Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2006ko apirilaren 21a, ostirala

N.º 76, viernes 21 de abril de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
2070
2070

76/2006 DEKRETUA, apirilaren 4koa, Aizkorri-Aratz aldea Parke Natural deklaratzen duena.

DECRETO 76/2006, de 4 de abril, por el que se declara el Parque Natural de Aizkorri-Aratz.

Aizkorri-Aratz aldea Gipuzkoa eta Arabako lurralde historikoen arteko mugan dago, eta bi lurralde historikoak banatzen dituen mendi-kordala hartzen du, gutxi gorabehera Arlaban eta Otzaurte portuen arteko eremua. Geografiak Zaraia, Elgea, Urkilla, Aizkorri eta Altzania mendilerroak hartzen ditu alde horretan, non nabarmentzekoak diren Aitxuri (1.551 m-ko altitudea) eta Aratz (1.442 m-koa) tontorrak. Kantauri-Mediterraneoko uren banalerroa ere mendilerro horretan da. Administrazioaren aldetik, berriz, alde hori lau arabar udalerrik (Asparrena, Zalduondo, Donemiliaga eta Barrundia) eta zazpi gipuzkoarrek (Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Legazpi, Zerain eta Zegama) osatzen dute, baita Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorraren lursailek ere.

El área de Aizkorri-Aratz se sitúa entre los Territorios Históricos de Gipuzkoa y Álava, ocupando el cordal montañoso que separa ambos Territorios Históricos, aproximadamente entre los puertos de Arlaban y Otzaurte. A nivel geográfico, incluye las alineaciones correspondientes a las sierras de Zaraia, Elgea, Urkilla, Aizkorri y Altzania, en las que se ubican como cimas más destacadas las de Aitxuri, con 1.551 m de altitud, y Aratz, con 1.442 m. La divisoria de aguas cantábrico-mediterránea también se dispone en torno a esta alineación. Desde el punto de vista administrativo, el área está repartida entre cuatro municipios alaveses (Asparrena, Zalduondo, San Millán y Barrundia) y siete guipuzcoanos (Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Legazpia, Zerain y Zegama), además de los terrenos que corresponden a la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava.

Geomorfologiaren aldetik, ostera, Aizkorri-Aratz aldeak erliebe malkartsua du, izan ere, haran sakon eta tontorren artean 1.000 m inguruko kota-aldea dago; ekialdean Aizkorri, Aratz eta Egino bezalako kareharrizko fronteak gailentzen dira, baita Elgea eta Urkilla bezalako silize-harriak ere. Badira interes handiko beste elementu geomorfologiko batzuk, hala nola, sakonuneak, aldapak, arroilak, dolinak eta arro karstikoak. Deba, Urola eta Oria ibaiek ura Kantauri itsasora isurtzen dute; Mediterraneora, berriz, Arakilek eta Barrundiak. Kontuan izan behar da, baina, lurrazaleko ibilguen ur-emaria lurrazpiko akuiferoen sistemen garatzeak baldintzatuko duela.

Geomorfológicamente, el área de Aizkorri-Aratz se caracteriza por un relieve abrupto, con diferencias de cota que alcanzan cerca de 1.000 m entre los valles encajados y las cumbres, culminando frentes calizos como los de Aizkorri, Aratz o Egino, en el sector oriental, o sobre materiales silíceos, como en Elgea y Urkilla. Otros elementos geomorfológicos de gran interés son depresiones, cuestas, cañones, dolinas y cuencas kársticas. Los ríos que vierten sus aguas al Cantábrico son Deba, Urola y Oria, mientras que hacia el Mediterráneo evacuan el Arakil y el Barrundia. No obstante, el caudal de los cursos superficiales está condicionado por el gran desarrollo del sistema de acuíferos subterráneos.

Jatorrizko basoen zati handi batek bere horretan dirau; batez ere, pagadi kaltzikolaz eta azidofiloz eta ameztiz osatutakoak. Alde horren % 40aren erdia gutxi gorabehera horrelakoez beteta dago. Merezi du aipatzea haritz kandugabeko hainbat gune ere badaudela. Baina, gizakiak esku hartu du, eta horren ondorioz, landaredi potentziala aldatu egin da; baso-landaketak eta landazabal atlantiarrak ugari dira, batez ere Gipuzkoan. Gainera, interes komunitarioko 22 habitat-mota identifikatu dira, 1992ko maiatzaren 21eko EEE/1992/43 Zuzentarauarekin bat (arau hori habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzkoa da), eta horietatik 10 lehentasunezkotzat jo dira. Fauna dela-eta, baso eta mendi inguruko hainbat espezie dagoela egiaztatu da; horietatik 20ren bat interes komunitariokotzat jo dira, EEE/1992/43 Zuzentarauarekin eta basoko hegaztiak zaintzeari buruzko 1979ko apirilaren 2ko Kontseiluaren EEE/1979/409 Zuzentarauarekin bat. Halaber nabarmen daitezke, harrapakari, pizido, kiroptero, basoko haragijale, mikrougaztun eta ornogabe saproxilikoen populazioak; horietarik gehienak arriskuan dira eta ondo zaindutako EAEko baso handietan baino ez daude. Horiek horrela, inguru horrek ondorengo populazio hauek zaintzeari egin dion ekarpena garrantzi-garrantzisua da: okil beltza (Dryocopus martius), miru gorria (Milvus milvus), sai zuria (Neophron percnopterus), lepahoria (Martes martes), elur-lursagua (Chyonomys nivalis), ferra-saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum) eta Osmoderma eremita, besteak beste.

Se conserva una buena extensión de bosques originales, especialmente hayedos calcícolas y acidófilos, así como marojales. A este tipo de formaciones corresponde cerca de la mitad del 40% del área. También merece la pena destacar algunas manchas de roble albar. No obstante, la acción secular humana ha modificado la vegetación potencial, de manera que las plantaciones forestales y las áreas de campiña atlántica también alcanzan buena representación, sobre todo en el sector guipuzcoano. Se han identificado 22 tipos de hábitats de interés comunitario de acuerdo con la Directiva 1992/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, de los cuales 10 son considerados prioritarios. En cuanto a la fauna, se constata la presencia de numerosas especies de ambientes forestales y montanos, con más de una veintena de ellas consideradas de interés comunitario de acuerdo con la mencionada Directiva 1992/43/CEE, así como con la Directiva 1979/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Pueden reseñarse las poblaciones de rapaces, pícidos, quirópteros, carnívoros forestales, micromamíferos e invertebrados saproxílicos, muchos de ellos amenazados o con ámbitos de distribución restringidos en la CAPV a bosques bien conservados y extensos. En este sentido, la contribución del área a la conservación de las poblaciones de picamaderos negro (Dryocopus martius), milano real (Milvus milvus), alimoche (Neophron percnopterus), marta (Martes martes), ratilla nival (Chyonomys nivalis), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y Osmoderma eremita, entre otras, se considera fundamental.

Alde horren jabetza publikoa eta pribatua da, zati berdinean. Araban, baina, lursail pribaturik ez dago ia-ia; aldiz, Gipuzkoan lur gehiena pribatua da. Lurrak batik bat dira, basoko eta abeltzaintzako aprobetxamendua egiteko. Gainera, ur-hornidurarako hainbat urtegi, harrobi bat eta bi parke eoliko daude; baita hainbat ur-hartune ere, inguruko zentraletan hidroelektrizitatea produzitzeko. Aisialdiko jarduerak ere garrantzizko erreferentzia dira, mendirako zaletasunagatik eta ibiliengatik; baita Arantzazuko Santutegiak duen sinbologiagatik ere.

La propiedad del área se reparte prácticamente a partes iguales entre titularidad pública y privada. No obstante, los terrenos privados son casi inexistentes en la zona alavesa, mientras que tienen elevada preponderancia en la guipuzcoana. Los aprovechamientos principales del territorio son forestales y ganaderos. Adicionalmente, en el espacio se ubican también diversos embalses de abastecimiento, una explotación canteril y dos parques eólicos. También existen captaciones de aguas destinadas a la producción hidroeléctrica en centrales cercanas. Las actividades recreativas constituyen un referente muy importante, tanto por la tradición montañera y senderista, como por la simbología del Santuario de Arantzazu.

Gainera, Parke Natural deklaratzearen bidez alde horretan ezarriko den babes araubideari eta bere natura-balioei esker, Europako Batzordeak eskualde biogeografiko atlantiarra Garrantzi Komunitarioko Lekuen (GKL) zerrendan sartuko du, 2004ko abenduaren 7ko Batzordearen EE/2004/813 Erabakiak dioenez; horren bidez eskualde biogeografiko atlantiarreko garrantzi komunitarioko lekuen zerrenda onartzen da, 1992ko maiatzaren 21eko Kontseiluaren EEE/1992/43 Zuzentarauak, habitat naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzkoak, jasotzen duenarekin bat.

Además del régimen de protección como Parque Natural que ahora se otorga al área, sus valores naturales le han hecho merecedor de inclusión, por parte de la Comisión Europea, en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la región biogeográfica atlántica, según Decisión de la Comisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 1992/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.

Hortaz, Aizkorri-Aratz aldeak bete egiten ditu ekainaren 30eko 16/1994 Legeak, Euskal Herriko natura babesteari buruzkoak, jasotzen dituen baldintzak Parke Natural deklaratzeko; bai dituen natura-balio eta –baliabideengatik baita bertan aisialdiko eta erabilera publikoko jarduerak egiten direlako ere, eta horrek guztiak arautzea behar du. Bestalde, Aizkorri-Aratz Parke Natural deklaratuz gero, 2002-2020 aldirako Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen-Estrategiak eta 2002-2006 aldirako Ingurumeneko Esparru-Programak jasotako konpromisoa beteko da.

Por tanto, el área de Aizkorri-Aratz reúne los requisitos exigidos por la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco para su declaración como Parque Natural, tanto por la presencia de importantes valores y recursos naturales, como por el desarrollo en la misma de actividades ligadas al ocio y uso público, que demandan una ordenación. Por otro lado, con la declaración como Parque Natural del Área de Aizkorri-Aratz se cumple el compromiso recogido en la Estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible (2002-2020) y en el Programa Marco Ambiental (2002-2006).

Aizkorri-Aratz parke naturalen kategorian Espazio Natural Babestu deklaratu baino lehen, Natur Baliabideak Antolatzeko aginduzko Plana landu eta izapidetu da, eta behin adminsitrazioko fase guztiak gainditu eta gero, ekainaren 30eko 16/1994 Legearen, Euskal Herriko natura babesteari buruzkoaren, 7. artikuluak jasotzen duenarekin bat, apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuak onartu du.

La declaración de Aizkorri-Aratz como Espacio Natural Protegido en la categoría de parque natural ha venido precedida de la imperativa elaboración y tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que una vez superada todas las fases administrativas, tal y como establece el artículo 7 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, fue aprobado por Decreto 75/2006, de 4 de abril.

Horrenbestez, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuak hala eskatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko apirilaren 4an egindako bilkuran aztertu eta gainditu ondoren, ondorengoa

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Xedea.

y Ordenación del Territorio, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 4 de abril de 2006,

DISPONGO:

Dekretu honen xedea da Aizkorri-Aratz alderako babes-araubide juridiko berezia ezartzea eta, horretarako, hura Parke Natural deklaratzea; Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen III. tituluan ezarritakoaren babesean.

Artículo 1.– Objeto.

2. artikulua.– Helburua.

Es objeto del presente Decreto establecer un régimen jurídico especial de protección para el área de Aizkorri-Aratz mediante su declaración como Parque Natural, al amparo de lo establecido en el Título III de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco.

Apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuaren bidez Aizkorri-Aratz alderako onartutako Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean ezarritako jarraibideen barruan, araubide juridiko berezi horrek honako helburu hauek izango ditu:

Artículo 2.– Finalidad.

a) Herritarrek baliabide naturalak egokiro erabiltzea, espezieak eta ekosistemak modu iraunkorrean aprobetxatuko direla, eta lehengoratu eta hobetuko direla ziurtatzeko.

Dentro de las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado para el área de Aizkorri-Aratz por Decreto 75/2006, de 4 de abril, dicho régimen jurídico especial tendrá los siguientes objetivos y finalidades:

b) Ekosistema naturalen eta paisaiaren barietatea eta berezitasuna gordetzea, eta interes geologikoa duten eremuak babestea.

a) La utilización ordenada de los recursos naturales por la población, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora.

c) Funtsezko prozesu ekologikoei, eta egoera basatian bizi diren fauna eta florako espezieen habitatei eustea, eta haien dibertsitate genetikoa ziurtatzea.

b) La preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje, así como la protección de las áreas de interés geológico.

d) Ondare naturalaren produkzio-ahalmenari eustea.

c) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los hábitats de las especies de fauna y flora que viven en estado silvestre, garantizando su diversidad genética.

3. artikulua.– Lurralde-eremua.

d) El mantenimiento de la capacidad productiva del patrimonio natural.

1.– Aizkorri-Aratzeko Parke Naturalak apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuaren bidez onartutako Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean deskribatu eta grafiatutako geografia-eremua izango du.

Artículo 3.– Ámbito territorial.

2.– Aizkorri-Aratzeko Parke Naturalak 15.919 ha-ko azalera barne hartzen du, Arabako Lurralde Historikoko Asparrena, Donemiliaga eta Zalduondoko udal-mugapeen, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz- Gatzagako udalerrien artean banatuta; Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorra ere barne dela.

1.– El Parque Natural de Aizkorri-Aratz comprenderá el área geográfica descrita y grafiada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por Decreto 75/2006, de 4 de abril.

4. artikulua.– Inguruko babes-zona.

2.– El Parque Natural de Aizkorri-Aratz abarca una superficie de 15.919 ha, correspondiente a los términos municipales de Asparrena, San Millán y Zalduondo en el Territorio Histórico de Álava, y a los términos municipales de Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza y Leintz-Gatzaga así como a la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1.– Baliabide naturalak erabat babestuko direla, eta kanpotik etor litezkeen eragin ekologikoak eta paisaiaren gainekoak saihestuko direla ziurtatzeko, inguruko babes-zona bat ezarri da. Zona hori apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuaren bidez onartutako Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean deskribatuta eta grafiatuta dago; eta Arabako Zalduondo, Asparrena, Donemiliaga eta Barrundiako, eta Gipuzkoako Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Legazpi eta Zegamako udalerrien zati bat biltzen du.

Artículo 4.– Zona periférica de protección.

2.– Inguruko babes-zonan, Aizkorri-Aratz parke natural deklaratzeko helburuak, eta Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean ezarritako helburuak ere lortzea galarazi edo eragozten duen jardun oro organo kudeatzaileak baimendu beharko du.

1.– A fin de garantizar una completa protección de los recursos naturales y evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior, se establece una zona periférica de protección. Dicha zona se encuentra descrita y grafiada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por Decreto 75/2006, de 4 de abril. Comprende parte de los términos municipales de Zalduondo, Asparrena, San Millán y Barrundia en Álava, y de Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Legazpia y Zegama en Gipuzkoa.

3.– Parke Naturala kudeatzeko organoak, era berean, inguruko babes-zonan egin nahi den edozein jarduerari buruzko txostena emango du, hark Parke Naturalaren egoera fisikoari edo biologikoari eragin badiezaioke, edo hura asalda badezake.

2.– En la zona periférica de protección, toda actuación que pueda impedir o dificultar la consecución de los objetivos que motivan la declaración de Aizkorri-Aratz como Parque Natural, así como los establecidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, deberá ser autorizada por el órgano gestor.

5. artikulua.– Gizarte- eta ekonomia-eragineko eremua.

3.– El órgano gestor del Parque Natural informará asimismo, en la zona periférica de protección, cualquier actividad que pueda afectar o alterar la realidad física o biológica del Parque Natural.

Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 22. artikuluan jasotako ondorioetarako, gizarte- eta ekonomia-eragineko eremu deklaratzen dira Asparrena, Donemiliaga, Zalduondo eta Barrundiako udal-mugarteak, Arabako Lurralde Historikoan, eta Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz-Gatzagako udal-mugarteak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan; bai eta Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorra, Gipuzkoako Lurralde Historikoan.

Artículo 5.– Área de influencia socio-económica.

6. artikulua.– Parke Naturalaren kudeaketa.

Se declara área de influencia socio-económica los términos municipales de Asparrena, San Millán, Zalduondo y Barrundia en el Territorio Histórico de Álava y los términos municipales de Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza y Leintz-Gatzaga, así como la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, a los efectos previstos en el artículo 22 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco.

1.– Aizkorri-Aratzeko Parke Naturalaren administrazioa Araba eta Gipuzkoako foru-aldundietako organo eskudunei egokituko zaie. Foru-aldundi horiek euren artean adostu beharko dituzten hitzarmenen edo bestelako lankidetza-formulen barruan kudeatuko dute Parke Naturala, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planean administrazio-lan hori koordinatzeko ezar daitezkeen arauei jarraituz.

Artículo 6.– Gestión del Parque Natural.

2.– Aizkorri-Aratzeko Parke Naturala kudeatzeko foru-organo eskudunek, aurreko puntuan adierazitako hitzarmenen eta arauen barruan, zuzendari kontserbatzaile bat izendatuko dute. Hark Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 34. artikuluan ezarritako funtzioak izango ditu, berariaz zuzentzen zaizkionak ez ezik.

1.– La administración del Parque Natural de Aizkorri-Aratz corresponderá a los órganos competentes de las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa. Las referidas Diputaciones Forales gestionarán el Parque Natural dentro de los convenios u otras fórmulas de colaboración que a tal efecto habrán de acordarse entre ellas y de conformidad con las normas que para la coordinación de dicha administración se puedan establecer en el Plan Rector de Uso y Gestión.

7. artikulua.– Parke Naturalaren Patronatua.

2.– Los órganos forales competentes para la gestión del Parque Natural de Aizkorri-Artaz, nombrarán, en el marco de los convenios y normas de coordinación citados en el punto anterior, al Director Conservador o a la Directora Conservadora que tendrá como funciones las establecidas en el artículo 34 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, y aquellas que expresamente se le encomienden.

1.– Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen III. tituluko VIII. kapituluan jasotakoaren arabera, patronatu bat eratuko da Aizkorri-Aratzeko Parke Naturalerako aholkularitza- eta lankidetza-organo gisa.

Artículo 7.– Patronato del Parque Natural.

2.– Patronatuak osoko bilkuran, batzorde iraunkorrean eta, Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorrerako, berariazko bilkuran jardungo du.

1.– De conformidad con lo previsto en el Capítulo VIII del título III del la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, se constituirá un Patronato como órgano asesor y de colaboración del Parque Natural de Aizkorri-Aratz.

3.– Patronatuko lehendakaria Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren bidez izendatuko da, Parkea kudeatzeko arduradunek batera proposatuta.

2.– El Patronato funcionará en pleno, en comisión permanente y en sección específica para la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava.

4.– Lehendakariak ez ezik, honako kide hauek osatuko dute Patronatua:

3.– La persona que asuma la Presidencia del Patronato será nombrada mediante Acuerdo del Gobierno Vasco a propuesta conjunta de los órganos responsables de la gestión del Parque.

a) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko ordezkari batek.

4.– El Patronato estará compuesto, además de por quien ostenta la Presidencia, por los y las siguientes miembros:

b) Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari batek.

a) Una persona en representación del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

c) Arabako Foru Aldundiko ordezkari batek.

b) Una persona en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

d) Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorreko hiru ordezkarik.

c) Una persona en representación de la Diputación Foral de Álava.

e) Apota-Ubarrundiako Partzuergoko ordezkari batek.

d) Tres personas en representación de la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava.

f) Parke Naturalaren eremuan eta haren inguruko zonan zati batean barne hartutako udalerrietako ordezkari banak, udalerri hauetakoak hain zuzen: Asparrena, Donemiliaga, Zalduondo, Barrundia, Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz-Gatzaga.

e) Una persona en representación de la Parzonería de Apota-Ubarrundia.

g) Administrazio-batzorde hauetako bakoitzeko ordezkari banak: Egino, Ilarduia, Albeniz, Galarreta, Gordoa eta Arriola.

f) Una persona en representación de cada uno de los municipios incluidos parcialmente en el ámbito del parque natural y su zona periférica, concretamente: Asparrena, San Millán, Zalduondo, Barrundia, Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza y Leintz-Gatzaga.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko zientzia-elkarteetako ordezkari batek, ingurune naturalaren azterketan, babesean eta zaintzan ibilbide nabaria izango duenak.

g) Una persona en representación de cada una de las siguientes juntas administrativas: Egino, Ilarduia, Albeniz, Galarreta, Gordoa y Arriola.

i) Parke Naturalaren esparruan diharduten elkarte ekologista eta kontserbazionistetako ordezkari batek.

h) Una persona en representación de las asociaciones científicas del País Vasco con una trayectoria acreditada en el estudio, defensa, protección y conservación del medio natural.

j) Inguruko onibar-jabeen elkarte edo erkidegoetako ordezkari batek.

i) Una persona en representación de las asociaciones ecologistas y conservacionistas que actúen en el ámbito del parque natural.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-erakunde profesionaletako ordezkari batek.

j) Una persona en representación de las asociaciones o comunidades de propietarios y propietarias de los predios de la zona.

l) Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederazioko ordezkari batek.

k) Una persona en representación de las organizaciones profesionales agrarias del País Vasco.

m) Euskal Mendizale Federazioko ordezkari batek.

l) Una persona en representación de la Confederación de Forestalistas del País Vasco.

n) Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari batek.

m) Una persona en representación de la Federación Vasca de Montaña.

o) Parkearen eragin-eremuan kokatutako ehizako klub eta elkarteetako ordezkari batek.

n) Una persona en representación de la Universidad del País Vasco.

p) Zuzendari kontserbatzaileak.

o) Una persona en representación de los clubes y sociedades de caza radicados en el área de influencia del Parque.

5.– Patronatuko idazkari gisa, lehendakaritzak izendatutako pertsona batek jardungo du.

p) El/La Director/a-conservador/a.

8. artikulua.– Batzorde iraunkorra.

5.– Asumirá la Secretaría del Patronato una persona nombrada por la Presidencia.

1.– Patronatuaren baitan eta haren mende, batzorde iraunkor bat eratuko da. Batzordea, lehendakariak ez ezik, honako hauek osatuko dute:

Artículo 8.– Comisión permanente.

a) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko ordezkari batek.

1.– En el seno del Patronato y dependiente del mismo se constituirá una comisión permanente que estará integrada, además de por quien ostente la Presidencia, por los y las siguientes miembros:

b) Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari batek.

a) Quien represente al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

c) Arabako Foru Aldundiko ordezkari batek.

b) Quien represente a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

d) Partzuergoetako ordezkari batek.

c) Quien represente a la Diputación Foral de Álava.

e) Gipuzkoako Lurralde Historikoko udaletako ordezkari batek.

d) Una persona en representación de las parzonerías.

f) Arabako Lurralde Historikoko udaletako ordezkari batek.

e) Una persona en representación de los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

g) Toki-erakunde txikietako ordezkari batek.

f) Una persona en representación de los ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava.

h) Patronatuan dauden gainerako erakundeetako bi ordezkarik.

g) Una persona en representación de las entidades locales menores.

i) Parke Naturaleko zuzendari kontserbatzaileak.

h) Dos personas en representación del resto de entidades presentes en el Patronato.

j) Patronatuko idazkariak.

i) El/La Director/a-conservador/a del Parque Natural.

2.– Idazkari gisa Patronatukoak jardungo du.

j) Quién asuma la Secretaría del Patronato.

3.– Barne-araudian Patronatuak eskuordetutako funtzioetan jardungo du batzorde iraunkorrak.

2.– La Secretaría de la Comisión Permanente será ejercida por quien ejerza la Secretaría del Patronato.

9. artikulua.– Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorraren atala.

3.– La comisión permanente ejercerá las funciones que le delegue el Patronato en sus normas de régimen interno.

1.– Patronatuaren baitan eta haren mende, Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorraren atal bat sortuko da, honako kide hauek osatuko dutena:

Artículo 9.– Sección de la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava.

a) Partzuergoko Batzordeak.

1.– En el seno del Patronato y dependiente del mismo se constituirá una sección de la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, que estará integrada, por las y los siguientes miembros:

b) Gipuzkoa eta Arabako foru-aldundietako bi ordezkarik.

a) Junta de la Parzonería.

c) Zuzendari kontserbatzaileak.

b) Dos representantes de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Álava.

2.– Patronatuaren bilerarako deialdia egin aurretik, gutxienez hilabete lehenago, Partzuergoaren atalaren bilera deituko da; haren lurraldeari eragiten dioten gaiei lotuta, Patronatuaren gai-zerrendan bildu beharreko arazoak aztertzeko. Bilera horretan Partzuergoak bere jarrera azalduko du.

c) El Director Conservador o la Directora Conservadora.

3.– Patronatuaren atalaren funtzioa izango da, haren eskumenarekin zerikusia duten alderdietan, txosten nahitaezkoa eta loteslea ematea honako hauen inguruan: erabilera eta kudeaketa zuzentzeko planei buruzko proiektuak, eta horien ondorengo berrikuspenak; urteko kudeaketa-programak; inbertsioen eta jardunen aurrekontua eta urteko programa; eta Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorrari eragiten dioten gai guztiak.

2.– Antes de la convocatoria de la reunión del patronato, con una antelación mínima de un mes, se convocará una reunión de la sección de la Parzonería que analizará las cuestiones que se vayan a incluir en el orden día del patronato y que afecten a su territorio, en la que se expresará su posición.

10. artikulua.– Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana.

3.– La función de la sección del Patronato será la de informar, con carácter preceptivo y vinculante, los proyectos de planes rectores de uso y gestión, así como de sus subsiguientes revisiones; los programas anuales de gestión, el presupuesto y el programa anual de inversiones y actuaciones; y cuantos asuntos afecten a la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, en aquellos aspectos concernientes a las materias de su competencia.

Baliabide Naturalak Antolatzeko Plana garatzeko, Gipuzkoa eta Arabako foru-aldundiek, Dekretu honen 6.1 artikuluan adierazitako hitzarmenen eta koordinazio-arauen barruan, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana prestatuko dute; Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 27., 28. eta 29. artikuluetan ezarritako epeei, baldintzei eta prozedurari jarraituz.

Artículo 10.– Plan Rector de Uso y Gestión.

11. artikulua.– Erabilgarritasun publikoa eta kalte-ordainak.

En desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Álava, en el marco de los convenios y normas de coordinación a los que se refiere el artículo 6.1 de este Decreto, elaborarán el Plan Rector de Uso y Gestión, en los plazos, términos, condiciones y procedimiento establecido en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco.

1.– Aizkorri-Aratz parke natural deklaratzeak hura erabilera publikokotzat deklaratzea dakar berekin, eragindako ondasunak eta eskubideak desjabetzearen ondorioetarako.

Artículo 11.– Utilidad pública e indemnizaciones.

2.– Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean eta Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planean ezarritako zehaztapenak aplikatzearen ondorioz jabetza pribatuaz edo legezko ondare-eskubideez eta -interesez gabetzeak, eragindako titularrentzat, dagokion kalte-ordaina jasotzeko eskubidea ekarriko du, indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren arabera.

1.– La declaración de Aizkorri-Aratz como Parque Natural lleva aparejada la de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.

12. artikulua.– Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea.

2.– La privación singular de la propiedad privada o de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, con motivo de la aplicación de las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión en el ámbito del Parque Natural, implicará para las personas afectadas el derecho a obtener la pertinente indemnización, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

1.– Gipuzkoa eta Arabako foru-aldundiei dagokie, eskumena duen organoaren bitartez, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea baliatzea, Parke barruan kokatutako lurren kostu bidezko inter vivos eskualdatze guztietan.

Artículo 12.– Derecho de tanteo y retracto.

2.– Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea prozedura honen bidez baliatuko da:

1.– Corresponde a las Diputación Forales de Gipuzkoa y Álava, a través del órgano que resulte competente, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del Parque.

a) Eskualdatzaileak jarduneko administrazioari fede emanez jakinarazi beharko dizkio eskualdatzearen funtsezko baldintzak, eta horrek 3 hilabeteko epea izango du, jakinarazpenetik hasita, lehentasunez erosteko eskubidea baliatzeko. Eskubide hori baliatu gabe aipatutako epea igaroz gero, eskubidea iraungi egingo da.

2.– El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se efectuará conforme al procedimiento siguiente:

b) Eskualdatzea egin ondoren, eskualdatzaileak eskualdatzea gauzatu deneko eskritura publikoaren kopia fede-emailea igorriko dio jarduneko administrazio-organoari. Eskrituran, jakinarazteko betebehar hori bete izana zehaztu beharko da; bestela ezin izango baita eskualdatzea Jabetza Erregistroan inskribatu.

a) Quien pretenda transmitir los terrenos deberá notificar fehacientemente a la Administración actuante las condiciones esenciales de la transmisión, quien dispondrá de un plazo de 3 meses, a contar desde su notificación, para ejercitar el derecho de tanteo. Transcurrido dicho plazo sin ejercicio del derecho de tanteo se producirá la caducidad del mismo.

c) Eskualdatzaileari dagozkion betebeharretako edozein bete gabe, parke barruan kokatutako lurren titulartasunean aldaketarik egingo balitz, foru-organo eskudunak atzera eskuratzeko eskubidea baliatu ahal izango du urtebeteko epearen barruan, eskualdatzearen egoeraren berri izaten denetik, edota eskualdatzea benetan zein baldintzatan egin zen jakiten denetik.

b) Realizada la transmisión, el o la transmitente remitirá al órgano administrativo actuante copia fehaciente de la escritura pública en que aquélla se hubiese instrumentado, la cual habrá de especificar el cumplimiento del citado deber de notificar sin el cual la transmisión no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

3.– Dagozkion sailen ahalbideen barruan, jabetze-aldaketak egiteko, hobetsi egingo dira administrazio publiko eskudunak Parke Naturalaren barruan kokatutako onibarren titulartasuna eskuratzeko bidea emango duten trukeak.

c) Si se realizase algún cambio de titularidad en los terrenos situados en el interior del Parque con incumplimiento de cualquiera de los deberes que incumben a quien transmite, el órgano foral competente podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de un año desde que tenga conocimiento de la realidad de la transmisión o de las condiciones reales en que la misma se produjo.

AZKEN XEDAPENAK

3.– Dentro de las posibilidades de los Departamentos correspondientes, se favorecerán los cambios de propiedad a través de permutas que permitan la adquisición, por la Administración Pública competente, de la titularidad de los predios situados en el interior del Parque Natural.

Lehenengoa.– Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari baimena ematen zaio Dekretu hau gauzatu eta garatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

DISPOSICIONES FINALES

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Primera.– Se autoriza a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que dicte las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko apirilaren 4an.

Segunda.– Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburua,

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2006.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

La Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental