Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

78. zk., 2006ko apirilaren 25a, asteartea

N.º 78, martes 25 de abril de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila
Agricultura, Pesca y Alimentación
2136
2136

81/2006 DEKRETUA, 2006ko apirilaren 11koa, gune zoologikoei buruzkoa.

DECRETO 81/2006, de 11 de abril, de núcleos zoológicos.

Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legea 1993ko azaroaren 15ean eman zen argitara Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 220. zenbakian. Lege horrek arauak ezarri zituen Euskal Autonomia Erkidegoan dauden etxe-abereak, abere etxekotuak eta leku itxian sartutako animalia basatiak babesteko, kontuan hartu gabe animalia horiek autonomia-erkidegoan erroldatuta eta erregistratuta dauden, eta zeinahi ere den animalia horien jabeen edo edukitzaileen bizilekua.

La Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 220 de 15 de noviembre de 1993, vino a establecer las normas para la protección de los animales domésticos, domesticados y salvajes en cautividad que se encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con independencia de que estuviesen o no censados y registrados en ella y sea cual fuere el lugar de residencia de sus dueños o poseedores.

II. Tituluko Hirugarren Kapituluak "Haztegiak, salmentarako tokiak eta animaliak aldi batez edukitzeko tokiak" izena du; hor, hainbat baldintza orokor jaso dira, animaliak hazteko edo saltzeko establezimenduek, egoitzek, animaliak hezteko zentroek eta animaliak aldi batez edukitzeko dauden bestelako instalazioek bete behar dituztenak. Alabaina, testuaren idatz-zati batzuetan jasota dagoenez, arauz ezarriko dira animalia-mota bakoitzak beharko dituen gutxieneko neurriak eta instalazioak.

El Capítulo Tercero del Título II, "Criaderos, establecimientos de venta y centros para el mantenimiento temporal de animales", comprende el conjunto de requisitos generales que los establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, así como las residencias, los centros de adiestramiento y demás instalaciones cuyo objeto sea mantener temporalmente a los animales, deben cumplir. No obstante, y en algunos apartados del texto, se dispone que reglamentariamente se determinarán las medidas e instalaciones mínimas para cada tipo de animal.

Hala, beraz, 1994ko abenduaren 20an, Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoen baimenari, erregistroari eta kontrolari buruzko azaroaren 15eko 444/1994 Dekretua eman zen argitara Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 240. zenbakian. Dekretu horren I. eranskinean, abere-establezimenduak eta gune zoologikoak baimentzeko baldintza orokorrak finkatu ziren. Ordutik hona, aldaketa ugari izan dira, hala arauen aldetik –Erkidegoko araudi berria, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua– nola animalien defentsa, babes eta ongizatearen arloan, horri buruzko kontzientziazioa goraka baitoa gizartean. Aldaketa horien guztien ondorioz, eta azaroaren 15eko 444/1994 Dekretuan finkatutako baldintzen zehaztasun urria dela-eta, arlo honetan eskumena duten organoei zaila egin zaie legea bete behar duten subjektuak ondo kontrolatzea eta, hala behar denean, subjektu horiei zehapena jartzea. Hargatik, araua eraginkortasunez aplikatzeko behar diren elementuak zehazten eta jasotzen dituen xedapena egin behar da, eta, gero, azaroaren 15eko 444/1994 Dekretua indargabetu.

Así lo dicho, el 20 de diciembre de 1994 tuvo lugar la publicación, en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 240, del Decreto 444/1994, de 15 de noviembre, sobre autorización, registro y control de núcleos zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo anexo I vino a determinar los requisitos generales para la autorización de los establecimientos pecuarios y núcleos zoológicos. Desde entonces hasta ahora, han sido muchos los cambios producidos, tanto desde el punto de vista normativo –nueva normativa comunitaria, Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco- como desde el punto de vista de la cada vez mayor concienciación social en materia de defensa, protección y bienestar de los animales. Todos estos cambios y la escasa especificidad de los requisitos fijados en el Decreto 444/1994, de 15 de noviembre, han hecho que sea realmente difícil ejercer, por los órganos competentes para ello, el debido control, y, en su caso sanción, sobre los sujetos obligados a su cumplimiento. Por ello, se opta por la elaboración de una disposición que especifique y recoja los elementos necesarios para una eficaz aplicación de la norma y derogue el Decreto 444/1994, de 15 de noviembre.

Dekretu hau prestatzerakoan, kontsulta egin zaie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiei. Era berean, dekretua jendaurreko erakustaldian jarri da.

En la elaboración del presente Decreto han sido consultadas las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Asimismo, ha sido sometido a información pública.

Horrenbestez, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuak proposaturik, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko apirilaren 11n egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 11 de abril de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, baldintzak ezarri nahi dira animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legean finkatutako Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoen jarduera arautze aldera.

Es objeto del presente Decreto establecer los términos que regularán la actividad de los núcleos zoológicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi previstos en la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales.

2. artikulua.– Gune zoologikoak.

Artículo 2.– Núcleos zoológicos.

1.– Dekretu honetan ezarritakoari begira, gune zoologikoa da animaliak edukitzeko, mantentzeko, hazteko eta/edo saltzeko dauden zentro, establezimendu eta instalazio guztiak, berdin dio hori gunearen jarduera nagusia den eta merkataritzako helburuak dituen edo ez.

1.– A los efectos de lo establecido en el presente Decreto, se considerará núcleo zoológico a todo centro, establecimiento y/o instalación que aloje, mantenga, críe y/o venda animales, sea ésta su actividad principal o no e independientemente de que tenga finalidad mercantil.

2.– Gune zoologikoak honela sailkatuko ditugu:

2.– Los núcleos zoológicos atenderán a la siguiente clasificación:

a) Basa-animaliak, animalia exotikoak edo bertako animaliak dituzten guneak, betiere, helburu zientifikoa edota aisialdi- edo kultura-arloko xedea badute. Atal honen barruan, honako hauek ditugu:

a) Los que alberguen especímenes de fauna silvestre, exótica o autóctona, con finalidad científica, recreativa o cultural. Quedarán incluidos en este apartado los siguientes:

1) Animaliak sendatzeko zentroak.

1) Centros de recuperación de especies animales.

2) Parke zoologikoak.

2) Parques zoológicos.

3) Animaliak itxita dituzten erreserba zoologikoak.

3) Reservas zoológicas que mantengan animales en cautividad.

4) Herriz herriko erakusketa zoologikoak.

4) Exposiciones zoológicas itinerantes.

5) Animaliak dauzkaten zirkuak.

5) Circos que conlleven la presencia de animales.

6) Bilduma zoologiko pribatuak.

6) Colecciones zoológicas privadas.

7) Zoosafariak.

7) Zoosafaris.

b) Lagun egiteko etxe-abereak dituzten guneak eta aurreko idatz-zatian jaso ez diren horiek. Atal honen barruan, honako hauek ditugu:

b) Los que alberguen animales domésticos de compañía y aquellos no contemplados en el apartado anterior. Quedarán incluidos en este apartado los siguientes:

1) Urtebetetik gorako 10 txakur edo gehiago dituzten txakurtegiak eta/edo 20 m2-tik gorako azalerako instalazioak dituzten horiek.

1) Las perreras que alberguen un número igual o superior a 10 perros mayores de un año de edad y/o dispongan de instalaciones de más de 20 m2 de superficie.

2) Sei hilabetetik gorako hamar katu edo gehiago dituzten instalazioak.

2) Instalaciones que alberguen un número igual o superior a diez gatos mayores de seis meses.

3) Animalien egoitzak.

3) Residencias de animales.

4) Txakurrak hezteko eskolak, betiere, animaliak edukitzeko instalazioak badituzte.

4) Escuelas de adiestramiento canino que cuenten con instalaciones propias para la tenencia de animales.

5) Animaliak saltzeko dendak.

5) Tienda de venta de animales.

6) Txori- eta hegazti-dendak.

6) Pajarerías y aviarios.

7) Urriaren 29ko 6/1993 Legearen 18. artikuluko 1. idatz-zatian jaso ez diren animaliak biltzeko zentroak.

7) Centros de recogida de animales no incluidos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre.

8) Kalez kaleko salmentako establezimenduak.

8) Establecimientos que realicen venta ambulante.

9) Bilduma pribatuak edo partikularrak.

9) Colecciones privadas o particulares.

3. artikulua.– Aurretiazko eta jardunean jartzeko baimena.

Artículo 3.– Autorización previa y de funcionamiento.

1.– Jardunean hasi aurretik, gune zoologikoek eskumena duten foru-organoek emandako administrazio-baimen egokiak eduki beharko dituzte, aurretiazko eta jardunean jartzeko baimenak, alegia. Aurretiazko baimenaren bidez, aurkeztu den proiektuak dagozkion baldintza materialak eta funtzionalak betetzen ote dituen ikusi nahi da; beraz, hala behar denean, neurri zuzentzaileak eduki beharko ditu. Baimen hori jaso ondoren, dagokion udalari jakinarazi beharko zaio, espedientean jaso dadin; gainera, nahitaezko baldintza izango da udal-lizentziak emateko. Aurretiazko baimena eta udal-lizentziak eskuratu ondoren, jarduerari ekin aurretik, jardunean jartzeko baimena eskatu beharko da. Jardunean jartzeko lizentziaren baldintzetan eragina duen aldaketaren bat eginez gero, beste baimen bat eskatu beharko da horretarako.

1.– Los núcleos zoológicos deberán disponer, con carácter previo al inicio de su actividad, de las correspondientes autorizaciones administrativas, previa y de funcionamiento otorgadas por Órganos Forales competentes. La autorización previa tiene por objeto comprobar la adecuación del proyecto presentado a los requisitos materiales y funcionales que le corresponde cumplir y contendrá, en su caso, las medidas correctoras oportunas. El otorgamiento de esta autorización deberá ser puesto en conocimiento del ayuntamiento respectivo para su constancia en el expediente y será requisito indispensable para el otorgamiento de las oportunas licencias municipales. Obtenidas la autorización previa y las licencias municipales, y como condición previa al inicio de la actividad, deberá solicitarse la autorización de funcionamiento. Cualquier modificación que afecte a las condiciones en que se otorgó la autorización de funcionamiento deberá ser sometida a nueva autorización.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, gune zoologikoak aplika daitezkeen gainerako araudietan eskatzen diren baimen eta lizentzia guztiak eduki beharko ditu, batez ere arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeari buruzkoak.

2.– Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el núcleo zoológico deberá contar con todas y cada una de las autorizaciones, licencias o permisos exigidos por el resto de normativa aplicable y, en especial, los referidos a la tenencia de los animales considerados potencialmente peligrosos.

Jendeari erakusteko zabalik dauden parke zoologikoei dagokienez, parke zoologikoetan basa-animaliak zaintzeari buruzko urriaren 27ko 31/2003 Legean ezarritako baldintzak bete beharko dira.

En el caso de los parques zoológicos abiertos al públicos, deberán cumplirse los requisitos de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, sobre conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.

3.– Zirkuak, herriz herri doazen erakusketa zoologikoak eta aldi batez egongo diren bestelako establezimenduak zabaltzeko baimenak iraungi egingo dira baimena emateko epea igarotakoan, edota, nolanahi ere, dena delako establezimendua beste leku batera eramatean.

3.– Las autorizaciones para la apertura de circos, exposiciones zoológicas itinerantes y demás establecimientos cuyo instalación sea temporal caducarán una vez transcurrido el período para el cual fueron concedidas, y, en todo caso, cuando sean trasladados de ubicación.

4. artikulua.– Aurretiazko baimena lortzeko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos para la obtención de la autorización previa.

1.– Aurreko artikuluko 1. paragrafoan adierazitako aurretiazko baimena lortzeko, gune zoologikoek Dekretu honen I. eranskinean finkatuta dauden baldintza orokorrak bete beharko dituzte. Horrez gain, baldintza berezi hauek bete beharko dituzte:

1.– Para la obtención de la autorización previa a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior, todos los núcleos zoológicos deberán cumplir los requisitos generales fijados en el anexo I del presente Decreto. Además, deberán cumplir asimismo los siguientes requisitos específicos:

a) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak dituzten zentroetan, II. eranskinean finkatuta dauden segurtasuneko baldintzak bete beharko dira.

a) Los centros que alberguen animales potencialmente peligrosos los requisitos de seguridad fijados en el anexo II.

b) Txakurrak edo katuak dituzten zentroetan, III. eranskinean finkatuta dauden baldintza bereziak bete beharko dira.

b) Los centros que alberguen animales de la especie canina o felina los requisitos específicos fijados en el anexo III.

c) Basa-animaliak dituzten zentroetan, IV. eranskinean animalien ongizaterako finkatuta dauden baldintza bereziak bete beharko dira.

c) Los centros que alberguen a animales de la fauna silvestre los requisitos específicos de bienestar animal fijados en el anexo IV.

2.– Merkataritzako jardueraren bat egiten duten gune zoologikoetan, bertako basa-animaliak edo animalia exotikoak zaintzeko eta hazteko programak egiten dituzten horietan, eta etxe-abereei edo basa-animaliei buruzko hezkuntza- edo prestakuntza-programak egiten dituzten guneetan, Albaitaritzako lizentziatu bat eta osasun-profilaxiari buruzko programa bat eduki beharko dute.

2.– Los núcleos zoológicos que desarrollen algún tipo de actividad mercantil, lleven a cabo programas de conservación y cría de especies silvestres autóctonas o exóticas y/o lleven a cabo programas educativos o de formación sobre especies animales domésticas o silvestres, deberán contar con la disponibilidad de un licenciado en veterinaria y con un programa de profilaxis sanitaria.

5. artikulua.– Baimenaren eskabideak.

Artículo 5.– Solicitudes de autorización.

1.– Baimena jasotzeko eskabideak establezimenduaren kokalekuari dagokion foru-organoari zuzenduko zaizkio, organo horrek izango baitu ebazteko eskumena. Eskabidea zentroaren edo establezimenduaren titularra den pertsona fisikoak edo pertsona juridikoaren lege-ordezkariak sinatu beharko du. Baimena jasotzeko eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.– Las solicitudes de autorización deberán dirigirse al Órgano Foral correspondiente al lugar donde esté ubicado el establecimiento, que será el competente para resolver, y que deberá ser firmada por la persona física o el representante legal de la persona jurídica que sea titular del centro o establecimiento. La solicitud de autorización previa deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Zentroko jarduera deskribatzen duen memoria, zentroan eskura dauden baliabide materialen eta giza baliabideen zerrendarekin.

a) Memoria descriptiva de la actividad del centro en la que se relacionen los medios materiales y humanos de que disponga.

b) Zentroaren edo establezimenduaren eta instalazioen krokisa.

b) Croquis del centro o establecimiento, así como de las instalaciones.

c) Barruan egongo diren espezien zerrenda.

c) Relación de especies a albergar.

d) Instalazioen higiene-programa, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko lanetan adituak diren langileek egina.

d) Programa de higiene de las instalaciones, efectuado por personal cualificado en desinfección, desinsectación y desratización.

e) Horrelakorik behar izanez gero, animalien profilaxi-programa, albaitari batek gainbegiratua.

e) Programa de profilaxis animal, si el mismo fuese necesario, supervisado por un veterinario.

f) Laugarren artikuluko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiria.

f) Acreditación del cumplimiento de los requisitos del artículo 4.

2.– Eskumena duen foru-organoak akatsen bat, gabeziaren bat edo zerbait oker dagoela atzematen badu aurkeztu den eskabidean, eskatzaileari jakinaraziko dio eta 10 eguneko epea emango dio zuzentzeko; eta ohartaraziko dio, hori egin ezean, eskabidean atzera egin duela pentsatuko dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 42. artikuluan ezarritakoari jarraituz ebazpena eman ondoren.

2.– Si el órgano foral competente advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, carencia o inexactitud, lo comunicará al solicitante, concediéndose un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Régimen Administrativo Común.

3.– Foru-aldundiek lurralde historiko bakoitzean dauden gune zoologikoen zerrenda gaurkotua aurkeztuko diote urtero Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailari.

3.– Anualmente las Diputaciones Forales, comunicarán al Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco, la relación actualizada de los Núcleos Zoológicos existentes en cada Territorio Histórico.

6. artikulua.– Merkataritza.

Artículo 6.– Comercio.

1.– Dekretu honen erregulazioaren eraginpean dauden eta animaliekin merkataritzako jarduerak egiten dituzten establezimenduek araudiak eskatzen dizkien baimenak eduki beharko dituzte, eta batez ere honako hauek bete beharko dituzte: Kontseiluaren 1996ko abenduaren 9ko 338/1997 (EE) Erregelamenduak, merkataritza kontrolatuz basoko animaliak eta landareak babesteari buruzkoak, eman dituen xedapenak eta erregelamendu horri egindako aldaketak; eta irailaren 16ko 1881/1994 Errege Dekretua, Europako Erkidego barneko trukeetan eta hirugarren estatu batzuetatik iritsitako animalien, espermaren, obuluen eta enbrioien inportazioetan aplikatu daitezkeen osasun-poliziako baldintzak ezarri dituena –betiere, baldintza hauei dagokienez, 1992ko urriaren 30eko 1316/1992 Errege Dekretuaren A eranskinaren 1. atalean eta Arriskuan dauden Espezieen Nazioarteko Salmentaren Kontrolerako Konbentzioan jasotako xedapenak bete behar ez badituzte–.

1.– Los establecimientos afectados por la regulación del presente Decreto que efectúen actividades comerciales con animales, deberán contar con las autorizaciones exigidas en la normativa correspondiente y, en especial, deberán dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento (CE) n.º 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio y sus modificaciones, y en el Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección 1.ª del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre de 1992 y en el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

2.– Nahitaez aditzera eman behar diren gaixotasunekin kutsatu daitezkeen animaliekin Europako Erkidego barneko estatuen artean merkataritzako trukeak egiteko diren gune zoologikoek Dekretu honen V. eranskinean finkatutako osasun-baldintzak bete beharko dituzte.

2.– Los núcleos zoológicos destinados al intercambio comercial entre Estados intracomunitarios, de animales sensibles a enfermedades de declaración obligatoria, deberán cumplir los requisitos sanitarios fijados en el anexo V al presente Decreto.

7. artikulua.– Erregistro-liburua.

Artículo 7.– Libro Registro.

1.– Jardunean jartzeko baimena eskuratu ondoren, gune zoologikoek erregistro-liburua eduki beharko dute. Liburu hori eskumena duen foru-organoak gainbegiratuko du, eta, bertan, honako kontzeptu hauek zehaztu beharko dira, banaka identifikatutako animalia bakoitzeko edota banakako identifikaziorik ez duten animalien lote bakoitzeko:

1.– Los núcleos zoológicos, una vez obtenida la autorización de funcionamiento, deberán disponer de un Libro Registro, supervisado por el Órgano Foral competente, en el que por cada animal identificado individualmente o por cada lote de animales que no dispongan de identificación individual, se especifiquen los siguientes conceptos:

a) Sarrera-eguna.

a) Fecha de entrada.

b) Animaliaren edo lotearen identifikazioa.

b) Identificación del animal o lote.

c) Animaliaren jatorria.

c) Origen del animal.

d) Altaren arrazoia.

d) Causa del alta.

e) Animaliaren helburua.

e) Destino del animal.

f) Irteera-eguna.

f) Fecha de salida.

g) Bajaren arrazoia.

g) Causa de baja.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoaz gain, zentroak edo establezimenduak agiri hauek eduki beharko ditu:

2.– Además de lo establecido en el párrafo anterior, el centro o establecimiento deberá estar en posesión de la siguiente documentación:

a) Etxe-abereak izanez gero, banakako identifikaziorako agiria, hori eskatu ahal denean, edo merkataritzako edota animalia lagatzeko agiria.

a) En el caso de animales domésticos, documento de identificación individual en los casos en que sea exigible o documento comercial o de cesión.

b) Leku itxian jaio ez diren bertako basa-animaliak izanez gero, ale horiek atzemateko baimena; baimen hori animaliaren jatorrizko tokian eskumena duen agintariak egin beharko du.

b) En el caso de animales salvajes autóctonos no nacidos en cautividad, autorización para la captura de los especímenes, que será emitida por la autoridad competente del lugar de origen del animal.

c) Leku itxian jaiotako bertako basa-animaliak izanez gero, merkataritza-agiria edo animalia lagatzeko agiria, hazleak edo lehengo jabeak egina.

c) En el caso de animales salvaje autóctonos nacidos en cautividad, documento comercial o de cesión emitido por el criador o anterior propietario.

d) Leku itxian hazitako basa-animalia exotikoak izanez gero, merkataritza-agiria edo animalia lagatzeko agiria, hazleak edo lehengo jabeak egina.

d) En el caso de animales salvaje exóticos de especies criados en cautividad, documento comercial o de cesión emitido por el criador o anterior propietario.

e) Leku itxian jaio ez diren basa-animalia exotikoak izanez gero, inportatzeko baimena, merkataritzako agiria edo animalia lagatzeko agiria, lehengo jabeak egina, eta Europar Batasunera inportatzeko baimena, Kontseiluaren 1996ko abenduaren 9ko 338/1997 (EE) Erregelamenduak, merkataritza kontrolatuz basoko animaliak eta landareak babesteari buruzkoak, B, C eta D eranskinetan eta erregelamenduaren aldaketek jaso dituzten espezien aleei dagokienez.

e) En el caso de animales salvajes exóticos no nacidos en cautividad, permiso de importación, documento comercial o de cesión emitido por el anterior propietario con referencia al permiso de importación a la Unión Europea para aquellos especímenes de especies incluidos en los anexos B, C y D del Reglamento (CE) n.º 338/1997, del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna o flora silvestre mediante el control de su comercio, y sus modificaciones.

8. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Gune Zoologikoen Erregistroa.

Artículo 8.– Registro de Núcleos Zoológicos del País Vasco.

1.– Dekretu honetan edo haren aldaketetan eta berrikuntzetan ezarritakoari jarraiki ematen diren baimenak Euskal Autonomia Erkidegoko Gune Zoologikoen Erregistroan inskribatuko dira; erregistro hori animalien osasunaren arloan eskumena duen lurralde historiko bakoitzeko foru-organoaren mende dago. Urriaren 29ko 6/1993 Legearen 18. artikuluko 1. idatz-zatian jaso ez diren animaliak biltzeko zentroek Erregistroan inskribatzeko eskaera egin beharko dute.

1.– Las autorizaciones concedidas de conformidad con lo previsto en el presente Decreto, así como sus modificaciones y renovaciones, se inscribirán en el Registro de Núcleos Zoológicos del País Vasco, dependiente del Órgano Foral de cada Territorio Histórico, competente en sanidad animal. Los centros de recogida de animales incluidos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, deberán solicitar la inscripción en el Registro.

2.– Erregistroak izaera administratiboa eta publikoa edukiko du; eta atalka antolatuko da, Dekretu honen 2. artikuluan jasotako sailkapenarekin bat etorrita.

2.– El Registro tendrá naturaleza administrativa y carácter público y se organizará por secciones, de conformidad con la clasificación contenida en el artículo 2 de este Decreto.

3.– Gune zoologikoak dagokien Erregistroko atalean erregistratuko dira, egiten duten jarduera nagusia ikusita.

3.– Los núcleos zoológicos se inscribirán en la sección del Registro que corresponda con la actividad principal que desarrollen.

9. artikulua.– Jakinarazpena.

Artículo 9.– Comunicación.

Eskumena duten foru-organoek udal-organoei jakinaraziko dizkiete Euskal Autonomia Erkidegoko Gune Zoologikoen Erregistroan egindako inskripzioak eta oharrak, zehazki, dagokien udalerrian helbidea duten zentroei edo establezimenduei dagozkienak. Jakinarazpen hori egiteko hamabost eguneko epea egongo da, inskripzioa edo oharra egin den egunetik hasita.

Los órganos forales competentes comunicarán a los órganos municipales las inscripciones y anotaciones practicadas en el Registro de Núcleos Zoológicos del País Vasco, referidas a Centros o Establecimientos que tuvieren su domicilio en el respectivo municipio. Dicha comunicación se realizará en el plazo de quince días una vez practicada la correspondiente inscripción o anotación.

10. artikulua.– Animaliak identifikatzea.

Artículo 10.– Identificación de los animales.

1.– Gune zoologikoetan dauden etxe-abereak osasun-arloko araudiari eta kasuan kasu aplikatu daitekeen banakako identifikazioko araudiari jarraiki identifikatuko dira.

1.– Los animales de especies domésticas presentes en los núcleos zoológicos serán identificados de acuerdo con la normativa sanitaria y de identificación individual aplicable a cada caso.

2.– Toki itxian jaio eta hazitako basa-hegaztien aleak identifikatzeko, soldatu gabeko eta era bakarrean markatutako uztaitxo itxi bat jarriko zaie hankan, hau da, etenik edo loturarik gabeko zirkulua osatzen duen uztai edo zinta bat jarriko zaie, inola ere hautsi ez dena, tamaina egokia duena eta, hegaztia erabat hazita dagoenean, hankatik inork kendu ezingo diona. Uztaia helburu zehatz horretarako fabrikatuko da merkataritza-arloan, eta hegaztia jaio ondoko egunetan ezarriko zaio hankan. Uztaiaren bidez identifikazioa egitea ezinekoa bada, transponder edo mikrotxip bat baliatu ahal izango da, betiere, indarrean dauden ISO araudiak betetzen baditu.

2.– Los especímenes de especies de aves silvestres nacidas y criadas en cautividad serán identificados mediante la colocación, en la pata, de una anilla cerrada sin soldadura marcada de manera única, es decir, una anilla o cinta que constituya un círculo continuo, sin interrupción ni juntura, que no haya sido violada en modo alguno y cuya dimensión impida retirarla de la pata del ave plenamente desarrollada. La anilla deberá haber sido fabricada comercialmente para esta finalidad y colocada en los primeros días de vida del ave. Sólo en el caso de no poder realizar la identificación mediante la anilla, podrá utilizarse un transponder o microchip que cumpla con las normas ISO en vigor.

3.– Aurrekoak ez bezalakoak diren basa-ornodunen espezieen aleak helduarora iritsi aurretik identifikatu ahal izango dira, indarrean dauden arauak betetzen dituen transpondera edo mikrotxipa jarriz.

3.– Los especímenes de especies de vertebrados salvajes distintos de las anteriores, podrán ser identificados antes de alcanzar la madurez mediante la implantación de un transponder o microchip que cumpla las normas en vigor.

4.– Beste animalia-espezie batzuetako aleei dagokienez –lehen aipatutako espezietakoak ere barne hartuta–, lehen deskribatutako prozeduren bidez identifikatzea ezinezkoa bada edo prozedura hori egokia ez dela frogatu bada, honela identifikatuko dira: uztaiak, zintak, etiketak, tatuajeak edo kode bakarra duten bide egokiagoak baliatuz.

4.– Los especímenes de otras especies animales, e incluso de las especies antes mencionadas, cuya identificación individual mediante los procedimientos descritos sea impracticable o se haya demostrado inapropiada, serán identificados mediante la aplicación de anillas, cintas, etiquetas, tatuajes u otros métodos más adecuados en los que conste un código único.

5.– Nolanahi ere, erabiltzen den sistema gorabehera, identifikazioa egiterakoan behar bezalako tratua emango zaio animaliari, eta ahalegina egingo da animalia ondo egon dadin eta haren berezko portaera errespetatzeko.

5.– En cualquier caso, la identificación de los animales, independientemente del sistema que se utilice, se efectuará con el debido trato al animal y procurando que quede preservado su bienestar y respeto a su comportamiento natural.

11. artikulua.– Ikuskaritza eta zaintza.

Artículo 11.– Inspección y vigilancia.

1.– Foru-organoak arduratuko dira, animalien osasunaren eta ongizatearen arloan dagozkien eskumenak erabiliz, Dekretu honetan aipatzen diren zentroak eta establezimenduak ikuskatzeaz eta zaintzeaz, bai eta baimena emateko bete behar ziren baldintzak betetzen ote diren egiaztatzeaz, kontrolatzeaz eta zaintzeaz.

1.– Corresponderá a los Órganos Forales, en el ámbito de sus competencias en materia de sanidad y bienestar animal, la inspección y vigilancia de los centros y establecimientos a que se refiere el presente Decreto, así como la capacidad de control, vigilancia y comprobación del cumplimiento de los requisitos que determinaron su autorización.

2.– Gune zoologikoetako titularrek animaliak dauden toki, lokal eta instalazioetara sartzen utzi beharko diete ikuskaritza-zerbitzuei, eta laguntza emango diete ikuskaritza-lanak egiten dituzten bitartean.

2.– Los titulares de núcleos zoológicos deberán permitir a los servicios de inspección el acceso a los animales, locales e instalaciones, y colaborarán en la realización de sus actuaciones.

12. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 12.– Infracciones.

1.– Dekretu honen xede diren zentroetan egiten diren arau-hausteak zehatuko dira animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeak eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legeak ezarritakoaren arabera.

1.– Las vulneraciones que se produzcan en los centros objeto del presente Decreto serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales y a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

2.– Ondorio horretarako, 6/1993 Legearen 27.2 e) artikuluaren esparruan, jokaera hauek arau-hauste larriak dira:

2.– A tal efecto, se consideran infracciones graves en el marco del artículo 27.2.e) de la Ley 6/1993 las siguientes conductas:

a) Dekretu honen 7. artikuluan finkatutako agiriak ez edukitzea.

a) La carencia de la documentación fijada en el artículo 7 del presente Decreto.

b) Erregistro-liburuak osatu gabe edukitzea edo datu batzuk ez izatea.

b) La posesión de los libros de registro incompletos o con ausencia de datos.

c) Animalien espezieak saltzea, edukitzea, haiekin trafikatzea, merkataritzan jardutea edo haiek erakustea, Arriskuan dauden Espezieen Nazioarteko Salmentaren Kontrolerako Konbentzioa eta irailaren 16ko 1881/1994 Errege Dekretua hautsiz.

c) La venta, tenencia, tráfico, comercio y exhibición de especies animales con incumplimiento de la normativa CITES y del Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre.

d) Erregistroko inskripziorik edo jardunean jartzeko dagokion baimena ez edukitzea.

d) Carecer de inscripción registral o de la correspondiente autorización de funcionamiento.

e) Aldaketak egiteko dagokion baimena ez izatea, edo Erregistroari aditzera ez ematea zentroan edota establezimenduan egindako aldaketen berri.

e) No contar con la correspondiente autorización de modificación o no comunicar al Registro los cambios introducidos en el centro o establecimiento.

f) Ikuskaritzako lan ofizialak egiten ez uztea, oztopatzea edo laguntzarik ez ematea.

f) No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de inspección.

13. artikulua.– Zehapenak.

Artículo 13.– Sanción.

Aurreko artikuluko 2. paragrafoan aipatutako arau-hausteak honela zehatuko dira, gaitzespen-maila kontuan izanik, eta urriaren 29ko 6/1993 Legeak 30.1. a) artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, baina aplikatzeari utzi gabe artikulu horretan jasotako zenbatekoen graduazioari begira erabakigarriak diren gainerako inguruabarrak arau-hauste larrien eskalan:

En atención al grado de reprochabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1.a) de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, y sin perjuicio de la aplicación del resto de circunstancias determinantes para la graduación de las cuantías contenidas en dicho artículo y dentro de la escala de sanciones correspondiente a las graves, las infracciones referidas en el párrafo 2 del artículo anterior se sancionarán de la siguiente manera:

a) Aurreko artikuluko 2.b) eta f) idatz-zatietan aipatutako arau-haustea: 300 eta 600 euro bitarteko isuna.

a) La infracción a que se refiere el apartado 2.b) y f) del artículo anterior, con multa entre 300 a 600 euros.

b) Aurreko artikuluko 2.a) eta e) idatz-zatietan aipatutako arau-hausteak: 601 eta 1.050 euro bitarteko isuna.

b) Las infracciones a que se refieren los apartados 2.a) y e) del artículo anterior, con multa entre 601 a 1.050 euros.

c) Aurreko artikuluko 2.c) eta d) idatz-zatietan aipatutako arau-hausteak: 1.051 eta 1.500 euro bitarteko isuna.

c) Las infracciones a que se refieren los apartados 2.c) y d) del artículo anterior, con multa entre 1.051 y 1.500 euros.

14. artikulua.– Zehatzeko ahalmena.

Artículo 14.– Potestad sancionadora.

Zehatzeko ahalmena baliatzeko, honako hauek hartuko dira kontuan: animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeak V. tituluaren III. kapituluan ezarritakoa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatze-ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea. Bestalde, honako organo hauek dira zehatzeko ahalmena izango dutenak:

El ejercicio de la potestad sancionadora que se ejercerá de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de Animales, en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponderá a los siguientes órganos:

a) Animaliak babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legean ezarritako arau-hausteak direla-eta zehapena jartzeko eskumena xedapen horren 32. artikuluan jasota dauden organoena izango da.

a) Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas en la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales serán los establecidos en el artículo 32 de la citada disposición.

b) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legean ezarritako arau-hausteak direla-eta zehapena jartzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuan adierazita dauden organoena izango da.

b) Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos serán los indicados en el Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean sartzean jardunean dauden establezimenduek urtebeteko epea izango dute dekretuan jasotako xedapenetara egokitzeko.

Los establecimientos que estén en funcionamiento a la entrada en vigor del presente Decreto tendrán un año para adaptarse a las disposiciones contenidas en el mismo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Honenbestez indargabetzen da azaroaren 15eko 444/1994 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoak baimentzeari, erregistratzeari eta kontrolatzeari buruzkoa dena.

Queda derogado el Decreto 444/1994, de 15 de noviembre, sobre autorización, registro y control de núcleos zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuari ahalmena ematen zaio Dekretu hau garatze eta aplikatze aldera egokitzat jotzen dituen xedapenak eman ditzan, eta, zehazki, agindu bidez I, II, III, IV eta V. eranskinak aldatu ditzan, hartara, Europako Erkidegoko araudi berrira egokitu ahal izateko.

Primera.– Se faculta al Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación para dictar las disposiciones que considere necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto y, en concreto, para la modificación, mediante Orden de los anexos I, II, III y IV, y del anexo V para su adaptación a la normativa comunitaria.

Bigarrena.– Dekretu hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko apirilaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburua,

El Consejero de

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

Agricultura, Pesca y Alimentación,

I. ERANSKINA, 2006KO APIRILAREN 11KO 81/2006 DEKRETUARI DAGOKIONA
ANIMALIEN OSASUN- ETA ONGIZATE-BALDINTZAK, GUNE ZOOLOGIKOEK ORO HAR BETE BEHARREKOAK

I.– Toki egokian kokatuta egongo dira.

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

ANEXO I AL DECRETO 81/2006,
DE 11 DE ABRIL
REQUISITOS SANITARIOS Y DE BIENESTAR ANIMAL QUE CON CARÁCTER GENERAL DEBERÁN CUMPLIR LOS NÚCLEOS ZOOLÓGICOS

II.– Instalazio eta ekipo egokiak edukiko dituzte animaliak behar diren higiene-baldintzekin maneiatu ahal izateko.

I.– Deberán estar ubicados en un emplazamiento adecuado.

III.– Behar adina ur edukiko dute, eta ura behar den kalitatekoa izango da, gune zoologikoa era egokian garbitu ahal izateko. Merkataritzako helburua duten gune zoologikoetan, gutxienez, garbiketarako ur beroa eta hotza bideratzeko sarea eduki beharko dute.

II.– Deberán poseer las instalaciones y equipos idóneos que permitan el manejo higiénico de los animales.

IV.– Hondakinak ezabatzeko sistema egokia izango dute, ingurunea kutsatzeko edo osasun-aldeko arriskurik egon ez dadin, ez beste animalia batzuentzat ez eta pertsonentzat ere.

III.– Deberán estar dotados de agua en cantidad y calidad suficiente para llevar a cabo la limpieza del núcleo zoológico. En los núcleos zoológicos que tengan finalidad mercantil será exigible como mínimo la dotación de una red de conducción de agua sanitaria fría y caliente.

V.– Behar diren baliabideak edukiko dituzte animaliak maneiatzeko erabilitako instalazioak, materialak eta ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko. Gune zoologikoetan –20 m2ko azaleratik beherako instalazioak dituzten bilduma zoologiko, hegazti-denda eta txakurtegi pribatuetan izan ezik–, presiozko eta/edo lurrunezko garbiketako makina bat eduki eta aldian behin erabili beharko da; horrez gain, garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak biltegiratzeko berariaz erabiltzen den leku bat eduki beharko da.

IV.– Deberán tener previsto un sistema adecuado de eliminación de residuos que evite los riesgos sanitarios y de polución para el entorno, para otros animales y para las personas.

VI.– Une oro bermatu beharko da instalazioak eta ekipoak aski erosoak direla animalientzat, bai ostatu hartzeko lekuak, bai aisialdirako eta ariketa fisikoa egiteko prestatutako tokiak (aukera hori eman behar baitzaie nahitaez), bai eta osasun-laguntzako eta garraioko tokiak ere. Espezieak edo aleak kanpoaldeko girora eta eguraldi txarrera jarrita ez badaude, animalia horiek behar bezala babestu beharko dira. Instalazioek egokiak izan beharko dute, animaliek janaria eta ura jaso dezaten behar den kopuruan eta kalitatearekin.

V.– Estarán dotados de medios suficientes para llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones, materiales y vehículos utilizados para el manejo de los animales. En los núcleos zoológicos, con la excepción de las colecciones zoológicas, aviarios y perreras de carácter privado que tengan instalaciones de menos de 20 m2, será exigible la tenencia y uso periódico de una máquina de limpieza a presión y/o a vapor, así como la existencia de un lugar expresamente destinado al almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección.

VII.– Sistema bat eduki beharko da gorozkiak, mendak, simaurrak, gorpuak eta gunean egiten diren ohiko jardueretan sortzen den edozein gai ezabatzeko.

VI.– Las instalaciones y equipos deberán garantizar en todo momento unas condiciones adecuadas de confort de los animales, tanto en el lugar de alojamiento como en los espacios dispuestos para su esparcimiento y ejercicio físico, al que obligatoriamente debe darse oportunidad, así como en los dispuestos para la atención sanitaria y el transporte. En aquellos casos en que las especies o especímenes albergados no estén adaptados a soportar la intemperie y la meteorología adversa, los animales deberán ser convenientemente protegidos. Las instalaciones deberán permitir que los animales reciban regularmente alimento y agua de bebida en cantidad y calidad suficientes.

VIII.– Programa bat eduki beharko da instalazioak eta materiala garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko; eta, merkataritza-xedeko gunea izanez gero, sistema hori aditu batek gainbegiratu beharko du.

VII.– Dispondrán de un sistema previsto de eliminación de excrementos, orines, estiércoles, cadáveres, materias contumaces y de cualquier otro residuo que el núcleo pueda generar en el desarrollo de su actividad habitual.

IX.– Animalien osasun-profilaxiaren programa prestatzeko eskatu ahal denean, programa horretan ondo jaso beharko da sartu berriak diren animaliekin osasun-aldetik egingo diren jarduerak eta gune zoologikoetan gehien aurreikusten diren patologiak agertzen direnean nola jokatuko den. Horrez gain, gune zoologikoak leku eta material egokiak eduki beharko ditu profilaxi-planean aurreikusitako osasun-arloko neurriak gauzatu ahal izateko, animaliei eta pertsonei isolamendu-maila egokia bermatuz.

VIII.– Deberán poseer un programa de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones y materiales que en el caso de los núcleos con fines mercantiles deberá ser supervisado por un especialista.

X.– Toki eta material egokiak eduki beharko dira espezie eta animalia-mota bakoitzarentzat aurreikusi den gehienezko edukiera aintzat hartuta, eta, gainera, toki eta material horiek egokitu beharko dira ikuspegi etologikotik eta osasun- eta segurtasun-aldetik behar diren gainerako baldintza zehatzetara.

IX.– Cuando sea exigible el programa de profilaxis sanitaria de los animales, en él deberá estar prevista la actuación sanitaria a llevar a cabo sobre los animales de nueva entrada y en los casos en que se presenten las patologías previsibles más habituales en cada núcleo zoológico. Además el núcleo zoológico deberá contar con los espacios y medios materiales adecuados para llevar a cabo las medidas sanitarias previstas en el plan de profilaxis con el suficiente grado de aislamiento para animales y personas.

XI.– Instalazio eta bitarteko aski eduki beharko da animaliek ihes egitea galarazteko eta, era berean, baimenduta ez dauden animalia arrotzik barrura sar ez dadin.

X.– Deberán tener unos espacios y materiales adecuados a la capacidad máxima prevista para cada especie y tipo de animal, adecuándose además a las condiciones específicas desde el punto de vista etológico, sanitario, de seguridad y otros.

II. ERANSKINA, 2006KO APIRILAREN 11KO 81/2006 DEKRETUARI DAGOKIONA
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK DITUZTEN GUNE ZOOLOGIKOEK BETE BEHARREKO SEGURTASUNEKO
BALDINTZAK

I.– Arriskutsuak izan daitezkeen animalia guztiek dagozkien instalazioen barruan egon beharko dute beti, haiek gidatzeko eta zaintzeko baimena duten langileen kontrolpean daudenean izan ezik.

XI.– Deberán disponer de las instalaciones y medios necesarios que eviten la fuga de animales o la entrada no autorizada de animales extraños.

ANEXO II AL DECRETO 81/2006,
DE 11 DE ABRIL
REQUISITOS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS NÚCLEOS ZOOLÓGICOS QUE ALBERGUEN ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

II.– Instalazioen ingurunea diseinatzean eta eraikitzean, ezaugarri nagusiak hartuko dira kontuan, animaliak, hala nahi dutelako eta/edo ustekabez, kanpora atera ez daitezen.

I.– Todos los animales potencialmente peligrosos se mantendrán permanentemente dentro de la instalación que tengan asignada, excepto cuando estén bajo el control directo del personal autorizado para su conducción y tenencia.

III.– Instalazioetako hesiak aski sendoak izango dira eta ondo finkatuta egongo dira, animalien pisua eta presioa jasan ahal izateko.

II.– El contorno de las instalaciones será diseñado y construido atendiendo a las características específicas de manera que no permitan la salida voluntaria y/o accidental de los especímenes.

IV.– Hobiak (hala lehorrak nola ur-hobiak) ondo babestuko dira langekin, barrura inor sar ez dadin.

III.– Los vallados de las instalaciones serán suficientemente consistentes y estarán debidamente fijados para soportar el peso y la presión de los animales.

V.– Ateak sendoak, gogorrak eta egokiak izango dira, animaliak kanpora atera ez daitezen; gainera, ateak ezin izango dira inola ere erauzi edo ireki, ez eta segurtasuneko mekanismoak aldatu ere. Bestalde, itxita daudenean blokeatu egingo dira.

IV.– Los fosos (secos o de agua) serán protegidos con barreras que impidan el acceso a las personas.

VI.– Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak ezin izango dira kontaktu zuzenean egon pertsonekin, eta, hartara, langak, hesiak, hobiak edo eraginkorrak eta fidagarriak diren bestelako sistemak jarriko dira.

V.– Las puertas serán resistentes y de una efectividad adecuada para evitar la salida de los animales, impidiéndose que éstas puedan ser desencajadas abiertas o alterados sus mecanismos de seguridad. Además se bloquearán cuando estén cerradas.

VII.– Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak dituzten instalazioetan, animalien arriskugarritasunaren berri ematen duten errotuluak jarriko dira, ahal dela sarreran eta irteeran.

VI.– Se imposibilitará el contacto directo entre animales potencialmente peligrosos y personas colocándose barreras vallas fosos u otros sistemas de eficacia y fiabilidad suficientes.

VIII.– Ezaugarri hauek dituzten gune zoologikoek behar beste irteera eduki beharko dituzte, eta irteera horiek tamaina egokia izango dute, normalean barrualdean izaten diren pertsonak kontuan izanik, hartara, larrialdiren bat bada, berehala kanporatu ahal izan daitezen. Irteerak ondo seinaleztatu beharko dira, eta erraz ireki ahal izango dira barrualdetik.

VII.– En las instalaciones donde haya animales potencialmente peligrosos, serán colocados rótulos indicativos preferentemente en los accesos de salida y entrada.

IX.– Estaltzeetarako animaliarik erabiliz gero, neurri egokiak hartu beharko dira pertsonak edota beste animalia batzuk zauritu ez daitezen.

VIII.– Todo núcleo zoológico de estas características tendrá un número de salidas y de dimensiones adecuadas al número de personas que normalmente pueda encontrarse en su interior con el fin de que puedan abandonarlo inmediatamente en caso de emergencia. Las salidas estarán debidamente señalizadas y se podrán abrir fácilmente desde el interior.

X.– Emergentzia-plana eduki beharko da, bai eta animaliak harrapatzeko material egokia ere, ihesen bat denean erabiltzeko. Gunearen ardura duten langileek plan horren berri izango dute eta ondo probatuta eduki beharko dute.

IX.– Si se utilizaran animales para realizar cubriciones, se tomarán las medidas adecuadas para evitar lesiones a las personas u otros animales.

XI.– Zuhaitzak, farolak eta bestelako elementu bertikalak era egokian jarriko eta edukiko dira, animaliek ihes egin ez dezaten eta pertsonak barrura sar ez daitezen.

X.– Se dispondrá de un plan de emergencia y del material necesario para la captura de animales en caso de fuga. Este plan será debidamente conocido y ensayado por el personal encargado del núcleo.

XII.– Animalien instalazioetan dauden gaineko pasabideak aski finkoak izango dira, aldi berean pasabidetik joan daitezkeen pertsonen eta ibilgailuen pisua jasan ahal izateko; horrez gain, arriskutsuak izan daitezkeen animalien eta pertsonen arteko kontaktu zuzena galaraziko dute.

XI.– Los árboles, farolas u otros elementos verticales serán colocados y mantenidos de tal manera que se impida la fuga de animales ni el acceso de personas.

XIII.– Baimendu gabeko animaliak eta pertsonak ezin izango dira sartu beren segurtasunerako arriskutsuak izan daitezkeen lekuetan; leku horietan seinale egokiak jarri beharko dira, eta kasu bakoitzean egokienak diren babes-gailuak ere bai.

XII.– Los pasos elevados sobre instalaciones de animales serán suficientemente sólidos para soportar el peso de las personas y vehículos que puedan subirse simultáneamente y no permitirán el contacto directo entre animales potencialmente peligrosos y las personas.

XIV.– Lehen sorospenetarako ekipoa eduki beharko da, bai eta sorospenak emateko oinarrizko jarraibideen idazkia ere.

XIII.– No se permitirá el acceso a las personas ni otros animales no autorizados a los lugares que puedan entrañar algún riesgo para su seguridad, señalándolos debidamente e instalando los dispositivos de seguridad más adecuados en cada caso.

XV.– Animalia pozoitsuak izanez gero, serum egokiak eduki beharko dira larrialdietan erabiltzeko.

XIV.– Se dispondrá de un equipo de primeros auxilios y de instrucciones escritas básicas para practicarlos.

XVI.– Istripuren bat bada hozkadaren bat izan delako, pozoia inokulatu delako edo beste arrazoiren bat dela-eta, eta zauritutakoa berehala eraman behar bada osasun-zentro batera, guneko arduradunak ondo betetako inprimakia aurkeztu beharko du, eta, hor, istripuko datuez gain, zauriak eragin dituen espeziea eta eman diren larrialdiko laguntzak zehaztu beharko dira.

XV.– Cuando se mantengan animales venenosos, se dispondrá además de los sueros apropiados para casos de urgente necesidad.

XVII.– Guneko instalazioetatik ibilgailuak ibiltzeko modua badago, orain arte esandakoez gain, baldintza hauek bete beharko dira:

XVI.– En caso de accidente por mordedura, inoculación de veneno u otro modo, que requiera traslado urgente del lesionado a un centro sanitario, el encargado del núcleo deberá entregar un impreso debidamente cumplimentado indicando además de los datos del mismo y de la especie causante de las lesiones, los cuidados de urgencia practicados.

a) Instalazioetatik arriskutsuak izan daitezkeen animalia haragijaleak ibilgailuren batean sartzeko eta ateratzeko lekuetan, ate bikoitzak egongo dira, biak aldi berean itxi eta ibilgailua bien artean eduki ahal izateko.

XVII.– En el caso de núcleos cuyas instalaciones permitan el paso de vehículos, deberán cumplirse además los siguientes requisitos:

b) Tresna bat egongo da, ate bat erabat itxi aurretik beste atea irekitzea ezinezkoa izan dadin, larrialdietan izan ezik.

a) Las entradas y salidas de las instalaciones de carnívoros potencialmente peligrosos con acceso a vehículos tendrán doble puerta, de manera que ambas puedan estar simultáneamente cerradas quedando entre ambas el vehículo.

c) Ateek ixteko sistema elektrikoa badute, horrek bestelako bideak baliatuz ixteko sistema automatikoa izango du, hornidura elektrikoak huts egiten duenerako.

b) Existirá un mecanismo que impedirá abrir una puerta si la otra no está previamente cerrada, salvo en los casos de urgencia.

d) Ateak zabaltzeaz eta ixteaz arduratzen diren langileek ateetan eta haien ingurunean egon daitezkeen oztopoak ikusteko modua izango dute.

c) Cuando las puertas tengan un sistema de cierre eléctrico, estará previsto un sistema de cierre automático por medios alternativos si fallara el suministro eléctrico.

e) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak dituzten instalazioetara ibilgailuak soilik sartu ahal izango dira behar bezala hornitutako erreskate-ibilgailu bat eskura badago. Estalki sendorik ez duten ibilgailuak ezin izango dira barrura sartu.

d) El personal encargado de la apertura y cierre de las puertas, dispondrá de visión sin obstáculos de las mismas y de la zona próxima a ellas.

f) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak dituzten eta ibilgailuetarako sarbidea duten instalazioak etengabe zaindu beharko dira. Pertsonak zauritu edo hil ditzaketen animaliak badituzte instalazioan, zaindari batek, gutxienez, animalia erasotzailea hiltzeko moduko arma bat eduki beharko du.

e) Sólo se permitirá la entrada de vehículos a las instalaciones donde se alberguen animales potencialmente peligrosos cuando esté disponible otro vehículo de rescate debidamente equipado. No se permitirá el acceso de vehículos sin cubierta suficientemente sólida.

XVIII.– Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak dituzten gune zoologikoek aseguru-poliza eduki beharko dute sinatuta eta indarrean, erantzukizun zibilaren arriskuak betetze aldera.

f) Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos con acceso de vehículos serán permanentemente vigiladas. Si la instalación alberga animales con capacidad de lesionar o matar a una persona, al menos un encargado de la vigilancia dispondrá de un arma capaz de abatir al animal agresor.

III. ERANSKINA, 2006KO APIRILAREN 11KO 81/2006 DEKRETUARI DAGOKIONA
TXAKURRAK ETA KATUAK DITUZTEN GUNE ZOOLOGIKOEK BETE BEHARREKO BALDINTZA BEREZIAK

I.– Txakurrak.

XVIII.– Los núcleos zoológicos que alberguen animales calificados como potencialmente peligrosos deberán tener suscrita y en vigor una póliza de seguro que cubra los riesgos de su responsabilidad civil.

ANEXO III AL DECRETO 81/2006,
DE 11 DE ABRIL
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS NÚCLEOS ZOOLÓGICOS QUE ALBERGUEN ANIMALES DE LAS ESPECIES CANINA Y FELINA

Txakurrak zaintzeko eta instalazioak mantentzeko, baldintza orokorrak bete behar izateaz gain, guneek gutxieneko espazioa eduki beharko dute animalia bakoitzeko, ondoko taulari jarraiki; gainera, kaiola edo txakurtegia banaka erabiltzeko modukoa ez bada, azalera % 50 handitu beharko da animalia bakoitzeko:

I.– Especie canina.

	Pisua	Kaiolen eta/edo 	Kaiolen eta/edo 	 Aldameneko jolas-gunearen

Además de las condiciones generales, para el cuidado de los perros y mantenimiento de las instalaciones, deberán disponer de espacio mínimo por animal de acuerdo a la siguiente tabla, incrementando las superficies en un 50% por cada animal suplementario cuando la jaula o perrera no sea de uso individual:

		atseden-lekuen gutxieneko 	atseden-lekuen 	 gutxieneko azalera

	Peso	Superficie mínima de 	Altura mínima de 	 Superficie mínima

		azalera	gutxieneko altuera

		las jaulas y/o áreas 	las jaulas y/o d	del área de recreo

12 kg-tik beherakoa	0,75 m2	0,8 m	1,2 m2

		de reposo 	e las áreas de reposo	adyacente

12-30 kg bitartekoa	1,2 m2	0,9 m	1,6 m2

Menos de 12 kg	0,75 m2	0,8 m	1,2 m2

30 kg-tik gorakoa	1,70 m2	1,2 m	2 m2

Entre 12-30 kg	1,2 m2	0,9 m	1,6 m2

II.– Katuak.

Mas de 30 kg		1,70 m2	1,2 m	2 m2

	Pisua	Kaiolen eta/edo atseden-lekuen 	Kaiolen eta/edo atseden-lekuen

II.– Especie felina.

		gutxieneko azalera	gutxieneko altuera

	Peso	Superficie mínima de las jaulas 	Altura mínima de las jaulas

Gehienez 4 kg pisatzen dutenak	0,3 m2	50 cm

		y/o áreas de reposo	y/o de las áreas de reposo

4 kg-tik gora pisatzen dutenak	0,5 m2	50 cm

De hasta 4 kg	0,3 m2	50 cm

IV. ERANSKINA, 2006KO APIRILAREN 11KO 81/2006 DEKRETUARI DAGOKIONA
BASOKO ANIMALIAK DITUZTEN GUNE ZOOLOGIKOEK ANIMALIEN ONGIZATEA BERMATZE ALDERA BETE BEHARREKO BALDINTZA BEREZIAK

I.– Animalia-taldeak izanez gero, ondo kontuan izan beharko da taldearen egitura soziala, aleen kopurua gorabehera.

De más de 4 kg	0,5 m2	50 cm

ANEXO IV AL DECRETO
81/2006, DE 11 DE ABRIL
REQUISITOS ESPECÍFICOS REFERIDOS AL BIENESTAR ANIMAL QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS NÚCLEOS ZOOLÓGICOS QUE ALBERGUEN ANIMALES DE LA FAUNA SILVESTRE

II.– Lekua era desberdinean baliatzen duten baina beren artean bateragarriak diren espezie desberdinetako animaliak esparru berean daudenean, eremu erabilgarria ez da zabaldu beharko, betiere, lekuaren tamaina egokia bada espezierik zorrotzenaren beharrak asebetetzeko.

I.– En el caso de se trate de grupos de animales, habrá de tenerse en cuenta de manera adecuada la estructura social del mismo independientemente del número de ejemplares.

III.– Aldiz, espezie desberdinetako animaliak esparru berean badaude eta ale horiek lekua antzera erabiltzen badute, honela jokatuko da lekuak eduki behar dituen dimentsioak kalkulatzeko: espezierik zorrotzenak behar duen gutxieneko bolumena gehi exijentzia gutxien duen espezieak behar dituen bolumenak.

II.– Cuando especímenes de distintas especies compatibles que utilicen el espacio de distinta manera se hallen en el mismo recinto, no será necesario ampliar el espacio dispuesto, siempre que las dimensiones satisfagan al menos las necesidades de la especie más exigente.

IV.– Beharrizan bereziak asebete beharko dira (hezetasuna, tenperatura, elikadura eta beste batzuk). Hala, bada, kanpoaldeko esparruetan izaten diren espezie gautarrek leku eta baliabide egokiak edukiko dituzte egunez lo egin ahal izateko. Era berean, animalia zuhaiztarrek eta hegan egiteko gai direnek baliabide egokiak eduki beharko dituzte zuhaitzetara igotzeko eta haietatik zintzilikatzeko, lekua behar bezala baliatuz.

III.– Por el contrario, cuando se encuentren especímenes de distintas especies en el mismo recinto y éstas utilicen el espacio de manera semejante, el cálculo de las dimensiones requeridas se hará añadiendo al volumen mínimo necesario para la especie más exigente los volúmenes necesarios para la especie o especies menos exigentes de que se trate.

V.– Aire zabalean dagoen esparru baterako sarbidea eskatu daitekeenean, horren ordez, barrualdeko esparruak baliatu daitezke, betiere, teilatu lerragarriak eta eguzkiaren argia zuzenean barneratzeko aukera ematen duten ate eta/edo leihoak badituzte. Horrez gain, barneko esparru horiek eguzki-argiaren antzeko argi artifiziala eduki beharko dute, eguraldia dela-eta lehen adierazi ditugun ate-leihoak irekitzea komenigarria ez denean erabiltzeko. Horrelakoetan, barruko esparruak kanpoaldeko esparruetarako eskatzen diren dimentsioak eduki beharko ditu gutxienez, kanpoko eta barneko zatia edukitzea eskatu ahal denean izan ezik, kasu horretan azalerak bi zatien batuketaren parekoa izan beharko baitu gutxienez.

IV.– Habrá que satisfacer las necesidades específicas (de humedad, temperatura, alimentación u otras). Así, las especies nocturnas mantenidas en recintos exteriores tendrán disponibles espacios y medios adecuados para poder dormir durante el día. Igualmente, las especies arborícolas o capaces de volar deberán disponer de los medios necesarios para trepar y colgarse, aprovechando convenientemente el espacio.

V. ERANSKINA, 2006KO APIRILAREN 11KO 81/2006 DEKRETUARI DAGOKIONA
NAHITAEZ ADITZERA EMAN BEHAR DIREN GAIXOTASUNEKIN KUTSATU DAITEZKEEN ANIMALIEKIN ESTATUEN ARTEAN MERKATARITZAKO TRUKEAK EGITEKO DIREN GUNE ZOOLOGIKOAK BAIMENTZEKO BETE BEHARREKO OSASUN-BALDINTZAK

Gune hauek bete beharreko osasun-baldintzak irailaren 16ko 1881/1994 Errege Dekretuaren C eranskinean ezarri dira; dekretu horren bidez, Europako Erkidego barneko trukeetan eta hirugarren estatu batzuetatik iritsitako animalien, espermaren, obuluen eta enbrioien inportazioetan aplikatu daitezkeen osasun-poliziako baldintzak finkatu dira –betiere, baldintza hauei dagokienez, 1992ko urriaren 30eko 1316/1992 Errege Dekretuaren A eranskinaren 1. atalean jasotako xedapenak bete behar ez badituzte–.

V.– En los casos en que sea exigible el acceso a un recinto al aire libre, esto puede ser sustituido por recintos interiores con dispositivos de tejados correderos, puertas y/o ventanas cuya apertura en permita la entrada directa de la luz solar. Además, estos recintos interiores deberán disponer de iluminación artificial de características semejantes a la solar, que será utilizada al menos los días en que las condiciones meteorológicas aconsejen no utilizar los dispositivos de apertura antes citados. En estos casos, las dimensiones de este recinto interior deben corresponder al menos a las dimensiones exigidas para los recintos exteriores, salvo en los casos en que sea exigible la existencia de parte interior y exterior, en los cuales la superficie habrá de ser al menos igual a la suma de ambos.

ANEXO V AL DECRETO 81/2006,
DE 11 DE ABRIL.
REQUISITOS SANITARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS DESTINADOS AL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ESTADOS DE ANIMALES SENSIBLES A ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA

Bestalde, baldintza horiek edozein espezietako tximuak izateko eska daitezke, animaliaren jatorria zein den kontuan hartu gabe.

Los establecidos en el anexo C del Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección 1.ª del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre de 1992.

Estos requisitos son además exigibles para autorizar la tenencia de cualquier especie de simio, independientemente de cuál sea el lugar de origen del animal.


Azterketa dokumentala


Análisis documental