Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

228. zk., 2006ko azaroaren 29a, asteazkena

N.º 228, miércoles 29 de noviembre de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
5976
5976

176/2006 DEKRETUA, irailaren 19koa, Armañon aldea Parke Natural deklaratzen duena.

DECRETO 176/2006, 19 de septiembre, por el que se declara Parque Natural el área de Armañón.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren ipar-mendebaldeko muturrean dago Armañon aldea, Karrantza eta Turtzioz artean, Enkarterrian. Udalerri bi hauek ezaugarri berberak dituzte: biztanle-dentsitate txikia, beheranzko demografia-bilakaera, biztanleriaren zahartzea eta lehenengo sektoreak egitura ekonomikoan duen garrantzia.

El área de Armañón se sitúa en el extremo noroccidental del Territorio Histórico de Bizkaia, comprendiendo parte de los municipios de Valle de Carranza y Trucios-Turtzioz, ambos en la comarca de Encartaciones, municipios que se caracterizan por una escasa densidad poblacional, la evolución demográfica negativa, el envejecimiento de la población y la importancia del sector primario en la estructura económica de ambos municipios.

Antolatutako aldean aurkitzen diren material gehienak Behe Kretazeokoak dira, zehazki garai Aptiar eta Albiarrekoak. Ipar-ekialdeko eta hego-mendebaleko muturretan, Raneroko Haitzak eta Los Jorrioseko multzo karstikoa osatzen duten kareharrizko multzoak dira nagusi. Erdialdean, berriz, garai Goi Albiarreko hareharriek eta lutitek sortutako litologia azidoak nabarmentzen dira. Raneroko Haitzen eremuan, EAEko interes geologiko handieneko bi gune daude: Pozalaguako Koba eta Karlistaren Torka. Lehen haitzulo horretan, estalaktita eszentrikoen ugaritasuna nabarmendu behar da, oso kobazulo gutxitan azaltzen den egitura, alegia. Karlistaren Torka Pozalaguako Kobatik metro gutxi batzuetara dago, oso handia da, munduko kobazulorik handienetakoa.

Los materiales aflorantes en el área ordenada pertenecen casi en su totalidad al Cretácico inferior, abarcando los períodos Aptiense y Albiense. En los extremos occidental y nororiental destacan las formaciones calizas que dan lugar a las Peñas de Ranero y karts de los Jorrios, mientras que en la zona central del espacio destacan las litologías acidas originadas por las areniscas y lutitas del Albiense superior. En la zona de las Peñas de Ranero se ubican dos de los puntos de mayor interés geológico de la CAPV- la cueva de Pozalagua y la Torca del Carlista-. La primera de estas cuevas se caracteriza por la abundancia de estalactitas excéntricas, un tipo de formación que aparece en muy pocas cavidades. La Torca del Carlista situada a escasos metros la cueva de Pozalagua destaca por sus dimensiones, constituyendo una de las cavidades más grandes del mundo.

Hidrologiaren ikuspegitik, eremua bi arrotan banatzen da: Karrantza ibaiari dagokiona, hego-mendebaldeko sektorean, eta Aguera ibaiarena, ekialde eta iparraldeko zonan. Hala ere, drainatze-dentsitate erreala oso eskasa da, izan ere, Ranero eta Los Jorrioseko multzo karstikoak daude bertan eta urak, absortzio-sistema ezberdinetan zehar iragazi ondoren, lurpeko urekin bat egiten du.

Desde el punto de vista hidrológico, el área pertenece a dos cuencas, la del río Carranza, en el sector suroccidental, y el Agüera, en la zona norte y este aunque la densidad real de drenaje es muy escasa debido a la presencia de los karsts de Ranero y Los Jorrios, donde el agua se filtra a través los diferentes sistemas de absorción, pasando a formar parte de la escorrentía subterránea.

Eremuak garrantzi handia du, paisaiaren aldetik. Altueran dauden alde nabarmenak direla eta, erliebea oso malkartsua da. Bertan Ranero, Armañon eta Los Jorrios harkaitz-multzoak dira nagusi, horien arteko mendilerroekin batera.

La zona tiene una notable importancia paisajística. Las grandes diferencias de altitud originan un relieve muy abrupto que está dominado por las masas de Peñas de Ranero, Armañón y Los Jorrios, junto con los cordales entre ellos.

Gizakiak etengabe erabili ditu baliabideok eta, ondorioz, bertako landaredi potentziala aldatu egin da, hau da: pagadiak goialdeetan, ameztiak pagadiak dauden altuera-tarte berean, baina lurzoru hareatsu edo oso eguzkitsuetan, hariztiak beheko aldeetan eta lurrak sakonak diren lekuetan eta, artadiak kareharria nagusi den enklabe jakinetan. Remendonen izan ezik, oro har oso pagadi, amezti eta artadi gutxi dago, potentzialki askoz ere gehiago egon litezkeen arren. Gaur egun honakoak dira nagusi: sega-belardiak eta birlandaketak beheko aldeetan, artadiak Los Jorrioseko mendi-hegaletan eta Sopeñako haitzean, belardi eta txilardiak silizezko gailurren zonan, hariztia Remendonen eta larre harritarrak Los Jorrios eta Raneroko multzo karstikoetan.

La intensa utilización por parte del hombre ha modificado la vegetación potencial, formada por hayedos en las zonas altas, acompañados de marojales en los suelos arenosos o de insolación fuerte, robledales en las partes bajas y en los suelos profundos y encinares en enclaves concretos sobre roca aflorante. Los hayedos, los marojales y los robledales (salvo la excepción de Remendón) han quedado muy reducidos con respecto a su máxima representación potencial. Los elementos actuales más representativos son los prados de siega y las repoblaciones en la zona baja, los encinares en la ladera de Los Jorrios y peña Sopeña, las praderas y brezales de la zona de cumbres silíceas, el robledal localizado en el Remendón y los pastos petranos en los karts de Los Jorrios y Peñas de Ranero.

Argi dago Armañon aldeko faunak jatorri zentroeuroparra eta atlantiarra duela, nahiz eta zenbait espezie mediterranearragoak diren, batez ere espazio ireki eta eguzkitsuetan. Besteak beste, honako espezieak aipa daitezke: erbinude zuria (Mustela erminea), Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi) sator itsua (Talpa occidentalis), elur-lursagua (Microtus nivalis), aztore arrunta (Accipiter gentilis), belatz handia (Falco peregrinus), sai zuria (Neophron percnopterus), hontz handia (Bubo bubo) eta lepahoria (Martes martes). Hala ere, baliteke faunaren aldetik interesik handiena kiropteroek izatea. Armañonen 12 saguzar ezberdin aurkitu dira, eta nabarmendu beharrekoen artean, Ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale) aipatu behar da, arrisku handian baitago eta populazioa oso txikia baita. Armañon eremuan dago espezie horrek EAEn duen babesgune nagusia, eta Kantauriko erlaitzean daudenen artean garrantzitsuenetakoa da.

La fauna presente en el área de Armañón es de origen claramente centroeuropeo y atlántico, con algunas especies de carácter más mediterráneo, que aparecen en los espacios abiertos y soleados. Es característica la presencia del armiño (Mustela erminea), el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), el topo occidental (Talpa occidentalis), la ratilla nival (Microtus nivalis), el azor (Accipiter gentilis), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el alimoche (Neophron percnopterus), el búho real (Bubo bubo), o la marta (Martes martes), aunque probablemente el mayor interés faunístico resida en los quirópteros. Se conoce la presencia en el área de Armañón de 12 especies de murciélagos, destacando especialmente el Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) dado el grado de amenaza de la misma y el tamaño de la población. En el área de Armañón se encuentra el refugio principal de esta especie en la CAPV y uno de los más importantes de la cornisa cantábrica.

Parke Natural barruko eremuaren zati handiena jabetza publikokoa da eta, zona periferikoan, ordea, ia ez dago. Basogintza eta abeltzaintza dira alde honetako erabilera nagusiak, bertan honakoak aurki baitaitezke: industria-aprobetxamendurako landare-espezieak, babesten duten baso autoktonoak eta, belardiak, beheko aldeetan eta erregimen estentsiboko aziendak jaten duen bazkaleku eta sastrakak, goiko aldeetan. Meatzaritza eremuko beste erabilera garrantzitsua izan da. Egun, haatik, meatze bakar bat ustiatzen da, hau da, Pando inguruko kaltzita ustiategia. Erabilera publikoari bagagozkio, Pozalaguako kobazuloa da interes handienekoa; gainera, bisitatzeko egokituta dago.

La titularidad de la propiedad del área es mayoritariamente pública en el área circunscrita al Parque Natural y muy escasa en la zona periférica. Los principales usos del área son el forestal, donde conviven plantaciones de especies de aprovechamiento industrial, con bosques autóctonos de función protectora y el ganadero, con praderas en la zonas bajas y pastos y matorrales en las zonas altas aprovechados por el ganado en régimen extensivo. La actividad minera ha sido otro de los usos con importancia en el área. En la actualidad solamente existe una explotación activa, la explotación de calcita en las inmediaciones de Pando. En cuanto al uso público, el punto de mayor interés es la cueva de Pozalagua, la cual está habilitada para la visita.

Ingurua interes handikoa da gordetzen duen kultura-ondareagatik; bereziki aipagarriak dira kalifikatutako ondasun kulturala den Ventalaperrako aztarnategia, eta bertan, azpimarratu beharrekoak dira 8 grabatu, Karrantza eta Turtzioz bereizten dituen mendilerroko multzo megalitikoak, eta hainbat kobazuloetako aztarnategiak eta aurkikuntza bakanak.

La zona tiene un notable interés por el patrimonio cultural presente, destacando especialmente el yacimiento de Ventalaperra, bien cultural calificado, donde destaca un conjunto de 8 grabados, los conjuntos megalíticos en los cordales que separan el Valle de Carranza y Trucios-Turtzioz, así como diversos yacimientos en cueva y hallazgos aislados.

Gainera, Parke Natural deklaratzearen bidez alde horretan ezarriko den babes araubideari eta bere natura-balioei esker, Europako Batzordeak eskualde biogeografiko atlantiarreko Garrantzi Komunitarioko Lekuen (GKL) zerrendan sartu du, Batzordearen 2004ko abenduaren 7ko 2004/813/EE Erabakiak dioenez; horren bidez eskualde biogeografiko atlantiarreko garrantzi komunitarioko lekuen zerrenda onartu zen, Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentarauak, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzkoak, jasotzen duenarekin bat.

Además de su protección como Parque Natural, los valores naturales le han hecho mecedor de ser incluido por la Comisión Europea en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, según Decisión de la Comisión C/2004/813, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.

Hortaz, Armañon aldeak bete egiten ditu ekainaren 30eko 16/1994 Legeak, Euskal Herriko natura babesteari buruzkoak, jasotzen dituen baldintzak Parke Natural deklaratzeko; bai dituen natura-balio eta –baliabideengatik eta baita inguruko eskualdeetako jendearentzat erabilera publikokoa delako eta aisialdiko jarduerak egiteko eta inguruaz gozatzeko aukera ematen duelako ere. Bestalde, Armañon Parke Natural deklaratuz gero, 2002-2020 aldirako Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren 3. helburuan adierazitako konpromisoetako bat eta 2002-2006 aldirako Ingurumeneko Esparru Programa beteko dira.

Por tanto, el área de Armañón reúne los requisitos exigidos por la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la naturaleza del País Vasco, para su declaración como Parque Natural, tanto por la presencia de importantes valores y recursos naturales, como por el desarrollo en la misma de actividades ligadas al ocio, disfrute y uso público para una amplia población proviniente de las comarcas que la circundan. Con la declaración de Armañón como Parque Natural se cumple con uno de los compromisos recogidos en la Meta 3 de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y el Programa Marco Ambiental (2002-2006).

Armañon aldea Parke Natural kategoriadun Espazio Natural Babestu deklaratu baino lehen, Natur Baliabideak Antolatzeko aginduzko Plana landu eta izapidetu da, eta behin administrazioko fase guztiak gainditu eta gero, 16/1994 Legearen 7. artikuluak jasotzen duenarekin bat, 175/2006 Dekretuak, irailaren 19koak behin betiko onartu du.

La declaración del área de Armañón como espacio natural protegido en la categoría de Parque Natural ha venido precedida de la imperativa elaboración y tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan que una vez superadas todas sus fases, tal y como se establece en el artículo 7 de la Ley 16/1994, fue aprobado definitivamente por Decreto 175/2006, de 19 de septiembre.

Natur Baliabideak Antolatzeko Plan horrek Parke Natural eta Inguruko Babes-Zona, hurrenez hurren, deklaratzeko proposatutako aldeak deskribatzen ditu.

Dicho Plan de Ordenación de los Recursos Naturales describe las áreas propuestas para su declaración como Parque Natural y Zona Periférica de Protección, respectivamente.

Horrenbestez, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak hala eskatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko irailaren 19an egindako bilkuran aztertu eta gero, ondorengoa

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de septiembre de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Armañon alderako babes-araubide juridiko berezia ezartzea eta, horretarako, hura Parke Natural deklaratzea; Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 7. artikuluan ezarritakoaren babesean.

Es objeto del presente Decreto establecer un régimen jurídico especial de protección para el área de Armañón mediante su declaración como Parque Natural, al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

2. artikulua.– Helburua.

Artículo 2.– Finalidad.

Irailaren 19ko 175/2006 Dekretuaren bidez Armañon alderako onartutako Natur Baliabideak Antolatzeko Planean ezarritako jarraibideen barruan, araubide juridiko berezi horrek honako helburu hauek izango ditu:

Dentro de las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado para el área de Armañón por Decreto 175/2006, de 19 de septiembre, dicho régimen jurídico especial tendrá las siguientes finalidades:

a) Ekologiaren aldetiko balioak zaindu eta hobetzea, edo berreskuratzea, larri kaltetutako lekuetan.

a) La conservación de los valores ecológicos y su mejora o recuperación en las zonas donde se hayan visto gravemente afectados.

b) Ekoizteko sistema tradizionalak zaindu eta hobetzea.

b) La conservación y mejora de los sistemas productivos tradicionales.

Bi helburu horiek elkarri lotuta daude, batak bestea baldintzatzen du, eta beste hauen gainetik daude:

Estos dos objetivos están relacionados y supeditados mutuamente y con prevalencia sobre los siguientes.

c) Karrantza eta Turtziozko ekonomia dibertsifikatzea, eta horretarako, dauden produktuei beste balio bat erantsi eta produktu berrien komertzializazioa erraztea.

c) La diversificación de la economía de los municipios de Valle de Carranza y Trucios-Turtzioz, dotando de un nuevo valor a los productos ya existentes y facilitando la comercialización de otros nuevos.

d) Lurraldearen erabilera publikoa sustatzea, baina zona kalteberak beti intentsitate txikiko erabilerarako gordez (ekipamendurik gabe igarotzea, egonaldietarako).

d) El uso público del territorio, preservando las zonas frágiles para un uso lineal de baja intensidad (tránsito sin equipamiento para estancia).

3. artikulua.– Lurralde-eremua.

Artículo 3.– Ámbito territorial.

1.– Armañongo Parke Naturalak irailaren 19ko 175/2006 Dekretuaren bidez onartutako Natur Baliabideak Antolatzeko Planean deskribatu eta grafiatutako geografia-eremua izango du.

1.– El Parque Natural de Armañón comprenderá el área geográfica descrita y grafiada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado por Decreto 175/2006, de 19 de septiembre.

2.– Armañongo Parke Naturalak 2.971 ha-ko azalera barne hartzen du, Bizkaiko Lurralde Historikoko Karrantza eta Turtzioz udal-mugarteetan banatuta.

2.– El Parque Natural de Armañón abarca una superficie de 2.971 Ha, correspondiente a los términos municipales, del Territorio Histórico de Bizkaia, de Valle de Carranza y Trucios-Turtzioz.

4. artikulua.– Inguruko babes-zona.

Artículo 4.– Zona periférica de protección.

1.– Baliabide naturalak erabat babestuko direla, eta kanpotiko eragipenek ekologiaren eta paisaiaren gainean eragin dezaketena saihestuko dela ziurtatzeko, inguruko babes-zona bat ezarri da. Zona hori irailaren 19ko 175/2006 Dekretuaren bidez onartutako Natur Baliabideak Antolatzeko Planean deskribatuta eta grafiatuta dago.

1.– A fin de garantizar una completa protección de los recursos naturales y evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior, se establece una zona periférica de protección. Dicha zona se encuentra descrita y grafiada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado por Decreto 175/2006, de 19 de septiembre.

2.– Inguruko babes-zonan, Armañon parke natural deklaratzeko helburuak, eta Natur Baliabideak Antolatzeko Planean ezarritako helburuak ere lortzea galarazi edo eragozten duen jardun oro organo kudeatzaileak baimendu beharko du.

2.– En la zona periférica de protección, toda actuación que pueda impedir o dificultar la consecución de los objetivos que motivan la declaración de Armañón como Parque Natural así como los establecidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, deberá ser autorizado por el órgano gestor.

3.– Parke Naturala kudeatzeko organoak edozein jarduera bertan behera utzarazi zein mugarazi dezake, baldin eta jarduera horrek Parke Naturalaren egoera fisikoari edo biologikoari eragin badiezaioke, edo hura asalda badezake, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 54.1.f) artikuluan dioenarekin bat.

3.– El órgano gestor del Parque Natural podrá, en la zona periférica de protección, y con arreglo a lo establecido en el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, limitar o suspender cualquier actividad que pueda afectar o alterar la realidad física o biológica del Parque Natural.

5. artikulua.– Gizarte- eta ekonomia-eragineko eremua.

Artículo 5.– Área de influencia socio-económica.

Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 22. artikuluan jasotako ondorioetarako, gizarte- eta ekonomia-eragineko eremu deklaratzen dira Bizkaiko Lurralde Historikoko Karrantza eta Turtzioz udal-mugarteak.

Se declara área de influencia socio-económica los términos municipales del Territorio Histórico de Bizkaia de Valle de Carranza y Turtzioz a los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

6. artikulua.– Parke Naturalaren kudeaketa.

Artículo 6.– Gestión del Parque.

1.– Armañongo Parke Naturala Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak kudeatuko du.

1.– La Gestión del Parque Natural de Armañón corresponderá al órgano foral competente del Territorio Histórico de Bizkaia.

2.– Parke Naturala kudeatzeko organo eskudunak zuzendari kontserbatzaile bat izendatuko du. Hark Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 34. artikuluan ezarritako funtzioak izango ditu, eta baita berariaz zuzentzen zaizkionak ere.

2.– El Órgano Gestor del Parque Natural nombrará un Director Conservador o una Directora Conservadora del Parque, que tendrá como funciones las establecidas en el artículo 34 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y aquéllas que expresamente se le encomienden.

7. artikulua.– Parke Naturalaren Patronatua.

Artículo 7.– Patronato del Parque Natural.

1.– Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen III. tituluko VIII. kapituluan jasotakoaren arabera, patronatu bat eratuko da Armañongo Parke Naturalerako aholkularitza- eta lankidetza-organo gisa.

1.– De conformidad con lo previsto en el Capítulo VIII del Título III del la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, se constituirá un Patronato como órgano asesor y de colaboración del Parque Natural de Armañón.

2.– Patronatuak osoko bilkuran eta batzorde iraunkorrean jardungo du.

2.– El Patronato funcionará en pleno y en Comisión Permanente.

3.– Lehendakari lanetan arituko den Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritzako foru diputatuak ez ezik, honako kide hauek ere osatuko dute Patronatua:

3.– El Patronato estará integrado el/la Diputado/a Foral de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia que actuará como Presidente/a, y además por los siguientes miembros:

a) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren ordezkari bat.

a) Una persona en representación del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

b) Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren ordezkari bat.

b) Una persona en representación del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Bizkaiko nekazaritzako erakunde profesionalen ordezkari bat.

c) Una persona en representación de las Organizaciones Profesionales Agrarias de Bizkaia.

d) Inguruko onura publikoko mendien gaineko emakidak titulartasunpean dituztenen ordezkari bat.

d) Una persona en representación de los titulares de concesiones en los MUP de la zona.

e) Armañongo Parke Naturalaren eragin-eremuan kokatutako ehizako klub eta elkarteen ordezkari bat.

e) Una persona en representación de Clubes o Sociedades de Cazadores, cuyo ámbito de actuación se encuentre dentro del Parque Natural de Armañón.

f) Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkari bat.

f) Una persona en representación de la Universidad del País Vasco.

g) Bizkaiko elkarte ekologista eta kontserbazionisten ordezkari bat.

g) Una persona en representación de las Asociaciones Ecologistas y Conservacionistas de Bizkaia.

h) Mendi-nekazaritzako Enkarterrialde Elkartearen ordezkari bat.

h) Una persona en representación de la Asociación de Agricultura de Montaña Enkarterrialde.

i) Karrantzako Udalaren ordezkari bat.

i) Una persona en representación del Ayuntamiento del Valle de Carranza.

j) Turtziozko Udalaren ordezkari bat.

j) Una persona en representación del Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz.

k) Bizkaiko espeleologia elkarte eta taldeen ordezkari bat.

k) Una persona en representación de Asociaciones y Grupos Espeleológicos de Bizkaia.

l) Zuzendari kontserbatzailea.

l) El Director Conservador o la Directora Conservadora.

4.– Patronatuko idazkari lehendakariak izendatutako Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionarioren batek jardungo du.

4.– Asumirá la Secretaría del Patronato una persona nombrada por el Presidente de entre los funcionarios/as del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

8. artikulua.– Batzorde iraunkorra.

Artículo 8.– Comisión Permanente.

1.– Patronatuaren baitan eta haren mende, batzorde iraunkor bat eratuko da. Batzordea, lehendakariak ez ezik beste hauek ere osatuko dute:

1.– En el seno del Patronato y dependiente del mismo se constituirá una Comisión Permanente que estará integrada, además de por quien ostente la Presidencia, por los siguientes miembros:

a) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren ordezkari bat.

a) Una persona en representación del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

b) Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren ordezkari bat.

b) Una persona en representación del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Karrantzako Udalaren ordezkari bat.

c) Una persona en representación del Ayuntamiento del Valle de Carranza.

d) Turtziozko Udalaren ordezkari bat.

d) Una persona en representación del Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz.

e) Zuzendari-kontserbatzailea.

e) El/La directora/a- Conservador/a.

f) Patronatuan diren gainontzeko taldeen ordezkari bat.

f) Una persona en representación del resto de colectivos incluidos en el Patronato.

2.– Idazkari gisa Patronatukoak jardungo du.

2.– Actuará como Secretario/a quien lo sea del Patronato.

3.– Barne-araudian Patronatuak eskuordetutako funtzioetan jardungo du batzorde iraunkorrak.

3.– La Comisión Permanente ejercerá las funciones que le delegue el Patronato en sus normas de régimen interno.

9. artikulua.– Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana.

Artículo 9.– Plan Rector de Uso y Gestión.

Natur Baliabideak Antolatzeko Plana garatzeko, Parke Naturala kudeatzeko foru-organoak Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana prestatuko dute; Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 27., 28. eta 29. artikuluetan ezarritako epeei, baldintzei eta prozedurari jarraituz.

En desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales el órgano foral gestor del Parque Natural elaborará el Plan Rector de Uso y Gestión, en los plazos, términos, condiciones y procedimiento establecido en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

10. artikulua.– Erabilgarritasun publikoa eta kalte-ordainak.

Artículo 10.– Utilidad Pública e Indemnizaciones.

1.– Armañon parke natural deklaratzeak hura erabilera publikokotzat deklaratzea dakar berekin, eragindako ondasunak eta eskubideak desjabetzearen ondorioetarako.

1.– La declaración de Armañón como Parque Natural lleva aparejada la de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

2.– Natur Baliabideak Antolatzeko Planean eta Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planean ezarritako zehaztapenak aplikatzearen ondorioz, jabetza pribatuaz edo legezko ondare-eskubideez eta –interesez gabetzeak eragindako titularrentzat dagokion kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ekarriko du, indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren arabera.

2.– La privación singular de la propiedad privada o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, con motivo de la aplicación de las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión en el ámbito del Parque Natural, implicará para las personas titulares afectados el derecho a obtener la pertinente indemnización, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

11. artikulua.– Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea.

Artículo 11.– Derecho de tanteo y retracto.

1.– Bizkaiko Foru-Aldundiari dagokio, eskumena duen organoaren bitartez, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea baliatzea, Parke barruan kokatutako lurren kostu bidezko "intervivos" eskualdatze guztietan.

1.– Corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, a través del órgano que resulte competente, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del Parque.

2.– Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea prozedura honen bidez baliatuko da:

2.– El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se efectuará conforme al procedimiento siguiente:

a) Eskualdatzaileak jarduneko administrazioari fede emanez jakinarazi beharko dizkio eskualdatzearen funtsezko baldintzak, eta horrek 3 hilabeteko epea izango du, jakinarazpenetik hasita, lehentasunez erosteko eskubidea baliatzeko. Eskubide hori baliatu gabe aipatutako epea igaroz gero, eskubidea iraungi egingo da.

a) La persona transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración actuante las condiciones esenciales de la transmisión, quien dispondrá de un plazo de 3 meses, a contar desde su notificación, para ejercitar el derecho de tanteo. Transcurrido dicho plazo sin ejercicio del derecho de tanteo se producirá la caducidad del mismo.

b) Eskualdatzea egin ondoren, eskualdatzaileak eskualdatzea gauzatu deneko eskritura publikoaren kopia fede-emailea igorriko dio jarduneko administrazio-organoari. Eskrituran, jakinarazteko betebehar hori bete izana zehaztu beharko da, ezin izango baita, bestela, eskualdatzea Jabetza Erregistroan inskribatu.

b) Realizada la transmisión, la persona transmitente remitirá al órgano administrativo actuante copia fehaciente de la escritura pública en que aquélla se hubiese instrumentado, la cual habrá de especificar el cumplimiento del citado deber de notificar sin el cual la transmisión no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

c) Eskualdatzaileari dagozkion betebeharretako edozein bete gabe, parke barruan kokatutako lurren titulartasunean aldaketarik egingo balitz, foru-organo eskudunak atzera eskuratzeko eskubidea baliatu ahal izango du urtebeteko epearen barruan, eskualdatzearen egoeraren berri izaten denetik, edota eskualdatzea benetan zein baldintzatan egin zen jakiten denetik.

c) Si se realizase algún cambio de titularidad en los terrenos situados en el interior del Parque con incumplimiento de cualquiera de los deberes que incumben la persona transmitente, el órgano foral competente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de un año desde que tenga conocimiento de la realidad de la transmisión o de las condiciones reales en que la misma se produjo.

3.– Kasuan kasuko sailen ahalbideen barruan, jabetze-aldaketak egiteko, hobetsi egingo dira administrazio publiko eskudunak Parke Naturalaren barruan kokatutako onibarren titulartasuna eskuratzeko bidea emango duten trukeak.

3.– Dentro de las posibilidades de los Departamentos correspondientes, se favorecerán los cambios de propiedad a través de permutas que permitan la adquisición, por la Administración Pública competente, de la titularidad de los predios situados en el interior del Parque Natural.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari baimena ematen zaio dekretu hau gauzatu eta garatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Primera.– Se autoriza a 1la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que dicte las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.– Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko irailaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ingurumen eta

La Consejera de Medio Ambiente

Lurralde Antolamendu sailburua,

y Ordenación del Territorio,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental