Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

67. zk., 2006ko apirilaren 5a, asteazkena

N.º 67, miércoles 5 de abril de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
1803
1803

65/2006 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezartzeko dena.

DECRETO 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi.

Euskadiko Osasun Sistemak lortutako garapenari esker, euskal herritarren osasun-arazo gehienei atentzio eman dakieke kalitate- eta segurtasun-maila altuekin. Izan ere, helburu hori betetzearren antolaketa- eta teknologia-arloetako berrikuntzak sartu dira, berauek Euskadiko Osasun Sistemari bere zerbitzuen ebazte-gaitasun eta eraginkortasun handiagoak ematera bideratuak; horrela ezartzen baitu Euskadiko Osasun Antolamenduari buruzko 8/1997 Legeak.

El desarrollo alcanzado por el Sistema Sanitario de Euskadi ha determinado que, prácticamente, todos los problemas de salud de los ciudadanos vascos puedan ser atendidos con altos niveles de calidad y seguridad. Este objetivo es el que ha guiado la incorporación de innovaciones organizativas y tecnológicas centradas en dotar al Sistema Sanitario de Euskadi de una mayor capacidad en la resolución de sus servicios y su efectividad, en desarrollo de la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Euskadiko Osasun Sistemak urgentzia-kasuetan berehalako erantzun kirurgikoa bermatzen duen ospitaleen eta profesionalen sare publiko modernoa du.

El Sistema Sanitario de Euskadi dispone de una moderna red pública de hospitales y de profesionales que garantizan una respuesta quirúrgica inmediata en casos de urgencia.

Hala ere, urgenteak ez diren interbentzio kirurgikoei edo programatutakoei dagokienez, osasun-sistema publikoaren erantzunean atzerapena dagoela kontuan hartu behar da.

Ello no obstante, ha de considerarse la existencia de una demora en los tiempos de respuesta del sistema sanitario público en las intervenciones quirúrgicas calificadas de no urgentes o programadas.

Dekretu honek Euskadiko Osasun Sistemako erabiltzaileari erantzun kirurgikorako gehienezko epeak bermatzea du xede. Epeok kasuan kasuko prozedura kirurgikoen arabera aldatuko dira eta, betetzen ez badira, aukera emango dute -osasun-administrazioaren kontura- beste osasun-bide batzuetara jotzeko, erabiltzaileak osasunerako behar duen tratamendua ez luzatzeko.

Es objetivo de este Decreto es garantizar al usuario del Sistema Sanitario de Euskadi unos plazos máximos de respuesta quirúrgica, que serán variables en función de la tipología de los procedimientos quirúrgicos de que se trate, que de ser incumplidos habilitarán, a cargo de la Administración Sanitaria, a recurrir a otros medios sanitarios con el fin de no demorar el tratamiento que precise su salud.

Horrenbestez, Osasun sailburuak halaxe proposatuta, Euskadiko Aholkularitza Batzorde Juridikoa ados dela, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2006ko martxoaren 21ean egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de marzo de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honek Euskadiko Osasun Sisteman urgenteak ez diren prozedura kirurgikoetarako edo programatuetarako erantzun-epe bat bermatzea du xede.

El presente Decreto tiene por objeto garantizar, en el Sistema Sanitario de Euskadi, un plazo de respuesta para los procesos quirúrgicos de carácter programado y no urgente.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Beneficiarios.

Dekretu honetan ezarritakoaren onuradun izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren erabiltzaileak, baldin eta asistentzia sanitario publikorako eskubidea badute Euskadiko Osasun Sistemaren kontura.

Serán beneficiarios de lo dispuesto en el presente Decreto las personas usuarias residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi que tienen derecho a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Sistema Sanitario de Euskadi.

3. artikulua.– Salbuesteak.

Artículo 3.– Exclusiones.

1.– Dekretu honetako bermetik salbuetsita daude hurrengo prozedura kirurgikoak:

1.– Quedan excluidos de la garantía a que se refiere el presente Decreto los procedimientos quirúrgicos siguientes:

a) Prozedura kirurgiko urgenteak.

a) Procedimientos quirúrgicos urgentes.

b) Interbentzio kirurgiko programatuak baldin eta, segurtasunagatik, espezifizitateagatik, zailtasun-mailagatik, erabili beharreko prozedura berritzaileagatik, edo puntako teknologia erabiltzeagatik, espezialitate handiko zerbitzuek egin behar badituzte.

b) Las intervenciones quirúrgicas programadas que por razón de seguridad, especificidad, nivel de complejidad, carácter innovador en cuanto al procedimiento o por emplear tecnología emergente, se realizan por servicios altamente especializados.

c) Osasun-sistema publikoaren kontura finantzatzen ez diren interbentzio kirurgikoak.

c) Las intervenciones quirúrgicas no financiables con cargo al sistema sanitario público.

d) Kirurgia txikiko prozedurak.

d) Procedimientos de cirugía menor.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa zehazteko, honakoak dira kirurgia txikiko prozedurak:

2.– A los efectos establecidos en el párrafo anterior, se consideran procedimientos quirúrgicos menores:

a) Zailtasun txikiko interbentzioak.

a) Las intervenciones de escasa complejidad.

b) Anestesia lokala erabilita egiten diren interbentzioak edo anestesiarik behar ez dutenak.

b) Las intervenciones que se practiquen con anestesia local o que no requieran el empleo de anestesia.

c) Ebakuntza aurreko prestaketa arauturik edo ospitaleratzerik behar ez duten interbentzioak.

c) Las intervenciones que no requieren preparación preoperatoria reglada ni ingreso.

d) Operazio-gela txikietan edo kontsultetan egiten diren interbentzioak.

d) Las intervenciones que se realizan en un quirófano menor o en una consulta.

4. artikulua – Berme-epeak.

Artículo 4.– Plazos de garantía.

Agindutako prozedura kirurgikoa egiteko berme-epeak ondorengoak dira:

Los plazos de garantía para la realización del procedimiento quirúrgico prescrito serán los siguientes:

a) Kirurgia onkologikoa: 30 egutegi-egun.

a) Cirugía oncológica: 30 días naturales.

b) Bihotzeko kirurgia: 90 egutegi-egun.

b) Cirugía cardiaca: 90 días naturales.

c) Bestelako prozedura kirurgikoak: 180 egutegi-egun.

c) Otros procedimientos quirúrgicos: 180 días naturales.

5. artikulua.– Berme-epeen hasiera.

Artículo 5.– Inicio del cómputo de los plazos de garantía.

1.– Berme-epea zenbatzen hasiko da interbentzio kirurgikoa egiteko eskabide-orria betetzen denean, hain zuzen, interbentzioa egin behar den ospitaleko (publikoa zein itundutakoa) itxaronzerrenda kudeatzen duen sistemako eskaera-orria. Egiaztatze-ondorioetarako, interbentzio kirurgikoa egiteko eskabide-orrian adieraziko da noiz bete den.

1.– El cómputo del plazo de garantía se iniciará cuando se cumplimente la hoja de solicitud de intervención quirúrgica del sistema de gestión de lista de espera del hospital, público o concertado, en que haya de practicarse la intervención. En la hoja de solicitud de intervención quirúrgica se hará constar, a efectos acreditativos, la fecha de su cumplimentación.

2.– Interbentzio kirurgikoa agintzen duen fakultatiboak eta pazienteak -edo baimendutako pertsonak- sinatuko dute eskabide-orria. Halaber, azken horri informazioa emango zaio, baita eskabide-orria onartuko ere.

2.– La hoja de solicitud de intervención quirúrgica deberá ser firmada por el/la facultativo que la indica y por el paciente, o persona autorizada, a la que se informa y acepta.

3.– Pazienteari edo baimendutako pertsonari eskabide-orriaren kopia emango zaio.

3.– Una copia de la solicitud de intervención quirúrgica se entregará al paciente o persona autorizada.

4.– Interbentzio kirurgikoa egiteko eskabide-orria beteta, ospitaleko itxaronzerrenda kudeatzeko sisteman dagoen erregistroan inskribatuko da 24 ordu balioduneko epean. Eskabide-orrian honakoak adierazi beharko dira:

4.– Cumplimentada la hoja de solicitud de intervención quirúrgica se inscribirá en el registro existente en el sistema de gestión de lista de espera del hospital, en el plazo de 24 horas hábiles, incluyéndose la siguiente información:

a) Interbentzio kirurgikoa.

a) Intervención quirúrgica.

b) Interbentzioa agindu duen fakultatiboa.

b) Facultativo que indica la intervención.

c) Eskaera-data.

c) Fecha de la solicitud.

6. artikulua.– Erantzun-epea ez betetzea.

Artículo 6.– Incumplimiento del plazo de respuesta.

1.– Dekretu honetan ezarritako erantzun-epeak igarota, pazienteak beste osasun-zentro batean atenditua izateko baimena eskatu ahal izango du.

1.– Transcurridos los plazos de respuesta establecidos en el presente Decreto, el paciente podrá solicitar autorización para la atención en otro centro sanitario.

2.– Eskaera Osasun Sailari zuzenduko dio pazienteak, eta interbentzio kirurgikoa egiteko zain dagoen ospitalean edo esleituta daukan osasun-zentroan aurkeztu ahal izango du, baita azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan zehaztutako tokietan ere (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Prozedura Erkidearena).

2.– La solicitud se dirigirá al Departamento de Sanidad y se podrá presentar en el hospital en el que se encuentra en situación de espera de intervención quirúrgica o en el centro de salud asignado al paciente, así como en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

3.– Eskaera jasotzen duen ospitaleak Osasun Sailean ebazteko ardura duen organoari igorriko dio 10 eguneko epea igaro baino lehen. Eskabide-orriari zuzendaritza medikoaren txostena erantsiko dio, eta bertan pazientearen itxaron-egoeraren inguruko informazioa adieraziko da.

3.– El hospital que recepcione la solicitud la remitirá, en un plazo no superior a 10 días, al órgano del Departamento de Sanidad encargado de resolver, acompañando un informe de la Dirección Médica en el que se indicarán las circunstancias relativas a la situación de espera que afecta al paciente.

4.– Pazienteak eskabide-orria ospitalea ez den beste leku batean aurkezten badu, Osasun Saileko organo eskudunak jasotzen duenean, eta ebazpena eman aurretik, dagokion ospitaleko zuzendaritza medikoari aurreko paragrafoan aipatutako txostena egiteko eskatu ahal izango dio. Txostena 10 eguneko epean emango da. Bitartean, ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea eten egingo da.

4.– En los casos en que la solicitud se presente en lugar distinto al hospital, el órgano competente del Departamento de Sanidad al recepcionarla, y previamente a dictar resolución, podrá solicitar de la Dirección Médica del hospital correspondiente la elaboración del informe a que se refiere el párrafo anterior. Este informe se emitirá en un plazo de 10 días, suspendiéndose entretanto el plazo para resolver y notificar la resolución.

5.– Ebazpena, gehienez ere, 20 eguneko epean emango da eskabide-orria Osasun Sailean ebazteko eskumena duen organoaren erregistroan sartzen denetik zenbatzen hasita. Epe hori ebazpen adierazirik eman edo jakinarazi gabe igarotzen bada, eskaera baietsi dela joko da. Hala bada, pazienteak Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-eskaintzaren barruan hautatutako osasun-zentrora jo ahal izango du, ondoko paragrafoan zehazten diren ondorio ekonomikoekin.

5.– La resolución se dictará en el plazo máximo de 20 días a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano del Departamento de Sanidad competente para dictar la resolución. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud, habilitando al paciente a acudir a un centro sanitario de su elección dentro de la oferta sanitaria existente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con los efectos económicos que se determinan en el artículo siguiente.

6.– Ebazpenean, baiestekoa bada, gutxienez, hurrengo datuak adierazi beharko dira:

6.– En la resolución que se dicte, si fuese estimatoria, se harán constar como mínimo los siguientes datos:

a) Dekretu honetan zehaztutako baldintzak betetzen direla egiaztatzea.

a) Acreditación de que se cumplen las condiciones previstas en este Decreto.

b) Kirurgia-prozedura.

b) Procedimiento quirúrgico.

c) Pazienteari zein zentrotan adierazi zaion interbentzioa egin behar duela.

c) Centro donde se le indicó la intervención.

d) Pazientea zein osasun-zentrotara bideratu den.

d) Centro sanitario al que se le deriva.

e) Osasun Sailak, gehienez, interbentzio kirurgikoak sortutako gastuengatik zein diru ordaintzeko konpromisoa hartzen duen, Euskadiko Osasun Sistematik kanpoko baliabideekin eskainitako asistentzia sanitarioko hitzarmenei aplika dakiekeen indarreko araudian -gehienezko tarifei buruz- ezarritako zenbatekoei dagokienez.

e) Cuantía económica que el Departamento de Sanidad se compromete a satisfacer, como máximo, por los gastos derivados de la intervención quirúrgica, con referencia a los importes establecidos en la normativa vigente de tarifas máximas aplicables a los conciertos de asistencia sanitaria prestada con medios ajenos al Sistema Sanitario de Euskadi.

7.– Ezesteko ebazpenak, beti ere, arrazoitua izan behar du.

7.– La resolución desestimatoria deberá ser, en todo caso, motivada.

7. artikulua.– Gastuak ordaintzea.

Artículo 7.– Abono de gastos.

1.– Osasun Sailak interbentzio kirurgikoagatik sortutako gastuak zuzenean ordainduko ditu, baldin eta pazientea bideratzeko aukeratu duen osasun-zentroan egin bada interbentzioa.

1.– El Departamento de Sanidad procederá al abono directo de los gastos de la intervención quirúrgica en el caso en que ésta se practique en el centro sanitario al que se le hubiere derivado.

2.– Osasun Sailak itzulera-prozedura bat izapidetu ostean ordainduko ditu gastuak, baldin eta legez ezarritako epean dagokion ebazpena ematen eta jakinarazten ez bada, eta pazienteak 6. artikuluko 5. paragrafoan adierazten den aukerari heltzen badio. Itzuli beharreko zenbatekoaren mugak, bestalde, Euskadiko Osasun Sistematik kanpoko baliabideekin eskainitako asistentzia sanitarioko hitzarmenei aplika dakiekeen indarreko araudian -gehienezko tarifei buruz- ezarritako zenbatekoak izango dira.

2.– Cuando en el plazo legalmente establecido no se dicte y notifique la correspondiente resolución y el paciente se acoja a la posibilidad a que se refiere el párrafo 5 del artículo 6, el abono de los gastos se realizará por el Departamento de Sanidad previa tramitación de un procedimiento de reintegro. La cuantía a reintegrar tendrá como límite los importes establecidos en la normativa vigente de tarifas máximas aplicables a los conciertos de asistencia sanitaria prestada con medios ajenos al Sistema Sanitario de Euskadi.

3.– Euskadiko Osasun Sistemak ez du bere gain hartuko dekretu honetan ezartzen den bermea gauzatzeko egindako interbentzio kirurgikoek sortutako gasturik, hurrengo kasuetan:

3.– El Sistema Sanitario de Euskadi no asumirá gasto alguno generado por actos quirúrgicos llevados a cabo en ejecución de la garantía que establece el presente Decreto, en los siguientes supuestos:

a) Pazienteak dagokion baimenik ez badauka itxaroteko gehienezko epea igaro arren.

a) Cuando el paciente carezca de la autorización correspondiente, aun cuando se hubiera sobrepasado el plazo máximo de espera.

b) Interbentzio kirurgikoa baimendutakoa ez beste zentro batean egin bada.

b) Cuando el acto quirúrgico se haya realizado en centro distinto al autorizado.

c) Gastuak fakultatiboak agindutakoari ez beste interbentzio kirurgiko bati badagozkio eta interbentzioan sortutako diagnostiko-aldaketaren batengatik justifikatu ezin bada.

c) Cuando los gastos correspondan a una intervención quirúrgica distinta de la indicada por el facultativo correspondiente y que no se justifique por una diferencia en el diagnóstico surgida durante el acto quirúrgico.

8. artikulua.– Bermea galtzea.

Artículo 8.– Pérdida de la garantía.

Dekretu honetan ezarritako erantzun-eperako bermea indarrik gabe geratuko da hurrengo kasuetan:

Quedará sin efecto la garantía de respuesta en plazo establecida en este Decreto en los siguientes supuestos:

a) Pazientea programatutako interbentzio kirurgikora bertaratzen ez bada, edo egiteari uko egiten badio, data jakinarazi ondoren.

a) La no asistencia del paciente a la intervención quirúrgica programada o la negativa a su realización, una vez notificada la fecha de la misma.

b) Pazienteak profesional zehatz batek interbentzioa egitea nahiago duela adierazten badu.

b) La preferencia, manifestada por el paciente, a ser intervenido por un determinado profesional.

c) Pazienteak beste osasun-zentro pribatu edo publiko batera bideratzea onartzen ez badu, justifikatutako kasuetan izan ezik.

c) La no aceptación por el paciente a ser derivado a otro centro sanitario público o concertado, salvo causas justificadas.

d) Pazientea lokalizatzerik ez badago.

d) Cuando se encuentre en situación de ilocalizable.

9. artikulua.– Interbentzio kirurgikorako gehienezko epea aldi batean etetea.

Artículo 9.– Suspensión temporal del plazo máximo de intervención quirúrgica.

1.– Itxaroteko gehienezko epea eten egingo da ondorengoetakoren bat gertatuz gero:

1.– El tiempo máximo de espera se interrumpirá cuando concurran las siguientes causas:

a) Interbentzio kirurgikoa aginduta, haren aurretik pazienteari prozedura diagnostiko edo terapeutikoren bat ezarri behar bazaio, eta horrek interbentzioa aldi batean atzeratzen badu.

a) Cuando habiendo sido prescrita la intervención quirúrgica, el paciente debe someterse, previamente a la intervención, a algún tipo de procedimiento diagnóstico o terapéutico que obliga a retrasar temporalmente la intervención.

b) Interbentzio kirurgikoa aginduta, pazienteak aldi batean interbentzioa kontraindikatzen duen gaixotasun interkurrenteren bat badu.

b) Cuando habiendo sido prescrita la intervención quirúrgica, el paciente padece una enfermedad intercurrente que temporalmente contraindica la intervención.

c) Ebidentzi klinikoan interbentzioa egitea zalantzan jarri eta beste iritzi mediku bat behar duten aldaketak badaude.

c) Cambios en la evidencia clínica que cuestionen la oportunidad de la indicación quirúrgica y precisen una nueva opinión médica.

d) Aparteko gertaerak daudenean, behar bezala egiaztatzen badira.

d) Cuando concurran circunstancias excepcionales y sean debidamente acreditadas.

2.– Berme-epea etetea eragin zuten arrazoiak desagertzen direnean, epearen zenbaketak aurrera egingo du.

2.– Desaparecidas las causas que dieron lugar a la suspensión del plazo de garantía se reanudará el cómputo del mismo.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Garatze-ahalmenak.

Primera.– Facultades de desarrollo.

1.– Dekretu honetan jasotako erantzun-eperako bermea Osasun sailburuaren agindu bidez indarrik gabe geratuko da aldi baterako emergentzia sanitarioko ezohiko gertaerak edo ezinbesteko kasuak egon eta osasun-sistemaren ohiko jardunari eragiten badiote.

1.– La garantía de plazo de respuesta recogida en el presente Decreto quedará sin efecto transitoriamente, por Orden del Consejero de Sanidad, cuando concurran situaciones excepcionales de emergencia sanitaria o acontecimientos de fuerza mayor que alteren el normal funcionamiento del sistema sanitario.

2.– Osasun sailburuaren aginduz zehaztuko dira dekretu honetatik kanpoko interbentzio kirurgikoak (3.1.b artikulua).

2.– Por Orden del Consejero de Sanidad se especificarán las intervenciones quirúrgicas excluidas del presente Decreto y que se hacen referencia en el artículo 3.1.b).

Bigarrena.– Itxaronzerrendak kudeatzea.

Segunda.– Gestión de listas de espera.

Nahiz eta dekretu honetan araututako prozeduraren bat izapidetzen jarri erantzun-epeak bete ez direlako, hori ez da oztopo izango ezarrita dauden itxaronzerrendak kudeatzeko ohiko neurriak Osasun Sailak har ditzan.

La tramitación de un procedimiento por incumplimiento de los plazos de respuesta que se regula en el presente Decreto no impide la adopción por el Departamento de Sanidad de las medidas ordinarias de gestión de listas de espera que estuvieren implantadas.

Hirugarrena.– Osasun Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen 268/2001 Dekretua –azaroaren 6koa- aldatzea.

Tercera.– Modificación del Decreto 268/2001, de 6 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad.

Osasun Sailaren egitura organikoa eta futzionala arautu zuen azaroaren 6ko 268/2001 Dekretuko 15. artikuluan (Osasun Saileko lurralde-zuzendaritzak) 3. paragrafoari e) atala gehitzen zaio; beraz, honela geratzen da:

Se añade un apartado e) al párrafo 3 del artículo 15 (Direcciones Territoriales del Departamento de Sanidad) del Decreto 268/2001, de 6 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad, que queda redactado de la siguiente manera:

"e) Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezartzen dituen arauditik eratorritako administrazio-prozedurak izapidetzea eta ebaztea."

"e) Tramitar y resolver los procedimientos administrativos que se deriven de la aplicación de la normativa de plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del Sistema Sanitario de Euskadi."

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta handik hiru hilabetera jarriko da indarrean.

Primera.– El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Dekretua indarrean sartzen denean interbentzio kirurgikoak egiteko igarotako itxaron-denborak kontuan hartuko dira, 4. artikuluak ezartzen dituen berme-epeak zenbatzeko.

Segunda.– A los efectos del cómputo de los plazos de garantía que establece el artículo 4, se reconocerán los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas que se hallaren consumidos a la fecha de entrada en vigor del Decreto.

Vitoria-Gasteizen, 2006ko martxoaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2006.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental