Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

224. zk., 2006ko azaroaren 23a, osteguna

N.º 224, jueves 23 de noviembre de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
5859
5859

4/2006 LEGEA, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoa sortzeari buruzkoa.

LEY 4/2006, de 10 de noviembre, de creación del Colegio de Logopedas.

Eusko Legebiltzarrak 4/2006 Legea, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoa sortzeari buruzkoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley:

Azaroaren 10eko 4/2006 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoa sortzeari buruzkoa.

Ley 4/2006, de 10 de noviembre, de Creación del Colegio de Logopedas del País Vasco.

ARRAZOIEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Autonomia Estatutuko 10.22. artikuluak eskumen esklusiboa ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoari Lanbide Elkargoen gaiari eta lanbide tituludunen jarduerari dagokienez, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoari kalterik egin gabe. Estatutuko artikulu horri jarraiki onartu zen 18/1997 Legea, azaroaren 21ekoa, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzkoa, eta, lege horrek 29. artikuluan dioenez, profesionalen elkargo berriak sortzeko, Eusko Legebiltzarrak lege bat egin beharko du, profesional interesdunen multzo batek, behar beste ordezkatuta eta behar bezala kreditatuta, halaxe eskatzen dionean.

El artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. En su virtud se dictó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, la cual establece en su artículo 29 que la creación de nuevos Colegios Profesionales precisará Ley del Parlamento Vasco a petición suficientemente representativa y debidamente acreditada de las profesionales y los profesionales interesados.

Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Lanbide Elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoa sortzea eskatu zuen. Jarraian, eskaria arrazoizkoa ote zen eta legezko baldintzak betetzen ote ziren egiaztatzeko izapide-lanei ekin zitzaien, eta bete beharreko baldintza nagusietako bat honako hau zen: interes publikoko nahikoa arrazoirik ba ote zegoen lanbide horretako elkargo bat sortzeko. Aurrerago, Elkargoa sortzeko prozedurari atxiki zitzaion Espainiako Logopeden Elkartea.

La Asociación profesional de Logopedas del País Vasco solicitó la creación del Colegio de Logopedas del País Vasco, dando lugar a la oportuna tramitación encaminada a la verificación del fundamento de la petición formulada y de los requisitos legalmente exigibles, entre los que destaca la concurrencia de suficientes razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión. Posteriormente se incorporó al procedimiento de creación del Colegio la Asociación de Logopedas de España.

Abuztuaren 30eko 1419/1991 Errege Dekretuaren bidez, Logopedian diplomatu izateko unibertsitate-titulu ofiziala ezarri zen; ikasketa horien bitartez, dela haurrekin, dela helduekin, entzumenean, fonazioan eta hizkuntzan izaten diren arazoak prebenitzeko, ebaluatzeko eta osatzeko jarduerak behar bezala gauzatzeko prestakuntza teoriko/praktiko egokia jaso behar da.

El Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, estableció el título universitario oficial de Diplomado en Logopedia, cuyas enseñanzas deben proporcionar una formación teórico práctica adecuada para llevar a cabo satisfactoriamente actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, tanto de la población infantil como de la adulta.

Bestalde, titulua beharrezko duen lanbide sanitarioa da Logopedia, halaxe ezarrita baitago osasun-arloko lanbideak arautzen dituen azaroaren 21eko 44/2003 Legean; entzumenean, fonazioan eta hizkuntzan izaten diren arazoak prebenitzeko, ebaluatzeko eta osatzeko jarduerak garatzea, horixe da lanbide horren eginkizun espezifikoa, betiere, horretarako, diziplina horretan berariazkoak diren terapia-teknikak erabilita.

Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias regula la Logopedia como profesión sanitaria titulada cuya función específica es el desarrollo de las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina.

Gaur egungo gizartean gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da Logopedia, eta lanbide horren kontrol eta garapen egokia bermatzeko eta zaintzeko premiak eraginda, Profesionalen Elkargoa sortzeko eskaera egin da, profesional arduratsuen interes orokorren eta partikularren mesederako.

La creciente importancia de la Logopedia en la sociedad actual y la necesidad de garantizar y velar por el adecuado control y desarrollo de esta profesión han motivado la demanda de creación de un Colegio Profesional que sirva eficazmente a los intereses generales y particulares de las profesionales y los profesionales responsables.

Interes publikoaren ikuspuntutik, besteak beste, lanbidea behar bezala arautu behar dela eta gizartearen zerbitzurako deontologia-araubidea garatu behar dela jakinik, elkargo profesional hori sortzeko besteko nahikoa arrazoi badela ikusi da. Elkargoari atxikitzea borondatezkoa izango da.

Desde el punto de vista del interés público, la correcta ordenación profesional y el desarrollo de una regulación deontológica al servicio de la sociedad son algunas de las razones que justifican suficientemente la creación de esta corporación profesional de adscripción voluntaria.

Azaldutakoaren arabera, Lege honen bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoa sortu da.

En virtud de lo expuesto se procede, mediante la presente Ley, a la creación del Colegio de Logopedas del País Vasco.

1. artikulua.– Sorrera.

Artículo 1.– Creación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoa sortu da. Zuzenbide publikoko korporazioa da, nortasun juridiko propioa dauka, eta bere helburuak eta eginkizunak betetzeko gaitasun osoa ere bai, legearen barruan betiere.

1.– Se crea el Colegio de Logopedas del País Vasco, como corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones con sujeción a la Ley.

2.– Lege honetan ezarritakoari jarraiki, Elkargoaren gobernu-organoak eratzen direnetik aurrera izango ditu elkargoak nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa.

2.– La adquisición de la personalidad jurídica y de la plena capacidad de obrar se producirá a partir del momento en el que, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, se constituyan los órganos de gobierno del Colegio.

2. artikulua.– Lurralde-eremua.

Artículo 2.– Ámbito territorial.

Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoaren lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa izango da.

El ámbito territorial del Colegio de Logopedas del País Vasco es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. artikulua.– Profesionalen Kontseiluaren eginkizunak gauzatzea.

Artículo 3.– Ejercicio de las funciones de Consejo Profesional.

Elkargoaren lurralde-eremua kontuan izanda, eta azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 41.4. artikuluan xedatutakoaren arabera, Lege horrek Profesionalen Kontseiluei esleitzen dizkien eginkizunak beteko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoak, baldin eta lurralde-eremu horri eusten badio.

Dado el ámbito territorial del Colegio y en virtud de lo contemplado en el artículo 41.4 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, el Colegio de Logopedas del País Vasco ejercerá las funciones que dicha Ley atribuye a los Consejos profesionales en tanto mantenga dicho ámbito territorial.

4. artikulua.– Langile-eremua.

Artículo 4.– Ámbito personal.

Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoan sar daitezke honako profesional hauek, denei baldintza berberak eskatuta:

En el Colegio de Logopedas del País Vasco se podrán integrar en condiciones de igualdad los siguientes profesionales:

a) Logopedian Unibertsitateko Diplomatu titulua lortu dutenak, abuztuaren 30eko 1419/1991 Errege Dekretuan xedaturikoari jarraiki lortu badute.

a) Los que hayan obtenido el título de Diplomado Universitario en Logopedia obtenida de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto.

b) Aurrekoaren baliokidea den unibertsitate-titulu ofiziala dutenak, dagokion Agintaritza eskudunak onartu edo homologatu badu.

b) Los que ostenten titulación universitaria oficial equivalente a la anterior, reconocida u homologada por la Autoridad competente.

c) Laugarren Xedapen Iragankorraren barnean jasotako egoeraren batean daudenak.

c) Los que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en la Disposición Transitoria Cuarta.

5. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekiko harremanak.

Artículo 5.– Relaciones con la Administración General del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoak, lanbidearen edukiei loturiko alderdiei dagokienez EAEko Administrazio Orokorrarekin hartu-emana izan behar duenean, Osasun-arloko eskumenak gauzatzen dituen sailaren bitartez bideratuko du harreman hori, eta lanbideko alderdi orokorrei, erakundeei eta elkargoari buruzko gaiei dagokienez, berriz, Justizia-arloan eskuduna den sailaren bitartez.

El Colegio de Logopedas del País Vasco se relacionará con la Administración General del País Vasco en los aspectos relativos a los contenidos de su profesión a través del Departamento que ejerza las competencias en materia de Sanidad, y en los aspectos profesionales generales, institucionales y corporativos a través del Departamento competente en materia de Justicia.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Batzorde Kudeatzailea.

Primera.– Comisión Gestora.

1.– Batzorde Kudeatzailea eratuko da, partaideak hauexek direla: Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Lanbide Elkarteak izendatutako bi kide, Espainiako Logopeden Elkarteak izendaturiko beste bi kide, eta Euskal Herriko Unibertsitateak izendatutako beste bi kide. Unibertsitateak izendaturiko kideetako bat izango da Batzordearen presidente; berak agindu eta bultzatuko ditu Batzordearen lanak, eta boto erabakigarria izango du.

1.– Se constituirá una Comisión Gestora integrada por dos miembros designados por la Asociación profesional de Logopedas del País Vasco, otros dos designados por la Asociación de Logopedas de España y dos miembros designados por la Euskalherriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco. El presidente de la Comisión será uno de los miembros designados por la citada Universidad, ordenará e impulsará los trabajos de la Comisión, disponiendo de voto dirimente.

2.– Besteak beste, honako hauek izango dira Batzordearen egitekoak:

2.– Las funciones de esta Comisión serán, entre otras, las siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoaren lehenengo estatutuak idaztea.

a) Redactar los primeros estatutos del Colegio de Logopedas del País Vasco.

b) Elkargoan izena emateko epea irekitzea eta agintzea.

b) Abrir y ordenar el periodo de colegiación.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoaren osoko bilkuraren deialdia egitea.

c) Convocar el órgano plenario del Colegio de Logopedas del País Vasco.

Bigarrena.– Elkargoan izena emateko epea.

Segunda.– Periodo de colegiación.

Elkargoaren estatutuak argitaratzen direnetik kontatzen hasita hiru hilabeteko epean, elkargoan izena emateko bederatzi hilabeteko epea zabalduko du Batzorde Kudeatzaileak, Lege honetan xedaturiko eskakizunak betetzen dituzten profesionalek aukera izan dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoan sartzeko, betiere, eskakizun horiek betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztuta.

La Comisión Gestora, en el plazo de tres meses a partir de la publicación de los estatutos colegiales, abrirá un periodo de colegiación de nueve meses para posibilitar a todos los profesionales que reúnan los requisitos establecidos en la presente Ley la incorporación al Colegio de Logopedas del País Vasco, aportando al efecto la documentación acreditativa de tales requisitos.

Interesdunen izen-ematea errazte aldera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta, gutxienez, Autonomia Erkidegoan irakurle gehien dituzten egunkarietako bitan iragarki bana argitaratu behar du Batzorde Kudeatzaileak, izena emateko epea eta lekua jakinarazteko.

Para facilitar la colegiación de los interesados, la Comisión Gestora publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, un anuncio en el que se indique el lugar y plazo de la apertura de dicho periodo.

Hirugarrena.– Osoko bilkuraren deialdia.

Tercera.– Convocatoria del órgano plenario.

1.– Elkargoan izena emateko epea amaitu ostean, Batzorde Kudeatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoaren osoko bilkura baterako deia egin beharko du, gobernu-organoak osatuko dituzten kideak aukeratzeko.

1.– Una vez concluido el periodo de colegiación, la Comisión Gestora convocará el órgano plenario del Colegio de Logopedas del País Vasco al objeto de proceder a la elección de los miembros integrantes de los órganos de gobierno.

2.– Gobernu-organoen osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– La constitución de los órganos de gobierno será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Laugarrena.– Profesionalak gaitzea.

Cuarta.– Habilitación de profesionales.

1.– Lege honen 4. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, salbuespen gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Logopeden Elkargoko kide izan daitezke entzumenaren, fonazioaren eta hizkuntzaren arazoen eremuan lan egiten edo lan egin duten profesionalak, baldin eta, betiere, gutxienez hiru urteko lanbide-esperientzia izanda, honako titulazio hauetakoren bat badute:

1.– Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente Ley, excepcionalmente podrán integrarse en el Colegio de Logopedas del País Vasco los profesionales con, al menos, tres años de experiencia profesional, que hayan trabajado o trabajen en el ámbito de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje y estén en posesión de algunas de las titulaciones siguientes:

a) Hizkuntzaren eta entzumenaren nahasmenduetan irakasle espezializatua izateko titulua, Hezkuntzaren arloan eskuduna den Ministerioak emandakoa.

a) Título de profesor especializado en perturbaciones del lenguaje y de la audición expedido por el Ministerio competente en materia de Educación.

b) Hizkuntzaren eta entzumenaren nahasmenduei buruzko espezialitatean eskuratutako diploma, Hezkuntzaren arloan eskuduna den Ministerioak homologatutakoa.

b) Diploma de la especialidad de perturbaciones del lenguaje y de la audición homologado por el Ministerio competente en materia de Educación.

c) Osasunaren edo hezkuntzaren zientzietako unibertsitate-titulua, lizentziatura edo diplomatura.

c) Título universitario, licenciatura o diplomatura en ciencias de la salud o de la educación.

2.– Batzorde Kudeatzaileak, Gaitze Batzordearen eginkizunak betez, Laugarren Xedapen Iragankor honetan ezarritako eskakizunak betetzen diren ala ez egiaztatu behar du, Elkargoan sartzeko eskaera egiten duten profesionalei dagokienez.

2.– La Comisión Gestora, en funciones de Comisión de Habilitación, comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Disposición Transitoria Cuarta respecto de estos profesionales que soliciten su integración en el Colegio.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Indarrean hastea:

Entrada en vigor:

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko azaroaren 13an.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2006.

Lehendakaria,
El lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Azterketa dokumentala


Análisis documental