Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

212. zk., 2006ko azaroaren 7a, asteartea

N.º 212, martes 7 de noviembre de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
5503
5503

179/2006 DEKRETUA, irailaren 26koa, Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzen duena.

DECRETO 179/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen babesean idatzi eta bideratutakoak, otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez behin betiko onartu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ziren, otsailaren 12an. Artezpide horietan, lurraldearen zatiko planak, horien artean Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalekoa, idazteko esparruak ezartzen dira.

1.– Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, redactadas y tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco fueron aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de febrero. En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales entre los que se encuentra el Bilbao Metropolitano.

Aipatutako Legearen 2. eta 11. artikuluen arabera, Lurraldearen Zatiko Planak nahitaez landu beharreko lurralde antolamendurako tresnak dira. Ildo horretatik, artezpide horien 22. kapituluko 7. atalean, aplikatu beharreko arauei buruzkoan, dioenez, oso garrantzitsua da Lurraldearen Zatiko Planak lehenbailehen formulatzea, aipatutako artezpideen osagarriak izango diren hirigintza- eta lurralde-irizpideak gaineratzeko, eta horrela, udal-esparruko planak doitasun handiagoaz garatu eta Lurraldearen Arloko Planen formulazioan lurralde koherentzia handiagoa ziurtatu ahal izateko.

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la referida Ley, los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de ordenación territorial de necesaria elaboración. En este sentido, el apartado 7 del capitulo 22 de las Directrices, relativo a las Normas de Aplicación, señala que se considera muy importante proceder a la formulación, lo antes posible, de los Planes Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales complementarios a las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la formulación de los Planes Territoriales Sectoriales.

2.– Bilbo Metropolitarrari dagokionez, prozesu horri ekiteko, 1992ko maiatzaren 8an lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten orduko Eusko Jaurlaritzako Hirigintza eta Etxebizitza Sailak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Sailak.

2.– En lo relativo al Bilbao Metropolitano este proceso se inició con la suscripción de un Convenio de Cooperación de fecha 8 de mayo de 1992 entre los entonces denominados Departamento de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Vasco y Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Gainera, kontuan izan behar da Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Planaren lurralde-esparruan Bizkaiko Lurralde Historikoetako udalerriak barne hartzen direla. Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolakuntzari buruzko Legearen 13.1. artikuluak Plan hori formulatzeko ekimena ematen dio bai Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailari, bai Bizkaiko Foru Aldundiari. Kasu honetan Plan honi Bizkaiko Foru Aldundiko Diputatu Kontseiluak hasierako eta behin-behineko onarpena eman zizkion 2003ko uztailaren 22an eta 2005eko apirilaren 19an hurrenez hurren.

Por otra parte, habida cuenta que el ámbito de ordenación contenido en el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano se circunscribe a municipios pertenecientes al Territorio Histórico de Bizkaia, la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su artículo 13.1, otorga la iniciativa para su formulación tanto al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco como a la Diputación Foral de Bizkaia. En el caso de este Plan, las aprobaciones inicial y provisional han sido otorgadas por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Bizkaia, en fechas 22 de julio de 2003 y 19 de abril de 2005, respectivamente.

Lurraldearen Zatiko Plan hau Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13. artikuluan jasotako formulazio- eta bideratze-prozesuaren emaitza da. Prozesu horrek aurrerapenaren eta hasierako, behin-behineko eta behin betiko onarpenaren faseak bildu ditu, eta toki-korporazioek eta hainbat sailek, bai autonomikoek bai foralek, hartu dute parte horietan.

El presente Plan Territorial Parcial se configura como el resultado de un dilatado proceso de formulación y tramitación previsto en el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio, con sus correspondientes fases de avance, aprobación inicial, provisional y definitiva en el que han participado las corporaciones locales y los diferentes Departamentos, tanto autonómicos como forales.

3.– Planaren edukiak Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 12. artikuluan ezarritakoari erantzuten dio. Aipatutako artikuluak lurraldearen zatiko planek bildu behar dituzten zehaztapenak jasotzen ditu. Planak, gainera, Bilbo Metropolitarraren erabateko antolamendua lortzea helburu nagusi duten jarduteko hainbat neurri ezarri eta beste hainbeste proposamen egiten ditu, esparru horretan zentzua hartzen duen guztia eskualdearen esparrura eramanez eta, era berean, udal-jarduna ahalbidetuz, bere autonomiatik abiatuta. Planak Antolamendu Arauak gaineratzen ditu eta xedapen eta proposamen arautzaile guztiak jasotzen dira bertan.

3.– El contenido del Plan da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio que recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El Plan establece, además, una serie de medidas y realiza una serie de propuestas de actuación que buscan, como objetivo primordial, el de conseguir una ordenación integral de Bilbao Metropolitano, propiciando la comarcalización de todo aquello que adquiere sentido en este marco y posibilitando, a su vez, la actuación municipal, desde su propia autonomía. El Plan incorpora las Normas de Ordenación, en el que se recogen el conjunto de las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo.

4.– Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Planak barne hartzen ditu ondoko 35 udalerriak: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio eta Zierbena. Plan horren helburu nagusiak izango dira, eskualde-egituraren garapen iraunkorra bermatzeko 16 urteko denbora-tartean gertatu behar diren eta lurraldean eragina izango duten ekintzak koordinatzea.

4.– El Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, que comprende 35 municipios como son: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Górliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miravalles, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagarán, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena, tiene como objetivos principales coordinar la acciones con incidencia territorial que se deben producir en un horizonte temporal de 16 años para garantizar el desarrollo sostenible del Área Funcional.

Planak Lurralde Eredu bat ezartzen du. Lurralde eredu hori zenbait elementuz osatzen da eta ondorengo kapituluetan egituratzen da:

El Plan establece un Modelo Territorial conformado por diversos elementos que se hallan estructurados según los siguientes capítulos:

– Inguru fisikoaren antolamendua.

– Ordenación del medio físico.

– Lurzoruaren antolamendurako irizpideak eta ekimenak.

– Criterios y políticas de ordenación de suelo.

– Etxebizitza beharrak eta bizitegirako lurzoruaren eskaintza.

– Necesidades de vivienda y cuantificación de la oferta de suelo residencial.

– Ekonomi jarduerak. Berrorekatze estrategikoa.

– Actividades económicas. Reequilibrio estratégico.

–Udalerriz gaindiko ekipamenduak.

– Equipamientos supramunicipales.

– Sare berdea.

– Malla verde.

– Garraio-azpiegiturak.

– Infraestructuras de transporte.

– Zerbitzuetarako azpiegiturak.

– Infraestructuras de servicios.

– Udal-plangintzen bateragarritasuna.

– Compatibilización de planeamientos municipales.

Horrez gain, Planak ekintza egituratzaileak eta ekimen Estrategikoak zehazten ditu eta horiek Planaren izaera osatzen dute.

Finalmente, define las Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes que marcan el carácter del Plan.

5.– Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan mugatutako lurralde-esparruaren barruan, Plan honek, gainera, lurraldearen arloko planak integratzen ditu, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek bai Bizkaiko Foru Aldundiko sailek sustatutakoak. Batik bat, Lurraldearen Arloko Plan hauek hartu dira kontuan:

5.– Dentro del marco territorial definido por las Directrices de Ordenación Territorial, este Plan realiza, además, un ejercicio de integración de los diferentes Planes Territoriales Sectoriales promovidos tanto por los diferentes Departamentos de las Administración General de la Comunidad Autónoma como por los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Principalmente, se han tenido en cuenta los siguientes Planes Territoriales Sectoriales:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra.

– Plan General de Carreteras del País Vasco.

– Bizkaiko Errepideen Plana.

– Plan de Carreteras de Bizkaia.

– EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV.

– EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Planaren Aldaketa Bilbo Metropolitarrari eta beste udalei dagokiona.

– Modificación del PTS de la Red ferroviaria en el Bilbao Metropolitano y otros municipios.

– EAEko Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV.

– EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica).

– EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

– EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV.

– EAEko Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda de la CAPV.

– EAEko Nekazaritza eta Basozaintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV.

– EAEko Kultura-ondarea Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la CAPV.

6.– Planak Antolamendurako Arauak gaineratzen ditu. Bertan, xedapen eta proposamen arautzaile guztiak jasotzen dira, Dekretu honen lehenengo eranskin gisa argitara daitezen. Horrez gain, bigarren eranskin gisa biltzen dira Ekintza Egituratzaileak eta Ekimen Estrategikoak. Ekintza eta Ekimen horiek Antolamendu Arauen laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera beteko dira.

6.– El Plan incorpora las Normas de Ordenación, en el que se recogen el conjunto de las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo y que se acompañan como anexo primero al presente Decreto para su publicación. Además, se recogen como anexo segundo las Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas del Plan con el carácter que les confiere la Disposición Adicional Cuarta de las mencionadas Normas de Ordenación.

7.– Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak eskuduntza du Gobernu Kontseiluari planaren behin betiko onarpena proposatzeko. Horrela xedatzen baitu Lurralde Antolakuntzari buruzko Legeak bere 13.9 artikuluan.

7.– El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Plan en virtud de lo recogido en el artículo 13.9 de la Ley de Ordenación del Territorio.

8.– Gobernu Kontseilua eskuduna da Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzeko, horrela xedatzen baitu Lurralde Antolakuntzari buruzko Legeak bere 13.10 artikuluan.

8.– El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano a tenor de lo establecido en el artículo 13.10 de la Ley de Ordenación del Territorio.

Ondorioz, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko irailaren 26an egindako bilkuran aldez aurretik eztabaidatu eta onarturik, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzen da. Planaren Antolamendurako Arauak Dekretu honen lehenengo eranskinean daude. Horrez gain, bigarren eranskin gisa biltzen dira Ekintza Egituratzaileak eta Ekimen Estrategikoak. Ekintza eta ekimen horiek Antolamendu Arauen laugarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera beteko dira.

Artículo único.– Aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano cuyas Normas de Ordenación se incluyen como anexo primero al presente Decreto. Además se recogen como anexo segundo las Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas del Plan con el carácter que les confiere la Disposición Adicional Cuarta de las mencionadas Normas de Ordenación.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICION ADICIONAL

E.E. 16 Ekimen Estrategikoaren erregulazioa, EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Jardun Programaren 3.4.5 Esku Hartzea - Basordas deituriko puntuan ezartzen duenari lotzen zaio.

La regulación de la Operación Estratégica OE.16 se remitirá a lo señalado en la Intervención 3.4.5.–Basordas del Programa de Actuación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Lurraldearen Arloko Planak formulatu eta aldatzeko dokumentuak, Plan hau indarrean jartzen den garaian hasierako onarpenik jaso ez badute, Plan honetan bildutako zehaztapenetara egokitu beharko dira, Bilbo Metropolitarrari dagokionean.

Primera.– Los documentos de formulación y modificación de los Planes Territoriales Sectoriales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste en lo que afecten al Bilbao Metropolitano.

Nolanahi ere, Lurraldearen Zatiko Plan hau indarrean jartzen den garaian indarrean dauden Lurraldearen Arloko Planak honako Plan honetan xedatutakora egokitu beharko dira, Lurraldearen Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian jasotakoari dagokionean salbu.

En todo caso, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes a la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial se adaptarán a lo dispuesto en el mismo con excepción de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio.

Bigarrena.– Arau subsidiarioak eta hiri-lurzorua mugatzeko proiektuak formulatu, berraztertu edo aldatzeko prozesuetan dauden Bilbo Metropolitarreko udalerrien hirigintza-dokumentuak, Plan hau indarrean jartzen den garaian hasierako onarpenik jaso ez badute, Plan honetan bildutako zehaztapenetara egokitu beharko dira.

Segunda.– Los documentos urbanísticos de los municipios pertenecientes al Bilbao Metropolitano inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales y Normas Subsidiarias que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Nolanahi ere, indarrean dagoen hiri-plangintza orokorra Plan honetan xedatutakora egokitu beharko da Plana indarrean jartzen denetik hasi eta bi urteko epean.

En todo caso, el planeamiento urbanístico general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en este Plan en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko irailaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

Ingurumen eta Lurralde

La Consejera de Medio Ambiente

Antolamendu sailburua,

y Ordenación del Territorio,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS

I. eranskina
En Suplemento aparte se publican

ANTOLAMENDU ARAUAK

(Estas Normas de Ordenación incluyen a su vez Anexos del I al XIII)

(Antolamendu Arau honek bere

SIZE=3>TITULO PRELIMINAR:

barnean XIII eranskin dauzkate)

DISPOSICIONES GENERALES

SIZE=3>ATARIKO TITULUA:

SIZE=3> Artículo 1.– Objeto

XEDAPEN OROKORRAK

El Plan Territorial Parcial es el instrumento de ordenación territorial que define la estructura y modelo territorial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano, a la que deberán atenerse tanto los Planes y Normas Urbanísticos Municipales, como los Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Bilbao Metropolitano.

1. artikulua.– Helburua

Artículo 2.– Base Normativa

Lurralde Plan Partziala Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren lurralde egitura eta eredua zehazten dituen lurralde antolakuntzarako erreminta da. Horri egokitu beharko zaizkio Udal Hirigintzako Planak zein Arauak eta baita Sektorekako Lurralde Planak eta Bilbo Metropolitarrean eragina duten gainerako ekintzak ere.

1._ El presente Plan Territorial Parcial se formula al amparo de lo establecido en los arts. 11 y siguientes de la vigente Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2. artikulua.– Oinarrizko Arauak

2._ Asimismo el Plan Territorial Parcial se formula en desarrollo y aplicación de lo dispuesto en las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno Vasco.

1._ Lurralde Plan Partzial hau indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 11. eta hurrengo artikuluetan ezarritakoaren babesean egin da.

Artículo 3.– Ámbito Territorial de Aplicación

2._ Halaber, Eusko Jaurlaritzako Batzordeak otsailaren 11n 28/1997 Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Jarraibideetan xedatutakoa garatzeko eta ezartzeko egin da.

1._ El ámbito territorial de aplicación del presente Plan Territorial Parcial se extiende a la totalidad del Área Funcional de Bilbao Metropolitano delimitada por las Directrices de Ordenación Territorial y que aparece grafiada en el Plano I.1 "Ámbito del Plan".

3. artikulua.– Aplikazio-eremua

2._ De conformidad con el artículo 4.2.3. del Capítulo 20 de las Directrices de Ordenación Territorial, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno Vasco, el Área Funcional del Bilbao Metropolitano comprende los términos municipales relacionados en el Anexo I de las presentes Normas.

1._ Lurralde Plan Partzial honen aplikazioaren lurralde eremuak Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzional oso-osoa hartzen du, hau da, Lurraldea Antolatzeko Jarraibideek mugatzen dutena eta I.1 "Planaren Eremua" planoan grafiatuta agertzen dena.

Artículo 4.– Condiciones de Vigencia

2._ Eusko Jaurlaritzako Batzordeak otsailaren 11n 28/1997 Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Jarraibideen 20. kapituluko 4.2.3. artikuluaren arabera, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalak Arauotako I. eranskineko Udalerriak hartzen ditu barne.

1._ La vigencia del Plan Territorial Parcial será indefinida, sin perjuicio de su programación temporal y de sus eventuales modificaciones o revisiones, programadas o no.

4. artikulua.– Indarraldiko Baldintzak

2._ Sin perjuicio de la obligada inclusión del correspondiente Programa de Ejecución dividido en etapas de cuatro años, las previsiones contenidas en el presente Plan se han efectuado con un horizonte temporal de dieciséis años, a su vez desglosado en dos fases sucesivas de ocho años.

1._ Lurralde Plan Partzialaren indarraldia mugagabea izango da, sasoiko programazioari edo aldian aldiko aldaketei zein berrikuspenei, aurreikusitakoak nahiz ez, kalterik egin gabe.

3._ La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Parcial no afectará a la validez de las restantes, salvo que alguna de ellas no resulte aplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquéllas.

2._ Derrigor sartu behar den eta lau urteko aldietan banatuta dagoen Betearazte Programari kalterik egin gabe, Plan Partzial honetan sartutako aurreikuspenak hamasei urterako egin dira. Eta denbora tarte hori, bestalde, zortzi urteko bi alditan banatu da.

Artículo 5.– Seguimiento del cumplimiento de las previsiones del plan territorial parcial

3._ Lurralde Plan Partzial honetako erabakietako bat edo beste baliogabetu, ezabatu nahiz aldatuko balitz ere, horrek ez du eraginik izango gainontzekoen baliotasunean, horietakoren bat baliogabetutakoekin duen lotura edo menpekotasuna dela-eta ezartzerik ez leudekeenak salbu.

1._ A fin de verificar el grado de cumplimiento de las previsiones y determinaciones del Plan Territorial Parcial se elaborará una Memoria cada cuatro años.

5. artikulua.– Lurralde plan partzialeko aurreikuspenen jarraipena

2._ La Memoria será elaborada por el Departamento de la Diputación Foral de Bizkaia competente por razón de la materia de Ordenación del Territorio, recabando en su caso la cooperación del mismo Departamento de Gobierno Vasco.

1._ Lurralde Plan Partzialeko aurreikuspenak eta erabakiak betetzen diren ala ez egiaztatzeko Memoria egingo da lau urterik behin.

3._ En dicha Memoria se expondrá el grado de cumplimiento de las determinaciones y, en su caso, las propuestas necesarias en orden a paliar o reformar los desajustes que se hubiesen identificado.

2._ Memoria Bizkaiko Foru Aldundian Lurraldearen Antolaketari dagokion sailak egingo du, eta, behar balu, Eusko Jaurlaritzako Sail berberaren laguntza jasoko luke.

4._ Una vez elaborada, la Memoria será remitida a la Comisión de Ordenación del Territorio para su debido conocimiento.

3._ Aipatutako Memoria horretan erabakiak zein neurriraino bete diren azalduko da eta, hala balegokio, aurkituko liratekeen akatsak konpontzeko edo aldatzeko proposamenak ere azalduko dira.

Artículo 6.– Suspension

4._ Memoria egin ostean, Lurraldearen Antolaketarako Batzordeari igorriko zaio, jakinaren gainean egon dadin.

EL Plan Territorial Parcial podrá ser suspendido en su vigencia conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

6. artikulua.– Etetea

Artículo 7.– Modificación y revisión

Lurralde Plan Partziala eten egin ahal izango da indarraldian bertan Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1._ El Plan Territorial Parcial podrá ser objeto de Revisión o Modificación.

7. artikulua.– Aldaketa eta berrikuspena

2._ Se entiende por Revisión la alteración global del Plan Territorial Parcial motivada por:

1._ Lurralde Plan Partziala aldatu eta berrikusi egin daiteke.

a) La adopción de nuevos criterios respecto a la estructura del territorio o al modelo territorial.

2._ Berrikuspentzat Lurralde Plan Partzialaren aldaketa globala ulertzen da. Eragile hauen bidez:

b La aparición de nuevas circunstancias sobrevenidas que incidan sobre dicha estructura o modelo territorial.

a) Lurraldearen egiturari edo lurralde ereduari dagokionez beste irizpide batzuk hartzea.

c) El agotamiento de su capacidad.

b) Lurralde egitura edo eredu horretan eragina duten ustekabeko jazoerak gertatzea.

La Revisión será susceptible de determinar la total sustitución del Plan Territorial Parcial.

c) Gaitasuna agortzea.

La Revisión del Plan Territorial Parcial se efectuará conforme al procedimiento de la formulación y aprobación de dicho instrumento de planeamiento establecido en el art. 13 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Berrikuspenak Lurralde Plan Partziala goitik behera aldatzea ekar dezake.

En todo caso, operará la Revisión del Plan Territorial Parcial concluida la primera fase de ocho años en las que se desglosa su horizonte temporal de vigencia.

Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena planeamendu tresna hori ezarri eta onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen 13. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da.

3._ Se entiende por Modificación el resto de supuestos de alteración puntual del Plan Territorial Parcial que no constituyan un supuesto de Revisión.

Dena dela, Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena planaren beraren hamasei urteko indarraldia banatzen duten zortzi urteko aldietako lehena iragan ostean ezarriko da.

Conforme a lo establecido en el art. 14 de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco, por remisión al art. 10.10 del mismo texto legal, la Modificación del Plan Territorial Parcial se llevará a cabo por el procedimiento que a tal efecto se establezca por el Gobierno Vasco.

3._ Aldaketatzat ulertuko dira berrikuspena eragiten ez duten Lurralde Plan Partzialaren aldian aldiko gainerako aldaketa guztiak.

La Modificación del Plan Territorial Parcial se llevará a cabo por el procedimiento establecido en el Decreto 206/2003, de 9 de diciembre (BOPV Nº 185)

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolaketarako 4/1990 Legearen 14. artikuluaren arabera, lege testu beraren 10.10 artikuluaren bidalketaz, Lurralde Plan Partzialaren Aldaketa Eusko Jaurlaritzak horretarako ezarritako prozeduraren bidez egingo da.

Artículo 8.– Documentos que integran el plan territorial parcial y su alcance normativo

Lurralde Plan Partziala abenduaren 9ko 206/2003 Dekretuan (EHAA, 185. zk.) ezarritako prozeduraren bitartez aldatuko da.

1._ El presente Plan Territorial Parcial concreta sus determinaciones en los siguientes documentos:

8. artikulua.– Lurralde plan partziala osatzen duten agiriak eta horien arauzko irismena

a) Documentos Temáticos que recogen los Estudios y Planos de Información

1._ Lurralde Plan Partzial honetako zehaztapena agiri hauetan finkatu dira:

b) Memoria Explicativa del Plan

a) Informazio ikerketak eta planoak biltzen dituzten agiri tematikoak

c) Estudio Económico-Financiero

b) Azalpen Memoria

d) Programa de Ejecución, desglosado en etapas de ocho años

c) Ekonomi eta Finantza Ikerketa

e) Planos y Normas de Ordenación

d) Betearazte Programa, zortzi urteko aldietan banatuta

2._ Con carácter general, el contenido normativo del Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano queda configurado por el conjunto de las determinaciones contenidas en la totalidad de los documentos integrantes del mismo.

e) Antolaketarako planoak eta arauak

Ahora bien, son las determinaciones del documento "Planos y Normas de Ordenación" las que tienen de manera específica ese carácter normativo y vinculante.

2._ Oro har, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren arau-edukia bertako agiri guztietan bildutako zehaztapenetan dago.

El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

Alta, "Antolaketarako Planoak eta Arauak" agirian jasotako zehaztapenak dira, hain zuzen, arau izaera dutenak eta lotesle direnak.

Artículo 9.– Interpretación

Gainerako agiriak, oro har, informazioa eta argibideak emateko dira eta, horregatik, horien eta aurrean adierazi ditugunen artean kontraesanik balego, lehenespena besteek izango lukete.

1._ Las Normas de este Plan Territorial Parcial se interpretarán conforme a su redacción literal y en relación con su contexto, atendiendo a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria.

9. artikulua.– Interpretazioa

2._ En caso de contradicción entre la normativa gráfica y la escrita prevalecerá la documentación escrita.

1._ Lurralde Plan Partzial honen arauak idatzita dauden legez, hitzez hitz, eta testuinguruaren arabera interpretatuko dira, eta Memorian jasotako helburuak eta xedeak kontuan hartuta.

3._ En caso de discrepancia entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de menor detalle o escala. No obstante, los Planos de Ordenación prevalecerán sobre los restantes.

2._ Arau grafikoen eta idatzitakoaren artean kontraesanen bat badago, idatzitako agiria nagusituko da.

4._ En cualquier caso y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1.0 del Decreto 397/1999, de 2 de noviembre, de Gobierno Vasco, la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco tiene la facultad de interpretación de las determinaciones del Plan Territorial Parcial.

3._ Agiri grafikoen artean desadostasunen bat egonez gero, xehetasun edo eskala handienekoa nagusituko zaio txikienekoari. Hala ere, Antolaketarako Planoak gainerako guztiei nagusituko zaizkie.

TITULO I:

4._ Nolanahi ere, eta Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 2ko 397/1999 Dekretuaren 2.1.0. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lurralde Plan Partzialeko erabakiak interpretatzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Batzordeak dauka.

DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

I. TITULUA:

SIZE=3> Artículo 10.– Modelo territorial del área funcional del Bilbao metropolitano

LURRALDE EREDUAREN DEFINIZIOA

1._ El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano establece el modelo territorial para dicho ámbito y a tal fin comprende entre sus determinaciones las siguientes:

SIZE=3>

a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del análisis del estado actual del territorio, de la situación socioeconómica y de sus posibilidades de evolución.

10. artikulua.– Bilbo metropolitarreko eremu funtzionalaren lurralde eredua

b) Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras, según sus características.

1._ Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak eremu horretarako eredua ezartzen du eta, horretarako, erabakien artean honakoak ditu:

c) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona objeto del Plan.

a) Antolaketaren helburuak lurraldearen egungo egoera, egoera sozio-ekonomikoa eta garapen aukerak oinarritzat hartuta zehaztea.

d) Criterios, principios y normas generales a los que habrá de atenerse la ordenación urbanística.

b) Azpiegitura handientzako gune izan daitezkeenak seinalatzea beraien ezaugarrien arabera.

e) Definición de los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, total o parcialmente, distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de las medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización.

c) Planak helburutzat duen leku edo eremurako interes komunekoak izan daitezkeen ekipamenduen kokalekua zehaztea.

f) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse en todo caso con destino a alguna de las siguientes finalidades:

d) Hirigintzako antolaketa zein irizpide, printzipio eta arau Orokorri lotu beharko zaion ezartzea.

• Construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, o cualesquiera otras que en el futuro pudieran ser limitadas en su precio final mediante regulación específica.

e) Birmoldatu, eraberritu edo birgaitu beharreko guneak zehaztea haien narriadura ekiditeko eta erabilera anitzetarako berreskuratzeko; erabilera hori erabatekoa zein partziala izan daiteke. Era berean, helburu horietarako egin beharreko programak eta horiek egin ahal izateko laguntza neurriak zehaztea.

• Promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación de polígonos urbanizados.

f) Hurrengo helburu hauetarako gorde beharreko lurzoru azalerak neurtzea:

g) Criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de las determinaciones contenidas en las Directrices de Ordenación Territorial.

• Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko, sustapen publikokoak zein pribatukoak, edo etorkizunean arauketa espezifiko bidez azken salneurria mugatuta izan dezakeen edozein.

2._ Dicho modelo territorial, que se define gráficamente en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", se ha establecido en atención a los objetivos demográficos, socioeconómicos y ambientales conforme se expone en la Memoria del Plan Territorial Parcial y que se han formulado atendiendo a las necesidades de desarrollo y adaptación del Área Funcional de acuerdo con los criterios de sostenibilidad y equilibrio.

• Lurzoru industrialetan urbanizazio eremuak eraiki ahal izateko sustapen publikoak.

3._ Las determinaciones del Plan Territorial Parcial tienen como finalidad el desarrollo del modelo territorial propuesto, cuyo objetivo principal es la conservación de una ordenación integral e integrada del Área Funcional, propiciando la comarcalización de todo aquello que adquiere sentido en este marco y posibilitando, a su vez, la actuación municipal, desde su propia autonomía, en desarrollo de este Plan Territorial Parcial.

g) Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetako erabakiak garatu ahal izateko beharrezko irizpideak, arauak eta printzipioak.

4._ Este modelo territorial se estructura en torno a los siguientes objetivos con el carácter de condiciones básicas:

2._ O.4 "Lurralde Eredua" Serieko Planoan grafikoki zehaztuta dagoen lurralde eredu hori Lurralde Plan Partzialaren Memorian aurkeztuta dauden helburu demografiko, sozio-ekonomiko eta ingurumenekoen arabera ezarri da. Helburu horiek, ostera, Eremu Funtzionalaren garapen eta egokitzapen beharrizanak kontuan hartuta eta ingurumenaren iraunarazte eta oreka irizpideak oinarritzat hartuta ezarri dira.

a) Generar y articular el espacio productivo soporte de la nueva economía.

3._ Lurralde Plan Partzialeko erabakiek, proposatutako lurralde eredua garatzea dute helburutzat. Eta eredu horren hasierako helburua Eremu Funtzionalaren antolaketa integrala eta integratua mantentzea da; era horretan, esparru honetan zentzua duen ororen eskualdekatzea bultzatzen da eta, hein berean, Lurralde Plan Partzial honen garapenean Udalen eskuhartzea ahalbidetzen da bakoitza bere autonomiarekin.

b) Mejorar la integración funcional del conjunto metropolitano en términos de transporte tanto viario, que además cumple otras funciones, como de transporte público (preferentemente ferroviario), en un marco de intermodalidad y de apuesta por una nueva distribución modal, menos dependiente del vehículo privado.

4._ Lurralde eredu honen egitura oinarrizko baldin-tza izaera duten helburu hauen inguruan egituratzen da:

c) Equipar el espacio metropolitano en su singularidad diferencial h afuera y, dentro, al servicio del conjunto.

a) Ekonomia berriaren sostengua den ekoizpen esparrua sortzea eta artikulatzea.

d) Concentrar el espacio residencial, respondiendo a la escasez de suelo, a nuevas y diversas demandas y contribuyendo a poder contar con una ampliada oferta, a su vez diversificada en localización, tipologías y precios.

b) Osotasun metropolitarraren integrazio funtzionala hobetzea garraioari dagokionez, bai errepidekoa, zeinak beste funtzio batzuk ere betetzen dituen, eta baita garraio publikoa ere (trena batez ere). Hori guztia, elkargune esparru batean eta moduzko banaketa berri baten aldeko apustua eginez (ibilgailu pribatuarekiko menpekotasun txikiagokoa, hain zuzen ere).

e) Integrar el espacio medioambientalmente valioso, componente esencial, hoy más que nunca, de una metrópoli moderna y competitiva.

c) Ingurune metropolitarra, beraren bakoiztasun bereizlean, osotasunaren zerbitzura hornitzea, bai kanporantz eta baita barrurantz ere.

f) Asegurar los servicios y su calidad, en una visión amplia y asimismo diversificada de éstos, no restringida a los servicios mínimos y desde una concepción amplia ambiental.

d) Lurzoruaren urritasunari erantzuteko egoitza esparrua eskari berrietan eta askotarikoetan biltzea. Horrela eskaintza zabalagoa izango da eta, era berean, lekuaren, tipologiaren eta salneurriaren araberako dibertsifikazioa egin ahal izango da.

5._ Para el desarrollo e implantación del modelo territorial definido, el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, considerando las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial y los objetivos del propio Plan, establece una sistemática de categorías de ordenación del suelo y la correspondiente regulación de los usos e intensidades según dichas categorías, articulando un sistema de modos de intervención.

e) Metropoli moderno eta lehiakor baten ingurumen esparru baliotsua integratzea, gaur egun inoiz baino ezaugarri garrantzitsuagoa baita.

En aquellos supuestos en que, por su singularidad o especificidad, el Plan Territorial Parcial ha estimado adecuada la concreción individualizada de las propuestas del mismo, dichas propuestas se han recogido en las fichas individualizadas de Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes del Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

f) Zerbitzuak eta haien kalitatea bermatzea zerbi-tzuon ikuspegi zabalean eta bereiztuan. Hau da, gutxieneko zerbitzuentzat mugatu gabea eta ingurune ikuspegi zabalarekin.

• Las Operaciones Estratégicas constituyen los espacios estratégicos de la metrópoli en los que se concretan las propuestas del presente Plan Territorial Parcial de cara a materializar su operatividad.

5._ Zehaztutako lurralde eredua garatzeko eta ezar-tzeko, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideak eta Planaren beraren helburuak kontuan hartuta, lurzoruaren antolaketarako kategoria sistema bat ezartzen du; baita kategoria horien araberako erabilera eta intentsitateetarako dagokion araudia ere. Horrela esku hartzeko moduen sistema bat artikulatzen du.

• Las Acciones Estructurantes se definen como las actuaciones encaminadas a vertebrar la estructura metropolitana, concretándose fundamentalmente en nuevos ejes y redes.

Lurralde Plan Partzialak, bakoiztasunagatik edo berezitasunagatik, beraren proposamenetan kasu batzuk bakarka zehazteari egoki iritzi dio. Aipatutako proposamen horiek Arau hauen "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" II. eranskineko Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak fitxa indibidualizatuetan jaso dira.

TITULO II:

• Eragiketa Estrategikoek oraingo Lurralde Plan Partzial honen proposamenak zehazten direneko metropoliaren gune estrategikoak eratzen dituzte, bere eraginkortasuna gauzatzeari begira.

EL MEDIO FÍSICO COMO ELEMENTO ESPACIAL SOPORTE DEL MODELO TERRITORIAL DE ÁREA FUNCIONAL

• Jarduera Egituratzaileak Metropolitaren egitura antolatzera bideratutako jarduerak dira, ardatz eta sare berrietan zehazten direlarik batez ere.

CAPÍTULO I:

II. TITULUA:

INGURUNE FISIKOA, ALDE

DISPOSICIONES GENERALES

FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI

SIZE=3>

EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZAlA

Artículo 11.– Definición del medio físico

I. KAPITULUA:

El Medio Físico se define, a los efectos del Plan Territorial Parcial, como la totalidad del suelo comprendido dentro del Área Funcional del Bilbao Metropolitano en cuanto elemento que soporta y sobre el cual se proyecta el modelo territorial definido por el Plan.

XEDAPEN OROKORRRAK

Ante este marco el PTP solo recoge como espacio a categorizar en este título aquel espacio no clasificado por el planeamiento vigente como urbano ni urbanizable, ni aquellos suelos ocupados por las propuestas del propio Plan. Tampoco se contemplan los núcleos rurales y espacios sujetos a reservas para infraestructuras por el planeamiento municipal.

SIZE=3>

Artículo 12.– Ordenación general del medio físico

11. artikulua.– Ingurune fisikoaren definizioa

La propuesta de ordenación general del Medio Físico se describe en la Memoria y se contiene en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico".

Ingurune Fisikoa, Lurralde Plan Partzialaren ondoreetarako, Bilbo Metropolitarreko Alde Funtzionalaren barruan sarturik dagoen lurzoru osoa da, Planak zehaztutako lurralde ereduari eusten dion eta berorren proiektua egin den elementua baita.

CAPÍTULO II:

Marko hau kontutan harturik, LPPak indarreko Plangintzak hiri lurzoru urbanizaezin bezala sailkaturik ez dituen guneak bakarrik bildurik ditu titulu honetan karakterizatzeko gune bezala. Ez dira bertan bildu Planeko bertako proposamenek atzemandako lurzoruak eta Udal Plangintzaren arabera azpiegituretarako erreserbei loturiko guneak eta landaguneak ere.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO:

12. artikulua.– Ingurune fisikoaren antolamendu orokorra

ESPACIOS A PROTEGER O RECUPERAR

Ingurune Fisikoa Orokorrean antolatzeko proposamena Memorian deskribatuta dago. Eta "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan dago.

SECCIÓN I:

II. KAPITULUA:

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN:

INGURUNE FISIKOA BABESTEKO NEURRIAK:

GRADOS DE PROTECCIÓN

BABESTEKO EDO BERRESKURATZEKO GUNEAK

SIZE=3> Artículo 13.– Concepto y definición

I. ATALA:

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las Categorías de ordenación son aquellos sectores homogéneos en función de su capacidad de acogida y usos vocacionales.

ANTOLAMENDU-KATEGORUAK:

Se corresponden con enclaves de vegetación autóctona que conservan un grado de naturalidad importante, sistemas agroganaderos, unidades paisajísticas u otros ecosistemas naturales de interés.

BABES MAILAK

2._ Entre las categorías definidas se establece una distinción o grado de protección en virtud del valor natural. Así se recogen categorías de Especial Protección, Protección de Aguas Superficiales y otras de Protección del Medio Rural, la Forestal y la Agroganadera y Campiña.

SIZE=3>13. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa

3._ Según el grado de protección o valor natural, las categorías que se establecen y su agrupación son las siguientes:

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Antolamendu-kategoriak beren hartze-kapazitatearen eta bokaziozko erabileren araberako sektore homogeneoak dira.

° Especial Protección.

Aldeok honakook ditugu: naturaltasun maila altua duten bertako landaretzako enklabeak, nekazaritza eta abeltzaintzako sistemak, paisaia-unitateak edo beste natur ekosistema interesgarri batzuk.

• Bosques de especies autóctonas o asimilados.

2._ Zehaztutako kategorien artean natur balioaren araberako bereizketa edo babes maila ezarri da. Horrela, Babes berezia , Azaleko uren babesa eta Landa-ingurunea babesteko beste batzuk: Basogintza eta Nekazaritza, abeltzaintza eta landa.

• Áreas protegidas de los Espacios Naturales protegidos.

3._ Babesaren edo natur balioaren mailaren arabera ezarritako kategoriak eta taldeak honakook dira:

• Lugares de Importancia Comunitaria (LICs).

° Babes berezia

• Áreas de Interés Naturalístico.

• Bertako espezieen basoak edo berdinetsiak.

• Áreas de protección de Humedales.

• Natur Gune babestuetako alde babestuak

• Áreas de protección de Litoral.

• Erkidego Garrantzizko Lekuak (EGL-ak).

° Protección de Aguas superficiales.

• Natura-onurako aldeak.

Protección del Medio Rural

• Babesteko leku hezeetako aldeak.

° Forestal

• Babesteko Itsasertzeko Aldeak.

° Agroganadera y campiña

° Azaleko uren babesa

Artículo 14.– Regulación de los usos y actividades

LANDA-INGURUNEAREN BABESA

A los efectos del presente Plan Territorial Parcial los usos y actividades señalados para cada una de las categorías definidas se asimilan con los establecidos en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV, concretándose el uso definido como recreativo intensivo en los siguientes tipos:

° Basogintza

Recreo intensivo tipo 1: Comprende el recreo concentrado, consistente en la adaptación de un espacio localizado para el recreo concentrado dotándolo de equipamiento del tipo de mesas, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, papeleras, juegos o alguna edificación de pequeña entidad.

° Nekazaritza, abeltzaintza eta landa

Recreo intensivo tipo 2: Comprende los camping, campos de golf y cualquier otra actividad recreativa que implique las construcción de edificios o grandes instalaciones.

14. artikulua.– Erabilerak eta jarduerak

Artículo 15.– Montes de utilidad pública y protectores

Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, zehaztutako kategorientzat adieraziriko erabilera eta jarduerak EAEko Lurraldea Antolatzeko Gidalerroetan ezarritakoekin berdinetsirik daude. Jolas erabilera intentsibo bezala zehazturikoaren honako mota hauek daude:

Los usos y actividades regulados por el PTP, lo son sin perjuicio del especial régimen regulado en la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos del Territorio Histórico de Bizkaia para los montes declarados de utilidad pública y los protectores, y de las competencias que corresponden al Departamento de Agricultura para la autorización de ocupaciones y usos en los mismos.

1. motako jolas intentsiboa: Bertan sartuta dago jolas trinkoa, hau da, kokatutako gune bat jolas trinkorako egokitu bertan ekipamendu batzuk jartzea, hala nola, mahaiak, barbakoak, iturriak, osasun-zerbitzuak, paperontziak, jolasak edo eraikuntza txikiren bat.

Artículo 16.– Núcleos rurales.

2. motako jolas intentsiboa: Bertan sartuta daude kanpinak, golf-zelaiak eta eraikinak edo instalazio handiak eraikitzea berekin dakarren beste edozein jolas-jarduera

1._ Constituye una determinación decidida y vinculante del PTP la protección del medio físico y su exclusión de los nuevos desarrollos urbanos por lo que de acuerdo con lo recogido en las D.O.T., en las Categorías de Ordenación establecidas en el presente Título quedan prohibidos nuevos crecimiento urbanísticos.

15. artikulua.– Herri onurako mendiak eta babesleak.

2._ Como excepción a lo dispuesto en el punto anterior, en las dos categorías de protección del Medio Rural (Sección IV) y siempre de acuerdo con la normativa legal que regule los núcleos rurales, se permiten ampliaciones de dichos núcleos rurales, que deberán, en cualquier caso, tener en cuenta los siguientes criterios:

LPPak araupeturiko erabilera eta jarduerek balio dute. Hala ere, herri onurako adierazitako mendiei eta babesleei begira eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Mendiei eta Natur Gune Babestuen Administrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauan araupeturiko araubide berezia kontutan hartuko da, baita Nekazaritza Sailak haien okupazio eta erabileretarako dituen eskumenak ere.

_ Evitar el consumo excesivo de suelo

16. artikulua.– Landaguneak.

_ Limitar el tamaño de las parcelas, promoviendo la densificación.

1._ LPPean lotespenez zehaztuta dagoenaren arabera, ingurune fisikoa babestu eta hiri-garapen berrietatik baztertu behar da. Hori dela eta, LAGetan adierazitakoarekin bat etorririk, titulu honetan ezarritako Antolamendu Kategorietan debekatuta daude hirigintza-gehikuntza berriak.

3._ En cualquier caso será de aplicación la legislación vigente para los Núcleos Rurales (Ley 5/1998, de Medidas Urgentes en materia de suelo y ordenación urbana)

SECCIÓN II:

2._ Aurreko puntuan xedatutakoaren salbuespen gisa, Landa-ingurunea babesteko bi kategorietan (III. Atala), eta landaguneak araupetzen dituen legezko arautegiarekin bat etorririk beti ere, aipatu landaguneak zabaldu ahal dira. Horretarako, honako irizpide hauek hartu beharko dira kontutan:

ESPECIAL PROTECCIÓN.

_ Gehiegizko lurzoru-kontsumoa.

SIZE=3> Artículo 17.– Concepto y definición

_ Lurzatien tamaina mugatu eta dentsifikatzea sustatzea.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la categoría de Especial Protección está constituida por áreas a preservar por sus valores ecológicos en las que se propone la limitación de la intervención antrópica, impulsando en su caso su aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado y a las que el Plan Territorial Parcial otorga el mayor grado de protección.

3._ Edozein kasutan indarreko legeria aplikatuko zaie landaguneei (5/1998 Legea, Lurraren Araubide eta Hiri Antolaketaren arloko Presazo Neurriak zehazteari buruzkoa)

2._ Esta categoría queda a su vez dividida en subcategorías de acuerdo a sus especifidades concretas. Estas subcategorías constituyen ámbitos de suelo directamente protegidos por el Plan Territorial Parcial y que resultan incompatibles con su transformación, debiendo incorporarse en el planeamiento municipal según lo establecido en el PTP.

II. ATALA:

3._ Las subcategorías de Especial Protección se identifican en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico" y son las que siguen:

BABES BEREZIA

a) Bosques de especies Autóctonas o Asimilados

SIZE=3> 17. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa

b) Espacios Naturales Protegidos. Parque Natural del Gorbeia

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako , Babes berezia kategoria, beren ekologi balioagatik zaintzekoak diren eremuek osatzen dute. Kategoria honetan, esku-harmen antropikoa mugatzea proposatu da. Hala ere, Lurralde Plan Partzialak adierazten duen heinean Udal plangintzara erantsiko dira.

c) Lugares de Interés Comunitario (LIC´s).

2._ Era berean kategoria hau azpikategoriatan banatzen da. Hauek, Lurralde Plan Partzialak zuzenean babesturiko lurzoru-eremuak dira eta ezin dira eraldatu. Hiri-garapenetatik babestu behar dira garapena planifikatzeko dagozkien tresnen bitartez.

d) Áreas de Interés Naturalístico.

3._ Babes bereziko azpikategoriak "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan daude eta honakook ditugu.

e) Áreas de protección de Humedales.

a) Bertako espezieen Basoak edo berdinetsiak.

f) Áreas de protección de Litoral.

b) Babestutako Natur Guneak. Gorbeiako Natur Parkea.

Artículo 18.– Los bosques de especies autóctonas o asimilados

c) Erkidego Garrantzizko Lekuak (EGL-ak).

1._ Se definen como Bosques de especies autóctonas o asimilados aquellas masas arbóreas compuestas por vegetación autóctona con una composición florística más o menos homogénea y representada y que se corresponden total o parcialmente a formaciones climácicas de los diferentes pisos bioclimáticos presentes en el Área Funcional del Bilbao Metropolitano.

d) Natura-onurako aldeak.

2._ El presente Plan Territorial Parcial establece que la delimitación precisa de estas áreas serán la que defina el planeamiento de desarrollo competente, el cual determinara la situación en la que se encuentran estos bosques y su grado de naturalidad, caracterizándolos entre Bosques autóctonos bien conservados y bosques autóctonos degradados sobre los que se deberían aplicar medidas de mejora ambiental.

e) Babesteko leku hezeetako aldeak.

3._ A efectos del presente Plan Territorial Parcial el régimen de intervención para la protección de los Bosques autóctonos o asimilados será la recogida en la Norma Foral nº 11/1997, de 14 de octubre o cualquier otra que sustituya a ésta sobre régimen especifico de diversas especias Forestales Autóctonas.

f) Babesteko Itsasertzeko aldeak.

Dicho régimen de intervención, que en todo caso responderá a los principios de mínima intervención, restauración y conservación, habrá de ajustarse a las siguientes determinaciones:

18. artikulua.– Bertako espezieen basoak edo berdinetsiak

° Usos propiciados:

1._ Bertako espezieen Basoak edo berdinetsiak zuhaiztiak dira, bertako landaretzak eta flora-osaketa homogeno eta agerikoak osaturikoak; eta bat egiten dute, osorik edo partzialki, Bilbo Metropolitarreko Alde Funtzionalean dauden pisu bioklimatikoen eraketa klimatikoekin.

	• Conservación.

2._ Lurralde plan partzial honetan ezarririk dagoenez, aldeon mugaketa zehatza dagokion garapen-Plangintzak zehazten duena izango da. Plangintza horrek basoon egoera eta naturaltasun maila zehaztuko du, eta ondo zaindutako bertako basoak eta ingurunea hobetzeko neurriak aplikatu behar zaizkien bertako baso degradatuak bereizi.

	• Mejora Ambiental.

3._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Bertako basoak edo berdinetsiak babesteko esku-harmenari buruzko araubidea Bertako Basoetako hainbat espezieri buruzko araubideari buruzko urriaren 14ko 11/1997 Foru Arauan edo berau ordezten duen beste edozeinetan bildurikoa izango da.

° Usos admisibles:

Aipatu esku-harmen araubideak gutxieneko esku-harmenaren, lehengorapenaren eta artapenaren abiaburuak oinarri beti hartuko ditu eta zehaztapen batzuetara doitu beharko da; hona hemen zehaztapenok:

	• Recreo extensivo.

° Erabilera egokiak:

° Usos admisibles si el planeamiento de desarrollo lo considera oportuno.

• Artapena.

	• Recreo Intensivo. Tipo 1.

• Ingurumena hobetzea.

	• Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

° Onartzeko moduko erabilerak:

	• Ganadería.

• Jolas estentsiboa.

	• Forestal.

° Garapen-Plangintzak hala egokietsiz gero onartu ahal diren erabilerak.

	• Líneas de tendido Aéreo.

• Jolas Intentsiboa. 1. mota.

	• Líneas Subterráneas

• Jarduera Zinegetikoak eta Piszikolak.

	• Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B.

• Abeltzaintza.

	• Edificios de Utilidad Publica e interés social.

• Basozaintza.

°	Usos prohibidos:

• Airetiko linea elektrikoak.

	• Recreo intensivo de tipo 2.

• Lur azpiko lineak.

	• Vías de transportes.

• Linealak ez diren B motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak.

	– Viarias a excepción de la red capilar definida en el capitulo II del titulo VII de la presente Normativa.

• Herri eta gizarte onurako eraikinak.

	– Ferroviarias no contempladas en este PTP.

° Debekatutako erabilerak:

	• Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A.

• 2. motako jolas-erabilera intentsiboa.

	• Escombreras y vertederos de residuos sólidos.

• Garraiatzeko bideak.

	• Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes.

– Bideak, arautegi honen VII. tituluko II. kapituluan zehaztutako sare kapilarra izan ezik.

	• Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes.

– LPP honetan aipaturik ez dauden tren-bideak

	• Residencial aislado vinculado a explotación agraria.

• Linealak ez diren A motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak.

Artículo 19.– Espacios naturales protegidos. Parque Natural del Gorbeia

• Eskonbrotegiak eta hondakin solidoen hondakindegiak.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tienen la condición de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios que hayan sido objeto de la correspondiente declaración en virtud de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco o la legislación que, en su caso, le sustituya.

• Aurretik dauden guneetan bermatutako hirigintza-gehikuntzak.

2._ La ordenación y régimen de intervención de los Espacios Naturales Protegidos serán los establecidos en la legislación sectorial aplicable y en la correspondiente declaración e instrumentos de planeamiento, Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Usos y Gestión.

• Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-gehikuntzak.

3._ En el ámbito del Área Funcional del Bilbao Metropolitano se encuentra el Parque Natural de Gorbea, declarado y ordenado mediante los Decretos 227/1994 y 228/1994, ambos de 21 de junio, y mediante el Decreto 66/1998, de 31 de marzo, por el que se aprobó la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión.

• Nekazaritzako ustiategiari lotutako egoitza isolatuen erabilera.

4._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la regulación de usos queda determinada por el correspondiente PORN y PRUG del Parque Natural de Gorbeia.

19. artikulua.– babestutako natur guneak. Gorbeiako Natur Parkea

Artículo 20.– Lugares de interés comunitario

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Babestutako Natur Guneak Euskal Herriko Izadia artatzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legeari edo, hala denean, beronen ordezkoa den legeriari jarraiki horrela adierazitako guneak dira.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tienen la condición de LICs, los incluidos los siguientes:

2._ Babestutako Natur Guneen antolamendua eta esku-harmen araubidea aplikatu ahal den sektore-legerian eta beharrezko adierazpenean eta Plangintza-tresnetan, Natur Baliabideak Antolatzeko Planean eta Erabilera eta Kudeaketaren Plan Artezkarian ezarririkoak izango dira.

• Gorbeia (Zeberio)

3._ Bilbo Metropolitarreko Alde Funtzionalaren barruan Gorbeiako Natur Parkea dago, ekainaren 21eko 227/1994 eta 228/1994 Dekretuen eta Erabilera eta Kudeaketaren Plan Artezkariaren zati arau-emailea onetsi zuen martxoaren 31ko 66/1998 Dekretuaren bitartez adierazi eta antolatua.

• Ría del Barbadún (Muzkiz y Zierbena)

4._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, erabileren araupeketa Gorbeiako Natur Parkeko EKBAn eta NBAPean zehazturik dago.

• Dunas de Astondo (Gorliz)

20. artikulua.– Erkidego garrantzizko lekuak

2._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los LICs en tanto no sean declarados por la comisión europea como ZEC (zonas de especial conservación) e incorporados a la Red Natura 2000 tras su publicación en el boletín de las comunidades europeas se seguirán los preceptos que se indican en la Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats y de la flora y fauna silvestres.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, EGL-ak honakook ditugu:

3._ En el momento que se proceda a la declaración de las ZECs, el régimen de intervención y usos de estas propuestas de LICs quedará regulado por los correspondientes Planes de Ordenación y gestión de recursos, (PORN, PRUG) de estos espacios.

• Gorbeia (Zeberio).

Artículo 21.– Áreas de interés naturalístico

• Barbadun itsasadarra (Muskiz eta Zierbena).

1._ Tienen la condición de Áreas de Interés Naturalístico, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellas áreas representativas de valores naturalísticos del Área Funcional que, debido a su reducida extensión y a los usos que se desarrollan en su entorno, han sido definidas o consideradas por el propio Plan como muy frágiles.

• Astondoko dunak (Gorliz).

2._ La delimitación de las áreas de interés naturalístico que se contiene en el PTP tiene carácter abierto y por ello será el planeamiento municipal quién delimitará de forma concreta cada una de ellas.

2._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Europako Batzordeak EGL-ak BAZ (bereziki artatzeko zona) adierazi eta Europako erkidegoen buletinean argitaratu ostean Natura 2000 Sarera sartu arte, habitatak eta basoko flora eta fauna artatzeari buruzko kontseiluaren maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauan adieraziriko manuei jarraituko zaie.

3._ La ordenación y el régimen de intervención recogidos en el PTP tiene carácter básico y deberá ser respetado por los planeamientos municipales, quienes podrán desarrollar de forma pormenorizada los mismos.

3._ BAZak adierazten diren unean, EGLen proposamenon erabilera eta esku-harmen araubidea baliabideak Antolatzeko eta kudeatzeko guneotako Planek (NBAP eta EKPA planek) araupetuta geratuko da.

4._ De conformidad con lo recogido en los puntos anteriores el régimen básico de protección y el de desarrollo del planeamiento municipal, se ajusta al siguiente esquema:

21. artikulua.– Natura-onurako aldeak

° Usos propiciados:

1._ Natura-onurako aldeak, lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Alde Funtzionalaren natur balioko alde ordezkagarriak dira, hedadura txikiarengatik eta beraien inguruko erabilerengatik Planak berak oso hauskortzat jo dituenak.

	• Conservación.

2._ Natura-onurako aldeen mugaketa, LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu haiek modu zehatzean.

	• Mejora Ambiental.

3._ LPPan bilduriko antolamendua eta esku-harmen araubidea oinarrizkoa da eta Udal plangintzek errespetatu beharko dute. Plangintzok xehetasunez garatu ahalko dute.

° Usos admisibles:

4._ Aurreko puntuetan aipaturikoarekin bat etorririk, oinarrizko babes araubidea eta Udal Plangintza garatzekoa, eskema honetako berbera da.

	• Recreo extensivo.

° Erabilera egokiak:

° Usos admisibles si el planeamiento de desarrollo lo considera oportuno.

	• Artapena.

	• Recreo Intensivo. Tipo 1.

	• Ingurumena hobetzea.

	• Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

° Onartzeko moduko erabilerak:

	• Ganadería.

	• Jolas estentsiboa.

	• Forestal.

° Garapen-Plangintzak hala egokietsiz gero onartu ahal diren erabilerak.

	• Líneas de tendido Aéreo.

	• Jolas Intentsiboa. 1. mota.

	• Líneas Subterráneas

	• Jarduera Zinegetikoak eta Piszikolak.

	• Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B.

	• Abeltzaintza.

	• Edificios de Utilidad Publica e interés social.

	• Basozaintza.

° Usos prohibidos:

	• Airetiko linea elektrikoak.

	• Recreo intensivo de tipo 2.

	• Lur azpiko lineak.

	• Vías de transportes.

	• Linealak ez diren B motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak.

	– Viarias a excepción de la red capilar definida en el capitulo II del titulo VII de la presente Normativa.

	• Herri eta gizarte onurako eraikinak.

	– Ferroviarias no contempladas en este PTP.

° Debekatutako erabilerak:

	• Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A.

	• 2. motako jolas-erabilera intentsiboa.

	• Escombreras y vertederos de residuos sólidos.

	• Garraiatzeko bideak.

	• Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes.

	– Bideak, arautegi honen VII. tituluko II. kapituluan zehaztutako sare kapilarra izan ezik.

	• Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes.

	– LPP honetan aipaturik ez dauden tren-bideak

	• Residencial aislado vinculado a explotación agraria.

	• Linealak ez diren A motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak.

5._ En el ámbito del Área Funcional, el Plan Territorial Parcial concreta el "Listado Abierto de Espacios de Interés Naturalístico" contenido en el Anexo III del Capítulo XXI de las Directrices de Ordenación Territorial, identificando las siguientes:

	• Eskonbrotegiak eta hondakin solidoen hondakindegiak.

• Área de Zierbena

	• Aurretik dauden guneetan bermatutako

• Gorliz-Armintza

hirigintza-gehikuntzak.

• Armintza-Bakio

	• Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-gehikuntzak.

• Marismas de Pobeña y Playa de la Arena

	• Nekazaritzako ustiategiari lotutako egoitza isolatuen erabilera.

Artículo 22.– Áreas de protección de humedales

5._ Alde Funtzionalaren eremuan, Lurralde Plan Partzialak Lurraldea Antolatzeko Gidalerroen XXI. Kapituluko III. eranskineko "Natura-onurako Guneen Zerrenda Zabaldua" zehazturik du; hona hemen bertan identifikaturiko guneak

1._ Tienen tal condición aquellas zonas húmedas de relieve muy llano, que en conjunto constituyen una zona deprimida topográficamente en relación con la geografía más o menos cercana, formando ecosistemas muy abiertos, dinámicos, sometidos a fluctuaciones ambientales, que presentan un alto grado de interrelación con sistemas de su entorno. Las formaciones geológicas en que se ubican tienen permeabilidad suficiente para permitir un flujo de agua subterránea significativo y sobre ellas discurren cursos de agua, en general divagantes, con carácter permanente o efímero, que durante las avenidas cubren una amplia proporción de la zona.

• Zierbena aldea

2._ La ordenación del PTP refleja los sectores de Especial Protección, Áreas de mejora de Ecosistemas, Áreas degradadas a Recuperar, Áreas de Agroganadera y Campiña y Áreas Forestales definidas en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas para el grupo II de humedales definidos en el citado PTS.

• Gorliz-Armintza

3._ El régimen de intervención de los espacios definidos en el articulo anterior será el establecido por Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, como los que incluyan en su ordenación estos ámbitos.

• Armintza-Bakio

4._ Asimismo, se relacionan en el Anexo III de las presentes normas la delimitación de las Áreas de Protección que aparecen como tal en la aprobación definitiva del correspondiente Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.

• Pobeñako padurak eta Areatzako hondartza

5._ Del grupo III de Humedales que no constituyen ámbito de ordenación del PTS de Zonas Húmedas; El régimen de Protección de estos espacios corresponde al planeamiento municipal. Según el PTS el planeamiento municipal determinará qué zonas de este grupo poseen valores ambientales y mediante estudios pormenorizados podrá establecer la protección para dichas zonas así como el régimen de usos de su entorno.

22. artikulua.– Babesteko leku hezeetako aldeak

Artículo 23.– Àreas de protección de litoral.

1._ Horrelakoak dira oso erliebe lauko zona hezeak. Osotasunean, inguruko geografiaren aldean topografikoki beheraturiko zonak dira eta oso ekosistema irekiak, dinamikoak eta inguruneko gora-beheren menpekoak eratzen dituzte, inguruko sistemekiko erlazio maila altua agertzen dutenak. Haiek dauden eraketa geologikoek lur azpiko ur askoren fluxua ahabidetzeko iragazkortasun nahikoa dute eta beraien gainean ubideak daude, Orokorrean zeharkakoak, etengabe zein iragankorrak. Uholdeek zonaren zati zabala estaltzen dute.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial tendrán la condición de Áreas de protección de Litoral las áreas correspondientes del litoral costero de máximo valor para la conservación por su carácter singular o valores ambientales relevantes, con excepción de aquellos ámbitos definidos dentro del área del Puerto de Bilbao que se regirán por su legislación específica. En el caso del PTP se delimitan los ámbitos denominados como de Especial protección estricta y compatible

2._ LPParen aipatu SLPan zehazturiko leku hezeen II. taldearentzat Zona Hezeen Sektorekako Lurralde Planean berreskuratzeko zehazturiko, Babes bereziko sektoreak, Alde degradatuak, Ekosistemak hobetzeko zehazturiko Aldeak, Nekazaritza eta abeltzaintzako gunea eta landazabala etabasoa zaintzeko aldeak islaturik ditu.

2._ La ordenación y el régimen de intervención del Litoral serán los establecidos por el correspondiente Plan Territorial Sectorial y ordenación del Litoral.

3._ Aurreko artikuluan zehazturiko guneetan esku hartzeko araubidea Zona Hezeen Sektorekako Lurralde Planak ezarririkoa izango da.

3._ Sin perjuicio de lo anterior siempre se deberá observar que en los suelos afectados por la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, el dominio público marítimo-terrestre y sus terrenos colindantes estarán sometidos a las diversas limitaciones y servidumbres que establece el Título II de dicha Ley.

4._ Halaber, arauon III. eranskinean aipatuta dago Zona Hezeen Sektorekako Lurralde Plana behin betiko onetsita horrela agertze diren Babes Aldeen mugaketa.

Los usos en el dominio público marítimo-terrestre se regirán por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 22/1988 de Costas.

5._ Zona Hezeen SLP antolatzeko eremuak ez diren Leku Hezeen III. taldea dago. Guneok babesteko araubidea Udal Plangintzari dagokio. SLP-ren arabera, Udal Plangintzak ingurune-balioak dituen talde honetako zein zonak duen zehaztuko du eta, xehekatutako azterketen bitartez, zona horientzako babesa eta haien inguruko erabilerei buruzko araubidea ezarri ahalko ditu.

Las servidumbres de tránsito, protección y acceso al mar y sus limitaciones se indican en el capítulo II del Título II de la citada Ley. Asimismo se deberá tener en cuenta la servidumbre de la Zona de influencia según lo dispuesto en el capítulo IV de dicho título.

23. artikulua.– Babesteko itsasertzeko aldeak.

4._ Las limitaciones de la propiedad sobre terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo terrestre previstas en el Título II de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, serán de aplicación a los terrenos colindantes con el dominio público portuario que conserve las características naturales del dominio público marítimo terrestre definido en el artículo 3 de la referida Ley.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, babesteko Itsasertzeko Aldeak artatzeko baliorik handieneko itsasertzeko aldeak dira, bereziak direla eta garrantzizko ingurune-balioak dituela, Bilboko Portuko aldearen barruan zehaztutako eremuak izan ezik; beroriek alde horren gaineko lege zehatzek eraenduko dituzte. LPParen kasuan mugatuta daude bereziki eta hertsiki eta modu bateragarrian babestekoak deituriko eremuak.

SECCIÓN III:

2._ Itsasertzaren antolamendua eta esku-harmen araubidea Itsasertzeko antolamendu eta Sektorekako Lurralde Planak ezarririkoak izango dira.

PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

3.– Aurrekoa gorabehera, Kostaldeari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legeak ukitutako zoruetan, itsasoko eta lehorreko jabari publikoa eta beraren lur mugakideak aipatutako legeko II. tituluan ezarritako zortasunen eta mugen mende daudela zaindu behar da.

SIZE=3> Artículo 24.– Concepto y definición

Itsasoko eta lehorreko jabari publikoko erabilerak Kostaldeari buruzko 22/1988 Legearen 31. eta 32. artikuluetan xedatutakoaren arabera arautuko dira.

1._ Tienen la condición de Aguas Superficiales, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la totalidad de los cursos de agua y embalses del Área Funcional de Bilbao Metropolitano desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar o en otra Área Funcional colindante y su correspondiente zona de protección.

Igarotzeko, babesteko eta itsasora iristeko zortasunak eta haren mugak aipatutako legearen II. tituluko II. kapituluan azaltzen dira. Era berean, eragin aldeko zortasuna kontuan izan behar da, titulu horretako IV. kapituluan xedatutakoaren arabera.

2._ Para la delimitación de la correspondiente zona de protección de sus márgenes y de su régimen de protección serán aplicables los criterios establecidos por la zonificación y normativa del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica).

4._ Itsasoko erriberaren ondoko lurren jabetzaren mugak, itsasoko eta lehorreko jabaria babesteko arrazoiengatik (Kostaldeari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legeko II. tituluan ezarriak) egiten direnean, portuko jabari publikoaren mugakide diren lurrei aplikatu beharko zaizkie, baldin eta legearen 3. artikuluan zehaztutako itsasoko eta lehorreko jabari publikoaren ezaugarri naturalak gordetzen baditu.

3._ La ordenación y régimen de intervención de las Aguas Superficiales serán los establecidos en la legislación sectorial aplicable y los correspondientes Planes Sectoriales en vigor.

SECCIÓN IV:

III. ATALA:

PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL

azaleko uren babesa

SIZE=3> Artículo 25.– Concepto y definición

SIZE=3> 24. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los suelos adscritos a este grado de protección son los no incluido en las Categorías de Ordenación anteriormente descritas y que se corresponden con áreas de uso predominantemente forestal y agroganadero.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Azaleko Urak Bilbo Metropolitarreko Alde Funtzionaleko urtegi eta ubideak dira, sortzen direnetik itsasoratu edo mugako beste Alde Funtzionalean eta beronen babes-zonan zehar ibili artekoak.

2._ La delimitación de las dos categorías establecidas dentro del ámbito de protección del Medio Rural que se contiene en el PTP, tiene carácter abierto y por ello será el planeamiento municipal quién delimitará de forma concreta cada una de ellas, de acuerdo con lo que al respecto determine la planificación sectorial.

2._ Ertzak babesteko zona eta beraren babes-araubidea mugatzeko, EAEko Ibai eta Erreken Ertzak antolatzeko SLPko zonakapenak eta arautegiak ezarririko irizpideak aplikatu ahalko dira (Isurialde Kantabriarra).

3._ La ordenación y el régimen de intervención recogidos en el PTP tiene carácter básico y deberá ser respetado por los planeamientos municipales, quienes podrán desarrollar de forma pormenorizada los mismos.

3._ Azaleko Uren antolamendua eta esku-harmen araubidea aplikatu ahal diren sektore-legeetan eta indarreko Sektore Planetan ezarririkoak izango dira.

4._ Las categorías de protección del Medio Rural se identifican en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico" y son las que siguen:

IV. ATALA:

landa-ingurunearen babesa

a) Forestal.

SIZE=3> 25. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa

b) Agroganadera y campiña.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, babes maila honi atxikiriko lurzoruak aurretik azaldutako Antolamendu Kategorietan sarturik ez daudenak dira, basoko eta nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilera nagusia duten aldeak alegia.

5._ En las categorías de protección del Medio Rural, el trazado y el esquema básico de las infraestructuras viarias y ferroviarias propuestas en el PTP pueden ser objeto de los reajustes o adaptaciones que se estimen necesarias.

2._ Babesteko landa-ingurunearen barne ezarritako bi kategorien mugaketa, LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu haiek modu zehatzean, plangintza sektorialarekin bat etorriz.

Artículo 26.– Regimen básico de protección del medio rural

3._ LPPan bilduriko antolamendua eta esku-harmen araubidea oinarrizkoa da eta Udal plangintzek errespetatu beharko dute. Plangintzok xehetasunez garatu ahalko dute.

El régimen básico de protección que tendrá en cuenta, en todo caso, el planeamiento municipal, en los suelos adscritos a la Protección del Medio Rural, es único, de acuerdo a lo establecido al respecto para las categorías Forestal y Agroganadera y Campiña en los artículos 27.3 y 28.3.

4._ Landa-inguruneko babes-kategoriak "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan daude eta honakook ditugu:

Artículo 27.– Categoría forestal

a) Basogintza

1._ Se definen dentro de la categoría Forestal aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por razones de vocación de uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el uso forestal. No se incluyen las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos. Dependiendo del tipo de zona, el planeamiento posterior podrá distinguir en esta categoría subzonas, en función de la mayor o menor aptitud para determinadas prácticas forestales, especies y tratamientos. Los suelos comprendidos en esta categoría deberán preservarse de los desarrollos urbanos con el objeto de su ulterior consideración como suelo no urbanizable forestal por los respectivos instrumentos de planeamiento de desarrollo.

b) Nekazaritza, abeltzaintza eta landa.

2._ La delimitación de las áreas incluidas en la categoría Forestal que se contiene en el PTP tiene carácter abierto y por ello será el planeamiento municipal quién, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, delimitará de forma concreta cada una de ellas, que a su vez podrá establecer las posibles subcategorías que considere oportunas, además de la que pudiera proponer el PTS Agroforestal.

5._ Landa-ingurunearen babes-kategorietan, LPPean proposaturiko bide eta trenbide azpiegituren oinarrizko eskema eta diseinua, hala egokietsiz gero, berriro doitu edo egokitu ahal dira..

3._ El PTP establece un régimen básico de protección que el planeamiento municipal desarrollará en el marco abierto de los usos, y en todo caso tendrá en cuenta las siguientes determinaciones:

26. artikulua.– Landa ingurumena babesteko oinarrizko araubidea

° Se considerará como admisible el uso de recreo extensivo en esta categoría.

Oinarrizko babes araubideak udal planeamendua kontuan izango du betiere, landa ingurumenaren babesari atxikitako zoruetan. Araubide hau bakarra da, 27.3 eta 28.3 artikuluetan ondoko kategoria hauetarako ezarritakoaren arabera: basogintza eta nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala.

° Se prohíben los siguientes usos:

27. artikulua.– Basogintza kategoria

	• Recreo intensivo de tipo 2.

1._ Basogintza kategoriaren barruan baso erabilerara bideratutako lurrak sartzen dira, bai egungo erabilera hori delako, bai erabilera horretarako joera dutelako (malda, arriskuak, arroen babesa, e.a.). Zona baxuan eta landazabalean egonik bertako osagai diren basoak ez dira kategoria horretan sartuko, abeltzaintza eta nekazaritza erabileretarako txandakatu eta konbinatu daitezkeelako. Zona motaren arabera, geroko planeamenduak kategoria honetan azpizonak bereiztu ditzake, baso-lan, espezie eta tratamendu jakinetarako duten egokitasuna kontuan izanik. Kategoria honetan dauden zoruetan ezin da hiri-garapenik egin, gerora garapeneko plangintzako tresnen bidez baso-lur urbanizaezintzat jotzeko helburuarekin.

	• Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes.

2._ Basogintza kategoria osatzen duten eremuen mugaketa, LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu haiek modu zehatzean, 25. artikuluan ezarritakoarekin bat. Udal Plangintzak egokiesten diren azpikategoria posibleak ezarri ahalko ditu, Basogintza eta nekazaritzako LPS ak ezarri ahal izango dituenez gainera.

	• Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes.

3._ LPPk Udal Plangintzak erabileren marko irekian garatuko duen oinarrizko babes-araubidea ezarririk izan behar du eta, edozein kasutan, honako zehaztapenok hartuko ditu kontutan.

Artículo 28.– Categoría agroganadera y campiña

° Onartzeko modukotzat joko da kategoria honetan jolas-erabilera estentsiboa.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tienen la condición dentro de la categoría Agroganadera y Campiña aquellos suelos de mayor capacidad de uso agrícola para los que se propugna el mantenimiento de su capacidad agrológica, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Deben, por tanto, preservarse de los desarrollos urbanos con el objeto de su ulterior consideración como suelo no urbanizable de Agroganadera y Campiña por los respectivos instrumentos de planeamiento de desarrollo.

° Honako erabilerok daude debekatuta:

2._ La delimitación de las áreas incluidas en la categoría Agroganadera y Campiña que se contiene en el PTP tiene carácter abierto y por ello será el planeamiento municipal quién, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, delimitará de forma concreta cada una de ellas, que a su vez podrá establecer las posibles subcategorías que considere oportunas, además de las que pudiera proponer el PTS Agroforestal.

	• 2. mota jolas intentsiboa.

3._ El PTP establece un régimen básico de protección que el planeamiento municipal desarrollará en el marco abierto de los usos, y en todo caso tendrá en cuenta las siguientes determinaciones:

	• Aurretik dauden guneetan bermatutako hirigintza-gehikuntzak.

° Se considerará como admisible el uso de recreo extensivo en esta categoría.

	• Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-gehikuntzak.

° Se prohíben los siguientes usos:

28. artikulua.– Nekazaritza, abeltzaintza eta landa kategoria

	• Recreo intensivo de tipo 2.

1._ Lurralde Plan Partzial honen ondorioetarako, nekazaritza, abeltzaintza eta landazabaleko kategorian sartzen dira, batetik, nekazaritza erabilerako gaitasun handien duten zoruak, haien nekazal gaitasuna mantentzea bultzatzen bada, eta bestetik, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak, eta nekazaritzako paisaia eta ekosistemak babestea bermatzen duten eta nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin bateragarri diren gainerako jarduerak. Beraz, zoru hauetan ezin da hiri-garapenik egin, gerora garapeneko plangintzako tresnen bidez nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabaleko lur urbanizaezintzat jotzeko helburuarekin.

	• Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes.

2._ Nekazaritza, abeltzaintzako eta landakategoria osatzen duten -aldeen mugaketa, LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu, 25. artikuluan ezarritakoarekin bat. Udal Plangintzak egokiesten diren azpikategoria posibleak ezarri ahalko ditu, Basogintza eta nekazaritzako LPS ak ezarri ahal izango dituenez gainera.

	• Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes.

3._ LPPk Udal Plangintzak erabileren marko irekian garatuko duen oinarrizko babes-araubidea ezarririk izan behar du eta, edozein kasutan, honako zehaztapenok hartuko ditu kontutan.

CAPÍTULO III:

° Onartzeko modukotzat joko da kategoria honetan jolas-erabilera estentsiboa.

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

° Honako erabilerok daude debekatuta:

SIZE=3> Artículo 29.– Concepto y definición

	• 2. mota jolas intentsiboa.

1._ Los Condicionantes Superpuestos constituyen una forma de protección directa del Plan Territorial Parcial que operan como unos condicionantes de uso, superponiéndose en su caso a las Categorías de Protección reguladas en el Capítulo anterior, limitando la forma en que se pueden desarrollar sobre las áreas de afección de los Condicionantes Superpuestos determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presente en cada caso y en atención a los criterios específicos de protección.

	• Aurretik dauden guneetan bermatutako hirigin-tza-gehikuntzak.

Dado su carácter de condicionante respecto del uso en función de un factor determinado, se establecen únicamente las limitaciones adicionales necesarias para evitar los riesgos que pudieran ocasionar dichas actividades.

	• Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-gehikuntzak.

2._ El Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano establece los siguientes grupos de Condicionantes Superpuestos que, a su vez, aparecen delimitados en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico":

III. KAPITULUA:

_ Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos

GAINEZARRITAKO BALDINTZAK

_ Áreas erosionables y con riesgos de erosión

SIZE=3> 29. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa

_ Áreas inundables

1._ Gainezarritako Baldintzak Lurralde Plan Partzialeko zuzeneko babeserako erak dira, erabilera-baldintzak ditugunak, hala denean aurreko Kapituluan araupeturiko Babes Kategorien gainetik ezartzen direnak. Beraiek ukituriko aldeen gainean jarduera jakin batzuk garatu ahal diren modua mugatzen dute, kasu bakoitzean agertzen den arrisku motaren arabera eta babes-irizpide zehatzei jarraiki.

_ Áreas de interés cultural

Beraiek faktore jakin baten arabera erabiltzeko baldintzak direla eta, aipatu jarduerek sorrarazi ahal dituzten arriskuak saihesteko beharrezko muga gehigarriak bakarrik ezarri dira.

Artículo 30.– Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos

2._ Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak Gainezarritako honako Baldintza talde hauek ezarririk ditu, "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan mugaturik agertzen direnak.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial tendrán la condición de Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos aquellas áreas que, cumpliendo una función de recarga de los acuíferos subterráneos, presentan un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos.

_ Akuiferoen kutsadurarekiko eremu zaurgarriak.

2._ Los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso, de desarrollo establecerán la concreta delimitación, ordenación y régimen de intervención y usos de estas áreas, respetando lo dispuesto en el apartado siguiente.

_ Eremu higagarriak eta higadura arriskukoak.

3._ En todo caso, el régimen de intervención de estas áreas se ajustará a las siguientes limitaciones:

_ Uholde arriskuko eremuak

• Se consideran como actividades admisibles las vinculadas o derivadas de aquellas potencialmente emisoras de contaminantes al suelo siempre y cuando se implanten medidas para garantizar la inocuidad para las aguas subterráneas.

_ Interes kulturaleko eremuak

• Se considerarán prohibidas aquéllas que no figuren expresamente contempladas como admisibles, o que resulten incompatibles con el criterio de protección del área.

30. artikulua.– Akuiferoen kutsadurarekiko eremu zaurgarriak

Artículo 31.– Áreas erosionables y con riesgos de erosión.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Akuiferoen kutsadurarekiko eremu zaurgarriak lur azpiko akuiferoak errekargatzeko funtzioa bete eta baliabideok poluituta zaurkortasun maila altua agertzen duten aldeak izango dira.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrán la condición de Áreas Erosionables y con Riesgos de Erosión aquellas áreas que, por sus características litológicas y de relieve, presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.

2._ Udal Plangintza Orokorreko tresnek eta, hala denean, garapena planifikatzekoek, aldeon mugaketa zehatza, antolamendua eta esku-harmen eta erabilera araubidea ezarriko dituzte eta hurrengo paragrafoan xedaturikoa bete.

2._ Los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso, de desarrollo establecerán la concreta delimitación, ordenación y régimen de intervención y usos de estas áreas, respetando lo dispuesto en el apartado siguiente.

3._ Edozein kasutan, aldeotan esku hartzeko araubideak honako muga hauek hartuko ditu kontutan:

3._ En todo caso, el régimen de intervención de estas áreas se ajustará a las siguientes limitaciones:

• Onartzeko moduko jardueratzat hartuko dira lurzorua poluitu ahal dutenekin loturikoak edo horien ondoriozkoak, baldin eta lur azpiko urei kalterik ez egitea bermatzeko neurririk ezartzen bada.

° Se propiciarán o admitirán las actividades siguientes:

• Debekatutzat hartuko dira onartzeko moduko bezala berariaz aipaturik ageri ez direnak, edo aldea babesteko irizpidearekin bateratu ezin direnak.

	• Mantenimiento de la cubierta vegetal (preferentemente arbórea), cuando ésta exista en la actualidad.

31. artikulua.– Eremu higagarriak eta higadura arriskukoak

	• Introducción y extensión de la cubierta vegetal (preferentemente arbórea) en el caso de suelos desnudos.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, eremu higagarriak eta higadura arriskukoak beren litologi eta erliebe ezaugarriengatik higatzea agertu ahal izatearen maila altua agertzen duten aldeak dira.

° Se considerarán prohibidas aquéllas que no figuren expresamente contemplados como propiciadas o admisibles y que resulten incompatibles con el criterio de protección del área.

2._ Udal Plangintza Orokorreko tresnek eta, hala denean, garapena planifikatzekoek, aldeon mugaketa zehatza, antolamendua eta esku-harmen eta erabilera araubidea ezarriko dituzte eta hurrengo paragrafoan xedaturikoa bete.

4._ Quedan excluidos del ámbito de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo los ámbitos de suelo ya desarrollados o los nuevos asentamientos, así como el resto de las propuestas previstas por el Plan Territorial Parcial.

3._ Edozein kasutan, aldeotan esku hartzeko araubideak honako muga hauek hartuko ditu kontutan:

Artículo 32.– Áreas inundables

° Honako jarduera hauek bultzatu edo onartuko dira:

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrán la condición de Áreas Inundables aquellas áreas que, por su

	• Landare eta, ahal dela, zuhaitzezko gainaldea artatzea, horrelakorik ez badago egun.

localización, relieve y características topográficas, presentan riesgos ciertos de inundación en las máximas avenidas ordinarias, según los periodos de recurrencia de 10, 100 y 500 años establecidos por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco-Vertiente Cantábrica.

	• Landare eta, ahal dela, zuhaitzezko gainaldea sartu eta hedatzea, lurzoru hutsen kasuan.

2._ Los instrumentos de planeamiento municipal general y, en su caso, de desarrollo establecerán la concreta delimitación, ordenación y régimen de intervención y usos de estas Áreas, respetando lo dispuesto en el apartado siguiente.

° Debekatutzat hartuko dira bultzatzeko edo onartzeko moduko bezala berariaz aipaturik ageri ez direnak, edo aldea babesteko irizpidearekin bateratu ezin direnak.

3._ En todo caso, el régimen de intervención de estas áreas se ajustará a las siguientes limitaciones:

4._ Artikulu honetan xedaturikoa ez zaie aplikatuko ordurako garaturiko lurzoru-eremuei edo asentamendu berriei, ezta Lurralde Plan Partzialak ezarritako gainerako proposamenei ere.

• Tendrán la consideración de actividades propiciadas todos aquéllas destinadas a la implantación de medidas para evitar la interrupción y cegamiento de cauces y zonas de aliviaderos, así como para la prevención de daños a personas y bienes.

32. artikulua.– Uholde arriskuko eremuak

• Tendrán consideración de actividades admisibles las que no produzcan ningún tipo de acumulaciones de materiales ni de cualquier clase que supongan obstáculo a la dinámica natural de las aguas.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, uholde arriskuko eremuek beren kokagunearengatik, erliebeagatik eta topografi ezaugarriengatik halako uholde arrisku batzuk agertzen dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Isurialde Kantabriarreko Ibai eta Erreken Ertzak antolatzeko Sektorekako Lurralde Planak ezarririko 10, 100 eta 500 urteko errekurrentzi aldien arabera.

• Se considerarán actividades prohibidas aquéllos que no figuren expresamente contempladas como propiciadas o admisibles, o que resulten incompatibles con el criterio de protección del área.

2._ Udal Plangintza Orokorreko tresnek eta, hala denean, garapena planifikatzekoek, aldeon mugaketa zehatza, antolamendua eta esku-harmen eta erabilera araubidea ezarriko dituzte eta hurrengo paragrafoan xedaturikoa bete.

4._ Quedan excluidos del ámbito de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo los ámbitos de suelo ya desarrollados o los nuevos asentamientos, así como el resto de las propuestas previstas por el Plan Territorial Parcial.

3._ Edozein kasutan, aldeotan esku hartzeko araubideak honako muga hauek hartuko ditu kontutan:

Artículo 33.– Areas de interés cultural

• Bultzaturiko jardueratzat hartuko dira ubideak eta gainezkaguneak etetea eta itsutzea saihesteko eta pertsonei eta ondasunei gaitz-kalteak egitea prebenitzeko neurriak ezartzekoak direnak.

1._ Tendrán la condición de las Áreas de Interés Cultural aquellas áreas integradas por los Conjuntos Monumentales definidos o que se definan como agrupación de bienes muebles o inmuebles que conforman una unidad cultural en un ámbito espacial conforme a la legislación sectorial y correspondiente planeamiento sectorial y especial.

• Onartzeko moduko jardueratzat hartuko dira materialik pilatzerik sorrarazten ez dutenak eta uren berenezko dinamika oztopatzen ez dutenak.

2._ El régimen de intervención para estas Áreas de Interés Cultural se ajustará a la legislación sectorial de aplicación y a los correspondientes Planes Territoriales Sectoriales y Planes Especiales, según el caso.

• Debekaturiko jardueratzat hartuko dira bultzatzeko edo onartzeko moduko bezala berariaz aipaturik ageri ez direnak, edo aldea babesteko irizpidearekin bateratu ezin direnak.

3._ Se considera el Patrimonio Cultural como un condicionante superpuesto al planeamiento, compatibilizando las actuaciones a realizar, tanto las previstas como las redactadas en el futuro, con la existencia de bienes culturales protegidos, de acuerdo a la ley 7/1990 de Patrimonio Cultural y sus desarrollos normativos, así como a las prescripciones que las DOT señalan respecto al Patrimonio Cultural en general.

4._ Artikulu honetan xedaturikoa ez zaie aplikatuko ordurako garaturiko lurzoru-eremuei edo asentamendu berriei, ezta Lurralde Plan Partzialak ezarritako gainerako proposamenei ere.

CAPÍTULO IV:

33. artikulua.– Interes kulturaleko eremuak

COMPONENTES NOTABLES DEL MEDIO NATURAL

1._ Interes Kulturaleko eremuak sektore-legeriarekin edo dagokion sektore-Plangintzarekin eta Plangintza bereziarekin bat etorririk gune-eremu batean kultur batasun bat osatzen duten ondasun higikor edo higiezinen multzo bezala definitutako edo definitu diren Monumentu Multzoek osaturiko aldeak izango dira.

SIZE=3> Artículo 34.– Concepto y definición

2._ Kultur onurako aldeotarako esku-harmen araubideak aplikatzeko sektore-legeria eta dagokien Sektorekako Lurralde Planak eta Plan Bereziak hartuko ditu kontutan, kasuaren arabera.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los componentes notables del medio natural delimitan o señalan con carácter abierto puntos de interés de elevado valor ambiental, naturalístico y ecológico, o de importante relevancia de temática especifica y que se integran dentro desde su singularidad en el patrimonio natural del Área Funcional.

3._ Ondare kulturala plangintzari ezarritako baldintza bada. Aurreikusitako jarduketak eta etorkizunean idazten direnak babestutako ondasun kulturalen existentziarekin bateragarri izan behar dira, Ondare Kulturalaren 7/1990 Legearen eta bere arau-garapenen arabera eta LAAek ondasun kulturalari buruz oro har ezarritako aginduen arabera.

2._ Se corresponden con enclaves en las que se presume que habitan especies de gran interés, sistemas geomorfológicos, y otros ecosistemas naturales, que precisaran de un estudio pormenorizado que los analice siendo el planeamiento de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva.

IV. KAPITULUA:

NATUR INGURUNEAREN OSAGAI NABARMENAK

3._ Los componentes notables del medio natural se identifican en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico" y se subdividen a su vez en dos grupos de acuerdo con sus propias especificidades:

SIZE=3> 34. artikulua.– Kontzeptua eta definizioa

a) Puntos de Interés Florístico y Faunístico.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, natur ingurunearen osagai nabarmenek ingurune, natur eta ekologi balio handiko puntu interesgarriak mugatu eta edo adierazten dituzte izaera zabalarekin, edo gai zehatz batean garrantzi handia dutenak eta Alde Funtzionaleko natur ondarean beren berezitasunagatik sartzen direnak.

b) Puntos de Interés Geológico.

2._ Enklabeotan, uste denez, oso espezie interesgarriak bizi dira eta sistema geomorfologikoak eta beste natur ekosistema batzuk daude. Xehetasunez aztertu beharko dira. Eta garapen-Plangintzak, hala denean, eremu bat eta beraren babes-ingurunea mugatu eta behin betiko antolatuko ditu.

Artículo 35.– Puntos de interés florístico y faunístico

3._ Natur ingurunearen osagai nabarmenak "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan identifikaturik daude eta bi taldetan azpibanaturik daude beraien berezitasunekin bat etorririk. Honakook dira:

1._ Se definen como Puntos de Interés Florístico y Faunístico aquellos lugares y enclaves más destacados para la fauna y flora dentro del Área Funcional donde se ha constatado la presencia de forma relevante de especies recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, Silvestre y Marina, así como otras especies que aún no estando en dicho Catálogo sí son recogidas en sus Anexos por la Directiva Hábitat y la Directiva de Aves. Estas Áreas quedan reguladas por la Directiva Hábitat y la Directiva de Aves.

a) Flora- eta fauna-onurako puntuak.

2._ Por ello, se considera para dichos puntos lo indicado desde los Capítulos III y IV de Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. En todo caso será el planeamiento municipal el que deberá considerar como áreas de Especial Protección aquellas zonas a delimitar como tales en los futuros planes de gestión de las especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

b) Geologi onurako puntuak.

3._ El régimen de intervención, que en todo caso responderá a los principios de mínima intervención, restauración y conservación, y habrá de ajustarse a lo que establezca el planeamiento de desarrollo.

35. artikulua.– Flora- eta fauna-onurako puntuak

4._ El presente Plan Territorial Parcial incluye como Puntos de Interés Florístico y Faunístico los identificados en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico".

1._ Flora- eta fauna-onurako puntuak Alde Funtzionalaren barruko faunarentzako eta florarentzako leku eta enklaberik nabarmenenak dira, Basoko eta Itsasoko Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Katalogoan bildutako espezie asko eta aipatu Katalogoan ez dauden baina Habitatari buruzko Zuzentarauak eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauak beren Eranskinetan bildurik dauden beste espezie batzuk agertu direnak. Aldeok Habitatari buruzko Zuzentarauak eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauak araupeturik daude.

Artículo 36.– Puntos de interés geológico

2._ Horregatik, Euskal Herriko Natura artatzeko ekainaren 30eko 16/1994 Legeko III. eta IV. kapituluetan adierazikoa kontutan hartuko da puntuoi begira. Edozein kasutan, Udal Plangintzak hartu beharko ditu mugatzeko zonak babes bereziko aldetzat Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan sarturiko espezieak kudeatzeko etorkizuneko planetan horrela mugatzeko diren zonak.

1._ Tienen la condición de Puntos de Interés Geológico a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellas áreas que resulten de un estudio merecedoras de protección, en razón de sus específicas condiciones geológicas y geomorfológicas, así como aquellas zonas que por su rareza, espectacularidad, belleza y singularidad, se consideran por el Plan como vestigios de los fenómenos más representativos del patrimonio geológico.

3._ Esku-harmen araubideak gutxieneko esku-harmenaren, lehengorapenaren eta artapenaren abiaburuak beti kontutan hartuko ditu eta garapen-Plangintzak ezartzen duenera doitu beharko da.

2._ El presente Plan Territorial Parcial indica la existencia de dichos enclaves y se corresponden con enclaves que precisaran de un estudio pormenorizado que los analice siendo el planeamiento de desarrollo el encargado de llevar a cabo, en su caso, la delimitación de un ámbito y su entorno de protección así como su ordenación definitiva.

4._ Flora eta fauna onurako puntuak "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan identifikaturik daude.

3._ El régimen de intervención, que en todo caso responderá a los principios de mínima intervención, restauración y conservación, y habrá de ajustarse a lo que establezca el planeamiento de desarrollo.

36. artikulua.– Geologi onurako puntuak

4._ El presente Plan Territorial Parcial incluye como Puntos de Interés Geológico del Área Funcional los identificados en el Plano O.1 "Ordenación del Medio Físico".

1.– Geologi Onurako Puntuak, lurralde plan partzial honen ondoreetarako, azterketaren ondoriozkoak eta babesteko modukoak dira, beren geologi eta geomorfologi baldintza zehatzengatik, eta bitxiak, ikusgarriak, ederrak eta paregabeak direla eta Planak geologi ondarearen fenomenorik ordezkagarrienen aztarnatzat hartutako zonak.

TITULO III:

2._ Lurralde plan partzial honek aipatu enklabeak daudela adierazirik du. Xehetasunez aztertu beharko dira. Eta garapen-Plangintzak, hala denean, eremu bat eta beraren babes-ingurunea mugatu eta behin betiko antolatuko ditu.

LA MALLA VERDE

3._ Esku-harmen araubideak gutxieneko esku-harmenaren, lehengorapenaren eta artapenaren abiaburuak beti kontutan hartuko ditu eta garapen-Plangintzak ezartzen duenera doitu beharko da.

CAPÍTULO I:

4._ Geologi onurako puntuak "Ingurune Fisikoaren Antolamendu"ari buruzko O.1 planoan identifikaturik daude.

DEFINICIÓN

III. TITULUA:

SIZE=3> Artículo 37.– Definición de la malla verde

SARE BERDEA

1._ A efectos del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, la Malla Verde se define como el sistema integrado de equipamientos de espacios libres y áreas de esparcimiento del Medio Físico destinados a propiciar la "permeabilidad del territorio" a la población, buscando mecanismos para permitir el disfrute de la naturaleza por los ciudadanos de forma compatible con la vocación de los diferentes espacios.

I. KAPITULUA:

2._ Dicho sistema se compone, a su vez, por los siguientes tipos de elementos:

DEFINIZIOA

_ Superficiales: Áreas de Esparcimiento

SIZE=3> 37. artikulua.– Sare berdearen definizioa

_ Lineales: Itinerarios Naturalísticos

1._ Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren ondoreetarako, Sare Berdea biztanleei "lurraldeko iragazkortasuna" bultzatzeko Ingurune Fisikoko astialdi aldeen eta gune libreen ekipamenduen osoko sistema da. Horrela, hiritarrek guneen bokazioarekin bateratzeko moduan izadiarekin gozamena hartu ahal izateko bideak bilatu gura dira.

_ Puntuales: Puntos de interés

2._ Aipatu sistemak honelako elementuak ditu zati:

CAPÍTULO II:

_ Azalekoak: Astialdiko aldeak.

ELEMENTOS SUPERFICIALES:

_ Linealak: Natur ibilbideak.

LAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO

_ Puntualak: Puntu interesgarriak

SIZE=3> Artículo 38.– Definición de áreas de esparcimiento

II. KAPITULUA:

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las Áreas de Esparcimiento son aquellas zonas vinculadas al Medio Físico, en su mayor parte libres de edificación, que por su potencial recreativo son considerados por el Plan Territorial Parcial como necesarios para el esparcimiento y ocio de la población.

AZALEKO ELEMENTUAK:

2._ Las Áreas de Esparcimiento se comprenden los siguientes elementos:

ASTIALDIKO ALDEAK

_ Espacios libres urbanos

SIZE=3> 38. artikulua.– Astialdiko aldeen definizioa

_ Parques metropolitanos

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Astialdiko Aldeak Ingurune Fisikoari loturiko zonak dira eta beraietarik gehienak eraikuntzatik libre daude. Aldeok, jolas-potentziala dutela eta, biztanleen astialdi eta aisiarako beharrezkotzat jota daude Lurralde Plan Partzialean.

_ Áreas Rurales de Interés Paisajístico.

2._ Astialdiko aldeotan honako elementu hauek daude:

Artículo 39.– Espacios libres

_ Hiri-gune libreak.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los Espacios Libres comprenden los sistemas de espacios libres más relevantes contemplados en el planeamiento vigente. Estos espacios están vinculados a un ámbito que no excede del municipal y que se encuentran integrados dentro de los núcleos urbanos o inmediatamente próximos a ellos.

_ Parke metropolitarrak

2._ El establecimiento, supresión, delimitación, ordenación y régimen de intervención de los Espacios Libres serán los establecidos por los respectivos instrumentos de planeamiento municipal en su ámbito de competencia.

_ Paisai Onurako Landa-aldeak.

3._ El Plan Territorial Parcial identifica los Espacios

39. artikulua.– Gune libreak

Libres Urbanos en el Plano O.3 "Malla Verde", agrupando los siguientes elementos:

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Gune Libreen barruan daude indarrean dagoen Plangintzan adieraziriko gune libreen sistemarik garrantzitsuenak. Guneok Udaletik kanpoko zatirik ez duen eremuari loturik daude. Eta hiriguneen edo berauetatik hurbileneko guneen barruan sarturik daude.

a) Pequeños parques urbanos

2._ Gune Libreen ezarpena, ezabaketa, mugaketa, antolamendua eta esku-harmen araubidea Udal Plangintzako tresnek beren eskumeneko eremuan ezarririkoak izango dira.

b) Grandes parques urbanos o periurbanos

3._ Lurralde Plan Partzialak Hiri-gune Libreak "Sare Berde"ari buruzko O.3 Planoan identifikaturik ditu, honako elementuok dituela taldekaturik:

c) Plazas no rodadas

a) Hiri-parke txikiak.

d) Calles peatonales

b) Hiriko eta hiri inguruko parke handiak.

e) Calles semipeatonales o bulevares

c) Ibilgailurik ez dabilen enparantzak.

f) Paseos de ribera o de borde

d) Oinezkoentzako kaleak.

g) Ámbitos portuarios

e) Erdi oinezkoentzakoak diren kaleak edo bulebarrak.

Artículo 40.– Parques metropolitanos

f) Erriberako edo ertzeko ibiltokiak.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los Parques Metropolitanos comprenden los sistemas de espacios libres de escala metropolitana vinculados a un ámbito supramunicipal y que, por su ubicación, no necesariamente próxima a núcleos urbanos, y la entidad de su ámbito de influencia, demandan la integración de sus accesos a la infraestructura de los sistemas de transporte. Estos espacios presentan la vocación de acoger preferentemente sistemas de espacios libres y equipamientos. No por ello la titularidad debe ser pública, puesto que tienen cabida dentro de estos parques metropolitanos suelos de titularidad privada.

g) Portu-eremuak.

2._ Las modificaciones de los Parques Metropolitanos ya ejecutados y el desarrollo de los recogidos en el PTP se efectuara por el planeamiento municipal y supramunicipal a través de los correspondientes Planes Especiales que establecerán la concreta regulación de usos.

40. artikulua.– Parke metropolitarrak

La ordenación y régimen de intervención de los Parques Metropolitanos serán los establecidos por los respectivos instrumentos de planeamiento especial de ámbito municipal o supramunicipal. Para el supuesto de que la delimitación del Parque Metropolitano afecte a más de un municipio, su ordenación se efectuará mediante un único instrumento de planeamiento especial de ámbito supramunicipal, que deberá ser tramitado conjuntamente por los municipios afectados conforme al procedimiento legalmente establecido por la legislación urbanística de aplicación.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Parke Metropolitarren barruan Udalez gaindiko eremuari loturiko metropolitar eskalako gune libreen sistemak daude. Ez dute behar hiriguneetatik hurbil zertan egon. Hori eta beraien eragin-eremuaren izaera dela eta, garraio-sistemen azpiegiturarako beraien sarbideak osatu behar dira. Guneok bereziki gune libreen sistemak eta ekipamenduak hartzeko bokazioa agertzen dute. Alabaina, titulartasunak ez du publikoa zertan izan. Izan ere, titulartasun pribatuko lurzoruek badute lekua parke metropolitarron barruan.

En todo caso, el procedimiento de tramitación de dichos Planes Especiales podrá ser promovido y en su caso impulsado por la Administración Pública con competencia por razón de la materia conforme a lo establecido en la legislación urbanística de aplicación.

2._ Dagoeneko burututako Parke Metropolitarren aldarazpenak eta LPPean bilduriko horrelako parkeen garapena Udal Plangintzaren eta Udalez gaindikoaren arabera egingo dira, erabilera-araupeketa zuzena ezarriko duten Plan Berezien bitartez.

3._ A efectos del PTP, el planeamiento especial fomentará fundamentalmente, espacios de uso recreativo, ocio y esparcimiento que posibilitan el acercamiento y la integración de ciudadanos a un entorno, aunque próximo, desvinculado del centro de los núcleos puramente urbanos. Por lo tanto, en estas superficies se podrán únicamente localizar usos o instalaciones que fomenten dicho objetivo. Además, serán los únicos ámbitos en el que será admisible si así lo considera el planeamiento especial los equipamientos singulares como los camping y los campos de Golf.

Parke Metropolitarren antolamendua eta esku-harmen araubidea dagozkien Udaleko eta Udalez gaindiko Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango dira. Parke Metropolitarraren mugaketak Udalerri bat baino gehiagorik ukitzen badu, hura Udalez gaindiko eremuko Plangintza bereziko tresna bakarraren bitartez antolatuko da. Hura ukituriko Udalerriek batera tramitatu beharko dute, aplikatzeko hirigintza-legerian legez ezarritako prozeduraren arabera.

En cualquier caso, los Planes Especiales que se elaboren y aprueben y los vigentes en la actualidad, deben de respetar siempre los objetivos expuestos en el párrafo anterior.

Nolanahi ere den, aipatu Plan Bereziak tramitatzeko prozedura gaian eskumena duen Herri Administrazioak aurkeztu eta, hala denean, bultzatu ahalko du, aplikatzeko hirigintza-legerian ezarritakoaren arabera.

En aquellos Parques metropolitanos existentes en la actualidad que no cuenten con plan especial y en los nuevos delimitados por el PTP hasta la aprobación del Plan Especial que lo regule, regirán los usos previstos en el planeamiento municipal, y en su defecto, se considerarán usos prohibidos:

3._ LPParen ondoreetarako, Plangintza bereziak hiritarrak hiriguneen erdialdetik hurbil bai baina beroni loturik ez dagoen ingurunera hurbiltzeko eta integratzeko moduko jolas, aisia eta astialdi erabilerako guneak sustatuko ditu bereziki. Hortaz, aipatu helburua sustatzen duten erabilera edo instalazioak bakarrik kokatu ahalko dira azalerotan. Gainera, eremuotan bakarrik onartu ahalko dira, Plangintza bereziak hala egokietsiz gero, kanpinak eta Golf-zelaiak eta beste antzeko ekipamendu bereziak.

_ construcciones de cualquier tipo.

Edozein kasutan, egin eta onesten diren Plan Bereziek eta egun indarrean daudenek beti errespetatu beharko dituzte aurreko lerrokadan azaldutako helburuak.

_ grandes obras e infraestructuras similares a las definidas capítulo II del Título VII y siempre y cuando no sean de las contempladas en el PTP

Egun dauden eta plan berezirik ez duten Parke metropolitarretan eta LPPak mugatutako berrietan, hori araupetzen duen Plan Berezia onetsi arte, eraentzaileak Udal Plangintzan ezarritako erabilerak izango dira, eta, horren ezean, honakook hartuko dira debekatutako erabileratzat:

4._ Sin perjuicio de lo anteriormente dicho los futuros planes especiales deberán respetar las determinaciones hechas por este PTP para los ámbitos denominados como de Especial Protección que se recogen en el Plano O.1 e incluidas en las delimitaciones de parque metropolitano, y con carácter general, se fomentará la conservación y mejora ambiental del conjunto del ámbito.

– Edonolako eraikuntzak.

Artículo 41.– Áreas rurales de interés paisajístico

– VII. tituluko II. kapituluan zehazturikoen antzeko azpiegitura eta obra handiak, baldin eta LPPekoetakoak ez badira.

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, las Áreas Rurales Interés Paisajístico se corresponden con ámbitos de suelo que, por sus valores ambientales y Paisajísticos, constituyen espacios a preservar en su estado actual y a los que el Plan Territorial Parcial confiere una función estructurante del territorio. Son elementos que a su vez, demuestran una interacción equilibrada y beneficiosa para la conservación de la biodiversidad y de formas tradicionales de uso del suelo. Configuran espacios de un interés paisajístico relevante aptos para recoger ciertas actividades recreativas vinculadas a los valores naturales, científico y culturales de esta área funcional.

4._ Aurretik esandakoaren kaltetan joan barik, etorkizuneko plan bereziek O.1 planoan biltzen diren Natur Balio Handiko eremuentzat LPP honetan zehazturikoak errespetatu beharko dituzte, parke metropolitarraren mugaketetan sarturikoentzat zehazturikoak. Eta, oro har, eremu osoko ingurunea artatu eta hobetzea sustatuko da.

2._ El Plan Territorial Parcial delimita en el Plano O.3 "Malla Verde" las Áreas Rurales de Interés Paisajístico. Delimitación que podrá ajustarse debidamente justificado en aquellos puntos donde el planeamiento de desarrollo lo estime oportuno.

41. artikulua.– Paisai onurako landa-aldeak

3._ La ordenación y régimen de intervención de las Áreas Rurales de Interés Paisajístico serán los establecidos por los respectivos instrumentos de planeamiento municipal o en su caso especial de ámbito municipal o supramunicipal.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Paisai Onurako Landa-aldeak ingurune eta Paisai balio handiko lurzoru-eremuak dira eta egun dauden moduan zaintzekoak diren eta Lurralde Plan Partzialak lurraldea egituratzeko funtzioa eman dien guneak ditugu. Elementuok biodibertsitatea eta lurzorua erabiltzeko tradizioko erak artatu eta mantentzeko elkarrekintza on eta orekatsua. Paisaiaren aldetik oso interesgarriak diren guneak dira eta beraietan alde funtzional honen natur, zientzi eta kultur balioei loturiko jolas-jarduera batzuk egin ahal dira.

4._ Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la ordenación de las Áreas Rurales de Interés Paisajístico deberá respetar las limitaciones en su caso derivadas de las Categorías de Ordenación definidas por el plan y de los Condicionantes Superpuestos establecidos por el presente Plan Territorial Parcial.

2._ Lurralde Plan Partzialak "Sare Berde"ari buruzko O.3 planoan honakook ditu mugaturik: Paisai Onurako Landa-aldeak. Mugaketa hori behar bezala frogatuta doitu ahalko da garapen-Plangintzak horrela egokietsitako puntuetan.

5._ Asimismo, en estas superficies el PTP contempla las actividades relativas al esparcimiento en el que se podrán únicamente localizar aquellos elementos o instalaciones que fomenten el destino de estas Áreas Rurales Interés Paisajístico. En todo caso estas instalaciones deberán acogerse a lo especificado al recreo extensivo e intensivo de tipo 1, en su definición y regulación definida en el Título anterior.

3._ Paisai Onurako Landa-aldeen antolamendua eta esku-harmen araubidea Udal Plangintza edo, hala denean, Udal eremuko edo Udalez gaindiko eremuko Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango dira.

6._ Como criterio general, las nuevas superficies de esparcimiento a generar se ubicarán preferentemente en las proximidades de los itinerarios naturalísticos (definidos en el art. 6), de forma que se establezcan conexiones entre los diferentes elementos de intervención en la Malla Verde.

4._ Aurreko paragrafoan xedaturikoaren kaltetan joan barik, Paisai Onurako Landa-aldeen antolamenduak, hala denean, planak zehazturiko Antolamendu Kategorien eta lurralde plan partzial honek ezarritako Baldintza Gainjarrien ondoriozko mugak errespetatu beharko ditu.

7._ Como área específica y concreta de interés paisajístico se recoge como Operación Estratégica (O.E.27) la "Revaloración Ambiental del Pagasarri-Ganekogorta", fijándose en la correspondiente Ficha sus determinaciones vinculantes y la obligatoriedad de redacción de un Plan Especial de ámbito supramunicipal.

5._ Halaber, azaleroi dagokienez, LPPean adierazirik daude paisai onurako landa-aldeon destinoa sustatzen duten elementu edo instalazioak bakarrik kokatu ahal diren astialdiko jarduerak. Nolanahi ere, instalaziook 1. motako jolas intentsiboari eta estentsiboari buruz aurreko Tituluan zehaztutako araupeketan eta definizioan zehaztutakoari heldu beharko diote.

CAPÍTULO III:

6._ Irizpide Orokor gisa, sortzeko astialdiko azalera berriak, ahal dela, natur ibilbideen inguruetan kokatuko dira (haiek 6. artikuluan zehazturik daude), zertarako-eta Sare Berdean esku hartzen duten elementuen arteko konexioak ezartzeko.

ELEMENTOS LINEALES:

7._ Paisai onurako eremu zehatza, 27. Eragiketa Estrategikorakoa (27. EE), "Pagasarri-Ganekogortako Ingurunea birbalioztatzea" da. Dagokion Fitxan finkatu beharko dira bertako zehaztapen lotesleak eta Udalez gaindiko Plan Berezia idaztearen derrigorrezkotasuna.

LOS ITINERARIOS NATURALÍSTICOS

III. KAPITULUA:

ELEMENTU LINEALAK:

SIZE=3> Artículo 42.– Itinerarios naturalísticos

NATUR IBILBIDEAK

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los Itinerarios Naturalísticos constituyen el elemento lineal de sistema integrado de la Malla Verde definido por el propio Plan, configurando recorridos de carácter alternativo y con un entorno de urbanización blanda que, o bien comunican entre sí las diferentes Áreas de Esparcimiento, o bien sirven para adentrarse en éstas y posibilitar su recorrido. Tienen la consideración de Itinerarios Naturalísticos a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellos cuya implantación se considera necesaria a los efectos de posibilitar la circulación peatonal y/o ciclable de una manera cómoda, segura y atractiva a través de una vía adecuada para el tránsito de dicha naturaleza.

SIZE=3> 42. artikulua.– Natur ibilbideak

2._ Los itinerarios de interés naturalístico recogidos en el PTP se dividen en itinerarios peatonales y ciclables, sin perjuicio del señalamiento de las carreteras y caminos que sean precisos para posibilitar el acceso a los anteriores.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Natur Ibilbideak Planak berak zehaztutako Sare Berdearen osoko sistemako elementu linealak dira. Hautazko ibilbideak itxuratzen dituzte, urbanizazio biguneko ingurunea dutenak; edo Astialdiko Aldeak euren artean komunikatzen dituzte, edo aldeon barrura sartu eta haiek ibiltzea ahalbidetzeko balio dute. Plan partzial honen ondoreetarako, Natur Ibilbidetzat hartuko dira ibilbideak, baldin eta beraiek ezartzea beharrezkotzat jotzen bada oinezkoak eta ziklakorrak ibiltzeko bide egokian zehar eroso, seguru eta modu erakargarrian ibiltzea ahalbidetzeko.

3._ La delimitación, ordenación y usos de los Itinerarios Peatonales y/o ciclables serán los establecidos por los respectivos instrumentos de planeamiento especial municipal o supramunicipal, que en todo caso habrá de ajustarse a los criterios y esquema de trazado propuestos por el presente Plan Territorial Parcial.

2._ LPPean bildutako natur onurako ibilbideak oinezkoentzakoak eta ziklakorrentzakoak izan daitezke. Hala ere, kontutan hartu beharko da aurrekoetara sartzeko ahalbidetzen behar diren bide eta errepideen seinaleztapena.

4._ En cualquier caso, queda totalmente prohibida la circulación de todo tipo de vehículo a motor por las pistas forestales, caminos sin asfaltar y campo a través, excepto los expresamente autorizados. Esta prohibición deberá ser recogida de forma obligatoria por los instrumentos de planeamiento especial municipal o supramunicipal que regulen los Itinerarios Peatonales y/o ciclables.

3._ Oinezkoentzako edo/eta ziklakorrentzako Ibilbideen mugaketa, antolamendua eta erabilerak dagozkien Udalez gaindiko edo Udaleko Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango dira. Nolanahi ere, lurralde plan partzial honek proposaturiko bide eskema edo irizpideetara doitu beharko dira.

5._ El Plan Territorial grafía, con carácter orientativo, los Itinerarios Naturalísticos en el Plano O.3 "Malla Verde".

4._ Edozein kasutan, erabat debekatuta dago motoredun ibilgailuak basoko aldaietatik asfaltatu gabeko bideetatik eta alorretatik ibiltzea, berariaz baimenduen kasuan izan ezik. Debeku hori derrigorrezkotzat hartu beharko dute Oinezkoentzako edo/eta ziklakorrentzako Ibilbideak araupetzen dituzten Udalez gaindiko edo Udaleko Plangintza bereziko tresnek.

6._ Sin perjuicio de la aplicabilidad del contenido de las disposiciones del presente capítulo a la totalidad del ámbito del Área Funcional, el Plan Territorial Parcial contiene criterios y propuestas concretas relativas a Itinerarios Naturalísticos en las fichas individualizadas de Acciones Estructurantes números 19 "Red de itinerarios naturalísticos de la malla verde" y 23 "La red ciclable". Y a su vez dichos itinerarios quedan ampliados con lo dispuesto en las Acciones Estructurantes 15 " Conexión peatonal de los parques de las minas de Bilbao" y 20 "Parques de Ribera", todas ellas contenidas en el Anexo II de las presentes Normas.

5._ Lurralde Planean orientazio gisa grafiaturik daude Natur Ibilbideak, "Sare Berde"ari buruzko O.3 planoan.

CAPÍTULO IV:

6._ Kapitulu honetako xedapenen edukia Alde Funtzionalaren eremu osoari aplikatu ahal zaio. Hala ere, Lurralde Plan Partzialak Natur Ibilbideei buruzko proposamen zehatzak eta irizpideak ditu, "Sare berdeko ibilbide naturalak"ari buruzko 19 eta "Bizikleta-sarea"ri buruzko 23 zenbakiko Ekintza Egituratzaileen banakako fitxetan. Eta aipatu ibilbideak "Bilboko meatzeen parkeetako ardatz berdea"ari eta "Erriberako Parkeak"ei buruzko 15 eta 20 zenbakiko Ekintza Egituratzaileetan xedaturikoarekin zabalduta daude"; haiek guztiak aipatu Arauen II. eranskinean daude.

ELEMENTOS PUNTUALES:

IV. KAPITULUA:

LOS PUNTOS DE INTERÉS

ELEMENTU PUNTUALAK:

SIZE=3> Artículo 43.– Definición

PUNTU INTERESGARRIAK

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los Puntos de Interés constituyen el elemento puntual del sistema integrado por la Malla Verde definido por el propio Plan, y que se corresponden con elementos de interés en razón de sus valores ambientales, históricos, científicos culturales o similares.

SIZE=3> 43. artikulua.– Definizioa

2._ La delimitación, ordenación y usos de los Puntos de Interés serán los establecidos por los respectivos instrumentos de planeamiento especial municipal o supramunicipal.

1._ Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Puntu Interesgarriak Planak berak zehazturiko Sare Berdeko sistemaren elementu puntualak dira, beren inguruneko, historiako, zientziako, kulturako edo antzeko balioengatik interesgarriak ditugunak.

3._ Sin perjuicio de lo anterior, en estos entornos se podrán únicamente localizar aquellos elementos o instalaciones que fomenten el destino de los Puntos de Interés, de entre los que se señalan orientativamente los siguientes:

2._ Puntu Interesgarrien mugaketa, antolamendua eta erabilerak dagozkien Udalez gaindiko edo Udaleko Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango dira.

_ Redes de señalización o balizamiento

3._ Aurrekoaren kaltetan joan barik, Puntu Interesgarrien destinoa sustatzen duten elementu edo instalazioak bakarrik kokatu ahalko dira inguruneotan. Beraien artean honakook adieraziko ditugu orientazio gisa:

_ Puntos de acceso desde líneas de transporte público

_ Seinaleztapen- eta balizatze-sareak.

_ Zonas de aparcamiento para el acceso de turismos

_ Garraio publikoko lineeetatik sartzeko puntuak.

_ Espacios recreativos acotados con servicios elementales (mesas, barbacoas, papeleras)

_ Turismoak aparkatzeko zonak

_ Miradores

_ Jolasgune mugatuak, oinarrizko zerbitzuak dituztenak (mahaiak, barbakoak, paperontziak)

4._ El Plan Territorial Parcial grafía orientativamente los Puntos de Interés en el Plano O.3 "Malla Verde".

_ Behatokiak.

TITULO IV:

4._ Lurralde Plan Partzialean orientazio gisa grafiaturik daude Puntu Interesgarriak, "Sare Berde"ari buruzko O.3 planoan.

CRITERIOS Y POLÍTICAS DE ORDENACIÓN

IV. TITULUA:

DE SUELO

LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK

CAPÍTULO I:

ETA POLITIKAK

CRITERIOS Y POLÍTICAS DE ORDENACIÓN

I. KAPITULUA:

DE SUELO

LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK

SIZE=3> Artículo 44.– Discriminación de suelos vacantes para nuevos asentamientos

ETA POLITIKAK

1._ El Plan Territorial Parcial realiza una discriminación de los suelos actualmente vacantes estableciendo unos criterios que definen los suelos no susceptibles de ocupación y que, por tanto, quedarán excluidos en las nuevas propuestas de asentamientos.

SIZE=3> 44. artikulua.– Ezarkuntza berrietarako lurzoru hutsen diskriminazioa

2._ Los criterios de exclusión establecidos por el Plan Territorial Parcial son los siguientes:

1._ Lurralde Plan Partzialak gaur egun hutsik dauden lurzoruen diskriminazioa egiten du, bertan, okupagarriak ez diren lurzoruak zehazten dituzten irizpideak ezartzen dira eta, beraz, lurzoru horiek ezarkuntza proposamenetatik kanpo geratuko dira.

a) Suelos calificados por el planeamiento municipal para usos residenciales, actividades económicas o sistemas generales.

2._ Lurralde Plan Partzialak ezarritako bazterketa irizpideak jarraian datozen hauek dira:

b) Suelos con pendiente superior al 15%, salvo que se trate de pequeñas porciones necesarias para crear unidades morfológicas con suelos de pendiente inferior.

a) Udal planeamenduak egoitzako erabileretarako, jarduera ekonomikoetarako edo sistema Orokorretarako sailkatutako lurzoruak.

c) Suelos afectados por Áreas Inundables delimitadas en el Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo que se corrija la inundabilidad.

b) %15eko baino malda handiagoa duten lurzoruak, malda txikiagoko unitate morfologikoak sortzeko behar diren lurzoru zati txikiak direnean salbu.

d) Suelos integrados dentro de Espacios Naturales Protegidos (área del Gorbea)

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasadar eta Erreka Ertzen Antolaketarako Lurralde Plan Sektorialean mugatutako Urak Gaina Hartzeko Arriskua duten Eremuetako lurzoruak, arriskua ekiditeko neurriak hartzen ez badira.

e) Suelos incluidos en alguna de las categorías de Suelo Protegido de Especial Protección establecidas en el Título II de este Plan Territorial Parcial.

d) Babesturiko Eremu Naturalen barruan dauden lurzoruak (Gorbeialdea).

f) Zona afectada por la contaminación acústica del aeropuerto considerando el área en la que el nivel de ruido supera los 60 dB en la que se excluyen exclusivamente los nuevos asentamientos residenciales.

e) Lurralde Plan Partzial honen II. Tituluan ezarritako Natur Balio Handiko Kategorietako batean sartutako lurzoruak.

Artículo 45.– Reequilibrio espacial y sectorial

f) Aireportuko kutsadura akustikoaren eraginez zarataren mailak 60 dB gainditzen dituen eremua, bertan egoitzako ezarkuntza berriak esklusiboki baztertuta baitaude.

El Plan Territorial Parcial al establecer los nuevos asentamientos residenciales y de actividades económicas y los modos de intervención en cuanto a políticas de ordenación de suelo, pretende el reequilibrio espacial y sectorial, en particular intensificando los usos y su complementariedad, y de manera que todas las zonas cuenten con una oferta suficiente de residencia y empleo. Asimismo y en cuanto a las actividades económicas, se pretende su localización en el territorio según sus características tipológicas.

45. artikulua.– Eremu eta sektore oreka berria

CAPÍTULO II:

Lurralde Plan Partzialak, egoitzako ezarkuntza berriak eta jarduera ekonomikokoak eta, lurzoruaren antolaketaren politikei dagokienez, eskuhartze moduak ezartzean, eremu eta sektore oreka berria lortu nahi du, batez ere erabilerak eta haien osagarritasuna areagotuta, horrela, eremu guztiek egoitza eta lan eskaintza nahikoa izan dezaten. Halaber, eta jarduera ekonomikoei dagokienez, tipologia ezaugarrien arabera lekutu nahi ditu lurraldean.

MODOS DE INTERVENCIÓN

II. KAPITULUA:

ESKUHARTZE MOTAK

SECCIÓN I:

I. atala:

RELACIÓN DE LOS MODOS DE INTERVENCIÓN

eskuhartze moten zerrenda

SIZE=3> Artículo 46.– Modos de intervención

SIZE=3>46. artikulua.– Eskuhartze motak

Las propuestas que establece el Plan Territorial Parcial con relación a la residencia o actividad económica se articulan a través de los siguientes modos de intervención:

Lurralde Plan Partzialak egoitzarekin zein jarduera ekonomikoarekin zerikusia duten proposamenak honako eskuhartze moten arabera ezartzen ditu:

a) Regeneración

a) Suspertzea

b) Renovación

b) Berriztapena

c) Actuación sobre el patrimonio edificado

c) Eraikitako ondarean esku hartzea

d) Redensificación

d) Dentsitate berria

e) Nuevos desarrollos

e) Garapen berriak

A ellos se une la Malla Verde como sexto modo de intervención en relación con el Medio Físico y regulada en el Título III de las presentes Normas.

Horiei Sare Berdea gehitzen zaie seigarren eskuhartze mota gisa ingurune fisikoari lotuta. Sare Berdea arauon III. tituluan dago araututa.

SECCIÓN II:

II. ATALA:

LA REGENERACIÓN

SUSPERTZEA

SIZE=3> Artículo 47.– Concepto de regeneración

SIZE=3>47. artikulua.– Suspertze kontzeptua

1._ Tiene la consideración de Regeneración, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el modo de intervención establecido por el mismo para la mejora de la imagen y adecuación del paisaje industrial actual de aquellos espacios urbanos surgidos durante la época de industrialización masiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que, de acuerdo a su uso, precisan de su acondicionamiento para integrarse en el modelo territorial propuesto.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, suspertzea da eremu zehatz batzuen gaur egungo irudia egokitzeari buruz planak ezartzen duen eskuhartze mota. Eremu horiek, gehienetan, industriaguneak dira, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko industrializazio masiboko garaian sortutako guneak, eta proposatutako lurralde eredura egokitzeko moldatu egin behar dira, erabilpenari eutsita.

2._ Los ámbitos afectados por el modo de intervención de la Regeneración figuran identificados en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial".

2._ Suspertzearen eskuhartze moduak zein eremuri eragiten dien O.4 "Lurralde eredua" saileko planoan agertzen da identifikatuta.

Artículo 48.– Régimen de intervención

48. artikulua.– Eskuhartze araubidea

1._ En los ámbitos de suelo afectados por este modo de intervención se deberá adecuar la imagen actual, con los siguientes objetivos:

1._ Eskuhartze modu honek eragiten dien lurzoru eremuen gaur egungo irudia egokitu beharko da, helburu hauekin:

_ Mejora de los suelos ocupados consolidados

_ Okupatutako lurzoru sendotuak hobetzea

_ Remodelación de las áreas industriales obsoletas

_ Zaharkitutako industriaguneak eraldatzea

_ Desarrollo de suelos desocupados con calificación industrial aptos para integrar nuevas tipologías en las que primen como elementos caracterizadores el entorno ambiental grato, el atractivo de los espacios construidos y la primacía de los factores cualitativos sobre los cuantitativos.

_ Tipologia berriak integratzeko gai diren industri lurzoru okupatu gabeak garatzea, elementu nagusiak direla: ingurune atsegina, eraikitako guneen erakargarritasuna eta eragile kualitatiboen gailentasuna kuantitatiboen aldean.

2._ Los municipios en los cuales no se haya previsto este modo de intervención de forma expresa por el PTP, podrán emprender acciones en los espacios que consideren necesitados de regeneración, con los mismos objetivos. Se recomienda aplicar este modo de intervención a aquellos municipios considerados "de interés preferente" por el PTS de Actividades Económicas.

2._ LPPean esku hartzeko modu hau berariaz ezarri ez bada, suspertu beharrekotzat jotzen diren eremuetan abiarazi ahal izango dira ekintzak, aurreko helburu horiekin. Jarduera ekonomikoen ALPean lehentasuneko-tzat jotako Udalerrietan esku hartzeko modu hau aplikatzea gomendatzen da.

SECCION III:

III ATALA:

BERRIZTAPENA

LA RENOVACIÓN

SIZE=3> 49. artikulua.– Berriztapenaren kontzeptua

SIZE=3> Artículo 49.– Concepto de renovación

1._ Berriztapena da Lurralde Plan Partzialean hirigune jakin batzuk, itsasadarraren inguruan daudenak, batez ere, aldatzeko ezarritako esku-hartze modua. Gune horietako industri lurzoru gehienak hutsik daude eta, instalazioak zaharkituta daudenez edo dauden tokirako egokiak ez diren jarduerak egiten direnez edo tipologia desegokiak daudenez, birgaitu egin behar dira eta erabilera mistoak ezarri behar dira.

1._ La Renovación es el modo de intervención establecido por el Plan Territorial Parcial en orden a la transformación de determinados espacios urbanos, fundamentalmente localizados en ámbitos concretos del entorno de la Ría, cuyos suelos urbanos industriales se encuentran generalmente desocupados, y que debido a la obsolescencia de sus instalaciones o por desarrollar actividades o tipologías inadecuadas para la centralidad que ocupan, requieren una rehabilitación y el establecimiento de usos mixtos.

2._ Atal honetan aipatutako eremuak itsasadarreko hiri berriztapeneko guneak dira. Plan honetan proposatutako lurralde-ereduan eremuok ardatz izango dira; proposamenak eragiketa estrategiko zehatzetan gauzatuko dira. Bi mota daude, oso desberdinak:

2._ Los ámbitos mencionados en el presente apartado son las denominadas Áreas de Renovación Urbana de la Ría, para las que el modelo territorial que propone este Plan tiene reservado un papel de máxima centralidad, concretándose las propuestas en Operaciones Estratégicas específicas. Se distinguen dos tipos claramente diferenciados:

_ Gaur egun erabilera nagusia egoitza den guneak; hauexek dira eragiketa estrategikoen fitxak: O.E.1 "Olabeaga-Basurto", O.E.2 "Zorrozaurre" eta O.E.5 "Galindo" (II. eranskina).

_ Las Áreas cuyo uso global actual es predominantemente residencial, constando identificadas en las Fichas de Operaciones Estratégicas números: O.E.1 "Olabeaga-Basurto", O.E.2 "Zorrozaurre", y O.E.5 "Galindo", del Anexo II de las presentes Normas.

_ Gaur egun erabilera nagusia industria den guneak; hauexek dira eragiketa estrategikoen fitxak: O.E.3 "Zorrotza-Burtzeña".

_ Las Áreas cuyo uso global actual es predominantemente industrial, constando identificadas en la Ficha de Operaciones Estratégicas número: O.E.3 "Zorroza-Burceña".

50. artikulua.– eskuhartze araubidea

Artículo 50.– Régimen de intervención

1._ Esku hartzeko modu honek eragiten dien lurzoru eremuetarako Lurralde Plan Partzialean erabilera mistoak ahalbideratuko dira, hala nola goi kalitateko jarduera ekonomikoetara, lerrun metropolitarreko ekipamenduak eta egoitzakoak, eremu eta instalazio berrien erabilerak bereizteko eta estetika diseinua zain-tzeko helburuak betetzeko. Horretarako, eremu berdeek, eremu askeek, oinezkoentzako bideek, bidegorriek eta garraio publikoko sistemek izango dute protagonismo nagusia ezarkuntza berrietan.

1._ Para los ámbitos de suelo afectados por este modo de intervención, el Plan Territorial Parcial se posibilitará la implantación de usos mixtos tales como actividades económicas de alta calidad, equipamientos de rango metropolitano y residencia, en aras del cumplimiento de los objetivos de diversificación de usos y cuidado diseño estético de las nuevas áreas e instalaciones, otorgando un protagonismo fundamental en los nuevos asentamientos a las zonas verdes, espacios libres, tramos peatonales, bidegorris y sistemas de transporte público.

2._ Kontuan izango da gerta litekeela gaur egun ari diren ekoizpen jarduera batzuetarako itsasadarrerako irteera behar izatea.

2._ Se valorará la permanencia de los usos productivos existentes que necesiten acceso a la Ría para el desarrollo de su actividad.

3._ Etxebizitzekin bateragarriak diren industri jarduerak ezarri ahal izango dira, baldin eta trafiko-eragin txikia badute eta aurreko atalean aipatutako helburuekin bat badatoz eta ondorioz itsasadarreko hiri berriztapenerako guneetan kokatu ahal badira.

3._ Se permitirá la implantación de actividades industriales compatibles con vivienda que por su formato, escaso impacto de tráfico y acordes con los objetivos enunciados en el apartado anterior, puedan ser localizables en Areas de Renovación Urbana de la Ría.

4._ Industri aurriren bat edo bertan behera utzitako instalazioren bat babestuta edo katalogatuta badago, kultur interesekoa delako edo iraganaren ikurra delako, berehala birgaituko da inguruan egingo diren lanekin integratzeko, batez ere industri ondare arkeologiko adierazitakoak.

4._ En el caso de ruinas industriales o instalaciones abandonadas que sean objeto de alguna protección o catalogación por su interés cultural, o bien se consideren emblemáticas por su pasado, se procederá a su inmediata rehabilitación para su integración con las actuaciones programadas en el entorno, especialmente aquellas declaradas como Patrimonio Arqueológico Industrial.

5._ Itsasadarreko hiri berriztapenerako guneetarako LPPean proposatutako erabilerak eta jarduerak errespetatu eta kontuan eduki beharko dira Itsasadarra Harmonizatzeko Proiektuan eta Udal Plangintzako plan guztietan.

5._ En las Áreas de Renovación de la Ría, los usos y actividades propuestos por el PTP deberán ser respetados y contemplados tanto por el Proyecto de Armonización de la Ría que se regula con posterioridad, como por cualquier plan de desarrollo del planeamiento municipal.

IV ATALA:

SECCIÓN IV:

eraikitako ondarean esku hartzea

LA ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO EDIFICADO

SIZE=3> 51. artikulua.– Eraikitako ondarean esku hartzearen kontzeptua

SIZE=3> Artículo 51.– Concepto de actuación sobre el patrimonio edificado

1._ Indarreko legeriaren itzalpean, Lurralde Plan Partzialean eraikitako ondarean esku hartzea ezarri da dauden eraikinak optimizatzeko, benetako etxebizitza-eskaintza osatzeko asmoarekin.

1._ La Actuación sobre el Patrimonio Edificado es el modo de intervención establecido por el Plan Territorial Parcial, al amparo de la legislación vigente, en orden a optimizar la edificación existente con el objetivo de que constituya parte de la oferta real y computable de vivienda.

2._ Esku hartzeko modu honek lehentasuna izango du beste batzuen aldean, nekazaritzarako izan litezkeen lurra ez okupatzeko, batetik, eta etxebizitza-eskaintza handitzeko, bestetik, etxebizitza gisa erabil daitezkeen eraikinak aprobetxatuko baitira.

2._ Este modo de intervención será de aplicación con carácter prioritario frente a otros modos de intervención, con el doble objetivo de reducir el consumo de nuevos suelos potencialmente agrícolas y de ampliar la oferta del mercado de vivienda, incorporando las edificaciones existentes cuya ocupación como residencia resulta factible.

52. artikulua.– Eskuhartze araubidea

Artículo 52.– Régimen de intervención

1._ Hauexek izango dira eraikitako ondarean esku hartzeko ardatzak:

1._ La Actuación sobre el Patrimonio Edificado en aras a fomentar su optimización se centra en las siguientes líneas de acción:

_ Hutsik dauden etxebizitzetan esku hartzea.

_ Intervención sobre la vivienda vacía.

_ Birgaitzea sustatzea.

_ Fomento de la rehabilitación.

_ Eraikinen tipologia egungo eskarira moldatzea, lurzoru urbanizaezinean daudenak izan ezik.

_ Adaptación de tipologías a módulos más acordes a las demandas actuales, excepción de las edificaciones asentadas en suelo no urbanizable.

2._ Eraikinen balio historiko-artistikoak errespetatuko dira.

2._ Se respetarán los valores histórico-artísticos de las edificaciones.

V. atala:

SECCIÓN V:

dentsitate berria

LA REDENSIFICACIÓN

SIZE=3> 53. artikulua.– Kontzeptua

SIZE=3> Artículo 53.– Concepto de redensificación

1._ Lurralde Plan Partzialak esku hartzeko modu hau ezarri du Udal Plangintza Orokorrean mugatutako etxebizitzetarako edo industriako lurzoru urbanizagarri edo urbanizagaietako parametroak aldatzeko. Hain zuzen ere, honen bidez eremu batzuetako etxebizitza-dentsitatea handituko da, edota erabilerarako ezarritako dentsitatea, bata edo bestea baxuegia izanik herritarren etxe-eskaria asetzen ez bada edo lurzoruaren erabilera behar bezala optimizatzen ez bada.

1._ La Redensificación es el modo de intervención establecido por el Plan Territorial Parcial en orden a la modificación de los parámetros de suelos urbanizables o aptos para urbanizar de carácter residencial o industrial, delimitados por el planeamiento municipal general respecto de los cuales se considera que la densidad de viviendas por hectárea o la intensidad de uso fijada es excesivamente baja y, por ello, no se atiende a la demanda de asentamientos o no se optimiza el uso del suelo como recurso.

Lurralde Plan Partzialak ez ditu zuzenean aldatuko hiri lurzoruaren parametroak, horretarako ezinbestekoa baita Udal administrazioak azterlana burutzea. Udalek lurzoru urbanizagarrirako ezarritako irizpide eurak kontuan hartuta baliatu behar lukete esku hartzeko modu hau hiriko lurzoruetan.

El Plan Territorial Parcial no modifica directamente los parámetros del suelo urbano, dado que esta intervención debe ser objeto de estudio desde el ámbito de gestión municipal. Se recomienda a los municipios la aplicación de este modo de intervención a los suelos urbanos con los mismos criterios que se definen para el suelo urbanizable.

Lurralde Plan Partzialean landalurreko gune batzuetan dentsitate berriak ezartzea proposatu da, etxebizi-tzak eraikitzeko. Esku hartzeko modu hau oso konplexua da, landalurreko guneak txikiak direlako, eta horregatik Lurralde Plan Partzialak gutxieneko dentsifikazioa ezarri du, hau da, dentsitate txikiko eraikintza. Hori dela eta, proposatu diren dentsitateak Udal Plangintzan aztertu beharko dira. Hori egiten denean, dentsitate handiagoak ezarri ahal izango dira, beharrekotzat joz gero.

El Plan Territorial Parcial propone la redensificación de ciertos Núcleos Rurales factibles de ser absorbidos por el desarrollo urbanístico. Dada la complejidad de intervención debido a la reducida escala y las grandes preexistencias de estos Núcleos, el Plan Territorial Parcial establece una redensificación de mínimos, es decir a baja densidad. A tal efecto, las densidades propuestas deberán ser estudiadas por el planeamiento municipal que podrá establecer valores más elevados si resulta oportuno.

2._ Esku hartzeko modu hau O.4 "Lurralde eredua" saileko planoetan ageri diren aldeetan aplikatuko da.

2._ Este modo de intervención será de aplicación en las zonas identificadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial".

3._ Honen eraginpeko egoitza sektoreak tren edo metro geltokien inguruan eta garraio publikoaren sistemetatik hurbil egongo dira batez ere, Udal Plangin-tzan dentsitate baxu edo oso baxua ezarri den eremuetan, alegia.

3._ Los sectores de suelo residencial afectados por este modo de intervención se localizan fundamentalmente próximos a estaciones ferroviarias o de metro y sistemas de transporte público, en los que el planeamiento municipal ha previsto densidades bajas o muy bajas.

54. artikulua.– Eskuhartze araubidea

Artículo 54.– Régimen de intervención

1._ Honen eraginpeko egoitza eremuetarako Lurralde Plan Partzialean eraikin-dentsitate altuagoak ezarri dira, ingurunerako egokiagoak.

1._ Para los ámbitos de suelo residencial afectados por este modo de intervención el Plan Territorial Parcial fija nuevas densidades edificatorias más altas y adecuadas al entorno.

2._ Dentsitate berriko egoitza-eremuetan garapen handiko, ertaineko eta baxuko dentsitateak bereizten dira, eta honako irizpide hauen arabera zehazten dira:

2._ En los ámbitos de Redensificación de suelo residencial se diferencian los desarrollos de alta, media y baja densidad, definidos conforme a los siguientes criterios:

a) Dentsitate baxua: hektareako 15 - 30 etxebizitza.

a) Baja densidad: aquellos desarrollos cuya densidad se sitúe entre 15 y 30 viviendas por hectárea

b) Dentsitate ertaina: hektareako 30 - 50 etxebizitza.

b) Media densidad: aquellos desarrollos cuya densidad se sitúe entre 30 y 50 viviendas por hectárea

c) Dentsitate handia: hektareako 50 etxebizitza baino gehiago; hala ere, ez da onargarritzat hartuko hektareako 75 etxebizitza baino gehiago eraikitzea, horixe baita Lurzoruaren Legean ezarritako muga (hau aldatuz gero, aldaketak kontuan eduki beharko dira).

c) Alta densidad: aquellos desarrollos cuya densidad sea superior a 50 viviendas por hectárea, no considerando aceptable superar densidades de más de 75 viviendas por hectárea, limitación establecida por la Ley del Suelo, por lo que quedaría afectada por las modificaciones de la misma.

3._ Esku hartzeko modu honen proposamenetako askotan, dentsitate berriak ezartzeak berekin dakar merkataritzako zerbitzu-jarduerak edo bulego batzuk sartzea, Lurralde Plan Partzialak ezarritako lurralde ereduak iradokitzen duen dibertsifikazio eta osagarritasun irizpide nagusiarekin bat, hain zuzen ere.

3._ En muchas de las propuestas de este modo de intervención, la Redensificación conlleva, además, la introducción de actividades terciarias comerciales o de oficinas en pequeña proporción, de acuerdo con el criterio general de diversificación y complementariedad de usos que inspira el modelo territorial establecido por el Plan Territorial Parcial.

4._ Aireportuaren ondoriozko aireko zortasunak direla eta, Derioko Udalaren esku utzi da Arau Subsidiarioen berrikuspenean onetsitako sektore hauetako dentsitate berriak ezartzea: "Tabernabarri, Rementariñe, Aldekone-Goikoa eta Ganbe-Goikoa".

4._ Debido a las limitaciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto, se deja a criterio del municipio de Derio la redensificación de los siguientes sectores aprobados en la Revisión de Normas Subsidiarias: Tabernabarri, Rementariñe, Aldekone-Goikoa y Gambe-Goikoa.

5._ Industriaguneetan, dentsitate berrien helburua etxebizitzak nagusi diren eremuetako erabilerak orekatzea da, mugitu beharra murrizteko. Hori dela eta, erabilera-intentsitate handiagoak ezarri dira, egokiagoak ingurunerako.

5._ En las áreas industriales la Redensificación tiene como objetivo potenciar el reequilibrio con los usos residenciales en aquellas zonas en las que estos predominan y reducir la movilidad. Al efecto, se fijan nuevas intensidades de uso más altas y adecuadas al entorno.

VI. atala:

SECCIÓN VI:

garapen berriak

LOS NUEVOS DESARROLLOS

SIZE=3> 55. artikulua.– kontzeptua

SIZE=3> Artículo 55.– Concepto de nuevos desarrollos

1._ Garapen Berriak egoitzako eta jarduera ekonomikoko lurzoru berriak sortzeko Lurralde Plan Partzialak ezarritako eskuhartze modua da. Lurzoru horietarako erabilera Orokorra ezartzen du, eta baita dentsitate bat ere erabilera hori egoitzakoa edo mistoa bada.

1._ Los Nuevos Desarrollos es el modo de intervención establecido por el Plan Territorial Parcial en orden a la creación de nuevos suelos de residencia o actividad económica, para los que se fija un uso genérico y una densidad en el caso de que este uso sea residencial o mixto.

2._ Datozen urteetako hazkunde gauzatuko den eremuak dira; mugatutako eremuak gehienekoak dira. Hala ere, malguak dira eta ez dago ezarritako guztia nahitaez bete beharrik.

2._ Los Nuevos Desarrollos constituyen las superficies en las que se acota el crecimiento de los años futuros, su delimitación tiene carácter predeterminado en cuanto a que constituyen superficies máximas. No obstante, se trata de ámbitos flexibles que no deben ocuparse necesariamente en su totalidad. 3._ En el supuesto de delimitación de Áreas Mixtas, éstas requerirán una delimitación concreta en áreas diferenciadas: residencial y/o actividades económicas, que habrán de ser recogidas por los correspondientes instrumentos de Planeamiento General. Asimismo, podrán ser áreas de usos mixtos, residencial y de actividades económicas.

3._ Eremu mistoak mugatzen baldin badira, eremuok mugaketa zehatz bat izan beharko dute bereizitako eremuetan: egoitzakoa edota jarduera ekonomikoak, eta, horiek, Planeamendu Orokorreko dagokien tresnek jaso beharko dituzte. Horrez gainera erabilera mistoko, egoitzakoa eta jarduera ekonomikoak eremuak ere izan daitezke.

4._ Excepcionalmente los planeamientos municipales podrán proponer nuevas implantaciones urbanísticas exteriores a los ámbitos preferentes de suelo de Nuevos Desarrollos para nuevos asentamientos de actividades económicas y residenciales no previstos en el presente Plan.

4._ Udal planeamenduek, salbuespen gisa, Garapen Berrietako lurzoruetako lehentasunezko eremuetatik kanpoko hirigintza ezarpen berrietarako proposamenak egin ahal izango dituzte, alegia, Plan Partzialean aurreikusi gabeko jarduera ekonomikoko edo egoitzako ezarkuntza berriak finkatzeko.

Tales propuestas deberán cumplir en todo caso con los siguientes requisitos:

Alabaina, proposamen horiek ondorengo baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) La propuesta municipal precisará de una exhaustiva justificación de la actuación sobre la base de su interés social, su relación con el modelo territorial diseñado por el Plan Territorial Parcial e incorporando un análisis paralelo de los impactos territoriales que pudiera acarrear.

a) Udal proposamenak gizarte intereseko jarduerari buruzko justifikazio zorrotza eta Lurralde Plan Partzialak diseinatutako lurralde ereduarekin lotura izan beharko ditu, eta eragin ditzakeen lurralde inpaktuei buruzko azterketa egokia ere aurkeztu beharko du.

b) En todo caso, la posibilidad de propuesta de nuevas implantaciones urbanísticas se limitará a la previsión de crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes y directa e inmediatamente relacionados con aquellos.

b) Dena dela, hirigintza ezarpen berriak egiteko proposamen aukera aurretik dauden hiriguneetan eta haiekin zuzenean edo zeharka lotura duten hirigintza hazkundeen aurreikuspenak egitera eta mugatuko da.

c) Los nuevos suelos residenciales que se propongan por el planeamiento general municipal no supondrán ni un aumento en la cuantificación residencial establecida, ni un aumento en la extensión de la ocupación de suelo residencial propuesta en el Plan Territorial Parcial.

c) Udal planeamendu Orokorrak proposatuko dituen egoitzako lurzoru berriek ez dute ezarritako egoitza kopurua handitzerik eragingo ezta Lurralde Plan Partzialak proposatutako egoitzako lurzoruaren okupazioaren hedadura handitzerik ere.

5._ Los ámbitos grafiados como Nuevos Desarrollos en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial" tienen carácter de delimitaciones máximas.

5._ O.4 "Lurralde eredua" saileko planoetan ageri diren garapen berriko eremuak gehienekoak dira.

Artículo 56.– Grados de densidad

56. artikulua.– Dentsitate maila

1._ El Plan Territorial Parcial distingue para los Nuevos Desarrollos los siguientes grados de densidad:

1._ Lurralde Plan Partzialak honako dentsitate mailak bereizten ditu Garapen Berrietarako:

a) Baja densidad: aquellos desarrollos cuya densidad se sitúe entre 15 y 30 viviendas por hectárea

a) Dentsitate baxua: hektareako 15 - 30 etxebizitza.

b) Media densidad: aquellos desarrollos cuya densidad se sitúe entre 30 y 50 viviendas por hectárea

b) Dentsitate ertaina: hektareako 30 - 50 etxebizitza.

c) Alta densidad: aquellos desarrollos cuya densidad sea superior a 50 viviendas por hectárea, no considerando aceptable superar densidades de más de 75 viviendas por hectárea, limitación establecida por la Ley del Suelo, por lo que quedaría afectada por las modificaciones de la misma.

c) Dentsitate handia: hektareako 50 etxebizitza baino gehiago; hala ere, ez da onargarritzat hartuko hektareako 75 etxebizitza baino gehiago eraikitzea, horixe baita Lurzoruaren Legean ezarritako muga (hau aldatuz gero, aldaketak kontuan eduki beharko dira).

2._ En todos los ámbitos de Nuevos Desarrollos de media o alta densidad residencial con una densidad superior a 30 viviendas por hectárea se reservará un 15% del área para la ubicación de actividades económicas complementarias, entendiendo por tales los usos de comercio al por menor, oficinas, talleres, industria compatible con vivienda y todo tipo de usos dotacionales tales como asistenciales, socio-culturales, etc. Se fijarán coeficientes de ponderación relativa para las dotaciones menos lucrativas de manera que se facilite su implantación.

2._ Hektareako 30etik gorako etxebizitza-dentsitatea duten garapen berriko egoitza eremu guztietan azaleraren % 15 jarduera ekonomiko osagarrietarako gordeko da, hau da, txikizkako merkataritzarako, bulegoetarako, lantegietarako, etxebizitzekin bateragarriak diren industrietarako eta era guztietarako horniduretarako, hala nola asistentzia-zentroak, gizarte eta kultur zentroak, etab. Haztapen erlatiboko koefizienteak ezarriko dira irabazirik gutxien dituzten hornidurentzat, haien ezarpena errazagoa izan dadin.

3._ La densidad fijada para los Nuevos Desarrollos se refiere a los sectores que determine el Planeamiento General Municipal, excluidas las superficies destinadas a Sistemas Generales.

3._ Garapen Berriko eremuetarako ezarritako den-tsitatea Udal Plangintza Orokorrean finkaturiko sektoreetan baizik ez da aplikatuko, Sistema Orokorretarako eremuetan ez.

Artículo 57.– Régimen de intervención

57. artikulua.– Eskuhartze araubidea

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial tendrán la consideración de ámbitos de Nuevos Desarrollos aquellos ámbitos territoriales cuya capacidad para acoger nuevos desarrollos se encuentra limitada por criterios establecidos en este Plan Territorial Parcial atendiendo a elementos físicos, limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público, características topográficas o riesgos naturales existentes contemplados en el planeamiento sectorial.

1._ Lurralde Plan Partzialaren eraginetarako, aurretiaz zehazturiko edo baldintzaturiko mugaketa duten Garapen Berriko eremu izaera izango dute, elementu fisikoak, mugaketak edo jabari publikoaren babeserako zortasuna, topografia ezaugarriak edo planeamendu sektorialean jasotako natur arriskuak direla-eta, Lurralde Plan Partzial honek ezarritako irizpideetan garapen berriak hartzeko gaitasuna mugatuta duten lurralde eremuek.

2._ El régimen de intervención que establece el Plan Territorial Parcial para dichos ámbitos consiste en la remisión a los municipios incluidos en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial" con la correspondiente grafía, de la necesidad de adecuar sus correspondientes instrumentos de planeamiento, en el momento en el que procedan a la modificación o revisión de éstos, a los usos y, en el caso de suelos residenciales o mixtos, intensidades, que se señalan en tales Planos.

2._ Lurralde Plan Partzialak aipatutako eremuetarako ezartzen duen eskuhartze araubidea O.4 "Lurralde eredua" saileko planoetan dagokien grafiarekin sartuta dauden Udalerriei planeamenduko tresnak egokitzeko beharrizana dutela jakinaraztea da. Egokitzapena aipatutako planoetako erabileretara eta, egoitzako lurzoruen edo lurzoru mistoen kasuan, intentsitatera, aldatzerakoan edo berraztertzerakoan egin beharko dute.

3._ Los límites de los ámbitos preferentes de Nuevos Desarrollos de delimitación predeterminada definidos por el Plan Territorial Parcial podrán ser objeto de reajuste en los respectivos planeamientos municipales, cuando tal reajuste venga impuesto por los siguientes factores:

3._ Lurralde Plan Partzialak definitutako aurretiaz zehazturiko mugaketa duten Garapen Berrietako lehentasunezko eremuetako mugak birdoitu egin ahal izango dira dagozkien Udal Planeamenduetan, betiere birdoiketa horiek hurrengo eragileek eragindakoa denetan:

a) Alineaciones o líneas de edificación existentes

a) Lehendik dauden eraikuntzen lerrokadurak edo lerroak

b) Características topográficas del terreno

b) Lurraldearen topografia ezaugarriak

c) Existencia de arbolado u otros elementos de interés

c) Zuhaiztiak edo intereseko guneak daudenetan

d) Existencia de nuevos viales

d) Bide berriak daudenetan

El reajuste podrá determinar aumentos o disminuciones de las superficies delimitadas en los planos de este Plan Territorial Parcial, siempre que tal reajuste se corresponda con una precisión derivada de la escala de trabajo y responda a los criterios generales del presente Plan.

Birdoiketak Lurralde Plan Partzial honetako planoetan mugatutako azalerak handitzea edo txikitzea erabaki ahal izango du, baina, betiere, birdoiketa hori lan eskalak eragindako beharrizan baten ondorioa bada eta plan honetako irizpide Orokorrekin bat badator.

4._ A la hora de acometer su ordenación mediante el Planeamiento General Municipal se tendrá en cuenta que los ámbitos delimitados al efecto para Nuevos Desarrollos tienen capacidad para incluir los Sistemas Generales.

4._ Udal Plangintza Orokorraren bidez antolatzeko, kontuan izan behar da garapen berriko eremuetan sistema Orokorrak sar daitezkeela.

5._ Las superficies delimitadas para nuevos desarrollos podrán ser objeto de desarrollo por el planeamiento municipal en la proporción que les sea necesaria, sin que resulte de obligada utilización el total delimitado, y se verá obligado a categorizar de forma coherente, de acuerdo a las determinaciones establecidas para el medio físico, las zonas no utilizadas.

5._ Garapen berrietarako mugatutako eremuak behar den heinean garatu ahal izango dira Udal Plangintzaren bidez, hau da, ez da egongo lurzoru guztia erabili beharrik; gainera, erabiltzen ez diren guneak modu koherentean kategorizatu beharko dira, ingurunerako ezarritako zehaztapenen arabera.

6._ El Plan Territorial Parcial distingue los Nuevos Desarrollos condicionados por las servidumbres aeroportuarias que afectan a aquellos de carácter residencial y a las dotaciones educativas y sanitarias que se sitúen en la banda comprendida entre las líneas de 60 dB en la previsión actual y futura del Plan Director. Su desarrollo queda condicionado a la disminución real de los impactos sonoros producidos por la navegación aérea que confirmen evolución de huella de ruido, a través del procedimiento legalmente establecido.

6._ Lurralde Plan Partzialak aireportuetako zortasunek baldintzatzen dituzten garapen berriak bereizten ditu, hau da, Plan Zuzentzailearen egungo eta geroko aurreikuspenean 60 dB-ko lerroen arteko bandan kokatzen diren egoitzak eta hezkuntza- eta osasun-zuzkidurak. Horiek garatzeko, aire-nabigazioak sortzen dituen soinu-eraginak benetan murriztu behar izango dira eta, horrela, legez ezarritako prozeduraren bidez zarataren arrastoak bilakaera izan duela egiaztatu.

TITULO V:

V. TITULUA:

ETXEBIZITZA BEHARRIZANAK ETA EGOITZAKO

NECESIDADES DE VIVIENDA

LURZORUAREN ESKAINTZAREN

Y CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO

KUANTIFIKAZIOA

RESIDENCIAL

I. KAPITULUA:

CAPÍTULO I:

EGOITZAKO LURZORUAREN

MARCO-PROPUESTA DE SUELO

EREMU-PROPOSAMENA

RESIDENCIAL

SIZE=3> 58. artikulua.– Egoitzako lurzoruaren eremu-proposamena eta hori kuantifikatzeko irizpideak

SIZE=3> Artículo 58.– Marco-propuesta de suelo residencial y criterios de cuantificación de la misma

1._ Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetan ezarritakoaren arabera, Lurralde Plan Partzial honek egoitzako lurzoruaren Eremu-Proposamena zehaztu du, era horretako lurzoruaren garapena Arauon I. Tituluan ezarritako irizpideen arabera egin ahal izateko.

1._ El presente Plan Territorial Parcial configura, de conformidad con lo establecido en las Directrices de Ordenación Territorial, un Marco-Propuesta de suelo residencial de manera que se permita el desarrollo del suelo de dicha naturaleza de acuerdo con los criterios establecidos en el Título I de las presentes Normas.

2._ Aipatutako Eremu-Proposamena etxebizitza beharrizanen azterketaren arabera egin da, erreferentzia-tzat 16 urteko epemuga hartu da eta ondorengo eragileak hartu dira kontuan:

2._ Dicho Marco-Propuesta ha sido configurado sobre la estimación de las necesidades de vivienda tomando como referencia un horizonte de 16 años –teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) Epemuga hori zehaztu da Udal Planeamendu Orokorretako tresnetan 8 urteko epeko (tresna horien legezko indarraldi epea) beharrizanak aseko eta ezarriko direla bermatzeko hamasei urteko denbora erreferente hori egokientzat hartu delako.

a) Dicho horizonte ha sido determinado estimando que el mismo es el referente temporal idóneo para garantizar la satisfacción y plasmación en los respectivos instrumentos de Planeamiento General municipales de las necesidades por periodos de a 8 años, periodo de vigencia legal de tales instrumentos.

b) Etxebizitza beharrizan horien kuantifikazioan, neurtutako benetako beharrizanei harrotze koefizientea ezarri zaie eta, horrek, beharrizanei erantzungo zaiela bermatzen du.

b) En la cuantificación de tales necesidades de vivienda, se ha aplicado a las necesidades reales estimadas un coeficiente de esponjamiento, que garantiza la respuesta a tales necesidades.

3._ Lurralde Plan Partzial honek Udalerri bakoitzarentzat egin duen Eremu-Proposamena Arauotako IV. eranskinean, "Egoitzako Eskaintzaren Kuantifikazioa, Eremu-Proposamena", jaso da eta jarraian zerrendatutako eragile edo osagaien batuketaren emaitza izan da:

3._ El Marco-Propuesta elaborado por el presente Plan Territorial Parcial para cada municipio, recogido en el Anexo número IV "Cuantificación de la Oferta Residencial, Marco-Propuesta" de las presentes Normas, es el resultado de la suma de los factores o componentes que a continuación se enumeran:

• A) Osagaia: Eremu Funtzionalaren Kanpoko Oreka Berria.

• Componente A: Reequilibrio Externo del Área Funcional.

• B) Osagaia: Barruko Oreka Berria.

• Componente B: Reequilibrio Interno.

• C) Osagaia: Beharrizan Endogenoak.

• Componente C: Necesidades Endógenas.

• D) Osagaia: Bigarren Egoitzaren Eskaintza.

• Componente D: Oferta de Segunda Residencia.

4._ Aipatutako osagai horietatik, A) Osagaia "Eremu Funtzionalaren Kanpoko Oreka Berria" deritzona, Lurralde Plan Partzial honetako Eremu-Proposamenaren berezko elementua da.

4._ De dichos componentes, el denominado Componente A) "Reequilibrio Externo del Área Funcional" constituye un elemento propio del Marco-Propuesta del presente Plan Territorial Parcial.

Ondorioz, Osagai horren kontzeptua eta irispena hurrengo artikuluan agertzen da azalduta, eta gainontzeko osagaien definizioa Titulu honetako II. Kapituluan agertzen da.

En consecuencia, el concepto y alcance de tal Componente resulta expuesto en el artículo siguiente, constando la definición del resto de los componentes en el Capítulo II del presente Título.

5._ "Egoitzako Eskaintzaren Kuantifikazioa, Eremu-Proposamena" IV. eranskinean ezarritakoaren arabera, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak Eremu Funtzionaleko Egoitzako Lurzoruaren Eremu-Proposamena gehienekoen eta gutxienekoen sistema baten bidez kuantifikatzen du.

5._ De conformidad con lo dispuesto en el Anexo número IV "Cuantificación de la Oferta Residencial, Marco-Propuesta", el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano cuantifica el Marco-Propuesta de Suelo Residencial del Área Funcional mediante un sistema de máximos y mínimos.

59. artikulua.– a) Osagaia: Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren kanpoko oreka berria

Artículo 59.– Componente a): reequilibrio externo del área funcional del bilbao metropolitano

1._ Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetan ezarritakoaren arabera, A) Osagaiak Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren inguruko Eremu Funtzionalak berrindartzeko helburua du. Hori, berriz, hiri sisteman lidergo gaitasuna hobetzeko Lurralde Plan Partzial honen iradokitzaile diren lurraldearen oreka berriaren irizpideen arabera egingo du.

1._ El Componente A), de conformidad con lo dispuesto en las Directrices de Ordenación Territorial, tiene por finalidad proceder a un reforzamiento de las Áreas Funcionales colindantes al Área Funcional de Bilbao Metropolitano para mejorar su capacidad de liderazgo en el sistema urbano de conformidad con los criterios de reequilibrio territorial inspiradores del Plan Territorial Parcial.

2._ Irizpide horri jarraiki, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak inguruko Eremu Funtzional hauetarantz hedatzen du egoitzako eremuen hazkundea:

2._ Siguiendo tal criterio, el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano difunde el crecimiento residencial hacia las siguientes Áreas Funcionales colindantes.

• Mungiako Eremu Funtzionala 1.500 etxebizitza

• Al Área Funcional de Mungia: 1.500 viviendas

• Durangoko Eremu Funtzionala 600 etxebizitza

• Al Área Funcional de Durango: 600 viviendas

• Balmaseda-Zallako Eremu Funtzionala 450 etxebizitza

• Al Área Funcional de Balmaseda-Zalla: 450 viviendas

• Igorreko Eremu Funtzionala 450 etxebizitza

• Al Área Funcional de Igorre: 450 viviendas

• Laudioko Eremu Funtzionala 375 etxebizitza

• Al Área Funcional de Llodio: 375 viviendas

• Guztira 3.375 etxebizitza

• Total: 3.375 viviendas

Hedatu beharreko etxebizitzen batuketak, harrotuak edo bakanduak, guztira 6.750eko etxebizitza kopurua ematen du, eta horiek Eremu Funtzionalaren osotasunetik aterako dira.

El sumatorio de viviendas a difundir, mayoradas o esponjadas, asciende a un total de viviendas de 6.750, las cuales procederán del Área Funcional en su conjunto.

II. KAPITULUA:

CAPÍTULO II:

UDALERRIEK EGOITZAKO LURZORUAREN

CONCRECIÓN POR LOS MUNICIPIOS

EREMU-PROPOSAMENA ZEHAZTEA

DEL MARCO-PROPUESTA DE SUELO RESIDENCIAL

SIZE=3> 60. artikulua.– Udalerriek egoitzako etxebizitza kuantifikatzeko formula aplikatzea

SIZE=3> Artículo 60.– Aplicación por los municipios de la fórmula de cuantificación de la vivienda residencial

1._ Planeamendu Orokorra berrikusten duen Udalerrietako bakoitzak, Arau hauen 58. artikuluan ezarritako formularen arabera, zortzi urteko indarraldi epean Lurralde Plan Partzialak zenbat etxebizitza egitea baimentzen dion kalkulatu beharko du, eta hurrengo atalean aipatzen diren irizpideak hartu beharko ditu kontuan horretarako.

1._ Cada municipio que revise su planeamiento general deberá realizar el cálculo de las viviendas que le permite ejecutar el Plan Territorial Parcial para un periodo de vigencia de ocho años de conformidad con la fórmula expuesta en el artículo 58 de las presentes Normas, teniendo en consideración los criterios a que se hace mención en los apartados siguientes.

2._ A) osagaia ez da kontuan hartuko, izan ere, honen aurreko Kapituluan jasota dagoen Eremu-Proposamenaren berezko elementua delako.

2._ El Componente A) no deberá ser tomado en consideración por constituir un elemento propio del Marco-Propuesta contenida en el Capítulo precedente.

3._ B) eta D) osagaiak, hurrenez hurren Arauotako 61. eta 63. artikuluetan aipatuko direnak, balio etengabeak dira.

3._ Los Componentes B) y D) a que se hará mención respectivamente, en los artículos 61 y 63 de las presentes Normas, constituyen valores constantes.

4._ C) osagaia planeamendu Orokorreko dagozkion tresnek zehaztu beharko dute, Arau hauetako 62. artikuluak ezarritakoaren arabera.

4._ El Componente C) deberá ser concretado por los respectivos instrumentos de planeamiento general en los términos expuestos en el artículo 62 de las presentes Normas.

5._ B) osagaiaren alderdi bikoitza, gehienekoa eta gutxienekoa, kontuan hartuta, artikulu honetako lehen atalean adierazitako formularen aplikaziotik kuantifikaziorako balio bi lortuko dira, gehienekoa eta gutxienekoa, hurrengo atalean ezarritakoa salbuetsita.

5._ Teniendo en consideración la doble vertiente, máximo y mínimo, del Componente B), de la aplicación de la fórmula descrita en apartado primero del presente artículo se obtendrán dos valores de cuantificación, uno máximo y otro mínimo, a salvo de lo dispuesto en el apartado siguiente.

a) Gehieneko balioa: Balio honek erreferentzia epean Udalerri bakoitzak gaur egungo etxebizitza kopurua zenbat etxebizitzatan handi dezakeen zehazten du, eta Udal planeamenduko tresnek ezin izango dute kopuru hori gainditu.

a) El valor máximo: Dicho valor determina el número máximo de viviendas en que cada municipio podrá incrementar su parque actual para el período de referencia, no pudiendo ser rebasado por los instrumentos de planeamiento municipales.

b) Gutxieneko balioa: Balio honek Udal planeamenduak erreferentzia epean bermatu beharko duen gutxieneko etxebizitza kopura zehazten du.

b) El valor mínimo: Dicho valor determina el número mínimo de viviendas que el planeamiento municipal deberá garantizar para el período de referencia.

6._ B) Osagaiak balio bat baino ez duen Udalerrietan, alegia, gehieneko eta gutxienezko baliorik ez duen Udalerrietan, Lurralde Plan Partzial honetan ezarritako kuantifikazioak ez dira lotesleak izango.

6._ En aquellos municipios en que el Componente B) tenga un único valor, careciendo por tanto de elementos máximos y mínimos, la cuantificación establecida en el presente Plan Territorial Parcial no tendrá carácter vinculante.

Udalerri horietan, etxebizitza kopuruaren hazkundea, dagoeneko eraikita dagoen ondasunaren optimizazioa, berrikuntza edo Dentsitate Berrien operazioen bidez egingo da batez ere.

En dichos municipios, el incremento del parque residencial se producirá, fundamentalmente, mediante operaciones de Optimización del Patrimonio Edificado, Renovación en su caso , o Redensificación.

Atal honetan ezarritakoak ondoko Udalerriotan dauka eragina: Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Bilbo, Etxebarri, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapagaran, Ugao, Zaratamo.

Los municipios afectados por lo dispuesto en el presente apartado son los siguientes: Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Bilbao, Etxebarri, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trapaga, Ugao-Miravalles, Zaratamo.

7._ Kapitulu honetan aipatzen diren Arauotako V. eranskineko, "Egoitzako Eskaintzaren Kuantifikazioa, 8 urterako Aplikazio Koadroa" deritzoneko, irizpideen aplikaziotik ateratzen den egoitzako lurzoru eskaintzaren emaitza zehazten du Lurralde Plan Partzialak. Koadro hori, Udalerriek C) Osagaia zehazteko beharrizana dutenez gero, ez da loteslea izango.

7._ El Plan Territorial Parcial concreta la oferta de suelo residencial resultante de la aplicación de los criterios a que se hace mención en el presente Capítulo en el Anexo V "Cuantificación de la Oferta Residencial, Cuadro de Aplicación a 8 años" de las presentes Normas. Dicho cuadro, habida cuenta de la necesidad de concreción del Componente C) por los Municipios, no tendrá carácter vinculante.

8._ Baldin eta, salbuespen moduan, LPPk proposatzen duen zenbatekoketa Udaleko Plangintza Orokorrari aplikatzerakoan gehieneko baloreak ez badu lekurik ezarri diren garapen berrien mugaketan, lehentasuna izango du delako mugaketa grafiko horren emaitzako zenbatekoketak, gertaera horrek Udalerriaren abegirako kapazitatea beteta dagoela frogatuko lukeelako.

8._ En el supuesto excepcional de que al aplicar la cuantificación propuesta por el PTP al Planeamiento General Municipal, el valor máximo no tuviera cabida en la delimitación de los Nuevos Desarrollos establecidos, prevalecerá la cuantificación que se derive de dicha delimitación gráfica, dado que este hecho constataría la colmatación de la capacidad de acogida del municipio.

61. artikulua.– B) Osagaia: Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalaren barruko oreka berria

Artículo 61.– Componente B): reequilibrio interno del Área Funcional del Bilbao Metropolitano

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, barruko oreka berriaren elementu izaera dute Arauotako VI. eranskinean, "Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Barruko Oreka Berria" deritzonean, jasota dauden gehieneko eta gutxieneko elementuek, eta Planak berak I. Tituluan Eremu Funtzionalaren barruko oreka lortzeko helburuarekin proposatu duen ereduarekin bat datozenak.

1.– Tienen la consideración de elementos de reequilibrio interno, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellos componentes de máximos y mínimos recogidos en el Anexo VI "Reequilibrio Interno del Área Funcional del Bilbao Metropolitano" de las presentes Normas, y que responden al modelo propuesto por el propio Plan en el Título I con el fin de obtener un equilibrio interno en el Área Funcional.

2._ Gehieneko eta gutxieneko elementu horiek lortzeko kontuan hartu diren irizpideak honako hauek dira:

2.– Los criterios tomados en consideración para hallar dichos máximos y mínimos han sido los siguientes:

a) Planeamenduaren gaitasuna.

a) La capacidad vacante del planeamiento.

b) Udalerri finkatuen gaitasuna. Udalerrian lurzoruaren eskuragarritasuna agortu dutenak edo agortzekotan direnak hartzen dira Udalerri finkatutzat.

b) La capacidad de los municipios consolidados, entendiendo como tales aquellos que han agotado la disponibilidad de suelo en su término municipal o se encuentran próximos a agotarla.

Aurrekoaren arabera:

De conformidad con lo anterior:

i._ Egindako Lurralde Azterketaren ondorioz, Udalerria beraren beharrizan esponjatu endogenoei erantzuteko gai ez den kasuetan, barruko oreka berriaren osagaia negatiboa izango da. Balore horrek Udalerriaren beharrizan esponjatu endogenoei erantzuteko beharrezkoak diren etxebizitzen kopurua zenbatzen du.

I._ En aquellos supuestos en que, como consecuencia del Análisis Territorial realizado, el municipio sea considerado incapaz para dar respuesta a sus propias necesidades endógenas esponjadas, el componente de reequilibrio interno tendrá signo negativo. Dicho valor cuantifica el número de viviendas necesarias para cubrir las necesidades endógenas esponjadas del municipio.

Udalerri horientzat, orientazio gisa, egoitzako eskaintzarako gutxi gorabeherako kopuru batzuk ezarri dira eta ondare eraikiaren optimizazioaren bidez, Barruko Birmoldaketa eragiketen bidez edo Hiri Lurzorua finkatuta bete beharko dituzte kopuru horiek.

Para estos municipios se establecen unas cantidades estimadas de oferta residencial de carácter orientativo a satisfacer mediante la optimización de su Patrimonio Edificado. operaciones de Reforma Interior o consolidación de su Suelo Urbano.

ii._ Lurzoru berria finkatzeko, kolonizatzeko gaitasunik ez duten Udalerrien kasuetan, B) Osagaiak izaera bakarra eta ez loteslea izango du, hurrengo paragrafoan zehaztutakoaren eraginetarako. Udalerri hauetan frogatu da nahi dena baino baxuagoa dela eta ezinezkoa da horri kotarik jartzea.

ii._ En aquellos supuestos en que los municipios no dispongan capacidad de colonización de nuevo suelo, el Componente B) tendrá carácter único y no vinculante, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo siguiente. En estos municipios se constata que la oferta es inferior a la deseable, no pudiendo establecer cotas a la misma

c) Lurralde Plan Partzialak proposaturiko azalera berriak. "Garapen Berriak" deritze.

c) Nuevas superficies propuestas por el Plan Territorial Parcial, denominadas "Nuevos Desarrollos".

Hirugarren irizpide hau Udalerrien edukiera adierazten duena da. Eremu hauetarako proposatutako mugaketa gehienezko azaleratzat jo behar da, baina honek ez du esan nahi horiek osorik okupatu behar direnik, eta dentsitate-tarte bat ezarriko zaie.

Este tercer criterio es el que representa la capacidad de acogida de los municipios. La delimitación propuesta para estos ámbitos tiene el carácter de superficie máxima, sin que ello suponga la obligatoriedad de ocupación de los mismos en su totalidad, asignándoseles una horquilla de densidades.

Gutxieneko eta gehieneko baloreetatik sortzen den egoitza-kopurua, Udalerri guztietan, Alde Funtzional osorako egoitza-eskaintzak etxebizitzaren arloko berezko beharrizanak betetzen dituela bermatzeko bestekoa izan behar da.

El cómputo residencial resultante de los valores mínimos y de los máximos, en el total de los municipios, ha de ser tal que garantice que la oferta residencial para la totalidad del Área Funcional posibilite cubrir sus propias necesidades de vivienda.

Gehieneko baloreen batuketak Alde Funtzionalaren beharrizan endogenoak, 2ko koefiziente batek harrotuta, bete behar ditu.

La suma de los valores máximos debe satisfacer las necesidades endógenas del Área Funcional, esponjadas por un coeficiente igual a 2.

Gutxieneko baloreen batuketak, aldiz, Alde Funtzionalaren beharrizan endogenoak, 1,5eko koefiziente batek harrotuta, bete behar ditu.

En el caso de la suma de los valores mínimos, su resultado debe satisfacer las necesidades endógenas, esponjadas por un coeficiente igual a 1,5.

3._ Aurreko ataletan ezarritakoaren arabera, VI. eranskinak, "Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Barruko Oreka Berria" deritzonak, gehieneko eta gutxieneko balioak jasotzen ditu.

3.– De conformidad con lo dispuesto en los apartados precedentes, el Anexo VI "Reequilibrio Interno del Área Funcional del Bilbao Metropolitano" recoge unos valores máximos y mínimos.

4._ Horretarako, Udalerri bakoitzeko gehieneko eta gutxieneko baloreen definizioa eta lotura 60.5 eta 60.6 artikuluetan daude jasota.

4.– A tal efecto, la definición y vinculación de los respectivos valores máximo y mínimo de los municipios se recoge en el artículo 60 en los puntos 5 y 6.

62. artikulua.– C) Osagaia: beharrizan endoge-noak

Artículo 62.– Componente C): necesidades endógenas

1._ C) Osagaia, "Beharrizan Endogenoak", datozen urteotarako aurreikusitako familien batez besteko tamaina txikitu egingo denez, etxebizitza beharrizana handitu egingo dela kontuan hartuta dator zehaztuta.

1._ El Componente C) "Necesidades Endógenas" viene determinado por el incremento de las necesidades de vivienda derivado de la disminución progresiva del tamaño medio familiar prevista para los próximos años.

2._ C) Osagaia Eremu Funtzionalaren barruan dagoen Udalerri bakoitzak zehaztu beharko du eta, horretarako, formula hau erabili beharko du:

2._ El Componente C) deberá ser concretado por cada uno de los Municipios incluidos en el ámbito del Área Funcional de acuerdo con la siguiente fórmula:

C) Osagaia = [B(e)/FBT(e) – B(b)/FBT(b)] x 3

SIZE=3>Componente C = [P(h)/TMF(h) – P(b)/TMF(b)] x 3

Non:

Donde:

• B(b): Biztanleria hasierako urtean

• P(b): Población en el año inicial

• B(e): Epemugarako aurreikusitako biztanleria (b+8 urte)

• P(h):. Población prevista en el año horizonte (b+8 años)

• FBT(b): Familiaren Batez Besteko Tamaina hasierako urtean

• TMF(b): Tamaño Medio Familiar en el año inicial

• FBT(e): Epemugarako aurreikusitako Familiaren Batez Besteko Tamaina (b + 8 urte)

• TMF(h): Tamaño Medio Familiar previsto en el año horizonte (b + 8 años)

3._ Aurreko atalean idatzitako formula aplikatzeko Udalerri bakoitzak hurrengo alderdi hauek hartu beharko ditu kontuan:

3._ Para la aplicación de la fórmula transcrita en el apartado anterior, los respectivos Ayuntamientos deberán tener en consideración los siguientes aspectos:

a) Planeamendu Orokorreko tresna bakoitza izapidetu baino lehen, hasierako urteko biztanleriari eta Familiaren Batez Besteko Tamainari –B(b) eta FBT(b)– buruzko datuak lortzeko ikerketak eguneratu ahal izango dira, baita epemugarako aurreikusitako biztanleriari buruzko datua ere –B(e)–.

a) Con carácter previo a la tramitación de los correspondientes instrumentos de planeamiento general, podrán actualizarse los estudios a partir de los cuales se obtengan los datos de población y Tamaño Medio Familiar en el año inicial -P(b) y TMF(b)- así como el dato de población prevista para el año horizonte -P(h)-.

b) Epemugarako aurreikusitako Familiaren Batez Besteko Tamaina – FBT(e)– Arauotako XI. eranskineko, "FBTren Aurreikusitako Garapena Bilbo Metropolitarrean" deritzoneko, koadrotik lortu behar da; hau da, Udalerri bakoitzeko FBT(b) parametroa eguneratu behar da eta, horretarako, aipatutako eranskinean jasota dagoen urteko mailakako urripen indizea (UMUI) aplikatu behar da, eta indize hori, erreferentzia urtearen arabera, 0,02 eta 0,03 artekoa izango da. 2018tik aurrera progresio baliokidea aplikatuko da.

b) El dato del Tamaño Medio Familiar previsto en el año horizonte -TMF(h)- deberá ser obtenido a partir del cuadro contenido en el Anexo VII "Evolución Prevista del TMF en el Bilbao Metropolitano" de las presentes Normas, mediante actualización del parámetro TMF(b) propio de cada municipio aplicando el índice de disminución anual progresivo (IDAP) que se recoge en dicho Anexo y que oscila entre el 0,02 y 0,03 según el año de referencia. Se aplicará una progresión similar en los años posteriores a 2018.

4._ Aurreko ataletan ezarritakoari kalterik egin gabe eta izaera ez loteslez, Lurralde Plan Partzialak, horretarako egindako Lurralde Ikerketen arabera, C) Osagaia Udalerrika zehazten du.

4._ Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con carácter no-vinculante, el Plan Territorial Parcial concreta el Componente C) por municipios, de acuerdo con los Estudios Territoriales realizados al efecto.

63. artikulua.– D) osagaia: bigarren egoitzaren eskaintza

Artículo 63.– Componente d): oferta de segunda residencia

Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetan ezarritakoaren arabera, D) Osagaiaren, "Bigarren Egoitzaren Eskaintza", helburua Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren lurralde ereduak hala eskatzen duen Udalerrietan bigarren egoitza ahalbidetzea da. Hori Arauotako VIII. eranskinean dago jasota, "Bigarren Egoitzaren Eskaintza" deritzonean, hain zuzen ere. Arestian aipatu den VIII. eranskinean ematen diren baloreek gehieneko mugen izaera dute.

De conformidad con lo dispuesto en las Directrices de Ordenación Territorial, el componente D) "Oferta de Segunda Residencia", cuyo fin es, posibilitar la segunda residencia en aquellos municipios en que la materialización del modelo territorial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano así lo requiera, se contiene en el Anexo VIII "Oferta de Segunda Residencia" de las presentes Normas. Los valores recogidos en el citado Anexo VIII tienen carácter de límite máximo.

III. KAPITULUA:

EGOITZAKO LURZORU ESKAINTZAREN

CAPÍTULO III:

EZAUGARRIAK

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA

SIZE=3> 64. artikulua.– Egoitzako lurzoru eskaintzaren ezaugarriak

DE SUELO RESIDENCIAL

1._ Egoitzako lurzoru eskaintzari dagokionez hurrengo elementu hauek bereizten ditu Lurralde Plan Partzialak:

SIZE=3> Artículo 64.– Caracterización de la oferta de suelo residencial

a) Dentsitatea

1._ El Plan Territorial distingue los siguientes elementos en orden a la caracterización de la oferta de suelo residencial:

b) Tipologia

a) Densidad

c) Babestutako etxebizitza

b) Tipología

d) Bigarren egoitza

c) Vivienda protegida

e) Lurraldean sartzeko guneak

d) Segunda residencia

2._ Udalerriek, planeamendu tresnak idazterakoan, datozen artikuluetan ezarritakoaren arabera islatu beharko dituzte egoitzako eskaintzaren ezaugarri elementuak.

e) Núcleos de acceso al territorio

65. artikulua.– Dentsitatea

2._ Los municipios, en la redacción de los correspondientes instrumentos de planeamiento, deberán reflejar los elementos de caracterización de la oferta residencial de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitatea garapen eremu bakoitzean hektareako onartutako etxebizitza kopurua da. Dentsitate hori emaitzako arloaren azalerari aplikatuko zaio eta uste izango da garapen berrietarako ondore horretarako mugatu diren esparruek sistema Orokorrak sartzeko kapazitatea dutela.

Artículo 65.– Densidad

2._ Dentsitatearen parametroa (etxe/bizt.) eraikitako 120m2 dituen etxebizitza ereduari dagokio. Garatu beharreko etxebizitza ereduaren arabera etxebizitza kopurua %15 gehitu ahal izango da, baina, eraikitako 120m2 dituen etxebizitza ereduaren azaleraren dentsitate parametroa ezarri ostean lortzen den azalera osoa mantentzen bada betiere.

1._ La densidad se define a los efectos del presente Plan Territorial Parcial como el número de viviendas por hectárea admitido en cada ámbito de desarrollo. Dicha densidad será de aplicación a la superficie del sector resultante, entendiendo que los ámbitos delimitados al efecto para nuevos desarrollos tienen capacidad para incluir los Sistemas Generales.

3._ Lurralde plan partzialak hiru Dentsitate eredu edo maila ezartzen ditu:

2._ El parámetro de densidad (viv/ha) se considera relativo a una vivienda tipo de 120 m2 construidos. En función del tipo de viviendas a desarrollar se podrá incrementar el número de viviendas hasta un máximo de un 15% siempre que se mantenga la superficie total asignada resultante de la aplicación del parámetro de densidad de la superficie de 120 m2 construidos de la vivienda tipo.

a) Dentsitate baxua: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitate baxuko eremu izaera izango dute O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan adierazitako eremuetan hektareako 15 eta 30 arteko etxebizitza kopurua duten eremuek.

3._ El Plan Territorial Parcial establece tres tipos o niveles de Densidad:

b) Dentsitate ertaina: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitate ertaineko eremu izaera izango dute O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan adierazitako eremuetan hektareako 30 eta 50 arteko etxebizitza kopurua duten eremuek.

a) Baja densidad: Tendrán la consideración de zonas de baja densidad, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquéllas zonas identificadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", en las cuales el número de viviendas por hectárea deberá oscilar entre las 15 y las 30.

c) Dentsitate handia: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitate handiko eremu izaera izango dute O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan adierazitako eremuetan hektareako 50 etxebizitza baino gehiago dituzten eremuek. Salbuespenak salbu, eta lurzoruaren eta hiri-antolaketaren inguruko indarreko araudiaren arabera, dentsitateak ez du hektareako 75 etxebizitzako kopurua gaindituko.

b) Media densidad: Tendrán la consideración de zonas de media densidad, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquéllas zonas identificadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", en las cuales el número de viviendas por hectárea deberá oscilar entre las 30 y las 50.

66. artikulua.– Tipologia

c) Alta densidad: Tendrán la consideración de zonas de alta densidad, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquéllas zonas identificadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", en las cuales el número de viviendas por hectárea deberá ser superior a 50. Salvo excepciones y de conformidad con la vigente legislación en materia de suelo y ordenación urbana, esta densidad no deberá superar las 75 viviendas por hectárea, limitación esta última establecida por la Ley del Suelo, por lo que quedaría afectada por las modificaciones de la misma.

1._ Lurralde Plan Partzialak, elementu bereizgarri honen bitartez, aurreko artikuluan aipatutako dentsitateen arabera zein motatako etxebizitzak eraiki daitezkeen definitzen du.

Artículo 66.– Tipología

2._ Lurralde Plan Partzialak onartzen dituen eraikuntza-tipologiak hurrengo hauek dira:

1._ Por medio del presente elemento caracterizador el Plan Territorial Parcial define el tipo de viviendas que se deberán construir en función de las densidades mencionadas en el artículo anterior.

a) Dentsitate baxua:

2._ Las tipologías edificatorias que admite el Plan Territorial Parcial son las siguientes:

Etxebizitzak dentsitate baxuan sortu behar diren eremuetan, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzial honek onartutako tipologiak honakoak izango dira:

a) Baja densidad:

i.– Etxebizitza isolatua

En los ámbitos en que corresponda la creación de viviendas en baja densidad, las tipologías admitidas por el presente Plan Territorial Parcial serán las siguientes:

ii.– Etxebizitza parekatua

i.– Vivienda aislada

iii.– Txalet erantsia

ii.– Vivienda pareada

iv.– Garaiera baxuko etxebizitza eraikina

iii.– Chalet adosado

Etxebizitza isolatuek, parekatuek eta txalet erantsiek lorategi pribatua izan beharko dute.

iv.– Vivienda colectiva de baja altura

Lurralde Plan Partzialeko lurralde ereduaren arabera egokientzat hartzen den etxebizitza eredua garaiera baxuko etxebizitza eraikina da.

Las viviendas aisladas, pareadas y los chalets adosados deberán ir acompañadas de una parcela de jardín privado.

b) Dentsitate ertaina:

El tipo de vivienda que, según el modelo territorial del Plan Territorial Parcial se considera como más adecuado es el de vivienda colectiva de baja altura.

Etxebizitzak dentsitate ertainean sortu behar diren eremuetan, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzial honek onartutako tipologiak 4 eta 5 solairu arteko muga duten etxalde irekiko edo itxiko ereduarekin bat datozenak dira.

b) Media densidad:

Aipatutako tipologia horiek 56. artikuluan definitutako ekipamenduetarako eta ekonomi jarduera osagarrietarako azalera bat izango dute gordeta, hartzen duten eremuaren aprobetxamenduko % 15, hain zuzen ere.

En los ámbitos en que corresponda la creación de viviendas en media densidad, las tipologías admitidas por el presente Plan Territorial Parcial son las ajustadas al modelo de manzana abierta o cerrada con una limitación de altura entre 4 y 5 plantas.

c) Dentsitate handia:

Dichas tipologías tendrán reservada una superficie para equipamientos y actividades económicas complementarias, definidas en el artículo 56, de aproximadamente un 15% del aprovechamiento del ámbito en el que se incluyan.

Etxebizitzak dentsitate handian sortu behar diren eremuetan, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzial honek onartutako tipologiak etxalde itxiko ereduarekin bat datozenak dira. Hala ere, eremu komun askeak dituzten etxalde irekikoak ere izan daitezke eta batez bestekoa baino garaiera handiagoa eduki ahal izango dute.

c) Alta densidad:

Hala ere, eraikuntza horietan gutxi gorabehera eremuaren aprobetxamenduko % 15eko azalera 56. artikuluan definitutako ekipamenduetarako eta ekonomi jarduera osagarrietarako gorde beharko da.

En los ámbitos en que corresponda la creación de viviendas en alta densidad, las tipologías admitidas por el presente Plan Territorial Parcial serán principalmente las relacionadas con el modelo de manzana cerrada, si bien podrán responder al concepto de manzana abierta con espacios libres comunes y una mayor altura que la media.

67. artikulua.– Etxebizitza lortzearen arloko neurriak

En todo caso, en dichas edificaciones deberá reservarse una superficie destinada a equipamientos y actividades económicas complementarias, definidas en el artículo 56, de aproximadamente, un 15% del aprovechamiento del área.

Udal plangintza orokorrak babes ofizialeko edo, hala denean, babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko izango den lurzorua kalifikatu beharko du, etxebizitza horiek estandar hauek ezarri eta arautzeaz arduratzen den indarreko legeriak xedatutako zenbatekoan eta baldin-tzetan egin beharko direlarik.

Artículo 67.– Medidas en materia de acceso a la vivienda

68. artikulua.– Bigarren egoitza

El planeamiento general municipal deberá calificar suelo destinado a la construcción de viviendas de protección oficial o, en su caso, de protección pública, en la cuantía y en las condiciones que disponga la legislación vigente encargada de establecer y regular estos estándares.

1._ Lurralde Plan Partzialak bigarren egoitzako eskaintza hartzeko gaitasun handiena duten eremuetara bideratzea gomendatzen du (Balmaseda-Zalla, Laudio, Igorre eta Mungialdea).

Artículo 68.– Segunda residencia

2._ Aurreko paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideek helburu horretarako zehaztutako Udalerrietan onargarritzat joko dira bigarren egoitzarako sustapen operazioak, Udalerri hauetan alegia: Abanto-Zierbena, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Muskiz, Plentzia, Sopela, Zeberio eta Zierbena.

1._ Desde el Plan Territorial Parcial se recomienda canalizar la oferta de segunda residencia a las áreas funcionales próximas con mayor capacidad de acogida (Balmaseda-Zalla, Llodio, Igorre y Mungialdea).

69. artikulua.– Lurraldean sartzeko guneak

2._ Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran admisibles operaciones de promoción de segunda residencia en aquellos municipios definidos por las Directrices de Ordenación Territorial para ese fin: Abanto y Zierbena, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Muskiz, Plentzia, Sopelana, Zeberio y Zierbena.

1._ Lurralde Plan Partzialak, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetako XII.6 kapituluan ezarritakoaren arabera, Lurraldean Sartzeko Gunetzat hartzen ditu Zeberio eta Lemoiz.

Artículo 69.– Núcleos de acceso al territorio

2._ Aipatutako bi Udal mugarte horien eremuan, eta dagokion aplikazio araudia ezartzeko, Lurralde Plan Partzialak honakoak bereizten ditu:

1._ El Plan Territorial Parcial, de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII.6 de las Directrices de Ordenación Territorial, identifica como Núcleos de Acceso al Territorio los asentamientos de los municipios de Zeberio y Lemoiz.

a) Udalerri bakoitzeko herriguneak

2._ En el ámbito de dichos términos municipales y a los efectos de establecer la correspondiente normativa de aplicación el Plan Territorial Parcial distingue:

b) Gainerako ezarkuntza guztiak. Hau da, nekazaritza eta egoitza ezarkuntzak, eta lurraldearen inguru naturaleko baliabideen ekoizpena garatzeko beharrezkoak diren eta haien mende dauden ekipamendu ezarkuntzak hartzen dituztenak.

a) El núcleo urbano principal de cada municipio

3._ Lurralde Plan Partzialak datozen ataletan ezarritako eskuhartze araubideak eta Lurraldean Sartzeko Gune horien mugaketa zehatza bi Udalerrietako planeamendu Orokorretako tresnetan sartu beharko dira, tresnon Berrikuspena edo Aldaketa egingo dutenean.

b) El resto de asentamientos existentes, que se caracterizan por albergar los asentamientos agrícolas, residenciales y equipamientos dependientes y necesarios para poder desarrollar la producción de los recursos del medio natural en el territorio.

Aipatutako eskuhartze araubidearen garapen zehatza bi Udalek egin beharko dute.

3._ El régimen de intervención dispuesto por el Plan Territorial Parcial en los apartados siguientes, así como la concreta delimitación de estos Núcleos de Acceso al Territorio habrá de ser incorporado por los instrumentos de planeamiento general de ambos municipios en el momento en que procedan a su Revisión o Modificación.

4._ Bi herrigune ereduentzako izaera komunez, Zeberioko eta Lemoizko Udaletako planeamendu tresnek, aurreko atalean ezarritakoaren arabera, hurrengo eduki hauek bermatu beharko dituztela ezartzen du Lurralde Plan Partzialak:

El desarrollo pormenorizado de dicho régimen de intervención habrá de realizarse por los respectivos Ayuntamientos.

a) Herriaren irudia hobetzeko neurriak hartu beharko dituzte.

4._ Con carácter común para ambas clases de núcleos, el Plan Territorial Parcial determina la necesidad de que los instrumentos de planeamiento de los municipios de Zeberio y Lemoiz, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, garanticen los siguientes contenidos:

b) Eraikitako ondarea zaharberritzeko eta baliozta-tzeko neurriak hartu beharko dituzte.

a) La adopción de medidas para la mejora de la imagen urbana.

c) Bigarren egoitzaren fenomenoa antolatzeko neurriak hartu beharko dituzte.

b) La adopción de medidas para la renovación y puesta en valor del patrimonio edificado.

d) Oinarrizko sarrera, zerbitzu eta ekipamendu azpiegiturak nabarmen hobetzeko neurriak hartu beharko dituzte.

c) La adopción de medidas para la ordenación del fenómeno de la segunda residencia.

5._ Artikulu honetan "gainerako ezarkuntza guztiak" gisa izendatutako Zeberioko eta Lemoizko Lurraldean Sartzeko Guneetarako, Lurralde Plan Partzialak honako irizpide hauek ezartzen ditu erabilera araubideari dagokionez:

d) La adopción de medidas para la mejora sustancial en todas las infraestructuras básicas de accesibilidad, servicios y equipamientos.

a) Eremu horietan egoitzako erabileraren alde egingo da.

5._ Para los Núcleos de Acceso al Territorio existentes en los municipios de Zeberio y Lemoiz considerados por el apartado segundo del presente artículo como "resto de asentamientos", el Plan Territorial Parcial establece los siguientes criterios en cuanto al régimen de usos:

b) Baimendutako erabilera izaera ondorengo hauek izango dute:

a) El uso propiciado de tales ámbitos será el residencial.

i.– Kontrolatutako mendi-ibilaldiak

b) Tendrán la consideración de usos permitidos los siguientes:

ii.– Lizentziarik edo baimenik behar ez duten jolasaldi erabilerak

i.– Senderismo controlado

iii.– Larre-belardiak kontrolatuta sortzea eta mantentzea

ii.– Usos recreativos que no precisen licencia ni autorización

iv.– Belar-botikak erabiltzeko mugaketa duten nekazaritza erabilerak

iii.– Formación y mantenimiento de praderas de forma controlada

v.– Baso naturala zaintzeko eta birsortzeko baso erabilerak

iv.– Uso agrícola con limitaciones en la aplicación de herbicidas

vi.– Ekipamenduak

v.– Uso forestal de conservación y regeneración del bosque natural

vii.– Hotel-erabilerak

vi.– Equipamientos

VI. TITULUA:

vii.– Hotelero

JARDUERA EKONOMIKOAK: OREKA

TITULO VI:

BERRI ESTRATEGIKOA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SIZE=3> 70. artikulua.– Arduera ekonomikoetarako lurzoruaren sailkapena

REEQUILIBRIO ESTRATÉGICO

Lurralde Plan Partzialak jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren sailkapen hau egiten du lurzoru bakoitzari emandako erabilera nagusien arabera:

SIZE=3> Artículo 70.– Clasificación del suelo de actividades económicas

1._ Industriala: Jarduera ekonomikoak egiteko lurzorua da eta horren barruan sartzen dira ekoizteko eta biltegiratzeko jarduerak egiteko instalazio guztiak. Bada, horren barruan mota hauek bereizten dira:

El Plan Territorial Parcial establece la siguiente clasificación del suelo de actividades económicas en función de los usos principales asignados a cada clase de suelo:

i.– Formatu Handiko Ekoizpeneko Industriala: berezko ekoizpen eta biltegi jardueretarako eremuak biltzen dituen jarduera ekonomikoetarako lurzorua da. Bertan, aurretiaz dauden lehengaien bitartez ondareak sortzen edo eraldatzen dituzte.

1._ Industrial: es el suelo de actividades económicas que comprende todo tipo de instalaciones destinadas a actividades de producción y almacenamiento en el que se distinguen los siguientes tipos:

Lurzoru honen barruan sartzen dira euren garapenerako, merkatugaien trafiko astunaren menpean egoteagatik, esparru jakinak, azalerari dagokionez dimentsio jakinak, behar dituzten garapenak.

i.– Industrial Productivo de gran formato: es el suelo de actividades económicas que comprende áreas destinadas a actividades de producción propiamente dicha y a su almacenamiento, obteniendo o transformando bienes a partir de materias primas preexistentes.

Ekoizpen prozesuek ingurunean izaten duten eragina dela-eta, haiek eremu zehatzetan jartzea proposatzen da, alegia, egoitzako eremuetatik eta ekipamenduetatik kanpo, ingurumen eraginak zuzentzeko neurri egokiak derrigorrez aplikatzeari buruz ezar daitekeen araudi sektorialari kalterik egin gabe.

Comprende este suelo actividades que necesitan para su desarrollo de ámbitos concretos, de cierta dimensión superficial, debido a su dependencia del tráfico pesado de mercancías.

ii.– Formatu Txiki eta Ertaineko Ekoizpeneko industriala: beharrizan funtzionalengatik garatzeko azalera sail handiak behar ez dituen ekoizteko eta biltegiratzeko industriak atzemateko jarduera ekonomikoen lurzorua da. Maila tradizionalean industri poligonoetan antolatzen dira eta hobetsi egiten dira hiriguneei lotuta kokatzen direnak.

Por la repercusión que suelen tener los procesos productivos en el entorno se propone su ubicación en espacios específicos, exteriores a los núcleos de residencia y de los equipamientos, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sectorial aplicable en cuanto a la implantación obligada de las adecuadas medidas correctoras para reducir los impactos en el medio ambiente.

iii.– Maila Teknologiko Altuko Ekoizpeneko industriala: gaur egungo teknologia eta garapenean oinarritzen diren jarduerak atzematen dituen jarduera ekonomikoen lurzorua da. Ezaugarri horiei esker zilegi da hiriguneetatik hurbil kokatzea eta, jardueraren arabera, baita egoitzazko aldeen barruan bertan ere.

ii.– Industrial Productivo de pequeño y mediano formato: es el suelo de actividades económicas que acoge actividades industriales de producción y almacenamiento que por sus necesidades funcionales no requieren grandes superficies para su desarrollo y que se organizan en los tradicionales polígonos industriales, siendo deseable su ubicación ligados a los núcleos urbanos.

2._ Parke Logistikoak: garraio azpiegitura eta horiei lotuta dauden industri jarduerak babesteko ekimenak dira eta, jarduera ekonomikoetako egituran duten eragina dela-eta, Ekipamendu Metropolitarrak ere izenda daitezke. Lurzoru horien barruan euren garapenerako dimentsio jakin batzuk behar dituzten jarduerak sartzen dira, merkatugaien garraio astunaren pentzudan daudelako edo osatzen dituzten azpiegituretatik hurbil egoteagatik baldintzatuta daudelako.

iii.– Industria Productiva de Alto Nivel Tecnológico: es el suelo de actividades económicas que acoge actividades industriales basadas en la tecnología y desarrollo actuales que permiten su localización próxima a entornos urbanos, y dependiendo de la compatibilidad de la actividad incluso en áreas residenciales.

Osatzen duten garraio azpiegitura zehatzaren arabera, hiru eratako Eremu Logistikoak ditugu:

2._ Parques Logísticos: constituyen iniciativas de apoyo a la infraestructura de transporte y sus actividades industriales asociadas que, por su incidencia en la estructura de los ámbitos fundamentales de actividad económica, se pueden considerar también como Equipamientos Metropolitanos. Son suelos que incluyen actividades que necesitan para su desarrollo de ámbitos concretos, de cierta dimensión superficial, debido a su dependencia del tráfico pesado de mercancías o ha encontrarse condicionadas por la cercanía a las infraestructuras que complementan. En función de la concreta infraestructura de transporte a la que complementan se distinguen tres tipos de Parques Logísticos:

i.– Garraioaren zerbitzurako Eremu Logistikoak: errepide bidezko garraioaren sektorearentzako zerbitzu instalazio zehatzak biltzen dituzten eremuak dira. Beraz, trenbide edo errepide sare nagusienetatik gertu egon behar dute ibilgailu astunen sarrera errazteko. Eremuon diseinua egiterakoan kontuan hartu beharko da kasuetako askotan korridore paisajistikoetan barrena kokatuta daudela eta, ondorioz, irudia asko zaindu beharko da.

i.– Áreas Logísticas de servicio al transporte: son aquéllas áreas que acogen instalaciones específicas de servicio al sector del transporte por carretera, lo que determina su emplazamiento en la proximidad de las principales redes ferroviarias o viarias para facilitar el acceso de vehículos pesados. En su diseño habrá de tenerse en cuenta que en muchos casos se sitúan a lo largo de corredores paisajísticos, por lo que se dotarán de una cuidada imagen.

ii.– Portuko laguntzarako Eremu Logistikoak: portuko azpiegiturarekin zerikusia duten jarduerak hartzen dituzten eremuak dira, hala nola biltegietarako, izakinetarako eta zamaketetarako eremuak eta salgaiak banatzeko zentroak biltzen dituzte, eta baita horri lotuta dauden jarduera industrialak ere. Ondorioz, eremu zabaletan eta portuko instalazioetatik eta merkatugaien trenbide saretik zein gaitasun handiko eta eskualdeez haraindiko komunikazio bideetatik gertu egon behar dute.

ii.– Áreas Logísticas de apoyo al Puerto: son aquéllas áreas que acogen actividades vinculadas a la infraestructura portuaria, comprendiendo zonas de almacenaje, stockage y ruptura de cargas, así como centros de distribución de mercancías, y actividades industriales asociadas a la misma, lo que determina su emplazamiento en espacios amplios y próximos tanto a las instalaciones portuarias como a la red ferroviaria de mercancías o de las vías de comunicación transregional de alta capacidad.

iii.– Aireportuaren kanpoko Eremu Logistikoa: azpiegitura horretan dauden jarduera logistikoak eta berariazko instalazioak edukitzeko esparrua da eta, bestetik, horri lotuta dauden jarduera industrialak eta, aldi berean, garraioaren zerbitzuko aldea edukitzeko jarduera ekonomikoa da.

iii.– Área Logística exterior al Aeropuerto: es el área de actividad económica destinada por un lado, a actividades logísticas e instalaciones específicas apoyadas en dicha infraestructura, así como actividades industriales asociadas al mismo; y por otro, un Área de Servicio al Transporte.

iv.– Elkargune-lokarrirako Eremu Logistikoak: komunikazio sare orokorreko elkargune nagusietan garraioaren azpiegiturarentzako zerbitzu jarduerak har-tzen dituzten azalera berriak dira, merkatugaien trenbide garraioa bultzatuz.

iv.– Áreas Logísticas de conexión intermodal: son aquéllas nuevas superficies que acogen actividades de servicio a la infraestructura de transporte en los principales puntos de intermodalidad de la red general de comunicaciones, potenciando el transporte ferroviario de las mercancías.

3._ Enpresa-parkeak: jarduera berritzaileak biltzen dituzten eremuak dira. Horren ezarpenerako ahalegina egingo da kokatuko den aldean berariazkoa den erabileraren intentsitatea sustatzeko, eta ez horretan ohikoa edo tradizionala den tipologia, hau da, jatorriz dentsitate baxuko "parketzat" jotzen dena. Duten jardueraren edo jardueren arabera hiru eratako Enpresa Parkeak bereizten dira:

3._ Parques Empresariales: constituyen áreas en las que se ubican actividades innovadoras. Se procurará para su implantación propiciar la intensidad de uso propia del área donde se ubique, frente a la tipología tradicional del mismo, concebido como un "parque" de baja densidad En función

i.– Teknologia Parkeak: teknologia aurreratuekin zerikusia duten jarduerak hartzen dituztenak dira. Teknologia Parkeetako atazak dira era erabakiorrean garapen teknologikoan eta berrikuntzan laguntzea, unibertsitateen, ikerketako erakundeen, enpresa eta merkatuen arteko ezagutza eta teknologiaren fluxuak eraginez eta sustatuz; halaber, enpresa berrizaleen sorkuntza eta hazkuntza sustatu behar dute eta, aldi berean, balio erantziko zerbitzuak eta kalitate handiko instalazioak zuzkitu.

de la concreta actividad o actividades que acogen se distinguen tres tipos de Parques Empresariales:

ii.– Parke Zientifikoak: Unibertsitatearekin zerikusia duten jarduerak hartzen dituztenak dira eta, bertan, ikerketa eta garapena (I+G) helburu duten enpresak jartzearen alde egiten da.

i.– Parques Tecnológicos: son aquéllos que acogen actividades relacionadas con tecnologías avanzadas. Son tareas propias de los Parques Tecnológicos el contribuir decisivamente al desarrollo tecnológico y la innovación estimulando el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; e impulsando la creación y el crecimiento de empresas innovadoras, así como, a proporcionar servicios de valor añadido y espacios e instalaciones de gran calidad.

iii.– Enpresa Parkeak: zerbitzu tekniko industrialak eta

ii.– Parques Científicos: son aquéllos que acogen actividades vinculadas a la Universidad y en los que se favorece la implantación de empresas dedicadas a investigación y desarrollo (I+D).

hirugarren mailako jarduerak hartzen dituztenak dira.

iii.– Parques de Empresas: son aquéllos que acogen servicios técnicos industriales y actividades empresariales terciarias.

4._ Hirugarren mailakoak-erakusketakoak: erakusketarako eta salmentarako azalera handiak behar dituzten merkataritza erabilerak hartzen dituen jarduera ekonomikoetarako lurzorua da eta, ondorioz, horrek ez du esan nagi derrigorrez egoitzako eremuetatik kanpo kokatzen direnik. Adierazitako erabilera nagusienekin lotutako erabilera osagarri gisa txikizkako merkataritza, biltegiak eta bulegoak ere zehazten dira. Beraz, bereizi egiten dira eta, ondorioz, era honetako lurzoruetatik kanpo geratzen dira merkataritza zentroak jartzearekin zerikusia duten jarduera ekonomiko guztiak.

4._ Terciario-Exposición: es el suelo de actividades económicas que acoge usos comerciales que precisan de una gran superficie para la exposición y venta, lo que no determina que su emplazamiento deba ubicarse necesariamente en el exterior de las zonas residenciales, incluyéndose como usos complementarios vinculados a los principales señalados el comercio al por menor, almacén y oficinas. Por tanto se diferencian y consecuentemente quedan excluida de esta clase de suelo de actividades económicas la implantación de centros comerciales propiamente dichos. 5._ Terciario-comercial: constituyen áreas que acogen usos comerciales de gran formato, de carácter general o sectorial y que se ubican en el exterior de las zonas residenciales.

5._ Hirugarren mailakoak-merkataritzakoak: Formatu handiko merkataritzako erabilerak hartzen dituzten aldeak dira, orokorrak zein arlokakoak, eta egoitzaldeetatik kanpo kokatzen direnak.

6._ Servicios: es el suelo de actividades económicas ligadas al sector de servicios y que son susceptibles de albergar los usos de comercio al por menor, oficinas y todo tipo de equipamientos tales como dotaciones asistenciales, sanitarias, recreativas, socio-culturales, etc.

6._ Zerbitzuak: zerbitzuen sektorearekin zerikusia duten jarduera ekonomikoen lurzorua da. Lurzoru horretan txikizkako merkataritza, bulegoak eta era guztietako ekipamenduak ezar daitezke, eta baita laguntza, osasun, josteta eta gizarte eta kultur zentroak ere.

Teniendo en cuenta criterios de equilibrio, se procurará su implantación en los ámbitos urbanos, mezclado con la residencia, es decir, conformando los denominados Usos Globales Mixtos. En estos ámbitos se puede dar una zonificación específica para este tipo de usos o quedar integrado con el uso residencial. Por tanto, las intensidades de uso podrían ser las mismas que las del área residencial en que se implantan con el objetivo de optimizar el recurso suelo.

Orekaren abiaburuak kontuan hartuta ahalegina egingo da horrelakoak hiriko inguruetan kokatzeko, egoitzazko erabilerarekin nahasian eta tartekatuta, hau da, erabilera orokor mistoak deritzonak eratuz. Esparru horietan mota horretako erabileretarako berariazko aldeztaketa egin daiteke edo egoitzazko erabileraren barruan sartu. Beraz, erabileren intentsitateak ezartzen diren egoitzazko alde horretakoak eurak izan daitezke, lurzorua den bitartekoa optimizatzearen ondoreetarako.

De conformidad con lo anterior, los Centros de Empresas o Centros de Negocios se definen como aquellos en los que la actividad económica ligada a los servicios, o a la definida como parques empresariales, tiene un componente cuantitativo importante respecto al residencial.

	Aurrekoaren arabera, Enpresa Zentroak eta Negozio Zentroak egoitzakoaren aurrean osagarri kuantitatibo handia duten eta zerbitzuekin zerikusia duten jarduera ekonomikoak dira, edo parke enpresarial moduan definitu direnak.

Artículo 71.– Propuestas del Plan Territorial Parcial referidas al sector primario

71. artikulua.– lurralde plan partzialak lehen sektorerako dituen proposamenak

El modelo territorial definido por el Plan Territorial Parcial propugna el mantenimiento de la actividad agraria en la medida de lo posible, para lo cual propone las siguientes medidas y actuaciones:

Lurralde Plan Partzialak egindako lurralde ereduak, ahal den neurrian, nekazaritzako jarduera mantendu nahi du eta, horretarako, hurrengo neurri eta ekintza hauek proposatzen ditu:

1._ Consideración de Lezama, Zamudio, Loiu, Urduliz, Lemoiz, Larrabetzu, Zeberio y Arrankudiaga como municipios de desarrollo agrario preferente.

1._ Lezama, Zamudio, Loiu, Urduliz, Lemoiz, Larrabetzu, Zeberio eta Arrankudiaga lehentasunezko nekazaritza garapeneko udalerri izendatzea.

2._ Preservación de suelos y unidades agrarias de interés, especialmente en los municipios de desarrollo agrario preferente.

2._ Intereseko nekazaritza lurzoru eta unitateak babestea, batez ere lehentasunezko nekazaritza garapeneko udalerrietan.

3._ Recapitalización humana del mundo rural a través del fomento de programas de formación continua.

3._ Nekazaritza munduko gizakien birkapitalizazioa egitea, etengabeko prestakuntzako programak sustatuta.

4._ Fomento de actividades complementarias a las agroganaderas que diversifiquen las rentas de los agricultores.

4._ Nekazarien errentak bereiziko dituzten abelur jardueren jarduera osagarriak sustatzea.

5._ Aumento del atractivo turístico de las zonas rurales.

5._ Nekazaritza eremuen erakargarritasun turistikoa areagotzea.

6._ Protección de la arquitectura rural vinculada al caserío desde los catálogos de patrimonio cultural del planeamiento municipal general.

6._ Udal planeamendu orokorreko kultur ondareko katalogoetan baserriarekin lotutako landa-arkitektura babestea.

7._ Mejora de los métodos de explotación agroganadera y forestal para evitar agresiones al medio físico de manera que éstas sigan suponiendo una garantía del mantenimiento de los ecosistemas rurales y no una amenaza más.

7._ Abelur eta baso ustiakuntza metodoak hobetzea inguru fisikoaren aurkako erasoak ekiditeko eta jarduera horiek landa munduko ekosistemak mantentzeko bermea izan daitezen, eta ez beste mehatxu bat.

8._ Apuesta por la protección del territorio, estableciendo el ámbito del Plan exento del desarrollo urbanístico.

8._ Lurzoruaren babesaren aldeko apustua egitea, hirigintzako garapenetik salbuetsita dagoen planaren esparrua ezarriz.

9._ Fomento de un modelo de movilidad comarcal que prime el transporte público colectivo y el transporte alternativo, para evitar la demanda de nuevas infraestructuras de alta capacidad, grandes consumidoras del suelo agrario.

9._ Talde-garraio publikoaren eta garraio alternatiboaren alde egingo duen eskualde mugikortasun eredua sustatzea. Horrela, gaitasun handiko azpiegitura berrien eskaria ekiditeko, horiek nekazaritzarako lurzoru handia hartzen baitute.

10._ Aprovechamiento de los programas comunitarios y forales específicos, orientados al desarrollo rural.

10._ Autonomia Erkidegoak eta Foru Aldundiak nekazaritzaren garapenerako egindako programak erabiltzea.

11._ Implicación de las instituciones públicas en la promoción de ayudas económicas al mundo rural, en atención al carácter estratégico del mismo por sus valores ecológicos, paisajísticos, sociales y culturales.

11._ Landa munduak, balio ekologiko, paisajistiko, sozial eta kulturalak direla-eta, duen izaera estrategikoa babesteko dirulaguntzetan erakunde publikoek parte hartzea.

12._ Previsiones en los instrumentos de planeamiento general en relación a los ámbitos de nuevos desarrollos en orden a la posibilidad de reposición de las explotaciones agrarias que se vean afectadas por los mismos,

12._ Plangintza orokorreko tresnetan aurreikuspenak egitea horiek ukitzen dituzten nekazaritzako ustiategiak berriz lehengoratzeko aukeraren ondoreetarako garapen berrien esparruei dagokienez.

Artículo 72.– Cuantificación del suelo para actividades económicas

72. artikulua.– jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioa

1._ En desarrollo de las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial y de acuerdo con lo expuesto en la Memoria del presente Plan, el mismo prevé la preparación de suelo para actividades económicas a fin de propiciar la implantación del modelo territorial propuesto en el horizonte de su desarrollo.

1._ Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideak garatzeko eta Plan Partzial honen Memorian ezarritakoaren arabera, garapenaren epemugarako proposatutako lurralde eredua ezarri ahal izateko jarduera ekonomikoetarako lurzorua prestatzea aurreikusten du planak.

2._ A tal efecto y en aplicación de los criterios definidos en los Titulos I y IV de las presentes Normas, el Plan Territorial Parcial define intervenciones de alcance global que atienden a las necesidades del conjunto del Área Funcional teniendo en cuenta, además, las necesidades propias de cada ámbito territorial con el objeto de conseguir un mayor equilibrio empleo-vivienda.

2._ Horretarako, eta Arauotako I. eta IV. tituluetan zehaztutako irizpideak aplikatuz, Lurralde Plan Partzialak Eremu Funtzional osoaren beharrizanak beteko dituzten irismen osoko esku hartzeak zehazten ditu. Horretarako, kontuan hartzen ditu lurralde eremu bakoitzeko beharrizanak enplegua-etxebizitza oreka handiagoa lortzeko.

3._ La cuantificación de la oferta de suelo destinado a actividades económicas en cada municipio incluido en el Área Funcional, cuya justificación detallada se expone en la Memoria, vendrá determinada por la suma de los siguientes factores:

3._ Eremu Funtzionaleko udalerri bakoitzean jarduera ekonomikoetarako bideratutako lurzoru eskaintzaren kuantifikazioa (horren justifikazioa Memorian azaltzen da) ondoko eragileen batuketak zehaztuko du:

a) Capacidad vacante del planeamiento para actividades económicas

a) Jarduera ekonomikoetarako planeamenduak duen gaitasuna

b) Suelo propuesto para nuevas actividades económicas por el presente Plan Territorial Parcial

b) Lurralde Plan Partzial honek jarduera ekonomiko berrietarako proposatutako lurzorua

4._ El presente Plan Territorial Parcial cuantifica la oferta de suelo para nuevas actividades económicas mediante un sistema de máximos y mínimos, tal y consta en el Anexo IX "Cuantificación de la Oferta de Suelo para Nuevas Actividades Económicas" de las presentes Normas, especificando las superficies destinadas a suelo de promoción pública y suelo a desarrollar conforme a las técnicas de gestión legalmente previstas.

4._ Lurralde Plan Partzial honek gehieneko eta gutxieneko sistema baten bidez neurtzen du jarduera ekonomiko berrietarako lurzoruaren eskaintza, eta horrelaxe ageri da Arauotako IX. eranskinean, "Jarduera Ekonomiko Berrietarako Lurzoruaren Eskaintzaren Kuantifikazioa" deritzonean, hain zuzen ere. Eranskin horretan sustapen publikoko lurzorura bideratutako azalerak eta legez aurreikusitako kudeaketa tekniken araberako lurzoruaren azalerak zein diren ere zehazten da.

5._ De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, las corporaciones locales integradas en el Área Funcional deberán incorporar en sus respectivos instrumentos de planeamiento general la oferta correspondiente de suelo para actividades económicas, incrementando el suelo vacante existente con la superficie que estimen necesaria dentro de los límites máximos y mínimos fijados.

5._ Aurreko atalean ezarritakoaren arabera, Eremu Funtzionalaren barruan dauden udalek jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintza sartu beharko dute beraien planeamendu orokorreko tresnetan. Eta, horretarako, beharrezkotzat jotzen duten neurrian areagotu beharko dute duten lurzoru hutsa, baina ezarritako gehieneko eta gutxieneko mugak errespetatu beharko dituzte.

6._ Las Áreas delimitadas por el Plan Territorial Parcial en aplicación del presente artículo se encuentran grafiadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial".

6._ Artikulu hau aplikatzeko Lurralde Plan Partzialak mugatutako Eremuak O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan agertzen dira grafiatuta.

Artículo 73.– Cuantificación del suelo para actividades económicas de promoción pública

73. artikulua.– sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren kuantifikazioa

1._ Dando cumplimiento al mandato contenido en la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, el Plan Territorial Parcial delimita áreas de dimensión metropolitana y al servicio de todo el Área Funcional, y respecto de las cuales se propone la iniciativa pública para su desarrollo.

1._ Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Legean ezarritako agindua betetzeko, Lurralde Plan Partzialak dimentsio metropolitarreko eremuak mugatzen ditu, Eremu Funtzional osoaren zerbitzura mugatu ere; eta horien gainean, ekimen publikoa proposatzen du garatu ahal izateko.

2._ La cuantificación de la oferta de suelo destinado a actividades económicas de promoción pública figura resumida en las tablas de cuantificación contenida en el IX "Cuantificación de la Oferta de Suelo para Nuevas Actividades Económicas" de las presentes Normas.

2._ Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa Arauotako IX. eranskineko kuantifikazio tauletan agertzen da laburbilduta, "Jarduera Ekonomiko Berrietarako Lurzoruaren Eskaintzaren Kuantifikazioa" deritzonean, hain zuzen ere.

3._ Las corporaciones locales integradas en el Área Funcional deberán incorporar en sus respectivos instrumentos de planeamiento general la oferta correspondiente de suelo para actividades económicas de promoción pública en los términos establecidos en el apartado 5 del artículo anterior.

3._ Eremu Funtzionalaren barruan dauden udal korporazioek aurreko artikuluko 5. atalean ezarritako terminoen arabera sartu beharko dute sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintza planeamendu orokorreko tresnetan.

4._ El suelo preciso para la creación de Nuevos Desarrollos de actividades económicas de promoción pública se obtendrá preferentemente mediante el establecimiento en los instrumentos de planeamiento municipal de las correspondientes reservas de suelo conforme a la vigente Ley 20/1998, de Patrimonios Públicos de Suelo o, en su caso, conforme a la legislación urbanística que a la misma sustituya.

4._ Sustapen publikoko jarduera ekonomikoen Garapen Berriak sortzeko lurzoru zehatza, udal planeamenduko tresnetan dagozkien lurzoru erreserbak ezarrita lortzea hobetsiko da, alegia, indarrean dagoen Lurzoru Ondare Publikoen 20/1998 Legearen arabera edo, bestela, lege hori aldatzen duen hirigintzako araudiaren arabera lortzea.

5._ La relación de las Áreas delimitadas por el Plan Territorial Parcial en aplicación del presente artículo, grafiada en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", se contiene en el Anexo X "Relación de Áreas de Actividades Económicas de Promoción Pública"de las presentes Normas, en el cual se señala, asimismo, la correspondencia con las fichas individualizadas de las Operaciones Estratégicas del Anexo II de las presentes Normas.

5._ Artikulu hau betetzeko Lurralde Plan Partzialak mugatzen dituen Eremuen zerrenda (O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan dago grafiatuta) Arauotako X. eranskinean dago jasota, "Sustapen Publikoko Jarduera Ekonomikoetarako Eremuen Zerrenda" deritzonean, hain zuzen ere. Bertan, bestalde, Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen fitxa indibidualizatuekiko egokitzapena ere ageri da.

Artículo 74.– Criterios de aplicación en el suelo de actividades económicas

74. artikulua.– jarduera ekonomikoetarako lurzoruko aplikazio irizpideak

Para la implantación del modelo territorial y en aplicación de los criterios y políticas de ordenación de suelo establecidos en el Título IV, en el suelo de actividades económicas se aplican con carácter general los siguientes criterios:

Lurralde eredua ezartzeko eta IV. tituluan ezarritako lurzoruaren antolaketarako irizpideak eta politikak ezarriz, jarduera ekonomikoetarako lurzoruan orokorrean ondoko irizpide hauek aplikatuko dira

i.– Las áreas exteriores a los núcleos urbanos se reservarán principalmente para las actividades productivas y logísticas, cuyas actividades resultan poco compatibles con el tejido urbano, evitando su complementación con grandes centros comerciales y edificios de oficinas que deberán situarse preferentemente en el interior de los núcleos urbanos con escalas de intervención de menor entidad y más adaptables al entorno urbanístico circundante.

i.– Herriguneetatik kanpoko eremuak ekoizpen eta logistika zereginetarako gordeko dira batez ere, hau da, jarduera horiek hiri bilbarekin bateragarritasun gutxikoak direnean, eta ekidin egingo da horiek merkataritza zentroen edo bulego eraikinen osagarri izatea. Azken horien kasuan hobetsi egingo da hiriguneen barruan kokatzea, maila baxuagoko esku hartzeko eskalekin eta inguruan duten hirigintzako inguruari egokituago.

ii.– Se evitará la implantación de áreas terciarias exteriores a los suelos urbanos, ya que conviene reservar estas plataformas espaciales para la acogida de instalaciones de perfil más industrial, menos compatibles con el tejido residencial y con mayor vinculación funcional al tráfico pesado de mercancías y, en su caso, se deberá garantizar su accesibilidad a través del transporte público.

ii.– Ekidin egingo da kanpoko hirugarren mailako eremuak hiri lurzorutik kanpo jartzea, eta hori horrela da komeni delako plataforma berezi horiek profil industrialagoa duten instalazioak atzemateko erreserbatzea, hots, egoitzazko bilbarekiko bateragarritasun gutxiagokoak eta lotura funtzionalari dagokionez merkatugaien garraio astunari lotuagoak daudenak, eta, bestela, bermatu egin beharko da garraio publikoak eremu horietara sarrera izango duela.

iii.– Se limitará, asimismo, la implantación de nuevas grandes superficies comerciales en el Área Funcional, debido a la existencia actualmente de un número suficiente de ellas que sirven a la totalidad del área.

iii.– Mugatu egingo da baita ere, Eremu Funtzionalean merkataritza azalera handi gehiagorik ezartzea, izan ere, gaur egun dagoen merkataritza zentro kopurua nahikoa da eremu funtzionalerako.

iv.– En las nuevas áreas de actividades económicas se potenciará el establecimiento de espacios de recogida selectiva de residuos reservando en ellos áreas para la instalación de contenedores de residuos asimilables a urbanos.

iv.– Jarduera ekonomikoen alde berrietan hondakinak selektiboki biltzeko eremuak jartzea bultzatuko da, eta eremu horietan zenbait eremu gorde beharko dira herriguneko hondakinak biltzeko edukiontziak jartzeko.

v.– En las nuevas áreas industriales el Planeamiento Municipal posibilitará la instalación de pequeños centros productivos de energía a través del tratamiento de residuos o de la aplicación de energías renovables, efectuando las correspondientes reservas de suelo para tal fin, siempre que se trate de una actividad secundaria respecto de la actividad principal.

v.– Eremu industrial berrietan, Udal Planeamenduak, hondakinen tratamendu bidezko edo energia berriztagarrien bidezko energia ekoizpen zentro txikiak jartzea ahalbidetu beharko du. Horretarako, beharrezkoak diren lurzoru erreserbak egin beharko ditu, baina, betiere, jarduera nagusiarekiko bigarren mailako jarduera baldin bada.

vi.– En las áreas de actividades económicas, se posibilitará el uso del transporte público, fomentándolo frente a la utilización del vehículo privado.

vi.– Jarduera ekonomikoen aldean aukera emango zaio garraio publikoaren erabilerari eta hori sustatuko da, eta ez ibilgailu pribatuarena.

vii.– La eliminación de suelos calificados en la actualidad

vii.– Gaur egun indarreko plangintza orokorrean egoitzazko erabilerak edo antzekoak ezartzeko jarduera ekonomiko moduan sailkatuta dauden lurzoruen ezabaketa, salbu eta arau hauen 49 artikuluan identifikatu diren Itsasadarra Lehengoratzeko Aldeak izeneko horiek, onartuak izan daitezen, derrigorrezkoa da aurrez era nahikoan bidezkotzea ezinezkoa dela, maila teknikoan, ekonomikoan edo urbanistikoan adierazi diren lurzoru horiek jarduera ekonomiko berri gehiago atzematea. Hau guztia gorabehera lehentasuna emango zaio horiek erabilera orokor mistoetarako erabiltzeari, hau da, gertatu den enplegu eta ekoizteko bilbaren galera orekatzeko jarduera ekonomikoak ere badituen egoitzazkoari.

en el Planeamiento General vigente como de actividades económicas para la implantación de usos residenciales o similares, excepto en las denominadas Áreas de Renovación de la Ría identificadas en el articulo 49 de las presentes Normas, para que sea admitida, se hace precisa previamente una justificación suficiente de la imposibilidad técnica, económica o urbanística de que dichos suelos puedan acoger nuevas actividades económicas. En cualquier caso, se reconducirán preferentemente a operaciones de usos globales mixtos, es decir, residencial con presencia de actividades económicas que equilibren la pérdida de empleo y de tejido productivo producida.

75. artikulua.– Jarduera ekonomikoen lurzoruan esku hartzeko erak

Artículo 75.– Modos de intervencion en el suelo de actividades economicas

Beste alde batetik Lurralde Plan Partzialak, jarduera ekonomikoen proposamenei dagokienez, 46. artikuluan aurreikusitako esku hartze moten artetik Garapen Berriak eta, hiriko esparruen barruan, berriz suspertzea eta berritzea ezartzen ditu. Esku hartze mota horiei irizpide hauek ezarri behar zaizkie era horretako lurzoruen berezitasunak direla-eta:

Por otro lado, el Plan Territorial Parcial establece para las propuestas de actividades económicas de entre los Modos de Intervención previstos en el art. 46, los Nuevos Desarrollos y dentro de los ámbitos urbanos, la Regeneración y la Renovación, a los que se aplican los siguientes criterios en función de las especificidades de este tipo de suelos:

a) Garapen berriak:

a) Nuevos desarrollos:

i.– Jarduera ekonomikoen garapen berriko esparru guztiek jarduera ekonomikoetako lurzoru mota bat edo gehiago dituzte esleituta, hain zuzen ere honako arau hauen 70. artikuluan esleitu diren erabilera nagusien arabera definitu direnak, hau da, O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan agertzen den bezala. Adierazi diren erabilera horietarik bat baino gehiago esleituta dituzten eremuei alde ekonomiko misto esaten zaie.

i.– Todos los ámbitos de nuevos desarrollos de actividades económicas tienen asignada alguna o varias de las clases de suelo de actividades económicas, definidas en función de los usos principales asignados, del artículo 70 de las presentes Normas tal y como se refleja en los Planos de la Serie O 4 "Modelo Territorial". Los ámbitos a los que se asignan varios de los citados usos se les designa Áreas Económicas Mixtas.

ii.– Jarduera ekonomiko mistoen aldeei esleitu zaizkien erabilera nagusien zerrenda operazio estrategikoen O.E. 11 "Jarduera ekonomiko mistoak Portuaren inguruan" izeneko fitxa indibidualizatuetan zehaztu da, eta baita O.E. 18an ere, "Aretxaldeko erreserba estrategikoa" ere, bata eta bestea Arauotako II. eranskinean "Operazio Estrategikoak eta Egiturazko ekintzak" izenekoaren barrukoak.

ii.– La relación de usos principales asignados a las Áreas de Actividades Económicas Mixtas se especifica en las fichas individualizadas de las Operaciones Estratégicas O.E. 11. "Actividades Económicas Mixtas en el entorno del Puerto" y O.E. 18 "Reserva estratégica de Aretxalde" contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

iii.– Dokumentazio grafikoan alde misto moduan islatzen diren garapen berrien azalera, 0.4. serieko planoak, plangintza orokorreko bidezko tresnen bidez mugatu daiteke, hau da, alde batetik egoitzazko erabilera eta bestetik jarduera ekonomikoen erabilera bereiztuta, eta banaketa horren proportzioa gutxi gorabehera %50ekoa izango da horietariko bakoitzerakoa. Adierazi den horren alternatiba moduan berariazko mugarik gabeko esparruak era ditzakete eta horietan zilegi izango dira, era mistoan, bi erabilerak.

iii.– Las superficies de nuevos desarrollos reflejados en la documentación gráfica, Planos de la Serie O.4, como Áreas Mixtas podrán ser delimitadas en los correspondientes instrumentos de planeamiento general, como ámbitos diferenciados, de uso residencial y de actividades económicas, en una proporción aproximada del 50% para cada uno de ellos. Como alternativa a lo señalado, podrían constituir ámbitos sin delimitación específica, en la que se permitan de forma mixta, ambos usos.

iv.– Egoitzazko dentsitate ertain edo altuko garapen berrian esparru guztietan, baldin eta dentsitatea 30 etxebizitzatik gorakoa bada hektareako, aldearen %15 jarduera ekonomiko osagarriak kokatzeko erreserbatuko da, hau da, honako arau hauen 56. artikuluaren 2. atalean ezarri dena betez.

iv.– En todos los ámbitos de Nuevos Desarrollos de media o alta densidad residencial con una densidad superior a 30 viviendas por hectárea se reservará un 15% del área para la ubicación de actividades económicas complementarias tal y como se recoge en el artículo 56 apartado 2 de las presentes Normas.

b) Jarduketak hiri esparruetan.

b) Actuaciones en ámbitos urbanos

Hiriko esparruen barruan esku hartzeko bi era daude: suspertzea eta berrikuntza.

Dentro de los ámbitos urbanos se dan dos Modos de Intervención: la Regeneración y la Renovación

b.1) Suspertzea

b.1) Regeneración

Jarduera ekonomikoei atxikita dauden lurzoruen suspertze eragiketetan, gehienetan izaera industrialekoak izaten direnak, ondoko irizpide hauek hartuko dira kotnuan:

En las operaciones de regeneración de los suelos adscritos a actividades económicas, generalmente de carácter industrial, deberán tenerse en consideración los siguientes criterios:

Esku hartzeko era honek ukitzen dituen eta LPPak era grafikoan biltzen dituen hiriko esparru industrialen egungo irudia egokitu beharko da. Helburuak hauek izango dira:

Se deberá adecuar la imagen actual de los espacios urbanos industriales afectados por este modo de intervención, que el PTP recoge gráficamente, con los siguientes objetivos:

i.– Lurzoru finko okupatuen hobekuntza.

i.– Mejora de los suelos ocupados consolidados

ii.– Zaharkituta dauden industri aldeen birmoldaketa

ii.– Remodelación de las áreas industriales obsoletas

iii.– Okupatu gabe dauden eta teknologia berriak integratzeko gauza diren eta industri sailkapena duten lurzoruen garapena.

iii.– Desarrollo de suelos desocupados con calificación industrial aptos para integrar nuevas tipologías.

LPParen arabera esku hartzeko era hau aurrez ezarri ez duten udalerriek, batez ere Jarduera Ekonomikoen ALPren arabera "lehentasunezko intesekoak" jotzen diren horiek, gomendatzen zaie suspertze beharrizana duten esparruetan ekintzak egiten hasteko, arestian aipatu diren helburu horiekin eurekin.

A los municipios en los cuales no se haya previsto este modo de intervención de forma expresa por el PTP, fundamentalmente los considerados "de interés preferente" por el PTS de Actividades Económicas, se recomienda emprender acciones en los espacios que consideren necesitados de regeneración, con los mismos objetivos.

b.2) Berrikuntza.

b.2) Renovación

Berrikuntza eragiketetan, hau da, Itsasadarraren Inguruetan ezaugarritzat erabilera orokor misto, egoitzazkoa eta jarduera ekonomikoen ezarpena dutenetan, eta arau hauen 49 artikuluan identifikatzen direnetan, ondoko irizpide hauek hartuko dira kotnuan:

En las operaciones de renovación, caracterizadas por la implantación de Usos Globales Mixtos, Residencial y Actividades Económicas, en las Operaciones Estratégicas del Entorno de la Ría identificadas en el artículo 49 de las presentes Normas, deberán tenerse en consideración los siguientes criterios:

i.– Garapenerako bidezko tresnetan kontuan hartuko da euren jardueraren garapenerako itsasadarrera iristeko bidea duten eta egon dauden ekoizteko erabileren iraupenaren aukera.

i.– Se valorará en los correspondientes instrumentos de desarrollo, la posibilidad de la permanencia de los usos productivos existentes que necesiten acceso a la Ría para el desarrollo de su actividad.

ii.– Beharrezko kasuetan neurri zuzentzaileak aplikatuko dira erabilera hori egoitzazkoarekin bateragarri bihurtzeko.

ii.– Se impondrán medidas correctoras, en aquellos casos que fuera necesario, para compatibilizar el uso con la residencia.

iii.– Etxebizitzarekin bateragarriak diren industri jarduerak haizuko dira formatu txikiko tipologia edukitzeagatik, trafikoari dagokionez eragin txikia izateagatik eta abarrengatik Itsasadarraren Berrikuntza Alde horretan kokatzeri badago.

iii.– Se permitirán aquellas actividades industriales compatibles con vivienda que por su tipología de pequeño formato, escaso impacto de tráfico, etc. puedan ser localizables en las Áreas de Renovación de la Ría

iv.– Ekidin egin behar dira etxebizitzarekin bateragarriak ez diren eta euren ezarpenerako nabigagarritasunarekin lotuta dagoen kokapenen bat behar ez duten jarduera ekonomikoak.

iv.– Deberán impedirse aquellas actividades económicas que no sean compatibles con la vivienda y no requieran de una localización singular relacionada con la navegabilidad para su implantación.

v.– Mantendu egingo dira egon dauden arkitektura ondareko elementuak.

v.– Se mantendrán los elementos del Patrimonio Arquitectónico existentes.

vi.– Ekidin egingo da esparruen banaketa funtzionala eta sustatu egongo da erabileren nahasketa: egoitzazkoa eta jarduera ekonomikoak. Halaber, hirugarren arloko eta zerbitzuetako izaera duten instalazioak sustatuko dira berariazko eraikinetan, beti ere egoitzazko erabilerarekin eta hiriguneen barruetan egon daitezkeen zuzkidurekin bateragarriak badira.

vi.– Se evitará la división funcional de los ámbitos, fomentando la mezcla de usos: residencial y de actividades económicas. Asimismo se potenciarán las instalaciones de carácter terciario y de servicios, en edificios específicos, compatibles con los usos residenciales y dotacionales susceptibles de localizarse en el interior de los núcleos urbanos.

76. artikulua.– Jarduera ekonomikoak

Artículo 76.– Régimen de intervención en el suelo de actividades económicas

1._ Plangintza Sektorialak eragindako baldintza-tzaileak

1._ Condicionantes provenientes del Planeamiento Sectorial

Lurralde Plan Partzial honek abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez behin betiko onartu zen Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana bete beharko du Lurralde Planean jasota ez dauden aldeei dagokienean.

El presente Plan Territorial Parcial se remite al Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, en los aspectos no contemplados en el presente Plan Territorial Parcial.

2._ Lurralde Plan Partzialean definitutako esku-hartzeko araubidea

2._ Régimen de Intervención definido por el Plan Territorial Parcial

70. artikuluan zehazturiko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren sailkapenaren arabera, Lurralde Plan Partzialak esku-hartzeko araubide zehatza ezartzen du.

En función de la clasificación del suelo de actividades económicas definida en el artículo 70, el Plan Territorial establece el correspondiente y específico régimen de intervención.

1) Industriala:

1) Industrial:

i.– Eraikinaren gehieneko okupazioa, funtzionaltasunak mugatuta egongo dena, garraio astunari lotuta dagoen bide-sistemak azalera handia atzematen baitu, % 30 eta % 45 artekoa izango da, beti ere arloaren morfologiaren arabera eta zerbitzu orokorrak kenduta.

i.– La ocupación máxima de la edificación, limitada por la funcionalidad, dado que el viario ligado al transporte pesado absorbe una importante superficie, será variable entre un 30 y 45% en función de la morfología del sector, excluidos los sistemas generales.

ii.– Planeamendu Araudiaren arabera eskaturiko aparkalekuen % 25 ibilgailu astunentzat gordeko da. Horrez gain, zuhaizti bat jarriko da begi-inpaktua txikitzeko.

ii.– Se reservará un 25% de las plazas de aparcamiento exigidas según el Reglamento de Planeamiento para vehículos pesados. Deberán contar además con un tratamiento que minore el impacto visual mediante la colocación de arbolado.

2) Parke Logistikoak:

2) Parques Logísticos:

i.– Eraikinaren gehieneko okupazioa, funtzionaltasunak mugatuta egongo dena, garraio astunari lotuta dagoen bide-sistemak azalera handia atzematen baitu, % 30 eta % 45 artekoa izango da, beti ere arloaren morfologiaren arabera eta zerbitzu orokorrak kenduta.

i.– La ocupación máxima de la edificación, limitada por la funcionalidad, dado que el viario ligado al transporte pesado absorbe una importante superficie, será variable entre un 30 y 45% en función de la morfología del sector, excluidos los sistemas generales.

ii.– Planeamendu Araudiaren arabera eskaturiko aparkalekuen % 25 ibilgailu astunentzat gordeko da. Horrez gain, zuhaizti bat jarriko da begi-inpaktua txikitzeko.

ii.– Se reservará un 25% de las plazas de aparcamiento exigidas según el Reglamento de Planeamiento para vehículos pesados. Deberán contar además con un tratamiento que minore el impacto visual mediante la colocación de arbolado.

3) Enpresa parkeak:

3) Parques Empresariales:

Erabileraren intentsitatea kokatuko den sare horri dagokiona izango da.

La intensidad de uso será la propia del tejido en el que se sitúe.

4) Hirugarren sektorea - Erakusketa:

4) Terciario-Exposición:

Erabileraren intentsitatea kokatuko den sare horri dagokiona izango da.

La intensidad de uso será la propia del tejido en el que se sitúe.

5) Zerbitzuak:

5) Servicios:

Erabileraren intentsitatea ezarriko den egoitzazko alde horretako bera izan daiteke.

La intensidad de uso podrá ser la misma que la del área residencial en la que se implanten.

VII. TITULUA:

TITULO VII:

LURRALDE EREMUKO

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS

AZPIEGITURA SISTEMA

DEL MODELO TERRITORIAL

I. KAPITULUA:

CAPÍTULO I:

AZPIEGITURAK LURRALDE EREDUA

LAS INFRAESTRUCTURAS COMO CONDICIÓN

EGITURATZEKO OINARRIZKO

BÁSICA PARA LA VERTEBRACIÓN

BALDINTZATZAT

DEL MODELO TERRITORIAL

SIZE=3> 77. artikulua.– Azpiegitura sistemaren kontzeptua eta definizioa, lurralde eredua egituratzeko oinarrizko baldintzatzat

SIZE=3> Artículo 77.– Concepto y definción del sistema de infraestructuras como condición básica para la vertebración del modelo territorial

1._ Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak proposaturiko lurralde ereduak ekintza multzo bat jasotzen du azpiegiturei dagokienez, alegia, Eremu Funtzionala egoki eta lurralde ereduan bertan zehazturiko irizpideekin bat etorrita antolatzeko.

1._ El modelo territorial propuesto por el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano incluye un conjunto de acciones en materia de infraestructuras con el objeto de vertebrar adecuadamente el Área Funcional y en función de los criterios definidores de tal modelo territorial.

2._ Lurralde ereduaren garapenak Proposamen batzuk jasotzen ditu eta horien garapenak Lurralde Plan Partzialak aurreikusitako Egitura-Ekintzen eta Operazio Estrategikoen egonkortzea edo betearaztea eskatzen dute kasuaren arabera. Egitura-Ekintzek eta Operazio Estrategikoek, batez ere, errepideen azpiegiturari eta trafikoari eragiten diete, eta zerbitzuen eta ekipamenduen azpiegiturak dituzte osagarri gisa.

2._ El desarrollo del modelo territorial incluye una serie de Propuestas cuyo desarrollo requiere la consolidación o la ejecución, según los casos, de las Acciones Estructurante y Operaciones Estratégicas previstas por el Plan Territorial Parcial y que afectan, principalmente, a infraestructuras de carreteras y transportes, complementadas por infraestructuras de servicios y equipamientos.

3._ Aipatutako proposamenak Titulu honetan antolatzen dira hurrengo eskema honen arabera:

3._ Dichas Propuestas se vertebran en el presente Título conforme al siguiente esquema:

a) Garraioko Azpiegiturak

a) Infraestructuras de Transporte

• Bide Sarea

• Red Viaria

• Trenbide Sarea

• Red Ferroviaria

• Bide Azpiegituren Sare Alternatiboa

• Red Alternativa de Infraestructuras Viarias

• Garraioko Azpiegituren arloan egindako beste proposamen batzuk: Azpiegitura Handiak

• Otras propuestas en materia de Infraestructuras de Transportes: Las Grandes Infraestructuras

• Intermodalitate Guneak

• Los Puntos de Intermodalidad

b) Azpiegitura Logistikoak

b) Infraestructuras Logísticas

c) Zerbitzuen Azpiegiturak

c) Infraestructuras de Servicios

• Ur-hornidura

• Abastecimiento de agua

• Saneamendua

• Saneamiento

• Hondakinak

• Residuos

• Energia

• Energía

• Obra Hidraulikoak

• Obras Hidráulicas

d) Kulturako, Kiroleko eta Aisialdiko Ekipamenduen Azpiegiturak.

d) Infraestructuras de Equipamiento Culturales, Deportivas y de Ocio.

CAPÍTULO II:

II. KAPITULUA:

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

GARRAIOKO AZPIEGITURAK

SECCIÓN I:

I. ATALA:

INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VIARIA

BIDE SAREKO AZPIEGITURAK

SIZE=3> Artículo 78.– Infraestructura de la red viaria propuesta por el modelo territorial

SIZE=3> 78. artikulua.– Lurralde ereduak bide sarerako proposaturiko azpiegitura

El modelo del Plan Territorial Parcial establece en cuanto a la infraestructura de la red viaria, una propuesta global al objeto de garantizar la vertebración del territorio y, sobre todo, el carácter y funcionalidad urbanas de determinadas redes de carreteras. Dicho modelo y su justificación se contemplan detalladamente en el documento de la Memoria.

Bide sarerako azpiegiturari dagokionez, Lurralde Plan Partzialeko ereduak lurraldearen antolaketa bermatzeko eta, batez ere, errepide sare zehatz batzuetako izaera eta funtzionaltasuna bermatzeko proposamen orokor bat ezartzen du. Eredu hori eta ereduaren justifikazioa Memorian daude zehatz-mehatz jasota.

Artículo 79.– Clasificacion de las redes viarias

79. artikulua.– bide sareen sailkapena

1._ Para el desarrollo del modelo territorial, el Plan Territorial Parcial establece la definición de una clasificación jerarquizada morfológicamente, de los ejes viarios y redes de carreteras. Las características tipológicas asociadas a esta clasificación se superponen y condicionan, con un efecto de vinculación directa, el desarrollo y ejecución de las acciones en materia de infraestructuras viarias propuestas por el planeamiento territorial sectorial y los respectivos planeamientos municipales.

1._ Lurralde ereduaren garapenerako, Lurralde Plan Partzialak bideko ardatzen eta errepide sareen sailkapen hierarkizatua ezartzen du, morfologikoki alegia. Sailkapen horri lotuta dauden ezaugarri tipologikoak arlokako lurralde planteamenduek eta Udalen bidezko planteamenduek bide sareen azpiegiturei dagokionez proposaturiko ekintzen garapenaren eta betearaztearen gainetik daude, eta baldintzatu egiten dituzte proposamen horiek eragin lotesle zuzenaz.

2._ Según la clasificación definida por el Plan Territorial Parcial, se distinguen las siguientes redes viarias:

2._ Lurralde Plan Partzialak zehazturiko sailkapenaren arabera, honako bide sareak bereizten dira:

a) Red Estructurante: A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrá la consideración de Red Estructurante la trama integrada por la red de autopistas y autovías.

a) Egitura Sarea: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Egitura Sarea izaera izango du autopisten eta autobien sareek osatutakoak.

b) Red Distribuidora: A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la Red Distribuidora estará integrada por los siguientes viarios:

b) Banaketa Sarea: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Banaketa Sarea honako bideek osatuko dute:

i.– En ámbitos urbanos, por las arterias urbanas consideradas por el Plan Territorial Parcial como de alta capacidad.

i.– Hiriguneetan, Lurralde Plan Partzialak gaitasun handikotzat dituen hiri-arteriek.

ii.– En ámbitos rurales, por las carreteras estimadas con carácter de conexión intercomarcal.

ii.– Landa eremuetan, eskualde arteko loturetarako izaera duten errepideek.

c) Red Capilar: A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la Red Capilar estará integrada por los siguientes viarios:

c) Sare Kapilarra: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Sare Kapilarra honako bideek osatuko dute:

i.– En ámbitos urbanos, la Red Capilar estará integrada por una serie de vías singularizadas de entre la trama de calles.

i.– Hiriguneetan, kaleen sarearen barruko bide jakin eta singularizatu batzuk osatuko dute Sare Kapilarra.

ii.– En ámbitos rurales, la Red Capilar estará formada por la trama de carreteras estimadas con carácter de accesibilidad local.

ii.– Landa eremuetan, herrietako irisgarritasuneko errepideen sareak osatuko du Sare Kapilarra.

3._ La funcionalidad, tipología, relación con el territorio y relación con los flujos de transporte de cada uno de los viarios de la red definida por el Plan Territorial Parcial se refleja en el Cuadro contenido en el XI "Características de las Infraestructuras de la Red Viaria" de las presentes Normas.

3._ Lurralde Plan Partzialak zehazturiko errepideen sareetako bakoitzaren funtzionaltasuna eta tipologia, eta lurraldearekin eta garraioaren joan-etorriarekin duten harremana Arauotako XI. eranskinean, "Bide Sareen Azpiegituren Ezaugarriak" deritzonean, agertzen dira islatuta.

Artículo 80.– Definición del esquema y trazado de la infraestructura de la red viaria

80. artikulua.– Bide sareko azpiegituraren Eskemaren eta taxuketaren zehaztapena

1._ El esquema de la infraestructura de la red viaria se define a efectos del presente plan parcial como los criterios de conexión entre distintos ámbitos en un determinado eje viario o red de carreteras, y el trazado como la concreta localización espacial de dicho esquema, teniendo el esquema en todos los supuestos el carácter de vinculante y pudiendo el trazado establecerse como orientativo o vinculante pero sujeto a posibles modificaciones mediante el correspondiente Plan Especial.

1.– Bide sareko azpiegituren eskema, honako plan partzial honen ondoreetarako, bideen ardatz jakin baten edo errepideen sare baten esparru desberdinen arteko loturarako irizpideen eran definitzen da eta horien taxuketa arestian adierazi den eskema horrek espazioan duen kokapen zehatza da. Eskema, kasu guztietan, loteslea da eta taxuketa hala orientaziozkoa nola loteslea izan daiteke, baina kasu batean zein bestean plan bereziaren bidez aldarazpenei lotuta egongo dena.

2._ El grado de vinculación del esquema y/o el trazado de las infraestructuras de la Red viaria contenida en el Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría, así como los criterios para su concreción, configuración y ordenación han sido determinados en las fichas individualizadas de las Acciones Estructurantes números A.E.1 a A.E.12, contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas, por lo que las propuestas que se efectúen deben de ser estudiadas y resueltas en el marco de las distintas Operaciones Estratégicas afectadas o del Proyecto de Armonización del Entorno de la Ría.

2._ Itsasadarraren Inguruaren Antolamendurako Harmonizazio Esparruaren barruko bideen sarearen bide sareko azpiegituren eskema eta/edo taxuketaren lotura maila, eta baita hori zehazteko, egituratzeko eta antolatzeko irizpideak ere Egitura-Ekintzen A.E.1 eta A.E.12 arteko fitxetan zehaztu da eta, fitxok, Arauotako II. eranskinean daude, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere. Ondorioz, egingo diren proposamenak operazio estrategiko ukitu guztien esparruan edo Itsasadarraren Inguruaren Harmonizatzeko Proiektuaren barruan aztertu eta ebatzi daitezke.

3._ El grado de vinculación del esquema y/o trazado de las infraestructuras de la Red Viaria, grafiadas en el Plano O.2.1 "Infraestructuras Viarias" con la identificación "Propuestas propias del PTP", tienen con respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y planeamiento municipal general, el carácter determinado en las fichas individualizadas de las Acciones Estructurantes contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas, así como los criterios para su configuración, ordenación y compatibilización.

3._ Bide sareko azpiegituraren oinarrizko eskemak eta/edo taxuketak, O.2.1 "Bideen Azpiegiturak" Planoan daude grafiatuta "LPPren proposamen propioak" identifikazioarekin, eta dagozkion sektore eta Udal planeamendu Orokorretako tresnei dagokienez izaera loteslea dute eta, izaerari dagokionez, II. eranskineko Egitura-Ekintzen barruko fitxa banakatuetan, Arau hauetako "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekin-tzak" deritzonean ezarri den izaera dute, eta baita horien eraketa, antolamendu eta bateragarritasunerako irizpideenak ere.

4._ Respecto al resto de las infraestructuras de la Red Viaria grafiadas en el Plano O.2.1 "Infraestructuras Viarias", se distingue entre las de carácter municipal incluidas en los planeamientos municipales y que el PTP recoge, cuyas propuestas deben de ser estudiadas y resueltas por los municipios implicados; y las de carácter supramunicipal cuyo esquema tiene carácter vinculante y el trazado carácter orientativo o vinculante sujeto a modificaciones mediante el correspondiente Plan Especial, según los casos y cuyas propuestas deben de ser estudiadas y resueltas en el marco de la Compatibilización de Planeamientos entre los municipios implicados y la administración sectorial competente.

4._ Bide sareko azpiegituren O.2.1 "Bideen Azpiegiturak" Planoan grafiatuta dauden gainerako azpiegiturei dagokienez Udal plangintzetan sartuta dauden Udal mailakoen eta L.P.P.k biltzen dituenak bereizten dira eta horren proposamenak Udal inplikatuek aztertu eta ebatzi behar dituzte, eta Udalez gaindikoak direnak, hau da, kontuan hartuta horien eskema loteslea dela eta taxuketa, kasuaren arabera, orientatiboa zein, bidezko plan partzialaren bidez, aldarazpenei lotuta egon daitekeela, eta horrelakoetan erantzunak Udal inplikatuen eta arlokako administrazio eskumendunaren artean Plangintza bateragarri bihurtuz aztertu eta ebatzi behar dira.

SECCIÓN II:

ii. ATALA:

INFRAESTRUCTURAS DE LA RED FERROVIARIA

TRENBIDE SAREAREN AZPIEGITURAK

SIZE=3> Artículo 81.– Infraestructura de la red ferroviaria propuesta por el modelo territorial

SIZE=3> 81. artikulua.– Lurralde ereduak trenbide sarerako proposaturiko azpiegitura

El modelo del Plan Territorial Parcial establece en cuanto a la infraestructura de la Red Ferroviaria de viajeros y mercancías, una propuesta global al objeto de garantizar la vertebración del territorio tanto mediante la mejora de las infraestructuras ferroviarias existentes como mediante la propuesta de nuevas infraestructuras consideradas necesarias para lograr tal vertebración. Dicho modelo y su justificación se contemplan detalladamente en el documento de la Memoria.

Bidaiarien zein salgaien Trenbide Sarearen azpiegiturari dagokionez, Lurralde Plan Partzialak proposamen Orokor bat ezartzen du lurraldearen antolaketa bermatzeko, hala dauden trenbide azpiegiturak hobetuz nola antolaketa lortzeko beharrezkotzat jotzen diren azpiegitura berriak proposatuz. Aipatutako eredua eta ereduaren justifikazioa Memorian azaltzen dira zehatz-mehatz.

Artículo 82.– Definición del esquema y trazado de la infraestructura de la red ferroviaria

82. artikulua.– Trenbide sareko azpiegituraren eskemaren eta taxuketaren zehaztapena

1._ El Plan Territorial Parcial establece la propuesta de infraestructura de la Red Ferroviaria definiendo el esquema y/o trazado de dicha infraestructura en el plano O.2.2 "Infraestructuras ferroviarias"; el esquema de la red ferroviaria se define a efectos del presente plan parcial como los criterios de conexión entre distintos ámbitos en un determinado eje ferroviario, y el trazado como la concreta localización espacial de dicho esquema, teniendo el esquema en todos los supuestos el carácter de vinculante y pudiendo el trazado establecerse como orientativo o vinculante pero sujeto a posibles modificaciones mediante el correspondiente Plan Especial.

1._ Lurralde Plan Partzialak Trenbide Sareko azpiegituraren proposamena egiteko azpiegitura horren eskema eta/edo taxuketa zehazten ditu, hain zuzen ere O.2.2 planoan, "Trenbide azpiegiturak"; trenbide sarearen eskema, honako plan partzial honen ondoreetarako, trenbide ardatz jakin bateko esparru desberdinen loturarako irizpideak dira eta horren taxuketa eskema horrek espazioan izango duen kokapen zehatza izango da. Eskema, kasu guztietan, loteslea izango da eta taxuketa hala orientatiboa nola loteslea izan daiteke, baina kasu batean zein bestean bidezko plan bereziaren bitartez burutuko diren aldarazpenei lotuta egongo da.

En cuanto al transporte de viajeros, el grado de vinculación de dicho esquema y/o trazado, se definen en las fichas individualizadas de las Acciones Estructurantes números A.E.14 y de la A.E.16 a A.E.18, contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

Bidaiarien garraioari dagokionez, aipatutako eskema eta/edo taxuketa horren lotura maila Egitura-Ekintzen E.E.14 eta E.E. 16 eta E.E.18 arteko fitxetan egiten du eta, fitxok, Arauotako II. eranskinean daude, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere.

En cuanto al transporte de mercancías, el grado de vinculación de dicho esquema y/o trazado, además del modo, ferroviario o tranviario, se define en la ficha individualizada de la Acciones Estructurantes A.E.13, contenida en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

Salgaien garraioari dagokionez, aipatutako eskema eta/edo taxuketa horren lotura maila, trenbidea edo tranbiaren era egotea ez ezik, Egitura-Ekintzen AEE.13 fitxa indibidualizatuan egiten du eta, fitxa hori, Arauotako II. eranskinean dago, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere.

2._ La configuración de los trazados y su desarrollo se realizará mediante planeamiento especial municipal o supramunicipal atendiendo, en su caso, a los criterios vinculantes determinados en las fichas individualizadas de las Acciones Estructurantes contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas, y en todo caso observando lo dispuesto en el presente PTP en relación a los distintos supuestos de compatibilización de planeamientos.

2._ Taxuketen eraketa eta horien guztien garapena Udalaren edo Udalaz gaindiko Plangintza bereziaren bidez burutuko da, hala denean Arauotako II. eranskinean dagoen, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" atalaren barruko fitxa norbanakotuetan zehaztu diren irizpide lotesleetan ezarri dena betez eta, adierazi den hori guztia gora behera, plangintzen bateragarritasunari dagokionez kasu jakin horiei lotuta L.P.P. honetan ezarri dena zainduta.

3._ En el caso concreto de las líneas de tranvía, dada la estrecha relación de esta infraestructura con los ámbitos urbanizados, actuales o futuros, los trazados propuestos, incluso los vinculantes para el planeamiento municipal, estarán sujetos en su ajuste final a las tramas urbanas por donde discurran, siendo esta concreción recogida en el correspondiente Plan Especial.

3._ Tranbiaren lineen kasu zehatzari dagokionez, eta kontuan hartuta azpiegitura horrek hala gaurko nola etorkizuneko esparru urbanizatuekin duen lotura estua, proposatu diren taxuketak, eta horien barruan sartzen dira Udal Plangintzarako lotesleak direnak ere, azken doikuntzan zeharkatuko dituzten hiriko bilbei lotuta egongo dira eta zehaztapen hau bidezko plan berezian islatuko da.

4._ En las fichas correspondientes a las Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas se recogen las determinaciones de cada una de ellas que tienen carácter vinculante y normativo para los respectivos planeamientos municipales.

4._ Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzen barruko fitxetan kasuan kasuko Udal plangintzetarako lotesleak eta arau emaileak diren horietariko bakoitzaren zehaztapenak ematen dira.

SECCIÓN III:

iIi. ATALA:

RED ALTERNATIVA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

BIDE AZPIEGITUREN SARE ALTERNATIBOA

SIZE=3> Artículo 83.– Propuestas del Plan Territorial Parcial en materia de transporte ciclable

SIZE=3> 83. artikulua.– Lurralde plan partzialak bizikleten garraioaren arloan egindako proposamenak

1._ El Plan Territorial Parcial establece como propuestas generales en materia de transporte ciclable las siguientes:

1._ Lurralde Plan Partzialak honako proposamen Orokor hauek ezartzen ditu bizikleten garraioaren arlorako:

a) Fomentar, desde las instituciones forales y municipales, la introducción de la bicicleta en el sistema de transporte ordinario en competencia con el vehículo de baja ocupación y como alternativa a los otros medios, a través de campañas de concienciación que cambien la imagen de la bicicleta y la promoción de sus valores.

a) Foru Aldundiko eta Udaletako erakundeetatik bizikleta ohiko garraioaren sisteman sartzeko sustatzea okupazio txikiko ibilgailuaren konpetentzia gisa eta beste ibilgailu batzuen alternatiba gisa. Horretarako, bizikleten irudia aldatuko duten eta bizikletaren balioak goratuko dituen jabetze-kanpainak egitea proposa-tzen da.

b) Creación de un sistema mallado y continuo alternativo de infraestructuras viarias para uso exclusivo o segregado (bidegorris).

b) Sare sistema jarraitua eta bide azpiegituren alternatiboa sortzea erabilera esklusiborako edo bereizirako (bidegorriak).

c) Priorizar en los programas de actuación la construcción de tramos de interconexión entre los tramos ya existentes sobre otras propuestas de nuevos recorridos.

c) Jarduera programetan lehendik dauden bideak eta proposatutako ibilbide berriak lotuko dituzten bideguneak sortzea.

d) Establecimiento y definición de las herramientas administrativas y legislativas que viabilicen el uso de la bicicleta como medio de transporte.

d) Bizikleta garraio gisa erabiltzea ahalbidetuko duten administrazio eta lege tresnak ezartzea eta zehaztea.

e) Reserva de ámbitos específicos para la instalación de infraestructuras relacionadas con la Red Alternativa de Infraestructuras viales en todos los proyectos de regeneración urbana y de nuevo desarrollo así como de nuevas infraestructuras viarias.

e) Bide Sare Alternatiboen Azpiegiturarekin zerikusia duten azpiegiturak ezartzeko eremu zehatzak gordetzea hiri eta garapen berriko berreraketa proiektu guztietan eta bide azpiegitura berrietan.

f) Instalación de aparcamientos exclusivos para bicicletas en los equipamientos, zonas de servicios, plazas, centros comerciales y de ocio, parques empresariales y en general zonas de atracción de tráficos.

f) Bizikletentzako aparkaleku esklusiboak ezartzea ekipamenduetan, zerbitzu guneetan, plazetan, merkataritza eta aisialdi zentroetan, enpresa parkeetan eta, Orokorrean, trafiko erakarpen eremu guztietan.

g) Fomento desde la administración de convenios de colaboración con las compañías de transporte para favorecer la intermodalidad bicicleta-transporte público.

g) Garraio konpainien eta administrazioaren arteko elkarkidetza hitzarmenak sustatzea bizikleta-garraio publikoa intermodalitatea ahalbidetzeko.

h) Acotar en las zonas de interés naturalístico, bordes fluviales, parques metropolitanos y grandes áreas de esparcimiento de recorridos específicos para BTT, con el objeto de minimizar el impacto sobre el suelo.

h) Interes naturalistikoa duten eremuetan, itsasadar ertzetan, parke metropolitarretan eta jolasaldirako eremu handietan BTT bizikletentzako ibilbide zehatzak mugatzea, lurzoruaren gaineko eragina txikiagoa izan dadin.

i) A efectos de diseño se recomienda seguir las indicaciones del manual-guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables editado por el Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia bajo el título La bicicleta como medio de transporte.

i) Diseinuaren eraginetarako, Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan eta Garraio Sailak Bizikleta Garraiobide gisa goiburupean argitaratutako bizikleta-bideen diseinuari buruzko eskuliburu-gidako jarraibideak jarraitzea gomendatzen da.

2._ Además y con el objeto de completar las propuestas del Plan Ciclable, desde este Plan Territorial Parcial se realizan las propuestas reflejadas en la ficha individualizada de la Acciones Estructurantes A.E.23, contenida en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

2._ Horrez gain, eta Bizikleten Planeko proposamenak osatzeko, Lurralde Plan Partzial honek Egitura-Ekintzetako E.E.23 fitxa indibidualizatuan islatutako proposamenak egin ditu. Fitxa hori Arauotako II. eranskinean dago jasota, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere.

3._ Para el desarrollo del modelo territorial y la correcta implantación de las propuestas contenidas en los apartados anteriores, el Plan Territorial Parcial establece la definición de una clasificación jerarquizada, funcional y morfológicamente, de las diferentes viales ciclables, en los términos siguientes:

3._ Lurralde eredua garatzeko eta aurreko ataletan egindako proposamenak behar bezala ezartzeko, Lurralde Plan Partzialak bizikleten bideen sailkapen hierarkizatua, funtzionalki zein morfologikoki, ezartzen du:

a) Red Interurbana: constituye la red principal de conexión entre los diferentes municipios y se conforma por los trazados que estructuran la malla al presentar un desarrollo en continuidad que supera el marco del municipio.

a) Herriarteko Sarea: Udalerrien arteko loturarako bide sare nagusia da eta bilba egituratzen duten taxuketen bidez eratzen da, Udala gainditzen duten etenik gabeko garapena dutelako.

b) Red Asociada a Núcleos: constituye la red que se establece a un nivel complementario de la red interurbana que, dentro del ámbito municipal y conectada a la misma, accede a los diferentes núcleos del territorio.

b) Herriguneei Lotutako Sarea: Herriarteko sarearen osagarri gisa ezartzen den sarea da eta, Udalaren esparruaren barruan eta horri lotuta eta, bertatik, lurraldeko herriguneetara doa.

4._ El esquema y configuración básicas de la red interurbana, grafiados en el Plano O.2.3 "Red Alternativa de Infraestructuras Viales" tiene carácter vinculante en cuanto al criterio de continuidad de las vías que configuran la red respecto de los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y municipal.

4._ Hiri arteko oinarrizko eskema eta taxuketa O.2.3 "Bide Azpiegituren Sare Alternatiboa" Planoan dago grafiatuta, eta izaera loteslea du sarea eratzen duten bideen jarraikortasunaren barruan dagozkion Udal eta sektore planeamenduei dagokienez.

5._ Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el trazado de las referidas vías tiene carácter orientativo, siendo, susceptible de adaptación por los instrumentos de planeamiento sectoriales y municipales.

5._ Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, adierazi diren bide horien taxuketa edo egitura orientaziozkoa da eta egokitu egin daiteke arlokako eta Udalen Plangintzarako tresnen bidez,

SECCIÓN IV:

IV. ATALA:

LURRALDE PLAN PARTZIALAK GARRAIOKO

OTRAS PROPUESTAS DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES:

LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS

AZPIEGITUREN ARLOAN EGINDAKO BESTE

SIZE=3> Artículo 84.– Propuestas del Plan Territorial Parcial de grandes infraestructuras ferroviarias en el ambito del Pais Vasco

PROPOSAMEN BATZUK: AZPIEGITURA HANDIAK

1._ El Plan Territorial Parcial formula la propuesta de conexión de Bilbao a la nueva red ferroviaria del País Vasco, incluyendo dos posibles actuaciones alternativas para la implantación de dicha propuesta.

SIZE=3> 84. artikulua.– Lurralde plan partzialak euskal autonomia erkidegoko trenbide azpiegitura handiei buruz egindako proposamena

2._ Las dos posibles alternativas para la implantación de dicha propuesta se grafían en el Plano O.2.2 "Infraestructuras Ferroviarias".

1._ Lurralde Plan Partzialak Bilbo Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare berrira lotzea proposatzen du eta, proposamen hori ezartzeko, balizko jarduera alternatibo bi ere sartu ditu.

3._ Asimismo, las citadas actuaciones, enunciadas con carácter alternativo y vinculante, se reflejan en la ficha individualizada de las Acciones Estructurantes A.E.17 y A.E.18, contenida en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

2._ Aipatutako proposamena ezartzeko balizko proposamen alternatibo biak O.2.2 "Trenbide Azpiegiturak" Planoan daude grafiatuta.

Artículo 85.– Propuestas del Plan Territorial Parcial en materia de infraestructuras portuarias

3._ Bestalde, aipatutako jarduerak, izaera alternatiboz eta loteslez eginak, Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen E.E.17 eta E.E.18 fitxetan indibidualizatuan jasotzen dira, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere.

1._ Sin perjuicio de que el Puerto Autónomo de Bilbao quede sujeto a su regulación específica y correspondientes instrumentos de planeamiento sectorial y municipal, el presente Plan Territorial Parcial establece con relación al Puerto y su entorno, y con carácter vinculante, los siguientes criterios considerados necesarios para la adecuada implantación del modelo territorial:

85. artikulua.– lurralde plan partzialak portuko azpiegituren arloan egindako proposamenak

a) Atraque en Getxo de buques trasatlánticos de pasajeros.

1._ Bilboko Portu Autonomoa bertako araudi zehatzaren eta dagozkion planeamendu tresnen, Udalekoak zein sektorialak, mende geratzeari kalterik egin gabe, Lurralde Plan Partzial honek, Portuari eta portu inguruari dagokionez, izaera loteslez ezarri ditu lurralde eredua ezartzeko egokitzat jotzen diren beharrezko irizpideok:

b) Establecimiento en el entorno del puerto de las superficies precisas para la ubicación de actividades directamente relacionadas con el mismo.

a) Bidaiarientzako ontzi transatlantikoak Getxon porturatzea.

c) Previsión de las adecuadas infraestructuras de transporte por tierra para satisfacer las demandas de intermodalidad, tanto en viajeros como en mercancías, generadas por la actividad portuaria.

b) Portu inguruan bertako jarduerekin harreman zuzena duten jarduerak kokatzeko behar diren azalerak ezartzea.

2._ Las Propuestas del Plan Territorial Parcial con relación a la infraestructura portuaria y su entorno identificadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", se resumen en las siguientes:

c) Errepide bidezko garraioarentzako azpiegitura egokiak aurreikustea portuko jarduerak sortzen duen intermodalitate eskaria asetzeko, bai bidaiariena bai salgaiena.

a) Atraque de buques trasatlánticos de pasajeros en Getxo.

2._ Portuko azpiegiturari eta portu inguruari buruz Lurralde Plan Partzialak egindako proposamenak O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan daude zehaztuta, eta ondorengoetan laburbiltzen dira:

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Acciones Estructurantes número A.E. 22 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

a) Bidaiarientzako ontzi transatlantikoak Getxon porturatzea.

b) Actividades Económicas Mixtas en Abanto-Zierbena y Ortuella, que puedan acoger dentro de su ámbito diversos usos, entre los que se encuentra el logístico.

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzetako E.E.22 fitxa indibidualizatuan dago jasota.

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Operaciones Estratégicas número O.E.11 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

b) Abanto-Zierbena eta Ortuellako jarduera ekonomiko mistoen aldeak, euren barruan erabilera asko atzemateko gauza direnak eta, horien artean, logistikoa.

c) Nuevo acceso ferroviario para mercancías a las nuevas instalaciones de Santurtzi y Zierbena, incluyendo la construcción del túnel del Serantes y el desarrollo de la nueva variante sur de mercancías.

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoetako O.E.11 fitxa indibidualizatuan dago jasota.

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Acciones Estructurantes número A.E.13 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

c) Salgaientzako trenbide sarrera berria Santurtziko eta Zierbenako instalazio berrietarako. Proposamen honek Serantesko tunela eta salgaientzako hegoaldeko saihesbide berriaren garapena hartzen ditu barne.

d) Nuevo acceso viario por el Oeste, recogiendo la propuesta existente en el Plan de Carreteras de Bizkaia.

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzetako E.E.13 fitxa indibidualizatuan dago jasota.

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Acciones Estructurantes número 11 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

d) Errepide bidezko sarrera berria Mendebaldetik, Bizkaiko Errepideen Planeko proposamena aintzat hartuta.

e) Fomento de la utilización de la Ría como infraestructura de transporte y ocio mediante vehículos fluviales. Ninguna actuación futura en la ría eliminará la navegabilidad de la Ría hasta el puente de Euskalduna, hoy condicionada por la altura del Puente Colgante con la salvedad de aquellos ámbitos en los que se admitiría una reducción de dicho navegabilidad a través del proyecto de Armonización del entorno de la Ría.

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen 11. fitxa indibidualizatuan dago jasota.

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Acciones Estructurantes número 21 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

e) Itsasadarraren garraioko azpiegitura eta aisialdi erabilpena sustatzea, itsasadarreko ibilgailuen bideaz, hain zuzen ere. Etorkizuneko jarduketen arteko batek ere ezin du itsasadarraren nabigagarritasuna hautsiko Euskaldunako zubiraino. Gaur egun nabigagarritasun hori Bizkaia Zubiak baldintzatuta dago. Salbuespen moduan nabigagarritasun hori esparru batzuetan Itsasadarraren Inguruaren Harmonizatzeko Proiektuaren bidez murriztea onartuko litzateke.

Artículo 86.– Propuestas del Plan Territorial Parcial

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen 21. fitxa indibidualizatuan dago jasota.

de infraestructuras aeroportuarias: aeropuerto de Loiu y el área logística exterior al aeropuerto

86. artikulua.– Lurralde plan partzialak aireportuko azpiegiturei buruz egindako proposamenak: loiuko aireportua eta aireportuaren kanpoaldeko eremu logistikoa

1._ Sin perjuicio de que el sistema general aeroportuario quede sujeto a su regulación específica y correspondientes Plan Director y Plan Especial, el presente Plan Territorial Parcial establece con relación a su entorno y con carácter vinculante, los siguientes criterios considerados necesarios para la adecuada implantación del modelo territorial:

1._ Aireportuko sistema Orokorra bertako araudi zehatzaren eta dagozkion Plan Zuzentzailearen eta Plan Bereziaren mende geratzeari kalterik egin gabe, Lurralde Plan Partzial honek, aireportuaren inguruari dagokionez, eta izaera loteslez, lurralde eredua egoki ezartzeko beharrezkotzat jotzen diren irizpide hauek ezartzen ditu:

a) Previsión de las adecuadas infraestructuras de transporte por tierra para satisfacer las demandas generadas por el conjunto de las actividades a desarrollar en el entorno.

a) Errepide bidezko garraiorako azpiegitura egokiak aurreikustea inguru horretan garatu beharreko jardueren multzoak sortzen dituen eskariak ase ahal izateko.

b) Mejora de la conexión entre la terminal aeroportuaria y Bilbao a través del transporte público.

b) Aireportuaren eta Bilboren arteko lotura hobetzea garraio publikoaren bidez.

2._ Las Propuestas del Plan Territorial Parcial con relación a las infraestructuras aeroportuarias y su entorno, que se identifican en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", se concretan en las siguientes:

2._ Aireportuko azpiegiturei eta aireportuaren inguruari buruz Lurralde Plan Partzialak egindako proposamenak O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan daude jasota eta ondorengo hauek dira:

a) Área Logística exterior al Aeropuerto: es el área de actividad económica destinada por un lado, a actividades logísticas e instalaciones específicas apoyadas en dicha infraestructura, así como actividades industriales asociadas al mismo; y por otro, un Área de Servicio al Transporte.

a) Aireportuaren kanpoaldeko alde logistikoa: jarduera ekonomikoetarako esparrua da, alde batetik azpiegitura horren pentzudan dauden jarduera logistikoak eta instalazio bereziak izango dituena eta horri lotuta dauden jarduera enpresarialak dituena eta, bestetik, Garraioari Zerbitzua emateko Aldea.

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Operaciones Estratégicas número O.E.13 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen O.E.13 fitxa indibidualizatuan dago jasota.

b) Acceso ferroviario (o tranviario) a la terminal de pasajeros desde el centro de Bilbao.

b) Trenbide (edo tranbia) bidezko sarrera bidaiarien terminalera Bilboko hirigunetik.

Dicha propuesta queda reflejada en la ficha individualizada de las Acciones Estructurantes número A.E.14 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen E.E.14 fitxa indibidualizatuan dago jasota.

Artículo 87.– Condicionantes provinientes de la normativa sectorial

87. artikulua.– Arlokako araudiaren emaitzako baldintzak

1.– Se definirá el área de cautela aeroportuaria como "futuro uso aeroportuario", de acuerdo con lo dispuesto por el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao.

1.– Aireportuaren inguruko kautelazko aldea "etorkizuneko aireportu erabilera" moduan definituko da, Bilboko Aireportuaren Plan Zuzentzailean adierazi denarekin bat.

2.– Afecciones acústicas. Los desarrollos urbanísticos propuestos de carácter residencial que se sitúen en la banda comprendida entre las huellas de ruido de 60 dbA de la configuración actual y previsible, definidas en el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao, quedan condicionados a la disminución real de los impactos sonoros producidos por la navegación aérea, que confirmen la evolución de la huella de ruido a través del procedimiento legalmente establecido. No obstante, aquellos planeamientos generales que ya están informados por la Dirección General de Aviación Civil, no requieren un nuevo informe, aunque la huella de ruido aceptada sea la correspondiente al escenario futuro.

2.– Ukipen akustikoak. Bilboko Aireportuaren Plan Zuzentzailean definituta dauden eta egoitzazko izaerarekin proposatu diren hirigintzako garapenak, baldin eta gaur egungo taxuketa eta aurreikusi daitekeenaren 60 dbA zarata-lerroaren barruan badaude, airetiko nabigazioak eragiten dituen eragin sonoroen murrizketa errealari lotuta daude, hau da, legez ezarrita dagoen prozeduraren bidez zarata-lerroaren bilakaera baieztatzen dutenak. Hori gorabehera dagoeneko Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak jakinarazita dituen Plangintza Orokorrek ez dute txosten berririk behar, nahiz eta onetsita dagoen zarata-lerroa etorkizunari dagokiona izan.

3.– Servidumbres aeronáuticas: Las mismas quedan recogidas, de acuerdo a lo establecido por la administración competente, en los planos de información.

3.– Zortasun aeronautikoak: Zortasun horiek, beti ere arloan eskumenak dituen administrazioak ezarri duenarekin bat, informazio planoetan biltzen eta ematen dira.

En estas áreas no se permitirán reclasificaciones de terrenos ni recalificaciones de sectores que permitan aumentar la altura de las edificaciones, cuando las alturas máximas previstas de las construciones, incluidas antenas, chimeneas, equipos de aire acondicionado, etc., sobrepasen las alturas de las servidumbres aeronáuticas (respecto al nivel del mar), representadas por las cotas que figuran en el plano de servidumbres aeronáuticas, salvo que se demuestre que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones aeronáuticas, de acuerdo con las excepciones contempladas en los artículos 7o y 9o del Decreto 584/72, sobre Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 y Real Decreto 1541/2003.

Area hauetan ez dira lur-eremuen ezta sektoreen birsailkapenak onetsiko, baldin eta horiek eraikuntzen altuera jasotzea ahalbidetzen badute eta, eraikuntzen gehienezko altuerek (antenak, tximiniak, aire girotuko instalazioak, etab. barne), zortasun aeronautikoenak (itsas mailaren araberakoak) gainditzen badituzte. Altuera horiek, zortasun aeronautikoen planoan jasotako kotek adieraziko dituzte. Dena den, ez da eragozpenik egongo eragiketa aeronautikoei nabarmen eragiten ez dietela eta horien segurtasuna arriskuan jartzen ez dela egiaztatzen bada, betiere, 2490/74 Dekretuak eta 1541/2003 Errege Dekretuak aldatu zuten Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/72 Dekretuaren 7. eta 9. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak aintzat hartuta.

Igualmente, no se permitirán nuevas construcciones, incluidas antenas, chimeneas, equipos de aire acondicionado, etc., modificaciones del terreno u objetos fijos (postes, antenas, etc.) que sobrepasen las alturas de las servidumbres aeronáuticas (respecto al nivel del mar), representadas por las cotas que figuran en el plano de servidumbres aeronáuticas (respecto al nivel del mar), salvo que se demuestre que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones aeronáuticas,

Era berean, ez da eraikuntza berririk (antenak, tximiniak, aire girotuko instalazioak, etab. barne) zein, lur-eremuaren edo objektu finkoen (zutoinak, antenak, etab.) aldaketarik baimenduko, baldin eta horiek zortasun aeronautikoen planoan jasotako kotek adierazten dituzten zortasun aeronautikoen altuerak (itsas mailaren araberakoak) gainditzen badituzte. Dena den, ez da eragozpenik egongo eragiketa aeronautikoei nabarmen eragiten ez dietela eta horien segurtasuna arriskuan jartzen ez dela egiaztatzen bada, betiere, 2490/74 Dekretuak eta 1541/2003 Errege Dekretuak aldatu zuten Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/72 Dekretuaren 7. eta 9. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak aintzat hartuta.

de acuerdo con las excepciones contempladas en los artículos 7o y 9o del Decreto 584/72, sobre Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 y Real Decreto 1541/2003.

Goragoko aipuak aipu, eta eremua Legezko Zortasun Aeronautikoen Zonaldeetan barne hartuta dagoenez, Zortasun Aeronautikoei buruzko Dekretuaren 29. eta 30. artikuluei jarraiki, edozein eraikin edo egitura (zutoinak, antenak, etab.) egiteko edo horiek eraikitzeko beharrezkoak diren bitartekoak instalatzeko, ezinbestekoa izango da Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena izatea aurretiaz. Txosten horrek, gainera, plangintzako agirietako bat izan beharko du.

Independientemente de las consideraciones anteriores, y al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la construcción de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, etc.), y la instalación de los medios necesarios para su construcción, requerirá resolución favorable de la Dirección General de Aviación Civil, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento.

Lurzoru Urbanizagarrian edo Lurzoru Ez Urbanizagarrian kokatutako Aireko Nabigaziorako instalazio erradioelektrikoen Segurtasun Zonaldeetan debekatuta dago behin-behineko nahiz behin betiko eraikuntzak edo lur-eremuan, azaleran edo elementuetan aldaketak egitea, 2490/1974 Dekretuak aldatu zuen Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuaren 15. artikuluko b) atala betez, aireportuetako aginteen baimena izan gabe.

En las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea, situadas en Suelo Urbanizable o Suelo No Urbanizable, se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la autoridad aeroportuaria de acuerdo con el Artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas modificado por Decreto 2490/1974.

V. ATALA:

INTERMODALITATE GUNEAK

SECCIÓN V:

SIZE=3> 88. artikulua.– Lurralde plan partzialak intermodalitate guneen arloan dituen proposamenak

LOS PUNTOS DE INTERMODALIDAD

1._ Intermodalitate Gune izaera dute, Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, lurralde eredua era antolatuan osatzen duten eta erabilgarritasun eta erabilera arrazionala lortzeko beharrezkoak diren garraiobideen arteko loturarako eta koordinaziorako elementu zehatzek.

SIZE=3> <P ALIGN="JUSTIFY">Artículo 88.– Propuestas del Plan Territorial Parcial en materia de puntos de intermodalidad

2._ Garraiobide bakoitzaren arabera, Lurralde Plan Partzialak hurrengo talde hauek bereizten ditu:

1._ Tienen la consideración de Puntos de Intermodalidad, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, los elementos puntuales de interconexión y coordinación entre los diferentes medios de transporte considerados necesarios para obtener una utilidad y un uso racionales de tales medios integrando de forma vertebrada el modelo territorial.

a) Komunikazio azpiegitura handiekin zerikusia duen intermodalitatea: Izaera hori dute azpiegitura handiekin (Portua eta Aireportua) berezko intermodalitate lotura duten guneek, izan ere, moduzko trukaketa horretan datza horien balioa.

2._ El Plan Territorial distingue, en función de los diferentes medios de transporte a coordinar, los siguientes grupos:

b) Trenbide sareen arteko intermodalitatea: Izaera hori dute sare bakoitzaren ezarkuntza-baldintzetatik ondorioztatutako intermodalitate guneek eta, horietan, elkarren osagarri izateko egokitasunaren eraginez, beraien trazadurek bat egiten duten guneetan dagoen potentziala ustiatzen dute.

a) Intermodalidad vinculada a las grandes infraestructuras de comunicación: Tienen tal consideración los puntos cuya intermodalidad queda vinculada, de forma intrínseca, a las grandes infraestructuras (Puerto y Aeropuerto), por constituir el intercambio modal, precisamente, su razón de ser.

c) Intermodalitate espezifikoa: Izaera hori dute, ikuspegi estrategiko batetik, eta garraiobide guztiek osatuko duten nodo sarea sortzeko, Lurralde Plan Partzial honek ezartzea beharrezkotzat jotzen dituen intermodalitate guneek. Intermodalitate mota honek eragiten dien Udal administrazioek eta sektorekoek gune horiek ezarri ahal izateko beharrezko baldintzak jarri beharko dituzte, dagozkien lurzoru erreserbak barne.

b) Intermodalidad entre redes de ferrocarril: Tienen tal consideración los puntos cuya intermodalidad se deriva de las condiciones de implantación de las distintas redes, propiciada por la conveniencia de complementación mutua, en la que se explota el potencial existente en los puntos de coincidencia de sus trazados.

3._ Intermodalitate Guneen mugaketa, antolaketa eta esku hartze araubidea dagozkion Udal planeamendu Orokorreko tresnek ezarritakoak izango dira edo, bestela, Udal edo Udalez gaindiko planeamendu bereziko tresnek ezarritakoak.

c) Intermodalidad Específica: Tienen tal consideración los puntos de intermodalidad que el presente Plan Territorial Parcial considera preciso implantar, desde un punto de vista estratégico, a los efectos de crear una red de nodos que integren los diferentes medios de transporte, debiendo las administraciones municipales y sectoriales implicadas crear las condiciones necesarias para su implantación, incluyendo las correspondientes reservas de suelo.

4._ Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak zehazturiko Intermodalitate Guneen zerrenda Arauotako XII. eranskineko ("Intermodalitate Guneak") O.2.3 "Bide azpiegituren sare alternatiboa" Planoan dago jasota.

3._ La delimitación, ordenación y régimen de intervención de los Puntos de Intermodalidad serán los establecidos por los correspondientes instrumentos de planeamiento general municipal o en su caso especial de ámbito municipal o supramunicipal.

III. KAPITULUA:

4._ La relación de los Puntos de Intermodalidad definidos por el Plan Territorial Parcial, identificados en el Plano O.2.3 "Red alternativa de infraestructuras viales", se contiene en el Anexo XII "Puntos de Intermodalidad" de las presentes Normas.

AZPIEGITURA LOGISTIKOAK

CAPÍTULO III:

SIZE=3>

INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

89. artikulua.– Lurralde plan partzialak azpiegitura logistiko handien arloan dituen proposamenak

SIZE=3> Artículo 89.– Propuestas del Plan Territorial Parcial de grandes infraestructuras logísticas

1._ Lurralde Plan Partzialak, garraioko azpiegiturari lotutako azpiegitura handien arloan eta, hala balegokie, haien garapen koherente eta integraturako beharrezko lurzoru erreserbak kontuan hartuta, honako hauek proposatzen ditu:

1._ El Plan Territorial Parcial establece como principales propuestas de grandes infraestructuras logísticas vinculadas a la infraestructura de transporte, contemplando en su caso las reservas de espacios necesarios para su desarrollo coherente e integrado, las siguientes:

a) Bilboko Portuko jarduera logistikoetarako eremua bideratzen duen esparrua.

a) Ámbito que posibilita actividades logísticas del Puerto de Bilbao.

b) Aireportuaren kanpoaldeko esparru logistikoa.

b) Área logística exterior al Aeropuerto.

c) Ibilgailu astunentzako eremuak ezartzeko sarea.

c) Red de establecimientos zonales de vehículos pesados

d) Garraioaren zerbitzurako esparrua Aretxaldeko (Lezama) Erreserba Estrategikoan.

d) Área de servicio al transporte en la Reserva estratégica de Aretxalde (Lezama)

e) Elkargune-aparkalekuen sarea

e) Red de aparcamientos intermodales

Aipatutako proposamenen definizioa Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen OE.10, O.E.13 eta OE.18 fitxa indibidualizatuetan jaso da.

La definición de dichas propuestas, se refleja en las fichas individualizadas de Operaciones Estratégicas números O.E.10, O.E.13 y O.E.18, contenidas en el Anexo II de las presentes Normas.

2._ Aipatutako proposamenen eremuaren deskrip-zioa eta mugaketa, O.4 Serieko "Lurralde Eremua" Planoetan daude grafiatuta eta aurreko idatz-zatian adierazi diren OE eta EEetan zehazten diren loturak eragiten dituzte Udal eta Udalez gaindiko eremuetako planeamenduko tresnei dagokienez.&#9;

2._ La descripción y delimitación del ámbito de dichas propuestas, grafiado en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", tiene la vinculación que se determina en las OE y AE referidas en el punto anterior, respecto a los respectivos instrumentos de planeamiento de ámbito municipal y supramunicipal.

Beharrezkoa den garapenerako Plangintzaren izapidetze prozedura, ezarri beharreko hirigintza araudian jasotakoaren arabera, eskumena duen Administrazio Publikoak sustatu ahal izango du eta, hala balegokio, baita bultzatu ere.

El procedimiento de tramitación del Planeamiento de desarrollo necesario podrá ser promovido y en su caso impulsado por la Administración Pública con competencia por razón de la materia conforme a lo establecido en la legislación urbanística de aplicación.

3._ Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, proposamen horien garapen zehatza eta lekutze berezia egokitu egin ahal izango dute planeamendu tresnek, baina behar bezala arrazoituta, eta kasu guztietan justifikatu beharko dute proposaturiko eskema eragin duten irizpideak betetzen dituztela.

3._ Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el desarrollo pormenorizado y la localización espacial de dichas propuestas, será susceptible de adaptación por los instrumentos de planeamiento, siempre de forma debidamente motivada y justificando, en todo caso, el cumplimiento de los criterios motivadores del esquema propuesto.

IV. KAPITULUA:

ZERBITZUEN AZPIEGITURAK

CAPÍTULO IV:

SIZE=3> 90. artikulua.– Zerbitzuen azpiegiturari buruzko politikaren helburuak

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Lurralde Plan Partzialak hurrengo helburu hauen mende ezartzen du zerbitzuen azpiegituren eremuaren planifikazioa:

SIZE=3> Artículo 90.– Objetivos de la política de infraestructuras de servicios

1) Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasuntsuak bermatzea.

El Plan Territorial Parcial subordina la planificación ambiental de las infraestructuras de servicios a la consecución de los siguientes objetivos:

2) Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua.

1) Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.

3) Natura eta Biodibertsitatea babestea.

2) Gestión responsable de los recursos naturales y de los

4) Lurralde oreka eta mugikortasuna: ikusmolde komuna.

residuos.

5) Aldaketa klimatikoaren gaineko eragina muga-tzea.

3) Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.

91. artikulua.– Lurralde plan partzialak zerbitzuen azpiegituren arloan dituen proposamenak

4) Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.

Lurralde Plan Partzialak bost esku-hartze taldetan edo eremutan banatzen ditu Zerbitzuen Azpiegiturei buruzko proposamenak:

5) Limitar la influencia sobre el cambio climático.

a) Ur-hornidura

Artículo 91.– Propuestas del Plan Territorial Parcial en materia de infraestructuras de servicios

b) Saneamendua

El Plan Territorial Parcial desglosa sus Propuestas en materia de Infraestructuras de Servicios en cinco grupos o ámbitos de intervención:

c) Hondakinak

a) Abastecimiento de agua

d) Energia

b) Saneamiento

e) Obrak Hidraulikoak

c) Residuos

a), b), c) eta d) taldeei dagokienez, dokumentazio grafikoan ageri diren sareen trazadurak eta dagozkion elementuen kokalekua orientagarriak dira.

d) Energía

92. artikulua.– Ur-hornidurari buruzko proposamenak

e) Obras Hidráulicas

1._ Lurralde Plan Partzialak bere gain hartzen ditu ur-horniduraren gainean Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak dituen irizpideak eta, horrez gain, ihesen ondorioz gal daitezkeen baliabideak ekiditeko sarea mantentzera bideratutako neurri batzuk gomendatu ditu.

Respecto a los grupos a), b), c) y d), los trazados de las respectivas redes y la localización de los elementos puntuales pertinentes que se representan en la documentación gráfica, tienen carácter orientativo.

2._ Dena dela ere, eta izaera loteslez, Lurralde Plan Partzial honek biztanleko eta eguneko 350 litroko hornidura aurreikusten du beharrezkotzat.

Artículo 92.– Propuestas relativas al abastecimiento de agua

93. artikulua.– Saneamenduari buruzko proposamenak

1._ El Plan Territorial Parcial asume los criterios del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia en materia de abastecimiento de agua recomendándose además la adopción de medidas de mantenimiento de la red para evitar la pérdida de recurso como consecuencia de las fugas.

1._ Lurralde Plan Partzialak bere gain hartzen ditu saneamenduaren gainean Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak dituen irizpideak, eta honako gomendio osagarriak egiten ditu:

2._ En todo caso y con carácter vinculante, el presente Plan Territorial Parcial prevé una dotación necesaria de 350 litros por habitante y día.

a) Hondakin Uren Galindoko Araztegiaren inpaktu paisajistikoa, ingurumenekoa eta arkitektonikoa txiki-tzeko hirigintzako tratamendu egokia egitea.

Artículo 93.– Propuestas relativas al saneamiento

b) Lamiakoko lantegiari dagokionez, eremuaren erdi-erdian kokatuta dagoenez gero, sentiberatasun paisajistikoa, ingurumenekoa eta arkitektonikoa zorrotz zaindu beharko du diseinuan. Bestalde, EDUTa sestra azpian kokatzen ahaleginduko da, itsasadarraren inguru berezi horretan ahalik eta lur handiena aske utzi ahal izateko.

1._ El Plan Territorial Parcial asume los criterios del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia en materia de saneamiento efectuando las siguientes recomendaciones adicionales:

c) Kostaldetik 4 kilometrora, Punta Galearen edo Punta Luceroren inguruan, Lamiakoko eta Galindoko araztegien azken isurkinentzako isurbidea egiteko beharrizana. Proposamen hau Ingurumen Ministerioaren edo Europako Batasuneko Funtsen dirulaguntzarik balego egingo litzateke.

a) Minimización del impacto paisajístico, medioambiental y arquitectónico de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Galindo mediante un tratamiento urbanístico adecuado.

d) Kontsumitzaile handientzako ur industrialaren sare bat ezartzea. Horretarako Galindon arazitako hondakin uren parte bat berrerabiliko da zuzen-zuzenean.

b) En relación con el Proyecto de la planta de Lamiako y dada la centralidad que ocupa en el área, deberá extremarse la sensibilidad paisajística medioambiental y arquitectónica en su diseño. Para la ubicación de la E.D.A.R. se tratará de situarla bajo rasante de modo que se libere la mayor superficie de terreno en este singular entorno de la Ría.

2._ Aurreko ataleko a) eta b) epigrafeei dagozkien Lurralde Plan Partzialaren proposamenen zehaztapena Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategien O.E.8 eta O.E.23 fitxa indibidualizatuetan dago jasota, alegia, "Lamiakoko Araztegia" eta "Uraren Kalitatearen Hobekuntza" fitxetan.

c) Necesidad de ejecutar un emisario a 4 km. de la costa, en la zona de Punta Galea o Punta Lucero, para el vertido final de las plantas de Lamiako y Galindo, condicionándose tal propuesta a la existencia de financiación del Ministerio de Medio Ambiente o de los Fondos de la Comunidad Europea.

94. artikulua.– hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko proposamenak

d) Establecimiento de una red de agua industrial para grandes consumidores, a partir de una reutilización directa de una parte de las aguas residuales depuradas en Galindo.

1._ Lurraldea Antolatzeko Jarraibideetan ezarritako irizpideen arabera, hondakinen eta kutsatutako lurzoruen arloen gaineko Lurralde Plan Partzialaren proposamen lotesleak ondorengoak dira:

2._ La concreción de las propuestas del Plan Territorial Parcial relativas a los epígrafes a) y b) del apartado anterior se contiene en las fichas individualizadas de Operaciones Estratégicas números O.E.8 "Vega de Lamiako" y O.E.23 "Mejora de la Calidad del Agua" del Anexo II de las presentes Normas.

a) Murrizketaren arloan ahalegin berezia egitea, lekuan lekuko Hiri-Hondakin Solidoen sorkuntzaren per capita hazkundea % 1era mugatzeko urtean.

Artículo 94.– Propuestas relativas a los residuos y suelos contaminados

b) Hondakinen berrerabilpena, birziklapena eta energia aprobetxamendua sustatzea. Horretarako, Udalerri guztietan hondakin mota bakoitzerako edukiontzi bat ezarriko da, eta banaketa eraginkor eta behar bestekoa egingo da, Udalerri eta mankomunitate mailetan, etxeko hondakinak eta antzekoak selektiboki biltzeko guneen bidez (Garbiguneak) herritarrak errazago banatu ahal izateko hondakinak. 2.4. antolaketa planoan ematen den Garbiguneen kokapena ez da loteslea.

1._ En función de los criterios establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial, las propuestas vinculantes del Plan Territorial Parcial en materia de residuos y suelos contaminados son las siguientes:

c) Industrialdeetan eta merkataritza guneetan hondakinak selektiboki biltzeko eremuak jartzea. Eremu horietan zenbait gune gorde beharko dira herriguneko hondakinak biltzeko edukiontziak jartzeko, horrelaxe ezartzen baitu, jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez, Arauotako 74. artikuluko a) atalak.

a) Desarrollar un importante esfuerzo en el campo de la reducción a nivel local para conseguir limitar el crecimiento de la generación de Residuos Sólidos Urbanos per capita al 1% anual.

d) Hiri-Hondakin Solidoen Getxoko hondakindegia eraberritzea eta berreskuratzea ixteko unean.

b) Promover la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento energético de los residuos proporcionando contenedores diferenciados para cada tipo de residuo en todos los municipios y una distribución eficaz y suficiente, a nivel municipal o de forma mancomunada, de centros de recogida selectiva de residuos domésticos y similares (Garbigunes), con el objeto de facilitar al ciudadano la tarea de separación de residuos. La localización de Garbigunes que aparece grafiada en el plano de ordenación 2.4 no es vinculante.

e) Biogasaren garapen energetikoa sustatzea.

c) Establecimiento de espacios de recogida selectiva en los polígonos industriales y comerciales, con áreas para instalación de contenedores de residuos asimilables a urbanos, tal y como establece el artículo 74 de las presentes Normas en relación con el suelo de actividades económicas.

f) Gure geografian kutsatutako lurzoruak daude eta horrek arazo berezia suposatzen du; ondorioz, Udal Plangintzak lurzoruaren kalitate aldakorra kontuan hartu behar izango du, eta arazo horri Orokorrean eta modu zehatzean heldu dagoeneko zaharkituta dauden industri guneak leheneratu eta berritzeko eragiketak zehaztu nahi badira.

d) Regeneración y recuperación del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de Getxo en el momento de su clausura.

2._ Halaber, Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen O.E.21 fitxa indibidualizatuan zehazten ditu Lurralde Plan Partzialak Hiri-Hondakinei buruzko proposamenak.

e) Promover el desarrollo energético del Biogás.

3._ Azkenik, Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen O.E.22 fitxa indibidualizatuan zehazten ditu Lurralde Plan Partzialak Hondakin Arriskutsuei eta Kutsatutako Lurzoruei buruzko proposamenak.

f) Asumiendo la problemática específica que en puntos de nuestra geografía supone la presencia de suelos contaminados, el planeamiento municipal deberá tener en cuenta la variable de la calidad de suelo, abordando genéricamente esta problemática y específicamente a la hora de definir las operaciones de regeneración renovación de áreas industriales obsoletas.

95. artikulua.– energiari buruzko proposamenak

2._ Asimismo, el Plan Territorial Parcial concreta las propuestas relativas al tratamiento de Residuos Urbanos en la ficha individualizada de Operaciones Estratégicas número O.E.21 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

Lurralde Plan Partzial honen berezko proposamen gisa, honako gomendio hauek egiten dira energia aurrezteari eta aprobetxatzeari dagokionez:

3._ Finalmente, el Plan Territorial Parcial concreta las propuestas relativas al tratamiento de Residuos Peligrosos y Suelos Contaminados en la ficha individualizada de Operaciones Estratégicas número O.E.22 contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

a) Salgaien eta bidaiarien eguneroko garraioaren errepide bidezko garraioa murriztea. Beste garraiobide alternatibo batzuk bultzatu behar dira, hala nola trenbidea.

Artículo 95.– Propuestas relativas a la energía

b) Motordun ibilgailuen bidezko joan-etorriak murrizteko, biztanleen gune nagusienetako egoitza eta enplegurako lurzoruetan garraio publikoak egon daitezen sustatzea.

Como propuestas propias del Plan Territorial Parcial vinculadas al ahorro y al aprovechamiento energético se realizan las siguientes recomendaciones:

c) Erabiltzen diren energia iturriak dibertsifikatzea. Horrela energia multzo malgua lortuko da eta hornidura iturrien aldian aldiko aztorapenen aurrean ez da horren zaurgarria izango.

a) Restricción de la modalidad de transporte por carretera, lo que conlleva el impulso de otros medios alternativos, como el ferrocarril, para el transporte de mercancías y cotidiano de pasajeros.

d) Iturri sortzaileen eta kontsumo guneen arteko gertutasun handiagoa bilatzea, energiaren garraioko gastuak murrizteko.

b) Perseguir la existencia de transporte público en los suelos destinados a residencia-empleo de los principales asentamientos de población, como modo de reducir desplazamientos motorizados.

e) Energiaren aldi bereko ekoizpena sustatzea, batez ere kontsumorik handiena duten sektoreetan (kimika, papera, burdingintza, elikadura).

c) Diversificar las fuentes de energía utilizada, que posibilite la disponibilidad de un conjunto energético flexible y menos vulnerable a eventuales alteraciones en alguna de las fuentes de suministro.

f) Energia-sareen kanalak aurreikustea. Pasabide horiek udalaz gaineko Plan Bereziaren bidez ezarri behar dira, LPPk zehazten dituen natur balioko aldeak babesten dituena.

d) Buscar una mayor proximidad entre las fuentes generadoras y los puntos de consumo, lo que permite ahorro en los costes del transporte de energía.

g) Hondakindegietan sortutako biogasa erabiltzea.

e) Impulsar la cogeneración energética, especialmente en los sectores de mayor consumo (químico, papel, siderúrgico, alimentación).

h) Hiri-hondakin solidoen energia berreskurapenerako lantegiak eraikitzea.

f) Realizar la previsión de canales por los que discurran las diversas redes vinculadas a la energía. El establecimiento de estos pasillos debería llevarse a cabo a través de un Plan Especial de carácter supramunicipal, que salvaguarde las áreas de valores naturales identificadas por el PTP.

i) Udal planeamendu Orokorrak hondakinen tratamenduaren bidezko edo energia berriztagarrien erabilera bidezko energia lantegi txikiak ezartzea ahalbidetu behar du, eta horretarako behar diren lurzoruak gorde beharko ditu. Instalazio horiek instalazio industrialekin edo sistema Orokorrekin batera ezarri ahal izango dira, baina, betiere jarduera nagusiarekiko bigarren mailako jarduerak badira.

g) Aprovechar el biogás generado en los vertederos.

96. artikulua.– obra hidraulikoei buruzko proposamenak

h) Construcción de plantas de recuperación energética de residuos sólidos urbanos.

1._ Obra hidraulikoen arloan, Lurralde Plan Partzialak jarraian azaltzen diren Uholdeen Prebentziorako Plan Integraleko (UPPI) proposamenak ezartzen ditu. Hain zuzen, horien bidez hasierako eragile bezala hartu diren konponbideetan aldaketak egin ahal izango dira, baldin eta horiek bidezkotzen dituen beste agiriren bat badago eta egin diren azterlan guztiak egiaztatu badira. Hori guztia kontuan hartu behar izango da aurrerantzean lantzen eta onesten diren Harmonizazio Proiektuetan. Hona hemen aipatu proposamenak:

i) El planeamiento municipal general deberá posibilitar la instalación de pequeños centros productivos de energía a través del tratamiento de residuos o de la aplicación de energías renovables, efectuando las correspondientes reservas de suelo para tal fin. Estas instalaciones podrán ir unidas a instalaciones industriales o a sistemas generales, siempre que se trate de una actividad secundaria respecto de la actividad principal.

a) Ingurumenaren ikuspegitik azterketa egin ondoren, gaur egungo uharka hobetzeko, Itsasadarraren hondoa erregularizatuko duen karrakaketa egitea lantzean behin, batez ere San Antongo zubiaren eta Udaletxeko zubiaren artean.

Artículo 96.– Propuestas relativas a obras hidráulicas

b) Haitza zulatuta lau desbideraketa tunel egitea uharka alternatibo bat sortzeko eta gaur egungo emaria banatzeko.

1._ En materia de obras hidráulicas, el Plan Territorial Parcial incorpora las siguientes propuestas del Plan Integral de Prevención de Inundaciones (P.I.P.I.), pudiendo adoptarse variaciones a las soluciones tomadas como condicionante de partida, siempre que haya otro documento técnico que las justifique y tras contrastar los distintos estudios elaborados, lo que se tendrá en cuenta en el Proyecto de Armonización.

Bilboko Udal planeamendu Orokorrak aipatutako tunel horiei dagozkien aho eta irteeretarako lurzoruak gorde beharko ditu Abusuko parkean eta Olabeagako ertzean, Renferen geltokiaren parean.

a) Mejora del cauce actual, tras un análisis desde un punto de vista medioambiental, mediante un dragado general periódico, que regularice el fondo de la Ría, especialmente entre el puente de San Antón y el Puente del Ayuntamiento.

c) Deustuko Ubidea irekitzea Zorrotzaurre penintsula uharte bilakatzeko eta, halaber, Deustuko penintsula izatetik Abandoko penintsula izatera pasatzeko aukerarekin. Ondorioz, Itsasadarraren gaur egungo uharka aurreikusitako desbideraketa tunelen hustubiderako erabiliko da eta gaur egungo ubideko uharka Itsasadarraren beraren hustubiderako.

b) Construcción de cuatro túneles de desvío excavados en la roca que supongan un cauce alternativo a fin de repartir el caudal actual.

d) Gaur egun garapenean dauden eta betetzen ari diren hirigintzako ekintzek Itsasadarraren egungo uharkaren hustubide gaitasuna errespetatu beharko dute. Beraz, eta dagokion ikerketa hidraulikoak obrek ez dutela Itsasadarraren ezein lekutan xafla nabarmen jasotzen justifikatu ezean, ez da Itsasadarraren uharkan inbasiorik eragingo duen obra bakar batentzako ere baimenik ematerik izango.

El planeamiento municipal general de Bilbao deberá reservar los terrenos correspondientes a las bocas de entrada y de salida de dichos túneles en el Parque de la Peña y en la ribera de Olabeaga a la altura de la estación de Renfe.

e) Halaber, Itsasadarraren ertzeko hirigintza kotek uholdeen aurkako 500 urterako beharrezko babesa bermatu beharko dute. Horrela, hasierako eragile bezala gutxieneko hirigintza kota hauek izango dira:

c) Apertura del Canal de Deusto transformando la Península de Zorrozaurre en una isla, con la posibilidad asimismo de reconvertirla de península de Deusto a península de Abando, dejando el lecho actual de la ría para el desagüe de los túneles de desvío propuestos y el lecho del canal actual para el desagüe de la propia Ría.

• Abandoibarra: 4,81 metro

d) Las actuaciones urbanísticas en desarrollo y ejecución deberán respetar la capacidad de desagüe del cauce de la Ría actual, por lo que no deberán autorizarse aquellas obras que supongan una invasión del mismo a menos que se justifique, mediante el estudio hidráulico correspondiente, que dichas obras no dan lugar a sobreelevaciones significativas de la lámina en ningún punto de la Ría.

• Deustuko Ubidearen eskuineko ertza: 4,42 metro

e) Asimismo, las cotas de urbanización de los márgenes de la Ría, deberán asegurar un resguardo suficiente respecto a la avenida de 500 años tomando como condicionante de partida las siguientes cotas mínimas de urbanización:

• Zorrotzaurre: 4,44 metro

• Abandoibarra: 4,81 metros

Adierazitako hiru jarduerak bete ezean, 1983ko abuztuan izandako uholdeen modukoetatik babestu ahal izateko besteko neurriak hartu beharko dira hirigintza kotatzat, eta hori egiaztatu egin behar izango da.

• Margen derecha del Canal de Deusto: 4,42 metros

2._ Aipatutako jarduerak O.5 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan daude zehaztuta, eta Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen E.E.24 fitxa indibidualizatuan daude islatuta.

• Zorrozaurre: 4,44 metros

3._ Itsasadarraren ubidea leheneratzeko plan bat idaztea komeni da. Planean ondokoak jaso behar izango dira: egoeraren diagnostikoa, helburuen ezarpena, sedimentuen tratamendurako jardueren eta azpiegituren zehaztapena, beharrezkoak diren oinarrizko arauen garapena eta denbora eta diru kopuruaren programazioa.

De no ejecutarse las tres actuaciones señaladas, habrá de adoptarse como cota de urbanización la que asegure un resguardo suficiente respecto a la avenida registrada en agosto de 1983, debiendo justificarse en todo caso la misma.

V. KAPITULUA:

2._ Las citadas actuaciones, identificadas en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial", quedan reflejadas en la ficha individualizada de Acciones Estructurantes número A.E.24, contenida en el Anexo II de las presentes Normas.

KULTURAKO, KIROLEKO ETA AISIALDIKO

3._ Es recomendable redactar un Plan de Recuperación del Cauce de la Ría, con diagnóstico de situación, fijación de objetivos, definición de actuaciones e infraestructuras de tratamiento de los sedimentos, desarrollo de las bases normativas necesarias y programación temporal y económica.

EKIPAMENDUEN AZPIEGITURAK

CAPÍTULO V:

SIZE=3>

INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTOS

97. artikulua.– lurralde plan partzialak kulturako, kiroleko eta aisialdiko ekipamenduen arloan dituen proposamenak

CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE OCIO

1._ Lurralde Plan Partzialak honako hauek ezartzen ditu kulturako, kiroleko eta aisialdiko ekipamenduen arloko proposamen nagusi gisa:

SIZE=3> Artículo 97.– Propuestas del Plan Territorial Parcial en materia de equipamientos culturales, deportivos y de ocio

a) Galindoko Aisialdi Parkea

1._ El Plan Territorial Parcial establece como principales propuestas de infraestructuras de equipamientos culturales, deportivos y de ocio las siguientes:

b) Lemoizko Aisialdi Parkea

a) Parque de Ocio de Galindo

c) Behe Nerbioiko kultur eta kirol zentroa.

b) Parque de Ocio de Lemoiz

a) eta b) proposamenen definizioa Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen O.E.5 eta O.E.16 fitxa indibidualizatuetan dago jasota.

c) Centro cultural-deportivo Bajo Nervión.

2._ Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, proposamen horien garapen zehatza eta lekutze berezia egokitu egin ahal izango dute sektoreko eta Udaletako planeamendu tresnek, baina behar bezala arrazoituta, eta kasu guztietan justifikatu beharko dute proposaturiko eskema eragin duten irizpideak betetzen dituztela.

La definición de las propuestas a) y b) se refleja en las fichas individualizadas de Operaciones Estratégicas números O.E.5. y O.E.16, contenidas en el Anexo II de las presentes Normas.

VIII. TITULUA:

2._ Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el desarrollo pormenorizado y la localización especial de dichas propuestas, será susceptible de adaptación por los instrumentos de planeamiento sectoriales y municipales, siempre de forma debidamente motivada y justificando, en todo caso, el cumplimiento de los criterios motivadores del esquema propuesto.

PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA

TÍTULO VIII:

I. KAPITULUA:

COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS

PLANEAMENDUAK BATERAGARRI

CAPÍTULO I:

CONCEPTO, JUSTIFICACIÓN Y ENUMERACIÓN

BIHURTZEKO KASUEN KONTZEPTUA,

DE LOS SUPUESTOS DE COMPATIBILIZACIÓN

JUSTIFIKAZIOA ETA ZERRENDA

DE PLANEAMIENTOS

SIZE=3>

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY"> Artículo 98.– Concepto y justificación de los supuestos de compatibilización de planeamiento

98. artikulua.– planeamendua bateragarri bihurtzeko kasuen kontzeptua eta justifikazioa

1._ Tienen la consideración de Sistemas de Compatibilización de Planeamientos, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellos mecanismos establecidos por el mismo para la adecuada coordinación de los instrumentos de planeamiento general de los municipios del Área Funcional, con especial atención a las zonas que por su centralidad, carácter estratégico o finalidad estructurante sirven al dimensionado metropolitano del área por lo que requieren su adecuada armonización.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Planeamenduen Bateragarritasun Sistema izaera dute Eremu Funtzionaleko Udalerrien planeamendu Orokorreko tresnen koordinazio egokirako Lurralde Planak berak ezarritako mekanismoek. Batez ere, erdialdean daudelako, duten izaera estrategikoagatik edo egiturazko helburuagatik eremu metropolitarraren dimentsiorako lagungarri diren eremuetakoak. Eta eremuok, beraz, antolaketa egokia behar dute.

2._ La creación de dichos sistemas, en aplicación y desarrollo de lo establecido en el artículo 6 y capítulo 19 de las Directrices de Ordenación Territorial, responde a la necesidad posibilitar la adecuada implantación del modelo territorial definido por el Plan Territorial Parcial, atendida su propia definición como forma de ordenación integral y vertebrada del territorio del Área Funcional.

2._ Sistema horiek, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideen 6. artikuluak eta 19. kapituluak ezartzen dutena betez eta garatuz, Lurralde Plan Partzialak zehazturiko lurralde eredua egoki ezarri ahal izateko beharrizanari erantzuteko sortu dira. Lurralde Planaren definizioa Eremu Funtzionaleko lurraldea antolatzeko modu integrala eta antolatua dela baita.

Artículo 99.– Supuestos de compatibilización de planeamiento previstos por el Plan Territorial Parcial

99. artikulua.– lurralde plan partzialak planeamendua bateragarri bihurtzeko aurreikusitako kasuak

El Plan Territorial Parcial contempla los siguientes Sistemas de Compatibilización de Planeamientos:

Lurralde Plan Partzialak Planeamenduen Bateragarritasun Sistematzat honakoak aurreikusten ditu:

a) Sistema de Compatibilización Global de Planeamientos

a) Planeamenduen Bateragarritasun Orokorreko Sistema

b) Sistema de Compatibilización Puntual de Planeamientos

b) Planeamenduen Bateragarritasun Zehatzeko Sistema

c) Supuesto Específico de la Ría

c) Itsasadarraren Kasu Zehatza

CAPÍTULO II:

II. KAPITULUA:

SISTEMA DE COMPATIBILIZACIÓN

PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN

GLOBAL DE PLANEAMIENTOS

OROKORREKO SISTEMA

SIZE=3> Artículo 100.– Definición del sistema de compatibilización global de planeamientos

SIZE=3> 100. artikulua.– planeamenduen bateragarritasun Orokorreko sistemaren definizioa

1._ Se define como Sistema de Compatibilización Global de Planeamientos, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el mecanismo de coordinación que ha de aplicarse en los procesos de revisión de los instrumentos de planeamiento general de los municipios incluidos en el Área Funcional consistente en la audiencia específica de los municipios colindantes.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Planeamenduen Bateragarritasun Orokorreko Sistema Eremu Funtzionalaren barruan dauden Udalerrien planeamendu Orokorreko tresnen berrikusketa prozesuetan ezarri beharreko koordinazio mekanismoa da. Mekanismo horren funtsa alboko herrien berariazko entzunaldia da.

2._ Dicho sistema de Compatibilización Global de Planeamientos será de aplicación, asimismo, en aquellos supuestos de modificación de los citados instrumentos de planeamiento general de los municipios incluidos en el Área Funcional en que, por el contenido y alcance de tales modificaciones, puedan resultar afectadas las previsiones y el marco de los municipios colindantes.

2._ Halaber, Planeamenduen Bateragarritasun Orokorrerako Sistema hori ezarri beharko da Eremu Funtzionaleko Udalerriek, planeamendu Orokorreko tresnak aldatzerakoan, edukia eta irismena dela-eta, alboko Udalerrien aurreikuspenei eta esparruari kalte egiten dieten kasuetan.

Artículo 101.– Régimen de aplicación del sistema de compatibilización global de planeamientos

101. artikulua.– planeamenduen bateragarritasun Orokorreko sistema aplikatzeko araubidea

1._ Los municipios incluidos en el ámbito del Área Funcional que vayan a proceder a la revisión o modificación de sus respectivos instrumentos de planeamiento general, en los términos del artículo anterior, deberán dar audiencia de forma previa a la aprobación inicial, por plazo de quince días mediante entrega del documento correspondiente elaborado para dicha aprobación, a los municipios colindantes en orden a la formulación de las alegaciones que consideren pertinentes.

1._ Aurreko artikuluaren arabera, planeamendu Orokorreko tresnak berrikusi edo aldatuko dituzten Eremu Funtzionaleko Udalerriek, hasierako onespenari ekin aurretik eta hamabost eguneko epearen bidez, hau da, onespen horretarako egin den dokumentua emanda, entzunaldia eman beharko diete alboko Udalerriei. Udalerri horiek alegazio egokiak egin ditzaten.

2._ En los supuestos de que los documentos elaborados sean objeto de Avance, se deberá notificar la aprobación y sometimiento a exposición pública del mismo a los municipios colindantes, para que en el plazo general de exposición pública puedan efectuar las sugerencias que estimen oportunas.

2._ Baldin eta egin diren dokumentu horiek aurrerakuntza bat badira jakinarazi egin beharko zaie inguruko Udalei horren onespena eta jendaurreko tramitea beteko dela jendaurreko erakusketaldiaren epe Orokorraren barruan euren ustez egokiak izan daitezkeen iruzkinak egin ditzaten.

3._ Las alegaciones deberán realizarse ante la corporación local responsable de la aprobación inicial de tal instrumento de planeamiento general.

3._ Alegazioak planeamendu Orokorreko tresna horren hasierako onespenaren ardura duen Udal korporazioaren aurrean egin beharko dira.

4._ En el supuesto de desestimación del contenido de tales alegaciones, la Corporación Local que esté tramitando el proceso deberá elevar el expediente a la Diputación Foral de Bizkaia, Administración competente para dirimir la cuestión, quien habrá de resolver en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación inicial.

4._ Alegazio horien edukia ez bada onartzen, prozesua izapidetzen ari den Udal korporazioak Bizkaiko Foru Aldundiari aurkeztu beharko dio espedientea, bera baita auzia ebazteko eskumena duen Administrazioa. Hil bateko epearen barruan erabaki beharko du Foru Aldundiak, hasierako onespenaren aurretik.

CAPÍTULO III:

III. KAPITULUA:

SISTEMA DE COMPATIBILIZACIÓN

PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN

PUNTUAL DE PLANEAMIENTOS

ZEHATZEKO SISTEMA

SECCIÓN I:

I. ATALA:

CONCEPTO Y DEFINICIONES

KONTZEPTUA ETA DEFINIZIOAK

SIZE=3> Artículo 102.– Definición del sistema de compatibilización puntual de planeamientos

SIZE=3> 102. artikulua.– planeamenduen bateragarritasun zehatzeko sistemaren definizioa

1._ En aras de la implantación del modelo territorial del Plan Territorial Parcial, será precisa la compatibilización de planeamientos municipales en aquellos ámbitos de suelo que, bien por estar así definidos, bien por su propia tipología o características, afecten a un concreto ámbito supramunicipal respecto del cual resulta preciso coordinar sus determinaciones de planeamiento general.

1._ Lurralde Plan Partzialaren lurralde eredua aplikatzeko, ezinbestekoa izango da Udal planeamenduak bateratzea, horrela zehaztuta dutelako edo tipologia edo ezaugarriengatik, Udalez gaindiko eremu zehatz bati eragiten dioten lurzoru eremuetan. Udalez gaindiko eremu zehatz horretarako planeamendu Orokorreko erabakiak koordinatzea ezinbestekoa da.

2._ Se define, por tanto, el Sistema de Compatibilización Puntual de Planeamientos, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, como el procedimiento establecido desde el mismo con el fin de posibilitar la adecuada y necesaria coordinación de las determinaciones de planeamiento general en los supuestos mencionados en el apartado anterior.

2._ Beraz, Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, aurreko paragrafoan aipatutako kasuetako planeamendu Orokorretako erabakien koordinazio egokia eta ezinbestekoa ahalbidetzeko prozedura da Planeamenduen Bateragarritasun Zehatzeko Sistema.

3._ Así, se enumeran a continuación los supuestos en los que, concurriendo las circunstancias anteriormente expuestas, resulta necesaria una ordenación compatibilizada al expresado nivel de determinaciones de planeamiento general:

3._ Halatan, aurrerago aipatutako kasuak eta egoerak emango balira, aipatutako planeamendu Orokorreko erabakien antolaketa bateratua behar-beharrezkoa duten kasuak zerrenda honetan datozenak izango lirateke:

I.– Ámbitos de Nuevos Desarrollos delimitados por el Plan Territorial Parcial.

i.– Lurralde Plan Partzialak mugatutako Garapen Berrietako eremuak.

ii.– Ámbitos de suelos urbanos o urbanizables a tenor de los instrumentos de planeamiento municipal vigente, en aquellos casos en que tales instrumentos de planeamiento vigente no se encuentren ya debidamente coordinados.

ii.– Indarreko planeamenduko tresnen arabera hiri-lurrak edo urbanizagarriak diren eremuetan, baina, indarreko planeamenduko tresnak dagoeneko behar bezala koordinatuta ez dauden kasuetan.

iii.– Ámbitos de Renovación, en particular la Zona denominada Eje de la Ría, la cual se encuentra específicamente regulada en el Capítulo IV del presente Título.

iii.– Berrikuntza eremuak, batez ere Itsasadarreko Ardatza deritzon eremua. Azken hori Titulu honetako IV. Kapituluan dago zehatz-mehatz erregulatuta.

4._ En aquellos casos en los que el Plan Territorial Parcial delimite áreas o ámbitos de afección supramunicipal estableciendo las determinaciones para su ordenación y régimen de intervención, no resultará precisa la compatibilización bastando la tramitación conjunta por los municipios afectados del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo conforme al procedimiento establecido en la legislación urbanística de aplicación.

4._ Lurralde Plan Partzialak, antolaketarako eta esku hartze araubiderako erabakiak ezarriz, Udalez gaindiko eragin eremuak edo esparruak mugatzen dituen kasuetan, bateragarritasuna ez da beharrezkoa izango; nahikoa izango da, ezarri beharreko hirigintzako araudiak ezar-tzen duen prozeduraren arabera, garapenerako dagokion planeamendu tresna elkarrekin izapidetzea Udalerriek.

Artículo 103.– Áreas de compatibilización

103. artikulua.– bateragarritasun eremuak

1._ Tienen la consideración de Áreas de Compatibilización, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, aquellas áreas de suelo de ámbito supramunicipal subsumibles en los supuestos definidos en el artículo anterior y que requieren de una armonización de las determinaciones de planeamiento general tales como la Clasificación o Calificación de suelos, así como la concreción de los Sistemas Generales y Locales.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Bateragarritasun Eremuak izango dira aurreko artikuluan zehaztutako kasuetan sar daitezkeen Udalez gaindiko lurzoru eremuak, alegia, planeamendu Orokorreko erabakien bidez antolatu behar diren lurzoru eremuak, hala nola lurzoruen Sailkapena edo Kalifikazioa behar dutenak zein Sistema Orokorren eta Lekuan lekukoen zehaztapena behar dutenak.

2._ El Área de Compatibilización requiere, para su adecuado desarrollo, el estudio de una superficie más amplia en la cual se integra a su vez el Área de Compatibilización, denominada Ámbito de Estudio de Compatibilización.

2._ Bateragarritasun Eremua egoki garatzeko azalera zabalagoaren ikerketa egin behar da, eta azalera zabalago horretan Bateragarritasun Ikerketaren Eremua deri-tzon Bateragarritasun Eremua sartzen da.

3._ Las Áreas de Compatibilización se identifican en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial".

3._ Bateragarritasun Eremuak O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoan daude zehaztuta.

4._ El enunciado de los criterios básicos de ordenación establecidos desde el Plan Territorial Parcial para cada una de las Áreas de Compatibilización y la relación de las mismas se contiene en el Anexo XIII "Compatibilización de planeamientos" de las presentes Normas.

4._ Lurralde Plan Partzialak Bateragarritasun Eremu bakoitzerako ezarritako antolaketarako oinarrizko irizpideen enuntziatua XIII. eranskinean, "Bateragarritasun Eremuak" deritzonean, daude jasota, baita haien zerrenda ere.

Artículo 104.– Ámbitos de estudio de compatibilización

104. artikulua.– Bateragarritasun Ikerketaren Eremuak

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tendrán la consideración de Ámbitos de Estudio de Compatibilización aquellas superficies que, excediendo del ámbito específico de las Áreas de Compatibilización, se considera necesario analizar para el adecuado desarrollo de éstas. Todo ello con el propósito de que el Área finalmente ordenada encaje de forma vertebrada en el modelo territorial propuesto garantizando la integración de las Áreas a Compatibilizar en la trama existente.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Bateragarritasun Ikerketaren Eremuak izango dira, Bateragarritasun Eremuen eremu zehatzetik harago, horien garapenerako aztertzea beharrezkotzat jotzen diren azalerak. Hori guztia, azkenik antolatutako eremu hori behar bezala antolatuta sar dadin proposatutako lurralde ereduan eta, horretarako, Bateratu beharreko Eremuak lehendik dagoen sarean sartuko direla bermatu behar da.

2._ Los Ámbitos de Estudio de Compatibilización se identifican en los Planos de la Serie O.4 "Modelo Territorial".

2._ Bateragarritasun Ikerketaren Eremuak O.4 Serieko "Lurralde Eredua" Planoetan daude zehaztuta.

SECCIÓN II:

II. ATALA:

PLANEAMENDUAREN BATERAGARRITASUN

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COMPATIBILIZACIÓN

ZEHATZEKO SISTEMAREN APLIKAZIOA:

PUNTUAL DE PLANEAMIENTO:

BATERAGARRITASUN PROIEKTUAK

LOS PROYECTOS DE COMPATIBILIZACIÓN

SIZE=3> 105. artikulua.– bateragarritasun proiektuak

SIZE=3> Artículo 105.– Proyectos de compatibilización

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Bateragarritasun Proiektutzat hartzen da Planeamenduen Bateragarritasun Zehatzeko Sistema instrumentatzeko modua. Bateragarritasun Eremuak, dagozkion Udal planeamendu Orokorreko tresnetatik, koordinatuta antolatzeko behar dituen erabakiak biltzen dituzten agiriak ere jasotzen ditu Bateragarritasun Proiektuak.

1._ Se entiende por Proyectos de Compatibilización a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el modo de instrumentación del Sistema de Compatibilización Puntual de Planeamientos y que integra los documentos en los que se recogen las determinaciones precisas para la ordenación coordinada, desde los respectivos instrumentos de planeamiento municipal general, de las Áreas de Compatibilización.

2._ Bateragarritasun Eremuetan sartuta dauden Udalerrien

2._ El Proyecto de Compatibilización deberá redactarse, tramitarse y aprobarse con carácter previo al trámite de exposición al público de los Documentos de Avance de la Revisión o Modificación de los correspondientes instrumentos de planeamiento general de los municipios incluidos en las Áreas de Compatibilización.

planeamendu Orokorreko tresnak Berrikusteko edo Aldatzeko Aurrerakin-Agiriak jendaurrean erakusgai jarri aurretik idatzi, izapidetu eta onartu beharko da Bateragarritasun Proiektua.

3._ El Proyecto de Compatibilización, una vez aprobado, formará parte del Documento de Avance de la Revisión o, en su caso, Modificación Puntual de los instrumentos de planeamiento general de los municipios incluidos en las Áreas de Compatibilización.

3._ Behin onetsi ostean, Bateragarritasun Proiektua Bateragarritasun Eremuetan sartuta dauden Udalerrien planeamendu Orokorreko tresnen Berrikuspen edo, hala balegokio, Aldaketa Zehatzen Aurrerakin-Agirian sartuko da.

4._ El Proyecto de Compatibilización señalará el instrumento o instrumentos de planeamiento de desarrollo de los que resulte, de forma conjunta o separada, bien mediante Plan Especial o Plan Parcial, la ordenación pormenorizada del Área de Compatibilización por parte de los municipios afectados.

4._ Bateragarritasun Proiektuak garapenerako planeamendu tresna edo tresnak ezarriko ditu eta horren arabera egin beharko dute Bateragarritasun Eremuaren antolaketa zehatza barruan dauden Udalerriek, elkarrekin zein bereiz eta Plan Berezi bidez edo Plan Partzial bidez.

Artículo 106.– Contenidos y criterios del proyecto de compatibilización

106. artikulua.– bateragarritasun proiektuaren edukiak eta irizpideak

El Proyecto de Compatibilización deberá contener, como mínimo, los siguientes criterios y determinaciones:

Bateragarritasun Proiektuak, gutxienez, honako irizpideak eta erabakiak izan beharko ditu:

a) Delimitación pormenorizada del Ámbito de Estudio de Compatibilización y del Área de Compatibilización, a escala 1:5.000.

a) Bateragarritasun Ikerketaren Eremuaren eta Bateragarritasun Eremuaren mugaketa zehatza, 1:5.000 eskalan.

b) Clasificación y Calificación del suelo incluido en el Ámbito de Estudio de Compatibilización conforme al planeamiento vigente a la redacción del Proyecto de Compatibilización.

b) Bateragarritasun Ikerketaren Eremuaren barruko lurzoruaren Sailkapena eta Kalifikazioa, Bateragarritasun Proiektua idazterakoan indarrean zegoen planeamenduaren arabera.

c) Calificación y establecimiento de criterios en cuanto a niveles de aprovechamiento y diseño urbano para la ordenación del suelo urbano o en su caso suelo urbanizable del Área de Compatibilización.

c) Aprobetxamendu mailei eta hiri diseinuari dagokionez, irizpideak kalifikatu eta ezarri behar dira Bateragarritasun Eremuko hiri lurra edo, bestela, lurzoru urbanizagarria antolatzeko.

d) Establecimiento de criterios para el suelo no urbanizable en su caso.

d) Hala balegokio, lurzoru ezurbanizagarrirako irizpideak ezarri behar dira.

e) Definición, caracterización pormenorizada y ubicación de las dotaciones y equipamientos propuestos en el Área de Compatibilización y, en particular, del Sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes debidamente armonizado con la trama existente o propuesta por el presente Plan Territorial Parcial.

e) Bateragarritasun Eremurako proposaturiko horniduren eta ekipamenduen zehaztapena, ezaugarri zeha-tzak eta kokapena adierazi behar dira eta, bereziki, Eremu Askeen eta Gune Berdeen Sistemarena, zeina behar bezala antolatu behar den lehendik dagoen sarean edo Lurralde Plan Partzial honek proposaturikoan.

f) Esquema y configuración básicas del sistema de infraestructuras del Área de Compatibilización debidamente armonizado con el sistema de infraestructuras del Ámbito de Estudio de Compatibilización.

f) Bateragarritasun Ikerketaren Eremuko azpiegitura sistemarekin behar bezala antolatutako Bateragarritasun Eremuko azpiegitura sistemaren oinarrizko eskema eta egitura.

g) Guías de diseño para el desarrollo urbanístico del Área de Compatibilización, garantizando la continuidad y relación con la trama existente.

g) Bateragarritasun Eremuaren hirigintza garapenerako diseinu gidak. Horiek lehendik dagoen sarearekiko jarraipena eta harremana bermatu beharko dute.

h) En su caso, referencias para la redacción de los instrumentos de planeamiento general en el Ámbito de Estudio de Compatibilización externo al Área de Ordenación.

h) Hala balegokio, Antolaketa Eremuaren Kanpoko Bateragarritasun Ikerketaren Eremuko planeamendu Orokorreko tresnak idazteko erreferentziak.

Artículo 107.– Iniciativa en la tramitación del proyecto de compatibilización

107. artikulua.– bateragarritasun proiektuaren tramitazioko ekimena

1._ La iniciativa para promover la tramitación del Proyecto de Compatibilización podrá ejercitarse por cualquiera de los municipios afectados por un Área de Compatibilización.

1._ Bateragarritasun Proiektuaren tramitazioa sustatzeko ekimena Bateragarritasun Eremuren baten barruan dagoen Udalerrietako edozeinek egin ahal izango du.

2._ Subsidiariamente, la Administración con competencia para la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico municipal podrá ejercitar la iniciativa de promover el Sistema de Compatibilización Puntual, sometiendo a la audiencia previa de los municipios afectados el correspondiente Proyecto de Compatibilización por plazo de un mes.

2._ Sorospidez, hirigintzako Udal planeamendua behin-betiko onesteko eskumena duen Administrazioak Bateragarritasun Zehatzeko Sistema sustatzeko ekimena egin ahal izango du. Horretarako, aurretiazko en-tzunaldia eman beharko die hilabetez Bateragarritasun Proiektuaren menpe dauden Udalerriei.

Artículo 108.– Tramitación del proyecto de

108. artikulua.– bateragarritasun proiektuaren tramitazioa

compatibilización

1._ Dagokion planeamendu Orokorreko tresna Berrikusteko edo Aldatzeko prozedurari ekin aurretik, Bateragarritasun Zehatzeko Sistema sustatzeko ekimena egingo duen Udalerriak, dagokion Bateragarritasun Proiektua idatzi beharko du.

1._ El municipio que, con carácter previo al inicio del procedimiento para la Revisión o Modificación de su respectivo instrumento de planeamiento general, ejercite la iniciativa de promover el Sistema de Compatibilización Puntual, redactará el correspondiente Proyecto de Compatibilización.

2._ Bateragarritasun Proiektua idatzi ostean, Bateragarritasun Sistema sustatzeko ekimena egin duen Udalerriak, hilabeteko epean, entzunaldia emango die Bateragarritasun Eremuaren barruan dauden gainontzeko Udalerriei. Lurralde Plan Partzialak Bateragarritasun Ikerketaren Eremurako eta Bateragarritasun Eremurako bertarako ezarritako irizpide zehatzak elkarrekin garatu ahal izateko, hain zuzen ere.

2._ Redactado el Proyecto de Compatibilización, el municipio que haya ejercitado la iniciativa de promover el Sistema de Compatibilización, dará audiencia por término de un mes al resto de municipios afectados por el Área de Compatibilización, a fin de posibilitar el desarrollo conjunto de los criterios específicos establecidos por el Plan Territorial Parcial para el Ámbito de Estudio de Compatibilización y el propio Área de Compatibilización.

3._ Dagokien Udalerriek Bateragarritasun Proiektua onartu ostean, aipatutako Udalerrietako bakoi-tzak izapidetuko du proiektu hori, Udal planeamendu Orokorreko tresnak Berrikusteko edo Aldatzeko legez ezarritako prozeduraren bitartez.

3._ Una vez obtenida la correspondiente aprobación del Proyecto de Compatibilización por los municipios afectados, el mismo se tramitará por cada uno de dichos municipios por el procedimiento legalmente establecido para la Revisión o Modificación de los respectivos instrumentos de planeamiento municipal general.

4._ Dagokien Udalerriek Proiektua onartzen ez duten kasuetan, Bateragarritasun Zehatzeko Sistema sustatzeko ekimena erabili duen Udalerriak eskumendun Administrazioaren subrogazioa jaso beharko du planeamendu Orokorreko tresnen behin-betiko onespena lortzeko eta, horrela, Bateragarritasun Proiektua onartu ahal izateko, eta horrek tramitazioari ekingo dio plan berezien arloko hirigintzako legerian ezarrita dagoen prozedurarekin bat.

4._ Para el caso de que no se obtenga la aprobación conjunta de los municipios afectados, el municipio que haya ejercitado la iniciativa de promover el Sistema de Compatibilización Puntual habrá de recabar la subrogación de la Administración con competencia para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general en orden a la aprobación del Proyecto de Compatibilización, quién procederá a la tramitación del mismo de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación urbanística para los planes especiales.

5._ Aurreko atalean aurreikusitako kasuan, arauotako Azken Xedapenaren arabera, Administrazioak Bateragarritasun Proiektua onesten badu, onespen horrek Lurralde Plan Partzialeko erabakiekiko duen eragin berberak izango ditu.

5._ En el supuesto previsto en el apartado anterior, la aprobación del Proyecto de Compatibilización por la Administración producirá idénticos efectos a los establecidos respecto de las determinaciones del Plan Territorial Parcial conforme a la Disposición Final de las presentes Normas.

IV. KAPITULUA:

CAPÍTULO IV:

ITSASADARREKO ARDATZAREN KASU BEREZIA

EL SUPUESTO ESPECÍFICO DEL EJE DE LA RÍA

I. ATALA:

SECCIÓN I:

ITSASADARREKO ARDATZAREN GARRANTZIA

LA IMPORTANCIA SINGULAR DEL EJE DE LA RÍA

SIZE=3> 109. artikulua.– itsasadarreko ardatzaren garrantzi berezia

SIZE=3> Artículo 109.– La importancia singular del eje de la ría

1._ Lurralde Plan Partzialak esku hartzea aurreikusten du Itsasadarraren Ingurua deritzon eremuan. Eremu horrek hainbat eta era guztietako esku hartze moduak jasotzen ditu, baina denak hala denak dira Eremu Funtzionalaren antolaketaren eta dimentsioaren zerbitzurako esku hartze motak.

1._ El Plan Territorial Parcial contempla la intervención en el ámbito denominado Entorno de la Ría que comprende distintos y muy diversos modos de intervención, pero todos ellos al servicio de la vertebración y dimensionado metropolitano del Área Funcional.

2._ Bertako konplexutasuna kontuan hartuta, Itsasadarraren Inguruko eremuak Egitura-Ekintza eta Operazio Estrategiko zenbait behar ditu antolaketa egokia eta osoa egiteko. Egitura-Ekintza eta Operazio Estrategiko horiek hurrengo artikuluan zehazten dira.

2._ Dado su complejidad, el ámbito del Entorno de la Ría, precisa de varias Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas para su adecuada y completa ordenación, las cuales se identifican en el artículo siguiente.

3._ Luzera dela-eta, Itsasadarreko Ardatzak Udalerri bat baino gehiago hartzen ditu, eta antolaturiko lurzoruak eta lurzoru hutsak edo berrikuntzakoak hartzen dituen eremu horren garrantziak, eta bertako azpiegitura sistemaren dimentsioak (lehendik daudenak eta antolatutakoak zein antolatzekotan direnak) justifikatzen dute Lurralde Plan Partzial honek proposatutako ekintzak eremu bakar batean antolatu eta bateratu behar direla.

3._ Precisamente por su dimensionado, que abarca más de un municipio a lo largo del Eje de la Ría, la importancia del ámbito en el que concurren suelos ya ordenados y suelos vacantes o de renovación y el dimensionado de su sistema de infraestructuras, tanto existentes como ordenadas o pendientes de ordenación, justifican la delimitación de un único ámbito en el cual deban vertebrarse y compatibilizarse las diferentes actuaciones propuestas por el presente Plan Territorial Parcial.

SIZE=3> 110. artikulua.– Itsasadarraren inguruaren antolaketako harmonizazio eremua

Artículo 110.– Ambito de armonización de la ordenación del entorno de la ría

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Antolaketako Harmonizazio Eremutzat jotzen da itsasadarraren eremurako berak proposatutako Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak betearaztea eragiten dien saila, eta artikulu honen hurrengo atalean identifika-tzen dira. Itsasadarraren Inguruaren Antolamendurako Harmonizaziorako Eremua O.6 planoan "Itsasadarraren Inguruaren bateragarritasuna" deritzonean identifikatu da.

1._ Tiene la consideración de Ámbito de Armonización de la Ordenación, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, la superficie afectada por las Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes propuestas por el mismo en el ámbito de la Ría que precisan de una ordenación integrada que posibilite la adecuada materialización de dichas propuestas, y que se identifican en el apartado siguiente del presente artículo. El Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría se identifica en el Plano O.6 "Compatibilización del Entorno de la Ría". 2._ Las Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas a que se hace mención en el apartado anterior son las que se señalan a continuación:

2._ Aurreko paragrafoan aipatutako Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak ondoren zehaztutakoak dira:

a) Operaciones Estratégicas: Fichas individualizadas de Operaciones Estratégicas O.E._1 "Olabeaga-Basurto", O.E._2 "Zorrozaurre", O.E._3 "Zorroza-Burceña", O.E._4 "Lutxana-Asúa", y O.E._5 "Galindo", O.E._6 "Erandio", O.E._7 "Pastilla de Altos Hornos" y O.E._8 "Vega de Lamiako" contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

a) Operazio Estrategikoak: Operazio Estrategikoetako OE-1 "Olabeaga-Basurtu", OE-2 "Zorrotzaurre", OE-3 "Zorrotza-Burtzeña, OE-4 "Lutxana-Asúa", OE-5 "Galindo", OE-6 "Erandio", OE-7 "Altos Hornos-eko pastilla" eta OE-8 "Lamiakoko ibarra" fitxa indibidualizatuak. Horiek guztiak, arauotako II. eranskinean daude jasota, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere.

b) Acciones Estructurantes: Fichas individualizadas de Acciones Estructurantes AE-1 "La vía Paseo Metropolitana", AE-2 "Los Nuevos Accesos a Bilbao. La Puerta de Bilbao", AE -3 "El Eje Transversal del Asua", AE-14 "Transporte Ferroviario de Pasajeros en el Ámbito Metropolitano" en lo que afecta al Ámbito de Armonización, AE-17 "Accesos del TAV", AE-18 "La Estación Intermodal: Abanto - San Mamés" AE-20 "Los parques de ribera", AE-21 "Navegabilidad de la Ría", AE-23 "La Red Ciclable" y AE-24 "Mejora hidráulica de la Ría", contenidas en el Anexo II "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

b) Egitura-Ekintzak: Egitura-Ekintzetako AE-1 "Itsasadarreko Ardatza", AE-2 "Bilborako Sarrera Berriak Olabeagan. Bilboko Atea", AE-3 "Asuko Zeharkako Ardatza", AE-14 "Bidaiarien trenbide garraioa metropoliaren inguruan", hain zuzen ere Harmonizazio Eremua ukitzen duen neurrian, AE-17 "AHTren sarbideak", AE-18 "Geltoki intermodala: Abanto - San Mames", AE-20 "Erriberako parkeak", AE-21 "Itsasadarraren nabigarritasuna", AE-23 "Bizikletaz ibiltzeko sarea" eta AE-24 "Itsasadarraren hobekun-tza hidraulikoa" fitxa indibidualizatuetan. Horiek guztiak, arauotako II. eranskinean daude jasota, "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" deritzonean, hain zuzen ere.

Todas ellas constan identificadas, asimismo, en el Plano O.5 "Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes" de las presentes Normas.

Era berean, horiek guztiak arauotako O.5 "Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak" Planoan ere badaude jasota.

3._ El Ámbito de Armonización será objeto del Proyecto de Armonización de la Ordenación a que se hace mención en los arts. 111 y 112 de las presentes Normas.

3._ Harmonizazio Eremu horien mugaketa zehatza arauotako 111. eta 112. artikuluetan aipatzen den Antolaketa Bateratzeko Proiektuaren zeregina izango da.

4._ Hasta que se proceda a la aprobación del Proyecto de Armonización, los planeamientos municipales deben de respetar la normativa y las Acciones Estructurantes y Operaciones Estratégicas que afectan al Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría.

4._ Harmonizazio proiektua onetsi arte Udaletako plangintzetan arautegia eta Itsasadarraren Inguruaren Antolamendurako Harmonizaziorako Eremua ukitzen duten egitura-ekintzak eta eragiketa estrategikoak beteko dira.

Artículo 111.– Ámbito de estudio de la ordenación del entorno de la ría

111. artikulua.– Itsasadarraren Inguruko antolaketaren ikerketaren eremua

1._ A los efectos del presente Plan Territorial Parcial, tiene la consideración de Ámbito de Estudio de la Ordenación del Entorno de la Ría aquella superficie que, excediendo del ámbito específico del de Armonización, se considera necesario analizar para el adecuado desarrollo de este último. Todo ello con el propósito de que el ámbito finalmente ordenado encaje de forma vertebrada en el modelo territorial propuesto, garantizando la adecuada materialización de las Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes a que se hace mención en el artículo 110.2 de las presentes Normas.

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren Eremu izaera izango dute, bertan jasotako Harmonizazioaren eremu zehatzetik harago, azken hori behar bezala garatzeko aztertzea ezinbestekotzat jotzen diren azalerek. Hori guztia, antolatutako eremua behar bezala egituratuta sar dadin proposatutako lurralde ereduan eta arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak behar bezala beteko direla bermatzeko.

2._ El Ámbito de Estudio de la Ordenación del Entorno de la Ría se identifica en el Plano O.6 "Compatibilización del Entorno de la Ría".

2._ Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren Eremua O.6 planoan, "Itsasadarraren Inguruaren bateragarritasuna" deritzonean identifikatu da.

SECCIÓN II:

II. ATALA:

APLICACIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN EN

BATERAGARRITASUNAREN APLIKAZIOA

EL ENTORNO DE LA RÍA: EL PROYECTO

ITSASADARRAREN INGURUAN: ANTOLAKETA

DE ARMONIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN

BATERATZEKO PROIEKTUA

SIZE=3> Artículo 112.– Proyecto de armonización de la

SIZE=3> 112. artikulua.– antolaketa bateratzeko proiektua

ordenación

1._ Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Antolaketa Bateratzeko Proiektutzat hartzen da Itsasadarraren Inguruko Harmonizazioaren Eremuko Bateragarritasun Sistemaren instrumentazio modua. Bertan, Lurralde Plan Partzialak eremu horretarako aurreikusitako Operazio Estrategikoekin eta Egitura-Ekintzekin zerikusia duten arloetan, Udal edo sektore planeamendu Orokor edo bereziko tresnetatik koordinatutako antolaketarako erabaki zehatzak jasotzen dituzten agiriak ere sartzen dira.

1._ Se entiende por Proyecto de Armonización de la Ordenación, a los efectos del presente Plan Territorial Parcial, el modo de instrumentación del Sistema de Compatibilización en el Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría y que integra los documentos en los que se recogen las determinaciones precisas para la ordenación coordinada desde los respectivos instrumentos de planeamiento sectorial y municipal general o especial, en aquellos aspectos que afecten a las diferentes Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes previstas para tal ámbito por el Plan Territorial Parcial.

Antolaketa Bateratzeko Proiektuaren helburuetako batek, beraz, Ardatz Metropolitarreko morfologiaren eta moduzko funtzioaren zehaztapen berria lortzean du oinarria.

Uno de los fines del Proyecto de Armonización de la Ordenación viene integrado, por tanto, por la obtención de una Redefinición del Eje Metropolitano en su morfología y función modal.

2._ Antolaketa Bateratzeko Proiektuak, Itsasadarraren Inguruko Harmonizazioaren Eremuan, Bateragarritasun Proiektuak ordezten ditu izaera baterakoiez.

2._ El Proyecto de Armonización de la Ordenación sustituye con carácter unitario, en el Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría, a los Proyectos de Compatibilización.

3- Antolaketa Bateratzeko Proiektua izapidetzeko eta onesteko Administrazio eskumenduna Bizkaiko Foru Aldundia izango da. Prozeduraren oinarria, ostera, Itsasadarraren Inguruko Harmonizazioaren Eremuaren barruan dauden Udal korporazioen parte hartzea eta sustapena izango da, eta Udalerri horiei entzunaldia eman beharko zaie kasu guztietan.

3._ La Administración competente en orden a la tramitación y aprobación del Proyecto de Armonización de la Ordenación será la Diputación Foral de Bizkaia, sustentándose el procedimiento en la participación e impulso por las corporaciones locales incluidas en el Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría, a quienes en todo caso se dará audiencia.

4._ Antolaketa Bateratzeko Proiektuak, onetsi ondoren, beraren barruan dauden Udalerri guztiak lotetsiko ditu zuzen-zuzenean. Beraz, Udalerri horiek, beraien planeamendu Orokorretako tresnen erabakiak proiektu horretara egokitu beharko dituzte hurrengo artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

4._ El Proyecto de Armonización de la Ordenación, una vez aprobado, vinculará directamente a los municipios afectados por el mismo, los cuales deberán adecuar las determinaciones de sus respectivos instrumentos de planeamiento general al contenido del mismo en los términos expuestos en el artículo siguiente.

113. artikulua.– antolaketa bateratzeko proiektuaren irizpideak eta zehaztapenak

Artículo 113.– Criterios y determinaciones del proyecto de armonización de la ordenación

1._ Antolaketa Bateratzeko Proiektuak honako irizpide hauek hartu beharko ditu kontuan, idatzitako hurrenkera berean:

1._ El Proyecto de Armonización de la Ordenación deberá tener en consideración, en orden a su redacción, los siguientes criterios:

a) Arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoetarako eta Egitura-Ekintzetarako proposamenak behar bezala betetzea ahalbidetuko duen "gutxieneko" arauketa bat izan behar du helburutzat.

a) Deberá tener como objetivo el contener una regulación " suficiente" a los efectos de posibilitar la adecuada materialización de las propuestas de Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes a que se hace mención en el artículo 110.2 de las presentes Normas.

b) Ahal den neurrian, Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren eta Harmonizazioaren Eremuaren barruan dauden Udalerriek planeamendu bereziko tresnetan edo horretarako egindako ikerketetan jasotako irizpide eta xedapenak bilduko dituzte, baita Udal korporazioen parte hartzea eta sustapena ere.

b) Recogerá, en la medida de lo posible, los criterios y disposiciones contenidas en los instrumentos de planeamiento especial o estudios elaborados a tal fin por los diferentes municipios incluidos en los Ámbitos de Armonización y de Estudio de la Ordenación del Entorno de la Ría, recabando la participación e impulso de las respectivas corporaciones locales.

c) Ahal den kasuetan, Udalerri batek baino gehiagok parte hartzen ez duten planeamendu bereziko tresnak egiteko eremuen azaleren sustatuko du.

c) Fomentará, en aquellos casos en que sea posible, la delimitación de superficies para la elaboración de instrumentos de planeamiento especial en los que no intervenga más de un municipio.

2._ Aurreko atalean ezarritakoaren arabera, Antolaketa Bateratzeko Proiektuak zehaztapen hauek jaso beharko ditu:

2._ De conformidad con lo dispuesto en el apartado precedente, el Proyecto de Armonización de la Ordenación deberá recoger las siguientes determinaciones:

a) Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren eta Harmonizazioaren Eremuko mugaketa zehatza, 1:5.000 eskalan.

a) Delimitación pormenorizada de los Ámbitos de Armonización y de Estudio de la Ordenación del Entorno de la Ría, a escala 1:5.000.

b) Arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoen eta Egitura-Ekintzen eraginaren menpe dauden eremuak identifikatzeko dokumentazio grafikoa.

b) Documentación gráfica identificativa de los ámbitos afectados por las Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes a que se hace mención en el artículo 110.2 de las presentes Normas.

c) Dagoen hirigintzako esparruaren dokumentazio grafiko ordezkagarria, indarrean dauden Udal planeamendu Orokorreko tresnen arabera.

c) Documentación gráfica representativa del marco urbanístico existente conforme a instrumentos de planeamiento general municipal vigentes.

d) Arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak ezarri ahal izateko eta koordinatzeko behar diren zehaztapen guztiak, Udal planeamendu Orokor edo bereziari dagokionez.

d) Cuantas determinaciones sean precisas, al nivel de planeamiento municipal general o especial, a los efectos de posibilitar y coordinar la implantación de las Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes a que se hace mención en artículo 110.2 de las presentes Normas.

e) Harmonizazio Eremuak eratzen dituzten azalera guztien antolamendu xehekatuaren bidez, hau da, plan berezien figuraren bitartez, emaitzako planeamendu tresnetatik sortzea, hain zuzen ere Udal ukituek zehaztu behar duten antolamenduari dagokionez, beti ere honen aurreko ataleko c) epigrafean ezarri dena aintzat hartuta.

e) Señalamiento de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de los que resulte, mediante la figura de Planes Especiales, la ordenación pormenorizada de las distintas superficies que integran el Ámbito de Armonización, de la Ordenación a concretar por parte de los municipios afectados, teniendo en consideración lo dispuesto en el epígrafe c) del apartado anterior.

f) Hala balegokio, Antolaketaren Eremuetatik kanpora dagoen Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren Eremuko planeamendu Orokorreko tresnak idazteko erreferentziak. Horrela, bigarren horretan indarrean dauden hirigintzako xedapenen koordinazioa sustatu dadin.

f) En su caso, referencias para la redacción de los instrumentos de planeamiento general en el Ámbito de Estudio de la Ordenación del Entorno de la Ría, de manera que se fomente la coordinación de las disposiciones urbanísticas vigentes en aquél.

III. ATALA:

SECCIÓN III:

HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN GERTUKETA,

ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN, EFICACIA VINCULANTE Y RÉGIMEN TRANSITORIO DEL PROYECTO

TRAMITAZIOA, ERAGINGARRITASUNA ETA ARAUBIDE IRAGANKORRA

DE ARMONIZACIÓN.

SIZE=3> 114. artikulua.– Antolamenduaren harmonizazio proiektua egitea

SIZE=3> Artículo 114.– Elaboración del proyecto de armonización de la ordenación

Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren idazkuntza Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio. Dokumentu horren gertuketan foru administrazioak bidezko kontsultak egingo ditu Udaletan eta gainerako administrazio ukituetan, eta hori horrela izango da, honen ondoko artikuluetan ezarriko dena betez, horren tramitazioan zehar manuzkoak izango diren entzunaldien tramiteak gorabehera.

La redacción del Proyecto de Armonización de la Ordenación corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia. En la elaboración del documento se realizarán por la Administración Foral las oportunas consultas a los Ayuntamientos y demás Administraciones afectadas, sin perjuicio de los trámites de audiencia que sean preceptivos durante su tramitación, conforme a lo señalado en los artículos siguientes.

115. artikulua.– Antolamenduaren harmonizazio proiektuaren aurrerakuntza

Artículo 115.– Avance del proyecto de armonización de la ordenación

1- Dokumentu horrek gertuketa maila nahikoa duenean Bizkaiko Foru Aldundiak horren aurrerakuntza egin dezake `proposatu diren irizpideak, helburuak eta alternatibak jendaurrean erakusteko, hau da, behin betiko dokumentua egitearen ondoreetarako.

1- Cuando el documento alcance un grado de elaboración suficiente, la Diputación Foral de Bizkaia podrá formular un Avance del mismo para someter a exposición pública los criterios, objetivos y alternativas que se propongan, a efectos de la elaboración del documento definitivo.

2- Aurrerakuntza horren onespenak barruko administrazio eraginak baino ez ditu izango, hau da, Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren idazkuntza prestatzekoak. &#9;

2- La aprobación del Avance tendrá únicamente efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del Proyecto de Armonización de la Ordenación.

3- Aurrerakuntzaren dokumentuak jendaurreko erakusketaren tramitea gaindituko du, bi hileko epearekin, ondore horretarako Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz, eta administrazio ukituei igorriko zaie, bidezko-tzat jotzen badute horren edukiari buruzko euren iritzia emateko.

3- El documento de Avance será sometido a información pública por el plazo de dos meses, mediante publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y de Bizkaia y remitido a las Administraciones afectadas a fin de que si lo estiman oportuno se pronuncien respecto a su contenido.

116. artikulua.– antolamenduaren harmonizazio proiektuaren hasierako onespena eta jendaurreko erakusketa

Artículo 116.– Aprobación inicial y exposición pública del proyecto de armonización de la ordenación

1- Bizkaiko Foru Aldundiak Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren hasierako onespena erabakiko du jendaurreko erakusketaren tramitea gaindituko du ondore horretarako bi hileko epean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz, eta baita Bizkaian zirkulaziorik handietan duten egunkarietako bitan ere.

1- La Diputación Foral de Bizkaia acordará la aprobación inicial del Proyecto de Armonización de la Ordenación y lo someterá a exposición pública mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el de Bizkaia así como en dos de los diarios de mayor circulación de Bizkaia, por plazo de dos meses.

2- Antolamenduaren Harmonizazio Proiektua hasieran onetsi ondoren, proiektu hori administrazio ukituei igorriko zaie horiek, hala denean, adierazi den epe horretan egokitzat joko dituzten alegazioak egin ditzaten.

2- Aprobado inicialmente el Proyecto de Armonización de la Ordenación éste será remitido a las Administraciones afectadas, a efectos de que realicen, en su caso, las alegaciones que consideren oportunas en el indicado plazo.

3- Dokumentua, halaber, Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari igorriko zaio horrek, bi hileko epearen barruan, horri buruzko txostena egin dezan. Adierazi den epe hori igaro eta ez bada txosten hori jaulki, iritzia dokumentuaren aldekoa dela ulertuko da.

3- El documento será igualmente remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para que emita informe al respecto en el plazo de dos meses. Transcurrido este plazo sin que se haya evacuado el indicado informe, se entenderá favorable al documento.

117. artikulua.– Antolamenduaren harmonizazio proiektuaren behin betiko onespena

Artículo 117.– Aprobación definitiva del proyecto de armonización de la ordenación

Hala denean, aurkeztu diren alegazio horiek kontuan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiak behin betiko onetsiko du Antolamenduaren Harmonizazio Proiektua, bidezkoak diren aldarazpenekin, alegia. Baldin eta aldarazpen horiek hasieran onetsi den proiektuarekin alderatuta aldaketa garrantzitsuak eragiten badituzte, dokumentuaren behin betiko onespenari ekin aurretik jendeari informazioa emateko beste txanda bati ekin beharko zaio.

A la vista de las alegaciones que en su caso se presenten, la Diputación Foral de Bizkaia aprobará definitivamente el Proyecto de Armonización de la Ordenación con las modificaciones que procedan. En el supuesto de que dichas modificaciones implicaran un cambio sustancial del Proyecto inicialmente aprobado, deberá abrirse un nuevo plazo de información pública con anterioridad a la aprobación definitiva del documento.

118. artikulua.– Antolamenduaren harmonizazio proiektuaren araubide eraginkorra

Artículo 118.– Régimen transitorio del proyecto de armonización de la ordenación

1._ Antolamenduaren Harmonizazio Proiektua onesten ez den bitartean operazio estrategikoek eta egitura-ekintzek ukitzen dituzten eta tramitazio fasean dauden hirigintzako tresnak horietan ezarri dena beteko dute, hau da, Udal ukituen jarduketak bateragarriak izatearen ondoreetarako.

1._ En tanto en cuanto no se apruebe el Proyecto de Armonización de la Ordenación los instrumentos urbanísticos en tramitación afectados por cualquiera de las Operaciones Estratégicas y Acciones Estructurantes deberán dar cumplimiento a lo establecido en las mismas en orden a compatibilizar las actuaciones entre los municipios afectados.

2._ Hori guztia gorabehera, Harmonizazio Proiektuaren aurrerakuntzaren dokumentuaren onespena edo dokumentuaren hasierako onespena gertatuko den unetik tramitazio fasean dauden hirigintzako tresna horien bateragarritasun irizpide moduan erabili beharko dira.

2._ En cualquier caso, desde el momento en el que se produzca la aprobación del documento de Avance o la aprobación inicial del Proyecto de Armonización deberán de utilizarse como criterio de compatibilización a los instrumentos urbanísticos en tramitación.

119. artikulua.– Lizentzien egilespena etetea

Artículo 119.– Suspensión del otorgamiento de licencias

1- Bizkaiko Foru Aldundiak, Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren gertuketa, aldarazpen edo berrikuspenaren ondoreetarako, alde edo erabilera jakin batzuetako hirigintzako lizentzien egilespena eteteko erabakia dezake. Etete horren gehieneko iraupena urte batekoa izango da.

1- La Diputación Foral de Bizkaia podrá acordar por el plazo máximo de un año la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a efectos de la elaboración, modificación o revisión del Proyecto de Armonización de la Ordenación.

2- Lizentzian egilespena etengo duen erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

2- El acuerdo en el que se suspenda el otorgamiento de licencias deberá publicarse en el Boletín Oficial de País Vasco y en el de Bizkaia.

3- Baldin eta etenduraren gehieneko epe horren barruan hasierako onespenaren erabakia hartzen bada, etendura hori beste urte batez luzatu daiteke.

3- Si dentro del plazo máximo de suspensión se adopta el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión podrá ser prorrogada por otro año más.

4- Etenduraren ondoreak igaro ondoren ezin da arrazoi beragatik beste etendurarik agindu bost urteko epea igaro arte.

4- Transcurrido los efectos de suspensión, no podrá adoptarse otra nueva suspensión por el mismo motivo por el plazo de cinco años.

120. artikulua.– antolamenduaren harmonizazio proiektuaren aldarazpenak eta berrikuspena

Artículo 120.– Modificaciones y revisión del proyecto de armonización de la ordenación

Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren aldarazpena eta berrikuspena dokumentua egiteko burutu den prozesura bera betez egingo da, honen aurreko artikuluetan arautu den moduan, alegia.

La modificación y revisión del Proyecto de Armonización de la Ordenación se realizará de conformidad con el procedimiento seguido para la elaboración del mismo tal y como se regula en los artículos precedentes.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

SIZE=3>

SIZE=3> Primera._

Lehenengoa._

A los efectos de la elaboración del presente Plan Territorial Parcial el Planeamiento Municipal incorporado ha sido el vigente en ese momento y siempre con carácter informativo, por lo que se incorporarán al mismo hasta su aprobación definitiva las actualizaciones o modificaciones que se produzcan.

Lurralde Plan Partzial honen gertuketaren ondoreetarako, inkorporatu zaion Udal Plangintza une horretan indarrean zegoena izan da eta beti egin da informazioa emateko izaerarekin eta, harik-eta behin betiko one-tsi arte, dokumentu horrek izango dituen eguneratzeak edo aldarazpenak batuko zaizkio.

Segunda._

Bigarrena._

1._ El Plan Territorial Parcial, en su condición de instrumento de planeamiento jerárquicamente superior a tenor de lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio, vinculará en sus propios términos a los instrumentos de planeamiento sectorial y municipal establecidos por la legislación urbanística vigente y de aplicación.

1._ Lurralde Plan Partzialak, Lurraldearen Antolaketarako Legearen arabera hierarkikoki planeamendu tresna nagusia denez gero, beraren terminoetara lote-tsiko ditu indarrean dagoen eta ezarri beharrekoa den hirigintza legediak ezartzen dituen Udal eta sektore planeamendu tresnak.

2._ En consecuencia el planeamiento territorial y municipal resulta vinculado por el presente Plan Territorial Parcial, a cuyo contenido deberán adaptarse y que deberá servir de referencia en orden a la interpretación y aplicación de sus determinaciones.

2._ Ondorioz, lurralde eta Udal planeamendua lotetsi egiten du Lurralde Plan Partzial honek eta, beraz, plan honen edukietara egokitu beharko dira eta bera izango da zehaztapenak interpretatzeko eta ezartzeko erreferentzia.

Tercera._

Hirugarrena._

Los Anexos del presente Plan Territorial Parcial constituyen elemento integrante del mismo y tienen el mismo valor normativo y obligacional que el resto de su articulado.

Lurralde Plan Partzial honen eranskinak dokumentu horren atalak dira eta gainerako artikuluek duten balio arauemaile eta derrigorrezko bera dute.

Cuarta._

Laugarrena._

El contenido de las fichas que recogen las Acciones Estructurantes y las Operaciones Estratégicas, con independencia de los aspectos a los que se concede en las mismas un valor de determinación vinculante, tendrá la consideración de directriz que deberá ser observada y respetada en el desarrollo de cada una de ellas.

Egitura-ekintzak eta operazio estrategikoak biltzen dituzten fitxen edukia, horietan zehaztapen loteslearen balioa duten alderdiak gorabehera, bete beharreko irizpideak dira eta horietariko bakoitzaren garapenean beteko dira.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

XEDAPEN IRAGANKORRAK

SIZE=3> Primera._

SIZE=3>

1._ Los Planeamientos y Normas Urbanísticas de ámbito municipal así como los Planes Parciales y Planes Especiales de Reforma Interior en cuanto instrumentos de planeamiento de desarrollo de aquéllos, que se encuentren en tramitación sin haber obtenido la aprobación inicia a la fecha de entrada en vigor del presente Plan Territorial Parcial, deberán acomodar sus determinaciones a las prescripciones de éste conforme a sus respectivos procedimientos de revisión/modificación.

Lehenengoa._

2._ En los supuestos en los que los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo hayan obtenido ya la aprobación inicial a la fecha de entrada en vigor del presente Plan Territorial Parcial, encontrándose en tramitación los correspondientes instrumentos de gestión urbanística y antes de su aprobación definitiva, los Ayuntamientos de oficio o a instancia de los administrados podrán adaptar las determinaciones de planeamiento general y de desarrollo a las prescripciones del presente Plan Territorial Parcial, reiniciando la tramitación de los instrumentos de gestión siempre con arreglo a los principios generales del procedimiento administrativo común, en particular por lo que atañe a la conservación de los actos administrativos.

1._ Lurralde Plan Partzial hau indarrean sartzerakoan hasierako onespenik lortu ez duten eta izapidetzen ari diren Udal mailako Planeamenduak eta Hirigintzako Arauak, zein horien garapenerako planeamendu tresna diren Barruko Birmoldaketako Plan Partzialak eta Plan Bereziak, Plan Partzial honen aginduetara egokitu beharko dira, bertako berrikuspen/aldaketa prozedurak kontuan hartuta.

SIZE=3> <P ALIGN="JUSTIFY">1.&#9;Abanto-Zierbena

2._ Lurralde Plan Partzial hau indarrean sartzerakoan planeamendu Orokorreko eta garapeneko tresnek hasierako onespena duten eta dagozkien hirigintzarako kudeaketarako tresnak onartu aurretik izapidetzen ari direnen kasuan, Udalek, ofizioz zein administratuek hala eskatuta, planeamendu Orokorreko eta garapeneko planeamenduko zehaztapenak Lurralde Plan Partzial honen ebazpenetara egokitu ahal izango dituzte, baina kudeaketarako tresnen tramitazioa berriz hasi beharko dute administrazio prozedura komuneko printzipio Orokorren arabera, eta bereziki administrazioko ekin-tzen kontserbazioari dagokionagatik.

2.&#9;Alonsotegi

SIZE=3><P ALIGN="CENTER"> <P ALIGN="CENTER">I. ERANSKINA

3.&#9;Arrankudiaga

SIZE=3> Bilbo metropolitarreko eremu funtzionalaren

4.&#9;Arrigorriaga

barruko udalerriak

5.&#9;Barakaldo

SIZE=3> <P ALIGN="JUSTIFY">1.&#9;Abanto-Zierbena

6.&#9;Barrika

2.&#9;Alonsotegi

7.&#9;Basauri

3.&#9;Arrankudiaga

8.&#9;Berango

4.&#9;Arrigorriaga

9.&#9;Bilbo

5.&#9;Barakaldo

10.&#9;Derio

6.&#9;Barrika

11.&#9;Erandio

7.&#9;Basauri

12.&#9;Etxebarri

8.&#9;Berango

13.&#9;Galdakao

9.&#9;Bilbo

14.&#9;Getxo

10.&#9;Derio

15.&#9;Gorliz

11.&#9;Erandio

16.&#9;Larrabetzu

12.&#9;Etxebarri

17.&#9;Leioa

13.&#9;Galdakao

18.&#9;Lemoiz

14.&#9;Getxo

19.&#9;Lezama

15.&#9;Gorliz

20.&#9;Loiu

16.&#9;Larrabetzu

21.&#9;Muskiz

17.&#9;Leioa

22.&#9;Ortuella

18.&#9;Lemoiz

23.&#9;Plentzia

19.&#9;Lezama

24.&#9;Portugalete

20.&#9;Loiu

25.&#9;Santurtzi

21.&#9;Muskiz

26.&#9;Trapagaran

22.&#9;Ortuella

27.&#9;Sestao

23.&#9;Plentzia

28.&#9;Sondika

24.&#9;Portugalete

29.&#9;Sopelana

25.&#9;Santurtzi

30.&#9;Ugao-Miraballes

26.&#9;Trapagaran

31.&#9;Urduliz

27.&#9;Sestao

32.&#9;Zamudio

28.&#9;Sondika

33.&#9;Zaratamo

29.&#9;Sopelana

34.&#9;Zeberio

30.&#9;Ugao-Miraballes

35.&#9;Zierbena

31.&#9;Urduliz

SIZE=3>Anexo II

32.&#9;Zamudio

OPERACIONES ESTRATÉGICAS

33.&#9;Zaratamo

SIZE=3> • Olabeaga – Basurto (OE.1)

34.&#9;Zeberio

• Zorrozaurre (OE.2)

35.&#9;Zierbena

• Zorroza-Burceña (OE.3)

SIZE=3><P ALIGN="CENTER">III. ERANSKINA

• Ansio-Lutxana-Asua (OE.4)

SIZE=3><P ALIGN="CENTER">PARKE METROPOLITARRAK

• Galindo (OE.5)

SIZE=3> <P ALIGN="JUSTIFY">1.– Barbadunen itsasadarra (Pobeña eta La Arena hondartza) (A1B1): Muskiz eta Zierbena udalerrietan dauka eragina.

• Erandio (OE.6)

Hezeguneko Babes Eremutzat hatzen dira Babes Bereziko La Arenako duna (BB-1) eta Barbadunen padurak eta hareatzak-Pobeñako Padura (BB-2); Ekosistemak Hobetzeko Eremuetako MA1-2 (Barbadunen itsasadarreko erdiko tartea) eta MA1-3 (Barbadunen paduraren ondoko ibarra) sektoreak, eta Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 (La Arenako ibarra) eta MA2-2 (CLHko sektorea) sektoreak.

• Pastilla de Altos Hornos (OE.7)

2.– Butroiren itsasadarra (Plentzia) (A1B2): eragina dauka Plentzia, Gorliz, Barrika eta Lemoiz udalerrietan.

• Vega de Lamiako (OE.8)

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Babes Bereziko BB-1 sektorea (Txipios), BB-2 sektorea (Junkeraren eta isuskizaren arteko meandroa), BB-3 sektorea (Junkera) eta BB-4 sektorea (Palados); Ekosistemak Hobetzeko Eremuetako MA1-2 sektorea (Kanpoaldeko lokatzak), MA1-3 sektorea (Iturritxi), MA1-4 sektorea (Txakurzulu), MA1-5 sektorea (Sanjuanena), MA1-6 sektorea (Isuskiza), MA1-7 sektorea (El Abanico) eta MA1-8 sektorea (Arbina), baita Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 sektorea ere (Ardatxako zona).

• Los Corredores de Actividades Económicas de la Margen Izquierda (OE.9)

3.– Astrabuduako ibarreko eremu hezea (B10B1): eragina dauka Erandio eta Leioa udalerrietan.

• El Puerto (OE.10)

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Babes Bereziko BB-2 sektorea (Landaredi zingiratarra: karrizoa eta karize handiak) eta Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 sektorea (Hurbileko zerrendako baratzeak) nahiz MA2-2 (Landaredi erruderala) sektorea.

• Actividades Económicas mixtas en el entorno del Puerto (OE.11)

4.– Bolueko haraneko putzuak (B10B3): eragina dauka Getxo eta Berango udalerrietan.

• Nuevos desarrollos en Uribe Kosta. Un continuo urbano (OE.12)

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Babes Bereziko BB-2 sektorea (Landaredi zingiratarra: karrizoa eta karize handiak) eta BB-4 sektorea (Sahastia-haltzadia), Ekosistemak Hobetzeko Eremuetako MA1-1 sektorea (Hurbileko zerrendako landazabala) eta Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 sektorea (Landaredi erruderala eta harrobi-zona).

• Área Logística Exterior al Aeropuerto (OE.13)

5.– Etxerreko putzua (D B4): eragina dauka Basauri eta Zaratamo udalerrietan.

• Vía Norte del Txorierri y los nuevos desarrollos (OE.14)

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 sektorea (Landaredi erruderalaren bidezko betelana) eta

• Nueva Centralidad en Basauri (OE.15)

IV. ERANSKINA

EREMU FUNTZIONALEKO EGOITZAKO LURZORUKO PROPOSAMENA

• Equipamiento singular en la Cala de Basordas (OE.16)

BILBO METROPOLITARREKO LPP – 16 urterako EGOITZA-ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA (EREMU-PROPOSAMENA)

• Parque Cultural-Recreativo de La Arboleda (OE.17)

(Ikus .PDF)

• Reserva Estratégica de Aretxalde (OE.18)

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">V ERANSKINA

• Recuperación de la Zona Húmeda de la Ría del Barbadún (OE.19)

EGOITZA-ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA, 8 URTERAKO APLIKAZIO-KOADROA

• Parque Litoral Metropolitano (OE.20)

(Ikus .PDF)

• Tratamiento de residuos urbanos (OE.21)

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">VI. Eranskina

• Tratamiento de residuos peligrosos y suelos contaminados (OE.22)

B) OSAGAIA:

• Mejora de la calidad del agua (OE.23)

BILBO METROPOLITARRAREN EREMU

• La Burbuja Atmosférica (OE.24)

FUNTZIONALEKO BARNE-OREKA

• Parque de Artxanda (OE.25)

(Ikus .PDF)

• Parque Científico de la UPV (OE.26)

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">VII. eranskina

• Revalorización ambiental del Pagasarri-Ganekogorta (OE.27)

C) OSAGAIA:

• Los nuevos accesos a Bilbao. La Puerta de Bilbao (AE.2)

BILBO METROPOLITARREKO FAMILIEN

• El eje transversal del Asúa (AE.3)

BATEZ BESTEKO KIDE-KOPURUARI BURUZ AURREIKUSITAKO BILAKAERA

• Los Ejes Articuladores del renovado corredor de la Margen Izquierda (AE.4)

(Ikus .PDF)

• Vías articuladoras del Corredor Costero de la Margen Derecha (AE.5)

VIII. ERANSKINA

D) OSAGAIA:

• Vía Norte del Txorierri (AE.6)

BIGARREN EGOITZAREN ESKAINTZA

• Vía interior de los polígonos del Txorierri (AE.7)

(Ikus .PDF)

• Ejes transversales del Txorierri (AE.8)

IX. Eranskina

JARDUERA EKONOMIKO BERRIETARAKO

• Continuación del Corredor del Txorierri (AE.9)

LURZORU-ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA

• Subfluvial de Lamiako (AE.10)

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA

• Acceso Viario al Puerto (AE.11)

GARAPEN BERRIAK. GUTXIENEKOAK

• Variante Supersur (AE.12)

16 URTERAKO

• Acceso ferroviario de mercancías al Puerto Exterior (AE.13)

(Ikus .PDF)

• Transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito metropolitano (AE.14)

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">X. ERANSKINA:

• Conexión Peatonal de los parques de las minas de Bilbao (AE.15)

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA

• Metro. Mejora de la red actual (AE.16)

EKONOMIKOETARAKO EREMUEN ZERRENDA

• Accesos del TAV (AE.17)

SIZE=3>

• La Estación Intermodal: Abando – San Mamés (AE.18)

Eskuinaldea

• La Red de Itinerarios Naturalísticos de la Malla Verde (AE.19)

Martiturriko industrialde mistoa: Getxon indarrean dagoen Plan Orokorreko parametroak aldatu ahal izango dira alde honetan, Martiturri sektore urbanizagarrian, aldean dagoen jarduera ekonomikoen eskaintza gehitu ahal izateko.

• Los parques de ribera (AE.20)

Urdulizko industrialdea: 25 hektarea inguruko industri jarduerak hartuko dira alde honetan.

• Navegabilidad de la Ría (AE.21)

Txorierri

• Atraque para grandes buques en Getxo (AE.22)

Aretxaldeko erreserba estrategikoa: Lezamako udalerrian dago alde hau. OE.20. Eragiketa Estrategikoan garatzen da.

• La Red Ciclable (AE.23)

Deurikas aldea: Zamudioko egungo Teknologi Elkartegia zabaldu egingo da, Derioko udalerrian.

• Mejora Hidráulica de la Ría (AE.24)

Aresti aldea: Zamudioko egungo Teknologi Elkartegia zabaldu egingo da, Zamudioko udalerrian.

A los efectos del presente Anexo, se considerará como documento inseparable del mismo con carácter normativo el TOMO II del presente Plan Territorial Parcial.

Ezkerraldea

SIZE=3><P ALIGN="CENTER">Anexo III

Portu inguruan jarduera ekonomiko mistoak: Alde eten hau Abanto-Zierbena eta Ortuella udalerrietan dago. OE.11. Eragiketa Estrategikoan garatzen da.

Relación de HUMEDALES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEL ÁREA FUNCIONAL

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">XII. ERANSKINA

1.– Ría del Barbadún (Pobeña y Playa de la Arena) (A1B1): afecta a los municipios de Muskiz y Zierbena.

INTERMODALITATE GUNEAK

Se declaran como Áreas de Protección de humedales los sectores de Especial Protección EP-1 Duna de la Arena y EP-2 Marismas y arenales del Barbadún-Marisma de Pobeña; los sectores de Áreas de Mejora de Ecosistemas MA1-2 Tramo medio de la ría del Barbadun y MA1-3 Vega adyacente a la marisma del Barbadun y los sectores de Áreas Degradadas a Recuperar MA2-1 Vega de la Arena y MA2-2 Sector de CLH, así como el sector de Área agroganadera y campiña AG-1 Campiña de Somorrostro.

SIZE=3>I.– Komunikazio-azpiegitura nagusietara (Portua eta Aireportua) loturiko intermodalitatea. Gune horietan egin beharreko aurreikuspenak euren tratamenduan aztertzen dira, halako elementuetarako garapenaren planeamenduan.

2.– Ría del Butrón (Plentzia) (A1B2): afecta a los municipios de Plentzia, Gorliz, Barrika y Lemoiz.

II.– Trenbide-sareen arteko intermodalitatea. Bidaiarientzat egun badaude, hurrengo tokietan:

Se declaran como Áreas de Protección de humedales los sectores de Especial Protección EP-1 Txipios, EP-2 Meandro entre Junkera e Isuskiza, EP-3 Junkera y EP-4 Palados; los sectores de Áreas de Mejora de Ecosistemas MA1-1 Fangos del Tramo exterior, MA1-2 Iturritxi, MA1-3 Txakurzulu, MA1-4 Sanjuanena, MA1-5 Isuskiza, MA1-6 El Abanico y MA1-7 Arbina y el sector de Áreas Degradadas a Recuperar MA2-1 Zona de Ardatxa.

a) Abandon, metroaren eta zabalera iberikoa eta metrikoa dituen trenbidearen artean; terminala UIC zabalerarekin egin ahal izango da, baita, hala badagokio, autobusen terminala ere.

3.– Zona húmeda de la vega de Astrabudua (B10B1): afecta a los municipios de Erandio y Leioa.

b) Zazpi Kaleetan, zabalera metrikoa duen trenbidearen eta metroaren artean

Se declaran como Áreas de Protección de humedales el sector de Especial Protección EP-2 Vegetación palustre (carrizo y grandes cárices) y el sector de Áreas Degradadas a Recuperar MA2-1 Huertas de la banda próxima y MA2-2 Vegetación ruderal, así como el sector de Área Agroganadera y Campiña AG-1 Campiña y huertas del entorno.

c) Boluetan, zabalera metrikoa duen trenbidearen (edo, hala badagokio, tranbiaren eta metroaren) artean.

4.– Encharcamientos del valle de Bolúue (B10B3): afecta a los municipios de Getxo y Berango.

d) San Mamesen, metroaren eta zabalera iberikoa duen trenbidearen artean; terminala UIC zabalerarekin egin ahal izango da baita, hala badagokio, autobusen terminala ere.

Se declaran como Áreas de Protección de humedales los sectores de Especial Protección EP-2 Vegetación palustre/carrizo y grandes cárices y EP-4 Sauceda-aliseda; el sector de Áreas de Mejora de Ecosistemas MA1-1 Campiña de la banda próxima, el sector de Áreas Degradadas a Recuperar MA2-1 Vegetación ruderal y zona de canteras, el sector de Área Agroganadera y campiña AG-1 Campiña del entorno y el sector Forestal Protector FP-1 Frondosas de la banda próxima y entorno.

e) Ametzolan, zabalera iberikoa eta metrikoa dituen trenbidearen artean; tranbia ere jarri daiteke.

5.– Charca de Etxerre (D B4): afecta a los municipios de Basauri y Zaratamo.

eta aurreikusita dauden hurrengo hauetan:

Se declaran como Áreas de Protección de humedales los sectores de Áreas Degradadas a Recuperar MA2-1 Relleno con vegetación ruderal y MA2-2 Campiña.

Anexo IV

f) Urbinagan, metroaren eta tranbiaren artean.

MARCO-PROPUESTA DE SUELO RESIDENCIAL EN EL ÁMBITO DEL ÁREA FUNCIONAL

trenbideari buruz hartzen den erabakiaren arabera, hurrengoan ere garraiobide aldaketa egiteko aukera aintzat hartu behar da:

PTP BILBAO METROPOLITANO – CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA RESIDENCIAL A 16 AÑOS (MARCO-PROPUESTA)

g) Etxebarrin, metroaren eta tranbiaren artean.

(Véase el .PDF)

Bestalde, merkatugaiei dagokienez, egun Basauri-Ariz lineako operadore ezberdinetan zabalera metrikoarekin dagoen konexioa zabaldu ahal izango da; ildo horretan, egungo trenbideen zabalera ezberdinak batzeko aukera aztertzea proposatu da. Izan ere, konexio hori errepide bidezko garraioarekin lotu behar da.

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">ANEXO V

III.– Garraiobide berariazko desberdinen arteko intermodalitatea, aurreko kasuetan kontuan hartu gabea. Planteaturiko intermodalitate-guneak honako hauek dira:

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">ANEXO VI:

i) Ansio. Ibilgailu pribatuetarako disuasio-aparkalekutzat, A-8/N-630 multzoari lotuta, Metroarekiko, tranbia eta autobusarekiko konbinazioan.

COMPONENTE B):

ii) Derio. Garapen berrietara loturiko tranbia-geltokia, udalerriaren iparraldean, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

REEQUILIBRIO INTERNO DEL ÁREA FUNCIONAL DEL BILBAO METROPOLITANO

iii) Etxebarri. Metroko linearen zati amaierari loturiko gune intermodala, Basaurik baino sarbide hobearekin, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

(Véase el .PDF)

iv) Iberberango. Metroko geltoki berria, Berangoko eta Getxoko iparraldeko garapenei lotuta, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">ANEXO VII

v) Leioa. Ibilgailu pribatuetarako disuasio-aparkalekutzat, La Avanzadari lotuta, Metroarekiko eta proposaturiko tranbia-sarearekiko konbinazioan, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

COMPONENTE C):

vi) Lezama. Euskotrenen linearen amaierara loturiko gune intermodala, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

SIZE=3> EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO MEDIO

vii) Lutxana. Euskotrenen linea amaierara loturiko gune intermodala; tranbia-linea sartu behar da eta Itsasadarraren beste ertzean ere egiteko aukera dago; bi kasuotan, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

FAMILIAR EN EL BILBAO

viii) Muskiz. FEVEren linearen amaierara loturiko gune intermodala, tranbia-linea jasoko duena, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin.

METROPOLITANO

ix) Plentzia. Metroko linearen amaierara loturiko gune intermodala, automobiletarako aparkalekuarekin eta autobus-geltokiarekin, baina horiek hobetu egin daitezke. Bizikletak uzteko ekipamendua sartu behar da.

(Véase el .PDF)

x) Ugao. Autobusarekin batera, Ugao, Arrankudiaga eta Zeberiotik datozen bidaiariak hartzen dituen geltokia da, hemen "auto eta bizikletentzako aparkalekua egin daiteke.

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">ANEXO VIII

xi) Urduliz. Autobusarekin batera, ingurutik datozen bidaiariak hartzen dituen geltokia da, hemen auto eta bizikletentzako aparkalekua egin daiteke.

COMPONENTE D):

XIII. ERANSKINA:

OFERTA DE SEGUNDA RESIDENCIA

PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA

OFERTA DE SEGUNDA RESIDENCIA DE LAS DOT

1. GORLIZ ETA PLENTZIA

(Véase el .PDF)

2. BARRIKA ETA SOPELANA

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">ANEXO IX

3. SOPELANA, BERANGO ETA GETXO

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO PARA NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

4. LOIU ETA ZAMUDIO

SIZE=3> SUELO PARA

5. ERANDIO ETA LEIOA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

6. LOIU ETA SONDIKA

NUEVOS DESARROLLOS. MÍNIMOS

7. DERIO ETA ZAMUDIO

A 16 AÑOS

8. ABANTO-ZIERBENA ETA MUSKIZ

(Véase el .PDF)

9. ARRIGORRIAGA ETA UGAO-MIRABALLES

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">ANEXO X

1.1.2.1.

RELACIÓN DE ÁREAS DE ACTIVIDADES

Ardatz honek hiriguneko bide izaera daukala-eta, lotesle zaizkion funtsezko irizpide batzuk aintzat hartu beharko dira hura diseinatzean:

ECONÓMICAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

• Metropoliko Bide-Pasealekua garraiobide desberdinentzako euskarri izango bada ere (ibilgailuak, tranbiak, bizikletak eta oinezkoak), ez du zertan izaera hori eduki ibilbide osoan zehar. Baliteke, adibidez, tarte batzuk oinezkoentzakoak soilik izatea, horrelakoetan garraiobideak Bide-Pasealekutik aldenduz.

SIZE=3>

• Bide-Pasealekuaren muturrak edo buruak Bilboko Zabalgunea eta Sestaoko L.Agirre Etorbidearen luzapena izango dira.

Margen Derecha

• Autoen trafikoari dagokionez, bakarrik uztartu litezke Bide-Pasealekuan hiriguneko errepide tarteak.

Polígono mixto de Martiturri: Área en la que se permite una modificación de los parámetros del Plan General de Getxo vigente, en el sector urbanizable de Martiturri, con el fin de aumentar la oferta de actividades económicas en la zona.

• Bidaiarien garraio kolektiboen eta garapen eremu berrien arteko loturak bermatuko dira, tranbia arinek edo –horien ezean- autobusek soilik erabiliko lituzketen erreien bidez, trenbideak izango duen bilakaera gorabehera.

Polígono industrial de Urduliz: Área de acogida de actividades industriales de unas 25 has..

1.1.2.2.

Txorierri

Komenigarria da, bestalde, oinezkoentzako eta bizikletetarako bide-sareak bultzatzea giza harremanak sendoagoak diren hiriguneetan, aisi guneetan eta urbazterretan (ibaiertzak eta ditxoak).

Reserva Estratégica de Aretxalde: Área localizada en el término municipal de Lezama. Se desarrolla en la Operación Estratégica OE.18.

1.1.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

Area de Deurikas: Ampliación del actual Parque Tecnológico de Zamudio en el término municipal de Derio.

Hona hemen zein helburu eta irizpide hartuko diren kontuan Metropoliko Bide-Pasealekua gauzatzerakoan:

Area de Aresti: Ampliación del actual Parque Tecnológico de Zamudio en el término municipal de Zamudio.

1._ Metropoliko Bide-Pasealekuak ibilbide jarraitua eta etenik gabea izango du. Behar beste lurzoru erreserbatuko dira tarte bakoitza bere behar eta ezaugarrien arabera moldatzeko. Helburua da, beraz, azpiegitura eta ingurumena albait ondoen elkarri egokitzea.

Margen Izquierda

2._ Oinezkoentzako bide honi bestelako elementuak ere eranstea: autoa, metro arina edo bus-erreiak eta bizikleta-errei jarraitua. Motordun ibilgailurik gabeko tarteetan bide osagarriak eratuko dira, beti ere ardatz nagusiaren jarraipena eta garrantzia bermatuz.

Actividades Económicas Mixtas en el entorno del Puerto: Área discontinua localizada en los municipios de Abanto-Zierbena y Ortuella. Se desarrolla la Operación Estratégica O.E.11.

3._ Bere helburuak toki guztietan betetzeko, bidea hiriguneetan ere txertatuko da.

SIZE=3> <P ALIGN="CENTER">

3.1._ Motordun ibilgailuei eta garraiobide publikoei dagokienez:

ANEXO XII:

• Zorrotzaurre-Olabeaga aldean: Ardatz-ibilbideak berak edo haren bide osagarri batek lotura bermatuko dute, behe kota batean, Deustuko ibai ertzeko errepidearekin; hortik, Zabalguneko hirigunearekiko lotura izango du Deustuko Euskalduna Zubiari esker. Lotura nagusiaren osagarri, Metropoliko Bide-Pasealekuak ibaian gora jarraituko du, bi ibarretan zehar; horretarako, behe kotako lotura ezarriko da Zorrotzaurreko ekialdeko muturretik.

PUNTOS DE INTERMODALIDAD

• San Nikolaseko puntan: Urban Galindoren bide-sarearen bidez lotura izango du plangintzak Sestaoko L. Agirre Etorbiderako aurreikusten duen luzapenarekin; ez du loturarik izango, ordea, Ballontiren igarobidearekin, Metropoliko Bide-Pasealekuaren buruan jarriko den tarteko elementu batek apaldu egingo baitu igarobide horretatik datorren trafikoa. L. Agirre Etorbidea BI-3739 errepidetik luza liteke Bide-Pasealekuarekin elkartzeko.

SIZE=3>I.– Intermodalidad vinculada a las grandes infraestructuras de comunicación (Puerto y Aeropuerto). Las previsiones a realizar en estos puntos quedan remitidas a su tratamiento en el planeamiento de desarrollo propio para estos elementos.

3.2._ Oinezkoak eta bizikletak:

II.– Intermodalidad entre redes de ferrocarril. Además de las ya existentes a nivel de viajeros en:

• Bilboko Zabalgunearen eta Zorrotzaurreko uharte berriaren artean izango duten lotura ez da eragotzita geratuko motordun ibilgailuetarako bideengatik; aitzitik, lotura erosoa eduki beharko dute Bihotz Sakratuarekin, ertz batetik bestera dagoen aldea gaindituz, eta era berean, lotura sare bat izango dute proiektuaren eraginpeko hiriguneekin. Ziurtatuko da, halaber, bizikletarako eta oinezkoentzako bideek ez dutela etenik izango Itsasadarraren bi aldeetan, orain dauden ibilbideak eta Deustuko Kanala irekitzean sor litezkeenak aprobetxatuko baitituzte.

a) Abando, entre Metro y ferrocarril en anchos ibérico y métrico, con la posibilidad de ubicación de la terminal en ancho UIC y, en su caso, la terminal de autobuses

• San Nikolaseko Muturra: jarraipena izango du Sestaoko hirigunean. Hala zehaztu beharko da udal plangintzan, LPP honek marraztutako sarea oinarri gisa harturik. Aurrera jarraituko du, orobat, Eskuinaldean, bertan garatuko diren aisi guneekin elkartuz. Hala izan dadin, Ballontiren Igarobidetik Itsasadarraren bestaldera luzatuko den zubiak horretarako tarte bereizi bat izan beharko du. Lotura hori zehazteko orduan kontuan izango da Metropoliko Bide-Pasealekuak BI-3739 errepidean zehar izan lezakeen luzapena.

b) Casco Viejo, entre ferrocarril de ancho métrico y Metro

4._ Egituraketa aurreikusitako zehar-ardatzekin:

c) Bolueta, entre ferrocarril de ancho métrico (o, en su caso, tranvía) y Metro

4.1._ Lurraldearen okupazio-eskemaren ondorioz sortzen diren zehar-ardatzekin:

d) San Mamés, entre Metro y ferrocarril de ancho ibérico, con la posibilidad de ubicación de la terminal en ancho UIC y, en su caso, la terminal de autobuses

a) Lutxana-Barakaldo eta Lutxana-Erandio. Itsasadarraren bi aldeetan garrantzi handiko guneak daude, lotu beharrekoak; garraiobide guztietarako lotura izango da; duen garrantziagatik, jasota dago bere EkEan.

e) Amezola, entre ferrocarril en anchos ibérico y métrico, con la posible incorporación del tranvía

b) Sestao – Erandio. Ardatzaren amaierako muturrarekiko lotura. Loturarik kanpokoena da garraiobide guztietarako egindakoen artetik; berebiziko garrantzia du Itsasadarraren bi aldeak beren azken tartean lotzeko.

y la prevista en:

4.2._ Itsasadarraren bi aldeak lotzea beste helbururik ez duten proiektuak:

f) Urbinaga, entre Metro y tranvía.

a) Zorrotza-Zorrotzaurre

debe considerarse, en función de la solución ferroviaria adoptada, la posibilidad de establecer el intercambio en:

b) Zorrotzaurre-San Inazio

g) Etxebarri, entre ferrocarril y tranvía.

c) Bigarren milakoak: orientagarriak diren arren, benetan antzeman diren beharrak beteko lituzkete. Ez dira, ordea, aukera bakarrak:

Por otra parte, a nivel de mercancías, en el ámbito de Basauri-Ariz, la conexión actualmente existente entre distintos operadores en ancho métrico podría llegar a ampliarse, planteándose el estudio de la confluencia de los distintos anchos de vía existentes, la cual debería estar complementada con la intermodalidad con el transporte por carretera.

_ Olabeaga-Zorrotzaurre

III.– Intermodalidad específica entre distintos medios de transporte no comprendida en los casos anteriores. Los puntos de intermodalidad planteados son los siguientes:

_ Deustu eta Zorrotzaurrenko behe-saihesbidea, Sarrikoko EHU dagoen inguruan

i) Ansio. Como aparcamiento disuasorio para vehículos privados relacionado con el conjunto A-8/N-634, en combinación con el Metro, el tranvía y el autobús.

1.1.4._ Xedapen lotesleak

ii) Galdakao. Punto de intermodo ligado a la captación, en combinación con el autobús, de viajeros procedentes del entorno inmediato, con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• Metropoliko Bide-Pasealeku honen trazadura eta eraketa bat etorriko dira beherago aipatzen diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, Ekintza bera. Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, eta 1.1.2.1 eta 1.1.3 ataletan azaldutako irizpideen arabera.

iii) Etxebarri. Punto de intermodo ligado al tramo final de la línea del Metro, con una buena accesibilidad con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• Bideak jarraitasuna izango du inguruko hiriguneetan zehar.

iv) Iberberango. Nueva estación de Metro ligada a los desarrollos de Berango y el norte de Getxo, con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• EkE honen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan.

v) Leioa. Como aparcamiento disuasorio para vehículos privados relacionado con La Avanzada, en combinación con el Metro y la red tranvía propuesta, con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

Bateragarritasuna

vi) Lezama. Punto de intermodo ligado al final de la línea de Euskotren, a tranviarizar, con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek:

vii) Lutxana. Punto de intermodo ligado al final de la línea de Euskotren, a tranviarizar, y con posibilidad de réplica en el otro margen de la Ría. Posibilidad en ambos casos de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• EkE.1 Olabeaga-Basurto

viii) Muskiz. Punto de intermodo ligado al final de la línea de FEVE, a tranviarizar, con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• EkE.2 Zorrotzaurre

ix) Plentzia. Punto de intermodo ligado al final de la línea de Metro, con aparcamiento para automóviles y parada de autobús ya existente pero susceptibles de mejora. A incorporar equipamiento para depósito de bicicletas.

• EkE.3 Zorrotza-Burtzeña

x) Ugao. Punto de intermodo ligado a la captación, en combinación con el autobús, de viajeros procedentes de Ugao, Arrankudiaga y Zeberio, con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• EkE.4 Ansio-Lutxana-Asua

xi) Urduliz. Punto de intermodo ligado a la captación, en combinación con el autobús, de viajeros procedentes del entorno inmediato con posibilidad de aparcamiento para automóviles y bicicletas.

• EkE.5 Galindo

SIZE=3>La primera acción estructurante del Plan Territorial Parcial consiste en la ejecución de la Vía Paseo Metropolitano, los puentes transversales a la Ría del Nervión y la mejora de las vías complementarias y paralelas a la Vía, sobre suelos de los términos municipales de Bilbao, Barakaldo, Erandio y Sestao señalando los espacios aptos para tal fin, en desarrollo del artículo 12 de LOTPV.

• EkE.6 Erandio

1.1.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la acción

Ekintza Egituratzaile jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

La materialización, en las condiciones determinadas por este PTP, de la principal infraestructura metropolitana, - principal, no en sentidos sectoriales de dimensiones o flujos, sino por su potencia regeneradora espacial - supondrá el paso definitivo en la construcción de la nueva estructura territorial. Por un lado supone la creación del elemento soporte-guía de las nuevas relaciones funcionales y estructurales metropolitanas y del elemento posibilitador-potenciador de las oportunidades "latentes", y no tan latentes, que surgen bajo las ruinas industriales que han estado ocupando las vegas de la Ría de Bilbao y sus afluentes del Kadagua, Galindo, Asua, Gobelas y Udondo.

1.2._ Bilborako sarbide berriak Olabeagan. Bilboko atea. (eke.2)

1.1.2.1.

1.2.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

La caracterización como vía de carácter urbano de dicho eje se basará en una serie de criterios que, con carácter de directrices vinculantes, deben de ser consideradas en su diseño:

Ekintza egituratzaile honen bidez Bilborako sarbide berri bat eraikiko da, Mendebaldeko sarbidea eraitsi ahal izateko. Gaur egun, lotuneak autobidetik Sabino Arana kalean barna sartzen dira, Zabalgunearen hedapena eragotziz; gainera, sortzen duen eragin fisiko eta akustiko nabarmena ezin da zuzendu tokian tokiko neurriak hartuz.

• Considerar la Vía Paseo Metropolitana como el espacio soporte potencial de diversos modos (rodado, tranviario, ciclable y peatonal), si bien este carácter plurifuncional no necesariamente debe de mantenerse a lo largo de todo su desarrollo. El Eje pudiera, en algunos tramos, estar conformado como soporte de un único modo, el peatonal, resolviéndose la continuidad del resto de los modos fuera de la Vía Paseo Metropolitana.

1.2.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

• Considerar el Ensanche bilbaino y la prolongación de la Gran Vía de Sestao como las referencias entre las que se inserta la Vía Paseo Metropolitana.

Ekintza hau diseinatzean honako irizpide hauei heldu beharko zaie:

• En lo referente al tráfico de automóviles, concebir la vialidad de carácter urbano como la única susceptible de incorporación a la Vía Paseo.

1._ Bilborako sarbide berri bat sortu, autopistak Sabino Aranan barna Zabalgunerantz dituen loturak desagerrarazteko.

• En lo referente al transporte colectivo de viajeros, asegurar la accesibilidad a los nuevos ámbitos a desarrollar a través de carriles exclusivos para tal fín -para travía o, en su defecto, autobús- en forma no condicionada, en cualquier caso, al proceso de desmantelamiento del actual trazado ferroviario por la margen izquierda.

2._ Bilborako irispide hau eta Enekuritik sartzen dena proiektu berean ukituko dira, hiri-garapenerako plangintzara molda daitezen eta ondoriorik ez dezaten hiriguneko kale-egituran.

1.1.2.2.

3._ Errepide sare berri bat eratuko da, trafikoa modu orekatuan banatzeko kaleetan barna eta Trenbidearen Etorbidearen eta Autonomia kalearen arteko loturak duen arazoa konpontzeko.

Se considera conveniente, además, primar el desarrollo de las redes peatonal y ciclable a lo largo de los ámbitos urbanos generadores de más intensa actividad de relación social y en relación con los espacios de ocio y bordes de contacto con planos de agua (márgenes fluviales y darsenas).

4._ Autobideak Zabalgunearen eta Errekaldeberriren artean egiten duen traba desagerraraziko da, Zabalguneko erdialdetik ertzetaraino tartea libratuz eta bide lasterra hiriguneko bide-tarte bilakatuz.

1.1.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

5._ Ondorioz eratuko den bide sarea mailakatu: bereziko dira, bada, egituratzaileak direnak batetik (hau da, sarbideak eta eurek berek Itsasadarraren gainetik Enekuriko aterabidearekin izan lezaketen lotura) eta bestetik, gainontzeko bide sarea, hirigune mailakoa.

Los objetivos y criterios que se tendrán en cuenta en la materialización de la Vía Paseo Metropolitana se resumen a continuación:

1.2.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1._ Traza continua de la Vía Paseo Metropolitana. Previsión de las reservas de suelo suficientes para permitir un tratamiento diferenciado de acuerdo a las necesidades de cada tramo, buscando la máxima integración ambiental y con la calidad que exige esta infraestructura, como Avenida central metropolitana 2._ Incorporación a su trazado como vía peatonal de los siguientes elementos: automóvil, metro ligero o carril bus y carril bici continuo. Los tramos con exclusión del tráfico rodado darán lugar a vías complementarias, sin perjuicio de mantenerse la continuidad y potencia del eje principal

Proposamen hau gauzatzeko kontuan izan beharko dira ondoko irizpide hauek:

3._ Resolución de la continuidad funcional integrándose en las tramas urbanas existentes.

• Sarbidea erdigunean sartuko da, bertako topografiara moldatuz. Albait ondoen zuzendu beharko da, beraz, inguruan eragingo duen irudi desegokia.

3.1._ A nivel de viario rodado y transporte público:

• Bide horien helburua trafikoa banatzea eta Bilbora sartzea izango da.

a) Zorroza – Zorrozaurre

• Sarbide honek bere eginkizuna bete beharko du, baina hiriguneko egiturara moldatuta.

b) Zorrozaurre - San Ignacio.

1.2.4._ Xedapen lotesleak

c) Otras de carácter secundario. A nivel orientativo, aunque detectando necesidades básicas se enumeran los siguientes, sin ánimo limitativo:

• EkE honen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan.

_ Olabeaga-Zorrozaurre

• Metropoliko Bide-Pasealeku honen trazadura eta eraketa bat etorriko dira beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, Ekintza bera. Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, eta 1.2.3 atalean azaldutako irizpideen arabera.

_ Variante baja de Deusto y Zorrozaurre, en la zona de la UPV de Sarriko

Bateragarritasuna

1.1.4._ Determinaciones vinculantes

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek:

• El trazado y la ordenación de esta Vía Paseo Metropolitana, se realizarán de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en los apartados 1.1.2.1. y 1.1.3.

• EE.1 Olabeaga-Basurto

• Resolución de la continuidad funcional de la vía, integrándose en las tramas urbanas existentes.

• EE.2 Zorrotzaurre

• El esquema de esta AE que se encuentra incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en esta ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante.

Ekintza Egituratzaile jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

Compatibilización

Lotune bakar hori –Errontegiko zubia- jaso samarra da lurrazaletik. Bertatik pasatzen eta banatzen da herrialde mailako trafiko sarriena, eta gainera, metropoliko ibai-ertzak komunikatzen ditu itsasadarraren parean. Hori dela eta, azpiegitura hau gainezkatuta geratu da, bideratzen duen trafikoa inguruko eremuek beren baitan daukatenari gehitzen zaiolako.

Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

1.3.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

• O.E.1 Olabeaga-Basurto

Funtsezko helburu gisa, Itsasadarraren bi aldeak lotu edo artikulatu behar ditu, Asua eta Ansio ibarrak ardatz moduan aprobetxatuz honako irizpide hauen arabera:

• O.E.2 Zorrozaurre

• Ezkerraldea eta Txorierriren arteko zehar-loturak bermatu. <P ALIGN="JUSTIFY">• Itsasadarraren bi aldeak josi, haien arteko ebakia ixteko.

• O.E.3 Zorroza-Burtzeña

• Inguru horietan sortzen diren lurzoru erabilgarriak antolatu.

• O.E.4 Ansio-Lutxana-Asua

1.3.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

• O.E.5 Galindo

Ekintza Egituratzaile honi esker, Itsasadarraren bi aldeek duten lotune nagusiari (Errontegiko Zubia) beste bat gehituko zaio. Lotura berria bestelako ezaugarriak edukiko ditu, hirigune-bide edo errepidea izango delako eta irisgarritasuna erraztuko duelako eremu hauetan: Errekaortu, Sefanitro, Asuaren ibarra eta BI-2704 La Cadenako biribilgunean.

• O.E.6 Erandio

Proposamen hau garatu dadin, Errepideen SLPn agertzen ez diren bi alternatiba aurkezten dira Itsasadarra Lutxana aldean zeharkatzeko, azter litezkeen besteak baztertu gabe. Edonola ere, gauzatuko den alternatiba aukeratzean eta hori burutzeko modua zehaztean kontuan izan beharko dira honako irizpide hauek:

Esta Acción Estructurante forma parte del Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría con el fín de compatibilizar de forma integrada el desarrollo de la misma mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de enmarcarla en un proyecto común que garantice su integración con la ordenación de los ámbitos afectados, de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

1.3.3.1

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.2._ Los nuevos accesos a Bilbao. La puerta de Bilbao (ae.2)

• Ekintza topografian eta inguruan duen eragina ahal denik eta gehien apalduko da.

1.2.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación actual

• Lehentasuna emango zaie errepideak bere eremuan izango dituen betekizunei: trafikoa banatzea eta irispidea izatea.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Esta acción estructurante consiste en la ejecución de una nueva entrada a Bilbao que permita desmantelar la entrada Oeste. Actualmente esta entrada está resuelta por los enlaces desde la autopista hacia la calle de Sabino Arana, rompiendo la continuidad del tejido del Ensanche y creando impactos, tanto de barrera física como acústicas, de imposible resolución con medidas de carácter local.

• Diseinuari dagokionez, bai zubiak bai errepideen arteko lotuneek ahalik eta eragin txikiena izango dute ibaiaren ertzetan, erdigunean izateagatik balio handiko paisaia osatzen baitute.

1.2.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

• Ekintzak lagungarria izan behar du degradaturik geratu diren guneak lehengoratzeko.

La actuación se basará en una serie de criterios que, con carácter de directrices, deben ser consideradas en su diseño:

• Zeharkatze egitura tranbia jasotzeko moduan diseinatuko da, etorkizunean hala gerta liteke eta.

1._ Recoger una nueva entrada a Bilbao que permita eliminar los enlaces desde la autopista hacia el interior del Ensanche por Sabino Arana existentes en la entrada actual.

A aukera

2._ Se tratará de forma conjunta esta nueva entrada a Bilbao y la existente por Enekuri, con soluciones acordes al planteamiento de desarrollo urbano y evitando implicaciones en la trama urbana de calles.

• Eskuinaldean, metroaren 1. lineako pasagunearen ostean, Asuaren bazter-errepide batetik jarraitzen du, ibai-bazterrean zerrenda bat utziz parke gisa egokitzeko.

3._ Crear un nuevo sistema viario que distribuya los tráficos de forma equilibrada dentro del entramado de calles y resuelva la conexión con la Avenida del Ferrocarril y la calle Autonomía.

• Lotura Erandioko hego-saihesbidearekin, BI-2704rekin bat egin arte.

4._ Resolver la barrera generada por la autopista entre el Ensanche y Rekaldeberri, permitiendo una fluidez espacial entre el borde y el centro del Ensanche, transformando la vía rápida en un tramo de carácter urbano.

• Ezkerraldean, Sefanitrok eta Rontealdek betetzen duten lurzoruetan zehar luzatuko da, Barakaldoko Ingurubidera arte; Ingurubideak lotura du N-634rekin.

5._ Jerarquizar la vialidad resultante, diferenciando los accesos propiamente dichos y su posible conexión con la salida de Enekuri a través de la Ría, de carácter estructurante, del resto de la vialidad, de carácter urbano.

• Behin Ezkerraldeko trenbideak sortzen duen oztopoa desagerrarazita, proiektua beste azpiegitura batekin osa liteke hala beharko balitz. Elementu berri hori oraingo RENFEren trenbideak duen trazaduran zehar luzatuko litzateke, ondoko hauekin lotu arte: batetik, Metropoliko Bide-Pasealekuarekin, Errontegiko Zubiaren azpian, eta bestetik, N-634 errepidearekin, Zorro-tzarako sarreran.

1.2.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

B aukera

Para el desarrollo de la presente propuesta deberán tenerse en cuenta los criterios que se especifican a continuación:

Aukera hau aurrekoaren desberdina da bi aldeen arteko zubiari dagokionez, honen arabera Errontegiko Zubitik hurbilago eraikiko litzatekeelako, Asua ibaiaren ahoaren ondoan, hain zuzen. Inguruaren gaineko eragina ez litzateke horren nabarmena, egin beharreko inausketa-lanak tamaina txikiagokoak lirateke eta. Alternatiba honek badu, haatik, kontrako ezaugarri bat bere aurka, okupatuko lituzkeen industri lurzoruak beste nonbaiten birkokatu beharko liratekeelako. Nolanahi ere, errepide berriak lotune hobea izango luke Santurtzitik Bilbora doan errepidearekin (BI-739, Itsasadarreko errepidea), eta aukera paregabea litzateke hirigintza aldetik nahiko kaskarturik dagoen inguru bat birgaitzeko.

• Minimizar el impacto negativo de la actuación viaria, dado el alcance visual del ámbito, por la centralidad y topografía del mismo.

1.3.4._ Xedapen lotesleak

• Considerar la entidad de los viales como elementos de distribución y accesibilidad en su propio ámbito.

• EkE honen eskema loteslea da, eta jasota dago lurralde plan partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan, baina ez ditu baztertzen orientagarri gisa gaineratu diren ordezko trazadurak.

• Resolución de la continuidad funcional de este acceso, integrándose en las tramas urbanas existentes.

• Ekintza Egituratzaile honetako bide-tarteak hiriguneko bide edo errepide izaera dute.

1.2.4._ Determinaciones vinculantes

• Zeharreko Ardatz honek lotura izango du ibaiaren bi ertzetako hirigune-errepideekin: Ezkerraldean Barakaldoko Ingurubidearekin eta dagoeneko birmoldatuta dagoen N-634rekin, eta Eskuinaldean Asuaren ibarrarekin.

• El esquema que se encuentra incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en esta ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante.

• Proiektua tranbia-bide bat izan lezake, Ezkerraldean eta Txorierrin aurreikusten diren tranbia-lineen arteko lotura bermatzeko.

• El trazado y la ordenación de este nuevo acceso a Bilbao se realizará de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en el apartados 1.2.3.

• Ekintza Egituratzaile honetan jasotzen diren errepideen trazadura eta antolamendua bat etorriko dira beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, Ekintza bera. Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-sarren antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, eta 1.3.3.1 atalean azaldutako irizpideen arabera.

Compatibilización

Bateragarritasuna

Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek:

• O.E.1 Olabeaga-Basurto

• EE.3 Zorrotza-Burtzeña

• O.E.2 Zorrozaurre

• EE.4 Ansio-Lutxana-Asua

Esta Acción Estructurante forma parte del Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría con el fin de compatibilizar de forma integrada el desarrollo de la misma mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de enmarcarla en un proyecto común que garantice su integración con la ordenación de los ámbitos afectados, de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

Ekintza Egituratzailea jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY"> <P ALIGN="JUSTIFY">1.3._ El eje transversal del Asua (AE.3)

1.4._ Ezkerraldeko igarobide berrituaren Ardatz Egituratzaileak (EkE.4)

1.3.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

1.4.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY"> <P ALIGN="JUSTIFY">Constituye el eje vertebrador del espacio transversal de la Ría en el centro-corazón de la metrópoli entre Lutxana-Barakaldo y Lutxana-Erandio. Articula y conecta la Vía Paseo Metropolitano con los dos grandes corredores longitudinales de la metrópoli: la Margen Izquierda y el Txorierri-Avanzada. Se atiene al esquema de trazado representado en esta ficha y en el plano de ordenación 0.2.1.

Ekimena Ezkerraldeko azpieremuan burutuko da oso-osorik, eta Lurralde Plan Partzialaren azpiegitura-lanik garrantzitsuenetako bat izango da Metropolian. Ibilbidea ondoko udalerrietan zehar zabalduko da: Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran, Ortuella eta Abanto-Zierbena. Metropoliaren egitura berria eraiki nahian, maila eta ahalmen desberdineko errepideak berrantolatuko dira, bai egun daudenak baita oraindik proiektua baino ez direnak. Ekintza bat etorriko da fitxa honetan eta O.2.1 antolamendu-planoan ageri den eskemarekin.

Actualmente en esta zona es donde se produce la única conexión transversal existente en el recorrido de la Ría desde el centro de Bilbao hasta la desembocadura en el Abra.

1.4.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

Esta conexión, realizada a gran altura -el puente Rontegi- resolviendo los tráficos regionales y de gran distribución, es también utilizada en la comunicación entre las márgenes con la consiguiente sobreutilización de la mencionada infraestructura y la generación para el acceso a la misma de una movilidad interna añadida en estos ámbitos.

Helburu nagusi gisa errepide-sare konplexu bat eraikiko litzateke, trafikoaren joan-etorriak bideratzeko eta jarduera berezi zein industrialetarako lurzoruak agerrarazteko; Ezkerraldeko Igarobidea arinduko litzateke errepide hauei esker: oraingo errepideak (Ugaldebieta, 634-Nazionala, Barakaldoko Ingurubidea), proiektuan daudenak (Ballontiren Igarobidea, Lamiakoko Ibai-azpikoa, Porturako Mendebaldeko Sarbidea) LPPk proposatzen dituen errepide berriak.

1.3.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

1.4.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

El objetivo básico es la articulación entre espacios situados a ambas márgenes de la Ría aprovechando el potencial de axialidad existente entre el valle de Asua y la vega de Ansio, de acuerdo a los siguientes criterios:

1._ Barakaldoko Ingurubidetik errepide berri abiatuko litzateke Aparcabisaren ondotik, eta Granada errekaren parean pasatuta bat egingo luke Trapagarango saihesbide berrituarekin eta EE.9 Ekimen Estrategikoan aipatzen den errepidearekin, Ortuellako udalerrian Ugaldebietarekin paralelo doan errepide batera iritsi arte. Hortik, aurrera jarraituko luke, Abanto-Zierbenako San Fuentes auzoan sartu gabe, Autobiarekiko lotunetik hurbil N-634rekin elkartu arte. Obraren trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen antolamendura molda liteke.

• Resolver las conexiones transversales entre la Margen Izquierda y el Txorierri.

2._ Ugaldebietatik hiri-erdigunetarako sarbideak (Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran eta Ortuella) oraingo berberak lirateke, azpiegitura berrira egokituta. Horien osagarri, Ballontiren Igarobidetik ere beste sarbide batzuk aterako lirateke, eta aurreko puntuko errepidearekin perpendikular gurutzatuz bilbe karratu bat osatuko lukete berarekin. Garapen berriek ere sartuneak izango lituzkete Ballontiren Igarobidean.

• Coser las márgenes de la Ría, rompiendo la fractura existente

3._ Lotura gehiago ezarriko lirateke Itsasadarraren ertzeko herrien artean: Sestao, Portugalete eta Santurtzi bi toki-errepideren bidez lotuko lirateke Bitarratxu mendi-magaleko biztanle-guneekin Ugaldebietako oztopoa gaindituz. Errepide horiek zuhaitzak eta oinezkoen-tzako ibilbidea izango lituzkete.

• Articular los espacios de oportunidad surgidos en su recorrido.

4._ Lamiakoko Ibai-azpikoak (EkE.10 fitxa) loturak lituzke proposatzen den azpiegitura berriarekin eta Errepideen Planean ageri den Metropoliko Hego-saihesbidearekin.

1.3.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

5._ Aztergai planteatzen da ibilgailu astunak Labe Garaietarako zabaldegira sartu ahal izatea. Sartunea Sestaoren azpiko tunel bat litzateke.

El objetivo de esta Acción Estructurante es conectar los suelos situados en ambas márgenes de la Ría con otro tipo de viario, de diferente carácter al eje principal actual, el puente de Rontegi, ya que ha de configurarse como una vía o arteria urbana y con un grado de accesibilidad desde su entorno mayor que el actualmente existente a lo largo de los ámbitos de Retuerto, Sefanitro, ribera del Asua y BI-2704 en el entorno de la rotonda de La Cadena.

6._ Ballontiren Igarobideak ahalik eta trafiko gehiena banatu beharko luke Kuetoko biribilgunetik San Nikolaseko Puntara bitartean, ondoko hiriguneetara doazen ibilgailuak toki beretan pilatu ez daitezen.

Para el desarrollo de la presente propuesta y con carácter alternativo a lo recogido en el PTS de Carreteras, se realizan dos propuestas de cruce sobre la Ría en Lutxana, sin perjuicio de otras que pudieran llegarse a considerar. En cualquier caso, tanto en la selección de la opción a desarrollar como en la concreción definitiva de la correspondiente actuación, deberán tenerse en cuenta los criterios que se especifican a continuación:

7._ Ballontiren Igarobidearen eta A-8ren artean dauden industri lurzoruek Igarobiderako sartune bat izango lukete, Markonzaga eta Portugaleteko begizten artean.

1.3.3.1

1.4.4._ Xedapen lotesleak

• Minimizar el impacto sobre la topografía y el medio físico.

• Ballontiren Igarobidearen trazadura loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan. Dena den, beharrezkoa liteke trazaduraren muturrean zenbait doikuntza egitea, EE-5 eremuan (Galindo) lotura zuzenik izan ez dezan Metropoliko Bidearekin.

• Primar la entidad de los viales como elementos de distribución y accesibilidad en su propio ámbito.

• Plangintzen Bateragarritasunerako Sistemari esker, Barakaldoko Ingurubidetik Abanto-Zierbenako N-634ra doan errepideak lotura emango lieke alboko udalerriei. Hala agertzen da, hein batez, EE.9an eta EE.11n. Horrek ez du baztertzen, haatik, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen antolamendura eta mugartera moldatuko denik, nahiz eta trazadura hori jasota ageri den Lurraldeko Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta eskema loteslea den O.2.1 planoan.

• Evitar soluciones viarias, tanto en el diseño del puente como en el de las uniones entre los distintos viales, que supongan una agresión al frente fluvial, que por su gran centralidad adquiere un valor paisajístico de primer orden.

Ballontiren Igarobidea Metropoliko Bide-pasealekuarekin lotuko duen elementuaren kasuan eta Itsasadarraren gaineko zubi berriarenean trazadura eta eraketa bat etorriko dira beherago aipatzen diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin. Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-sarren antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin.

• Propiciar la recuperación de áreas degradadas.

Bateragarritasuna

• Posibilitar la posible incorporación del tranvía a la estructura viaria de paso a realizar en dicho punto.

Ballontiren Igarobidea Metropoliko Bide-pasealekuarekin lotuko duen elementuak eta Itsasadarraren gaineko zubiak eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek:

Propuesta A

• EE.5 Galindo

• Por la Margen Derecha se continúa, una vez superado el paso del Metro línea 1, por una vía a lo largo del río Asua, dejando una franja para parque de ribera.

• EE.6 Erandio

• Conexión con la Variante Sur de Erandio, hasta enlazar con la BI-2704.

Ekintza Egituratzailea jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

• Por la Margen Izquierda, se prolonga por los suelos actualmente ocupados por Sefanitro y Rontealde hasta la Ronda de Barakaldo, que a su vez conecta con la N-634.

1.5._ Bide egituratzaileak Eskuinaldeko Kostaldeko Igarobidean (EkE.5)

• Una vez eliminada la barrera del ferrocarril en la Margen Izquierda, el esquema podría ser completado, en caso de resultar necesario, con una nueva infraestructura que, siguiendo la traza de la vía de RENFE, conecte con la Vía Paseo Metropolitana bajo el puente de Rontegi, por una parte, y con la N-634 a la entrada de Zorroza, por otra.

1.5.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

Propuesta B

Ekimen hau Itsasadarraren Eskuin aldean hasi eta Uribe Kostaraino zabaltzen da. Haren trazadura bat dator fitxa honetan eta O.2.1 antolamendu-planoan ageri den eskemarekin.

Sobre el supuesto anterior se incorpora una alternativa diferente en cuanto a la posición del puente de unión entre ambas márgenes de la Ría. Consiste en trasladar su ubicación a una posición más cercana al puente de Rontegi, junto a la desembocadura del Río Asua. Con esta acción se obtiene una clara ventaja en cuanto al impacto que se causa sobre la topografía actual evitando los enormes desmontes que están previstos. Por el contrario, la nueva propuesta tiene como contrapartida la ocupación de suelos actualmente destinadas a usos industriales, por lo que se hace necesario buscar nuevas implantaciones para las mismas. A pesar de la incidencia que sobre las mismas pueda causar, se mejora sustancialmente el nudo de encuentro de esta vía con la carretera de Santurce a Bilbao por la Ría (BI-739) y es una buena oportunidad para recuperar un área que presenta cierta degradación urbana.

Eremu zabal honetako errepide nagusiak bi dira: BI-637 (Avanzadatik Sopelanarainoko tartea) eta BI-634, alde baterantz Sopelana eta Mungia lotzen dituena eta besterantz, Txorierrin zehar, Derioraino luzatzen dena.

1.3.4._ Determinaciones vinculantes

Bi igarobide horien osagarri, bigarren mailako errepide batzuk Plentzia-Gorlizera iristen dira, haietako bat (BI-2122) Sopelanatik eta beste biak (BI-2120 eta Bi-2704) Mungiatik eta Loiutik hurrenez hurren.

• El esquema configurado en la presente Acción Estructurante, que se encuentra incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en esta ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante, sin perjuicio de las alternativas de trazado aportadas que se realizan a nivel orientativo.

Bai azpi-eremu hau baita Metropoli mailan dituen aukerak ere ikaragarri handitu dira; Metroaren inguruko lurzoruek ingurumen-kalitatea eskaintzen dute hirigunea finkatu eta zabaldu dadin. Era berean, iparrerago dagoen inguruan nabarmen hazi dira ingurumen-ekipamenduak, ordezko egoitzak eta bigarren etxebizitzak. Horregatik guztiagatik, hain zuzen ere, auto pribatuetarako eta garraiobide publikoetarako planteatzen den eredua eutsi ezinda dago gaur egun.

• Configuración con carácter de arteria o vial urbano de los tramos incluidos en esta Acción Estructurante.

Garraiobide publikoei dagokienez, hasiak dira irisgarritasuna hobetzeko lanak (Metroaren 1. linea), eta beste horrenbeste trafiko pribatuari begira, Uribe kostako Igarobidea Berangoraino iritsiko baita. Izan ere, dagoeneko burutzen ari da Igarobideak Sopelanaraino izango duen luzapena, eta egoera berean daude, halaber, jarraian zehazten diren errepideak hobetzeko lanak, Bizkaiko Errepideen SLPk aurreikusiak: BI-2704 (Unbeko Igarobidea), BI-634 (Sopelana-Mungia ardatza) eta BI-2153 (Armintzako porturako irispideak).

• Conexión de este eje transversal con los viales urbanos existentes en ambas márgenes: con la ronda de Barakaldo y la actual N-634 ya reconvertida, en la izquierda, y con la de ribera del Asua, en la derecha.

Metropoliaz duen ikuspegi bateratuagatik, LPPk ekimen osagarrien beharra du. Kasu honetan, eremu hauek LPPk egokitu dien betekizunera molda daitezen, oraingo errepideak aprobetxatuko dira, dagozkion birmoldaketak eginez edo horrelakorik egin gabe, eta hala behar denean, errepide tarte berriak –oso gutxi eta tentuz aukeratuak- txertatuko dira.

• Incorporación de la posibilidad de la conexión tranviaria para unión de las líneas previstas en la Margen Izquierda con la del Txorierri .

1.5.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

• El trazado y la configuración de los viales incluidos en esta Acción Estructurante se realizarán de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 1.3.3.1.

Ekintzak helburu nagusi du errepide sare bat osatzea eremuan zehar, ahalik eta tarte berri gutxienekin albait irispide onenak lortzeko eta proposatzen diren ekimen berriak ere ahalbideratzeko.

Compatibilización

Helburu nagusi hori lortzeko, ondoko pausu hauek egin behar dira:

Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

1._ Dauden errepideak eta proiektuak berrantolatu, hiri, metropoli eta herrialde mailako trafikoa nahastu ez dadin.

• O.E.3 Zorroza-Burtzeña.

2._ Hiriguneak Metroaren inguruetara hedarazi, ahal den neurrian auto partikularraren erabilera murrizteko.

• O.E.4 Ansio-Lutxana-Asua.

3._ Hiri-hazkuntza geldiarazi ingurumena kaltetzeko arriskua dagoen lekuetan; Kostaldeko Parkean debekatuta geratuko litzateke eraikitzea.

Esta Acción Estructurante forma parte del Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría con el fín de compatibilizar de forma integrada el desarrollo de la misma mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de enmarcarla en un proyecto común que garantice su integración con la ordenación de los ámbitos afectados, de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

4._ Irispide egokiak jarri aurreikusita dauden ekipamenduetaraino, beti ere inguruneko ezaugarriak aintzat hartuz.

1.4._ Los Ejes Articuladores del renovado corredor de la Margen Izquierda (AE.4)

1.5.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.4.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Eremu honetako errepide-sarea hobetzeko oinarriz-koak dira honako lan hauek:

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">La acción se localiza en su totalidad dentro de la subárea Margen Izquierda, y constituye una de las principales intervenciones en infraestructura metropolitana del Plan Territorial Parcial. Recorre suelos de los términos municipales de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran, Ortuella y Abanto-Zierbena, recomponiendo la mezcla de viarios de distinto rango y capacidad, tanto existentes como en proyecto, como elemento básico para construir la nueva estructura de la metrópoli. Se atiene al esquema de trazado representado en esta ficha y en el plano de ordenación O.2.1.

• Uribe Kostako Igarobidea eta Unbekoa (BI-2704) lotzea. Azken hori bide nagusia litzateke Plentzia-Gorliz aldera jotzeko.

1.4.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

• Hiriguneen barruan "ertzeko errepideak" ("kaleak") eraikitzea, LPPn jasotzen diren garapen berriak ezarri ahala gero beharrezkoa izango baita trafikoa biztanle-guneetan barna bideratzea. Mota horretakoak dira Sopelanaren inguruko errepideak, Kostaldeko Parkeko errepidea –berau ere ertzekoa- eta udal bakoitzak bere plangintzaren bidez eta xede berarekin aurreikusten dituen beste errepideak.

El objetivo básico de esta acción es construir un elemento complejo de viales, articulador de los flujos circulatorios y generador de suelo para actividades singulares e industriales como dinamizador del Corredor de la Margen Izquierda, basado tanto en viarios existentes (Ugaldebieta, Nacional-634, Ronda de Barakaldo), como en ejecución (Corredor del Ballonti) y algunos en proyecto (variante de Trapagaran, Subluvial de Lamiako, Acceso Oeste al Puerto), así como otros de nueva traza propuestos por el PTP.

Sare hori osatzeko behar diren ekimenak zehaztean komenigarria litzateke jarraian azaltzen diren hauek aintzat hartzea:

1.4.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1._ Uribe Kostako igarobideak duen izaera egituratzailea areagotzeko, Sopelanaren parean saihesbide bihurtuko litzateke, Errepideen SLPk aurreikusten duen moduan. Tarte horrek behar adinako kapazitatea luke, hots, eraikita dagoen tarteak baino txikiagoa baina lasterbidea izatera iritsi gabe; haren jarraipena den BI-3124 errepideak, dagozkion moldaketak eginda, bat egingo luke BI-2704rekin, lotura osatuz. Errepide honek, duen izaera banatzaileagatik, ez luke oztoporik eragin beharko inguruan daukan errepide-sare txikiagoan. BI-3124 errepidean ikastetxe bat dagoela-eta, barne-mailako errepide berri bat luza liteke, zuzenean, Sopelanako hirigunetik haraino, bizikleta-bide bat erantsita.

1._ Construcción de un nuevo elemento viario que partiendo del viario de ronda de Barakaldo junto a Aparcabisa, discurra paralelo al arroyo Granada hasta conectar con la modificada variante de Trapagaran y el vial referido en la Operación Estratégica O.E.9 hasta con un vial que discurre por el término municipal de Ortuella en paralelo a la traza de Ugaldebieta, continuar su trazado evitando el barrio de San Fuentes en Abanto-Zierbena hasta retomar la traza de la N-634 próxima a la conexión con la Autovía con trazado ajustable a la ordenación de los ámbitos que atraviesa.

2._ Sopelanaren inguruko errepideen bitartez paseko trafikoa aterarazi nahi da hiriguneko erdialdetik. Horretarako hainbat baliabide aprobetxatuko dira: hein batean, BI-634 eta BI-3124ren artean dauden errepideak, Sopelanako hirigunetik hurbil kokatuak; egingo diren errepide berriak, hirigintza-garapen berriek sorraraziak (izan ere, garapen berriak eratuko dira Sabino Arana kalearen inguruan eta Manene eta San Andresko hazkuntza-guneen inguruan, San Andres eta Ganebarriren artean).

2._ Mantenimiento de los accesos existentes desde Ugaldebieta hacia los centros de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Trapagaran y Ortuella, adaptados a la nueva infraestructura complementándose con los propiciados por el Corredor del Ballonti, cuyos enlaces deben ser aprovechados, además, para establecer vías perpendiculares de mallado con el vial descrito en el punto anterior y nuevos puntos de acceso al mismo desde los desarrollos previstos.

3._ Getxotik Plentzia-Gorlizeraino doan hiri-haz-kuntzarako eremua mugatuz gero ertzeko errepide bat eraiki daiteke Itsasertzeko Parkean, hala jasotzen baita Getxoko plangintza orokorrean eta ia gainontzeko udal egitasmo guztietan ere. Errepide hori sare kapilarrekoa litzateke, haren bitartez Metropoliko Parkerako trafikoa gehiago banatu litekeelako, harako irispide nagusiak ez diren eremuetatik etorrita, alegia.

3._ Incremento de las relaciones entre los municipios de borde de Ría: Sestao, Portugalete y Santurtzi, con los de la falda del monte Bitarratxu, con dos vías de carretera local, arboladas y con recorrido peatonal, favoreciendo la superación de la barrera de Ugaldebieta.

4._ Horretaz gain, trazadura hobetzea proposatzen da Armintza, Basordas Kala eta Lemoiz Plentzia-Gorlizekin eta BI-2120rekin lotzen dituzten errepideetan eta BI-2120 errepideak berak Andrakasen duen tartean. Horrela, bide horiek inguruneko zati izaten jarraituko lukete, hobeto txertatuko bailirateke bertako inguru paregabean, eta bidenabar, irispidea emango lukete Lemoizko eta Basordas Kalako ekipamendu berrietaraino. Ingurunera egokitze hori irizpidea izango da, halaber, BI-2120an egiteko hobekuntzetan, nahiz eta bide hori maila jasoagokoa izan Errepideen Foru Sarean.

4._ Conexión de los enlaces del subfluvial de Lamiako, objeto de la ficha AE.10, con la nueva estructura propuesta, así como con la Variante Sur Metropolitana incorporada al Plan de Carreteras.

5._ Kontuan harturik Uribe Kostako Igarobidean (BI-637) eta Unbekoan (BI-2704) aurreikusten diren egitasmoak, eta Ekintza Egituratzaile honetan jasotakoak ere, paseko trafikotik libre geratu diren tarteak berreskuratu nahi dira ondoko errepide hauetan: BI-637 (Getxo), Bi-634 (Sopelana), Bi-2122 (Urduliz) eta Bi-2704 (Barrika); tarte horiek, etorbide, kale edo bulebar gisa egokituko lirateke, hiriguneko ardatz bihurtuta.

5._ Se plantea la posibilidad de acceso de vehículos pesados a la pastilla AHV por túnel bajo Sestao.

6._ Gorago aipatu den Sopelana eta Plentziaren arteko loturak lehentasuna du, Barrika zeharkatu gabe, bada. Bazterturik dago Txipioko Igarobidea eraikitzea.

6._ Desarrollar al máximo el potencial de vía distribuidora del Corredor del Ballonti en su tramo entre la rotonda de Cueto y la Punta de San Nicolás, evitando la descarga de tráfico sobre las tramas urbanas contiguas en un único punto.

7._ Paseko trafikorik gabe utzita, Sopelana-Urduliz tartea hiriguneko ardatz bilakatuko litzateke inguru horretan aurreikusten diren garapenetarako.

7._ Conexión para la incorporación al Corredor del Ballonti de los suelos industriales situados entre éste y la A-8, entre los nudos de Markonzaga y Portugalete.

1.5.4._ Xedapen lotesleak

1.4.4._ Determinaciones vinculantes

• Sareen eskemak lotesleak dira, eta jasota daude Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan. Lotesleak da, halaber, errepideen oinarrizko eraketa.

• El trazado del corredor del Ballonti incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante, sin perjuicio del ajuste que pudiera resultar necesario en su extremo para evitar una conexión directa con la Vía Paseo Metropolitana dentro del ámbito de la O.E.5 Galindo.

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepide-sareak jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Hala ere, Udal plangintzak garapen berririk aurreikusiz gero, gerta liteke sareko errepideen trazadura garapen horien antolamendura eta mugartera moldatzea.

• Mantener la continuidad entre los municipios colindantes, a través del sistema de Compatibilización Global de Planeamientos, del vial entre la ronda de Barakaldo y la N-634 en Abanto-Zierbena, contenidos en parte en la O.E.9 y en la O.E.11, sin perjuicio de que el trazado de este vial incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.1, que como esquema tiene carácter vinculante, sea ajustable a la ordenación y delimitación de los ámbitos que atraviesa.

SIZE=3>1.6._ Txorierriko ipar-errepidea (EkE.6)

El trazado y la configuración del elemento de conexión del Corredor del Ballonti con la Vía Paseo Metropolitana y del nuevo puente sobre la Ría se realizarán de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que se enumeran posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados.

1.6.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

Compatibilización

Unbe-Berriaga mendilerroan inguru handi bat zabaltzen da, luzera, hegoaldeko magalean zehar. Hortxe dago, bestalde, Aireportuko Sistema Orokorrerako gorde den eremu bat, Derioz bestaldera heltzen den, Zamudioko Teknologi Parkeraino hain zuzen ere.

Los ámbitos afectados por el elemento de conexión del Corredor del Ballonti con la Vía Paseo Metropolitana y del nuevo puente sobre la Ría, en los que deberá acometerse la ordenación de forma integrada, son los siguientes:

Horietaz gain badaude tamaina desberdineko biztanle-guneak, ekonomi jarduera-guneak eta LPP honek garapen eremu gisa jasotzen dituen zenbait toki ere.

• O.E.5 Galindo.

1.6.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

• O.E.6 Erandio.

Azaldutakoaren arabera, pentsatzekoa bertan izaten diren dituen joan-etorriak areagotu egingo direla, ingurumenaren kalitatea zaindu nahi den eremu batean, hain justu. Hortaz, ekintza honek helburu duen azpiegiturak bateragarria izan beharko du bere zerbitzua jasoko duten instalazio eta lurzoruekin, bertako ingurunera moldatuz. Azpiegitura horrek, bada, diseinu aproposa izateaz gain, garraiobide egokienak ere eskaini beharko ditu.

Esta Acción Estructurante forma parte del Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría con el fin de compatibilizar de forma integrada el desarrollo de la misma mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de enmarcarla en un proyecto común que garantice su integración con la ordenación de los ámbitos afectados, de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

Sistema honek paseko trafikoa biztanle-guneetatik aldenduko du, eta aldi berean garraiobide publikoen errepidea izango da. Tokian toki, azpiegiturak mota bateko edo besteko euskarria edukiko du: elkarri erantsita doazen plataformak (garapen berrien ardatza izango litzateke, eta eraikinik gabeko tokietan albait lurzoru gutxien hartuko lituzke), edo elkarrengandik bereizita doazenak (izan ere, garraio kolektiboa oraingo biztanle-guneetan ere sartuko da, baina ez du zertan ertzeko errepideen bidez eginik, horrek paseko trafikoa erakarriko luke eta). Ikusten denez, bat dator LPPk errepideei buruz darabiltzan irizpideekin, hau da, azpiegiturak ez dira egiten soilik joan-etorrien tamainari begira, baizik eta garraiobide motaren arabera ere.

SIZE=3><P ALIGN="CENTER"> <P ALIGN="JUSTIFY">1.5._ Vías articuladoras del Corredor Costero de la Margen Derecha. (AE.5)

1.6.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.5.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Errepidearen trazadura eta zabalerako ebakidura diseinatzerakoan, jarraian azaltzen diren xedapenak kontuan izateaz gain, erabaki beharko da komenigarria den edo ez oraingo errepideak ere erabiltzea:

SIZE=3>Esta acción está comprendida en la margen derecha de la Ría y se extiende por Uribe Kosta y se atiene al esquema de trazado representado en esta ficha y en el plano de ordenación O.2.1.

1._ Errespetatuko da oraingo biztanle-guneen barne egitura, eta hala dagokionean, errepideak erdialdea saihestuko du. Garraio publikoa, aldiz, hirigunera sartuko da halabeharrez, eta hortik berriz joko du Ipar-Errepidera.

Esta amplia zona está servida principalmente por la BI-637 entre la Avanzada y Sopelana y la BI-634 que enlaza desde Sopelana hasta Mungia y, por Derio, con el Txorierri.

2._ Biztanle-gune batetik bestera, eraikinik gabeko eremuetan, errepideak zerbitzua beteko luke ingurunean kalterik eragin gabe eta topografiara ahalik eta ondoen moldatuz. Garapen eremu berrietan ebakidura bera izango luke, haietan hiri-errepide nagusia eta egituratzailea izango litzatekeelako.

Estos dos corredores están complementados por vías secundarias que dan acceso a Plentzia-Gorliz tanto desde Sopelana (BI-2122), como desde Mungia (BI-2120) y Loiu (BI-2704)

3._ BI-2704tik Ipar-Errepideak Loiuko hirigunea inguratuko du hego partetik, eta udal mugarteko beste tokietan BI-3707 errepidea aprobetxatuko du.

El crecimiento experimentado en esta subárea y sus expectativas como oportunidades metropolitanas, en el caso de los suelos próximos a la línea del Metro, de crecimiento y consolidación urbana de gran calidad ambiental y, en el caso de la zona situada más al norte, como área de equipamientos ambientales y actuaciones residenciales alternativas y de segunda residencia, ha superado las condiciones del modelo descrito tanto de tráfico privado como de transporte público.

4._ Aireportutik kanpoko Logistika-gunea saihestuko du iparraldetik, eta aireporturako irispidea zeharkatuko du, berarekin gurutzatu gabe, ordea.

Ya se han iniciado las actuaciones tendentes a mejorar su accesibilidad en cuanto al transporte público con la línea 1 de Metro y, en cuanto al tráfico privado, con la ejecución del corredor del Uribe-Kosta hasta Berango. Se encuentra en ejecución la continuación de dicho Corredor hasta Sopelana y están previstas actuaciones de mejora de la BI-2704 (Corredor de Unbe), BI-634 (eje Sopelana-Mungia) y BI-2153 (accesos al puerto de Armintza) recogidos en el PTS de Carreteras de Bizkaia.

5._ Derioko udalerrian, saihesbideak marraztuko duen muga-lerroraino, errepidea trazadura berrikoa izango da, eta lotura edukiko du oraingo BI-631ekin (Bilbo-Bermeo), berau hiri-errepide bilakaturik. Ekin-tza honetako errepidea elementu egituratzailea izango da udalerriko iparraldean, Planak bertarako aurreikusten dituen hiri-garapen berrietan, alegia.

Las nuevas previsiones del PTP, en su visión global del funcionamiento metropolitano precisa de actuaciones complementarias en las que utilizando viarios o proyectos de viarios, modificados o no, y con la incorporación de nuevos tramos, muy pocos y muy selectivos, se pretende preparar estos espacios para su nueva función en la estructura propuesta por el PTP.

6._ Derio atzean utzita, Ipar-Errepidea saihesbide berriarekin topatuko da, baina ez du lotune fisikorik izango berarekin, saihestu egingo baitu tunel baten bitartez.

1.5.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

7._ Teknologi Parkea zeharkatzeko honako ibilbide hau proposatzen da: N-637rekin paralelo doan kalea apaizgaitegi zaharraren atzetik luzatuko da; horrela, Teknologi Parkea txertatuta geratuko litzateke Txorierriko garapen berrietako ardatz nagusian.

El objetivo genérico se centra en la obtención, con una mínima incorporación de nuevos tramos de viario, de un mallado del territorio que optimice su accesibilidad y posibilite el desarrollo de las nuevas actuaciones propuestas.

8._ Gorago kota desberdinetan egiten diren lotuneak aipatu dira; horiek izan ezik, Ipar-Errepidearekiko beste lotune guztiak biribilguneen bidez gauzatuko dira, helburu bikoitza lortu nahian: lotune horiek samurragoak izatea eta Errepidean doazenek abiadura moteltzea.

Este objetivo central se concreta en los siguientes puntos:

9._ Aurreikusi beharko da aipatutako bide-tarte guztietan lau bide mota eratzea: auto ez-arinak, garraiobide publikoak, bidegorria eta oinezkoen ibilbidea. Tranbiari dagokionez, pentsatzeko da eskariaren tamainaren pare hedatuko dela.

1._ Reorganizar los viarios o proyectos existentes, con el fin de eliminar las mezclas no deseadas de tráficos locales, metropolitanos y regionales.

10._ Ipar-Errepidean garraio publikorako erreia, hasieran, bakarrik erabiliko dute autobusek. Lotuneak izango ditu, horratik, sareko beste errepideekin, garraio publikoa benetan eraginkorra izan dadin. Alde horretatik, aztertzeko modukoa da Errepideak jarraipena izatea Asuako bulebarrean zehar; hortik bat egingo luke Txorierriko Igarobidearekin, eta Teknologi Parketik Zamudiorainoko lotura edukiko luke. Bi kasu horietan aldaguneak izango lituzke Txorierri luzera zeharkatzen duen garraio publikoarekin.

2._ Concentrar el crecimiento de los desarrollos urbanos en torno a la infraestructura del Metro con el fin de evitar en la medida de lo posible la movilidad en vehículo particular.

1.6.4._ Xedapen lotesleak

3._ Contener el crecimiento hacia aquellas zonas ambientalmente sensibles, con especial atención al parque litoral, eliminando la posibilidad de edificación en su interior.

• Errepidearen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan.

4._ Asegurar la accesibilidad adecuada, con respecto a las condiciones ambientales a los nuevos equipamientos previstos.

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen antolamendura moldatuko denik.

1.5.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1.7._ Txorierri: poligonoetan barnako Errepidea (EkE.7)

La mejora del mallado en este ámbito se basa en la incorporación de los siguientes elementos:

1.7.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

• Conexión del Corredor de Uribe-Kosta con el de Unbe (BI-2704), constituyéndose a través de éste el acceso principal al ámbito de Plentzia-Gorliz.

Txorierriko hegoaldeak aspalditik dituen ezaugarriak direla eta, bertako lurzoruak ekonomi jardueretarako inguru gisa sailkatuta geratu dira bereziki. Hala ere, agerian dago poligonoek ez dutela behar bezalako loturarik euren artean.

• Establecimiento de viarios de borde de carácter urbano (calles) derivados de la progresiva aparición de los distintos desarrollos contemplados en el PTP que permitan la diversificación del tráfico a través de los núcleos: vialidad perimetral de Sopelana, vía de borde del Parque Litoral y aquellos que cada ayuntamiento determine en su propio planeamiento con esta finalidad.

Izan ere, poligonoak elkarrekin komunikatzen dituzten errepideak hierarkizatu gabe daude eta estuegiak dira, eta antolamendu urbanoa kaskarra dute; poligonoen arteko trafikoa, beraz, Txorierriko igarobidera bideratzen da, eta ondorioz, errepide hori, ibilbide luzeko trafikoa arintzeko egina, gainezkaturik geratu ohi da.

Cara a la consecución del referido mallado, como referencias para las distintas actuaciones a realizar, se deben considerar siguientes cuestiones:

1.7.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

1._ Prolongar la función articuladora del corredor de Uribe-Kosta mediante el trazado de variante de Sopelana prevista por el PTS de Carreteras, con la capacidad precisa (inferior al del tramo construido, y sin carácter de corredor rápido), en continuación con la BI-3124 la cual, debidamente acondicionada, completaría la conexión con la BI-2704. Concebido como viario de la red distribuidora debe evitarse la creación de efecto barrera en la trama viaria menor existente en su entorno. Cara a optimizar las condiciones de seguridad en el acceso al centro docente existente en la BI-3124 se debe considerar la previsión de la conexión de forma directa mediante una nueva vía de carácter interno (con carril ciclable) entre dicho centro y el casco de Sopela.

Lehenik eta behin, beharrezkoa da Txorierriko poligonoen arteko trafikoa berrantolatzea, kontuan izanda horrelako instalazioen kopuruak gora egin dezakeela. Horri esker, BI-737 errepidea, berezkoa ez duen paseko trafikoa galdurik, hiri-errepide handi bat izan liteke zeharkatzen dituen biztanle-guneentzat, bertako giza jarduerak (merkataritza, atsedena...) uztartuz.

2._ Vialidad perimetral de Sopelana. Aprovechando parte del viario existente comprendido entre la BI-634 y la BI-3124, próximo al casco urbano de Sopelana (calle Olabide), y nuevas vías a obtener a través de los desarrollos urbanísticos a realizar en torno a la calle Sabino Arana y en el tramo que rodea los crecimientos de Manene y San Andrés, entre esta zona y Ganebarri. Su función principal será la de eliminar tráficos de paso por el centro del casco.

Planteatzen da, beraz, berariazko errepide bat, zenbait poligonotako errepide-tarteak aprobetxatuko lituzkeena eta kaleen estandarrera moldatuko litzakeena, bere bi aldeetako eremuen artean eragozpenik ez sor-tzeko. Inguru horretako trafiko antolatu eta arindu nahi da, bertako udalerriek asmo berarekin luzatzen dituzten proposamenak bateratuz.

3._ Limitando la zona de crecimiento urbano definida desde Getxo hasta Plentzia-Gorliz se plantea una vía de borde del Parque Litoral, ya iniciada en el planeamiento general de Getxo y contemplada en casi todos los demás planes municipales. Esta vía está considerada dentro de la categoría de viario capilar para permitir la accesibilidad difusa al Parque Metropolitano a través de zonas no caracterizadas como focos acceso principal.

Barne-errepide hau Sondikatik abiatuko litzateke, mendebaldeko muturrean dauden poligonoetatik, eta handik Txorierriko azkeneraino iritsiko litzateke, Lezamako hirigunetik hurbil.

4._ Asimismo, se proponen mejoras en los trazados de los viarios que conectan Armintza, Cala de Basordas y Lemoiz con Plentzia-Gorliz y la BI-2120, así como el paso de ésta por Andraka, con gran atención a mantener su carácter de vías ambientales, mejorando su integración en el excepcional entorno en el que están inscritas, resolviendo la accesibilidad de los nuevos equipamientos de Lemoiz y la Cala de Basordas. Este mismo grado de integración debe mantenerse en la realización de las mejoras previstas en la BI-2120, aún asumiendo su superior rango funcional dentro de la Red Foral de carreteras.

1.7.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

5._ Teniendo en cuenta las previsiones ya existentes respecto a los corredores de Uribe-Kosta (BI-637) y Unbe (BI-2704) y las recogidas en esta Acción Estructurante, se pretenden recuperar los tramos liberados de tráficos de paso de las carreteras BI-637, BI-634, BI-2122 y BI-2704 (en Getxo, Sopelana, Urduliz y Barrika) para su conversión en avenidas, calles o bulevares de articulación de sus centros urbanos.

• Jarraian azpiegituraren oinarrizko irizpideak azal-tzen dira:

6._ Priorizar la referida conexión entre Sopelana y Plentzia frente al paso a través de Barrika, relegando la previsión de realización de la Variante de Txipio.

1._ "Poligonoetan barnako" tartea bi toki hauen artean luzatuko da: BI-737 eta Txorierriko Igarobidearen arteko lotunetik (Asua) San Mames auzoraino (Derioko hilerriaren inguruak).

7._ Liberar el tramo Sopelana-Urduliz de tráficos de paso para su destino como eje urbano soporte de los desarrollos previstos en la zona.

2._ San Mamesen aurreikusten den biribilgunetik Zamudiora jarraituko luke, Mungiako Igarobidea azpiko tunel batez zeharkatuz.

1.5.4._Determinaciones vinculantes

3._ Hortik aurrera, Aretxalde-Garaioltza auzuneraino (Lezama), lerro erdibitzaile bat marrazten du Txorierriko igarobidearen eta N-637ren artean, LPPren informazio grafikoan ageri den bezala.

• Los esquemas, en su función de mallado, incorporados en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.1, y las configuraciones básicas de los viales tienen carácter vinculante.

4._ Horren ondorioz tarteka sortuko diren zehar-errepideek igarobidea eta errepide nazionala lotuko dituzte. Zehar-errepide batetik bestera behar adinako distantzia utziko denez, nolabaiteko "pasabide berdeak" izango dira, poligonoen arteko guneak arinduko dituzte eta.

• Mantener la continuidad de la malla entre los municipios colindantes a través del sistema de Compatibilización de planeamientos establecido, Global o, en su caso, Puntual, sin perjuicio de que el trazado de los viales sea ajustable a la ordenación y delimitación de los nuevos desarrollos que se decidan incorporar en el planeamiento municipal.

• Zehar-errepideen trazadura dokumentazio grafikoan ageri den gutxi gorabeherako zehaztapenei helduko zaie, ahal dela lehendik dauden trazadurak aprobetxatuz.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.6._ Vía Norte del Txorierri (AE.6)

1.7.4._ Xedapen lotesleak

1.6.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• Errepidearen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">En la ladera sur del cordón Unbe-Berriaga se sitúa un gran espacio longitudinal conformado por la propia topografía y la presencia de la superficie destinada al Sistema General Aeroportuario que se extiende, más allá de Derio, hasta el Parque Tecnológico de Zamudio.

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen antolamendura moldatuko denik.

En el mismo se sitúan núcleos habitados de distinta entidad, áreas de actividad económica y ámbitos objeto de desarrollo por parte de las previsiones de este PTP.

1.8 ._ Txorierriko zehar-ardatzak (EkE.8)

1.6.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

1.8.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

Resulta previsible, por tanto, un aumento de la movilidad generada en esta zona, en la que se desea conservar la actual calidad ambiental. La presente Actuación pretende conseguir una infraestructura con un carácter coherente con las instalaciones y suelos a los que da servicio. Una infraestructura, por tanto, medioambientalmente amable, con la calidad de diseño deseable y dotada de la tipología de transportes que le es apropiada.

Txorierrin zeharreko bide-sareak ondoko errepide hauek izango ditu oinarri: batetik, Igarobidea eta BI-737 hiri-ardatza, eta bestetik, barnealdeko joan-etorriak arindu eta banatzeko, errepide kapilar, haraneko iparretik eta hegoaldetik luzatzen direnak. Hala ere, barne-errepide horien muturrak ez daude behar bezala erremataturik, ez Loiu-Erandio aldean ezta Larrabetzu ondokoan ere.

Se tratará, por consiguiente, de un sistema, que sirva para preservar los núcleos existentes de los movimientos de paso, por una parte, y como soporte del transporte público, por otra. Este sistema, en función de los ámbitos atravesados, se podrá apoyar en plataformas que discurren de forma conjunta (conformando la espina dorsal en los nuevos desarrollos o minimizando la ocupación de superficies en los tramos carentes de desarrollos edificados) o disgregada (en los núcleos existentes en donde la centralidad requerida por el recorrido del transporte colectivo se opone al trazado de borde de la calle que recoja el tráfico de paso). Se apoya en una nueva concepción de los viales por parte del PTP en la cual las infraestructuras se modelizan, no sólo atendiendo a los flujos de recorrido, sino a la forma de recorrerlos.

Mendebalde partean, BI-2704 errepidea estuegia da Asuako biribilgunetik Loiura bitartean, eta ez du lotura egokirik beregana sartzen diren errepideekin.

1.6.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

Gainera, errepide horrek Txorierri, Asua, Erandio, Aireportu eta Uribe Kostan barnako trafikoa bideratu beharko du tarte zehatz batean, La Avanzadatik eta Ipar-Errepidetik datorren adarraren eta Asuako biribilgunearen artean, hain zuzen ere.

Para la definición correcta de la traza del recorrido y secciones del vial, se estará a las siguientes disposiciones teniendo en cuenta la conveniencia o no de aprovechar viales existentes:

Ekialdean hiri-egitura argirik eratu ez denez, bertan sor litezkeen garapen-guneek ez lukete zerbitzua emateko moduko azpiegiturarik.

1._ En los núcleos existentes, la actual organización interna de los mismos deberá ser respetada estableciendo, cuando sea oportuno, un recorrido perimetral que evite el paso obligado por el centro de los mismos. El transporte público, por el contrario, ligado siempre a las vías de mayor centralidad urbana, tenderá a penetrar en dichos núcleos reincorporándose posteriormente a la plataforma del Vial Norte.

Bestalde, gorago aipatu diren bi errepide paraleloek zehar-errepideen sare bat behar dituzte, tarteka elkarri lotuta geratzeko.

2._ En los ámbitos libres de edificación existentes entre los distintos núcleos se propone una tipificación viaria que recoge la totalidad de las necesidades a satisfacer por la infraestructura dentro de una resolución amable con el entorno y de máxima adaptación a la topografía existente. Esta misma sección sería de aplicación en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos, conformando el vial urbano principal sobre el que se organizan dichos desarrollos.

1.8.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

3._ El trazado del Vial Norte, partiendo de la carretera BI-2704, bordea por el sur el núcleo urbano de Loiu y se apoya en la carretera foral BI-3707 a lo largo del resto del término municipal.

Asuako ardatzari dagokionez, luzerako bulebar gisa moldatuko luke BI-2704 errepidearen zati bat, La Cadenako biribilgunetik Loiuko bidegurutzera doana, horrek lehen aipatu diren joan-etorriak banatuko lituzke eta. Bulebarra, gainera, nolabaiteko ikurra litzateke, bi aldeetan hirugarren sektorearen eraikin adierazgarriak edukiko bailituzke.

4._ Bordea el Parque Logistico exterior al Aeropuerto por el norte y cruza el acceso al aeropuerto sin interferir en el mismo.

Txorierriko beste aldean ere, Torrelarragoitin, beste ardatz batek ondoko hauek elkartuko ditu: Txorierriko Igarobideko lotura, BI-737 errepidea eta Poligonoetako Barne-errepidea.

5._ En el municipio de Derio, hasta el límite definido por el futuro trazado de la variante, el vial se desarrolla según un nuevo trazado, con conexión a la actual BI-631 Bilbao-Bermeo reconvertida a arteria urbana, como elemento central de los nuevos desarrollos urbanos propuestos por el plan para el norte del municipio. En su continuación se cruza con la nueva circunvalación, que la Vía Norte esquiva en túnel, sin plantearse la conexión entre ambas vías en este punto.

Bi ardatz horiek lotuta egongo dira mota desberdinetako zehar-errepideen bitartez: lasterbide bat (Bilbotik Bermeora doan BI-631) eta beste lotura batzuk, maila txikiagokoak. Txorierriko errepideei egoki loturik, zehar-errepide horiek haraneko azpiegitura sarea osatuko dute:

6._ Para atravesar el Parque Tecnológico, se propone el recorrido consistente en prolongar la calle paralela a la N-637 por detrás del antiguo seminario integrando el Parque Tecnológico con la espina central de los nuevos crecimientos del Txorierri.

• Larraondo: Txorierriko Igarobideko loturaren eta BI-737 errepidearen artean.

7._ El Vial Norte finaliza utilizando la traza sinuosa de la carretera existente entre el Parque Tecnológico y la BI-737 en las proximidades de la transversal de conexión al enlace con el Corredor del Txorierri en Torrelarragoiti.

• Derio: BI-3715 errepidearen gainean.

8._ Exceptuando los casos de las conexiones al viario que discurre a distinta cota, ya reseñados, todas las conexiones de la Via Norte se realizarán por medio de rotondas, con lo que se consigue un doble objetivo: una conexión más amable con el vial y una reducción de la velocidad de recorrido de éste.

• Zamudio: Ipar-Errepidearen eta Txorierriko Poligonoetako Barne-errepidearen artean.

9._ Se deberá prever en los tramos anteriormente descritos la capacidad de contar con una cuádruple tipología de subviales: automóvil no rápido, transporte público, bidegorri y peatonal. Entendiendo que el desarrollo del metro ligero se ira extendiendo en función de las razonables demandas del servicio.

1.8.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

10._ El carril para transporte público de la Vía Norte, sólo-bus en una primera instancia de su implantación, debe tener conexión con elementos del resto del entramado viario que aseguren la eficacia del transporte público. En este sentido deberá considerarse su continuidad por el bulevard de Asua hasta enlazar con el Corredor del Txorierri y desde el Parque Tecnológico hasta Zamudio, posiblitando en ambos casos puntos de intermodo con la línea de transporte público que recorre longitudinalmente el Txorierri.

Ekintza Egituratzaile hau burutzeko ondoko antolamendu irizpideei heldu beharko zaie:

1.6.4._ Determinaciones vinculantes

1._ Biribilgune bat eraikiko da BI-737tik datorren adarrak eta Txorierriko igarobiderako sarbideak bat egiten duten lekuan.

• El esquema del vial incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante.

2._ Beste biribilgune baten bitartez egokia loturik geratuko dira eratuko da bi errepide hauek: La Avanzada eta aireportua batzen lotzen dituena eta BI-2704.

• Mantener la continuidad entre los municipios colindantes a través del sistema de Compatibilización de Planeamientos establecido, Global o, en su caso, Puntual, sin perjuicio de que el trazado del vial sea ajustable a la ordenación de los ámbitos que atraviesa.

3._ Bi biribilgune horien arteko errepideak zabalera handiagoa eta eta itxura hobea izango ditu.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.7._ Vía interior de los polígonos del Txorierri (AE.7)

4._ Zehazki, Asuako oraingo biribilgunetik BI-2704ren eta aireportuko sarbidearen arteko lotunera doan tartean bulebar moduko errepide bat eraikiko da. Berariazko erreiak edukiko ditu garraio publikorako, eta ebakidura 6 zenbakiko Ekintza Egituratzailean azaltzen denaren antzekoa izango du.

1.7.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

5._ Errepide horren ertzetan, behintzat haietako lehen lerroan, hirugarren sektoreko eraikinak eraikiko dira, ardatzaren ikur-izaera eta linealtasuna nabarmentzeko.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">La zona de la parte sur del valle del Txorierri se ha definido, atendiendo a su tendencia natural, como suelo destinado preferentemente a actividades Económicas. Se presenta el problema de la falta de conexión entre los polígonos existentes de manera correcta.

6._ Zehar-errepideak planoetan azaltzen den moduan antolatuko dira; ondorioz, haietako bat zehar-errepide lasterra izango da, eta besteak motelagoak eta ingurumen-kalitate handiagokoak.

Existe una falta de orden jerárquico entre los viales actuales entre los polígonos, con deficiente anchura y ordenación urbana, y el corredor del Txorierri, que se ve obligado a absorber unos flujos intermedios para los que no ha sido diseñado, colapsando la circulación fluida de largo recorrido que debe acoger.

_ Honako hauek izango dira errepide lasterrak: Mungiako igarobidea eta Txorierriko Igarobiderako lotune gisa erabiliko diren tarteak.

1.7.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

_ Gainontzeko zehar-errepideak, mota desberdinetakoak, abiadura motelagoan ibiltzekoak izango dira, edo oraingo errepideak ere erabiliko dituzte, eraberrituak eta ingurumenaren aldetik hobetuak, ahal dela erreka bazterren albotik pasatuko baitira, ibilbidea giro atseginekoa izan dadin, dokumentu grafikoetan erakusten den bezala.

El objetivo fundamental de la creación de esta infraestructura consiste en reordenar la circulación entre los polígonos existentes en el Txorierri y los nuevos que pudieran aparecer, y liberar la carretera BI-737 de unos flujos intermedios que no debería estar soportando y posibilitar la conversión de ésta en una gran vía de carácter urbano que engarza la actividad de tipo social (comercio, ocio…) de los distintos núcleos por los que discurre.

1.8.4._ Xedapen lotesleak

Para ello se plantea la creación de una vía, especializada en cuanto a su funcionalidad, a partir de los tramos ya existentes en algunos de los polígonos y en base a estándares de calle, de forma que no suponga la formación de una barrera para los ámbitos situados al sur de la misma. Con ello se pretende conseguir una unidad en las propuestas a promover desde los distintos municipios implicados cara a organizar de forma fluida estos recorridos.

• Zehar-errepideen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.1 planoan.

Se propone el trazado de este vial interno desde los polígonos más occidentales de Sondika hasta el final del Txorierri en las cercanías del núcleo urbano de Lezama.

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen antolamendura moldatuko denik.

1.7.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1.9._ Txorierriko igarobidearen luzapena (EkE.9)

• Los criterios básicos para el trazado de esta nueva estructura viaria se enuncian a continuación:

1.9.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

1._ Se asume el trazado de este vial interior "entre polígonos" desde el ramal de unión de la BI-737 con el acceso al corredor del Txorierri en Asua hasta el barrio de San Mamés en las cercanías del cementerio de Derio.

SIZE=3> Ekimenaren asmoa Eskuinaldean barnako mugikortasuna hobetzea da. Horretarako, A-8 autopistarekiko lotura errazten da, eta gauza bera egingo da Asuako haranetik eta bertako instalazioetatik (Teknologi Parkea, adibidez) Bilbora doan sarbidearekin, Artxandan eta Enekurin planteatzen diren errepide erradialen bitartez. Igarobidea, lehenengo fasean, Derioko lotuneraino luzatuko da, eta haranean zehar N-637rekin paralelo ibiliz A-8rekin elkartuko da Erletxeko lotunean.

2._ Se estima la necesidad de continuarlo, desde la rotonda prevista en San Mamés, en túnel por debajo del corredor de Munguía hacia el municipio de Zamudio.

1.9.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

3._ A partir de este punto prosigue creando una especie de mediatriz física entre el corredor del Txorierri y la N-637, definida en la documentación gráfica del documento del PTP hasta el barrio de Aretxalde-Garaioltza en Lezama.

Ekimen hau lagungarria da ondoko helburu hauek betetzeko:

4._ Se crea una secuencia de transversales que unen, a una distancia adecuada entre ellas, el corredor con la carretera nacional. Estas transversales se entenderán como pasillos verdes que puedan oxigenar el espacio entre los polígonos.

1._ Beste era batez antolatzea iparraldetik Bilborako sarbideak.

• El trazado de estas transversales se realizará adecuándose a la definición aproximada definida en la documentación gráfica, y aprovechando en la medida de lo posible trazados preexistentes.

2._ Alternatiba bat eman "Solución Sur" delakoari, Ekialdetik Mendebaldera bideratzen duen pisu handiko trafikoa gutxitzeko asmoz.

1.7.4._ Determinaciones vinculantes

3._ Errepideetako gainezkatze-egoera arindu, istripurik edo bestelako arazorik izanez gero trafikoa bide honetatik desbideratuz.

• El esquema del vial incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante.

1.9.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

• Mantener la continuidad entre los municipios colindantes a través del sistema de Compatibilización de Planeamientos establecido, Global o, en su caso, Puntual, sin perjuicio de que el trazado del vial sea ajustable a la ordenación de los ámbitos que atraviesa.

Nahiz eta ia osorik burututa dagoen, azpiegitura honek bere helburua bete dezan, hots, Bilboren inguruko sarea itxi dezan, beharrezkoa da Erletxeko begiztatik Bilboranzko loturak eraikitzea. Errepideen SLPk aurreikusten duenez, egiteko hori gutxi barru bukatuko da.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.8._ Ejes transversales del Txorierri (AE.8)

1.10._ Lamiakoko Ibai azpikoa (EkE.10)

1.8.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

1.10.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Aunque se plantea una clara estructuración viaria a lo largo del Txorierri formada, además del Corredor, por el eje urbano BI-737 y, cara a su descarga de movimientos internos, otros dos viales capilares continuos por el norte y sur del valle, el final de todos ellos, tanto en la zona de Loiu-Erandio, como en el área cercana a Larrabetzu no tienen una solución actual clara.

Gaur egun oso gutxi dira Itsasadarraren bi aldeen arteko loturak; horren erakusgarri, komunikazio-ardatz nagusian –Errontegiko zubia- intentsitate handiko trafikoa biltzen da, bi aldeetako errepide egituratzaileen arteko emana hortik bideratzen baita.

Por el oeste, en Asua, la BI-2704 entre el municipio de Loiu y la actual rotonda de Asua no dispone de suficiente anchura ni de las conexiones adecuadas con los viales que a ella se incorporan.

Itsasadarraren oztopoa gaindituko duten loturen beharrari erantzuteko Uribe-Kostako igarobidea luzatzea proposatzen da, errepide hori Artazatik Seataoko A-8raino eta Ballontiren ardatzeraino iritsaraziz.

En el futuro, este tramo, entre la Vía Norte y la actual rotonda de Asua, soportará las relaciones Txorierri-Asua-Erandio-Aeropuerto-Uribekosta.

Oraingo errepide-sarearen egoera ikusita, egitasmo honek aukera paregabea ematen du Eskuinaldeko trafiko arazoei heltzeko, bertako errepideen gainezkatzea nabarmen arinduko lukeelako. Gainera, Itsasadarraren beste aldean egingo diren hobekuntzak borobilduko lituzke, lotura eroso bat ezarriko bailitzake 4. Ekintza Egituratzaileak Ezkerralderako planteatzen duen igarobidearen ardatzekin.

En la zona este, no existe una estructura urbana clara, adoleciendo de una necesidad de organización infraestructural que pueda adaptarse a los distintos escenarios de desarrollo que se puedan plantear en el futuro.

LPPk aurreikusten duen trazadura bat dator Errepideen SLPkoarekin.

Además, la existencia del mencionado viario paralelo precisa de unas transversales secuenciadas en el espacio que estructuren en malla la comunicación entre ellas a modo de intercambiadores lineales.

1.10.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

1.8.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

1._ Metropoliko Ahalmen Handiko Sarea osatzea.

Con respecto al eje de Asua, en la BI-2704 entre la rotonda de la Cadena y el cruce de Loiu, se pretende constituir dicho eje como un boulevard de forma lineal, que permita distribuir los flujos de recorridos antes mencionados, y que adopte una cierta capacidad simbólica, dotándole de terciario de calidad en sus bordes, con edificios representativos.

2._ Trafikoaren emana murriztea Errontegiko zubian eta La Avanzadan.

De manera similar, se propone en el lado opuesto del valle del Txorierri un eje que unirá el enlace del corredor del Txorierri, la BI-737, y el Vial Interior de los Polígonos a la altura de Torrelarragoiti.

3._ Itsasadarraren bi aldeen arteko loturak hobe-tzea.

Entre ellos aparecen una serie de conexiones transversales de distinta condición: una vía rápida (la BI-631 Bilbao-Bermeo) y el resto de transversales, de menor entidad, que, unidos de manera correcta con los distintos viales, solucionarán el tramado infraestructural de la zona del Txorierri:

1.10.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

• Larraondo. Entre el enlace del Corredor del Txorierri y la BI-737.

Aztertu beharko litzateke garraio publikorako errei bat eransteko aukera, horrek egokiagoak egingo bailituzke ibilbidearen trazadura eta ebakidurak.

• Derio. Sobre la carretera BI-3715.

1.10.4._ Xedapen lotesleak

• Zamudio. Entre el Vial Norte y el Vial Interior de los Polígonos del Txorierri.

• Dokumentu grafikoetan jasotzen den trazadura loteslea da erabiliko diren plangintza tresnetarako.

1.8.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, ibai azpiko trazadura zeharkatzen diren eremuen antolamendura moldatuko denik.

La organización de esta Acción Estructurante se hará atendiendo a los siguientes criterios de ordenación:

1.11._ Portuan sartzeko errepidea (EkE.11)

1._ Se crea una rotonda en la unión entre el ramal que viene de la BI-737 y el vial de acceso al corredor del Txorierri.

1.11.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

2._ Se resuelve mediante otra rotonda el nudo entre el vial de comunicación de La Avanzada con el aeropuerto y la BI-2704.

Ugaldebietatik autobia bat luzatuko da Portuan egingo diren instalazioetaraino, eta bi sarbide izango ditu: bata, egun Santurtzitik doana, eta bestea, Gallartak Zierbenan duen aterabidetik.

3._ Se reformará todo el vial entre estas dos rotondas mentadas dándole más anchura y presencia.

LPPk aurreikusten duen trazadura bat dator Errepideen SLPkoarekin.

4._ En concreto, el tramo entre la actual rotonda de Asua y la unión entre la BI-2704 y el acceso al aeropuerto se crea un vial tipo boulevard con carriles reservados para su utilización de forma específica por el transporte público, de acuerdo a la sección tipo semejante a la de la Acción Estructurante 6. 5._ Los bordes de este vial se ordenarán con edificios de carácter terciario, por lo menos en primera línea, que enfaticen el carácter lineal e iconográfico del eje.

1.11.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

6._ Las transversales de ligazón, se articulan tal y como se indica en planos, creándose una transversal rápida y otras lentas de mayor calidad ambiental:

1._ Superportua bere mailako irispideez hornitzea.

_ Los viales rápidos son, el corredor de Munguía y los tramos caracterizados por formar parte de los elementos de conexión al Corredor del Txorierri.

2._ Ekialdetik Mendebalderanzko sarbide bat eraikitzea begizta baten moduan. Sarbide-begizta horrek lotura izango luke N-634, A-8 eta Ballontiren Igarobidearekin.

_ El resto de las transversales, se resuelven con tipologías viarias convencionales, para su uso a velocidades moderadas, o utilizan carreteras existentes remozadas se muestra en la documentación gráfica.

1.11.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.8.4._ Determinaciones vinculantes

Ekimenak autobien estandarra izango du.

• El esquema de los ejes transversales incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.1, tiene carácter vinculante.

1.11.4._ Xedapen lotesleak

• Mantener la continuidad entre los municipios colindantes a través del sistema de Compatibilización de Planeamientos establecido, Global o, en su caso, Puntual, sin perjuicio de que el trazado del vial sea ajustable a la ordenación de los ámbitos que atraviesa.

• Dokumentu grafikoetan jasotzen den trazadura loteslea da erabiliko diren plangintza tresnetarako.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.9._ Continuación del Corredor del Txorierri (AE.9)

1.12._ Supersur Saihesbidea (EkE.12)

1.9.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

1.12.1._ Eraginpeko eremua eta hasierako egoera

SIZE=3>Esta actuación contribuye a la mejora de la movilidad de la Margen Derecha, facilitando la conexión con la autopista A-8 y la accesibilidad del valle de Asua (y sus instalaciones, como el Parque Tecnológico de Zamudio) hacia Bilbao, a través de las diferentes penetraciones radiales previstas en Artxanda y Enekuri. La continuación del corredor conecta con la primera fase en el enlace de Derio, discurriendo a lo largo del valle de forma paralela a la actual N-637 hasta su conexión con la A-8 en el nudo de Erletxes.

Ekimena Metropoliko hegoaldean burutuko da; haren lehen tarteak Trapagaran, Barakaldo, Bilbo eta Arrigorriagako udalerrietan zeharkatuko ditu, eta ondoren, Zaratamon zehar, Galdakaora luzatuko da. Maila handiko azpiegitura honen bidez Ugaldebietako trafikoa murriztuko da, errepide hori gainezka baitago. Izan ere, Saihesbideak paseko ibilgailuak erakartzeaz gain, Metropolian barnako trafikoa ere bideratuko du hein batean.

1.9.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

1.12.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

La actuación contribuye a satisfacer, entre otros, los siguientes objetivos:

1._ Ugaldebieta sistemako trafikoa arintzea; berarekin paralelo joango den lasterbide bat izango da, eta paseko trafikoa metropoli barrukotik bereiziko du.

1._ Establecer una solución alternativa que permita regular los accesos a Bilbao por el Norte.

2._ Errepideetako trafikoa arintzea istripurik edo bestelako arazorik egonez gero, trafikoa azpiegitura honetatik desbideratuko litzateke eta.

2._ Crear una alternativa a la actual solución Sur, que permita descargarla de los altos tráficos de paso que soporta en la actualidad en dirección Este Oeste.

3._ Edonola ere, hasiera eta amaiera lotzea gainezkaturik ez dauden lasterbideekin.

3._ Solucionar los problemas de congestión viaria, en caso de accidente u otro problema, desviando el tráfico por esta vía.

4._ Ekimen hau eta EkE.10 (Lamiakoko ibai-azpikoa) konektatzea, Eskuinaldeak lotura izan dezan azpiegitura honek zerbitzua emango duen eremuekin.

1.9.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1.12.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

Ejecutada casi en su totalidad, para completar su cometido como cierre del "round" en torno al centro metropolitano, resulta necesaria la realización de los enlaces en sentido Bilbao del nudo de Erletxes, los cuales serán, conforme a lo previsto en el PTS de carreteras, ejecutados en breve.

Ibilbidearen trazadura eta ebakidura egoki diseina-tzeko, ondoko zehaztapenei helduko zaie:

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.10._ Subfluvial de Lamiako (AE.10)

_ Ekintzak autobideen estandarra izango du.

1.10.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

_ Trazadura zehaztean arreta handiz aztertu beharko da inguruaren gaineko eragina, zeharkatuko duen aldeak duen ingurumen-interesagatik eta topografia malkarragatik. Hori dela-eta tunelak erabiltzea proposatzen da.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">En la actualidad la carencia de conexiones transversales entre ambos márgenes de la Ría se refleja en la existencia de un único eje básico de comunicación, por el puente de Rontegui, en el que se concentran altas intensidades de tráfico que recogen los flujos mayoritarios de interrelación entre ambas márgenes.

_ Metropoliko Hego-Saihesbidea trazadura, LPP honetako dokumentu grafikoetan islatua, orientagarria da, arloko plangintzek aldaketak ekar litzakete eta.

La necesidad de una nueva comunicación transversal que salve la barrera física de la Ría se contempla en una propuesta de actuación que una el corredor de Uribe-Kosta, en Artaza, con la autopista A-8 por Sestao, con el eje del Ballonti y con la Variante Sur Metropolitana.

1.13._ Kanpo portua: merkantzietarako trenbide trazadura (EkE.13)

Esta actuación, dadas las características de la red viaria existente, se considera que supone una inmejorable oportunidad para incidir en una buena parte de los actuales problemas de congestión viaria en la Margen Derecha. De este modo, además, se da un mayor sentido a las mejoras previstas en la otra margen, dado que este elemento posibilita su fácil conexión con los distintos ejes del corredor de la Margen Izquierda definido en la Acción Estructurante 4 y con las vías de alta capacidad que deben recoger los flujos de entrada y salida.

1.13.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

El trazado que se incorpora en el PTP es coincidente con el previsto en el PTS de carreteras.

Ezkerraldean burutzekoa, ekintza hau, funtsean, bat dator Merkantzietarako Hego Trenbidea izenekoarekin, eta haren trazaduraren eskema fitxa honetan eta 2.2 antolamendu planoan jasotzen da.

1.10.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

Gaur egun, bai Kanpoko Portura doazen merkantzi trenak baita handik ateratzen direnek ere Itsasadarraren parean luzatzen den zabalera iberikoko trenbidea erabiltzen dute. Trenbide hori, hain zuzen ere, ikaragarrizko oztopo urbanistikoa da ibai-ertzeko udalerrientzat, eta gainera, merkantzietarako nahiz bidaiarientzako trenek erabiltzen dutenez biek izaten dituzte ondoriozko eragozpenak.

1._ Complementar el mallado de la Red de Alta Capacidad en el Area Metropolitana

LPPk Merkantzietarako Hego-Trenbideari egokitu dion trazadura eta EAEko Trenbide Sarearen Arloko Planak zehaztutakoa berdinak dira, halaxe jaso baitzen Plan horri Bilboko Metropolirako egin zitzaion moldaketan.

2._ Disminución de la carga de tráfico del puente de Rontegi y carretera de La Avanzada.

1.13.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

3._ Mejora de las conexiones de ambas márgenes de la ría.

Helburu nagusia da, ekintza honen kasuan, oraingo Merkantzietarako Trenbideak Ezkerraldean sortzen duen oztopo urbanistikoa desagerraraztea, eta horrekin batera, bidaiarien garraioak eta merkantzien trafikoak azpiegitura bera ez erabiltzea.

1.10.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

Ekintza Egituratzaile honek trenbiderako plantea-tzen duen ibilbide multzoak Serantes mendi azpian luke mendebaldeko muturra. Kanpo Portuarekiko eta BATekiko lotura ziurtatzeko ibilbide luzeko trenbide-sareaz baliatuko litzateke, eta horren osagarri, aldagune batek hiru trenbide-zabalerak elkartuko lituzke, Bermeoko portutik datorren linea ere sarearekin elkartuz. Era horretan Lurralde Historikoko bi merkantzi portuek lotura izango dute kanpoaldearekin.

Para la definición correcta de la traza del recorrido y secciones del vial podría estudiarse la posibilidad de introducir un carril exclusivo para el transporte público.

1.13.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.10.4._ Determinaciones vinculantes

Merkantzietarako Hego-Trenbidea Basauri ondotik abiatzen da. Handik aterata, zabalera desberdineko bi trenbidek (iberiarra eta metrikoa) Malmasin zeharka-tzen dute tunel banatatik, eta hortik aurrera trazadura bera dute, lurpean tarte luze batez. Serantesko Tunelera iritsita, Abra industrialaren ondoan, lotura dute Kanpo Porturantz. BATekiko lotura egiteko adar bat ezarriko da Renferen oraingo Bilbo-Muskiz lineak erabiltzen duen lubakian zehar.

• El trazado grafiado tiene carácter vinculante respecto a los correspondientes instrumentos de planeamiento.

Proposamenaren osagarri Basaurin adar labur bat paratuko da, nazioarteko zabalerako sareak lotura izan dezan Merkantzietarako Hego-Trenbidearekin.

• Mantener la continuidad entre los municipios colindantes a través del sistema de Compatibilización Global de Planeamientos, sin perjuicio de que el trazado del subfluvial sea ajustable a la ordenación de los ámbitos que atraviesa.

1.13.4._ Xedapen Lotesleak

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.11._ Acceso Viario al Puerto (AE.11)

• O.2.2 antolamendu planoan ageri den trazadura loteslea da erabiliko diren plangintza tresnetarako.

1.11.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• Gure egiten dugu egungo zabalera guztietako trenbideak Portu Autonomora eta BATera iristeko aukera.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Se realizará una autovía de acceso a las futuras instalaciones del Puerto, desde la Solución Ugaldebieta con un doble acceso: desde Santurtzi –que ya existe— y desde la salida de Gallarta por Zierbena.

• Aztertzekoa da zabalera guztiak aldagune batean elkartzeko aukera. Azterketa aldekoa bada, proiektua eragoz lezaketen ekintzak bazter utzi lirateke.

El trazado que se incorpora en el PTP es coincidente con el previsto en el PTS de carreteras.

• Merkantzien lotura barnealdean ziurtaturik, Ezkerraldeko oztopo urbanistikoa desagerraraziko da. Oraingo lineak (Bilbo-Santurtzi eta Bilbo-Muskiz) tranbiarako moldatuz edo lurpean sartuz. Linea horiek, bestalde, bidaiarientzakoak lirateke bakarrik.

1.11.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

• Salgaien trenentzako geltoki berria zabalera metrikoan, Arizen, zabalera iberikorako eta metrikorako

1._ Mejora de la accesibilidad al Superpuerto, dotando a la infraestructura de accesos coherentes con su rango.

• Lehenengo fasean, ACBrako sarbidea zabalera metrikoan egiten da, Lutxanan, erabiltzen ez diren trenbideen bidez, FEVEren egungo trenbidea luzatuz eta, une zehatz batean, Barakaldon RENFEren egungo trenbidearekin lotzen da Galindo ibaian berriro banatzeko, ACBraino. Sarbide horri dagokionez, Harmonizazio Proiektuak eremu honen antolaketa aztertu eta koordinatuko du eta horri buruzko erabakiak zehaztuko ditu.

2._ Establecimiento de un bucle de acceso Este Oeste, con conexión tanto a la N-634 como a la A-8 y con el Corredor del Ballonti.

1.14._ Bidaiarientzako trenbide garraioa metropolitrrean (EkE.14)

1.11.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1.14.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

La actuación tendrá un estándar de autovía.

Ekintza honek ia metropoli osoa hartuko du eraginpean, haren bitartez antolatu nahi den bidaiarien burdinbide sistema ere metropoli mailakoa izango da eta.

1.11.4._ Determinaciones vinculantes

Sistema honek partaide izango lituzke Metro sarea (EkE.16an azaldua) eta jarraian zerrendatzen diren trenbide lineak, honako fitxa honetan eta O.2.2 antolamendu planoan erakutsiak:

• El trazado grafiado tiene carácter vinculante respecto a los correspondientes instrumentos de planeamiento.

A._ Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea).

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.12._ Variante Supersur (AE.12)

B._ Abando-Urduña (zabalera iberiarra).

1.12.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

C._ Deustua-Lezama (zabalera metrikoa).

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">La Actuación se localiza en la zona sur del área metropolitana, afectando a los términos municipales de Trapagaran, Barakaldo, Bilbao y Arrigorriaga en un primer tramo, y desde éste hasta Galdakao pasando por Zaratamo. Infraestructura de primer orden con la cual se busca eliminar tráfico de la ya saturada Ugaldebieta, absorbiendo los vehículos de paso. y parte de los que tienen origen-destino en el ámbito metropolitano.

D._ Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoa).

1.12.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

E._ Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoa).

1._ Liberar de tráfico la Solución Ugaldebieta con un trazado paralelo a la misma con un carácter propio de vial rápido separando los viajes metropolitanos de los de transito o paso.

F._ Basurto-Atxuri (tranbia linea).

2._ Ser una alternativa para situaciones de congestión viaria, en caso de accidente u otro problema para el desvío del tráfico si así fuera necesario.

G._ Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

3._ Conectar en cualquier caso, el origen y final con vías rápidas no saturadas

H._ Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria).

4._ Coordinación con la AE-10 (Subfluvial de Lamiako) para poder incorporar la Margen Derecha a los ámbitos servidos por esta infraestructura.

I._ Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria).

1.12.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

J._ Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria).

Para la definición de la traza del recorrido y secciones del vial, se estará a las siguientes disposiciones:

K._ Aireporturako trenbide-lotura.

_ La Actuación tendrá estándar de autopista.

L._ Bilbo barruko tranbia lineak.

_ El trazado deberá estudiar con gran cuidado el impacto sobre el territorio al discurrir sobre un entorno sensible y de dificultad topográfica, para lo que se recomienda la conveniencia de plantear soluciones en túnel.

Bistan dago zenbateraino behar den trenbide arinek osatutako sare bat, ingurunea kaltetu gabe hiriguneetan barna sartuko litzatekeena. Premiazkoa delako, hain zuzen ere, Trenbide Sarearen Alorreko Lurralde Planak helburu bera duten zenbait ekimen zehaztu ditu epe labur, ertain eta luzera begira.

_ El trazado de la Variante Sur Metropolitana recogido en la documentación gráfica de este PTP tiene carácter orientativo estando sujeta a modificaciones derivadas de la planificación sectorial.

Metropoli mailakoa izanik, bidaiarientzako burdinbide sistema honek erraztu egin behar du garraiobidez aldatzeko aukera, bai sistemaren beraren sare batetik bestera, bai sare horietatik bestelako garraiobide batera (bizikleta, autobusa, ibilbide luzeko trenbidea zein autoa).

1.13._ Acceso ferroviario de mercancías al Puerto Exterior (AE.13)

Azpiegitura honen osagarri, baliteke autoetarako aldagune-aparkalekuak eta ibilgailu astunetarako aparkalekuak eraikitzea.

1.13.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial.

1.14.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Esta acción está situada en la Margen Izquierda, correspondiéndose de forma básica con la genéricamente denominada Variante Sur de Mercancías, se atiene al esquema de trazado representado en esta ficha y en el plano de ordenación O.2.2.

LPPren asmoa da metropoliko sare hau egokitzea eta osatzea, Lurralde Antolamendu Orokorretik antzeman diren ekimen eta berrantolaketa berri guztiei zerbitzua emateko. Ildo horretatik ibilbide gehiago txertatu dira, metropolian orain baino askoz errazagoa izan dadin garraio publikoaren bidez ibiltzea.

Actualmente el tránsito ferroviario de mercancías con origen/destino el Puerto Exterior se realiza en ancho ibérico a través de una línea que discurre por la margen de la Ría, conformando una barrera urbanística de primer orden para todos los municipios ribereños. Se da la circunstancia añadida de la convivencia de los tráficos de mercancías con los de viajeros, con las inconveniencias que de ello se desprenden en el funcionamiento de ambos.

Trenbideen SLPrekin bat etorriz, ohiko trenbideak tranbia bilakarazi nahi dira horrelako azpiegitura astunik behar ez den lekuetan. Argi dago, bestalde, aldaketarako proposamen honek bakarrik dituela helburu Esparru Funtzionaletik ateratzen ez diren trenbide lineak.

El PTP recoge la Variante Sur de Mercancías según su trazado contemplado en la Modificación para el Bilbao Metropolitano del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la C.A.P.V.

Dena den, ohartu beharra dago mota honetako azpiegiturak eskariari erantzuteko eraikitzen direla, eta miaz, eskari hori eratu dadin erabakigarria dela planean aurreikusten diren hiri-garapenak benetan burutzea. Kontuan izan behar da, alde horretatik, Esparru Funtzionaleko garraio publikoaren sarea egituratzea eta antolatzea ez dela soilik helburu bat, baizik eta tresna bat ere badela, lagungarria izango delako lortu nahi den lurralde eredua gauzatu dadin. Baliteke, beraz, proposa-tzen diren ibilbideetako zerbitzua autobusekin ematea, harik eta tranbiaren beharra agerikoa izan arte. Lurzoru-erreserbak hasieratik beratatik burutuko balira, horrekin batera berariazko erreiak ezar litezke autobusetarako, eta errepide bidezko zerbitzu fidagarria eskainiko litzateke tranbia jarri bitartean.

1.13.2._ Objetivos y criterios estructurantes de la actuación

Tranbiak ohiko trenak baino askoz biraketa itxiagoak egin ditzake, eta behar duen instalazioa, ordea, ez da hain konplexua; hori dela eta, hiriguneetan barna sar daiteke, trenarentzat iritsi ezinezkoak diren lekuetara. Erabiltzen duen azpiegiturak, gainera, ez du arazorik hirira moldatzeko, eta betiko trenbide zerbitzua, aldiz, oztopo fisiko bilakatu ohi da horrelakoetan. Horren froga, zenbait tokitan, LPPren lurralde ereduak aurrera egin dezan ezinbestekoa suertatzen da trenbideak sortutako hesi horiek eraistea.

El objetivo básico de esta Acción es la eliminación de la barrera urbanística actualmente generada por el trazado ferroviario de mercancías existente a lo largo de la Margen Izquierda, así como desligar el tráfico ferroviario de mercancías del de viajeros.

Hala, bada, bidaiarien burdinbide garraioa Metropoli mailan antolatzeko proposamenak oinarrizkoa du tranbiak Metro sarea osatu dezan, hirira erraz egokitu daitekeen garraiobidea delako eta. Horregatik plantea-tzen da, hain zuzen, ahalik eta metropoliko eremu gehienetara zabaldu dadin, oraingo aldiriko trenbideak tranbiarako moldatuz ere, hala behar denean. Azken neurri horri, bestalde, lagungarria izango litzateke trenbide linea horiek batzeko, eta gutxiagotan aldatu beharko litzateke garraiobide batetik bestera.

En la presente Acción Estructurante se plantea un conjunto de trazados ferroviarios que, con su extremo oeste bajo el Monte Serantes, resuelven la conexión del Puerto Exterior y la ACB con las redes ferroviarias de largo recorrido, complementándose en con la propuesta de un punto de intermodalidad entre los tres anchos de vía. De esta forma, al posibilitar la incorporación al sistema de la línea proveniente del puerto de Bermeo, se propicia la conexión de los dos puertos mercantes del Territorio Histórico con el exterior.

Edonola ere, baliabide eraginkorrak eta egokiak jarriko dira garraiobidez aldatu ahal izateko.

1.13.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1.14.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

La Variante Sur de Mercancías nace en el entorno de Basauri a partir de las redes ferroviarias existentes en anchos ibérico y métrico que, tras atravesar en túneles separados bajo Malmasín, adoptan un trazado conjunto para el resto del recorrido, soterrado en buena parte del mismo, hasta retomar la traza del túnel del Serantes, junto al Abra Industrial, que posibilita su conexión con el Puerto Exterior. La conexión con la ACB se resuelve mediante un ramal cuyo trazado aprovecha la trinchera por la que discurre actualmente la línea de Renfe Bilbao-Muskiz.

Jarraian zenbait neurri proposatzen dira bidaiarien-tzako burdinbide sistema eratzeko:

La propuesta se completa con un ramal corto de conexión en Basauri, que permita la conexión de la red de ancho internacional a la Variante Sur Ferroviaria, cara a dotar de accesibilidad de este tipo de transporte al Puerto Exterior.

A._ Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea).

1.13.4._ Determinaciones vinculantes

Hego-Trenbidea burutzen denean ibilbidez aldatuko da merkantzien trafikoa, eta desagerrarazi egin beharko da oraingo trenbideak San Mames-Santurtzi tartean sortzen duen oztopo urbanistikoa, ikaragarri eragozten duelako LPPren lurralde eredua gailentzea. Aztertzeko modukoa da aipatutako tarte hori lurperatzeko aukera, arazoa guztiz ezabatuko lukeelako, edo bestela, ibilbidea tranbia-linea bihurtzea, trazadurari behar diren egoki-tzapenak eginda. Edonola ere, Galindoko Aisi Gunean ezinbestekoa izango da trazadura lurzoruen bat-bateko aldaketara moldatu dadin, lauagoa den aldea libre utziz.

• El trazado grafiado en el plano de ordenación O.2.2, tendrá carácter vinculante respecto a los correspondientes instrumentos de planeamiento.

Muskizerako trenbide-adarra tranbiarako aldatzea iradokitzen da, trazaduran behar diren moldaketak eginda.

• Incorporar la posibilidad de acceso al Puerto Autónomo y la ACB en todos los anchos ferroviarios operativos.

Bi tarte horiek tranbia-linea bilakatuz gero, pizgarri bat litzateke beste lineak ere tranbiara aldatzeko,eta ondorioz, hiriguneetarako irispidea emango eta etenik gabeko sare bat hedatzeko ahal den metropoliko eremu gehienetan.

• Estudiar la posibilidad de implantación de un punto de intermodalidad entre los distintos anchos de vía y, en su caso, evitar las acciones que comprometiesen su implantación en función de las conclusiones del análisis realizado.

B._ Abando-Urduña (zabalera iberiarreko linea).

• Solucionada la conexión del tráfico de mercancías por el interior, supresión de la barrera urbanística existente en la Margen Izquierda mediante la tranviarización o soterramiento de las líneas existentes, Bilbao-Santurtzi y Bilbao-Muskiz, reconvertidas ya en transporte exclusivo de pasajeros.

Beste geltoki bat egitea (Miribilla auzoa, Bilbo).

• Nueva terminal de mercancías en ancho métrico en Ariz para los anchos ibérico y métrico.

C._ Deustua-Lezama (zabalera metrikoko linea).

• En relación con el acceso en ancho métrico a la ACB que se hace en primera fase, prolongando la vía actual de FEVE en Lutxana a través de sus vías en desuso y en un determinado momento estucharse con la vía actual de RENFE en Barakaldo para volver a separarse en el río Galindo hasta buscar la ACB, el Proyecto de Armonización se encargará de estudiar y coordinar la ordenación de ese ámbito y de concretar las determinaciones al respecto.

Metro bateko zabalerako trenbide sareak beste tunel bat edukiko du Bilbotik Sondikara bitartean, Artxanda azpian, eta Ola auzotik pasatuko da. Tunelak oztopo urbanistiko gehiago ez eragiteko, osorik eraiki liteke lur azpian, eta asmo berarekin, baliteke bai tunela bera bai oraingo linea osoa tranbiarako egokitzea, Larrabetzurako luzapena barne.

SIZE=3>1.14._ Transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito metropolitano (AE.14)

Gorago esan denaren haritik, trenbide linea honek daukan behin betiko trazadurak bateragarria izan beharko du Berreteagako (Sondika) egoitzazko Garapen Berriekin.

1.14.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Bestalde, Bilbotik Sondikarako lineak orain duen trazadura desagertuko balitz, burutu litezke La Cruz eremuko egoitzazko Garapen Berriak, Sondika eta Loiu artean.

SIZE=3>La Actuación se localiza prácticamente en toda el área metropolitana, intentando articular ésta mediante un sistema de transporte ferroviario de pasajeros a nivel metropolitano.

Uste dugu, halaber, tranbiarako birmoldatuko balitz, Deustua-Lezama lineak jarraipena izan lezakeela Alde Zaharreko geltokitik Bilboko barnealdera, Areatzako saretik sartuta.

Éste quedaría conformado por la red de Metro, recogida en la A.E.16, y las siguientes líneas ferroviarias representadas en esta ficha y en el plano de ordenación O.2.2:

Edonola ere, alorreko administrazioak aztertuko du zertan alda litezkeen oraingo lineari buruzko aurreikuspenak tranbiarako aldaketa egingo balitz, eta noiz izango litzatekeen arrazoizkoa hori egitea.

A._ Línea Abando-Santurtzi/Muskiz (Ancho ibérico).

D._ Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoko linea).

B._ Línea Abando-Orduña (Ancho ibérico).

Etxebarrin oraingo trazaduratik aldenduko da, Bilborako sarbide berria egiteko. Auzo batzuetan (Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri eta Uribarri) lurpean ibiliko da, Euskotrenek Alde Zaharrean daukan geltokiraino.

C._ Línea Deusto-Lezama (Ancho métrico).

E._ Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea).

D._ Línea Bilbao-Bermeo/Durango (Ancho métrico).

Bilborako sarbidea aldatuko da, Kobetas mendiaren azpian lurpean sartuko delako. Zorrotza saihestuko du, eta hirigunean ere lupean ibiliko da.

E._ Línea Bilbao-Balmaseda (Ancho métrico).

F._ Basurto-Atxuri (tranbia).

F._ Línea Basurto-Atxuri (Tranvía).

Metro bateko trenbidea aprobetxatuz tranbiaren linea Atxuritik Etxebarriko udalerriraino luzatuko da. Hala izateko, ordea, beharrezkoa da oraingo trenbidearen linea desbideratzea eta, Bilborako sarbide berrian zehar, Alde Zaharreko geltokira iristea.

G._ Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía).

G._ Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

H._ Nueva línea conexión Ría-Ortuella (Tranvía).

Garraio publikoa Bide honek zeharkatzen dituen tokietan txertatzea, Bilboko Zabalgunetik Sestaoko Lehendakari Agirre kalearen luzapeneraino, EkE.1ean azaldu bezala. Trazadura oraingo trenbideak Ezkerraldean egiten duen bidetik bereiziko da, trenbidearen eta Itsasadarraren artean ibili ahal izateko.

I._ Nueva línea conexión Ría-Sondika (Tranvía).

Linea hau Metropoliko tranbia-sareko elementu nagusia izango da.

J._ Nueva línea Urbinaga-Leioa-UPV (Tranvía).

H._ Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria).

K._ Conexión ferroviaria al aeropuerto.

Ortuella eta Trapagako hiriguneek lotura izango du Beurkorekin, eta Barakaldo inguratuz, Metropoliko Bide-Pasealekurekin (Urban-Galindon eta Lutxana-Barakaldon). Azaldutako eskema hori osatzeko egoki joko balitz Urbinagan (Sestao) beste lotune bat jartzea, adar batek Galindo ibaia zeharkatuko luke Barakaldoren inguruko lineatik. Lineak Metrora aldatzeko aukera emango du Ansion, eta proposamena gauzatzen bada, Urbinagan ere.

L._ Líneas internas en Bilbao (Tranvía).

I._ Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria).

La necesidad de la implantación de una malla de tren ligero ambientalmente amable y que pueda recorrer los núcleos urbanos por su interior es patente. Ya desde el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria, se establecen a corto, medio y largo plazo una serie de actuaciones con este fin.

Lutxana-Erandiotik Sondikara bitarteko trenbidea, zabalera metrikokoa, tranbia linea bilakatuko da. Metropoliko Bide-Pasealekuarekin bat egiteko Itsasadarra zeharkatu behar duela-eta bi aukera planteatzen dira: lehenaren arabera, linea hau eta Urbinagatik EHUra bitartekoa Altzagan elkartuko dira, eta beste kasuan, ordea, Itsasadarra Lutxanan pasatuko du. Batean zein bestean, baliteke tranbia linea eta errepide-sarea ibai-ertzen arteko azpiegituraz baliatzea. Nolanahi ere, Eskuinaldean (Lutxana-Erandio geltokia) Metrora aldatzeko aukera ziurtatu beharko litzateke.

La implantación de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros a nivel metropolitano exige que exista para su correcta ordenación y funcionamiento, una intermodalidad dinámica entre las redes que lo integran otros modos de comunicación como, bicicleta, autobuses, tren de largo recorrido y automóvil.

J._ Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria).

Se ha de considerar, no obstante, que las circunstancias de demanda que justifican la implantación de este tipo de infraestructura están ligadas, en muchas ocasiones, a la ejecución física de los desarrollos urbanos previstos por el plan. Teniendo en cuenta que la estructuración y coordinación de la red de transporte público en el área funcional es, además de un objetivo, un instrumento para la consecución del modelo territorial propuesto, habría que considerar la posibilidad de implantar en los recorridos propuestos servicios de autobús en tanto la necesidad del tranvía no sea patente. La ejecución de las reservas de suelo correspondientes desde un primer momento posibilitaría la implantación de carriles "sólo bus" que redunden en un mejor y más fiable servicio por carretera hasta la implantación del tranvía.

Trazaduraren proposamenak bi tarte aurkezten dira: Urbinaga-Leioa eta Leioa-EHU.

El tranvía, al poder hacer giros mucho más cerrados y necesitar una instalación mucho menos compleja, permite la inclusión de esta infraestructura dentro de los cascos urbanos, en lugares a donde el tren clásico no puede llegar. A su vez, su implantación sobre la ciudad es perfectamente compatible en contraposición con la barrera física en la que se constituye el servicio clásico de ferrocarril. En determinadas zonas la eliminación de los obstáculos físicos generados por las líneas de ferrocarril es un factor clave en el desarrollo del modelo territorial planteado por el PTP.

Urbinaga eta Leioako Udondo auzoaren artean Itsasadarraz bestaldera igaro behar da, eta hori bi modutan egin daiteke: lehenean, Sestaon aurreikusten diren bi garapen zeharkatutatik San Nikolas Muturrera helduko da, Itsasadarra bertatik zeharkatzeko. Behin beste aldera pasatuta Altzaga eta Astrabuduko ibai-ertzetik jarraituko du Udondo auzuneraino; bigarrenean tranbia Sestaotik pasatuko da, garaiera jasoko tranbia-zubi batetik, eta BATen lurzoruetan barna Leioan sartuko da, Udondoren ibarretik zehar. Lehen kasuan aintzat har liteke errepideak ere Itsasadarraren gaineko azpiegitura erabiltzea, eta egiten den aukera egiten dela, Eskuinaldeak ziurtaturik eduki beharko du metroarekiko aldagunea, Astrabuduko edo Leioako geltokian.

La propuesta para el transporte ferroviario de viajeros en el marco metropolitano se basa en la implantación del tranvía como red de complementaria a la del Metro e impulsada por su potencial de adecuación a los ámbitos urbanos por los que discurre, entendiendo su extensión al mayor número de ámbitos metropolitanos posible, incluso favoreciendo la reconversión de actuales líneas ferroviarias de cercanías, como elemento aglutinador de las mismas, siendo un factor determinante cara a la minimización de la necesidad de intercambios modales.

Leioako hirigunetik EHUra trazadura oraingo bide-sarera moldatuko da.

Se tendrá en cuenta, en todo momento, la necesidad de una intermodalidad adecuada y eficiente entre los distintos modos de transporte,

K._ Aireporturako trenbide-lotura.

1.14.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

Bi aukera aztertzen dira Bilbotik Loiuko aireportuko terminalera joango den trenbide zerbitzurako; proposamena orientagarri gisa jasota dago EAEko Trenbide Sarearen SLPn, zehazki Bilboko Metropolirako egin zitzaizkion aldaketetan. Lotura berri hau berariaz eraikitako trazaduretan ezar liteke, edo bestela, oraingo zein etorkizuneko sare-tarteak erabili, trenez aldatu beharrik ez izateko eta erdigunetik zuzeneko zerbitzuak eskaini ahal izateko. Bestalde, linea hau erabilgarri izan dadin metropoliko beste lekuetan ere, beste garraio publikoekiko aldaguneak jarri beharko lirateke, eta elementu hau erabakigarria izango da aukera bat edo bestearen alde egiteko. Ibilbidea zenbait tokitatik pasa liteke, besteak beste Derioko iparraldean planteatzen diren garapen berrietatik, Teknologi Parketik edo Loiuko hirigunetik. Behin betiko trazadurak dagokion plan berezia beharko du.

Con respecto a la sistematización de las líneas de transporte ferroviario de pasajeros se proponen las siguientes medidas:

L._ Bilbo barruko tranbia lineak.

A._ Línea Abando-Santurtzi/Muskiz (Ancho ibérico).

Gorago azaldu denez, Deustua-Lezama linea tranbiarako egokitzen bada, Areatzan Alde Zaharretik atera eta Bilbo barruko sarean sareari heldu ahalko dio.

Una vez realizado el desvío del tráfico de mercancías con la ejecución de la Variante Sur de Mercancías, en el tramo San Mamés-Santurtzi deberá procederse a la eliminación la barrera urbanística que genera la línea ferroviaria existente, la cual condiciona de forma determinante el modelo territorial establecido desde el PTP. En la medida en que el soterramiento de la totalidad de la línea soluciona esta cuestión, no debe descartarse esta opción, por lo que cara a la referida actuación puede plantearse bien la tranviarización, con los ajustes de trazado que se considerasen precisos, bien el soterramiento del actual trazado en el referido tramo. En cualquier caso, en el Parque de Ocio de Galindo debe adecuarse el trazado, ciñéndose al cambio brusco de nivel existente en el terreno y dejando expedita la zona llana.

"I" eta "J" puntuek Itsasadarra zehartzeko aurkezten dituzten aukerak irakurrita, zenbait puntu komun an-tzematen dira horien artean. Horiek horrela, hiru aukera estrategiko ondorioztatzen dira tranbiak ibai-ertz batetik bestera pasa dadin:

Ramal a Muskiz. Se propone, a nivel orientativo, la tranviarización del mismo con los ajustes de trazado que se considerasen precisos.

• Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinaga-Leioakoa elkarrengandik bereizita joatea. Lehenak zubi bat luke Lutxanan, beharbada Errepide Sarerako aurreikusten den berbera, eta bestea Lamiakon pasatuko litzateke, linea berariazko zubi batetik.

La tranviarización de ambos tramos actuaría como aglutinante del resto de los nuevos trazados, cara a su funcionamiento compatible con los ámbitos urbanos por los que discurren y como una red continua extendida al mayor número de ámbitos metropolitanos posible.

• Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinaga-Leioakoa zubi banatatik pasatzea, lehena Lutxanan eta bigarrena San Nikolasen. Zubi horiek Errepide Sarerako berberak litezke.

B._ Línea Abando-Orduña (Ancho ibérico).

• Itsasadarra-Sondika lineak eta Urbinaga-Leioakoak zubi berbera edukitzea San Nikolas Muturraren eta Altzagaren artean. Zubia Errepide Sarerako aurreikusten den bera izan liteke.

Nueva estación en el barrio de Miribilla, de Bilbao.

Aurrekoaz gain beste tranbia linea bat ere eraiki liteke Txorierriko ipar aldean, Asuako geltokitik Zamudioko hirigunera bitartean. Egitasmo hori arrazoituta dago EE.13 eta EE.15 Ekimen Estrategikoetan, eta beharrezkoa du horietan azaldutako ekintzak burutu daitezen.

C._ Línea Deusto-Lezama (Ancho métrico).

1.14.4._ Xedapen lotesleak

Nuevo túnel en la red ferroviaria de ancho métrico previsto bajo Artxanda, entre Bilbao y Sondika, con paso por La Ola, el cual deberá evitar la generación de nuevas barreras urbanísticas. Se considera admisible en este sentido, además de la ejecución de un trazado totalmente soterrado, su ejecución como tranvía y la consiguiente reconversión del conjunto de la actual línea, incluyendo su prolongación hasta Larrabetzu.

A._ Abando-Santurtzi (zabalera iberiarreko linea).

En base a lo anterior, la concreción del trazado definitivo de esta línea ferroviaria debe compatibilizarse con los Nuevos Desarrollos residenciales de Berreteaga, en Sondika.

• Hego-Trenbidea burutzen denean ibilbidez aldatuko da merkantzien trafikoa, eta desagerrarazi egin beharko da oraingo trenbideak San Mames-Santurtzi tartean sortzen duen oztopo urbanistikoa, trenbide hori tranbiarako bide bilakatuz edo lurpera sartuz, trazadurari behar diren egokitzapenak eginda.

Por otro lado, la posible eliminación del actual trazado entre Bilbao y Sondika posibilitaría los nuevos desarrollos residenciales del área de La Cruz, en Sondika y Loiu.

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu horiek:

Se considera que una hipotética tranviarización de la línea Deusto-Lezama posibilitaría su continuidad desde la estación del Casco Viejo con la trama interna de Bilbao en la zona del Arenal.

_ EE.1 Olabeaga-Basurto.

No obstante, la administración sectorial correspondiente analizará la incidencia que la posible tranviarización pudiera tener en las actuales previsiones sobre la línea existente y la fecha en que resulte razonable esta transformación.

_ EE.3 Zorrotza-Burtzeña.

D._ Línea Bilbao-Bermeo/Durango (Ancho métrico).

_ EE.4 Ansio-Lutxana-Asua.

Nuevo acceso a Bilbao mediante el desvío respecto al trazado actual en Etxebarri que, discurriendo soterrado bajo los barrios de Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri y Uribarri, alcanza la estación de Euskotren del Casco Viejo.

_ EE.5 Galindo.

E._ Línea Bilbao-Balmaseda (Ancho métrico).

_ EE.7 Labe Garaietako Zabaldegia.

Modificación del trazado de acceso a Bilbao mediante un trazado soterrado bajo el monte Kobetas, evitando el paso por Zorroza, y el soterramiento de la línea en el ámbito urbano.

B._ Abando-Urduña (zabalera iberiarreko linea).

F._ Línea Basurto-Atxuri (Tranvía).

• Geltoki bat eraikitzea Bilboko Miribilla auzoan. Proiektu hori loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

Ampliación de la red de tranvía desde Atxuri, sobre la plataforma del ferrocarril de ancho métrico, hasta el término municipal de Etxebarri. Esta acción queda condicionada, no obstante, al desvío de la actual línea con la realización del nuevo acceso a la estación del Casco Viejo, por lo que tiene carácter orientativo.

C._ Deustua-Lezama (zabalera metrikoko linea).

G._ Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía).

• Artxanda mendi azpian eraikiko den tunelaren eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan. Beste horrenbeste esan behar da Ola auzoko zerbitzuak jarraitzeaz eta oztopo urbanistikoak eragozteaz.

Implementación del transporte público por los ámbitos por los que discurre esta vía, desde el ensanche de Bilbao hasta la prolongación de la Gran Vía de Sestao, tal y como se especifica en la A.E.1, mediante un trazado independiente del ferrocarril existente en la Margen Izquierda posibilitando el acceso a los suelos situados entre éste y la Ría.

• Trazadura zehaztu aurretik dagokion plan berezia egin beharko da.

Esta línea, además, resulta ser el elemento central del nuevo mallado tranviario metropolitano.

• Plan Berezian behin betikotzat aurkezten den trazadurak bateragarria izan beharko du Berreteagako (Sondika) egoitzazko garapen berriekin, eta beraz, baldintzatu ere egiten ditu.

H._ Nueva línea conexión Ría-Ortuella (Tranvía).

• Bilbotik Sondikara bitartean dagoen trazadura desagertuz gero, burutu egin litezke La Cruz eremuan (Sondika eta Loiu) aurreikusten diren egoitzazko garapen berriak, beraz, berauek baldintzaturik geratzen dira.

Conexión de los centros urbanos de Ortuella y Trapaga, con Beurko y, mediante un trazado en ronda que envuelve Barakaldo, con la Vía Paseo Metropolitana en Urban-Galindo y Lutxana-Barakaldo. El esquema podría completarse, en caso de considerarse conveniente, con una conexión con Sestao en Urbinaga, mediante un cruce sobre el Galindo desde el trazado de ronda de Barakaldo. La línea posee intermodalidad con el Metro en Ansio y, en su caso, Urbinaga.

• Bidarte-Lezama trenaren geltoki berria Zamudion, hirigunearen hegoaldean zeharreko lurpeko saihesbidearekin. Horrez gain, egungo trazadura mantendu egingo da.

I._ Nueva línea conexión Ría-Sondika (Tranvía).

• Linea hau tranbiarako aldatuko balitz, Larrabetzuraino luzatuko litzateke.

Incorporación del trazado de ancho métrico entre Lutxana-Erandio y Sondika a la red tranviaria. El cruce sobre la Ría para su unión a la Vía Paseo Metropolitana se plantea en base a dos alternativas: una primera mediante su confluencia con la línea Urbinaga-UPV en Alzaga, la otra mediante el cruce en Lutxana. En ambos casos se podría considerar el compartir la infraestructura sobre la Ría con la red viaria. Debería, en cualquier caso, quedar asegurada la intermodalidad con el Metro en la Margen Derecha (estación de Lutxana-Erandio).

D._ Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoko linea).

J._ Nueva línea Urbinaga-Leioa-UPV (Tranvía).

• Bilborako sarbide berrirako planteatzen den trazadura, 1.14.3-D puntuan azaldua, loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

En la propuesta del trazado se distinguen dos tramos: Urbinaga-Leioa y Leioa-UPV.

E._ Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea).

Entre Urbinaga y el barrio de Udondo, en Leioa, conlleva el cruce sobre la Ría, el cual se plantea en base a dos alternativas: una primera con recorrido por Sestao, a través de los nuevos desarrollos previstos en dicho municipio hasta la Punta de San Nicolás, paso sobre la Ría y, prosiguiendo por la ribera de Alzaga y Astrabudua, alcanzar el barrio de Udondo: la otra, mediante el cruce desde Sestao por puente tranviario a cota alta sobre terrenos de la ACB entrando en Leioa siguiendo el valle del Udondo. En el primero de los casos se podría considerar el compartir la infraestructura sobre la Ría con la red viaria. Debería, en cualquier caso, quedar asegurada la intermodalidad con el Metro en la Margen Derecha (estaciones de Astrabudua o Leioa).

• Bilborako sarbide berrirako planteatzen den trazadura, 1.14.3-E puntuan azaldua, loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

Entre el núcleo de Leioa y la UPV el trazado se adapta a la vialidad ya existente.

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu horiek:

K._ Conexión ferroviaria al aeropuerto.

_ EE.1 Olabeaga-Basurto.

Estudio para el establecimiento de servicio ferroviario desde Bilbao a la terminal aeroportuaria de Loiu, considerado en la Modificación del PTS de la Red Ferroviaria de la CAPV para el área funcional del Bilbao Metropolitano con un trazado de carácter orientativo. La nueva conexión podría establecerse sobre trazados "ex novo" o apoyado en tramos de redes existentes o futuras, evitando la realización de trasbordos y posibilitar el establecimiento de servicios directos desde el centro. Para su utilización desde el resto del ámbito metropolitano deberían considerarse determinados puntos de intermodalidad entre la línea a establecer y el resto de las redes de transporte público, siendo este aspecto uno de los factores determinantes de la solución a adoptar. El recorrido bien podría apoyarse en los nuevos desarrollos planteados en la zona norte de Derio y el Parque Tecnológico o en el núcleo de Loiu. La concreción del trazado exige la elaboración del correspondiente plan especial.

F._ Basurto-Atxuri (tranbia).

L._ Líneas internas en Bilbao

• Euskotrenen oraingo trenbidea Bilborako sarbide berrira desbideratu ondoren, 1.14.3-F puntuan azaldu bezala luzatuko da. Luzapenerako eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

Como ya se ha señalado, la tranviarización de la línea Deusto-Lezama posibilitaría su continuidad desde la estación del Casco Viejo con la trama interna de Bilbao en la zona del Arenal.

G._ Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

Una lectura conjunta de los apartados "I" y "J", en lo que a las alternativas de cruce sobre la Ría respecta, muestra una interrelación entre ambas propuestas. De ésta cabe deducir, a nivel estratégico, tres grandes alternativas en la concepción de las conexiones tranviarias a través de la Ría:

• 1.14.3-G puntuan azaldutako eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

• Conexión independiente de las líneas Ría-Sondika y Urbinaga-Leioa a través de sendos puentes en Lutxana, susceptible de estar compartido con el previsto en la Red Viaria, y Lamiako, éste de carácter exclusivamente tranviario.

• Eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 1.14.3-G ataleko irizpideen arabera.

• Conexión independiente de las líneas Ría-Sondika y Urbinaga-Leioa a través de sendos puentes en Lutxana y Punta de San Nicolás, susceptibles de estar compartidos con los previstos en la Red Viaria.

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu horiek:

• Conexión única de las líneas Ría-Sondika y Urbinaga-Leioa a través de un puente entre la Punta de San Nicolás y Alzaga, susceptible de estar compartido con el previsto en la Red Viaria.

_ EE.1 Olabeaga-Basurto.

Se contempla, además, la posibilidad de una futura línea tranviaria por la zona norte del Txorierri, desde la estación de Asua hasta el núcleo urbano de Zamudio, cuya implantación se justifica y vincula a la realización de las actuaciones recogidas en las Operaciones Estratégicas OE-13 y OE-15.

_ EE.2 Zorrotzaurre.

1.14.4._ Determinaciones vinculantes

_ EE.3 Zorrotza-Burtzeña

A._ Línea Abando-Santurtzi (Ancho ibérico).

_ EE.4 Ansio-Lutxana-Asua.

• Una vez realizado el desvío del tráfico de mercancías con la ejecución de la Variante Sur Ferroviaria, eliminación de la barrera urbanística generada por la línea ferroviaria mediante la tranviarización, con los ajustes de trazado que resultasen precisos, o el soterramiento del actual trazado, entre San Mamés y Santurtzi.

_ EE.5 Galindo.

• Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

H._ Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria).

_ O.E.1 Olabeaga-Basurto.

• 1.14.3-H puntuan azaldutako eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

_ O.E.3 Zorroza-Burtzeña.

• Itsasadarreko Ingurua Harmonizatzeko Eremutik kanpo, eskeman proposatutako trazadura oraingo trenbide sarearen gainean gauzatuko da. Horretarako erredaktatuko den Plan Berezian, gainera, Metroarekiko aldaguneak ere agertuko dira, gutxienez Ansioko geltokikoa.

_ O.E.4 Ansio-Lutxana-Asua.

• Itsasadarreko Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 1.14.3-H ataleko irizpideen arabera.

_ O.E.5 Galindo.

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu horiek:

_ O.E.7 Pastilla de Altos Hornos.

_ EE.3 Zorrotza-Burtzeña.

B._ Línea Abando-Orduña (Ancho ibérico).

_ EE.4 Ansio-Lutxana-Asua.

• La implantación de una nueva estación en el barrio de Miribilla, de Bilbao, incorporada en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante.

_ EE.5 Galindo.

C._ Línea Deusto-Lezama (Ancho métrico).

I._ Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria).

• El esquema del nuevo túnel bajo el monte Artxanda, incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, y el mantenimiento del servicio ferroviario en la estación de La Ola evitando la creación de nuevas barreras urbanísticas, tiene carácter vinculante.

• 1.14.3-I puntuko eskema loteslea da bai tarte berrietarako baita Euskotrenen oraingo trazaduraren gainean egiten direnetarako ere; Itsasadarra gainetik zeharkatzeko proposamenak, ordea, orientagarriak dira. Aipatutako eskema hori jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

• La concreción de su trazado deberá realizarse previa redacción del correspondiente plan especial.

• Eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 1.14.3-I ataleko irizpideen arabera.

• El trazado definitivo definido en el Plan Especial, deberá compatibilizarse con los nuevos desarrollos residenciales de Berreteaga, en Sondika, por lo que resultan los mismos condicionados.

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu horiek:

• La posible eliminación del actual trazado entre Bilbao y Sondika posibilitaría los nuevos desarrollos residenciales del área de La Cruz , en Sondika y Loiu, por lo que resultan los mismos condicionados.

_ EE.3 Zorrotza-Burtzeña

• Nueva estación en Zamudio del tren Bidarte-Lezama, con variante soterrada por el sur del núcleo urbano incorporada manteniéndose además el trazado actual.

_ EE.4 Ansio-Lutxana-Asua

• En caso de que fuera realizada la tranviarización de la línea, prolongación de la red tranviaria hasta Larrabetzu.

_ EE.5 Galindo

D._ Línea Bilbao-Bermeo/Durango (Ancho métrico).

_ EE.6 Erandio.

• El trazado del nuevo acceso a Bilbao, definido en el punto 1.14.3-D e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante.

• Eremu horietakoak ez diren ibilbide-tarteen trazadura kasuan kasuko plan berezian zehaztuko da.

E._ Línea Bilbao-Balmaseda (Ancho métrico).

J._ Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria).

• El trazado del nuevo acceso a Bilbao, definido en el punto 1.14.3-E, e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante.

• Urbinagatik Udondora bitarteko tartearen kasuan 1.14.3-J puntuko eskema loteslea da, eta Itsasadarra gainetik zeharkatzeko proposamenak, ordea, orientagarriak dira. Aipatutako eskema hori jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu grafikoetan, zehazki fitxa honetan eta O.2.2 planoan.

• Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

• Udondo eta UPV-EHU artean, Lurraldearen Zatiko Planaren dokumentazio grafikoan, hots, fitxa honetan zein O.2.2. planoan adierazitako trazadurak (egin beharreko doikuntzen kalterik gabe) eta bere oinarrizko konfigurazioak izaera loteslea dute.

_ O.E.1 Olabeaga-Basurto.

• Eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 1.14.3-J ataleko irizpideen arabera.

F._ Línea Basurto-Atxuri (Tranvía).

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu horiek:

• El esquema definido en el punto 1.14.3-F e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter orientativo.

_ EE.5 Galindo.

G._ Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía).

_ EE.6 Erandio.

• El esquema definido en el punto 1.14.3-G e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante.

_ EE.7 Labe Garaietako Zabaldegia.

• La concreción del trazado a partir del esquema propuesto se realizará de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 1.14.3-G.

_ EE.8 Lamiakoko Ibarra.

• Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

• Eremu horietakoak ez diren ibilbide-tarteen trazadura kasuan kasuko plan berezian zehaztuko da.

_ O.E.1 Olabeaga-Basurto.

K._ Aireporturako trenbide-lotura.

_ O.E.2 Zorrozaurre.

• Garraio publiko ezarriko da aireporturaino.

_ O.E.3 Zorroza-Burtzeña.

• Ibilbiderako iradokizunak, 1.14.3-K puntuan bilduak, orientagarriak dira.

_ O.E.4 Ansio-Lutxana-Asua.

• Trazadura dagokion plan berezian zehaztuko da.

_ O.E.5 Galindo.

Itsasadarraren gaineko pasabideak planteatzean nabigagarritasuna zaindu beharko da.

H._ Nueva línea conexión Ría-Ortuella (Tranvía).

Bateragarritasuna

• El esquema definido en el punto 1.14.3-H e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante.

Ekintza Egiuratzaile honetako A, G, H, I eta J atalak Itsasadarreko Ingurua Harmonizatzeko Eremuaren osagai dira, haiek ere izan behar baitute bateragarriak Inguru horren garapenarekin. Helburu horrekin, dagokion Antolamendua Harmonizatzeko Proiektua erredaktatuko da, Ekintza Egituratzaile hau eraginpeko eremuen atalmendura moldatu dadin, LPPko irizpide orokorren haritik.

• En ámbitos exteriores al Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría la concreción del trazado, a partir del esquema propuesto, se realizará sobre la trama viaria existente mediante la elaboración de un plan especial que desarrolle la implantación de los tramos afectados, debiéndose incorporar la intermodalidad con el Metro, al menos, en la estación de Ansio.

Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea)

• En el Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría la concreción del trazado, a partir del esquema propuesto, se realizará sobre de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 1.14.3-H.

Deusto-Lezama (zabalera metrikoko linea).

• Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoko linea).

_ O.E.3 Zorroza-Burtzeña.

Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea).

_ O.E.4 Ansio-Lutxana-Asua.

Metropoliko Bide-Pasealekua (Tranbia linea berria).

_ O.E.5 Galindo.

Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria).

I._ Nueva línea conexión Ría-Sondika (Tranvía).

Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria)

• En los tramos de nueva implantación, así como en los que toman como referencia el actual trazado de Euskotren, el esquema definido en el punto 1.14.3-I e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante, mientras que las alternativas de cruce sobre la Ría se realizan a nivel orientativo.

Urbinaga-Leioa-EHU (Tranbia linea berria).

• La concreción del trazado a partir del esquema propuesto se realizará de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 1.14.3-I.

Aireporturako trenbide-lotura.

• Los ámbitos afectados por esta Acción Estructurante, en los que deberá acometerse la ordenación de la misma de forma integrada, son los siguientes:

1.15._ Oinezkoentzako loturak Bilboko meategietako parkeen artean (EkE.15)

_ O.E.3 Zorroza-Burtzeña.

1.15.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

_ O.E.4 Ansio-Lutxana-Asua.

Bilbotik lau kilometro baino gutxiagora, Behe Nerbioiko aldeak nolabaiteko mendekotasun logistikoa du Basaurirekiko, eta hiriburuarekin dituen loturak ez dira behar bezain sendoak.

_ O.E.5 Galindo.

Behe Nerbioiren azken tartean, meategien ingurua (Abusu, El Morro, Bolueta, Etxebarri) nahiko egoera kaskarrean dago, bertako orografia malkarra dela eta.

_ O.E.6 Erandio.

Hala ere, Olleriastik Mirafloresera bitartean, orain dela gutxi egokitu duten Los Cañosko pasealekuaren ondoan badaude zenbait parke ia metropoli mailakoak direnak eta ekintza honi batasuna eman diezaioketenak.

• En cualquier caso, en el resto de recorrido no incluido en los ámbitos reseñados la concreción de su trazado deberá realizarse mediante el correspondiente plan especial.

1.15.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

J._ Nueva línea Urbinaga-Leioa-UPV (Tranvía).

Ekintza honen bitartez, Nerbioiko Ardatzak Bilbon zehar eratzen duen lotura-lerroa Basauriraino eta Behe Nerbioiren azkeneraino luzatu nahi da.

• Entre Urbinaga y Udondo, el esquema definido en el punto 1.14.3-J e incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, tiene carácter vinculante, mientras que las alternativas de cruce sobre la Ría se realizan a nivel orientativo.

Alde horretan ardatza estuarioko eremu erabilgarrietan baino gozoagoa izanik, bertako parkeak lagungarriak izan daitezke inguru atsegin bat sortzen.

• Entre Udondo y UPV, el trazado, incorporado en la documentación gráfica del Plan Territorial Parcial, tanto en la presente ficha como en el plano O.2.2, sin perjuicio de los ajustes que fuera preciso realizar, y su configuración básica, tienen carácter vinculante.

Aparteko ahaleginak egingo dira inguru hauek jarraitasuna izan dezaten, eta horren haritik Itsasadarraren bi aldeetan oinezkoentzako ibiltokiak paratuko dira, eta ahal delarik, bizikletetarako erreiak ere.

• En el Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría la concreción del trazado, a partir del esquema propuesto, se realizará de forma integrada con la ordenación pormenorizada de los ámbitos específicos que la contienen, enumerados posteriormente, y en coordinación con la de otras redes infraestructurales y los propios desarrollos urbanos existentes o futuros, de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 1.14.3-J.

1.15.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

• Áreas para las que las actuaciones a realizar sobre esta línea resultan ser un elemento a compatibilizar:

Ekintza egituratzaile hau antolatzeko, honako zehaztapenei helduko zaie:

_ O.E.5 Galindo.

Bilbo Mirafloresko Metropoli Parkearekin lotu nahi da, Bolueta-LaPeña eta Etxebarri-Basauri parkeen bitartez. Horretarako, herritarrei Parkera iristea erraztuko zaie, oinez zein Metroz, Boluetako geltokitik.

_ O.E.6 Erandio.

Miribilla auzotik aurrera oinezkoek irispidea izango dute meategietako parkeetara, san Anton zubitik Bolutakora bitartean. Miribillako San Luis meategi zaharrean hasi eta La Peñako, El Morro meategiko eta Boluetako parkeetan zehar Montefuerteraino ibili ahalko da, Itsasadarraren bi aldeetan zehar.

_ O.E.7 Pastilla de Altos Hornos.

1.15.4._ Xedapen lotesleak

_ O.E.8 Vega de Lamiako.

• San Luis meategi zaharretik Montefuerterainoko ibiltokia, San Anton zubitik Boluetaraino.

• En cualquier caso, en el resto de recorrido no incluido en los ámbitos reseñados la concreción de su trazado deberá realizarse mediante el correspondiente plan especial.

• Ibilbidea etenik gabea izango da Itsasadarraren bi aldeetan zehar, oinezkoentzako eta, ahal dela, bizikletetarako ibiltokiekin.

K._ Conexión ferroviaria al aeropuerto

• Bilbo Mirafloresko Metropoli Parkearekin lotu nahi da, Bolueta-LaPeña eta Etxebarri-Basauri parkeen bitartez. Horretarako, herritarrei Parkera iristea erraztuko zaie, oinez zein Metroz, Boluetako geltokitik.

• Establecimiento de servicio de transporte público al aeropuerto.

1.16._ Metroa: Oraingo sarea hobetzea (EkE.16)

• Las hipótesis de recorridos realizados en el punto 1.14.3-K tienen carácter orientativo.

1.16.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

• La concreción de su trazado deberá realizarse mediante el correspondiente plan especial.

Ekintzak alor honetarako egin diren oinarrizko aurreikuspenak biltzen ditu, eta trazadura bat dator fitxa honetako eta 2.2 antolamendu-planoko eskemarekin. Azpiegitura hau hobetzeko proposamenak bi oinarri ditu: batetik, 2. linearen garatzea, eta bestetik, 1. linea luzatzea garraio publikoak eskas estaltzen dituen egoitza-guneetaraino.

Con carácter general debe observarse el mantenimiento de las condiciones de navegabilidad de la Ría en los pasos a realizar sobre la misma.

Metroaren 2. lineak Ezkerraldea zeharkatzen du Itsasadarraren parean, orain Barakaldon eta Sestaon zerbitzua emanez; etorkizunean Portugalete eta Santurtzira ere zabalduko da.

Compatibilización

Ibilbidea ia zuzen-zuzena da Barakaldora sartu baino lehentxeago arte, eta Galindoko ibarraren parean bihurgune luze eta ireki bat egin ondoren, RENFEren Bilbo-Santurtzi eta Muskizerako adarrak elkartzen diren puntura iristen da, garraiobide-aldaketarako aukera emanez.

Esta Acción Estructurante, en lo que respecta a sus apartados A, G, H, I y J, forma parte del Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría, con el fín de compatibilizar de forma integrada el desarrollo de la misma mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de enmarcarla en un proyecto común que garantice su integración con la ordenación de los ámbitos afectados, de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

Behin Barakaldoko hirigunea atzean utzirik, metroa Gurutzeta auzoraino doa, eta hortik Itsasadarra zeharkatzen du San Inazioraino.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Línea Abando-Santurtzi/Muskiz (Ancho ibérico).

Aurreikusita dago, halaber, 2. linea hau Etxebarritik Basauriraino luzatzea. Sarea osatzeko, zerbitzua Galdakaoko hirigunera hedatzea proposatzen da.

Línea Deusto-Lezama (Ancho métrico).

Aldaketa horrekin zerbitzua emango litzaieke orain saretik kanpo geratu diren bi hirigune handiei, haietatik Bilbora joateko behar den tartea nabarmen murrizteko; gainera, linea horrela luzatzeak aukera gehiago emango lituzke beste garraiobideei begira.

Línea Bilbao-Bermeo/Durango (Ancho métrico).

1.16.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

Línea Bilbao-Balmaseda (Ancho métrico).

Esan denez, ekintza honen helburu nagusia Metroaren 1. eta 2. lineak burutzea da, eta horrekin bat, garraiobide sare hau metropoliko garraio kolektiboaren zutabe bilakatzea eta bestelako garraiobideekiko aldaguneak ezartzea.

Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía).

Sarea Lurralde Ereduan txertatzeko ondoko proposamen hauek planteatzen dira:

Nueva línea conexión Ría-Ortuella (Tranvía).

1._ Geltokiak biztanle-guneetako toki nagusietan kokatzea.

Nueva línea conexión Ría-Sondika (Tranvía).

2._ Linea batetik bestera zuzenean aldatzeko aukera ematea.

Nueva línea Urbinaga-Leioa-UPV (Tranvía).

3._ Aldagune egokiak sortzea zuzeneko zerbitzurik ematen ez duen tokietarako: Urbinaga eta Ansio (lotura tranbiarekin), San Inazio (metroaren bi lineen artea), Alde Zaharra (lotura trenbidearekin), Leioa (lotura ibilgailuekin eta tranbiarekin) eta Etxebarri (lotura ibilgailuekin).

Conexión ferroviaria al aeropuerto.

1.16.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.15._ Conexión Peatonal de los parques de las minas de Bilbao (AE.15)

San Inazio – Urbinaga tartea

1.15.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

1._ Geltokien banaketa hirigunearen egiturari jarraiki erabaki zen batez ere; aldi berean, obraren ezaugarri teknikoak kontuan hartu baziren ere, ahaleginak egin ziren oso beherantz ez jotzeko, horrela garraiobidea erakargarriagoa izango baitzen bidaiarientzat.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Con menos de cuatro kilómetros de distancia, el Bajo Nervión, con una cierta cefalia logística en Basauri, se encuentra en la actualidad un tanto desligado de Bilbao.

2._ Urbinagako geltokiak aukera egokia eman lezake Bilbo-Muskiz metro arinera aldatzeko.

Debido a la dificultad creada por las barreras orográficas de la zona final del bajo Nervión, las zonas de las minas en la Peña, el Morro, Bolueta y Etxebarri se encuentran un tanto degradadas.

3._ Bagatzatik Urbinagara bitartean ahaleginak egin dira metroa albait gehien aldendu dadin Galindoko araztegiaren lurzoruetatik. Izan ere, alde horretan trazadura ezin zen lurpetik sartu, geltokiek izan beharko zuten kotak hala eragozten zuelako.

Existen, no obstante, una serie de parques junto al Paseo de los Caños recientemente acondicionado desde Ollerías hasta Miraflores, que pueden adoptar un carácter cuasi-metropolitano que puede ayudar a dar unidad a esta actuación.

Urbinaga – Santurtzi tartea

1.15.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

Gaur egun Sestaorainoko zatia burutu da. Osorik bukatzen denean geltokiak izango ditu honako toki hauetan: Abatxolo, Portugalete, Peñota, Santurtzi eta Kabiezes. Bertan ez du eraginik izango lurrazalean, ibilbidea osorik beteko baitu lurpetik.

Se pretende, con esta Actuación, continuar la estructura lineal de unión generada por el Eje del Nervión, a través de Bilbao, para proseguirla hacia Basauri y la zona final del Bajo Nervión.

Bolueta – Basauri – Galdakao tartea

En esta zona, el eje, mucho más blando que el que recorre las áreas de oportunidad del estuario, vincula los parques de esa zona en una actuación medioambientalmente amable.

Etxebarrin eta Basaurin aurreikusita dago metroa bidezubi baten gainetik igarotzea, bi tokitan izan ezik, oraingo "Lezama Legizamon" tunelean eta Basauriko hirigunearen azpian egingo litzatekeen beste tunel batean. Bigarren tunel horretan Basauriko bi geltokiak (Uribarri eta Arizgoiti) eraikiko dira, eta Ibaizabalen eskuinaldetik doan adar nagusitik bereizita metroa Galdakaoko hiriguneraino iritsiko da, tartean Aperribaiko geltokitik igarota.

Se tendrá especial cuidado en resolver la continuidad entre estos espacios de manera que se creen a ambos lados de la ría siempre unos recorridos peatonales y en la medida de lo posible para bicicletas.

Beste hobekuntza batzuk oraingo sarean

1.15.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

• Metroaren 1. lineak Urduliz-Plentiza tartean duen trazadura bikoiztea eta hobetzea, O.2.2 antolamendu-planoko irudietan ageri den moduan. Horretarako bi tunel eta bidezubi bat eraiki beharko dira aipatutako tartean.

Para la definición de la ordenación de esta Actuación estructurante, se atenderá a las disposiciones siguientes:

• Maidagan eta Urdulizko pasaguneak desagerrarazteko, lehen kasuan linea lurpetik joango da Bidezabaleko geltokitik BI-3722rekiko bidegurutzea gainditu arte, eta bigarrenean geltoki ingurua zeharkatuko du lurpean.

Se potenciará la unión de Bilbao, a partir de los barrios de Bolueta y La Peña, y de Etxebarri y Basauri con el Parque Metropolitano de Montefuerte, mejorando su accesibilidad peatonal y por transporte público a partir de la estación de metro de Bolueta.

• LPP honek aurreikusten dituen garapenek nolako bilakaera duten, baliteke ibilbidea lurpekoa izatea eta Andra Marin eta Iberberangon geltoki bana jartzea; hala iradokitzen duen, hain zuzen ere, Tranbide Sarearen SLPk, eta halaxe ageri da, alternatiba gisa, O.2.2 antolamendu-planoan ere.

A partir del barrio de Mirabilla se inicia la conexión peatonal de los parques de las minas. Desde la zona de la antigua mina de San Luis, en Mirabilla, pasando por los parques de la Peña, de la mina del Morro y Bolueta hasta Montefuerte se recorren ambas márgenes de la Ría, desde el puente de San Antón hasta el de Bolueta

1.16.4._ Xedapen lotesleak

1.15.4._ Determinaciones vinculantes

• Sarerako proposatzen den trazaduraren eskema eta oinarrizko antolamendua, O.2.2 antolamendu-planoan irudikatuak, lotesleak dira, Galdakaon bukatzen den adarraren kasuan salbu, berau orientagarria delako.

• Recorrido desde la antigua mina de San Luis hasta Montefuerte; desde el puente de San Antón hasta Bolueta.

• Metroaren 1. linea bikoiztu eta hobetuko da Urdulizetik Plentziarainoko tartean.

• Resolver la continuidad a ambos lados de la ría siempre con recorridos peatonales y en la medida de lo posible para bicicletas.

• Maidagan eta Urdulizko pasaguneak desagertuko dira, 1.16.3 ataleko irizpideen arabera.

• Potenciar la unión de Bilbao, a partir de los barrios de Bolueta y La Peña, y de Etxebarri y Basauri con el Parque Metropolitano de Montefuerte, mejorando su accesibilidad peatonal y por transporte público a partir de la estación de metro de Bolueta.

• Getxoko udalerrirako planteatzen diren trazadurak azterturik, haietako bat aukeratuko da, eta dagokion plan bereziaren arabera burutuko da.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.16._ Metro. Mejora de la red actual (AE.16)

1.17._ AHTren sarbideak (EkE.17)

1.16.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

1.17.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

SIZE=3>La acción recoge de forma básica las previsiones sectoriales en la materia y se atiene al esquema de trazado representado en esta ficha y en el plano de ordenación O.2.2. Las intervenciones o propuestas sobre las líneas del Metro se plantean desde dos modos de actuación, por un lado, el desarrollo de la línea 2, y por otro la extensión de la línea 1 a nuevas zonas cubriendo áreas residenciales mal servidas en la actualidad por el transporte público.

Ekintzak alor honetarako egin diren aurreikuspenak biltzen ditu, eta trazadura bat dator fitxa honetako eta 2.2 antolamendu-planoko eskemarekin. Bi ibilbide proposatzen dira Bilbora sartzeko orduan, hiriburuko geltokiak non kokatuko den. Edozein kasutan ere, ibilbide bakarra aterako da Zaratamotik. Geroago, Zaratamo, Basuri eta Arrigorriagako mugarteen elkargunean, lehendik dauden trazaduretara aldatu ahalko da, eta trazadurak azaleko bideak, bidezubiak eta tunelak zeharkatuko ditu.

El trazado de la línea 2 discurre de forma paralela a la margen izquierda de la ría del Nervión, sirviendo a los municipios a los que atraviesa: Barakaldo, Sestao y, en un futuro, Portugalete y Santurtzi.

1.17.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

Sólamente antes de entrar en Barakaldo y a la altura de la Vega del Galindo pierde su carácter casi rectilíneo para, mediante una curva de gran desarrollo, acercar el trazado hacia el punto de entronque de los trazados de la línea de RENFE de Bilbao-Santurtzi y ramal a Muskiz, facilitando así el transbordo.

LPPk bere egiten du alorreko plangintzak bi proposamenetatik aukeratzen duen sarbidea, berau geltokiak izango duen kokapenaren araberakoa berau.

Una vez pasado el núcleo urbano de Barakaldo, el trazado se dirige hacia el barrio de Cruces, para posteriormente cruzar la ría hacia San Ignacio.

Aukeratzen dena Lurralde Ereduan jasoko da, eta horretarako ezinbestekoa izango da etorkizunean lineak Kantabriara jarraituko duela jakitea.

Existe, además, la previsión de la extensión de esta línea 2 desde Etxebarri hasta Basauri. Como complemento a la red comentada, se propone la prolongación del servicio de la línea 1 hasta el centro urbano de Galdakao.

1.17.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

De esta forma se completa y da cobertura a los dos grandes cascos urbanos que quedaban fuera de la red del ferrocarril metropolitano, reduciendo sustancialmente los tiempos de acceso de los mismos al centro de Bilbao y las posibilidades que eso tiene con respecto a otros modos de transporte.

1._ Lineak zuzenean sartuko da Bilboko geltokian, eta Ollargan pasatu arte ez du bat egingo oraingo RENFEren bidearekin.

1.16.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

2._ Ez da Abiadura Handiko unitaterik igaroko Bidebietako geltokitik.

Como objetivo básico de esta Acción, además de la culminación de la implantación de las líneas 1 y 2 del Metro, está la consolidación de su papel de red básica del transporte colectivo metropolitano sobre el que se apoyan elementos que propician relaciones de intercambio modal.

3._ Ez da oztoporik eragingo RENFEren aldiriko eta merkantzietarako trenen jardunean (bide-azaoa Bidebietako irtenbidean).

La red queda incardinada en el marco del Modelo Territorial en base a las siguientes propuestas:

4._ Saihestuko da Basauriko hirigunea.

1._ Localización de estaciones en los centros de gravedad de los núcleos de población.

5._ Ez da erradio laburrik erabiliko, Basaurin ez delako Bilbo-Miranda linearen plataforma bera erabiliko.

2._ Atención de forma directa de relaciones que con otras propuestas deben realizarse mediante transbordos entre líneas.

Zaratamon abiadura handiko lineari lotzean, toki egokiena bilatuko da Nerbioi ibaia zeharkatzeko, horrela ez baita ibiliko igarobidearen pare. Hori dela eta, tunel bat zulatu beharko da Malmasin mendian barna.

3._ Buenas relaciones de intercambio, en Urbinaga y Ansio (con tranvía), San Inazio (entre líneas de Metro), Casco Viejo (con ferrocarril), Leioa (automóvil y tranvía) y Etxebarri (con automóvil), para las relaciones que no sirve de forma directa.

Proposamenaren arabera, pasabide bat eraikiko da A-8ren eta FEVEren trenbidearen azpitik, azpiegitura horietan ahalik eta eragin txikiena sortuz.

1.16.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

Halaber, Basaurin lotura-adar labur bat izango du Hego-Trenbidearekin, garraiobide Portu Autonomora iritsi ahal izateko eta, hasierako aldian RENFEren zabaleraz baliatzeko.

Tramo San Ignacio - Urbinaga

1.17.4._ Xedapen lotesleak

1._ El emplazamiento de las estaciones, cuya localización está determinada por la organización de la trama urbana, se escogió de manera que, satisfaciendo las condiciones adecuadas con vistas a la viabilidad técnica de su ejecución, se consigan mantener unas profundidades razonables que motiven el empleo de este modo de transporte.

• Behin erabakirik geltokiaren kokapena EkE.18ren aukeren artetik, haren eskema eta eraketa bat etorriko dira O.2.2 antolamendu-planak irudikatzen dituenetako batekin, eta loteslea da kasu horretako antolamendu tresnetarako.

2._ Es posible la conexión de forma adecuada con el tranvía en la estación de Urbinaga.

1.18._ Geltoki intermodala: Abando – San Mames (EkE.18)

3._ El trazado Santa Teresa Urbinaga afecta lo menos posible a los terrenos ocupados por la depuradora del Galindo, dado que este trazado no puede ser subterráneo porque la cota resultante de las estaciones lo haría inviable.

1.18.1._ Eraginpeko eremua eta hasierako egoera

Tramo Urbinaga - Santurtzi

Gaur egun, autobus-terminaletako batzuk Bilbon zehar barreiaturik daude, hiri barruko trafikoa eta garraiobideen aldagarritasuna oztopatuz. Dena den, konpainietako asko Garellanon dagoen "behin-behineko" geltokitik jarduten dira.

Parcialmente ejecutado en la actualidad, hasta Sestao, incorporará las estaciones de Abatxolo, Portugalete, Peñota, Santurtzi y Kabiezes, no afectando a los ámbitos servidos al estar previsto su recorrido de forma soterrada en la totalidad del mismo.

Abandoko eta La Najako geltokiak aukeratuz gero (RENFEren zabalerakoa eta zabalera metrikokoa, hurrenez hurren) askotariko geltokiaren proiektuak A-8rekiko errepide-loturak bilatu beharko ditu. Batera edo bestera, AHT-k amaierako geltokia izan beharko luke ezinbestean.

Tramo Bolueta – Basauri - Galdakao

Garellanoko autobus geltokirako sarbideak, ordea, onak dira A-8tik nahiz baita N-634tik sartuta ere. Gainera, metroarekiko eta tranbiarekiko lotuneak izango dituenez, leku beretik Eskuinaldera eta Ezkerraldera jo ahalko da. Bakarrik geratuko litzateke konektatu gabe zabalera metrikoko trenbidea, baina aukera egongo da aurrerantzean AHTren linea handik Kantabriarantz bideratzeko.

Se ha previsto el recorrido en viaducto sobre los términos municipales de Etxebarri y Basauri, salvo el túnel "Lezama Legizamon" existente y el túnel propuesto bajo el casco urbano de Basauri, en donde se sitúan las dos estaciones previstas en este municipio (Uribarri y Arizgoiti), separándose de la línea principal que se prolonga por la margen derecha del río Ibaizabal hasta alcanzar el centro urbano de Galdakao con una estación intermedia en Aperribai.

1.18.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

Mejora de la red actual

Bidaiarientzako garraiobideen ibilbideek eta haien arteko lotuneek osatzen duten sarea ikusita, argi dago bai Abandok bai San Mamesek aparteko garrantzia izango dutela aldagune gisa. Metroak Bien arteko lotura ziurtatzen duenez, bata edo bestea aukeratzeko orduan kontuan hartu beharko da, batetik, zeinetatik izango den errazagoa lineak Kantabriarantz jarraitzea, eta bestetik zenbait baldintza urbanistikori ere erreparatu beharko zaie, besteak beste:

• Desdoblamiento y mejora de trazado de Línea 1 del Metro en el tramo Urdúliz-Plentzia grafiado en el plano de ordenación O.2.2, que conlleva la ejecución de dos túneles y un viaducto en dos zonas distintas de dicho trayecto.

1._ Tren eta autobus lineak Askotariko Geltokian elkartu beharko dira, bidaiariei garraiobidez aldatzea errazteko.

• Eliminación de pasos a Nivel de Maidagan y Urdúliz mediante el soterramiento de la línea desde la estación de Bidezabal hasta salvar el cruce con la BI-3722, en el primer caso, y en el entorno de la estación, en el segundo.

2._ Aldagunean autobus konpainiak ere koordinatuko dira, bezeroentzako zerbitzuaren mesedetan.

• Estudio, en función de los desarrollos previstos en este PTP, de la adopción de la Variante de con trazado soterrado y estaciones en Andra Mari e Iberberango, recogido como sugerencia por el PTS de la Red Ferroviaria y grafiado como alternativa en el plano de ordenación O.2.2.

3._ Moteldu behar da autobus-terminalak sakabanaturik egoteak trafikoan duen eragina, eta ondoriozko terminala banaketa-saretik hurbilago kokatuko litzateke.

1.16.4._ Determinaciones vinculantes

4._ Jarduera desberdinak bultzatuko dira geltoki berriaren inguruan; Bilborentzat erabilgarritasun handiko tokia izango denez, onuragarria litzateke bertan eraikin eta eremu berriak agertzea.

• El esquema y configuración básica del trazado de la red propuesta, grafiados en el plano de ordenación O.2.2, tienen carácter vinculante, a excepción del ramal con final en Galdakao, que tiene carácter orientativo.

1.18.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

• Desdoblamiento y mejora de trazado de Línea 1 del Metro en el tramo Urdúliz-Plentzia.

Kokaleku bakoitzaren ezaugarriak eta baldintzak baloratzeko beharrezkoak dira oraingoak baino zehatzagoak diren azterketa eta iritzi teknikoak, eta bestalde, antolamendu-eskala egokien ez da Lurralde Plan partzialak darabilena.

• Eliminación de pasos a Nivel de Maidagan y Urdúliz, de acuerdo a los criterios señalados en el apartado 1.16.3.

Bistan da hizpide dugun ekipamendu hau metropoli mailakoa dela, eta beharrezkoa da, era berean, erabakia lehenbailehen hartzea. Hori dela eta, uste dugu San Mamesi buruzko irizpenak ekarpenak behar dituela, albait arinen, EE1ean (Olabeaga-Basurto) zerikusia duten eragile guztien partetik. Horrek ez luke eragotziko, haatik, LPP honek egingo duen Itsasadarraren Ingurua Antolatzeko Proiektua erredaktatzearekin batera Olabeaga-Basurtorako Xehetasunezko Plangintza ere garatu dadin, bertako antolamendu urbanistikoa Proiektu horri dagokio eta.

• La implantación de la alternativa de trazado elegida entre las propuestas existentes en el municipio de Getxo, tras el pertinente estudio, deberá realizarse mediante el correspondiente plan especial.

Bestalde, plangintza urbanistikoak egoki txertatu beharko du geltokiaren diseinu arkitektonikoa hiri-inguruan.

SIZE=3>1.17._ Accesos del TAV (AE.17)

1.18.4._ Xedapen lotesleak

1.17.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• Azken buruko erabakia hartzeko eta arrazoitzeko bi aukerei buruzko ikerketak aztertuko dira, besteak beste bideragarritasun teknikoaren ingurukoa eta kontuan harturik honako EkE honetan zein 17.ean emandako irizpideak.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">La acción recoge de las previsiones sectoriales en la materia y se atiene al esquema de trazado representado en esta ficha y en el plano de ordenación O.2.2.. Para el acceso a Bilbao, se proponen dos trazados en función de ubicación de la estación de Bilbao, con un trazado común para ambas que, partiendo de Zaratamo y en la confluencia de los términos municipales de Basauri, Arrigorriaga y Zaratamo, permitirá los intercambios con trazados existentes, alternándose tramos en superficie, viaducto y túnel.

• San Mames hautatzeak ondorio nabarmenak izango ditu EE.1eko antolamendurako. Horregatik, bada, garapen-plangintzak San Mamesen bideragarritasuna ez ezik bertako kokalekuarekin zerikusi zuzenik ez duten beste ezaugarri batzuk ere aztertu beharko ditu, eragina izan lezakete-eta aukera horretan; horietako bat izango litzateke, adibidez, geltokia Abandon eraikitzearen bideragarritasuna.

1.17.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

• Garrantzia du jakitea lineak Kantabriarantz jarraituko ote duen.

El PTP se remite a la definición realizada desde la planificación sectorial respecto a las dos alternativas de acceso planteadas en función de la localización final de la terminal.

Bateragarritasuna

La propuesta queda incardinada en el marco del Modelo Territorial en base a la consideración con carácter vinculante de la previsión de la futura continuidad de la línea hacia Cantabria.

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartuko duela-eta haren azterketa eremu honi erreparatuta egin beharko da:

1.17.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

• EE.1 Olabeaga-Basurto

1._ Resolución, de forma directa, del acceso a la estación de Bilbao sin conectarse a la línea actual de RENFE hasta pasado Ollargan.

Ekintza Egituratzaile jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

2._ Evitar el paso de las unidades de Alta velocidad por la Estación de Dos Caminos.

1.19._ Sare Berdeko ibilbide naturalak (EkE.19)

3._ Evitar interferencia con las operaciones de RENFE de cercanías y mercancías (haz de vías a la salida de Dos Caminos).

1.19.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

4._ Evitar afección a la trama urbana de Basauri.

Ekintza Estrategiko hau ez dago Metropoliko leku zehatzei lotuta, aitzitik, sarea ibilbide "atseginez" eta alternatiboez osatua dago: inguruan eragin handirik izan gabe, ibilbide horiek Sare Berdeko atsedentokiak lotzen dituzte, baita haietan barna ibiltzeko aukera eman ere.

5._ Evitar el empleo de radios reducidos, al no compartir plataforma con la línea Bilbao-Miranda en Basauri.

Gaur egungo bide, bidegorri eta zidorrak ez ziren antolatu metropoli osoa gogoan izanik, eta zenbait udalerritan egoeraren zuzentze-saioak egin badira ere, beharrezkoa da lan horri ikuspegi zabalago batetik ekitea. Horixe egin nahi du LPP honek, hain zuzen.

En su conexión con la línea de alta velocidad en Zaratamo, se buscará un cruce adecuado con el río Nervión para rectificar la alineación del corredor, lo que obliga a un túnel bajo el monte Malmasín.

Bestalde, oraingo atsedentokiak (espazio irekiak, metropoli parkeak eta ingurumen-garrantzia duten landa-eremuak) sakabanaturik ageri dira, eta traba ugari izaten dira batetik bestera igarotzeko.

La propuesta obliga a un paso bajo la A-8 y las vías de FEVE, que se resolverá con la mínima afección a estas infraestructuras.

1.19.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

La propuesta se completará con un ramal corto de conexión en Basauri, que permita su conexión a la Variante Sur de Mercancías, cara a dotar de accesibilidad de este tipo de transporte al Puerto Autónomo, y una primera fase de explotación en ancho RENFE.

Ekintza Egituratzaile honek, bada, ibilbide naturalen sorta bat osatu nahi du Esparru Funtzionalean, inguruagatik, paisaiagatik edo kulturagatik interesgarriak diren lekuak nolabait josteko asmoz.

1.17.4._ Determinaciones vinculantes

Bi garraiobide mota planteatzen dira sare honetrako:

• Una vez decidida la ubicación de la terminal según lo señalado en la A.E.18, el esquema y configuración básica de la opción escogida, de entre las grafiadas en el plano de ordenación O.2.2, tendrá carácter vinculante respecto a los correspondientes instrumentos de planeamiento.

a) Oinez egiteko ibilbideak, besteak beste:

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.18._ La Estación Intermodal: Abando – San Mamés (AE.18)

• Kaleak eta oinezkoentzako aldeak

1.18.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• Pasealekuak

SIZE=3>En la actualidad una parte de las terminales de autobuses se encuentran dispersas por las calles de Bilbao, lo que representa una importante afección para el tráfico urbano y dificulta la intermodalidad en el transporte. Buena parte de las compañías operan desde la estación de autobuses "provisional" de Garellano.

• Mendiko bide-zidorrak

En la actual ubicación de las estaciones de Abando (ancho RENFE) y la Naja (ancho métrico), el planteamiento de la estación intermodal obliga a la resolución de las conexiones viarias con la A-8. En el esquema ferroviario ello supondría abocar la estación del TAV a la condición de estación término.

• Baso pistak

Nos encontramos con que junto a la estación de autobuses de Garellano, además de contar con buena accesibilidad desde la A-8 y la N-634, se contará también con la disponibilidad de enlazar con el metro y el tranvía, lo que implica su conexión con la Margen Derecha e Izquierda desde un mismo punto. Quedaría, en principio, sin posible conexión en este nodo únicamente la red ferroviaria de ancho métrico, si bien su ubicación permite la prolongación futura de la línea de TAV hacia Cantabria.

• Abelbideak

1.18.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

b) Txirrindularientzako ibilbideak, besteak beste:

El esquema de trazados del sistema de transporte de viajeros, con las confluencias entre distintas líneas que en él se identifican, hace que tanto Abando como San Mamés vayan a resultar, en cualquier caso, ser nodos de comunicación de primer orden. Asegurada la comunicación entre ambas localizaciones por medio del Metro, la conveniencia de la opción por una u otra bien pudiera radicar en la facilidad para dar continuidad a la línea hacia Cantabria y en el encaje de la propia estación teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos existentes, entre los cuales se deberían considerar los siguientes:

• Pasealekuak

1._ Unificación de las líneas férreas y de autobuses en la Estación Intermodal de forma que se facilite el intercambio de pasajeros entre ambos sistemas.

• Bidegorriak

2._ Coordinación en el centro multifuncional de las compañías de autobuses, mejorando la calidad del servicio al usuario.

• Baso pistak

3._ Reducción del efecto en el tráfico provocado por la dispersión de las terminales de autobuses y situándose más próxima a los accesos de la red viaria distribuidora.

• Abelbideak

4._ Potenciación de la actividad en el entorno de la nueva estación. Permitiendo la construcción de nuevos edificios y espacios, en una nueva área de oportunidad para Bilbao.

• LOB zirkuituak

1.18.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

Txirrindulak eta bere bide-sareek alternatiba gisa duten garrantziagatik, horien antolamendua ekintza egituratzaile baten helburua izango da (Bizikletarien-tzako Sarea, EkE.23).

La ponderación de las circunstancias que rodean a las dos posibles ubicaciones, a justificar en cualquiera de los casos en base a estudios y valoraciones técnicas más concretas que las disponibles en la actualidad, precisa una escala de ordenación que no se corresponde con la utilizada en el Plan Territorial Parcial.

Aparteko ahaleginak egingo dira autobus eta trenbideekiko loturak jartzeko.

Siendo patente la escala metropolitana del equipamiento en cuestión y entendiendo la necesidad de un pronunciamiento al respecto en el menor plazo posible, se considera que, en el caso de la alternativa de San Mamés, dicho pronunciamiento debe tener lugar en base a las aportaciones de los diversos actores implicados en la resolución de esta O.E.1 Olabeaga-Basurto, a más tardar y sin que sea impedimento para la elaboración del Planeamiento Pormenorizado del área afectada, en el proceso de redacción del Proyecto de Armonización del Entorno de la Ría que desarrolle este PTP y en cuya delimitación queda comprendida la ordenación urbanística del ámbito Basurto-Olabeaga.

Sareak errepide edota trenbideekin bat egiten duen lekuetan sakon aztertu beharko da haietan aldaguneak paratzeko aukera.

El planeamiento urbanístico buscará la adecuación del conjunto arquitectónico en el entramado urbano.

1.19.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.18.4._ Determinaciones vinculantes

Oinezkoentzako ibilbideei dagokienez, bizikleta-bideen parean luzatuko dira batzuetan, eta bestetan oinez egitekoak izango dira soilik. Nolanahi ere, baliza edo argigarriez hornituko beharko lirateke, batez ere Leku Interesgarriekiko lotuneetan eta Atsedentokietarako sarbideetan.

• La ubicación definitiva deberá justificarse en base a los estudios que se realicen sobre ambas opciones, entre los que se deberán incluir los de su viabilidad técnica, teniendo en cuenta las directrices contempladas en esta AE y en la AE.17.

Bizikletarako bideetan ere balizak eta argigarriak jarri beharko lirateke. Haiekin paralelo, oinezkoentzako ibilbideak luzatuko dira; inguru berean ibilgailuetarako ibilbideekin bat egingo balute, bereizgarri fisikoak ezarri beharko lirateke bien artean, bizikletak eta motordun ibilgailuak elkartu ez daitezen.

• Dada la importancia que la elección de la opción de San Mamés posee cara a la ordenación de la O.E.1, se hace preciso en el planeamiento de desarrollo correspondiente el análisis de la viabilidad tanto de la alternativa en sí misma como del resto de factores externos que pudieran incidir en su elección, entre ellos la propia viabilidad de la localización de Abando.

Baso pistak eta asfaltatu gabeko bideak ez dira inola ere erabilgarri izango lurrorotako ibilgailuetarako, 4x4etarako, quadetarako edo cross zein trialeko motorretarako, horrelakoek ingurumenean eragiten dituzten kalteengatik (higadura eta kutsadura, atmosferikoa zein akustikoa).

• Previsión de la futura continuidad de la línea hacia Cantabria.

1.20._ erriberako parkeak (EkE.20)

Compatibilización

1.20.1._ Eraginpeko eremua eta hasierako egoera

El ámbito afectado por esta Acción Estructurante, en el que deberá acometerse el estudio de la misma, es el siguiente:

Ekintza Egituratzaile hau Bilboko Itsasadarraren inguruetan burutzekoa da. Hiri-berrikuntzarako eremu zeuden lehengo portu eta industri asko Esparru Funtzionaleko beste tokietara aldatu dira. Ondorioz hutsik geratu diren lurzoruak, bestalde, metropoliko erdialdean bertan daude.

• O.E.1 Olabeaga-Basurto

Gaur egun, lurzoru horietan eraberritze prozesua gauzatzen ari da, eta aurreikusita dagoenez, bertan balio erantsi handiko jarduerak, ekipamenduak eta berdeguneak kokatuko dira.

Esta Acción Estructurante forma parte del Ámbito de Armonización del Entorno de la Ría con el fín de compatibilizar de forma integrada el desarrollo de la misma mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de enmarcarla en un proyecto común que garantice su integración con la ordenación del ámbito afectado, de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

Dena den, oraindik ia ez dago ibai-bazterreko parkerik, eta berdegune batzuk baino ez daude, inolako antolamendu bateraturik gabe ezarriak.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.19._ La Red de Itinerarios Naturalísticos de la Malla Verde (AE.19)

1.20.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

1.19.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Ekintza Egituratzaile honek, bada, benetako ardatz berde bat sortu nahi du Itsasadarraren parean, Metropoliko erdialdean, hain zuzen. Horrela, berez garrantzi handikoak diren inguru horiek ingurumen-balioa eskuratuko dute, hiria erakargarriagoa eginez eta hiritarren bizi-kalitatea jasoz.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Esta actuación estratégica no se vincula a una zona concreta del área metropolitana, sino que se trata de una malla de recorridos "amables", de carácter alternativo y blando que comunican entre sí las diferentes áreas de esparcimiento de la Malla Verde o bien sirven para adentrarse en ellas y recorrerlas

Ibai-bazterretako parkeek berebiziko garrantzia izango dute, hiriguneak ibairantz zabaltzeko bide izango direlako, bi elementuen artean aspalditik izan den urruntasuna murriztuz. Izan ere, haiek emango dute, aurrenik, ibai bazterretako hiriguneen irudi berritua.

La actual red de caminos, bidegorris y senderos no ha sido organizada de una forma global para el conjunto de la metrópoli. Aunque ya se han realizado esfuerzos en este sentido en algún municipio, se echa de menos una compatibilización de estos planteamientos desde un ámbito mayor. Esta tarea ha sido asumida desde este PTP.

Ardatz berde honek zenbait leku eta inguru uztartuko ditu:

Por otro lado el sistema de áreas de esparcimiento (espacios libres, parques metropolitanos y Áreas Rurales de Ínteres Paisajistico) se halla desconexo, presentando serias dificultades de paso de un área a otra.

1._ Itsasadarra eta bere ertzak (zubiak eta zaldainak, ditxoak, kaiak, ontziratokiak eta bestelako portu-instalazioak).

1.19.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

2._ Hirietako alde zaharrak eta berriak, eta erdialdean izateagatik kalitate arkitektoniko handia izango duten eraikin berriak.

El objetivo de esta Acción Estructurante es, por tanto, conseguir crear una red de itinerarios naturalísticos que vincule aquellas zonas de mayor atractivo paisajístico, medioambiental y cultural del Área Funcional.

3._ Oraingo berdeguneak eta eraikiko direnak, hala nola haietako zuhaitz-espazioak, lakuak eta aintzira artifizialak, eta kalitatezko hiri-altzariak.

En relación al modo de transporte pueden ser de dos tipos:

4._ Kultur ondarea, batez ere industri arlokoa eta hiriaren historiaren erakusgarriak (lantegiak, tximiniak, mea-kargalekuak, tren-ibilbideak, garabiak).

a) Itinerarios peatonales: pensados para ser recorridos a pie. Entre ellos podemos encontrar:

5._ Horrelako inguruetan izaten ohi diren ekipamenduak: museoak (Guggenheim, Arte Ederretakoa, Itsasadarreko itsas museoa, Teknikari buruzkoa...), Euskalduna Jauregia...

• Calles y zonas peatonales

Arreta handiz aztertuko da berdeguneok lotzeko modua. Ildo horretatik, ibaiaren alde bietan oinezkoen-tzako ibilbideak eratuko dira, eta ahal dela, bizikletaz ibiltzekoak ere.

• Paseos

1.20.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

• Senderos de montaña

Ezkerraldean, Santurtzin ekingo diogu bideari, Arrantza-Portuan eta haren ondoko Parkean. Kirol-aldetik eta Nautika Eskolatik segituz, Portugaleteko Areilza Doktorearen Parkea eta Txurrukaren kaia zeharkatu eta Kanila Parkeraino iritsiko gara. Behin Sestaora helduta, ibilbidea eraikitzekotan dagoen berdegune batean zehar luzatuko litzateke, ibai-ertzeko industrigunearen eta hirigunearen artean. Tarte horretako trenbidea desagertuko da metroa iristearekin batera, eta haren ordez tranbia ezarriko da. Galindo ibaia gurutzatu eta Barakaldoko Desertuan sartuko gara, erabat berritu den inguru batean. Hortik Kadagoaren ibai-ahora bitartean ardatz berde bat zabalduko da, luzera; Itsasadarraren ertzean zehar, Franco-Belga eta Orconeraren mea-kargalekuak zaharberrituek edo Ercrosen "Katedralak" ikuspegi historiko interesgarria azaltzen digute. Zorrotzako muturreko industri ondarearen arrastoetatik Olabeagako ibai-bazterrean zehar jarraitzen da. Han, Euskaldunaren Dikeen inguru berrituak, Itsas Museoak eta Euskalduna Jauregiak goratu egin dute Doña Casilda Parkeraino doan tarte hori; Doña Casilda parkea Abandoibarrara zabaltzen denean, ibilbidea Guggenheim Museoraino luzatuko da, eta bertatik, Uribitarteko kaietan zehar, Udaletxera eta Areatzako Zubira helduko da.

• Pistas forestales

Eskuinaldean ibilbidea Areetako kaian hasten da, eta han Uribe Kostako itsasaldeko pasealekuarekin lotuko da. Itsasadarrean gora, Bizkaia Zubia pasaturik, Leioarekiko mugan agertuko gara. Lamiakon, ibar aldeko eremu zabala HUArentzat erreserbaturik dago; bertatik Itsasadarreko errepidera bitartean berdegune bat prestatuko da eta Udondoko ditxoarekin batera antolatuko da. Hortik Axpeko ditxora iristen da, Sestaoko Muturrarekin eta Metropoliko Bide-Pasealekuarekin lotura egingo duen zubi berrira hain zuzen. Errepide horrek erakarriko ditu Erandioko ibai-bazterreko paseko trafiko gehiena, eta aukera emango du Erandioko tarte hori hiri-kale eta bazterreko pasealeku bilakatzeko. Asua ibaiaren beheko ibarra eta Elorrietako ibai-bazterra igaro ondoren, Deustuko Kanal berrituan gaude, portu-jarduerak bukatzen direnean aisi eta hirugarren sektoreko jarduerak bilduko dituen esparruan, hain zuzen ere. Oinekoentzakoen pasabideetan zehar Zorrotzaurreko penintsulara agertu gara. Alde horretan kokatzekoak dira hirugarren sektoreko jarduera eremuak, egoitza-guneak eta berdegune ugari ere. Hemendik, Deustuko ibaiertza eta Volantin pasealekua zeharkaturik, Udaletxean bukatuko da osteratxoa. Handik, eskura ditugu Areatza eta Alde Zaharra.

• Vías pecuarias

LPPk Itsasadarraren bi aldeetako ertzak hobetzea aurreikusten du, bana horretarako ekintzak zehaztu beharrean, xehetasun horiek garapen-proiektuen esku utzi ditu, antolamendu bateratuago lortze aldera.

b) Itinerarios ciclables: pensados para ser recorridos en bicicleta. Entre ellos podemos encontrar:

Gero, Zazpi Kaleetatik abiatuta, 15. jarduera egituratzailearekin Nerbioiko Ardatzean sortutako lotura-egitura linealari jarraipena eman nahi zaio Bilbon zehar, eta Basaurirantz eta Behe Nerbioiko amaierako zonarantz jarraitu.

• Paseos

1.20.4._ Xedapen lotesleak

• Bidegorris

• Itsasadarraren bi aldeetan etenik izan ez dadin, oinezkoentzako ibilbideak prestatuko dira, eta ahal den neurrian, bizikletarakoak ere bai (EkE.15).

• Pistas forestales

• Ibilbide bat luzatuko da Santurtziko Arrantza Portutik Ezkerraldean zehar. Eskuinaldekoa Areetako kaian hasi eta Bilboko Udaletxearen parera iritsiko da. Hortik Areatzara eta Alde Zaharrera jo ahalko da.

• Vías pecuarias

Bateragarritasuna

• Circuitos de BTT

Ekintza Egituratzaile hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan garatuko da.

Dada la importancia de este medio de transporte con la red alternativa de infraestructuras viales su definición es objeto de una acción estructurante específica (La Red Ciclable AE 23).

1.21._ Itsasadarraren nabigaziorako aukera (EkE.21)

Se buscará, como criterio de especial interés, la conectividad con medios de transporte público, tanto líneas de autobús como ferroviarias.

1.21.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

En aquellos puntos donde se superponga con las tramas viaria y ferroviaria nos encontraremos nodos interesantes que habrán de ser tratados de forma específica.

Bilboko Portuak eta Bilboraino sartzen den itsasadarraren tarteak garrantzi handia izan dute antzinatik, Nerbioiren azken zati hori nabigagarria zelako. Hortik, hain zuzen ere, bertako zubi urriak eta altuak, merkataritza eta industri ontzi handiak pasatzeko modukoak.

1.19.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

Gaur egun industri garaiaren ondorengo gizarteak begirune handiagoa du inguruarekiko, eta horren erakusgarri, Itsasadarrean zeharreko kaiak eta ibai-er-tzak eurak ere tamaina eta irudi samurragokoak azaltzen dira. Ahaztuak ditu, haatik, ibaiak garraio eta aisiarako ematen dizkion aukerak.

Los recorridos peatonales pueden ir en paralelo a los itinerarios ciclables o ser exclusivamente para su recorrido a pie. Debieran ser dotados de balizamiento y señalización informativa, especialmente en su confluencia con los Puntos de Interés o a la entrada de las Áreas de Esparcimiento.

Hala ere, gurean ere sortzen hasi dira ontzi-ibilbide turistikoak edo aisia-bidaldiak. Izan ere, itsasadarraren ertzeko proiektuek ez dituzte aintzat hartu horrelako aukerak, beharbada soilik ibai-bazterretik bertatik an-tzematen direlako. Aurrekoaren adierazgarri, duela gutxi Guggenheim museoko bazterrean metalezko eskailera bat jarri denean, ez da kontuan izan ibaitik eskuragarri izan zedin.

Los itinerarios ciclables también debieran ser dotados de balizamiento y señalización informativa. Van acompañados en paralelo por itinerarios peatonales e incluso pueden compartir el mismo espacio que los itinerarios rodados, en cuyo caso debiera haber una separación física que impida la interferencia con vehículos de tracción motora.

Mundu zabaleko beste "waterfronts" askotan gertatu izan den bezala, ura nahiko garbi egonez gero, paregabeko aukera ematen du garraio eta aisi jardueretarako.

Las pistas forestales y caminos sin asfaltar en ningún caso tendrán la consideración de Itinerarios rodados para vehículos todoterreno, 4x4, quads o motocicletas de cross o trial, por el fuerte impacto que tienen para el medio físico en cuanto al incremento de la erosión y de la contaminación sonora y del aire.

1.21.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.20._ Los parques de ribera (AE.20)

Ekintza Egituratzaile honek, egoerari aurrea harturik, berez azaleratzen ari den joera bat antolatu nahi du, ahalik eta atarramentu handiena lortu nahirik.

1.20.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Hortaz, bai Ezkerraldeko merkataritza eta industri portua, baita Eskuinaldeko kirol portua eta hondartzak ere, Nerbioiren Itsasadarreko erabilerei eta garraio jarduerei lotuko zaizkie, Bilboko inguru hori baita, hain justu, Metropoli aldeko bihotza eta muina.

SIZE=3>Esta actuación estratégica se localiza en el entorno próximo a las márgenes de la Ría de Bilbao. Se trata de un espacio de renovación urbana en el que una gran parte de las tradicionales actividades industriales y portuarias han sido trasladadas a otras zonas del Área Funcional dejando así unos terrenos vacantes cuya característica primordial es su máxima centralidad.

Ildo beretik, harira dator hiriaren erakusgarri den elementuren bat sortzea, oraingo Bilboren bereizgarri den zerbait, alegia. "Ibaibus" edo "ibaitaxi" izan litezke, adibidez, metropoliaren irudi eta ekonomia berrien behatoki.

En la actualidad estos espacios se encuentran en proceso de transformación, estando prevista la ubicación de actividades de alto valor añadido, equipamientos y zonas verdes.

Iradokizun gisa, geltokiak ikur moduko elementuek (uretako edo lehorreko garabiak, industri arkeologiaren hondarrak...) iraun duten lekuetan paratuko lirateke; halaber, ontzi anfibioak erabiliko balira (Hovercrafts), lehorreraino sar litezke, eta bidaiariak bertan utzi.

La mayor parte de estos parques de ribera todavía no existen, limitándose a unas pocas zonas verdes sin un tratamiento integral adecuado.

Aurrekoa hori pizgarri bat litzateke portu aldean aisi guneak eta hotelak sor daitezen, inguruetan era askotako erabilerak eta jarduerak sustatuz eta metropolia egun guztian bizirik agerraraziz.

1.20.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

Itsasadarra nabigagarria izateak bide ematen du aisi jarduerak eta ingurua birgaitzea oztopatuko ez luketen bestelako erabilerak ere sustatzeko, itsasotik ibai-ertzetaraino iritsi ahal izateak ematen dituen aukera guztiak aprobetxatuz.

El objetivo de esta Acción Estructurante es, por tanto, conseguir crear un autentico eje verde que estructure el recorrido de centralidad metropolitana que supone la Ría, de manera que estos espacios de mayor protagonismo tengan, por añadidura, un valor ambiental que aumente el atractivo de la imagen urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Ez da burutuko Euskalduna Jauregiraino nabigatzea eragozten duen ekimenik, nahiz eta gaur egun Zubi Eskegiaren altuera eragozpena izan litekeen alde horretatik. Bakarrik onartuko da nabigagaritasuna nolabait murriztea hala aurreikusten bada Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Proiektuan.

Estos parques de ribera van a tener una importancia decisiva ya que ejercerán el papel de elementos que abran los diferentes núcleos urbanos al frente de agua, terminando así con la tradicional incomunicación entre las áreas residenciales y los espacios fluviales. Serán, por tanto, la antesala a esas nuevas "caras" de los núcleos urbanos ribereños.

1.21.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

Los tipos de espacios y lugares que este eje verde va a relacionar serán:

Nahiz eta Ekintza Egituratzaile honek ez duen antolamendurako irizpide zehatzik ezartzen, lagungarri litezkeen zenbait irizpen eta estrategia azaltzen ditu:

1._ La ría y sus bordes (puentes y pasarelas peatonales, dársenas, muelles, embarcaderos y otras instalaciones portuarias).

1._ Itsasadarra –eta beraz, merkataritza, industri eta kirol portuak ere- garraio eta aisiarako azpiegitura bat dira.

2._ Cascos urbanos históricos y modernos junto a las nuevas construcciones que por su centralidad serán de gran calidad arquitectónica.

2._ Aukeratutzen diren ibai-ibilgailuak Bilboren erakusgarriak izango dira, eta ingurua errespetatuko dute.

3._ Zonas verdes actuales y de nueva creación con sus correspondientes especies forestales, lagos y estanques artificiales y mobiliario urbano de calidad.

3._ Ibaian zeharreko ibilaldia ondoko elementu hauei lotuta egongo da: museoak; lan, kultur eta aisi instalazioak; industri arkeologiaren elementuak; zubiak eta Itsasadarraren ertzetako parkeak.

4._ Patrimonio cultural, fundamentalmente industrial como hitos de la historia de la ciudad (factorías, chimeneas, cargaderos de mineral, trazados ferroviarios, grúas).

4._ Ibilaldiak paisaiaren eta inguruaren irudi bateratu bat eman behar du.

5._ Equipamientos, al ser estos espacios de localización preferente de instalaciones de este tipo, tales como museos (Guggenheim, Bellas Artes, Marítimo de la Ría de Bilbao, de la Técnica...), Palacio Euskalduna, ...

5._ Itsasadarreko ingurua hiru fasetan lehengoratuko da:

Se tendrá especial cuidado en resolver la continuidad entre estos espacios de manera que se creen a ambos lados de la ría siempre unos recorridos peatonales y en la medida de lo posible para bicicletas.

1) Lehenengo pausuak: ingurumena lehengoratzea eta irudia hobetzea. Ordurako ibilbideak egin daitezke.

1.20.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

2) Prozesuak aurrera egin ahala ertzetan eta barrualdean jarduera gune berriak sortuz joango.

En la margen izquierda comenzamos el recorrido en Santurtzi, en torno al Puerto Pesquero y al Parque adyacente. A través de la zona deportiva y la Escuela de Náutica se conecta con el portugalujo parque del Dr. Areilza y el muelle de Churruca, que se prolonga en el Parque de la Canilla. En Sestao el recorrido seguiría por el corredor verde previsto entre la zona industrial del borde de la ría y el núcleo urbano, por el actual trazado del ferrocarril, que con la construcción del metro, sería sustituido por un tranvía. Tras cruzar el río Galindo se entraría en la nueva zona de el Desierto de Barakaldo, con el gran parque y zona de equipamientos en el entorno de la Dársena de Portu. Desde aquí, hasta la desembocadura del Kadagua, se continuaría por un eje lineal verde por la ribera de la Ría, donde la recuperación de los cargaderos de mineral de la Franco-Belga y la Orconera, o "la Catedral" de Ercros nos dan una interesante perspectiva histórica. A través de la punta de Zorrotza, donde encontramos interesantes ejemplos de patrimonio industrial, se continúa por la ribera de Olabeaga. La recuperación del entorno de los Diques de Euskalduna, el establecimiento en el lugar del Museo Marítimo y el Palacio de Euskalduna han revalorizado este espacio como zona de esparcimiento conectada con el Parque de Doña Casilda y su futura ampliación prevista en la operación de Abandoibarra, prolongando este itinerario hasta el Museo Guggenheim. Desde éste hasta el Ayuntamiento y hasta el puente del Arenal, el recorrido por la ribera se realizará por los muelles de Uribitarte.

3) Ingurumenaren eta irudiaren lehengoratze osoa.

En la Margen Derecha el itinerario comienza en el Muelle de Las Arenas, donde enlaza con el recorrido litoral de Uribe-Kosta. El paseo remonta la ría, a través del Puente Bizkaia, hasta el límite con Leioa. En Lamiako, el gran espacio de la Vega está reservado para la E.D.A.R. en la que se prevé una franja de espacio verde entre ella y la carretera de la ría, espacio que será ordenado íntegramente con la dársena de Udondo. Desde ésta se pasa a la dársena de Axpe, punto en el cual arranca el nuevo puente de comunicación con La Punta de Sestao y la Vía Paseo Metropolitano. La construcción de este eje viario va a permitir liberar de la mayor parte de los tráficos de paso de la ribera de Erandio y su recuperación como calle urbana, con posibilidad de realizar un paseo de borde. Tras pasar por la vega baja del río Asua y continuar por la ribera de Elorrieta, se llegaría al nuevo espacio del Canal de Deusto, que liberado de las actividades portuarias, va a ser recuperado como zona de ocio y actividad terciaria. Atravesando el Canal por las pasarelas peatonales llegamos a la península de Zorrozaurre. En esta zona está prevista la implantación de actividades terciarias y residenciales, acompañadas de abundantes zonas verdes. Desde aquí y a través de la ribera de Deusto y el Campo del Volantín, se podrá completar el recorrido peatonal hasta el Ayuntamiento, y desde él acceder al Arenal y al Casco Viejo.

1.22._ Itsasontzi handien atrakalekua getxon (EkE.22)

El PTP contempla la mejora del borde fluvial sin definir las actuaciones concretas postergando las actuaciones de detalle a proyectos de desarrollo para facilitar la mejor solución al conjunto de la ordenación.

1.22.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

Posteriormente, a partir del Casco Viejo, con la AE.15 se pretende continuar la estructura lineal de unión generada en el Eje del Nervión, a través de Bilbao, y proseguirla hacia basauri y la zona final del bajo Nervión.

Ekintza hau Algortako kontradikean gauzatuko da, Getxoko Kirol Kaiaren ondoan; gaurko jardueren osagarria izango denez, ez die horiei inolako eragozpenik eragingo.

1.20.4._ Determinaciones vinculantes

Atrakalekua, esan bezala Algortako Kontradikean egitekoa, Abrara begira dagoen aldean eraikiko litzateke, Bilboko portuan lehorreratzen diren bidaiari-ontziak bertan biltzeko. Ekintza mesedegarria litzateke Santurtziko atrakalekurako, horrek berezkoagoak dituelako merkataritza jarduerak.

• Resolver la continuidad a ambos lados de la ría siempre con recorridos peatonales y en la medida de lo posible para bicicletas.

1.22.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

• Recorrido desde el Puerto pesquero de Santurtzi en la margen izquierda y desde el muelle de las Arenas en la margen derecha hasta el Ayuntamiento, y desde él acceder al Arenal y al Casco Viejo.

Honako proposamen honen bidez bereizi nahi dira, Bilboko Portuan bertan, salgaien eta bidaiarien joan-etorriak, gaur egun guztiak gertatzen baitira Santurtziko kaian. Erraztuko litzateke, bada, bidaiariek metropolira hurbiltzeko egin beharreko bidea.

Compatibilización

Bilbo zerbitzu-hiri gisa bultzatzeaz gain jarduera askotako toki bilakatu nahi da, turismoari irekia, baina asmo hori gauzatzeko zenbait betekizun bete behar dira, haietako bat bidaiarien itsasontzientzako atrakaleku bat izatea, eta horregatik proposatzen da, hain zuzen ere, Algortako kaia zabaltzea.

Esta acción forma parte del Área de Compatibilizacion de la Ordenación del Entorno de la Ría con el fin de compatibilizar de forma integrada la ordenación de dicha área mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación.

Getxon turismoa ez da izan jarduera arrotz bat, bereziki kostaldean, beraz, leku hau egokiena da euskal kostara hurbiltzen diren bidaiariak hartzeko.

SIZE=3>1.21._ Navegabilidad de la Ría (AE.21)

1.22.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.21.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Proiektuaren zehaztapenak ez du azpiegitura handien beharrik, atrakatze-maiztasuna programatu egin behar delako. Izan ere, ontzi mota hauek behar duten zerbitzuak bi baldintza baino ez ditu bete behar: bidaiarien untziratze-lehorreratzea eta materialen hornikuntza.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">El entorno del Puerto de Bilbao, entendiendo la Ría hasta Bilbao como parte de él, ha debido, a lo largo de la historia, su desarrollo a la posibilidad de ser recorrido a través de su cauce fluvial. La escasez y altura de sus puentes se deben, en gran medida a la necesidad de permitir el paso a grandes naves de carácter industrial y comercial.

Helburu berarekin, aztertzekoa da Getxoko errepide nagusietatik Portura doazen sarbideak hobetzea, udalerria jada aisi gune denez egoerak okerrera egin lezake eta.

Hoy en día, con la transformación de los muelles y bordes de Ría en representantes característicos de la nueva sociedad postindustrial, mucho más consecuente con el medio ambiente y menos agresiva (en tamaño y estética) con el entorno, se han olvidado las enormes posibilidades que el cauce de agua ofrece para el transporte y el ocio.

Atrakaleku berrira metropolira noizbehinka hurreratzen diren itsasontziek erabiliko lukete soilik. Beste alde batetik, Portsmouth-Bilbo bidaia egiten duen ferrya ez da auto asko eramateko gauza, beraz Santurtziko kaia erabiliko luke, orain arte bezala.

De manera natural, están empezando a aparecer negocios de recorrido turístico en barco, navegaciones de ocio, etc. De hecho, se está apreciando una cierta falta de previsión en los proyectos de borde de Ría (que, por cierto, sólo se observan correctamente desde ésta) a este respecto. Recientemente se ha ubicado una escalinata metálica en la esquina del museo Guggenheim, que no había previsto ningún tipo de accesibilidad desde el cauce fluvial.

1.22.4._ Xedapen lotesleak

Resulta evidente que, como ha sucedido en tantos otros "waterfronts" por el mundo, en cuanto el cauce de agua se encuentra aceptablemente limpio, constituye un recurso de ocio y transporte inigualable.

Aztertu beharko da nola lotu Getxoko bide nagusiak Portuarekin.

1.21.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

1.23._ Bizikleta-Sarea (EkE.23)

El objetivo de esta Acción Estructurante es adelantarse en el tiempo y prever una situación que está ocurriendo de forma natural, para ordenarla y poder sacarle el máximo partido.

1.23.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

Se intenta que el Puerto Comercial y el Industrial en la margen izquierda y el Deportivo y las playas en la derecha queden vinculados en uso y transporte al corazón del Bilbao Metropolitano que constituye la Ría del Nervión.

Garapen jasangarriaren alde eginda, hainbat herri-instituzio neurriak hartzen ari dira hiria abegikorragoa izan dadin eta bizi-kalitate hobea izan dezan. Horien artean azpimarratzekoa da autoen kaltean oinezkoei eskaintzen zaien espazioa, gero eta zabalagoa, edo bestelako garraiobideak –publikoak zein ez- sustatzeko politikak.

La posibilidad de contar con un elemento de idiosincrasia bilbaína moderna (sólo existente en Bilbao) como una "ibaibús" o "ibaitaxi" sería absolutamente coherente con el nuevo enfoque que están tomando la imagen y economía de la metrópoli.

Gure inguruko herrialdeen ereduari helduz, Bizkaiko Foru Aldundia bizikleta sartzen ari da trafiko-politikan, batetik motordun ibilgailuek ekonomian, ingurumenean edo gizartean bertan eragiten dituzten arazoak gutxitzearren, eta bestetik, merkea izateaz gain ingurumenarentzat eta gizartearentzat ere onuragarria eta berdintzailea delako. Hala dago jasota Bizkaiko Errepideen Arloko Lurralde Plana 1999-2016 izenekoan.

Se plantea como apunte la posibilidad de que las paradas fueran elementos característicos, como grúas (dentro o fuera del agua) o piezas de arqueología industrial, y la opción de utilizar Hovercrafts, que al ser anfibios, pueden discurrir por tierra y dejar a sus pasajeros de forma elegante en suelo firme.

Ekintza hau Bilboko Metropoliko Esparru Funtzional guztira zabalduko da, bizikleta garraiobide alternatibo bezala bultzatuko duen bide-sarea osatzeko asmoz.

Esto, además, favorecería la creación en el puerto de actividades de ocio u hoteleras, combinándose usos en todo el entorno y dando una mayor flexibilidad de actividades al conjunto metropolitano las veinticuatro horas del día.

Gaur egungo bidegorrien sarea zatikakoa da, barne loturarik gabea. Aldundiko Herri Lan eta Garraio Saila prestatzen ari den Bizikletaren Planak sare antolatuago bat moldatuko du Bizkaiko Lurralde Historiko osoarentzat.

En cuanto a la navegabilidad de la Ría, cabe perfectamente el contemplar el uso fluvial tanto para el ocio como para otras actividades que compatibles con la regeneración pretendida, optimicen la accesibilidad marítima que brindan sus márgenes.

1.23.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

Ninguna actuación futura en la ría eliminará la navegabilidad de la Ría hasta el puente de Euskalduna, hoy condicionada por la altura del Puente Colgante con la salvedad de aquellos ámbitos en los que se admitiría una reducción de dicho navegabilidad a través del proyecto de Armonización del entorno de la Ría.

LPPk helduleku gisa hartu du Bizikletarako Plan Zuzendaria, eta metropoliko udalerrien arteko ibilbideak gehitu dizkio, Esparru Funtzionalaren barruan egiteko modukoak.

1.21.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1.23.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

Esta Acción Estructurante no define de manera precisa las características de ordenación, aunque si orienta mediante unas pautas y establece una posible estrategia, de la manera siguiente:

Proposatzen den hiriguneen arteko sareak honako egiteko hauekin osatuko da:

1._ Considerar el cauce de la Ría, y por extensión los puertos comercial, industrial y deportivo, como una infraestructura de transporte y ocio.

• Txorierriko erdialdeko hirigune guztiak bidegorri batez lotzea. Oraingo Errepide Nazionala hiri-errepide gisa egokitzeak aukera emango du beste bidegorri bat eratzeko Txorierriko erdialdean zehar.

2._ Crear unos vehículos fluviales característicos de Bilbao y respetuosos con el medio ambiente.

• Bidegorri bat sortzea Txorierriko Ipar errepideari lotua, EkE.6an azaldu bezala.

3._ Vincular el recorrido fluvial a los museos, instalaciones culturales, de trabajo y de ocio, elementos de arqueología industrial, puentes y parques del borde de la Ría.

• Lehentasuna emango zaio Itsasadarraren pare eta Metropoli Ardatzari loturik Bilbotik Getxora joango den bidegorriari. Lotura izango luke, halaber, Leioako Campusarekin.

4._ Entender el recorrido fluvial como una unidad paisajística y un recorrido visual unitario.

•&#9;Plentzian aurreikusten den bidegorria Gorlizeraino luzatu, eta bideragarri jotzen bada, Lemoiz eta Armintzaraino ere bai. Hango aldean bidegorria Basordasen planteatzen den Gaikako Aisi Gunean bukatuko litzateke.

5._ Recuperar ambientalmente la ría en tres etapas:

• Bidegorri bat sortzea Sopelana-Urduliz-Plentzia ibilbidean.

1) Principio de la recuperación ambiental y maquillaje superficial: se puede empezar a usar como recorrido.

• LOBetarako ibilbide balizatu bat prestatzea Plentziako itsasadarraren ertzean zehar; Butroeko gazteluraino iritsiko litzateke, eta bertan bat egingo luke oraingo ibilbidearekin.

2) Sigue el proceso de recuperación y se empiezan a instalar actividades en sus bordes e interior.

• Ugao-Miraballeseraino planteatu den bidegorria bi adarretan banantzea: bata Arrankudiagaraino eta bestea Zeberioraino.

3) Recuperación ambiental y superficial total.

1.23.4._ Xedapen lotesleak

SIZE=3>1.22._ Atraque para grandes buques en Getxo (AE.22)

• Metropoliko Ardatz berriak, oinezkoentzat prestatuak, aukera emango luke bizikletaz ere ibiltzeko. Bizikletarako azpiegitura horrek, ordea, ez luke bakarrik balioko aisi jardueretarako, edo ibaiertzetatik eta berdeguneetatik ibiltzeko; izan ere, beste garraiobide bat litzateke hiriko egunerokoan erabiltzeko, eta halaxe jasoko luke Ibaia Harmonizatzeko Proiektuak.

1.22.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistema Orokorrak ziurtatu beharko du sareak jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, azpiegituraren trazadura zeharkatzen diren eremuen antolamendura moldatuko denik.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">La Actuación se localiza en el Contramuelle de Algorta junto al Puerto Deportivo de Getxo, como actividad complementaria a la actividad actual pero sin interferir en la misma.

1.24._ Itsasadarraren hobekuntza hidraulikoa (EkE.24)

El muelle de atraque se situaría en la cara del Contramuelle de Algorta que da frente a El Abra con el fin de acoger los buques de pasajeros que atraquen en el Puerto de Bilbao, mejorando el actual punto de atraque de Santurtzi de marcado carácter comercial.

1.24.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

1.22.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

Nerbioi ibaia Itsasoratzen den tokitik Abusu auzoraino uholde arriskua handia da Bilboko Itsasadarreko hainbat puntutan, 1983an ikusi zen moduan. Uholdeak Aurreikusteko Osoko Planak eta beste zenbait alorreko planetan egiten diren iradokizunak ez dira bete, ordea. Areago, hirigintza arloko ekimenek eta proiektuek asaldatu egiten dituzte Itsasadarraren ezaugarri hidrologikoak, arriskuak larriagotuz.

La propuesta que aquí se plantea, persigue separar en la zona portuaria de Bilbao el transito de viajeros del de mercancías, actualmente para los dos tipos de actividades se cuenta con el muelle de Sarturtzi, claramente mejorable desde el punto de vista de aproximación del viajero al área metropolitana.

1.24.2._ Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

Dentro del proyecto general de ofrecer Bilbao como una ciudad de servicios con actividades diversas, y abierta al turismo, debe tratar de cuidar todos los aspectos que afecten a esas circunstancias, razón por la que se propone la ampliación del muelle de Algorta para acoger el atraque de los barcos de pasajeros.

Uholderako arriskuak aurreikustearren, LPPk beste azterketa hidrauliko batzuek egindako aholkuak bere eginda honako hauek proposatzen ditu:

Getxo cuenta con una verdadera tradición turística, especialmente en su frente costero, convirtiéndose en el punto más adecuado para recibir al viajero marítimo en su visita a la costa vasca.

• Ingurumenaren ezaugarriak azterturik aldizkako dragatze-lanak egitea ibilguaren egoera hobetzeko, horrela itsasadarreko hondaleak ez luke-eta aldaketa nabarmenik izango, bereziki San Anton zubitik Udaletxeko zubiraino tartean.

1.22.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

• Arroketan 1.270 m3/s-ko kapazitatea duten desbideratze-tunelak zulatzea, ibaiko ur emariari badaezpadako ibilgua eskaintzeko. Tunel bakoitzak 9 m inguruko altuera izango luke, eta 3 bat km luze Abusuko ebakitik Olabeagako ibaiertzera bitartean.

Para la definición del proyecto no parece oportuna una gran infraestructura ya que la frecuencia de atraques debe ser programada en el tiempo. Las necesidades que se prevén para este tipo de embarcaciones vienen condicionadas exclusivamente por el embarque y desembarco de las personas y el abastecimiento de material.

• Deustuko Kanala irekitzea eta Zorrotzaurreko penintsula uharte bihurtzea. Tunelek Itsasadarreko ibilgua bera izango lukete gainezkabide, eta oraingo Kanaleko ibilguak itsasadarraren urak bideratuko lituzke.

Para ello habrá de estudiarse la accesibilidad al Puerto desde las vías principales de Getxo de forma que no se produzca un empeoramiento de la situación actual al ser un punto de atracción en tiempo de ocio.

Soilik hiru alternatiba horiek gauzatuz lortuko da Itsasadarrak gainezka ez egitea Alde Zaharraren parean.

Este nuevo muelle de atraque daría servicio exclusivamente a los cruceros de pasaje que esporádicamente recalan en la metrópoli. Al no tener capacidad de desembarco masivo de automóviles el ferry que actualmente cubre la línea Portsmouth – Bilbao seguiría utilizando los muelles de Santurtzi.

Komenigarria litzateke Itsasadarreko Ibilgua Lehengoratzeko Plana prestatzea, eta haren bidez honako hauek aztertzea eta zehaztea: oraingo egoera, lortu beharreko helburuak, sedimentuak tratatzeko lanak eta azpiegiturak, ezarri beharreko arauak eta ekimenerako epeak eta baliabide ekonomikoak.

1.22.4._ Determinaciones vinculantes

1.24.3._ Antolamendua: helburuak eta irizpideak

Habrá de estudiarse la accesibilidad al Puerto desde las vías principales de Getxo.

Abian dauden hirigintza lanek ziurtatu beharko lukete oraingo ur emaria isur daitekeela. Beraz, ez li-tzateke gauzatu beharko ibilgua okupatuko duen ekimenik, non eta dagokion azterketa hidrologikoak bermatzen ez badu lan horiek ez dutela nabarmen aldaraziko ur azalaren egoera Itsasadarrean zehar.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.23._ La Red Ciclable (AE.23)

Tuneletako ahoetan eta hustubideetan egiten diren hirigintza lanetarako lurzoruak erreserbatu beharko dira, Abusuko Parkean eta RENFEren Olabeagako geltokiaren parean tunelen sarbideak eta aterabideak behar bezalako neurrikoak izan daitezen (37 eta 45 m-ko zabalerak, hurrenez hurren). Dena den, zabalera neurriak eta bestelako ezaugarri teknikoak lanen hasierako azterketa teknikoan zehaztuko lirateke.

1.23.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Hasierako proiektuan hartzen diren erabakiak aldatu ahalko dira, baldin eta arrazoituta badaude dokumentu tekniko batean eta dauden beste azterketekin alderatzen badira, eta hala ondorioztatuko da Harmonizazio Proiektuan.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">En su compromiso por el desarrollo sostenible diversas instituciones públicas están tomando medidas orientadas a hacer más habitable la ciudad y a mejorar su calidad de vida. Entre ellas cabe destacar todas las orientadas a dotar de mayor espacio al peatón frente al coche y las encaminadas a potenciar el transporte público o de otros medios alternativos como la bicicleta.

Deustuko Kanala irekitzen den arte ez litzateke lurzorurik okupatu beharko irekiera-gune horretan.

Siguiendo la estela de los países de nuestro entorno la Diputación Foral de Bizkaia está introduciendo la bicicleta en sus políticas de movilidad, precisamente, para tratar de superar los problemas que causa el tráfico de vehículos a motor (económicos, ambientales y sociales) y aprovechar un recurso que es barato, benigno ambientalmente y equitativo desde el punto de vista social. Así ha quedado reflejado en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 1999-2016.

2._ EKIMEN ESTRATEGIKOAK

La actuación se localiza en la totalidad del Área Funcional del Bilbao Metropolitano en donde se pretende establecer una red ciclable mallada que permita convertir a la Bicicleta en un medio de transporte alternativo.

SIZE=3>2.1._ Olabeaga – Basurto (EE.1)

En la actualidad existe una red de bidegorris muy fragmentada e inconexa. El Plan Ciclable en redacción por el Departamento Foral de Obras Públicas y Transportes ha diseñado una red mejor organizada para el conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia.

2.1.1._ Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

1.23.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY"> Ekintza hau Bilboko udalerri mugartean gauzatuko da, eta funtsezkoa da metropolia egituratzeko, behar-beharrezkoa baita Metropoliko Bide-Pasealekua eraikitzeko. Ardatzaren eta Bilboko Zabalgunearen arteko lotunea izango da, beraz, erabakigarria da hiria Itsasadarreko eremuetara hedatu dadin.

Oso eraikin adierazgarriak daude inguru horretan: San Mames, Basurtoko Ospitalea, Miserikordia Etxea eta Industri Ingeniaritzako Eskola.

El PTP toma como base la red definida en el Plan Director Ciclable, complementando la misma con determinados recorridos de carácter supramunicipal en el ámbito de su área funcional.

Metropoliko hiri-garapenaren une honetan, horrenbeste jarduera berezik inguru berean bat egiteak hiru arazo mota dakartza:

1.23.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

1._ Inguru horretarako irispideak gainezka daude.

La red interurbana propuesta se complementa con los siguientes aspectos:

2._ Topografikoki behatoki aparta den toki horretan, hiriak traba gaindiezina du Metropoli eta Itsasadarrerako bidean.

• Conectar todos los núcleos centrales del Txorierri mediante un bidegorri La reconversión a vialidad urbana de la actual Carretera Nacional permitirá crear un bidegorri que discurra de manera central al Txorierri

3._ Lurraldeko zerbitzugune nagusia izateagatik, ekipamendu handiak Bilboko barnealdean bildu izan dira. Joera hori orain arteko aglomerazio-ereduan eraginkorra izan bada ere, arazoak dakartza gaur egun. Ekipamenduek metropoli berriaren egitura hornitu eta ahalbideratuko dute, baina era berean, irispide egokiak beharko dituzte hala izan dadin.

• Bidegorri ligado al Vial Norte del Txorierri, de acuerdo a lo especificado en la A.E.6.

Bestalde, badaude bi faktore metropoliko inguru honetan mugikortasuna aldarazi dutenak. Batetik, metroaren 1. eta 2. lineek nabarmen hobetu dute garraio publikoa. Bestetik, kontuan hartzekoa da proiektu bat egin behar dela Bilborako sarbidea Bihotz Sakratutik kentzeko eta horren ordez beste bat eraikitzeko, horri esker eragotzi egingo bailitzateke autopisten sistema arinak metropoliko eta hiriguneko errepideetan luzatu dadin.

• Priorización en la ejecución de un eje ciclable entre Bilbao y Getxo por la Ría vinculado al del Eje Metropolitano y conectado, por otro lado, al Campus de Leioa

2.1.2.- Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

• Prolongar el bidegorri previsto a Plentzia hasta Gorliz y, tras analizar su viabilidad, desde aquí llevarlo a Lemoiz y Armintza para terminar en el proyectado Parque Temático de Ocio de Basordas.

Ekimenaren arrazoia eremuko lurzoruek betetzen duten kokaleku estrategikoan datza, Ardatzeko muturraren eta hiriaren arteko kontza izango baitira, eta gainera, Itsasadarraren Hiri-Berrikuntzarako Eremuetako bat izango lirateke.

• Realizar un bidegorri alternativo para el recorrido Sopelana - Urduliz – Plentzia.

Bi dira helburu nagusiak: batetik hirigunea Itsasadarrerantz zabaltzea eta Itsasadarraren eta egoitza-guneen betidanik izan den lotura eza zuzentzea, eta bestetik, metropoliko ekipamenduak gaur egun lehiakorragoak diren lekuetan ezartzea.

• Realizar un recorrido balizado para BTT por el borde de la ría de Plentzia hasta el Castillo de Butrón, conectando allí con el recorrido ya existente.

Hau ezin izango da bakarkako ekimen gisa burutu; aitzitik, beste batzuekin batera gauzatu beharko da.

• Prolongar el bidegorri previsto a Ugao-Miraballes en dos ramales: uno hasta Arrankudiaga y otro hasta Zeberio.

2.1.3.- Antolamendua: helburuak eta irizpideak

1.23.4._ Determinaciones vinculantes

Aukeratzen den kokalekua edozein delarik ere, Ekimen Estrategikoak oinarrizko helburu batzuk bete beharko ditu:

• Incorporar a la concepción peatonal del nuevo Eje Metropolitano el modo ciclable posibilitando el uso de la bicicleta en los nuevos desarrollos urbanos no sólo vinculado al ocio, en recorridos ligados a márgenes y zonas verdes, sino como medio de transporte en relación directa con la actividad urbana de estos ámbitos, lo que se trendrá en cuenta en el Proyecto de Armonización de la Ría.

2.1.3.1.-

• Mantener la continuidad entre los municipios colindantes a través del sistema de Compatibilización Global de Planeamientos, sin perjuicio de que el trazado del vial sea ajustable a la ordenación de los ámbitos que atraviesa.

Zehaztu beharko da zein diren lehengoratzeko eremuak. Horietarako proposatzen den helburuak kontuan izango du non dauden kokaturik eta, gainera, bertan irekiko dela hirigunea Itsasadarreko uretara.

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">1.24._ Mejora Hidráulica de la Ría (AE.24)

Erabilera aldetik, lurzoruek jarraipena emango diete Zabalguneko egoitza-guneei, hirugarren sektoreko eta merkataritzako jarduerekin nahastuta, LPPren ereduko erabilera mistoen ildotik.

1.24.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

Aztertuko da, orobat, zein den era egokiena eta arrazoizkoena Metropoliko Bide-pasealekua ekimen honek eratzen duen egiturarekin edo Kale Nagusiarekin lotzeko eta, azken batean, EE.2an azaldu diren ardatz nagusiei jarraipena bermatzeko.

SIZE=3>La Ría de Bilbao desde su desembocadura hasta el barrio bilbaino de la Peña presenta en algunos puntos graves riesgos de inundación como bien se pudo comprobar en agosto de 1983. El Plan Integral de Prevención de Inundaciones y otros estudios sectoriales posteriores han señalado diversas actuaciones para corregir estos riesgos, pero éstas no sólo no se han llevado a cabo sino que nuevas actuaciones urbanísticas y proyectos están contribuyendo a dificultar la hidraulicidad de la Ría y por tanto a incrementar estos riesgos.

Edonola ere, Olabeaga eta Zorrotzaurreko ibaiertzak proiektu berean ukituko dira. EE.2.

1.24.2._ Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

2.1.3.2.-

En el PTP se recogen algunas alternativas de actuación realizadas por estudios hidráulicos cuyo objetivo es la resolución de la inundabilidad de la Ría; las actuaciones que se proponen son las siguientes:

Orain arte azaldutakoa burutzeko, San Mames futbol-zelaia lekuz aldatu beharko litzateke. Hala ere, inguru berean berreraikiko balitz oztopatu egingo luke hirigunea Itsasadarreko uretaraino hedatzeko asmoa, eta horixe da, hain zuzen ere, ekimenaren helburu garrantzitsuenetako bat, konponbidea ekimenaren azterketa xeheago batean izan beharko lukeena.

• Mejora del cauce actual, tras un análisis desde un punto de vista medioambiental, mediante un dragado general periódico que regularice el fondo de la Ría, especialmente entre el puente de San Antón y el Puente del Ayuntamiento.

2.1.4.- Xedapen lotesleak

• Construcción de túneles de desvío excavados en la roca que supongan un cauce alternativo de 1.270 m3/s a fin de repartir el caudal actual. Estos tendrían una altura aproximada de 9 m y una longitud aproximada de 3 km. trazados desde la corta de La Peña hasta la ribera de Olabeaga.

° EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.1.3.1 atalean azaldutako helburuak eta irizpideak.

• Apertura del Canal de Deusto transformando la Península de Zorrozaurre en una isla, dejando el lecho actual de la ría para el desagüe de los túneles de desvío propuestos y el lecho del Canal actual para el desagüe de la propia Ría.

° Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, fitxa honetako dokumentazio grafikoan irudikatuak, orientagarriak dira.

Estas tres acuaciones conjuntas representan la única alternativa que garantiza evitar los riesgos de desbordamiento de la Ría a su paso por la zona del Casco Viejo.

° EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako fitxetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita fitxa honetako ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan:

Es recomendable redactar un Plan de Recuperación del Cauce de la Ría, con diagnóstico de situación, fijación de objetivos, definición de actuaciones e infraestructuras de tratamiento de los sedimentos, desarrollo de las bases normativas necesarias y programación temporal y económica.

•&#9;EkE.1: "Metropoliko Bide-Pasealekua".

1.24.3._ Objetivos y criterios para la ordenación

• EkE.2: "Bilborako irispide berrian Olabeagan. Bilboko Atea".

Las actuaciones urbanísticas en curso deberán respetar la capacidad de desagüe del cauce actual, por lo que no deberán autorizarse aquellas obras que supongan una invasión del cauce a menos que se justifique, mediante estudio hidráulico correspondiente, que dichas obras no dan lugar a sobreelevaciones significativas de lámina en ningún punto de la Ría.

&#9;_ EE honetan Bilborako irispide berria burutzeko era bateratu bat bilatuko da, EE.2rekin batera ("Zorrotzaurre"), eta beste horrenbeste egingo da horrek ekar litzakeen ondorioen inguruan.

Las actuaciones urbanísticas que se realicen en las zonas de las bocas de entrada y de salida de los túneles deberán prever la reserva de suelo que permita la implantación de las obras de toma y descarga de dichos túneles en el Parque de la Peña (una anchura de 37·m) y en la ribera de Olabeaga a la altura de la estación de RENFE (una anchura de 45m).

•&#9;EkE.14: "Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian".

Se podrán adoptar variaciones a las soluciones tomadas como condicionante de partida, siempre que haya otro documento técnico que las justifique y tras contrastar los distintos estudios elaborados, lo que se tendrá en cuenta en el Proyecto de Armonización.

&#9;_ EkE.14.A: Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea).

En tanto en cuanto no se acometa la apertura del Canal de Deusto debiera dejarse libre de nuevas ocupaciones la zona de apertura.

&#9;_ EkE.14.E: Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea).

2._ OPERACIONES ESTRATÉGICAS

&#9;_ EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

SIZE=3>2.1._ Olabeaga – Basurto (OE.1)

&#9;_&#9;Ezkerraldean dagoen trenbidearen trazadura independentea: C1 Bilbo-Santurtzi linea.

2.1.1._ Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

•&#9;EkE.18: "Askotariko Geltokia: Abando-San Mames".

SIZE=3>Esta Actuación se localiza en el Municipio de Bilbao. Es una de las piezas claves para la construcción de la Vía Paseo Metropolitano, y por tanto de la construcción de la metrópoli. Se trata de la charnela entre el Eje y el Ensanche de Bilbao, y posee la llave para la apertura de la ciudad al nuevo territorio de la Ría.

•&#9;EkE.20: "Ibaiertzetako Parkeak".

Actualmente está colmatado por grandes equipamientos singulares: San Mamés, el Hospital de Basurto, la Misericordia y la Escuela de Ingenieros Industriales.

•&#9;EkE.21: "Itsasadarraren nabigagarritasuna".

Esta altísima concentración de actividades "especiales" ha supuesto, en el estado de desarrollo urbano-metropolitano en el que nos encontramos, tres graves conflictos:

•&#9;EkE.23: "Bizikletarientzako Sarea".

1._ Colapso de la accesibilidad en la zona.

•&#9;EkE.24: "Itsasadarraren hidrologi hobekuntzak".

2._ La ciudad se encuentra con una barrera impenetrable hacia la metrópoli y la Ría, en una zona topográficamente privilegiada como mirador.

&#9;_ Itsasadarrean uholdeen arriskua eragozteko tunel batzuk eraikitzea planteatu da, ibaiaren ordezko ibilgu gisa jardunez oraingo ur emaria banatuko lukete eta.

3._ La dinámica de crecimiento de Bilbao, como centro de servicios de todo el territorio, concentrando todos los grandes equipamientos en su interior, si bien ha funcionado con el modelo anterior de aglomeración, está planteando ciertos problemas en la actualidad. Si estos equipamientos tienen vocación de atender y liderar la estructura de la nueva metrópoli, precisan de ciertos condicionantes de dimensiones y accesibilidades

° Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta elementuek jarraipena izango dutela Bilboko EE.2 eta EE.3n ("Zorrotzaurre" eta "Zorrotza-Burtzeña", hurrenez hurren). Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako EEekin.

Por otra parte, hay dos iniciativas que han contribuido a la mejora del sistema de movilidad metropolitano que afectan directamente a esta zona. En primer lugar, el metro línea 1 y 2, que ha mejorado significativamente el transporte público general; y, en segundo lugar, el proyecto que ha de implementarse para sustituir el actual acceso a Bilbao por Sagrado Corazón por una solución que ha de eliminar continuidades directas entre el sistema rápido de autopistas y el viario metropolitano y urbano.

Bateragarritasuna

2.1.2.- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

La operación se propone sobre la base de la oportunidad que brindan estos suelos como pieza metropolitana estratégicamente situada en el extremo del Eje, como charnela con Bilbao, constituyendo además una de las Areas de Renovación Urbana de la Ría.

2.2.- Zorrotzaurre (EE.2)

Dos son los objetivos principales: el primero consiste en abrir el núcleo urbano al frente del agua, terminando con la tradicional incomunicación entre las áreas residenciales y la Ría y el segundo supone la reubicación de los fundamentales equipamientos metropolitanos en óptimas posibilidades de competir modernamente.

2.2.1.- Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

Esta estrategia no puede ser acometida aisladamente, sino en un proceso concatenado de actuaciones.

Ekimen hau Bilboko udalerri mugartean egitekoa da, eta funtsezkoa da metropolia egituratzeko, behar-beharrezkoa baita Metropoliko Bide-Pasealekua gauzatu dadin.

2.1.3.- Objetivos y criterios para la ordenación

Eremu hau aukera gehien ematen dutenetakoa da, eta haren gainean lan egin da LPP hau osatuko zuten dokumentuei ekin zitzaionetik. Lehengo industri eta portu jarduerek ingurua zaharkitua eta eskastua utzi zuten arren, horiek gaur egun toki ezin hobeak dira, metropoliaren erdialdean kokaturik daude eta. Horren erakusgarri dira Zorrotzaurreren inguruan egin diren azterketa ugariak; izan ere, orain mundu guztian bultzatzen da hiriak beren ertzetako urekin elkartzea.

Independientemente del escenario en el que nos situemos, existen varios objetivos básicos comunes para la Operación Estratégica.

Horrelako azterlanez gain, Euskal Herriko Uniber-tsitateak eta Athleticek berak ere interes handia azaldu zuten metropoliko berrikuntza-egitasmoetan parte hartzeko eta beren instalazioak penintsula berezi honetara aldatzeko.

2.1.3.1.-

Ildo beretik, Teknologi Parkeak ere osagarri zaizkion jarduerak kokatu nahi lituzke inguru horietan, eta pres-t ageri da akordioak edo itunak hitzartzeko administrazioekin eta helburu horrekin bat etor litezkeen bestelako eragileekin ere.

Se deberán identificar morfológicamente las áreas a regenerar, proponiendo para este ámbito una solución acorde con su ubicación natural y su carácter de frente fluvial en su cota inferior procurando la apertura del núcleo urbano al frente del agua de la Ría

2.2.2.- Ekimenaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak

El suelo mantiene el carácter predominantemente residencial del tejido del Ensanche, con mezcla de terciario, y comercial en la línea de usos mixtos defendida por el PTP.

Inguru horrek bide ematen du geroko metropoliaren irudi berria sortzeko. Bilboko erdialdeko Zabalguneak Itsasadarrerantz heldu beharko luke, eta era horretan, Ardatzaren mutur batean Abandoibarra eta bestean Urban-Galindo ikurtzat dituela, metropoliaren erdi-erdiko gune hau adierazgarrienetakoa izango litzateke Itsasadarraren Hiri Berrikuntzaren Eremuan.

Se estudiará la posibilidad de conexión natural de la Vía Paseo Metropolitana con el eje principal de la trama que se diseñe en esta operación o la propia Gran Vía, a los efectos de posibilitar la continuidad de los ejes principales aludidos.

Oinarrizko helburua da, beraz, industria-garaiaren ondorengo espazio zabal bat eskuratzea, eraikitzekoa den Metropoliko Bide-Pasealekuak zeharkatua eta berdegune handiek josia; bestalde, errepide-sare bat oraingo hiri-errepideen luzapen naturala izango litzateke. Loturak ezarriko lirateke Itsasadarraren ertzekin eta Deustuko Kanalarekin, eta era askotako jarduerek izango lukete lekua bere baitan: egoitzak, aisi guneak, hirugarren sektorea, ekonomia eta industria... beti ere maila horretako hiri-ekimen batek behar dituen ezaugarriei erreparatuz, aitzindaria izango bailitzake XXI. mendeko Bilbora begira.

En cualquier caso, se procurará un tratamiento conjunto de los márgenes de la Ría tanto en Olabeaga como Zorrozaurre.

2.2.3.- Antolamendua: helburuak eta irizpideak

2.1.3.2.-

Ekimenaren helburu funtsezkoena Metropoliko Bide-Pasealekua eraikitzea da. Hirialdeko biziaren euskarri, azpiegitura horretan garraio publikoak beratuko luke mugikortasuna, metro arinaren bitartez edo, horren ordez, autobusez baliatuta. Haren inguruan egiten diren antolamendu lanek ere xede nagusia dute: Zorrotzaurre oinezkoek Itsasadarraren parean izango duten eremu bat izatea, baina erdialdean duen kokapen apartekoagatik leku horrek behar eta merezi duen erabilera intentsitatea ahaztu gabe.

El escenario futuro queda condicionado por la reubicación del estadio de San Mamés que, de realizarse en la misma zona, presenta ciertas contradicciones con la apertura del núcleo urbano al frente del agua de la Ría, uno de los objetivos principales de la operación, cuya resolución debería de contemplarse en un estudio más pormenorizado de la operación.

Hala, bada, Zorrotzaurre berebiziko negozio-gune ere bihurtuko litzateke, eta egoitza-aldeak eta ekipamenduak uztartuz Bilboko hirigunea itsasoraino luzatuko luke Itsasadarrean zehar.

SIZE=3> 2.1.4.- Determinaciones vinculantes

Bestalde, eta LPP honek proposatutakoari eutsiz, inguruko ezaugarri hidrologikoek beharrezkoa egiten dute Deustuko Kanala irekitzea.

° El Planeamiento de desarrollo de esta OE deberá tener en cuenta los objetivos y criterios señalados en el apartado 2.1.3.1.

Urbazterrak, bai Kanalekoa bai Itsasadarrekoa, herritarrei irekita geratuko dira, toki horietako bakoitzak dituen ezaugarriak errespetatuz eta Bilbon aspaldi desagertuak ziren moduak eta jarduerak berreskuratuz. Bi aukera planteatzen dira: lehenaren arabera, Kanaleko ertzean, eraikinez hornitutako inguru batean, era askotako ekipamenduak eta jarduerak agertuko lirateke: asti alorrekoak, jatetxeak, saltokiak.... Bestearen proposamenaren haritik, ordea, Itsasadarraren parean ibaiertzezko parke bat ezarriko litzateke, eta Abrarainoko bidegorri batez gain atsedena hartzeko tokiak ere izango lituzke paregabe kokatuak, hego-hegoekialdera begira.

° Los trazados de elementos de las Acciones Estructurantes que se encuentran incorporados en la documentación gráfica de la presente ficha tienen carácter orientativo.

Itsasadarraren aldea berreskuratzeko estrategia orokorraren haritik, ibaia berriz nabigagarria izan dadin lortu nahi da. Ezaugarri hori aprobetxatzeko ibaian garraiobide publikoetan ibil liteke, Londresen Tamesisko riverbus-ekin egiten den moduan.

° En la ordenación pormenorizada de esta OE deberán incorporarse, de acuerdo con los criterios y determinaciones, tanto los ya establecidos en las correspondientes fichas individualizadas a las que a continuación se remite, como con los específicos establecidos en los apartados de la presente ficha, los elementos de las AE siguientes, objeto de compatibilización y que superando el ámbito de esta operación forman parte de la misma:

Orain lurzorua betetzen duten zenbait egoitza-eraikinek balio historikoa dute. Inguruko egoitza-erabilerari eta irudi tradizionalari eutsi nahirik, egoera kaskarrenean dauden eraikinak osatu edota zaharberrituko lirateke, aisia eta atsedenarekin zerikusia duten bestelako erabilerak ere erakarriz: jatetxeak, saltokiak, etab... Asmo horrekin, asfaltoarekin zoladura mistoa tartekatuko litzateke, oinezkoak eta trafiko mota murritzak gogoan izanik, eta uraren ondoan zein haren gainean terrazak ezar litezke.

• AE.1 "La Vía Paseo Metropolitana".

Aztertzekoa da kultur erabilerak ere ezartzea, eta horren adibide iradokitzen da bertan Dokumentazio Zentro Handi bat ezartzea.

• AE.2. "Los nuevos accesos a Bilbao. La puerta de Bilbao."

Era berean, baliteke Metropoli Ardatzean auto pribatuak ibiltzea galaraztea, zehazki erabilera mistoa (hirugarren sektorea – negozioak - egoitza aldeak) gehien garatze den tartean.

_ Se tratará en esta OE, una resolución unitaria con la OE.2 "Zorrozaurre", del nuevo acceso a Bilbao y sus posibles implicaciones.

Zorrotzaurreren antolamendua zehaztean ondoko hauek izango dira xede nagusiak:

• AE.14. "Transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito metropolitano"

2.2.3.1.-

_ AE.14.A. Línea Abando-Santurtzi/Muskiz (Ancho ibérico).

Uhartearen antolamenduak zehaztean kontuan izango da, aldi berean, kanalaren beste ertzean, aurrealdean, ageri den eraikin lerroa, garapen berriak eta San Inazio auzoaren arteko harremanak estutzeko, izaera desberdineko hiri-tarteak diren arren neurri handi batean elkarren osagarri bailitezke.

_ AE.14.E. Línea Bilbao-Balmaseda (Ancho métrico).

Erabilerei dagokienez, LPP mistoen alde agertzen da, oraingo enplegu tasa gainditu eta igoarazteko, komenigarri deritzo-eta enpleguaren eta etxebizitzaren arteko oreka lor dadin, kontuan harturik asmo horretan bai oraingo etxebizitzak bai berriak ere. Hala izan dadin, beharrezkoa da bertako ekonomi jarduera motak ugaltzea, baldin eta bateragarriak badira egoitza-erabilerarekin, eta antolamendua unitate trinkotu batean oinarritzea, erdialdean dagoen inguru batek egoki zaion erabilera-intentsitatea izan behar baitu, eta garraio publikoa komunikazioen zutabe bilakatu.

_ AE.14.G. Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía):

Aztertuko da, halaber, Metropoliko Bide-Pasealekua Basurto-Olabeagan eratuko den ardatz nagusiarekin lotzea, are Gran Víarekiko lotura izatea ere, etenik gerta ez dadin ardatz nagusi horien arteko artean. EE.1.

_ Trazado independiente del ferrocarril existente en la Margen Izquierda, linea C1 Bilbao- Santurtzi.

Edonola ere, Olabeagako eta Zorrotzaurreko ibaier-tzetan egitekoak proiektu berean ukituko dira. EE.1.

• AE.18. "La Estación Intermodal: Abando-San Mamés".

2.2.4.- Xedapen lotesleak

• AE.20 "Los Parques de Ribera".

° EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.1.3.1 atalean azaldutako helburuak eta irizpideak.

• AE.21 "Navegabilidad de la Ría".

° Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, fitxa honetako dokumentazio grafikoan irudikatuak, orientagarriak dira.

• AE.23 "La Red ciclable".

° EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako fitxetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita fitxa honetako ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan:

• AE.24 "Mejora hidráulica de la Ría".

•&#9;EkE.1: "Metropoliko Bide-Pasealekua".

_ Con el objetivo de la resolución de la inundabilidad de la Ría; entre las actuaciones que se proponen se encuentra la construcción de túneles que supongan un cauce alternativo a la Ría con el fin de repartir el caudal actual.

•&#9;EkE.2: "Bilborako irispide berrian Olabeagan. Bilboko Atea".

° Deberán garantizarse, la continuidad y las características básicas del trazado y de los demás elementos de dichas AE, con los de la OE.2 "Zorrozaurre" y los de la OE.3 "Zorroza-Burtzeña" en el municipio de Bilbao, compatibilizandose asimismo con los de los municipios colindantes.

&#9;EE honetan Bilborako irispide berria burutzeko era bateratu bat bilatuko da, EE.1ekin batera ("Olabeaga-Basurto"), eta beste horrenbeste egingo da horrek ekar litzakeen ondorioen inguruan.

Compatibilización

•&#9;EkE.14: "Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian".

Esta operación forma parte del Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría con el fin de compatibilizar de forma integrada la ordenación de dicho ámbito mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de garantizar que todas las ordenaciones encajen en un proyecto común que las integre de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

&#9;_ EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

SIZE=3>2.2.- Zorrozaurre (OE.2)

•&#9;EkE.20: "Ibaiertzetako Parkeak".

2.2.1.- Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• EkE.21: "Itsasadarraren tarte nabigagarria".

SIZE=3><P ALIGN="JUSTIFY">Esta Actuación se localiza en el Municipio de Bilbao. Es otra de las piezas claves para la construcción de la Vía Paseo Metropolitano, y por tanto de la construcción de la metrópoli.

• EkE.23: "Bizikletarientzako Sarea".

Se trata de una de las mayores áreas de oportunidad sobre la que se viene trabajando desde el inicio de los consecutivos documentos que desembocan en la elaboración de este PTP. Pese a su actual imagen heredada de espacio industrial y portuario, marcada por la obsolescencia y la degradación, constituye un magnifico enclave de centralidad metropolitana.

• EkE.24: "Itsasadarraren hidrologi hobekuntzak".

Prueba de ello son los numerosos estudios realizados sobre Zorrozaurre, como espacio de gran oportunidad en la tendencia universal de recuperación de los bordes de agua dentro de las ciudades.

Deustuko Kanala irekiko da, eta Zorrotzaurreko penintsula uharte bilakatuko da. Itsasadarreko oraingo hondalea ibilgua izango da proposatu diren desbideratze-tuneletarako, eta Kanalekoa hondaleak Itsasadarraren ura bideratuko du.

Además de estas iniciativas teóricas, dos instituciones como la Universidad del País Vasco y el Athletic de Bilbao, mostraron un gran interés en formar parte de la regeneración metropolitana y relocalizarse, en parte o totalmente en esta singular península.

° Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarriz-ko trazadurak eta elementuek jarraipena izango dutela Bilboko EE.1 eta EE.3an ("Olabeaga-Basurto" eta "Zorrotza-Burtzeña", hurrenez hurren). Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako EEekin.

De igual manera, se ha de señalar el interés mostrado por el Parque Tecnológico para lograr acuerdos o convenios con las distintas administraciones y cualquier otro agente interesado cara a la implantación y desarrollo de actividades complementarias al mismo

Bateragarritasuna

2.2.2.- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

Es el lugar donde construir, la imagen del futuro metropolitano. Se debe extender la centralidad del ensanche bilbaíno hacia la Ría. Con Abandoibarra como primer emblema y Urban-Galindo como segundo, en el otro extremo del Eje, es aquí donde se genera la transformación de este espacio central metropolitano materializandose como una de las Areas de Renovación Urbana de la Ría más significativa.

2.3.- Zorrotza-Burtzeña (EE.3)

Por ello, el objetivo básico es la consecución de un nuevo espacio post-industrial, recorrido por la futura Vía Paseo Metropolitano, con gran presencia del verde, con una trama viaria que prolongue de forma natural las existentes en su entorno manteniendo el carácter urbano de las mismas, con acceso público continuo a los frentes de la Ría y el Canal de Deusto, con mezcla de usos y actividades, residencia, terciario, ocio, actividad económica-industrial, todo con los estándares de calidad urbana exigidos en una operación de esta envergadura y como punta de lanza hacia el Bilbao del siglo XXI.

2.3.1.- Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

2.3.3.- Objetivos y criterios para la ordenación

SIZE=3>Ekimen hau Bilbo eta Barakaldo udalerri- mugarteetara zabalduko da. Bi eremu horietan ugari dira industri aurriak eta etxebizitza-multzo kaskartuak. Zorrotza aldeari oso tratamendu azalekoa eskaintzen zitzaion, urrunegi zelakoan Bilboko erdigunetik, Abandoibarratik alegia. Burtzeñari dagokionez, Barakaldoko Plan Orokorrak ekimen bereziak aurreikusten ditu udalerriaren berpizteari begira, besteak

El elemento fundamental es la construcción de la Vía Paseo Metropolitano como soporte espacial fuertemente ligado a la vida urbana, basando su movilidad en el transporte público, metro ligero o, en su defecto, autobús. Los objetivos de la ordenación, articulada en torno a la mencionada Vía, responden a una intención básica: hacer de Zorrozaurre una zona volcada hacia el peatón y la Ría, aunque con la intensidad de uso que su posición central permite y reclama.

beste 22 ha-ko ekoizpen-eremu bat sortzea. LPPk, ordea, plan hori bideratu nahi du nolabait, egoitza-guneekin bateragarri diren erabilera samurragoak bultzatuz, hau da, industria soiletik aldenduz.

Por tanto, la actividad acorde a dicho planteamiento se centra en convertir Zorrozaurre en un auténtico centro de negocios de calidad con mezcla de usos residenciales y equipamentales prolongando la ciudad de Bilbao hacia la Ría y de ésta hacia el mar como un continuo urbano.

2.3.2.- Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

Por otro lado, las necesidades de hidraulicidad de la zona, aconsejan la apertura del canal de Deusto, como se propone desde este PTP.

Metropoliko erdi-erdian dagoen eta Itsasadarra Lehengoratzeko Eremuetako bat den inguru honetan hainbat jarduera-gune han-hemenka sakabanatuta ageri dira, eta errepideak eta trenbideak eurak ere lehengo garaietakoak dira.

Los bordes de agua, tanto el del Canal como el de la Ría, cada uno con una vocación distinta, se diseñarán para el acceso libre al público, potenciando lo que ha venido siendo una actividad desconocida por largo tiempo en Bilbao. Dos son los tratamientos planteados. El primero consiste en desarrollar el borde del Canal con una variada oferta de equipamiento y actividades de ocio, restauración, comercio, en un entorno construido. El segundo, en el borde de la Ría, procurará generar un parque de ribera fluvial, con gran presencia de arbolado, incorporando un bidegorri que continúe hasta el Abra, y lugares de reposo y descanso, en una excelente orientación sur-sureste.

Ekimen honen helburu egituratzaileak hiru irizpideren inguruan antolatzen dira:

Dentro de la estrategia general de recuperación del espacio de la Ría, se apunta la propuesta de recuperar el tránsito fluvial de la misma, con el establecimiento de líneas de transporte público que la recorran, al estilo del riverbus del Támesis en Londres.

Lehenik, eta maiz azaldu izan den bezala, metropoliko biztanleei eskuragarri jarri behar zaie ibai-bazterrez gozatzeko aukera. Bestetik, Bide-Pasealekuaren ekimenaz baliatuz, Itsasadarraren ertzean datzan indar bul-tzatzailea aprobetxatu nahi da. Azkenik, hiri-bilbe berri eta zaindu bat sortu behar da, irekia eta malgua, bere baitan egoitza-guneak, ekonomi jarduera aurreratuak, hirugarren sektoreak eta ekipamenduak har ditzakeena, berdeguneekin eta ibaiko urarekin kontaktuan. Hemen, Kadagoaren alboan, egokiera aparta dago uraren presentzia oztopo gisa ez ikusteko, eta ibaia gaindituz bi udalerriren lurzoruak elkartzeko.

Respecto al suelo actualmente ocupado por edificios residenciales, algunos de importancia histórica, la estrategia se centra en mantener el carácter residencial de esta zona, completando y/o rehabilitando aquellos edificios más degradados, para obtener un barrio que reconociendo su aspecto tradicional, se pueda potenciar, como lugar de encuentro y descanso, con otro tipo de usos: restaurantes, comercios, etc., cambiando el asfalto por un pavimento mixto para el peatón y cierto tráfico restringido, con terrazas junto/sobre el agua.

2.3.3.- Antolamendua: helburuak eta irizpideak.

Se contemplará la posibilidad de establecer un uso cultural, señalándose a modo de sugerencia el de un Gran Centro de Documentación.

Berriro ere, oinarrizko tresna ageri dira eraikiko diren Metropoliko Bide-Pasealekua eta zehar-zubiak. Ardatz hori ekimenaren egituratzailea da, eta hainbat helburu planteatzen dira ekimen estrategiko horren inguruan:

Se estudiará la eliminación del vehículo privado en el tramo del Eje Metropolitano que desarrolle con mayor intensidad el uso mixto terciario - negocios - residencia.

2.3.3.1.

Los objetivos básicos que habrán de seguirse para la ordenación de Zorrozaurre serán las siguientes:

Metropoliko Bidean barna, antolamenduak oinarritzat hartu beharko du Zorrotza eta Lutxanako egitura, auzo horiek ibai-bazterrera hurbiltzeko eta hirian txertatzeko.

2.2.3.1.-

Hiri Berrikuntzarako Eremuetako bat denez gero, egokiena erabilera mistoak dira. Uztartuko dira, bada, egoitza-guneak eta ekonomi jarduera berritzaileak (enpresa jardueretarako zento bat, adibidez); erabilera-intentsitatea, bestalde, bertako berbera izango da, lurzoruei albait atarramentu handiena ateratzeko. Eredua, beraz, ez da ohiko Teknologi Parkeena izango.

Se plantea una ordenación de la isla que ha de tener una concepción conjunta con la primera línea de edificación en el otro margen del canal, propiciando una estrecha relación entre los nuevos desarrollos y el barrio de San Ignacio, entendidos como fragmentos urbanos de carácter diverso pero con un buen potencial de complementación mutua.

Proposatu diren ekonomi jarduerei dagokienez, aztertu beharko da oraingo ekoizpen-jarduerek bertan jarraituko duten, bereziki Itsasadarreko tarte nabigagarrien beharra dutenen kasuan, eta hala behar bada, neurri zuzentzaileak planteatuko zaizkie, egoitzazko erabilerarekin bateragarriak gerta daitezen, kalitateko hiri-egitura bat eta ingurumen egoki bat lortzeko.

Respecto a los usos, desde el PTP se propone la implantación de usos mixtos, propugnando no sólo el mantenimiento de la cuantía actual de empleo sino la creación de uno nuevo, de forma que exista equilibrio entre este y la vivienda tanto existente como nueva, ampliando la gama de actividades económicas a desarrollar siempre que sean compatibles con la vivienda y todo ello a través de la ordenación de una unidad compacta, con una intensidad de uso propia de la centralidad que ocupa el ámbito, y basando su movilidad en el transporte público.

LPPk beharrezkoa jotzen du eremu hau lehenbailehen antolatzea eta multzo osoarekin bateragarria egitea, Harmonizazio Proiektuan aurreikusten den moduan, hain zuzen.

Se estudiará la posibilidad de conexión natural de la Vía Paseo Metropolitana con el eje principal de la trama que se diseñe en Basurto – Olabeaga o la propia Gran Vía, a los efectos de posibilitar la continuidad de los ejes principales aludidos

2.3.3.2.

En cualquier caso, se procurará un tratamiento conjunto de los márgenes de la Ría tanto en Olabeaga como Zorrozaurre.

Zorrotzaurreko ibaiertzeko parkean hasiko den tartean herritar guztiak iritsi ahalko dira zehar urbazterreraino, zuhaitz ugariz hornitutako inguru batean. Hortik aurrera, bidegorri bat luzatuko da Itsasadarraren parean.

SIZE=3> 2.2.4.- Determinaciones vinculantes

Zorrotzako Muturrean erabilera bereziak (atsedenerako elementuren bat edo kirol instalazioak) koka litezke, Zorrotzaurreko eta Galindoko ibaiertzeko parkeetako elementuei segida emanez. Eraikinek eta kaleek osatuko duten egitura, ordea, Ardatzaren beste aldean egon liteke.

° El Planeamiento de desarrollo de esta OE deberá tener en cuenta los objetivos y criterios señalados en el apartado 2.2.3.1.

Aztertuko da, halaber, N-634 errepidearen trazadura aldatzea, egoitza-aldeen egoera hobetu eta moldatu ahal izateko. Zorrotzako erdiguneak paseko trafikoa galduko luke, eta hiri-bulebar gisa berrantola liteke, metro arinak zeharkatua.

° Los trazados de elementos de las Acciones Estructurantes que se encuentran incorporados en la documentación gráfica de la presente ficha tienen carácter orientativo.

Ekintza hau gauzatu ahal izateko beharrezkoa litzateke zenbait instalazio (adibidez Bilboko Udal Hiltegia edo Portuaren azpiegituraren bat) lekuz aldatzea. Izan ere, instalazio horiek, berez oso egoera onean ez dagoen inguru batean eraikiak, ez dira batere erakargarriak metropoliko zati hau sustatuko luketen beste enpresa-ekimenetarako.

° En la ordenación pormenorizada de esta OE deberán incorporarse, de acuerdo con los criterios y determinaciones, tanto los ya establecidos en las correspondientes fichas individualizadas a las que a continuación se remite, como con los específicos establecidos en los apartados de la presente ficha, los elementos de las AE siguientes, objeto de compatibilización y que superando el ámbito de esta operación forman parte de la misma:

Hiltegiari dagokionez, beharrezkoa joko balitz lehengo eremuan jarraitzea, Elikagaigintza-Unitate baten osagai gisa kokatuko litzateke, era horretan elikagaiak ekoizteko eta banatzeko sektoreak hobeto aprobetxatuko lituzkeelako aukerak metropolia edo herrialdea bera elikagaiak banatzeko gune bilakatuko balitz.

• AE.1 "La Vía Paseo Metropolitana"

2.3.4.- Xedapen lotesleak

• AE.2. "Los nuevos accesos a Bilbao. La puerta de Bilbao."

° EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.3.3.1 atalean azaldutako helburuak eta irizpideak.

Se tratará en esta OE, una resolución unitaria con la OE.1 "Olabeaga- Basurto", del nuevo acceso a Bilbao y sus posibles implicaciones.

° Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, fitxa honetako dokumentazio grafikoan irudikatuak, orientagarriak dira.

• AE.14 "Transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito metropolitano".

° EE.3 honek bere baitan hartu du berez EE.4ko eremukoa ("Ansio-Lutxana-Asua") den zati bat, eta horrenbestez, zati horretan ondorioak izango dituzte EE.4rako egiten diren zehaztapenek.

_ AE.14.G. Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía):

° EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako fitxetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita fitxa honetako ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan:

• AE.20 "Los Parques de Ribera".

• EkE.1: "Metropoliko Bide-Pasealekua".

• AE.21 "Navegabilidad de la Ría".

• EkE.3: "Asuako zehar-ardatza".

• AE.23 "La Red ciclable".

• EkE.14: "Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian".

• AE.24. "Mejora hidráulica de la Ría".

&#9;_ EkE.14.A: Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea).

Apertura del Canal de Deusto transformando la Península de Zorrozaurre en una isla, dejando el lecho actual de la ría para el desagüe de los túneles de desvío propuestos y el lecho del Canal actual para el desagüe de la propia Ría.

&#9;_ EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

° Deberán garantizarse, la continuidad y las características básicas del trazado y de los demás elementos de dichas AE, con los de la OE.1 "Olabeaga-Basurto" y los de la OE.3 "Zorroza-Burtzeña" en el municipio de Bilbao, compatibilizandose asimismo con los de los municipios colindantes.

&#9;_ EkE.14.H: Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria).

Compatibilización

&#9;_ EkE.14.I: Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria).

Esta operación forma parte del Ámbito de Armonización de la Ordenación del Entorno de la Ría con el fin de compatibilizar de forma integrada la ordenación de dicho ámbito mediante la redacción del oportuno Proyecto de Armonización de la Ordenación, que se encargará de garantizar que todas las ordenaciones encajen en un proyecto común que las integre de acuerdo con las pautas generales determinadas por el propio PTP.

• EkE.20: "Ibaiertzetako Parkeak".

SIZE=3>2.3.- Zorroza-Burtzeña (OE.3)

• EkE.21: "Itsasadarraren tarte nabigagarria".

2.3.1.- Localización de la actuación y descripción de la situación inicial

• EkE.23: "Bizikletarientzako Sarea".

SIZE=3>Esta Actuación se localiza a caballo entre los municipios de Bilbao y Barakaldo. Se trata de dos áreas muy degradadas ocupadas por numerosas ruinas industriales, y con unos núcleos residenciales muy deteriorados. La pieza de Zorrotza, dentro del municipio de Bilbao recibía un tratamiento muy marginal, por estar considerado muy excéntrico respecto a su centro de gravedad situado en Abandoibarra. La pieza de Burtzeña, por su parte, forma parte de las operaciones singulares que el Plan General de Barakaldo, municipio al que pertenece, incorpora para su visión del renovado Barakaldo. Este Plan, plantea un uso productivo de 22 has. que desde este PTP se pretende reorientar hacia usos más amables, compatibles con la vivienda alejándose de las actividades de carácter más industrial.

° Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta elementuek jarraipena izango dutela Bilboko EE.2 eta EE.4an ("Zorrotzaurre" eta "Lutxana-Asua", hurrenez hurren) eta Barakaldoko EE.5ekin ("Galindo"). Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako EEekin.

2.3.2.- Objetivos y criterios estructurantes para la actuación

2.3.5.- Bateragarritasuna

Es un espacio de máxima centralidad metropolitana, que constituye una de las Areas de Renovación de la Ría, con varias actividades desubicadas y con corredores viarios y ferroviarios heredados de los usos del pasado.

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz.

Los objetivos estructurantes para esta actuación se centran en tres criterios.

2.4.- Ansio-Lutxana-Asua (EE.4)

El primero y reiterado profusamente, busca el abrir a los habitantes del área metropolitana el disfrute de los bordes de agua. El segundo pretende propiciar usos tractores en todo el frente de la Ría, apoyados en la potencia de la Vía Paseo Metropolitano. El último, se centra en la generación de un nuevo tejido, flexible, abierto, donde la residencia, las actividades económicas avanzadas, el equipamiento, puedan convivir en un entorno cuidado, con mayor presencia del verde y del agua. Aquí, a caballo del Kadagua se tiene la oportunidad de realizar una propuesta que no contemple el agua como barrera, sino que saltando sobre ella, integra suelos de dos municipios diferentes.

2.4.1.- Eraginpeko eremua eta oraingo egoera

2.3.3.- Objetivos y criterios para la ordenación.

Ekimen hau Barakaldo eta Erandioko udalerri-mugarteetara zabalduko da; beraz, bi azpieremutan gauzatuko denez, ekimenak garrantzi handiagoa du. Izan ere, asmo hau ere giltzarrietako bat da Metropoliko Bide-Pasealekua eraikitzeko, eta ondorioz, metropolia bera egituratzeko. Asuako eta Ansioko Ibarrek osatzen duten ardatza aprobetxatzea eta horrela Itsasadarraren bi ertzetako eremuak lotzea erabakigarria da Bilbo inguruetako hiru haran nagusiak (Nerbioi Ibaiaren harana, Trapagaran eta Txorierri) artikulatzeko. Izan ere hirurek zedarritzen dute Bilboko Metropoliaren muina.

El elemento fundamental vuelve a ser la construcción de la Vía Paseo Metropolitano y los puentes transversales. Con este Eje como elemento estructurante de la ordenación, se proponen varios tipos de objetivos para desarrollar esta operación estratégica.

Askotan esan bezala, egoeraren ezaugarri nagusia inguruaren zaharkitasuna eta narriadura dira. Bost ardatz ageri dira ekimen honen oinarri gisa:

2.3.3.1.

• Ansio aldeko inguruak. AHVren instalazioak erai-tsi ondoren eraberrituak, haietan Erakustazoka berriaren pabilioiak eraiki dira (Bilbao Exhibition Center).

El planteamiento de la nueva ordenación hacia el interior de la Vía Metropolitana deberá apoyarse en las tramas existentes de Zorroza y Lutxana con el fin de acercar estás áreas hacia el borde fluvial e integrar la nueva ordenación en la ciudad existente.

• Rontealde-Sefanitro enpresen inguruan ere arazoak daude, han elkarren ondoan baitaude industri nabeak eta etxebizitzak.

Como Area de Renovación Urbana que es, se apuesta por integrar usos mixtos de residencia y actividad económica innovadora, tal como un centro de actividades empresariales, de una intensidad de uso propia del área donde se ubique, en el sentido de optimizar la ocupación del suelo frente a la tipología tradicional de parque tecnológico.

• Asua ibaiaren ahoak aukera handiak ematen ditu, haranen arteko lotunea delako eta ingurumen aldetik ere balioa duelako.

En relación con las actividades económicas propuestas, se valorará la permanencia o no,de las actividades productivas existentes, especialmente de aquellas que se apoyan en la navegabilidad de la Ría, proponiendo, si fuera el caso, medidas correctoras que las hagan compatibles con la residencia generando una trama urbana y unas condiciones ambientales de calidad.

• Azpimarratzekoa da, era berean, La Cadenako biribilgunea, BI-737 eta BI-2704ren elkargunean. Bertan, Aireportutik Itsasadarrerako loturan, balio erantsi handiko aldaketak gertatzen ari dira, baina metropoli-ikuspegi argirik gabe.

Desde el PTP se propugna la ordenación de forma inmediata del área y su compatibilización en el conjunto como está contemplado en el Proyecto de Armonización.

• Azkenik, ohartu beharra dago EE.4 honek bere baitan hartzen duela EE.3ko eremukoa ("Zorrotza-Burtzeña") den zati bat, hau da, elkarturik ageri dira aipatutako ardatzetako bi: Nerbioiren Ibarra eta Asuakoa. Hori dela eta, hizpide dugun eremua, nolabait, giltzadura moduko bat da LPP honetako Ekintza Egituratzaileek dituzten elementu nagusien artean, eta ezinbestekoa suertatzen da, horrenbestez, Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko.

2.3.3.2.

2.4.2.- Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak

Se posibilitará el acceso público libre a todos los frentes de agua, en una banda continua a lo largo de los cauces, con profusa plantación de arbolado, en prolongación del parque de ribera iniciado en Zorrozaurre, continuando el bidegorri a lo largo de la Ría.

Behin Ezkerraldea eta Txorierri loturik eta Itsasadarraren bi aldeen arteko ur-ebakia josita, ekimenak helburu nagusi du tarte horretako eremu aprobetxagarriak antolatzea, bereziki ekonomi jarduerei lotutako sare oparo bat antolatuz hiru haranen elkargunearen inguruan, ingurumen aldetik nabarmen hobetutako metropoli-eremu batean. Lehentasunekoa da, halaber, garraiobideen arteko aldagarritasuna bermatzea, garraiobide horiek publikoak nahiz pribatuak izan.

La Punta de Zorroza podría albergar usos singulares, como puede ser algún elemento de ocio ó instalaciones deportivas, como sucesión de los elementos dinámicos de los parques de ribera de Zorrozaurre y Galindo, y en contraposición a la nueva trama urbana de edificio - calle que por la entidad del ámbito puede estar situada al otro lado del Eje.

Goian azaldutakoaz gain, Lutxana-Burtzeña eremuko zati bat ere Eraberritu nahi da. Inguru horrek, ekimen honetan eta EE.3an jasoak, birgaitu premia du, bertako instalazio zaharkituen ordez erabilera mistoak kokatzeko. Asua aldeak ere Birgaitu beharra du, kasu horretan okupatuta eta finkatuta dauden lurzoruak hobetuz, zaharturik geratu diren industrialdeak birmoldatuz eta industriarako kalifikatuak izan arren erabili gabe dauden lurzoruak teknologia berrietarako egokituz, hala egin daitekeenean.

Se estudiará la incorporación de una nueva traza de la N-634, que posibilite una importante estrategia de recomposición de tejidos residenciales, liberando el centro de Zorroza del tráfico de paso y posibilitando convertir su antiguo trazado en un bulevar urbano, por donde pueda pasar alguna línea de metro ligero.

2.4.3.- Antolamendua: helburuak eta irizpideak.

Para poder desarrollar esta operación, es preciso el previo traslado de ciertas instalaciones, entre las que destacan el Matadero Municipal de Bilbao y alguna instalación del Puerto Autónomo. Su presencia en esta zona, más allá del franco deterioro del entorno, disuade de cualquier iniciativa empresarial que pudiera liderar la regeneración de esta principal pieza metropolitana.

Xede nagusia dena lortzeko, hots, metropoliaren barneko loturak sendotu ahal izateko, bete behar dira beste helburu zehatzago batzuk:

En el caso concreto del Matadero, la propuesta de su integración, si fuera necesaria su restitución, en una única Unidad Alimentaria, trata de situar al sector de la alimentación y su distribución en términos adecuados a las oportunidades que presenta la metrópoli y la región como centro de distribución.

2.4.3.1

SIZE=3> 2.3.4.- Determinaciones vinculantes

Ansio aldean, Barakaldoko Plangintza Orokorrean zehaztuari eta jada burututa dagoenari helduko zaio.

° El Planeamiento de desarrollo de esta OE deberá tener en cuenta los objetivos y criterios señalados en el apartado 2.3.3.1

Rontealde-Sefanitro enpresen kasuan komenigarria litzateke oraingo ekoizpen-azpiegiturek bertan jarrai-tzea jarduerak iraun bitartean. Plangintzak toki horretan aurreikusten duen egoitza-aldeari dagokionez, egokiagoa litzateke erabilera mistoetarako erreserbatzea, etxebizitzak eta haiekin bateragarriak diren erabilerak uztartzeko. Irizpide nagusia, bada, ekonomi jarduerei eustea eta ahal dela era berrikoak aukeratzea, etxebizi-tzak-enplegua oreka okertu ez dadin.

° Los trazados de elementos de las Acciones Estructurantes que se encuentran incorporados en la documentación gráfica de la presente ficha tienen carácter orientativo.

Aztergai daukagun eremua kokaturik dago RENFEren C1 eta C2 lineek eta Itsasadarrak mugatzen duten tartean, eta azken hori, bere aldetik, EE.3k ("Zorro-tza-Burtzeña") garatuko duen eremuan. Hala da Ekintza Estrategikoen zenbait elementuk eragina dutelako aipatutako bi ekimenetan, eta bietara zabaltzen diren lurzoruek EE.3 gainditu eta EE.4ko zati bat hartzen dutelako, hortaz, lurzoru horietan bi eragiketa estrategikoen gaineko xedapenak aplikatuko dira.

° El ámbito de la OE.4. "Ansio-Lutxana-Asua", incorporado en esta OE.3, estará también afectado por las determinaciones de aquella.

Itsasadarraren bi aldeak lotzeko planteatzen den sistema, orientagarria berau, altuera desberdineko zubiez osatuta dago, eta bat etorri beharko du inguruaren antolamenduarekin. Sistema horretan, maila goreneko errepideak Metroaren linea gainditu eta lotura edukiko du, Lutxana-Barakaldotik, Enekuriko sarbideekin eta N-634rekin. Komenigarria litzateke etorkizunean zubi baxu batek bi ibai-bazterreko errepideak uztartzea.

° En la ordenación pormenorizada de esta OE deberán incorporarse, de acuerdo con los criterios y determinaciones, tanto los ya establecidos en las correspondientes fichas individualizadas a las que a continuación se remite, como con los específicos establecidos en los apartados de la presente ficha, los elementos de las AE siguientes, objeto de compatibilización y que superando el ámbito de esta operación forman parte de la misma:

Asua aldean, behin ibaiaren ibilgua lehengoraturik eta ertzetako ingurumen-kalitatea hobeturik, batez ere industria arloko jarduerak kokatuko lirateke. Lutxanako zubiaren luzapen batek inguru horren barne lotura bermatuko luke, eta Asuako ibarreko errepide batean zehar Errontegi-Enekuri lotunera iritsiko litzateke, EkE.3n ("Asuako zehar-ardatza") adierazten den bezala. Egitura horri esker bertako lurzoruak berreskuratu egingo lirateke, irispide bikainak edukiko lituzke eta.

• AE.1 "La Vía Paseo Metropolitana".

Aurrekoekin batera proposatzen den beste irispide bat Errontegi eta Txorierriko igarobidearen arteko lotunearen azpitik pasatuko litzateke. Haren bitartez, eta EE.3k erakusten duen moduan, Erandio Goikoa loturik geratuko litzateke oraingo BI-735ekin, zehazki Asuako behealdetik datorren errepide hau Errontegira sartzen den puntuan. Eragiketa honek erraz eta arin elkartuko lituzke "La Cadenako" biribilgunea eta Itsasadarra, BI-737 eta BI-2704 errepideen arteko lotunean.

• AE.3 "El eje transversal de Asua".

2.4.4.- Xedapen lotesleak

• AE.14 "Transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito metropolitano"

° EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.4.3.1 atalean azaldutako helburuak eta irizpideak.

&#9;_ AE.14.A. Línea Abando-Santurtzi/Muskiz (Ancho ibérico):

° Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, fitxa honetako dokumentazio grafikoan irudikatuak, orientagarriak dira.

&#9;_ AE.14.G. Nueva línea Vía Paseo Metropolitano (Tranvía).

° EE.4 honek bere baitan hartu du berez EE.3ko eremukoa ("Zorrotza-Burtzeña") den zati bat, eta horrenbestez, zati horretan ondorioak izango dituzte EE.3rako egiten diren zehaztapenek.

&#9;_ AE.14.H. Nueva línea conexión Ría-Ortuella (Tranvía).

° EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako fitxetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita fitxa honetako ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan:

&#9;_ AE.14.I. Nueva línea conexión Ría-Sondika (Tranvía).

• EkE.1: "Metropoliko Bide-Pasealekua".

• AE.20 "Los Parques de Ribera".

• EkE.3: "Asuako zehar-ardatza".

• AE.21 "Navegabilidad de la Ría".

• EkE.14: "Bidaiarientzako burdinbide garraioa Metropolian".

• AE.23 "La Red ciclable".

&#9;_ EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria).

° Deberán garantizarse, la continuidad y las características básicas del trazado y de los demás elementos de dichas AE, con los de la OE.2 "Zorrozaurre" y los de la OE.4 "Lutxana-Asua" en el municipio de Bilbao, y con los de la OE. 5 "Galindo" en el municipio de Barakaldo, compatibilizandose asimismo con los de los municipios colindantes.

&#9;_ EkE.14.H: Itsasadarra