Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2007ko maiatzaren 23a, asteazkena

N.º 98, miércoles 23 de mayo de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
2938
2938

AGINDUA, 2007ko otsailaren 13koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren estatutuak onartzeko dena.

ORDEN de 13 de febrero de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.22 artikuluan ezartzen denez, profesionalen elkargoen eta tituludun lanbideen alorreko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio, ez beste inori, Espainiako Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan agindutakoa hautsi gabe, betiere.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea eta profesionalen elkargoei eta kontseiluei eta Tituludun Lanbideen Erregistroaren Araudiari buruzko otsailaren 3ko 21/2004 Dekretua aipatu eskumenaren indarrez eman ziren. Legeko 33. artikuluan eta dekretuko 38. artikuluan ezartzen denez, elkargoen estatutuak eta horien aldaketak Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari jakinarazi beharko zaizkio. Gero, sail horrek, estatutuok legearen barruan daudela egiaztatu ondoren, behin betiko onartuko ditu, agindu baten bitartez. Azkenik, agindua, estatutuekin batera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da eta Tituludun Lanbideen Erregistroan inskribatuko.

La Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales y el Decreto 21/2004, de 3 de febrero, sobre el Reglamento del Registro de Profesiones Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales, dictadas ambas en virtud de la citada competencia, establecen en sus artículos 33 y 38 respectivamente que los estatutos colegiales, así como su reforma, serán comunicados al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco para su aprobación definitiva, previa verificación de su legalidad, mediante Orden que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco conjuntamente con los estatutos e inscrita en el Registro de Profesiones Tituladas.

Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren estatutuak legearen araberakoak direla egiaztatuta, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeak ematen dizkidan eskumenak erabiliz, hau

Verificada la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia, en virtud de las competencias que me otorga la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Onarpena.

Artículo 1.– Aprobación.

Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren estatutuak onartzea, eta honako hau adieraztea: administrazio- edo lan-zuzenbidearen bidez araututako zerbitzu-harremanaren bitartez Administrazioari lotutako lan-harremanetako profesionalei ez zaie exijituko Elkargoan sartzea lanbidean jardun ahal izateko. Hala ere, lanbidean arlo pribatuan jardun nahi badute, beharrezkoa izango dute elkargokide egitea, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 30. artikuluan jasotakoaren arabera beharrezkoa baldin bada.

Aprobar los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia indicando, a efectos de seguridad jurídica, que la incorporación al Colegio para el ejercicio de la profesión no podrá ser exigida a los profesionales vinculados con la Administración pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho administrativo o laboral. No obstante, precisarán de colegiación para el ejercicio privado de su profesión si así fuere exigible de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

2. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 2.– Publicación.

Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren estatutuak agindu honen eranskinean argitaratzea.

Ordenar la publicación de los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia como anexo a la presente Orden.

3. artikulua.– Inskripzioa.

Artículo 3.– Inscripción.

Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren estatutuak Tituludun Lanbideen Erregistroan inskribatzea, erregistroa formalki osatzen den unean.

Ordenar la inscripción de los Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia en el Registro de Profesiones Tituladas en el momento en que éste sea constituido formalmente.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2007ko otsailaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2007.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

BIZKAIKO LAN HARREMANETAKO GRADUATUEN ELKARGO OFIZIALAREN ESTATUTUAK
ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BIZKAIA
LEHENENGO TITULUA
TÍTULO PRIMERO
ELKARGOA
DEL COLEGIO

1. artikulua.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofiziala zuzenbide publikoko korporazioa da, lanbide-izaera, berezko nortasun juridikoa eta bere xedeak bete ahal izateko erabateko gaitasuna dituena.

Artículo 1.– El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia es una Corporación de derecho público, de carácter profesional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Bizkaiko lan-harremanetako graduatuen elkargo ofizialak lurralde-eremu horretan lanbidean jarduten duten lan-harremanetako graduatu guztiak nahitaez biltzen ditu eta, nahi izanez gero, baita lurralde horretan jardun ez arren, kide izateko eskaera egiten dutenak ere; horrek ez du alde batera uzten estatutu hauetako 13.2 artikuluan ezarritakoa.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia, agrupa de forma obligatoria a todos los Graduados Sociales que ejercen su profesión en el territorio de su demarcación y, con carácter voluntario a los que, no ejerciendo en dicho territorio, así lo soliciten; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de actuación prevista en el artículo 13.2 de éstos Estatutos.

Elkargoaren helburua lan-harremanetako graduatuen lanbidea eta elkargokideen interes profesionalak esklusiboki ordezkatzea eta defendatzea da, gizartean dauden interes eta behar orokorrekin bat etorriz.

La finalidad del Colegio es la representación y defensa de la profesión de Graduado Social y de los intereses profesionales de los colegiados en congruencia con los intereses y necesidades generales de la sociedad.

2. artikulua.– 1.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofizialaren eraginpeko lurralde-eremua Bizkaiko lurralde historikoak duena da.

Artículo 2.– 1.– El ámbito territorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia comprende el territorio histórico de Bizkaia.

2.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoak Bilboko hirian du egoitza, Lutxana kaleko 4. zenbakiko hirugarren solairuan. Gobernu Batzordeak proposatuta Batzar Nagusiak erabaki ahal izango du egoitza aldatzea, betiere Bilboko hiriaren barruan, baina horrek ez du alde batera utziko Batzar Nagusiaren erabakiz beste udal batzuetan ordezkaritzak irekitzeko aukera.

2.– El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia tiene su domicilio en la Villa de Bilbao, calle luchana, n.º 4-3.º, que podrá ser trasladado por acuerdo de la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno, teniendo como límite geográfico la Villa de Bilbao, sin perjuicio de que puedan abrirse delegaciones en otros municipios por acuerdo de la Asamblea General.

3. artikulua.– Elkargoa estatutu hauengatik gidatuko da eta bertan aurreikusten ez den guztirako abenduaren 16ko 3549/1977 Errege Dekretuak onartutako lan-harremanetako graduatuen elkargo ofizialen estatutuengatik eta aplikaziokoak gerta daitezkeen gainerako lege-xedapenengatik.

Artículo 3.– El Colegio se regirá por este Estatuto y todo lo no previsto en ellos, por los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales aprobados por Real Decreto 3549/1977, de 16 de diciembre y aquellas otras disposiciones legales que le resulten de aplicación.

Estatutu hauek aldatzeko beharrezkoa izango da bereziki horretarako deitutako Aparteko Batzar Nagusiak hartutako erabakia, eta bertan egon beharko dute, edo bestela behar bezala ordezkatuak, gutxienez elkargokideen %10ak. Estatutuen aldaketak onartu ondoren, Eusko Jaurlaritzako elkargo ofizialen arloan eskumena duen sailera bidaliko dira, aktaren ziurtagiriarekin batera, erregistratzeko eta argitaratzeko.

Para la modificación de este Estatuto será necesario acuerdo mayoritario adoptado en Asamblea General Extraordinaria, especialmente convocada al efecto, debiendo estar presentes o debidamente representados, al menos, el 10% de los Colegiados. Una vez aprobadas las modificaciones junto con la certificación del Acta, se remitirán para su registro y publicación al Departamento competente en materia de Colegios Profesionales del Gobierno Vasco.

1.– Aktaren ziurtagiria, halaber, Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusira bidaliko da.

1.– Asimismo se remitirá la citada certificación del Acta al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

2.– Gobernu Batzordeak elkargokide guztiei eta Kontseilu Nagusiari bidaliko die estatutuak aldatzeko proiektua, hilabeteko epean egoki irizten dituzten zuzenketak aurkeztu ahal ditzaten. Jendeari jakinarazteko aldia ere irekiko da, iragarkiak ipiniz Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta elkargoaren lurralde-eremuan gehien saltzen diren bi egunkarietan.

2.– La Junta de Gobierno enviará a todos los colegiados y al Consejo General el proyecto de modificación de Estatutos, para que en el plazo de un mes, puedan presentar las enmiendas que consideren oportunas. Igualmente se abrirá un período de información pública mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en los dos diarios de mayor tirada del ámbito territorial del Colegio.

3.– Zuzenketa guztiak jaso ondoren, elkargoak zuzenketa horiek elkargokide guztiei bidaliko dizkie, jakinaren gainean egon daitezen.

3.– Una vez recepcionadas todas las enmiendas, el Colegio enviará a todos los Colegiados dichas enmiendas para su conocimiento.

4.– Aparteko Batzar Nagusia Gobernu Batzordeak zehaztu beharreko egunean egingo da, zuzenketak aurkezteko epea amaitu eta ondorengo 15 eta 20 egun bitartean, estatutuen aldaketa onartzeko.

4.– La Asamblea General Extraordinaria para la aprobación de la modificación de los Estatutos, se celebrará en una fecha a determinar por la Junta de Gobierno entre los 15 y los 20 días posteriores a la finalización del plazo de presentación de enmiendas.

5.– Aurretik esandakoa alde batera utzi gabe, Profesionalen Elkargo eta Kontseiluen eta Tituludun Lanbideen Erregistroaren Arautegia arautzen duen Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 3ko 21/2004 Dekretuko 38. artikuluan zehaztutako prozedura jarraituko da, halaber, estatutuak aldatzeko.

5.– No obstante lo anterior, para la modificación de los Estatutos se seguirá, igualmente, el procedimiento determinado en el artículo 38, del Decreto 21/2004, de 3 de febrero, del Gobierno Vasco, por el que se regula el Reglamento de Registro de Profesiones Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales.

4. artikulua.– Estatutu hauen bitartez elkargokide guztiek parte hartze askea eta berdina dutenez, elkargoko barne egituraren eta jarduera-erregimenaren izaera demokratikoa bermatzen da.

Artículo 4.– Mediante el presente Estatuto se garantiza, a través de la libre e igual participación de todos los colegiados, el carácter democrático de la estructura interna y del régimen de funcionamiento del Colegio.

5. artikulua.– 1.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoari dagokio, bere lurralde-eremuaren barruan, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 24. artikuluak esleitzen dizkion eragitekoak.

Artículo 5.– 1.– Corresponde al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia, dentro de su ámbito territorial, el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Los Colegios y Consejos Profesionales.

2.– Eskumen orokorra alde batera utzi gabe, oinarrizko egiteko hauek ditu atxikita:

2.– Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas las siguientes funciones básicas:

a) Elkargokideen lanbide-jarduera antolatzea bere eskumenaren eremuan, kalitatearen maila egokia zainduz, eta elkargokideen etengabeko prestakuntzaren eta hobekuntzaren bitartez.

a) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por un adecuado nivel de calidad, mediante la formación y perfeccionamiento continuado de los mismos.

b) Elkargokideen jarduera lanbideko eta zerbitzatzen duten gizarteak eskatzen dituen arau deontologikoetara egokitzen dela ziurtatzea, nolanahi ere, herritarren eskubideak errespetatuz eta ziurtatuz.

b) Asegurar que la actividad de los colegiados se someta, en todo caso, a las normas deontológicas de la profesión y a las requeridas por la sociedad a la que sirven, respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos.

c) Lan-harremanetako graduatuen lanbidea gauzatzearekin lotuta dauden interes orokorrak egoki bete daitezela ahalegintzea.

c) Procurar la adecuada satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión de Graduados Social.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioekin lankidetzan aritzea, bere eskumenak gauzatzerakoan, lanbide-elkargoei buruz autonomiako eta estatuko Legean aurreikusita dagoen bezala.

d) Colaborar con las Administraciones Públicas del País Vasco en el ejercicio de sus competencias, en los términos previstos en la Ley de Colegios Profesionales Autonómica y Estatal.

e) Elkargokideen gain diziplina-ahalmenak gauzatzea, Konstituzioaren printzipioak eta arloan legezkoak direnak zorrotz beteaz.

e) Ejercer las facultades disciplinarias sobre los profesionales colegiados con sujeción estricta a los principios constitucionales y legales en la materia.

f) Lanbidearen ordezkotza eta defentsa egitea administrazioaren, erakundeen, epaitegien, entitateen eta norbanakoen aurrean, lanbidearen interesak ukitzen dituzten auzietan parte hartzeko eta, legearekin bat, eskabide-eskubidea gauzatzeko.

f) Ostentar la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición conforme a la Ley.

g) Lege orokor eta bereziak, lanbide-estatutuak edo elkargoko organoek euren eskumeneko arloetan hartutako arau eta erabakiak betetzea eta kidetuei betearaztea, horretarako araubide juridikoak uzten dituen bitarteko koertzitibo guztiak eta estatutu hauetan beren beregi ezartzen direnak erabilita.

g) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales, los Estatutos Profesionales, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia, utilizando para ello los medios coercitivos permitidos por el ordenamiento jurídico y los que así se establezcan expresamente en este Estatuto.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek landutako arauzko proiektuen berri ematea, gobernuko organoen egitekoei, eremuei, ordainsariei eta bateraezintasunei buruzkoak, prestakuntzako edo espezializazioko ikastaroei buruzkoak eta lanbideari dagozkion diplomei buruzkoak.

h) Informar los proyectos normativos elaborados por las instituciones del País Vasco relativos a las funciones, ámbitos, honorarios, las incompatibilidades de los miembros de sus órganos de gobierno, cursos de formación o especialización y diplomas que afecten a la profesión.

i) Estatutuak modu autonomoan onartzea, araubide juridikoak ezarritako beste mugarik gabe.

i) Aprobar sus Estatutos de manera autónoma sin más limitaciones, que las impuestas por el ordenamiento jurídico.

j) Aurrekontu arruntak eta apartekoak onartzea.

j) Aprobar sus presupuestos ordinarios y extraordinarios.

k) Kideek ordaindu beharrekoa arautzea eta eskatzea, bai elkargoko bidetik eta bai jurisdikzioaren bidetik ere.

k) Regular y exigir las aportaciones económicas de sus miembros, tanto en la vía colegial como en la vía jurisdiccional.

l) Elkargoan kidetutakoen intereseko diren lanbideko, prestakuntzako, kulturako, laguntzako eta aurreikusteko jarduerak eta zerbitzu erkideak antolatzea. Beharrezkoak diren bitartekoekin sostengu ekonomikoa ematea eta, hala egokituz gero, graduatu ondoko elkargokideen lanbide-heziketarako eta gainerakoentzako lanerako prestakuntzarako ikastaroak antolatzea

l) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión, u otros análogos. Proveer el sostenimiento económico con los medios necesarios y organizar, en su caso, cursos para la formación profesional y ocupacional de los colegiados post-graduados y terceros.

m) Lanbide-ordainsariak kobratzeaz arduratzea, elkargoak zerbitzu hori sortua duenean; betiere elkargokideak bere kabuz eta modu adieraziz eskatzen duenean, estatutu hauetan ezarritako baldintzekin eta kasuekin bat.

m) Encargarse del cobro de los honorarios profesionales siempre que el colegiado lo solicite libre y expresamente, de acuerdo con las condiciones y en los casos establecidos en estos Estatutos, cuando el Colegio tuviese creado dicho servicio.

n) Bitartekaritza edo arbitraje bidean parte hartzea, elkargokideen artean lanbidearekin lotutako arrazoiengatik sor daitezkeen arazo eta desadostasunak laudoz edo alderdiek eskatuta ebatziz, hala nola, elkargokideek egindako lanetatik eratortzen diren betebeharrak.

n) Intervenir en vía de conciliación o arbitraje, resolviendo, en su caso, por laudo a instancia de las partes en las cuestiones y discrepancias, que puedan suscitarse entre los colegiados por motivos relacionados con la profesión, tal como el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por éstos.

ñ) Bidegabeko lehia eta intrusismoa ekiditeko beharrezkoak diren neurriak hartzea, horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioekin lankidetza bultzatuz.

ñ) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, instando para ello la colaboración de las Administraciones Públicas del País Vasco.

o) Herri administrazioek eskuordetzan emandako eskumenak edo herri administrazioekin lankidetza-hitzarmenen xede izan direnak egikaritzea.

o) Ejercer las competencias delegadas por las Administraciones Públicas o aquellas que hayan sido objeto de convenio de colaboración con las mismas.

p) Lanbideko gai espezifikoei buruzkoak jakitea eskatzen den epaimahaietarako ordezkariak izendatzea, hala eskatzen bazaie.

p) Designar representantes en cualquier Tribunal en que se exijan conocimientos relativos a materias específicas de la profesión, siempre que se requiera para ello.

q) Lanbideko ordainsariak eztabaidatzen direnean, prozedura judizialetan edo administrazio-prozeduretan txostenak igortzea.

q) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos, en los que se discutan honorarios profesionales.

r) Jarduneko lan-harremanetako graduatuen ordezkotza arautzea, lan-arloko epaitegi eta auzitegiek eskatzen dutenean, hori arautzen duen Legearen arabera.

r) Regular la representación de oficio de los Graduados Sociales ejercientes, cuando fueran requeridos por los Juzgados y Tribunales de lo Social y conforme a la Ley que lo regule.

s) Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan jardutea, indarrean dagoen legerian aurreikusitako moduan. Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako gainerako unibertsitateekin lankidetzan jardutea, halaber, eta bai beste hezkuntza-erakunde batzuekin ere, unibertsitateko eta ikastetxeetako erakundeetan hitzartzen den baldintzetan parte hartuz.

s) Colaborar con la Universidad del País Vasco en la forma prevista en la legislación vigente. De igual modo, colaborar con el resto de Universidades implantadas en el País Vasco, o en otros ámbitos, así como con otras instituciones educativas, participando en los organismos universitarios y académicos en las condiciones que se acuerden.

t) Lanbidea egoki garatzen laguntzen duen beste edozein.

t) Cualquier otra que fomente el adecuado desenvolvimiento de la profesión.

6. artikulua.– Lan Harremanetako Graduatuen Kontseilu Nagusiak izaera orokorrarekin ezartzen dutena izango dute jaieguna Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoan sartuta dauden lan-harremanetako graduatuek.

Artículo 6.– Los Graduados Sociales integrados en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia celebrarán como festividad aquella que se establezca con carácter general, por el Consejo General de graduados Sociales.

7. artikulua.– Gobernu Batzordeak erabateko ahalmena du elkargokideek bereganatzen dituzten merezimenduak saritzeko. Elkargokideak ez diren pertsona fisikoek edo juridikoek, eta entitate pribatu nahiz publikoek emandako zerbitzuen ondorioz eskuratutako sari eta eskupekoak Aparteko Batzar Nagusiaren eskumenekoak dira; aurretik Gobernu Batzordeak proposatu behar ditu.

Artículo 7.– La Junta de Gobierno está facultada en exclusiva para premiar los méritos que contraigan sus colegiados. Los premios y recompensas como consecuencia de los servicios prestados por personas físicas o jurídicas, así como por entidades tanto privadas como públicas, ajenas al Colegio, son competencia de la Asamblea General Extraordinaria, previa propuesta de la Junta de Gobierno.

BIGARREN TITULUA
TÍTULO SEGUNDO
ELKARGOKIDEAK
DE LOS COLEGIADOS
LEHENENGO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
ELKARGOKIDE EGITEA
DE LA INCORPORACIÓN

8. artikulua.– 1.– Elkargoan sartu ahal izateko beharrezkoa da baldintza hauek betetzea:

Artículo 8.– 1.– Para ingresar en el Colegio, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

A) Lan-harremanetako graduatuko tituluduna edo diplomatua izatea, edo gaur egun dagoen edo etorkizunean lan-harremanetako graduatuaren egitekoak bete ahal izateko gaitzeko sortzen den beste edozein titulazio edukitzea.

A) Hallarse en posesión del título de Graduado Social o de Diplomado en Relaciones Laborales, o cualquier otra titulación que se cree en el futuro y que habilite para el ejercicio de las funciones propias de los Graduados Sociales.

B) Adinez nagusia izatea eta ezintasun-arrazoirik ez edukitzea.

B) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

C) Lanbidea bete ahal izateko desgaikuntzarik jaso ez izana, edo bestela, zigorra jaso izanez gero, birgaituta egotea.

C) No haber sido condenado a pena, que comporte la inhabilitación para el ejercicio de la profesión o de haber sido condenado, estar rehabilitado.

D) Onartua izateko eragozpenik ez izatea, karreratik, kidegotik edo korporaziotik bananduta ez egotea, eta beste edozein lanbide-elkargotik zehapena dela medio baja ez hartu izana, eta elkargokide gisa dituen betebeharrak egunean izatea kargua uzterakoan. Baja borondatez hartu baldin bada ziurtagiri bidez egiaztatuko da.

D) No tener impedimento para ser admitido, no haber sido separado de carrera, cuerpo o corporación, ni haber causado baja por motivo de sanción de cualquier otro Colegio Profesional, lo que se acreditará mediante certificación, en el caso de que la baja fuese voluntaria, así como de hallarse al corriente de sus obligaciones como colegiado al ocurrir su cese.

E) Oraingo Kontseilu Nagusiko gordailuen kontuan edo Autonomia Erkidegoen Lanbide Elkargoen Legearekin bat sor daitekeenean araubidez ezartzen den fidantza gordailatua izatea.

E) Consignar en la cuenta de depósitos del Consejo General actual, o del que pudiera crearse de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales Autonómica, la fianza que reglamentariamente se establezca.

F) Eskatu den kidegotza-mota kontuan hartuta, Gobernu Batzordeak eskatutako agiriak aurkeztea. Lanbidea nork bere kasa gauzatzeko mota baldin bada, nahitaezkoa izango da erantzukizun zibileko arriskuengatiko aseguru-kontratua sinatua izatea.

F) Adjuntar la documentación exigida por la Junta de Gobierno, según la modalidad colegial solicitada. Si es la modalidad ejerciente libre, será obligatorio tener suscrito un contrato de aseguramiento por los riesgos de responsabilidad civil.

2.– Enpresa bakar baten zerbitzurako (lan-harremanarekin nahiz irakasle eginkizunekin) jardunean elkargoko kide egiteko, estatutu hauetako A), B), C), D) eta F) baldintzak bete beharko dira.

2.– Para colegiarse en ejercicio al servicio de una sola empresa con relación laboral y/o función docente, se deberán cumplir los requisitos A), B), C), D) y F), de éstos estatutos.

9. artikulua.– 1.– Lanbidea elkargoko lurralde-eremuan gauzatu ahal izateko, beharrezkoa da bertan edo dagokion elkargoan sartua egotea; langile-helbide bakarra edo nagusia izango da, estatutu honetako 13. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Artículo 9.– 1.– Para ejercer la profesión en el ámbito territorial del Colegio es necesario estar incorporado al mismo o bien al Colegio que corresponda, que será el del domicilio profesional único o principal, según lo dispuesto en el artículo 13 de este Estatuto.

Ez zaie aurretik elkargoko kide egiteko eskatuko, zerbitzuak beren kasa eskaintzen dituztenei, Europako erkidegoetako kide diren estatuetako herritarrei, aurretik behin betiko ezarrita baldin badaude aipatutako edozein estatutan, kasu bakoitzean dagokien lanbideei aplika dakizkiekeen erkidegoko arauek xedatzen dutenaren arabera. Hori guztia bere jardunaren berri dagokion elkargoari emateko derrigortasuna alde batera utzi gabe, arauen arabera eska daitezkeen agiriak aurkeztuta eta arauz ezartzen den bezala.

No se exigirá la previa incorporación al Colegio, en el supuesto de libre prestación de servicios, a aquellos nacionales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, que estén previamente establecidos con carácter permanente en cualquiera de los mencionados Estados, de acuerdo en cada caso con lo que dispongan las normas comunitarias aplicables a las profesiones afectadas. Todo ello sin perjuicio de la obligación de notificar su actuación al Colegio correspondiente, mediante la aportación de la documentación exigible según aquellas normas y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2.– "Administrazio edo lan-zuzenbideak araututako erlazioaren baten bidez euskal administrazioren batekin lotura duten lan-harremanetako graduatuek ez dute lan-harremanetako graduatuen elkargoan matrikulaziorik behar. Hala ere, lanbidea modu pribatuan gauzatu ahal izateko beharrezkoa izango da elkargoko kide egitea".

2.– «Los Graduados Sociales, vinculados con alguna de las Administraciones Vascas, mediante relación de servicios regulada por el Derecho Administrativo o Laboral, no precisarán para ello su matriculación en el Colegio Oficial de Graduados Sociales. No obstante, precisarán de la colegiación para el ejercicio privado de su profesión».

10. artikulua.– 1.– Elkargoko lehendakariari egingo zaio elkargoko kide egiteko eskabidea, eta dagozkion agiriak erantsita aurkeztuko zaio.

Artículo 10.– 1.– La colegiación se solicitará mediante instancia dirigida al Presidente del Colegio, adjuntando a la misma la documentación pertinente.

Elkargoko idazkariak eskabidea aztertuko du, bai eta horrekin batera doazen agiriak ere; gero txostena egingo du eta Gobernu Batzordearen esku utziko, azken honek elkargoan sartzeko eskabidea onartzeko, ukatzeko edo eteteko erabakia har dezan, hiru hilabeteko epean.

El Secretario del Colegio examinará la instancia, así como los documentos unidos a la misma, emitirá su informe y la someterá a la decisión de la Junta de Gobierno para su resolución, en la que se aceptará, denegará o suspenderá la solicitud de incorporación dentro del plazo de tres meses.

Interesdunari ebazpen horren berri idatziz emango zaio, elkargoko lehendakariaren oniritziarekin.

Dicha resolución se notificará al interesado por escrito, con el Visto Bueno del Presidente del Colegio.

2.– Onartuak izan ez diren eskabide-egileek ukoa emateko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote, hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluari, estatutuek hori aurreikusten badute. Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluen estatutuek aurreikusten ez badute, errekurtsoa Kontseilu Nagusiari aurkeztuko zaio, gobernu batzordearen bitartez. Gobernu Batzordeak errekurtsoari buruzko txostena emango du eta kontseiluari aurkeztuko dio. Kontseiluak ezarritako legezko epean ebatziko du.

2.– Los solicitantes no admitidos podrán interponer recurso de alzada contra la resolución denegatoria en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, ante el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, en caso de que lo prevean sus Estatutos. En el supuesto de que no lo prevean los Estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, el recurso se interpondrá ante el Consejo General, a través de la Junta de Gobierno, la cual informará a este último, elevándolo a dicho organismo, resolviendo el Consejo en el plazo legal establecido.

3.– Onartu gabeko eskabide-egileek aurkeztutako agiriak berreskuratu ahal izango dituzte, eskabidea bera izan ezik, eskabidea elkargoko idazkaritzan artxibatuta geldituko baita, ukoaren ebazpenaren kopia batekin batera.

3.– Los solicitantes no admitidos, podrán retirar la documentación presentada, excepto la instancia, que quedará archivada en la Secretaría del Colegio junto a una copia de la resolución denegatoria.

11. artikulua.– Onartutako izangaiak Kontseilu Nagusiak edo Autonomikoak, edo Gobernu Batzordeak ezarritako kuotak ordainduko dituzte eta elkargokide-txartela jasoko dute.

Artículo 11.– Los aspirantes admitidos abonarán las cuotas de incorporación establecidas por el Consejo General o Autonómico, o por la Junta de Gobierno y se les entregará el carné de colegiado.

12. artikulua.– Bazkide berriak Elkargoko Erregistro Orokorrean inskribatuko dira, eskabideak onartzen diren hurrenkeraren arabera.

Artículo 12.– Los nuevos colegiados quedarán inscritos en el Registro General del Colegio por orden de admisión de instancias.

Aipatutako Erregistro Orokorraz gain, elkargoko idazkaritzak jardunean dauden bazkideen erregistro berezi bat edukiko du eta erregistro horretan adieraziko da lanbidea nork bere kasa gauzatzen den, edo enpresa edo korporazio baten zerbitzura, lan-harremanen baten bitartez, eta bai Gizarte Segurantzako habilitatu jarduerak egiten dituzten ere.

Además del citado Registro General, la Secretaría del Colegio tendrá a su cargo un registro especial de colegiados en ejercicio, indicando quiénes ejercen la profesión libremente o al servicio de empresa o Corporación mediante relación laboral, así como los que realizan actividades de habilitado de la Seguridad Social.

13. artikulua.– 1.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren lurralde-eremuan jardun ahal izango dute, bertara sartzeko beharrik gabe, lan-harremanetako graduatuen beste elkargo batekoak izan eta Kontseilu Nagusiak edo Autonomikoak ezartzen dituen baldintza guztiak betetzen dituztenak, arauz ezartzen den moduan.

Artículo 13.– 1.– Podrán actuar en el ámbito territorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia, sin necesidad de incorporarse al mismo, aquellos Graduados Sociales, que formando parte de otro Colegio de Graduados Sociales, cumplan todos los requisitos que establezca el Consejo General o Autonómico, en la forma que se determine reglamentariamente.

2.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoaren lurralde-eremuan jardun ahal izateko, beste elkargo bateko kide den lan-harremanetako graduatu batek dagokion elkargoaren bidez jakinarazi behar dio Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoari zein jarduera gauzatu behar dituen bere esparruan, elkargoaren antolamendu-eskumenen, deontologia-kontrolaren eta diziplina-ahalmenaren menpe egon daitezen. Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoak beharrezkoa den laguntza eman beharko dio lekualdatutako kideari, lanbidean jardun ahal dezan.

2.– Para actuar profesionalmente en el ámbito territorial del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia, un Graduado Social incorporado en otro Colegio Oficial deberá comunicar, a través del Colegio al que pertenezca, al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia las actuaciones que vaya a realizar en su demarcación, a fin de quedar sujeto a las competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad disciplinaria, debiendo el Colegio Oficial de Graduados Sociales Bizkaia prestar el apoyo necesario al colegiado desplazado, para el cumplimiento de su labor profesional.

3.– Lan-harremanetako graduatuak elkargoak, Kontseilu Nagusiak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluak emakidarengatik kasu bakoitzerako ezartzen duen zenbatekoa ordainduko du. Zenbateko hori inoiz ez da izango elkargoko kideei eskuarki jasotzen dituzten eta elkargoko kuotak estaltzen ez dituzten zerbitzuengatik eskatzen zaiena baino handiagoa.

3.– El Graduado Social, abonará la cantidad que fije el Colegio, el Consejo General o Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, por la concesión de la autorización para cada caso, que nunca será superior de aquella que se exija habitualmente a los colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

4.– Artikulu honetako 1. puntuan sartzen diren profesionalak estatutu hauetako arau deontologikoak eta diziplinakoak bete beharko dituzte.

4.– Los profesionales comprendidos en el punto 1 de este artículo quedarán sujetos a las normas deontológicas y de disciplina establecidas en estos Estatutos.

14. artikulua.– Bizkaiko graduatuen elkargo ofizialean hiru kide mota izango dira:

Artículo 14.– Existirán en el Colegio Oficial de Graduados de Bizkaia, tres clases de colegiados:

1.– "Lanbidean nork bere kasa jardutea: kontzeptu honetan partaide izanik sozietateetan jarduten dutenak sartzen dira".

1.– «En ejercicio de la profesión de carácter libre, incluidos en este concepto a todos aquellos que la ejerciten bajo formas societarias en los que sean partícipes».

2.– Lanbidean enpresa bakar baten zerbitzura jardunda, lan-harremanen baten bitartez betiere lan-harremanetako graduatu gisa kontratatua baldin bada.

2.– En ejercicio de la profesión al servicio de una sola empresa mediante relación laboral con la misma, y siempre que tal contratación sea precisamente en su calidad de Graduado Social.

3.– Jardunekoak ez direnak; hiru ataletan banatzen dira.

3.– No ejercientes, que se dividirán en tres apartados.

a) Jardunekoak ez direnak.

a) No ejercientes.

b) Supernumerarioak; hor sartzen dira erretiratuak edo ezinduak, dagokion ezintasunagatik lanbidean jarduteko gaitasunik gabe utzita baldin badaude.

b) Supernumerarios, que comprenderá a los jubilados o incapacitados que por esta causa se encuentran inhabilitados para el ejercicio de la profesión.

c) Ohorezko elkargokideak; hor sartzen dira lan-harremanetako graduatu izaera ez izan arren, elkargoaren interesen defentsan bereziki nabarmendu diren pertsonak. Aurretik lehendakaritzari aholkularitza emateko batzordeak proposamena egin behar du eta Gobernu Batzordeak eta Batzar Nagusiak onespena eman behar dute.

c) Colegiados de Honor bajo cuya denominación se comprenden aquellas personas que aun sin tener la condición de Graduado Social, se hayan distinguido por la defensa de los intereses colegiales de manera notoria, previa proposición de la Comisión de Asesoramiento a la Presidencia y aprobación por la Junta de Gobierno y la Asamblea General.

Supernumerarioak eta ohorezko elkargokideak ez daude, jakina, lanbidean jarduteko gaituta eta ohorezko izaera duten eskubideak baino ez dituzte. Gobernu Batzordeari elkargoarentzat eta lanbidearentzat lagungarri izan daitezkeen iradokizun guztiak egin diezazkiokete.

Los de las modalidades supernumerarios y de honor colegiados no estarán obviamente facultados para ejercer la profesión, ostentando derechos de carácter meramente honorífico, pudiendo formular a la Junta de Gobierno todas las sugerencias que contribuyan a la defensa del Colegio y de la profesión.

Halaber, indarrean dagoen legeriaren edo etorkizunean zehazten denaren bidez sortzen den beste edozein elkargokide mota sartzen da.

Igualmente abarcará a cualquier otra categoría de colegiado que se incardine a través de la legislación existente o se determine en el futuro.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
LANBIDEAREN JARDUNA
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
ELKARGOKIDEEN BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS COLEGIADOS

15. artikulua.– Elkargokideen betebeharrak:

Artículo 15.– Los colegiados deberán:

A) Lanbidea beti beharrezkoa den zintzotasun, begirune eta duintasunarekin egitea.

A) Ejercer en todo momento la profesión con la debida probidad, decoro y dignidad.

B) Estatutu hauek eta aplikaziokoak diren gainerako arauak zorrotz betetzea.

B) Cumplir fielmente estos Estatutos y demás normas de aplicación.

C) Lanbidean beti Elkargoaren izenean bakarrik jardutea; sozietate zibil edo merkataritza-sozietate baten barruan jardunez gero, sozietatearen izenarekin batera beraren izen-abizenak, elkargokide-zenbakia eta elkargokide-mota adieraziko beharko ditu beti.

C) Actuar profesionalmente en toda ocasión bajo su solo nombre; caso de que actúe integrado en una sociedad civil o mercantil, deberá indicar junto al nombre de la sociedad siempre su nombre, apellidos, número de colegiado y modalidad colegial.

D) Elkargoko idazkaritzari helbide aldaketen, elkargokide-mota aldaketen eta bajen berri ematea, 30 eguneko epean.

D) Comunicar a la Secretaría del Colegio dentro del plazo de 30 días los cambios de domicilio, de modalidad colegial o bajas.

E) Elkargokideek nahitaez ordaindu beharreko kuotak epe barruan ordaintzea, eta bai derramak eta gainerako sozietate-kargak ere, eta % 12ko errekargua urteko, edo hilabeteari dagokion zatia, hiruhilero ordaindu beharreko kuotetan atzeratuz gero, Gobernu Batzordeak justifikatutako arrazoiak iritzita ez ordaintzeko baimena ematen duenean izan ezik.

E) Satisfacer dentro del plazo reglamentario las cuotas, a cuyo pago vienen obligados por su condición de colegiados, así como las derramas y demás cargas sociales y un recargo, del 12% anual o fracción mensual, por retraso en el pago de las cuotas trimestrales, excepto cuando exista autorización de la Junta de Gobierno y por motivos justificados a criterio de ésta.

F) Elkargoan egiten diren batzar nagusietara joatea, ezinezkoa suertatzen denean izan ezik, eta erregelamenduz egin behar diren hauteskundeetan parte hartzea.

F) Asistir personalmente, salvo imposibilidad, a las Asambleas Generales que se celebren en el Colegio, y participar en las elecciones que reglamentariamente deban llevarse a cabo.

G) Gobernu Batzordean agertzea, hala eskatzen diotenean.

G) Comparecer ante la Junta de Gobierno, cuando fueran requeridos para ello.

H) Gaixotasunagatik, kanpora joateagatik edo diziplina zehapenagatik lanbide-egitekoak alde batera uzten badira, elkargoari jakinaraztea.

H) Comunicar al Colegio las suplencias en las funciones profesionales por motivo de enfermedad, ausencia o sanción disciplinaria.

I) Gobernu Batzordeko kideak, elkargoko lehendakaria eta elkargoko batzordeak aintzat hartzea eta errespetatzea, eta horiek hartzen dituzten erabakiak betetzea.

I) Guardar la consideración y respeto debidos a los miembros de la Junta de Gobierno, al Presidente del Colegio y a las Comisiones del Colegio, así como cumplir los acuerdos adoptados por los mismos.

J) Gobernu Batzordearekin eta gainerako batzordeekin lankidetzan jardutea, lanbidearen eta elkargoaren onurarako izan daitezkeen iradokizunak eginez.

J) Cooperar debidamente con la Junta de Gobierno y sus Comisiones, proponiendo aquellas sugerencias, que consideren puedan repercutir en beneficio de la profesión y del Colegio.

K) Karguak betetzeko hautatzen dituztenean kargu horiek arretaz eta eraginkortasunez betetzea, eta Gobernu Batzordeak eskatuz gero, batzordeetan parte hartzea.

K) Desempeñar con celo y eficacia los cargos para los que fuesen elegidos y participar en las Comisiones, cuando fueran requeridos para ello por la Junta de Gobierno.

L) Lanbide-sekretua gordetzea; horrek esan nahi du lanbidearen jardunarengatik ezagutzen dituzten gertakarien berri ez emateko eskubidea eta betebeharra dutela. Lan-harremanetako graduatu baten laneko bulegoan erregistroa egiteko eskumena duen agintari judizialak, edo hala egokituz gero gobernatzaileak, elkargoko lehendakariari edo estatutuen arabera lehendakaria ordezten duenari ohartarazpena egiten badio, lehendakariak edo ordezkariak bulegoan agertu beharko du eta bertan egiten diren eginbideak ikusi, lanbide-sekretua gorde dadin zainduz.

L) Guardar el secreto profesional, entendido éste como la obligación y el derecho de no revelar ningún hecho, de los que tenga conocimiento por razón del ejercicio de la profesión. En el caso de que el Presidente del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, fuere avisado por la autoridad judicial, o en su caso gubernativa, competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un Graduado Social deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen, velando por la salvaguardia del secreto profesional.

M) Apirilaren 5eko 707/1979 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat, zin edo hitzematea egitea, Gobernu Batzordeak deitzen dienean; betiere nork bere kasa jarduteko mota edo enpresan jardutekoa baldin bada.

M) Prestar juramento o promesa, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril cuando sean convocados por la Junta de Gobierno, siempre que se trate de la modalidad de ejerciente libre o ejerciente de Empresa.

N) Ofiziozko txandan izendapena onartzea, aurretik bertan borondatez izena emanda eta erregelamenduz zehazten diren baldintzak beteaz, gure eskumenen eremuan legez ezartzen denean, ezintasun nabaria dagoenean izan ezik. Gobernu Batzordearen aurrean egiaztatu beharko dira ezintasuna eragiten duten arrazoiak.

N) Aceptar, previa inscripción voluntaria en el mismo, y dando cumplimiento a los requisitos que reglamentariamente se determinen, la designación en el turno de oficio cuando se establezca legalmente en el ámbito de nuestras competencias, excepto por imposibilidad manifiesta por causas justificadas que habrá de acreditarse ante la Junta de Gobierno.

Ñ) Janzki profesionala eta/edo toga janztea lan-arloko epaitegietan eta auzitegietan jardutean.

Ñ) Usar el traje profesional y/o toga en las actuaciones ante los Juzgados y Tribunales de lo Social.

16. artikulua.– Elkargokideek honako eskubideak izango dituzte:

Artículo 16.– Los colegiados tendrán los siguientes derechos:

A) Elkargoan egotekoa, estatutu hauetan ezarritako elkargokide izaera galtzea dakarren arrazoiren bat denean izan ezik.

A) De permanencia en el Colegio, salvo que incurran en alguna de las causas determinantes de la pérdida de la condición de colegiado, establecidas en estos Estatutos.

B) Elkargoak agintarien, entitateen eta partikularren aurrean ordeztea eta laguntzea, lanbide-jardunaren ondorioz edo eraginez bidezko erreklamazioak egiten dituztenean eta ezberdintasunak direla eta sor daitezkeen negoziazioetan.

B) Ser representados y apoyados por el Colegio ante las autoridades, entidades y particulares en sus justas reclamaciones y en las negociaciones por diferencias que puedan surgir, como consecuencia del ejercicio profesional o con motivo del mismo.

C) Elkargoko gobernuko eta Kontseilu Nagusiko edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluko organoak hautatzerakoan botoa emateko eta hautagai izateko eskubidea.

C) De sufragio activo y pasivo, para la elección de los miembros a los Órganos de Gobierno del Colegio y del Consejo General o del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

D) Gobernuko organoen jarduerak sustatzea, estatutuetan ezarritako moduan proposatutako ekimenen bitartez.

D) Promover actuaciones de los Órganos de Gobierno, por medio de las iniciativas que formulen en los términos que se establezcan estatutariamente.

E) Gobernu organoetako titularrak kentzea, zentsurako botoen bitartez, estatutu hauetan araututako baldintzetan.

E) Remover a los titulares de los Órganos de Gobierno, mediante votos de censura en las condiciones reguladas en estos Estatutos.

F) Elkargoak ezartzen dituen zerbitzu guztiak erabiltzea; horien artean daude liburutegia, gizarte-aurreikuspeneko eta ongintzako erakundeak, argitalpenak eta sor daitekeen beste edozein, beren beregi jarduneko elkargokideei dagozkienak izan ezik.

F) La utilización de cuantos servicios establezca el Colegio, entre ellos de biblioteca, instituciones de previsión social y benéficas, publicaciones y cuantos otros puedan crearse, salvo aquellos que correspondan exclusivamente a los colegiados ejercientes.

G) Elkargoaren nondik norakoak jakitea eta ezagutzea.

G) De conocimiento e información sobre la marcha del Colegio.

H) Elkargoak antolatzen dituen ekitaldi korporatibo guztietara joatea.

H) De asistencia a cuantos actos de carácter corporativo organice el Colegio.

I) Janzki profesionala eta/edo toga erabiltzea lanbidearen jardunean eta ekitaldi ospetsuetan, eta bai elkargokide-txartela eta, egonez gero, intsignia profesionala edukitzea ere.

I) De usar el traje profesional y/o toga, en el desempeño estricto de su profesión y actos solemnes, así como el derecho al carné de colegiado y a la insignia profesional, si la hubiere.

J) Lan Aholkulari izena erabiltzea, lanbidearen eduki nagusiaren adierazpide espezifiko gisa. Hala ere, Lan Aholkulari eta beste edozein izenen aurretik Lan-harremanetako graduatu titulazioa ipini beharko da beti.

J) De usar la denominación Asesor Laboral, como expresión específica del contenido principal de su profesión. Si bien, la denominación Asesor Laboral y cualquier otra deberá ir siempre precedida de la titulación de Graduado Social.

K) Elkargoak egiten duen kulturako eta prestakuntzako lanean parte hartzea, eta bai estatutu hauetan eta lanbidearen jardunari buruzko gainerako lege-arauetan aitortzen zaizkion ahalmenez eta prerrogatibez gozatzea.

K) De participar en la labor cultural y formativa que realice el Colegio, así como de disfrutar de las facultades y prerrogativas que se le reconocen en este Estatuto y demás normas legales sobre el ejercicio de la profesión.

L) Hautagaiak izatea, karguak betetzeko bai euren Elkargoko Gobernu Batzordeetan, bai eta Kontseilu Nagusian edo Autonomikoan ere, baldin eta elkargoan gutxienez bi urteko antzinatasuna badute.

L) De ser candidatos para ocupar cargos en las Juntas de Gobierno de su Colegio y del Consejo General o Autonómico, siempre que lleven como mínimo dos años de colegiación en el propio Colegio.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
LAN-HARREMANETAKO GRADUATUEN LANBIDEA
DE LA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL

17. artikulua.– Lan-harremanetako graduatuak dagozkion egitekoak eta berezkoak dituenak gauzatu ahal izango ditu, lanbide askearen, enpresa, entitate eta organismo bakar baten zerbitzurako lan-harremanaren edo administrazio-harremanaren araubidean.

Artículo 17.– El Graduado Social, podrá ejercer las funciones que le corresponden y que le son propias en el régimen de profesión libre, de relación laboral al servicio de una sola empresa, entidad y organismo, o bien de relación administrativa.

18. artikulua.– Lan-harremanetako graduatu gisa norbere kasa jarduten duela joko da, honako gorabehera hauetakoren bat gertatzen denean:

Artículo 18.– Se entenderá que existe ejercicio profesional libre como Graduado Social, cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes:

A) Lanbidea jendeari arreta emateko onartzea, sinatzea eta gauzatzea.

A) Aceptación, firma o desempeño de la profesión como despacho público.

B) Lanbide-zerbitzuak iragartzea edo jendeari eskaintzea, hala nola, txostenak, azterketak, aholkularitza, ordezkaritza eta lan-harremanetako graduatuaren jardunaren beraren izapideak.

B) Anuncio u ofrecimiento público de servicios profesionales como informes, estudios, asesoramiento, representación y gestiones propias de la actividad de Graduado Social.

C) Aurreko paragrafoan aipatutako lanengatik ordainsariak jasotzea.

C) Percepción de retribuciones u honorarios por los trabajos anunciados en el apartado anterior.

D) Lan-harremanetako graduatuaren lanbidearen jardunarekin lotzen den beste edozein adierazpide edo gertakari.

D) Cualquier manifestación o hecho, que permita atribuir el propósito de ejercer la profesión de Graduado Social.

19. artikulua.– 1.– Lan-harremanetako graduatuek debekatuta daukate aurretik beste lankideren bati esleitu zaion edozein gaietaz arduratzea, begiruneko arau gisa baimena idatziz eskuratu ez badute.

Artículo 19.– 1.– Queda prohibido a los Graduados Sociales encargarse de cualquier asunto profesional encomendado anteriormente a otro compañero, sin haber obtenido la venia por escrito, como norma de consideración.

2.– Aurreko arauak ez betetzeak diziplinako zuzengarria ekarriko du.

2.– El incumplimiento de las anteriores normas será motivo de corrección disciplinaria.

3.– Baimena idatziz eskatu beharko da hartu izanaren adierazpenarekin. Baimenak eskabidea egin eta hurrengo hilaren 1ean izango du eragina, eta nolanahi ere artikulu honetako 4. zenbakian aurreikusitako epeak errespetatuko ditu; beraz, baimena eraginkorra izatea nahi den hilaren 1a baino gutxienez 8 egun baliodun lehenago eskatu behar da.

3.– La venia deberá ser solicitada por escrito con acuse de recibo, que surtirá efecto el día uno del mes siguiente a su solicitud, respetando en todo caso los plazos previstos en el número 4 del presente artículo, por lo que, al menos, la venia deberá solicitarse ocho días hábiles antes del día uno del mes en que se pretende surta la misma efecto.

Baimena ematea edo kentzea, halaber, idatziz egin beharko da.

Igualmente la concesión o denegación de venia deberá realizarse por escrito.

Horretarako, baliozkotzat joko da hartu izanaren adierazpena duen gutuna, hartu izanaren adierazpena duen telegrama, hartu izanaren adierazpena duen burofaxa, eta bidali eta jaso dela adierazten duen beste edozein baliabide.

A tales efectos, se consideran válidos la carta con acuse de recibo, el telegrama con acuse de recibo, el burofax con acuse de recibo y cualquier otro medio que deje constancia de su envío y recepción.

4.– Lanbide-baimena emateko edo kentzeko baimena bost egun baliodunekoa izango da, jaso izanaren egunetik aurrera.

4.– El plazo máximo para conceder o denegar la venia profesional, será de cinco días hábiles desde el recibí de la misma.

Ezarritako epean erantzunik ematen ez bada, lanbide-baimena emandakotzat joko da.

En el caso de no contestar en el plazo establecido, se entenderá concedida la venia profesional.

5.– Gobernu Batzordeak ebatziko ditu artikulu honetan xedatutakoa aplikatzean sor daitezkeen arazo guztiak.

5.– Todas las cuestiones que puedan suscitarse en aplicación de lo dispuesto en este artículo serán resueltas por la Junta de Gobierno.

20. artikulua.– 1.– Jardunean dauden lan-harremanetako graduatuek lanbidearen berezko egitekoak gauzatu behar dituzte beren izenean eta dedikazio eta erantzukizun zuzenarekin.

Artículo 20.– 1.– Los Graduados Sociales en ejercicio, deberán realizar las funciones propias de la profesión bajo su nombre y con dedicación y responsabilidad directa.

2.– Lan-harremanetako graduatuek ezingo diote beren titulua beste bati utzi edo beren buruak lan-harremanetako graduatu gisa kontratatu beren eskumenekoak diren zerbitzu propioetan azaltzeko, beste batzuei zerbitzuak emateko bulegoetan eta enpresetan, lanbide-elkarte bat dagoenean izan ezik, horrelakoetan bakoitzak bere titulu eta izenari eutsiko diolarik.

2.– Los Graduados Sociales no podrán prestar su título ni contratarse como tales para figurar al frente de los servicios propios de su competencia en despacho o empresas dedicadas a la prestación de servicios a terceros, salvo que exista una Asociación de Profesionales, conservando cada uno su título y su nombre.

3.– Lanbidean aske jarduten duten lan-harremanetako graduatuek laguntzaileak kontratatu ahal izango dituzte; laguntzaile horiek indarrean dagoen legeriak ezarritako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte.

3.– Los Graduados Sociales en ejercicio libre de la profesión, podrán auxiliarse con empleados contratados por los mismos; dichos empleados estarán sujetos a los derechos y obligaciones señalados por la vigente normativa legal.

4.– Lan-harremanetako graduatuen enplegatu guztiek profesionalaren kontura eta haren menpe zerbitzuak ematen dituztenean, lanbide elkargoak emandako laguntzaile-txartela eduki beharko dute. Bertan datu pertsonalak, argazkia eta indarraldia jarri beharko dituzte; indarraldia sei hilabetekoa izango da eta luzatu ahal izango da, Gizarte Segurantzan alta emanda egonez gero. Txartel horrek lankide laguntzaileari profesionalaren izenean agiriak aurkezteko eta jasotzeko gaitasuna ematen dio. Agiri hori elkargora itzuli beharko da, enplegatuak baja ematen badu.

4.– Todos los empleados de los Graduados Sociales que presten sus servicios por cuenta y dependencia del profesional, deberán estar provistos del carné de Colaborador expedido por el Colegio, en el que deberán constar sus datos personales, fotografía y período de vigencia, que será de seis meses prorrogables y ello, siempre y cuando figuren en alta en la Seguridad Social. Este carné, sólo habilita al Colaborador para la presentación y retirada de documentos en nombre del profesional. Dicho documento deberá ser devuelto al Colegio en el supuesto de que se produzca la baja del empleado.

5.– Lan-harremanetako graduatuek indarrean dagoen araudiak baimentzen duen edozein elkarte-motatan sartuta dauden hirugarrenen aurrean jardun ahal izango dute. Egiten duten jarduera bakoitzean izena, abizenak, elkargokide-zenbakia eta elkargokide-mota adierazi beharko dituzte.

5.– Los Graduados Sociales podrán actuar frente a terceros integrados en cualquier tipo de sociedad permitida por la normativa vigente, debiendo hacer constar en cada actuación que realice su nombre, apellidos, número de colegiado y modalidad colegial.

HIRUGARREN ATALA
SECCIÓN TERCERA
BULEGO KOLEKTIBOAK
DESPACHOS COLECTIVOS

21. artikulua.– 1.— Lan-harremanetako graduatuak bere lanbidea bete ahal izango du lan-harremanetako beste graduatu batzuekin edo lanbide-jarduera ezberdineko beste pertsona batzuekin batera, bulego kolektibo modura edo lanbide-sozietate gisa, legeak baimentzen duenaren arabera.

Artículo 21.– 1.– El Graduado Social podrá ejercer su profesión conjuntamente con otros Graduados Sociales o con otras personas de actividad profesional distinta, bajo la forma de despachos colectivos o mediante sociedades profesionales en los términos que resulten autorizados por las leyes.

2.– Elkartutakoek beren kabuz hartutako itunek araupetuko dute taldea; betiere legeekin, lanbide-duintasunarekin eta lanbidea erregulatzen duten arauekin edo etorkizunean arautu dezaketenekin kontraesanean ez badaude.

2.– La agrupación se regirá por los pactos que adopten libremente los asociados, siempre que no estén en contradicción con las leyes, la dignidad profesional y las normas reguladoras de la profesión o que en un futuro se regulen.

3.– Bulego kolektiboek indarrean dagoen antolamendu juridikoak aitortutako edo etorkizunean aitor daitekeen elkartzeko edozein modu har dezakete; betiere lan-harremanetako graduatuaren lanbidearen duintasunaren eta izen onaren aurka ez baldin badoaz.

3.– Los despachos profesionales pueden adoptar cualquier forma asociativa reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, o que se reconozcan en un futuro, siempre que no atenten contra la dignidad y el prestigio de la profesión de Graduado Social.

22. artikulua.– 1.– Lan-harremanetako graduatuen bulego kolektiboak Elkargoko Elkarteetako Erregistroan inskribatuko dira, baina inskribatu aurretik Gobernu Batzordeak antolaketa eta jarduera arautzen dituen itunak baimendu beharko ditu. Erregistroan bulego kolektiboa osatzen duten lan-harremanetako graduatuen izenak eta gorabeherak ipiniko dira, eta bai elkartzeko itunak ere. Elkartearen eratzea egiaztatzen duen agiriaren edo eskritura publikoaren kopia baimendua aurkeztu beharko da, halaber.

Artículo 22.– 1.– Los despachos colectivos de Graduados Sociales, previa autorización de los pactos reguladores de su organización y funcionamiento por la Junta de Gobierno, se inscribirán en el Registro de Asociaciones del Colegio, en el cual figurarán los nombres y circunstancias de los Graduados Sociales que lo integran, así como los pactos de la asociación. Asimismo, deberá aportarse copia autorizada de la escritura pública o documento acreditativo de la constitución de la asociación.

2.– Lan-harremanetako graduatuak bere erakundeko itun arautzaileetan sortzen diren aldaketak jakinaraziko ditu, erregistroan inskribatzeko, eta erakundea osatzen duten lan-harremanetako graduatuen izenak eta gorabeherak.

2.– El Graduado Social comunicará para su inscripción en el Registro, los cambios que se produzcan en los pactos reguladores de su organización y los nombres y circunstancias de los Graduados Sociales que lo integran.

3.– Bulego kolektibo batean sartuta dauden lan-harremanetako graduatu guztiak elkargoko kide izan beharko dute, beren kabuz jarduten duten elkargokide gisa.

3.– Todos los Graduados Sociales integrados en un despacho colectivo, deberán estar incorporados individualmente a este Colegio como ejercientes libres.

23. artikulua.– 1.– Bulego kolektibo bat osatzen duten lan-harremanetako graduatuak bulegoak edo bulego kideek lan-harremanetako graduatuei dagozkien jardueretan egindako jardueren eta erreklamazioen erantzule solidarioak izango dira elkargoaren aurrean. Horrek ez du alde batera uzten, hala ere, bertako kideetako norbaitek edo talde osoak izan dezakeen bestelako beste edozein erantzukizun.

Artículo 23.– 1.– Los Graduados Sociales que formen parte de un despacho colectivo, responderán solidariamente ante el Colegio de todas las actuaciones y reclamaciones que provengan del ejercicio de actividades propias del Graduado Social realizados por el despacho o sus componentes, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de orden diverso, que afecte individual o conjuntamente a los miembros del mismo.

2.– Lanbide-jarduera lan-harremanetako graduatuen eskumeneko gaietan elkartea osatzen duten elkargokideetako edozeinen izenean egin beharko da.

2.– La actuación profesional en los asuntos de la competencia de Graduado Social deberá realizarse en nombre de cualquiera de los colegiados que integran la asociación.

24. artikulua.– 1.– Ez da bulego kolektibotzat joko lokal bakar batean biltzen diren lan-harremanetako graduatuen multzoak, lanbidean bakoitzak bere kabuz jarduten badute.

Artículo 24.– 1.– No tendrá la consideración de despacho colectivo, la agrupación de Graduados Sociales en un mismo local con total independencia profesional.

2.– Bulego kolektibotzat joko da, 23. artikuluan aurreikusten den solidaritatearen eraginetarako, kanpoko zeinuetatik edo bestelako elementu objektiboetatik hala ondorioztatzen denean.

2.– Se presumirá la existencia de un despacho colectivo, a los efectos de la solidaridad prevista en el artículo 23, cuando así se deduzca de los signos externos o de la existencia de otros elementos objetivos.

HIRUGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO TERCERO
ELKARGOKIDE IZAERA GALTZEA
DE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO

25. artikulua.– Elkargokide izateari utziko zaio honelakoetan:

Artículo 25.– La condición de colegiado se pierde:

A) Heriotzagatik.

A) Por defunción.

B) Legez ezgaituta egoteagatik.

B) Por incapacidad legal.

C) Norberak hala eskatuta, elkargoko lehendakariari egindako idatzi bidez. Euren kabuz jarduten duten elkargokideek jarduera ekonomikoen zergan baja eman dutela egiaztatu behar dute. Zerbitzua enpresa edo korporazio bati eskaintzen diotenek lan-harremanetako graduatu gisa egitekoak utzi direla jasotzen duen ziurtagiri bat aurkeztuko dute.

C) A petición propia, mediante escrito dirigido al Presidente del Colegio, al que deben acompañar los colegiados en ejercicio libre de la profesión la baja en I.A.E. Los que presten servicio a una empresa o Corporación una certificación de la misma en la que se haga constar haber cesado en sus funciones como Graduado Social.

D) Elkargoko kuotak, derramak eta gainerako kargak ordaintzerakoan sei hilabete segidan edo segidan ez bada urtebeteko epean atzeratzeagatik.

D) Por retrasarse seis meses en el pago de las cuotas colegiales de forma sucesiva o alterna en el período de un año, así como derramas y demás cargas colegiales.

E) Erretiro edo baliaezintasun egoerara pasatzeagatik, supernumerario izaerara pasa nahi duela eskatzen duenean izan ezik.

E) Por pase a la situación de jubilación o invalidez, salvo que se solicite pasar a la situación de supernumerario.

26. artikulua.– 1.– Elkargoan baja ematen duen lan-harremanetako graduatuak elkargokide-txartela itzuli egin beharko du nahitaez, eta eskatu ondoren itzultzen ez badu, besterik gabe baliogabetu egingo zaio, dagozkion iragarkien bidez. Horrezaz gain, agiria behar ez bezala erabiltzeagatik erantzukizunak eska dakizkioke.

Artículo 26.– 1.– El Graduado Social que cause baja en el Colegio, vendrá obligado a devolver el carné de colegiado y si no lo efectuara después del oportuno requerimiento se le anulará de oficio, mediante los anuncios pertinentes a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por uso indebido de documento.

2.– Edozein arrazoi dela eta baja ematen duten elkargokideek hamabi hilabete igaro ondoren berriro alta eskatzen badute, alta-eskaera berriaren egunean indarrean dagoen kuotaren % 50a ordaindu beharko dute. Hala ere, eskatzaileak nahi izanez gero, Gobernu Batzordeak betebehar horretatik salbuetsi edo ordaindu beharreko zenbatekoa murriztu ahal izango du, hori justifikatzen duten parteko gorabeherak badirela irizten badu.

2.– Los Graduados Sociales que causen baja por cualquier causa, si una vez transcurridos doce meses solicitan nuevamente el alta, deberán abonar el 50% de la cuota vigente en la fecha de la nueva solicitud de alta. No obstante, a petición del solicitante, la Junta de Gobierno podrá eximir de esta obligación o reducirla, si considera que se dan circunstancias excepcionales que lo justifiquen.

3.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, supernumerario izaerara pasatzen diren elkargokideak elkargokide-txartela gorde ahal izango dute, estatutu hauetako 32. artikuluan ezartzen den moduan.

3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los colegiados que pasen a la situación de supernumerarios podrán conservar el carné de colegiado, en los términos establecidos en el artículo 32 de estos Estatutos.

27. artikulua.– Baja ematen duen elkargokideak izaera horri dagozkion eskubide guztiak galduko ditu. Baja emateko arrazoia kuoten ordainketetan atzeratu izana baldin bada, eta berriro elkargoan sartzea eskatzen badu, kuota horien zenbatekoa eta 15. artikuluko berandutze-gainordaina ordaindu beharko ditu, berriro sartu ahal izateko betebehar gisa.

Artículo 27.– El colegiado que cause baja, perderá todos los derechos inherentes a tal condición. Si la causa de la baja fuese debida al retraso en el pago de sus cuotas y solicitase su readmisión, vendrá obligado a satisfacer el importe de las mismas, más el recargo de mora del artículo 15, como requisito previo para su readmisión.

28. artikulua.– Nahitaezkoa izango da elkargokidea lanbide-egitekoetatik etetea, aurreko artikuluan adierazten den proposamena Kontseilu Nagusiari edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluari aurkezten zaionean.

Artículo 28.– Será preceptivo suspender al colegiado en el ejercicio de sus funciones profesionales, cuando se eleve al Consejo General o el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco la propuesta que indica el artículo anterior.

Elkargoak proposatu ahal izango du etendura bertan behera uztea, fidantza 30 eguneko epean ipiniz gero, dagokion diziplina-espedientearen indarrez jar daitezkeen zehapenak alde batera utzi gabe.

El Colegio podrá proponer al mismo, que le sea levantada la suspensión en el caso de que se repusiera la fianza en el plazo de 30 días, sin perjuicio de las sanciones que se impusieran en virtud del expediente disciplinario correspondiente.

29. artikulua.– Dagokiona hiltzen bada edo lanbide-jarduna uzten badu, Kontseilu Nagusiak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluak fidantza ezeztatuko du; aurretik Estatuko Aldizkari Ofizialari eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari eman behar zaie horren berri, hiru hilabeteko epean, eta berri emateak sortzen dituen gastuak elkargokidearen konturakoak izango dira.

Artículo 29.– La fianza la cancelará el Consejo General o el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, en caso de fallecimiento o cese en el ejercicio de la profesión, previo aviso en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial del País Vasco en el plazo de tres meses, corriendo a cargo del colegiado los pagos que ello origine.

30. artikulua.– 1.– Elkargokide diren lan-harremanetako graduatuek erretiroagatik edo behin betiko baliaezintasunagatik baja ematen badute, supernumerario egoerara pasatzeko eskatu ahal izango dute. Eskabide hori Gobernu Batzordeari zuzendutako idatzi bidez egingo da, eta Gobernu Batzordeak hartuko du erabakia, batez ere eskabide-egileak lanbidean jardun duen urteetan elkargoari eta gainerako elkargokideei dagokienez izan duen jokabidea kontuan hartuta.

Artículo 30.– 1.– Aquellos Graduados Sociales colegiados que causen baja por jubilación o invalidez permanente, podrán solicitar el pase a la situación de supernumerario. Dicha solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, la cual decidirá acerca de la misma, atendiendo principalmente al comportamiento del solicitante en relación al Colegio y los otros colegiados durante los años en que ha ejercido la profesión.

2.– Supernumerario izaerak elkargoak antolatzen dituen izaera korporatiboko ekitaldietan parte hartzeko eskubidea ematen du, eta bai elkargoak elkargokideei ematen dizkien zerbitzuez gozatzekoa ere.

2.– La condición de supernumerario comporta el derecho a participar en los actos de carácter corporativo organizados por el Colegio, así como el derecho a disfrutar de los servicios que éste ofrece a sus colegiados.

3.– Supernumerarioak botoa emateko eta hautagai izateko eskubidea galduko du arlo korporatiboan, baina ez du elkargokide-kuotak eta erabaki daitezkeen gainerako ekonomi kargak ordaindu beharrik izango.

3.– El supernumerario perderá el derecho de sufragio activo y pasivo en el plano corporativo, quedando excusado de la obligación de satisfacer las cuotas colegiales y demás cargas de tipo económico que puedan acordarse.

HIRUGARREN TITULUA
TÍTULO TERCERO
ELKARGOKO ORGANOAK
DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO
LEHENENGO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
GOBERNU ORGANOAK
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

31. artikulua.– Organo hauei dagokie elkargoko gobernua:

Artículo 31.– El Gobierno del Colegio corresponde a los siguientes órganos:

A) Elkargokideen Batzar Nagusia.

A) La Asamblea General de Colegiados.

B) Gobernu Batzordea.

B) La Junta de Gobierno.

c) Lehendakaria.

C) El Presidente.

LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
BATZAR NAGUSIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL

32. artikulua.– Elkargokideen Batzar Nagusia da elkargoan erabakiak hartzeko organo gorena; bakoitzak ahotsa eta botoa izango du, betiere erabateko eskubideak baldin badituzte.

Artículo 32.– La Asamblea General de Colegiados es el órgano supremo de decisión colegial y lo integran la totalidad de los colegiados, cada uno de los cuales tendrá derecho a voz y voto, siempre y cuando se hallen en pleno disfrute de sus derechos.

33. artikulua.– Elkargokideen batzarra ohikoa edo apartekoa izan daiteke, idatziz deituko da beti eta Gobernu Batzordeak osatuko du bertako mahaia. Deialdia batzarra egin baino gutxienez hogei lanegun lehenago egin beharko da. Gobernu Batzordearen ustez presa egonez gero, epe hori 5 egun naturaletara murriztu ahal izango da.

Artículo 33.– La Asamblea General de Colegiados puede ser ordinaria o extraordinaria, se convocará siempre por escrito y su Mesa estará constituida por la Junta de Gobierno. La convocatoria deberá cursarse para lo menos con veinte días hábiles de antelación a la celebración de la misma. En caso de urgencia, a juicio de la Junta de Gobierno, podrá reducirse este plazo hasta cinco días naturales.

34. artikulua.– Ohiko Batzar Nagusia, urtero martxoa amaitu baino lehen bilduko da; honako gai hauek landuko ditu, besteak beste:

Artículo 34.– La Asamblea General de carácter ordinario se celebrará antes del fin del mes de marzo de cada año, para tratar los siguientes asuntos:

A) Aurreko batzarreko akta irakurtzea eta onartzea, hala egokituz gero.

A) Lectura y aprobación si procede, del acta de la asamblea anterior.

B) Lehendakariak azaldu behar du elkargoak aurreko urtean izan duen jarduna eta moldaera, eta bai elkargokideen interesen defentsan egindako izapideak zein egoeratan dauden ere.

B) Exposición por el Presidente, de la actuación y desenvolvimiento del Colegio durante el año anterior, y del estado en que se hallan las gestiones realizadas en defensa de los intereses de los colegiados.

C) Urteko memoria eztabaidatzea eta onartzea, hala egokituz gero.

C) Discusión y aprobación, si procede, de la memoria anual.

D) Urteko kontuen balantzea eztabaidatzea, eta hala egokituz gero, onartzea, eta dagokion urterako diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartzea.

D) Discusión y aprobación, en su caso, del Balance de Cuentas Anuales de Ingresos y Gastos del año anterior y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio actual.

E) Gobernu Batzordearen proposamenak.

E) Proposiciones de la Junta de Gobierno.

F) Elkargokideen proposamenak, galderak eta eskaerak.

F) Proposiciones, ruegos y preguntas de los colegiados.

G) Hutsik dauden karguak hautatzea, hala egokituz gero.

G) Elección de cargos vacantes, si procediese.

H) Gobernu Batzordeari ekonomi sailak eskualdatzeko baimena ematea, elkargoaren premien arabera.

H) Autorización a la Junta de Gobierno, para traspasar partidas económicas, según necesidades del Colegio.

F hizkian adierazten diren proposamenak Gobernu Batzordeari eman beharko zaizkio, Batzar Nagusia egin baino 15 egun baliodun lehenago, Gobernu Batzordeak azter ditzan eta horiei buruzko iritzia osa dezan: Proposamen horiek gutxienez hamar elkargokideren sinadura eman behar dute, eta horietatik gutxienez zazpi beren kabuz jarduten dutenak izango dira.

Las proposiciones a que hace referencia la letra F, deberán ser entregadas a la Junta de Gobierno para que ésta las examine y forme criterio sobre las mismas, con una antelación de quince días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea General, y deberán llevar como mínimo la firma de diez colegiados, de los que siete como mínimo, serán ejercientes libres.

Betebehar horietatik kanpo gelditzen dira batzarrean zehar bertaratutako batek edo gehiagok aurkeztutako proposamen intzidentalak, bai eta –estatutu honetako 33. artikuluan adierazitakoaren arabera- hogei lanegun lehenago, urgentziaz, deitutako batzarretan aurkeztutako proposamenak, galderak eta eskaerak ere, batzarrak ohikoak zein ez-ohikoak izan.

De estos requisitos, se exceptúan las proposiciones incidentales presentadas durante la Asamblea por uno o varios asistentes e, igualmente, se exceptúan las proposiciones, ruegos y preguntas planteadas en aquellas Asambleas que hayan sido, por urgencia convocada, en aplicación del contenido del artículo 33 de este Estatuto, con una antelación inferior a veinte días hábiles, ya sea la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.

35. artikulua.– Aparteko Batzar Nagusiak deituko dira Gobernu Batzordearen ekimenez edo elkargokideen herenak eskatuta, Gobernu Batzordeari egindako idatzi bidez. Idatzi horretan eskaeraren arrazoiak eta aztertu beharreko gai zehatzak adierazi behar dira. Kasu horretan eskaeraren lehenengo sinatzaileak hasiko ditu eztabaidak.

Artículo 35.– Las Asambleas Generales Extraordinarias se convocarán a iniciativa de la Junta de Gobierno o por solicitud de una tercera parte de los colegiados, a través de un escrito a la Junta de Gobierno en el que se expresen las causas que motivan la petición y los asuntos concretos que deban estudiarse. En tal caso, iniciará los debates el primer firmante de la petición.

36. artikulua.– Adierazitako egun eta orduan egingo dira beti Batzar Nagusiak eta Apartekoak, lehenengo deialdian, elkargokideen erdiak eta bat gehiago bertaratuta baldin badaude, edo bigarrenean, hamabost minutu geroago, bertaratutakoen zenbatekoa edozein dela ere.

Artículo 36.– Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán siempre en el día y hora señalados, bien sea en primera convocatoria, de asistir como mínimo la mitad más uno de los colegiados, o en segunda, quince minutos después, cualquiera que sea el número de los asistentes.

37. artikulua.– Eztabaidarako xede diren gaietan oro har aldeko bi txanda eta aurkako beste bi txanda onartuko dira, lehendakariaren iritziz aparteko interesa duten gaietan izan ezik.

Artículo 37.– Como regla general en los temas que sean objeto de debate, sólo se permitirá un máximo de dos turnos en pro y dos en contra, salvo en los asuntos de excepcional interés a criterio del Presidente.

38. artikulua.– Bozketak hiru motatakoak izango dira: arrunta, izenduna eta paper bidezkoa. Bozketa batean ahobatezkotasuna dagoela joko da, lehendakariak eztabaidagaia onartzen den galdetzen duenean, elkargokideetako inork ez badu aurkakoa adierazten. Nolanahi ere, lehendakariak proposatu ahal izango du bozketa egitea.

Artículo 38.– Las votaciones serán de tres clases: ordinaria, nominal y por papeletas. Se entenderá que existe unanimidad en una votación, cuando al preguntar el Presidente si se aprueba el asunto sometido a debate, ningún colegiado manifiesta lo contrario. En todo caso, el Presidente podrá proponer que se celebre la votación.

Bozketa arrunta egiaztatzeko, lehenengo eztabaidagaia onartzen dutenak altxatuko dira, gero onartzen ez dutenak eta azkenik abstenitzen direnak. Horrela egingo da elkargokideren batek eskatzen duen aldioro. Bozketa arrunt gisa joko da, baita ere, besoa jasota egiten dena.

La votación ordinaria se verificará levantándose primero los que aprueban el acuerdo que se debate y después los que lo desaprueban, y finalmente los que se abstengan. Se efectuará de esta manera siempre que lo solicite un colegiado. También se considerará ordinaria la votación a brazo alzado.

Bozketa izenduna egiteko bertaratutako elkargokide bakoitzak izen-abizenak esango ditu eta segidan "Bai", "Ez" edo "Abstentzioa" hitza, eta gutxienez hogei elkargokidek eskatzen dutenean egingo da.

La votación nominal se realizará diciendo cada colegiado asistente su nombre y apellidos, seguido de la palabra «Sí», «No» o «Abstención», y tendrá lugar cuando lo soliciten un mínimo de veinte colegiados.

Paper bidezko bozketa batzartutakoen herenak eskatzen duenean edo lehendakariak proposatzen duenean egingo da.

La votación por papeleta deberá celebrarse cuando la pida la tercera parte de los asistentes a la Asamblea o la proponga el Presidente.

Gobernu Batzordean hutsik dauden karguetarako izendapenak egiteko bozketak paper bidez egingo dira beti; paperetan hautagai guztiak azalduko dira, abizenaren hurrenkera alfabetikoan, eta horrezaz gain hautagai edo kide bakoitzeko ordezko bat. Paperaren ezkerreko ertzen gurutze bidez adierazi beharko dira aukeratzen diren hautagaiak. Ez dute balioko aldarriz egiten diren izendapenak.

Las votaciones para el nombramiento de cargos vacantes en la Junta de Gobierno, se harán siempre mediante papeletas, las cuales contendrán por orden alfabético de apellidos, todos los candidatos y además un suplente por cada candidato o vocal, debiendo señalar con una cruz en el margen izquierdo de la papeleta a los candidatos que se elijan. No serán válidas las designaciones hechas por aclamación.

Bozketa guztietan jardunean dagoen elkargokide bakoitzaren botoak biren balioa izango du eta jardunean ez daudenen botoak, ostera, boto bakarrarena.

En toda votación el sufragio de cada colegiado en ejercicio, en cualquiera de sus modalidades, tendrá valor doble, mientras que el de los no ejercientes será estimado simple.

39. artikulua.– Elkargoko idazkaria izango da emandako botoak zenbatzeko arduraduna, eta bertaratutakoen artetik bi laguntzaile izango ditu, Batzar Nagusiak aukeratutakoak, botoen zenbaketan parte hartzeko.

Artículo 39.– El Secretario del Colegio será el encargado de escrutar los votos emitidos, debiendo auxiliarse de dos asistentes a la reunión, designados por la Asamblea General para intervenir en el cómputo de los votos.

40. artikulua.– Lehendakariak zuzenduko ditu eztabaidak, hitza eman edo kendu ahal izango du eta elkargokideei ohartarazi azalpenetan denbora gehiegi pasatzen badute eztabaidagaiari buruzko azalpenak ez badira edo aginteari, kideren bati, Gobernu Batzordeari edo Batzar Nagusiari errespeturik erakusten ez badie; bi bider ohartarazi ondoren kasurik egiten ez duena lokaletik bidali ahal izango du.

Artículo 40.– El Presidente dirigirá los debates, podrá conceder o suspender el uso de la palabra y llamar al orden a los colegiados que se excedieran en la extensión o alcance de sus exposiciones, que no se ajustaran a la materia objeto de debate, o faltaran al respeto o a su autoridad, a algún compañero, a la Junta de Gobierno o a la Asamblea, y podrá expulsar del local a quien llamado a orden dos veces, le desobedeciera.

Batzarrak dirauen bitartean ezin izango dira erabili irudiak eta hitzak erreproduzitzen dituzten ikus-entzunezko bitartekoak, idazkariak izan ezik, akta egiteko lagungarri izan dakion.

No se permitirá durante el desarrollo de las Asambleas, la utilización de medios audiovisuales de reproducción de la imagen o palabra, excepto por parte del Secretario, para un mayor rigor en la confección del acta.

41. artikulua.– Gobernu Batzordeko eta Ohiko nahiz Aparteko Batzar Nagusien bilkuren aktak, onartu ondoren, agiri fidagarri eta fede-emaile izaera izango dute, eztabaidei eta hartutako erabakiei dagokienez eta bertan kontsignatutako egitateengan ez da inolako zuzenketarik ez aurka egiterik onartuko.

Artículo 41.– Las actas de las sesiones de las Juntas de Gobierno y de las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, una vez aprobadas, tendrán el carácter de documentos fidedignos y fehacientes en relación con las discusiones y acuerdos adoptados y no se admitirá contra los hechos consignados en las mismas ninguna rectificación ni impugnación.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
GOBERNU BATZORDEA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

42. artikulua.– Batzar Nagusiaren erabakiak betearazteko eta kudeatzeko organoa eta elkargoaren administrazioaren etengabeko arduraduna izango da Gobernu Batzordea. Elkargoaren ordezkotza izango du beti eta honela osatuko da:

Artículo 42.– Como órgano de ejecución y gestión de los acuerdos de la Asamblea General y encargado permanente de la Administración del Colegio, existirá una Junta de Gobierno que tendrá en todo momento la plena representación del Colegio, constituida en la forma siguiente:

A) Lehendakaria; kargu hau jardunean dagoen elkargokideren batek hartu behar du nahitaez, elkargoan gutxienez bi urteko antzinatasuna beteta duena.

A) Presidente, cargo que deberá recaer necesariamente en un colegiado en ejercicio, con al menos dos años de antigüedad de colegiación en el propio Colegio.

B) Hogei elkargokideko edo zati bakoitzeko bokal bat; bokalak ez dira inoiz izango bost baino gutxiago, ez hamabost baino gehiago ere. Bokal horietako batek enpresan jarduten duena, bik jarduten ez dutenak eta lauk beren kasa jarduten dutenak izan beharko dute, eta denek gutxienez bi urteko antzinatasuna izan elkargoan.

B) Un Vocal por cada veinte colegiados o fracción, sin que en ningún caso los vocales puedan ser menos de cinco ni más de quince. De ellos, un vocal deberá ser ejerciente de empresa, dos no ejercientes y cuatro ejercientes libres, todos ellos con al menos dos años de antigüedad de colegiación en el propio colegio.

43. artikulua.– Elkargokideen paper bidez beren beregi egindako bozketa bidez hautatuko dute lehendakaria.

Artículo 43.– Los colegiados elegirán mediante votación expresa por papeletas al Presidente.

Lehenengo eta bigarren lehendakariordea, idazkaria, idazkariordea, diruzaina eta kontadorea Gobernu Batzordeak izendatuko ditu egiten den lehenengo bileran aukeratzen diren kideen artean.

Los cargos de Vicepresidente primero y segundo, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y Contador, serán designados por la Junta de Gobierno de entre los Vocales elegidos en la primera reunión que se celebre.

Lehendakariaren eta Gobernu Batzordeko gainerako kideen agintaldiak lau urtetarako izango dira. Berriz ere hautatu ahal izango dira.

El mandato del Presidente y de los demás miembros de la Junta de Gobierno tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

44. artikulua.– Gobernu Batzordeko kide eta lehendakari izateak ohorezko izaera izango du. Kargu horietarako hautagaia izateko beharrezkoa izango da zehapen judizialik edo diziplinazkorik jaso ez izana, birgaitua izan denean eta eskubide zibil eta korporatiboak dituenean izan ezik.

Artículo 44.– La condición de miembro de la Junta de Gobierno y de Presidente tendrá carácter honorífico. Para ser candidato a dichos cargos, será necesario no haber sido sancionado judicial o disciplinariamente, salvo que hubiese sido rehabilitado y estar en pleno goce de sus derechos civiles y corporativos.

Eskaera horiek betetzeaz gain, hautagai guztiek hautesle izan behar dute.

Además de cumplir estas exigencias, todo candidato debe tener la condición de elector.

Beharrezkoa izango da hautesleak erroldan inskribatuta egotea, beren eskubideak osorik edukitzea eta elkargoko betebeharrak egunean izatea.

Será necesario que los electores figuren inscritos en el censo y se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos y al corriente de las obligaciones colegiales.

45. artikulua.– Hauteskunde erregimena.

Artículo 45.– Régimen electoral.

1.– Deialdia.

1.– Convocatoria.

1.1. Deialdirako erabakia.

1.1.– Acuerdo de convocatoria.

1.1.1. Gobernu Batzordeak hartuko du hauteskundeetarako deialdia egiteko erabakia edo, hala egokituz gero, behin-behineko batzordeak, gutxienez 30 egun natural lehenago, estatutu hauetako 45. artikuluko azken paragrafoan xedatutakoa alde batera utzita.

1.1.1.– El acuerdo de convocatoria de elecciones se adoptará por la Junta de Gobierno o, en su caso, por la Junta Provisional, con una antelación al menos de treinta días naturales, dejando a salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 45 de estos Estatutos.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluak edo, hori izan ezean, Espainiako Lan Harremanetako Graduatuen Kontseilu Nagusiak behin-behineko batzordea ezarriko du, Gobernu Batzordeko kargu batzuk hutsik gelditzen baldin badira eta elkargoan egindako azken hauteskundean boto-kopuruan hurrengoak direnak erabilita hutsuneen erdiak baino gehiago bete ezin direnean. Behin-behineko batzordea elkargokide zaharrenen lehenengo herenaren artean izendatuko da eta hauteskundeak deitu beharko ditu hogeita hamar eguneko epean.

El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco o, en su defecto, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España establecerá una Junta Provisional en el supuesto de quedar vacantes algunos de los cargos de la Junta de Gobierno y no poderse cubrir más de la mitad de las vacantes producidas mediante la sucesión en dicho cargo por quien le siguiere en número de votos en la última elección realizada en el Colegio. La Junta Provisional será designada entre el primer tercio de los colegiados más antiguos y habrá de convocar elecciones en el plazo de treinta días.

1.1.2. Gutun edo posta elektroniko bidez emango zaie deialdiari buruzko erabakiaren berri elkargokide hautesleei, bete beharreko karguak eta hauteskundeen eguna adieraziz. Hauteskundeak urteroko Ohiko Batzar Nagusian egingo dira, edo apartekoan, lehendakariaren kargua edo bokal gehienena hutsik baldin badaude.

1.1.2.– El acuerdo de convocatoria se comunicará a los colegiados electores mediante carta o correo electrónico, indicándose los cargos a cubrir y la fecha de las elecciones, que habrá de celebrarse en la Junta General ordinaria de cada ejercicio o en la extraordinaria que habrá de convocarse en los casos de vacantes del Presidente o de la mayoría de los vocales.

1.2.– Bete beharreko karguak.

1.2.– Cargos a cubrir.

Gobernu Batzordeko karguek lau urteko iraupena izango dute. Hautagaiak behin eta berriro hautatu ahal izango dira, mugarik gabe.

Los cargos de la Junta de Gobierno tendrán una duración de cuatro años. Los elegidos podrán ser reelegidos sin limitación.

Honako hauek dira bete beharreko Gobernu Batzordeko karguak:

Los cargos de la Junta de Gobierno a cubrir son los siguientes:

A) Lehendakari bat.

A) Un Presidente.

B) Gainerako kideak:

B) Resto de miembros:

– Hogei elkargokideko bokal bat; inola ere ezingo dira izan bost baino gutxiago, ez hamabost baino gehiago ere. Bokal horietako bat enpresan jarduten duena, bi jarduten ez dutenak eta lau beren kasa jarduten dutenak izan beharko dute.

– Un vocal por cada veinte colegiados, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco ni más de quince, de ellos, un vocal deberá ser ejerciente de empresa, dos no ejercientes y cuatro ejercientes libres.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluak edo Elkargoen Kontseilu Nagusiak baimena eman ahal izango diote elkargoari, Gobernu Batzordeko kideak eta karguak gehitzeko edo murrizteko, behar bezala justifikatutako kasu berezietan, eta elkargoak eskatzen duenean

– El Consejo de Graduados Sociales del País Vasco o el Consejo General de Colegios, en casos especiales debidamente justificados, podrán autorizar al Colegio cuando así lo solicite, la ampliación o reducción de los miembros y cargos de la Junta de Gobierno.

– Gobernu Batzordeak izendatuko ditu bokalek bete beharreko karguak, Gobernu Batzordearen lehenengo bileran, kide hautesle guztien arteko bozketa bidez eta lehendakariaren proposamenez.

– La designación de los cargos a desempeñar por los vocales electos se realizará por la Junta de Gobierno en la primera reunión que se celebre, mediante votación entre todos los miembros electos y a propuesta del Presidente.

2.– Sufragio aktiborako eskubidea (hautesleak).

2.– Derecho de sufragio activo (electores).

Elkargokide guztiek izango dute hautesle izateko eskubidea, erroldan inskribatuta baldin badaude, beren eskubideak osorik baldin badauzkate eta elkargoko betebeharrak egunean baldin badituzte.

Tendrán derecho a sufragio activo todos los colegiados que, figurando en el censo electoral, se encuentren en el ejercicio de sus derechos y al corriente de sus obligaciones.

3.– Sufragio pasiborako eskubidea (hautagaiak).

3.– Derecho de sufragio pasivo (candidatos).

3.1. Elkargokide guztiek izango dute hautagai gisa onartuak izateko eskubidea, legeen nahiz estatutuen araberako debekurik edo ezgaitasunik ez badaukate, hautesle izaera baldin badute, eskubide zibil eta korporatibo guztiak baldin badituzte, kargu zehatzetarako arau hauetan adierazten diren baldintzak betetzen badituzte eta beren beregi eskatzen baldin badute

3.1.– Tendrán derecho a ser admitidos como candidatos todos los colegiados que, ostentando la condición de electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria, se encuentren en el pleno goce de sus derechos civiles y corporativos y reúnan las condiciones que para los cargos concretos se señalan en las presentes normas y lo soliciten expresamente.

3.2. Kargu hautatu bakoitzaren aginteak irauten duen denbora guztian eutsi beharko zaie hautagai izateko ezarritako betebeharrei, garatzen duen jarduera kontuan hartuta egokitzen zaion taldeari dagokionean izan ezik.

3.2.– Los requisitos establecidos para poder ser candidatos deberán mantenerse durante todo el tiempo que dure el mandato de cada cargo electo, excepto en lo que afecta al grupo en el que se encuadra en función del tipo de actividad que desarrolla.

4. – Hauteskunde-mahaia.

4.– La Mesa Electoral.

4.1— Bozketa egiten den ohiko edo aparteko gobernu batzordeko mahaiak (Gobernu Batzordeak eratutakoa) egingo ditu hauteskunde-mahaiaren zereginak. Ezin izango dute mahaiko kide izan dagozkion hauteskundeetan aurkezten diren hautagaiak.

4.1.– La Mesa de la Junta General ordinaria o extraordinaria en que se celebre la votación, constituida por la Junta de Gobierno, realizará las funciones de la Mesa Electoral, no pudiendo ser miembros de la mesa aquellos candidatos que se presenten en las elecciones correspondientes.

4. 2.– Gobernu Batzordeak, halaber, hauteskunde-mahaiko kideak izendatu ahal izango ditu, bi modu hauetako bat aukeratuz. Lehenengoaren arabera, kideak hauek izango dira: hiru elkargokide, horietatik lehendakaria izango da antzinatasun handiena duena, idazkaria antzinatasun txikiena duena eta bokala gazteena. Bigarrenaren arabera, zozketa bidez, honako baldintza hauek betetzen dituzten elkargokideen artean: hauteskundeen deialdia egin baino hilabete lehenagotik egon beharko dute elkargoan izena emanda, elkargoarekin dituzten ekonomia-betebeharrak egunean izan beharko dituzte eta ez dira izango Gobernu Batzordeko kideak, ezta hauteskundeetako hautagaiak ere.

4.2.– Asimismo la Junta de Gobierno podrá designar los miembros de la Mesa Electoral, optando entre dos fórmulas. La primera, integrada por tres colegiados, de los cuales el Presidente será el colegiado de mayor antigüedad, el Secretario el de menor antigüedad y el Vocal el más joven. La segunda, mediante sorteo entre los que figuren inscritos en el Colegio con un mes de antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones, se encuentren al corriente en sus obligaciones económicas con el Colegio, no sean miembros de la Junta de Gobierno saliente y que no se presenten como candidatos.

Zozketa hori hauteskundeetarako deialdia egin eta hurrengo egunean egingo da, eta bederatzi pertsona aukeratuko dira: kargu bakoitzerako bana, eta dagozkien ordezkoak, kargu bakoitzerako bi.

Dicho sorteo se realizará al día siguiente de convocarse las elecciones, eligiéndose nueve personas, una para cada cargo, y sus respectivos sustitutos, dos por cada cargo.

Insakulatutako lehenengo hiru pertsonen artean izendatuko dira dagozkion karguak, elkargokide gisa duten antzinatasunaren arabera. Gainerako seien artean mahaiko kide bakoitzarentzako bi ordezko izendatuko dira, antzinatasunaren arabera hauek ere.

De entre las tres primeras personas insaculadas serán nombradas, por antigüedad en la colegiación, los respectivos cargos. Entre las seis restantes, serán nombrados, igualmente por antigüedad, dos suplentes para cada uno de los componentes de la Mesa.

Hauteskunde-mahaiko lehendakari, idazkari eta bokal aukeratu dituztela jakinarazi beharko zaie interesdunei, hurrengo egunean, eta izendatutakoek bi eguneko epea izango dute kargua onartzea eragozten dien arrazoi justifikatua alegatzeko agiri bidez; deialdia egin eta bosgarren egunean eratuta geratuko da Hauteskunde Mahaia.

La designación como Presidente, Secretario y Vocal de la Mesa Electoral deberá ser notificada a los interesados al día siguiente, disponiendo los designados de un plazo de dos días para alegar causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo; el día quinto después de la convocatoria quedará constituida la Mesa Electoral.

Justifikatutako ukoa eginez gero, berritutako Gobernu Batzordeko kidea izanez gero edo hautagaia izanez gero edo elkargoko eskubideak eten egin badizkiote, eta insakulatutako ordezkoak agortu badira, izendatzeko aurreikusita dagoen prozedura berberarekin ordeztuko dira.

En el supuesto de renuncia justificada, de ostentar la cualidad de miembro de la Junta de Gobierno renovada o de candidato, o haber sido suspendido en el ejercicio de los derechos colegiales y agotándose los suplentes insaculados, a tal efecto, serán sustituidos por el mismo procedimiento previsto para su designación.

5.– Hautesle-errolda.

5.– El censo electoral.

5.1.– Hauteskunde-mahaiak osatuko du hautesle-errolda.

5.1.– El censo electoral se formará por la Mesa Electoral.

Hautesle-erroldak elkargokide guztien izenak izango ditu, alfabetoaren hurrenkeran, hauteskundeetarako deialdia egin den eguna baino hilabete lehenagotik elkargokide baldin badira, hautesle izateko baldintzak betetze badituzte eta sufragioko eskubideaz gabeturik ez baldin badaude.

El censo electoral contendrá la inscripción por orden alfabético de todos los colegiados que, incorporados al Colegio con un mes de antelación a la fecha de convocatoria de las elecciones, reúnan los requisitos para ser elector y no se hallen privados del derecho de sufragio.

5.2.–Hautesle-erroldan hautatzea ahalbidetzen duten datu guztiak sartuko dira: izena, bi abizenak, Nortasun Agiri Nazionala, elkargokide-zenbakia eta elkargokide-mota.

5.2.– En el censo electoral se incluirán todos los datos que hagan posible la elección, señaladamente el nombre, dos apellidos, el Documento Nacional de Identidad, el número y modalidad de colegiación.

5.3.– Hauteskunde-mahaiak bozketa hasten den unera arteraino ebatziko ditu hauteskundeak baino berrogeita zortzi ordu lehenago arteraino egin daitezkeen erreklamazioak.

5.3.– La Mesa Electoral resolverá hasta el momento mismo de iniciarse la votación, las reclamaciones que pudieran suscitarse hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la misma.

5.4.– Gainerako baldintzak bete baina kuoten ordainketak egunean ez dituzten elkargokideei, botoa ematea baimenduko zaie, ordainketa bozketa baino gutxienez hamar egun lehenago egiten badute.

5.4.– Se permitirá votar a los colegiados que, cumpliendo el resto de los requisitos, no se encuentren al corriente del pago de sus cuotas, si efectúan el mismo antes del décimo día anterior a la votación.

6.– Hautagaitzak aurkeztea.

6.– Presentación de candidaturas.

6.1.–Hautagaitza aurkeztu nahi duten elkargokideek hauteskundeak egin baino gutxienez hamabost egun lehenago egin beharko dute.

6.1.– Aquellos colegiados que deseen presentar candidatura deberán hacerlo como mínimo con quince días de antelación a la celebración de las elecciones.

Jakinarazpen hori banaka nahiz taldeka egin daiteke; bertan agertzen diren hautagaiek sinatu egin beharko dute eta dagokion elkargo-ziurtagirien bidez C) eta D) puntuetan azaltzen direnak egiaztatu beharko dituzte.

Dicha comunicación, que podrá ser individual o conjunta, deberá ser suscrita por el candidato o candidatos incluidos en la misma, conteniendo los siguientes extremos, acreditados los extremos C) y D) mediante las correspondientes certificaciones colegiales:

A) Izen-abizenak, elkargokide-zenbakia eta elkargokide-mota, hautagaiarena eta ordezkoarena, hutsunerik izanez gero, lehendakari izateko hautagaien kasuan izan ezik.

A) Nombre, apellidos, número de colegiado y modalidad de colegiación del candidato y del suplente, para el supuesto de vacante, excepto para los candidatos a Presidente.

B) Hautagaitza zein kargutarako aurkezten den.

B) Cargo para el que se presenta la candidatura.

C) Hautagaitza aurkezten den unean elkargoko kuotak eta derramak ordainduta izatea.

C) Hallarse al corriente en el pago de sus cuotas y derramas colegiales en el momento de presentar la candidatura.

D) Elkargoko eskubide guztiak erabiltzeko moduan izatea.

D) Encontrarse en pleno disfrute de sus derechos colegiales.

E) Indarrean dagoen legeriaren arabera (apirilaren 5eko 707/1979 Errege Dekretua) zin egiteko edo hitza emateko konpromisoa, eta bai estatutuetan jasotzen den lanbideko ordenamendu juridikoari men egitekoa ere.

E) Compromiso de prestar Juramento o Promesa según lo establecido en la legislación vigente (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril), así como obediencia al Ordenamiento Jurídico Profesional contenido en los Estatutos.

6.2.– Hautagaiak ezin dira kargu bat baino gehiagora aurkeztu, eta ezin dute hautagaitza bat baino gehiagotan parte hartu.

6.2.– Ningún candidato puede presentarse para más de un cargo ni formar parte de más de una candidatura.

7.– Hautagaiak aldarrikatzea.

7.– Proclamación de candidatos.

7.1.– Hauteskunde-mahaiak aldarrikatuko ditu hautagaiak elkargoko iragarki-oholean, hautagaitzak aurkezteko epea amaitu eta ondorengo bi egun baliodunetan

7.1.– La proclamación de candidatos se hará por la Mesa Electoral en el tablón de anuncios del Colegio y dentro de los dos días hábiles al siguiente de la finalización del plazo para presentar las candidaturas.

7.2.– Hauteskunde-mahaiak ebatziko ditu sor daitezkeen inpugnazioak, bozketak egin baino lehen.

7.2.– Las impugnaciones que se produzcan serán resueltas por la misma Mesa Electoral antes de la celebración de la votación.

7.3.– Aldarrikatutako hautagaien kopuruak ez badu gainditzen kargu bakoitzerako batzordeko bokalen kopurua, aldarrikapenak hautaketa ekarriko du berarekin, eta horrenbestez, hautaketa egin beharrik ez da izango. Gauza bera gertatuko da lehendakaria besterik aukeratu behar ez denean, hautagai bakarra aldarrikatzen bada.

7.3.– Cuando el número de candidatos proclamados resulte igual o inferior en cada uno de los cargos a elegir al número de los Vocales de la Junta a elegir, la proclamación equivaldrá a la elección, y ésta por tanto, no habrá de efectuarse. Iguales consecuencias se producirán cuando se trate de la elección sólo del Presidente y se proclamase un único candidato.

8.– Hauteskunde-kanpaina.

8.– Campaña electoral.

8.1. Hauteskunde-kanpainako ekimenak ordenamendu juridikora egokitu beharko dira eta aldarrikatutako hautagaiek ordainduko dituzte. Hautagaiek hautesle-erroldaren kopia bana jasoko dute, elkargokide guztien helbideak jasotzen dituen etiketa-joko bat, eta bai hauteskunde-txartel eta kartazalak ere.

8.1.– Las actividades de campaña electoral, que deberán ajustarse al ordenamiento jurídico, serán sufragadas por los candidatos proclamados. Éstos recibirán una copia del censo electoral, un juego de etiquetas con las direcciones de todos los colegiados, así como los sobres y papeletas electorales.

8.2. Hautagaiek ezingo dituzte erabili hauteskunde-kanpainarako elkargoarenak diren lokalak, ez bestelako baliabide materialak ere.

8.2.– Los candidatos no podrán utilizar para la campaña electoral los locales ni otros medios materiales o propios del Colegio.

8.3.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, botoa emateko txartelak eta gutunazalak elkargoan egongo dira, hautesleek bozketaren egunean erabili ahal ditzaten.

8.3.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las papeletas de votación y los sobres estarán en el Colegio a disposición de los electores el día de la votación.

8.4.– Botoa emateko bi txartel eta kartazal mota izango dira, bata lehendakaria hautatzeko, eta bestea, beste kolore batekoa, Gobernu Batzordeko gainerako kideak hautatzeko.

8.4.– Existirán dos tipos de papeletas y sobres de votación, uno exclusivamente dirigido a la elección del Presidente y otro, de distinto color, para el resto de los miembros de la Junta de Gobierno.

9.– Posta bidezko botoa.

9.– Voto por correspondencia.

9-1- Botoa posta ziurtatu bidez eman ahal izango da, benetakoa eta sekretua dela bermatuz gero.

9.1.– El voto podrá emitirse por correo certificado, garantizando su autenticidad y secreto.

9.2. Bozketaren egunean elkargoaren egoitza kokatuta dagoen herrian edo bozketa egin behar den lokalean ez direla egongo, edo ezin dutela bertaratu aurreikusten duten hautesleek botoa posta bidez eman dezakete. Horretarako, hautesleek eskabidea egin behar diote hauteskunde-mahaiari, baldintza hauekin bat:

9.2.– Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad donde se encuentra ubicada la sede colegial o el local donde se vaya a efectuar la votación, o que no puedan personarse, pueden emitir su voto por correo. A tal efecto, los electores deberán presentar a la Mesa Electoral solicitud que cumpla los requisitos siguientes:

a) Hautesleak hauteskunde mahaiari eskatuko dio, deialdia egiten den egunetik hasi eta bozketaren aurreko hamargarren egunera arte, erroldan izena emanda dagoela dioen ziurtagiria.

a) El elector solicitará de la Mesa Electoral, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el décimo día anterior a la votación, un certificado de inscripción en el censo.

b) Eskabidea norbera bertaratuta egingo da eta Nortasun Agiri Nazionala aurkeztu beharko da.

b) La solicitud deberá formularse personalmente debiendo exhibir su Documento Nacional de Identidad.

c) Eskabidea norberak egitea eragozten duen gaixotasuna edo ezintasuna izanez gero, beste pertsona batek egin ahal izango du eskabidea hauteslearen izenean. Ordezkapena egiteko pertsonari notarioak eman behar dio baimena, hautesle bakoitzari egingo zaion banakako agiri bidez. Agiri berean ezin dira hautesle bat baino gehiago sartu eta pertsona berberak ezin du hautesle bat baino gehiago ordeztu. Hauteskunde-mahaiak kasu bakoitzean egiaztatuko du paragrafo honetan aipatzen direnak betetzen direla.

c) En caso de enfermedad o incapacidad que impida la formulación personal de la solicitud, cuya existencia deberá acreditarse por medio de certificación médica oficial, aquélla podrá ser efectuada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente mediante documento que se extenderá individualmente en relación con cada elector y sin que en el mismo pueda incluirse a varios electores, ni una misma persona pueda representar a más de un elector. La Mesa Electoral comprobará, en cada caso, la concurrencia de las circunstancias a que se refiere este apartado.

9.3. Eskabide hori jaso ondoren hauteskunde mahaiak inskripzioa egiaztatuko du, erroldan dagokion ohartarazpena egingo du, hauteskundeetan hauteslea bertaratu eta botoa ematea gertatu ez dadin, eta eskatutako ziurtagiria egingo du.

9.3.– Recibida dicha solicitud la Mesa Electoral comprobará la inscripción, realizará la anotación correspondiente en el censo, a fin de que en las elecciones no se realice el voto personalmente, y extenderá el certificado solicitado.

9.4. Hauteskunde-mahaiak posta ziurtatu bidez bidaliko dizkio hautesleari, berak adierazi duen helbidera, edo helbiderik adierazi ez badu, erroldan azaltzen denera, hauteskunde-txartelak eta kartazalak, aurreko paragrafoan aipatutako ziurtagiriarekin batera, eta beste kartazal bat elkargoaren helbidearekin, "posta bidezko botoa" dioela.

9.4.– La Mesa Electoral remitirá por correo certificado al elector, al domicilio por él indicado o, en su defecto, al que figure en el censo, las papeletas y los sobres electorales, junto con el certificado mencionado en el párrafo anterior, y un sobre en el que figurará la dirección del Colegio y la indicación «voto por correo».

9.5.– Hautesleak boto-txartela bete ondoren, botoa emateko kartazalean sartuko du eta itxi egingo du. Botoa emateko kartazala, ziurtagiria eta Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia hauteskunde mahairi zuzendutako kartazalean sartuko ditu eta posta ziurtatuz bidaliko ditu. Baliozkoak izango dira aipatutako baldintzak betetzeaz gain, hautestontziak itxi baino lehen hauteskunde-mahaira iristen diren kartazal guztiak.

9.5.– Una vez que el elector haya rellenado la papeleta de voto, la introducirá en el sobre de votación y la cerrará. Incluirá el sobre de votación, el certificado y fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el sobre dirigido a la Mesa Electoral y lo remitirá por correo certificado. Será válido todo sobre que, cumpliendo los precitados requisitos, llegue a la Mesa Electoral antes del cierre de las urnas.

10.– Artekariak.

10.– Interventores.

Hautagaitza bateratu edo banakako hautagai bakoitzak artekari bat izendatu ahal izango du, erroldan hautesle gisa izena emanda daudenen artean, hauteskunde mahaiaren aurrean.

Cada candidatura conjunta o cada candidato individual podrá nombrar ante la Mesa Electoral, entre quienes figuren inscritos como electores en el censo, a un interventor.

Artekariak hauteskunde mahaira joan eta eztabaidetan parte hartu ahal izango du, bozketarako adierazitako egunean, ahotsarekin baina botorik gabe.

El interventor podrá asistir a la Mesa Electoral el día señalado para la votación y participar en las deliberaciones con voz pero sin voto.

11.– Bozketa.

11.– Votación.

11.1.– Gobernu Batzordean hutsik dauden karguak hautatzeko bozketak txartel bidez egingo dira beti; aldarri bidez egindako izendapenak ez dira baliozkoak izango.

11.1.– Las votaciones para la elección de cargos vacantes de la Junta de Gobierno serán siempre por papeletas, no siendo válidas las designaciones hechas por aclamación.

11.2. Bozketaren hasieraren akta egin eta hauteskunde-mahaia bertan dauden kideek eta artekariek sinatuta eratu ondoren, bozketa hasiko da eta ezarritako ordura arte jarraituko du, etenik gabe.

11.2.– Extendida el acta de inicio de la votación y constitución de la Mesa Electoral a esos efectos, firmada por sus miembros y los interventores presentes, comenzará la votación, que continuará sin interrupción hasta la hora que, a tal efecto, se señale.

11.3.– Bere kabuz jarduten duenaren eta enpresan jarduten duenaren botoak balio bikoitza izango du eta jarduten ez duenaren eta supernumerarioarenak balio sinplea; hori egin ahal izateko bi hautestontzi egongo dira xede bererako.

11.3.– El voto del Ejerciente Libre y de Empresa tendrá valor doble, y el de No Ejerciente y Supernumerario, simple, a cuyo fin existirán dos urnas con el mismo objeto.

11.4. Hautesle bakoitzak x batekin adieraziko ditu txartelaren ezkerreko ertzean lehendakari eta bokal izateko hautagaiak.

11.4.– Cada elector marcará con una x, en el margen izquierdo de las papeletas, al candidato a Presidente y a los vocales.

11.5.– Hautesleek mahaiko lehendakariari emango dizkiote bozketako txartelak, gutunazal ofizialean sartuta, eta mahaiko lehendakariak dagokion hautestontzian sartuko ditu.

11.5.– Los electores entregarán personalmente a quien presida la Mesa sus papeletas de voto, introducidas en sobre oficial, y éste las introducirá en la urna correspondiente.

11.6.– Hauteskunde-mahaiko bokalak zenbakidun zerrenda batean idatziko ditu boto emaileen izen-abizenak, botoa emateko hurrenkeraren arabera, hautesleen erroldaren zerrendan duten zenbakia adierazita.

11.6.– El vocal de la Mesa Electoral anotará en una lista numerada el nombre y apellidos de los votantes por el orden que emita su voto, expresando el número con que figuran en la lista del censo electoral.

11.7.– Bozketa amaitu ondoren. Lehendakariak hautestontzian sartuko ditu posta bidez bidalitako boto-txartelak dauzkaten gutunazalak; aurretik adierazitako gorabeherak eta hauteslea erroldako zerrendan izena emanda dagoela egiaztatu beharko dira.

11.7.– Una vez finalizada la votación el Presidente procede a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de votos remitidas por correo, verificando antes que se cumplen las circunstancias expresadas y que el elector se halla inscrito en las listas del censo.

11.8.– Segidan hauteskunde-mahaiko kideek eta artekariek emango dute botoa.

11.8.– A continuación votarán los miembros de la Mesa Electoral y los interventores.

11.9.– Azkenik hauteskunde-mahaiko kideek eta artekariek izenpetuko dute boto emaileen zenbakidun zerrendara, orri guztien ertzean eta idatzitako azken izenaren azpian.

11.9.– Finalmente se firmarán por los miembros de la Mesa Electoral e interventores la lista numerada de votantes, al margen de todos sus pliegos e inmediatamente debajo del último nombre escrito.

12.– Zenbaketa.

12.– Escrutinio.

12.1.– Bozketa amaitu ondoren hasiko da zenbaketa; hauteskunde-mahaiak egingo du zenbaketa eta jendaurrekoa izango da.

12.1.– Terminada la votación comenzará el escrutinio, que será realizado con carácter público por la Mesa Electoral.

Boto-txartelak zenbatzeko hurrenkera hau da: lehenengo jardunekoak ez direnak; bigarren supernumerarioak; hirugarren enpresan jarduten duten elkargokideak; eta azkenik beren kasa jarduten dutenak.

El orden para escrutar las papeletas es el siguiente: primero, las de no ejercientes; segundo las de supernumerario; tercero las de colegiados ejercientes de empresa y finalmente, las de ejercientes libres.

12.2. Baliogabeko botoa izango da eredu ofizialeko gutunazal edo paperean ematen ez den botoa edo eredu ofizialean emana izan arren nolabaiteko aldaketa jasan duena (azaltzen diren hautagaien izenak aldatu, erantsi, nabarmendu edo ezabatzea, edo izenen hurrenkera aldatzea). Baliogabea izango da, baita ere, gutunazalik gabeko txartel bidez emandako botoa edo hautagaitza bat baino gehiago dauzkan gutunazal bidez emandakoa. Gutunazalak hautagaitza bereko txartel bat baino gehiago badauzka, baliozko boto bakartzat joko da. Boto baliogabetzat jo dira, halaber, bete beharreko kargu baino izen gehiago dauzkaten txarteletan emandako botoak.

12.2.– Será nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial o que siéndolo se haya producido cualquier tipo de alteración (v. gr. modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación). Igualmente será nulo el voto emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el caso de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido. También se reputarán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran señalado más nombres que cargos a cubrir.

12.3.– Boto zuritzat joko da txartelik ez duen gutunazala.

12.3.– Se considerará voto en blanco el sobre que no contenga papeleta.

12.4. Zenbaketa amaitutakoan, gutunazalen kopurua eta goian aipatutako zerrendan idatzitako boto emaileena erkatuko dira.

12.4.– Terminado el recuento, se confrontará el total de sobres con el de votantes anotados en las listas numeradas a que se ha hecho referencia anteriormente.

12.5.– Ondoren, lehendakariak zenbaketaren aurka protestarik dagoen galdetuko du eta, ez baldin badago edo egonez gero mahaiak gehiengoz ebatzi ondoren, ozenki iragarriko du hauteskundeen emaitza. Emaitza ematen denean, lehendakariak honako xehetasun hauek emango ditu: erroldatutako hautesleen kopurua, aurkeztutako errolda-ziurtagirien kopurua, boto emaileen kopurua, baliogabeko txartel-kopurua, boto zurien kopurua eta hautagaitza bakoitzak lortutako botoen kopurua.

12.5.– A continuación el Presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubieran presentado, anunciará en voz alta su resultado. Al emitir el resultado, el Presidente especificará el número de electores censados, el de certificaciones censales aportadas, el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura.

12.6.– Hautestontzietatik ateratako txartelak bertaratutako guztien aurrean suntsituko dira, boto baliogabeak edo erreklamazioren bat izan dutenak izan ezik; horiek aktari erantsiko zaizkio eta aktarekin batera jasoko dira, mahaiko kideek errubrikatu ondoren.

12.6.– Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes con excepción de aquellas a las que se hubieran negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por los miembros de la Mesa.

12.7.–Mahaiak berehala jakinaraziko ditu emaitzak aktaren bidez. Paragrafo honetako 5. puntuan adierazitako datuak jasoko ditu aktak, gerta daitezkeen erreklamazioak barne. Egindako zenbaketaren eta hautagaien aldarriaren aurka gerora egon daitezkeen errekurtsoak ebazteko ezinbestekoa izango da erreklamazioa unean bertan egin izana eta aktan jaso izana. Akta hauteskunde-mahaiko idazkariak baimenduko du eta artekariek eta mahaiko gainerako kideek izenpetuko dute, eta berehala ipiniko da elkargoaren egoitzako sarreran edo iragarki-oholean. Hautagaitza bakoitzaren ordezkariari aktaren kopia bana emango zaio, bertan egon eta eskatzen badute, edo hala egokituz gero, artekariei, ahalordedunei edo hautagaiei. Hautagaitza bakoitzeko ez da kopia bat baino gehiago emango.

12.7.– La Mesa hará públicos, inmediatamente, los resultados por medio de un acta que contendrá los datos expresados en el párrafo 5 de este apartado, incluyéndose las reclamaciones a que hubiere lugar, siendo imprescindible para deducir un posterior recurso contra el escrutinio realizado y la proclamación de candidatos efectuada, haber formulado la reclamación en dicho momento y que la misma conste en el acta. Este acta será autorizada por el Secretario de la Mesa Electoral y la suscribirán los interventores y demás miembros de la Mesa, fijándola sin demora alguna en la entrada o tablón de anuncios de la sede colegial. Una copia de dicha acta será entregada a los representantes de cada candidatura que hallándose presentes la soliciten o en su caso, a los interventores, apoderados o candidatos. No se expedirá más de una copia por candidatura.

Bi bokal edo gehiagoren artean boto zenbatekoari dagokionez berdinketarik baldin badago, elkargoan antzinatasun gehien dutenak aldarrikatuko dira hautetsitzat.

En caso de empate en el número de votos entre dos o más vocales, serán proclamados electos los de mayor antigüedad en la colegiación.

12.8.– Aurreko eragiketa guztiak burutu ondoren, mahaiko lehendakariak, bokalek eta artekariek bilkurako aktan izenpetuko dute.

12.8.– Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los vocales y los interventores de la Mesa firmarán el acta de la sesión.

Bilkurako aktak zehatz-mehatz adieraziko ditu honako hauek: hautesleen kopurua, botoa eman duten hautesleen kopurua, boto baliogabeen kopurua, boto zurien kopurua, hautagaitza bakoitzak eskuratu dituen botoak, bozketaz eta zenbaketaz egindako erreklamazioen eta protesten laburpena, hala egokituz gero, eta mahaiak horiei buruz hartutako ebazpenak, boto partikularrak eta guzti, egonez gero. Halaber, bozketan eta zenbaketan egon den edozein gorabehera jasoko da.

El acta de la sesión expresará detalladamente el número de electores, el de los electores que hubieren votado, el de las papeletas nulas, el de las papeletas en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura y consignará sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, sobre la votación y escrutinio, así como las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ellas, con votos particulares si los hubiera. Asimismo, se hará constancia de cualquier incidente ocurrido en el transcurso de la votación y escrutinio.

13.– Kargua aldarrikatzea.

13.– Proclamación del cargo.

13.1.– Hauteskunde-mahaiak lehendakari kargua hautatuko du, beren beregiko bozketa izendun bidez; boto gehien jaso dituen hautagaia une horretantxe aldarrikatuko da hautetsitzat.

13.1.– La Mesa Electoral elegirá el cargo de Presidente mediante votación nominal expresa, proclamando electo en ese mismo momento al candidato que haya obtenido mayor número de votos.

Boto zenbatekoari dagokionez berdinketarik baldin badago, elkargoan antzinatasun gehien duena aldarrikatuko da hautetsitzat.

En caso de empate en el número de votos resultará proclamado el de mayor antigüedad en la colegiación.

13.2.– Lehendakariorde, diruzain eta idazkari karguak Gobernu Batzordeak izendatuko ditu Batzar Nagusiak hautatutako bokalen artean eta lehendakariaren proposamenaren arabera.

13.2.– Los cargos de Vicepresidente, Tesorero y Secretario, serán designados por la propia Junta de Gobierno de entre los Vocales elegidos por la Junta General y a propuesta del Presidente.

14.– Kontseilu Nagusiari jakinaraztea eta jabetza hartzea.

14.– Comunicación al Consejo General y toma de posesión.

14.1.– Gobernu Batzordea eratzen denetik hasi eta bost eguneko epean jakinaraziko zaio eratu dela, Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoen Kontseilu Nagusiari eta, hala egokituz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluari. Horien bitartez, dagokion ministerioari eta autonomia erkidegoko sailari jakinaraziko zaio, osaeraren berri emanez eta legezko baldintzak betetzen direla jakinaraziz. Berdin egingo da edozein arrazoi dela medio Gobernu Batzordearen kideak aldatzen direnean.

14.1.– En el plazo de cinco días desde la constitución de la Junta de Gobierno, se comunicará ésta al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y en su caso, al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco. A través de éstos, se comunicará al Ministerio y Consejería Autonómica correspondientes, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales. De igual forma se procederá cuando se produzca modificación en los componentes de la Junta de Gobierno por cualquier causa.

14.2.– Lehendakari eta Gobernu Batzordeko gainerako kide gisa karguak jabetzan hartu aurretik, hautatutakoek apirilaren 5eko 707/1979 Errege Dekretuan ezartzen den zin egitea edo hitz ematea egin beharko dute.

14.2.– Los elegidos como Presidente y demás cargos de la Junta de Gobierno, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán proceder a prestar el juramento o promesa, establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

14.3.– Hautatzen duten unean bertan hartuko du kargua jabetzan lehendakariak, eta gainerako kideek lehenengo Gobernu Batzordean.

14.3.– El Presidente tomará posesión en el acto de ser elegido, y los demás miembros en la primera Junta de Gobierno.

15.– Errekurtsoak.

15.– Recursos.

Hauteskunde-batzordeek eta hauteskunde-mahaiek hauteskundeei buruz hartutako erabakien aurka estatutu hauetan oro har ezarritako errekurtsoak aurkeztu ahal izango dira. Errekurtso horiek ez duten erabakien etendurarik ekarriko.

Contra los acuerdos de las Juntas de Gobierno y Mesas Electorales relativos a las elecciones, podrán interponerse los recursos, establecidos con carácter general en los presentes Estatutos. Éstos no tendrán efectos suspensivos.

46. artikulua.– Norberak emango du botoa eta sekretua izango da, elkargokideen parte hartze aske eta berdintasunezkoaren printzipioari egokituta, horretarako deitutako hauteskundean egiten direnean, Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 lege Organikoaren 72.etik 75.era bitarteko artikuluetan edo Kontseilu Nagusiaren edo Autonomikoaren araubidean ezartzen den bezala, benetakotasuna bermatzeko.

Artículo 46.– El voto se ejercerá personalmente en forma secreta, ajustándose al principio de libre e igual participación de los colegiados, al celebrarse las elecciones convocadas al efecto, en la forma establecida por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en sus artículos 72 al 75 y por la regulación del Consejo General Estatal o Autonómico, para garantizar su autenticidad.

47. artikulua.– Hauteskundearen emaitza inpugnatu ahal izango da, elkargoko egintzen aurkako errekurtsoetarako estatutu hauetan egiten diren aurreikuspenen arabera.

Artículo 47.– El resultado de la elección podrá ser impugnado de acuerdo con las previsiones que se hacen en estos Estatutos para el recurso contra los actos colegiales.

48. artikulua.– Lehendakari eta Gobernu Batzordeko gainerako kide gisa hautatutakoek karguak jabetzan hartu aurretik, estatutu hauetako 47. artikuluan adierazten den zin egitea edo hitz ematea egin beharko dute.

Artículo 48.– Los candidatos elegidos como Presidente y demás miembros de la Junta de Gobierno, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán proceder a prestar el juramento o promesa al que se hace referencia en el artículo 47 de estos Estatutos.

Hautatzen duten unean bertan hartuko du kargua jabetzan lehendakariak, eta gainerako kideek lehenengo Gobernu Batzordean, eskumena duten agintarien aurrean egiten den protokolozko ekitaldia alde batera utzi gabe.

El Presidente tomará posesión en el acto de ser elegido y los demás miembros en la primera Junta de Gobierno, sin perjuicio del acto protocolario que se efectúe ante las autoridades competentes.

Kontseiluak batzordea osatzen denetik 5 eguneko epea adierazten du.

El Consejo señala el plazo de 5 días desde la constitución de la Junta.

Gehienez ere hilabeteko epean jakinarazi beharko zaio Gobernu Batzordearen osaera lanbide-elkargoen arloan eskumena duen sailari.

En el plazo máximo de un mes, deberá comunicarse la composición de la Junta de Gobierno al Departamento competente en materia de Colegios Profesionales.

49. artikulua.– Edozein arrazoirengatik Gobernu Batzordeko karguren bat agintearen arauzko indarraldia amaitu baino lehenago hutsik gelditzen bada, txartelean ordezko gisa ageri denak beteko du kargua, hutsunea eragin duen kideari betetzeko falta zaion denborarako.

Artículo 49.– Si por cualquier motivo, quedase vacante alguno o algunos de los cargos de la Junta de Gobierno antes de la expiración del mandato reglamentario, ocupará el mismo quien figure como suplente en la papeleta y por el tiempo que le faltase por cumplir al miembro que cause vacante.

Salbuespena izango da lehendakaria, horren ordezkoa lehendakariordea da arauz eta, estatutu hauetan ezarri bezala beste lehendakari bat hautatu arte.

Se exceptúa el Presidente, que se sustituye reglamentariamente por el Vicepresidente, hasta la elección del nuevo Presidente en los términos establecidos en estos Estatutos.

50. artikulua.– Gobernu Batzordea gutxienez hilean behin bilduko da; eta lehendakariak deitzen duenean edo kideen ehuneko hogeik eskatzen duenean ere bilduko da.

Artículo 50.– La Junta de Gobierno se reunirá por lo menos una vez al mes, y en todo caso siempre que la convoque el Presidente o la solicite la mitad más uno de sus componentes.

Gobernu Batzordeko kide guztiek nahitaez joan beharko dute bileretara. Jarraian hiru bileretara edo urtebeteko epean jarraian izan gabe bost bileretara behar bezala justifikatu gabe huts eginez gero, berehala kargutik kentzeko zehapena jaso dezakete. Dena dela, horrek ez du bazter uzten estatutu hauetako 68. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa.

La asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno será obligatoria para todos sus miembros, pudiendo ser sancionados con la separación inmediata de su cargo aquellos que no asistieran a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el plazo de un año y no justificaran debidamente su inasistencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 y siguientes de estos Estatutos.

51. artikulua.– Elkargokideek lehendakariari, Gobernu Batzordeko kideren bati edo Gobernu Batzorde osoari zentsura-mozioak aurkeztu ahal izango dizkiote. Elkargoko kideen bi herenek sinatu beharko dute zentsura-mozioa. Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofizialeko Batzar Nagusiak eztabaidatu, eta hala egokituz gero, onartuko du.

Artículo 51.– Los colegiados podrán ejercer el derecho a elevar mociones de censura al Presidente o a alguno de los miembros de la Junta de Gobierno o contra ésta en pleno, debiendo ser suscrita por las dos terceras partes de los componentes del Colegio, que será debatida y, en su caso aprobada por la Asamblea General del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Bizkaia.

HIRUGARREN ATALA
SECCIÓN TERCERA
LEHENDAKARIA ETA GOBERNU BATZORDEKO GAINERAKO KIDEAK.
DEL PRESIDENTE Y DEMÁS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

52. artikulua.– Lehendakariak elkargoaren ordezkaritza izango du, dela epaiketan edo epaiketetatik kanpora, elkargoko erabaki guztien betearazlea izango da, Batzar Nagusiaren, Gobernu Batzordearen eta lan-batzordeen saioak deituko eta gidatuko ditu, elkargoko organoen lana koordinatuko du, guztien buru izango delarik, eta berdinketak ebatziko ditu kalitateko botoarekin, bi bozketa egin ondoren berdinketak jarraitzen badu. Halaber, ordezkotzaz hartuko ditu elkargoaren egiteko guztiak, presako arrazoiak direla eta beraren ustez beharrezkoa denean, eta ebazpenak eta neurri egokiak hartu ahal izango ditu bere erantzukizunpean, Gobernu Batzordearen jakinaraztea eta baliokidetzea ere eska ditzakeelarik. Kobrantzak eta ordainketak aginduko ditu, elkargoko agiriak sinatuz eta idazkariak egindako ziurtagiriak eta Batzar Nagusiko eta Gobernu Batzordeko aktak bere oniritziarekin baimenduz, eta elkargoko administrazio-lanak koordinatu eta gidatuko ditu, idazkariarekin batera.

Artículo 52.– El Presidente tendrá la representación del Colegio en juicio y fuera de él, será el ejecutor de todos los acuerdos del Colegio, convocará y presidirá las sesiones de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno y de las Comisiones de Trabajo, coordinará la labor de los distintos Órganos Colegiales, presidiendo todos ellos y resolverá los empates con su voto de calidad si aquellos subsistieran durante dos votaciones sucesivas. Igualmente, asumirá por delegación todas las funciones del Colegio en los casos de urgencia que a su juicio lo requiera, y podrá adoptar las resoluciones y medidas pertinentes bajo su responsabilidad y a reserva de someterlos al conocimiento y convalidación de la Junta de Gobierno, será el ordenador de los cobros y de los pagos firmando la documentación colegial y autorizando con su Visto Bueno las Certificaciones expedidas por el Secretario y las actas de la Asamblea General y de las Juntas de Gobierno, y coordinará y dirigirá con el Secretario los trabajos administrativos del Colegio.

53. artikulua.– Lehenengo eta bigarren lehendakariordeek ordeztuko dute lehendakaria, lehendakariak bere egitekoak ezin dituenean gauzatu, eta baita lehendakariak agintzen dieten batzorde guztietan ere, etengabe; kasu horretan egitekoak nola garatu dituzten jakinarazi beharko diote lehendakariari.

Artículo 53.– El Vicepresidente primero y segundo sustituirán al Presidente cuando éste no pudiera ejercer sus funciones y en todas aquellas comisiones que les encomiende el Presidente con carácter permanente, siendo necesario que informen al mismo del desarrollo de su cometido.

54. artikulua.– Idazkariari dagokio, fede-emailea denez, aktak eta gutun ofizialak idaztea, lehendakariarekin batera elkargoaren administrazio-lanak zuzentzea, eta bai dokumentazioa artxibatzea eta zaintzea ere. Haren esku egongo da, halaber, lehendakariaren oniritziarekin ziurtagiriak ematea, elkargokideen sinadurak legeztatzea eta elkargoaren urteroko memoria idaztea.

Artículo 54.– Corresponderá al Secretario, que tiene carácter fedatario, redactar las actas y correspondencia oficial, dirigir los trabajos administrativos del Colegio conjuntamente con el Presidente, así como el archivo y custodia de su documentación, también tendrá a su cargo la expedición de certificaciones con el Visto Bueno del Presidente, legalización de firmas de colegiados y redacción de la Memoria Anual del Colegio.

Elkargoko zerbitzu guztien eta langile-zerrendako pertsona guztien kontrol zuzenaz eta berehalakoaz arduratuko da, halaber; langileen burua izango da. Elkargoko informazio-orriko zuzendaritza egokituko zaio, halaber,elkargokideak informatzeko. Elkargora iristen diren eskaera eta komunikatu guztiak jasotzea eta horien berri lehendakariari ematea ere berari dagokio.

Llevará asimismo, el control directo e inmediato de todos los servicios colegiales y de las personas afectas a la plantilla de los mismos y ostentará la Jefatura de Personal. Le corresponderá también la Dirección del Boletín Informativo del Colegio para la información a los colegiados. Igualmente le corresponde recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.

55. artikulua.– Idazkariordeak ordeztuko du idazkaria, ez dagoenean edo gaixorik dagoenean, idazkariak dituen ahalmen eta betebehar berberekin. Idazkariak behar duen aldioro lankidetza eskainiko dio, halaber.

Artículo 55.– El Vicesecretario sustituirá al Secretario en los casos de ausencia o enfermedad, con sus mismas facultades y obligaciones. Asimismo, prestará su colaboración en cuantos asuntos sea requerido por el Secretario.

56. artikulua.– Diruzainak bere ardurapean gordeko ditu gutxienez beharrezkotzat jotzen diren fondoak, finantza-erakunde batean sartuta eduki beharko ditu elkargoaren fondoak, eta Gobernu Batzordeak hartutako erabakiekin bat inbertituko ditu (horrek ez ditu alde batera utziko lehendakariak agindu ditzaken kobrantzak eta ordainketak) eta elkargoaren ondareari dagokiona ere zainduko du.

Artículo 56.– El Tesorero conservará bajo su responsabilidad los fondos que se estimen mínimos necesarios, deberá tener depositados en una entidad financiera los fondos propios del Colegio, invirtiéndolos según los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, sin perjuicio de la ordenación de cobros y pagos por parte del Presidente, cuidará asimismo de lo concerniente al patrimonio del Colegio.

Egiteko hauek dagozkio, gainera: Gobernu Batzordeari aldian-aldian diru-sarreren eta gastuen berri ematea, eta bai aurrekontuaren zenbatekoarena ere, eta urtero mugaeguneratutako urteko kontuak gauzatzea. Kontabilitatea kontrolatu eta kaxa egiaztatu behar ditu, halaber, elkargoko kapitalaren errentak eta interesak kobratu eta administratu behar dituen elkargo-ondasun guztien inbentario zehatza egin.

Le corresponden además las siguientes funciones: informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos así como la cuantía del presupuesto y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido. Igualmente, debe controlar la contabilidad y verificar la caja, cobrar las rentas e intereses del capital colegial y llevar minucioso inventario de todos los bienes del Colegio de los que es Administrador.

57. artikulua.– Kontadoreari dagokio kontabilitateko agiri guztien kontu hartzea, eta bai urteko balantze, kontu eta aurrekontu guztiak Batzar Nagusiak onar ditzan idaztea ere.

Artículo 57.– Corresponde al Contador, la intervención de todos los documentos contables, así como la redacción para su aprobación por la Junta General de todos los balances, cuentas y presupuestos anuales.

Kontadoreak eta diruzainak elkar ordeztuko dute bietakoren bat falta denean, hutsunea edo gaixotasuna izanez gero; bata bestearekin elkarlanean arituko da, halaber, bere egitekoetan.

El Contador y el Tesorero se sustituirán mutuamente en casos de ausencia, vacantes o enfermedad, colaborando igualmente en el ejercicio de sus funciones respectivas.

LAUGARREN ATALA
SECCIÓN CUARTA
ELKARGOKO GAINERAKO ORGANOAK
OTROS ÓRGANOS DEL COLEGIO

58. artikulua.– Gobernu Batzordeak ondoren aipatzen diren batzordeak sortu ahal izango ditu, behin betiko nahiz aldi baterako izaerarekin; batzorde horietako karguak ohorezko izaera izango dute.

Artículo 58.– La Junta de Gobierno podrá crear con carácter transitorio o permanente, las comisiones que se citan a continuación, cuyos cargos tendrán en todo caso carácter honorífico.

Kultura eta lanbide-prestakuntzako batzordea.

Comisión de Cultura y Formación Profesional.

Egiteko hauek izango ditu:

Que realizará las siguientes funciones:

A) Egoki irizten diren ikastaroak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatzea, elkargokideak prestatzeko eta elkargokideen prestakuntza hobetzeko.

A) Organización de cursos, conferencias y coloquios que se estimen convenientes para la formación y perfeccionamiento de los colegiados.

B) Elkargoko liburutegia antolatzea eta eguneratzea.

B) La organización, actualización y puesta al día de la biblioteca del Colegio.

C) Elkargokideei informazio zientifikoa eta teknikoa emateko zerbitzua.

C) El servicio de información científica y técnica para los colegiados.

D) Gai juridikoetan eta gizarteko eta laneko gaietan sakondu ahal izateko mintegiak eta lan-taldeak etengabe antolatzea eta garatzea.

D) La organización y desarrollo, con carácter permanente, de seminarios o equipos de trabajo, dedicados a profundizar en materias sociales y jurídico-laborales.

Lanbide-prestakuntzarako sustapena eta garapena, eta bai profesional guztiek beharrezkoa duten etengabeko hobekuntza eta birziklapena ere.

La promoción y desarrollo de la formación profesional, así como el necesario perfeccionamiento y reciclaje, con carácter permanente, que requiere todo profesional.

Intrusismoaren eta bidegabeko lehiaren batzordea.

Comisión de Intrusismo y Competencia Desleal.

Batzorde horren xedea pertsona, entitate, enpresa-elkarte eta sindikatuei lan-harremanetako graduatuen eskumenen eremuan sartzea ekiditea izango da, eta bai bidegabeko lehia eragin dezaketen egintzak antzematea ere, urtarrilaren 10eko 3/1991 Legean azaltzen den bezala. Horretarako, proposamenak egingo dizkiote Gobernu Batzordeari bidezkoak diren administrazio-espediente eta ekintzei buruzkoak, dagokion jurisdikzioaren aurrean, aurretik parte hartzen diren salaketen eta agirien berri emanez.

Su finalidad será la de impedir que personas, entidades, asociaciones empresariales y sindicales, puedan invadir el ámbito competencial específico de la profesión de Graduado Social y asimismo tratar de detectar aquellos actos que sean constitutivos de competencia desleal, tal y como aparece definida en la Ley 3/1991, de 10 de enero. A tal efecto, formulará propuestas a la Junta de Gobierno de los correspondientes expedientes administrativos o acciones ante la jurisdicción que procedan, previa información de las denuncias y documentos que se participen.

Batzorde honek harremanak izan beharko ditu, etengabe, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden eta eragina izan dezaketen lanbide-elkargoekin.

Esta Comisión deberá mantener contactos periódicos con aquellos Colegios Profesionales radicados en el País Vasco, que pudieran resultar afectados.

Etikako eta lanbide-sarien batzordea.

Comisión de Ética y Honorarios Profesionales.

Ekargokideek etikari eta deontologia kodeari egokitzen ez zaizkien jarduerak eginez gero, batzorde honek Gobernu Batzordeari jakinaraziko dio; halaber, lanbide-sari orientagarrien eguneratzearen jatorriaren berri emango dio, eta elkargokideen minuten aurka egin daitezkeen erreklamazioei buruz ere iritzia emango du.

Será la encargada de informar a la Junta de Gobierno, de aquellas actuaciones de los colegiados que no se ajusten a la ética y a la deontología profesional, asimismo informará sobre la procedencia de la actualización de honorarios orientativos, emitiendo su parecer sobre las posibles reclamaciones contra las minutas de los colegiados.

Lehendakaritzari aholkuak emateko batzordea.

Comisión de Asesoramiento a la Presidencia.

Elkargoko interesak ahalik eta ondoen betetzeko interesgarri jotzen dituen gaiei buruz elkargoko lehendakaria uneoro jakinaren gainean edukitzea izango du egitekoa. Elkargoko lehendakari ohi guztiez osatua egongo da eta Gobernu Batzordeari proposatuko dio merezi duten pertsonei eta erakundeei elkargo-merezimenduaren dominak ematea eta ohorezko elkargokideak egitea.

Tendrá como misión mantener informado regularmente al Presidente del Colegio en todos los asuntos que él mismo considere de interés para la mejor satisfacción de los intereses colegiales. Estará constituida por todos los ex-presidentes del Colegio y será la que propondrá a la Junta de Gobierno la concesión de Medallas al Mérito Colegial y Colegiados de Honor a aquellas personas o instituciones que sean acreedoras a tales distinciones.

Harreman publikoetarako eta erakundeetarako batzordea.

Comisión de Relaciones Públicas e Instituciones.

Elkargoaren interesetarako eta interes orokorrerako komenigarriak diren gai guztiak proposatzea eta jakinaraztea izango du egitekoa. Egungo eskakizunekin hobeto datorren lanbide-irudia zabalduko du, halaber, gizarteko komunikabideen bitartez.

Sus funciones serán las de propuesta e informe en todos aquellos asuntos en los que fuese conveniente para los intereses colegiales y generales. Así como la difusión, a través de los medios de comunicación social, de una imagen acorde con las exigencias actuales de la profesión.

Xede berarekin, elkargoaren ordezkaritza eskatzen duten ekitaldi guztietan parte hartzea iradokiko dio lehendakaritzari, hala nola, hitzaldietan, kongresuetan eta lanbide-batzarretan. Halaber, Gobernu Batzordeari harremanak zein erakunde publikorekin edo pribaturekin izan proposatuko dio, elkargoak gizartean erakunde mailako proiekzio egokia izan dezan harreman errazak eta etenik gabekoak ezartzearren.

Con la misma finalidad, sugerirá a la Presidencia su participación en cuantos actos deba estar representado el Colegio, tales como conferencias, congresos y asambleas profesionales. Igualmente y en el mismo sentido, propondrá a la Junta de Gobierno aquellos contactos con las Instituciones públicas o privadas de cara al establecimiento de relaciones fluidas y permanentes para posibilitar la proyección institucional del Colegio en la sociedad.

Estatutu hauetan ezartzen diren batzordeez gain, Gobernu Batzordeak egoki iritzi dituen guztiak sortu ahal izango ditu, behin betiko edo aldi baterako izaerarekin, eta batzorde bakoitzaren egitekoak eta jardunbide-araudia zehaztuko ditu.

Además de las Comisiones que establezcan estos Estatutos, la Junta de Gobierno podrá crear todas aquellas que estime oportunas, ya sea con carácter permanente o transitorio, determinando sus respectivas misiones y cometidos al igual que el régimen de su funcionamiento.

Elkargoko lehendakaria izango da batzorde eta ponentzia guztien buru, joaten denean, edo bestela, lehendakariak izendatzen duen Gobernu Batzordeko kidea. Lehendakariaren edo bere ordezkariaren erabakiek proposamen izaera izango dute eta Gobernu Batzordeari aurkeztu beharko zaizkio, onartuak edo ezetsiak izan daitezen, elkargo bakoitzeko estatutuetan aurreikusten diren salbuespenekin.

Todas las Comisiones y Ponencias serán presididas por el Presidente del Colegio, si asistiere, o por el miembro de la Junta de Gobierno que designare aquél. Sus acuerdos tendrán el carácter de propuestas, que habrán de ser elevadas a la Junta de Gobierno para su aprobación o desestimación, con las excepciones que se prevean en los Estatutos particulares de cada Colegio.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
ELKARGOKIDEEN ERABAKIAK
DE LOS ACUERDOS COLEGIALES
LEHENENGO ATALA
SECCIÓN PRIMERA
BATZAR NAGUSIAREN ETA GOBERNU BATZORDEAREN ERABAKIAK
DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

59. artikulua.– 1.– Batzar Nagusiak bertaratutakoen boten gehiengoarekin hartuko ditu erabakiak, estatutu hauetako 3., 40. eta 41. artikuluetan bozketetarako eta botoa eman ahal izateko ezarritako baldintzetan.

Artículo 59.– 1.– La Asamblea General adoptará los acuerdos por mayoría de votos de los asistentes en las condiciones establecidas para las votaciones y el ejercicio del voto, en los artículos 3, 40 y 41 de estos Estatutos.

2.– Erabakiek elkargokide guztiak behartzen dituzte, hartzen diren unetik hasita, kapitulu honetako bigarren atalean ezartzen dena alde batera utzi gabe.

2.– Los acuerdos obligan a todos los colegiados desde el momento de su adopción, sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda de este capítulo.

60. artikulua.– 1.– Gobernu Batzordeak botoen gehiengoz hartuko ditu erabakiak.

Artículo 60.– 1.– La Junta de Gobierno tomará los acuerdos por mayoría de votos.

2.– Baliozko erabakiak hartzeko nahikoa izango da bertaratutako kideen gehiengo soila edo erlatiboa izatea, estatutu hauetan ezarritako "quorum" berezia behar denean izan ezik.

2.– Para la adopción de acuerdos válidos, será necesaria la existencia de mayoría simple o relativa de miembros asistentes a las Juntas, salvo cuando se requiera un «quórum» especial, establecido en este Estatuto.

3.– Batzar Nagusietan, Gobernu Batzordeetan eta batzordetako bileretan ez dira baliozkoak izango posta bidez eskuordetutako botoak.

3.– En las Asambleas Generales, Juntas de Gobierno y reuniones de las Comisiones, no serán válidos los votos delegados o por correo.

61. artikulua.– Nolanahi ere, lehendakariaren botoak ebatziko ditu berdinketak.

Artículo 61.– En todo caso, dirimirá los empates el voto del Presidente.

62. artikulua.– Ohiko eta Aparteko Batzar Nagusiaren erabakiak berehala betearaztekoak izango dira, Gobernu Batzordeak berak beste zerbait xedatzen duenean izan ezik.

Artículo 62.– Los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y los de la Junta de Gobierno, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que la propia Junta disponga lo contrario.

63. artikulua.– Erabakien baliogabetasuna, deusezak edo deuseztagarriak direla zehaztea, Administrazio Prozedurari buruzko Legean aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Artículo 63.– La invalidez de los acuerdos, la determinación de su nulidad o anulabilidad, se ajustará a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

BIGARREN ATALA
SECCIÓN SEGUNDA
ERABAKIEN ETA HORIEN INPUGNAZIOAREN ARAUDIA
EL RÉGIMEN DE LOS ACUERDOS Y SU IMPUGNACIÓN

64. artikulua.– 1.– Beren egitekoak betetzerakoan Batzar Nagusiak eta Gobernu Batzordeak hartutako akordioak eta lehendakariak eta elkargoko organoek hartutako erabakiak berehala betearaztekoak izango dira, akordioak berak beste zerbait ezartzen duenean edo elkargokideen diziplina-araubideari dagokionean izan ezik.

Artículo 64.– 1.– Los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno del Colegio y las decisiones del Presidente y demás miembros de los órganos colegiados, dictadas en el ejercicio de sus funciones, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa o se refiera al régimen disciplinario de los colegiados.

2.– Lehendakariak edo lehendakaritzan ordeztu duenak eta idazkariak edo idazkari lanak egin dituenak sinatuko ditu aktak.

2.– Las actas serán firmadas por el Presidente o por quien le hubiere sustituido en la presidencia y por el Secretario o quien hubiere desempeñado sus funciones.

3.– Gobernu Batzordeak hartutako akordioen aurka gora jotzeko errekurtsoak jar daitezke dagokion Kontseiluan, hilabeteko epean, argitaratzen denetik aurrera edo, hala egokituz gero, interesdunari jakinarazten zaionetik aurrera.

3.– Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo correspondiente dentro del plazo de un mes desde su publicación o en su caso, notificación a los interesados.

Erabakia eman zuen Gobernu Batzordeari aurkeztuko zaio errekurtsoa eta honek dagokion kontseiluari igorriko dio hamar eguneko epean, horrekin batera, bere txostena eta espedientearen kopia osoa eta ordenatua bidalita.

El recurso se presentará ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo, la cual deberá remitirlo al Consejo correspondiente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

Errekurtsoa aurkeztean adierazi behar dira:

La interposición del recurso deberá expresar:

a) Errekurtso-egilearen izen-abizenak, eta jakinarazpenak jasotzeko bidea eta, hala badagokio, lekua ere.

a) El nombre y apellidos del recurrente así como la identificación del medio y en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Zein egintzaren aurka egiten den errekurtsoa eta zergatik.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Errekurtsoa egiten duen pertsonaren datuak, eta errekurtsoaren lekua eta eguna.

c) Lugar, fecha e identificación personal del recurrente.

d) Zein organori aurkezten zaion.

d) Órgano al que se dirige.

e) Xedapen berezietan ezarritako gainerako zehaztasunak.

e) Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas.

4.– Errekurtsoa aurkezteak ez du aurka egindako egintza betearaztea eteten, xedapen batek aurkakoa ezartzen duenean izan ezik. Izan ere, kontseiluak erabaki dezake egintzaren betearazpena etetea, bere kabuz edo errekurtso-egileek eskaturik, errekurritutako egintza betearazteak konpon ezinezko edo konpontzeko oso zailak diren kalteak ekar baditzake, baina, horretarako, arrazoiak emanda; neurtu egin behar du, batetik, etendurak zer-nolako kalteak eragin diezazkiokeen elkargoaren interesari edo beste inori, eta bestetik, errekurtsoa izan duen egintzaren berehalako eraginkortasunak zein kalte egiten dion errekurtso-egileari. Erabaki dezake egintzaren betearazpena etetea, halaber, inpugnazioaren oinarrian estatutu hauetako 70.3. artikuluan aurreikusten den zuzenbide osoko deuseztasuneko kausaren bat baldin badago.

4.– La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado, si bien el Consejo, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés colegial o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto recurrido cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 70.3 de estos Estatutos.

Hogeita hamar eguneko epean hartu beharko da eteteko erabakia, eskabidea egiten denetik aurrera, eta epe hori igaro ondoren beren beregiko ebazpenik ematen ez bada emandakotzat jo beharko da.

El acuerdo de suspensión deberá adoptarse en el plazo de treinta días contados desde la solicitud, entendiéndose concedida si transcurre el referido plazo sin haberse dictado resolución expresa.

65. artikulua.– 1.– Interes legitimoa duen edozein elkargokidek errekurritu ditzake Gobernu Batzordearen erabakiak, dagokion kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, erabakia hartzen denetik aurrera.

Artículo 65.– 1.– Los acuerdos de la Junta General serán recurribles por cualquier colegiado con interés legítimo ante el Consejo correspondiente en el plazo de un mes desde su adopción.

2.– Erabat deusezak izango dira elkargoko organoen egintzak baldin eta:

2.– Los actos de los órganos colegiales son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Konstituzioak babesten dituen eskubide eta askatasunen funtsezko edukiari kalte egiten badiete.

a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Gaia edo lurraldea dela eta, argi eta garbi eskumenik ez duten organoek eman badituzte.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Ezinezko edukia badute.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Zigor-zuzenbideko arau-hauste badira edo hauste horren ondorioz eman badira.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman badira.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Ordenamendu juridikoaren aurkako egintza adieraziak nahiz presuntziozkoak, baldin eta egintza horiek ahalmen edo eskubideak eskuratzeko bide ematen badiete, horretarako funtsezko betekizunak ez dituztenei.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Lege-mailako xedapen batean berariaz ezartzen bada.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

3.– Deuseztagarriak dira elkargoko organoen egintzak, ordenamendu juridikoa hausten badute, agintea desbideratzen dutenak barne.

3.– Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

4.– Formazko akatsak bakar-bakarrik ekarriko du deuseztagarritasuna egintzak bere helburua lortzeko formazko ezinbesteko baldintzak betetzen ez dituenean, edo interesdunak babesik gabe uzten dituenean.

4.– El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

5.– Ezarritako epetik kanpo egindako jardunak, epearen izaerak hala eskatzen duenean bakarrik ekarriko du egintzaren deuseztagarritasuna.

5.– La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

LAUGARREN TITULUA
TÍTULO CUARTO
DIZIPLINA-ARAUBIDEA
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

66. artikulua.– 1.– Estatutu honetan eta lanbideari aplikatzekoak diren gainerako arauetan aurreikusitako lanbide-eginbeharrak betetzen ez dituzten lan-harremanetako graduatuek diziplinazko erantzukizuna izango dute, dagozkion bestelako erantzukizun penal, zibil edo administratiboa alde batera utzi gabe.

Artículo 66.– Los Graduados Sociales que incumplan los deberes profesionales previstos en el presente Estatuto y en las demás normas de aplicación a la profesión, incurrirán en responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad penal, civil o administrativa que proceda.

2.– Diziplina-zehapenak horretarako instruitutako espedienteen indarrez ezarriko dira, interesdunari entzunaldia egin ondoren, eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei eta Tituludun Lanbideetan jarduteari buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 19.2. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriaz.

2.– No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente instruido al efecto, previa audiencia al interesado, y demás requisitos de procedimiento y motivación previstos en el artículo 19.2 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos del País Vasco.

DIZIPLINAZKO ERANTZUKIZUNA.
DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
HUTSEGITEAK ETA ZEHAPENAK
FALTAS Y SANCIONES

67. artikulua.– 1.— Lan-harremanetako graduatuek egindako hutsak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke.

Artículo 67.– 1.– Las faltas cometidas por los Graduados Sociales pueden ser muy graves, graves y leves.

2.– Hutsegite oso larriak dira:

2.– Son faltas muy graves:

a) Lanbidean jardutean doluzko delituak egitea; ez da kontuan hartuko, hutsegitea egiten duenak zenbateraino parte hartu duen.

a) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.

b) Estatutuetan ezartzen den bateraezintasun-erregimena haustea.

b) La infracción al régimen de incompatibilidades establecido en los Estatutos.

c) Ematen diren agirietan kontsignatutako datuak gaiztakeriaz aldatzea, horrek delitua baldin badakar.

c) La alteración maliciosa de los datos consignados en documentos que expidan u otorguen en el caso que ello suponga delito.

d) Lanbide-intrusismoa eta hori estaltzea.

d) El intrusismo profesional y su encubrimiento.

e) Bi urteko epean, gutxienez, bi arau-hauste larri egitea.

e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.

f) Kalifikazio hori izango dute, gainera, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 15.1. artikuluan jasotzen diren guztiak.

f) Además tendrán ésta calificación todas aquellas contempladas en el artículo 15.1 de la Ley 18/1997 de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

3.– Hutsegite larriak dira:

3.– Son faltas graves:

a) Lanbidearen duintasunaren eta eraentzen duten arau etikoen eta estatutu hauetan jasotako betebeharren aurkako irain larriak edo omisioak egitea.

a) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.

b) Lanbideko betebeharretan eta korporatiboetan atzerapenak, zabarkeriak eta axolagabekeriak etengabe gertatzea, kaltea edo galera baldin badakarte.

b) La demora, negligencia o descuidos reiterados en el cumplimiento de los deberes profesionales y corporativos que causen notorio perjuicio o quebranto.

c) Estatutuak edo elkargoko organoek beren eskumenen esparruan hartutako erabakiak ez betetzea.

c) El incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia.

d) Elkargoko kargei arreta eskaintzeko betebeharra behin eta berriro ez betetzea, larritasun handiagoko hutsa denean izan ezik.

d) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales salvo que constituya falta de mayor gravedad.

e) Kontseilu Nagusiko, autonomia erkidegoetako kontseiluetako eta Gobernu Batzordeko kideen duintasunaren eta ohorearen aurka erasotzea, beren egitekoak betetzen ari direnean, eta bai lankideen aurka lanbidean ari direnean ere.

e) El atentado contra la dignidad u honor de los miembros del Consejo General, de los Consejos de las Comunidades Autónomas y de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y contra los compañeros en el ejercicio profesional.

f) Errespetua galtzea Kontseilu Nagusiko, Autonomia Erkidegoetako Kontseiluetako eta Gobernu Batzordeko kideei beren jardunean ari direnean, dela egitekoengatik nahiz ez-egitekoengatik.

f) La falta de respeto, por acción u omisión a los miembros del Consejo General, de los Consejos de Comunidades Autónomas, y de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.

g) Begirunerik eza larria agintariei, bezeroei edo lankideei, euren lanbide jardunean.

g) La desconsideración grave a autoridades, clientes o compañeros en el ejercicio de la profesión.

h) Bidegabeko edo legezkoa ez den lehia dakarten egintzak burutzea.

h) La realización de actos de competencia ilícita o desleal.

i) Kontseiluko edo dagokion elkargoko lehendakariaren zitazio batera justifikaziorik gabe ez joatea, horrek korporazioari kalte larria dakarkionean.

i) La inasistencia injustificada a una citación del Presidente del Consejo o del Colegio correspondiente cuando ello cause grave perjuicio a la corporación.

j) Lan-harremanetako graduatu gisa ezagutarazteko publizitate-baliabideen erabileraren berri elkargoari emateko derrigortasuna ez betetzea, publizitateari buruz elkargoko organoek xedatzen dituzten arauak haustea, eta publizitatea Gobernu Batzordearen baimena eskuratu gabe egitea.

j) El incumplimiento de la obligación de información al Colegio acerca de la utilización de medios publicitarios para dar a conocer sus servicios como Graduado Social, así como la infracción de las normas que sobre publicidad dispongan los órganos colegiales, y la realización de publicidad sin haber obtenido la autorización de la Junta de Gobierno.

k) Bulegoen, sukurtsalen edo bulego kolektiboen jakinarazpenari buruz edo, hala egokituz gero, baimenari buruz ezarritako preskripzioak ez betetzea

k) El incumplimiento de las prescripciones establecidas sobre comunicación o, en su caso, autorización, de oficinas, sucursales o despachos colectivos.

l) Benia edo baimena hemen ezarrita bezala eskatzeko betebeharra ez betetzea.

l) El incumplimiento del deber de solicitar la venia en los términos establecidos en los presentes.

m) Kalifikazio hori izango dute, gainera, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 15.2. artikuluan jasotzen diren guztiak.

m) Además tendrán ésta calificación todas aquellas contempladas en el artículo 15.2 de la Ley 18/1997 de Ejercicio de profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

4.– Hutsegite arinak dira:

4.– Son faltas leves:

a) Lanbideko betebeharretan atzerapenak edo zabarkeriak etengabe gertatzea, kalte edo galera nabarmena ez baldin badakarte.

a) La demora o negligencia en el desempeño de las funciones profesionales que tengan encomendadas, siempre que no ocasione perjuicio o quebranto notorio.

b) Kontseilu Nagusiko, autonomia erkidegoetako kontseiluko eta Gobernu Batzordeko kideei errespetua galtzea eginbeharrak betetzerakoan, hutsegite larria edo oso larria ez badira.

b) La falta de respeto a los miembros del Consejo General, de los Consejos de Comunidades Autónomas y de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta grave o muy grave.

c) Aurreko artikuluan adierazitako egintzak, baldin eta arau-hauste larritzat jotzeko adinakoak ez badira.

c) Los actos enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como graves.

68. artikulua.– Honako zehapen hauek ezar daitezke:

Artículo 68.– Las sanciones que pueden imponerse son:

1.– Hutsegite oso larriak dira:

1.– Las infracciones muy graves:

a) Lanerako gaitasun-gabetzea, urtebete eta egun baterako gutxienez eta hogei urterako gehienez, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 17. artikuluak xedatutakoari jarraiki.

a) Inhabilitación profesional por un tiempo comprendido entre un año y un día y veinte años, en los términos del artículo 17 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

b) 3.005,07 eta 30.050,61 euro arteko isuna.

b) Multa comprendida entre 3.005,07 y 30.050,61 euros.

2.– Hutsegite larriak dira:

2.– Las infracciones graves:

a) Lanerako gaitasun-gabetzea, urtebeterako gehienez, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 17. artikuluak xedatutakoari jarraiki.

a) Inhabilitación profesional por un tiempo que no exceda de un año, en los términos del artículo 17, de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

b) 300,51 eta 3.005,06 euro arteko isuna.

b) Multa comprendida entre 300,51 y 3.005,06 euros.

3.– Hutsegite arinak dira:

3.– Las infracciones leves:

a) Ohartarazpena.

a) Apercibimiento.

b) Isuna: gehienez, 3.005,06 eurokoa.

b) Multa que no exceda de 3.005,06 euros.

4.– Arau—hauste bategatik egileak diru-etekina atera badu, isuna handiagoa izango da: etekin hori zenbatekoa izan den kalkulatu ondoren —aurreko gehienezko kopuruekin alderatuko da—, gutxienez etekina eta gehienez etekinaren bikoitza gehitu beharko zaio ordaindu beharreko isunari.

4.– Cuando el infractor hubiere obtenido beneficio económico a consecuencia de la infracción, la multa se incrementará en la cuantía que exceda la evaluación de dicho beneficio económico de los límites máximos previstos en los números anteriores con un mínimo del equivalente de dicha evaluación y un máximo del doble de ésta.

5.– Zehapenak kasuan kasuko zirkunstantzien arabera zehaztuko dira.

5.– Las sanciones se graduarán en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.

6.– Zehapen horiez gainera, beste edozein erantzukizun badago, zehatuek erantzun egin beharko dute.

6.– Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que hubieren podido incurrir los sancionados.

7.– Elkargoek diziplina-ahalmena erabiliz jasotzen dituzten isun-ordainketa guztiak etengabeko lan prestakuntzako jarduerak ordaintzeko erabiliko dira. Helburu horrekin, eta dagokion prozedura erabiliz, beharrezko neurriak hartuko dira kasu bakoitzerako ezarrita dagoen arautegiaren arabera.

7.– El producto de las multas que los colegios perciban en ejercicio de su potestad disciplinaria será destinado íntegramente a promover programas de formación profesional permanente. A tal efecto, se adoptarán y ejecutarán, en virtud del procedimiento que corresponda, las medidas pertinentes de acuerdo con la normativa establecida en cada caso.

Autonomia erkidegoak bere diziplina-ahalmena gauzatzerakoan hautematen dituen isunen emaitza Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian sartuko da.

El producto de las multas que la Administración de la Comunidad Autónoma perciba en el ejercicio de su potestad disciplinaria será ingresado en la Tesorería General del País Vasco.

PROZEDURA
PROCEDIMIENTO

69. artikulua.– 1.– Diziplinazko hutsegiteengatik zehapenak ezartzeko prozedura azaroaren 21eko 18/1997 Legeak –tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa– xedatutakoari egokituko zaio.

Artículo 69.– 1.– El procedimiento para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias se ajustará a lo previsto en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales.

2.– Gobernu Batzordeari dagokio diziplina-espedientea hastea. 1.– Diziplina espedientea irekitzeko erabakian bertan aukeratuko dira espedienteko instrukzio-egilea eta idazkaria, bai izaera orokorrez izendatuta badaude, bai bereziki kasu horretarako izendatu badira.

2.– Corresponde a la Junta de Gobierno la incoación del expediente disciplinario. En el propio acuerdo de apertura de expediente disciplinario designará el instructor y el secretario, tanto si estuviesen nombrados con carácter general, cuanto si lo hubieran sido con carácter especial.

Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluetako abstentzioari eta errefusatzeari buruz ezarritako arauak izango zaizkie aplikagarri instrukzio-egileari eta idazkariari.

Serán de aplicación al Instructor y secretario las normas relativas a la abstención y recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de junio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Gobernu Batzordeak du isunak ezartzeko erabateko eskumena. Horretarako deitutako bilkurara bertaratutako kideek isilpean emandako botoen gehiengoz hartuko ditu erabakiak Gobernu Batzordeak, espedientearen instrukzio-egile lanak egin dituen kidea kanpo utzita.

3.– La imposición de sanciones es de la exclusiva competencia de la Junta de Gobierno, que adoptará sus acuerdos por mayoría de votos emitidos secretamente entre los miembros presentes en sesión convocada al efecto, excluido el miembro de la Junta de Gobierno que haya realizado la función de Instructor del expediente.

70. artikulua.– Gobernu Batzordeak erabakiko du hutsegite oso larriagatik ezarri beharreko isuna, isilpeko bozketaren bidez eta bertako kideen bi herenen adostasunarekin. Justifikaziorik gabe bertaratzen ez den batzordeko kideak elkargoko artezkaritza-organoko kide izateari utziko dio.

Artículo 70.– La sanción a imponer por falta muy grave debe ser adoptada por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los miembros componentes de ella. El miembro de la Junta que, injustificadamente, no concurriese dejará de pertenecer al órgano rector del Colegio.

71. artikulua.– Estatutu hauetako hirugarren tituluko bigarren kapituluan xedatutakoaren arabera gidatuko dira Gobernu Batzordeak zehatutako erabakien aurkako errekurtsoak.

Artículo 71.– Los recursos contra los acuerdos sancionadores de la Junta de Gobierno, se regirán por lo dispuesto en la sección segunda, capítulo segundo del título tercero de estos Estatutos.

72. artikulua.– 1.– Dagokion autonomia erkidegoko elkargoen kontseiluari dagozkio elkargoetako gobernu batzordeetako eta autonomia erkidegoetako elkargoen kontseiluetako kideei dagozkien diziplina-ahalmenak.

Artículo 72.– 1.– Las facultades disciplinarias en relación con los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios y de los Consejos de Colegios de Comunidades Autónomas corresponde al Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma respectiva o en su caso, al Consejo General.

2.– Kontseilu Nagusiak izango du bertako kideen diziplina-ahalmenari dagokion ahalmena.

2.– Las facultades disciplinarias en relación con los miembros del Consejo General serán competencia del Consejo General.

3.– Autonomia erkidegoetako edo Kontseilu Nagusiko elkargoen kontseiluko erabakien aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio kontseiluari berari, aurreko paragrafoetan aurreikusitako kasuetan, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu baino lehenago.

3.– Contra los acuerdos de los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas o del Consejo General, en los casos previstos en los párrafos precedentes, cabrá recurso de reposición ante el propio Consejo, como previo al recurso contencioso-administrativo.

73. artikulua.– Gobernu Batzordeak titulu honetako aginduak garatu ahal izateko egoki iritzi dituen arauak eman ahal izango ditu. Nolanahi ere, zehatzeko zuzenbidean bermerako ezarritako gutxieneko arauak errespetatu beharko dira, eta bai arloko konstituzio-printzipioak ere..

Artículo 73.– La Junta de Gobierno podrá dictar las normas que estime necesarias para el desarrollo de los preceptos de este título. En todo caso, habrán de respetarse las normas mínimas de garantía establecidas en el Derecho sancionatorio general, así como los principios constitucionales en la materia.

74. artikulua.– Zehapenak jartzerakoan, egindako arau-haustearen larritasunaren neurrikoa izan behar du zehapenak. Zein zehapen jarri erabakitzeko irizpide gisa kontuan hartuko dira ekintza behin eta berriz nahita egin izana eta eragindako kalteak zer-nolakoak diren.

Artículo 74.– En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida proporción entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente la existencia de intencionalidad o reiteración, y la naturaleza de los perjuicios causados, como criterios para la graduación de la sanción.

75. artikulua.– 1.– Diziplinazko hutsegiteak administrazio-bidean irmoak direnean betearaziko dira.

Artículo 75.– 1.– Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes en vía administrativa.

2.– Lanbidea gauzatzeko etendura dakarten zehapenek eraginak izango dituzte lan-harremanetako Espainiako elkargo guztietan eta Kontseilu Nagusiari jakinarazi beharko zaizkio, Kontseilu Nagusiak gainerako elkargoetara igor ditzan. Elkargoek zehatutako pertsona ez dute bertan sartuko edo gaituko zehapena indarrean dagoen bitartean.

2.– Las sanciones que impliquen suspensión del ejercicio de la profesión tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Graduados Sociales de España, a cuyo fin habrán de ser comunicadas al Consejo General para que éste las traslade a los demás Colegios, que se abstendrán de incorporar o habilitar al sancionado mientras esté vigente la sanción.

76. artikulua.– 1.– Elkargokideen diziplina erantzukizuna iraungitzeko erak: zehapena betez, elkargokidearen heriotza, eta hutsegitea edo zehapena indargabetzea.

Artículo 76.– 1.– La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, prescripción de la falta o prescripción de la sanción.

2.– Elkargoan baja hartzeak ez dakar berarekin alta-aldian sortutako diziplina erantzukizuna iraungitzea. Aitzitik burutu egingo da diziplina prozedura eta eten zehapena, harik eta elkargokideak —berriro ere elkargoan alta hartzen badu— zehapena bete arte.

2.– La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en el Colegio.

PRESKRIPZIOA
PRESCRIPCIÓN

77. artikulua.– 1.– Hutsegite oso larriak hiru urtera preskribatuko dira, larriak urte bira eta arinak urtebetera.

Artículo 77.– 1.– Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

2.– Arau-haustea egin zen egunetik hasita zenbatuko da arau-haustearen preskripzio-epea.

2.– El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

3.– Zehapen-prozedura bat hasiz gero, eta elkargokidea horren jakitun egonda, preskripzioa eten egingo da. Zehapen-espedientea bi hilabete baino gehiago geldirik badago, eta horren errua ez bada zehatutako elkargokidearena, preskripzio epea berriz hasiko da.

3.– Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del colegiado, del procedimiento sancionador, reanudándose de nuevo el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al colegiado inculpado.

4.– Hutsegite oso larriengatik ezarritako zehapenek hiru urtera preskribatuko dira, hutsegite larriengatik ezarritakoek bi urtera, eta hutsegite arinengatik ezarritakoek sei hilabetera.

4.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.

5.– Zehapenen preskripzio-epea zehapena ezarri duen ebazpena irmo bihurtu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen.

5.– El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

6.– Preskripzio-epearen zenbaketa geldirik geratuko da, betearazteko prozedura hasten bada, elkargokidea jakitun dela. Zehatutako elkargokideari ezin egotz dakiokeen arrazoiren bat dela eta, prozedura hori sei hilabetetik gora geldirik bada, berriro jarraituko da epea zenbatzen.

6.– Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del colegiado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir de nuevo el plazo si aquél queda paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al colegiado sancionado.

7.– Zehatutako elkargokideak zehapena betetzea urratzen badu, zehapena preskribatzeko epea urratzea gertatu den egunetik hasiko da kontatzen.

7.– El plazo de prescripción de la sanción cuando el colegiado sancionado quebranta su cumplimiento comenzará a contarse desde la fecha del quebrantamiento.

ZUZENKETAK ETA DIZIPLINA-ZEHAPENAK IDAZTEA
ANOTACIÓN DE CORRECCIONES

78. artikulua.– 1.– Lan-harremanetako epaitegiek edo auzitegiek ezartzen dituzten diziplinako zuzenketak zehatutakoaren espedientean jasoaraziko dira, Gobernu Batzordeak justifikatutako arrazoiren batengatik bidezkoa ez dela jotzen duenean izan ezik.

Artículo 78.– 1.– Las correcciones disciplinarias que impongan los Juzgados o Tribunales al Graduado Social se harán constar en el expediente personal de éste, salvo que, por causa justificada, la Junta de Gobierno no lo considere procedente.

2.– Diziplina-zehapen korporatiboak norberaren espedientean jaso beharko dira, nolanahi ere.

2.– Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal.

DIZIPLINA-ZEHAPENAK EZEZTATZEA.
CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

79. artikulua.– 1.– Agiraka pribatuko zehapenen eta ohartarazpenen idatzoharrak etenik gabe geldituko dira, irmo bihurtu eta sei hilabeteko epea pasatzeagatik, epe horretan zehatutakoak ez badu zehapenaren ezarpena amaitzen duen beste diziplina-prozedurarik eragin.

Artículo 79.– 1.– La anotación de las sanciones de reprensión privada y apercibimiento por escrito quedarán canceladas por el transcurso del plazo de seis meses desde que adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.

2.– Etendura-zehapenaren idazpena ezeztatu ahal izango da, interesdunak hala eskatuta, zehapen irmoa ezarri eta gutxienez bi edo lau urte igarotzen direnean, hutsegite larria edo oso larria izan, eta tarte horretan zehatutakoak ez badu eragin zehapenaren ezarpena amaitzen duen diziplina-prozedurarik.

2.– La anotación de la sanción de suspensión podrá cancelarse, a instancia del interesado, cuando hayan transcurrido al menos dos o cuatro años desde la imposición firme de la sanción, según se trate de falta grave o muy grave y durante este tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a nuevo procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción.

3.– Elkargotik bidaltzeko zehapenarekin zehatutako elkargokideak birgaitzea eskatu ahal izango dio Gobernu Batzordeari, zehapenaren ezarpen irmoa egin eta gutxienez sei urte igaro direnean. Horretarako, dagokion espedientea izapidetuko da, interesdunari entzunaldia egingo zaio, Gobernu Batzordeak arrazoizko ebazpena emango du, isilpeko bozketan, eta beharrezkoa izango da kideen bi herenak aldeko botoa ematea.

3.– El colegiado sancionado con la expulsión del Colegio podrá solicitar de la Junta de Gobierno la rehabilitación cuando hayan transcurrido al menos seis años desde la imposición firme de la sanción. A tal efecto, se instruirá el oportuno expediente, con audiencia del interesado, que resolverá la Junta de Gobierno de forma motivada en votación secreta siendo necesario el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

BOSGARREN TITULUA
TÍTULO QUINTO
EKONOMIA ETA FINANTZA ARAUBIDEA
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO
LEHENENGO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
BALIABIDE-MOTAK
CLASES DE RECURSOS

80. artikulua.– Hauek dira elkargoaren baliabide arruntak:

Artículo 80.– Constituyen recursos ordinarios del Colegio:

A) Sartzeagatik edo gaitzegatik kobratzen direnak, ohiko eta aparteko kuotak, derramak ere barne.

A) Los derechos de incorporación o habilitación, cuotas ordinarias y extraordinarias, incluidas las derramas.

B) Elkargoko ondarea osatzen duten ondasun edo eskubideen etekinak.

B) Los rendimientos de los bienes y derechos que constituyan el patrimonio colegial.

C) Ordaindutako txosten, irizpen, azterketa eta bestelako zerbitzuak lantzeko ezartzen diren eskubideak.

C) Los derechos que se establezcan por la elaboración remunerada de informes, dictámenes, estudios y otros servicios.

D) Ziurtagiri fede-emaileak ematetik eta agiriak konpultsatzetik edo ematetik lortutako diru-baliabideak.

D) Los derechos por expedición de certificaciones fehacientes y derechos por compulsa o expedición de documentos.

E) Elkargoko inprimakien eta argitalpenen salmentatik, eta ikastaroen, mintegien eta hitzaldien antolaketatik eratortzen direnak.

E) Los derivados de las ventas de impresos y publicaciones colegiales, y de la organización de cursos, seminarios y conferencias.

F) Gobernu Batzordeak ezarritako beste kontzeptu batzuengatik eratortzen direnak, legezkoak baldin badira.

F) Los provenientes por otros conceptos que legalmente procedan, establecidos por la Junta de Gobierno.

81. artikulua.– Hauek dira elkargoaren aparteko baliabideak:

Artículo 81.– Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

A) Jatorri publiko edo pribatuko dotazioak edo diru-laguntzak.

A) Las dotaciones o subvenciones de procedencia pública o privada.

B) Herentziaz eta doako edo kostu bidezko tituluekin eskuratutako beste edozein ondasun.

B) Cualesquiera bienes adquiridos por herencia y otro título gratuito u oneroso.

C) Legez eratortzen den eta baliabide arrunt ez den beste edozein.

C) Cualesquiera otros que legalmente procedan y no constituyan recursos ordinarios.

82. artikulua.– Elkargoa zaintzeko beharrezkoak diren gastuak, arruntak nahiz apartekoak, elkargo-mota anitzen artean banatuko dira, proportzioaren, elkargokide-kopuruaren eta beste gorabehera batzuei buruzko irizpideak kontuan hartuta, Gobernu Batzordearen iritziz zuzenena den banaketa lortu ahal izateko.

Artículo 82.– Los gastos necesarios para el mantenimiento del Colegio, tanto ordinarios como extraordinarios, serán distribuidos entre las diferentes modalidades colegiales, atendiendo a criterios de proporcionalidad, número de colegiados y otras circunstancias, con el fin de lograr una distribución lo más justa posible a criterio de la Junta de Gobierno.

83. artikulua.– Aurrekontu-ekitaldi bakoitzaren kontu-ikuskapeneko txostena egingo da urtero, Batzar Nagusiak izendatutako bi elkargokideren edo Gobernu Batzordeak izendatutako kanpoko kontu-ikuskaritza baten bitartez.

Artículo 83.– Anualmente, se efectuará un Informe de Auditoría de cada ejercicio presupuestario, que se será practicada por dos colegiados que designe la Asamblea General Ordinaria o mediante una Auditoría externa que será designada por la Junta de Gobierno.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
INBERTSIOAK, ZAINTZA
DE LAS INVERSIONES, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN

84. artikulua.– 1.– Elkargoko Gobernu Batzordeak inbertitu, administratu eta zainduko du elkargoko ondarea.

Artículo 84.– 1.– El patrimonio colegial será invertido, administrado y custodiado por la Junta de Gobierno del Colegio.

2. Elkargoko ondarea bere izaera korporatiboari arreta emateko inbertituko da eta Gobernu Batzorde osoa izango da inbertsioen erantzulea, eta bai Batzar Nagusiaren edo Estatutuko edo autonomia erkidegoko elkargoen kontseiluko erabakietan estatutu hauetan xedatutako ez betetzeagatik sor daitezkeen kalteen erantzulea ere.

2.– El patrimonio del Colegio se invertirá en las atenciones inherentes a su existencia corporativa y la Junta de Gobierno en pleno será la responsable de las inversiones, así como de los perjuicios que puedan sobrevenir por incumplimiento de lo dispuesto en estos Estatutos, en los acuerdos de la Asamblea General o del Consejo de Colegios Estatal o Autonómico.

85. artikulua.– Elkargoa desegiten bada, egiteke dauden betebehar guztiak burutu ondoren gelditzen den ondarerik izanez gero, Estatuko Kontseilu Nagusiaren edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Harremanetako Graduatuen Kontseiluaren esku geldituko da.

Artículo 85.– En caso de disolución del Colegio, el patrimonio sobrante una vez cumplidas todas las obligaciones pendientes quedará, si lo hubiere, a disposición del Consejo General Estatal o Consejo de Graduados Sociales del País Vasco.

SEIGARREN TITULUA
TÍTULO SEXTO
ELKARGOKO LANGILEAK
DE LOS EMPLEADOS DEL COLEGIO

86. artikulua.– Egiteko korporatiboak gauzatu ahal izateko, Gobernu Batzordeak kudeatzaile bat kontratatu ahal izango du. Kudeatzailea izango da lehendakariak edo idazkariak agintzen dizkion egitekoen erantzulea Gobernu Batzordearen aurrean.

Artículo 86.– Para el desarrollo de las tareas corporativas, la Junta de Gobierno podrá contratar un Gerente, que será el responsable ante la misma de las funciones que se le encomienden por parte del Presidente o del Secretario.

ZAZPIGARREN TITULUA
TÍTULO SÉPTIMO
DESEGITEA ETA LIKIDATZEA.
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

87. artikulua.– 1.– Bizkaiko Lan Harremanetako Graduatuen Elkargoa desegiteko beharrezkoa izango da Eusko Legebiltzarraren legea, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 31.3. artikuluan aurreikusten den ustezkoa izan ezik.

Artículo 87.– 1.– La Disolución del Colegio Oficial de graduados Sociales de Bizkaia precisará de Ley del Parlamento Vasco, salvo que se trate del supuesto previsto en el artículo 31.3 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

Elkargoa desegiteko eta likidatzeko arrazoiak ondorengoak izango dira:

Serán causas de la disolución y liquidación del Colegio las siguientes:

a) Elkargoak dituen helburuak —estatutuen 5. artikuluan adierazitakoak— lortzea ezinezkoa dela argi eta garbi ikustea.

a) La imposibilidad manifiesta de procurar los fines del Colegio contemplados en el artículo 5 de éstos Estatutos.

b) Elkargoaren gobernu organoak behin betiko ezerezean gelditu, eta horien funtzionamendua eta berriro martxan jartzea ezinezkoa denean.

b) La paralización definitiva de los órganos de gobierno del Colegio, de modo que resulte imposible su funcionamiento y reposición.

c) Lanbide bereko beste elkargoren batekin edo batzuekin bat-egitea, elkargokideen hiru laurdenek horretarako deitutako Aparteko Batzar Nagusian hala erabakitzen badute. Erabakia Eusko Jaurlaritzara igorriko da, zuzenbidearekin bat izapideak egin ditzan.

c) La fusión con otro u otros colegios de la misma profesión, cuando así lo acuerden las tres cuartas partes de los colegiados en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. El acuerdo se trasladará al Gobierno Vasco para su tramitación con arreglo a derecho.

2.– Elkargoa desegiteko prozedurak arbitratuko du likidazio-epea. Elkargoa desegitea baimentzen duen legeak bere ondarearen likidazioa ezarriko du eta soberakinik egonez gero horrekin zer egin behar den ezarriko du Batzar Nagusiak erabakitzen duenaren arabera.

2.– El procedimiento de disolución del Colegio arbitrará el periodo de liquidación. La Ley que autorice la disolución del Colegio, establecerá la liquidación de su patrimonio, fijándose el destino del remanente si existiese de acuerdo con lo que decida la Asamblea General.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Urriaren 26ko 1428/1990 Errege Dekretuko xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat, errege dekretu horretan lan-harremanetako diplomatu tituluaren beraren eragina lan-harremanetako graduatu unibertsitate-tituluarentzat ere baliagarria izango da.

Con arreglo a lo establecido en la Disposición Adicional del Real Decreto 1429/1990, de 26 de octubre, los efectos propios del título de Diplomado en Relaciones Laborales, establecido en dicho Real Decreto se predicará asimismo del título universitario de Graduado Social Diplomado.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Estatutu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental