Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

134. zk., 2007ko uztailaren 12a, osteguna

N.º 134, jueves 12 de julio de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
3902
3902

7/2007 LEGEA, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa.

LEY 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

Eusko Legebiltzarrak ondoko Lege hau onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley:

7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa.

Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
I

Lege hau Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko 10.13 artikulua baliatuz onetsi da, artikulu horren arabera Autonomia Erkidego honen bakarreko eskumen baitira irakaskuntza-, kultura-, arte-, ongintza- eta sorospen-izaerako nahiz antzeko fundazio eta elkarteak, fundazio eta elkarte horiek beren egitekoak nagusiki Euskal Herrian betetzen dituzten bitartean.

La presente ley se aprueba en ejercicio de la competencia exclusiva que en virtud del artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco corresponde a esta Comunidad Autónoma en materia de asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco.

Elkartzeko eskubidea, nork bere oinarrizko eskubide bat erabiltzea den aldetik, xede erkideak lortzearren gainerako pertsonekin batzeko eta harremanak izateko bulkadaren adierazpena da. Bere alderdi kolektiboari dagokionez, antolaketa-egitura bat ezartzea dakar, egokia izan behar duena gizakiok, interes orokorreko edo partikularreko xedeak lortzearren, elkarrekin parte hartzeko ditugun gurariak bideratzeko; bada, xede horiek jadesteko, eta egitura horren barruan, kulturako, aisia eta olgetako eta gizarte eta elkartasunezko jarduerak egingo dira, bai eta irabazi-asmorik ez duten antzeko beste jarduera batzuk ere.

El derecho de asociación constituye, en cuanto ejercicio personal de un derecho fundamental, la expresión del impulso a unirse y relacionarse con las demás personas para la consecución de fines comunes. En su dimensión colectiva, supone la implantación de una estructura organizativa idónea para encauzar los deseos de participación comunitaria en fines de interés general o particular mediante el desarrollo de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento, sociales y solidarias, y cualesquiera otras similares de naturaleza no lucrativa.

Askatasuna eta aniztasun sozial eta politikoa errespetatu eta bermatzeak esan nahi du herri-erakundeek ez dutela inola ere oztopatu edo kontrolatu behar elkarteak askatasun osoz eratzea edo jardutea. Herri-botere guztiek nahitaez aintzatetsi eta sustatu behar dute elkarteok gizartean betetzen duten eginkizun garrantzitsua, elkarteok gizarte zibil dinamiko, askotariko eta arduratsuaren erakusgarri dira eta.

El respeto y la garantía de la libertad y del pluralismo social y político conllevan que las instituciones públicas deban abstenerse de cualquier intento de obstaculización o control de la libre constitución de asociaciones o de su libre desenvolvimiento. El reconocimiento y la estimulación de la importante función social que desempeñan como expresión de una sociedad civil dinámica, plural y responsable representan una obligación inexcusable para los poderes públicos.

Lege honek indargabetu egiten du Eusko Legebiltzarraren Bazkunei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legea, gai hau Estatuan lehendabizi arautu zuena. Estatuak lege organiko baten bidez arautu zuen Konstituzioaren 22. artikuluaren garapena, eta, arauketa horren ondorioz, gure Autonomia Erkidegoak elkarteei buruzko lege berria onetsi behar du, Estatuko araudi organikoak ezartzen dituen eskakizunetara egokitzeko, bai eta otsailaren 12ko 3/1988 Legearen edukiak urteotan lortu den esperientziaren arabera burutzeko eta garatzeko ere.

La presente ley viene a derogar la Ley del Parlamento Vasco 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, primera en el Estado en la regulación de esta materia. La regulación por el Estado, mediante ley orgánica, del desarrollo del artículo 22 de la Constitución, requiere la aprobación por esta Comunidad Autónoma de una nueva ley de asociaciones para adecuarse a las exigencias de la normativa orgánica y para perfeccionar y desarrollar los contenidos de la Ley 3/1988, de 12 de febrero, a la luz de la experiencia acumulada a lo largo de estos años.

Lege honen funtsean, batetik, elkartzeko eskubidea Konstituzioak finkatutako oinarrizko eskubidetzat eta askatasun publikotzat hartzen duen ikuskera dago; bestetik, askatasun zibilaren printzipioa, Euskal Foru Zuzenbideak hain maite duena, eta banaezinak diren askatasun eta elkartasun kontzeptuak.

La presente ley descansa sobre la concepción del derecho de asociación como un derecho fundamental y una libertad pública consagrados por el texto constitucional, así como sobre el principio de libertad civil, tan caro al Derecho foral vasco, y los conceptos indisolubles de libertad y responsabilidad.

Lege honek errepikatu edo egokitu egiten ditu, erabat edo zati batean, maila organikoa duten edo Estatu osoan aplikatzekoak diren zenbait manu, Elkartzeko Eskubidea Arautzen duen Lege Organikoan ezarritako zenbait manu, hain zuzen ere, eta, edukiari dagokionez, men egin behar die gai hau une bakoitzean arautzen duen Estatuko arauari. Lege honetan egiten den errepikapen edo egokitzapenak helburu sistematikoa du, legeak lege osoa izan nahi baitu eta arlo honen arauketa dela-eta beste arau batzuetara igorri beharraren ondorioz gerta daitekeen nahaspila saihestu nahi baitu. Aipatu errepikapen edo egokitzapena nahitaez egin behar da: batetik, segurtasun juridikoagatik, eta, bestetik, legea ezarri behar dutenek legea interpretatzeko izan behar duten argitasunagatik.

Esta ley reproduce o adapta total o parcialmente preceptos de rango orgánico o de aplicación directa en todo el Estado establecidos en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, y debe atenerse, en cuanto a su contenido, a la norma estatal que en cada momento rija en la materia. La mencionada reproducción o adaptación que se lleva a cabo en esta ley persigue una finalidad sistemática, habida cuenta de su pretensión de ser una ley integral y de evitar el confuso juego de remisiones normativas, y viene exigida por razones de seguridad jurídica y claridad interpretativa a favor de quienes estén llamados a aplicarla.

II
II

Lege honek dituen alderik garrantzitsu eta berritzaileenen artean honako hauek azpimarra daitezke:

Como aspectos más destacados y novedosos de la presente ley se pueden señalar los siguientes:

Legean elkarteei buruz agertzen den definizioaren xedea, hain zuzen, argi egitea da; ez da inola ere definizio dogmatiko eta itxitzat hartu behar.

Se recoge una definición de las asociaciones con finalidad clarificadora, que en ningún caso debe interpretarse como una definición dogmática y cerrada.

Lege honen aplikazio-eremuan sartzen dira garapenerako lankidetzako eta ekintza humanitarioko jarduerak egiten dituzten elkarteak ere. Elkarteok Euskal Autonomia Erkidegoan eratuak izan behar dute eta bertan eduki beharko dute helbidea, eta herrialde pobretuetako bizi-baldintzak hobetzen eta nazioarteko harreman justuagoen alde egingo dute lan.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ley las asociaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria constituidas y domiciliadas en el País Vasco, que trabajan por la mejora de las condiciones de vida en los países empobrecidos y por unas relaciones internacionales más justas.

Elkarteen barne-antolamendu eta -funtzionamendua arautu behar duten bi printzipio aipatzen dira, hots, demokrazia eta aniztasunaren errespetua. Nolanahi ere, elkarteek berek askatasuna izango dute printzipiook malgutasunez eratu edo modulatzeko.

Se hace referencia a los principios de democracia y respeto al pluralismo que deben presidir la organización y el funcionamiento interno de las asociaciones, sin perjuicio de que los mismos sean configurados o modulados con flexibilidad por las propias asociaciones.

Elkarteen tipologia ireki eta malgua ezartzen da, eta horretan aipagarri da, batez ere, xede partikularrak dituzten elkarteak –elkarrekiko xedekoak ere baderitze– eta xede orokorrak dituztenak bereiztea. Esperientziak frogatzen du egokia dela bereizkuntza hori, elkarteen araubide juridikoan ere aldeak dakartza eta.

Se establece una tipología de las asociaciones abierta y flexible, en la que lo más relevante es la diferenciación entre las de fines particulares, también denominadas de finalidad mutua, y las de fines generales. La experiencia avala la oportunidad de esta distinción que conlleva diferencias en cuanto a su régimen jurídico.

Elkarteak eratu edo horietan sartzeko gaitasuna aitortzen zaie pertsona juridiko publikoei; baina zuhurtziako zenbait neurri ere ezartzen dira sektore publikoak ez dezan eskurik sartu berez partikularrentzat eta gizarte zibilarentzat gordetako eremu honetan.

Se reconoce la capacidad de las personas jurídicas públicas para constituir asociaciones o integrarse en ellas, pero se establecen cautelas para evitar la injerencia del sector público en un ámbito naturalmente reservado a los particulares y a la sociedad civil.

Indarrean dagoen lege organikoaren irizpideari jarraiki, gehienez ere hiru hilabeteko epea ezartzen da elkartearen eraketa erregistroan inskribatzeko; dena den, zerbitzu publiko hori ematerakoan izan beharreko zalutasun- eta eragimen-konpromisoa mantentzen da, esperientziak hori egingarria dela erakutsi baitu.

Se establece el plazo máximo de tres meses para practicar las inscripciones de constitución en el registro, siguiendo el criterio de la ley orgánica vigente, pero manteniendo el compromiso de agilidad y eficiencia en la prestación de este servicio público que la experiencia ha demostrado factible.

Izaera malgua duen gobernu-organoa eratzen da. Kide gutxi duten elkarteen kasuan, ez du zentzurik zuzendaritza-batzordea izan beharra ezartzeak, sarritan horko kideak eta Batzar Nagusikoak berberak izango baitira, eta horrek bilerak eta organo baten zein bestearen erabakiak errepikatu beharra besterik ez baitakar.

Se configura un órgano de gobierno de carácter flexible. No tiene sentido exigir, en asociaciones con un número reducido de personas asociadas, la existencia de una junta directiva compuesta a veces por los mismos integrantes de la Asamblea General, con las obligaciones que ello supone de reproducir reuniones y acuerdos de uno y otro órgano.

Aurrekoarekin koherente izanik, Batzar Nagusiaz gain beste hiru organo bakarrik exijituko dira, elkarteko presidentea, idazkaria eta diruzaina, alegia, eta, hurrenez hurren, eginkizun hauek beteko dituzte: ordezkaritza-organo izatea, ziurtatzeko botere izatea eta kontabilitatearen kontrola eta baliabideen kudeaketa egitea. Hiru organo horiek hirugarrenen aurrean bermea izatearren eta erantzukizunak gehiago zehaztearren exijitzen dira.

En coherencia con lo anterior, solamente se exigen como órganos necesarios, además de la Asamblea General, las figuras del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria y del tesorero o la tesorera de la asociación, y ello como garantía frente a terceros, en cuanto asumen las funciones de órgano de representación, poder certificante y de control contable y gestión de los recursos respectivamente, y para una más clara concreción de responsabilidades.

Lege honetan jasota dago estatutuetan bertan zehaztu daitekeela elkarteari egiten zaizkion ondare-ekarpenak berreskuratzeko aukera, baldin eta elkartea desegin edo elkartekideak, bere borondatez, elkartea uzten badu. Hain zuzen ere, egoera hori oso maiz gertatzen da xede partikularrak dituzten elkarteetan, batez ere olgeta-izaera dutenetan, eta orain arte ez zeukan inolako arau-babesik. Logikoa denez, mota horretako elkarteak ezin dira herri-onurakotzat aitortu.

Se contempla la posibilidad de que los estatutos prevean la recuperación de las aportaciones patrimoniales realizadas en caso de disolución o separación voluntaria. Este es un supuesto muy frecuente en la práctica en las asociaciones de fines particulares, sobre todo en las de carácter recreativo, que carecía hasta ahora de respaldo normativo. Lógicamente, este tipo de asociaciones no pueden ser reconocidas de utilidad pública.

Elkartekide diren pertsonen tipologia zehazteko, ohikoa den sailkapen-irizpidea jarraitzen du legeak; berritasun bakarra egongo da: haurrak ere bazkide izan daitezke. Gainera, eta elkarteak eratzea oinarrizko eskubidea denez eta elkarteon oinarrian borondatezkotasun-printzipioa dagoenez, eskubide hori, orokorrean, ezin dela eskualdatu aldarrikatzen da; hala eta guztiz ere, estatutuetan baimendu daiteke eskualdaketa hori. Aukera hori ohikoa izaten da aisialdi, astialdi eta olgetako elkarteetan.

Se establece una tipología de personas asociadas que sigue el criterio clasificatorio tradicional, con la única novedad de los socios y las socias infantiles. Además, y de acuerdo con la condición de derecho fundamental y la voluntariedad de la acción de asociarse, se proclama la intransmisibilidad general del derecho de asociación, pero, no obstante, se habilita que los estatutos autoricen esta transmisión. Esta posibilidad suele ser habitual en las asociaciones de ocio, tiempo libre y recreativas.

Elkartekide diren pertsonen eskubide eta eginbeharren zerrenda labur eta zehatza finkatzen da, eskubide eta eginbehar horiek gero, estatutuen bitartez, garatu eta osatu ahal izan daitezen, elkarteak dituen beharren arabera zein elkartekideek elkartea antolatzeko duten askatasuna erabiliz erakusten duten borondatearen arabera. Eskubide eta eginbeharren zerrenda da, elkartekide diren pertsonen estatutu juridiko xedaezinaren gutxieneko edukia.

Se fija una relación breve, concreta y concisa de derechos y deberes de las personas asociadas, al objeto de posibilitar que, mediante estatutos, se puedan desarrollar y completar de acuerdo con las necesidades de la asociación y la voluntad de sus integrantes en ejercicio de su libertad de autoorganización. Dicha relación de derechos y deberes constituye, el contenido mínimo indisponible del estatuto jurídico de las personas asociadas.

Lehenengoz arautu da elkarteen bat-egitea; halaber, lehenengoz arautu da elkarte-izaera duten baina lege honen menpekoak ez diren erakundeak lege honek araututako elkarte bihurtzea, bai eta alderantzizko bidea ere. Horrelakoak oso bakan gertatzen badira ere, izan da hori egiteko eskaerarik, baina orain arte ezin izan dira onartu, beharrezkoa zen lege-estaldura falta baitzen.

Se regula por vez primera la fusión de asociaciones, así como la transformación de entidades de naturaleza asociativa no sujetas a la presente ley en asociaciones regidas por ésta y viceversa. Si bien estos supuestos son poco frecuentes, lo cierto es que ha habido solicitudes al respecto, que no han podido estimarse hasta ahora por falta de la preceptiva cobertura legal.

Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorra doakoa izan dadila ezartzen da, oinarrizko eskubide bati eta askatasun publiko bati lotutako jarduerak baitira horrenak. Horrenbestez, inskripzioak egiteko orain arte ordaindu behar ziren tasak kendu egin dira, eta beste batzuk ere bai: liburuak gaitzeko, idazpenak ziurtatzeko edo kopiak konpultsatzeko tasak, hain zuzen.

Se establece la gratuidad del Registro General de Asociaciones del País Vasco, en atención a que se trata de actuaciones relativas a un derecho fundamental y a una libertad pública. En consecuencia, se suprimen las tasas que hasta ahora gravaban los diversos tipos de inscripciones y la habilitación de libros, la certificación de asientos o la compulsa de copias.

Elkartegintzak Euskal Autonomia Erkidegoarentzat duen gizarte-balioa aldarrikatzen da, eta zehatz arautzen dira elkarteak herri-onurakotzat aitortzeko betekizunak eta prozedura. Aitorpen hori dekretu bidez egingo da, eta dekretua diskrezionala izango da.

Se proclama el valor social que el asociacionismo representa para el País Vasco y se formula una regulación detallada de los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de asociaciones de utilidad pública. Este reconocimiento se configura como una declaración institucional, instrumentada mediante decreto, de carácter discrecional.

Herri Onurako Elkarteen Babesletza sortzen da. Babesletza horrek aholkularitzako, laguntza teknikoko eta jarraipeneko eginkizunak izango ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren antzera, baina ez du izango haren esku-hartze ahalmenik.

Se crea el Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública con funciones de asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento, a semejanza del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, pero sin las facultades de intervención de que dispone este último.

Araubide iragankor bat ezartzen da, aurretik zeuden egoerak errespetatzen dituena eta zuhurtziaz formulatu dena, lege honen kontrako klausulak jasotzen dituzten estatutuak egokitze aldera. Hortaz, klausula horiek legea zuzen-zuzen eta nabarmen hausten duten kasuan soilik hasi beharko da estatutuak aldatzeko prozedura.

Se fija un régimen transitorio, respetuoso con las situaciones preexistentes y prudente en su formulación, para la adaptación de los estatutos que contengan cláusulas contrarias a la presente ley. Por tanto, sólo en los supuestos de contravención directa y notoria será necesario iniciar el procedimiento de modificación estatutaria.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Lege honek xede hauek ditu:

La presente ley tiene por objeto:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren bakarreko eskumenekoak diren elkarteen araubide juridikoa ezartzea, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko 10.13 artikuluarekin bat etorriz eta, nolanahi ere, Elkartzeko Eskubidea Arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren kontra jarri gabe.

1.– El establecimiento del régimen jurídico de las asociaciones de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

2.– Elkartegintza sustatzea Euskal Autonomia Erkidegoan, elkarteen gizarte-balioa aldarrikatuz eta horiek herri-onurakotzat aitortzearen nondik norakoak arautuz.

2.– El fomento del asociacionismo en el País Vasco, mediante la proclamación de su valor social y la regulación del reconocimiento de utilidad pública de las asociaciones.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Lege hau beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituzten elkarteei aplikatuko zaie; elkarteok lurralde-eremu horretatik kanpo ere jardun ahal izango dira, baina jardun hori noizbehinkakoa edo osagarria bada.

1.– La presente ley es de aplicación a las asociaciones que desarrollen sus actividades principalmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de que puedan realizar actividades ocasionales o accesorias fuera de su ámbito territorial.

Lege hau, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoan eratu eta garapenerako lankidetzako eta ekintza humanitarioko jarduerak egiten dituzten elkarteei ere aplikatuko zaie.

Será también aplicable esta ley a las asociaciones constituidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que desarrollen actividades de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria.

2.– Beren lege pertsonalaren arabera arautzen diren atzerriko elkarteek, beren jarduerak batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badituzte, ordezkaritza bat izan behar dute Erkidego honetan. Ondore horietarako, euskal herri-administrazioekiko harremanari dagokionez aplikatuko zaie lege hau atzerriko elkarte horiei.

2.– Las asociaciones extranjeras que, regidas por su ley personal, desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco deben contar con una delegación en ésta. La presente ley les será de aplicación a estos efectos respecto a su relación con las administraciones públicas vascas.

3.– Estatutuetan beren jarduerak nagusiki Euskal Autonomia Erkidegoan egiten dituztela adierazten duten elkarteak lege honen menpekotzat joko dira beti.

3.– Se presumirán en todo caso sujetas a la presente ley aquellas asociaciones que manifiesten en sus estatutos que desarrollan sus actividades principalmente en el País Vasco.

3. artikulua.– Barne hartutako eremua.

Artículo 3.– Ámbito de inclusión.

1.– Lege honen eremuan sartuta dauden elkarteak oinarri pertsonalista duten eta irabazi-asmorik ez duten erakunde pribatuak dira, xede partikularrak edo orokorrak lortzeko antolatu direnak eta inongo berariazko elkarte-araubideren menpe ez daudenak.

1.– Las asociaciones incluidas dentro del ámbito de la presente ley son entidades privadas de base personalista y sin ánimo de lucro, organizadas para la consecución de fines particulares o generales y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.

2.– Beren berariazko legediari jarraituko diote alderdi politikoek, sindikatuek, enpresaburuen erakundeek eta lanbide-elkarteek, eliza, fede eta erlijio-erkidegoek, kirol-klub eta -federazioek, bai eta lege bereziek araututako gainerako elkarte guztiek ere.

2.– Se regirán por su legislación específica los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las asociaciones profesionales, las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, los clubes y federaciones deportivas, así como cualesquiera otras asociaciones reguladas por leyes especiales.

3.– Lege honen aplikazio-eremutik kanpo geratuko dira lanbide-elkargoak eta -kontseiluak, mutualitateak, merkataritza-, industria- eta itsasketa-ganberak, zuzenbide publikoko korporazioak, ondasun-erkidegoak eta jabeen erkidegoak, kooperatibak, aldi baterako enpresa-elkarteak, ekonomia-intereseko taldeak, merkataritza-sozietate edo sozietate zibil gisa eratutako elkarteak eta, orokorrean, kideen artean banatzekoak diren mozkin ekonomikoak lortzea helburu duten elkarte guztiak.

3.– Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los colegios y consejos profesionales, las mutualidades, las cámaras de comercio, industria y navegación, las corporaciones de derecho público, las comunidades de bienes y de propietarios, las cooperativas, las uniones temporales de empresas, las agrupaciones de interés económico, las asociaciones constituidas bajo la forma de sociedades mercantiles o civiles y, en general, todas aquellas cuyo fin consista en la obtención de beneficios económicos para su distribución entre las personas asociadas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ELKARTEEN ARAUBIDE JURIDIKOA
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ASOCIACIONES

4. artikulua.– Edukia eta printzipio orokorrak.

Artículo 4.– Contenido y principios generales.

1.– Pertsona guztiek dute askatasunez elkartzeko eskubidea, zilegiak diren xedeak lortzeko.

1.– Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos.

2.– Elkartzeko eskubideak elkarteak aurretiazko inolako baimenik gabe eratzeko eskubidea jasotzen du, eta jadanik eratuta dauden elkarteetan sartzeko eskubidea ere bai.

2.– El derecho de asociación comprende la libertad de constituir asociaciones sin necesidad de autorización previa, así como la de ingresar en asociaciones ya constituidas.

3.– Inor ezin daiteke behartu elkarte bat eratzera, jadanik eratuta dagoen batean sartzera edo elkarte horretan jarraitzera, ezta legez eraturik dagoen elkarte bateko kide dela adieraztera ere.

3.– Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a ingresar en una ya constituida o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida.

4.– Elkarteak eratzeko eta horien antolamendua eta funtzionamendua ezartzeko, Konstituzioan, Elkartzeko Eskubidea Arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan, Elkarteei buruzko Lege honetan eta gainerako ordenamendu juridikoan xedatutakoa bete behar da.

4.– La constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y funcionamiento se llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, de la presente Ley de Asociaciones y del resto del ordenamiento jurídico.

5.– Elkartzeko oinarrizko eskubidearen edozein alderdi urratzen duten itun, estatutu-xedapen eta erabaki guztiak erabat deusezak izango dira.

5.– Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.

6.– Delitu gisa tipifikatuta dauden xedeak bilatzen edo delitu gisa tipifikatuta dauden bitartekoak erabiltzen dituzten elkarteak legez kontrakoak dira.

6.– Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

7.– Isilpeko elkarteak eta elkarte paramilitarrak debekatzen dira.

7.– Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

8.– Herri-botereek ez diezaiokete pertsona bati mesede, abantaila edo bereizkeriazko traturik eman pertsona hori elkarte jakin bateko kide izate hutsagatik.

8.– La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, en ningún caso, motivo de favor, de ventaja o de discriminación por parte de los poderes públicos.

9.– Euskal herri-botereek ez dute legeetan berariaz aurreikusten ez den esku-hartzerik egingo, esku-hartze hori elkarteen jardun askerako eta elkarteon funtzionamendu- eta antolamendu-askatasunerako oztopo bada.

9.– Los poderes públicos vascos se abstendrán de cualquier intervención no prevista expresamente en las leyes que suponga un obstáculo al libre desarrollo de las actividades de las asociaciones o a su libertad de funcionamiento y autoorganización.

5. artikulua.– Tipologia eta sailkapena.

Artículo 5.– Tipología y clasificación.

1.– Elkarteak honako talde hauetan sailkatzen dira:

1.– Las asociaciones se clasifican en los siguientes grupos:

a) Xede partikularrak dituzten elkarteak: elkarteok, eskuarki eta lehentasunez, elkartekideen alde bideratzen dituzte beren jarduera sozialak, nahiz eta hirugarrenen aldeko jarduerak ere egin ditzaketen.

a) Asociaciones de fines particulares: son las asociaciones cuyas actividades sociales se orientan habitual y preferentemente a favor de las personas asociadas, aunque puedan llevar a cabo también actividades a favor de terceras personas.

b) Xede orokorrak dituzten elkarteak: elkarteon xedeen artean elkartekideen interesak gainditzen dituzten interesak asetzea dago; eskuarki eta lehentasunez, hirugarrenen edo gizarte osoaren aldeko jarduerak egiten dituzte, eta beste pertsona batzuei ere elkartean beren borondatez sartzeko aukera eskaintzen diete.

b) Asociaciones de fines generales: son las asociaciones entre cuyas finalidades figura la satisfacción de intereses que trascienden los de las personas asociadas, y que realizan habitual y preferentemente actividades a favor de terceras personas o del conjunto de la sociedad, ofreciendo a otras personas su ingreso voluntario en dicha organización asociativa.

c) Tutoretza edo kuradoretza peko pertsonak: elkarteak eratu ahal izango dituzte edo elkarteetan kide gisa sartu ahal izango dira haien gaitasuna ordeztu edo osatu behar duten pertsonen adostasuna badute, agiri bidez egiaztatua, baina ezin izango dira elkartearen gobernu-organoko kide izan, halako organorik bada, ez eta elkartearen ordezkari gisa aritu ere.

c) Asociaciones de fines generales declaradas de utilidad pública: son las asociaciones inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco que sean reconocidas como tales por decreto del Gobierno Vasco, en atención al cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley.

2.– Elkarteek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskripzioa egiteko orduan adieraz dezakete xede partikularrekoak edo orokorrekoak diren. Horrela egingo ez balute, erregistroak berak sailkatuko lituzke.

2.– Las asociaciones podrán declararse en el momento de su inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco como asociación de fines particulares o generales. En caso contrario, el registro procederá a efectuar dicha clasificación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ELKARTEEN ERAKETA
CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES

6. artikulua.– Gaitasuna.

Artículo 6.– Capacidad.

1.– Pertsona fisikoek eta pertsona juridiko publiko edo pribatuek elkarteak eratu ahal izango dituzte, eta elkarteetako kide izan ahalko dira, honako printzipio hauen arabera:

1.– Podrán constituir asociaciones y formar parte de ellas las personas físicas y jurídicas, sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios:

a) Jarduteko gaitasuna duten pertsona fisikoak, hau da, pertsona adindunak edo emantzipazioa lortu dutenak, betiere eskubidea erabiltzeko inolako legezko baldintzarik ez badute eta beren gaitasuna ebazpen judizial irmoren batek mugatuta ez badaukate.

a) Las personas físicas con capacidad de obrar, entendiéndose por tales las mayores de edad o que hayan conseguido su emancipación, y no estén sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho ni tengan limitada su capacidad en virtud de resolución judicial firme.

b) Hamalau urtetik gorako emantzipatu gabeko adingabeak, haien gaitasun-eza ordeztu behar duten pertsonen adostasuna baldin badute, agiri bitartez egiaztatua; nolanahi ere, Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 7.2 artikuluan haur-, gazte- edo ikasle-elkarteentzat aurreikusitako araubide bereziaren kontra jarri gabe.

b) Los menores no emancipados mayores de catorce años, con el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir su falta de capacidad, sin perjuicio del régimen especial previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

c) Tutoretza edo kuradoretza peko pertsonak: elkarteak eratu ahal izango dituzte edo elkarteetan kide gisa sartu ahal izango dira haien gaitasuna ordeztu edo osatu behar duten pertsonen adostasuna badute, agiri bidez egiaztatua, baina ezin izango dira elkartearen kide anitzeko gobernu-organoko kide izan, halako organorik bada, ez eta elkartearen ordezkari gisa aritu ere.

c) Las personas sometidas a tutela o curatela, con el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban suplir o completar su capacidad, pero no podrán formar parte de su órgano colegiado de gobierno, en caso de que exista, ni representar a la asociación.

d) Atzerriko pertsona fisikoak, elkartzeko eskubidea erabiltzeari dagokionez kasuan-kasuan aplikatu behar zaien legediaren arabera.

d) Las personas físicas extranjeras, conforme a la legislación que les sea de aplicación en cada caso a los efectos del ejercicio del derecho de asociación.

e) Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko 7.2 artikuluan aipatzen diren euskal herritarrak.

e) Los vascos y las vascas a los que se refiere el artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

2.– Pertsona juridikoek elkarte bat eratzeko edo elkarte batean kide gisa sartzeko duten borondatearen adierazpena pertsona juridiko horien berariazko legediak, estatutuek edo barne-arauek gaitasun hori esleitzen dioten organoaren bitartez egingo dute.

2.– Las personas jurídicas manifestarán su voluntad de constituir una asociación, o de ingresar en ella, a través del órgano al que su legislación específica, estatutos o normas internas atribuyan dicha capacidad.

a) Pertsona juridikoak pertsona fisiko baten bitartez jardungo dira: hartarako eskumena duen organoak pertsona juridiko horietan hartutako erabaki baliodunaren kopia aurkeztu behar dute, eta bertan adieraziko dira bai elkartzeko borondatea, bai pertsona juridikoaren izenean arituko denaren izendapena.

a) Las personas jurídicas actuarán por medio de una persona física. Deberán aportar copia del acuerdo válidamente adoptado en su seno por el órgano competente para ello, y manifestar en él su voluntad asociativa, así como la designación de quien por ellas actúe.

b) Atzerriko pertsona juridikoek ere elkarteak eratu ahal izango dituzte edo elkarteetan sartu ahal izango dira, betiere beren lege pertsonalaren arabera legez eratuta badaude.

b) Las personas jurídicas extranjeras también podrán constituir asociaciones o ingresar en ellas, siempre que estén legalmente constituidas conforme a su ley personal.

3.– Pertsona juridiko-publikoak, elkartzeko eskubidea erabiltzeko, beste pertsona juridiko-publiko batzuekin edo beste pertsona fisiko edo juridiko batzuekin elkartu daitezke, betiere herritarren ekimenak sustatu eta ekimenoi laguntze aldera, salbu eta pertsona horiek eratzeko eta erregulatzeko arauetan kontrakoa ezartzen bada, orduan arau horiei jarraitu beharko baitzaie. Eskubidea honako arau hauen arabera erabiliko da:

3.– Las personas jurídico-públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o con otras personas físicas o jurídicas, como medida de fomento y apoyo de las iniciativas de los ciudadanos, salvo que establezcan lo contrario sus normas constitutivas y reguladoras, a cuyo tenor habrán de atenerse. El ejercicio de dicho derecho se adecuará a las siguientes reglas:

a) Partikularren baldintza berberetan izango dira elkarteko kide.

a) Su pertenencia a una asociación será en igualdad de condiciones con los particulares.

b) Elkartearen funtzionamenduan nagusitasun-egoerarik sor ez dadin, estatutuetan ezin izango da ez klausularik ez aurreikuspenik jaso elkarteko kide diren herri-erakundeei elkartekide diren pertsona guztien artean egon beharreko oinarri-oinarrizko berdintasuna urratuko duen eskubiderik emateko.

b) Al objeto de evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación, los estatutos no podrán incorporar cláusulas ni previsiones que otorguen a las entidades públicas que formen parte de aquélla derechos que vulneren la sustancial igualdad que debe existir entre todas las personas asociadas.

c) Ezin izango dute elkarterik eratu baldin eta elkarte horien helburua gizarte-bizitzako sektore bati dagokionez administrazio-izaerako eginkizun publikoak betetzea bada.

c) No podrán constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo en relación con un sector de la vida social.

7. artikulua.– Eraketa.

Artículo 7.– Constitución.

1.– Elkarteak eratzeko, hartarako erabakia hartu behar dute hiru pertsona fisikok edo gehiagok, nahiz hiru pertsona juridiko publiko edo pribatuk edo gehiagok; pertsona horiek konpromisoa hartuko dute legezko, guztientzako eta interes orokor nahiz partikularreko helburuak lortzeko asmoz ezaguerak, baliabideak eta jarduerak batera jartzeko, eta elkartearen estatutuak egingo dituzte haren funtzionamendua eta jarduna arautzeko.

1.– Las asociaciones se constituyen mediante el acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para la consecución de finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de unos estatutos que rigen su funcionamiento y actividad.

2.– Elkarteek nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa dute eraketa-akta, agiri publikoan edo pribatuan, egilesten den unetik bertatik.

2.– Las asociaciones adquieren personalidad jurídica y la más amplia y plena capacidad de obrar desde el otorgamiento del acta de constitución, en documento público o privado.

3.– Elkarteak epe-mugarik gabe edo aldi baterako era daitezke. Estatutuetan bertan epe jakin bat ezartzen denean izan ezik, elkartea epe-mugarik gabe eratutzat joko da.

3.– Las asociaciones podrán constituirse con carácter indefinido o temporal. Salvo que en los estatutos se establezca un plazo determinado, se presume que la asociación se constituye con carácter indefinido.

8. artikulua.– Eraketa-akta.

Artículo 8.– Acta de constitución.

1.– Eraketa-aktak honako hauek jaso behar ditu:

1.– El acta de constitución ha de contener:

a) Elkartea sustatzen duten pertsonen izen-abizenak, pertsona fisikoak badira; izena edo sozietatearen izena, pertsona juridikoak badira, eta, kasu batean zein bestean, pertsona horien naziotasuna eta helbidea.

a) El nombre y apellidos de las personas promotoras de la asociación si son personas físicas, la denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.

Pertsona fisikoek jasota utzi ahal izango dute zein den beren auzotasun zibila eta, hala badagokio, zein den beren ezkontza-ondasunen araubidea edo izatezko bikotearen ekonomia-araubidea.

Las personas físicas podrán hacer constar la vecindad civil que ostenten y, en su caso, su régimen económico matrimonial o régimen económico de la pareja de hecho.

b) Pertsona sustatzaileek elkarte bat eratzeko duten borondatea, elkartearen izena eta sustatzaileek beren artean egindako itunak, halakorik egin badute.

b) La voluntad de las personas promotoras de constituir una asociación, su denominación y los pactos que, en su caso, hubiesen establecido.

c) Onetsi dituzten estatutuak: elkarteren funtzionamendua arautuko dute, eta horien edukiak bat etorri behar du hurrengo artikuluan agindutakoarekin.

c) Los estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo contenido se ajustará a las prescripciones del artículo siguiente.

d) Presidentearen, idazkariaren eta diruzainaren izendapena, eta, halakorik balego, kide anitzeko gobernu-organoko kideena ere bai.

d) La designación del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, en su caso, de los miembros del órgano colegiado de gobierno.

e) Akta egiletsi den tokia eta eguna, eta pertsona sustatzaileen izenpea, edo horien ordezkariena, sustatzaileak pertsona juridikoak badira.

e) Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma de las personas promotoras, o de sus representantes en el caso de personas jurídicas.

2.– Pertsona juridikoen kasuan, eraketa-aktarekin batera, balio duen eran organo eskudunak hartutako erabakiaren ziurtagiria aurkeztu behar da, bai eta pertsona horien nortasun juridikoaren egiaztagiria ere.

2.– Al acta de constitución habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, así como la acreditación de su personalidad jurídica.

Pertsona juridikoek hartutako erabakiaren ziurtagirian, pertsona horiek elkartea eratzeko eta bertako kide izateko duten borondatea azaldu behar da, bai eta elkartea ordezkatuko duen pertsona fisikoaren izendapena ere.

La certificación del acuerdo adoptado por las personas jurídicas deberá expresar la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella, así como la designación de la persona física que la representará.

3.– Pertsona fisikoek ordezkari bidez hartzen badute parte eraketa-aktan, ordezkari horren nortasunaren eta egiten duen ordezkaritzaren egiaztagiria erantsiko zaio aktari.

3.– Cuando las personas físicas participen en el acta de constitución por medio de representante, se acompañará a ella la acreditación de su identidad y de su representación.

9. artikulua.– Estatutuak.

Artículo 9.– Estatutos.

1.– Estatutuak dira elkartearen barne-araubidea eta funtzionamendua zehazten dituen arau-multzoa, eta elkartekide den pertsona orok, elkartera sartzen denean, onartu egin behar ditu.

1.– Los estatutos son el conjunto de reglas que establecen el régimen interno de la asociación y su funcionamiento, y que toda persona asociada asume al ingresar en la entidad.

Estatutuetan honako hauek jaso behar dira:

Los estatutos deberán contener los siguientes extremos:

a) Izena.

a) La denominación.

b) Elkartearen xedeak eta jarduerak, zehatz azalduta.

b) Los fines y actividades de la asociación descritos de forma precisa.

c) Iraupena, elkartea epe-mugarik gabe eratua ez bada.

c) La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.

d) Egoitza soziala eta elkarteak bere jarduerak nagusiki zein lurralde-eremutan egingo dituen.

d) El domicilio social, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus actividades.

e) Batzar Nagusiaren baliozko eraketarako betekizunak, batzarraren eskurantzak eta eskumenak, bilerak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko arauak, bai eta Batzar Nagusiaren bilera berezia eskatzeko behar den elkartekideen gutxieneko portzentajea ere.

e) Los requisitos para la válida constitución de la Asamblea General, las atribuciones y competencias de ésta, las reglas para la celebración de reuniones, deliberaciones y adopción de acuerdos, así como el porcentaje mínimo de personas asociadas para solicitar la convocatoria extraordinaria de asamblea general.

f) Presidentea, idazkaria eta diruzaina hautatzeko eta ordezteko betekizunak eta prozedura, eta, kide anitzeko organorik egonez gero, bertako kideak hautatu eta ordeztekoak ere bai; orobat, horien guztien eskurantzak eta eskumenak, karguaren iraupena, kargutik kentzeko arrazoiak eta eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko arauak zehaztuko dira.

f) Los requisitos y procedimiento para la elección y sustitución del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, caso de que exista un órgano de gobierno colegiado, de los miembros de éste, así como la determinación de sus atribuciones y competencias, duración del cargo, causas de cese y las reglas para deliberar y adoptar acuerdos.

g) Elkartekideak onartzeko betekizunak eta prozedura eta, halakorik badago, elkartekide motak.

g) Los requisitos y procedimiento de admisión de personas asociadas y, en su caso, las modalidades de éstas.

h) Elkartekideen eskubideak eta betebeharrak eta, halakorik badago, elkartekide mota bakoitzarenak. Elkartekideek kuotak ez ordaintzearen ondorioak ere jaso ahal izango dira.

h) Los derechos y obligaciones de las personas asociadas y, en su caso, de cada una de sus distintas modalidades. Podrán incluirse también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los miembros de la asociación.

i) Elkartekide-izaera galtzea ekarriko luketen kasuak eta halakoetarako prozedura.

i) Los supuestos y procedimiento conducentes a la pérdida de la condición de persona asociada.

j) Zehatzeko araubidea.

j) El régimen sancionador.

k) Administrazio-, kontabilitate- eta dokumentazio-araubidea, bai eta elkartearen ekitaldiaren itxierako data ere.

k) El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo.

l) Hasierako ondarea eta erabilgarri egongo diren ekonomia-baliabideak.

l) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá disponer.

m) Desegiteko arrazoiak, eta kasu horretan zertarako erabiliko den ondarea; dena dela, ondarearen erabilerak ezin izan izango du ezereztu erakundeak duen irabazi-asmorik gabeko izaera.

m) Las causas de disolución y el destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

n) Elkartearen funtzionamendu demokratikoa bermatzen duten irizpideak.

n) Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.

2.– Estatutuetan, pertsona sustatzaileek egoki iritzitako beste edozein xedapen eta baldintza ere jaso daiteke, betiere legeen aurkakoak ez badira eta lege honetako 4. artikuluan zehazten diren printzipioekin, elkarte bat taxutzeko printzipioekin, alegia, kontraesanean ez badaude.

2.– Los estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones que las personas promotoras consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de una asociación descritos en el artículo 4 de la presente ley.

3.– Estatutuen edukia ezin da ordenamendu juridikoaren aurkakoa izan.

3.– El contenido de los estatutos no podrá ser contrario al ordenamiento jurídico.

4.– Lege honetako VII. kapituluan biltzen diren manuak, elkartearen funtzionamendu demokratikoa bermatzen duten gutxieneko irizpideak diren heinean, garatu eta modulatu egin ahal izango dira estatutuetan, elkartekide diren pertsonen borondatearen arabera.

4.– Los preceptos contenidos en el capítulo VII de la presente ley, en cuanto constituyen criterios mínimos que garantizan el funcionamiento democrático de la asociación, podrán ser desarrollados y modulados en los estatutos de acuerdo con la voluntad de las personas asociadas.

10. artikulua.– Izena.

Artículo 10.– Denominación.

1.– Elkarteen izenean ezin izango da elkarte identitate, mota edo izaeraren gaineko akatsik edo nahasmendua eragin dezakeen termino edo adierazpiderik agertu; hortaz, bereziki baztertu behar dira beste pertsona juridiko batzuenak diren hitzak, kontzeptuak edo ikurrak, akronimoak eta antzekoak.

1.– La denominación de las asociaciones no podrá incluir término o expresión que induzca a error o confusión sobre su propia identidad, o sobre la clase o naturaleza de ésta, en especial mediante la adopción de palabras, conceptos o símbolos, acrónimos y similares propios de personas jurídicas diferentes.

2.– Ez dira onartuko legeen kontrakoak diren edo pertsonen oinarrizko eskubideak urratzea eragin dezaketen izenak.

2.– No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes o que puedan suponer vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

3.– Elkartearen izena ez daiteke izan aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dagoen beste elkarte batena bezalakoa, ez beste edozein pertsona juridiko publiko edo pribaturena bezalakoa, ez lehendik badiren erakundeena bezalakoa –erakunde horiek espainiar naziotasuna izan edo ez izan–, ez pertsona fisikoena bezalakoa, interesdunaren edo haren oinordekoen berariazko baimena eduki ezik, ezta marka erregistratu edo ezagun batena bezalakoa ere, haren titularrak berak eskatu ezik edo haren baimenarekin ez bada. Orobat, ez daiteke izan horien guztien izenaren antzekoa ere, antzekotasun horrek nahasmendua eragin badezake.

3.– La denominación no podrá coincidir o asemejarse de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, ni con cualquier otra persona jurídica pública o privada, ni con entidades preexistentes, sean o no de nacionalidad española, ni con personas físicas, salvo consentimiento expreso de la persona interesada o sus sucesores, ni con una marca registrada o notoria, salvo que lo solicite su titular o con su consentimiento.

4.– Izenak elkartearen estatutuetan agertzen diren xedeei egin behar die erreferentzia, edo xede nagusiari, bai eta elkartea bereiziko duen izenen bati ere. Ez dira onartuko euskaldunek orokorrean dituzten balio erkideen inguruko terminoak erabiltzea dakarten izenak.

4.– La denominación debe hacer referencia a los fines estatutarios, o al principal de ellos, así como a algún nombre que la singularice. No serán admitidas las denominaciones que impliquen el uso de términos relativos a valores comunes a la generalidad de los vascos y las vascas.

5.– Elkartearen izaera edo xedeak direla-eta elkartearen izenean lurralde-mugape baten izena sartu behar bada, hala nola probintzia, lurralde historiko, herri, distritu, eskualde, auzo edo antzeko batena, orduan patronimiko berezia erabili behar da, elkarte hori mugape berean eratuta dauden edo era daitezkeen antzeko beste batzuetatik bereizteko, ezein elkartek ez dezan mugape horren izena bidegabe jabetzan hartu.

5.– Cuando por la naturaleza o fines de la asociación sea preciso introducir en su nombre la denominación de alguna demarcación territorial determinada, tales como provincia, territorio histórico, localidad, distrito, zona, barrio u otras análogas, se utilizará un patronímico específico que identifique a la asociación respecto de otras similares que se hallen constituidas o puedan constituirse en la misma demarcación, a fin de evitar la indebida apropiación exclusiva del nombre de tal demarcación.

11. artikulua.– Helbidea.

Artículo 11.– Domicilio.

1.– Lege honetan xedatutakoari jarraiki eratzen diren elkarteen helbidea elkarteon estatutuetan ezartzen den tokia izango da; toki hori egoitza sozialarena izan daiteke, edo elkarteak bere jarduerak nagusiki egiten dituen tokia.

1.– Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente ley tendrán su domicilio en el lugar que establezcan sus estatutos, que podrá ser el de la sede social o aquel donde desarrolle principalmente sus actividades.

2.– Lege honetan xedatutakoari jarraiki eratzen ez diren elkarteek, Euskal Autonomia Erkidegoan helbiderik ez badute, ordezkaritza bat ezar dezakete bertan. Ordezkaritza hori zein den idatziz jasoko da Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, euskal herri-administrazioekin izango duen harremana erraztearren.

2.– Las asociaciones no constituidas al amparo de la presente ley y que no dispongan de domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrán establecer una delegación en ella, la cual será anotada en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, al objeto de facilitar su interlocución con las administraciones públicas vascas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ELKARTEEN INSKRIPZIOA ETA ERANTZUKIZUNA
INSCRIPCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES

12. artikulua.– Erregistroko inskripzioa.

Artículo 12.– Inscripción en el registro.

1.– Lege honek arautzen dituen elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatu behar dira, publizitate-ondoreetarako bakarrik.

1.– Las asociaciones reguladas en la presente ley deberán inscribirse en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, a los solos efectos de publicidad.

2.– Erregistroan inskripzioa egiteak publiko egiten ditu elkarteen eraketa, estatutuak eta ordezkaritza- eta gobernu-organoak, eta hori bermea da bai elkarteokin harremanak dituzten hirugarrenentzat, bai elkarteetako kideentzat eurentzat.

2.– La inscripción registral hace públicos la constitución, los estatutos y los órganos de representación y gobierno de las asociaciones, en garantía tanto para los terceros que con ellas se relacionan como para sus propios miembros.

3.– Pertsona sustatzaileek inskripziorako beharrezko diren jarduketa guztiak egin behar dituzte; horrela egiten ez badute, 13. artikuluan ezarritakoaren arabera erantzun beharko dute.

3.– Las personas promotoras realizarán todas las actuaciones que sean precisas a efectos de la inscripción, y en caso contrario responderán conforme a lo establecido en el artículo 13.

13. artikulua.– Inskripzioa egiten ez bada sortzen den erantzukizuna.

Artículo 13.– Responsabilidad en el caso de no inscripción.

1.– Elkarte bat ez bada inskribatu sustatzaileei egotz dakizkiekeen arrazoiengatik, sustatzaileek erantzukizun pertsonal eta solidarioa izango dute pertsona horietako edozeinek hirugarrenekin hartu dituen betebehar guztiak direla-eta; hori horrela bada ere, elkartea bera ere erantzule izango da.

1.– Las personas promotoras de una asociación no inscrita por causas a ellas imputables responderán en todo caso personal y solidariamente por las obligaciones contraídas con terceros por cualquiera de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación.

2.– Inskribatuta ez dauden elkarteak direnean, elkartekideek erantzukizun solidarioa izango dute, elkartearekin batera, pertsona horietako edozeinek hirugarrenekin hartutako betebeharrak direla-eta, baldin eta halakoak elkartearen izenean eta horren kontura jardun dela adierazi badu.

2.– En el supuesto de asociaciones no inscritas, las personas asociadas responderán solidariamente con la propia asociación por las obligaciones contraídas frente a terceros por cualquiera de ellas que hubiese manifestado actuar en nombre y por cuenta de la asociación.

3.– Aurreko paragrafoetan azaldutakoa horrela bada ere, elkarteak berak erantzungo du zuzenean, eta ez sustatzaileek eta elkartekideek, honako kasu hauetan:

3.– No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, responderá directamente la asociación, y no las personas promotoras y asociadas, en los siguientes supuestos:

a) Elkartea eratzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatzeko beharrezko jarduketak direnean, edo jarduera hasteko egintzak direnean, azken horiek inskripzio aurreko fasean egiteko aurreikusita badaude estatutuetan edo eraketa-aktan.

a) Cuando se trate de las actuaciones precisas para la constitución e inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco o de actos de inicio de actividades que estén previstos en el acta de constitución o en los estatutos para la fase anterior a la inscripción.

b) Inskripzioa elkartea eratu eta hurrengo hilabetearen barruan eskatzen denean eta Batzar Nagusiak, inskripzioa egin ondoko sei hilabeteko epean, hartu diren betebeharrak onartzen dituenean.

b) Cuando se solicite la inscripción dentro del mes siguiente a la constitución y la Asamblea General, en el plazo de seis meses posterior a la inscripción, acepte las obligaciones contraídas.

14. artikulua.– Inskribatutako elkarteen erantzukizuna.

Artículo 14.– Responsabilidad de las asociaciones inscritas.

1.– Inskribatuta dauden elkarteek zuzeneko erantzukizuna izango dute hartu dituzten betebeharrak direla-eta; une bakoitzean dituzten zein etorkizunean izango dituzten ondasun guztiekin egingo diote aurre erantzukizun horri.

1.– Las asociaciones inscritas responden directamente por sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros.

2.– Elkartekideek ez dute erantzukizun pertsonalik izango inskribatuta dagoen elkarte baten betebeharrak direla-eta; horrekin, ordea, ez da alde batera uzten lege honen 18. artikuluan ezarritakoa.

2.– Las personas asociadas no responden personalmente por las obligaciones de una asociación inscrita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la presente ley.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
BARNE ANTOLAMENDU ETA FUNTZIONAMENDUA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS

15. artikulua.– Elkarteen beharrezko organoak.

Artículo 15.– Órganos necesarios de las asociaciones.

1.– Elkarteen beharrezko organoak hauek dira:

1.– Serán órganos necesarios de las asociaciones:

a) Batzar Nagusia: elkartearen gobernu-organo gorena da, eta elkartekide guztiek osatuko dute.

a) La Asamblea General: es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por todas las personas asociadas.

b) Elkarteko presidentea: elkartearen ordezkaritza-organoa da; orobat, eta estatutuetan berariaz kontrakorik xedatzen ez bada, bera izango da Batzar Nagusiko buru, eta kide anitzeko gobernu-organoko buru ere bai, baldin eta elkarteak azken hori eratzen badu.

b) El presidente o la presidenta de la asociación: es el órgano de representación de la asociación, y, salvo previsión estatutaria en contrario, presidirá también la Asamblea General, así como el órgano de gobierno colegiado, en caso de que éste se constituya por la entidad asociativa.

c) Elkarteko idazkaria: ziurtatzeko ahalmena dauka; eta estatutuetan berariaz kontrakorik xedatzen ez bada, batzar nagusian beteko ditu esleituta dituen eginkizunak, eta kide anitzeko gobernu-organoaren bileretan ere bai, baldin eta elkarteak azken hori eratzen badu.

c) El secretario o la secretaria de la asociación: con facultad certificante y salvo previsión estatutaria expresa en contrario, ejercerá sus funciones en la asamblea general, así como en las reuniones del órgano de gobierno colegiado, en caso de que éste se constituya por la entidad asociativa.

d) Elkarteko diruzaina: ekonomia-baliabideen zaintzaz arduratuko da, eta, orobat, lege honetan eta elkarteei aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritako aurrekontu- eta kontabilitate-betebeharrak betetzeaz. Diruzaintza-eginkizuna elkarteko idazkariak bete dezake.

d) El tesorero o la tesorera de la asociación: se encargará de la custodia de los recursos económicos y de la llevanza y cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y contables establecidos en la presente ley y demás normas que sean de aplicación a las asociaciones. La función de tesorería podrá ser desempeñada por el secretario o la secretaria de la asociación.

2.– Estatutuetan, kide anitzeko gobernu-organo bat egotea aurreikus daiteke: Zuzendaritza Batzordea edo antzeko izenen bat hartuko luke, eta elkartea zuzentzeko eta kudeatzeko eginkizunak beteko lituzke.

2.– Los estatutos podrán prever la existencia de un órgano colegiado de gobierno que, con el nombre de Junta Directiva u otros análogos, desempeñará funciones de gobierno y gestión de la asociación.

3.– Estatutuetan, beste organo batzuk egotea ere aurreikus daiteke, bakoitzari esleitzen zaizkion eginkizunekin; baina eginkizunok ezin izango dira inola ere lege honek Batzar Nagusiari jartzen dizkionak izan.

3.– Los estatutos podrán prever también otros órganos, con las funciones que se les atribuya, pero en ningún caso se les podrá encomendar las que la presente ley confiere a la Asamblea General.

16. artikulua.– Batzar Nagusia.

Artículo 16.– Asamblea General.

1.– Batzar Nagusia elkarteko organo subiranoa da eta haren borondatea adierazteko organoa; elkartekideek osatuko dute, eta erabakiak hartzeko, gehiengoaren edo barne-demokraziaren printzipioa erabiliko da, elkartearen estatutuetan ezartzen denaren arabera. Elkartearen estatutuetan, elkartekide ez diren hirugarrenek Batzar Nagusian parte hartzeko aukera jaso daiteke, hirugarren horiek elkarteari bere jardunean laguntzen badiote.

1.– La Asamblea General es el órgano soberano y de expresión de la voluntad de la asociación, integrado por las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna, según lo establecido en sus estatutos. Los estatutos de la asociación podrán establecer la participación en la Asamblea General de terceras personas, no asociadas, que colaboren en las actividades de la entidad.

2.– Estatutuetan askatasun osoz arautu daiteke Batzar Nagusiaren barne-funtzionamendua, baina betiere artikulu honen edukia errespetatu behar da.

2.– En los estatutos se podrá regular libremente el funcionamiento interno de la Asamblea General, que en todo caso deberán respetar el contenido del presente artículo.

Batzar Nagusiak ohiko bilkurak eta bilkura bereziak egingo ditu. Gutxienez ohiko bilkura bat egin behar du urtean, eta bilkura bereziak ere egin ditzake, gobernu-organoak hala erabakitzen duenean edo estatutuetan zehazten den elkartekideen ehunekoak hala eskatzen duenean, eta, nolanahi ere, estatutuak aldatzeko edo elkartea desegiteko erabakiak hartu behar direnean.

La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Deberá ser convocada en sesión ordinaria al menos una vez al año, y podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando lo decida el órgano de gobierno o cuando lo solicite el porcentaje de personas asociadas que se determine en los estatutos y, en todo caso, para adoptar los acuerdos de modificación estatutaria y disolución de la asociación.

3.– Batzar Nagusiari dagozkio honako hauek, eta hari baino ez:

3.– Corresponde con carácter exclusivo a la Asamblea General la adopción de los siguientes acuerdos:

a) Urteko kontuak eta hurrengo ekitaldiko aurrekontua aztertzea eta onestea.

a) El examen y la aprobación de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio siguiente.

b) Estatutuak aldatzea.

b) La modificación de estatutos.

c) Elkartea desegitea.

c) La disolución de la asociación.

d) Presidentea, idazkaria eta diruzaina hautatzea eta kargugabetzea, bai eta kide anitzeko gobernu-organoko kideak ere, horrelakorik balego; halaber, kide anitzeko organoa gainbegiratu eta kontrolatuko du.

d) La elección y el cese del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, si lo hubiere, de los demás miembros del órgano de gobierno colegiado, así como su supervisión y control.

e) Beste elkarte batzuekin federazioa edo konfederazioa osatzea, edo halakoren batetik ateratzea.

e) Los actos de federación y confederación con otras asociaciones, o el abandono de alguna de ellas.

f) Ondasun higiezinen erabilera edo besterentzea onestea.

f) La aprobación de la disposición o enajenación de bienes inmuebles.

g) Halakorik bada, gobernu-organoko kideen ordainsariak erabakitzea.

g) El acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de gobierno, en su caso.

h) Ohiko kuotak eta kuota bereziak zehaztea, nahiz eta Batzar Nagusiak ahalmen hori gobernu-organoaren esku utz dezakeen, erabaki adieraziaren bidez.

h) La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias, si bien esta facultad puede ser delegada por la Asamblea General al órgano de gobierno mediante acuerdo expreso.

i) Elkartekideei elkartea behin betiko utzarazteko erabakia hartzea.

i) La adopción del acuerdo de separación definitiva de las personas asociadas.

j) Estatutuek Batzar Nagusiari esleitzen dizkioten beste eskumen guztiak.

j) Cualquier otra competencia que los estatutos atribuyan a la Asamblea General.

17. artikulua.– Gobernu-organoa.

Artículo 17.– El órgano de gobierno.

1.– Elkarteak beti izan behar du gobernu-organo bat, eta hori elkarteko presidentea bera izan daiteke, edo kide anitzeko organo bat –Zuzendaritza Batzordea edo antzeko izenen bat hartuko du–, edo Batzar Nagusia bera, gobernu-organo gisa eratuta.

1.– La asociación debe disponer en todo caso de un órgano de gobierno, que puede ser bien su presidente o presidenta, bien un órgano colegiado con el nombre de Junta Directiva u otros análogos, o bien la propia Asamblea General constituida como tal órgano de gobierno.

2.– Estatutuetan beste ahalmen batzuk eslei dakizkiokeen arren, gobernu-organoari dagokio elkartearen ohiko zuzendaritza eta kudeaketa, Batzar Nagusiak ematen dituen jarraibideen arabera eta batzar horren ikuskaritza eta kontrolaren pean.

2.– Sin perjuicio de otras facultades que se le puedan atribuir en los estatutos, corresponde al órgano de gobierno la dirección y gestión ordinaria de la asociación, de acuerdo con las directrices de la Asamblea General y bajo su supervisión y control.

3.– Elkartekideak soilik izan daitezke gobernu-organoko kide. Batzar Nagusiak hautatu ondoren, kargua onartzen duenean edo hartaz jabetzen denean bihurtuko da elkartekidea gobernu-organoko kide.

3.– Sólo podrán formar parte del órgano de gobierno las personas asociadas. El cargo de miembro del órgano de gobierno se asumirá cuando, una vez designado por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma de posesión.

4.– Gobernu-organoko kide izateko, eta estatutuetan beste betekizun batzuk ezarri badaitezke ere, ezinbesteko betekizunak hauek izango dira: adinduna izatea, eskubide zibilen erabilera osoa izatea eta indarrean dagoen legedian ezartzen diren bateraezintasun-egoeretakoren batean ere ez egotea. Ezin dira organo horretako kide izan konkurtsopekoak eta kargu publiko edo pribatuak betetzeko gaitasungabetuta daudenak. Batzar Nagusia gobernu-organo gisa eratzen denean, paragrafo honetan ezartzen diren betekizunak betetzen dituzten elkartekideek bakarrik bete ahal izango dituzte zuzendaritzako eta kudeaketako eginkizunak.

4.– Para ser miembro del órgano de gobierno, y sin perjuicio de otros requisitos que se puedan establecer en los estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. No podrán ser miembros de dicho órgano las personas concursadas y las inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos o privados. Cuando la Asamblea General se haya constituido como órgano de gobierno, las funciones de dirección y gestión sólo podrán ejercerse por las personas asociadas que cumplan los requisitos fijados en este apartado.

18. artikulua.– Ordezkaritza- eta gobernu-organoen erantzukizuna.

Artículo 18.– Responsabilidad de los órganos de representación y gobierno.

1.– Gobernu- eta ordezkaritza-organoetako kide edo titularrek, bai eta elkartearen izenean eta haren ordezkari gisa jarduten diren pertsona guztiek ere, elkartearen, elkartekideen eta hirugarrenen aurrean erantzun behar dute, eragin dituzten kalteengatik eta dolo, erru edo axolagabekeriazko egiteek ekarritako zorrengatik.

1.– Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación responderán ante ésta, ante las personas asociadas y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.

2.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren pertsonek, eta paragrafo horretan zehazten diren kasuetan, erantzukizun zibil eta administratiboa izango dute beren eginkizunak betetzerakoan izandako egite eta ez-egiteengatik, bai eta hartu dituzten erabakiengatik ere –pertsona bakarreko organoa izanez gero–, edo aldeko botoa eman dieten erabakiengatik ere –kide anitzeko gobernu-organorik egonez gero–. Horretaz guztiaz gainera, erantzukizun penalik izatea ere gerta liteke.

2.– Las personas a que se refiere el apartado anterior, y en esos mismos supuestos, responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, así como por los acuerdos que hubiesen adoptado, en el supuesto de los órganos unipersonales, o que hubiesen votado favorablemente, en el supuesto de que existiera un órgano de gobierno colegiado, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales en que hubiesen podido incurrir.

3.– Aurreko bi paragrafoetan adierazitako kasuetan, erantzukizuna ezin bazaio egotzi paragrafo horietan zehazten diren pertsonetako inori, pertsona horiek guztiek erantzukizun solidarioa izango dute, salbu eta egiazta badezakete ez zutela egintza horiek onetsi eta betearazterakoan parte hartu edo egintza horien aurka zeudela argi utzi bazuten.

3.– En los supuestos establecidos en los dos apartados anteriores, cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ninguna persona concreta de las referidas en dichos apartados, responderán solidariamente todas ellas, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresaron con claridad su oposición.

19. artikulua.– Ordezkaritza- eta gobernu-organoen ordainsariak.

Artículo 19.– Retribución de los órganos de representación y gobierno.

1.– Presidenteak edo, hala badagokio, kide anitzeko gobernu-organoko gainerako kideek beren karguagatik ordainsariak jaso ahal izateko, hori berariaz jaso behar da estatutuetan. Batzar Nagusiak erabakiko du ordainsarien zenbatekoa, iraupena eta ordainsariari lotutako beste guztia, eta hori dena urteko kontuetan islatu behar da.

1.– Para que el presidente o la presidenta o, en su caso, demás miembros del órgano de gobierno colegiado puedan recibir retribuciones en función del cargo, deberá preverse expresamente en los estatutos. La Asamblea General acordará la cuantía, duración y demás extremos referentes a la retribución, lo cual deberá reflejarse en las cuentas anuales.

2.– Orobat, Batzar Nagusiak ordezkaritza- eta gobernu-organoetako kideei zein beste edozein elkartekideri dietak eta froga daitezkeen gastuak ordaintzea erabaki dezake, eta ez da beharrezkoa aukera hori estatutuetan berariaz jasota egotea.

2.– Asimismo, la Asamblea General, sin necesidad de previsión expresa en los estatutos, podrá establecer el abono de dietas y gastos justificables para los miembros de los órganos de representación y gobierno, así como para cualquier persona asociada.

3.– Estatutuetan zehazten diren baldintzetan eta moduan, ordezkaritza- eta gobernu-organoetako kideek ordainsari egokia jaso ahal izango dute, organo horietako kide izate hutsagatik dagozkien eginkizunez bestelako zerbitzuak egiteagatik.

3.– En los términos y condiciones que se determinen en los estatutos, los miembros de los órganos de representación y gobierno podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de dichos órganos.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
FUNTZIONAMENDURAKO ARAUBIDEA
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

20. artikulua.– Jardueren araubidea.

Artículo 20.– Régimen de actividades.

Elkarteek, beren helburuak lortzeko, honako hauek egin ahal izango dituzte:

Para el cumplimiento de sus fines las asociaciones podrán:

a) Mota guztietako jarduera ekonomikoak aurrera eraman, elkartearen helburuak lortze aldera edo helburuok jadetsi ahal izateko baliabideak batze aldera.

a) Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.

b) Mota guztietako ondasunak eskuratu, eduki eta erabili, edozein tituluren bidez; orobat, klase guztietako egintzak, kontratuak eta negozio juridikoak egin. Jarauntsiak eta legatuak inbentario-onuraren arabera onartuko dira.

b) Adquirir, poseer y disponer de bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos, contratos y negocios jurídicos de todo género. La aceptación de herencias y legados se hará a beneficio de inventario.

c) Herri-erakundeekin elkarlanean aritu politika sektorialak eta jarduketa-programak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzen, baita herri-administrazioekin lankidetza-hitzarmenak egin ere.

c) Cooperar con las instituciones públicas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas sectoriales y programas de actuación, así como celebrar convenios de colaboración con las administraciones públicas.

d) Legeen edo elkartearen estatutuen araberako edozein akzio egikaritu.

d) Ejercitar toda clase de acciones conforme a las leyes y los estatutos.

21. artikulua.– Mozkinak banatzeko debekua.

Artículo 21.– Prohibición de reparto de beneficios.

Elkarteek jarduera ekonomikoak –zerbitzu-emateak barne– egitearen ondorioz lortzen dituzten mozkinak elkartearen xedeak betetzeko bakarrik erabili behar dira. Mozkinak ezin dira banatu ez elkartekideen artean, ez horien ezkontideen edo elkartekideekin ezkontzaren antzeko harreman afektiboa tarteko bizi diren pertsonen artean, ez eta horien ahaideen artean ere; orobat, mozkinok ezin zaizkie doan laga irabazi-asmoa duten pertsona fisikoei edo juridikoei.

Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre las personas asociadas ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

22. artikulua.– Ondare-ekarpenak berreskuratzea.

Artículo 22.– Recuperación de aportaciones patrimoniales.

Aurreko artikuluan azaldutakoa horrela izanik ere, estatutuetan ezar daiteke elkartekideek eskubidea izan dezaketela hasieran egin zituzten ondare-ekarpenak edo egindako beste diru-ekarpen batzuk jasotzeko, baldin eta elkartea desegiten bada edo elkartekideak bere borondatez elkartea uzten badu; nolanahi ere, ez zaizkio itzuliko une horretara arte elkartekide izateko ordaindutako kuotak, eta itzuliko zaionaren baldintzak, irismena eta mugak estatutuetan zehaztuko dira. Hori horrela izango da, betiere ondarea gutxitzeak ez badie inolako kalterik eragiten hirugarrenei.

No obstante lo señalado en el artículo anterior, los estatutos podrán establecer que, en caso de disolución de la asociación o de separación voluntaria de una persona asociada, ésta pueda percibir la participación patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas, sin incluir las cuotas de pertenencia a la asociación que hubiese abonado, con las condiciones, alcance y límites que se fijen en los estatutos. Ello se entiende siempre que la reducción patrimonial no implique perjuicios a terceros.

23. artikulua.– Dokumentuen eta kontabilitatearen inguruko betebeharrak.

Artículo 23.– Obligaciones documentales y contables.

1.– Elkarteak ondoko liburuak izan behar ditu, eguneratuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrak behar bezala legeztatuta:

1.– La asociación dispondrá de los siguientes libros, debidamente actualizados y legalizados por el Registro General de Asociaciones del País Vasco:

a) Elkartekide direnen erregistro-liburu bat.

a) Un libro-registro de personas asociadas.

b) Akta-liburu bat.

b) Un libro de actas.

c) Kontu-liburu bat.

c) Un libro de cuentas.

2.– Kontuak aurkezteko eta aurrekontua egiteko, gero Batzar Nagusiak onets ditzan, elkarteak duen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela emateko balio duen edozein kontabilitate-sistema erabil daiteke.

2.– La presentación de las cuentas y la redacción del presupuesto para su aprobación por parte de la Asamblea General, podrán realizarse conforme a cualquier sistema de contabilidad que permita ofrecer una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la asociación.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ELKARTEKIDEEN ESTATUTU JURIDIKOA
ESTATUTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS ASOCIADAS

24. artikulua.– Elkartekide bihurtzea.

Artículo 24.– Adquisición de la condición de persona asociada.

1.– Elkartea eratzen duten sortzaileak eraketa-akta sinatzen den unetik bertatik izango dira elkartekide. Akta horri sortze-gutun izaera eman ahal izango zaio; horrela bada, estatutuetan zehaztuko da zein den beste pertsona batzuek geroago elkartekide sortzaile bihurtzeko izango duten epea.

1.– Las personas fundadoras que constituyen la asociación adquieren la condición de personas asociadas desde la firma del acta de constitución. Podrá otorgarse a dicha acta carácter de carta fundacional, en cuyo caso los estatutos fijarán el plazo para que otras personas puedan adquirir también posteriormente el carácter de persona asociada fundadora.

2.– Elkartekide izan nahi dutenak elkartekide gisa onartzeko baldintzak eta betekizunak estatutuetan ezarriko dira. Elkarte batean sartzeko, estatutuetan ezartzen den organo eskudunak aurretik onartu egin behar du sartze hori.

2.– Los estatutos establecerán las condiciones y requisitos para la admisión de personas asociadas. La integración en una asociación requiere la previa aceptación por el órgano competente que determinen los estatutos.

25. artikulua.– Elkartekide motak.

Artículo 25.– Modalidades de personas asociadas.

1.– Estatutuetan hainbat elkartekide mota ezarri ahal izango dira, bakoitza bere eskubide eta betebeharrekin.

1.– Los estatutos podrán establecer las diferentes modalidades de personas asociadas, con derechos y obligaciones diferenciados.

2.– Beste batzuen artean, elkartekide mota hauek ezar daitezke:

2.– Entre otras, se pueden establecer las siguientes modalidades de personas asociadas:

a) Eskubide eta betebehar guztiak dituzten pertsonak:

a) Personas que disfrutan de todos los derechos y están sujetas a todas las obligaciones:

– ortzaileak: eraketa-akta izenpetu duten pertsonak.

– Fundadoras: personas que suscriben el acta de constitución.

– Kide osoak: kide-kopurua estatutuetan bertan mugatuta duten elkarteetako kideak.

– De número: personas pertenecientes a asociaciones cuyo número de miembros está limitado en los estatutos.

– Kide arruntak: elkartekide diren gainerako pertsonak, aurreko sail bietan ez daudenak.

– Ordinarias: el resto de las personas asociadas no incluidas en las dos categorías anteriores.

– Boluntarioak: beren jarduna borondatez eta eskuzabaltasunez eskaintzen duten pertsonak, edo lankidetza pertsonala eskuzabaltasunez eta iraunkorki eskaintzen dutenak; gerta daiteke boluntario batzuek elkarte bati laguntzea eta, aldi berean, elkarte horretako kide ez izatea.

– Voluntarias: personas asociadas que aportan una dedicación voluntaria estable o una colaboración personal desinteresada y duradera; puede haber personas voluntarias que colaboran con la asociación y que, sin embargo, no están asociadas a ella.

b) Eskubide eta betebeharrak estatutuek mugatuta dituzten pertsonak:

b) Personas cuyos derechos y obligaciones están limitados en los estatutos:

– Babesleak: elkarteari batez ere diru-baliabideak ematen dizkioten pertsonak.

– Protectoras: personas que aportan principalmente medios económicos a la asociación.

– Ohorezkoak: hala izendatutako pertsonak, elkartearen aburuz dituzten ezaugarri, meritu eta inguruabarren arabera.

– Honorarias: personas así designadas en atención a las cualidades, méritos y circunstancias que, a juicio de la asociación, concurren en ellas.

– Gazteak: 14 urte baino gehiago izanik, elkartean sartzeko haien gaitasuna osatu behar duten pertsonen adostasuna –agiri bidez egiaztatua– behar duten elkartekideak; batzar nagusian hitza eta boto-eskubidea izan badezakete ere, ezin dute zuzendaritzako kargurik hartu.

– Juveniles: personas asociadas que, siendo mayores de 14 años, necesitan para su ingreso el consentimiento documentalmente acreditado de las personas que deban completar su capacidad; aunque pueden tener derecho de voz y voto en las asambleas generales, no podrán asumir cargos directivos.

– Haurrak: 14 urtetik beherako pertsonak, elkartean dituzten eskubideak erabiltzea eta betebeharrak betetzea haien legezko ordezkariei badagokie ere.

– Infantiles: personas menores de 14 años, sin perjuicio de que el ejercicio de sus derechos y obligaciones asociativas corresponderá a sus representantes legales.

3.– Elkartekide-izaera ezin da eskualdatu, salbu eta estatutuetan kontrakoa aurreikusten bada.

3.– La condición de persona asociada es intransmisible salvo que los estatutos contengan previsiones en sentido contrario.

26. artikulua.– Elkartekideen eskubideak.

Artículo 26.– Derechos de las personas asociadas.

1.– Elkartekide guztiek, gutxienez, ondoren aipatzen diren eskubideak dituzte, eta eskubideok elkartearen estatutuetan ezartzen denari jarraiki erabili behar dituzte. Eskubidea dute:

1.– Toda persona asociada ostenta, como mínimo, los siguientes derechos, que deberán ejercitarse de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la asociación:

a) Boto-eskubidea erabiltzeko. Elkartekide bakoitzak gutxienez boto bat du Batzar Nagusian eta hauteskunde-prozesuetan.

a) Ejercer el derecho al voto. Toda persona asociada dispone, como mínimo, de un voto en la Asamblea General y en los procesos electorales.

b) Elkartearen jardueretan parte hartzeko.

b) Participar en las actividades de la asociación.

c) Batzar nagusietara deituak izateko, bilkurotara joatea eta horko eztabaidetan parte hartzea.

c) Ser convocada a las asambleas generales, asistir a ellas y participar en sus debates.

d) Elkartearen gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaeraren gaineko informazioa, bai eta haien jardueraren nondik norakoei eta kontuen egoerari buruzkoa ere, jasotzeko.

d) Ser informada acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

e) Bazkideen liburu, akta-liburu eta kontu-liburuetara jotzeko, datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusitako moduan.

e) Acceder al libro de socios, libro de actas y libro de cuentas de la asociación, en los términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.

f) Elkarteko edozein karguren gaineko bozketetan botoa emateko eta hautagai izateko.

f) Ejercer el sufragio activo y pasivo respecto a cualquier cargo de la asociación.

g) Elkartean edozein unetan baja hartzeko, hartutako eta bete gabeko konpromisoak betetzekotan betiere.

g) Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los compromisos adquiridos pendientes de cumplimiento.

h) Elkarteak hartutako erabakiak aurkaratzeko eta horien ondoriozko erantzukizuna eskatzeko.

h) Impugnar los acuerdos adoptados por la asociación y exigir la responsabilidad a que hubiere lugar.

i) Haien aurkako zehapen-neurririk hartu aurretik entzunak izateko, bai eta neurri horiek hartzeko bidea eman duten egintzen berri jasotzeko ere. Zehapenik ezarriz gero, zehapen hori ezartzeko erabakiak arrazoitua izan behar du.

i) Ser oída con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ella y ser informada de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

2.– Estatutuetan, boto-eskubidea ordezkatzeko edo eskuordetzeko araubidea jaso daiteke, eta posta bidezko botoa ere bai.

2.– Los estatutos podrán contemplar un régimen de representación o delegación del derecho de voto, así como el voto por correspondencia.

3.– Estatutuetan, boto haztatu edo kualifikatuaren erabilera ezar daiteke.

3.– Los estatutos podrán establecer un sistema de voto ponderado o cualificado.

27. artikulua.– Elkartekideen eginbeharrak.

Artículo 27.– Deberes de las personas asociadas.

Elkartekideen eginbeharrak hauek dira:

Son deberes de las personas asociadas los siguientes:

a) Elkartearen xedeak bere egitea eta horiek lortzen laguntzea.

a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para su consecución.

b) Estatutuen arabera elkartekide bakoitzak ordaindu behar dituen kuotak, derramak eta bestelako ekarpenak ordaintzea.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada socio.

c) Estatutuetan xedatutakotik elkartekideari dagozkion gainerako betebeharrak betetzea.

c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los estatutos.

d) Elkarteko gobernu-organoek balio duen eran hartutako erabakiak ontzat hartzea eta betetzea.

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la asociación.

28. artikulua.– Zehatzeko prozedura.

Artículo 28.– Procedimiento sancionador.

1.– Estatutuetan zehaztuko da zein diren arau-hausteak eta horien zehapenak, baina zehapen horiek eginbeharrak ez betetzeagatik bakarrik ezar daitezke; orobat, estatutuetan zehaztuko dira zehapen-espedienteen instrukzioa egiteko eta espedienteok ebazteko prozedura eta organo eskudunak, eta organo horietako kideak pertsona desberdinak izango dira.

1.– Los estatutos determinarán las causas de infracción y las correspondientes sanciones, que sólo podrán fundamentarse en el incumplimiento de los deberes, así como el procedimiento y los órganos competentes para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores que deberán estar integrados por distintas personas.

2.– Zehapenak ezarri aurretik, interesdunari entzun behar zaio beti, eta zehapena ezartzeko erabakiak arrazoitua izan behar du.

2.– En todo caso, la imposición de sanciones deberá ser siempre motivada e ir precedida de la audiencia a la persona interesada.

3.– Elkartea behin betiko edo aldi baterako utzarazteko zehapenaren aurka beti aurkez daiteke errekurtsoa Batzar Nagusian.

3.– La sanción de separación provisional o definitiva será siempre recurrible ante la Asamblea General.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
ESTATUTUEN ALDAKETA
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

29. artikulua.– Estatutuen aldaketa.

Artículo 29.– Modificación de estatutos.

1.– Estatutuen aldaketa helburu horretarako berariaz antolatuko den batzar nagusi berezian erabakiko da.

1.– La modificación de estatutos se acordará en asamblea general extraordinaria, convocada expresamente con este fin.

2.– Aldaketa horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatzen den unetik aurrera bakarrik izango ditu ondorioak fede oneko hirugarrenei dagokienez.

2.– Dicha modificación sólo producirá efectos ante terceros de buena fe a partir de su inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

3.– Elkartekideentzat, onesten diren unetik bertatik izango dituzte ondorioak gainerako aldaketek, estatutuetan agertzen diren prozeduren arabera. Hala eta guztiz ere, erregistroari jakinarazi egin beharko zaizkio aldaketa horiek, publizitate-ondoreetarako bakarrik.

3.– El resto de las modificaciones surtirán efecto para las personas asociadas desde el mismo momento de su aprobación, con arreglo a los procedimientos estatutarios, sin perjuicio de su obligación de comunicación al citado registro a los solos efectos de publicidad.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

30. artikulua.– Desegitea.

Artículo 30.– Disolución.

Elkartea desegiteko arrazoiak hauek dira:

Son causas de disolución de la asociación:

a) Elkartekideen borondate hutsa, Batzar Nagusiak hartutako erabakiaren bidez adierazia.

a) La simple voluntad de las personas asociadas, expresada mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General.

b) Estatutuetan ezartzen den epea edo baldintza bete izana.

b) El cumplimiento del plazo o condición fijados en los estatutos.

c) Beste elkarte batek xurgatzea edo beste elkarte batzuekin bat egitea.

c) La absorción o fusión con otras asociaciones.

d) Legez ezartzen den gutxieneko elkartekide kopurua ez izatea. Nolanahi ere, gutxieneko kopuru hori osatzeko epe bat aurreikus daiteke estatutuetan; epea urtebetekoa izango da, gehienez, azken baja gertatzen denetik kontatzen hasita.

d) La falta del número mínimo de personas asociadas legalmente establecido, sin perjuicio de que los estatutos puedan prever un plazo para completarlo. Dicho plazo nunca podrá exceder de un año, a contar desde que se produjera la última baja.

e) Elkartea desegitea erabakitzen duen ebazpen judizial irmoa.

e) La resolución judicial firme por la que se acuerda la disolución de la asociación.

f) Elkartearen xedeak betetzeko ezintasuna.

f) La imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales.

g) Estatutuetan jasota dagoen desegiteko beste edozein arrazoi.

g) Cualquier otra causa de disolución prevista en los estatutos.

31. artikulua.– Likidazioa.

Artículo 31.– Liquidación.

1.– Desegiteak likidazio-prozesua abiaraziko du, baina elkarteak nortasun juridikoa gordeko du likidazioa amaitu bitartean.

1.– La disolución abre el proceso de liquidación, pero, hasta que concluya ésta, la asociación conservará su personalidad jurídica.

2.– Likidatzaileak izendatzeko araubidea estatutuetan bertan arautu daiteke. Baina estatutuetan ez bada horrelakorik egiten, Batzar Nagusiak izendatuko ditu likidatzaileok, desegite-erabakian bertan. Aurreko kasu bietako bat ere gertatzen ez bada, gobernu-organoko kideak izango dira likidatzaileak.

2.– Los estatutos podrán regular el régimen de designación de los liquidadores. En ausencia de previsión estatutaria al efecto, será la Asamblea General la que los designe en el acuerdo de disolución. En defecto de los dos supuestos anteriores, serán liquidadores los miembros del órgano de gobierno.

32. artikulua.– Likidatzaileen ahalmenak.

Artículo 32.– Facultades de los liquidadores.

Likidatzaileen ahalmenak hauek dira:

Las facultades de los liquidadores son las siguientes:

a) Likidazio-balantzea prestatzea eta egun horretan elkarteak dituen ondasun-eskubideen inbentarioa eguneratzea.

a) Elaborar el balance de liquidación y actualizar el inventario de bienes y derechos a dicha fecha.

b) Ondarea osorik mantentzen dela zaintzea, horretarako beharrezkoak diren egintza guztiak eginez.

b) Velar por la integridad del patrimonio, realizando todos los actos de conservación que sean precisos.

c) Amaitu gabe dauden eragiketak amaitzea, eta likidazioarekin lotura zuzena duten eta likidaziorako beharrezkoak diren beste eragiketa guztiak egitea.

c) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que guarden relación mediata o inmediata con la liquidación y que resulten precisas a tal fin.

d) Zorrak ordaintzea eta elkarteak bete gabe dituen betebeharrak betetzea.

d) Satisfacer deudas y cumplir las obligaciones pendientes de la asociación.

e) Kredituak kobratzea eta elkartearen titulartasuneko eskubideak exijitzea.

e) Cobrar los créditos y exigir los derechos de que sea titular la asociación.

f) Elkartearen ondasun eta eskubideak diru bihurtzea, hori egiteari egoki irizten bazaio.

f) Realizar los bienes y derechos de la asociación, si se estima conveniente.

g) Sobera den ondarea estatutuen eta Batzar Nagusiak adosten duen eran aplikatzea. Nolanahi ere, aintzat hartu beharko da lege honetako 22. artikuluan aurreikusitako eskubidea.

g) Aplicar el patrimonio sobrante de acuerdo con los estatutos y en la forma que acuerde la Asamblea General, sin perjuicio del derecho previsto en el artículo 22 de esta ley.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean egindako idazpenak deusezta daitezela eskatzea.

h) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

33. artikulua.– Elkartearen kaudimen-gabezia eta likidatzaileen erantzukizuna.

Artículo 33.– Insolvencia de la asociación y responsabilidad de los liquidadores.

1.– Elkarteak kaudimenik ez badauka, presidenteak edo, hala badagokio, likidatzaileek konkurtso-prozedura sustatu behar dute, berehala, eskumena duen epailearen aurrean.

1.– En caso de insolvencia de la asociación, el presidente o la presidenta o, en su caso, los liquidadores han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.

2.– Likidatzaileek, beren eginkizunak betetzeko egindako lana dela-eta, elkartekideen eta hirugarrenen aurrean erantzun behar dute, lege honetan gobernu-organoko kideentzat ezartzen diren baldintza beretan.

2.– Los liquidadores responden por el ejercicio de sus funciones ante la asociación, ante las personas asociadas y ante terceros, en los términos previstos por la presente ley para los miembros del órgano de gobierno.

34. artikulua.– Sobera den ondarearen erabilera.

Artículo 34.– Destino del patrimonio sobrante.

1.– Sobera den ondarea likidazio-balantzearen ondoren geratzen diren ondasun-eskubide guztiek osatuko dute, eta estatutuetan aurreikusita dauden erabileretarako edo irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko edo pribatuentzat erabiliko da, Batzar Nagusiak erabakiko duen eran.

1.– El patrimonio sobrante, constituido por todos los bienes y derechos que lo integran conforme a lo que resulte del balance de liquidación, se aplicará a los fines o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro previstos en los estatutos y en la forma que acuerde la Asamblea General.

2.– Estatutuetan edo desegite-erabakian ez bada zehatz eta banakatuta adierazten zein erakundek jasoko duen geldikina, elkarte edo irabazi-asmorik gabeko beste erakunde jakin batzuei esleituko zaie hura, hau da, elkartearen xede berberak edo antzekoak dituzten eta xede horiek desegin den elkartearen udalerri berean, lurralde historiko berean edo Autonomia Erkidegoan betetzen dituztenei.

2.– En el supuesto de que los estatutos o el acuerdo de disolución no concreten de manera singularizada la entidad receptora del remanente, éste se asignará a asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo finalidades semejantes o análogas a las de la asociación disuelta y en su misma localidad, en su mismo territorio histórico o en la Comunidad Autónoma.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
BAT-EGITEA ETA ERALDATZEA
FUSIÓN Y TRANSFORMACIÓN

35. artikulua.– Elkarteen bat-egitea.

Artículo 35.– Fusión de asociaciones.

1.– Elkarteek beste batzuekin bat egin dezakete, bi eratara: bi elkartek edo gehiagok elkarte berri bat eratuz, edo aurretik baden elkarte batek beste bat edo batzuk xurgatuz.

1.– Las asociaciones podrán fusionarse, ya sea mediante la constitución de una nueva por dos o más de ellas, ya sea mediante la absorción de una o varias por otra ya existente.

2.– Bat-egitearen inguruko egintzetarako batzar nagusi berezira deitu behar da, soilik xede horretarako, eta deialdia elkarte interesdunek egin behar dute. Batzar horretan izan beharreko quoruma eta gehiengoen araubidea elkartea desegiten den kasurako aurreikusitako berak izango dira.

2.– Los actos de fusión requieren la celebración de asamblea general extraordinaria expresamente convocada con este fin por parte de las asociaciones interesadas. El quórum de asistencia y régimen de mayorías de dicha asamblea serán los previstos para la disolución de la asociación.

3.– Bat egiteko prozesuetan ez dago likidazio-fasearen beharrik: elkartearen ondasun, eskubide eta betebehar guztiak sortu den elkarte berriari edo elkarte xurgatzaileari eskualdatzen zaizkio. Bat egiteko betekizunak eta prozedura estatutuetan gara daitezke.

3.– En los procesos de fusión no se requiere la fase de liquidación y se produce un traspaso universal de bienes, derechos y obligaciones a la nueva asociación creada o a la asociación absorbente. Los estatutos podrán desarrollar los requisitos y el procedimiento de la fusión.

4.– Bat egiteko erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrari jakinaraziko zaio, eta erregistroak bere kabuz deuseztatuko ditu bat egin duten elkarteen idazpenak edo xurgatu den elkartearenak edo elkarteenak.

4.– El acuerdo de fusión será comunicado al Registro General de Asociaciones del País Vasco, que cancelará de oficio los asientos de las asociaciones fusionadas o de la asociación o asociaciones absorbidas.

36. artikulua.– Elkartearen eraldaketa.

Artículo 36.– Transformación de la asociación.

1.– Elkarte oro lege honen menpeko ez den elkarte-izaerako erakunde bihur daiteke, erakunde horren berariazko legediak ezartzen dituen betekizunak betez gero.

1.– Toda asociación podrá transformarse en otra entidad de naturaleza asociativa no sujeta a la presente ley, si cumple los requisitos que la legislación específica de esa entidad haya establecido.

2.– Eraldaketarako erabakia hartzeko, batzar nagusi berezira deitu behar da, soilik xede horretarako. Batzar horretan izan beharreko quoruma eta gehiengoen araubidea elkartea desegiten den kasurako aurreikusitako berak izango dira.

2.– El acuerdo de transformación requiere la celebración de asamblea general extraordinaria convocada expresamente con este fin. El quórum de asistencia y régimen de mayorías de dicha asamblea serán los previstos para la disolución de la asociación.

3.– Eraldaketan ez dago likidazioaren beharrik. Eraldaketarako betekizunak eta prozedura estatutuetan gara daitezke.

3.– La transformación no requiere de liquidación. Los estatutos podrán desarrollar los requisitos y el procedimiento de la transformación.

4.– Eraldaketarako erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrari jakinaraziko zaio; erregistroak bere kabuz deuseztatuko du eraldatu den elkartearen idazpena, eta espediente hori eskumena duen erregistroari helaraziko dio.

4.– El acuerdo de transformación será comunicado al Registro General de Asociaciones del País Vasco, que cancelará de oficio el asiento de la asociación transformada y trasladará el expediente al registro que resulte competente.

5.– Lege honen menpeko ez den elkarte-izaerako erakunde oro Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskriba daitekeen elkarte bihur daiteke, baldin eta erakunde horren berariazko legedian horrela jasota badago eta legedi horretan zein lege honetan aurreikusitako betekizun eta prozedurak betetzen baditu.

5.– Toda entidad de naturaleza asociativa no sujeta a la presente ley podrá transformarse en una asociación inscribible en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, si así lo prevé la legislación específica de esa entidad y cumple tanto los requisitos y procedimientos en ella establecidos como los previstos en la presente ley.

37 artikulua.– Inskribatzeko eskubidea.

Artículo 37.– Derecho de inscripción.

Elkartzeko eskubideak berekin dakar eskumena duen elkarte-erregistroan inskribatzeko eskubidea, eta indarrean dagoen legedian ezarritako betekizunak betetzen ez direnean bakarrik uka daiteke.

El derecho de asociación incluye el derecho a la inscripción en el registro de asociaciones competente, que sólo podrá denegarse cuando no se reúnan los requisitos establecidos en la legislación vigente.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ELKARTEEN ERREGISTRO OROKORRA
REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DEL PAÍS VASCO

38. artikulua.– Izaera eta ezaugarriak.

Artículo 38.– Naturaleza y características.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorra justizia arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita dago, bakarra da eta lurralde-bulegoetan deskontzentra daiteke.

1.– El Registro General de Asociaciones del País Vasco, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, tiene carácter unitario, pudiendo desconcentrarse en oficinas territoriales.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorra doakoa eta publikoa da. Publikoa da idazpenen edukiari eta elkarteen estatutuei dagokienez, bai eta erregistro-orrien edukiarekin lotura zuzena eta hur-hurrekoa duten eta erregistroan gordailutu diren agiriei dagokienez ere, eta edozein pertsona edo erakunde publiko edo pribatuk jo dezake erregistro orokorrera.

2.– El Registro General de Asociaciones del País Vasco tiene carácter gratuito y es público respecto del contenido de los asientos, de los estatutos de las asociaciones, así como de los documentos depositados que guarden relación directa e inmediata con el contenido de las hojas registrales. Al registro general puede acceder toda persona o entidad pública o privada.

3.– Erregistroaren publizitaterako, erregistro-orriko idazpenen edukiaren gaineko ziurtagiria eman daiteke; bestela, idazpen horiek, elkartearen estatutuak edo aurreko paragrafoan aipatu diren agiriak erakutsi egin daitezke edo horien kopia eman; orobat, bitarteko informatikoak edo telematikoak ere erabil daitezke. Edozein bide erabiltzen dela ere, datu pertsonalen babesari dagokionez indarrean dagoen legedian aurreikusitakoa bete behar da.

3.– La publicidad del registro se hará efectiva bajo la forma de certificado del contenido de los asientos de la hoja registral, o mediante copia o exhibición de dichos asientos, de los estatutos de la asociación o de los documentos citados en el párrafo anterior, o por medios informáticos o telemáticos, todo ello de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

39. artikulua.– Erregistroko inskripzioak.

Artículo 39.– Inscripciones registrales.

1.– Elkarte bakoitzeko, erregistro-orri bat irekiko da, bai eta protokolo bat ere; protokolo horretan jasoko dira erakunde hori dela-eta sortzen diren agiri guztiak.

1.– Por cada asociación se abrirá una hoja registral, junto con un protocolo en el que se depositarán cuantos documentos se hayan generado en relación con dicha entidad.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, erregelamendu bidez ezartzen den moduan, egintza hauek inskribatu behar dira:

2.– Deberán inscribirse en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, en los términos que se establezcan reglamentariamente, los siguientes actos:

a) Elkartearen eraketa.

a) Constitución de la asociación.

b) Estatutuen aldaketa.

b) Modificación de estatutos.

c) Herri-onura aitortzea eta ezeztatzea.

c) Reconocimiento de utilidad pública y su revocación.

d) Presidentearen, idazkariaren, diruzainaren eta, halakorik badago, kide anitzeko gobernu-organoko kideen izendapena, bai eta horietan guztietan izan daitezkeen aldaketak ere.

d) Designación del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, en su caso, de los miembros del órgano de gobierno colegiado, así como sus variaciones.

e) Federazioetan eta konfederazioetan sartzea edo baja hartzea.

e) Incorporación o baja en federaciones y confederaciones.

f) Desegitea, bat-egitea edo eraldaketagatik edo beste erregistro batera aldatzeagatik gertatzen den baja.

f) Acuerdos de disolución, fusión y transformación y, en su caso, el traslado a otro registro.

3.– Elkarteen idazpenetan beste ohar hauek ere jaso daitezke:

3.– Los asientos de las asociaciones podrán contener también anotaciones relativas a:

a) Elkartearen ordezkaritzak edo bestelako establezimenduak ireki eta ixteari buruzko oharrak.

a) La apertura y cierre de delegaciones u otros establecimientos de la asociación.

b) Inskribatuta dauden elkarteen gaineko ebazpen judizialei buruzko oharrak, ebazpen horiek erregistroan inskribatu beharreko egintzei eragiten badiete.

b) Las resoluciones judiciales referentes a las asociaciones inscritas que afecten a actos susceptibles de inscripción registral.

c) Elkarte barruko auziak direla-eta zerbait jasota uzteko egiten diren behin-behineko idazpenei buruzko oharrak.

c) Anotaciones provisionales de las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre contiendas de orden interno.

4.– Inskribatu beharreko egintzen gaineko erabakiak erregistro orokorrari jakinarazi behar zaizkio, erabakiok hartu eta hilabeteko epean.

4.– Los acuerdos relativos a actos objeto de inscripción deberán ser comunicados al registro general en el plazo de un mes desde que fueron adoptados.

40. artikulua.– Inskripzioen araubide juridikoa.

Artículo 40.– Régimen jurídico de las inscripciones.

1.– Elkarte baten eraketa inskribatzeko eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu behar dira: eraketa-akta, sustatzaile guztiek sinatuta; estatutuak, presidenteak eta idazkariak sinatuta, eta ordezkaritza- eta gobernu-organoak osatzen dituzten pertsonen izenak.

1.– La solicitud de inscripción de la constitución de una asociación irá acompañada del acta de constitución firmada por todas las personas promotoras, de los estatutos firmados por el presidente o la presidenta y el secretario o la secretaria y de la relación nominativa de las personas que integran los órganos de representación y gobierno.

2.– Inskripzioak, gehienez ere, hiru hilabeteko epean egin behar dira, beharrezkoak diren agiri guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean aurkezten direnetik aurrera zenbatuta. Epe hori igaro bada eta ez bada ebazpen adierazirik jakinarazi, eskaera onartu egin dela ulertuko da.

2.– Las inscripciones se practicarán en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de toda la documentación necesaria en el Registro General de Asociaciones del País Vasco. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.

3.– Eskabidean edo harekin batera aurkeztutako agirietan akats formalik aurkitzen bada, edo elkartearen izena beste izen inskribatu bat bezalakoa bada edo akats edo nahasmendurik sorraraz badezake, edo izena marka erregistratu edo ezagun bat bezalakoa bada –haren titularrak berak eskatuta edo haren baimenarekin izan ezik–, inskripzioa egiteko epea eten eta 10 eguneko beste bat irekiko da aurkitu diren akatsak zuzentzeko.

3.– Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud o en la documentación que la acompaña, o cuando la denominación coincida con otra inscrita o pueda inducir a error o confusión con ella, o cuando la denominación coincida con una marca registrada o notoria, salvo que se solicite por su titular o con su consentimiento, se suspenderá el plazo para proceder a la inscripción y se abrirá otro de 10 días para la subsanación de los defectos advertidos.

4.– Eskaera egiten duen erakundea ez badago lege honen aplikazio-eremuan edo ez bada elkarte bat, erregistro orokorrak, erakunde horri entzun ondoren, ezezkoa emango dio inskribatzeari, eta eskatzaileari adieraziko dio zein den erakunde hori inskribatzeko eskumena duen erregistroa edo administrazio-organoa. Ezezkoa arrazoitua izango da beti.

4.– Cuando la entidad solicitante no se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la presente ley o no tenga naturaleza de asociación, el registro general, previa audiencia de la entidad, denegará su inscripción e indicará al solicitante cuál es el registro u órgano administrativo competente para inscribirla. La denegación será siempre motivada.

5.– Elkartearen eraketan ez-zilegitasun penalaren zantzu arrazionalik aurkitzen bada, organo eskudunak ebazpen arrazoitua emango du eta agiri guztiak Ministerio Fiskalari edo jurisdikzio-organo eskudunari helaraziko dizkio; orobat, horren guztiaren berri emango dio erakunde interesdunari, eta eten egingo du administrazio-prozedura harik eta ebazpen judizial irmorik egon arte. Elkartearen jardueretan ez-zilegitasun penalaren zantzu arrazionalik hautemanez gero ere, berdin jokatuko da.

5.– Si se encontraren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la asociación, el órgano competente dictará una resolución motivada y dará traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente; comunicará esta circunstancia a la entidad interesada y suspenderá el procedimiento administrativo hasta tanto recaiga resolución judicial firme. Se actuará de igual modo si se apreciaren indicios racionales de ilicitud penal en las actividades de una asociación.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
ELKARTEGINTZAREN ETA HERRI ONURAREN AITORPENA
RECONOCIMIENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA UTILIDAD PÚBLICA

41. artikulua.– Elkartegintzaren gizarte-balioa eta sustapena.

Artículo 41.– Valor social y fomento del asociacionismo.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoak aitortu eta babestu egiten du elkarteek gizartearen integraziorako duten balioa eta gizartearen barruan betetzen duten eginkizuna, elkarteen bidez herritarrek parte hartzen baitute interes orokor edo partikularreko gaietan, eta hainbat balio zibiko gauzatzen, hala nola elkartasuna, altruismoa, eskuzabaltasuna eta aniztasuna.

1.– El País Vasco reconoce y ampara el valor de integración social y la función comunitaria que representan las asociaciones como expresión de la participación ciudadana en los asuntos de interés general o particular y como manifestación de valores cívicos de solidaridad, altruismo, generosidad y pluralismo.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek elkartegintza sustatuko dute eta interes orokorreko xedeak dituzten elkarteen garapena bultzatuko dute, bai eta elkarte horien batasunen, federazioen eta konfederazioena ere, betiere herri-botereekiko duten askatasuna eta autonomia errespetatuz.

2.– Las administraciones públicas del País Vasco promoverán el asociacionismo e impulsarán el desarrollo de las asociaciones que persigan fines de interés general, así como de sus uniones, federaciones y confederaciones, respetando su libertad y autonomía frente a los poderes públicos.

Era berean, herri-administrazioek ekintza positiboak sustatuko dituzte, hartara emakumeei eta gizonei elkarteen alor eta gune orotan modu parekidean izatea eta parte hartzea eragozten dieten oztopoak kentzeko.

Asimismo, las administraciones públicas promoverán acciones positivas para eliminar los obstáculos que impidan la presencia y participación paritaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos y espacios asociativos.

3.– Herri-erakundeek, zeinek bere lurralde-eremuan, herritarren parte-hartzea sustatzeko, bultzatzeko eta babesteko politika, egitura eta neurriak garatuko dituzte.

3.– Las instituciones públicas desarrollarán políticas, estructuras y medidas de promoción, fomento y soporte de la participación ciudadana en su ámbito territorial.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteek laguntza ekonomikoak eta diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte jarduera eta proiektu jakinak gauzatzeko.

4.– Las asociaciones inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco podrán recibir ayudas económicas y subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos.

42. artikulua.– Herri-onurako elkarteak.

Artículo 42.– Asociaciones de utilidad pública.

Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta dauden elkarteak herri-onurakotzat aitortu ahal izango dira, baldin eta elkarteok, beren jardueren bitartez, interes orokorra edo guztien ongia lortzen laguntzen badute, eta, horretarako, eskuzabaltasun-, altruismo-, elkartasun- eta aniztasun-balioak nabarmen gauzatzen badituzte. Horretaz gainera, honako betekizun hauek bete behar dituzte:

Podrán ser reconocidas de utilidad pública las asociaciones inscritas en el Registro General de Asociaciones del País Vasco que contribuyan, mediante el desarrollo de sus actividades, a la consecución del interés general o del bien común realizando de manera significativa los valores de generosidad, altruismo, solidaridad y pluralismo y cumplan, además, los siguientes requisitos:

a) Interes orokorra edo guztien ongia sustatu behar dute, eta, horretarako, benetan eta jarraituki bete behar dituzte zenbait xede, hala nola izaera zibikoko eta hezkuntza-, zientzia-, kultura-, kirol- edo osasun-izaerako xedeak edo beste hauek eta antzekoak: giza eskubideak sustatzea, gizartean esku hartzea, garapenerako lankidetza, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea, haurrak babestea, aukera-berdintasuna eta tolerantzia bultzatzea, ingurumena defendatzea, gizarte-ekonomia edo ikerketa bultzatzea, boluntariotza sustatzea, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzea, eta etorkinak eta arrazoi fisiko, sozial, ekonomiko edo kulturalak direla-eta baztertuta geratzeko arriskua duten pertsonak promozionatzea eta artatzea.

a) Que se trate de entidades que promuevan el interés general o el bien común mediante la efectiva y continuada realización de fines de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los derechos humanos, de intervención social, de cooperación al desarrollo, de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención de las personas inmigrantes y de quienes se encuentren en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros fines de similar naturaleza.

b) Beren jardunean, ez dute batez ere eta eskuarki bakoitzak bere kideen onura bilatu behar, elkartekoak ez diren beste batzuena baizik.

b) Que su actividad no se dirija de manera principal y habitual a beneficiar a sus asociados y asociadas, sino a terceras personas ajenas a la asociación.

c) Bitarteko pertsonal eta material nahikoa eta antolamendu egokia izan behar dituzte, estatutuetan ezartzen diren xedeak beteko direla bermatzeko.

c) Que dispongan de los medios personales y materiales suficientes y de una organización adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

d) Haietako bakoitzak lan- edo zerbitzu-harreman baten bitartez kontratatuta dituen elkartekideen kopuruak ez du handia izan behar elkartekideen kopuru osoa kontuan hartuta.

d) Que el número de personas asociadas contratadas mediante relación laboral o de servicios por la propia asociación sea escasamente relevante en relación con el conjunto de asociados y asociadas.

e) Frogatu behar dute estatutuetako xedeak benetan eta eskuarki bete dituztela, inskribatzeko eskaera egin aurreko hiru urteetan gutxienez.

e) Que acrediten un cumplimiento efectivo y habitual de los fines estatutarios al menos durante los tres años anteriores a la presentación de la solicitud.

f) Haien gobernu-organoetako kideek doan bete behar dute kargua, inolako ordainsaririk jaso gabe. Dena den, ordainsari egokia jaso ahal izango dute gobernu-organoko kide izate hutsagatik dagozkien eginkizunez bestelako zerbitzuak egiteagatik.

f) Que los miembros del órgano de gobierno desempeñen sus cargos gratuitamente y sin percibir retribución alguna. No obstante, podrán recibir una retribución adecuada por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de dicho órgano.

g) Ekonomia-kudeaketa txukuna eta gardena egin behar dute.

g) Que lleven a cabo una ordenada y transparente gestión económica.

h) Benetan egiten dituzten jarduerek egokiak izan behar dute bilatzen diren interes orokorreko xedeetarako.

h) Que las actividades efectivamente realizadas sean adecuadas a los fines de interés general perseguidos.

43. artikulua.– Herri-onurako elkarteen eskubideak.

Artículo 43.– Derechos de las asociaciones de utilidad pública.

Herri-onurakotzat aitortu diren elkarteek eskubide hauek izango dituzte:

Las asociaciones reconocidas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos:

a) Beren agiri guztietan "Eusko Jaurlaritzak herri-onurakotzat aitortua" aipamena erabiltzeko eskubidea.

a) Utilizar la mención "Reconocida de utilidad pública por el Gobierno Vasco" en toda clase de documentos.

b) Une bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskubide, onura eta salbuespenez –ekonomikoak, administratiboak, zergen arlokoak eta sozialak– gozatzeko eskubidea.

b) Disfrutar de los derechos, beneficios y exenciones de carácter económico, administrativo, tributario, fiscal y social que se establezcan por la normativa vigente en cada momento.

c) Doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea, berariazko legediak ezartzen dituen baldintzetan.

c) Recibir asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en su legislación específica.

d) Entzunak izateko eskubidea, eragindako herritarrak biltzen edo ordezkatzen dituzten neurrian, bai elkarteen xedeekin lotura zuzena duten izaera orokorreko xedapenak prestatzerakoan, bai elkarteentzat garrantzi berezia duten planak eta programak prestatzerakoan, betiere elkarteoi entzuteko administrazio eskudunak ezartzen duen prozeduraren arabera.

d) Ser oídas, en la medida en que agrupen o representen a los ciudadanos afectados, en la elaboración de disposiciones de carácter general relacionadas directamente con sus fines, así como en la elaboración de planes y programas de singular trascendencia para ellas, con arreglo al procedimiento establecido al efecto por la administración competente.

44. artikulua.– Herri-onurako elkarteen betebeharrak

Artículo 44.– Obligaciones de las asociaciones de utilidad pública.

1.– Herri-onurakotzat aitortu diren elkarteek aurreko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak aurkeztu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, ekitaldi hori amaitu eta hurrengo sei hilabeteen barruan; horrekin batera, ekitaldi horretan elkarteek burutu dituzten jarduerak deskribatzen dituen txosten bat ere aurkeztu behar dute.

1.– Las asociaciones reconocidas de utilidad pública deberán presentar ante el Registro General de Asociaciones del País Vasco las cuentas anuales del ejercicio anterior en el plazo de seis meses siguientes a su finalización, junto con una memoria descriptiva de las actividades realizadas en dicho ejercicio.

2.– Urteko kontu horiek elkarteek duten ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela eman behar dute, bai eta elkarteek izan dituzten sarrera publikoen eta pribatuen jatorria, zenbatekoa, erabilera eta aplikazioa islatu ere.

2.– Dichas cuentas anuales deben expresar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos y privados percibidos.

3.– Herri-onurako elkarteek, orobat, Herri Onurako Elkarteen Babesletzak beren jarduerei eta funtzionamenduari buruz eskatzen dizkien informazio eta agiri guztiak eman behar dizkiote babesletzari.

3.– Asimismo, deberán facilitar al Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública cuanta información y documentación les requiera en relación con sus actividades y funcionamiento.

45. artikulua.– Herri-onura aitortzea.

Artículo 45.– Reconocimiento de utilidad pública.

1.– Herri-onura diskrezionaltasunez aitortuko da, elkarteak aurrera eramandako xedeek eta jarduerek jasotzen duten balorazioaren arabera.

1.– El reconocimiento de utilidad pública tiene carácter discrecional en función de la valoración que merezcan los fines y actividades desarrollados por la asociación.

2.– Eusko Jaurlaritzak egingo du herri-onuraren aitorpena, Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez. Dekretu-proposamena gaiaren arabera dagokien sailek eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak egingo dute, eta azken sail horrek izapidetuko ditu bai prozedura eta bai hartan sor daitezkeen auzi guztiak.

2.– El Gobierno Vasco realizará el reconocimiento de utilidad pública mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno a propuesta de los departamentos que corresponda en función de la materia y, en todo caso, del departamento competente en materia de justicia, el cual tramitará el procedimiento y dirimirá cuantas cuestiones pudieran surgir en él.

3.– Herri-onuraren aitorpena ezeztatu egin daiteke, Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten bidez eta elkarteari entzun ondoren. Ezeztatu egingo da baldin eta ez bada egiaztatzen aitorpen hori ahalbidetu zuten betekizunak betetzen jarraitzen dela, edo elkarte mota horrek dituen betebeharretan ez-betetze larri eta errepikatua gertatzen bada.

3.– El reconocimiento de utilidad pública podrá ser revocado mediante decreto del Gobierno Vasco, previa audiencia de la asociación, cuando no se acredite el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al citado reconocimiento o se produzca un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociación.

4.– Erregelamendu bidez garatuko da herri-onura aitortzeko prozedura eta, hala badagokio, aitorpen hori ezeztatzeko prozedura. Erregelamendu bidez ezarritako epea amaitzen bada eta ez badago ebazpen adierazirik, eskaera ezetsitzat joko da.

4.– Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento para el reconocimiento de utilidad pública y, en su caso, para su revocación. Finalizado el plazo reglamentario sin resolución expresa, se entenderá desestimada la petición.

5.– Herri-onuraren aitorpenaren adierazpena eta ezeztapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

5.– La declaración y la revocación del reconocimiento de utilidad pública se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco.

46. artikulua.– Herri Onurako Elkarteen Babesletza.

Artículo 46.– Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública.

1.– Herri Onurako Elkarteen Babesletzak aholkua eta laguntza teknikoa emango die elkarteei, eta elkarteon jarraipena egingo du.

1.– El Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública desempeñará funciones de asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento de estas entidades.

2.– Honakoak dira babesletzaren eginkizunak:

2.– Al protectorado le corresponderán las siguientes funciones:

a) Inskribatuta dauden elkarteei aholkularitza eta informazioa ematea herri-onuraren aitorpena lortzeko beharrezkoak diren betekizunei eta prozedurari buruz, bai eta aitorpen horrek dituen ondorio guztiei buruz ere.

a) Asesorar e informar a las asociaciones inscritas acerca de los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de utilidad pública, así como de sus consecuencias de todo tipo.

b) Herri-onura aitortzeko oinarri izan ziren betekizun guztiak benetan mantentzen direla zaintzea.

b) Velar por el efectivo mantenimiento de los requisitos que fundamentaron el reconocimiento de utilidad pública.

c) Elkarte horien izatearen, xedeen eta jardueren berri jendartean zabaltzea, gizarteak eta interesdunek ezagut ditzaten.

c) Dar publicidad de la existencia, fines y actividades de estas asociaciones al objeto de lograr su conocimiento por parte de la sociedad y posibles interesados.

d) Elkarte horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean aurkeztu dituzten agiriak aztertzea eta agirion jarraipena egitea.

d) Examinar y realizar un seguimiento de la documentación presentada por estas asociaciones en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

e) Herri-onurako elkarteei aplikagarri zaizkien funtsezko araudirako eta zerga-araudirako aldaketak bultzatzea herri-administrazio eskudunen aurrean, aldaketa horiek egitea komeni dela uste denean.

e) Impulsar ante las administraciones públicas competentes las modificaciones que se considere oportuno realizar en la normativa sustantiva y tributaria aplicables a las asociaciones de utilidad pública.

3.– Babesletza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak gauzatuko du, justizia arloan eskuduna den sailaren bitartez. Sail horrek lankidetza eta laguntza eskatu ahal izango die elkarteek diharduten sektorean eskumenak dituzten sailei.

3.– El protectorado será ejercido por la Administración general del País Vasco a través del departamento competente en materia de justicia. Dicho departamento podrá recabar la colaboración y asistencia de aquellos departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollen sus actividades estas asociaciones.

XIII. KAPITULUA
CAPÍTULO XIII
ELKARTEEN BATASUNAK
UNIONES DE ASOCIACIONES

47. artikulua.– Elkarteen batasunak.

Artículo 47.– Uniones de asociaciones.

1.– Elkarteek, beren xedeak hobeto lortzearren, federazioak era ditzakete, lurraldea edo sektorea oinarri hartuta. Federazioek, irizpide berberen arabera, konfederazioak era ditzakete elkarrekin batuz. Orobat, elkarteak libre dira beren artean edo beste edozein erakunderekin batzeko edo elkartzeko.

1.– Para la mejor consecución de sus fines las asociaciones pueden constituir federaciones con base territorial o sectorial. Las federaciones pueden agruparse en confederaciones con los mismos criterios. Asimismo, las asociaciones pueden unirse o asociarse libremente entre ellas o con cualesquiera otras entidades.

2.– Lege honetan elkarteei buruz jasotzen diren aipamenak, bai elkarteen eraketa eta funtzionamenduari buruzkoak, bai eta beste edozein aldiri buruzkoak ere, berdin ezarriko zaizkie federazioei, konfederazioei eta elkarteek era ditzaketen bestelako batasunei.

2.– Las referencias contenidas en esta ley a las asociaciones, tanto para su constitución y funcionamiento como para cualquier otro extremo, se aplicarán también a las federaciones, confederaciones y demás modalidades de uniones.

XIV. KAPITULUA
CAPÍTULO XIV
ELKARTEEN KONTSEILU SEKTORIALAK
CONSEJOS SECTORIALES DE ASOCIACIONES

48. artikulua.– Elkarteen kontseilu sektorialak.

Artículo 48.– Consejos sectoriales de asociaciones.

1.– Herritarrei herri-arazoetan parte hartzeko bidea emango dien herri-administrazioen eta elkarteen arteko lankidetza bermatzeko, elkarteen kontseilu sektorialak eratu ahal izango dira, jardute-eremu jakinetan kontsulta-, informazio- eta aholku-organo izan daitezen.

1.– A fin de asegurar la colaboración entre las administraciones públicas y las asociaciones, como cauce de participación ciudadana en los asuntos públicos, se podrán constituir consejos sectoriales de asociaciones, como órganos de consulta, información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación.

2.– Elkarteen kontseilu sektorialak herri-administrazioen eta elkarteen ordezkariek osatuko dituzte, eta gaian aditu direnak ere har ditzakete barnean.

2.– Los consejos sectoriales de asociaciones estarán integrados por representantes de las administraciones públicas y de las asociaciones, y podrán contar con miembros cualificados según la materia.

3.– Kontseilu hauen sortzea, osaera, eskumenak, jarduera-araubidea eta behin betiko atxikitzea erregelamendu bidez eta sektore bakoitzerako erabakiko dira.

3.– Reglamentariamente, y para cada sector concreto, se determinará su creación, composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción definitiva.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Diru-bilketen erantzukizuna.

Primera.– Responsabilidad por recaudaciones.

Legezko helburu jakin baterako dirua biltzeko xedearekin eske eta harpidetza publikoak, ongintzako ekitaldiak edo aldi baterako antzeko ekimenak sustatzen dituztenek erantzukizun pertsonal eta solidarioa izango dute, bildu dituzten kopuruen administrazioa eta erabilera direla-eta, diru hori lortzen lagundu duten pertsonen aurrean.

Los promotores de cuestaciones y suscripciones públicas, actos benéficos y otras iniciativas análogas de carácter temporal, destinadas a recaudar fondos para cualquier finalidad lícita y determinada, responderán personal y solidariamente de la administración y destino de las cantidades recaudadas frente a las personas que hayan contribuido a la obtención de dichos fondos.

Bigarrena.– Sustapen-neurriak.

Segunda.– Medidas de fomento.

Euskal herri-administrazioek elkarteen jardute-eremuan planteatzen diren gatazkak ebazteko jardunbide estrajudizialak sortu eta erabiltzea bultzatuko dute.

Las administraciones públicas vascas fomentarán la creación y la utilización de mecanismos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que se planteen en el ámbito de la actuación de las asociaciones.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Estatutuak egokitzea.

Primera.– Adaptación de estatutos.

Lege hau indarrean sartu aurretik eratu ziren elkarteek, lege honen kontrako klausularik badute beren estatutuetan, aldatu egin beharko dituzte estatutuok, urtebeteko epean, lege berrira egokitzeko.

Las asociaciones constituidas antes de la entrada en vigor de la presente ley que se rijan por estatutos que contengan cláusulas contrarias a ella deberán modificar sus estatutos, para adaptarlos a la nueva norma, en el plazo de un año.

Bigarrena.– Diruzko eta bestelako laguntzak ordaintzea.

Segunda.– Abono de subvenciones y ayudas.

Eusko Jaurlaritzak sei hilabeteko epean ordaindu beharko ditu elkarteei beren jardueretarako dagozkien diruzko eta bestelako laguntzak, eta epea laguntza horietarako deialdien oinarriak argitaratzen direnetik hasiko da kontatzen.

El Gobierno Vasco deberá proceder al abono de las subvenciones y ayudas a que tengan derecho las asociaciones para el desarrollo de sus actividades en el plazo de seis meses desde que se publiquen las bases de la respectiva convocatoria.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indargabetuta geratzen da Bazkunei buruzko otsailaren 12ko 3/1988 Legea, bai eta lege honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak ere.

Primera.– Queda derogada la Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente ley.

Bigarrena.– Indargabetuta geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorraren jarduketengatiko tasak.

Segunda.– Quedan derogadas las tasas por las actuaciones del Registro General de Asociaciones del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendu bidez garatzea.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio lege hau garatu eta ezartzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Elkarteko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen aldaketa.

Segunda.– Modificación de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

Laugarren xedapen gehigarria gehitzen zaio Euskal Autonomia Elkarteko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legeari, honela idatzita:

Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, con el siguiente texto:

"Laugarrena.– Pertsona juridiko publikoek eratutako fundazioak.

"Cuarta.– Fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas.

1.– Helburua.

1.– Finalidad.

Pertsona juridiko publikoek fundazioak eratu edo fundazioen eraketan parte hartu ahal izango dute, baldin eta partikularrek edo beste erakunde publiko zein pribatu batzuek interes orokorreko jardueretan parte har dezaten bultzatzeko soilik badira eta baldin eta horrek ez badakar fundazioek bere gain hartzea ahalmen publikoen erabilera edo nahitaezko zerbitzu publikoen eskaintza.

Las personas jurídicas públicas podrán constituir o participar en la constitución de fundaciones exclusivamente para promover la participación de los particulares o de otras entidades públicas o privadas en actividades de interés general y siempre que ello no suponga la asunción por parte de las fundaciones del ejercicio de potestades públicas o de la prestación de servicios públicos obligatorios.

2.– Sortzea eta iraungitzea.

2.– Creación y extinción.

a) Pertsona juridiko publikoek fundazioak eratzeko, baimena eman beharko du gobernu-organo eskudunak, kasuan kasuko erabakia hartu baino lehen, eta erakunde bakoitzean ogasunaren eta araubide juridikoaren arloan eskudunak diren organoek aldeko txostenak egin eta gero.

a) La constitución de fundaciones por parte de las personas jurídicas públicas deberá ser autorizada por el órgano de gobierno que resulte competente, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo, previos informes favorables de los órganos competentes en materia de hacienda y régimen jurídico de cada institución.

b) Pertsona juridiko publiko batek fundazio bat eratzeari edo fundazioan parte hartzeari buruzko espediente administratiboan, memoria bat sartu beharko da, besteak beste behar adina justifikatzeko zer dela-eta uste den hobeto lortuko direla interes orokorreko helburuak fundazio baten bitartez, indarrean dagoen legerian jasotako beste forma juridiko publiko edo pribatu batzuen bitartez baino.

b) En el expediente administrativo relativo a la constitución o a la participación en una fundación por parte de una persona jurídica pública deberá incluirse una memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen de manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que se alcanzará una mejor consecución de los fines de interés general a través de una fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.

c) Espediente horretan memoria ekonomiko bat ere erantsi beharko da, iritzia emateko ea hasieran aurreikusitako zuzkidura behar adinakoa den, bai eta fundazioaren jarraipena bermatzeko beharrezkoak diren etorkizuneko aurrekontu-konpromisoei buruzko iritzia emateko ere. Espedientean, gainera, estatutuen zirriborro bat ere erantsiko da, aldez aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren eta Erregistroaren oniritzia jasota.

c) También deberá obrar en el citado expediente una memoria económica que se pronunciará sobre la suficiencia de la dotación inicialmente prevista, así como sobre los compromisos presupuestarios futuros necesarios para garantizar su continuidad. Asimismo, se acompañará de un borrador de estatutos previamente informado por el Protectorado y el Registro de Fundaciones del País Vasco.

3.– Lege-araubidea.

3.– Régimen legal.

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzak eta pertsona juridiko publiko bakoitzaren kontratazio eta funtzio publikoko organo eskudunek zainduko dute fundazio horiek egindako kontratazioak kontratu publikoei buruzko legeriari atxikitzen zaizkiola, bai eta nolanahi ere publizitate- eta lehia-printzipioei ere. Orobat zainduko dute berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioei jarraituko zaiela langileak aukeratzeko deialdietan.

a) El Protectorado de Fundaciones del País Vasco y los órganos competentes en materia de contratación y función pública de cada persona jurídica pública velarán por que las contrataciones que realicen estas fundaciones se ajusten a la legislación aplicable en materia de contratación pública, y en todo caso a los principios de publicidad y concurrencia, así como por que la selección de su personal se rija por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria.

b) Zuzenean nahiz zeharka merkataritza- edo industria-jarduerak egiten dituzten pertsona juridiko publikoek eratuta daudenean edo horiek partaide dituztenean, fundazioek lehia askearen printzipio eta arauei jarraiki jardungo dute.

b) Las fundaciones constituidas o participadas por personas jurídicas públicas que realicen, directa o indirectamente, actividades mercantiles o industriales ajustarán su actuación a los principios y normas de la libre competencia.

4.– Erakunde instrumentalek eratutako fundazioak.

4.– Fundaciones constituidas por entes instrumentales.

Xedapen gehigarri hau aplikagarri izango zaio merkataritza-sozietateek fundazioak eratzeari edo fundazioetan parte hartzeari, baldin eta sozietate horien kapital sozial gehiena pertsona juridiko publiko batena edo batzuena bada. Era berean, aplikagarri izango zaio, oro har, pertsona juridiko publiko horien beste edozein erakunde instrumentalek fundazioak eratzeari edo fundazioetan parte hartzeari".

La presente disposición adicional será aplicable a la constitución o participación de fundaciones por parte de sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a una o varias personas jurídicas públicas, y en general a la constitución o participación de fundaciones por cualquier otro ente instrumental de dichas personas jurídicas públicas."

Hirugarrena.– Indarrean sartzea.

Tercera.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko ekainaren 27a.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de junio de 2007.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.


Azterketa dokumentala


Análisis documental