Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

3. zk., 2007ko urtarrilaren 4a, osteguna

N.º 3, jueves 4 de enero de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
38
38

251/2006 DEKRETUA, abenduaren 12koa, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko teknikariek enpresetan eta lantokietan segurtasun- eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lanak egiteko gaikuntza- eta antolaketa-baldintzak eta prozedura arautzen dituena.

DECRETO 251/2006, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones y procedimiento de habilitación y organización para el ejercicio de la función de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte del personal técnico de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

Laneko segurtasuna eta higienea zaintzeko konstituzio-agindua betez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarentzat lehentasunezkoa da langileei bizitzeko eta segurtasuna eta osasuna izateko eskubidea bermatzen dieten jardunak garatzea eta eskura dauden bitarteko guztiak gaur egun lanean gertatzen den ezbehar-kopuruari aurre egiteko erabiltzea.

En cumplimiento del mandato constitucional de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, resulta una prioridad para la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca tanto llevar a cabo acciones que garanticen el derecho a la vida y a la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, como destinar todos los medios de que se disponga a la lucha contra la siniestralidad laboral existente.

54/2003 Legeak, laneko arriskuen prebentzioari buruzko arau-esparrua aldatzen duenak, beste betebehar batzuk ezartzen dizkie Erkidegoko administrazio publikoen menpe dauden eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan zeregin teknikoak burutzen dituzten funtzionarioei, laneko arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean eta abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsi zuen gizarte-esparruko arau-hausteei eta zigorrei buruzko Legearen testu bateginean jasotzen dena azpimarratuz.

La Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales introduce nuevos cometidos atribuidos al personal funcionario dependiente de las administraciones públicas autonómicas que ejercen tareas técnicas en materia de prevención de riesgos laborales, incidiendo de este modo tanto en lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, como en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Arautegi hori garatzearren, ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretuaren bidez bi erregelamendu aldatu dira, laneko arriskuen prebentzioan gaitutako teknikarien jarduera arautze aldera: bata, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Erregelamendua eta, bestea, gizarte-arloko arau-hausteengatik zigorrak ezartzeko prozedurak eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuoten espediente likidatzaileak arautzeko Erregelamendu Orokorra. Autonomia-erkidegoetako administrazioetan egiaztatze jarduerak burutzeko gaikuntza eskuratzen duten funtzionario publikoek, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzarekin batera, gauzatu beharko dituzten egiaztatze lan horiek arautzea, horixe da aldaketa horren xedea.

En desarrollo de esta normativa, por Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, se ha modificado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidadores de cuotas a la Seguridad Social, para regular la actuación del personal técnico habilitado en materia de prevención de riesgos laborales. Dicha modificación tiene por objeto regular las actuaciones de comprobación que en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, deberá llevar a cabo el personal funcionario público de las distintas administraciones autonómicas que resulte habilitado para el ejercicio de dicha actividad.

Dekretu honek autonomia-erkidego honetan laneko arriskuen prebentzioaren arloan diharduten teknikarien gaikuntza arautzen du eta, era horretara, gorago aipatutako arautegia osatzen du.

El presente Decreto viene a regular la habilitación del personal técnico competente en materia de prevención de riesgos laborales de esta Comunidad Autónoma, completando de este modo la normativa anteriormente señalada.

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, autonomia-erkidego honi dagokio lan arloko Estatuko legeria betearaztea. Eskumen hori eta laneko arriskuei aurrea hartzekoa Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari dagozkio, ekainaren 27ko 8/2005 Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, hain zuzen ere, Dekretu horren bitartez sortu, desegin eta aldatzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Sailak, eta Dekretu beraren bitartez zehazten baitira horien funtzioak eta jarduteko arloak. Era berean, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzen duen abenduaren 21eko 7/1993 Legearen bidez, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari atxikita sortu zen erakunde autonomo hori, autonomia-erkidegoko botere publikoek lan-inguruari dagozkion berezko arriskuen arrazoiak errotik ezabatzeko edo murrizteko laneko segurtasun, higiene, ingurune eta osasunaren arloan ezartzen dituzten politikak kudeatze aldera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a esta Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación estatal en materia laboral. La mencionada competencia, así como la prevención de riesgos laborales, la tiene atribuida el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 8/2005, de 27 de junio, de creación, suspensión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. Asimismo, mediante Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan–Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, modificado por Ley 10/1997, de 27 de junio, se crea el mencionado organismo autónomo adscrito al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, con la finalidad de gestionar las políticas que en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laborales establezcan los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, tendentes a la eliminación o reducción en su origen de las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko abenduaren 12an egin zuen bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2006,

XEDATU DUT
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honek abenduaren 12ko 54/2003 Legeak aldatu zuen azaroaren 8ko 31/1995 Legeko aurreikuspenak arautzen eta garatzen ditu, baita ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretukoak ere, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzarekin elkarlanean aritzeari dagozkionak, laneko arriskuen prebentzioaren arloan eginkizun teknikoak burutzen dituzten funtzionarioen gaikuntza eta horretarako baldintzak eta araubidea antolatzeko zereginen inguruko alderdietan.

Este Decreto regula y desarrolla las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y del Real Decreto 689/2005 de 10 de junio, relativas a la función de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los aspectos de organización de la función, condiciones y régimen de habilitación del personal funcionario público que ejerce funciones técnicas en materia de prevención de riesgos laborales.

2. artikulua.– Gaikuntzaren xedeak eta edukia.

Artículo 2.– Finalidades y contenido de la habilitación.

1.– Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzen duen eta ekainaren 27ko 10/1997 Legeak aldatu zuen abenduaren 21eko 7/1993 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, Osalanen xedea da autonomia-erkidegoko botere publikoek lan-inguruari dagozkion berezko arriskuen arrazoiak errotik ezabatzeko edo murrizteko laneko segurtasun, higiene, ingurune eta osasunaren arloan ezartzen dituzten politikak kudeatzea.

1.– De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, modificado por la Ley 10/1997, de 27 de junio, Osalan tiene como finalidad la gestión de políticas que en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laborales establezcan los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, tendentes a la eliminación o reducción en su origen de las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

2.– Ondorio hauetarako, enpresetan eta lantokietan segurtasun- eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lanetan Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzarekin batera jardutea, horixe izango da Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundean gaitzen diren funtzionarioen zeregina.

2.– A estos efectos, se encarga al personal funcionario público de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales que resulte habilitado la función de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las tareas de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden enpresetan eta lantokietan egin beharreko egiaztatze- eta kontrol-lanak segurtasunari eta osasunari lotutako lan-baldintza materialei eta teknikoei dagozkie, azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 9.3 artikuluarekin bat etorriz. Hona hemen baldintzok:

3.– Las funciones de comprobación y de control respecto de las empresas y centros de trabajo radicados en el País Vasco están referidas a las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud, conforme al artículo 9.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y son las siguientes:

a) Lokalen eta instalazioen ezaugarriak, baita lantokian dauden ekipamenduen, erreminten, produktuen edo gaien ezaugarriak ere.

a) Las características de los locales e instalaciones, así como las de los equipos, herramientas, productos o substancias existentes en el centro de trabajo.

b) Lan-ingurunean dauden agente fisiko, kimiko eta biologikoen izaera eta kasuan kasuko intentsitateak, kontzentrazioak edo agerpen-mailak.

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

c) Aurretik aipatutako agenteak erabiltzeko prozedurak, betiere, langileen segurtasunerako edo osasunerako arriskuren bat badakarte.

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores.

d) Babes-ekipamenduen ezaugarriak eta erabilerak, nola taldearenak hala banakoenak.

d) Las características y utilización de los equipos de protección, tanto colectiva como individual.

e) Azterketa medikoak eta osasuna zaintzeko osasun-protokolo espezifikoekiko egokitzapena (protokolo horiek urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren bidez onartu zen prebentzio-zerbitzuei buruzko Erregelamenduaren 37.3.c artikuluan ezartzen dira).

e) La realización de los reconocimientos médicos y su adecuación a los protocolos sanitarios específicos de vigilancia de la salud, establecidos en el artículo 37.3.c del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

f) Lanpostuak eskakizun ergonomikoetara egokitzea.

f) La adaptación de los puestos de trabajo a las exigencias de naturaleza ergonómica.

4.– Lankidetza-lan horretan, gaitutako teknikari funtzionarioek antzemandako gabeziak zuzentzeko eskatu ahal izango diote enpresaburuari, ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretuko aurreikuspenekin bat etorriz.

4.– En el ejercicio de esta función de colaboración, el personal funcionario técnico habilitado tendrá capacidad de requerimiento al empresario para la corrección de las deficiencias observadas; ejerciéndose la misma de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.

3. artikulua.– Eginkizunak betetzea.

Artículo 3.– Ejercicio de funciones.

1.– Enpresetan eta lantokietan segurtasun- eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lana Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakunde autonomoari atxikitako funtzionarioek egiten dute, zehatzago esanda, bakoitzak bere espezialitatearen arabera, laneko arriskuen prebentzioaren arloan zeregin teknikoak burutzen dituztenek.

1.– Las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo son desarrolladas por el personal funcionario público adscrito al organismo autónomo Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales que, en virtud de su especialidad, ejerce cometidos técnicos en materia de prevención de riesgos laborales.

2.– Dagokion gaikuntza eskuratu duten funtzionarioek egingo dituzte segurtasun- eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lanak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparru osoko enpresetan eta lantokietan.

2.– El personal funcionario público que resulte habilitado ejercerá las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud respecto de las empresas y centros de trabajo de todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Gaitutako teknikariek laneko arriskuen prebentzioa sustatzeko eta aholkularitza eta laguntza teknikoa, informazioa eta prestakuntza eskaintzeko lanak ere egin ditzakete, laneko arriskuen prebentzioko teknikari gisa hala baitagozkie.

3.– El personal técnico habilitado puede desarrollar también funciones en materia de promoción de prevención de riesgos laborales, asesoramiento y asistencia técnica e información y formación, que les son propias como personal técnico en prevención de riesgos laborales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
GAIKUNTZA
HABILITACIÓN

4. artikulua.– Gaikuntza lortzeko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos de acceso a la habilitación.

Enpresetan eta lantokietan dauden segurtasuneko eta osasuneko lan-baldintza materialak edo teknikoak egiaztatzeko lanak egiteko gaikuntza jaso ahal izateko, beharrezkoa da honako baldintzok betetzea:

Para acceder a la habilitación que permite ejercer las funciones de comprobación de las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo es necesario:

a) Funtzionario publikoa izatea, A edo B taldeko kidegokoa izatea eta Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari atxikita egotea.

a) Ser funcionario público o funcionaria pública, pertenecer a cuerpos de los grupos A o B y estar adscrito o adscrita a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

b) Urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak onartutako Prebentzio Zerbitzuei buruzko Erregelamenduari jarraituz, langileek onetsita dituzten eta erregelamenduan aipatzen diren prebentziozko espezialitateetan eta diziplinetan goi-mailako eginkizunak garatu ahal izateko, Erregelamenduaren 37. artikuluko 2. eta 3. paragrafoen araberako unibertsitateko titulazioa eta gutxieneko prestakuntza izatea, edo goi-mailako eginkizun horietarako baliozkotuta egotea, erregelamendu horretako bosgarren xedapen gehigarriarekin edo 1997ko ekainaren 27ko Aginduaren 12. artikuluarekin bat etorrita.

b) Tener la titulación universitaria y la formación mínima que prevé el artículo 37.2 y 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para poder ejercer las funciones de nivel superior en las especialidades y disciplinas preventivas en que estén acreditados a que se refiere el mencionado Reglamento, o haber sido convalidados para el ejercicio de estas funciones de nivel superior, de acuerdo con la Disposición Adicional Quinta del mismo Reglamento o con el artículo 12 de la Orden de 27 de junio de 1997.

c) Arlo honetarako gaikuntza eskuratzeko berariaz ezarritako prestakuntza-ikastaro espezifikoa gaindituta izatea.

c) Haber superado el curso de formación específico establecido especialmente para la habilitación.

d) Osalanen laneko arriskuen prebentzioaren arloan eginkizun teknikoak burutzen gutxienez bi urteko esperientzia duela ziurtatzea.

d) Acreditar una experiencia mínima de dos años en el desarrollo de funciones técnicas en materia de prevención de riesgos laborales en Osalan.

5. artikulua.– Gaikuntza lortzeko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento de habilitación.

1.– Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak gaikuntza-prozeduraren deialdia egingo du, 4. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten teknikariek parte hartu ahal izan dezaten. Deialdi horrek baloratu beharreko irizpideak arautuko ditu, baita gaikuntza eskuratzeko prozeduraren izapideak ere.

1.– El Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales realizará la convocatoria del procedimiento de habilitación, a fin de que el personal técnico que cumpla con los requisitos del artículo 4 pueda participar en la misma. Dicha convocatoria regulará los criterios que serán objeto de valoración así como los trámites del procedimiento de habilitación.

2.– Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak gaikuntza-prozeduran parte hartu duten teknikariak gaituko ditu, deialdian ezarritako irizpideekin bat etorriz.

2.– El Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales habilitará al personal técnico que haya participado en el procedimiento de habilitación, de conformidad con los criterios establecidos en la convocatoria.

3.– Salbuespen gisa eta interes orokorreko arrazoiak direla medio, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak agindu-indarrez gaitu ahal izango ditu erakunde autonomo horretako teknikari jakin batzuk egiaztatze- eta kontrol-lanak egin ahal izan ditzaten.

3.– Excepcionalmente y por razones de interés general, el Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales podrá habilitar con carácter imperativo a personal técnico determinado de este Organismo Autónomo para el ejercicio de funciones de comprobación y control.

4.– Halaber, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak kasuan kasuko identifikazio-egiaztagiria edo -txartela emango du, dekretu honen eranskinean jasotako ereduaren arabera. Horrek gaikuntza ziurtatzeko balio du eta, bertan, "gaitutako teknikaria (azaroaren 8ko 31/1995 Legeko 9.2 eta 3 artikulua eta hamabosgarren xedapen gehigarria)" izendapena jasoko da. Segurtasun-baldintzak egiaztatu eta kontrolatzearren lantegietara eta lantokietara egiten diren bisitetan erakutsiko da agiri edo txartel hori.

4.– Asimismo, el Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales emitirá la correspondiente credencial o tarjeta de identificación, según el modelo que consta en el anexo de este Decreto, acreditativo de la habilitación donde constará la denominación "técnico/a habilitado/a (artículo 9.2 y 3 y Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" y que se exhibirá en las visitas de comprobación y control de las condiciones de seguridad que se hagan a los locales y centros de trabajo.

6. artikulua.– Gaikuntzaren iraupena.

Artículo 6.– Duración de la habilitación.

Gaikuntzak hasieran bi urteko iraupena izango du eta urtez urte luzatu ahal izango da. Luzapena aplikatzeko, beharrezkoa da gaitutako pertsonak Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiari eskaera egitea, gaikuntzaren indarraldia amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago. Zuzendariak, gaikuntzarako beharrezko betekizunek, baldintzek eta gaitasunek bere horretan dirautela egiaztatu ondoren, dagokiona ebatziko du.

La habilitación tiene una duración inicial de dos años y puede ser prorrogada por períodos anuales. Para que opere la prórroga es necesario que la persona habilitada dirija su solicitud al Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales con una antelación mínima de dos meses a la finalización del plazo de vigencia de la habilitación en cuestión, quien previa comprobación del mantenimiento de los requisitos, condiciones y aptitudes necesarias para la habilitación, resolverá lo que proceda.

7. artikulua.– Ordainsaria.

Artículo 7.– Retribución.

Dekretu honetan araututako prozeduran gaitu diren teknikariek gaikuntza horri dagozkion eginkizunak burutzeagatik jasoko du ordainsaria, betiere, funtzio publikoaren arloko organo eskudunak ezartzen duenarekin bat etorriz.

El personal técnico habilitado por el procedimiento regulado en el presente Decreto será retribuido económicamente por el desempeño de las funciones inherentes a dicha habilitación, conforme a lo que establezca el órgano competente en materia de Función Pública.

8. artikulua.– Lanaldia eta lan-ordutegia.

Artículo 8.– Jornada y horario de trabajo.

Gaitutako teknikariek burutzen dituzten eginkizunek ezaugarri bereziak dituztela kontuan hartuta, lanaldia eta lan-ordutegia malguak izango dira, eskainitako zerbitzuak behar bezala ematen direla bermatze aldera.

Considerando las especiales características de las funciones que se ejercen por el personal técnico habilitado, la jornada y el horario de trabajo serán flexibles a fin de garantizar una adecuada cobertura de los servicios prestados.

9. artikulua.– Gaikuntza aldi baterako ezeztatzea eta etetea.

Artículo 9.– Revocación y suspensión temporal de la habilitación.

1.– Gaikuntza, nolanahi den ere, ezeztatu egingo da, baldin eta hori lortzeko beharrezko diren betekizunak eta gaitasuna desagertu edo aldatu badira, edo, bestela, Laneko eta Gizarte eta Segurantzako Ikuskatzailetzaren Antolaketari eta Funtzionamenduari buruzko Erregelamenduaren 63. artikuluak ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretuan jasotako idazketari jarraiki ezartzen dituen betebeharrak betetzen ez badira.

1.– La habilitación será revocada, en todo caso, cuando hubieren desaparecido o se hayan alterado los requisitos y la aptitud necesarios para la obtención de la habilitación, o bien se incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la redacción dada por el Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.

2.– Gaikuntza hori honako kasu hauetan ere galduko da:

2.– La pérdida de la habilitación también procederá en los siguientes supuestos:

a) Gaikuntzari esker gauza ditzakeen eginkizunak betetzean alderdiren bat bete ez bada edo zabarkeriaz jardun bada. Kasu honetan, kontuan hartuko da hutsegitea behin eta berriro egin ote den, larria ote den, kalterik eragin ote den edo aurretik beste eteterik egon ote den.

a) Cuando exista un incumplimiento o actuación negligente en el desarrollo de las tareas para las que fue habilitado/a. Se tendrá en cuenta en este caso la reiteración, gravedad y perjuicios ocasionados o la existencia de anteriores suspensiones.

b) Gaitutako pertsonak modu arrazoituan gaikuntzari uko egiten badio.

b) Por renuncia motivada de la persona habilitada.

c) Ezarritako indarraldia igaro bada.

c) Por transcurso del período de vigencia establecido.

d) Agintari eskudunak hala erabakitzen badu, behar bezala arrazoitu ondoren.

d) Por decisión de la autoridad competente debidamente motivada.

3.– Gaikuntza ezeztatzeko, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak ebazpena eman behar du, interesdunari entzunaldia eskaini ondoren. Ezeztapen-ebazpena ematean, automatikoki itzuli behar da gaitutako teknikari gisa aritzea ahalbidetzen duen identifikazio-egiaztagiria edo -txartela.

3.– La revocación de la habilitación se produce por Resolución del Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, y con la audiencia previa a la persona interesada. La Resolución de revocación comporta la devolución automática de la credencial o tarjeta de identificación como técnico/a habilitado/a.

10. artikulua.– Bateraezintasunak, abstentzioa eta errefusatzea.

Artículo 10.– Incompatibilidades, abstención y recusación.

1.– Gaitutako teknikariak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen zerbitzura dauden langileei dagokien bateraezintasunen araubidearen pean daude, Administrazio Publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean ezartzen denari jarraiki; beraz, ezin lagun diezaieke ikuskari-lanen pean dauden pertsona fisiko edo juridiko partikularrei, ezta horiek babestu ere.

1.– El personal técnico habilitado está afectado por el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del la Comunidad Autónoma del País Vasco establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y no puede asesorar o defender a título privado a personas físicas o jurídicas susceptibles de acción inspectora.

2.– Gaitutako teknikariek ezin dezakete ez zuzeneko ez zeharkako interesik izan beren jardueraren xede diren enpresetan edo enpresa-taldeetan; horrez gainera, egiaztatze-jardueretan esku hartzeari uko egingo diote, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. artikuluko arrazoietakoren bat antzematen bada. Errefusatzea azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 29. artikuluarekin bat etorrita ebatzi behar da.

2.– El personal técnico habilitado no puede tener interés directo ni indirecto en empresas o grupos empresariales objeto de su actuación y debe abstenerse de intervenir en actuaciones de comprobación si concurre cualquiera de los motivos del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Su recusación se resuelve conforme al artículo 29 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
JARDUEREN PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES

11. artikulua.– Jardueren programazioa.

Artículo 11.– Programación de las actuaciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan eta lantokietan segurtasun- eta osasun-baldintza materialak edo teknikoak egiaztatu eta kontrolatzeko lanak egiteko gaitutako teknikarien jarduera Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak agintzen du, betiere, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzako Lurralde Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegorako hartutako akordioen esparruan.

La actuación del personal técnico habilitado para realizar funciones de comprobación y de control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y de salud en las empresas y centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ordena por el Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, en el marco de los acuerdos de la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco.

12. artikulua.– Bisita-liburuko izapideak.

Artículo 12.– Diligencias en el Libro de Visitas.

Gaitutako teknikariek, lantoki bakoitzean egon behar duen bisita-liburuan, jardueraren izapideak adieraziko dituzte, zehazki, honako datu hauek jasota: izen-abizenak, gaitutako teknikaria den adierazpena eta sinadura.

El personal técnico habilitado extenderá diligencia de actuación en el Libro de Visitas que debe existir en cada centro de trabajo haciendo constar su nombre y apellidos y condición de personal técnico habilitado, así como su firma.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu honetan aurreikusten ez denerako, ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretua aplikatuko da.

Primera.– En aquello no previsto en este Decreto, será de aplicación el Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.

Bigarrena.– Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatu eta aplikatzeko beharrezkoak diren arau guztiak emateko.

Segunda.– Se faculta al Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para dictar cuantas normas sean necesarias en el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Tercera.– Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko abenduaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

ERANSKINA, ABENDUAREN 12ko 251/2006 DEKRETUARENA

ANEXO AL DECRETO 251/2006, DE 12 DE DICIEMBRE

Gaitutako teknikarien identifikazio-egiaztagiriari edo -txartelari lotutako argibideak.

Contenido de la credencial o tarjeta de identificación del personal técnico habilitado.

Aurrealdea:

Anverso:

Izen-abizenak:

Nombre y apellidos:

IFZ:

NIF:

Ziurtagiri honen titularra Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko funtzionarioa da eta gaitutako teknikaria da, laneko arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeak, ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretuak eta aplikatu beharreko gainerako xedapenek ematen dizkioten ahalmen eta eskumenekin.

La persona titular de esta acreditación es funcionaria pública de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y ostenta la condición de técnica habilitada, con las facultades y competencias que le otorga la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el Real Decreto 689/2005, de 10 junio, y resto de disposiciones de aplicación.

Barakaldon, (e)ko aren (e)(a)n
Barakaldo, a (fecha)
Osalaneko zuzendari nagusia
Director General de Osalan

Atzealdea:

Reverso:

Aplikagarri diren xedapenen laburpena:

Síntesis de disposiciones aplicables:

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 9.2, 9.3 eta 43.3 artikuluak eta hamabosgarren xedapen gehigarria.

Artículos 9.2 y 3, 43.3 y disposición adicional decimoquinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Gaitutako teknikari izaera duten funtzionarioek segurtasun- eta osasun-baldintzen inguruko aholkularitza, informazioa eta egiaztapena eskaintzen dituzte enpresetan eta lantokietan; errekerimenduak eta txostenak egiteko ahalmena dute. Egindako errekerimenduak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren bisita-liburuan jaso behar dira.

El funcionariado público con condición de personal técnico habilitado desarrolla funciones de asesoramiento, información y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo, con capacidad de requerimiento y de emisión de informe. Sus requerimientos se reflejan en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Otsailaren 4ko 138/2000 Errege Dekretuaren 61.1 eta 65. artikuluak, ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretuaren idazketari jarraiki.

Artículos 61.1 y 65 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en la redacción del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.

Gaitutako teknikariek, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren laguntzaile direnez gero, eskubidea dute egiaztatu beharreko enpresetan eta lantokietan trabarik gabe eta aurretik horren berri eman gabe sartzeko, bertan egoteko, probak egiteko eta egoki ikusten duten informazioa eskatzeko.

El personal técnico habilitado en su condición de colaborador de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está facultado para entrar libremente y sin previo aviso en las empresas y centros de trabajo sujetos a comprobación, permanecer y proceder a efectuar las pruebas y a solicitar la información que considere pertinente.

Gaitutako teknikariek, egiaztatze-lanak egiterakoan eragozpen edo oztoporen bat aurkitzen badute, antzemandako eragozpenaren berri emango dute prestatzen duen txostenean.

Si el personal técnico habilitado se viera impedido o estorbado en el ejercicio de sus funciones de comprobación, en el informe que emita relatará la obstrucción sufrida.

Maiatzaren 14ko 928/1998 Errege Dekretuaren 41. artikulua, ekainaren 10eko 689/2005 Errege Dekretuaren idazketari jarraiki.

Artículo 41 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en la redacción del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.

Arau-hausteei buruz, 40. artikuluan ezarritako eskakizunei jarraituz, formalizatu diren aktek ziurtasun-presuntzioa izango dute, bertan jasotako gertakariei dagokienez. Gertakari horiek, ezarritakoari jarraiki, gaitutako teknikariek egindako txostenean jasota eta adierazita daudenekin bat etorri behar dute, aurkako frogarik aurkeztu ezean.

Las actas de infracción formalizadas de acuerdo con los requisitos que establece el artículo 40 tienen presunción de certeza respecto de los hechos que están reflejados en las mismas, que se correspondan con los que hayan sido constatados y reflejados en su informe por el personal técnico habilitado, a excepción de prueba en contra, de acuerdo con lo que establece.


Azterketa dokumentala


Análisis documental