos regulados en la normativa de accesibilidad vigente en relación con los edificios de uso público;

b) Lurralde Historikoko berehalako harrera-zerbitzuen bizitegi-eremuetan dauden plaza guztien % 4k indarrean dagoen irisgarritasunari buruzko araudian gurpil-aulkian ibiltzen diren edo mugikortasun murriztua duten pertsonentzat erreserbatutako etxebizitzetarako eta ezintasun sentsoriala duten pertsonentzako etxebizitzetarako araututako baldintzak betetzen dituenean.

b) El 4% del total de plazas existentes en las zonas residenciales de los servicios de acogida inmediata en el Territorio Histórico cumplan los requisitos regulados en la normativa de accesibilidad vigente en relación con las viviendas reservadas a personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida y con las viviendas destinadas a personas con discapacidad sensorial.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ETXEKO EREMUAN TRATU TXARRAK JASATEN DITUZTEN EMAKUMEENTZAKO HARRERA ETXEBIZITZEN BALDINTZAK
REQUISITOS DE LOS PISOS DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
BALDINTZA FUNTZIONALAK
REQUISITOS FUNCIONALES

28. artikulua.– Sartzeko baldintzak.

Artículo 28.– Requisitos de acceso.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-etxebizitzetan sartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskatzaileek:

1.– Para poder acceder a los pisos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, las personas solicitantes deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Dekretu honen 5. artikuluan deskribatutako egoeretako batean egotea.

a) Encontrarse en una de las situaciones descritas en el artículo 5 del presente Decreto.

b) Segurtasun-baldintzetan bizitzeko etxebizitza alternatiborik ez izatea, edo berehala erabili ezin izatea.

b) Carecer de vivienda alternativa donde poder residir en condiciones de seguridad o no poder disponer de ella con la inmediatez necesaria.

c) Harrera-etxebizitza dagoen udalerriko edo, lankidetza-printzipioa aplikatuta, EAEko beste edozein udalerritako erroldan inskribatuta egotea. Azken kasu horretan, inplikatutako erakundeen arteko lankidetza eta harreraren ondoriozko gastuen finantzaketa antolatzean, alde batetik, hartutako emakumearentzat kaltegarria ez izatea hartuko da kontuan, eta, bestetik, erakundeek beren gain hartu beharreko erantzukizunen artean desorekarik ez sortzea.

c) Estar inscrita en el padrón del municipio en el que se ubique el piso de acogida o, en aplicación del principio de colaboración, en cualquier otro municipio de la CAPV. En este último supuesto, la colaboración entre las instituciones implicadas y la financiación de los gastos derivados de la acogida se articulará de modo que, por un lado, no suponga un perjuicio para la mujer acogida y que, por otro, no genere un desequilibrio entre las responsabilidades que hayan de asumir dichas instituciones.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta ez dauden eskatzaileen kasuan, hasierako harrera baimenduko da, baina, baliabidean jarraitzeko, beharrezkoa izango da erroldatzeko izapideak hastea, Estatuko beste autonomia-erkidego batzuetan erroldatuta dauden eta erroldatuta dauden lekua aldatu nahi ez duten pertsonen kasuan izan ezik. Kasu horretan, aurreko idatz-zatian inplikatutako erakundeen arteko lankidetzari eta egonaldiaren ondoriozko gastuen finantzaketari buruz xedatutakoa aplikatuko da.

2.– En el caso de las personas solicitantes que no estén empadronadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se permitirá la acogida inicial, pero la permanencia en el recurso estará condicionada a que se inicien los trámites para posibilitar su empadronamiento, salvo que se trate de personas empadronadas en otras Comunidades Autónomas del Estado que no deseen modificar su lugar de empadronamiento, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior respecto de la colaboración entre las instituciones implicadas y la financiación de los gastos derivados de la estancia.

29. artikulua.– Sartzeko modua.

Artículo 29.– Forma de acceso.

1.– Harrera-etxebizitzak lortzeko hasierako eskaera oinarrizko gizarte-zerbitzuaren bitartez egin beharko da, eta zerbitzu horrek egoeraren premiak eskatzen duen arintasunarekin bideratu beharko du. Nolanahi ere, geroago egoeraren zirkunstantziak eta ezaugarriak aztertu beharko dira premien ebaluazio baten esparruan, eta, hala badagokio, egoera horri laguntza-plan indibidual batekin edo familia-plan batekin erantzungo zaio.

1.– La solicitud inicial de acceso a los pisos de acogida deberá hacerse a través del servicio social de base quien deberá tramitarla con la inmediatez requerida por la urgencia de la situación, sin perjuicio de que, posteriormente, las circunstancias y características de ésta deban ser analizadas en el marco de una evaluación de necesidades y, en su caso, atendida de acuerdo con un plan individual y/o familiar de atención.

2.– Premia-egoera jendearen arretarako ordutegitik kanpo sortzen bada eta berehalako harrera-zerbitzura bideratzea egokitzat hartzen ez bada, beste larrialdi-zerbitzu publiko batzuen bitartez lortu ahal izango dira harrera-etxebizitzak (hala nola polizia-zerbitzuen bitartez), egoera horiei erantzuteko udalerri bakoitzean aukeratzen den antolamendu-formulari jarraiki.

2.– Si la situación de necesidad se produjera fuera del horario de atención al público y si no se estimara idóneo el traslado al servicio de acogida inmediata, podrá accederse a los pisos de acogida a través de otros servicios públicos de urgencia, como los servicios policiales, atendiendo a la fórmula organizativa que, para responder a estas situaciones, se adopte en cada municipio.

3.– Sartzeko unean edo aurretik, idatziz jasoarazi beharko da hartutako pertsonak baimena ematen duela, eta harrera-etxebizitzaren antolamenduari, funtzionamenduari eta bizikidetzari lotutako baldintzak, berehalako harrera-zerbitzuaren informazioko, orientazioko eta laguntzako zerbitzuen esku-hartzea (etxebizitza zerbitzu horren bitartez lortzen bada), eta erreferentziazko gizarte-zerbitzuak premiei dagokienez egindako balioespena onartzen dituela.

3.– En el momento del ingreso o con anterioridad al mismo deberá hacerse constar por escrito, el consentimiento de la persona acogida aceptando las condiciones de organización, funcionamiento y convivencia del piso de acogida, la intervención, en su caso, de los servicios de información, orientación y acompañamiento del servicio de acogida inmediata si el acceso se hiciera a través de éste, y la valoración de sus necesidades por parte del servicio social de referencia.

4.– Sartzeko unean, harrera-etxebizitzaren giltza emango zaio hartutako pertsonari; etxebizitzan beste bizikidetza-unitate batekin bizi bada, bere bizikidetza-unitateari dagozkion gelen giltzak emango zaizkio.

4.– En el momento del ingreso, se entregará a la persona acogida la llave del piso de acogida y, si compartiera dicho piso con otra unidad convivencial, la o las llaves correspondientes a las habitaciones destinadas a su propia unidad convivencial.

5.– Zirkunstantziengatik hartutako pertsona beste udalerri bateko harrera-etxebizitza batera joatea komeni bada, 8.5 artikuluan adierazitako koordinazio-protokoloei jarraituko zaie.

5.– Cuando las circunstancias aconsejen que la persona acceda a un piso de acogida situado en otro municipio, se estará a los protocolos de coordinación a los que se refiere el artículo 8.5.

30. artikulua.– Egonaldia.

Artículo 30.– Tiempo de estancia.

Egonaldiak familia-etxebizitzaren erabileraren esleipena ezartzen duten prozedura judizialen ebazpenaren datara bitartean iraungo du gutxienez, erabiltzaileak berak egonaldiaren amaiera eskatzen duenean izan ezik. Edonola ere, 4 hilabeteko epea igaro ondoren, beste gizarte-baliabide, gizarte-programa, etxebizitza-baliabide edo etxebizitza-programa batzuen bidez erantzun ahal izango zaio ostatu-premiari, betiere premien balioespen batek hori aholkatzen badu; bestela, hasiera batean ezarritako epea luzatu ahal izango da, betiere harrera eragin zuten baldintzak aldatzen ez badira.

El límite temporal de estancia no será nunca inferior a la fecha de resolución de los procedimientos judiciales que determinen la adjudicación del uso de la vivienda familiar, excepto en el supuesto de que sea la propia persona usuaria quien así lo solicite. No obstante, transcurrido el plazo de 4 meses, la necesidad de alojamiento podrá ser cubierta a través de otros recursos o programas sociales o de vivienda, siempre que una nueva valoración de las necesidades así lo aconseje; en caso contrario, el plazo inicialmente establecido podrá prorrogarse siempre que se mantengan las condiciones que motivaron la acogida.

31. artikulua.– Segurtasun-neurriak.

Artículo 31.– Medidas de seguridad.

1.– Harrera-etxebizitzen funtzionamenduan, honako segurtasun-neurri hauek errespetatu beharko dira:

1.– En el funcionamiento de los pisos de acogida, deberán respetarse las siguientes medidas de seguridad:

a) Etxebizitzaren helbidea eta telefono-zenbakia, edo kokapena jakiteko eta harremanetan jartzeko balio duen beste edozein datu argitara eman dadin debekatzea.

a) Prohibir hacer pública la dirección y el teléfono del piso, o cualquier otro dato de localización y contacto.

b) Beste erakunde publiko batzuei bizilekuaren inguruko datuak jakinarazteko betebeharra dagoenean, harremanetarako erreferentzia gisa oinarrizko gizarte-zerbitzua edo etxebizitzaren ardura duen erakundea baino ez ematea.

b) Cuando exista la obligación de comunicar datos de domicilio y residencia a otras instituciones públicas, dar únicamente como referencia de contacto al servicio social de base o a la entidad de la que depende el piso.

c) Hartutako pertsonez eta baimendutako langileez bestelako pertsona orori harrera-etxebizitzan sartzeko aukera debekatzea, etxebizitzaren arduradunen esanbidezko baimena dagoenean izan ezik.

c) Prohibir el acceso al piso de acogida a toda persona no acogida y que no forme parte del personal autorizado, salvo que exista autorización expresa de las personas responsables del mismo.

d) Hartutako pertsonei harrera-etxebizitzen giltzen kopiak egiteko aukera, eta giltzak beste pertsona batzuei uzteko aukera debekatzea.

d) No permitir que las personas acogidas obtengan o dispongan de copias de sus llaves del piso de acogida, ni dejen sus llaves a otras personas.

2.– Harrera-etxebizitzek arrisku anitzetarako aseguru-poliza bat eta, bereziki, suteen aurkako aseguru bat eta erantzukizun zibileko aseguru bat izan beharko dute.

2.– Los pisos de acogida deberán contar con una póliza multiriesgo, en particular, un seguro contra incendios, y de responsabilidad civil.

32. artikulua.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuen esku-hartzea.

Artículo 32.– -Intervención desde los servicios sociales de base.

Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-etxebizitzen erabiltzaileek erreferentziazko profesional bat izan beharko dute oinarrizko gizarte-zerbitzuan. Profesional horrek premiak ebaluatuko ditu eta zaintzarako plan indibidual bat edo familia-plan bat landuko du, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituen apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako baldintzetan.

Las personas usuarias de los pisos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico deberán contar, en el servicio social de base correspondiente, con un/a profesional referente, responsable de evaluar sus necesidades y de elaborar el plan individual o familiar de atención, en los términos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.

33. artikulua.– Babes-baliabideak.

Artículo 33.– Recursos de apoyo.

1.– 2.5 artikuluan adierazitako zaintzarako plan indibidualaren edo familia-planaren esparruan, harrera-etxebizitzen erabiltzaileek gizarte- eta hezkuntza-arloko programa bat eta laguntza-programa bat izan beharko dute, eta, oinarrizko gizarte-zerbitzutik, profilarekin eta premiekin bat datozen gizarte-baliabideetarantz orientatu beharko dira. Hona hemen baliabide horiek:

1.– En el marco del plan individual o familiar de atención al que se refiere el apartado 2.5., las personas usuarias de los pisos de acogida deberán contar con un programa socioeducativo y de acompañamiento y ser orientadas, desde el servicio social de base, hacia los recursos sociales que mejor se ajusten a su perfil y a sus necesidades:

a) Laguntza psikologikoa;

a) Ayuda psicológica;

b) Laguntza eta esku-hartze psikologikoa, terapeutikoa eta gizarte- eta hezkuntza-arlokoa etxeko eremuan genero-indarkeria jasateko arriskua duten seme-alabentzat, indarkeriari aurrea hartzeko eta ondorioak murrizteko edo txikiagotzeko;

b) Atención e intervención psicológica, terapéutica y socio-educativa con hijas e hijos expuestos a la violencia de género en el ámbito doméstico con la finalidad de minimizar o reducir los efectos de la violencia y prevenirla;

c) Orientazio eta aholkularitza juridikoa;

c) Orientación y asesoramiento jurídico;

d) Laguntza ekonomikoak;

d) Ayudas económicas;

e) Laneratzera eta autonomia ekonomikora eta pertsonalera bideratutako prestakuntza-jarduerak;

e) Actividades formativas encaminadas a la inserción sociolaboral y a su autonomía económica y personal;

f) Hartutako emakumeen kargu dauden pertsonei laguntzeko baliabideak eta, bereziki, haurtzaindegiak eta mendeko helduentzako eguneko etxez etxeko zaintza-zerbitzuak;

f) Recursos de atención a las personas que se encuentren a cargo de las mujeres acogidas, en particular, guarderías para los niños y niñas y servicios de atención diurna domiciliaria para los adultos dependientes;

g) Derrigorrezko eskolatzearen adinean dauden pertsonen berehalako eskolatzea;

g) Escolarización inmediata de las personas en edad de escolarización obligatoria;

h) Kulturen arteko bitartekotza-programak;

h) Programas de mediación intercultural;

i) Bidezkotzat hartzen diren beste batzuk.

i) Otros que se estimen pertinentes.

Xede horrekin, bidezkotzat hartzen dituzten baliabide publikoetara eta pribatuetara jo ahal izango dute oinarrizko gizarte-zerbitzuek.

Con ese objeto, los servicios sociales de base podrán recurrir a cuantos recursos públicos y privados estimen oportunos.

2.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuek egoeraren ezaugarriak kontuan hartuta beharrezkotzat eta bidezkotzat hartzen dutenean, eta harrera-etxebizitzatik irteera prestatzeko, trantsizioan laguntzeko programak eta baliabideak izango dituzte erabiltzaileek. Horien artean, zubi-etxebizitzak azpimarratu behar dira, hau da, bi urteko aldietarako lagapeneko edo alokairuko etxebizitzak (aldiak luzatu egin daitezke). Foru Aldundiek, Udalek eta Udalen Mankomunitateek, alternatiba mota horren eskuragarritasuna bermatzeko, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren zuzeneko sustapenetan toki-erakundeei besterentzera eta, era horretan, haien eskumeneko ekipamenduak sortzera zuzendutako babes ofizialeko etxebizitzen erreserbara jo ahal izango dute.

2.– Siempre que se estime necesario y oportuno desde los servicios sociales de base atendiendo a las características de la situación, y con el fin de preparar la salida del piso de acogida, las personas usuarias podrán acceder a los programas y recursos de apoyo a la transición, en particular a los denominados pisos-puente, constituidos como viviendas en cesión o en alquiler por periodos de dos años renovables. Para garantizar la disponibilidad de este tipo de alternativa, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos o Mancomunidades de Ayuntamientos podrán acceder a la reserva de viviendas de protección oficial que, en las promociones directas del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, se destinen a enajenación a las entidades locales para la creación de equipamientos propios de su competencia.

34. artikulua.– Mantentze-zerbitzua.

Artículo 34.– Servicio de mantenimiento.

Oso kontuan hartuko da lokalen, instalazioen eta altzarien mantentzea, kontserbazioa eta, hala badagokie, konponketa, narriadurarik izan ez dezaten. Higiezina aldizka garbitu eta desinfektatuko da.

Se prestará especial atención al mantenimiento, conservación y reparación, en su caso, de los locales, instalaciones y mobiliario, con el objetivo de evitar su deterioro. Se asegurará periódicamente la limpieza y desinfección del inmueble.

35. artikulua.– Barne-araudia.

Artículo 35.– Reglamento de régimen interno.

1.– Harrera-etxebizitzek honako alderdi hauek ezarriko dituen barne-araudi bat izan beharko dute:

1.– Los pisos de acogida deberán contar con un reglamento de régimen interno en el que se establecerá:

a) Baliabidearen helburuak;

a) Objetivos del recurso;

b) Sartzeko baldintzak;

b) Requisitos de acceso;

c) Onarpen-prozedura eta baja-prozedura;

c) Procedimiento de admisión y baja;

d) Edukiera eta plaza kopurua (pertsonak);

d) Capacidad y número de plazas (personas);

e) Funtzionamenduari eta bizikidetzari buruzko arauak;

e) Normas de funcionamiento y convivencia;

f) Erabiltzaileen, eta mendeko pertsonen eta/edo laguntzaileen eskubideak eta betebeharrak;

f) Derechos y obligaciones de las usuarias y de las personas dependientes y/o acompañantes;

g) Profesionalen eskubideak eta betebeharrak;

g) Derechos y deberes de las personas profesionales;

h) Zerbitzuaren funtzionamenduan parte hartzeko mekanismoak;

h) Mecanismos de participación en el funcionamiento del servicio;

i) Erreklamazio-prozedura:

i) Procedimiento de reclamaciones;

j) Erreklamazio-liburu bat egongo da, eta kexen eta hartutako neurrien erregistro egokia bermatuko da;

j) Existencia de un libro de reclamaciones, garantizándose el adecuado registro de las quejas y de las medidas adoptadas;

k) Iradokizunen gutunontzia.

k) Buzón de sugerencias.

2.– Sartu aurretik, araudiaren kopia bat eman beharko zaie erabiltzaileei, eta hitzezko informazioa eman.

2.– Se deberá proporcionar una copia del reglamento con anterioridad al ingreso e informar verbalmente a las personas usuarias.

36. artikulua.– Egonaldiaren amaiera.

Artículo 36.– Finalización de la estancia.

1.– Egonaldiaren amaiera eragingo duten zirkunstantziak honako hauek dira:

1.– La finalización de la estancia traerá causa de las siguientes circunstancias:

a) Sartzeko lortutako baldintzak galdu edo amaitu izana.

a) Pérdida o finalización de las condiciones de acceso.

b) 30. artikuluan xedatutakoari jarraiki ezarritako egonaldiaren epea amaitu izana.

b) Término del plazo de estancia establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.

c) Ezarritako betebeharrak bete ez izana.

c) Incumplimiento grave de los deberes establecidos.

d) Beste ostatu-alternatiba bat.

d) Existencia de otra alternativa de alojamiento.

e) Interesdunak esanbidez uko egin izana.

e) Renuncia expresa de la interesada.

2.– Hartutako pertsonek 2 asteko epea izango dute harrera-etxebizitza uzteko, aurreko idatz-zatietan adierazitako amaitzeko arrazoiren bat agertuz gero. Epe hori igaro ondoren etxebizitza utzi ezean, utzarazteko bidezkoak diren lege-neurriak hartu ahal izango dira, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1999 Legean aurreikusitakoa errespetatuta.

2.– Las personas acogidas tendrán un plazo de 2 semanas para abandonar el piso en caso de concurrir alguna de las causas de finalización indicadas en los apartados anteriores. Si, transcurrido dicho plazo, no se produjera el abandono del piso, se podrán tomar las medidas legales oportunas para el desalojo del piso, con respeto siempre de lo previsto por la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Aurrekoa gorabehera, c) kasua agertzen bada eta ez-betetzea 7.2.k) artikuluari lotuta badago, hartutako pertsonek etxebizitza utzi beharko dute berehala.

3.– No obstante lo anterior, si se produjera el supuesto c) y el incumplimiento se refiere al artículo 7.2.k), las personas acogidas deberán abandonar el piso de forma inmediata.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
BALDINTZA MATERIALAK
REQUISITOS MATERIALES

37. artikulua.– Kokapena.

Artículo 37.– Ubicación.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-etxebizitzak etxebizitza normalizatuak izango dira, etxebizitza-eraikin arruntetan txertatuak edo familia bakarreko etxebizitzak, eta hartutako pertsonen identitatea zuhurtziaz gordetzeko moduko guneetan kokatuak.

1.– Los pisos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico deberán ser viviendas normalizadas integradas en edificios ordinarios de viviendas, o viviendas unifamiliares, emplazadas en núcleos que garanticen la discreción de la identidad de las personas acogidas.

2.– Ekipamendu sanitarioetara eta zerbitzu komunitarioetara joateko garraio publikoak hurbil izan beharko dituzte.

2.– Deberán contar, a proximidad, con transportes públicos que faciliten el acceso a los equipamientos sanitarios y al conjunto de los servicios comunitarios.

3.– Etxebizitza kokatuko den eremuak segurtasunari lotutako baldintzak beteko ditu, eta inguruak ongi argiztatuta egongo dira.

3.– La zona de ubicación del piso reunirá las debidas condiciones de seguridad y contará con alrededores bien iluminados.

38. artikulua.– Gehieneko edukiera.

Artículo 38.– Capacidad máxima.

1.– Harrera-etxebizitza bakoitzak 5 plazako edukiera izango du gehienez, pertsona helduak, haurrak zein nerabeak barne. Muga horren barruan, bi bizikidetza-unitatek okupatu ahal izango dute gehienez, pertsona bakarreko bizikidetza-unitateen kasuan izan ezik (kasu horretan, bi unitate baino gehiago bizi ahal izango dira).

1.– Cada piso de acogida tendrá una capacidad máxima de 5 plazas, incluyendo tanto a las personas adultas como a los niños, niñas y adolescentes. Dentro de ese límite, podrán ser ocupadas, como máximo, por dos unidades convivenciales, excepto cuando se trate de unidades convivenciales unipersonales, en cuyo caso podrán compartir el piso más de dos unidades.

2.– Aurrekoa gorabehera, familia-unitateak bost kide baino gehiago baditu, denak biziko dira etxebizitzan. Horretarako, beharrezkotzat hartzen diren aparteko neurriak hartu beharko dira.

2.– No obstante lo anterior cuando la unidad familiar cuente con más de cinco miembros, el piso acogerá a todas las personas que la integren, debiendo adoptarse al efecto las medidas extraordinarias que se estimen necesarias.

3.– Harrera-etxebizitzek babes ofizialeko etxebizitzei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako azalera-baldintzak beteko dituzte.

3.– Los pisos de acogida cumplirán los requisitos de superficie establecidos en la normativa vigente para viviendas de protección oficial.

39. artikulua.– Bizigarritasun-baldintza orokorrak.

Artículo 39.– Condiciones generales de habitabilidad.

1.– Harrera-etxebizitzek etxebizitza arrunten bizigarritasun-baldintzak bete beharko dituzte. Jangela, sukaldea, bainugela, logela indibidualak eta/edo bikoitzak izango dituzte; horietan, gainera, sehaska instalatu ahal izango da.

1.– Los pisos de acogida deberán reunir las condiciones de habitabilidad de las viviendas ordinarias y contar con salón comedor, cocina, cuarto de baño y habitaciones individuales y/o dobles, en las que podrá instalarse además una cuna.

2.– Logelek giltza izango dute, etxebizitzan bizi diren bizikidetza-unitate guztien intimitatea bermatzeko. Segurtasun-arrazoiak direla-eta, edozein gelatan sartzeko giltza bat izango dute etxebizitzaren ardura duen erakundeko langileek eta oinarrizko gizarte-zerbitzuko erreferentziazko profesionalak.

2.– Las habitaciones dispondrán de llave con el objeto de garantizar la intimidad de las diferentes unidades convivenciales que, en su caso, ocupen el piso. Por razones de seguridad, el personal de la entidad de la que dependa el piso y el profesional referente del servicio social de base dispondrá de una llave que permita el paso a cualquiera de las habitaciones.

40. artikulua.– Instalazioak.

Artículo 40.– Instalaciones.

1.– Harrera-etxebizitzek osasunaren, lanaren, hirigintzaren, arkitekturaren, eta segurtasunaren eta higienearen arloan indarrean dagoen araudia bete beharko dute.

1.– Los pisos de acogida, deberán cumplir la normativa vigente en materia sanitaria, laboral, urbanística, arquitectónica y de seguridad e higiene.

2.– Halaber, argiztapenari, aireztapenari, berokuntzari eta babes ofizialeko etxebizitzetarako indarrean dagoen araudian ezarritako gutxieneko beste instalazio batzuei lotutako baldintzak bete beharko dituzte.

2.– Deberán cumplir las condiciones de iluminación, ventilación, calefacción y otras instalaciones mínimas reguladas en la normativa vigente para viviendas de protección oficial.

3.– Berokuntza-ekipamenduari dagokionez, ukitzean erredurak eragin ditzaketen bero-iturriak ez dira, ezein kasutan, erabiltzaileengandik hurbil jarriko.

3.– El equipamiento de calefacción no podrá, en ningún caso, poner al alcance de las personas usuarias fuentes de calor susceptibles de producir quemaduras por contacto.

4.– Oso kontuan hartuko da lokalen, instalazioen eta altzarien mantentzea, kontserbazioa eta, hala badagokie, konponketa, narriadurarik izan ez dezaten. Higiezina aldizka garbitu eta desinfektatuko da.

4.– Se prestará especial atención al mantenimiento, conservación y reparación, en su caso, de los locales, instalaciones y mobiliario, con el objetivo de evitar su deterioro. Se asegurará periódicamente la limpieza y desinfección del inmueble.

41. artikulua.– Ekipamendua.

Artículo 41.– Equipamiento.

1.– Etxebizitza baten berezko altzariekin ekipatuta egongo dira, eta beharrezkoak diren etxeko ostilamendua, tresnak eta mihiseria izango dituzte. Altzariek eta ekipamenduek haurrentzako arriskuak saihesteko beharrezkoak diren babes-elementuak izan beharko dituzte (korronte-hartuneen babesgarriak, ertz biribilduak dituzten altzariak edo ertzen babesgarriak altzarietan, eta beharrezkotzat hartzen diren beste babes-elementu batzuk).

1.– Estarán equipados con el mobiliario propio de una vivienda y contarán con el ajuar doméstico, de menaje y lencería necesarios par su uso. El mobiliario y el equipamiento deberán contar con los elementos de protección necesarios para evitar riesgos en los niños/as (protectores de tomas de corriente, muebles de esquinas redondeadas o protectores de esquinas en los muebles, y otros elementos de protección que se estimen necesarios).

2.– Dekorazioaren, altzarien eta ekipamenduen ezaugarriek giro atsegina sortzen lagundu beharko dute.

2.– Las características de la decoración, del mobiliario y del equipamiento deberán ser susceptibles de contribuir a crear un ambiente acogedor.

42. artikulua.– Segurtasun-gailuak.

Artículo 42.– Dispositivos de seguridad.

1.– Telefonoak, telealarma-zerbitzuak edo beste alarma-gailu batzuk izango dituzte, hartutako pertsonen bizitzarako edo segurtasun fisikorako arriskutsuak diren egoerak agertzen direnean berehala laguntza eskatzeko.

1.– Dispondrán de teléfonos, servicios de telealarma u otros dispositivos de alarma para poder solicitar ayuda de forma inmediata cuando se produzcan situaciones de riesgo para la vida o la integridad física de las personas acogidas.

2.– Suteen aurkako ekipamendua izango dute, eta, bereziki, ke-detektagailuak eta su-itzalgailua.

2.– Dispondrán de equipamiento contra incendios, en particular de detectores de humo y extintor.

3.– Ate blindatua eta/edo segurtasunekoa izango dute.

3.– Dispondrán de puerta blindada y/o de seguridad.

43. artikulua.– Irisgarritasuna.

Artículo 43.– Accesibilidad.

20.000 biztanleko eremu bakoitzean dauden harrera-etxebizitzen plazen % 4 irisgarria izango da, arkitektura-oztoporik edo komunikazio-oztoporik gabe. Horretarako, indarrean dagoen irisgarritasunari buruzko araudian gurpil-aulkian ibiltzen diren edo mugikortasun murriztua duten pertsonentzat erreserbatutako etxebizitzetarako eta ezintasun sentsoriala duten pertsonentzako etxebizitzetarako araututako baldintzak bete beharko dituzte.

Deberán ser accesibles el 4% de las plazas de pisos de acogida existentes por cada zona de 20.000 habitantes, no pudiendo existir en ellas barreras arquitectónicas o de comunicación. A tales efectos, deberán cumplir los requisitos regulados en la normativa de accesibilidad vigente en relación con las viviendas reservadas a personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida y con las viviendas destinadas a personas con discapacidad sensorial.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ETXEKO EREMUAN TRATU TXARRAK JASATEN DITUZTEN EMAKUMEENTZAKO HARRERA ZENTROEN BALDINTZAK
REQUISITOS DE LOS CENTROS DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
BALDINTZA FUNTZIONALAK
REQUISITOS FUNCIONALES

44. artikulua.– Funtzionatzeko modua.

Artículo 44.– Forma de funcionamiento.

1.– Harrera-zentroak urteko egun guztietan egongo dira funtzionamenduan, eta langile espezializatuak izango dituzte eguneko hogeita lau orduetan.

1.– Los centros de acogimiento funcionarán todos los días del año y contarán con personal especializado las veinticuatro horas del día.

2.– Harrera-zentroetan sartzeko, aldez aurretik zentroaren ardura duen gizarte-zerbitzuak balioetsi beharko du lan-ordutegian.

2.– El acceso se producirá previa valoración en horario laboral del servicio social responsable del centro de acogida.

45. artikulua.– Sartzeko baldintzak.

Artículo 45.– Requisitos de acceso.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-zentroetan sartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskatzaileek:

1.– Para poder acceder a los centros de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, las personas solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Dekretu honen 5. artikuluan deskribatutako egoeretako batean egotea.

a) Encontrarse en una de las situaciones descritas en el artículo 5 del presente Decreto.

b) Segurtasun-baldintzetan bizitzeko etxebizitza alternatiborik ez izatea, edo berehala erabili ezin izatea.

b) Carecer de vivienda alternativa donde poder residir en condiciones de seguridad o no poder disponer de ella con la inmediatez necesaria.

c) Harrera-zentroa dagoen udalerriko edo, lankidetza-printzipioa aplikatuta, EAEko beste edozein udalerritako erroldan inskribatuta egotea. Azken kasu horretan, inplikatutako erakundeen arteko lankidetza eta harreraren ondoriozko gastuen finantzaketa antolatzean, alde batetik, hartutako emakumearentzat kaltegarria ez izatea hartuko da kontuan, eta, bestetik, erakundeek beren gain hartu beharreko erantzukizunen artean desorekarik ez sortzea.

c) Estar inscrita en el padrón del municipio en el que se ubique el centro de acogida o, en aplicación del principio de colaboración, en cualquier otro municipio de la CAPV. En este último supuesto, la colaboración entre las instituciones implicadas y la financiación de los gastos derivados de la acogida se articulará de modo que, por un lado, no suponga un perjuicio para la mujer acogida y que, por otro, no genere un desequilibrio entre las responsabilidades que hayan de asumir dichas instituciones.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta ez dauden eskatzaileen kasuan, hasierako harrera baimenduko da, baina, baliabidean jarraitzeko, beharrezkoa izango da erroldatzeko izapideak hastea, Estatuko beste autonomia-erkidego batzuetan erroldatuta dauden eta erroldatuta dauden lekua aldatu nahi ez duten pertsonen kasuan izan ezik. Kasu horretan, aurreko idatz-zatian inplikatutako erakundeen arteko lankidetzari eta egonaldiaren ondoriozko gastuen finantzaketari buruz xedatutakoa aplikatuko da.

2.– En el caso de las personas solicitantes que no estén empadronadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se permitirá la acogida inicial, pero la permanencia en el recurso estará condicionada a que se inicien los trámites para posibilitar su empadronamiento, salvo que se trate de personas empadronadas en otras Comunidades Autónomas del Estado que no deseen modificar su lugar de empadronamiento, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior respecto de la colaboración entre las instituciones implicadas y la financiación de los gastos derivados de la estancia.

46. artikulua.– Sartzeko modua.

Artículo 46.– Forma de acceso.

1.– Zentroan sartzeko, eskaera egin eta harrera-zerbitzu horren ardura duen erakundearen gizarte-zerbitzura bidali beharko da. Gizarte-zerbitzu horrek berehala egingo ditu balioespena eta ebazpena.

1.– Para acceder al centro deberá cursarse una solicitud de ingreso, dirigida al servicio social de la entidad responsable de dicho recurso de acogida, quien a la mayor brevedad, valorará y resolverá.

Eskaera honako hauetako batetik egin beharko da:

La solicitud deberá instarse desde:

a) berehalako harrera-zerbitzutik, pertsona bertan bizi denean.

a) el servicio de acogida inmediata, cuando la persona esté allí alojada.

b) oinarrizko gizarte-zerbitzutik; behar adinako informazioa eta kasuaren hasierako balioespena aurkeztu beharko da.

b) el servicio social de base, aportando información suficiente y valoración inicial del caso.

2.– Sartzeko unean edo aurretik, idatziz jasoarazi beharko da hartutako emakumeak baimena ematen duela, eta harrera-zentroaren antolamenduari, funtzionamenduari eta bizikidetzari lotutako baldintzak, lan-planean ezarritako esku-hartze profesionala, eta erreferentziazko gizarte-zerbitzuak premien inguruan egindako balioespena eta bidezko esku-hartzea onartzen dituela.

2.– En el momento del ingreso o con anterioridad al mismo, deberá hacerse constar por escrito el consentimiento de la mujer acogida, aceptando las condiciones de organización, funcionamiento y convivencia del centro de acogida y la intervención profesional establecida en el plan de trabajo, así como la valoración de sus necesidades y pertinente intervención por parte del servicio social de referencia.

3.– Sartzeko unean, dagokion gelako giltza emango zaio hartutako pertsonari.

3.– En el momento del ingreso, se entregará a la persona acogida la llave de la habitación correspondiente.

4.– Zirkunstantziengatik hartutako pertsona beste udalerri bateko zentro batera joatea komeni bada, 8.5 artikuluan adierazitako koordinazio-protokoloei jarraituko zaie.

4.– Cuando las circunstancias aconsejen que la persona acceda a un centro situado en otro municipio, se estará a los protocolos de coordinación a los que se refiere el artículo 8.5.

47. artikulua.– Egonaldia.

Artículo 47.– Tiempo de estancia.

Egonaldiak familia-etxebizitzaren erabileraren esleipena ezartzen duten prozedura judizialen ebazpenaren datara bitartean iraungo du gutxienez, erabiltzaileak berak egonaldiaren amaiera eskatzen duenean izan ezik. Edonola ere, 6 hilabeteko epea igaro ondoren, beste gizarte-baliabide, gizarte-programa, etxebizitza-baliabide edo etxebizitza-programa batzuen bidez erantzun ahal izango zaio ostatu-premiari, betiere premien balioespen batek hori aholkatzen badu; bestela, hasiera batean ezarritako epea luzatu ahal izango da, betiere harrera eragin zuten baldintzak aldatzen ez badira.

El límite temporal de estancia no será nunca inferior a la fecha de resolución de los procedimientos judiciales que determinen la adjudicación del uso de la vivienda familiar, excepto en el supuesto de que sea la propia persona usuaria quien así lo solicite. No obstante, transcurrido el plazo de 6 meses, la necesidad de alojamiento podrá ser cubierta a través de otros recursos o programas sociales o de vivienda, siempre que una nueva valoración de las necesidades así lo aconseje; en caso contrario, el plazo inicialmente establecido podrá prorrogarse siempre que se mantengan las condiciones que motivaron la acogida.

48. artikulua.– Segurtasun-neurriak.

Artículo 48.– Medidas de seguridad.

Harrera-baliabideen funtzionamenduan, honako segurtasun-neurri hauek errespetatu beharko dira:

En el funcionamiento de los recursos de acogida, deberán respetarse las siguientes medidas de seguridad:

1.– Harrera-zentroaren helbidea eta telefono-zenbakia, edo kokapena jakiteko eta harremanetan jartzeko balio duen beste edozein datu argitara eman dadin debekatzea.

1.– Prohibir hacer pública la dirección y el teléfono del centro de acogida, o cualquier otro dato de localización y contacto.

2.– Beste erakunde publiko batzuei bizilekuaren inguruko datuak jakinarazteko betebeharra dagoenean, harremanetarako erreferentzia gisa harrera-zentroaren ardura duen erakundea baino ez ematea.

2.– Cuando exista la obligación de comunicar datos de domicilio y residencia a otras instituciones públicas, dar únicamente como referencia de contacto al servicio social de base o a la entidad de la que depende el centro de acogida.

3.– Baimendutako langileez bestelako pertsona orori harrera-zentroan sartzeko aukera debekatzea, zentroaren arduradunen esanbidezko baimena dagoenean izan ezik.

3.– Prohibir el acceso al centro de acogida a toda persona que no forme parte del personal autorizado, salvo que exista autorización expresa de las personas responsables del mismo.

4.– Zentroak arrisku anitzetarako aseguru-poliza bat eta, bereziki, suteen aurkako aseguru bat eta erantzukizun zibileko aseguru bat izan beharko ditu.

4.– El centro deberá contar con una póliza de seguro multi-riesgo, en particular, un seguro contra incendios, y de responsabilidad civil.

49. artikulua.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuen esku-hartzea.

Artículo 49.– Intervención desde los servicios sociales de base.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-zentroen erabiltzaileek erreferentziazko profesional bat izan beharko dute oinarrizko gizarte-zerbitzuan. Profesional horrek premiak ebaluatuko ditu eta zaintzarako plan indibidual bat edo familia-plan bat landuko du, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituen apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako baldintzetan.

1.– Las personas usuarias de centros de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico deberán contar, en el servicio social de base correspondiente, con una o un profesional referente, responsable de evaluar sus necesidades y de elaborar el plan individual o familiar de atención, en los términos contemplados en el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.

2.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuko erreferentziazko profesional hori, halaber, harrera-zentroarekiko eta/edo zerbitzu espezializatuko langileekiko koordinazioaren arduraduna izango da, esku-hartze koordinatua ahalbidetzeko eta laguntza-harremanari jarraipena emateko, betiere oinarrizko gizarte-zerbitzuak diseinatu beharreko esku-hartze indibidualeko plana edo familia-plana zentroan ezarritako lan-planarekin bat etortzeko moduan.

2.– Este o esta profesional de referencia en el servicio social de base será asimismo responsable de la coordinación con el centro de acogida y/o con el personal del servicio especializado, al objeto de posibilitar una intervención coordinada y dar continuidad a la relación de ayuda, que compatibilice el plan de intervención individual o familiar a diseñar desde el servicio social de base con el plan de trabajo establecido desde el centro.

50. artikulua.– Prestazioak eta babes-baliabideak.

Artículo 50.– Prestaciones y recursos de apoyo.

Harrera-zentroaren prestazioak honako hauek izango dira gutxienez:

Las prestaciones del centro de acogida serán como mínimo las siguientes:

1.– Aldi baterako harrera eta laguntza psikosoziala.

1.– Acogida temporal y atención psicosocial.

2.– Ostatua, elikadura eta zaintza integrala.

2.– Alojamiento, alimentación y cuidado integral.

3.– Osasun-zentroetara, poliziara, epaitegietara edo harreraren hasierako unean beharrezkotzat hartzen diren beste instantzia batzuetara laguntzea.

3.– Acompañamiento a centros sanitarios, dependencias policiales y judiciales u otras instancias que se consideren necesarias en el momento inicial de la acogida.

4.– Oinarrizko gizarte-zerbitzuari jakinaraztea eta hartutako pertsonek zerbitzu horrekin harremanetan jartzea, premiak balioesteko prozesua hasteko, eta baliabiderik edo zerbitzurik egokienera bideratzeko.

4.– Notificación al servicio social de base correspondiente y puesta en contacto de las personas acogidas con dicho servicio al objeto de iniciar el proceso de valoración de necesidades de cara a la derivación hacia el recurso o el servicio más idóneo.

5.– Gizarte-zerbitzuekin eta kasuan inplikatutako erakundeekin eta baliabideekin koordinatzea.

5.– Coordinación con los servicios sociales e instituciones y recursos implicados en el caso.

6.– Familia-unitatearen oinarrizko premiei erantzutea, esku hartzeko prozesuaren fase bakoitzean proposatutako helburuak lortzeko.

6.– Dar cobertura a las necesidades básicas de la unidad familiar para conseguir los objetivos propuestos en cada fase del proceso de intervención.

7.– Familia-sistemako kide bakoitzari laguntza indibidualizatua ematea, aldatu beharreko alderdiak eta baliabide pertsonalak kontuan hartuta. Esku-hartzean, faktore psikologikoak eta terapeutikoak, hezkuntza-faktoreak eta gizarteratze-faktoreak hartuko dira kontuan, prestakuntzaren eta lanaren arlotik funtsean.

7.– Prestar atención individualizada a cada miembro del sistema familiar teniendo en cuenta los aspectos a modificar, así como sus recursos personales. La intervención incorporará factores psicológicos y terapéuticos, si es el caso, así como factores educativos y de integración social, a través fundamentalmente de la vertiente formativa-laboral.

8.– Familia-laguntza ematea, familiako kide bakoitzarekin egin beharreko esku-hartzean, eta harreman-sistema bat osatzen duen familian oinarritua.

8.– Prestar atención familiar centrada en la intervención sobre cada miembro de la familia, así como en ésta última como sistema relacional.

9.– Bizipenak elkartrukatzeko aukera emango duten eta babesa eta autokonfiantza emango duten (eta asertibitatea eta autoafirmazio pertsonala sustatuko duten) autolaguntza-taldeak garatzea.

9.– Desarrollar grupos de autoayuda que permitan el intercambio de vivencias y proporcionen apoyo y autoconfianza, potenciando la asertividad y la autoafirmación personal.

10.– Harrera-zentroaren berezkoak ez diren, baina profilera eta premietara hobeto egokitzen direlako beharrezkoak izan daitezkeen gizarte-baliabideak eskuratzeko aukera erraztea eta baliabide horiekiko koordinazioa ezartzea. Hona hemen baliabide horiek:

10.– Facilitar el acceso y establecer la coordinación con aquellos recursos sociales no propios del centro de acogida que pudieran resultar necesarios por ajustarse mejor a su perfil y a sus necesidades, tales como:

a) Laguntza psikologikoa;

a) Ayuda psicológica;

b) Laguntza eta esku-hartze psikologikoa, terapeutikoa eta gizarte- eta hezkuntza-arlokoa etxeko eremuan genero-indarkeria jasateko arriskua duten seme-alabentzat, indarkeriari aurrea hartzeko eta ondorioak murrizteko edo txikiagotzeko;

b) Atención e intervención psicológica, terapéutica y socio-educativa con hijas e hijos expuestos a situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico con la finalidad de reducir o minimizar los efectos de la violencia y prevenirla;

c) Orientazio eta aholkularitza juridikoa;

c) Orientación y asesoramiento jurídico;

d) Laguntza ekonomikoak;

d) Ayudas económicas;

e) Laneratzera eta autonomia ekonomikora eta pertsonalera bideratutako prestakuntza-jarduerak;

e) Actividades formativas encaminadas a la inserción sociolaboral y a su autonomía económica y personal;

f) Haien kargu dauden pertsonei laguntzeko baliabideak eta, bereziki, haurtzaindegiak eta mendeko helduentzako eguneko zaintza-zerbitzuak;

f) Recursos de atención a las personas que se encuentren a su cargo, en particular, guarderías para los niños y niñas y servicios de atención diurna para los adultos dependientes;

g) Derrigorrezko eskolatzearen adinean dauden pertsonen berehalako eskolatzea;

g) Escolarización inmediata de las personas en edad de escolarización obligatoria;

h) Kulturen arteko bitartekotza-programak;

h) Programas de mediación intercultural;

i) Bidezkotzat hartzen diren beste batzuk.

i) Otros que se estimen pertinentes.

51. artikulua.– Langile-baliabideak.

Artículo 51.– Recursos de personal.

1.– Harrera-zentroek zuzendaritzaz arduratutako pertsona bat izan beharko dute. Honako funtzio hauek izango ditu pertsona horrek:

1.– Los centros de acogida deberán contar con una persona responsable de la dirección que lleve a cabo las siguientes funciones:

a) Taldeko kide diren profesionalen lana ikuskatzea.

a) Supervisar el trabajo de los y las profesionales miembros del equipo.

b) Langileen etengabeko prestakuntza sustatzea eta planifikatzea.

b) Promover y planificar la formación continua del personal.

c) Funtzionamendu-araudia betetzen dela zaintzea.

c) Velar por el cumplimiento del reglamento de funcionamiento.

d) Eskubideak errespetatuko direla eta betebeharrak beteko direla bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

e) Zentroaren segurtasuna Dekretu honetan aurreikusitako baldintzetan bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del centro en los términos previstos en este Decreto.

f) Gizarte-zerbitzuen sareko gainerakoekin eta, bereziki, oinarrizko gizarte-zerbitzuekin eta esku hartzen duten baliabideekin komunikatzeko eta koordinatzeko bideak ezartzea.

f) Establecer los cauces de comunicación y coordinación con el resto de la red de servicios sociales, en particular con los servicios sociales de base y con los recursos intervinientes.

g) Hezkuntza-zerbitzuekin, zerbitzu sanitarioekin, prestakuntzaren eta enpleguaren ingurukoekin, polizia-zerbitzuekin, judizialekin eta bidezkotzat hartzen diren beste batzuekin komunikatzeko eta koordinatzeko bideak ezartzea.

g) Establecer los cauces de comunicación y coordinación con los servicios educativos, sanitarios, de formación y empleo, policiales, judiciales, u otros que se estimen pertinentes.

h) Kudeaketaren eta administrazioaren arloko zereginak egitea.

h) Realizar las tareas de gestión y administración.

2.– Halaber, profesionalekin osatutako diziplina anitzeko talde tekniko bat izan beharko du. Profesional horiek honako funtzio hauek betetzeko beharrezkoa den kopuru eta kualifikazio egokia izango dute:

2.– Deberá disponer asimismo de un equipo técnico multidisciplinar, compuesto por profesionales en número suficiente y con la cualificación necesaria e idónea, para realizar las siguientes funciones:

a) Pertsonei harrera egitea, eta prestasuna eta laguntza psikosoziala eskaintzea.

a) Acoger a las personas y ofrecerles disponibilidad y atención psicosocial.

b) Hartutako emakumeak bidezkotzat hartzen diren polizia-zerbitzuetara, zerbitzu sanitarioetara edo judizialetara laguntzea.

b) Acompañar a las mujeres acogidas a los servicios policiales, sanitarios o judiciales que se estimen pertinentes.

c) Hartutako pertsonei gaur egungo gizarte-baliabideei eta gizarte-zerbitzuei buruzko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzea.

c) Informar, orientar y asesorar a las personas acogidas en cuanto a los recursos y servicios sociales existentes.

d) Familia-unitateko kide bakoitzarekin egingo den lan-planari jarraiki garatu beharreko laguntza psikosoziala eta psikologia- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea ematea.

d) Prestar la atención psicosocial y la intervención psicoeducativa a desarrollar conforme al plan de trabajo con cada miembro de la unidad familiar.

e) Hartutako pertsonentzat baliagarriak izan daitezkeen erakunde publikoekin eta pribatuekin harremanetan jartzea, eta prestaziorik edo zerbitzurik egokienak lortzeko aukera bideratzea: hartutako haurrentzako eta nerabeentzako ikastetxeak, haurtzaindegiak, mendeko helduak zaintzeko zerbitzuak eta abar.

e) Ponerse en contacto con las entidades públicas y privadas cuya intervención pudiera ser de utilidad para las personas acogidas y tramitar el acceso a las prestaciones o servicios más idóneos: centros de enseñanza para los niños, niñas y adolescentes acogidos, guarderías, servicios de atención a personas mayores dependientes, u otros.

f) Erreferentziazko gizarte-zerbitzuari eta oinarrizko gizarte-zerbitzuari egindako kudeaketen berri ematea, eta kasuaren balioespenean eta beste baliabide batera bideratzeko orientazioan laguntzea.

f) Mantener al servicio social de referencia y al servicio social de base informado de las gestiones realizadas y apoyarle en la valoración del caso y en la orientación de su derivación hacia otro recurso.

3.– Talde teknikoko langileek urteko egun guztietan eta eguneko hogeita lau orduetan langile espezializatuak egongo direla bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dira. Asteburuetan, jaiegunetan eta gauez lan egiteko txandak ezarriko dira.

3.– Deberán adoptarse las medidas necesarias para que el personal del equipo técnico garantice la presencia de personal especializado todos los días del año, las veinticuatro horas del día, estableciéndose permanencias los fines de semana, festivos y noches, con turnos rotativos.

52. artikulua.– Mantentze-zerbitzua.

Artículo 52.– Servicio de mantenimiento.

Harrera-zentroak bere instalazio guztiak erabiltzeko eta bizitzeko baldintza onetan mantenduko dituela bermatu beharko du.

El centro de acogida deberá garantizar el mantenimiento de todas sus dependencias en buenas condiciones de uso y habitabilidad.

53. artikulua.– Barne-araudia.

Artículo 53.– Reglamento de régimen interno.

1.– Harrera-zentroek honako alderdi hauek jasoko dituen barne-araudi bat izan beharko dute:

1.– Los centros de acogida deberán contar con un reglamento de régimen interno en el que se harán constar:

a) Baliabidearen helburuak;

a) Objetivos del recurso;

b) Sartzeko baldintzak;

b) Requisitos de acceso;

c) Onarpen-prozedura eta baja-prozedura;

c) Procedimiento de admisión y baja;

d) Plaza kopurua;

d) Número de plazas;

e) Funtzionamenduari eta bizikidetzari buruzko arauak;

e) Normas de funcionamiento y convivencia;

f) Erabiltzaileen, eta mendeko pertsonen eta/edo laguntzaileen eskubideak eta betebeharrak;

f) Derechos y obligaciones de las usuarias y de las personas dependientes y/o acompañantes;

g) Profesionalen eskubideak eta betebeharrak;

g) Derechos y deberes de las personas profesionales;

h) Erabiltzaileen partaidetza ekonomikoa;

h) Participación económica de las personas usuarias;

i) Zerbitzuaren funtzionamenduan parte hartzeko mekanismoak;

i) Mecanismos de participación en el funcionamiento del servicio;

j) Erreklamazio-prozedura:

j) Procedimiento de reclamaciones;

k) Erreklamazio-orriak egongo dira, eta kexen eta hartutako neurrien erregistro egokia bermatuko da;

k) Existencia de hojas de reclamaciones, garantizándose el adecuado registro de las quejas y de las medidas adoptadas;

l) Iradokizunen gutunontzia.

l) Buzón de sugerencias.

2.– Sartu aurretik, araudiaren kopia bat eman beharko zaie erabiltzaileei, eta hitzezko informazioa eman.

2.– Se deberá proporcionar una copia del reglamento con anterioridad al ingreso e informar verbalmente a las personas usuarias.

54. artikulua.– Egonaldiaren amaiera.

Artículo 54.– Finalización de la estancia.

1.– Egonaldiaren amaiera honako zirkunstantzia hauek eragingo dute:

1.– La finalización de la estancia traerá causa de las siguientes circunstancias:

a) Sartzeko lortutako baldintzak galdu edo amaitu izana.

a) Pérdida o finalización de los requisitos de acceso.

b) 2.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki ezarritako egonaldiaren epea amaitu izana.

b) Término del plazo de estancia establecido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.4.

c) Ezarritako betebeharrak bete ez izana.

c) Incumplimiento grave de los deberes establecidos.

d) Beste ostatu-alternatiba egoki bat.

d) Existencia de otra alternativa adecuada de alojamiento.

e) Interesdunak esanbidez uko egin izana.

e) Renuncia expresa de la persona interesada.

2.– Hartutako pertsonek astebeteko epea izango dute harrera-zentroa uzteko, aurreko idatz-zatietan adierazitako amaitzeko arrazoiren bat agertuz gero. Epe hori igaro ondoren etxebizitza edo gela utzi ezean, utzarazteko bidezkoak diren lege-neurriak hasi ahal izango dira, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitakoa errespetatuta.

2.– Las personas acogidas tendrán un plazo de 1 semana para abandonar el centro de acogida en caso de concurrir alguna de las causas de finalización indicadas en los apartados anteriores. Si, transcurrido dicho plazo, no se produjera el abandono del piso o de la habitación, se podrán iniciar las medidas legales oportunas para su desalojo, con respeto siempre de lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Aurrekoa gorabehera, c) kasua agertzen bada eta ez-betetzea 7.2.k) artikuluari lotuta badago, hartutako pertsonek zentroa utzi beharko dute berehala.

3.– No obstante lo anterior, si se produjera el supuesto c) y el incumplimiento se refiere al artículo 7.2.k), en el que las personas acogidas deberán abandonar el centro de forma inmediata.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
BALDINTZA MATERIALAK
REQUISITOS MATERIALES

55. artikulua.– Kokapena.

Artículo 55.– Ubicación.

1.– Harrera-zentroek hartutako pertsonen identitatea zuhurtziaz gordetzeko moduko hiriguneetan kokatuta egon beharko dute.

1.– Los centros de acogida deberán estar emplazados en núcleos urbanos que garanticen la discreción de la identidad de las personas acogidas.

2.– Ekipamendu sanitarioetara eta zerbitzu komunitarioetara joateko garraio publikoak hurbil izan beharko dituzte.

2.– Deberán contar, a proximidad, con transportes públicos que faciliten el acceso a los equipamientos sanitarios y al conjunto de los servicios comunitarios.

3.– Zerbitzua kokatuko den eremuak segurtasunari eta osasungarritasunari lotutako baldintzak beteko ditu, eta inguruak ongi argiztatuta egongo dira.

3.– La zona de ubicación del servicio reunirá las debidas condiciones de seguridad y salubridad, y contará con alrededores bien iluminados.

56. artikulua.– Antolamendua eta ezaugarri orokorrak.

Artículo 56.– Organización y características generales.

Harrera-zentroak babesteko, laguntzeko eta esku-hartze espezializaturako zerbitzuak zein bizileku-eremua izan beharko ditu.

El centro de acogida deberá contar tanto con servicios de apoyo, acompañamiento e intervención especializada, como con zona residencial.

57. artikulua.– Babesari eta esku-hartze espezializatuari lotutako funtzioetarako instalazioen ezaugarriak.

Artículo 57.– Características de las dependencias destinadas a funciones de apoyo e intervención especializada.

Zentroak honako hauek izan beharko ditu:

El centro deberá contar con:

a) Administrazio-eremua; harrerari, administrazioari, zuzendaritzari eta kudeaketari lotutako jarduerak egiteko erabiliko da. Erabiltzaileei buruzko informazioa konfidentzialtasun-baldintzetan gordeko dela bermatzeko beharrezkoa den diseinua eta ekipamendua izan beharko du.

a) Zona de administración, destinada al ejercicio de actividades de recepción, administración, dirección y gestión: deberá contar con el diseño y el equipamiento necesarios para garantizar la conservación de la información referida a las personas usuarias en condiciones de confidencialidad.

b) Arreta espezializatuko eremua; harrera-zentroko talde teknikoak zuzeneko arretari lotutako lanbide-jarduerak egiteko erabiliko da. Erabiltzaileekin egiten diren elkarrizketen edo kontsulten pribatutasuna bermatzeko bulego edo areto bat izan beharko du gutxienez.

b) Zona de atención especializada, destinada a las actividades profesionales de atención directa del equipo técnico del centro de acogida: deberá contar al menos con un despacho o sala que garantice la privacidad de las entrevistas o de las consultas con las personas usuarias.

58. artikulua.– Bizitegi-eremuaren ezaugarriak.

Artículo 58.– Características de la zona residencial.

1.– Bizitegi-eremuak 30 plaza izango ditu gehienez, eta logela bikoitzetan eta indibidualetan antolatuta egongo dira.

1.– La zona residencial contará como máximo con 30 plazas, organizadas en habitaciones dobles e individuales.

2.– Oro har, osasunaren, arkitekturaren, eta segurtasunaren eta higienearen arloan indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte instalazioek.

2.– Con carácter general, las instalaciones deberán cumplir las condiciones estipuladas en la legislación vigente en materia sanitaria, arquitectónica y de seguridad e higiene.

3.– Oso kontuan hartuko da instalazioen eta altzarien mantentzea, kontserbazioa eta, hala badagokie, konponketa, narriadurarik izan ez dezaten. Instalazioak aldizka garbitu eta desinfektatuko dira.

3.– Se prestará especial atención al mantenimiento, conservación y, en su caso, reparación de las instalaciones y mobiliario, con el objetivo de evitar su deterioro. Se asegurará periódicamente la limpieza y desinfección de las dependencias.

4.– Logelak.

4.– Habitaciones

a) Logela indibidualen gutxieneko azalera 9 m2 izango da, eta logela bikoitzena, berriz, 11 m2.

a) La superficie de las habitaciones será como mínimo de 9 m2 para las individuales y de 11 m2 para las dobles.

b) Logela bakoitzean familia-unitate bakarra egongo da, eta logela bikoitzetan familia bereko 4 kide egongo dira gehienez. Familia-unitatearen tamainagatik edo ezaugarri jakin batzuengatik logela bat baino gehiago erabili behar bada, alboko logeletan edo logela komunikatuetan kokatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, familiaren batasuna eta pribatutasuna zaintzearren.

b) Cada habitación alojará a una única unidad familiar, pudiendo albergar las habitaciones dobles, hasta 4 miembros de la misma familia. Si el tamaño, o ciertas características de la unidad familiar hicieran necesario el uso de más de una habitación, se adoptarán las medidas necesarias para ubicarles en habitaciones comunicadas o contiguas a fin de preservar la unidad y privacidad familiar.

c) Gela bakoitzak kanpora emango duen leiho bat eta berokuntza-sistema bat izan beharko ditu. Berokuntza horri dagokionez, ukitzean erredurak eragin ditzaketen bero-iturriak ez dira, ezein kasutan, erabiltzaileengandik hurbil jarriko.

c) Cada habitación deberá contar con una ventana al exterior y con un sistema de calefacción que en ningún caso podrá poner al alcance de las personas usuarias fuentes de calor susceptibles de producir quemaduras por contacto.

d) Gelek ohea(k), armairua(k), gau-mahaia(k), mahaia(k) eta aulkia(k) izango dituzte. Altzariek eta ekipamenduek haurrentzako arriskuak saihesteko beharrezkoak diren babes-elementuak izan beharko dituzte (korronte-hartuneen babesgarriak, ertz biribilduak dituzten altzariak edo ertzen babesgarriak altzarietan, eta beharrezkotzat hartzen diren beste babes-elementu batzuk).

d) Estarán equipadas con cama(s), armario(s), mesilla(s) de noche, mesa(s) y silla(s) y en su caso cuna. El mobiliario y el equipamiento deberán contar con los elementos de protección necesarios para evitar riesgos en los niños/as (protectores de tomas de corriente, muebles de esquinas redondeadas o protectores de esquinas en los muebles, y otros elementos de protección que se estimen necesarios).

e) Dekorazioaren, altzarien eta ekipamenduen ezaugarriek giro atsegina sortzen lagundu beharko dute.

e) Las características de la decoración, del mobiliario y del equipamiento deberán ser susceptibles de contribuir a crear un ambiente acogedor.

5.– Higiene-zerbitzuak.

5.– Servicios higiénicos.

Gutxienez konketa bat, komun-ontzi bat eta dutxa edo bainuontzi bat beharko dira 4 erabiltzaileko.

Se contará como mínimo con un lavabo, un inodoro y una ducha o bañera por cada 4 personas usuarias.

6.– Jardueretarako eta elkarbizitzarako guneak.

6.– Espacios de actividades y convivencia.

Zentroak elkarbizitzarako eta jardueretarako espazio komunak izan beharko ditu, hala nola sukalde-jangela, egongela, jarduera-eremuak eta haur-jolasen eremua. Azken horrek Haurrak eta Nerabeak Zaindu eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean aisia-eremuetarako aurreikusitako segurtasun-baldintzak bete beharko ditu. Gune horiek 3,5 metroko azalera erabilgarria izan beharko dute erabiltzaileko.

El centro deberá contar con espacios comunes destinados a convivencia y actividades, tales como cocina comedor, sala de estar, zonas de actividades, y zona de juegos infantiles, debiendo ésta última reunir las condiciones de seguridad previstas en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia para las zonas recreativas. Estos espacios deberán tener en su conjunto una superficie útil de 3,5 metros por persona usuaria.

59. artikulua.– Segurtasun-gailuak.

Artículo 59.– Dispositivos de seguridad.

1.– Zerbitzuetarako eremuek zein bizitegi-eremuek telefonoak, telealarma-zerbitzuak edo beste alarma-gailu batzuk izango dituzte, hartutako pertsonen bizitzarako edo segurtasun fisikorako arriskutsuak diren egoerak agertzen direnean berehala laguntza eskatzeko.

1.– Tanto las zonas destinadas a servicios como las zonas residenciales dispondrán de teléfonos, servicios de telealarma u otros dispositivos de alarma para poder solicitar ayuda de forma inmediata cuando se produzcan situaciones de riesgo para la vida o la integridad física de las personas acogidas.

2.– Zentroak ate blindatua edo segurtasunekoa izango du sarreran.

2.– El centro dispondrá de puerta de entrada blindada o de seguridad.

3.– Zentroak suteen aurkako ekipamendua izango du, eta, bereziki, ke-detektagailuak eta su-itzalgailuak.

3.– El centro dispondrá de equipamiento contra incendios, en particular de detectores de humo y extintores.

60. artikulua.– Irisgarritasuna.

Artículo 60.– Accesibilidad.

1.– Harrera-zentroak irisgarriak izango dira, arkitektura-oztoporik edo komunikazio-oztoporik gabe.

1.– Los centros de acogida deberán ser accesibles, no pudiendo existir en ellos barreras arquitectónicas o de comunicación.

2.– Zentroan dauden plaza guztien % 4k indarrean dagoen irisgarritasunari buruzko araudian gurpil-aulkian ibiltzen diren edo mugikortasun murriztua duten pertsonentzat erreserbatutako etxebizitzetarako eta ezintasun sentsoriala duten pertsonentzako etxebizitzetarako araututako baldintzak bete beharko ditu. Dauden plaza guztien % 4 bat baino gutxiago bada, gutxienez gela bat eta bainugela bat irisgarriak izatea eta arkitektura-oztoporik ez izatea bermatu beharko da.

2.– El 4% del total de plazas existentes en el centro deberán cumplir los requisitos regulados en la normativa de accesibilidad vigente en relación con las viviendas reservadas a personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida y con las viviendas destinadas a personas con discapacidad sensorial. En el supuesto de que el 4% del total de plazas existentes fuese inferior a uno, se ha de garantizar que al menos una de las habitaciones y de los baños completos sea accesible y carezcan de barreras arquitectónicas.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
HOMOLOGAZIOA
HOMOLOGACIÓN

61. artikulua.– Homologatzeko irizpideak.

Artículo 61.– Criterios de homologación.

Aginduzko baimena lortzeko baldintza materialak eta funtzionalak betetzeaz gain, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako titulartasun pribatuko harrera-baliabideek kalitateari, eraginkortasunari, kostu ekonomikoari eta sozialari lotutako honako irizpide hauei jarraitu beharko diete borondatez homologazioa eskatzen dutenean:

Además del cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales para la obtención de la preceptiva autorización, los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico de titularidad privada que voluntariamente soliciten su homologación deberán ajustarse a los siguientes criterios de calidad, eficacia, coste económico y social:

a) Baimena lortzeko baldintzetan kontuan hartzen ez diren, baina erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetu dezaketen instalazioak edo guneak izatea.

a) Existencia de dependencias o espacios no contemplados en los requisitos de autorización, pero que pudieran favorecer la mejora en la calidad de vida de las personas usuarias.

b) Instalazioak erabiltzaileen ongizatea hobetuko duten ekipamenduekin hornitzea.

b) Dotación de sus dependencias con equipamientos que aumenten el bienestar de las personas usuarias.

c) Administrazio eskudunak ikuskapen-funtzioak betetzean proposatzen dituen iradokizunak betetzea.

c) Cumplimiento de las sugerencias propuestas por la Administración competente en el ejercicio de las funciones de inspección.

d) Ebaluazio-plan propioa izatea, edo, halakorik ezean, urtebeteko gehieneko epean egiteko konpromisoa. Administrazio eskudunari plan horren jarraipenaren berri eman beharko zaio, urtean behin.

d) Existencia de un plan de evaluación propio -o, en su defecto, compromiso de establecerlo en el plazo máximo de un año-, cuyo seguimiento deberá ponerse en conocimiento de la Administración competente con periodicidad anual.

e) Hartutako pertsonen zaintzan esku hartzen duten langileentzako etengabeko prestakuntzako programa bat.

e) Programa de formación permanente para el personal que interviene en la atención de las personas acogidas.

f) Langileen txandakatze-maila txikia.

f) Bajo índice de rotación de personal.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Genero-indarkeriari lotutako beste egoera batzuetarako laguntza.

Primera.– Atención a otras situaciones de violencia de género.

Salbuespen gisa, eta behin-behineko izaerarekin laguntza gizarte-harrerako zentroei buruzko araudian babestuta egon arte, Dekretu honetan araututako zerbitzuek etxekoaz bestelako eremuetan genero-indarkeriako egoerak jasaten dituzten emakumeak ere hartu ahal izango dituzte, betiere horrelako zerbitzu bat behar badute.

Excepcionalmente, y con carácter provisional a la espera de que su atención quede amparada en la regulación de los centros de acogida social, los servicios regulados en el presente Decreto podrán acoger a mujeres víctimas de situaciones de violencia de género en ámbitos distintos al doméstico, siempre que precisen de un servicio de estas características.

Bigarrena.– Funtzionamendu-baimena.

Segunda.– Autorización de funcionamiento.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen titular diren eta Dekretu hau indarrean jartzean funtzionamenduan dauden erakunde pribatuek aginduzko funtzionamendu-baimena eskatu beharko diote Administrazio eskudunari urtebeteko epean, adierazitako datatik aurrera kontatzen hasita. Aldez aurretik, 2. artikuluan ezarritako sailkapenaren arabera aplikatu beharreko baldintza materialak eta funtzionalak bete beharko dituzte, honako baldintza hauen kasuan izan ezik:

1.– Las entidades privadas titulares de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Decreto deberán solicitar de la Administración competente, en el plazo de un año a partir de la citada fecha, la preceptiva autorización de funcionamiento, previo el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que sean de aplicación de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2, con la excepción de los siguientes requisitos:

Berehalako harrera-zerbitzuei dagokienez 21., 22., 23. eta 24. artikuluetan kokapenari, antolamendu-modalitateei, instalazioen ezaugarriei, eta gehieneko edukierari eta azalerari lotuta adierazitako baldintzak.

Los requisitos de ubicación, modalidades organizativas, características de las dependencias, capacidad máxima y superficie, contemplados en los artículos 21, 22, 23 y 24, en relación con los servicios de acogida inmediata.

Harrera-etxebizitzei dagokienez 37. eta 38. artikuluetan hurrenez hurren kokapenari, eta gehieneko edukierari eta azalerari lotuta adierazitako baldintzak.

Los requisitos de ubicación, capacidad máxima y superficie, contemplados respectivamente en los artículos 37 y 38, en relación con los pisos de acogida.

Harrera-zentroei dagokienez 55.1 eta 58.1 artikuluetan kokapenari, antolamenduari, instalazioen ezaugarriei, eta gehieneko edukierari eta azalerari lotuta adierazitako baldintzak.

Los requisitos de ubicación, organización y características de las dependencias, capacidad máxima y superficie, contemplados respectivamente en los artículos 55.1 y 58.1, en relación con los centros de acogida.

Ordura arte, eta eskaera ebatzi bitartean, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideek ohiko funtzionamenduarekin jarraituko dute.

Hasta entonces, y mientras se resuelva su solicitud, los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico continuarán con su funcionamiento habitual.

Urtebeteko epea igaro ondoren harrera-baliabideen erakunde titularrek adierazitako baldintzak bete ez badituzte, edota bete arren aginduzko funtzionamendu-baimena eskatu ez badute, baliabidea deuseztatu egingo du Administrazio eskudunak.

Si transcurrido dicho plazo de un año, las entidades titulares de dichos recursos no hubieran cumplido los requisitos mencionados, o habiéndolos cumplido no hubieren solicitado la preceptiva autorización de funcionamiento, la Administración competente procederá al cierre del recurso.

2.– Eraikuntzari lotutako arrazoiak edo bestelakoak direla-eta etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideek Dekretu hau indarrean jarri eta urtebeteko epean 1. idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera aplikagarriak zaizkien baliabide material eta funtzional batzuk betetzen ez badituzte, eta ikuskapen-txostenak baldintza horiek erabiltzaileen bizi-kalitatea kaltetu dezakeen alderdi-sanitariorik edo segurtasun-alderdirik eraginpean hartzen ez dutela zehazten badu, Administrazio eskudunak behin behingoz baimendu ahal izango ditu hiru urteko gehieneko epean.

2.– Si por razones técnicas de construcción o de otra índole los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Decreto, no cumplen algunos de los requisitos materiales y funcionales que sí les son de aplicación atendiendo a lo previsto en el apartado 1, y siempre que el informe de la inspección especifique que no afectan a aspectos sanitarios o de seguridad que redunden gravemente en la calidad de vida de las personas usuarias, la Administración competente podrá autorizarlos provisionalmente por un plazo máximo de tres años.

Hiru urteko epea igaro ondoren baliabide horien erakunde titularrek tipologiaren arabera aplikagarriak zaizkien baldintza materialak edo funtzionalak bete ez badituzte, edota bete arren aginduzko eta behin betiko funtzionamendu-baimena eskatu ez badute, baliabidea deuseztatu egingo du Administrazio eskudunak.

Si transcurrido este plazo de tres años las entidades titulares de dichos recursos no hubieran cumplido los requisitos materiales o funcionales que les sean de aplicación en atención a su tipología, o habiéndolos cumplido no hubieren solicitado la preceptiva autorización definitiva de funcionamiento, la Administración competente procederá al cierre del recurso.

Hirugarrena.– Homologazioa.

Tercera.– Homologación.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen erakunde titularrak (Dekretu honen Bigarren Xedapen Iragankorraren 1. idatz-zatian adierazitakoak) Dekretu hau indarrean jartzean EAEko edozein herri-administraziorekin itunduta edo hitzartuta badaude, aginduzko homologazioa eskatu beharko diote Administrazio eskudunari urtebeteko epean, baimenaren datatik aurrera kontatzen hasita. Aldez aurretik, Dekretu honen V. kapituluan ezarritako irizpideak bete beharko dituzte.

1.– Las entidades titulares de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico a las que se refiere el apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda de este Decreto que a la fecha de su entrada en vigor estuvieren concertados o convenidos con cualquier Administración Pública Vasca deberán solicitar de la Administración competente, en el plazo de un año a partir de la fecha de autorización, la preceptiva homologación, previo el cumplimiento de los criterios que se establecen en el Capítulo V del presente Decreto.

Ordura arte, eta eskaera ebatzi bitartean, beren itun-erregimenarekin jarraituko dute.

Hasta entonces, y mientras se resuelve su solicitud, continuarán con el régimen de concertación que tuvieren.

Urtebeteko epea igaro ondoren baliabide horien erakunde titularrek homologaziorako irizpideak bete ez badituzte, edota bete arren homologazioa eskatu ez badute, itun-erregimena edo hitzarmen-erregimena deuseztatu egingo du Administrazio eskudunak.

Si transcurrido dicho plazo de un año las entidades titulares de dichos recursos no hubieran cumplido los criterios para su homologación, o habiéndolos cumplido no la hubieren solicitado, la Administración competente rescindirá el régimen de concertación o convenio existente.

2.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen (Dekretu honen Bigarren Xedapen Iragankorraren bigarren idatz-zatian adierazitakoen) behin-behineko baimena indarrean dagoen bitartean, Administrazio eskudunak behin behingoz homologatu ahal izango ditu, betiere aldez aurretik itun edo hitzarmen bat badago.

2.– Durante el plazo de vigencia de la autorización provisional de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico a que se refiere el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda de este Decreto, la Administración competente podrá homologarlos provisionalmente, siempre y cuando existiere una previa concertación o convenio.

Hiru urteko epea igaro ondoren baliabide horien erakunde titularrek behin betiko homologaziorako irizpideak bete ez badituzte, edota bete arren homologazioa eskatu ez badute, itun-erregimena deuseztatu egingo du Administrazio eskudunak.

Si transcurrido dicho plazo de tres años las entidades titulares de dichos recursos no hubieran cumplido los criterios para su homologación definitiva o habiéndolos cumplido no la hubieren solicitado, la Administración competente rescindirá el régimen de concertación existente.

Laugarrena.– Titulartasun publikoa duten egungo zerbitzuei aplikatu beharreko baldintzak.

Cuarta.– Requisitos aplicables a los servicios de titularidad pública ya existentes.

1.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideen titularrak diren erakunde publikoak Dekretu hau indarrean jartzean funtzionamenduan badaude, 2. artikuluan ezarritako sailkapenaren arabera aplikagarriak zaizkien baldintza materialak eta funtzionalak bete beharko dituzte, honako hauek izan ezik:

1.– Las entidades públicas titulares de recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Decreto deberán cumplir los requisitos materiales y funcionales que sean de aplicación de acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2, con la excepción de los siguientes:

Berehalako harrera-zerbitzuei dagokienez 21., 22., 23. eta 24. artikuluetan kokapenari, antolamendu-modalitateei, instalazioen ezaugarriei, gehieneko edukierari eta azalerari lotuta adierazitako baldintzak.

Los requisitos de ubicación, modalidades organizativas, características de las dependencias, capacidad máxima y superficie, contemplados en los artículos 21, 22, 23 y 24, en relación con los servicios de acogida inmediata.

Harrera-etxebizitzei dagokienez 37. eta 38. artikuluetan hurrenez hurren kokapenari, eta gehieneko edukierari eta azalerari lotuta adierazitako baldintzak.

Los requisitos de ubicación, capacidad máxima y superficie, contemplados respectivamente en los artículos 37 y 38, en relación con los pisos de acogida.

Harrera-zentroei dagokienez 55.1 eta 58.1 artikuluetan kokapenari, antolamenduari, instalazioen ezaugarriei, eta gehieneko edukierari eta azalerari lotuta adierazitako baldintzak.

Los requisitos de ubicación, organización y características de las dependencias, capacidad máxima y superficie, contemplados respectivamente en los artículos 55.1 y 58.1, en relación con los centros de acogida.

2.– Eraikuntzari lotutako arrazoiak edo bestelakoak direla-eta etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako harrera-baliabideek 1. idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera aplikagarriak zaizkien baliabide material eta funtzional batzuk betetzen ez badituzte, eta ikuskapen-txostenak baldintza horiek erabiltzaileen bizi-kalitatea kaltetu dezakeen alderdi-sanitariorik edo segurtasun-alderdirik eraginpean hartzen ez dutela zehazten badu, beharrezkoak diren egokitzeak egiteko bost urteko epea izango dute, Dekretu hau indarrean jartzen den egunetik aurrera kontatzen hasita.

2.– Si por razones técnicas de construcción o de otra índole los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico no cumplen algunos de los requisitos materiales y funcionales que sí les son de aplicación atendiendo a lo previsto en el apartado 1, y siempre que el informe de la inspección especifique que no afectan a aspectos sanitarios o de seguridad que redunden gravemente en la calidad de vida de las personas usuarias, dispondrán de un plazo de cinco años a contar de la fecha de entrada en vigor de este Decreto para introducir las adaptaciones necesarias.

Bosgarrena.– Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak sendatzeko eta gizarteratzeko intentsitate handiko zentroaren izaera esperimentala.

Quinta.– Carácter experimental del centro de recuperación e integración social de alta intensidad para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.

Etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak sendatzeko eta gizarteratzeko intentsitate handiko zentroa esperimentala izango da, eta bi urteko epean izango du izaera hori, Dekretu honen arabera Eusko Jaurlaritzak sortu beharreko zentroa funtzionamenduan jartzen denetik aurrera kontatzen hasita. Epe hori igaro ondoren, ebaluazio kualitatibo batean oinarrituta laguntza-modalitatea alternatiba egokia eta bideragarria dela ikusten bada, bidezko baldintza materialak eta funtzionalak arautu beharko dira.

El centro de recuperación e integración social de alta intensidad para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico tendrá carácter experimental y conservará esta naturaleza durante un plazo de dos años a contar de la entrada en funcionamiento del centro cuya creación se encomienda al Gobierno Vasco en el presente Decreto. Si, al cabo de ese plazo, se considerara, sobre la base de una evaluación cualitativa, que la modalidad de atención así desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deberá proceder a la regulación de los requisitos materiales y funcionales que le correspondan.

AZKEN XEDAPENAK.– Indarrean jartzea.

DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko irailaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2007.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental