Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

31. zk., 2006ko otsailaren 14a, asteartea

N.º 31, martes 14 de febrero de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura Saila
Cultura
767
767

16/2006 DEKRETUA, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena.

DECRETO 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deportivas del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia Estatutuko 10.36 artikuluari jarraikiz, eskumen esklusiboa du kirolaren gaian. Eskumen hori erabiliz, Eusko Legebiltzarrak 14/1998 Legeak onartu zuen (1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena).

La Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía, ostenta competencia exclusiva en deporte. En ejercicio de este título competencial, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

Dekretu honek 14/1998 Lege hori garatzen du federazioen arloan, eta hala, bada, indarrean den 265/1990 Dekretua (1990eko urriaren 9koa, kirol federazioen eraketa eta funtzionamendua arautzen dituena) ordezkatzen du. Izan ere, azken dekretu hori dagoeneko indargabeturik dagoen 5/1988 Legean oinarri hartuta onartu zen.

El presente Decreto desarrolla, en materia de federaciones deportivas, dicha Ley 14/1998, sustituyendo así el vigente Decreto 265/1990, de 9 de octubre, de constitución y funcionamiento de las federaciones deportivas, aprobado sobre la base de la antigua Ley 5/1988, ya derogada.

Xedapen honen bidez 14/1998 Legean ezarritako federazio eredua garatu nahi da, eta, era berean, egun arte indarrean den dekretua aplikatzean sorturiko arazoei irtenbidea eman nahi zaie.

Con esta disposición se pretende desarrollar el nuevo modelo federativo diseñado en la Ley 14/1998 y, al mismo tiempo, dar respuesta a los diversos problemas suscitados con la aplicación del Decreto vigente hasta la fecha.

Dekretuak xehetasunez arautzen ditu kirol federazioen funtzio publikoak. Dekretuak —abiapuntu gisa, kirol federazio bakoitzak bere burua antolatzearen printzipioa erabat errespetatzen duela— arautze osoa egin asmo du federazioek eskuordetuta dituzten administrazio funtzio publikoei lotutako alderdiei buruz. Arautze hori erabat justifikatzen du federazioek Administrazioaren agente laguntzaile gisa dihardutenean izaten diren interes publikoak babestu beharrak. Kirol federazioen artean sorturiko auzi ugarien ondoren, Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioek bete beharreko funtzioak banatzeko erregimena argitzea erabaki da. Halaber, zuhurtziazko neurriak hartzeari buruzko erregimena landu da, funtzio publikoak egoki betetzen direla bermatzearren. Gainera, hainbat mekanismo ezarri da kirol federazioen arteko auziak ebazteko.

El Decreto aborda con detalle la regulación del ejercicio de las funciones públicas por las federaciones deportivas. El Decreto, que parte de un absoluto respeto a los principios autoorganizativos de las federaciones deportivas, trata de efectuar una completa regulación de aquellos aspectos relacionados con las funciones públicas de carácter administrativo que tienen delegadas, regulación plenamente justificada en la protección de los intereses públicos presentes en su actuación como agentes colaboradores de la Administración. Tras los numerosos conflictos suscitados entre las federaciones deportivas se ha optado por clarificar el régimen de distribución de funciones a desarrollar por las federaciones vascas y territoriales. Asimismo, se aborda todo el régimen relativo a la adopción de medidas cautelares para garantizar el correcto ejercicio de funciones públicas y se articulan diferentes mecanismos para resolver los conflictos entre las federaciones deportivas.

Dekretuan, ahalegina egin da federazio lizentzien inguruan: argitu egin dira lurraldeko eta Euskadiko federazioen funtzioak, lizentziak ematean eta izapidetzean; ezarri egin da lizentziak, nahitaez, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzita eman behar direla; jaso egin da egungo formatuak gutxika aldatu beharko direla eta, haien ordez, informazioaren teknologiek eskaintzen dituzten aukera apartei egokituriko beste formatu batzuk erabili beharko direla.

En el Decreto se realiza un esfuerzo en materia de licencias federativas: se clarifican las funciones de las federaciones territoriales y vascas en materia de emisión y tramitación de licencias; se establece la obligatoriedad de que las licencias sean emitidas en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi; se contempla la progresiva sustitución de los actuales formatos por otros ajustados a las extraordinarias posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información.

Dekretu honen asmoa da lehiaketa ofizialak, federazio egutegiak, Euskadiko selekzioak eta antzeko gaiak arautzea. Orain indarrean den dekretuan, nolabait, ez ziren kontuan hartu gai horiek, eta arautu egin behar ziren, egun arte agertu diren akatsak eta dudak gainditzearren. Kirol federazioen egutegi ofizialak onartzeari dagozkion gaiek, bai eta horien ondorioek ere, berezko araudia dute. Halaber, kirol lehiaketetan asko agertzen den egoera hau arautu dela nabarmendu behar da: lehiaketa mistoak, federatutako zein federatu gabeko parte-hartzaileak dituztenak, alegia. Indarrean den dekretuaren hutsuneak betetzeko asmo berari jarraituz, dekretu berriak lehiaketen piramide egiturari dagozkion alderdiak arautu ditu.

El Decreto trata de regular cuestiones como las competiciones oficiales, los calendarios federativos y las selecciones vascas. Estas cuestiones pasaron, en cierto modo, desapercibidas en el vigente Decreto y resultan acreedoras a una regulación que permita superar los errores y las dudas manifestados hasta la fecha. Las cuestiones atinentes a la aprobación y contenido de los calendarios oficiales de las federaciones deportivas, así como sus efectos, disponen de regulación propia. Asimismo, merece reseñar que se regula una realidad muy presente en el mundo de las competiciones deportivas: las competiciones mixtas con la participación de federados y no federados. Con el mismo propósito de cubrir las lagunas detectadas en la vigente disposición, el nuevo Decreto reglamenta aspectos relacionados con la estructura piramidal de las competiciones.

Dekretuak oinarrizko irizpideak ematen ditu kirol modalitate eta diziplinak onartzeko, eta federazio bakartasunaren erregimena ezarriko du kirol modalitate bakoitzerako. Haren berritasunetako bat da federazio batek kirol modalitate bat baino gehiago barne hartu ahal izango duela, interes publikoko arrazoiak daudenean.

El Decreto, que contiene la fijación de los criterios básicos para el reconocimiento de modalidades y disciplinas deportivas, establece el régimen de unicidad federativa para cada modalidad deportiva y una de sus novedades es la posibilidad de que una federación, por razones de interés público, pueda tener adscrita más de una modalidad deportiva.

Xedapen berri honetan, lehen aldiz ezarri dira kirol modalitateak eta diziplinak onartzeko irizpideak; horretarako, erreferentziatzat hartu dira autonomia erkidegoan, Estatuan zein nazioartean badiren arauzko testuak eta proposamenak. Kirol antolatua ez da bere ingurunetik bakartuta eduki behar. Horrekin batera, dekretuak badakar kirol modalitateen eta diziplinen katalogoa duen eranskina.

En esta nueva disposición se establecen, por primera vez, los criterios para el reconocimiento de modalidades y disciplinas deportivas, tomando como referencia los textos normativos y propuestas existentes tanto a nivel autonómico, estatal e internacional. El deporte organizado no es una realidad que debe aislarse de su contexto. Junto a ello el Decreto incorpora un anexo con el Catálogo de modalidades y disciplinas.

Lehendabiziko aldiz berariaz arautzen dira zenbait federazio errealitate, hala nola fusio bidez federazioak eratzea, bai eta federazioak zatituz edo xurgatuz eratzea ere. Orobat, kirol federazioen eratzeari administrazio onespena ematearen erregimena egokitu egin zaio 14/1998 Legeak Eusko Jaurlaritzaren eta foru aldundien artean egiten duen eskumen banaketari.

Se regulan expresamente por primera vez realidades federativas como son la constitución de federaciones por fusión, así como la constitución por escisión o la absorción de federaciones. Asimismo, el régimen de aprobación administrativa de la constitución de federaciones deportivas se ha acomodado al reparto competencial entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales que efectúa la Ley 14/1998.

Dekretuak lantzen duen beste gai bat federazio estatutuak dagokion aldizkari ofizialean argitaratzearen ondorioena da. Horretarako, kirol munduan ahaztuxea dagoen oinarrizko printzipio juridiko bat hartzen da abiaburu: arauen publizitatea haien izatearen eta ondorioen funtsezko betekizuna da. Arauzkotasunaren arlo horretan, aipatzekoa da federazioen zirkularren ezaugarri juridikoen arazoa arautzen saiatzen dela. Izan ere, aurre egiten dio figura hori iruzurrez erabilita benetako arautegiak estaltzeko arautegiari (iruzur horren bidez, administrazio onespenaren izapidea saihesten da).

Otra de las cuestiones que aborda el Decreto es la de los efectos de la publicación de los estatutos federativos en el boletín oficial correspondiente. Para ello se parte de un principio jurídico básico, bastante ignorado en el mundo del deporte, la publicidad de las normas es un requisito esencial de su existencia y efectos. En este ámbito de la normatividad, cabe apuntar que el problema de la caracterización jurídica de las circulares federativas se trata de regular haciendo frente a una costumbre de utilizar fraudulentamente dicha figura para encubrir auténticos reglamentos, eludiendo el trámite de la aprobación administrativa.

Egitura organikoaren gaian, ekarpen nabarmenetariko bat Zuzendaritza Batzordeko kideen eta lehendakarien agintaldiak mugatzea da. Mugatze hori kirol federazioen euren estatutu edo arautegietan agertu beharko da. Horretarako, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia izan da kontuan, federazio antolakundearen dinamismoa eta eraginkortasuna bermatzea helburu duen mugatze horren aukerari abala ematen baitio. Federazioko agintari berriak etorrita, ideiak berritzea eta kirolaren antolamenduan haratagoko mugak lortzea ahalbidetzen du; eta, halaber, ohikeriaren eta berezko immobilismo eta nekearen joera saihestea du helburu.

En materia de estructura orgánica una de las aportaciones relevantes es la limitación de los mandatos de las y los Presidentes y de las y los miembros de la Junta Directiva, limitación que se encomienda a los estatutos o reglamentos de las propias federaciones deportivas. Para ello se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala tal posibilidad de limitación tendente a garantizar el dinamismo y la eficacia en la organización federativa. La llegada de nuevos federativos y federativas permite conseguir renovadas ideas y progresivas fronteras a alcanzar en la organización del deporte y, asimismo, trata de evitar la tendencia a la rutina y al inmovilismo y el cansancio natural.

Xedapen hau oso sentibera da kirol federazioen baitan kirol boluntarioek duten funtsezko rolari dagokionez, eta, bereziki, haren zuzendaritzako langileen rolari dagokionez. Dekretu hau aukera aparta da, zuzendarien eta federazioen arteko harremanak definitzeko, haien eskubide eta betebeharrak lantzeko, edota, adibidez, haien erantzukizun erregimena zehazteko.

La presente disposición se muestra muy sensible al papel esencial del voluntariado deportivo en el seno de las federaciones deportivas y, muy especialmente, al papel de su personal directivo. El presente Decreto constituye una excelente ocasión para definir la relación entre las y los directivos y las federaciones, abordar sus derechos y obligaciones o, por ejemplo, definir su régimen de responsabilidad.

Dekretu honen ekarpenetako bat da kirol federazioen onarpen ofiziala ezeztatzeari buruzko guztia arautzea. Ezeztatze hori 14/1998 Legeko 35. artikuluan jasota dago. Berebat, kirol federazioak desegitearen, likidatzearen eta iraungitzearen gai korapilatsuak, orain arte, artikulu bakarra besterik ez du izan, eta nahasmen argia izan du kontzeptu horien eta desegitearen kausa eta moduen artean. Aipamen berezia merezi du federazioen likidazioko fasearen erregimenak; aurrerantzean, beharrezko xedapenak izango ditu.

Una de las contribuciones del Decreto es la regulación de todo lo relativo a la revocación del reconocimiento oficial de las federaciones deportivas, prevista en el artículo 35 de la Ley 14/1998. Asimismo, el complejo tema de la disolución, liquidación y extinción de las federaciones deportivas ha contado hasta la fecha con un solo artículo y viene padeciendo una clara confusión entre dichos conceptos y las causas y modos de disolución. Mención especial merece el régimen de la fase de liquidación de las federaciones que cuenta, a partir de ahora, con las disposiciones necesarias.

Kirolaren Euskal Planean bildutako diagnostikoa eta proposamenak aintzat hartuz, dekretuak titulu oso bat du Euskadiko kirol federazioen baitako hizkuntza normalizazioari buruz. Euskara, autonomia erkidegoko hizkuntz ofizial gisa, pixkanaka-pixkanaka ohiko komunikazio tresna bihurtu behar da Euskadiko kirol federatuaren esparruan. Horregatik, xedapen honekin, helburu hori erdiesteko esparru juridikoa sortu nahi da; betiere, egun, kirol federazioetan dagoen egoera soziolinguistikoa abiapuntu hartuta.

El Decreto, haciéndose eco del diagnóstico y de las propuestas contenidas en el Plan Vasco del Deporte, incluye todo un Título dedicado monográficamente a la normalización lingüística en el seno de las federaciones deportivas del País Vasco. El euskera, como lengua oficial de la Comunidad Autónoma, debe convertirse progresivamente en un medio de comunicación normal en la organización del deporte federado vasco. Y desde este planteamiento la presente disposición trata de crear el marco jurídico propicio para ello, partiendo en todo caso de la actual realidad socio-lingüística en el seno de las federaciones deportivas.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeentzako Ekintza Positiboetarako III. Plana. Generoaren ikuspegia politika publikoetan deritzon dokumentua (Eusko Jaurlaritzak 1999ko abenduaren 21ean onartu zuen) aintzat hartu da, eta dekretuan zehar, kirol federazio eta babes administrazio publikoentzako jardun printzipio gidariak sartu dira, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra erdieste aldera. Artikuluetan xedatutakoaz gain, dekretuak titulu oso bat du Euskadiko kirol federazioen baitan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunari buruz.

Finalmente, atendiendo al documento «III Plan de Acción Positiva para las mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Enfoque de género en las Políticas Públicas», aprobado por este Gobierno el 21 de diciembre de 1999, y en aras a conseguir una igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres, se han incluido a lo largo del Decreto diversos principios rectores de actuación de las federaciones deportivas y de las administraciones públicas de tutela. Además de los diferentes artículos repartidos a lo largo del articulado, el Decreto incorpora un Título dedicado en exclusiva a la igualdad de mujeres y hombres en el campo de las federaciones deportivas.

Hitz batean, dekretu honekin, egun, Euskal Autonomia Erkidegoko kirol egituraren oinarrizko zutabeetako bat arautu nahi da.

En definitiva, con el presente Decreto se aborda el desarrollo reglamentario de uno de los pilares básicos de la actual organización del deporte en nuestra Comunidad Autónoma.

Horregatik guztiagatik, Kultura sailburuak hala proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzunda, eta 2006ko urtarrilaren 31n egindako bilkuran Jaurlaritzaren Kontseiluak eztabaidatu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno el día de 31 de enero de 2006,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Dekretuaren xedea eta aplikazio eremua.

Artículo 1.– Objeto del Decreto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da Euskadiko kirol federazioen erregimena arautzea.

1.– El objeto del presente Decreto es regular el régimen de las federaciones deportivas del País Vasco.

2.– Dekretua ez zaie aplikatuko autonomia erkidegoaz gaindiko eremua hartzen duten kirol federazioei, egoitza soziala Euskadin izanda ere.

2.– El Decreto no será de aplicación a las federaciones deportivas de ámbito superior al de la Comunidad Autónoma, aunque cuenten con su domicilio social en el País Vasco.

2. artikulua.– Definizioa.

Artículo 2.– Definición.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, kirol federazioak dira irabazteko asmorik gabeko eta nortasun juridiko propioa duten erakunde pribatuak, euren eskudantziez gain, administrazio funtzio publikoak betetzen dituztenak, eta euren lurralde eremuko kirolariak, teknikariak, epaileak, klubak, kirol elkarteak, edo kirola —modalitate batean edo gehiagotan— egiten edo bultzatzen aritzen diren beste talde batzuk barne hartzen dituztenak.

1.– A los efectos de este Decreto, las federaciones deportivas son entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica, que ejercen, además de sus propias atribuciones, funciones públicas de carácter administrativo y reúnen a deportistas, técnicos y técnicas, jueces y juezas, clubes o agrupaciones deportivas y otros colectivos dedicados a la promoción o la práctica deportiva de una o varias modalidades deportivas, dentro de su ámbito territorial.

2.– Kirol federazioa izendapena dekretu honetan halaxe izendatzen diren erakundeei baino ez zaie emango. Debekaturik dago izendapen horixe edo nahastea sor dezakeen antzeko izendapenik erabiltzea.

2.– La denominación de federación deportiva queda reservada exclusivamente a las entidades que con tal denominación se regulan en este Decreto. Queda prohibida la utilización de cualquier denominación idéntica o análoga que pueda inducir a confusión.

3. artikulua.– Erregimen juridikoa.

Artículo 3.– Régimen jurídico.

Honako hauek arautzen dituzte kirol federazioak: 1998ko ekainaren 11ko 14/1998 Legeak, Kirolaren Legeak; dekretu honek eta garatuko duten xedapenek; federazio bakoitzaren estatutuek eta arautegiek, eta federazio bakoitzeko organoek balioz hartutako erabakiek.

Las federaciones deportivas se rigen por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, por lo previsto en el presente Decreto y demás disposiciones de desarrollo, por sus estatutos y reglamentos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos.

4. artikulua.– Oinarrizko antolamendua eta lurralde eremua.

Artículo 4.– Organización básica y ámbito territorial.

1.– Euskadiko kirol federazioak lurraldeko federaziotan eta Euskadiko federaziotan antolatuta daude.

1.– Las federaciones deportivas del País Vasco se organizan en federaciones territoriales y federaciones vascas.

2.– Lurraldeko federazio bakoitzaren oinarrizko jardun eremua dagokion lurralde historikoa da, nahiz eta hortik kanpo ere jarduerak egin ditzakeen.

2.– El ámbito básico de actuación de las federaciones territoriales se extiende al Territorio Histórico correspondiente, sin perjuicio de aquellas actividades que puedan realizar fuera de él.

3.– Euskadiko federazioen oinarrizko jardun eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da, nahiz eta hortik kanpo ere jarduerak egin ditzaketen.

3.– El ámbito básico de actuación de las federaciones vascas se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de aquellas actividades deportivas que puedan realizar fuera de él.

5. artikulua.– Jardun printzipio gidariak.

Artículo 5.– Principios rectores de actuación.

Kirol federazioek honako printzipio hauek betez jardungo dute: eraginkortasuna, koordinazioa, deszentralizazioa, elkarren arteko lankidetza eta Euskadiko administrazioekiko lankidetza.

Las federaciones deportivas actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, coordinación, descentralización y colaboración entre sí y con las administraciones del País Vasco.

6. artikulua.– Administrazio publikoen babesa eta laguntza.

Artículo 6.– Protección y apoyo por las administraciones públicas.

1.– Dekretu honen arabera eratuko diren Euskadiko kirol federazioek babes eta laguntza berezia jasoko dute Euskadiko administrazioen eskutik.

1.– Las federaciones deportivas del País Vasco constituidas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto serán objeto de especial protección y apoyo por parte de las administraciones del País Vasco.

2.– Euskadiko administrazioek kirol federazioei bakoitzaren jarduera aurrera eramateko behar dituzten laguntza ekonomikoa eta teknikoa emango dizkiete; betiere, administraziook euren aurrekontuetan xedatutako horniduren arabera eta dituzten giza baliabideen eta baliabide materialen arabera.

2.– Las administraciones del País Vasco proporcionarán a las federaciones deportivas, dentro de las dotaciones que al efecto establezcan sus propios presupuestos y en el marco de sus recursos humanos y materiales, el apoyo económico y la asistencia técnica que resulten necesarios para el desarrollo de sus actividades propias.

3.– Euskadiko administrazioek laguntza eta berme berezia eman beharko diete kirol federazioei, bertako kirolak sustatzearren.

3.– Las administraciones del País Vasco deberán prestar especial atención y apoyo a las federaciones deportivas para la promoción de las modalidades autóctonas.

4.– Euskadiko administrazioek laguntza eta berme berezia eman beharko diete kirol federazioei, kirol guztietan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzearren.

4.– Las Administraciones del País Vasco deberán prestar especial atención y apoyo a las federaciones deportivas para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en las distintas modalidades deportivas.

7. artikulua.– Araubide juridikoa betetzea.

Artículo 7.– Sujeción al ordenamiento jurídico.

1.– Kirol federazioek euren jarduera beti araubide juridikoa, euren estatutuak eta euren arautegiak betez eraman beharko dute aurrera.

1.– Las federaciones deportivas deberán ajustar su actuación en todo momento al ordenamiento jurídico y a sus estatutos y reglamentos.

2.– Administrazio publikoak bertan behera utzi edo baliogabetu ahal izango ditu kirol federazioek, administrazio funtzio publikoak betetzean, hartutako erabakiak eta adostutako egintzak, baldin araubide juridikoaren kontrakoak edo haien estatutuen eta arautegien kontrakoak badira. Horretan, administrazio publikoak legeetan eta arautegietan horretarako xedatuta dauden kasuak eta prozedurak aintzat hartuko dituzte. Aurrekoa gorabehera, agintari judizial aginpidedunek ere federazioen erabakiak eta egintzak bertan behera utzi eta baliogabetu ahal izango dituzte.

2.– Los acuerdos y los actos de las federaciones deportivas en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo que sean contrarios al ordenamiento jurídico, o a sus estatutos y reglamentos, podrán ser suspendidos o anulados por la Administración Pública con arreglo a los supuestos y procedimientos legales y reglamentarios previstos al efecto. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de suspensión y anulación de los acuerdos y actos federativos por la autoridad judicial competente.

II. TITULUA
TÍTULO II
KIROL FEDERAZIOEN FUNTZIOAK
FUNCIONES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

8. artikulua.– Lurraldeko federazioak.

Artículo 8.– Federaciones territoriales.

Lurraldeko federazioek euren kirol modalitateari dagozkion lurralde eremuko kirol jarduera eta lehiaketak bultzatzen, kalifikatzen, baimentzen, arautzen eta antolatzen dituzte.

Las federaciones territoriales impulsan, califican, autorizan, ordenan y organizan las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito territorial de su modalidad deportiva.

9. artikulua.– Euskadiko federazioak.

Artículo 9.– Federaciones vascas.

Euskadiko federazioek euren kirol modalitateari dagozkion autonomia erkidegoko eremuko kirol jarduera eta lehiaketak bultzatzen, kalifikatzen, baimentzen, arautzen eta antolatzen dituzte.

Las federaciones vascas impulsan, califican, autorizan, ordenan y organizan las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito autonómico de su modalidad deportiva.

10. artikulua.– Euskadiko kirolaren ordezkaritza.

Artículo 10.– Representación del deporte vasco.

1.– Euskadiko federazioek Euskadiko kirol federatua ordezkatzen dute Estatuan eta nazioartean.

1.– Las federaciones vascas ostentan la representación del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional.

2.– Lurraldeko federazio guztiek euren kirol modalitateari dagokion Euskadiko federazioaren barruan egon beharko dute.

2.– Todas las federaciones territoriales deberán integrarse en la federación vasca de su modalidad deportiva.

11. artikulua.– Lurraldeko federaziorik edo Euskadiko federaziorik ez egotea.

Artículo 11.– Inexistencia de federación territorial o vasca.

1.– Lurralde historiko batean ez badago kirol modalitate baterako lurraldeko federaziorik, Euskadiko federazioak hartuko ditu bere gain lurraldeko federazioei dagozkien funtzio guztiak, eta bete egin beharko ditu. Euskadiko federaziorik egon ezean, Foru Aldundiak kirol erakunde bat gaitu ahal izango du, berrizta daitekeen bi urteko gehieneko epe baterako, lurraldeko federazioari dagozkion funtzio publikoak bete ditzan.

1.– Si en un Territorio Histórico no existiera federación territorial de una modalidad deportiva, todas las funciones que corresponderían a la misma serán asumidas y ejercidas por la respectiva federación vasca. Si no existiera federación vasca, la Diputación Foral correspondiente podrá habilitar, por un periodo máximo de dos años, con carácter renovable, a una entidad deportiva para el ejercicio de las funciones públicas de aquella federación territorial.

2.– Kirol modalitate jakin batean Euskadiko federaziorik egon ezean, Eusko Jaurlaritzak lurraldeko federazio bat —edo, bestela, beste edozein kirol erakunde— gaitu ahal izango du, berrizta daitekeen bi urteko gehieneko epe baterako, Euskadiko federazioari dagozkion funtzio publikoak bete ditzan.

2.– Si en una determinada modalidad deportiva no existiera federación vasca, el Gobierno Vasco podrá habilitar, por un periodo máximo de dos años, con carácter renovable, a una federación territorial o, en su defecto, a cualquier otra entidad deportiva para la asunción de funciones públicas propias de las federaciones vascas.

3.– Administrazio funtzio publikoak bete ditzan, kirol erakunde bat gaitu baino lehen, Euskadiko Kirol Kontseiluak txostena egin beharko du, bere Batzorde Iraunkorraren bidez.

3.– La habilitación a entidades deportivas para el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo deberá ir precedida del informe del Consejo Vasco del Deporte, a través de su Comisión Permanente.

12. artikulua.– Lurraldeko federazioen funtzioak.

Artículo 12.– Funciones de las federaciones territoriales.

Lurraldeko federazioek honako funtzio hauek dituzte:

Son funciones de las federaciones territoriales:

a) Kirol jarduera federatua antolatzea euren lurralde eremuan.

a) Organizar la actividad deportiva federada en su ámbito territorial.

b) Lehiaketa eta jarduera ofizialak antolatzea euren lurralde historikoan, euren kirol modalitateari dagozkion kirol diziplina guztietarako.

b) Organizar competiciones oficiales y actividades en su respectivo territorio histórico, en todas y cada una de las disciplinas de su modalidad deportiva.

c) Parte hartzeko eta lehiatzeko euren arauak ezartzea; betiere, haien eremuaz gaindiko lurralde eremua duten federazioek ezarritako arauak betez, hala dagokionean.

c) Establecer sus propias normas de participación y competición, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas dictadas por federaciones de ámbito territorial superior.

d) Euren kirol modalitatea ordezkatzea autonomia erkidegoko eremuan, eta baliabideak jartzea euren estamentu guztiek eremu horretako lehiaketetan parte har dezaten.

d) Ostentar la representación de su modalidad deportiva en el ámbito autonómico e instrumentar la participación de todos sus estamentos en competiciones de dicho ámbito.

e) Euren kirol modalitateari dagozkion federazio lizentziak izapidetzea, Euskadiko federazioek horiek eman ditzaten, azken horiek ezarritako baldintzekin eta prozedurarekin bat.

e) Tramitar las licencias federativas de su modalidad, para su expedición por la federación vasca conforme a los requisitos y el procedimiento establecido por ésta.

f) Euren jarduera aurrera eramatean sortutako kirol arazoez arduratzea eta horiek konpontzea, organo judizialek eta kirol epaileen organoek ere euren aginpideak dituztela kontuan izanik.

f) Conocer y resolver los conflictos deportivos que se originen en el desarrollo de su actividad, sin perjuicio de la competencia de los órganos judiciales y arbitrales.

g) Euren arautegiak bete daitezen zaintzea, eta arau horien arabera duten diziplina ahalmena betetzea.

g) Velar por el cumplimiento de sus normas reglamentarias y ejercer la potestad disciplinaria con arreglo a las mismas.

h) Euskadiko federazioari laguntzea kirolean debekatuta dauden substantziak, talde farmakologikoak eta arauz kanpoko metodoak erabil daitezen prebenitzen, kontrolatzen eta zigortzen, horretarako xedatuta dagoen araudiarekin bat.

h) Colaborar con la federación vasca en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte, conforme a la normativa que al efecto se determine.

i) Euskadiko federazioei laguntzea dagokien kirol modalitatean aritzen diren teknikariak eta epaileak prestatzen.

i) Colaborar con la federación vasca en la formación de las y los técnicos y jueces que desarrollan su actividad en la respectiva modalidad.

j) Euren baliabide ekonomikoen helburua zehaztea eta baliabideok esleitzea, beste erakunde batzuek euren jarduerarako transferitzen dizkieten baliabideak kudeatzea, eta euren baliabide guztiak ongi erabiltzen direla kontrolatzea.

j) Establecer el destino y la asignación de los recursos económicos propios, gestionar los recursos que les transfieran otras entidades para el desarrollo de su actividad, y controlar la correcta aplicación de todos sus recursos.

k) Lurraldeko federazioen barruan diren klub eta elkarteentzako diru laguntzak esleitzea, eta aplikatzen direla kontrolatzea.

k) Asignar y controlar la aplicación de las subvenciones que concedan a los clubes y agrupaciones deportivas adscritas a ellas.

l) Euskadiko administrazioei laguntzea kirola sustatzeko helburuetan, eta, bereziki, legeak federazioei zuzenean ematen dizkien lankidetzako eta aholkularitzako funtzio jakinetan.

l) Colaborar con las administraciones del País Vasco en el cumplimiento de sus fines de promoción deportiva y, en particular, en aquellas funciones de cooperación y asesoramiento que la Ley atribuye directamente a las federaciones.

m) Euren estatutuak eta arautegiak egitea.

m) Elaborar sus estatutos y reglamentos.

n) Dagozkien kirol modalitatean eta lurralde eremuan, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzea eta, ahal den heinean, bermatzea.

n) Promover y, en la medida de lo posible, garantizar, la igualdad de mujeres y hombres en la práctica de su modalidad deportiva en su ámbito territorial.

o) Eta, oro har, dagokien kirol modalitatearen jarduera sustatzeko eta hobetzeko komeni den guztia xedatzea.

o) Y, en general, disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica de su modalidad deportiva.

13. artikulua.– Euskadiko federazioen funtzioak.

Artículo 13.– Funciones de las federaciones vascas.

1.– Euskadiko federazioek honako funtzioak hauek dituzte:

1.– Son funciones de las federaciones vascas:

a) Dagokien kirol modalitatea ordezkatzea Estatuan eta nazioartean, eta, hala dagokionean, euren federazioa beste erakunde batzuei atxikitzeko era zehaztea.

a) Ostentar la representación de la modalidad deportiva en el ámbito estatal e internacional y definir, en su caso, el régimen de adhesión de la federación a otras entidades.

b) Dagozkien lurraldeko federazioen jarduera koordinatzea.

b) Coordinar la actividad de las federaciones territoriales que la integren.

c) Lehiaketa eta jarduera ofizialak antolatzea autonomia erkidegoko eremuan, euren kirol modalitateari dagozkion kirol diziplina guztietarako.

c) Organizar competiciones oficiales y actividades de ámbito comunitario en todas y cada una de las disciplinas de su modalidad deportiva.

d) Parte hartzeko eta lehiatzeko euren arauak ezartzea; betiere, haien eremuaz gaindiko lurralde eremua duten federazioek ezarritako arauak betez, hala dagokionean.

d) Establecer las normas de participación y competición propias, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas dictadas por federaciones de ámbito territorial superior.

e) Baliabideak jartzea euren estamentu guztiek Estatuko eta nazioarteko lehiaketetan parte har dezaten.

e) Instrumentar la participación de todos sus estamentos en competiciones estatales e internacionales.

f) Dagokien kirol modalitatearen federazio lizentziak ematea.

f) Expedir las licencias federativas de su modalidad.

g) Euren jarduera aurrera eramatean sortutako arazoez arduratzea eta horiek konpontzea, organo judizialek eta kirol epaileen organoek ere euren aginpideak dituztela kontuan izanik.

g) Conocer y resolver los conflictos que se originen en el desarrollo de su actividad, sin perjuicio de la competencia de los órganos judiciales y arbitrales.

h) Euren arautegiak bete daitezen zaintzea, eta arau horien arabera duten diziplina ahalmena betetzea.

h) Velar por el cumplimiento de sus normas reglamentarias y ejercer la potestad disciplinaría con arreglo a las mismas.

i) Euskal administrazioari laguntzea kirolean debekatuta dauden substantziak, talde farmakologikoak eta arauz kanpoko metodoak erabil daitezen prebenitzen, kontrolatzen eta zigortzen, horretarako xedatuta dagoen araudiarekin bat.

i) Colaborar con la administración en la prevención control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte, conforme a la normativa que al efecto se determine.

j) Dagokien kirol modalitateko teknikariak eta epaileak prestatzea, horretarako ezarriko den araudiarekin bat.

j) Formar las y los técnicos y jueces de su modalidad conforme a la normativa que al efecto se determine.

k) Euren baliabide ekonomikoen helburua zehaztea eta baliabideok esleitzea, beste erakunde batzuek euren jarduerarako transferitzen dizkieten baliabideak kudeatzea, eta euren baliabide guztiak ongi erabiltzen direla kontrolatzea.

k) Establecer el destino y la asignación de los recursos económicos propios, gestionar los recursos que les transfieran otras entidades para el desarrollo de su actividad, y controlar la correcta aplicación de todos sus recursos.

l) Lurraldeko federazioentzako, eta, hala dagokionean, kirol klub eta elkarteentzako diru laguntzak esleitzea, eta aplikatzen direla kontrolatzea.

l) Asignar y controlar la aplicación de las subvenciones que concedan a las federaciones territoriales y, en su caso, a los clubes y agrupaciones deportivas.

m) Euskadiko administrazioei laguntzea kirola sustatzeko helburuetan, eta, bereziki, legeak federazioei zuzenean ematen dizkien lankidetzako eta aholkularitzako funtzio jakinetan.

m) Colaborar con las administraciones del País Vasco en el cumplimiento de sus fines de promoción deportiva, y, en particular, en aquellas funciones de cooperación y asesoramiento que la Ley atribuye directamente a las federaciones.

n) Euren estatutuak eta arautegiak egitea.

n) Elaborar sus estatutos y sus reglamentos.

o) Dagozkien kirol modalitatean eta lurralde eremuan, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzea eta, ahal den heinean, bermatzea.

o) Promover y, en la medida de lo posible, garantizar, la igualdad de mujeres y hombres en la práctica de su modalidad deportiva en su ámbito territorial.

p) Eta, oro har, dagokien kirol modalitatearen jarduera sustatzeko eta hobetzeko komeni den guztia xedatzea.

p) Y, en general, disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica de su modalidad deportiva.

2.– Euskadiko federazioek lurraldeko federazioen jarduera koordinatzeko beharrezko diren neurri organiko eta funtzionalak hartuko dituzte, bateratuak ez diren jarduerak saihestearren, ahaleginak optimizatzearren, eta euren kirol modalitaterako Euskadiko federazio sisteman ekintza batasuna lortzearren.

2.– Las federaciones vascas adoptarán las medidas orgánicas y funcionales necesarias para coordinar la actividad de sus federaciones territoriales al objeto de evitar acciones divergentes, de optimizar esfuerzos y de conseguir una unidad de acción en el sistema federativo vasco de la correspondiente modalidad deportiva.

3.– Koordinazio funtzioak subsidiarioki beteko dira, funtzio horien helburuak lankidetzaren edo partaidetzaren bidez ezin lor daitezkeenean.

3.– Las funciones de coordinación serán ejercidas de forma subsidiaria cuando los objetivos que persiguen no sean posibles de alcanzar a través de la cooperación o colaboración.

14. artikulua.– Administrazio funtzio publikoak.

Artículo 14.– Funciones públicas de carácter administrativo.

1.– Beste funtzio batzuez gain, Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioek administrazio funtzio publikoak betetzen dituzte, eta, halakoetan, dagokion administrazioaren agente laguntzaile gisa jarduten dute.

1.– Además de otras funciones, las federaciones vascas y las federaciones territoriales ejercen funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración correspondiente.

2.– Dagokion administrazioaren irizpidearen, babesaren eta kontrolaren pean, kirol federazio horiek honako administrazio funtzio publiko hauek betetzen dituzte, eskuordetzan:

2.– Bajo los criterios, tutela y control de la Administración correspondiente, dichas federaciones deportivas ejercen, por delegación, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:

a) Lehiaketa ofizialak kalifikatzea, arautzea, antolatzea eta baimentzea.

a) La calificación, ordenación, organización y autorización de las competiciones oficiales.

b) Euskadiko kirolak Estatuko eta nazioarteko lehiaketetan izango duen ordezkaritza arautzea.

b) La ordenación de la representación del deporte vasco en las competiciones estatales e internacionales.

c) Federazio lizentzia ematea eta izapidetzea.

c) La emisión y tramitación de las licencias federativas.

d) Kirol jardueretako indarkeria prebenitzea, kontrolatzea eta zigortzea.

d) La prevención, control y sanción de la violencia en la práctica del deporte.

e) Dopatzea prebenitzea, kontrolatzea eta zigortzea.

e) La prevención, control y sanción del dopaje.

f) Kirolean duten diziplina ahalmena baliatzea.

f) El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva.

g) Kirol Justiziako Euskal Batzordearen ebazpenak gauzatzea.

g) La ejecución de las resoluciones del Comité Vasco de Justicia Deportiva.

h) Euren estatutuak eta arautegiak onartzea.

h) La aprobación de sus estatutos y reglamentos.

i) Administrazio publikoari laguntzea haren kirol programetan, eta haietan parte hartzea, bereziki honako hauetan: goi mailako kirolarientzako programetan; eskola kiroleko programetan; emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzeko programetan; eta administrazio publikoak antolatzen dituen eta interes orokorrekoak diren programetan.

i) La participación y colaboración con la Administración pública en el desarrollo de sus programas deportivos, en especial en los programas para deportistas de alto nivel, en los programas de deporte escolar, en los programas de promoción de igualdad de hombres y mujeres y en aquellos programas de interés general que organice aquella.

j) Federazioetako hauteskundeak kontrolatzea.

j) El control de los procesos electorales federativos.

3.– Kirol federazioek eskuordeturiko administrazio funtzio publikoak betetzean xedatutako egintzek bat etorri beharko dute administrazio prozedura erkidea arautzen duten arauei dagozkien printzipio gidariekin.

3.– Los actos que se dicten por las federaciones deportivas en el ejercicio de las funciones públicas delegadas se ajustarán a los principios inspiradores de las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

4.– Aurreko idatz-zatian zehazturiko egintzen kontrako errekurtsoak jarri ahal izango dira dagokien lurralde historikoko edo Eusko Jaurlaritzako organoaren aurrean; errekurtso horien inguruko ebazpenekin amaituko da administrazio bidea. Errekurtso horien erregimena izango da 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak gora jotzeko errekurtsoetarako ezarritako erregimen bera, Kirol Justiziako Euskal Batzordeak ebatzi beharreko errekurtsoen kasuan izan ezik.

4.– Los actos señalados en el apartado anterior son susceptibles de recurso ante el órgano correspondiente de los Territorios Históricos o del Gobierno Vasco, cuya resolución agotará la vía administrativa. Tal recurso tendrá el régimen establecido para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a excepción de aquellos recursos cuyo conocimiento corresponde al Comité Vasco de Justicia Deportiva.

5.– Kirol administrazioak bere esku dagoen aholkularitza teknikoa eskainiko die kirol federazioei, funtzio publikoak egoki bete ditzaten.

5.– Para el adecuado ejercicio de las funciones públicas, la Administración deportiva competente ofrecerá a las federaciones deportivas el asesoramiento técnico de que disponga.

15. artikulua.– Funtzioak eskuordetzea.

Artículo 15.– Delegación de funciones.

1.– Kirol federazioek ezin izango dute inola ere eskuordetu, dagokion administrazio baimena gabe, haiei eskuordetu zaizkien funtzio publikoak betetzea. Dituzten ezaugarriengatik eskuorde daitezkeen funtzioetarako baino ez da emango baimen hori.

1.– En ningún caso, las federaciones deportivas podrán delegar, sin la autorización administrativa correspondiente, el ejercicio de las funciones públicas que le han sido delegadas. La autorización sólo podrá concederse en relación con aquellas funciones que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de delegación.

2.– Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioek eskuordetu ahal izango diete funtzio publikoak betetzea, aurretik aipaturiko administrazio baimena dutela, dagozkien lurraldeko federazioak edo Euskadiko federazioak ordezkatzen dituzten elkarteei.

2.– Las federaciones vascas y territoriales podrán delegar, con la citada autorización administrativa previa, dicho ejercicio de funciones públicas en las asociaciones representativas de las federaciones territoriales o vascas correspondientes.

16. artikulua.– Lankidetzako eta partaidetzako hitzarmenak. Programa-kontratua.

Artículo 16.– Convenios de colaboración y cooperación. Contratos-programa.

1.– Lurraldeko federazioek eta Euskadiko federazioek euren funtzioak, hurrenez hurren, lurralde historikoetako foru organoekiko eta Eusko Jaurlaritzako organikoekiko lankidetzan beteko dituzte. Horretarako, elkarrekin lankidetza hitzarmenak egin ahal izango dituzte, helburuak, kirol programak, aurrekontuak eta eskuordeturiko funtzio publikoei zuzenean loturiko gainerako alderdiak zehazteko. Hitzarmen horien izaera juridiko administratiboa izango da.

1.– Las federaciones territoriales y las federaciones vascas desarrollarán sus funciones en colaboración con los órganos forales de los territorios históricos y del Gobierno Vasco respectivamente. A tal efecto, podrán suscribir entre sí convenios de colaboración al objeto de determinar los objetivos, programas deportivos, presupuestos y demás aspectos directamente relacionados con las funciones públicas delegadas. Tales convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.

2.– Kirol federazioek, era berean, programa-kontratuak egin ahal izango dituzte dagokien administrazioekin. Programa-kontratu horietan honako hauek sartuko dira, gutxienez: federazioek eginiko aurrekontu aurreikuspenak; lortu beharreko helburu zehatzak edo kuantifikagarriak; eta helburuok balioztatzeko nahiz haien kontuak ikuskatzeko mekanismoak.

2.– Las federaciones deportivas también podrán suscribir con las administraciones públicas correspondientes contratos-programa en los que se incluirán, como mínimo, las previsiones de financiación de aquellas, los objetivos concretos o cuantificables a alcanzar así como los mecanismos para evaluación y auditoria de dichos objetivos.

3.– Kirol federazioek, euren funtzioen alorrean, lankidetza eta partaidetza hitzarmenak egin ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko zein kanpoko kirol erakunde publiko eta pribatuekin, kirol jarduera eta lehiaketak batera aurrera eramatearren. Bereziki, Euskal Herriko bertako kirolak garatzea eta haietan jardutea bultzatzen duten beste euskal lurralde edo erkidego batzuetako erakundeekin lankidetzan aritzeko formulak sustatu ahal izango dituzte kirol federazioek.

3.– Las federaciones deportivas, en el ámbito de sus funciones, podrán concertar convenios de colaboración o cooperación con las entidades deportivas públicas o privadas radicadas dentro o fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo de actividades y competiciones deportivas comunes. En especial, las federaciones deportivas podrán promover fórmulas de colaboración con aquellas entidades de otros territorios o comunidades vascas que fomenten la práctica y el desarrollo de los deportes autóctonos de Euskal Herria.

4.– Lurraldeko federazioek eta Euskadiko federazioek laguntza eman beharko diete ezgaitasunen bat (fisikoa, psikikoa, sentsoriala, edo mistoa) duten herritarren kirol jardueraz arduratzen diren kirol federazioei, herritar horiek erabat gizartera daitezen laguntzearren eta behar duten laguntza teknikoa ematearren.

4.– Las federaciones territoriales y vascas deberán colaborar con las federaciones deportivas encargadas de la práctica deportiva por la ciudadanía que padezca minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena integración social y al objeto de proporcionar la asistencia técnica que precisen.

5.– Lurralde historiko bereko hainbat kirol modalitatetako lurraldeko federazioek, bai eta Euskadiko federazioek ere, lankidetza hitzarmenak egin ahal izango dituzte, baterako programak aurrera eramatearren.

5.– Las federaciones territoriales de diferentes modalidades pertenecientes al mismo Territorio Histórico, así como las federaciones vascas, podrán suscribir entre sí convenios de colaboración para el desarrollo de programas comunes.

17. artikulua.– Jardueren ardura hirugarren pertsonei edo erakundeei ematea.

Artículo 17.– Encomienda de actuaciones a terceras personas o entidades.

1.– Kirol federazioek funtzio publikoak betetzeari loturiko jarduera material, jarduera tekniko edo zerbitzu jardueren ardura hirugarren pertsona edo erakunde batzuei eman ahal izango diete, eraginkortasun arrazoiengatik, edota jarduera horiek aurrera eramateko baliabiderik egokienak izan ezean.

1.– Las federaciones deportivas podrán encomendar a terceras personas o entidades actuaciones de carácter material, técnico o de servicios relativas al ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

2.– Kudeatzeko gomendio horrek ez du berekin ekarriko administrazio funtzio publikoak lagatzea edo eskuordetzea.

2.– Tal encomienda no supondrá cesión o delegación de las funciones públicas de carácter administrativo.

18. artikulua.– Zuhurtziazko neurriak.

Artículo 18.– Medidas cautelares.

1.– Euskadiko federazioei eta lurraldeko federazioei ematen zaizkien funtzio publikoak bete egiten direla bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek honako jarduera hauek aurrera eraman ahalko dituzte, bakoitzak dituen eskumenen barruan eta zigortzeko helbururik gabe:

1.– Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones públicas encomendadas a las federaciones vascas y territoriales, el Gobierno Vasco y las diputaciones forales podrán llevar a cabo, en el ámbito respectivo de sus competencias, las siguientes actuaciones, que en ningún caso tendrán naturaleza sancionadora:

a) Federazioen liburuak eta agiriak ikuskatzea.

a) Inspeccionar los libros y documentos federativos.

b) Kide anitzeko organoei dei egitea eskuordetutako funtzio publikoak betetzearekin zuzenean edo zeharka zerikusia duten gai guztiak eztabaidatzeko eta ebazteko, baldin organo horiei aurretik dei egin ez bazaie.

b) Convocar a los órganos colegiados para el debate y resolución de todas las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de funciones públicas delegadas cuando aquellos no hayan sido convocados.

c) Zuhurtziaz kargutik kentzea federazioko lehendakaria eta organoetako gainerako kideak, arrazoiak emanez, diziplina espedientea irekitzen zaienean, ustez larriak edo oso larriak diren administrazioko edo diziplinako arau-hausteengatik, azken horiek eskuordeturiko funtzio publikoekin zuzeneko edo zeharkako lotura dutenean.

c) Suspender motivadamente de forma cautelar a la presidenta o presidente y demás miembros de los órganos cuando se les incoe expediente disciplinario como consecuencia de presuntas infracciones administrativas y disciplinarias de carácter grave y muy grave relacionadas, directa o indirectamente, con el ejercicio de funciones públicas delegadas.

d) Zuhurtziaz kargutik kentzea federazioko lehendakaria eta gobernu organoetako gainerako kideak, arrazoiak emanez, eskuordeturiko funtzio publikoak bertan behera uzten diren kasuetan.

d) Suspender motivadamente de forma cautelar a la presidenta o presidente y demás miembros de los órganos de gobierno en los supuestos de abandono en el cumplimiento de las funciones públicas delegadas.

e) Kontabilitateari eta kudeaketari kontu ikuskapenak eta bestelako kontrol batzuk egin dakizkiela eskatzea.

e) Exigir que la contabilidad y la gestión se sometan a auditorías u otros tipos de fiscalización.

f) Lege honetan arauturiko beste kirol erakunde batzuk behin behinekoz gaitzea administrazio funtzio publiko jakin batzuk bete ditzaten, baldin aparteko behar larria badago, funtzio publiko horiek betetzen direla bermatzearren.

f) Habilitar provisionalmente para el ejercicio de determinadas funciones públicas de carácter administrativo a otras entidades deportivas reguladas en esta ley, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para garantizar el desarrollo de esas funciones públicas.

g) Eskuordeturiko funtzio publikoak egoki betetzen direla bermatze aldera, beharrezko diren gainerako zuhurtziazko neurri guztiak hartzea.

g) Adoptar cualesquiera otras medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar el correcto ejercicio de las funciones públicas delegadas.

2.– Kirol federazioko lehendakaria eta kide anitzeko organoetako gainerako kideak kargutik kentzen direnean, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek kontu-hartzaileak eta administratzaileak izendatu ahal izango dituzte behin-behinean.

2.– En los supuestos de suspensión del Presidente o Presidenta y del resto de miembros de los órganos colegiados de las federaciones deportivas, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales podrán nombrar provisionalmente interventores o interventoras y administradores o administradoras.

19. artikulua.– Zuhurtziazko administrazio kontu-hartzea.

Artículo 19.– Intervención administrativa cautelar.

1.– Administrazio funtzio publikoak egoki ez betetzeko arrisku larria dagoenean, eta bestelako neurri batzuk eraginkorrak ez direnean, Eusko Jaurlaritza eta foru aldundiek dagokion kirol federazioan administrazio kontu-hartzea egitea erabaki ahal izango dute.

1.– En aquellas situaciones en las que peligre gravemente el adecuado ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo y no sea efectiva otro tipo de medida, el Gobierno Vasco y las diputaciones forales podrán acordar la intervención administrativa de la correspondiente federación deportiva.

2.– Kontu-hartzea erabatekoa edo zati batekoa izan ahalko da. Halaber, kontu-hartze hori kontrola edo fiskalizazioa izan daiteke, baina, orobat, ezgaitu den organoaren funtzioek beregana dezake kontu-hartze horrek.

2.– La intervención podrá ser total o parcial. Asimismo, dicha intervención podrá ser de control o fiscalización, pero también podrá conllevar la asunción de las funciones del órgano que resulte inhabilitado.

3.– Aipatutako administrazio publikoetako batek irregulartasun handiren bat atzematen badu federazio baten kudeaketan, ekonomiaren, administrazioaren, zein kirolaren aldetik, hau da, administrazio funtzio publikoak egoki betetzea arriskuan jartzen duen irregulartasuna, federazioko administrazio organoari deituko zaio, eta, hura entzun ondoren, kontu-hartze erregimen egokia erabakiko da, funtzio publikoak betetzen direla bermatzearren. Premiazko kasuetan ez da beharrezkoa izango entzunaldiaren izapidea.

3.– Si cualquiera de dichas administraciones públicas advirtiera una gran irregularidad en la gestión económica, administrativa o deportiva de una federación, que ponga en peligro el adecuado ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, se requerirá al órgano de administración de la federación y, una vez oído éste, se aprobará el régimen de intervención pertinente para garantizar el ejercicio de las funciones públicas. Dicho trámite de audiencia no será preciso en los supuestos de urgencia.

4.– Kargua egoki betetzeko gaitasuna duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak izendatu ahal izango dira kontu-hartzaile.

4.– Podrán ser nombradas interventoras todas aquellas personas físicas o jurídicas que resulten capacitadas para desempeñar adecuadamente el cargo.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratu beharko dira kontu-hartzailearen izendapena, haren eskumenak, haren agintaldiaren iraupena, eta gainerako datu garrantzitsuak.

5.– La designación de interventor o interventora, sus facultades, el alcance temporal de su mandato y las demás circunstancias relevantes deberán ser inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

6.– Kontu-hartzaileek, hasiera batean, ordezkatzen dituzten federazio organoaren eskumen berberak izango dituzte.

6.– Las y los interventores tendrán, en principio, las mismas facultades que el órgano federativo al que, en su caso, sustituyen.

7.– Epea igarotzen denean, kontu-hartzea bertan behera geldituko da automatikoki, baldin ez bada epe hori luzatzea erabaki. Kontu-hartzea ezin izango da urtebetekoa baino gehiagokoa izan. Epe horretan, federazioari dagozkion organoak eman beharko zaizkio, edo, hala badagokio, federazioa desegiteari eta likidatzeari ekingo zaio.

7.– La intervención quedará automáticamente alzada por el mero transcurso del plazo, salvo que se acuerde la prórroga. La intervención no podrá prolongarse por más de un año, dentro de cuyo plazo habrá que dotar a la federación de los órganos correspondientes o, en su caso, proceder a instar la disolución y liquidación de la misma.

8.– Kontu-hartzaileek ordainsari bat jasotzeko eskubidea izango dute, federazioaren baliabideen kargura, edo, hala badagokio, eurak izendatu dituen administrazioaren kargura. Kontu-hartzaileak izendatzeko erabakian zehaztuko da ordainsari hori, eta kasuan kasuko federazioaren diru baliabideen araberakoa izan dadin saiatuko da.

8.– Las y los interventores tendrán derecho a una retribución con cargo a los recursos de la federación o, en su caso, de la Administración que proceda a su nombramiento. Dicha retribución será fijada en el acuerdo de su nombramiento y tratará de ser proporcional a los recursos económicos de la correspondiente federación.

9.– Kontu hartzeko prozeduraren edozein alditan ahal izango du kontu-hartzearen erregimena aldatu kontu-hartze hori erabaki zuen administrazio organoak.

9.– En cualquier estado del procedimiento de intervención, el órgano administrativo que la acuerde podrá modificar el régimen de la misma.

10.– Behar adinako arretaz beteko dute kontu-hartzaileek euren kargua, eta erantzungo dute Administrazioaren Publikoaren aurrean, federazioaren aurrean, federazioko kideen aurrean eta hirugarren pertsonen eta erakundeen aurrean, legez kontra edo arreta faltaz egindakoengatik eta bete gabe utzitakoengatik,

10.– Las y los interventores deberán desempeñar su cargo con la diligencia debida, y responderán ante la Administración Pública, ante la federación, sus miembros y ante terceras personas y entidades de los daños y perjuicios causados por los actos y omisiones contrarios a la Ley o realizados sin la debida diligencia.

11.– Kontu-hartzaileen erabakiak agirietan jasoko dira, eta behar bezala izapideturiko liburu batean transkribatuko dira.

11.– Las decisiones de las y los interventores se consignarán documentalmente y se transcribirán en un libro debidamente diligenciado.

20. artikulua.– Goragokoak eskumena bereganatzea.

Artículo 20.– Avocación.

1.– Kirol federazioak kontrolatzea, babestea, eta fiskalizatzea dagokien administrazio organoek gai jakin baten gaineko eskumena beregana dezakete, nahiz eta, araudiaren arabera eskuordetutako funtzio publiko batengatik, gai hori kirol federazioaren eskumenekoa izan, baldin eta, arrazoi teknikoak, ekonomikoak, sozialak, juridikoak edo lurraldearen inguruko arrazoiak direla medio, hori komeni bada.

1.– Los órganos administrativos a quienes corresponda el control, tutela y fiscalización de las federaciones deportivas podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución le corresponde a la federación deportiva por una función pública delegada reglamentariamente, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

2.– Dena dela, goragokoak eskumenak bereganatu aurretik, entzunaldia egin beharko da, arrazoiak azaltzen dituen erabaki baten bidez. Erabaki hori interesdunei, baldin badago, jakinaraziko zaie.

2.– En todo caso, la avocación se realizará, previo trámite de audiencia, mediante acuerdo motivado que será notificado a las y los interesados en el procedimiento, si los hubiere.

3.– Ezin izango da errekurtsorik jarri goragokoak eskumena bereganatzeko erabakiaren kontra; hala ere, aurka egin ahalko zaio dagokion prozeduraren ebazpenaren kontra jarritako errekurtsoan, baldin errekurtso hori jartzen bada.

3.– Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse dicho acuerdo en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del correspondiente procedimiento.

21. artikulua.– Kirol federazioen arteko auziak ebaztea.

Artículo 21.– Resolución de conflictos entre federaciones deportivas.

1.– Kirol federazioen artean, 14/1998 Legeak eta Dekretu honek ematen dizkien funtzioak betetzean, sortzen diren auziak Kirol Justiziako Euskal Batzordeak ebatziko ditu.

1.– La resolución de los conflictos que se susciten entre las federaciones deportivas en el ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 14/1998 y el presente Decreto se resolverán por el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

2.– Kirol federazioen artean eskuordeturiko funtzio publikoak betetzeari loturiko auziren bat sortzen denean, interesa duen kirol federazioak Kirol Justiziako Euskal Batzordeari eskatu beharko dio auzia ebatz dezan.

2.– Cuando se produzca algún conflicto relacionado con el ejercicio de funciones públicas delegadas entre federaciones deportivas, la federación deportiva interesada deberá solicitar al Comité Vasco de Justicia Deportiva la resolución del conflicto.

3.– Interesa duen edozein federaziok eman ahal izango dio eskumena duen organoari auziaren berri, eskaerari dagozkion agiriak gehituta.

3.– Cualquier federación interesada podrá poner en conocimiento del órgano competente el conflicto existente, acompañando a la petición la documentación pertinente.

22. artikulua.– Funtzio publikoak eta sinbolo ofizialak.

Artículo 22.– Funciones públicas y símbolos oficiales.

1.– Euskadiko kirol federazioek Euskadiko himnoa eta ikurrina erabili ahal izango dituzte euren euskal selekzioek parte hartzen duten lehiaketetan.

1.– Las federaciones deportivas vascas podrán utilizar el himno y la bandera del País Vasco en las competiciones en las que participen sus selecciones vascas.

2.– Autonomia Erkidegoko beste sinbolo ofizial batzuk erabili nahi dituzten Euskadiko federazioek Eusko Jaurlaritzaren administrazio baimena beharko dute.

2.– Las federaciones vascas que deseen utilizar otros símbolos oficiales de la Comunidad Autónoma precisarán de la autorización administrativa del Gobierno Vasco.

3.– Euren lurralde historikoko sinbolo ofizialak erabili nahi dituzten lurraldeko federazioek aplikagarriak diren foru xedapenei jarraituko diete.

3.– Las federaciones territoriales que deseen utilizar los símbolos oficiales de su Territorio Histórico se someterán a las disposiciones forales que resulten de aplicación.

III. TITULUA
TÍTULO III
FEDERAZIOKO KIDE EGITEA. LIZENTZIAK
INTEGRACIÓN FEDERATIVA. LICENCIAS.

23. artikulua.– Federazio lizentzien izaera eta ondorioak.

Artículo 23.– Naturaleza y efectos de las licencias federativas.

1.– Federazio lizentzia agiri pertsonala eta besterenezina da, bere titularrari federazio bateko kide izaera ematen dio, eta lehiaketa ofizialetan parte hartzeko gaitzen du; betiere, lehiaketa bakoitzean diren arauei jarraituz.

1.– La licencia federativa es el documento de carácter personal e intransferible que otorga a su titular la condición de miembro de una federación y le habilita para participar en las competiciones oficiales siempre conforme a las reglas que en cada caso rijan las mismas.

2.– Federazio lizentzia bakarra izango da, eta, horren bidez, titularra kirol modalitate bateko bai lurraldeko federazioari bai Euskadiko federazioari atxikita egongo da.

2.– La licencia federativa será única y supondrá la doble adscripción de su titular a la federación territorial y a la federación vasca de la correspondiente modalidad deportiva.

3.– Pertsona fisikoak eta juridikoak kirol federazioetako kide egiteko bidea dagokien lizentzia ematea izango da.

3.– La integración de las personas físicas y jurídicas en las federaciones deportivas se producirá mediante la expedición de la correspondiente licencia.

4.– Lurraldeko federazioek eta Euskadiko federazioek, adostasunez, aisialdiko edo zerbitzuetako txartel bakarra sortu ahal izango dute, ofiziala izango ez dena eta borondatezko harpidetza izango duena. Txartel horrek ez du titularra dagokion federazioko kide egingo, eta kirol jarduera batzuetan parte hartzea edo zerbitzu jakin batzuk jasotzea baino ez du ahalbidetuko. Hala eta guztiz ere, argi adierazita egon beharko du agiri hori ez dela federazio lizentzia eta, ondorioz, ez duela ematen lehiaketa ofizialetan parte hartzeko eskubiderik.

4.– Las federaciones territoriales y vascas podrán crear, de común acuerdo, una única tarjeta recreativa o de servicios, no oficiales y de suscripción voluntaria, que no conllevará el derecho a participar en competición oficial alguna y que no supondrá la integración en la federación correspondiente, dando lugar únicamente a la participación en actividades deportivas no oficiales o a la obtención de determinados servicios. En todo caso, deberá constar claramente que dicho documento no constituye una licencia federativa y que, en consecuencia, no da lugar al derecho a participar en competiciones oficiales.

5.– Aurreko idatz-zatian jasotako berariazko gaikuntzak ezin izango du berekin ekarri beste kirol modalitate bati dagozkion aisialdiko zerbitzuak edo antzekoak ematea, ez eta beste federazio batzuen funtzioak arriskuan jartzea ere.

5.– La habilitación expresa contenida en el apartado anterior no podrá conllevar la prestación de servicios recreativos o análogos propios de otra modalidad deportiva, ni poner en peligro las funciones de otras federaciones.

6.– Euskadiko federazioek emandako lizentziek euren titularrak autonomia erkidegoaz gaindiko eremuko lehiaketetan parte hartzeko gaituko ditu, dagokion araudiak ezarritako kasu eta baldintzetan.

6.– Las licencias emitidas por las federaciones deportivas vascas habilitarán a sus titulares para participar en competiciones oficiales de ámbito superior en los casos y condiciones que establezca la normativa correspondiente.

24. artikulua.– Federazio lizentziak izapidetzea eta ematea.

Artículo 24.– Tramitación y emisión de las licencias federativas.

1.– Autonomia erkidegoan, Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioek dute eskumena federazio lizentziak emateko eta izapidetzeko, hurrenez hurren.

1.– Las federaciones vascas y las federaciones territoriales son las entidades competentes en la Comunidad Autónoma para emitir y tramitar, respectivamente, las licencias federativas.

2.– Euskadiko kirol federazioak dira federazio lizentzien erregimena —agirien, kirolaren nahiz diruaren aldetik— ezartzeko eskumena duten erakundeak, eta, hortaz, honako hauek ezarriko dituzte: eskubideak eta betebeharrak; iraupena; indarrean sartzeko data; kategoriak; kuotak; prozedura; formatua, eta antzeko gainerako alderdiak. Funtzio horrek barne hartuko du, orobat, nahitaezko arrisku estaldura bermatzeko aseguru kolektiboak kontratatzea.

2.– Las federaciones deportivas vascas son las entidades competentes para establecer el régimen documental, deportivo y económico de las licencias federativas estableciendo sus derechos y obligaciones, duración, comienzo de la vigencia, categorías, cuotas, procedimiento, formato y demás cuestiones análogas. Tal función comprenderá también la contratación de los seguros colectivos que garanticen las coberturas obligatorias de riesgos.

3.– Euskadiko kirol federazioek eta lurraldeko kirol federazioek borondatezko kuota gehigarria jaso ahal izango dute federatuengandik, federazio horien zerbitzuak eta jarduerak finantzatzeko, baina lurraldeko federazioek ezin izango dituzte lizentzien izapideak kargatu dekretu honetako 25.3. artikuluan xedatutakoak ez diren kuota gehigarriekin.

3.– Las federaciones deportivas vascas y territoriales podrán percibir de sus federados y federadas una cuota adicional de carácter voluntario para la financiación de los servicios y actividades de dichas federaciones, pero las federaciones territoriales no podrán gravar la tramitación de licencias, con cuotas adicionales a las previstas en el artículo 25.3 de este Decreto.

4.– Lurraldeko kirol federazioak dira lizentziak izapidetzeko eskumenak dituzten erakundeak, eta funtzio publiko horretan honako hauek bete beharko dituzte, besteak beste:

4.– Las federaciones deportivas territoriales son las entidades competentes para tramitar las licencias y tal función pública comprende, entre otras, las siguientes facultades:

a) Federatu nahi dutenei argibideak ematea federazio lizentzien baldintzei eta ondorioei buruz.

a) Informar a quienes deseen federarse sobre los requisitos y efectos de las licencias federativas.

b) Federazioko kide egiteko beharrezkoak diren agiriak eta datuak jasotzea.

b) Recoger los documentos y datos necesarios para la afiliación federativa.

c) Lizentzien zenbateko osoa kobratzea, eta zenbateko hori likidatzea dekretu honetan ezarritakoaren arabera nahiz dekretua garatzeko xedapenetan ezarritakoaren arabera.

c) Cobrar el importe total de las licencias y liquidar dicho importe con arreglo a lo establecido en el presente Decreto y en las disposiciones de desarrollo.

5.– Euskadiko federazioek euren Batzar Nagusian onartutako moduan banatuko dute lizentzia bakoitzaren zenbateko garbia. Honela lortuko da zenbateko garbi hori: zenbateko gordinari 25. artikuluko 3. idatz-zatiko a) eta d) letretan ezarritako zenbatekoak kenduko zaizkio. Lurraldeko federazioek edo Euskadiko federazioek jasoko duten zenbatekoa ezingo da izan, inola ere, lehen aipatutako zenbateko garbiaren % 35a baino txikiagoa.

5.– Las federaciones vascas repartirán el importe neto de cada licencia en los términos aprobados por la Asamblea General respectiva. Dicho importe neto será el resultante de minorar al importe bruto los importes establecidos en las letras a) y d) del apartado 3 del artículo 25. En ningún caso, la cantidad a percibir por las federaciones territoriales o vascas podrá ser inferior al 35% del importe neto antes citado.

25. artikulua.– Lizentzien formatua eta edukia.

Artículo 25.– Formato y contenido de las licencias.

1.– Euskadiko kirol federazioek onartuko dituzte lizentzien formatua eta edukia, eta lizentziotan, halabeharrez, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dira.

1.– El formato y contenido de las licencias serán aprobados por las federaciones deportivas vascas y en dichas licencias deberán emplearse necesariamente las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Lizentzien euskarriak komunikazioaren teknologiak egoki aprobetxatzeko moduko baldintza teknikoak izango ditu. Kiroletan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak onartuko ditu euskarri horien ezaugarri teknikoak.

2.– Las licencias deberán emitirse en un soporte que cuente con unas condiciones técnicas que permitan un adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación. La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de deportes aprobará las especificaciones técnicas de dichos soportes.

3.– Lizentziaren agirian argi jasoko dira honako kontzeptu ekonomiko hauek:

3.– En el documento de la licencia se consignarán claramente los siguientes conceptos económicos:

a) Nahitaezko aseguruen kuota: titularraren osasun arriskuak estaltzen dituen osasun laguntzako aseguruaren, erantzukizun zibileko aseguruaren eta heriotzagatiko eta galera anatomiko eta funtzionalengatiko kalte ordainen aseguruaren kuota, hain zuzen.

a) Cuota de los seguros obligatorios de asistencia sanitaria que cubra los riesgos para la salud de la o el titular, de responsabilidad civil y de indemnizaciones por fallecimiento y por pérdidas anatómicas y funcionales.

b) Euskadiko kirol federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzeko kuota.

b) Cuota destinada a financiar la estructura y funcionamiento de la federación deportiva vasca.

c) Lurraldeko kirol federazioaren egitura eta funtzionamendua finantzatzeko kuota.

c) Cuota destinada a financiar la estructura y funcionamiento de la federación deportiva territorial.

d) Federazioen eremuaz gaindiko lehiaketa ofizialetan parte hartzeko kuota, hala badagokio.

d) Cuota, en su caso, para participar en competiciones oficiales de ámbito territorial superior.

4.– Lizentziaren agirian, halaber, argi jasoko dira honako eduki hauek:

4.– En el documento de la licencia se consignarán también claramente los siguientes contenidos:

a) Lizentzia ematen duen federazioa.

a) Federación deportiva emisora.

b) Lizentziaren iraupena.

b) Duración de la licencia.

c) Titularraren izena eta abizenak.

c) Nombre y apellidos de la persona titular.

d) Titularraren jaioteguna.

d) Fecha de nacimiento de la persona titular.

e) Kirol diziplina edo kirol diziplinak.

e) Disciplina o disciplinas deportivas.

f) Hala badagokio, titularra kide den kirol erakundea.

f) En su caso, entidad deportiva a la que pertenece el titular.

g) Kategoria eta estamentua.

g) Categoría y estamento.

h) Lizentzia ematen duen federazioko lehendakariaren sinadura, edo hark berariaz eskuordetutako pertsonarena.

h) Firma de la o el Presidente de la federación emisora, o de la persona en quien delegue expresamente.

i) Lizentzia ematen duen federazioaren zigilua.

i) Sello de la federación emisora.

26. artikulua.– Pertsona fisikoentzako arrisku estaldura.

Artículo 26.– Cobertura de riesgos para personas físicas.

1.– Pertsona fisikoen federazio lizentzia bakoitzak arrisku hauek, gutxienez, estaltzea bermatzen duen asegurua ekarriko du berekin:

1.– Cada licencia federativa de personas físicas llevará aparejado un seguro que garantice, como mínimo, la cobertura de los siguientes riesgos:

a) Erantzukizun zibila.

a) Responsabilidad civil.

b) Galera anatomiko edo funtzionalengatiko edo heriotzarengatiko kalte ordainak.

b) Indemnización por supuestos de pérdidas anatómicas o funcionales, o de fallecimiento.

c) Osasun laguntza, osasun sistema publikoak doaneko estaldurarik ematen ez duen kasu eta esparruetarako, titularrari arrisku horiek beste aseguru batek estaltzen ez dizkionean.

c) Asistencia sanitaria para aquellos supuestos y ámbitos en que no exista cobertura gratuita del sistema público sanitario cuando la o el titular no tenga cubiertas las contingencias a través de otro seguro.

2.– Aurreko idatz-zatian aipaturiko aseguruaren prestazioak izango dira, gutxienez, 1993ko ekainaren 4ko 849/1993 Errege Dekretuak, Estatuko lehiaketa federatuetarako nahitaezko kirol aseguruaren gutxieneko prestazioak ezartzen dituenak, ezarritakoak edo dekretu hau garatzean ezarriko direnak.

2.– Las prestaciones del seguro señalado en el apartado anterior deberán ser, como mínimo, las establecidas en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo para competiciones federadas de ámbito estatal, o las establecidas en desarrollo del presente Decreto.

3.– Kirol denboraldi bakoitzaren hasieran, Euskadiko kirol federazioek Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzari eginiko aseguruen zerrenda bidaliko diote, haren berri izan dezan eta dagozkion ondorioetarako, bai eta, bermatuta dauden estaldurak eta prestazioak zehazturik, aseguru horiek dituzten baldintzen kopia ere.

3.– Al inicio de cada temporada deportiva, las federaciones deportivas vascas remitirán a la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, para su conocimiento y efectos oportunos, relación de las pólizas que se hubieran concertado y copia de las condiciones de las mismas en las que se concreten las coberturas y prestaciones que resulten garantizadas.

27. artikulua.– Iraupena.

Artículo 27.– Duración.

1.– Federazio lizentziek, hasiera batean, urtebeteko iraupena izango dute. Eusko Jaurlaritzek, salbuespen gisa, iraupen luzeagoa baimenduko du, baldin interes orokorreko arrazoiak badaude.

1.– Las licencias federativas serán, en principio, de duración anual. El Gobierno Vasco autorizará excepcionalmente una duración superior atendiendo a razones de interés general.

2.– Kirol federazioek iraupen laburragoko lizentziak eman ahal izango dituzte, baina, halakoetan, aldi baterako lizentzia horiek ez diete hauteskunde eskubiderik emango titularrei.

2.– Las federaciones deportivas podrán emitir licencias de duración inferior pero, en tal caso, tales licencias temporales no concederán derechos electorales a sus titulares.

28. artikulua.– Lizentzien bateragarritasuna.

Artículo 28.– Compatibilidad de licencias.

1.– Pertsona berak honako hauek bateratu ahal izango ditu:

1.– Una misma persona podrá:

a) Hainbat kirol modalitatetako federazioei dagozkien lizentziak.

a) Ostentar licencias federativas correspondientes a federaciones de diferentes modalidades deportivas.

b) Estamentu desberdinetakoak diren federazio bereko lizentziak.

b) Ostentar licencias federativas correspondientes a una misma federación, pero por distintos estamentos.

c) Kirol diziplina desberdinetakoak diren federazio bereko lizentziak.

c) Ostentar licencias federativas correspondientes a una misma federación, pero por distintas disciplinas deportivas.

2.– Ez da inola ere onartuko pertsona berak kirol modalitate bereko, kirol diziplina bereko edo estamentu bereko lizentziak izatea lurralde historiko batean baino gehiagotan.

2.– En ningún caso se admitirá que una misma persona ostente licencias en una misma modalidad, o disciplina deportiva, y estamento por más de un Territorio Histórico.

3.– Euskadiko kirol federazioek arautu egin beharko dituzte lizentzien bateragarritasunaren gaineko baldintzak eta ondorioak.

3.– Las federaciones deportivas vascas deberán regular las condiciones y efectos de la compatibilidad de licencias.

29. artikulua.– Aldez aurreko osasun azterketa.

Artículo 29.– Reconocimiento médico previo.

Aurkeztu beharko da, arautegian hala xedatuta duten kirol modalitateetan, eta xedapen horietan ezarritako baldintzekin bat. Xedapen horietan osasun azterketak kirolaren, kategoriaren, adinaren eta antzeko beste baldintza batzuen arabera ezarri beharko dira.

Para tramitar la licencia federativa será preciso acreditar la obtención del correspondiente reconocimiento médico de aptitud en aquellas modalidades deportivas que se determinen reglamentariamente y de acuerdo con las condiciones que se establezcan en dichas disposiciones, las cuales deberán establecer distintos tipos de reconocimiento médico según la modalidad deportiva, categoría, edad y otras circunstancias análogas.

30. artikulua.– Izaera arautua.

Artículo 30.– Carácter reglado.

Lizentziak emateak izaera arautua izango du, eta, beraz, ezin izango da lizentzia ematea ukatu eskatzaileak lizentzia eskuratzeko beharrezko baldintzak betetzen dituenean.

La expedición de licencias tendrá carácter reglado no pudiéndose denegar su expedición cuando la o el solicitante reúna las condiciones necesarias para su obtención.

31. artikulua.– Lizentziak izapidetzeko eta emateko betebeharra.

Artículo 31.– Obligación de tramitar y expedir licencias.

1.– Lurraldeko eta Euskadiko federazioek lizentziak izapidetzeko eta emateko, edo ukatzeko, betebeharra dute, gehienez hilabeteko epean, behar bezala formalizaturiko eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

1.– Las federaciones territoriales y vascas están obligadas a tramitar y emitir, o a denegar, las correspondientes licencias en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a su solicitud debidamente formalizada.

2.– Lizentzia emateko eskatu eta gero, baldin lehen zehaztu den gehieneko epearen barruan ez bada espresuki ebazpena jakinarazten, lizentzia eman egin dela ulertuko da.

2.– Si solicitada la expedición de la licencia no se notifica la resolución expresa durante el plazo máximo antes indicado se entenderá otorgada.

3.– Aurreko idatz-zatietan aipaturiko lizentziak izapidetzea edo ematea ukatzen dela espresuki jakinarazten denean (arrazoiak emanez ukatu beharko da), edota lizentzia egiaztatzen duen agiria eskuratzea ukatzen denean, errekurtsoa jarri ahal izango da —dagokion foru aldundian edo Eusko Jaurlaritzan— kiroletan eskumenak dituen zuzendaritzaren aurrean, zazpi egun naturaleko epean. Horretarako, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legean gora jotzeko errekurtsoetarako ezarritako erregimenari jarraituko zaio.

3.– Contra la denegación expresa de la tramitación o expedición de las licencias a que se refieren los apartados anteriores, que deberá ser motivada, o contra la denegación de la entrega del documento justificativo, podrá interponerse recurso ante la Dirección competente en materia de deportes, de la respectiva Diputación Foral o del Gobierno Vasco, en el plazo de siete días naturales, con arreglo al régimen establecido para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4.– Dagokion Euskadiko kirol federazioko zuzendaritzako kideek erantzun egin beharko dute, baldin aurreko idatz-zatietan aipaturiko federazio lizentziak ematea arrazoitu gabe ukatzen badute, berariaz eskaerei buruzko ebazpenak epearen barruan ematen ez badituzte, edo lizentziak iruzurrez —espresuki edo ustez— ematen badituzte. Halakorik gertatzen bada, sor daitekeen erantzukizun zibilaz edo penalaz gain, zuzendaritzako kide horiei horren araberako zigorra jarri ahal izango zaie. Halaber, lurraldeko federazioetako zuzendaritzako kideek erantzun egin beharko dute, baldin, arrazoitu gabe, uko egiten badiote lizentziak izapidetzeari.

4.– Las y los directivos de la federación deportiva vasca correspondiente que, injustificadamente, no expidan las licencias federativas a que se refieren los apartados anteriores, que no resuelvan voluntariamente las solicitudes en plazo o las expidan, de forma expresa o presunta, fraudulentamente, incurrirán en responsabilidad y podrán ser objeto de la correspondiente sanción, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que se pueda derivar. También incurrirán en responsabilidad las y los directivos de las federaciones territoriales que injustificadamente se nieguen a tramitar las correspondientes licencias.

32. artikulua.– Administrazio publiko eskumendunei lizentzien berri ematea.

Artículo 32.– Comunicación de las licencias a las administraciones públicas competentes.

1.– Eusko Jaurlaritzak zuzenean eta etengabe izango ditu eskuragarri, komunikazioaren teknologia berrien bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko federazioek emandako lizentziak. Foru aldundiek euren lurralde historikoari dagozkion lizentziak baino ez dituzte eskuragarri izango. Komunikazio horren baldintza teknikoak eta haren edukia arautegien bidez xedatuko dira.

1.– El Gobierno Vasco tendrá acceso directo y permanente, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, a las licencias federativas que emitan las federaciones vascas. Las diputaciones forales sólo tendrán acceso a las licencias federativas correspondientes a su Territorio Histórico. Las condiciones técnicas de tal comunicación y el contenido de la misma se determinarán reglamentariamente.

2.– Federazio lizentzietako datu pertsonalak biltzean, tratatzean, uztean nahiz datu horiekin antzekorik egitean, datu pertsonalak babesteko indarrean diren xedapenak bete beharko dira.

2.– La recogida, tratamiento, cesión y cualesquiera actos análogos respecto a los datos personales de las licencias federativas deberán ajustarse a las disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

33. artikulua.– Federazioetako kideen eskubideak.

Artículo 33.– Derechos de las y los miembros de las federaciones.

Federazioko estamentuetako kideek honako eskubide hauek izango dituzte, gutxienez:

Las y los integrantes de los estamentos de la federación tendrán, como mínimo los siguientes derechos:

a) Federazioko organoetan ordezkaritza izatea eta haietako kide izatea, aplikagarria den araudiaren arabera ezarritako eran, baldintzetan eta proportzioan.

a) Tener representación y formar parte de los órganos federativos en la forma, condiciones y proporción que les reconozca la normativa aplicable.

b) Federazioak antolaturiko jarduera guztietan parte hartzea, federazioak horren gainean dituen arauen arabera.

b) Participar en cuantas actividades organice la federación, conforme a las reglas que ésta dicte al respecto.

c) Kide diren federazioari buruzko eskatu bezainbesteko informazioa jasotzea, indarrean den legediarekin bat.

c) Recibir cuanta información soliciten sobre la federación a la que pertenezcan en los términos previstos en la normativa vigente.

d) Federazioko organo eskumendunetara jotzea, federazioko arauak bete daitezela eskatzeko.

d) Acudir a los órganos federativos competentes para instar el cumplimiento de las normas federativas.

e) Egoki iruditzen zaizkien kontsultak eta erreklamazioak egitea, federazioko arauekin bat.

e) Elevar las consultas y reclamaciones que estimen pertinentes conforme a las normas de la federación.

f) Federazio lizentzia egiaztatzen duen agiria izatea.

f) Disponer del documento justificativo de la licencia federativa.

34. artikulua.– Federazioetako kideen betebeharrak.

Artículo 34.– Obligaciones de las y los miembros de las federaciones.

Federazioko estamentuetako kideek honako betebehar hauek izango dituzte, estatutuetan gehi daitezkeen betebeharrez gain:

Las y los integrantes de los estamentos federativos tendrán, con independencia de lo que se pudiera añadir al respecto en los estatutos, los siguientes deberes:

a) Ezarritako kuotak ordaintzea.

a) Pagar las cuotas que se establezcan.

b) Federazioko organoetan onartutako erabakiak betetzea, horretarako eskumena duen organoak baliogabetzen edo bertan behera uzten ez dituen bitartean.

b) Cumplir todos los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos en tanto no sean anulados o suspendidos por el órgano competente.

c) Federazioaren helburuak lortzen era aktiboan parte hartzea.

c) Colaborar activamente en la consecución de los fines de la federación.

d) Hala dagokionean, dituzten karguei atxikitako betebeharrak leialki betetzea.

d) Cumplir fielmente las obligaciones inherentes a los cargos que, en su caso, desempeñen.

e) Euskadiko selekzioek eta lurraldeko selekzioek kirol-lehiaketetan parte hartzeko edo horiek prestatzeko egiten dituzten deialdietara joatea.

e) Asistir a las convocatorias de las selecciones vascas y territoriales para la participación en competiciones deportivas o para la preparación de las mismas.

35. artikulua.– Informazioa jasotzeko eskubidearen nondik norakoak.

Artículo 35.– Alcance del derecho a la información.

1.– Federazio lizentziak honako hauei buruz informazioa jasotzeko eskubidea ematen du: federazioko organoen osaerari buruz; horien kontabilitate egoerari buruz, eta federazioaren edozein jarduerari eta agiriri buruz.

1.– La licencia federativa da derecho a recibir información acerca de la composición de los órganos de la federación, de su estado contable y de cualesquiera actividades y documentos de la federación.

2.– Informazio hori jasotzeko ez da beharrezkoa izango Batzar Nagusiko edo Zuzendaritza Batzordeko kide izatea.

2.– Para la obtención de dicha información no será requisito necesario ser miembro de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

3.– Informazioa jasotzeko eskubideak barne hartzen du 132. artikuluan zehaztutako dokumentazioa era zuzen eta pertsonalean eskuragarri izateko eskubidea. Dokumentazioa eskuragarri izateko eskubidearen arabera, kide den pertsonak interesatzen zaizkion alderdien kopia edo fotokopia lortu ahal izango du, betiere horren gastuak ordainduta eta datu pertsonalak babesteko legediak baimentzen duenaren barruan.

3.– El derecho a la información comprenderá el derecho al acceso directo y personal a la documentación prevista en el artículo 132. Dicho derecho de acceso a la documentación conllevará la facultad de obtener copia o fotocopia de aquellos extremos que interesen a la persona asociada, siempre que satisfaga previamente los gastos que ello suponga y en los términos que permita la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

4.– Federazioko organoek, salbuespenezko egoera jakin batzuetan, ukatu ahal izango dute informazioa ematea, horrek federazioaren interesak larri kalte ditzakeenean. Salbuespen hori ez da bidezkoa izango eskaerari euren babesa ematen diotenean Batzar Nagusiaren laurden bat, gutxienez, ordezkatzen duten batzarkideek.

4.– Los órganos de la federación podrán negar en determinadas circunstancias excepcionales la entrega de información cuando la citada entrega pueda perjudicar gravemente los intereses federativos. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por asambleístas que representen, al menos, una cuarta parte de la Asamblea General.

5.– Halaber, federazioko organoek informazioa emateari uko egin ahal izango diote eskubide abusu argia gertatuz gero. Besteak beste, eskubide abusutzat joko da informazioa era masiboan eta bereizi gabe eskatzea.

5.– Asimismo, los órganos de la federación podrán negar la entrega de información en supuestos de claro abuso de derecho. Se entenderá que existe, entre otros casos, abuso de derecho en los supuestos de petición masiva o indiscriminada de información.

6.– Dena dela, informazioa ematea ukatzen bada, behar bezala arrazoitu beharko da, eta kasu murritzetan baino ez da ukatu beharko.

6.– En cualquier caso, la denegación de información deberá ser suficientemente motivada y deberá realizarse de forma restrictiva.

7.– Informazioa jasotzeko eskubidea estatutuetan edo arautegietan arau daiteke, eskubidea gauzatzeko lekuari, denborari eta erari dagokienez.

7.– Este derecho a la información puede ser regulado estatutariamente o reglamentariamente en cuanto al lugar, tiempo y forma de ejercicio.

8.– Informazioa emateko murriztapenak ezin izango zaizkio ezarri Eusko Jaurlaritzako edo foru aldundiko dagokion organoari, horrek babestu behar dituen administrazio funtzio publikoei dagokienez.

8.– Las restricciones a la entrega de información no serán oponibles al correspondiente órgano del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral en relación a las funciones públicas de carácter administrativo que deben tutelar.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
LEHIAKETA FEDERATUAK ETA SELEKZIOAK
COMPETICIONES FEDERADAS Y SELECCIONES

36. artikulua.– Lehiaketa ofizialak antolatzea eta baimentzea.

Artículo 36.– Organización y autorización de competiciones oficiales.

1.– Indarrean den araudiaren arabera eraturiko kirol federazioek baino ez dute eskumena izango lehiaketa ofizialak arautu, kalifikatu eta baimentzeko, eta dagozkien titulu ofizialak emateko; beti ere, euren lurralde eremutik atera gabe.

1.– Las federaciones deportivas constituidas con arreglo a la normativa vigente son las únicas entidades facultadas para ordenar, calificar o autorizar competiciones oficiales y otorgar los correspondientes títulos oficiales, siempre que no se excedan de su ámbito territorial.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, lehiaketa ofizialak izango dira dagokien federazioak ofizialtzat kalifikatzen dituenak.

2.– A los efectos del presente Decreto tendrán la consideración de competiciones oficiales aquéllas que sean calificadas como tales por la correspondiente federación.

3.– Lurraldearen eremuko lehiaketa ofizialak antolatzea lurraldeko federazioen eskumena izango da. Halakoak izango dira lurraldeko federazioek euren egutegi ofizialean jarri, eta dagokien lurraldean egiten direnak. Lehiaketa horietan lurralde horretako federazioko lizentzia duten kirolariek baino ezin izango dute parte hartu. Beste federazio batzuetako lizentzia duten kirolariek ere parte hartu ahal izango dute, baina eskubide guztiak izan gabe, eta kirol modalitate horretako Euskadiko federazioak baimentzen duenean baino ez.

3.– Las competiciones oficiales de ámbito territorial serán competencia de las federaciones territoriales. Tendrán este carácter aquellas competiciones que se incluyan en su calendario oficial y se celebren en su territorio. En estas competiciones sólo podrán participar deportistas con licencia por la federación territorial correspondiente. También podrán participar, sin plenitud de derechos, deportistas con licencia por otra federación siempre y cuando lo autorice la federación vasca correspondiente a su modalidad deportiva.

4.– Eremutzat autonomia erkidegoa duten lehiaketa ofizialek autonomia erkidegoan lehiaketek duten piramide egitura errespetatu beharko dute, Euskadiko federazioen eskumenekoak izango dira, eta ez da beharrezkoa izango egiten diren lurraldeko federazioak baimena eman dezan. Halakoak izango dira Euskadiko federazioek euren egutegi ofizialean jarri, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean egiten direnak. Lehiaketa horietan dagokien Euskadiko federazioko lizentzia duten kirolariek baino ezin izango dute parte hartu, eskubide guztiekin.

4.– Las competiciones oficiales de ámbito autonómico, que deberán respetar la estructura piramidal de las competiciones en la Comunidad Autónoma, serán competencia de las federaciones vascas y no precisarán de la autorización de la federación del Territorio Histórico donde se celebren. Tendrán este carácter aquellas competiciones que se incluyan en su calendario oficial y se celebren en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En estas competiciones sólo podrán participar, con plenitud de derechos, deportistas con licencia de la federación vasca correspondiente.

5.– Ezin izango da titulu ofizialik eman, lehiaketa ofizial baten ondorioz baldin ez bada.

5.– No podrán concederse títulos oficiales si no es como resultado de una competición oficial.

6.– Edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko zein pribatu, arduratu ahal izango da lehiaketa ofizialen antolaketa fisikoaz, aldez aurretik dagokion federazioak baimena emanik.

6.– La organización material de las competiciones oficiales podrá ser realizada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, previa autorización de la federación correspondiente.

7.– Lehiaketa ofizialak dagokion federazioaren eremutik kanpo egiteko, beharrezkoa izango da egoera berezia gertatzea, bai eta aldez aurretik administrazio jakinarazpena egitea ere.

7.– La celebración de competiciones oficiales en territorio ajeno al ámbito de la federación correspondiente requerirá la concurrencia de circunstancias especiales y la previa comunicación administrativa.

37. artikulua.– Lehiaketa egutegiak.

Artículo 37.– Calendarios de competiciones.

1.– Kirol federazioek euren lehiaketa ofizialen egutegi berezia izan beharko dute.

1.– Las federaciones deportivas deberán disponer de un calendario específico para sus competiciones oficiales propias.

2.– Kirol federazioek euren lurralde eremuan egingo den edozein lehiaketa, ofiziala izan zein ez, sartu ahal izango dute euren egutegi orokorretan.

2.– Las federaciones deportivas podrán incluir en sus calendarios generales cualesquiera otras competiciones, oficiales o no, que se vayan a desarrollar en su ámbito territorial.

3.– Federazio antolatzaileko lizentziaren titularrek baino ezin izango dute parte hartu eskubide eta betebehar guztiekin lehiaketa ofizialetan. Gainerako kirolariek gonbidapenez parte hartuko dute, eta, hala badagokio, kirol horretako Euskadiko federazioaren baimenarekin, titulu ofizialak lortzeko eskubiderik gabe.

3.– En las competiciones oficiales propias sólo podrán participar con todos los derechos y obligaciones quienes sean titulares de la licencia federativa de la federación organizadora. El resto de participantes lo harán por invitación y, en su caso, con la autorización de la federación vasca correspondiente, sin derecho a la obtención de títulos oficiales.

4.– Lurraldeko federazioen egutegi ofizialak onartu baino lehen, Euskadiko federazioenak onartu beharko dira. Euskadiko federazioen egutegi ofiziala egiteko, lurraldeko federazio guztiei entzungo zaie. Euskadiko federazio bat bere egutegi ofiziala onartzen luzatzen bada, lurraldeko federazioek kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari eskatu ahal izango diote beharrezko neurriak har ditzala.

4.– El calendario oficial de las federaciones vascas deberá aprobarse con anterioridad al calendario oficial de las federaciones territoriales. Para su elaboración se dará trámite de audiencia a todas las federaciones territoriales. En el supuesto de que una federación vasca se demore en la aprobación de su calendario oficial, las federaciones territoriales podrán instar a la Dirección de del Gobierno Vasco, competente en materia deportiva, para que adopte las medidas oportunas.

5.– Euskadiko federazioek bermatu beharko dute autonomia erkidego osoko lehiaketetan aintzat hartuko direla, parte-hartzeari dagokionez, lurraldeko kirol federazioen lehiaketa ofizialen emaitzak.

5.– Las federaciones vascas deberán garantizar que en las competiciones de ámbito autonómico se tengan en cuenta, a efectos de participación, los resultados de las competiciones oficiales de las federaciones deportivas territoriales.

6.– Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioek euren funtzioak koordinatu beharko dituzte, kirol lehiaketen piramide egitura egokia bermatzearren.

6.– Las federaciones vascas y territoriales deberán coordinar sus funciones garantizando una correcta estructura piramidal de las competiciones deportivas.

38. artikulua.– Lehiaketak edo probak baimentzea.

Artículo 38.– Autorización de competiciones o pruebas.

1.– Hala dagokionean, baimendu beharreko lehiaketa edo proba ofizialak kirol federazioek luza ezin daitekeen hamar eguneko epean baimendu beharko dituzte. Eskaera jaso eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da zenbatzen epea.

1.– Las federaciones deportivas deberán autorizar, en su caso, en el plazo improrrogable de diez días la celebración de competiciones o pruebas oficiales sujetas a autorización. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

2.– Federazioak ez badu epe horretan bere ebazpena ematen, eskaturiko baimena ematen duela ulertuko da.

2.– Si en el plazo indicado la federación no notifica la resolución, se entenderá otorgada la autorización solicitada.

3.– Federazioak lehiaketa edo proba baterako baimena espresuki ukatzen badu, arrazoiak emanez betiere, errekurtsoa jarri ahal izango da Kirol Justiziako Euskadiko Batzordearen aurrean.

3.– Contra la denegación expresa de la autorización federativa de una competición o prueba, que deberá ser motivada, podrá interponerse recurso ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

4.– Ofizialak ez diren jarduera edo lehiaketetarako ez da beharrezkoa izango kirol federazioen baimena, federazioko lizentzia duten kirolariek parte hartu arren. Kirol federazioek ez dute eskumena dagokien lurralde eremuko euren kirol modalitateko lehiaketa edo jarduera guztien gainean.

4.– En las actividades o competiciones no oficiales no será precisa la autorización de las federaciones deportivas aunque participen deportistas con licencia federada. Las federaciones deportivas no ostentan competencias sobre todas las competiciones o actividades propias de su modalidad deportiva en su ámbito territorial.

39. artikulua.– Lehiaketa mistoak.

Artículo 39.– Competiciones mixtas.

1.– Kirol federazioek lehiaketa mistoak antolatu eta baimendu ahal izango dituzte, hots, federazio horietako kirolariek nahiz beste federazio batzuetakoek parte hartuko dituzten lehiaketak.

1.– Las federaciones deportivas podrán organizar y autorizar competiciones mixtas con deportistas de su propia federación y con deportistas ajenos o ajenas a la misma.

2.– Lehiaketa horiek izaera ofiziala izan ahal izango dute, lehiaketak antolatzen edo baimentzen dituzten federazio horietako kirolari federatuen parte-hartzeari dagokionez, eta azken horiexek izango dute titulu ofizialak eskuratzeko eskubidea.

2.– Dichas competiciones pueden revestir el carácter de competiciones oficiales propias en cuanto a la participación de sus deportistas federados y federadas, que serán quienes tengan derecho a la obtención de títulos oficiales.

3.– Gainerako parte-hartzaileei dagokienez, federazioak izango du lehiaketak zuzentzeko eta kontrolatzeko eskumena, bere epaileen bidez, baina lehiaketa gainditzen duen diziplina ahalmenik ez du izango.

3.– Respecto al resto de participantes, la federación ostentará, a través de sus jueces, y árbitros, la facultad de dirección y control de las competiciones, pero carecerá de toda potestad disciplinaria que vaya más allá de la propia competición.

40. artikulua.– Izena.

Artículo 40.– Denominación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren eta ofizialak ez diren lehiaketen izena ezingo da izan Euskadiko federazioek eta lurraldeko federazioek antolaturiko lehiaketa ofizialen izen bera, ez eta azken horiekin nahasteko moduko antzeko izena ere.

1.– La denominación de las competiciones no oficiales que se desarrollen en el País Vasco no podrá ser idéntica a las utilizadas en las competiciones oficiales organizadas por las federaciones vascas y territoriales, ni tan semejante que pudiera inducir a error o confusión con aquéllas.

2.– Euskadin egiten diren eta ofizialak ez diren lehiaketak iragartzeko karteletan eta gainerako agirietan argi adierazi beharko da ez direla lehiaketa ofizialak.

2.– En los carteles anunciadores de las competiciones no oficiales que se desarrollen en el País Vasco y en los demás documentos de divulgación de las mismas deberá hacerse constar claramente su carácter no oficial.

3.– Kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari jakinarazi behar zaio kirol lehiaketen izenetan «País Vasco», «Euskadi», «Euskal Herria», «vasco», «vasca», «autonómico» eta nahasmena sor daitekeen antzeko beste edozein hitzen erabilera.

3.– Queda sometido a comunicación a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva el empleo de denominaciones para competiciones deportivas que utilicen las palabras «País Vasco», «Euskadi», «Euskal Herria», «vasco», «vasca», «autonómico» y cualquier otro término de naturaleza análoga que pueda inducir a confusión.

4.– Lurralde historikoetako foru organoek kontrolatuko dute izenen erabilera euren lurraldeetako lehiaketetan.

4.– Los órganos forales de los territorios históricos controlarán el empleo de denominaciones para sus competiciones territoriales.

41. artikulua.– Bereizkeria debekatzea.

Artículo 41.– Prohibición de discriminación.

1.– Lehiaketek irekiak izan beharko dute lizentzia duten pertsona fisiko eta juridiko guztientzako, inolako bereizkeriarik onartu gabe. Parte-hartzaileen baldintza fisikoetan edo teknikaren aldetiko kirol baldintzetan oinarrituriko banaketak baino ezin izango dira ezarri.

1.– Las competiciones deben estar abiertas a todas las personas físicas y jurídicas con la licencia correspondiente, no admitiéndose discriminaciones de ningún tipo, únicamente podrán establecerse diferencias derivadas de las condiciones físicas o técnico-deportivas de las y los participantes.

2.– Atzerritarrek kirol lehiaketetan parte hartzea murrizteko, federazioen estatutuetan edo arautegietan ezarritako mugek atzerritarren inguruko araubide juridikoa errespetatu beharko dute. Halaber, kirol federazioek, euren arauen bidez, babes berezia eman beharko diete autonomia erkidegoan administrazio egoitza duten atzerritar adingabeei, eta beti ahalbidetu behar dute kirol lehiaketen bidez gizartera daitezen.

2.– Las limitaciones estatutarias o reglamentarias de las federaciones para la participación de extranjeras y extranjeros en competiciones deportivas deberá ser respetuosa con el ordenamiento jurídico en materia de extranjería. Asimismo, las federaciones deportivas deberán velar a través de sus normas por la especial protección de las extranjeras y extranjeros menores de edad con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma posibilitando en todo momento su integración social a través de las competiciones deportivas.

42. artikulua.– Arriskuak estaltzea.

Artículo 42.– Cobertura de riesgos.

Kirol federazioek antolaturiko edo baimenduriko lehiaketek, ofizialak izan zein ez, erantzukizun zibileko asegurua izan beharko dute. Aseguru horrek jendaurreko ikuskizunei eta jolas jarduerei buruz indarrean den araudiak xedaturiko ezaugarriak izango ditu. Araudi horrek agindu bidez moldatu ahal izango zaie zenbait kirol lehiaketaren ezaugarriei.

Las competiciones, oficiales y no oficiales, que organicen y autoricen las federaciones deportivas deberán contar con un seguro de responsabilidad civil con las especificaciones previstas en la normativa vigente en materia de espectáculos y actividades recreativas. Dicha normativa podrá adaptarse mediante Orden a las especificaciones de determinadas competiciones deportivas.

43. artikulua.– Selekzioak.

Artículo 43.– Selecciones.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, Euskadiko selekzioak dira autonomia erkidegoaz gaindiko eremuko kirol jarduera eta lehiaketetan parte hartzeko izendatzen diren kirolari eta teknikarien zerrendak, dagokion Euskadiko federazioa ordezkatu behar dutenean.

1.– Se consideran selecciones vascas, a los efectos de este Decreto, las relaciones de deportistas y técnicas y técnicos designados para participar, en actividades o competiciones deportivas de ámbito supracomunitario, en representación de la federación vasca correspondiente.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, lurraldeko selekzioak dira autonomia erkidegoaren eremuko kirol jarduera eta lehiaketetan parte hartzeko izendatzen diren kirolari eta teknikarien zerrendak, dagokion lurraldeko federazioa ordezkatu behar dutenean. Autonomia erkidegoaz gaindiko eremuko lehiaketetan parte hartzeko, dagokion Euskadiko federazioaren baimena behar izango dute.

2.– Se consideran selecciones territoriales, a los efectos de este Decreto, las relaciones de deportistas y técnicas y técnicos designados para participar, en actividades o competiciones deportivas de ámbito comunitario, en representación de la federación territorial correspondiente. Para la participación en competiciones de ámbito supracomunitario precisarán de la autorización de la federación vasca correspondiente.

3.– Kirolari eta teknikari federatuek selekzio horien deialdietara joan behar dute, ezinbestez. Hautaturiko kirolariak deialdietara joan daitezen lagundu beharko dute klubek.

3.– Las y los deportistas y técnicas y técnicos federados estarán obligados a asistir a las convocatorias de dichas selecciones. Los clubes deberán facilitar la asistencia a las convocatorias de las y los deportistas seleccionados.

4.– Kirol federazioek dagokien administrazio organoei aditzera eman beharko diete kirol selekzioek zein lehiaketatan parte hartuko duten.

4.– Las federaciones deportivas informarán a los órganos administrativos correspondientes de las competiciones en las que participen las selecciones deportivas.

44. artikulua.– Autonomia erkidegoaz gaindiko federazioetako kide egitea.

Artículo 44.– Integración en federaciones de ámbitos supraautonómicos.

Euskadiko federazioek eskatu ahal izango dute dagozkien eta autonomia erkidegoaz gaindiko lurralde eremua duten federazioetako eta beste erakunde batzuetako kide egiteko, eremu horietako kirol jardueretan parte hartzeko nahiz eremu horretan kirol jarduerak aurrera eramateko eta antolatzeko, estatutuek eta arautegiek xedatutako moduan.

Las federaciones vascas podrán solicitar la integración, como miembros, en las correspondientes federaciones de ámbitos supraautonómicos y en otras entidades a los efectos de participar, desarrollar y organizar actividades deportivas en dichos ámbitos en los términos que establezcan las respectivas normas estatutarias y reglamentarias.

V. TITULUA
TÍTULO V
KIROL FEDERAZIOAK ERATZEA
CONSTITUCIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KIROL MODALITATEAK, KIROL DIZIPLINAK ETA PROBAK
MODALIDADES DEPORTIVAS, DISCIPLINAS Y PRUEBAS

45. artikulua.– Federazio bakartasuna.

Artículo 45.– Unicidad federativa.

1.– Kirol modalitate bakoitzerako, lurraldeko federazio bakarra eratu ahal izango da lurralde historiko bakoitzean, eta Euskadiko federazio bakarra, autonomia erkidegoan.

1.– Por cada modalidad deportiva únicamente podrá constituirse una federación territorial en cada territorio histórico y una federación vasca en la Comunidad Autónoma.

2.– Arau orokor horretan salbuespena dira ezgaitasun fisikoak, psikikoak, sentsorialak eta mistoak dituzten kirolariak biltzen dituzten kirol anitzeko federazio hauek:

2.– Se exceptúan de esta regla general a las siguientes federaciones polideportivas que agrupan a deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas:

– Ezinduentzako Kirolen Arabako Lurralde Federazioa.

– Federación Territorial de Álava de Deporte para personas con minusvalías.

– Ezinduentzako Kirolen Bizkaiko Lurralde Federazioa.

– Federación Territorial de Bizkaia de Deporte para personas con minusvalías.

– Ezinduentzako Kirolen Gipuzkoako Lurralde Federazioa.

– Federación Territorial de Gipuzkoa de Deporte para personas con minusvalías.

– Ezinduentzako Kirolen Euskadiko Federazioa.

– Federación Vasca de Deporte para personas con minusvalías.

3.– Interes publikoagatik, kirol federazio batean kirol modalitate bat baino gehiago hartzea baimendu ahal izango da. Halakoetan, dagokion federazioak bermatu beharko du federazioko kirol modalitate eta kirol diziplina guztiak sustatuko dituela, bereizkeriarik gabe.

3.– Se podrá autorizar la adscripción de más de una modalidad deportiva en una sola federación deportiva por razones de interés público. En estos casos, la federación correspondiente habrá de garantizar el fomento de todas las modalidades y disciplinas que integran la federación, sin discriminación alguna.

46. artikulua.– Kirol modalitatearen izaera.

Artículo 46.– Carácter de modalidad deportiva.

Dekretu honen ondorioetarako, kirol modalitatea izango da kirol diziplina multzoa, gutxieneko arau berezi eta finkatuak eta behar bezala bereiziak dituena, eta, hortaz, beste kirol modalitate batzuen aldean, autonomia maila handia duena.

A efectos de este Decreto se entenderá por modalidad deportiva el conjunto de disciplinas deportivas sujetas a unas mínimas reglas específicas, consolidadas y suficientemente diferenciadas que presenten un grado de autonomía significativo con respecto a otras modalidades deportivas.

47. artikulua.– Kirol modalitateak onartzeko irizpideak.

Artículo 47.– Criterios para su reconocimiento.

1.– Jarduera bat kirol modalitate gisa onartzeko, kiroletan eskumena duen sailak honako baldintza hauek batera betetzea izango du kontuan:

1.– A los efectos del reconocimiento de una determinada actividad como modalidad deportiva, el Departamento competente en materia de deportes tendrá en cuenta la concurrencia de las siguientes circunstancias:

a) Lehia izaera nabarmena.

a) Un marcado carácter competitivo.

b) Lehiatzeko arauak izatea.

b) El sometimiento a unas reglas determinadas de competición.

c) Autonomia erkidegoan oso zabalduta egotea.

c) Un alto grado de implantación en la Comunidad Autónoma.

d) Kirol errendimendua optimizatzeko, entrenamendu sistematiko eta jarraitua beharrezkoa izatea.

d) La necesidad de sometimiento a un entrenamiento sistemático y continuado que permita optimizar el rendimiento deportivo.

e) Ahalegin fisikoa edo mugimendu konplexuak egitea beharrezkoa duen ekintzari loturik egotea.

e) La vinculación a un tipo de acción que implique un esfuerzo físico significativo y/o la ejecución de movimientos complejos.

f) Jarduera gizakiek zuzenean egin behar izatea.

f) La realización directa de la actividad por seres humanos.

g) Animaliarik egonez gero, gizakien jarduera, heziera bera kontuan hartu gabe, beharrezkoa eta garrantzitsua izatea.

g) En caso de existir animales la actividad humana será necesaria y relevante sin tenerse en cuenta el adiestramiento como tal.

h) Kirol modalitatea nazioartean onartua egotea, bertako kirolen kasuan izan ezik.

h) El reconocimiento internacional de la modalidad, salvo en el caso de los deportes autóctonos.

2.– Honako hauek ez dira kirol modalitatetzat joko: zorizko jokoetan oinarrituriko jarduerak; jatorriz lehian oinarritzen ez diren jokoak; estrategia jokoak edo eskuen edo buruaren trebetasun hutsean oinarritzen diren jokoak; edo, berez, egoneko jokoak direnak.

2.– No se reconocerán como modalidad deportiva aquellas prácticas que están basadas en juegos de azar, en juegos no competitivos en su origen, en juegos de estrategia o en la habilidad puramente manual o mental, o que sean fundamentalmente de naturaleza sedentaria.

3.– Era berean, ez dira kirol modalitatetzat onartuko aurretik onartuta zegoen beste kirol modalitate edo diziplina batekin bat-etortze nabariak dituzten jarduerak.

3.– Tampoco se reconocerán como modalidad deportiva aquellas prácticas que presenten coincidencias significativas con otra modalidad o disciplina previamente reconocida.

48. artikulua.– Kirol diziplinak eta probak.

Artículo 48.– Disciplinas deportivas y pruebas.

1.– Dekretu honen ondorioetarako, kirol diziplina da kirol modalitate bati loturiko kirol jarduera, gutxieneko arau berezi eta finkatuak dituena, eta, hortaz, beste kirol diziplina batzuen aldean, nahiko autonomia maila duena.

1.– A los efectos de este Decreto, se entenderá por disciplina deportiva la práctica deportiva vinculada a una determinada modalidad deportiva que se halle sujeta a unas mínimas reglas específicas y consolidables que la configuren con un grado de autonomía suficiente respecto de otras disciplinas deportivas.

2.– Kirol diziplinak, era berean, hainbat probak osatuta egon ahal izango dira.

2.– Las disciplinas deportivas podrán estar formadas, a su vez, por pruebas.

49. artikulua.– Kirol modalitateen eta diziplinen katalogoa.

Artículo 49.– Catálogo de modalidades y disciplinas.

1.– Dekretu honen eranskinean dago Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen kirol modalitateen eta diziplinen hasierako zerrenda. Kultura sailburuaren aginduaren bidez eguneratu ahal izango da eranskin hori. Agindu horretan kirol diziplinei dagozkien probak sartu ahal izango dira.

1.– La relación inicial de modalidades y disciplinas reconocidas por el Gobierno Vasco se halla contenida en el anexo de este Decreto. Dicho anexo podrá ser actualizado mediante Orden de la Consejera de Cultura. En dicha Orden podrá incluirse la relación de pruebas de las disciplinas deportivas.

2.– Kirol modalitateak, diziplinak eta probak onartzeko, honako prozedura hau beteko da:

2.– El reconocimiento de modalidades deportivas, disciplinas y pruebas se realizará conforme al siguiente procedimiento:

a) Kirolari, klub edo kirol elkarte multzo nabarmenak kirol modalitatea edo diziplina ofizialki onartzearen bidezkotasuna egiaztatzen duten agiriak aurkeztu ahal izango dizkio kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari.

a) Un colectivo significativo de deportistas, clubes o agrupaciones deportivas podrán presentar ante la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva la documentación que acredite la procedencia del reconocimiento oficial de la modalidad o disciplina.

b) Organo horrek igorritako agiriak nahikoak ez direla edo zuzenak ez direla erabakitzen badu, eskatzaileei jakinaraziko dio, atzemandako akatsak zuzen ditzaten. Halaber, ohartarazi egingo zaie, baldin hamar eguneko epean ez badute eskatutako zuzenketa egiten, espedientea behin betiko artxibatuko dela.

b) Si dicho órgano considerase insuficiente o incorrecta la documentación remitida, lo pondrá en conocimiento de las y los solicitantes al efecto de que subsanen los defectos apreciados, apercibiéndoles de que si en el plazo de diez días no procediesen a la subsanación requerida, se archivará definitivamente el expediente.

c) Eusko Jaurlaritzako aipatu zuzendaritzak Euskadiko Kirol Kontseiluari helaraziko dio espedientea, hango Batzorde Iraunkorrak arauzko txostena egin dezan.

c) La citada Dirección del Gobierno Vasco dará traslado del expediente de reconocimiento al Consejo Vasco del Deporte para que su Comisión Permanente emita el preceptivo informe.

d) Txosten hori aztertuta, Eusko Jaurlaritzako Kirol zuzendariak kirol modalitate edo diziplina berria onartzea ala ez erabakiko du, arrazoiak emanez. Hala badagokio, kirol modalitateen eta diziplinen katalogoaren aldaketa argitaratzeko aginduko du.

d) A la vista del informe emitido, el Director de Deportes del Gobierno Vasco resolverá motivadamente sobre el reconocimiento de la nueva modalidad o disciplina y ordenará la publicación de la modificación del Catálogo.

50. artikulua.– Kirol diziplina bat kirol modalitate bati edo besteari dagokion auzian denean.

Artículo 50.– Conflicto sobre la pertenencia de una disciplina a una u otra modalidad deportiva.

Kirol diziplina jakin bat kirol modalitate bati edo besteari dagokion auzian dagoenean, auzi hori honela bideratuko da:

Si se suscitare controversia acerca de la pertenencia de una determinada disciplina a una u otra modalidad deportiva, dicha controversia se sustanciará conforme al procedimiento que a continuación se establece:

a) Federazio interesdunak edo interesdunek, edo, bestela, kirolari, klub edo kirol elkarte multzo nabarmenak, auzian den kirol diziplina onartuta dauden kirol modalitateetako batean sartzeko eskatu ahal izango dute, dagozkion egiaztagiriak aurkeztuz eta hori justifikatzeko egoki deritzeten arrazoiak emanez.

a) La federación o federaciones interesadas o, en su caso, un colectivo significativo de deportistas, clubes o agrupaciones deportivas, podrán solicitar la inserción de la disciplina controvertida en alguna de las modalidades deportivas reconocidas, aportando la correspondiente documentación justificativa y alegando las razones que estimen oportunas para justificar dicha inserción.

b) Kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak zerikusia duten kirol federazioei helaraziko die eskaera hori, hari buruzko iritzia eman dezaten.

b) La Dirección del Gobierno Vasco, competente en materia de deportes, dará traslado de la petición a las federaciones deportivas afectadas para que manifiesten su criterio sobre la solicitud.

c) Jarraian, Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza horrek Euskadiko Kirol Kontseiluari helaraziko dizkio eskaera eta, hala badagokio, galdeturiko federazioek eginiko txostenak, Batzorde Iraunkorraren bidez, txostena egin dezan.

c) A continuación, la citada Dirección del Gobierno Vasco dará traslado de la solicitud y, en su caso, los informes emitidos por las federaciones consultadas, al Consejo Vasco del Deporte, a fin de que éste emita, a través de su Comisión Permanente, el oportuno informe.

d) Kirolean eskumena duen sailak arrazoiak emanez erabakiko du kirol diziplina hori dagokion kirol modalitatean sartzea. Kirol modalitatea interesdunek eskaturikoa ez den beste bat izan daiteke.

d) El Departamento competente en materia de deportes resolverá motivadamente sobre la inserción de la disciplina en la modalidad correspondiente, que podrá ser distinta de la solicitada por los interesados.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERATZEA
CONSTITUCIÓN

51. artikulua.– Kirol federazio berriak eratzea.

Artículo 51.– Constitución de nuevas federaciones deportivas.

1.– Hona hemen kirol federazio bat onartzeko bideak:

1.– El reconocimiento de una federación deportiva se puede producir:

a) Federazio berria sortzea.

a) Por su nueva creación.

b) Beste federazio batetik bereiziz beste federazio bat sortzea.

b) Por su creación a través de la segregación de otra.

c) Aurretik baziren beste bi federaziok edo gehiagok bat egitea.

c) Por la fusión de dos o varias preexistentes.

2.– Euskadiko eta lurraldeko federazio berriak eratzeko, Eusko Jaurlaritzaren eta lurralde historikoetako foru organoen administrazio onarpena beharko da. Honako irizpideak kontuan izanik emango edo ukatuko dute onarpen hori:

2.– Para la constitución de nuevas federaciones deportivas vascas y territoriales se requerirá la aprobación administrativa respectiva del Gobierno Vasco y de los órganos forales de los territorios históricos, que la concederán o denegarán según los siguientes criterios:

a) Jardueraren interes publikoa.

a) Interés público de la actividad.

b) Jarduera nahiko zabalduta egotea.

b) Suficiente implantación de la actividad.

c) Ofizialki onartutako kirol modalitatea existitzea.

c) Existencia de modalidad deportiva oficialmente reconocida.

d) Federazio berriaren bideragarritasun ekonomikoa.

d) Viabilidad económica de la nueva federación.

e) Federazio berriaren antolatzeko gaitasuna.

e) Capacidad organizativa de la nueva federación.

3.– Kirol federazioari dagokion kirola nahiko zabalduta dagoela erabakitzeko irizpideak Euskadiko Kirol Kontseiluak ezarriko ditu, agindu bidez.

3.– Los criterios generales para considerar que una federación deportiva cuenta con suficiente implantación se establecerán a propuesta del Consejo Vasco del Deporte mediante la correspondiente Orden.

4.– Hala eta guztiz ere, ezinbesteko baldintza izango da kirol modalitatea aldez aurretik onartuta egotea, ezgaitasun fisikoak, psikikoak, sentsorialak eta mistoak dituzten kirolariak biltzen dituzten kirol anitzeko federazioak onartzeko izan ezik.

4.– En todo caso será requisito inexcusable el previo reconocimiento de la modalidad deportiva de que se trate, salvo en el caso de las federaciones polideportivas que agrupan a deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas.

52. artikulua.– Lurraldeko federazioak ex novo eratzea.

Artículo 52.– Constitución «ex novo» de federaciones territoriales.

Lurraldeko federazioa eratzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

La constitución de una federación territorial estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Lurralde historikoko dagokion organoan eratze agiria aurkeztea, estatutuekin. Kirol modalitate horri dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuta dauden lurralde horretako kluben edo kirol elkarteen erdiak eta batek gutxienez notario aurrean sinatuta egon beharko du, edo, bestela, lurralde horretako kirol horretan federatuta dauden kirolarien erdiak eta batek gutxienez notario aurrean sinatuta egon beharko du.

a) Presentación en el órgano correspondiente del Territorio Histórico del acta fundacional, con estatutos, suscrita ante Notario o Notaria, como mínimo, por la mitad más uno de los clubes o agrupaciones deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco o, en su defecto, por la mitad más uno de las y los deportistas federados existentes en el Territorio Histórico respecto a esa modalidad deportiva.

b) Euskadiko Kirol Kontseiluaren txostena.

b) Informe del Consejo Vasco del Deporte.

c) Dagokion Foru Aldundiaren onarpena.

c) Aprobación por la Diputación Foral competente.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratzea.

d) Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

53. artikulua.– Euskadiko federazioak ex novo eratzea.

Artículo 53.– Constitución «ex novo» de federaciones vascas.

Euskadiko federazioa eratzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

La constitución de una federación vasca estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzaren aurrean eratze agiria aurkeztea, estatutuekin. Lurraldeko bi federaziok gutxienez notario aurrean sinatuta egon beharko du, edo, bestela, halakorik ez badago, kirol modalitate horretako kluben edo kirol elkarteen erdiak eta batek gutxienez notario aurrean sinatuta egon beharko du. Lurraldeko federazio edo klub edo kirol elkarte horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuta egon beharko dute.

a) Presentación en la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco del acta fundacional, con estatutos, suscrita ante Notario o Notaria, como mínimo, por dos federaciones territoriales o, en caso de inexistencia de éstas, por la mitad más uno de los clubes o agrupaciones deportivas de la misma modalidad deportiva. Las federaciones territoriales o los clubes o agrupaciones deportivas deberán estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

b) Euskadiko Kirol Kontseiluaren txostena.

b) Informe del Consejo Vasco del Deporte.

c) Eusko Jaurlaritzaren onarpena.

c) Aprobación por el Gobierno Vasco.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratzea.

d) Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

54. artikulua.– Beste federazio batetik bereiziz eratzea.

Artículo 54.– Constitución mediante segregación.

1.– Aurretik dagoen beste kirol federazio batetik bereiziz eratu nahi duen kirol federazioak behar du jatorriko federazioko Batzorde Nagusiak gehiengo osoarekin bereizteko proiektua onar dezan, bai eta bere kirol modalitateak aldez aurretik administrazio onarpena izan dezan ere.

1.– La federación deportiva que desee constituirse mediante la segregación de otra preexistente deberá contar con la aprobación del proyecto de segregación por la mayoría absoluta de la Asamblea General de la federación matriz y con el reconocimiento administrativo previo de la correspondiente modalidad deportiva.

2.– Federazio berriaren eraketa notario eskritura bidez formalizatu beharko da, eta federazio bat ex novo sortzean bete behar diren baldintza berak bete beharko dira.

2.– La constitución de la nueva federación deberá formalizarse en escritura notarial y comprenderá los mismos requisitos de la constitución «ex novo».

3.– Federazio berria eratzearen ondorioz, horri eskualdatuko zaizkio aurreko federaziotik bereizteko proiektuan zehazturiko eskubideak eta betebeharrak. Halakoetan, eratze eskriturari erantsiko zaio aditu independenteek eskualdatze horri buruz eginiko txostena.

3.– La constitución de la nueva federación conllevará la transmisión de los derechos y obligaciones de la antigua disciplina federativa que se determinen en el proyecto de segregación. En tal caso, la escritura de constitución deberá ir acompañada de informe emitido por personas expertas independientes sobre dicha transmisión.

55. artikulua.– Aurretik baziren beste bi federaziok edo gehiagok bat eginez eratzea.

Artículo 55.– Constitución mediante fusión.

1.– Bat egiten duten federazioetako zuzendaritza batzordeek edo lehendakariek bat egiteko proiektua sinatu beharko dute, federazio bakoitzeko Batzorde Nagusietan eztabaidatu baino lehen. Proiektu horretan honako hauek aipatu beharko dira, gutxienez:

1.– Las juntas directivas o los presidentes o presidentas de las federaciones deportivas que se fusionan habrán de suscribir, con carácter previo a su deliberación en las respectivas asambleas generales, un proyecto de fusión que contendrá, al menos, las menciones siguientes:

a) Bat egiten duten federazioen izena, helbidea eta identifikatzeko gainerako datuak.

a) La denominación, domicilio y demás datos de identificación de las federaciones que participen en la fusión.

b) Kirol federazio berriaren estatutuak.

b) Los estatutos de la nueva federación deportiva.

c) Aditu independenteek federazio bakoitzak dakartzan aktibo eta pasibo globalei buruz eginiko txostena.

c) Informe emitido por personas expertas independientes sobre el activo y pasivo global que aporta cada federación.

2.– Federazio berri batean bat egin nahi duten kirol federazioek bat egiteko proiektua, Batzorde Nagusiek gehiengo kualifikatuz onartuta, dagokion administrazio onarpena jaso dezan aurkeztu beharko dute.

2.– Las federaciones deportivas que deseen fusionarse en una nueva federación deportiva deberán someter el proyecto de fusión, aprobado por la mayoría cualificada de sus respectivas Asambleas Generales, a la aprobación administrativa correspondiente.

3.– Bat-egitea notario eskritura bidez formalizatu beharko da, eta, gainera, federazio bat ex novo sortzean egin behar diren izapide berak egin beharko dira.

3.– La fusión deberá formalizarse en escritura notarial y precisará, además, los trámites previstos en los artículos anteriores para la constitución «ex novo».

4.– Kirol federazioek federazio berrian bat egitearen ondorioz, aurreko federazio guztiak iraungi egingo dira, eta haien aktiboak eta pasiboak oinordetzaz haien eskubideak eta betebeharrak jasoko dituen erakunde berriari eskualdatuko zaizkio.

4.– La fusión de federaciones deportivas en una nueva federación implicará la extinción de cada una de ellas y la transmisión global de sus respectivos activos y pasivos a la nueva entidad que haya de adquirir por sucesión los derechos y obligaciones de aquellas.

56. artikulua.– Xurgapenez bat egitea.

Artículo 56.– Fusión mediante absorción.

1.– Bat egiten duten federazioetako zuzendaritza batzordeek edo lehendakariek xurgapen txostena taxutu eta sinatu beharko dute. Proiektu horretan, gutxienez, xurgatutako federazioak dakarren ondareari buruz aditu independenteek eginiko txostenak egon beharko du.

1.– Las juntas directivas o los presidentes o presidentas de las respectivas federaciones deportivas que se fusionan habrán de redactar y suscribir un proyecto de absorción que contendrá, al menos, el informe emitido por personas expertas independientes sobre el patrimonio que aporta la federación absorbida.

2.– Xurgapenez bat egin nahi duten kirol federazioek bat egiteko proiektua, Batzorde Nagusiek gehiengo kualifikatuz onartuta, dagokion administrazio onarpena jaso dezan aurkeztu beharko dute.

2.– Las federaciones deportivas que deseen proceder a la fusión mediante absorción deberán someter el proyecto de absorción, aprobado por la mayoría cualificada de sus respectivas asambleas generales, a la aprobación administrativa correspondiente.

3.– Xurgapenezko bat-egitea eskritura publikoaren bidez formalizatu beharko da, eta aurreko artikuluetan xedaturiko izapideak egin beharko dira administrazio onarpena jasotzeko eta erregistroan erregistratzeko.

3.– La fusión mediante absorción deberá formalizarse en escritura pública y precisará los trámites previstos en los artículos anteriores para su aprobación administrativa e inscripción registral.

4.– Xurgapenezko bat-egitearen ondorioz, federazio xurgatuaren ondarea osorik eskualdatuko zaio oinordetza unibertsalez haren eskubideak eta betebeharrak jasoko dituen federazio xurgatzaileari.

4.– La fusión mediante absorción implicará la transmisión en bloque del patrimonio de la federación absorbida a la federación absorbente que haya de adquirir por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquellas.

57. artikulua.– Akatsak edo hutsak egotea.

Artículo 57.– Existencia de vicios o defectos.

1.– Helarazitako agirietan akatsak edo hutsak daudela atzematen badu organo eskumendunak, akats edo huts horiek daudela jakinaraziko zaie interesdunei. Halaber, ohartarazi egingo zaie, baldin hamar eguneko epean ez badute eskatutako zuzenketa egiten, erregistratzea ukatuko zaiela eta espedientea behin betiko artxibatuko dela.

1.– En el caso de que por el órgano competente se observara la existencia de vicios o defectos en la documentación remitida, los mismos se pondrán en conocimiento de las y los interesados, apercibiéndoles de que si en el plazo de diez días no procediesen a la subsanación de lo requerido, se denegará la inscripción y se archivará definitivamente el expediente.

2.– Jakinarazpen horrek erregistratze epea etengo du, eskatutako zuzenketa egin arte.

2.– Dicha notificación interrumpirá el cómputo del plazo de inscripción hasta tanto tenga lugar la subsanación requerida.

58. artikulua.– Espedientea Euskadiko Kirol Kontseiluari helaraztea.

Artículo 58.– Remisión del expediente al Consejo Vasco del Deporte.

Organo eskumendunak, bere esku agiri guztiak era egokian dituenean, agiri horien kopia helaraziko dio Euskadiko Kirol Kontseiluari, hango Batzorde Iraunkorrak arauzko txostena egin dezan.

El órgano competente, una vez que obre en su poder toda la documentación en forma correcta, remitirá copia de la misma al Consejo Vasco del Deporte al efecto de que su Comisión Permanente emita el preceptivo informe.

59. artikulua.– Txostena egitea.

Artículo 59.– Emisión de informe.

Euskadiko Kirol Kontseiluak aurkezturiko eskaerari buruzko txostena egingo du. Txostena hogeita hamar eguneko gehieneko epean egin beharko du, txostena eskatzen den egunetik bertatik zenbatzen hasita. Txostena ez bada egiten adierazitako epean, atzeratzearen arduradunak izango duen erantzukizuna gorabehera, hurrengo izapideak egiten jarraitu ahal izango da.

El Consejo Vasco del Deporte emitirá informe acerca de la solicitud presentada. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que el mismo se solicitó. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el responsable de la demora, se podrá continuar con las actuaciones.

60. artikulua.– Onartze epea eta isiltasun positiboa.

Artículo 60.– Plazo de aprobación y silencio positivo.

1.– Eusko Jaurlaritzako eta foru aldundietako organo eskumendunek, hiru hilabeteko epea izango dute, eskaera erregistroan sartu zen egunetik zenbatzen hasita, eskaera onartzeko eta kirol federazio berria Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratzeko.

1.– El órgano competente de las diputaciones forales y del Gobierno Vasco, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro, procederá a la aprobación y a su remisión para la inscripción de la misma en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

2.– Dagokion organoak eratze agirian edo estatutuetan araubide juridikoari aurka egiten dion arau-hausteren bati antzemanez gero, eskatutako onarpena eta erregistroa ukatuko ditu.

2.– En el supuesto de que el correspondiente órgano apreciara la existencia de alguna infracción del ordenamiento jurídico en el acta fundacional o en los estatutos, denegará la aprobación e inscripción solicitada.

3.– Artikulu honetako lehen paragrafoan aurreikusitako hiru hilabeteak igarota, ebazpenik jakinarazi ez bada, administrazio onarpena eman dela ulertuko da. Hala, bada, ofizioz, edota alde interesdunak hala eskatuta, kirol federazio berria Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuko da.

3.– Transcurridos los tres meses previstos en el párrafo primero del presente artículo sin que se hubiese notificado resolución alguna, se entenderá producida la aprobación administrativa, procediéndose de oficio, o a instancia de la interesada, a la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

61. artikulua.– Erregistro inskripzioaren izaera eratzailea eta eginbeharrak.

Artículo 61.– Carácter constitutivo de la inscripción registral y responsabilidades.

1.– Euskadiko Federazioak eta lurraldeetako federazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratzeak izaera eratzailea izango du.

1.– La inscripción de las federaciones territoriales y vascas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco tendrá carácter constitutivo.

2.– Erregistro prozesuan diren kirol federazioetako sustatzaileek, pertsonalki eta era solidarioan erantzungo dute, hirugarren pertsonekin eta erakundeekin euren gain hartutako eginbeharrei dagokienez.

2.– Las y los promotores de las federaciones deportivas en proceso de inscripción responderán, personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con terceras personas y entidades.

62. artikulua.– Hasierako batzorde kudeatzailea.

Artículo 62.– Comisión Gestora inicial.

1.– Dekretu honetan xedatutako federazioko organoak aukeratu baino lehen, dagokion federaziaren sustatzaileek batzorde kudeatzailea izendatuko dute. Batzorde horrek federazioari dagozkion gobernu eta administrazio lanak bere gain hartuko ditu, eta hauteskunde prozesuari hasiera emango dio sei hilabeteko epean, federazioa erregistroan erregistratu zen egunetik zenbatzen hasita.

1.– Hasta la elección de los órganos federativos conforme a lo previsto en el presente Decreto, las y los promotores de la correspondiente federación nombrarán una Comisión Gestora que asumirá las funciones de gobierno y administración de la misma y dará inicio al proceso electoral en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de inscripción registral de la federación.

2.– Batzorde kudeatzaileak lehendakaria izango du, eta federazioaren behin-behineko ordezkari gisa jardungo du.

2.– La Comisión Gestora tendrá un Presidente o Presidenta que actuará provisionalmente como representante de la federación.

63. artikulua.– Administrazio-bidea agortzea.

Artículo 63.– Agotamiento de la vía administrativa.

Kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak eta kapitulu honetan jorratutako gaien gainean eskumena duten foru organoek emandako ebazpenekin amaituko da administrazio bidea.

Las resoluciones que adopten la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de deportes y los órganos forales de los territorios históricos en las materias abordadas en este Capítulo pondrán fin a la vía administrativa.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ESTATUTUAK ETA ARAUTEGIAK
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

64. artikulua.– Kirol federazioen estatutuen gutxieneko edukia.

Artículo 64.– Contenido mínimo de los estatutos de las federaciones deportivas.

Euskadiko eta lurraldeko federazioen estatutuek honako hauek arautu behar dituzte, gutxienez:

Los estatutos de las federaciones territoriales y vascas deberán regular, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Izena, xedea eta helburuak.

a) Denominación, objeto y fines.

b) Kirol modalitatea eta ofizialki onartuta dauden diziplinak.

b) Modalidad deportiva y disciplinas oficialmente reconocidas.

c) Egoitza soziala.

c) Domicilio social.

d) Gobernu, administrazio eta ordezkaritza organoak: osaketa, funtzioak, hautaketa sistemak eta funtzionamendua.

d) Órganos de gobierno, administración y representación: composición, funciones, sistemas de elección y funcionamiento.

e) Federazioa osatzen duten estamentuak. Dagokien ordezkaritza. Eskubideak eta betebeharrak.

e) Estamentos que integran la federación. Representación que les corresponde. Derechos y deberes.

f) Ekonomia eta finantza erregimena.

f) Régimen económico-financiero.

g) Agiri erregimena.

g) Régimen documental.

h) Kirol diziplinako organoak eta diziplina erregimeneko printzipio orokorrak.

h) Órganos de disciplina deportiva y principios generales del régimen disciplinario.

i) Estatutuak aldatzeko, arautegiak onartzeko eta erabakiak hartzeko prozedura.

i) Procedimiento para la reforma de estatutos, la aprobación de reglamentos y para la adopción de acuerdos.

j) Federazioa desegiteko kausak eta likidatzeko prozedura.

j) Causas de disolución y procedimiento de liquidación de la federación.

k) Federazioaren baitan sortzen diren auziak judizioz kanpo ebazteko formulak.

k) Fórmulas para resolver extrajudicialmente los conflictos que se produzcan en su seno.

65. artikulua.– Estatutuen administrazio onarpena, argitalpena eta indarraldia.

Artículo 65.– Aprobación administrativa, publicación y vigencia de los estatutos.

1.– Euskadiko federazioen estatutuak kirol gaietan eskumena duen sailari aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, hirurogei egun naturaleko epean, federazioko batzar nagusian onartzen diren unetik zenbatzen hasita.

1.– Los estatutos de las federaciones vascas se presentarán para su aprobación ante el Departamento competente en materia de deportes en el plazo de sesenta días naturales a partir de su aprobación por la asamblea general federativa.

2.– Lurraldeko federazioen estatutuak foru aldundiko dagokion organoari aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, hirurogei egun naturaleko epean, federazioko batzar nagusian onartzen diren unetik zenbatzen hasita.

2.– Los estatutos de las federaciones territoriales se presentarán para su aprobación en el órgano de la correspondiente Diputación Foral en el plazo de sesenta días naturales a partir de su aprobación por la asamblea general federativa.

3.– Estatutu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroak eskatzen duen euskarri informatikoan.

3.– Dichos estatutos deberán presentarse en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el soporte informático que sea requerido por el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

4.– Eskumena duen organoak estatutuen gaineko dagokion ebazpena emango du bi hilabeteko epean, eskaera erregistroan sartzen den unetik zenbatzen hasita.

4.– El órgano competente procederá a dictar la Resolución correspondiente respecto de los estatutos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

5.– Euskadiko kirol federazioen estatutuak, nahiz horien aldaketak, Euskal Herriko Agintaritzen Aldizkarian argitaratuko dira, behin administrazioaren aldetik onartu direnean.

5.– Los estatutos de las federaciones deportivas vascas, así como sus modificaciones, se publicarán, una vez aprobados administrativamente, en el Boletín Oficial del País Vasco.

6.– Lurraldeko federazioen estatutuak nahiz horien aldaketak dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean argitaratuko dira, behin administrazioaren aldetik onartu direnean.

6.– Los estatutos de las federaciones territoriales, así como sus modificaciones, se publicarán, una vez aprobados administrativamente, en el Boletín Oficial del correspondiente Territorio Histórico.

7.– Federazio estatutuak indarrean sartzeko, onartu egin beharko dira, eta dagokion aldizkari ofizialean osorik argitaratu beharko dira. Estatutu horiek argitaratu eta hurrengo egunetik egongo dira indarrean, bai federatuentzat, bai hirugarren pertsona eta erakundeentzat.

7.– La vigencia de los estatutos federativos estará vinculada a su aprobación y posterior publicación íntegra en el boletín oficial correspondiente. Dichos estatutos producirán efectos desde el día siguiente al de dicha publicación tanto para las y los federados como para las terceras personas y entidades.

66. artikulua.– Kirol federazioen estatutu egoitza.

Artículo 66.– Domicilio estatutario de las federaciones deportivas.

1.– Euskadiko federazioen estatutuek Euskal Autonomia Erkidegoan ezarriko dute egoitza soziala, eta lurraldeko federazioen estatutuek, berriz, dagokion lurralde historikoan ezarriko dute.

1.– Los estatutos de las federaciones vascas fijarán su domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los estatutos de las federaciones territoriales lo fijarán en el de su respectivo territorio histórico.

2.– Posta kutxatilak eta helbide elektronikoak ez dira onartuko estatutu egoitza sozial gisa.

2.– No se admitirán como domicilio social estatutario los apartados de correos ni las direcciones electrónicas.

3.– Ez da onartuko federazioen egoitza soziala aldatzea federazio bateko lehendakari hautetsia inguruan bizi izateagatik.

3.– No se admitirá la modificación del domicilio social de las federaciones como consecuencia de la vecindad del presidente electo de una federación.

67. artikulua.– Kirol federazioen estatutu izena.

Artículo 67.– Denominación estatutaria de las federaciones deportivas.

1.– Euskadiko eta lurraldeko kirol federazioa izendapena Dekretu honetan halaxe izendatzen diren erakundeei baino ez zaie emango, ondorio guztietarako. Ez da onartuko hirugarren pertsonek akatsak edo nahasmena sor dezaketen izenak erabiltzea.

1.– La denominación de federaciones deportivas vascas y territoriales queda reservada, a todos los efectos, a las entidades que se regulan en este Decreto. No será admisible la utilización por terceras personas de denominaciones que induzcan a error o confusión con aquellas.

2.– Kirol federazioen izenak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egon beharko du idatzita.

2.– La denominación de las federaciones deportivas deberá estar redactada en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

68. artikulua.– Kirol federazioen gutxieneko arautegiak.

Artículo 68.– Reglamentos mínimos de las federaciones deportivas.

Kirol federazioek honako hauek arautu behar dituzte, gutxienez:

Las federaciones deportivas deberán reglamentar, como mínimo:

a) Lehiaketa ofizialak antolatzeko eta garatzeko erregimena.

a) El régimen de organización y desarrollo de las competiciones oficiales.

b) Diziplina erregimena.

b) El régimen disciplinario.

c) Hauteskunde erregimena.

c) El régimen electoral.

d) Auziak judizioz kanpo ebazteko erregimena.

d) El régimen de resolución extrajudicial de conflictos.

e) Lizentzien erregimena, Euskadiko federazioen kasuan.

e) El régimen de licencias, en el caso de las federaciones vascas.

69. artikulua.– Arautegien administrazio onarpena, erregistratzea eta indarraldia.

Artículo 69.– Aprobación administrativa, inscripción registral y vigencia de los reglamentos.

1.– Euskadiko federazioen arautegiak kiroletan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari aurkeztuko zaizkio, onar ditzan, hirurogei egun naturaleko epean, federazioko batzar nagusian onartzen diren unetik zenbatzen hasita.

1.– Los reglamentos de las federaciones vascas se presentarán para su aprobación en la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de deportes en el plazo de sesenta días a partir de su aprobación por la asamblea general.

2.– Lurraldeko federazioen arautegiak Foru Aldundiko dagokion organoari onar ditzan aurkeztuko zaizkio, hirurogei eguneko epean, federazioko batzar nagusian onartzen diren unetik zenbatzen hasita.

2.– Los reglamentos de las federaciones territoriales se presentarán para su aprobación en el órgano de la correspondiente Diputación Foral en el plazo de sesenta días a partir de su aprobación por la asamblea general federativa.

3.– Arautegi horiek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu beharko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroak eskatzen duen euskarri informatikoan.

3.– Dichos reglamentos deberán presentarse en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el soporte informático que sea requerido por el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

4.– Eskumena duen organoak arautegien administrazio onarpena emango du bi hilabeteko epean, eskaera erregistroan sartzen den unetik zenbatzen hasita.

4.– El órgano competente procederá a la aprobación administrativa de los reglamentos en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

5.– Euskadiko eta lurraldeko federazioen arautegiak nahiz horien aldaketak Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuko dira, behin administrazioaren aldetik onartu direnean.

5.– Los reglamentos de las federaciones territoriales y de las federaciones vascas, así como sus modificaciones, una vez aprobados administrativamente, se inscribirán en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

6.– Federazio estatutuak indarrean sartzeko, onartu egin beharko dira eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratu beharko dira. Arautegi horiek erregistratzen diren unetik egongo dira indarrean, bai federatuentzat, bai hirugarren pertsona eta erakundeentzat. Administrazio onarpena eman bitartean, federazioko arautegiak inongo eraginkortasunik gabeko proiektuak dira.

6.– La vigencia de los reglamentos federativos está condicionada a su aprobación y posterior inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco. Dichos reglamentos producirán efectos desde dicha inscripción tanto para las y los federados como para terceras personas y entidades. Hasta su aprobación administrativa los reglamentos federativos constituyen meros proyectos sin eficacia alguna.

70. artikulua.– Estatutuak eta arautegiak onartzea eta aldatzea.

Artículo 70.– Aprobación y modificación de estatutos y reglamentos.

1.– Estatutuak onartu eta aldatu ahal izateko, beharrezkoa da horretarako deitutako Batzar Nagusira bertaratzen diren kideen bi herenek horren aldeko botoa ematea.

1.– Para la aprobación y modificación de los estatutos será preciso el voto favorable de los 2/3 de los asistentes a la asamblea general convocada al efecto.

2.– Arautegiak onartu eta aldatu ahal izateko, beharrezkoa da horretarako deitutako batzar nagusira bertaratzen diren kideen gehiengoak horren aldeko botoa ematea.

2.– Para la aprobación y modificación de los reglamentos será preciso el voto favorable de la mayoría de los asistentes a la asamblea general convocada al efecto.

71. artikulua.– Federazioaren zirkularrak.

Artículo 71.– Circulares federativas.

1.– Federazioaren zirkularrak estatutuen eta arautegien indarraldia, ezarpena, interpretazioa nahiz federazioari dagozkion bestelako gaiak ezagutarazteko erabiliko dira, baina ez dute berezko arau izaerarik izango.

1.– Las circulares federativas servirán para notificar e informar sobre la vigencia, aplicación o interpretación de estatutos y reglamentos, o sobre otras cuestiones federativas, pero no podrán tener naturaleza normativa propia.

2.– Federazioaren zirkularrek ez dute aldez aurretik administrazio onarpenik izan behar.

2.– Las circulares federativas no precisarán de aprobación administrativa previa.

72. artikulua.– Autonomia Erkidegoaz gaindiko kirol federazioen estatutuak eta arautegiak.

Artículo 72.– Estatutos y reglamentos de federaciones deportivas supraautonómicas.

1.– Lurralde eremu handiagoko kirol federazioen estatutuak eta arautegiak Euskadiko federazioei eta horietako kideei aplika dakizkieke soilik baldin eta haietako kide badira, eta erkidegoaz gaindiko kirol federazioek eskumena duten gaien inguruan baino ez. Kasu horietan, Euskadiko kirol federazioek arau horiek itzuli eta behar adina zabaldu beharko dituzte, Euskadiko talde federatuek behar bezala ezagut ditzaten.

1.– Los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas de ámbito territorial superior sólo son directamente aplicables a las federaciones vascas y a sus miembros cuando las mismas se integren en aquellas y respecto a las materias que son competencia de aquellas federaciones deportivas supraautonómicas. En tal caso, las federaciones deportivas vascas deberán traducir y divulgar suficientemente dichas normas para un efectivo conocimiento por los colectivos federados vascos.

2.– Erkidegoez gaindiko kirol federazioen gainerako arautegiak ez zaizkie zuzenean aplikatuko Euskadiko federazioei eta horietako kideei. Euskadiko federazioen antolamenduan sartu ahal izateko, federazioaren eta administrazioaren onarpena beharko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratzea beharrezkoa izango da.

2.– Los demás reglamentos de las federaciones deportivas supraautonómicas no serán directamente aplicables a las federaciones vascas y a sus miembros. Su incorporación al ordenamiento federativo vasco precisará la correspondiente aprobación federativa y administrativa e inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

3.– Erkidegoaz gaindiko kirol federazioen arautegiak ezin izango dira era osagarrian aplikatu Euskadiko eta lurraldeko kirol federazioetan. Hala ere, Euskadiko federazioek arau horiek era osagarrian aplikatu ahal izango dituzte, baldin eta euren arautegietan berariaz hala ezartzen bada, federatuei arau horiek egoki itzulita eskaintzen bazaizkie eta behar bezala ezagutarazten badira.

3.– Los reglamentos de las federaciones deportivas supraautonómicas no resultarán de aplicación supletoria en las federaciones deportivas vascas y territoriales. No obstante lo anterior, las federaciones vascas sí podrán aplicar supletoriamente dichas normas siempre que exista expresa remisión en sus reglamentos, sus federados y federadas dispongan de aquellas normas adecuadamente traducidas y se encuentren suficientemente difundidas.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
ERREGIMEN ORGANIKOA
RÉGIMEN ORGÁNICO
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

73. artikulua.– Gutxieneko antolamendua.

Artículo 73.– Organización mínima.

1.– Euskadiko kirol federazioetan honako organo hauek egongo dira, gutxienez:

1.– En las federaciones deportivas del País Vasco existirán, como mínimo, los órganos siguientes:

a) Gobernu organoa, hots, Batzar Nagusia.

a) Un órgano de gobierno, denominado Asamblea General.

b) Administrazio organoa. Lurraldeko federazioetan pertsona bakarra izan daiteke, eta ordezkaritza organoarekin edo kide anitzeko organoarekin bat etorri; kasu horretan, Zuzendaritza Batzordea deituko zaio.

b) Un órgano de administración, que en las federaciones territoriales podrá ser de carácter unipersonal y coincidente con el órgano de representación, o colegiado, en cuyo caso se denominará Junta Directiva.

c) Ordezkaritza organoa. Titularra federazioko lehendakaria izango da.

c) Un órgano de representación cuyo titular será el Presidente o Presidenta de la federación.

2.– Halaber, Euskadiko kirol federazio guztiek federazioaren kirol zuzendaritzaz eta zuzendaritza teknikoaz arduratzen den organoa behar dute. Dagokion babes administrazioak horretarako baimentzen dituen kirol federazioek baino ezin izango dute betebehar hori bete gabe utzi, eta salbuespenetan, betiere.

2.– Asimismo, todas las federaciones deportivas del País Vasco deberán contar con un órgano que asuma la dirección técnico-deportiva de la federación. Sólo se exceptuarán de esta obligación aquellas federaciones deportivas que sean autorizadas por la Administración de tutela correspondiente atendiendo a razones excepcionales.

3.– Kirol federazio bakoitzean beharrezkotzat jotzen diren batzordeak eta gainerako organo osagarriak era daitezke, bai kirol jardueraren sektore bat garatzeko, bai federazioko kide diren taldeen edo estamentuen funtzionamendurako.

3.– En cada federación deportiva podrán constituirse cuantos comités y demás órganos complementarios se consideren oportunos, tanto aquellos que respondan al desarrollo de un sector de la actividad deportiva, como los que atiendan al funcionamiento de colectivos o estamentos integrantes de la correspondiente federación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BATZAR NAGUSIA
ASAMBLEA GENERAL

74. artikulua.– Batzar Nagusiaren funtzioak.

Artículo 74.– Funciones de la Asamblea General.

Batzar Nagusia federazioen gobernu organo nagusia da, eta honako funtzio hauek bete behar ditu, gutxienez:

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de las federaciones y tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

a) Lehendakaria, eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordea aukeratzea.

a) Elegir Presidente o Presidenta y, en su caso, Junta Directiva.

b) Federazioko kontuak eta aurrekontuak onartzea.

b) Aprobar las cuentas y presupuestos de la federación.

c) Federazioa desegin dadin erabakitzea.

c) Acordar la disolución de la federación.

d) Lehendakariaren aurkako eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordearen aurkako zentsura mozioa onartzea.

d) Aprobar la moción de censura a la o el Presidente y, en su caso, a la Junta Directiva.

e) Lehiaketa ofizialen egutegia onartzea.

e) Aprobar el calendario de competiciones oficiales.

f) Federazioaren jarduera plana onartzea.

f) Aprobar el plan de actuación de la federación.

g) Federazioaren estatutuak eta arautegiak onartzea eta aldatzea.

g) Aprobar y modificar los estatutos y reglamentos federativos.

h) Ondasun higiezinak izatea, besterentzea eta zergapetzea; maileguak adostea; eta zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak jaulkitzea.

h) Disponer, enajenar y gravar bienes inmuebles, concertar préstamos y emitir títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

i) Eragin handia izateagatik, Batzar Nagusian onar dadin eskatzen duen guztia.

i) Todas aquellas que precisen, por su gran trascendencia, la aprobación de la Asamblea General.

75. artikulua.– Hauteskunde prozesua gauzatzeko aldia.

Artículo 75.– Periodo de realización del proceso electoral.

1.– Batzar Nagusia lau urtean behin aukeratuko da, boto librea, zuzena, berdina eta sekretua oinarri hartuta, eta dagokion kirol modalitateko Joko Olinpikoak egiten diren urteetan.

1.– La Asamblea General será elegida cada cuatro años mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, coincidiendo con los años de celebración de los Juegos Olímpicos de su modalidad deportiva.

2.– Joko Olinpikoetan parte hartzen ez duten modalitateei dagozkien federazioetako hauteskundeak udako Joko Olinpikoak egiten diren urteetan egingo dira.

2.– Las federaciones correspondientes a modalidades no olímpicas celebrarán elecciones coincidiendo con los años de celebración de los Juegos Olímpicos de verano.

3.– Salbuespen gisa, eta administrazioak berariaz hala baimenduta, hauteskunde prozesuak aurreratu edo atzeratu egin daitezke, baldin eta hauteskundeak hasteko ezarrita zegoen datan ezinezkoa bada. Berariazko baimena izateko, dagokien federazioei eta administrazio organoei entzunaldia egingo zaie.

3.– Excepcionalmente, y previa autorización administrativa expresa, el inicio de los procesos electorales podrá retrasarse o adelantarse, cuando en las fechas del inicio previsto no resulte posible. Para el otorgamiento de la autorización expresa será preciso dar trámite de audiencia a las federaciones afectadas y a los órganos administrativos correspondientes.

76. artikulua.– Batzarraren osaketa orokorra.

Artículo 76.– Composición general de la Asamblea.

1.– Kirol federazioetako Batzar Nagusia honako hauek osatuko dute, hasiera batean:

1.– La Asamblea General de las federaciones deportivas estará integrada, en principio, en los siguientes términos:

a) Lurraldeko federazioetan, estamentuen ordezkariek osatuko dute Batzar Nagusia, aurretik hauteskunde prozesua burututa.

a) En las federaciones territoriales, la Asamblea General estará integrada por las y los representantes de sus estamentos, previo proceso electoral.

b) Euskadiko federazioetan, lurraldeko federazioetako estamentuen ordezkariek osatuko dute Batzar Nagusia, aldez aurretik lurraldeko federazioetako batzarretan hauteskunde prozesua burututa.

b) En las federaciones vascas, la Asamblea General estará integrada por las y los representantes de los estamentos de las federaciones territoriales, previo proceso de elección en el seno de las asambleas de las federaciones territoriales.

2.– Batzar Nagusiko kide ez diren Zuzendaritza Batzordeko kideak Batzar Nagusira bertara daitezke, eta ahotsa izango dute, baina botorik ez.

2.– Las y los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General podrán asistir a ésta con voz pero sin voto.

77. artikulua.– Estamentuen ordezkarien ehunekoak.

Artículo 77.– Porcentajes de representación de los estamentos.

1.– Lurraldeko eta Euskadiko federazioetako Batzar Nagusian honako proportzio honetan egongo dira kluben, kirol elkarteen, kirolarien, teknikarien eta epaileen estamentuen ordezkariak:

1.– La Asamblea General de las federaciones territoriales y vascas estará integrada por representantes de los estamentos de clubes, agrupaciones deportivas, deportistas, técnicos y jueces en la siguiente proporción:

a) Kluben eta kirol elkarte atxikien estamentuaren ordezkariak batzarreko kide guztien % 70 eta % 90 bitartean ezarritako ehunekoan egongo dira.

a) Una representación para el estamento de clubes y agrupaciones deportivas adscritas fijada entre el 70% y el 90% del total de miembros de la asamblea.

b) Kirolarien estamentuaren ordezkariak batzarreko kide guztien % 5 eta % 15 bitartean ezarritako ehunekoan egongo dira.

b) Una representación para el estamento de deportistas fijada entre el 5% y el 15% del total de miembros de la asamblea.

c) Teknikarien eta epaileen estamentuen ordezkariak batzarreko kideen % 5 eta % 15 bitartean ezarritako ehunekoan egongo dira.

c) Una representación para los estamentos de técnicos y técnicas y de jueces y juezas fijada entre el 5% y el 15% de los miembros de la asamblea.

2.– Estatutuetan finkatuko da estamentu bakoitzari dagokion proportzio zehatza.

2.– Estatutariamente se fijará la proporción concreta que corresponda a cada estamento.

3.– Kirolari federatu gehienak klubetan edo kirol elkarteetan ez dauden kirol federazioen kasuan, kirolarien ordezkaritza % 60raino handituko da, gutxienez. Kluben eta kirol elkarteen estamentuaren ordezkaritza

3.– En las federaciones deportivas en las que la mayoría de las y los deportistas federados no estén integrados en clubes o agrupaciones deportivas, la representación de los mismos se incrementará hasta un 60%, como mínimo. La representación del estamento de clubes y agrupaciones deportivas quedará fijada, como mínimo, en un 20% de la Asamblea General.

% 20 izango da, gutxienez, Batzar Nagusian.

4.– Los otros colectivos previstos en el artículo 15.1 de la Ley 14/1998 podrán ostentar representación en la Asamblea General en los términos que determinen los estatutos federativos.

4.– 14/1998 Legeko 15.1. artikuluan jasota dauden beste taldeek federazio estatutuetan zehazten den ordezkaritza izango dute Batzar Nagusian.

Artículo 78.– Inexistencia de estamentos.

78. artikulua.– Estamenturik ez egotea.

Si en una federación no existiese un determinado estamento, los demás estamentos podrán incrementar proporcionalmente su representación en la Asamblea General.

Baldin eta federazio batean jakineko estamentu bat ez badago, gainerako estamentuek proportzioan handituko dute Batzar Nagusian duten ordezkaritza.

Artículo 79.– Elección de representantes de estamentos.

79. artikulua.– Estamentuen ordezkariak aukeratzea.

1.– Las y los representantes del estamento de clubes y agrupaciones deportivas en la Asamblea General territorial se elegirán por y entre la representación de los clubes y agrupaciones que, figurando inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco y adscritas a la federación correspondiente, hayan realizado actividad deportiva significativa durante la temporada de celebración de las elecciones y que la hayan tenido en la temporada anterior. Reglamentariamente se establecerán los criterios para determinar qué se entiende por actividad deportiva significativa. En todo caso, el cumplimiento de este requisito requerirá la posesión de un número mínimo de licencias de deportistas en activo, número que será fijado por cada federación con arreglo a los criterios que se determinen reglamentariamente.

1.– Lurraldeko Batzar Nagusian klub eta kirol elkarteek dituzten ordezkariak aukeratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuta dauden eta dagokion federazioko kide diren kluben eta kirol elkarteen ordezkariak hartuko dira aintzat, baldin eta klub eta kirol elkarte horiek kirol jarduera esanguratsua izan badute hauteskundeak egin diren denboraldian nahiz aurrekoan, betiere. Kirol jarduera esanguratsutzat zer jotzen den erabakitzeko, arautegi bidez zehaztuko dira hartarako irizpideak. Nolanahi ere, baldintza hori betetzeko jardunean diren kirolarien gutxieneko lizentzia kopurua izatea eskatuko da. Kopuru hori federazio bakoitzak zehaztuko du, arautegietan zehaztuko diren irizpideekin bat.

2.– Los estatutos podrán fijar mediante escala el número de votos que corresponde emitir a cada club o agrupación deportiva atendiéndose al número de personas federadas en la modalidad deportiva de que se trate.

2.– Estatutuek eskala bidez zehaztuko dute klub edo kirol elkarte bakoitzari ematea dagokion boto kopurua, dagokion kirol modalitatean federatuta dauden pertsona kopurua oinarri hartuta.

3.– Las y los representantes del estamento de los deportistas en la Asamblea General territorial se elegirán entre deportistas mayores de dieciocho años que tengan licencia en vigor para la temporada de celebración de las elecciones y que la hayan tenido también en la temporada inmediatamente anterior. Dicha representación será elegida por las y los deportistas mayores de dieciséis años que cumplan las condiciones antes señaladas.

3.– Batzar Nagusian kirolarien estamentua ordezkatzen duten pertsonak hemezortzi urtetik gorako kirolariak izango dira, hauteskundeak egingo diren denboraldirako lizentzia indarrean dutenak, eta aurreko denboraldian ere lizentzia indarrean izan dutenak. Lehen azaldutako baldintzak betetzen dituzten hamasei urtetik gorako kirolariek aukeratuko dituzte ordezkariok.

4.– Las y los representantes de los estamentos de técnicos y técnicas y de jueces y juezas se elegirán por y entre quienes tengan licencia en vigor para la temporada de celebración de las elecciones y la hayan tenido también en la temporada inmediatamente anterior, cualquiera que sea la categoría de la licencia.

4.– Teknikarien eta epaileen estamentua ordezkatzen duten pertsonek hauteskundeak egingo diren denboraldirako lizentzia indarrean izan behar dute, eta aurreko denboraldian ere lizentzia indarrean izan behar zuten, lizentziaren kategoria edozein izanik ere.

5.– Los estatutos de las federaciones territoriales podrán añadir otros requisitos, siempre que los mismos no impliquen discriminación alguna y se encuentren justificados en razón de las peculiaridades de la modalidad deportiva que practiquen.

5.– Lurraldeko federazioen estatutuetan beste hainbat baldintza gehitu ahal izango da, baldin eta gehitutako baldintzak ez badute bereizkeriarik sortzen eta justifikatuta badaude, dagokien kirol modalitatearen berezitasunak direla medio.

Artículo 80.– Representantes de cada federación territorial en la federación vasca.

80. artikulua.– Lurraldeko federazioen ordezkariak Euskadiko federazioan.

Para conformar la asamblea general de la federación vasca, se atribuirá a cada federación territorial un número de representantes proporcional al número de miembros que tengan adscritos o adscritas por cada estamento en relación con el total de las y los censados en la federación vasca.

Euskadiko federazioko Batzar Nagusia eratzerakoan, lurraldeko federazio bakoitzari ordezkari kopuru bat egokitzeko, lurraldeko federazioek estamentu bakoitzean dituzten kideen kopurua Euskadiko federazioan dauden kide guztien kopuruarekin alderatuko da, eta kopuru proportzionala emango zaie.

Artículo 81.– Inexistencia de federaciones territoriales.

81. artikulua.– Lurraldeko federaziorik ez egotea.

En el supuesto de que se hubiese constituido una federación vasca únicamente por clubes o agrupaciones deportivas se estará, en cuanto a la elección de su Asamblea General, a lo dispuesto para las federaciones territoriales.

Euskadiko federazio bat klubek eta kirol elkarteek osatzen badute soilik, Batzar Nagusia lurraldeko federazioetarako zehaztuta dagoenaren arabera aukeratuko da.

Artículo 82.– Sesiones ordinarias y extraordinarias.

82. artikulua.– Ohiko eta ohiz kanpoko bilerak.

1.– Las asambleas generales de las federaciones vascas y territoriales se reúnen en sesiones ordinarias o extraordinarias.

1.– Euskadiko eta lurraldeko batzar nagusiak ohiko eta ohiz kanpoko bileretan biltzen dira.

2.– La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, dentro del primer semestre del año para la aprobación del estado de cuentas y presupuesto. El calendario oficial deberá ser aprobado antes del inicio de la temporada.

2.– Batzar Nagusiaren ohiko bilera urtean behin egingo da gutxienez, urteko lehen sei hilabeteetan, kontuen eta aurrekontuen egoera onartzeko. Egutegi ofiziala denboraldia hasi baino lehen onartu beharko da.

3.– La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria para tratar los siguientes asuntos:

3.– Batzar Nagusia ohiz kanpoko saioan bilduko da honako gai hauek jorratzeko:

a) Celebración de elecciones.

a) Hauteskundeak egitea.

b) Moción de censura.

b) Zentsura mozioa.

c) Aprobación de estatutos y reglamentos.

c) Estatutuak eta arautegiak onartzea.

d) Disolución de la federación.

d) Federazioa desegitea.

Artículo 83.– Convocatoria.

83. artikulua.– Deialdia.

1.– La convocatoria de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias corresponde a la Presidencia de la federación de oficio, a petición de la Junta Directiva o, al menos, del 5% de componentes de la Asamblea General. Si ello no fuera posible, la Presidencia no cumpliera con su obligación de convocar la Asamblea General, la Junta Directiva o un colectivo de miembros de la asamblea que represente, al menos, al 5% de sus componentes podrán realizar la convocatoria.

1.– Ohiko eta ohiz kanpoko batzar nagusia biltzeko deia egitea federazioko Lehendakaritzari dagokio ofizioz; bestela, Zuzendaritza Batzordeak hala eskatzen duenean edota Batzar Nagusiko kideen % 5ek, gutxienez, eskatzen duenean deituko da. Hori ez bada posible, eta Lehendakaritzak ez badu betetzen Batzar Nagusia biltzeko deia egiteko betebeharra, Zuzendaritza Batzordeak edota Batzar Nagusiko kideen % 5, gutxienez, ordezkatzen dituen kide talde batek deialdia egin ahal izango dute.

2.– En defecto de previsión estatutaria, el Presidente o Presidenta deberá convocar a la Asamblea General dentro de los quince días naturales siguientes a la petición.

2.– Estatutuetan besterik jasota egon ezean, eskaera egin eta hamabost egun naturaleko epean deituko du lehendakariak Batzar Nagusia biltzeko.

Artículo 84.– Orden del Día.

84. artikulua.– Gai zerrenda.

Las y los miembros de la Asamblea General podrán solicitar del Presidente o Presidenta la inclusión en el orden del día de aquellos asuntos que consideren de interés, conforme al procedimiento estatutario o reglamentario que se determine.

Batzar Nagusiko kideek lehendakariari eskatu ahal izango diote haien ustez interesekoak diren gaiak gai zerrendan sar daitezen, estatutuetan edo arautegietan zehaztuta dagoen prozedurarekin bat, betiere.

Artículo 85.– Constitución.

85. artikulua.– Eratzea.

La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurra la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria bastará con la concurrencia de cualquier número de asistentes.

Batzar Nagusia, ohikoa nahiz ohiz kanpokoa, balioz eratuta geratuko da lehen deialdira kideen erdia eta bat bertaratzen direnean. Bigarren deialdian, bertaratutakoen edozein kopuru aski izango da.

Artículo 86.– Prohibición de delegación de voto.

86. artikulua.– Botoa eskuordetzeko debekua.

No se admitirá la delegación de voto en el seno de la Asamblea General.

Batzar Nagusian ez da onartuko botoa eskuordetzea.

Artículo 87.– Iniciación del proceso electoral.

87. artikulua.– Hauteskunde prozesuaren hasiera.

1.– Antes de que transcurran los cuatro años desde la elección de la Asamblea General, el órgano de administración de la federación procederá a convocar una reunión de la Junta Electoral para que dé inicio al proceso electoral.

1.– Batzar Nagusia aukeratzen denetik lau urte igaro baino lehen, federazioko administrazio organoak Hauteskunde Batzordeari deituko dio bil dadin, hauteskunde prozesuari hasiera eman diezaion.

2.– No siendo ello posible, cualquier colectivo de miembros de la Asamblea General de la federación que represente al menos un 5% del total de componentes de la misma, podrá convocar a la Junta Electoral.

CAPÍTULO III
JUNTA DIRECTIVA

2.– Ezinezkoa izatekotan, federazioko Batzar Nagusiko kide guztien % 5a ordezkatzen duen edozein kide taldek Hauteskunde Batzordeari deitu ahal izango dio.

Artículo 88.– Órgano de administración.

III. KAPITULUA
ZUZENDARITZA BATZORDEA

88. artikulua.– Administrazio organoa.

La Junta Directiva es el órgano de administración de la federación, salvo que, por previsión estatutaria, el Presidente o Presidenta haya asumido todas las funciones de administración de la federación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 del presente Decreto.

Zuzendaritza Batzordea federazioko administrazio organoa da, estatutuetan hala jasota egoteagatik lehendakariak —Dekretu honetako 73. artikuluan jasota dagoenarekin bat— federazioko administrazio funtzio guztiak bere gain hartu baditu izan ezik.

Artículo 89.– Funciones.

89. artikulua.– Funtzioak.

La Junta Directiva tendrá encomendadas las funciones de gestión administrativa y económica de los asuntos federativos, funciones que deberá desarrollar conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General.

Zuzendaritza Batzordeak federazioko gaien kudeaketa administratiboko eta ekonomikoko funtzioen ardura izango du, eta horiek Batzar Nagusiaren irizpideen arabera bete beharko ditu.

Artículo 90.– Composición.

90. artikulua.– Osaketa.

1.– La Junta Directiva contará con un número impar de miembros.

1.– Zuzendaritza Batzordeen kide kopurua bakoitia izango da.

2.– Formarán parte de la Junta Directiva de la federación vasca, como miembros de pleno derecho, las y los presidentes de las federaciones territoriales de la misma modalidad deportiva.

2.– Euskadiko federazioko Zuzendaritza Batzordeko eskubide osoko kide izango dira kirol modalitate bereko lurraldeko federazioetako lehendakariak.

3.– En el seno de la Junta Directiva habrá un vicepresidente o vicepresidenta que asumirá las funciones de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad de su titular.

3.– Zuzendaritza Batzordean lehendakariordea egongo da, eta horrek bere gain hartuko ditu Lehendakaritzaren funtzioak kargua hutsik dagoenean, titularra ez dagoenean edota titularra gaixorik dagoenean.

Artículo 91.– Elección.

91. artikulua.– Aukeratzea.

1.– Salvo previsión estatutaria que admita su elección directa por el Presidente, las o los miembros de la Junta Directiva se elegirán cada cuatro años, una vez renovada la Asamblea General, por mayoría de votos, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, emitidos por los miembros de la asamblea, de acuerdo con el procedimiento previsto en los estatutos. No procederá la votación en los supuestos de candidatura única.

1.– Estatutuetan, lehendakariak zuzenean aukeratu ahal izatea onartuta dagoenean izan ezik, Zuzendaritza Batzordeko kideak lau urtean behin aukeratuko dira, behin Batzar Nagusia berritutakoan. Botoen gehiengoa behar izango da, eta batzarreko kideen boto libreak, berdinak, zuzenak eta sekretuak erabiliko dira, estatutuetan jasota dagoen prozedurarekin bat. Hautagai bakarra egonez gero, ez da bozketarik egingo.

2.– Los estatutos o reglamentos recogerán el número máximo de mandatos de las y los presidentes y miembros de la Junta Directiva.

2.– Estatutuetan edo arautegietan lehendakarien eta Zuzendaritza Batzordeko kideen gehieneko agintaldi kopurua zehaztuta egongo da.

Artículo 92.– Convocatoria.

92. artikulua.– Deialdia.

1.– Corresponderá a la o el Presidente de la federación o, en su defecto, al 25% de miembros de la Junta Directiva, la convocatoria de las sesiones de la misma.

1.– Federazioko lehendakariari, edota, hori ez egotekotan, Zuzendaritza Batzordeko kideen % 25i, egokituko zaio federazioko bileretara deitzea.

2.– La convocatoria se acompañará del orden del día donde figuren los asuntos a tratar y de la documentación relativa a los mismos.

2.– Deialdiarekin batera gai zerrenda aurkeztu beharko da, eta hor jorratu behar diren gaiak eta horien gaineko dokumentazioa adierazi beharko dira.

3.– Será notificada a las y los miembros de la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto al efecto por los estatutos o reglamentos de la federación y, en todo caso, con al menos dos días de antelación, salvo supuestos de urgencia debidamente justificados.

3.– Gai zerrenda hori Zuzendaritza Batzordeko kideei jakinarazi egingo zaie, federazioaren estatutuetan edo arautegietan horren harira zehazten denaren arabera, eta, nolanahi ere, bilera egin baino gutxienez bi egun lehenago, behar bezala justifikatutako premiazkotasuna dagoenetan salbu.

Artículo 93.– Constitución ordinaria.

93. artikulua.– Eraketa arrunta.

1.– La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros y, en segunda convocatoria, cuando concurran al menos un 25% de sus miembros, y, en todo caso, la o el Presidente de la federación o el vicepresidente o vicepresidenta.

1.– Zuzendaritza Batzordea balioz eratuta geratuko da lehen deialdira kideen erdia eta bat bertaratzen direnean, eta, bigarren deialdira gutxienez kideen % 25 bertaratzen direnean. Nolanahi ere, federazioko lehendakariak edo lehendakariordeak ere bertaratu behar du.

2.– El Presidente o Presidenta de la federación o, en su ausencia, el vicepresidente o vicepresidenta, presidirá las sesiones de la Junta Directiva y dirigirá y coordinará su actuación.

2.– Federazioko lehendakaria, edo, hori egon ezean, lehendakariordea, Zuzendaritza Batzordeko bileretako buru izango da, eta horren jarduera zuzendu eta koordinatu egingo ditu.

Artículo 94.– Junta Directiva Universal.

94. artikulua.– Zuzendaritza Batzorde Unibertsala.

Se entenderá válidamente constituida la Junta Directiva, aunque no existiese convocatoria previa, si concurren todos sus miembros y así lo acuerdan por unanimidad.

Zuzendaritza Batzordea balioz eratu dela ulertuko da baldin kide guztiak bertaratzen badira eta hori erabakitzen badute, nahiz eta aurretiko deialdirik ez egon.

Artículo 95.– Adopción de decisiones urgentes.

95. artikulua.– Premiazko erabakiak hartzea.

Siempre que lo acepten expresamente todos sus miembros, la Junta Directiva podrá adoptar sus acuerdos mediante correo electrónico, fax, videoconferencia y medios técnicos análogos. En estos supuestos, el acta correspondiente se redactará acompañando de los justificantes de los fax, correos electrónicos y soportes correspondientes.

Betiere kide guztiek berariaz onartzen dutenean, Zuzendaritza Batzordeak posta elektronikoz, faxez, bideokonferentziaz eta antzeko baliabide teknikoak baliatuz hartu ahal izango ditu bere erabakiak. Kasu horietan, dagokion aktarekin batera faxaren, mezu elektronikoen eta dagozkien euskarrien ziurtagiriak ere aurkeztu beharko dira.

Artículo 96.– Delegación de funciones.

96. artikulua.– Funtzioak eskuordetzea.

1.– La Junta Directiva podrá delegar todas o algunas de sus funciones en una Comisión Ejecutiva designada en su seno. En la Comisión Ejecutiva de las federaciones vascas deberán estar presentes, si así lo desean, las y los presidentes de las federaciones territoriales.

1.– Bere baitan izendatutako Batzorde Betearazleari funtzio guztiak edo funtzioetako batzuk eskuordetu ahal izango dizkio Zuzendaritza Batzordeak. Euskadiko federazioetako Batzorde Betearazlean lurraldeko federazioetako lehendakariek egon beharko dute, hala nahi badute.

2.– Los estatutos o reglamentos deberán prever las funciones que podrán ser objeto de delegación y el régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos para la citada comisión.

2.– Estatutuetan edo arautegietan jaso beharko dira eskuorde litezkeen funtzioak, bai eta batzorde horretarako funtzionamendu erregimena eta erabakiak hartzeko erregimena ere.

Artículo 97.– Cese de la Junta Directiva.

97. artikulua.– Zuzendaritza Batzordeak kargua uztea.

1.– La Junta Directiva, incluido el Presidente o Presidenta, cesará por alguna de las siguientes causas:

1.– Zuzendaritza Batzordeak, lehendakariak barne, honako arrazoi hauetako bat gertatzen denean utziko du kargua:

a) Dimisión o fallecimiento de más del 50% de sus miembros.

a) Kideen % 50 baino gehiago hiltzea, edo horiek dimisioa aurkeztea.

b) Aprobación de la moción de censura prevista en el artículo siguiente.

b) Hurrengo artikuluan zehaztuko den zentsura mozioa onartzea.

c) Inhabilitación o incapacitación de más del 50% de sus miembros.

c) Kideen % 50 baino gehiago gaitasunik gabe uztea edo ezgaitzea.

d) Por las demás causas previstas en los estatutos.

d) Estatutuetan jasotako gainerako kausak.

2.– Las y los miembros de la Junta Directiva cesarán individualmente por causas idénticas a las señaladas en los apartados a), c), y d) del punto anterior.

2.– Zuzendaritza Batzordeko kideek banaka utziko dute kargua, baldin aurreko puntuko a), c) eta d) ataletan zehaztu diren kausa berak gertatzen bazaizkie.

3.– En el supuesto de cese del Presidente o Presidenta le sustituirá el vicepresidente o vicepresidenta. Si ello no fuera posible, los estatutos podrán autorizar a la Junta Directiva para elegir de entre sus miembros una o un nuevo Presidente.

3.– Lehendakariak kargua uzten badu, lehendakariordea jarriko da haren ordez. Hori ez bada posible, estatutuetan baimendu ahal izango da Zuzendaritza Batzordeak kideen artean lehendakari berria aukera dezan.

4.– En el supuesto de cese individual del resto de miembros de la Junta Directiva, los estatutos podrán autorizar su sustitución mediante la elección por los restantes miembros de la Junta Directiva.

4.– Zuzendaritza Batzordeko gainerako kideek banaka uzten badute kargua, estatutuetan baimendu ahal izango da haiek ordeztea, Zuzendaritza Batzordeko gainerako kideek ordezkariak aukeratuta.

5.– En los casos contemplados en los números 3 y 4 de este artículo, la elección deberá ratificarse en la primera reunión que celebre la Asamblea General.

5.– Artikulu honetako 3. eta 4. zenbakietan jasota dauden kasuetarako, aukeraketa berretsi egin beharko da Batzorde Nagusiak egiten duen lehen bileran.

Artículo 98.– Moción de censura de la Junta Directiva.

98. artikulua.– Zuzendaritza Batzordearen aurkako zentsura mozioa.

1.– La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la Junta Directiva mediante la aprobación de una moción de censura que deberá ser respaldada por la mayoría absoluta de miembros asistentes a la Asamblea General en una sesión convocada al efecto.

1.– Batzar Nagusiak erantzukizuna eskatu ahal izango dio Zuzendaritza Batzordeari. Horretarako, zentsura mozioa onartu beharko du, Batzar Nagusira bertaratzen diren kideen gehiengo osoz, helburu horrekin deitzen den bileran.

2.– La aprobación de la moción de censura causará el cese de las y los miembros de la Junta Directiva, incluido el Presidente o Presidenta de la federación.

2.– Zentsura mozioa onartzen denean, Zuzendaritza Batzordeko kideek kargua utzi beharko dute, federazioko lehendakariak barne.

3.– Los estatutos podrán regular la posibilidad de destitución de la Junta Directiva, y de nombramiento de nueva Junta Directiva, mediante la aprobación de moción de censura. La moción de censura podrá incluir la propuesta de elección de nueva Junta Directiva. El mandato de los nuevos cargos electos será hasta completar el mandato anterior.

3.– Estatutuetan arautu ahal izango da Zuzendaritza Batzordea zentsura mozioa onartuz kargutik kentzea nahiz Zuzendaritza Batzorde berria izendatzea. Zentsura mozioak barne hartu ahal izango du Zuzendaritza Batzorde berria aukeratzeko proposamena. Kargu hautetsi berrien agintaldiak aurreko agintaldia bete bitartean iraungo du.

Artículo 99.– Convocatoria de la Junta Electoral.

99. artikulua.– Hauteskunde Batzordea bilerara deitzea.

1.– Cuando la Junta Directiva cese, seguirá en funciones y procederá a convocar una reunión de la Junta Electoral, en el plazo máximo de un mes, para que dé inicio al proceso electoral.

1.– Zuzendaritza Batzordea kargutik kentzen denean, jardunean jarraituko du, eta Hauteskunde Batzordeari bilerara deituko dio, gehienez hilabeteko epean, hauteskunde prozesuari hasiera eman diezaion.

2.– No siendo ello posible, cualquier colectivo de miembros de la Asamblea General de la federación que represente al menos un 5% del total de componentes de la misma, podrá convocar a la Junta Electoral.

CAPÍTULO IV
PRESIDENCIA

2.– Ezinezkoa bada, federazioko Batzar Nagusiko kide guztien % 5a ordezkatzen duen edozein kide taldek Hauteskunde Batzordeari deitu ahal izango dio.

Artículo 100.– Funciones de la Presidencia.

IV. KAPITULUA
LEHENDAKARITZA

100. artikulua.– Lehendakaritzaren funtzioak.

La persona titular de la Presidencia de la federación asume la representación legal de la misma y ejecuta los acuerdos adoptados por la Asamblea General y, en su caso, por la Junta Directiva, preside y dirige las sesiones que celebren una y otra, y decide, en caso de empate, con su voto de calidad.

Federazioko Lehendakaritzaren titularrak federazioaren legezko ordezkaritza bere gain hartuko du, eta Batzar Nagusian, edota, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordean, onartutako erabakiak gauzatuko ditu. Horietan bietan egiten diren bileretako buru izango da, eta zuzendu egingo ditu. Berdinketa gertatuz gero, erabaki ere egingo du, kalitateko botoaz baliatuz.

Artículo 101.– Órgano de representación y administración.

101. artikulua.– Ordezkaritza eta administrazio organoa.

En las federaciones territoriales la o el Presidente podrá ser también el órgano unipersonal de administración de la federación y, en consecuencia, desempeñar las funciones de gestión administrativa y económica de los asuntos federativos.

Lurraldeko federazioetan, lehendakaria izan ahal izango da, halaber, pertsona bakarreko administrazio organoa federazioan, eta, ondorioz, federazioaren gaien kudeaketa administratibo eta ekonomikoaz arduratu ahal izango da.

Artículo 102.– Elección.

102. artikulua.– Aukeratzea.

1.– La Presidenta o Presidente será elegido cada cuatro años por la Asamblea General de entre sus miembros mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, en una sesión convocada al efecto. No procederá la votación en los supuestos de candidatura única.

1.– Batzar Nagusiak lau urtetik behin lehendakaria aukeratuko du kideen artean, horretarako deitzen den bileran boto libreaz, zuzenaz, berdinaz eta sekretuaz baliatuz. Hautagai bakarra egotekotan, ez da bozketarik egingo.

2.– Los estatutos o reglamentos recogerán el número máximo de mandatos de la o el Presidente.

2.– Estatutuetan edo arautegietan zehaztuta egongo da lehendakariaren gehieneko agintaldi kopurua.

Artículo 103.– Causas de cese.

103. artikulua.– Kargua uzteko kausak.

La o el Presidente cesará por alguna de las siguientes causas:

Lehendakariak honako arrazoi hauetako bat gertatzen denean utziko du kargua:

a) Dimisión o fallecimiento.

a) Dimisioa aurkeztea edo hiltzea.

b) Aprobación de la moción de censura prevista en el artículo siguiente.

b) Hurrengo artikuluan zehaztuko den zentsura mozioa onartzea.

c) Inhabilitación o incapacitación.

c) Gaitasunik gabe uztea edo ezgaitzea.

d) Por las demás causas previstas en los estatutos.

d) Estatutuetan jasotako gainerako kausak.

Artículo 104.– Moción de censura de la o el Presidente.

104. artikulua.– Lehendakariaren aurkako zentsura mozioa.

1.– La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la o el Presidente mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por la mayoría simple de miembros de la asamblea general, siempre que asistan la mitad más uno de las y los miembros que componen la misma, en una sesión convocada al efecto.

1.– Batzar Nagusiak erantzukizuna eskatu ahal izango dio Lehendakariari. Horretarako, zentsura mozioa onartu beharko du, Batzar Nagusira bertaratzen diren kideen gehiengo soilaz, helburu horrekin deitutako bileran, eta baldin eta Batzar Nagusia osatzen duten kideen erdia eta bat bertaratzen badira, betiere.

2.– La aprobación de la moción de censura causará el cese del Presidente o Presidenta y, en su caso, de la Junta Directiva.

2.– Zentsura mozioa onartzen bada, lehendakariak eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordeak kargua utziko dute.

3.– Los estatutos deberán regular la posibilidad de destitución del Presidente o Presidenta y de nombramiento de nuevo Presidente o Presidenta mediante la aprobación de una moción de censura que deberá incluir la propuesta de elección de nueva persona titular de la presidencia.

3.– Estatutuetan arautu beharko da lehendakaria zentsura mozioa onartuz kargutik kentzeko eta lehendakari berria izendatzeko aukera. Zentsura mozioak barne hartu beharko du lehendakaritzaren titular berria aukeratzeko proposamena.

4.– El mandato de la o el nuevo Presidente será hasta completar el mandato de la o el Presidente destituido.

4.– Kargutik kendu den lehendakariaren agintaldia bete bitartean iraungo du lehendakari berriaren agintaldiak.

Artículo 105.– Cese y convocatoria de Junta Electoral.

105. artikulua.– Lehendakaria kargutik kentzea eta Hauteskunde Batzordeari deitzea.

1.– Cuando la o el Presidente cese, seguirá en funciones y procederá a convocar a la Junta Electoral, en el plazo máximo de un mes, para que dé inicio al proceso electoral.

1.– Lehendakaria kargutik kentzean, jardunean jarraituko du eta Hauteskunde Batzordeari bilerara deituko dio, gehienez hilabeteko epean, hauteskunde prozesuari hasiera eman diezaion.

2.– Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior sin que por la presidencia se haya convocado una reunión de la Junta Electoral, cualquier colectivo de miembros de la Asamblea General que represente al menos un 5% del total de componentes de la misma, podrá convocar a la Junta Electoral.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES

2.– Aurreko paragrafoan aipatu den epea igaro bada eta Lehendakaritzak ez badio Hauteskunde Batzordeari bilerara deitu, federazioko Batzar Nagusiko kide guztien % 5a ordezkatzen duen edozein kide taldek deitu ahal izango dio bilerara Hauteskunde Batzordeari.

Artículo 106.– Ejercicio de funciones hasta la toma de posesión del nuevo órgano.

V. KAPITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

106. artikulua.– Organo berria karguaz jabetu artean funtzioak betetzea.

Las y los miembros de los órganos contemplados en el artículo 73 del presente Decreto, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de quienes les sucedan.

Dekretu honetako 73. artikuluan jasota dauden organoetako kideek euren funtzioak betetzen jarraituko dute ondorengoek karguaz jabetu arte.

Artículo 107.– Mayoría simple.

107. artikulua.– Gehiengo soila.

Los acuerdos de los órganos colegiados de las federaciones deportivas del País Vasco se adoptarán por mayoría simple de miembros presentes, salvo en los supuestos en los que disposiciones legales o estatutarias prevean mayorías cualificadas.

Euskadiko kirol federazioetako kide anitzeko organoen erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilaz hartuko dira, lege edo estatutu xedapenek gehiengo kualifikatua eskatzen duten kasuetan izan ezik.

Artículo 108.– Requisitos para ser miembro de los órganos.

108. artikulua.– Organoetako kide izateko baldintzak.

Son requisitos para ser miembro de cualquier órgano de una federación, además de los demás establecidos en este Decreto y de los que se pudieran establecer estatutariamente, los siguientes:

Federazio bateko edozein organotako kide izateko, Dekretu honetan eta estatutuetan ezarritako baldintzez gain, honako hauek bete behar dira:

a) Haber alcanzado la mayoría de edad.

a) Adin nagusikoa izatea.

b) Poseer la residencia dentro del ámbito de actuación de la federación. En circunstancias excepcionales la Asamblea General podrá dispensar de este requisito.

b) Egoitza federazioaren jarduera eremuan izatea. Salbuespenez, batzar orokorrak baldintza hori dispentsa dezake.

c) No estar sujeto o sujeta a sanción disciplinaria firme que conlleve inhabilitación para el desempeño de cargos o funciones.

c) Karguak edo funtzioak betetzeko gaitasuna kentzen duen diziplinazko zigor irmorik bete behar ez izatea.

d) No haber sido condenado o condenada mediante sentencia judicial firme que conlleve la inhabilitación para ostentar cargo público.

d) Epai judizial irmoaz kargu publikoak betetzeko gaitasuna baliogabetzen duen zigorrik ez izatea.

e) No haber sido declarado o declarada incapaz por decisión judicial firme.

e) Erabaki judizial irmoz ezgai deklaratu ez izana.

Artículo 109.– Actas de las sesiones.

109. artikulua.– Saioetako aktak.

1.– De todos los acuerdos adoptados por los órganos federativos se levantará acta por la o el secretario, que contendrá, con carácter mínimo, el nombre de las personas asistentes, las circunstancias de tiempo y lugar en que la reunión se haya celebrado, los puntos principales de deliberación, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

1.– Federazioko organoek hartzen dituzten erabaki guztien akta egin behar du idazkariak. Aktan honako hauek jaso behar dira gutxienez: bertaratutako pertsonen izena; bilera noiz eta non egin den; eztabaidatu diren puntu nagusiak; botazioaren era eta emaitza; eta erabakien edukia.

2.– Los votos contrarios al acuerdo adoptado eximirán de la responsabilidad que pudiera derivarse de las decisiones de los órganos colegiados.

2.– Onartutako erabakiaren aurkako botoek kide anitzeko organoen erabakietatik ondoriozta daitezkeen erantzukizunez salbuets dezakete.

3.– Las federaciones vascas y territoriales deberán remitir al Gobierno Vasco y a las correspondientes diputaciones forales, respectivamente, copia de las actas de sus asambleas generales en el plazo de cuatro meses desde su celebración.

CAPÍTULO VI
ESTATUTO DE LAS Y LOS DIRECTIVOS

3.– Euskadiko eta lurraldeko federazioek Eusko Jaurlaritzari eta dagozkion foru aldundiei, hurrenez hurren, bidali beharko dizkiete Batzar Nagusietako aktak, batzarra egin eta lau hilabeteko epean.

Artículo 110.– Concepto de directivo o directiva.

VI. KAPITULUA
ZUZENDARIEN ESTATUTUA

110. artikulua.– Zuzendari kontzeptua.

1.– A los efectos del presente Decreto se entiende por directiva aquella persona que forme parte de los órganos de gobierno, administración y representación de las federaciones deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

1.– Dekretu honetan, zuzendaritzat jotzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratutako kirol federazioetako gobernu, administrazio eta ordezkatze organoetako kideak.

2.– Quedan excluidos de tal calificación las y los gerentes, directores y directoras generales y todas aquellas personas con responsabilidades de gestión o dirección que se encuentren vinculadas a la federación deportiva por una relación laboral, común o especial, o de otra naturaleza contractual.

2.– Ez dira zuzendaritzat hartzen gerenteak, zuzendari nagusiak eta kudeaketaz edo zuzendaritzaz arduratzen diren pertsonak, baldin eta kirol federazioari lan-harremanaz lotuta badaude, harreman hori arrunta edo berezia, edota bestelako kontratu izaerakoa izanik ere.

Artículo 111.– Relación jurídica con la federación.

111. artikulua.– Federazioarekiko harreman juridikoa.

Las y los directivos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto no estarán vinculados a las federaciones deportivas por un contrato laboral de carácter común o especial. La relación de los directivos con las entidades deportivas será orgánica, no contractual, aunque medie retribución.

Dekretu honen aplikazio esparruan sartzen diren zuzendariak ez dira egongo izaera arrunteko edo bereziko lan kontratuz lotuta kirol federazioei. Zuzendariek kirol erakundeekin izango duten harremana organikoa izango da, eta ez kontratuzkoa, nahiz eta tartean ordainsariak egon.

Artículo 112.– Derechos de las directivas y directivos.

112. artikulua.– Zuzendarien eskubideak.

Las y los directivos de las federaciones deportivas tienen los siguientes derechos:

Kirol federazioetako zuzendariek honako eskubide hauek izango dituzte:

a) El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales promoverán la formación permanente del personal directivo de las federaciones y el asesoramiento técnico gratuito para el correcto desempeño de sus funciones.

a) Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek federazioetako zuzendarien etengabeko prestakuntza sustatzea, bai eta doako aholkularitza teknikoa ere, euren funtzioak behar bezala bete ditzaten.

b) Ser reembolsados, a través de sus federaciones deportivas, por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades dentro de los límites previamente establecidos por las propias federaciones.

b) Kirol federazioen bitartez, euren funtzioak gauzatzeak eragiten dizkieten gastuen dirua itzultzea, aurretik federazioetan beretan zehazturiko mugen barruan.

c) Disponer de un seguro, a través de sus federaciones deportivas, contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria.

c) Kirol federazioen bitartez, borondatezko jardueratik ondoriozta daitezkeen istripu arriskuetarako eta erantzukizun zibilerako asegurua izatea.

d) Realizar su actividad en las debidas condiciones de dignidad, seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de sus funciones.

d) Jarduera baldintza egokietan egitea duintasunaren, segurtasunaren eta higienearen aldetik, zereginaren izaera eta ezaugarriak aintzat hartuta, betiere.

e) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de directivo o directiva.

e) Zuzendariak direla egiaztatzen duen akreditazioa izatea.

f) Obtener el respeto y el reconocimiento institucional por su contribución social en el campo del deporte.

f) Kirolaren esparruan egindako gizarte ekarpenarengatik erakundeen errespetua eta esker ona jasotzea.

g) Disponer de la información y documentación precisa para su participación en los órganos directivos de la federación deportiva.

g) Kirol federazioko zuzendaritza organoetan parte hartzeko informazio eta dokumentazio guztia eskura izatea.

h) Recibir con carácter permanente los medios materiales necesarios para el correcto ejercicio de las funciones que se les asignen.

h) Egozten zaizkion funtzioak behar bezala betetzeko behar diren baliabide materialak era iraunkorrean jasotzea.

i) Cualesquiera otros previstos en las normas estatutarias o reglamentarias de la correspondiente federación deportiva.

i) Dagokion kirol federazioaren estatutuetako edo arautegietako arauetan jasota dauden bestelako eskubideak.

Artículo 113.– Obligaciones de las y los directivos.

113. artikulua.– Zuzendarien betebeharrak.

Las y los directivos están obligados a:

Zuzendariek honako betebehar hauek dituzte:

a) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de sus funciones. La obligación de confidencialidad subsistirá aun cuando hayan cesado en el cargo.

a) Euren betebeharrak gauzatzean jasotzen eta ezagutzen duten informazioaren gaineko konfidentzialtasuna gordetzea, hala badagokionean. Konfidentzialtasuna gordetzeko betebeharrak iraun egingo du kargua uzten dutenean ere.

b) Actuar con la debida diligencia en el ejercicio de sus funciones, ateniéndose en todo momento a los fines estatutarios de la federación.

b) Funtzioak betetzean behar bezalako arduraz jokatzea, hots, uneoro federazioaren estatutuetako helburuen arabera jokatzea.

c) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las correspondientes federaciones deportivas.

c) Dagozkien kirol federazioek eskuratzen dizkieten baliabide materialak errespetatzea eta zaintzea.

d) Cumplir con los compromisos adquiridos con las federaciones deportivas en las que ejercen funciones directivas.

d) Zuzendaritza funtzioak betetzen dituzten kirol federazioei dagokienez, euren gain hartutako ardurak betetzea.

e) Participar en las actividades formativas que se organicen para el diligente cumplimiento de sus funciones.

e) Funtzioak behar bezala bete daitezen antolatzen diren prestakuntza jardueretan parte hartzea.

f) Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica prohibida en este Decreto.

f) Dekretu honetan debekatuta dauden bestelako ordain ekonomikoei uko egitea.

g) Continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores, salvo fuerza mayor.

g) Funtzioak betetzen jarraitzea, harik eta ondorengoek kargua hartzen duten arte, ezinbestean utzi behar izatekotan salbu.

h) Acatar los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos competentes.

h) Organo eskumendunek onartzen dituzten erabakiak eta ebazpenak ontzat hartzea.

i) Proporcionar toda la documentación e información necesaria a las y los nuevos directivos que vayan a sustituir a las y los salientes.

i) Kargua uzten duten zuzendarien ordezkoei behar den dokumentazio eta informazio guztia eskuratzea.

j) Abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que en que tengan interés personal. Se considerará que existe interés personal cuando el asunto afecte a cónyuge de la o el directivo o a personas vinculadas por análoga relación de afectividad o sus descendientes o ascendientes o a una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo o tenga una participación significativa.

j) Euren interes pertsonalekin zerikusia duten gaiei buruzko deliberamenduetan ez parte hartzea. Interes pertsonala egongo da, baldin eta gaiak zuzendariaren ezkontideari edota antzeko afektibitate harremana duten pertsonei, bai eta haren ondorengoei edo aurrekoei ere, eragiten badie, edota zuzendaritzako kargua nahiz neurri bateko partaidetza duen sozietateari eragiten dio.

k) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en sus deliberaciones a fin de que su criterio contribuya en la toma de decisiones adecuadas.

k) Kide den organoen bileretara joatea, eta parte hartze aktiboa izatea deliberamenduetan, haren irizpideak erabaki egokiak hartzen lagun dezan.

l) Utilizar debidamente la acreditación proporcionada.

l) Eskuratzen zaion akreditazioa behar bezala erabiltzea.

m) Cumplir el Código Ético que, en su caso, se apruebe por la federación.

m) Hala badagokio, federazioak onartzen duen kode etikoa betetzea.

n) Cualesquiera otras previstas en las normas estatutarias o reglamentarias de la correspondiente federación deportiva.

n) Dagokion kirol federazioaren estatutuetako edo arautegietako arauetan jasota dauden bestelako betebeharrak.

Artículo 114.– Principios de actuación de las y los directivos.

114. artikulua.– Zuzendarien jarduera printzipioak.

Son principios básicos de actuación de las y los directivos:

Honako hauek dira zuzendarien jarduera printzipio nagusiak:

a) La gratuidad en el servicio que se presta en favor de la federación deportiva, salvo en aquellos supuestos en los que el nivel de dedicación precise una compensación económica aprobada por la Asamblea General.

a) Kirol federazioaren alde ematen den zerbitzua doakoa da, ardura mailak ordain ekonomikoa, Batzar Nagusian onartua, beharrezkoa den kasuetan izan ezik.

b) La asunción libre y voluntaria de las responsabilidades inherentes al cargo directivo desempeñado.

b) Betetzen den zuzendaritza karguari dagozkion ardurak libreki eta hala nahita onartzea.

Artículo 115.– Remuneración del personal directivo.

115. artikulua.– Zuzendarien ordainsariak.

1.– Las y los directivos de las federaciones deportivas podrán ser remunerados, si así lo prevén los estatutos, por su dedicación intensa a la federación, como compensación por el ejercicio de sus funciones.

1.– Kirol federazioetako zuzendariek ordainsariak jaso ahal izango dituzte federazioan ardura handiak izateagatik, baldin eta estatutuetan hala jasota badago, euren funtzioak betetzearen ordainetan.

2.– Dicha remuneración no podrá ser satisfecha con cargo a subvenciones públicas y sólo será posible cuando la entidad deportiva cuente con financiación propia. La política de remuneración al personal directivo de cada federación deportiva deberá ajustarse a criterios de moderación y transparencia.

2.– Ordainsari horiek ezin izango dira diru laguntza publikoekin ordaindu, eta kirol erakundeak berezko finantzaketa duen kasuetan baino ezin izango dira eman. Kirol federazio bakoitzeko zuzendarien ordainsariek hainbat irizpideren araberakoak izan beharko dute, alegia, neurritsuak eta gardenak izan beharko dute.

3.– Los términos de dicha remuneración de los cargos electos deberán ser aprobados por la Asamblea General de forma expresa y constarán de forma diferenciada en los presupuestos. La remuneración concluirá, como máximo, con la finalización del mandato, no teniendo el directivo o directiva derecho a indemnización económica alguna.

3.– Kargu hautetsien ordainsariak Batzar Nagusian onartu beharko dira, eta aurrekontuetan bereizita adierazi beharko dira. Ordainsariak, gehienez, agintaldia bukatu arte emango dira, eta zuzendariek ez dute kalte ordain ekonomikorik jasotzeko eskubiderik izango.

Artículo 116.– Incompatibilidades.

116. artikulua.– Bateraezintasunak.

1.– El cargo de Presidente o Presidenta de una federación deportiva es incompatible con el cargo de Presidente o Presidenta de otra federación deportiva, aunque sea de una modalidad deportiva diferente.

1.– Kirol federazio bateko lehendakari kargua bateraezina izango da beste kirol federazio bateko lehendakari karguarekin, beste kirol modalitate bateko federazioa izan arren.

2.– El cargo de Presidente o Presidenta de una federación deportiva es incompatible con el de Presidente o Presidenta de un club o agrupación deportiva integrada en aquélla. Cuando la persona titular de la Presidencia sea elegida precisamente por su condición de asambleísta en representación de un club o agrupación deportiva deberá optar por el cargo en la federación o en el club, entendiéndose que renuncia al cargo en el club para el caso de no optar expresamente por uno de ellos.

2.– Kirol federazio bateko lehendakari kargua bateraezina da federazio horren baitako klub edo kirol elkarte bateko lehendakari karguarekin. Lehendakaritzaren titular den pertsonak, hain zuzen, klub edo kirol elkarte bateko ordezkari gisa batzarrean egoteagatik aukeratzen badute, federazioko edo klubeko kargua aukeratu beharko du, eta ulertuko da klubeko karguari uko egiten diola, baldin eta ez badu berariaz bietako bat aukeratzen.

3.– La Presidencia de una federación deportiva será incompatible con el desempeño de cargos o empleos públicos directamente relacionados con el ámbito federativo dentro de la Administración Foral y General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Kirol federazio bateko lehendakaritza bateraezina izango da Foru Administrazioaren edota Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren baitan federazioei zuzenean lotuta dauden kargu publikoekin.

4.– El cargo directivo de una federación deportiva es incompatible con el ejercicio de funciones de consejo o asesoramiento profesional a la misma entidad. Asimismo, el cargo directivo de una federación deportiva es incompatible con la prestación de servicios profesionales bajo relación laboral, civil o mercantil a la misma entidad deportiva.

4.– Kirol federazio bateko zuzendaritza kargua bateraezina da erakunde bereko kontseilari edo aholkulari profesional izatearekin. Halaber, kirol federazio bateko zuzendaritza kargua bateraezina da kirol erakunde berean zerbitzu profesionalak eskaintzearekin lan harremanaren, harreman zibilaren edo merkataritza harremanaren bidez.

5.– A los directivos y directivas de entidades deportivas también les alcanzarán las incompatibilidades previstas en las propias normas estatutarias o reglamentarias de las entidades deportivas.

5.– Kirol erakundeetako zuzendariek erakunde horien estatutuetan edo arautegietan jasotako bateraezintasunak ere izango dituzte.

Artículo 117.– Prohibiciones.

117. artikulua.– Debekuak.

El personal directivo de las federaciones deportivas tiene prohibido:

Kirol federazioetako zuzendariek debekatuta dituzte honako hauek:

a) Percibir indemnizaciones tras el cese o dimisión en el cargo.

a) Kargua utzi edo dimisioa aurkeztu eta gero kalte ordainak jasotzea.

b) Percibir comisiones o beneficios análogos de terceras personas o entidades por la contratación de bienes y servicios por la entidad deportiva.

b) Hirugarren pertsonengandik edo erakundeengandik komisioak edo antzeko mozkinak jasotzea, kirol erakundeak ondasunak edo zerbitzuak kontratatzearen truke.

c) Percibir incentivos por la consecución de objetivos deportivos o económicos.

c) Kirol helburuak edo helburu ekonomikoak lortzeagatik pizgarriak jasotzea.

d) Contratar, a través de sus empresas o en nombre de terceras personas o entidades, con la propia federación deportiva en la que se ejercen funciones directivas. Tal interdicción de autocontratación alcanza a las empresas de sus cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de afectividad y de sus descendientes o ascendientes.

d) Enpresen bitartez edo hirugarren pertsonen edo erakundeen bitartez kontratatuak egitea eurek zuzentzen duten kirol federazioarekin berarekin. Autokontratatzeko debekuak ezkontideen, antzeko afektibitate harremanaz lotutako pertsonen eta ondorengoen nahiz aurrekoen enpresei eragiten die.

e) Hacer uso del patrimonio de la federación deportiva o valerse de su posición en la misma para obtener una ventaja patrimonial.

e) Kirol federazioaren ondarea erabiltzea edo federazioaren barruan duen postua ondareei loturiko abantailak lortzeko erabiltzea.

f) Cualesquiera otras previstas en las normas estatutarias o reglamentarias de las propias federaciones deportivas.

f) Dagokion kirol federazioaren estatutuetako edo arautegietako arauetan jasota dauden bestelako debekuak.

Artículo 118.– Responsabilidad de los órganos de gobierno, administración y representación.

118. artikulua.– Gobernu organoen, administrazioaren eta ordezkarien erantzukizuna.

1.– La y los miembros o titulares de los órganos de gobierno, administración y representación de las federaciones deportivas y las demás personas que obren en su nombre y representación responderán ante las mismas, ante las y los demás federados y terceras personas y entidades por los daños causados y las deudas contraídas únicamente por actos dolosos y en casos de negligencia grave.

1.– Kirol federazioetako gobernu, administrazio eta ordezkaritza organoetako kideek edo titularrek, bai eta haien izenean eta haiek ordezkatzen jarduten duten pertsonek ere, engainuzko ekintzek edo arduragabekeria larriak eragindako kalteengatik eta zorrengatik baino ez dute erantzungo kirol federazioen, federatuen eta hirugarren pertsonen edo erakundeen aurrean.

2.– Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ninguna o ningún miembro o titular de los órganos de gobierno, administración y representación, responderán las y los integrantes solidariamente por las acciones y omisiones antes descritas, a menos que acrediten que no han participado en su aprobación o ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.

TÍTULO VII
RÉGIMEN ELECTORAL

2.– Erantzukizuna ezin bazaio gobernu, administrazio edo ordezkaritza organoko kideetako edo titularretako bati egotzi, kideek era solidarioan erantzungo dute lehen deskribatutako ekintzengatik eta hutsengatik, baldin eta ez badute egiaztatzen ez dutela horiek onartzen edo gauzatzen parte hartu, edota frogatzen badute berariaz aurka egin zutela.

Artículo 119.– Marco normativo.

VII. TITULUA
HAUTESKUNDE ERREGIMENA

119. artikulua.– Arau esparrua.

El régimen electoral de las federaciones deportivas se regirá por lo establecido en el presente Decreto, en las disposiciones que se dicten en desarrollo de éste y en los estatutos y reglamentos electorales de aquellas.

Kirol federazioetako hauteskunde erregimena Dekretu honetan, horren garapeneko xedapenetan nahiz estatutuetan eta hauteskunde arautegietan xedatutakoaren araberakoa izango da.

Artículo 120.– Cuerpo electoral para la elección de la Asamblea General de la federación territorial.

120. artikulua.– Lurraldeko federazioko Batzar Nagusia aukeratzeko hautesleak.

Para la elección de la Asamblea General de la federación territorial, el cuerpo electoral estará integrado, en principio, por representantes de todos los clubes y agrupaciones deportivas, por las y los deportistas, por los técnicos y técnicas y por los jueces y juezas en los términos previstos en este Decreto, sus disposiciones de desarrollo así como en los estatutos y reglamentos federativos.

Lurraldeko federazioko Batzar Nagusia aukeratzeko, hasiera batean, honako hauek izango dira hautesleak: klub eta kirol talde guztietako ordezkariak, kirolariak, teknikariak, eta epaileak; betiere, garapen xedapenetan eta federazioaren estatutuetan eta arautegietan jasota dagoenarekin bat.

Artículo 121.– Cuerpo electoral para la elección de la Asamblea General de la federación vasca.

121. artikulua.– Euskadiko federazioko Batzar Nagusia aukeratzeko hautesleak.

Para la elección de la Asamblea General de la federación vasca, el cuerpo electoral estará compuesto por las y los miembros de las asambleas generales de las federaciones territoriales que la integran. Esta elección, salvo previsión estatutaria, no revestirá las características de un proceso electoral y podrá realizarse mediante votación en el seno de cada Asamblea General territorial en la primera reunión que se convoque tras su renovación.

Euskadiko federazioko Batzar Nagusia aukeratzeko hautesleak Euskadiko federazioa osatzen duten lurraldeko federazioetako batzar nagusietako kideak izango dira. Aukeraketak ez ditu izango hauteskunde prozesuaren ezaugarriak, estatutuetan hala jasota dagoenetan izan ezik. Lurraldeko Batzar Nagusien baitan bozkatuko da, berritu eta gero deitzen den lehen bileran.

Artículo 122.– Cuerpo electoral para la elección de Junta Directiva y Presidente o Presidenta.

122. artikulua.– Zuzendaritza Batzordea eta Lehendakaria aukeratzeko hautesleak.

Para la elección de la Junta Directiva de una federación deportiva o, en su caso, de la o el Presidente de las federaciones territoriales, el cuerpo electoral estará integrado por las y los miembros de la respectiva Asamblea General.

Batzar Nagusiko kideek aukeratuko dute kirol federazio bateko Zuzendaritza Batzordea, edota, hala badagokio, lurraldeko federazioetako lehendakaria.

Artículo 123.– Cuerpo electoral para la designación de representantes de las federaciones vascas.

123. artikulua.– Euskadiko federazioaren ordezkariak izendatzeko hautesleak.

Para la elección de representantes de una federación vasca en otros organismos, el cuerpo electoral estará integrado por las y los miembros de la Asamblea General de la federación vasca correspondiente.

Euskadiko federazioak beste erakundeetan izango dituen ordezkariak aukeratzea Euskadiko federazio bakoitzeko Batzar Nagusiko kideei dagokie.

Artículo 124.– Necesidad de Junta Electoral.

124. artikulua.– Hauteskunde Batzordea izateko beharra.

Todas las federaciones deportivas deberán contar con una Junta Electoral que será el órgano colegiado encargado de impulsar el proceso electoral y velar por su correcto desarrollo.

Kirol Federazio guztiek Hauteskunde Batzordea izan behar dute. Batzorde hori hauteskunde prozesua bultzatzeko eta behar bezala gauza dadin bermatzeko kide anitzeko organoa da.

Artículo 125.– Composición y designación de la Junta Electoral.

125. artikulua.– Hauteskunde Batzordea osatzea eta izendatzea.

1.– La Junta Electoral, que podrá ser unipersonal, estará compuesta por un número impar de miembros no superior a cinco. En caso de que sea un órgano colegiado, serán su presidente o presidenta y secretario o secretaria, a falta de previsión estatutaria, la o el de mayor y menor edad respectivamente.

1.– Hauteskunde Batzordea kide kopuru bakoitiaz egongo da osatuta. Ez da bost kide baino gehiago egongo, eta kide bakarra egon daiteke. Kide anitzeko organoa izatekotan, lehendakaria eta idazkaria izango dira, eta, estatutuetan zehazturik ez badago, adin handienekoa eta txikienekoa izango dira, hurrenez hurren.

2.– Las personas que componen la Junta Electoral y un número igual de suplentes serán designados por el procedimiento establecido en los estatutos o reglamentos federativos. En caso de que los citados estatutos o reglamentos federativos no contemplen ello, dichas personas serán designadas por sorteo público entre quienes no vayan a ser candidatos o candidatas. En ningún caso, los estatutos o reglamentos pueden admitir la designación directa por la Junta Directiva o por la Presidencia.

2.– Hauteskunde Batzordea osatzen duten pertsonak, eta ordezkoen kopuru berbera, izendatuko dira estatutuetan edo federazioko arautegietan ezarritako prozeduraren bitartez. Aipatu diren estatutuetan edo federazioko arautegietan ez badago jasota, pertsona horiek zozketa publikoz izendatuko dira hautagai izango ez direnen artean. Estatutuetan edo arautegietan inolaz ere ezin da onartu Zuzendaritza Batzordeak edo Lehendakaritzak zuzenean izendatzea.

Artículo 126.– Funciones de la Junta Electoral.

126. artikulua.– Hauteskunde Batzordearen funtzioak.

1.– La Junta Electoral tendrá entre sus cometidos la realización de las siguientes funciones:

1.– Hauteskunde Batzordeak honako funtzio hauek izango ditu, besteak beste:

a) Aprobar el censo de electores y electoras y el calendario electoral.

a) Hautesleen errolda eta hauteskundeetako egutegia onartzea.

b) Proclamar y publicar las candidaturas presentadas.

b) Aurkezten diren hautagaiak aldarrikatzea eta argitaratzea.

c) Designar la Mesa Electoral.

c) Hauteskunde Mahaia izendatzea.

d) Proclamar las candidaturas electas.

d) Hautetsiak zein diren aldarrikatzea.

e) Resolver las impugnaciones, reclamaciones, peticiones que se presenten y los recursos que se interpongan contra las decisiones de la Mesa Electoral.

e) Aurkezten diren inpugnazioak, erreklamazioak eta eskaerak ebaztea, bai eta Hauteskunde Mahaiaren erabakien aurka jartzen diren errekurtsoak ere.

f) Cualquier cuestión que afecte directamente a la celebración de las elecciones y a sus resultados.

f) Hauteskundeak egiteari eta hauteskundeko emaitzei zuzenean eragiten dien edozein gai.

2.– Las decisiones que adopte la Junta Electoral serán impugnables ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva.

2.– Hauteskunde Batzordearen erabakien aurka egin ahal izango da Kirol Justiziako Euskadiko Batzordearen aurrean.

Artículo 127.– Duración del mandato de la Junta Electoral.

127. artikulua.– Hauteskunde Batzordearen agintaldiaren iraupena.

1.– La duración del ejercicio de las funciones de la Junta Electoral será de cuatro años, sin perjuicio de que la Asamblea General, o en su caso, el órgano previsto en los estatutos, o la Administración deportiva correspondiente, pueda destituirla y nombrar otra antes de la conclusión de dicho período.

1.– Hauteskunde Batzordeko agintaldiak lau urte irauten du, baina Batzar Orokorrak, edo, hala badagokio, estatutuetan jasota dagoen erakundeak edo dagokion kirol federazioak kargutik kendu ahal izango du, bai eta beste bat izendatu ere aldi hori amaitu baino lehen.

2.– La Junta Electoral saliente continuará en funciones hasta la designación de la nueva Junta Electoral.

2.– Kargua uzten duen Hauteskunde Batzordeak bere jarduerarekin jarraituko du Hauteskunde Batzorde berria izendatzen den arte.

Artículo 128.– Designación de Mesa Electoral.

128. artikulua.– Hauteskunde Mahaia izendatzea.

La Junta Electoral, mediante sorteo entre las y los electores, designará una Mesa Electoral que podrá ser unipersonal, así como un número igual de suplentes.

Hauteskunde Batzordeak, hautesleen artean zozketa eginda, Hauteskunde Mahaia izendatuko du. Mahaia pertsona bakarraz osatuta egon daiteke, eta kideak beste ordezko egongo da.

Artículo 129.– Funciones de la Mesa Electoral.

129. artikulua.– Hauteskunde Mahaiaren funtzioak.

1.– La Mesa Electoral tendrá las siguientes funciones:

1.– Hauteskunde Mahaiak honako funtzio hauek izango ditu:

a) Velar por el correcto desarrollo de las votaciones.

a) Bozketa behar bezala egin dadin bermatzea.

b) Comprobar la identidad de las y los votantes y su condición de electores o electoras.

b) Bozkatzen duten pertsonen identitatea eta hautesle izaera egiaztatzea.

c) Resolver sobre la validez de los votos emitidos.

c) Ematen diren botoak baliozkoak diren erabakitzea.

d) Efectuar el recuento de los votos una vez terminada la emisión de los mismos.

d) Behin bozkatutakoan, botoak zenbatzea.

e) Resolver cualquier otro asunto relativo a la votación.

e) Bozketari dagokion beste edozein gairi buruz erabakitzea.

2.– Las decisiones de la Mesa Electoral serán impugnables ante la Junta Electoral.

TÍTULO VIII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

2.– Hauteskunde Mahaiko erabakien aurka egin ahal izango da Hauteskunde Batzordearen aurrean.

Artículo 130.– Regulación.

VIII. TITULUA
DIZIPLINA ERREGIMENA

130. artikulua.– Arautzea.

El régimen disciplinario deportivo de las federaciones deportivas del País Vasco se regirá por lo dispuesto en el Título X de la Ley 14/1998, de 11 de junio, por sus disposiciones de desarrollo y por los estatutos y reglamentos federativos correspondientes.

Euskadiko kirol federazioetako kirol diziplinako erregimena 1998ko ekainaren 11ko 14/1998 Legeko X. tituluan jasota dagoenaren arabera arautuko da, bai eta hori garatzeko xedapenen eta dagokion federazioaren estatutuen eta arautegien arabera ere.

Artículo 131.– Potestad disciplinaria.

131. artikulua.– Diziplina ahalmena.

1.– Las federaciones deportivas del País Vasco sólo tendrán potestad disciplinaria sobre todas las personas que formen parte de su estructura orgánica y sobre todas aquellas personas físicas o jurídicas afiliadas a aquellas.

1.– Euskadiko kirol federazioek euren organo egiturako kide diren pertsonen gainean eta federazio horietako kide diren pertsona fisikoen eta juridikoen gainean baino ez dute izango diziplina ahalmena.

2.– Las federaciones vascas y territoriales existentes en el País Vasco no podrán ejercer la potestad disciplinaria respecto a aquellos miembros de federaciones de otros ámbitos territoriales y de la misma modalidad deportiva, aunque desarrollen su actividad deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma. A estas personas, sin embargo, sí les resultarán de aplicación las normas de juego o competición de la federación organizadora.

TÍTULO IX
RÉGIMEN DOCUMENTAL

2.– Euskadin dauden Euskadiko eta lurraldeko federazioek ezin izango dute diziplina ahalmena erabili kirol modalitate bereko beste lurralde eremuetako federazioetako kideen kasuan, kirol jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan badute ere. Hala ere, pertsona horiei federazio antolatzailearen joko edo lehiaketa arauak aplikatuko zaizkie.

Artículo 132.– Libros obligatorios.

IX. TITULUA
AGIRI ERREGIMENA

132. artikulua.– Nahitaezko liburuak.

1.– Integran, como mínimo, el régimen documental de las federaciones los libros siguientes:

1.– Federazioetako agiri erregimena osatzen duten liburuak honako hauek izango dira, gutxienez:

a) Libro de estamentos federativos, dividido en cinco secciones: de clubes y agrupaciones deportivas adscritas, de deportistas, de técnicos y técnicas, de jueces, y otros colectivos, contendrá la relación actualizada de los mismos así como su fecha de incorporación y de baja.

a) Federazioko estamentuen liburua, bost ataletan banatuta: klubak eta kirol talde atxikiak; kirolariak; teknikariak; epaileak; eta bestelako kolektiboak. Atal horiek eguneratuta egongo dira, eta federazioan sartu diren data nahiz federaziotik atera diren data azalduko dira.

b) Libro de actas de la federación, donde constarán los acuerdos que adopten los órganos federativos.

b) Federazioko akten liburua; federazioko organoek hartzen dituzten erabakiak azalduko dira.

c) Libros de contabilidad.

c) Kontabilitate liburuak.

d) En su caso, libro registro de títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

d) Hala badagokio, zor tituluen edo ondare parte alikuotaren erregistro liburua.

2.– La llevanza de los libros anteriores se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de otras disposiciones.

2.– Aurreko liburuez arduratzeko beharra egongo da, bestelako xedapenetatik ondorioztatzen diren betebeharrak gorabehera.

Artículo 133.– Legalización de libros.

133. artikulua.– Liburuak legeztatzea.

La legalización de los libros se efectuará por el órgano competente en materia de deportes de conformidad con las normas reguladoras del Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

TÍTULO X
RÉGIMEN ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Kirol gaietan eskumena duen organoak legeztatuko ditu liburuak, Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroko arauekin bat, betiere.

Artículo 134.– Presupuesto y patrimonio propio.

X. TITULUA
EKONOMIA ETA ONDARE ERREGIMENA

134. artikulua.– Berezko aurrekontua eta ondarea.

Las federaciones deportivas están sujetas al régimen de presupuesto y patrimonio propio.

Kirol federazioek berezko aurrekontu eta ondare erregimena dituzte.

Artículo 135.– Responsabilidades económicas.

135. artikulua.– Erantzukizun ekonomikoak.

Las federaciones deportivas responden económicamente de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.

Kirol federazioek betebeharrei dirutan erantzungo diete, une horretan eta etorkizunean dituzten ondare guztiez baliatuz.

Artículo 136.– Composición del patrimonio de las federaciones.

136. artikulua.– Federazioen ondarearen osaketa.

1.– El patrimonio de las federaciones deportivas estará integrado por todos los bienes cuya titularidad les corresponda.

1.– Kirol federazioen ondarea osatzen dute federazio horiek titular gisa dituzten ondasun guztiek.

2.– Son recursos de las federaciones deportivas los siguientes:

2.– Kirol federazioek honako baliabide hauek izaten dituzte:

a) Las cuotas de sus federados y federadas.

a) Federatuen kuotak.

b) Las subvenciones que las entidades públicas o privadas puedan concederles.

b) Erakunde publikoek edo pribatuek emandako diru laguntzak.

c) Las donaciones, herencias, legados y premios.

c) Dohaintzak, herentziak, legatuak eta sariak.

d) Los beneficios que produzcan los patrocinios publicitarios, los derechos de retransmisión y, en general, los derivados de las actividades y competiciones deportivas que organicen.

d) Publizitate laguntzekin lortzen dituzten mozkinak, emankizunengatiko eskubideak eta, oro har, antolatzen diren kirol jardueretan eta lehiaketetan ateratako mozkinak.

e) Los beneficios derivados de las actividades industriales, comerciales, profesionales o de servicios que realicen.

e) Industria eta merkataritza jardueratik, profesionalen

f) Los frutos de su patrimonio y el producto de la enajenación o gravamen del mismo.

jardueratik nahiz eskaintzen diren zerbitzuetatik ateratako mozkinak.

g) Los productos de los préstamos o créditos que obtengan.

f) Euren ondarearen fruituak eta ondarea besterentzetik edo zergapetzetik ateratzen dena.

h) Cualesquiera otros que pudieran obtener en desarrollo de su actividad.

g) Lortzen dituzten maileguetatik edo kredituetatik ateratako mozkinak.

Artículo 137.– Destino de los ingresos.

h) Euren jarduera egitea lor dezaketen beste edozein.

1.– Todos los ingresos federativos, incluidos los beneficios y los premios obtenidos en manifestaciones deportivas, así como los que pudieran obtener del ejercicio de actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, se aplicarán íntegramente al desarrollo de su objeto social.

137. artikulua.– Sarreren xedea.

2.– Bajo ningún concepto se podrá efectuar reparto de beneficios entre los miembros de las federaciones.

1.– Federazioko diru sarrera guztiak —kirol jardueretan lortutako mozkinak eta sariak nahiz industria, merkataritza, zerbitzu izaerako edo izaera profesionaleko jardueretatik atera daitezkeenak— sozietate xedea garatzeko erabiliko dira osorik.

Artículo 138.– Disposición de bienes.

2.– Mozkinak ezin izango dira inolaz ere federazioetako kideen artean banatu.

1.– Las federaciones podrán gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

138. artikulua.– Ondasunen antolamendua.

a) Que dichos actos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la federación o su objeto social, lo cual podrá justificarse mediante dictamen emitido por profesional competente.

1.– Federazioek ondasun higiezinak zergapetu edo besterendu egin ditzakete, dirua har dezakete maileguan eta zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak jaulki ditzakete, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte, betiere:

b) Que dichos actos sean autorizados por mayoría de 2/3 de miembros presentes en la Asamblea General.

a) Ekintza horiek ez dute federazioaren ondarea edo helburu soziala era itzulezinean arriskuan jarri behar. Hori eskumena duen profesional baten irizpenarekin arrazoitu ahal izango da.

2.– Para gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles de las federaciones cuya adquisición haya sido financiada, en todo o en parte, con fondos de las administraciones del País Vasco, será preceptiva la autorización de la correspondiente Administración deportiva con anterioridad a su presentación a la Asamblea General.

b) Ekintza horiek Batzar Nagusira bertaratutako kideen bi herenek baimendu behar dituzte.

Artículo 139.– Préstamos y emisión de títulos representativos de deuda o parte alícuota patrimonial.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetako funtsekin guztiz edo zati batean finantzatu diren federazioen ondasun higiezinak eta higigarriak zergapetzeko edo besterentzeko, nahitaez izan behar da dagokion kirol administrazioaren baimena Batzar Nagusian aurkeztu baino lehen.

1.– Asimismo, para tomar dinero a préstamo o emitir títulos de deuda en cuantía superior al 25% del presupuesto anual de la federación, será preceptiva la autorización de la correspondiente Administración deportiva con anterioridad a su presentación a la Asamblea General.

139. artikulua.– Maileguak eta zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak jaulkitzea.

2.– La Administración deportiva correspondiente supervisará las condiciones de emisión de títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial de las federaciones deportivas antes de su presentación a la aprobación de la Asamblea General. Si, examinadas las condiciones de emisión, se apreciase infracción de la legalidad vigente, la Administración correspondiente devolverá la propuesta de emisión a la federación. Una vez subsanada la infracción, deberá presentarse de nuevo para su aprobación.

1.– Halaber, dirua maileguan hartzeko edo zorraren titulu ordezkatzaileak federazioaren urteko aurrekontuaren % 25az gaindi jaulkitzeko, nahitaez behar da dagokion kirol administrazioaren baimena Batzar Nagusian aurkeztu baino lehen.

3.– Los títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial sólo podrán ser suscritos por las y los miembros de la federación y su posesión no conferirá derecho alguno especial a los mismos, salvo la percepción de los intereses establecidos en la legislación vigente para las y los primeros.

2.– Dagokion kirol administrazioak kirol federazioen zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak jaulkitzeko baldintzak ikuskatuko ditu Batzar Nagusian onar dadin aurkeztu baino lehen. Baldin eta, jaulkipenaren baldintzak aztertutakoan, indarrean den legedia hautsi dela ulertzen bada, dagokion administrazioak jaulkipen proposamena itzuli egingo dio federazioari. Arau-haustea zuzendutakoan, berriro aurkeztu beharko da, onar dadin.

4.– Los títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial serán transmisibles en las condiciones que establezca la Asamblea General.

3.– Zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak federazioko kideek baino ezin izango dituzte harpidetu, eta titulu horiek izateak ez die eskubide berezirik emango, indarrean diren legeetan kide horientzat jasota dauden interesak jasotzea salbu.

Artículo 140.– Contrato de alta dirección.

4.– Zorraren edo ondare parte alikuotaren titulu ordezkatzaileak transmititu ahal izateko Batzar Nagusiak ezarriko dituen baldintzak bete beharko dira.

Las federaciones deportivas podrán suscribir contratos laborales de alta dirección siempre que el acuerdo, así como la cuantía de la remuneración y las demás condiciones del contrato, sean aprobados por la mayoría absoluta de miembros presentes de la Asamblea General y sea autorizado previamente por la Administración deportiva correspondiente. Dichos contratos no podrán tener, en ningún caso, una duración superior al mandato de la Asamblea General.

140. artikulua.– Goi zuzendaritzako kontratua.

Artículo 141.– Aprobación del presupuesto y liquidación.

Kirol federazioek goi zuzendaritzako lan kontratuak izenpetu ahal izango dituzte, baldin eta erabakia eta ordainsaria zein kontratuko bestelako baldintzak gehiengo osoz onartzen badira Batzar Nagusian, eta baldin eta dagokion kirol administrazioak aldez aurretik baimentzen badu. Kontratu horiek inolaz ere ezin izango dute izan batzar nagusiaren agintaldiak baino iraupen luzeagoa.

1.– Las federaciones deportivas aprobarán anualmente el presupuesto del ejercicio, así como la liquidación.

141. artikulua.– Aurrekontua eta likidazioa onartzea.

2.– Corresponderá al órgano de administración la elaboración anual del proyecto de presupuestos y su aprobación será competencia de la Asamblea General.

1.– Kirol federazioek urtero onartuko dituzte ekitaldiko aurrekontua eta likidazioa.

3.– El presupuesto expresará, cifrada, conjunta y sistemáticamente, las obligaciones que, como máximo, pueden contraer las federaciones y los derechos que se prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio. El presupuesto deberá reflejar, asimismo, las obligaciones relacionadas con la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en dicha modalidad deportiva.

2.– Administrazio organoaren ardura da urtero aurrekontuen proiektua gauzatzea, eta Batzar Nagusiari dagokio onartzea.

4.– El presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de las federaciones, incluidos los órganos complementarios o entidades instrumentales de las mismas. Cuando las necesidades de gestión u organización lo requieran, las federaciones deportivas podrán crear subentidades contables debidamente integradas en el sistema central.

3.– Aurrekontuan federazioek gehienez onar ditzaketen betebeharrak adierazi beharko dira (zifraz horniturik, era bateratuan eta sistematikoki), bai eta dagokion ekitaldian likidatuko dituzten eskubideak ere. Era berean, kirol modalitate horretan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzeari lotutako betebeharrak ere aurrekontuan adierazi beharko dira.

5.– Los presupuestos se aprobarán equilibrados y en ningún caso, podrán aprobar presupuestos deficitarios sin obtener antes la autorización de la Administración deportiva correspondiente.

4.– Aurrekontu bakarra egongo da, eta federazioetako gastu eta diru sarrera guztiak barne hartuko ditu, organo osagarrienak eta horien tresna erakundeenak barne. Kudeaketako edo antolamenduko beharrek hala eskatzen dutenetan, kirol federazioek kontabilitateko azpierakundeak sortu ahal izango dituzte, sistema zentralean behar bezala integratuta egongo direnak.

6.– Una vez obtenida la aprobación de la Asamblea General, se dará traslado del presupuesto y de la liquidación del presupuesto anterior al órgano del Gobierno Vasco o de las diputaciones forales que resulte competente en materia deportiva.

5.– Aurrekontu orekatuak onartuko dira, eta inolaz ere ez da onartuko defizita sortzen duen aurrekonturik aldez aurretik dagokion kirol administrazioaren baimena eskuratu gabe.

7.– La presentación del presupuesto anual, aprobado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, será requisito indispensable para la obtención de subvenciones o ayudas otorgadas por las administraciones del País Vasco.

6.– Behin Batzar Nagusiaren onarpena lortutakoan, aurreko ekitaldiko aurrekontua eta likidazioa kirol gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako edo foru aldundietako organoari helaraziko zaizkio.

8.– La Junta Directiva de cada federación podrá acordar las modificaciones presupuestarias a que esté autorizada de conformidad con los estatutos, con los límites que se fijen en los mismos.

7.– Artikulu honetan jasota dagoenaren arabera onartzen den urteko aurrekontua aurkeztea ezinbesteko baldintza izango da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek ematen dituzten diru laguntzak eskuratu ahal izateko.

9.– Las transferencias de créditos entre programas que supongan más del 20% del presupuesto total requerirán autorización del órgano correspondiente del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral.

8.– Federazio bakoitzeko Zuzendaritza Batzordeak aurrekontua aldatu ahal izango du, estatutuen arabera horretarako eskumena duen kasuetan, estatutuetan bertan zehazten diren mugekin bat, betiere.

Artículo 142.– Cuentas anuales.

9.– Guztizko aurrekontuaren % 20 gainditzen duten programen arteko kreditu transferentzietarako, Eusko Jaurlaritzako edo foru aldundietako dagokion organoaren baimena behar izango da.

1.– Dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, el órgano de administración de las federaciones deberá elevar a sus respectivas asambleas generales las cuentas anuales de la entidad, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria económica.

142. artikulua.– Urteko kontuak.

2.– Las cuentas anuales que formulen las juntas directivas deberán estar firmadas por la o el Presidente y, en su caso, el Tesorero.

1.– Ekitaldi bakoitza itxi eta hiru hilabete geroago, federazioetako administrazio organoak dagokien Batzar Nagusietan aurkeztu beharko ditu erakundearen urteko kontuak. Kontuetan honako hauek hartu behar dira barne: galeren eta irabazien balantzea eta memoria ekonomikoa.

Artículo 143.– Plan General de Contabilidad.

2.– Zuzendaritza batzordeek egiten dituzten urteko kontuak lehendakariak izenpetu beharko ditu, bai eta, hala badagokio, diruzainak ere.

Las cuentas anuales de las federaciones deportivas se ajustarán en su estructura a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad que, en razón del carácter peculiar de estas entidades, se establezcan reglamentariamente.

143. artikulua.– Kontabilitateko Plan Orokorra.

Artículo 144.– Obligación de sometimiento a auditoría.

Kirol federazioetako urteko kontuen egitura bat etorriko da Kontabilitateko Plan Orokorreko egokitze arauekin; azken horiek, erakunde horien berezitasunak direla medio, arautegietan xedatuko dira.

Las federaciones deportivas deberán someterse a las auditorías financieras y de gestión en la forma en que reglamentariamente se determinen.

144. artikulua.– Kontuak ikuskatzeari men egiteko betebeharra.

Artículo 145.– Selección de federaciones a auditar.

Kirol federazioek men egin beharko diote finantzen eta kudeaketaren kontu ikuskaritzari, arautegietan xedatzen den gisara.

Los órganos competentes del Gobierno Vasco y de las correspondientes diputaciones forales en materia deportiva correspondiente determinarán anualmente las federaciones deportivas que deban someter sus estados financieros y contables a auditoría.

145. artikulua.– Kontu ikuskaritza egingo zaien federazioak aukeratzea.

Artículo 146.– Realización de auditorías.

Eusko Jaurlaritzan eta foru aldundietan kirol gaietan eskumena duen organoak urtero zehaztuko du zer kirol federaziori ikuskatuko zaizkien finantza eta kontabilitate egoerak.

Las auditorías serán realizadas por los órganos competentes en materia de Control Económico del Gobierno Vasco o de la Diputación Foral correspondiente, sin perjuicio de que pueda encomendarse su realización a entidades privadas.

146. artikulua.– Kontuak ikuskatzea.

Artículo 147.– Deber de colaboración.

Eusko Jaurlaritzan edo dagokion foru aldundian kontrol ekonomikoa egiteko eskumena duen organoak ikuskatuko ditu kontuak, baina posible da erakunde pribatuei ere ardura hori egoztea.

1.– Las federaciones deportivas seleccionadas deberán prestar toda la colaboración necesaria para la realización de las auditorías ordenadas.

147. artikulua.– Laguntzeko betebeharra.

2.– Las federaciones deportivas que se nieguen a ser auditadas o no colaboren suficientemente con las y los auditores, así como las personas físicas responsables, quedarán sujetas al régimen sancionador previsto en la Ley 14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco.

1.– Aukeratzen diren kirol federazioek behar den laguntza guztia eskaini behar dute agindu diren kontu ikuskaritzak egiteko orduan.

Artículo 148.– Insolvencia económica.

2.– Kontuak ikuskatzeari uko egiten dioten kirol federazioak, kontu ikuskatzaileei behar beste laguntzen ez dietenak nahiz horretan ardura duten pertsona fisikoak, 1998ko ekainaren 11ko 14/1998 Legean (Euskadiko Kirolaren legea) xedatutako zigor araubidearen mende geratuko dira.

En caso de insolvencia económica de una federación deportiva, su órgano de administración o, en su caso, las y los liquidadores, habrán de promover el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.

TÍTULO XI
REVOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL

148. artikulua.– Kaudimen gabezia.

Artículo 149.– Causas.

Kirol federazio batean kaudimen gabeziarik gertatzekotan, administrazio organoak edo, hala badagokio, likidatzaileek eskumena duen epailearen aurrean dagokion lehiaketa prozedura sustatu beharko dute.

1.– El Gobierno Vasco y las diputaciones forales respectivamente deberán revocar el reconocimiento de aquellas federaciones vascas y federaciones territoriales que en un determinado momento dejen de cumplir los requisitos establecidos en el presente Decreto para su reconocimiento oficial.

XI. TITULUA
ONARPEN OFIZIALA BALIOGABETZEA

149. artikulua.– Kausak.

2.– La concurrencia de la circunstancia señalada en el apartado anterior deberá mantenerse por un periodo superior a una temporada.

1.– Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek, hurrenez hurren, onarpena baliogabetu egin beharko dute, baldin eta Euskadiko edo lurraldeko federazioek dekretu honetan onarpen ofiziala izateko zehazten diren baldintzak betetzeari uzten badiote.

Artículo 150.– Procedimiento.

2.– Aurreko idatz-zatian adierazten den egoerak ekitaldi bat baino gehiago iraun behar du.

1.– Para la revocación del reconocimiento de las federaciones vascas y de las federaciones territoriales se precisará el informe del Consejo Vasco del Deporte.

150. artikulua.– Prozedura.

2.– El procedimiento de revocación se podrá iniciar de oficio o instancia de parte interesada, garantizando en todo caso, la audiencia de las federaciones afectadas.

1.– Euskadiko eta lurraldeetako federazioen onarpena baliogabetzeko, Euskadiko Kirol Kontseiluaren txostena beharko da.

Artículo 151.– Efectos de la revocación.

2.– Baliogabetzeko prozedura ofizioz has daiteke, edota alde interesdunak hala eskatuta; betiere, eragiten zaien federazioei entzunaldia bermatu behar zaie.

1.– La revocación del reconocimiento de las federaciones deportivas comportará:

151. artikulua.– Baliogabetzearen ondorioak.

a) La cancelación de oficio de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

1.– Kirol federazioak baliogabetuz gero, honako hauek gertatuko dira:

b) La pérdida de la titularidad de todos los derechos y funciones encomendados a las federaciones deportivas en virtud de la Ley 14/1998 y del presente Decreto.

a) Federazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistrotik ofizioz kentzea.

c) La obligación de disolución.

b) 14/1998 Legeak eta Dekretu honek kirol federazioei eskuratzen dieten eskubide eta funtzio guztien titulartasuna galtzea.

2.– La resolución que se adopte al efecto también podrá acordar su integración en otra federación, previa conformidad de ésta, que deberá proceder a la modificación de sus estatutos.

c) Federazioa desegiteko betebeharra.

3.– El incumplimiento del deber de disolver la federación deportiva, no habiendo optado por la vía de la transformación en asociación de régimen general, dará lugar a la exigencia de responsabilidades personales, sin perjuicio del derecho del correspondiente órgano administrativo a instar la disolución judicial.

TÍTULO XII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

2.– Ebazpenak beste federazio batean sartzea ere erabaki dezake, federazio hori aurretik ados egonda. Hartara, federazio horrek estatutuak aldatu beharko ditu.

Artículo 152.– Modos de disolución.

3.– Kirol federazioa desegiteko betebeharra ez bada betetzen, eta ez bada erregimen orokorreko elkarte bihurtzen, erantzukizun pertsonalak eskatuko dira; horrez gain, dagokion administrazio organoak desegite judiziala eskatzeko eskubidea izango du.

Las federaciones deportivas se disolverán por decisión de la Asamblea General, adoptada con los requisitos y la mayoría establecidos en el presente Decreto, o por decisión judicial. La decisión de la Asamblea General no deberá ir precedida de la concurrencia de las causas previstas en el artículo siguiente.

XII. TITULUA
FEDERAZIOA DESEGITEA ETA LIKIDATZEA

152. artikulua.– Federazioak desegiteko erak.

Artículo 153.– Causas de disolución.

Kirol federazioak desegin egiten dira Batzar Nagusiak hala erabakitzen dutenean (dekretu honetan ezartzen diren baldintzen arabera eta gehiengoz, betiere), edota horretarako erabaki judiziala ematen denean. Batzar Nagusiaren erabakiaren aurretik ez da ondorengo artikuluan zehazturik dagoen kausarik gertatu behar.

Las federaciones deportivas deberán disolverse por las siguientes causas:

153. artikulua.– Desegiteko kausak.

a) Por la revocación del reconocimiento oficial de la federación, salvo en el supuesto de que la misma se transforme en una asociación de régimen general.

Kirol federazioak desegin egin behar dira honako hauetako bat gertatzekotan:

b) Por la imposibilidad manifiesta de ejercer adecuadamente las funciones públicas de carácter administrativo.

a) Federazioaren onarpen ofiziala baliogabetzea, federazioa erregimen orokorreko elkarte bihurtzen bada izan ezik.

c) Por la paralización de los órganos federativos de modo que resulte imposible su funcionamiento.

b) Administrazio funtzio publikoak behar bezala betetzea guztiz ezinezkoa izatea.

d) Por la falta de ejercicio de las funciones públicas encomendadas.

c) Federazioko organoak gelditzea, eta, ondorioz, funtziona dezaten ezinezkoa izatea.

e) Por su fusión con otra federación deportiva.

d) Eskuordetzen zaizkien funtzio publikoak ez betetzea.

f) Por su integración en otra federación deportiva.

e) Beste kirol federazio batekin bat egitea.

g) Por cualesquiera otras causas previstas en la legislación vigente.

f) Beste kirol federazio batean sartzea.

Artículo 154.– Procedimiento para acordar la disolución y liquidación.

g) Indarrean diren legeetan jasota dagoen beste edozein arrazoi gertatzea.

1.– La o el Presidente deberá convocar a la Asamblea General para que la misma adopte el correspondiente acuerdo de disolución en el plazo de dos meses desde que tenga conocimiento de la existencia de la causa determinante de la disolución.

154. artikulua.– Federazioa desegitea eta likidatzea erabakitzeko prozedura.

2.– Las personas federadas y la propia Administración deportiva competente también podrán requerir al Presidente para que convoque la Asamblea General si, a su juicio, concurre cualquiera de las causas enumeradas en el artículo anterior.

1.– Lehendakariak Batzar Nagusiari deituko dio, dagokion desegiteko erabakia har dezan. Erabakia bi hilabeteko epean hartu behar da, desegitea eragiten duen kausa ezagutzen den unetik zenbatzen hasita.

3.– En el caso de que la Asamblea General no fuese convocada o no pudiese lograrse el acuerdo, o este fuera contrario a la disolución, cualquier federado o federada o la propia Administración deportiva competente podrá solicitar la disolución judicial de la federación.

2.– Pertsona federatuek eta eskumena duen kirol administrazioak berak ere lehendakariari eskatu ahal izango diote Batzar Nagusiari dei diezaion, baldin eta, haien ustez, aurreko artikuluan zehaztuta dauden kausetako bat gertatzen bada.

4.– El propio órgano de administración de la federación estará obligado a solicitar la disolución judicial cuando el acuerdo federativo fuera contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

3.– Baldin Batzar Nagusiari ez bazaio deitzen, baldin ezin bada adostasuna lortu, edo ez desegitea adosten bada, edozein federatuk edo eskumena duen kirol administrazioak berak federazioaren desegite judiziala eskatu ahal izango du.

5.– Responderán solidariamente las y los miembros del órgano de administración que incumplan la obligación de convocar, en el plazo de dos meses, la Asamblea General para acordar la disolución o que no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la Asamblea General, cuando esta no se haya constituido, o desde el día de la Asamblea General, cuando el acuerdo fuese contrario a la disolución.

4.– Federazioko administrazio organoa bera behartuta dago desegite judiziala eskatzera, federazioaren erabakia desegitearen aurkakoa baldin bada, edo ezin bada desegitea lortu.

Artículo 155.– Inicio de la liquidación.

5.– Desegitea adoste aldera, era solidarioan erantzungo dute bi hilabeteko epean Batzar Nagusiari deitzeko betebeharra bete ez duen administrazio organoko kideek, bai eta bi hilabeteko epean desegite judiziala eskatzen ez dutenek ere. Epe hori Batzar Nagusia egin behar zen datatik (baldin eta ez bada egin) edo ez desegitea adosten den unetik hasi behar da zenbatzen.

Una vez disuelta la federación se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o cualquier otro supuesto de cesión global del activo y pasivo de la federación disuelta.

155. artikulua.– Likidazioaren hasiera.

Artículo 156.– Federación en liquidación.

Federazioa desegindakoan, likidatzeko aldia hasten da, bat-egiteak edo desegiten den federazioko aktiboen eta pasiboen lagapen globala gertatzen denetan izan ezik.

La federación deportiva disuelta conservará su personalidad jurídica mientras se encuentre en liquidación. Durante esta fase deberá añadir a su denominación la frase «en liquidación».

156. artikulua.– Likidatzen ari den federazioa.

Artículo 157.– Cese de funciones del órgano de administración.

Kirol federazioak nortasun juridikoa gordetzen du likidatzen ari den bitartean. Aldi horretan «likidatzen» hitza gehitu beharko dio bere izenari.

Desde el momento en que la federación se declare en liquidación cesará en sus funciones el órgano de administración, asumiendo las y los liquidadores sus funciones. No obstante lo anterior, las y los integrantes del órgano de administración deberán prestar su concurso para la realización efectiva de las operaciones de liquidación.

157. artikulua.– Administrazio organoaren funtzioak bertan behera uztea.

Artículo 158.– Nombramiento de liquidadores o liquidadoras.

Federazioak likidatzen ari dela adierazten duen unean, administrazio organoak bere funtzioak bertan behera utziko ditu, eta likidatzaileek euren gain hartuko dituzte funtziook. Hala ere, administrazio organoko kideek parte hartu beharko dute likidazio eragiketak gauzatzen.

1.– Cuando los estatutos de las federaciones no hubiesen establecido normas sobre el nombramiento de liquidadores o liquidadoras, corresponderá su designación a la Asamblea General.

158. artikulua.– Likidatzaileak izendatzea.

2.– El número de liquidadores o liquidadoras será siempre impar.

1.– Federazioen estatutuetan ez bada likidatzaileak izendatzeko araurik zehaztu, Batzar Nagusiari dagokio haiek izendatzea.

3.– El nombramiento y cese de las y los liquidadores deberá inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

2.– Likidatzaileen kopurua beti bakoitia izango da.

Artículo 159.– Intervención pública en la liquidación.

3.– Bai likidatzaileak izendatzen direnean bai kargutik kentzen direnean, Kirol Erakundeen Euskadiko Erregistroan jaso beharko da.

1.– La Administración deportiva competente podrá designar personas que se encarguen de controlar la liquidación al objeto de que se vele por el cumplimiento de la normativa vigente.

159. artikulua.– Esku-hartze publikoa likidazioan.

2.– En caso de inexistencia de órgano de administración de la federación, o abandono de sus funciones, la Administración deportiva correspondiente podrá proceder al nombramiento de liquidadores o liquidadoras.

1.– Eskumena duen kirol administrazioak likidazioa kontrolatzeko ardura izango duten pertsonak izendatu ahal izango ditu, indarrean diren legeak bete daitezen bermatze aldera.

Artículo 160.– Funciones de las y los liquidadores.

2.– Federazioan ez badago administrazio organorik, edota administrazio organoak bere funtzioak bertan behera utzi baditu, dagokion kirol administrazioak likidatzaileak izendatu ahal izango ditu.

1.– Incumbe a las y los liquidadores de la federación:

160. artikulua.– Likidatzaileen betebeharrak.

a) Suscribir, en unión del órgano de administración, el balance inicial de la federación al comenzar sus funciones.

1.– Honako hauek dira federazioko likidatzaileen ardura:

b) Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la federación y velar por la integridad de su patrimonio.

a) Administrazio organoarekin batera, euren funtzioetan hastean federazioak duen hasierako balantzea onartzea.

c) Realizar aquellas operaciones pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la federación.

b) Federazioko liburuez eta korrespondentziaz arduratzea eta horiek zaintzea, bai eta federazioaren ondarearen segurtasuna bermatzea ere.

d) Enajenar los bienes y derechos federativos. Los bienes inmuebles se venderán necesariamente en subasta pública. Sólo procederá la venta directa en aquellos supuestos autorizados por la Administración deportiva competente.

c) Federazioa likidatzeko egiteke dauden eragiketak nahiz eragiketa berriak gauzatzea.

e) Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga a los intereses federativos.

d) Federazioen ondasunak eta eskubideak besterentzea. Ondasun higiezinak enkante publikoan salduko dira nahitaez. Eskumena duen kirol administrazioak baimentzen duen kasuetan baino ezin izango dira zuzeneko salmentak egin.

f) Pagar a los acreedores y acreedoras.

e) Transakzioak eta arbitrajeak adostea, federazioaren interesei hala komeni zaienean.

g) Ostentar la representación de la federación.

f) Hartzekodunei ordaintzea.

2.– Las y los liquidadores serán responsables ante la federación, ante sus miembros y ante terceras personas o entidades por cualesquiera daños que causen por dolo o negligencia grave en el desempeño de sus cargos.

g) Federazioaren ordezkari izatea.

Artículo 161.– Balance final.

2.– Federazioaren, federazioko kideen eta hirugarren pertsonen edo erakundeen aurrean izango dira erantzule likidatzaileak, euren karguaren funtzioak betetzean, doluz edo arduragabekeria larriz, sorturiko kalteengatik.

Terminada la liquidación, las y los liquidadores formarán el balance final que se someterá a la aprobación de la Asamblea General y se remitirá a la Administración deportiva competente.

161. artikulua.– Azken balantzea.

Artículo 162.– Cese de las y los liquidadores.

Likidazioa amaitutakoan, likidatzaileek azken balantzea egingo dute. Balantzea Batzar Nagusian aurkeztuko da, eta eskumena duen kirol administrazioari bidaliko zaio.

La función de las y los liquidadores finalizará por:

162. artikulua.– Likidatzaileek kargua uztea.

a) La realización de la liquidación.

Honako hauek dira likidatzaileen jarduera amaitzeko arrazoiak:

b) La revocación de los poderes otorgados por la Asamblea General.

a) Likidazioa burutzea.

c) La revocación de los poderes o inhabilitación por la correspondiente Administración deportiva.

b) Batzar Nagusiak emandako ahalordeak baliogabetzea.

d) Por decisión judicial.

c) Dagokion kirol administrazioak ahalordeak baliogabetzea edo gaitasunik gabe uztea.

Artículo 163.– Insolvencia de la federación en liquidación.

d) Erabaki judiziala.

En caso de insolvencia de la federación, los liquidadores y liquidadoras deberán solicitar inmediatamente la declaración concursal procedente.

163. artikulua.– Likidatzen ari den federazioak kaudimenik ez izatea.

Artículo 164.– Aplicación del patrimonio.

Baldin eta federazioak ez badu kaudimenik, likidatzaileek berehala eskatu behar dute dagokion lehiaketa adierazpena.

1.– En el caso de disolución de una federación deportiva vasca, el patrimonio neto resultante de la liquidación se aplicará por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia deportiva, de forma preferente, al fomento y práctica de la correspondiente modalidad deportiva.

164. artikulua.– Ondarearen erabilera.

2.– En el caso de que se trate de la disolución de una federación territorial, serán los correspondientes órganos de los territorios históricos quienes decidan la aplicación que deba darse a dicho patrimonio neto resultante con arreglo a los fines descritos en el apartado anterior.

TÍTULO XIII
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

1.– Euskadiko kirol federazioren bat desegiten bada, kirol gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak, lehentasunez, dagokion kirol modalitatea sustatzen eta dagozkion jardueretan erabiliko du likidaziotik ateratzen den ondare gordina.

Artículo 165.– Lenguas oficiales de las federaciones deportivas.

2.– Lurraldeko federazioa baldin bada, lurralde historikoetako dagokien organoek erabakiko dute ateratzen den ondare gordina zertarako erabiliko den, aurreko idatz-zatian zehaztutako helburuekin bat, betiere.

El euskera y el castellano constituyen lenguas oficiales de las federaciones deportivas del País Vasco.

XIII. TITULUA
HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA

165. artikulua.– Kirol federazioen hizkuntza ofizialak.

Artículo 166.– Documentación en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskadiko kirol federazioen hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania dira.

1.– Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de este Decreto, las federaciones deportivas quedan obligadas a respetar la utilización de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como mínimo, en los siguientes documentos:

166. artikulua.– Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan.

a) Licencias federativas.

1.– Dekretu honetako aldi baterako hirugarren xedapenean zehazturik dagoenaz gain, kirol federazioek nahitaez errespetatu behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzea, gutxienez, honako dokumentu hauetan:

b) Tarjetas, carnés y documentos análogos que expidan.

a) Federazio lizentzietan.

c) Estatutos, reglamentos y circulares.

b) Txarteletan, agirietan eta ematen diren antzeko agirietan.

d) Carteles anunciadores de competiciones.

c) Estatutuetan, arautegietan eta zirkularretan.

e) Convocatorias de órganos federativos.

d) Lehiaketak iragartzeko karteletan.

2.– Las certificaciones podrán emitirse en bilingüe o en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma cuando así lo haya manifestado expresamente la interesada.

e) Federazioko organoen deialdietan.

Artículo 167.– Plan de normalización lingüística.

2.– Ziurtagiriak bi hizkuntzetan edota Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean eman ahal izango dira, interesdunak berariaz hala adierazten badu.

Las federaciones deportivas deberán elaborar, aprobar y ejecutar, en los plazos y términos que establezcan las correspondientes administraciones de tutela, planes de normalización lingüística al objeto de ir garantizando de forma progresiva el uso normal del euskera en la vida federativa. El incumplimiento de tal obligación les inhabilitará para la percepción de subvenciones.

167. artikulua.– Hizkuntza normalizaziorako plana.

Artículo 168.– Apoyo de la Administración Pública.

Kirol federazioek dagozkien babes administrazioek ezartzen dituzten epeetan eta baldintzetan beharko dituzte hizkuntza normalizaziorako planak taxutu, onartu eta gauzatu, gutxika federazioaren baitan euskara arruntki erabil dadin bermatze aldera. Betebehar hori ez betetzeak diru laguntzak jasotzeko aukera galtzea ekarriko du.

El Gobierno Vasco y los órganos forales de los territorios históricos deberán proporcionar a las correspondientes federaciones deportivas la adecuada asistencia técnica y los medios necesarios para la consecución del objetivo común de la normalización lingüística en el seno de las federaciones deportivas del País Vasco.

TÍTULO XIV
IGUALDAD DE MUJERES

168. artikulua.– Administrazio publikoaren laguntza.

Y HOMBRES

Eusko Jaurlaritzak eta lurralde historikoetako foru organoek dagozkien kirol federazioei behar bezalako laguntza teknikoa eta beharrezko baliabideak eskuratu beharko dizkiete, Euskadiko kirol federazioen baitan hizkuntza normaliza dadin lortzeko helburu komuna lortzearren.

Artículo 169.– Plan de acción positiva para la igualdad de mujeres y hombres.

XIV. TITULUA
EMAKUMEZKOEN ETA GIZONEZKOEN

ARTEKO BERDINTASUNA

Las federaciones deportivas deberán elaborar, aprobar y ejecutar en los plazos y términos que establezcan las correspondientes administraciones de tutela planes de acción positiva para la igualdad de mujeres y hombres, al objeto de ir garantizando de forma progresiva la igualdad de mujeres y hombres en la práctica de cada modalidad deportiva y en la propia gestión de las federaciones.

169. artikulua.– Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren aldeko ekintza positiboen plana.

Artículo 170.– Apoyo de las administraciones públicas.

Kirol federazioek dagozkien babes administrazioek ezartzen dituzten epeetan eta baldintzetan beharko dituzte emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunaren aldeko ekintza positiboen planak taxutu, onartu eta gauzatu, federazioaren kudeaketan bertan eta kirol modalitate bakoitzean, gutxika, emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bermatze aldera.

El Gobierno Vasco y los órganos forales de los territorios históricos deberán proporcionar a las correspondientes federaciones deportivas la adecuada asistencia técnica y los medios necesarios para la consecución del objetivo común en la igualdad de mujeres y hombres en el seno de las federaciones deportivas del País Vasco.

170. artikulua.– Administrazio publikoen laguntza.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Eusko Jaurlaritzak eta lurralde historikoetako foru organoek dagozkien kirol federazioei behar bezalako laguntza teknikoa eta beharrezko baliabideak eskuratu beharko dizkiete, Euskadiko kirol federazioen baitan emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko helburu komuna lortzearren.

Primera.– Difusión de los reglamentos federativos.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Al objeto de dar la suficiente difusión a los reglamentos federativos aprobados administrativamente, la Dirección del Gobierno Vasco con competencias en materia deportiva deberá adoptar las medidas necesarias para ofrecer el contenido íntegro de los reglamentos federativos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Lehenengoa.– Federazioen arautegien berri zabaltzea.

Segunda.– Incorporación de medios técnicos.

Administrazioaren bidetik onartu diren federazioetako arautegien berri zabaltze aldera, kirol gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak beharrezko diren neurriak hartu beharko ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuta diren federazioen arautegien berri bere osotasunean emateko, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien bidez.

Las federaciones vascas y territoriales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad. A tal efecto, aprobarán planes tendentes a incorporar o mejorar el empleo y aplicación de las citadas técnicas y medios.

Bigarrena.– Baliabide teknikoak erabiltzea.

Tercera.– Código ético para el personal directivo de federaciones deportivas.

Euskadiko eta lurraldeko federazioek, euren jarduera aurrera eramateko, teknika eta baliabide elektronikoak, informatikoak eta telematikoak erabiltzea eta aplikatzea bultzatuko dute. Horretarako, aipatutako teknika eta baliabideen erabilpena bereganatzeko edo hobetzeko planak onartuko dituzte.

La Dirección del Gobierno Vasco y los órganos de las respectivas Diputaciones Forales con competencias en materia deportiva, promoverán, con la colaboración de la Unión de Federaciones Deportivas de Euskadi, la aprobación de un Código ético para el personal directivo de federaciones deportivas y la posterior adhesión de las federaciones vascas y territoriales.

Hirugarrena.– Kirol federazioetako zuzendarien kode etikoa.

Cuarta.– Fomento del voluntariado de las federaciones deportivas.

Kirol gaietan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak eta foru aldundietako organoek, Euskal Kirol Federazioen Batasunarekin lankidetzan, kirol federazioetako zuzendarientzako kode etikoa onartzea eta, gero, Euskadiko eta lurraldeko federazioak hari atxikitzea sustatuko dute.

Con el fin de fomentar y facilitar la acción de voluntariado de federaciones deportivas, el Gobierno Vasco, con la colaboración de las diputaciones forales, promoverá en el ámbito de sus competencias:

Laugarrena.– Kirol federazioen borondatezko lana sustatzea.

a) La implantación de medidas de tipo honorífico a favor de las y los directivos y demás personal voluntario para reconocer públicamente su dedicación al deporte.

Kirol federazioen borondatezko lana sustatze eta errazte aldera, Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiekin bat, honako neurri hauek sustatuko ditu, dagozkion eskumenen barruan:

b) El impulso de un marco normativo favorable al desarrollo del voluntariado de las federaciones deportivas.

a) Zuzendarien eta beste boluntario guztien aldeko ohorezko neurriak ezartzea, kirolaren alde egindako lana publikoki aitortzeko.

c) La organización de campañas de información y promoción del voluntariado en las federaciones deportivas.

b) Kirol federazioen borondatezko lana garatzea erraztuko duen arau esparrua bultzatzea.

d) La creación de servicios de documentación, información, asesoramiento y apoyo al voluntariado.

c) Kirol federazioetako borondatezko lanaren inguruan informatzeko eta hura sustatzeko kanpainak antolatzea.

e) La suscripción de convenios de colaboración para el fomento de la acción de voluntariado en las federaciones deportivas.

d) Boluntarioentzako dokumentazio, informazio, aholkularitza eta laguntza zerbitzuak sortzea.

f) La promoción de compensaciones no económicas a favor del voluntariado.

e) Lankidetza hitzarmenak sinatzea, kirol federazioetako borondatezko lana sustatze aldera.

Quinta.– Inclusión en el Catálogo de Modalidades y Disciplinas deportivas de las modalidades deportivas que han contado con Federación deportiva.

f) Boluntarioen aldeko konpentsazio ez-ekonomikoak sustatzea.

Aquellas modalidades deportivas que, a la entrada en vigor de este Decreto, cuenten con federación deportiva inscrita en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco serán mantenidas en el Catálogo de Modalidades y Disciplinas deportivas

Bosgarrena.– Berariazko kirol federazioa izan duten kirol modalitateak kirol modalitateen eta diziplinen katalogoan sartzea.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Dekretu hau indarrean sartzen den unean, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratua den kirol federazioa duen kirol modalitate oro kirol modalitateen eta diziplinen katalogoan mantenduko da.

Primera.– Adaptaciones estatutarias y reglamentarias.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

1.– Las federaciones deportivas adaptarán sus estatutos y reglamentos a lo previsto en el presente Decreto en el plazo de un año a contar desde el día siguiente al de su entrada en vigor. Antes de finalizar este plazo, presentarán los nuevos estatutos y reglamentos ante la Administración deportiva correspondiente para su aprobación.

Lehenengoa.– Estatutuak eta arautegiak egokitzea.

2.– Mientras no se efectúe la adaptación señalada, las federaciones deportivas se regirán por lo que establece la Ley 14/1998, el presente Decreto y por sus estatutos y reglamentos en aquello que no contradiga la citada Ley y el presente Decreto.

1.– Kirol federazioek dekretu honetan xedatutakoarekin bat etortzeko egokituko dituzte euren estatutuak eta arautegiak. Horretarako, urtebeteko epea izango dute, dekretua indarrean sartzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Epe hori amaitu baino lehen, estatutu eta arautegi berriak dagokion kirol administrazioari aurkeztuko dizkiote, hark onar ditzan.

Segunda.– Aseguramiento de la responsabilidad civil de las personas federadas.

2.– Aipatutako egokitzapena gauzatu bitartean, kirol federazioek 14/1998 Legean eta dekretu honetan xedatutakoaren arabera eta euren estatutuetan eta arautegietan —aipatu legeari eta dekretu honi aurka egiten ez dietenean— xedatutakoaren arabera jardungo dute.

Mientras no se desarrolle el presente Decreto en materia de aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil de las y los federados, el capital mínimo, las franquicias y demás contenidos de los seguros serán determinados libremente por las federaciones deportivas.

Bigarrena.– Pertsona federatuen erantzukizun zibilaren asegurua.

Tercera.– Normalización lingüística.

Dekretu hau federatuen erantzukizun zibileko nahitaezko aseguruari dagokionez garatzen ez den bitartean, kirol federazioei dagokie gutxieneko kapitala, frankiziak eta aseguruen gainerako edukiak modu librean zehaztea.

La obligación de las federaciones deportivas de normalización lingüística responderá a un proceso gradual. En todo caso, las disposiciones estatutarias y reglamentarias, las circulares, las certificaciones, las licencias y tarjetas, o documentos análogos, las convocatorias de los órganos federativos y los carteles de competiciones de las federaciones deportivas deberán ir en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi a partir de la temporada siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dicha temporada no comience dentro de los seis meses siguientes a dicha entrada en vigor. Sólo en casos de urgencia se admitirá que los citados documentos no vayan en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrena.– Hizkuntza normalizazioa.

Cuarta.– Contenido de los reconocimientos médicos.

Kirol federazioek hizkuntza normalizatzeko duten betebeharrari pixkanaka erantzungo diote. Estatutuetako eta arautegietako xedapenek, zirkularrek, ziurtagiriek, lizentziek eta txartelek edota gisa bereko agiriek, federazio organoen deialdiek eta kirol federazioen lehiaketen kartelek, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzita egon beharko dute dekretu hau indarrean sartu eta hurrengo denboralditik aurrera, salbu eta dekretua hau indarrean sartu eta sei hilabete igaro baino lehenago hasten bada denboraldi hori. Premiazko kasuetan baino ez da onartuko agiri horiek Euskal Autonomia Erkidego bi hizkuntza ofizialetan ez izatea.

Mientras el Gobierno Vasco no apruebe el contenido de los reconocimientos médicos previos a la tramitación de las licencias federativas, serán las federaciones vascas las que determinarán aquél.

Laugarrena.– Osasun azterketen edukia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Eusko Jaurlaritzak federazio lizentziak izapidetu aurretiko osasun azterketen edukia onartu arte, Euskadiko federazioek erabakiko dute eduki hori.

Queda derogado expresamente el Decreto 265/1990, de 9 de octubre, por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN FINAL

Berariaz indargabetuta geratzen da 1990eko urriaren 9ko 265/1990 Dekretua (kirol federazioen eraketa eta funtzionamendua arautzen dituena) eta dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko edo beheragoko xedapenak oro.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2006.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean dekretu hau.

La Consejera de Cultura,

Vitoria-Gasteizen, 2006ko urtarrilaren 31n.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,

URTARRILAREN 31KO 16/2006 DEKRETUAREN ERANSKINA

ANEXO AL DECRETO 16/2006, DE 31 DE ENERO
KIROL MODALITATEEN ETA DIZIPLINEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE MODALIDADES Y DISCIPLINAS

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

1	Urpeko jarduerak	Actividades subacuaticas

URTARRILAREN 31KO 16/2006 DEKRETUAREN ERANSKINA

	– Urpeko arrantza	– Pesca submarina

ANEXO AL DECRETO 16/2006, DE 31 DE ENERO
KIROL MODALITATEEN ETA DIZIPLINEN KATALOGOA
CATÁLOGO DE MODALIDADES Y DISCIPLINAS

1	Urpeko jarduerak	Actividades subacuaticas

	– Kirol urpekaritza	– Buceo deportivo

	– Urpeko arrantza	– Pesca submarina

	– Hegats igeriketa	– Natación con aletas

	– Kirol urpekaritza	– Buceo deportivo

	– Apnea	– Apnea

	– Hegats igeriketa	– Natación con aletas

	– Urpeko hockeya	– Hockey subacuático

	– Apnea	– Apnea

	– Urpeko tiro jaurtiketa	– Tiro subacuático

	– Urpeko hockeya	– Hockey subacuático

	– Urpeko orientazioa	– Orientación subacuática

	– Urpeko tiro jaurtiketa	– Tiro subacuático

	– Urpeko argazkilaritza	– Imagen subacuatica

	– Urpeko orientazioa	– Orientación subacuática

	– Apnea argazkilaritza	– Caza fotográfica en apnea

	– Urpeko argazkilaritza	– Imagen subacuatica

	– Urpeko bideogintza	– Videosub

	– Apnea argazkilaritza	– Caza fotográfica en apnea

2	Xakea	Ajedrez

	– Urpeko bideogintza	– Videosub

3	Atletismoa	Atletismo

2	Xakea	Ajedrez

	– Atari zabaleko pistan	– Pista aire libre

3	Atletismoa	Atletismo

	– Krosa	– Campo a través

	– Atari zabaleko pistan	– Pista aire libre

	– Errepideko lasterketa	– Ruta

	– Krosa	– Campo a través

	– Pista estalia	– Pista cubierta

	– Errepideko lasterketa	– Ruta

4	Automobilismoa	Automovilismo

	– Pista estalia	– Pista cubierta

	– Mendia	– Montaña

4	Automobilismoa	Automovilismo

	– Rallyak	– Rallys

	– Mendia	– Montaña

	– Zirkuitua	– Circuito

	– Rallyak	– Rallys

	– Autokrosa	– Autocross

	– Zirkuitua	– Circuito

	– Kartinga	– Karting

	– Autokrosa	– Autocross

	– Slaloma	– Slalom

	– Kartinga	– Karting

	– Klasikoak	– Clásicos

	– Slaloma	– Slalom

5	Badmintona	Badminton

	– Klasikoak	– Clásicos

6	Saskibaloia	Baloncesto

5	Badmintona	Badminton

7	Eskubaloia	Balonmano

6	Saskibaloia	Baloncesto

	– Eskubaloia	– Balonmano

7	Eskubaloia	Balonmano

	– Hondartzako eskubaloia	– Balonmano playa

	– Eskubaloia	– Balonmano

8	Beisbola eta softballa	Beisbol y Sófbol

	– Hondartzako eskubaloia	– Balonmano playa

	– Beisbola	– Beisbol

8	Beisbola eta softballa	Beisbol y Sófbol

	– Softballa	– Sofbol

	– Beisbola	– Beisbol

	– Aretoko softballa	– Sofbol sala.

	– Softballa	– Sofbol

9	Billarra	Billar

	– Aretoko softballa	– Sofbol sala.

	– Billarra	– Billar

9	Billarra	Billar

	– Poola	– Pool

	– Billarra	– Billar

	– Snookerra	– Snooker

	– Poola	– Pool

10	Bola Jokoa	Bolos

	– Snookerra	– Snooker

	– Bowlinga	– Bowling

10	Bola Jokoa	Bolos

	– Palmako bola jokoa	– Bolo palma

	– Bowlinga	– Bowling

	– Palentziako bola jokoa	– Bolo palentino

	– Palmako bola jokoa	– Bolo palma

	– Burgosko bola jokoa	– Bolo burgalés

	– Palentziako bola jokoa	– Bolo palentino

	– Gesaltzako bola jokoa	– Bolo salinero

	– Burgosko bola jokoa	– Bolo burgalés

	– Leongo bola jokoa	– Bolo leonés

	– Gesaltzako bola jokoa	– Bolo salinero

	– Bolatokia	– Bolatoki

	– Leongo bola jokoa	– Bolo leonés

	– Arabako bola jokoa	– Bolo alavés

	– Bolatokia	– Bolatoki

	– Hiru Olako bola jokoa	– Tres tablones

	– Arabako bola jokoa	– Bolo alavés

	– Toka	– Toka

	– Hiru Olako bola jokoa	– Tres tablones

	– Pasaboloa	– Pasabolo

	– Toka	– Toka

	– Hiru txirlo	– Hiru txirlo

	– Pasaboloa	– Pasabolo

	– Calva	– Calva

	– Hiru txirlo	– Hiru txirlo

11	Boxeoa	Boxeo

	– Calva	– Calva

	– Boxeoa	– Boxeo

11	Boxeoa	Boxeo

	– Kickboxinga	– Kickboxing

	– Boxeoa	– Boxeo

	– Full contacta	– Full contact

	– Kickboxinga	– Kickboxing

	– Thaiboxinga	– Thi-Boxing

	– Full contacta	– Full contact

	– Aiki Wudoa	– Aiki-Budo

	– Thaiboxinga	– Thi-Boxing

12	Ehiza	Caza

	– Aiki Wudoa	– Aiki-Budo

	– Erakustxakurrak	– Perros de muestra

12	Ehiza	Caza

	– Arrasto txakurrak	– Perros de rastro

	– Erakustxakurrak	– Perros de muestra

	– Eskuz botatako usoak	– Palomas a brazo

	– Arrasto txakurrak	– Perros de rastro

	– Usakumea kaiola eran	– Pichón a jaula

	– Eskuz botatako usoak	– Palomas a brazo

	– Colombaire usakumea	– Pichón colombaire

	– Usakumea kaiola eran	– Pichón a jaula

	– Ibilbidea	– Recorrido

	– Colombaire usakumea	– Pichón colombaire

	– Ehiza larriko ibilbidea	– Recorrido de caza mayor

	– Ibilbidea	– Recorrido

	– Txakurrarekiko ehiza xehea	– Caza Menor con perro

	– Ehiza larriko ibilbidea	– Recorrido de caza mayor

	– Oilagor ehiza	– Caza de becadas

	– Txakurrarekiko ehiza xehea	– Caza Menor con perro

	– Falkoneria	– Cetrería

	– Oilagor ehiza	– Caza de becadas

	– Apeu Bidezko eper ehiza	– Caza de perdiz con reclamo

	– Falkoneria	– Cetrería

	– Galeperra kaiola eran	– Codorniz a jaula

	– Apeu Bidezko eper ehiza	– Caza de perdiz con reclamo

	– Colombaire galeperra	– Codorniz colombaire

	– Galeperra kaiola eran	– Codorniz a jaula

	– San Hunberto	– San Humberto

	– Colombaire galeperra	– Codorniz colombaire

	– Arkuarekiko ehiza	– Caza con arco

	– San Hunberto	– San Humberto

	– Compak sportinga	– Compak sporting

	– Arkuarekiko ehiza	– Caza con arco

	– Hegazti kantarien harrapaketa	– Silvestrismo

	– Compak sportinga	– Compak sporting

	– Altuera handiko falkoneria	– Altanería

	– Hegazti kantarien harrapaketa	– Silvestrismo

	

	– Altuera handiko falkoneria	– Altanería

13	Txirrindularitza	Ciclismo

	

	– Ziklo krosa	– Ciclo-cros

13	Txirrindularitza	Ciclismo

	– Trialsina	– Trialsin

	– Ziklo krosa	– Ciclo-cros

	– Mendiko bizikleta	– Montain bike

	– Trialsina	– Trialsin

	– Pista	– Pista

	– Mendiko bizikleta	– Montain bike

	– Errepideko lasterketa	– Ruta

	– Pista	– Pista

	– BMX	– BMX

	– Errepideko lasterketa	– Ruta

	– Gimnasioko txirrindularitza	– Ciclismo gimnasio

	– BMX	– BMX

14	Aireko kirolak	Deportes aéreos

	– Gimnasioko txirrindularitza	– Ciclismo gimnasio

	– Parapentea	– Parapente

14	Aireko kirolak	Deportes aéreos

	– Delta hegala: Hegaldi librea	– Ala delta-Vuelo libre

	– Parapentea	– Parapente

	– Paraxutismoa	– Paracaidismo

	– Delta hegala: Hegaldi librea	– Ala delta-Vuelo libre

	– Motordun hegaldia	– Vuelo a motor

	– Paraxutismoa	– Paracaidismo

	– Beladun hegaldia	– Vuelo a vela

	– Motordun hegaldia	– Vuelo a motor

	– Hegaldi akrobatikoa	– Vuelo acrobático

	– Beladun hegaldia	– Vuelo a vela

	– Aerostatika	– Aerostación

	– Hegaldi akrobatikoa	– Vuelo acrobático

	– Aeromodelismoa	– Aeromodelismo

	– Aerostatika	– Aerostación

15	Neguko kirolak	Deportes de invierno

	– Aeromodelismoa	– Aeromodelismo

	– Eski alpetarra	– Esquí alpino

15	Neguko kirolak	Deportes de invierno

	– Iraupen eskia	– Esquí de fondo

	– Eski alpetarra	– Esquí alpino

	– Eski jauziak	– Saltos de esquí

	– Iraupen eskia	– Esquí de fondo

	– Eski artistikoa eta akrobatikoa	– Esquí artístico y acrobático

	– Eski jauziak	– Saltos de esquí

	– Snowboarda	– Snowboard

	– Eski artistikoa eta akrobatikoa	– Esquí artístico y acrobático

	– Telemarka	– Telemark

	– Snowboarda	– Snowboard

	– Mushinga: Txakurrarekiko lera	– Mushing-Trineo con perro

	– Telemarka	– Telemark

	– Curlinga	– Curling

	– Mushinga: Txakurrarekiko lera	– Mushing-Trineo con perro

	– Izotz gaineko lasterketak	– Carreras sobre hielo

	– Curlinga	– Curling

	– Skyboba	– Skybob

	– Izotz gaineko lasterketak	– Carreras sobre hielo

	– Izotz hockeya	– Hockey hielo

	– Skyboba	– Skybob

	– Izotz patinaje artistikoa	– Patinaje artístico sobre hielo

	– Izotz hockeya	– Hockey hielo

	– Biatloia	– Biathlon

	– Izotz patinaje artistikoa	– Patinaje artístico sobre hielo

	– Bosleigha	– Bosleigh

	– Biatloia	– Biathlon

	– Lugea	– Luge

	– Bosleigha	– Bosleigh

16	Eskrima	Esgrima

	– Lugea	– Luge

	– Ezpata	– Espada

16	Eskrima	Esgrima

	– Floretea	– Florete

	– Ezpata	– Espada

	– Sablea	– Sable

	– Floretea	– Florete

17	Uretako eskia eta motonautika[	Esquí náutico y motonáutica

	– Sablea	– Sable

	– Uretako Eskia	– Esquí náutico

17	Uretako eskia eta motonautika[	Esquí náutico y motonáutica

	– Motonautika	– Motonáutica

	– Uretako Eskia	– Esquí náutico

18	Futbola	Fútbol

	– Motonautika	– Motonáutica

	– Futbola	– Fútbol

18	Futbola	Fútbol

	– Hondartzako futbola	– Fútbol playa

	– Futbola	– Fútbol

19	Areto futbola	Fútbol sala

	– Hondartzako futbola	– Fútbol playa

20	Gimnasia	Gimnasia

19	Areto futbola	Fútbol sala

	– Gimnasia orokorra	– Gimnasia general

20	Gimnasia	Gimnasia

	– Gimnasia akrobatikoa	– Gimnasia acrobática.

	– Gimnasia orokorra	– Gimnasia general

	– Gimnasia artistikoa	– Artística

	– Gimnasia akrobatikoa	– Gimnasia acrobática.

	– Gimnasia erritmikoa	– Rítmica

	– Gimnasia artistikoa	– Artística

	– Ohol jauziak	– Trampolín

	– Gimnasia erritmikoa	– Rítmica

	– Kirol aerobica	– Aerobic deportivo

	– Ohol jauziak	– Trampolín

21	Golfa	Golf

	– Kirol aerobica	– Aerobic deportivo

22	Halterofilia	Halterofilia

21	Golfa	Golf

23	Herri kirolak

22	Halterofilia	Halterofilia

	– Sokatira

23	Herri kirolak

	– Harri jasotzea

	– Sokatira

	– Trontza

	– Harri jasotzea

	– Aizkora

	– Trontza

	– Idi probak

	– Aizkora

	– Zaldi probak

	– Idi probak

	– Asto probak

	– Zaldi probak

	– Sega

	– Asto probak

	– Lokotx apustua

	– Sega

	– Txinga eroatea

	– Lokotx apustua

	– Ingude altxatzea

	– Txinga eroatea

	– Orga Joko

	– Ingude altxatzea

	– Zaku lasterketa

	– Orga Joko

	– Lasto jasotzea

	– Zaku lasterketa

	– Ontzi eroatea

	– Lasto jasotzea

	– Lasto botatzea

	– Ontzi eroatea

	– Harri zulatzaileak

	– Lasto botatzea

	– Giza probak

	– Harri zulatzaileak

24	Hipika	Hípica

	– Giza probak

	– Oztopo jauziak	– Saltos de obstáculos

24	Hipika	Hípica

	– Lehiaketa osoa	– Concurso completo

	– Oztopo jauziak	– Saltos de obstáculos

	– Heziera klasikoa	– Doma clásica

	– Lehiaketa osoa	– Concurso completo

	– Behi zaldien heziera	– Doma vaquera

	– Heziera klasikoa	– Doma clásica

	– Raida	– Raid

	– Behi zaldien heziera	– Doma vaquera

	– Martxa erregulatua	– Marcha regulada

	– Raida	– Raid

	– Horseballa	– Horseball

	– Martxa erregulatua	– Marcha regulada

	– Zalgurdiak	– Enganches

	– Horseballa	– Horseball

	– Zaldi gaineko iraulketa. Jazartzea eta uzkailtzea	– Volteo. Acoso y derribo

	– Zalgurdiak	– Enganches

	– Poneyak	– Ponis

	– Zaldi gaineko iraulketa. Jazartzea eta uzkailtzea	– Volteo. Acoso y derribo

	– Reininga	– Reining

	– Poneyak	– Ponis

	– Treca	– Trec

	– Reininga	– Reining

	– Hunterra	– Hunter

	– Treca	– Trec

	– Zaldi berria	– Zaldi berri

	– Hunterra	– Hunter

25	Hockeya	Hockey

	– Zaldi berria	– Zaldi berri

	– Aretokoa	– Sala

25	Hockeya	Hockey

	– Belarretakoa	– Hierba

	– Aretokoa	– Sala

26	Judoa	Judo

	– Belarretakoa	– Hierba

	– Judoa	– Judo

26	Judoa	Judo

	– Kendoa	– Kendo

	– Judoa	– Judo

	– Aikidoa	– Aikido

	– Kendoa	– Kendo

	– Wu-Shua	– Wu-Shu

	– Aikidoa	– Aikido

	– Jiu-Jitsua	– Jiu-Jitsu

	– Wu-Shua	– Wu-Shu

	– Defentsa pertsonala	– Defensa personal

	– Jiu-Jitsua	– Jiu-Jitsu

27	Karatea	Karate

	– Defentsa pertsonala	– Defensa personal

	– Karate-Kumitea	– Karate-Kumite

27	Karatea	Karate

	– Karate-Katak	– Karate-Katas

	– Karate-Kumitea	– Karate-Kumite

	– Kenpoa	– Kenpo

	– Karate-Katak	– Karate-Katas

	– Kung-Fua	– Kung-Fu

	– Kenpoa	– Kenpo

	– Tai-Jitsua	– Tai-Jitsu

	– Kung-Fua	– Kung-Fu

	– Tai-Txia	– Tai-Chi

	– Tai-Jitsua	– Tai-Jitsu

	– Penckat-Silata	– Penckat-Silat

	– Tai-Txia	– Tai-Chi

28	Borroka eta sanboa	Lucha y Sambo

	– Penckat-Silata	– Penckat-Silat

	– Borroka	– Lucha

28	Borroka eta sanboa	Lucha y Sambo

	– Sanboa	– Sambo

	– Borroka	– Lucha

29	Mendia	Montaña

	– Sanboa	– Sambo

	– Orientazioa	– Orientación

29	Mendia	Montaña

	– Mendiko eskia	– Esquí de travesía

	– Orientazioa	– Orientación

	– Mendi lasterketak	– Carreras de montaña

	– Mendiko eskia	– Esquí de travesía

	– Eskalada haitzetan	– Escalada en roca

	– Mendi lasterketak	– Carreras de montaña

	– Kirol eskalada	– Escalada deportiva

	– Eskalada haitzetan	– Escalada en roca

	– Alpinismoa	– Alpinismo

	– Kirol eskalada	– Escalada deportiva

	– Mendiko ibilaldiak	– Senderismo

	– Alpinismoa	– Alpinismo

	– Martxak	– Marchas

	– Mendiko ibilaldiak	– Senderismo

	– Amildegi jaitsiera	– Descenso de barrancos

	– Martxak	– Marchas

	– Espeleologia	– Espeleología

	– Amildegi jaitsiera	– Descenso de barrancos

30	Motoziklismoa	Motociclismo

	– Espeleologia	– Espeleología

	– Triala	– Trial

30	Motoziklismoa	Motociclismo

	– Moto txikiak	– Minimotos

	– Triala	– Trial

	– Motokrosa	– Motocross

	– Moto txikiak	– Minimotos

	– Enduroa	– Enduro

	– Motokrosa	– Motocross

	– Abiadura	– Velocidad

	– Enduroa	– Enduro

	– Stadium motokrosa	– Stadium motocros

	– Abiadura	– Velocidad

	– Turismoa	– Turismo

	– Stadium motokrosa	– Stadium motocros

	– Quadak	– Quads

	– Turismoa	– Turismo

	– Promobikerrak	– Promobikers

	– Quadak	– Quads

	– Trial-indoorra	– Trial-indoor

	– Promobikerrak	– Promobikers

	– Super-krosa	– Super-cross

	– Trial-indoorra	– Trial-indoor

	– Super-motarda	– Super-motard

	– Super-krosa	– Super-cross

	– Moto-balla	– Moto-ball

	– Super-motarda	– Super-motard

31	Igeriketa	Natacion

	– Moto-balla	– Moto-ball

	– Igeriketa igerilekuan	– Natación piscina

31	Igeriketa	Natacion

	– Waterpoloa	– Waterpolo

	– Igeriketa igerilekuan	– Natación piscina

	– Sinkronizatua	– Sincronizada

	– Waterpoloa	– Waterpolo

	– Distantzia handikoa	– Larga distancia

	– Sinkronizatua	– Sincronizada

	– Jauziak	– Saltos

	– Distantzia handikoa	– Larga distancia

	– Aquagima	– Aquagim

	– Jauziak	– Saltos

	– Salbamendua eta sorospena	– Salvamento y socorrismo

	– Aquagima	– Aquagim

32	Padela	Padel

	– Salbamendua eta sorospena	– Salvamento y socorrismo

33	Patinajea	Patinaje	

32	Padela	Padel

	– Patin hockeya	– Hockey patines

33	Patinajea	Patinaje	

	– Patineko hockeya: linea	– Hockey línea

	– Patin hockeya	– Hockey patines

	– Lasterketak	– Carreras

	– Patineko hockeya: linea	– Hockey línea

	– Artistikoa	– Artístico

	– Lasterketak	– Carreras

	– Lerroan	– En línea

	– Artistikoa	– Artístico

	– Skate boarda	– Skate board

	– Lerroan	– En línea

34	Pilota	Pelota vasca

	– Skate boarda	– Skate board

	– Plaza librea	– Frontón de plaza libre

34	Pilota	Pelota vasca

	– Trinketa	– Trinquete

	– Plaza librea	– Frontón de plaza libre

	– Ezkerreko hormako frontoia	– Fronton de pared izquierda

	– Trinketa	– Trinquete

	– Frontenisa	– Frontenis

	– Ezkerreko hormako frontoia	– Fronton de pared izquierda

35	Arrantza	Pesca

	– Frontenisa	– Frontenis

	– Kontinentala	– Continental

35	Arrantza	Pesca

	– Itsasokoa	– Marítima

	– Kontinentala	– Continental

	– Castinga	– Casting

	– Itsasokoa	– Marítima

36	Petanka	Petanca

	– Castinga	– Casting

	– Petanka	– Petanca

36	Petanka	Petanca

	– Botxak	– Bochas

	– Petanka	– Petanca

37	Piraguismoa	Piragüismo

	– Botxak	– Bochas

	– Ur lasaietakoa	– Aguas tranquilas

37	Piraguismoa	Piragüismo

	– Ur amiletakoa	– Aguas bravas

	– Ur lasaietakoa	– Aguas tranquilas

	– Kayak surfa	– Kayak surf

	– Ur amiletakoa	– Aguas bravas

	– Kayak poloa	– Kayak polo

	– Kayak surfa	– Kayak surf

	– Pista	– Pista

	– Kayak poloa	– Kayak polo

	– Slaloma	– Slalom

	– Pista	– Pista

38	Arraunketa	Remo

	– Slaloma	– Slalom

	– Eserleku finkoa	– Banco fijo

38	Arraunketa	Remo

	– Eserleku mugikorra	– Banco móvil

	– Eserleku finkoa	– Banco fijo

	– Arraunergometroa	– Remoergómetro

	– Eserleku mugikorra	– Banco móvil

39	Errugbia	Rugby

	– Arraunergometroa	– Remoergómetro

	– Errugbia	– Rugby

39	Errugbia	Rugby

	– 7ko errugbia	– Rugby a7

	– Errugbia	– Rugby

40	Squasha	Squash

	– 7ko errugbia	– Rugby a7

41	Surfa	Surf

40	Squasha	Squash

	– Bodyboarda	– Bodyboard

41	Surfa	Surf

	– Surfboarda	– Surfboard

	– Bodyboarda	– Bodyboard

	– Kneeboarda	– Kneeboard

	– Surfboarda	– Surfboard

	– Longboarda	– Longboard

	– Kneeboarda	– Kneeboard

42	Taekwondoa	Taekwondo

	– Longboarda	– Longboard

	– Taekwondo-Kyorugia	– Taekwondo-Kyorugui

42	Taekwondoa	Taekwondo

	– Taekwondo-Pumsea	– Taekwondo-Pumse

	– Taekwondo-Kyorugia	– Taekwondo-Kyorugui

	– Hapkidoa	– Hapkido

	– Taekwondo-Pumsea	– Taekwondo-Pumse

43	Tenisa	Tenis

	– Hapkidoa	– Hapkido

44	Mahai tenisa	Tenis de mesa

43	Tenisa	Tenis

45	Arku tiroa	Tiro con arco

44	Mahai tenisa	Tenis de mesa

	– Arku tiroa aire zabalean	– Tiro con arco diana al aire libre

45	Arku tiroa	Tiro con arco

	– Arku tiroa aretoan	– Tiro con Arco en sala

	– Arku tiroa aire zabalean	– Tiro con arco diana al aire libre

	– Landa zabaleko ibilbidea	– Recorrido de campo

	– Arku tiroa aretoan	– Tiro con Arco en sala

	– Basoko ibilbidea	– Recorrido de bosque

	– Landa zabaleko ibilbidea	– Recorrido de campo

	– Lur gainean	– Sobre Suelo

	– Basoko ibilbidea	– Recorrido de bosque

	– Eskietan	– Sobre Esquí

	– Lur gainean	– Sobre Suelo

	– Distantzia handikoa	– Larga distancia

	– Eskietan	– Sobre Esquí

	– Akademikoa	– Académica

	– Distantzia handikoa	– Larga distancia

	– Arku lasterketa (Run-Archery)	– Carrera-Arco (Run-Archery)

	– Akademikoa	– Académica

46	Tiroa	Tiro

	– Arku lasterketa (Run-Archery)	– Carrera-Arco

	– Zehaztasuneko tiro olinpikoa	– Tiro olímpico precisión

(Run-Archery)

	– Plater tiro olinpikoa	– Tiro olimpico plato

46	Tiroa	Tiro

	– Uso tiroa	– Tiro pichon

	– Zehaztasuneko tiro olinpikoa	– Tiro olímpico precisión

	– Helize tiroa	– Tiro hélice

	– Plater tiro olinpikoa	– Tiro olimpico plato

47	Triatloia	Triatlon

	– Uso tiroa	– Tiro pichon

	– Triatloia	– Triathlon

	– Helize tiroa	– Tiro hélice

	– Neguko triatloia	– Triathlon invierno

47	Triatloia	Triatlon

	– Duatloia	– Duathlon

	– Triatloia	– Triathlon

48	Bela	Vela

	– Neguko triatloia	– Triathlon invierno

	– Gurutze ontziak	– Cruceros

	– Duatloia	– Duathlon

	– Irrati kontrola	– Radio control

48	Bela	Vela

	– Bela arina	– Vela ligera

	– Gurutze ontziak	– Cruceros

	– TDV	– TDV

	– Irrati kontrola	– Radio control

49	Boleibola	Voleibol

	– Bela arina	– Vela ligera

	– Aretokoa	– Sala

	– TDV	– TDV

	– Hondartzakoa	– Playa

49	Boleibola	Voleibol

	– Aretokoa	– Sala

	– Hondartzakoa	– Playa


Azterketa dokumentala


Análisis documental