Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

108. zk., 2005eko ekainaren 9a, osteguna

N.º 108, jueves 9 de junio de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
2953
2953

59/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi.

1994ko maiatzaren 24an onartu zen 189/1994 Dekretua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta jarduna arautu zituena. Dekretu horrek Euskadiko Kooperatiben Erregistroa antolatu zuen; egokitu egin zuen Erregistroa Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeak aurreko legeriarekiko ezarritako aldaketetara. Egokitze horrek, batik bat, erregistro-sistema indartu zuen, horrela, kooperatiben enpresa-trafikoan ezinbestekoa den segurtasun juridikoa handitzea lortuko baitzen. Horretarako, bi ildo nagusi ezarri ziren: batak, Euskadiko Kooperatiben Erregistroa kooperatibekiko eraginkortasun juridiko pribatua duen erregistro juridiko gisa definitu zuen; besteak, berriz, Erregistro hori Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-antolamenduaren barruan, eta zehatzago esanda, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Sailean (egun Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila) kokatu zuen.

Con fecha 24 de mayo de 1994 se aprobó el Decreto 189/1994, de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi. Este Decreto vino a ordenar el Registro de Cooperativas de Euskadi adaptándolo a las modificaciones que la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, había establecido respecto a la legislación vigente con anterioridad. Dicha adaptación vino a reforzar, sobre todo, el sistema registral, con la finalidad de aumentar la seguridad jurídica imprescindible en el tráfico empresarial en el que se mueven las sociedades cooperativas. Para ello se establecieron dos líneas fundamentales, una basada en la definición del Registro de Cooperativas de Euskadi como un registro jurídico con eficacia jurídico privada respecto a las sociedades cooperativas y otra basada en su incardinación dentro de la organización administrativa de la Comunidad Autónoma Vasca, más concretamente en el Departamento de Trabajo y Seguridad Social (actualmente Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social) del Gobierno Vasco.

Dekretu hori onartu zenetik hamar urte igaro dira, eta urte horiek bermatzen dituzte, hain zuzen ere, bertan sartu diren aldaketak; aldaketa horiek ezinbesteko tresna bilakatu dira enpresa-trafikoaren segurtasun hori indartzeko, bai eta kooperatibek Erregistro horren publizitate materiala eta formala ahalbidetuko duen tresna azkar eta dinamiko bat eduki dezaten errazteko. Hala ere, Dekretu hori indarrean egon den hamar urte horietan, bilakaera jasan dute, bai zuzenbide-eta erregistro-mailako jardunak, bai kooperatibak sartuta dauden errealitate sozialak; horixe erakusten du 2000. urtean kooperatiben Legeari egin zitzaion aldaketak. Bilakaera horrek premia berriak sortzea, eta garai batean garrantzitsuak ziren beste batzuk desagertzea ekarri du, eta horri zuzenbide- eta erregistro-mailako erantzuna eman behar zaio.

Los diez años transcurridos desde su aprobación han avalado las reformas introducidas en el mismo, configurándose como instrumento imprescindible para reforzar la mencionada seguridad en el tráfico empresarial, así como para favorecer que las propias sociedades cooperativas tuviesen un instrumento ágil y dinámico que permitiese la publicidad material y formal inherente al Registro. No obstante, en esos diez años de vigencia del precedente Decreto, tanto la práctica jurídico-registral como la propia realidad social en la que están inmersas las sociedades cooperativas han ido evolucionando, como lo demuestra la propia modificación de la Ley realizada en el año 2000. Esta evolución ha originado que aparezcan nuevas necesidades y que otras que en su momento eran importantes hayan ido desapareciendo, lo que obliga a dar una respuesta en el ámbito jurídico registral.

Frogatuta gelditu da 1994ko Dekretuaren egiturak duen balioa eta eraginkortasuna; Dekretu haren bidez, arautze minimalista batetik arautze zabalago eta zorrotzago batera pasa zen, eta horri esker, kooperatibak segurtasun juridiko handi batez baliatu dira. Horregatik, Dekretu hura mantentzea erabaki da; aurrekoan bezala, Titulu eta Kapitulutan banatu da, eta aipatutako helburuak lortzeko komenigarriak jotzen ziren artikuluak aldatu dira. Hala ere, argitasunaren eta ulergarritasunaren izenean, Erregelamendua osorik idaztea erabaki da; beraz, ez da zati baten aldaketa, baizik eta indarrean zegoen Dekretua ordezkatzen duen beste Dekretu bat.

Habiéndose comprobado la validez y eficacia de la estructura del Decreto de 1994, con el que se pasó de una regulación minimalista a una más extensa y exigente gracias a la cual las sociedades cooperativas han podido beneficiarse de un elevado grado de seguridad jurídica que debe permanecer, se ha optado por mantener la misma, con su división en Títulos y Capítulos, modificándose aquellos aspectos de sus artículos que se consideraban más convenientes para lograr las finalidades mencionadas. No obstante, para mayor claridad y comprensión se ha optado, así mismo, por redactar íntegramente el nuevo Reglamento, no realizándose por tanto una modificación parcial sino un nuevo Decreto que sustituye al anteriormente vigente.

Dekretu honetako I. tituluak —Erregistroaren antolaketa, eragina eta funtzionamendua—, erregistroaren araubide orokorra arautzen du, eta horren egituraketa, jardute-eremua eta egitekoak zehazten ditu.

El Título I del Decreto, dedicado a la Organización, Eficacia y Funcionamiento del Registro, regula el régimen general de actuación del mismo, fijando su estructuración, su ámbito de actuación y sus funciones.

Erregistroak bateratua izaten jarraitzen du, izan ere, erregistro-tituluak kalifikatzeko irizpideak bateratzeko arrazoiak berberak dira; baina Lurralde Ordezkaritzetako zenbait egiteko banatzea posible da, egiteko horiek, berez, bateratze horren beharrik ez dutenean.

Se mantiene el carácter unitario del Registro, al subsistir las razones de uniformizar los criterios de calificación de los títulos registrales por las que se estructuró de ese modo, pero se posibilita que se desconcentren algunas de sus funciones en las Delegaciones Territoriales cuando por su propia esencia no conllevan la citada necesidad de uniformización.

Halaber, Kooperatiben Erregistroa Autonomia Erkidegoko administrazioaren egituretan sartuta dagoela kontuan izanik, jarduteko irizpide batzuk ezarri dira, Erregistro horrek, bere ahalmen juridikoak erabiltzeaz gain, kooperatiba-sustapenerako tresna aktibo gisa ere jardun dezan. Arautu diren jardute-irizpide horiekin kooperatiben egintzak eta kontratuak ahalik eta azkarren inskribatzen lagundu nahi da; Erregistroan egingo dituzten jarduerak eraginkorragoak izan daitezen lagunduko da, eta hori guztia Administrazioaren eta kooperatiben —edo horiek biltzen eta ordezkatzen dituzten elkarteen— lankidetzaren ondorio izango da.

Se establecen así mismo unos criterios de actuación para posibilitar que el Registro de Cooperativas, además de ejercer sus competencias jurídicas, se constituya como un instrumento activo de fomento cooperativo, habida cuenta de la incardinación del mismo en las estructuras de la Administración de la Comunidad Autónoma. Con los regulados criterios de actuación se pretende favorecer la más rápida inscripción de los actos y contratos de las sociedades cooperativas, coadyuvando a que sus actuaciones ante el Registro sean más eficaces, todo ello derivado del contexto de colaboración entre la propia Administración y las sociedades cooperativas y las asociaciones que las agrupan y representan.

Legearen arabera egin diren eta oraindik indarrean dauden egintzak inskribatu ahal izango dira, baita egintza horien igorleak momentu horretan Erregistroan inskribatuta ez badaude ere.

Podrán inscribirse aquellos actos legítimamente realizados que aún conserven su vigencia aunque quienes los hayan emitido no se encuentren en ese momento registralmente inscritos.

Aurreko Dekretuan araututako Liburu egunkaria desagertu da. Horrekin erregistroko izapideak sinplifikatu nahi dira, beti ere, segurtasun juridikoa alde batera utzi gabe; izan ere, Kooperatiben Erregistroa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren barruan dagoenez, bertara sartzen den agiri oro dagokion Saileko Sarrera Erregistroan jasota geldituko da, eta horrela, segurtasun juridikoari eutsi egiten zaio agirien sarrerari eta horien ondorio juridikoei dagokienez, eta gero egin behar diren izapideak azkartu egiten dira. Halaber, liburuei dagokienez, berritasun gisa aipatu behar da, Europar Kooperatiben Inskripzio Liburua sortu izana.

Desaparece el Libro Diario regulado anteriormente. Con ello se tiende a simplificar la tramitación registral sin perjuicio de la seguridad jurídica, ya que al estar encuadrado el Registro de Cooperativas en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca todos los documentos que entran en el mismo son anotados en el Registro de Entradas del Departamento en el que se enclava, con lo que se mantiene la mencionada seguridad jurídica en lo que atañe a la constancia de la entrada de documentos y los efectos jurídicos que de la misma derivan y se agiliza la posterior tramitación. Así mismo, en lo que corresponde a los Libros, como novedad está la creación del Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas Europeas.

Behin-behineko ebazpen ukatzailearen eta behin betikoaren arteko bereizketarik ere ez da egiten, administrazio-prozedurak arautzen dituen oinarrizko araudiari lotu nahi baitzaio, eta inskriba daitekeen egintza bat baino gehiago duten tituluen inskripzio partziala errazten da.

Desaparece también la distinción, para ajustarse a la normativa básica que regula los procedimientos administrativos, entre resolución denegatoria provisional o definitiva y se facilita la inscripción parcial de aquellos títulos que contengan más de un acto inscribible.

II. tituluan ere aldaketa esanguratsu batzuk egin dira. Titulu horrek, hain zuzen ere, kooperatibak inskribatzeari buruz dihardu, eta kooperatiben jardunaren aldiak taxutzen dituen erregistro-araubidearen hainbat alderdi hartzen ditu. Horrela, inskribatu behar den titulua egiaztagiri bat denean, notario bidez legeztatutako sinadurarekin aurkeztu ahal izango da, baina horretaz gain, sinadurak legeztatzeko eskumena duen funtzionarioaren aurrean ere aurkeztu ahal izango da.

El Título II, destinado a la inscripción de las Sociedades cooperativas, y que comprende los aspectos del régimen registral configurador de las distintas fases de la vida de las mismas, contiene también algunas modificaciones significativas. Así, aquellos actos cuyo título inscribible sea un certificado, además de poder presentarse previa legitimación notarial de firmas, podrán también presentarse ante el funcionario entre cuyas competencias se encuentra la de la autenticación de firmas.

Artezkaritza Kontseiluaren berritzea aldi berekoa denean, estatutuetan jaso ahal izango da gutxienez eta gehienez zenbat kide izango diren.

Se acepta que para el caso de que la renovación del Consejo Rector se haga de forma simultánea, pueda establecerse estatutariamente un número mínimo y máximo de miembros.

Berritasun garrantzitsu bat ere aipatu behar da kooperatiben likidazioaren barruan: bat-bateko aktiboaren arautzea; sozietate baten likidazioa onartu eta horren ondorioz erregistro-idazpenak baliogabetu ondoren, behar bezala esleitu ez diren ondasunak ageri direnean jarraituko zaio arautze horri.

Como novedad importante dentro de las liquidaciones de las cooperativas se encuentra la regulación del activo sobrevenido para el caso de que, tras procederse a la aprobación de la liquidación de una sociedad y su consecuente cancelación de asientos registrales, aparezcan bienes que no han sido adjudicados correctamente.

III. tituluak Kooperatiba Elkarteen inskripzioaz dihardu. Kooperatiba Elkartetzat hartzen dira Euskadiko Kooperatiben Legeak araututako kooperatibak biltzen dituzten batasun, federazio, konfederazio edo beste elkarte batzuk. Inskripzioa publizitate formalaren ondorioetarako egingo da soilik, elkartzeko eskubideari buruz Konstituzioan araututakoa aintzat harturik.

El Título III contempla la inscripción de Asociaciones de Cooperativas, entendiendo por tales a las Uniones, Federaciones, Confederaciones y otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a Cooperativas reguladas por la Ley de Cooperativas de Euskadi. Dicha inscripción se producirá a los solos efectos de publicidad formal en atención a la propia regulación constitucional del derecho de asociación.

Azkenik, IV. tituluak Kooperatiben Erregistroaren beste egiteko batzuk adierazten ditu.

Por último, el Título IV se destina a otras funciones del Registro de Cooperativas.

Gordailatzeko kontuen aurkezpena ere sinplifikatu egin da. Izan ere, Erregistroak ez ditu kalifikatu behar kontuetan ageri diren administratzaileen sinadurak; nahikoa izango da Artezkaritza Kontseiluko idazkariak egiaztagiri bat egitea; egiaztagiri horretan, kontuak administratzaile guztiek sinatu dituztela jasoko da.

Se simplifica la presentación de las Cuentas para su Depósito al desaparecer el requisito de que se califique por el Registro las firmas de los administradores que constan en las cuentas, sustituyéndose por un certificado del Secretario del Consejo Rector de que las cuentas están firmadas por todos los administradores.

Kooperatibek kontuak gordailatzeak duen garrantzia dela-eta, Erregistroan ez da jasoko epez kanpo aurkeztutako inolako agiririk; salbuespen izango dira, normala den bezala, kooperatibaren funtzionamendu egokirako edo haren likidazio ordenaturako ezinbestekoak diren zenbait egintza.

Dada la trascendencia de que las sociedades cooperativas depositen sus cuentas, el Registro no inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a la fecha en que debían haber sido aquellas presentadas, con la lógica excepción de una serie de actos imprescindibles para el buen funcionamiento de la sociedad o su ordenada liquidación.

Azkenik, zera aurreikusten da geroari begira: Erregistroa aurrerapen teknologikoak eskaintzen dituen aukera berrietara egokitu ahal izango dela, aukera horiek Kooperatiben Erregistroaren helburu eta xedeak azkarrago eta modu eraginkorragoan betetzen lagunduko duten tresna gisa erabili ahal daitezen.

Finalmente, se prevé que en un futuro se pueda adaptar el Registro a las nuevas posibilidades que ofrece el progreso tecnológico, con el fin de incorporarlas como instrumentos que hagan más ágil y eficaz el cumplimiento de las finalidades y objetivos propios del registro de Cooperativas.

Ondorioz, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen Azken Xedapenetatik bosgarrena garatzeko, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun ondoren, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko martxoaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, en desarrollo de la Disposición Final Quinta de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi, oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen da; Dekretu honen eranskinean dator erregelamendu hori.

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, que se adjunta como anexo al presente Decreto.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri baino lehen hasitako inskripzio-espedienteak momentu horretara arte indarrean egongo diren xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes de inscripción registral iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta dicho momento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta jarduna arautu zuen maiatzaren 24ko 189/1994 Dekretua indargabetzen da, baita maila bereko edo baxuagoko beste edozein xedapen ere, baldin eta Dekretu honetan gai honen inguruan ezarri denaren kontrakoa bada.

Queda derogado el Decreto 189/1994, de 24 de mayo, de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango que en esta materia contradigan o se opongan al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendua garatzea.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari eskumena ematen zaio Dekretu hau garatzeko eta gauzatzeko beharrezko diren xedapenak hartzeko, Erregistroaren zenbait eginkizunen banaketa eraginkorragoa izan dadin neurri arautzaileak sustatzeko, erregistro-mailako zenbait zerbitzu ordaintzea bultzatzeko, eta erregistro-mailako egitekoak teknologia berrien garapenak eskain ditzakeen bitartekoetara egokitzeko.

Se faculta al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto y para promover las medidas normativas dirigidas a hacer efectiva la desconcentración de algunas funciones del Registro, así como para promover el pago de exacciones por determinados servicios registrales y para la adaptación de las funciones registrales a los medios que pueda proporcionar el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Bigarrena.– Indarrean jartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko martxoaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2005.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

59/2005 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 59/2005
EUSKADIKO KOOPERATIBEN ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUAREN ERREGELAMENDUA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN

1. artikulua.– Antolaketa eta izaera.

Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO

1.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroa, Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen 15. artikulutik 18. artikulura arautzen dena, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzari atxikitako organo bateratu bezala egituratzen da.

DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

TÍTULO I
ORGANIZACIÓN, EFICACIA Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS
DE EUSKADI
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL REGISTRO DE
COOPERATIVAS DE EUSKADI

Erregistro horrek izaera bateratua badu ere, bere eginkizunetako batzuk banatu egin ahal izango dira Sail honen Lurralde Ordezkaritzetan, sailaren egitura organikoa eta egitekoak ezartzen dituen Dekretuan ezartzen denaren arabera.

Artículo 1.– Organización y carácter.

2.– Erregistro horrek izaera juridikoa du eta doako zerbitzu publikoa da, nola herritarrentzat, hala bertan izena eman nahi duten erakundeentzat.

1.– El Registro de Cooperativas de Euskadi, previsto y regulado en los artículos 15 a 18 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se estructura como un órgano unitario adscrito a la Dirección de Economía Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

2. artikulua.– Helburua.

Sin perjuicio del carácter unitario del Registro, podrán desconcentrarse algunas de sus funciones en las Delegaciones Territoriales de este Departamento en los términos que establezca su Decreto de estructura orgánica y funcional.

1.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroak eskumena izango du lehen, bigarren nahiz hurrengo mailako kooperatibekiko, kooperatiba-taldeekiko, kooperatiba-korporazioekiko eta kooperatiba mistoekiko, baldin eta horien jarduera kooperatibizatua Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan burutzen bada oro har, eta horretaz gain, lurralde horretan helbideratuta badaude. Halaber, Europako kooperatibekiko ere izango du eskumena, baldin eta horien egoitza soziala lurralde honetan badago, eta Kooperatibei buruzko uztailaren 16ko 27/1999 Legearen 2.a artikuluan ezarritakoari jarraituz, lurralde honetan burutzen badute jarduera kooperatibizatua.

2.– Dicho Registro tiene carácter jurídico y se configura como un servicio público de funcionamiento gratuito para los ciudadanos y ciudadanas y las entidades interesadas en acceder al mismo.

2.– Eskumena izango du, halaber, kooperatiba-batasun, -federazio eta -konfederazioekiko, edo eta Euskadiko Kooperatiben Legearen aplikazio-eremukoak diren sozietate edo elkarteak biltzen dituzten beste elkarte batzuekiko.

Artículo 2.– Objeto.

3.– Erregistroan inskribatzea aukerakoa izango da, Euskadiko Kooperatiben Legeko 134.1 artikuluarekin bat etorriz, artikulu honetako 1. paragrafoan adierazitako erakundeak baldin badira —helburu ekonomikoa duten erakundeak izango dira, pertsonifikatuak izan ala ez—, eta gehienbat Lege horretan araututako kooperatibez osaturik badaude.

1.– El Registro de Cooperativas de Euskadi será competente respecto a las Cooperativas de primer, segundo o ulterior grado, Grupos cooperativos, Corporaciones cooperativas y Cooperativas mixtas, cuya actividad cooperativizada se lleve a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco con carácter principal, estando, además, domiciliadas en dicho territorio, así como respecto a las Sociedades Cooperativas Europeas con domicilio social en el mismo y que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.A de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, desarrollen con carácter principal su actividad cooperativizada en dicho territorio.

3. artikulua.– Eginkizunak eta jarduteko irizpideak.

2.– Asimismo, será competente respecto a las Uniones, Federaciones y Confederaciones de Cooperativas u otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a Sociedades y agrupaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

1.– Hona hemen Erregistroaren eginkizunak:

3.– La inscripción en el Registro será meramente potestativa cuando, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se trate de entidades, personificadas o no, pero con finalidad económica, distintas de las previstas en el número 1 de este artículo y constituidas, en su mayoría, por Cooperativas reguladas en la citada Ley.

a) Lehen, bigarren nahiz hurrengo mailako kooperatiben edo Erregelamendu honen 2. artikuluan adierazitako erakunde edo entitateen egintzak, indarreko araudiaren arabera Erregistroan sartu beharrekoak direnak, kalifikatzea, inskribatzea eta egiaztatzea.

Artículo 3.– Funciones y criterios de actuación.

b) Derrigorrezko liburuak gaitu eta legeztatzea.

1.– El Registro tendrá las siguientes funciones:

c) a) idatz-zatian aipatzen diren kooperatiben urteko kontuen gordailua eta kooperatiba horietan hartutako erabakien egiaztagiriak jasotzea; kalifikatzeko, Legeak eskatutakoak izan behar dute aurkeztutako agiriek, Batzar Orokorrak behar bezala onartu behar ditu, eta beharrezko sinadurak eraman behar dituzte.

a) Calificar, inscribir y certificar los actos que según la normativa vigente deban acceder a dicho Registro, que se refieran a Cooperativas de primer, segundo o ulterior grado, y demás organizaciones o entidades mencionadas en el artículo 2 de este Reglamento.

d) Kooperatiben izenari buruzko egiaztagiriak ematea.

b) Habilitar y legalizar los Libros obligatorios.

e) Bere eskumeneko gaiei buruzko kontsultak argitzea.

c) Recibir el depósito de las cuentas anuales y la certificación de los acuerdos correspondientes de las Cooperativas a las que se refiere el apartado a), limitándose a calificar si los documentos presentados son exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados por la Asamblea General y si constan las preceptivas firmas.

f) Kooperatiba berrien sustatzaileei eta dagoeneko eratuta dauden kooperatiben administratzaile eta kontseilariei aholkuak ematea, kalifikatzeko eta inskribatzeko, oharrak egiteko edo gordailatzeko aurkeztutako agirien gaineko zalantzen edo agiri horien akatsen inguruan.

d) Expedir certificaciones sobre la denominación de las entidades cooperativas.

g) Euskadiko Kooperatiben Legeak, Erregelamendu honek edo berau garatzeko arauek agintzen dioten beste edozein eginkizun.

e) Resolver consultas sobre las materias que sean de su competencia.

2.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren ebazpenek eta haren jardunak izaera juridikoa dute, baina horretaz gain, Erregistro hori kooperatiba-sustapeneko tresna aktibotzat hartu behar da. Horregatik, Erregistro horren egitekoak burutzerakoan, honako jardute-irizpideak izan behar dira kontuan:

f) Asesorar a los promotores de nuevas Cooperativas, y a los administradores y asesores de las ya constituidas, sobre las dudas, insuficiencias u otros defectos de los documentos presentados a calificación e inscripción, anotación o depósito.

a) Zalantzarik izanez gero, arauak interpretatzeko orduan, kooperatibaren benetakotasunaren, garapenaren eta jarraipenaren alde egingo da.

g) Cualquier otra función que le atribuyan la Ley de Cooperativas de Euskadi, este Reglamento, o sus normas de desarrollo.

b) Gizartearen onerako izango da kooperatiba berriak sortzea —eratze, batze, zatitze edo eraldatze bidez— eta lehendik zeudenak berraktibatzea. Horregatik, espedienteak bideratzerakoan kasu horiek izango dute lehentasuna.

2.– Sin perjuicio del carácter jurídico de las resoluciones y efectos de la actividad del Registro de Cooperativas de Euskadi, éste se constituye, además, como un instrumento activo de fomento cooperativo. En consecuencia, en el ejercicio de sus funciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios de actuación:

c) Sustatzaileek aurkeztutakoa ez bada zuzenbidearen araberakoa, ezezkoa ematen duen ebazpenari ohar bat erantsi ahal izango zaio, espedientearen konplexutasunak hala eskatzen duenean; ohar hori orientatzailea izango da, eta bertan aukera baliagarri batzuk adieraziko dira.

a) En caso de duda las normas se interpretarán en el sentido más favorable para la autenticidad, desarrollo y continuidad de la Cooperativa.

d) Erregistroak Euskadiko Kooperatiben Konfederazioekin eta beste erakunde ordezkari batzuekin lankidetzan jardungo du, Erregistroan gehien erabiltzen diren agirien ereduak —orientatzaileak, lotesleak ez direnak— egiterakoan.

b) Se considerará de interés social la creación de nuevas Cooperativas, sea por constitución, fusión, escisión o transformación, así como la reactivación de las existentes. Es por ello que estos casos tendrán prioridad a efectos del despacho de expedientes.

e) Interesatuek eskatzen dutenean, edo esparruaren, baltzu-erroldaren ezaugarrien edo espedientetik ateratako beste datu objektibo batzuen ondorioz hala komeni denean, ebazpenarekin batera eranskin edo azalpen-ohar bat emango da, eta bertan ebazpenaren edukien inguruko kontzeptu edo termino juridikoen berri emango da ahalik eta modurik sinpleenean; marrazki bidezko adibideak ere sartu ahal izango dira.

c) Si la formulación planteada por los promotores no es ajustada a Derecho, la resolución denegatoria podrá incorporar, cuando la complejidad del expediente así lo requiera, una nota informativa con algunas opciones válidas, a título enunciativo y orientador.

II. KAPITULUA
ERREGISTROAREN ERAGINKORTASUNA

4. artikulua.– Erregistroaren eraginkortasuna.

d) El Registro colaborará con las Confederaciones de Cooperativas de Euskadi y otras organizaciones representativas para la elaboración de modelos orientativos y no vinculantes de los documentos de más frecuente utilización ante el Registro.

Publizitate material eta formalean, legezkotasunean, legitimazioan, lehentasunean eta traktu jarraian oinarritzen da Erregistroaren eraginkortasuna.

e) Cuando las personas interesadas lo soliciten o cuando, por razón del ámbito, características del censo social u otros datos objetivos derivados del expediente parezca oportuno se emitirá, además de la resolución registral, un anexo o nota explicativa de los conceptos o términos jurídicos en el lenguaje más llano posible y del alcance y contenidos de dicha resolución, pudiendo incluso añadir ejemplos ilustrativos.

CAPÍTULO II
EFICACIA REGISTRAL

5. artikulua.– Inskripzioen izaera.

Artículo 4.– Eficacia del Registro.

1.– Erregistroan inskribatzea derrigorrezkoa izango da Euskadiko Kooperatiben Legean edo Erregelamendu honetan hala xedatzen bada.

La eficacia del Registro está definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

2.– Lege-testu horretako 16.2 artikuluarekin bat etorriz, kooperatiben eratze, bategite, banatze, desegite eta berraktibazioen inskripzioak izaera eratzailea izango du, baita mota horretako baltzu bihurtzeko egintzen inskripzioak ere. Gainerako kasuetan inskripzioa adierazpenezkoa izango da.

Artículo 5.– Carácter de las inscripciones.

6. artikulua.– Legezkotasuna.

1.– La inscripción en el Registro será obligatoria cuando así lo disponga la Ley de Cooperativas de Euskadi o el presente Reglamento.

Inskribatu beharreko agiriak kalifikatu egingo dira, eta horretarako, kontuan hartuko da agirien itxuraren legezkotasuna, agiriak eman nahiz sinatzen dituztenen legitimazioa, eta edukiaren, agirien ondorioen eta Erregistroko idazpenen balioa, indarrean dagoen legeriaren arabera.

2.– De conformidad con el artículo 16.2 del mencionado texto legal, la inscripción de los actos de constitución, fusión, escisión, disolución y reactivación de las Cooperativas, así como la relativa a la transformación en una Sociedad de esta naturaleza, tendrá carácter constitutivo. En los demás casos la inscripción será declarativa.

7. artikulua.– Publizitate formala.

Artículo 6.– Legalidad.

1.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroa publikoa da.

Los documentos sujetos a inscripción serán sometidos a calificación, que comprenderá su legalidad formal, así como la legitimación de los que los otorgan o suscriben y la validez del contenido, de lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro, de acuerdo con la legislación vigente.

2.– Erregistroko liburuak eta idazpenek aipatzen dituzten agiriak erakutsiz egingo da publizitatea, Erregistroak emandako egiaztagiri bidez, eta artikulu honetako 5. paragrafoan aipatzen diren bideak erabiliz.

Artículo 7.– Publicidad formal.

Egiaztatzea da Erregistroko idazpenak nahiz Erregistroan artxibatu edo gordetako agiriak modu frogagarrian erakusteko bide bakarra.

1.– El Registro de Cooperativas de Euskadi es público.

3.– Egiaztapenak idatziz eskatu beharko zaizkio Erregistroko arduradunari, egiaztatu nahi diren alderdiak zeintzuk diren argi eta garbi adieraziaz; eskabideari sarrera eman, eta hamabost eguneko epean emango dira egiaztapen horiek. Jada inskribatuta dauden titulu edo egintzei buruzko egiaztapenak bakarrik eman ahal izango dira; inskribatzeko zain badaude, dagokion informazioa eman ahal izango zaie egiaztapena eskatu nahi dutenei —izapideak zertan diren ere adieraziko da—.

2.– La publicidad se hará efectiva mediante la manifestación de los Libros y de los documentos del archivo a que hagan referencia los asientos registrales, por certificación expedida por el Registro y por los demás medios a que se refiere el párrafo 5 de este artículo.

4.– Idazpen laburren egiaztapenak agiritegian dauden zehaztasunak hartzen ditu, berez eta besterik gabe Erregistroaren edukiaren egiaztagarri izan dadin.

La certificación es el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro o de los documentos archivados o depositados en el mismo.

Hitzez-hitzezko egiaztapena egin behar denean, fotokopiez nahiz erreproduzitzeko beste edozein bitartekoz balia daiteke.

3.– Las certificaciones deberán solicitarse mediante escrito dirigido a la persona encargada del Registro expresando con claridad los extremos objeto de certificación, y serán expedidas en el plazo de quince días contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro. Sólo podrán extenderse certificaciones relativas a títulos o actos ya inscritos, pero si estuviesen pendientes de inscripción podrá darse la información correspondiente, incluido el estado de tramitación a las personas interesadas a solicitud de las mismas.

5.– Publizitatea jakinarazpen-ohar soilez edo Erregistroan jasotako idazpen eta agirien fotokopia bidez ere egin daiteke. Erregistroko idazpenak eta agiriak orri kopurua eta zein egunetan ematen diren adieraziz emango dira, behar bezala zigilaturik. Interesatuak eskatzen badu, faxez edo Erregistroak daukan beste bitarteko baten bidez bidali ahal izango dira idazpen eta agiri horiek, betiere bitarteko horrek informazioa jasoko dela ziurtatzen badu; eta originala korreoz bidali beharko da.

4.– La certificación de asientos sucintos comprenderá los datos que consten en el archivo, de modo que sea, por sí sola, acreditativa del contenido del Registro.

6.– Erregistroan inskribatu gabeko egintza edo tituluen informazioa emango da, baldin eta datu pertsonalak babesteari buruzko eta administrazio-prozedurari buruzko arauetan ezarritakoa betetzen bada, hirugarrenek prozeduran izan dezaketen interesari dagokionez.

Cuando la certificación sea literal podrá realizarse mediante la utilización de fotocopias o de cualquier otro medio de reproducción.

8. artikulua.– Publizitate materiala.

5.– La publicidad se podrá también hacer efectiva por simple nota informativa o fotocopia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro, que se expedirán con indicación del número de hojas y de la fecha en que se extiende, debidamente selladas. A petición de la persona interesada podrán enviarse por fax, o por otro medio de que disponga el Registro, siempre que ese medio permita acreditar la recepción de la información, sin perjuicio de remitir el original por correo.

1.– Erregistroko liburuen edukia denek ezagutzen dute, eta horren berri ez izana ez da aintzat hartuko.

6.– La información de actos o títulos no inscritos registralmente se hará efectiva siempre que se cumpla lo dispuesto en las normas reguladoras de la protección de datos personales y del procedimiento administrativo relativas al interés de terceros en el procedimiento.

2.– Inskribatu beharrekoak izanik inskribatu ez diren egintzek ez dute eragingo uste oneko hirugarrenengan. Hirugarrena uste onekoa jotzen da inskribatu gabeko egintza ezagutzen zuela frogatzen ez den arte.

Artículo 8.– Publicidad material.

Inskribatzeko eginbidea betetzen ez duenak ezingo du inskribatu ez izana aitzakiatzat azaldu.

1.– Se presume que el contenido de los Libros del Registro es conocido por todos, no pudiéndose invocar su ignorancia.

9. artikulua.– Legitimazioa.

2.– Los actos sujetos a inscripción no inscritos no producirán efectos en relación a terceros de buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.

1.– Erregistroko idazpenak zehatzak eta baliozkoak direla jotzen da, eta eragingarriak izango dira harik eta zehaztasun-ezaren edo baliogabetasunaren adierazpena inskribatzen ez den arte.

No se podrá invocar la falta de inscripción en su favor por aquél que incurrió en su omisión.

2.– Zehaztasun eza nahiz baliogabetasuna adierazteak ez die uste oneko hirugarrenek zuzenbidearen arabera eskuratutako eskubideei kalterik eragingo. Zuzenbidearen arabera eskuratutako eskubideak izango dira Erregistroaren edukiaren arabera baliozkoa den egintza edo kontratuaren ondorioz eskuratu direnak.

Artículo 9.– Legitimación.

3.– Inskribatzeak ez ditu legeen arabera baliorik gabeak diren egintzak baliozkotzen.

1.– Los asientos del Registro se presumen exactos y válidos. Producirán todos sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.

10. artikulua.– Lehentasuna.

2.– La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos no perjudicará los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a Derecho. Se entenderán adquiridos conforme a derecho los derechos que se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido con arreglo al contenido del Registro.

1.– Zernahi tituluren prebentziozko oharpena edo inskripzioa egiten bada, ezingo da beste titulurik inskribatu, delako titulua, egun berekoa nahiz lehenagokoa izan, haren kontrakoa edo harekiko bateraezina baldin bada.

3.– La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes.

2.– Erregistroko eragiketak agiriak aurkezten diren hurrenkeraren arabera egingo dira, eta Erregistroan aurrena sartzen diren agiriek lehentasuna izango dute geroago sartzen direnekiko. Salbuespen izango dira, dena den, Erregelamendu honen 3.2.b artikuluan adierazten diren lehentasunezko egoerak.

Artículo 10.– Prioridad.

11. artikulua.– Traktu jarraia.

1.– Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él.

1.– Inskribatu beharreko subjektu bati buruzko egintzak edo kontratuak inskribatu ahal izateko, subjektua bera inskribatuta egon beharko da aurretik.

2.– Las operaciones registrales se practicarán según el orden de presentación de los documentos siendo preferentes los que accedan primeramente al Registro sobre los que se presenten con posterioridad. Todo ello salvo los supuestos de prioridad a que se refiere el apartado b) del artículo 3.2 del presente Reglamento.

2.– Lehendik eginda dauden egintza nahiz kontratuen aldaketa edo iraungitzea inskribatu ahal izateko, egintza edo kontratu horiek inskribatuta egon beharko dute aurretik.

Artículo 11.– Tracto sucesivo.

3.– Ahaldunek nahiz administratzaileek egindako egintzak edo kontratuak inskribatu ahal izateko, haiek ere inskribatuta egon beharko dute aurretik.

1.– Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto.

4.– Administratzaileen, Batzorde Betearazleko kideen, kontseilari ordezkarien, zuzendari-gerenteen eta Zaintza Batzordeko kideen izendapena eta kargu-uztea inskribatu ahal izateko, lehendik hartutako erabakiek inskribatuta egon beharko dute. Arau bera ezarriko da kooperatiba-korporazioetako eta kooperatiba-taldeetako organoetako kideen inskripzioari dagokionez.

2.– Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de éstos.

5.– Behar bezala hautatuak izan ziren arren, euren agintaldian inskribatu ez ziren kooperatibako karguen egintza eraginkorrak inskribatu egin ahal izango dira, baita agintaldia amaituta egonda ere, baldin eta erakunde eskatzailearen agiri baten bidez egiaztatzen bada horien izendapena eta legitimazioa; egiaztagiri horrek legezko eta erregelamenduzko baldintza guztiak beteko ditu.

3.– Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa inscripción de éstos.

III. KAPITULUA
ERREGISTROAREN FUNTZIONAMENDUA
1. ATALA
LIBURUAK

12. artikulua.– Liburuak.

4.– La inscripción del nombramiento y cese de Administradores, miembros de la Comisión Ejecutiva, Consejeros Delegados, Directores Gerentes y miembros de la Comisión de Vigilancia, requerirá la previa inscripción de los acuerdos anteriores que, en su caso, se hubieran producido. La misma norma se aplicará respecto a la inscripción de miembros de los órganos de las Corporaciones Cooperativas y de los Grupos Cooperativos.

1.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroan honako liburu hauek guztiak egongo dira:

5.– Los actos con eficacia actual emanados de cargos sociales que, pese a haber sido válidamente elegidos en su día, no fueron inscritos estando vigente su mandato, podrán inscribirse, aunque este mandato hubiera finalizado, siempre que se acredite el nombramiento y la legitimación de los otorgantes mediante un certificado expedido por la entidad solicitante con todos los requisitos legales y reglamentarios exigibles.

CAPÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
SECCIÓN 1.ª
LIBROS

a) Kooperatiba eta bestelako enpresa-elkarteen inskripzio-liburua.

Artículo 12.– Libros.

b) Kooperatiba Elkarteen inskripzio-liburua.

1.– En el Registro de Cooperativas de Euskadi se llevarán los siguientes Libros:

c) Europar Kooperatiben liburua.

a) Libro de inscripción de Sociedades Cooperativas y otras agrupaciones empresariales.

d) Gaitze eta legeztatzeen fitxategi-liburua.

b) Libro de inscripción de Asociaciones de Cooperativas.

e) Kontu-gordailuen fitxategi-liburua.

c) Libro de Sociedades Cooperativas Europeas.

2.– Halaber, Erregistroa zuzen kudeatzeko egokitzat jotako fitxategi eta liburu osagarriak ere prestatu ahal izango dira.

d) Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

3.– Arau honetan aipatzen diren liburu guztiek behar bezala beteta egon beharko dute, eta orri bakoitzean Erregistroaren zigilua eraman beharko dute.

e) Libro fichero de depósito de cuentas.

4.– Liburu horietako idazpenak idazmakinaz nahiz prozedura informatikoz egin beharko dira, eta, nolanahi ere, idatzitakoa ezabagaitza izan dadila ziurtatu beharko da.

2.– Asimismo, podrán llevarse los Libros y ficheros auxiliares que se juzgue conveniente para la adecuada gestión del Registro.

13. artikulua.– Inskripzio-liburuei buruzko arau orokorrak.

3.– Todos los Libros a que se refiere este precepto estarán debidamente diligenciados y llevarán en cada uno de sus folios el sello del Registro.

1.– Inskripzio-liburuak orri mugikorrez osatuko dira. Inskripzio-liburuen goi-eskuineko ertzean orriaren zenbakia ezarriko da, eta kooperatiben eta enpresa-elkarteen inskripzio-liburuetan, berriz, dagokion liburukia ere adieraziko da. Kooperatiba bati dagokion orria erabat betetzen denean, beste bat prestatuko da zenbaki berarekin eta alfabetoko lehenengo letrarekin, eta gainontzeko letrak hurrengo orrientzat utziko dira.

4.– Los asientos que se practiquen en estos Libros se extenderán a máquina o por procedimientos informáticos, debiendo quedar asegurado, en todo caso, el carácter indeleble de lo escrito.

2.– Inskripzio-orria lau zutabe bertikaletan banatuko da. Lehenengo zutabean tarte bat utziko da, bertan ertzeko oharrak ezartzeko —nahi izanez gero eskuz—. Beste hiruretan eguna, idazpen-zenbakia eta idazpena bera adieraziko dira, eta gainaldean, honako hauek adieraziko dira: “Ertzeko oharrak”, “Eguna”, “Idazpen-zenbakia” eta “Inskripzio-idazpena”.

Artículo 13.– Normas comunes sobre los Libros de inscripciones.

14. artikulua.– Kooperatiben eta bestelako enpresa-elkarteen inskripzio-liburua.

1.– Los libros de inscripciones estarán compuestos por hojas móviles. En el ángulo superior derecho de las mismas se hará constar el número de hoja y en el de Inscripción de Sociedades Cooperativas y otras agrupaciones empresariales también el tomo correspondiente. Agotada la hoja destinada a una entidad cooperativa se abrirá a continuación otra con igual número, seguido de la primera letra del alfabeto, destinándose las restantes letras para hojas sucesivas.

Hona hemen kooperatibak identifikatzeko erakutsi beharreko zehaztasunak: kooperatibaren izena, baltzuaren egoitza, lurralde historikoa, kooperatiba-mota, baltzuaren helburua, Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionaleko zenbakia eta gutxieneko baltzu-kapitala.

2.– La hoja registral se dividirá en cuatro columnas verticales. La primera de ellas contendrá un margen para insertar en él las notas marginales, que podrán practicarse manualmente. En las otras tres columnas se hará constar la fecha, el número de asiento y la extensión del mismo, haciéndose constar en su parte superior los epígrafes “Notas marginales”, “Fecha”, “Número de asiento” y “Asientos de inscripción”.

Era berean, orriaren goi-eskuineko ertzean kooperatibaren inskripzio-zenbakia ipiniko da, baita, hala badagokio, aurreko Erregistroan egokitu zitzaion zenbakia ere.

Artículo 14.– Libro de inscripción de Sociedades cooperativas y otras agrupaciones empresariales.

15. artikulua.– Kooperatiba Elkarteen inskripzio-liburua.

Los datos que deberán hacerse constar para la identificación de las Sociedades cooperativas son los siguientes: denominación social de la Cooperativa, domicilio social, Territorio Histórico, clase de Cooperativa, objeto social, número de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y capital social mínimo.

Kooperatiben batasun, federazio nahiz konfederazioak eta gehienbat kooperatibak biltzen dituzten beste elkarte batzuk identifikatzeko erakutsi beharreko zehaztasunak honako hauek dira: izena, baltzuaren helbidea, lurralde historikoa, mota eta espedientea Erregistroan sartu zeneko eguna.

Asimismo, en el ángulo superior derecho de la hoja se hará constar el número de inscripción de la Sociedad cooperativa y, en su caso, el número con el que figurase inscrita en el anterior Registro.

Era berean, orriaren goi-eskuineko ertzean entitatearen inskripzio-zenbakia ipiniko da, baita, hala badagokio, aurreko Erregistroan egokitu zitzaion zenbakia ere.

Artículo 15.– Libro de inscripción de Asociaciones de cooperativas.

16. artikulua.– Europar kooperatiben inskripzio-liburua.

Los datos que deberán hacerse constar para la identificación de las Uniones, Federaciones y Confederaciones de Cooperativas y otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a Cooperativas son los siguientes: denominación, domicilio social, Territorio Histórico, clase y fecha de entrada del expediente en el Registro.

Hona hemen europar kooperatibak identifikatzeko erakutsi beharreko zehaztasunak: kooperatibaren izena, helbidea, mota, helburua eta gutxieneko baltzu-kapitala.

Asimismo, en el ángulo superior derecho de la hoja se hará constar el número de inscripción de la entidad y, en su caso, el número con el que figurase inscrita en el anterior Registro.

17. artikulua.– Gaitze eta legeztatzeen fitxategi-liburua.

Artículo 16.– Libro de inscripción de Sociedades cooperativas europeas.

Gaitze eta legeztatzeen fitxategi-liburua kooperatiba nahiz, hala badagokio, kooperatiba-elkarte bakoitzarentzako fitxa bidez eramango da. Fitxa horietan, hain zuzen ere, honako datuok adieraziko dira: baltzuaren izena eta inskripzio-zenbakia, gaitu nahiz legeztatutako liburu mota eta gaitu edo legeztatutako eguna.

Los datos que deberán hacerse constar para la identificación de las Sociedades cooperativas europeas son los siguientes: denominación social de la Cooperativa, domicilio social, clase de Cooperativa, objeto social y capital social mínimo.

18. artikulua.– Kontu-gordailuen fitxategi-liburua.

Artículo 17.– Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

Kontu-gordailuen fitxategi-liburua kooperatiba bakoitzarentzako fitxa bidez eramango da. Fitxa horietan, hain zuzen ere, honako datuok adieraziko dira: baltzuaren izena eta inskripzio-zenbakia, gordailatutako agiri mota, zein egunetan gordailatu zen eta gordailuari dagokion ekitaldi ekonomikoa.

El Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones se llevará mediante fichas individualizadas para cada Cooperativa, o, en su caso, Asociación intercooperativa, en las que se hará constar la denominación de la entidad y su número de inscripción, la clase de Libro habilitado o legalizado y la fecha de habilitación o legalización.

2. ATALA
IDAZPENAK

19. artikulua.– Idazpen-motak.

Artículo 18.– Libro fichero de depósito de cuentas.

1.– Erregistroko liburuetan honako idazpen-mota hauek egingo dira:

El Libro fichero de depósito de cuentas se llevará mediante fichas individualizadas para cada Cooperativa en las que se hará constar: la denominación social de la entidad y su número de inscripción, tipo de documento depositado, fecha de depósito y ejercicio económico a que hace referencia el depósito.

SECCIÓN 2.ª
ASIENTOS

a) Inskripzioak.

Artículo 19.– Clases.

b) Prebentziozko oharpenak.

1.– En los Libros del Registro se practicarán las siguientes clases de asientos:

c) Baliogabetzeak.

a) Inscripciones.

d) Ertzetako oharrak.

b) Anotaciones preventivas.

2.– Erregistroko arduradunak bere sinadurarekin eta zigiluz baimenduko ditu egiten diren idazpenak.

c) Cancelaciones.

20. artikulua.– Idazpenak nola egin.

d) Notas marginales.

1.– Idazpenak labur egingo dira, inskribatu den agiria dagoen agiritegiaren erreferentzia eginez.

2.– La persona encargada del Registro autorizará con su firma y sello los asientos extendidos.

2.– Inskribatu beharreko agiriak idatzita dauden hizkuntzan egingo dira Erregistroko idazpenak; Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat izango da.

Artículo 20.– Extensión de los asientos.

Erakutsi eta/edo egiaztatzeko, aipatutako hizkuntza ofizial horietatik edozeinetara itzuliko dela bermatuko da; interesatuak eskatuta egingo da itzulpena.

1.– La extensión de los asientos se hará de forma sucinta, remitiéndose al archivo correspondiente donde conste el documento objeto de inscripción.

3.– Idazpenak bata bestearen jarraian egingo dira, eta idatzi gabe utzitako tarte zuriak marra batez baliogabetuko dira.

2.– Los asientos del Registro se extenderán en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en que aparezcan redactados los documentos objeto de inscripción.

Lehendik inskribatutako zehaztasun nahiz bestelako gorabeheren ordez erreferentzia soilak egin daitezke, behin eta berriro errepika ez daitezen.

A efectos de exhibición y/o certificación, se garantizará la traducción a cualquiera de las citadas lenguas oficiales, a solicitud de la persona interesada.

4.– Idazpenetan pertsona fisikoaren nortasuna agertarazi nahi denean, haren izen-abizenak, nortasun agiriaren zenbakia, jaioteguna eta helbidea adieraziko dira. Pertsona juridikoak identifikatzeko, baltzuaren izena eta identifikazio fiskaleko kodea adieraziko dira.

3.– Los asientos se practicarán a continuación unos de otros, inutilizando los espacios en blanco de las líneas que no fueran escritas por entero, mediante una raya.

5.– Baltzu-kapitalari buruzko kopuru, data eta zenbakiak letraz adieraziko dira. Gainerako kasuetan zenbakiak erabil daitezke.

Los datos u otras circunstancias ya inscritos podrán sustituirse por simples referencias, con objeto de evitar su reiteración.

21. artikulua.– Idazpenen antolaketa.

4.– Cuando en los asientos haya de hacerse constar la identidad de una persona física, se consignarán su nombre y apellidos, número de documento nacional de identidad, fecha de nacimiento y domicilio. Para la identificación de las personas jurídicas se hará constar la denominación social de la entidad y su código de identificación fiscal.

1.– Inskripzio-liburuetan egindako inskripzioak eta horien ezeztapenak idazpenentzat prestatutako eskuineko zutabean egingo dira, bata bestearen jarraian, eta hurrenez hurren zenbaki bidez zerrendatuko dira.

5.– Las cantidades, fechas y números que hagan referencia al capital social se expresarán en letras. En los demás casos podrán emplearse los guarismos.

2.– Prebentziozko oharpenak eta horien ezeztapenak inskripzioak egiteko eta horiek ezeztatzeko ezarritako eran egingo dira.

Artículo 21.– Ordenación de los asientos.

3.– Ertzeko oharrak erregistro-orriaren ezkerraldean egingo

1.– Las inscripciones y sus cancelaciones, extendidas en los Libros de inscripciones, se practicarán en la columna derecha destinada a los asientos, a continuación una de otra y se enumerarán de forma correlativa mediante guarismos.

dira, eta argi eta labur adieraziko da inskripzioarekin zein harreman duten.

2.– Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se practicarán en la forma señalada para las inscripciones y sus cancelaciones.

22. artikulua.– Agiriak bidaltzea.

3.– Las notas marginales se practicarán en el margen izquierdo de la hoja registral y se expresará clara y sucintamente la relación que tengan con la inscripción registral a la que vengan referidas.

Inskribatu behar diren agiriak Erregistroan aurkeztuko dira, zuzenean, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 38.4 artikuluan ezarritako moduren batean.

Artículo 22.– Remisión de documentos.

23. artikulua.– Idazpenen edukia.

Los documentos objeto de inscripción podrán ser presentados en el Registro, bien directamente o a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Inskribatzeko, ezeztapena egiteko nahiz prebentziozko oharpenak egiteko idazpen orok, gutxienez, honako zehaztasun hauek izan behar ditu:

Artículo 23.– Contenido de los asientos.

a) Agiri mota eta horren izaera.

Todo asiento de inscripción, cancelación o anotación preventiva ha de contener, al menos, las siguientes circunstancias:

b) Agiria non eta noiz egin den.

a) Naturaleza y clase de documento.

c) Baimentzeari edo egiteari buruzko zehaztasunak, baita baimena ematen duen notarioaren, edo agiri publikoak baldin badira, horiek ematen dituen epaile, auzitegi edo funtzionarioaren izena ere; bestela, agiri pribatuak sinatzen dituztenen izenak.

b) Lugar y fecha del documento.

d) Idazpena egin den eguna eta Erregistroaren arduradunaren sinadura.

c) Los datos de su autorización o expedición, así como el nombre del Notario autorizante o el Juez, Tribunal o funcionario que lo expide en el caso de los documentos públicos, o el nombre de las personas que suscriben los documentos privados.

24. artikulua.– Akatsen zuzenketa.

d) Fecha del asiento y firma de la persona encargada del Registro.

1.– Inskripzio, ezeztatze, prebentzio-oharpen nahiz ertzeko oharretan egindako akatsak ezingo dira zuzenketa, zirriborro edo marra bidez konpondu. Horretarako, beste idazpen bat egingo da, eta bertan garbi adierazi beharko da zein den zuzendu den akatsa, eta idazpenak hasiera-hasieratik nolakoa izan behar zuen.

Artículo 24.– Rectificación de errores.

2.– Ertzeko oharren zuzenketa, zuzentzen diren oharretatik ahalik eta gertuen egingo da.

1.– Los errores cometidos en alguna inscripción, cancelación, anotación preventiva o nota marginal, no podrán rectificarse mediante enmienda, tachas o raspaduras. La rectificación se realizará mediante la extensión de un nuevo asiento al que se otorgará un número nuevo y en el que se expresará con claridad cuál es el error rectificado, así como los términos en que el asiento debiera haberse practicado originariamente.

3.– Erregistroko idazpenen bat zuzentzen denean, idazpen berrira jotzeko behar adinako oharra egingo da idazpen okerraren ertzean.

2.– La rectificación de notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas.

4.– Inskripzio, prebentziozko oharpen, ezeztatze nahiz ertzeko oharren bat zuzendutakoan, zuzendutako gaiari buruzko beste idazpenak ere zuzendu egingo dira, okerrak baldin badira behintzat, nahiz eta beste liburu batzuetan egon.

3.– Cuando se haya rectificado un asiento registral, se extenderá al margen del asiento erróneo una remisión suficiente al nuevo asiento.

Zuzenketa hori ertzean ohar bat ipiniz egingo da.

4.– Rectificada una inscripción, una anotación preventiva, una cancelación o una nota marginal, se rectificarán también el resto de los asientos relativos a las materias afectadas, aunque se encuentre en otros Libros, si también fueran erróneos.

25. artikulua.– Idazpenak egiteko epea.

Dicha rectificación se realizará mediante la extensión de la correspondiente nota marginal.

“Kooperatibak” alorrean eskumena duen Sailaren Erregistroan agiria aurkezten denetik aurrera, hiru hilabeteko epea egongo da idazpenak egiteko, legezko xedapen edo arauetan kontrakorik ezartzen ez bada, behintzat.

Artículo 25.– Plazo para la práctica de los asientos.

3. ATALA
KALIFIKAZIOA ETA ERREKURTSOAK

26. artikulua.– Kalifikazioaren eremua.

Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, los asientos se practicarán dentro del plazo de tres meses desde la fecha de presentación del documento en el Registro del Departamento competente en la materia “cooperativas”.

SECCIÓN 3.ª
CALIFICACIÓN Y RECURSOS

1.– Erregistroko kalifikazioa erregelamendu honen 6. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Artículo 26.– Ámbito de la calificación.

2.– Inskriba daitezkeen agirien forma aldetiko lege-hutsegiteak izango dira agiri horien baliagarritasunari eragiten dietenak, horien itxurak nolakoa izan behar duen erabakitzen duten arauei jarraiki, baldin eta hutsegite horiek aurkeztutako agirietan gertatzen badira.

1.– La calificación registral se extenderá a los extremos previstos en el artículo 6 del presente Reglamento.

Orobat, aintzat hartuko dira honako hauek: inskripzioak nahitaez jaso behar duen zernahi gorabehera aipatu gabe utzi edo behar bezain argi azaldu ez izana, inskribatu beharreko agiriak eman dituztenen legitimazioa –salbuespena izango da erregelamendu honen Xedapen Gehigarrietatik seigarrenean aurreikusitakoa–, eta agiri horien edukiaren balioa.

2.– Se considerarán faltas de legalidad formal de los documentos inscribibles, las que afecten a su validez, según las normas que determinan su forma, siempre que resulten de los documentos presentados.

27. artikulua.– Kalifikazioa emateko epea.

Del mismo modo, se apreciará la omisión o la expresión sin claridad suficiente de cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción, la legitimación de los otorgantes de los documentos objeto de inscripción, salvo en el caso previsto en el párrafo primero de la Disposición Adicional Sexta de este Reglamento, y la validez del contenido de dichos documentos.

Erregelamendu honen 25. artikuluan idazpenak egiteko ezarritako epeetan eman beharko da kalifikazioa.

Artículo 27.– Plazo de calificación.

28. artikulua.– Kalifikazioa.

La calificación se realizará dentro de los plazos señalados para la práctica de los asientos en el artículo 25 de este Reglamento.

1.– Erregistroaren kalifikazioak inskripzio-ondorioak izango ditu soil-soilik. Kalifikazioa ematen denean, eskatutako idazpena inskribatu egingo da, edo bestela, ukatu egingo zaio inskripzioa.

Artículo 28.– Calificación.

2.– Kalifikazioak globala eta bateratzailea behar du izan.

1.– La calificación del Registro se entenderá limitada a los solos efectos de la inscripción. Como resultado de la misma, se procederá a la extensión o a la denegación del asiento solicitado.

3.– Kalifikazio-ebazpena arrazoitua izango da.

2.– La calificación deberá ser global y unitaria.

Idazpenaren inskripzioa ukatzen baldin bada, kalifikazio-ebazpenean gertakariak eta hautsitako xedapenak azaldu beharko dira, ukazio hori eragiten duten okerrak zeintzuk diren argi eta garbi azalduz.

3.– La resolución de calificación será motivada.

4.– Kalifikazio-ebazpena Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean aurreikusitakoaren arabera jakinaraziko zaie interesatuei, eta inskribatutako tituluak —behar bezala bideratu direnak edo aldatu behar direnak— erantsiko dira.

En los supuestos de denegación de la extensión del asiento, la resolución de calificación expondrá los hechos y las disposiciones infringidas, indicando con claridad todos los defectos por los que proceda la denegación.

29. artikulua.– Kalifikazioaren ondorioak.

4.– La resolución de calificación habrá de ser notificada a las personas interesadas en los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adjuntando los títulos inscritos debidamente diligenciados o, en su caso, los sujetos a modificación.

1.– Tituluak akatsik ez balu, eskatutako idazpenak egingo lirateke berehala, eta, tituluarekin batera, inskripzio-eguna adierazten duen eginbidea bidaliko litzateke, behar bezala zigilatuta eta sinatuta.

Artículo 29.– Efectos de la calificación.

2.– Tituluak akatsik balu, inskripzioa ukatuko litzateke —arrazoiak emanez—.

1.– Si el título no contuviera defectos se practicarán inmediatamente los asientos solicitados y se devolverá el mismo con diligencia expresiva de la fecha de la inscripción, debidamente sellada y firmada.

30. artikulua.– Tituluaren zati bat inskribatzea.

2.– Si el título contuviera defectos, se denegará motivadamente la inscripción.

1.– Inskribatu beharreko tituluan gertakari, egintza nahiz negozioak jaso badira —elkarrekin inolako loturarik ez dutenak—, eta Erregistroaren arduradunak haietako batean akatsen bat antzematen badu, akatsik gabeak inskribatu ahal izango dira, eta horiei buruz eskatutako idazpena egin beharko da.

Artículo 30.– Inscripción parcial del título.

2.– Antzemandako akatsek tituluaren zati bati eragiten badiete, eta beste zatiari ez badiote eragiten, tituluaren zati hori inskribatu ahal izango da. Klausula nahiz estipulazio akasdunak aukerakoak badira edo horien ordez beharrezko lege-arauak ezartzen badira egin ahal izango da soilik inskripzioa.

1.– Si el título inscribible contuviera varios hechos, actos o negocios independientes unos de otros, los defectos que la persona encargada del Registro apreciase en alguno de ellos, no impedirán la inscripción de los demás, debiendo practicarse, respecto de éstos, los asientos solicitados.

31. artikulua.– Kalifikazioaren aurkako errekurtsoak.

2.– Si los defectos apreciados afectaran a una parte del título y no impidieran la inscripción del resto, deberá practicarse su inscripción parcial. Esta inscripción sólo será posible cuando las cláusulas o estipulaciones defectuosas sean meramente potestativas o cuando su omisión en la inscripción quede suplida por las normas legales correspondientes.

1.– Kalifikazio-ebazpenak tituluari Erregistroan sartzea eragozten dion akatsen bat egozten badio, gora jotzeko errekurtsoa ezarri ahal izango da Lan eta Gizarte Segurantza sailburuordearen aurrean, eta aipatutako Lege horren 114. artikulutik 116. artikulura ezarritako arauei jarraituz bideratuko da.

Artículo 31.– Recursos contra la calificación.

2.– Hala ere, Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen 18. artikuluan ezarritakoaren arabera, kalifikazio-ebazpenak zehaztuko du, auzibide zibilera jo aurreko erreklamazioaren jatorria; erreklamazio hori Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari ezarriko zaio, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 120. artikulutik 124. artikulura ezarritako arauen arabera bideratuko da.

1.– Contra la resolución de calificación que atribuya al título algún defecto que impida su inscripción en el Registro cabrá formular recurso de alzada, que se interpondrá ante el Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social y se sustanciará conforme a los artículos 114 a 116 de la Ley mencionada en el número anterior.

3.– Aurreko paragrafoetan adierazitako gora jotzeko errekurtsoa edo aldez aurreko administrazio-erre-

2.– No obstante, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, la Resolución de Calificación determinará, en su caso, la procedencia de la interposición de la reclamación previa a la vía judicial civil que se formulará ante el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y se sustanciará conforme a las normas previstas en los artículos 120 a 124 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

klamazioa honako hauek ezarri ahal izango dute:

3.– Están legitimados para la interposición del recurso de alzada o la reclamación administrativa previa mencionados en los dos párrafos anteriores:

a) Inskripzioa egiteko eskatu duen pertsonak, alegia, inskripzio horren ondorioak bermatu nahi dituenak, eta inskribatu behar diren tituluen legezko edo borondatezko ordezkaritza nabarmena duenak edo ordezkaritza hori benetan egiaztatu duenak.

a) La persona a cuyo favor se hubiera de practicar la inscripción, quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta y quien ostente notoriamente o acredite en forma auténtica la representación legal o voluntaria de unos u otros para tal objeto.

b) Ministerio fiskalak, aginte judizialak emandako agiriak direnean, eta legeen arabera gai horietan parte hartu behar duenean.

b) El Ministerio Fiscal, cuando se trate de documentos expedidos por autoridad judicial y que se refieran a asuntos en que deba ser parte con arreglo a las leyes.

c) Baimena ematen duen notarioak.

c) El Notario autorizante, en todo caso.

4.– Kalifikazioaren aurkako errekurtsoek ez dute aldeen arteko kontraesanik eragingo.

4.– En ningún caso los recursos contra la calificación tendrán carácter contradictorio entre partes.

II. TITULUA
TÍTULO II
KOOPERATIBAK ETA EUREN EGINTZAK
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE SUS ACTOS

INSKRIBATZEA

Artículo 32.– Actos objeto de inscripción.

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
I. ATALA
INSKRIBA DAITEZKEEN EGINTZAK
ETA TITULUAK

32. artikulua.– Inskribatu beharreko egintzak.

1.– Son actos objeto de inscripción obligatoria en la hoja abierta a cada Sociedad:

1.– Hona hemen kooperatiba bakoitzarentzat irekitako orrian derrigor adierazi beharreko egintzak:

a) La constitución de la Cooperativa, que será necesariamente la inscripción primera.

a) Kooperatibaren eraketa, nahitaez lehendabizi inskribatu behar dena.

b) Las modificaciones estatutarias.

b) Estatutuetan egiten diren aldaketak.

c) El nombramiento y cese de los administradores titulares.

c) Administratzaile titularren izendapenak eta kargu-uzteak.

d) La designación y cese de los miembros de la Comisión Ejecutiva y Consejeros Delegados, en su caso, así como el nombramiento y cese de uno o varios Directores Gerentes.

d) Batzorde Betearazleko kideen eta, kasua balitz, kontseilari ordezkarien izendapena eta kargu-uztea, baita zuzendari gerente baten edo gehiagoren izendapena eta kargu-uztea ere.

e) El apoderamiento general, incluido el de los Directores Gerentes, y las delegaciones permanentes de facultades del Consejo Rector en la Comisión Ejecutiva o en los Consejeros Delegados y, cuando se trate de Corporaciones Cooperativas, en la Dirección.

e) Ahalordetzea, orohar —baita zuzendari-gerenteena ere—, eta Artezkaritza Batzordearen eskumenak Batzorde Betearazlearen nahiz kontseilari-ordezkarien esku uztea, eta, kooperatiben korporazioak direnean, zuzendaritzaren esku uztea.

f) Nombramiento y cese de los miembros titulares de la Comisión de Vigilancia y, en su caso, del Consejo de Control.

f) Zaintza Batzordeko, eta behar izanez gero, Kontrol Kontseiluko kide titularren izendapena eta kargu-uztea.

g) La transformación, fusión y escisión de la Cooperativa.

g) Kooperatibaren eraldatzea, bategitea eta banatzea.

h) La disolución y liquidación de la Cooperativa.

h) Kooperatiba desegitea eta likidatzea.

i) La declaración de concurso y las medidas de intervención temporal.

i) Konkurtso-deklarazioa eta aldi baterako eskuhartze-neurriak.

j) Las resoluciones judiciales y administrativas en los términos previstos por la Ley de Cooperativas de Euskadi o por este Reglamento.

j) Ebazpen judizialak eta administratiboak, Euskadiko Kooperatiben Legean nahiz erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera.

k) En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripción prevean las leyes o el presente Reglamento.

k) Oro har, egindako idazpenak aldatzen dituzten egintza edo kontratuak, edo legeen nahiz erregelamendu honen arabera, inskribatu egin behar direnak.

2.– Son actos objeto de inscripción potestativa:

2.– Honako egintza hauen inskripzioa aukerakoa izango da:

a) La inscripción del nombramiento y cese de los miembros del Consejo Social y del Comité de Recursos, así como de los apoderamientos singulares.

a) Kontseilu Sozialeko eta Errekurtso Batzordeko kideen izendapena eta kargu-uztea, baita ahalordetze bereziak ere.

b) La inscripción de los suplentes en tanto no pasen a ocupar las vacantes correspondientes.

b) Ordezkoen inskripzioa, kargu hutsak betetzen ez badituzte.

c) El poder general para pleitos.

c) Auzietarako botere orokorra.

Artículo 33.– Título inscribible.

33. artikulua.– Inskribatu beharreko titulua.

1.– Los actos a que se refieren las letras a), b), d), e), g) y h) del artículo 32.1 se presentarán para su inscripción en escritura pública.

1.– 32.1 artikuluko a), b), d), e), g) eta h) idatz-zatietan aipatzen diren egintzak eskritura publikoan jasotzeko aurkeztu behar dira.

2.– Para inscribir los actos a que se refieren las letras c) y f), se presentará certificación expedida en los términos señalados por el artículo siguiente, con las firmas legitimadas notarialmente o autenticadas por el funcionario competente.

2.– c) eta f) idatz-zatietan aipatzen diren egintzak inskribatzeko, hurrengo artikuluan adierazten den eran emandako egiaztagiria aurkeztu beharko da; notarioak egiaztatu beharko du egiaztagiri hori, edo bestela, eskumena duen funtzionarioak legeztatuko du.

3.– Respecto de los actos relacionados en las letras i) y j) su inscripción se practicará en virtud de la correspondiente resolución judicial o administrativa.

3.– i) eta j) idatz-zatietan aipatzen diren egintzak ebazpen judizial edo administratibo baten bitartez inskribatuko dira.

4.– La inscripción de los actos modificativos del contenido de los asientos a que se refiere la letra k), se practicará en virtud de documento de igual clase que el requerido para la inscripción del acto que se modifica.

SECCIÓN 2.ª
DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

4.– k) idatz-zatian aipatzen diren idazpenen edukia aldatzeko egintzak, aldatzen den egintza inskribatzerakoan eskatu zen agiriaren mota bereko beste agiri baten bidez inskribatuko dira.

Artículo 34.– Acreditación de los acuerdos sociales.

II. ATALA
KOOPERATIBEN ERABAKIEN AGIRIAK

34. artikulua.– Kooperatiben erabakiak egiaztatzea.

1.– Los acuerdos de la Asamblea General y de los órganos colegiados que hubieren de inscribirse en el Registro se acreditarán mediante su certificación, firmada por el Secretario del Consejo Rector o del órgano colegiado correspondiente, con el Visto Bueno del Presidente, o, en su caso, por el Administrador único.

1.– Batzar Orokorraren eta kide anitzeko organoen inskribatu beharreko erabakiak ziurtagiri bidez egiaztatuko dira; egiaztagiri hori Artezkaritza Kontseiluko edo dagokion kide anitzeko organoko idazkariak sinatuko du lehendakariaren oniritziarekin, eta behar izanez gero, administratzaile bakarrak sinatuko du.

No se inscribirá acuerdo alguno certificado por personas que no tengan, a la fecha de la certificación, su cargo vigente e inscrito en el Registro de Cooperativas, salvo cuando el acuerdo siga aún vigente y se acredite fehacientemente que quien lo tomó tenía capacidad de hacerlo; o cuando se trate de certificar un acuerdo por el que se nombra al titular de un cargo con facultad certificante extendida por el propio nombrado. En este supuesto el certificado deberá ser firmado también por el anterior titular o, en su defecto, se acompañará notificación fehaciente del nombramiento al anterior titular, no pudiéndose realizar la inscripción del título hasta transcurridos quince días desde la fecha de entrada del expediente en el Registro sin oposición del titular anterior. La oposición se justificará por interposición de querella criminal por falsedad en la certificación, o por otro modo que acredite la no autenticidad del nombramiento.

Ziurtagiria egiten den egunean kargua indarrean eta Kooperatiben Erregistroan inskribatuta ez duten pertsonek emandako erabakiak ez dira inskribatuko; salbuespen izango dira honako kasu hauek: erabakia indarrean egotea eta behar bezala egiaztatzea erabakia eman zuenak bazuela emateko gaitasuna; edo karguren baten titularra izendatzen duen erabakia egiaztatzea, izendatuak berak egiaztatzeko eskumena erabiliz. Kasu horretan, ziurtagiria sinatu egin beharko du aurreko titularrak, edo bestela, aurreko titularrari buruzko jakinarazpen sinesgarria aurkeztu beharko da, eta ezingo da titulua inskribatu, harik eta espedientea Erregistroan sartu eta hamabost egun iragan arte; ezinbestekoa izango da epe horretan aurreko titularrak inolako eragozpenik ez jartzea. Ezadostasuna adierazteko kereila kriminala jarri behar da, ziurtagiria faltsutzeagatik, edo izendapenaren benetakotasunik eza egiaztatzen duen beste zernahi gorabeheragatik.

2.– La certificación a que se refiere el número anterior de este artículo deberá contener la fecha de su expedición así como todas las circunstancias del acta necesarias para calificar la validez y regularidad del acuerdo adoptado, a saber:

2.– Artikulu honen aurreko paragrafoan aipatzen den ziurtagirian zera jasoko da: ziurtagiri hori eman zen eguna eta hartutako erabakiaren baliotasuna eta arauzkotasuna kalifikatzeko beharrezkoak diren gorabehera guztiak:

a) Las establecidas en los apartados a), b), c), referido únicamente al acuerdo o acuerdos de que se trate, d), f) y g) del artículo 37.1 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

a) Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen 37.1 artikuluaren honako idatz-zati hauetan ezarritakoak: a), b), c) —dagokion erabakiari buruzkoak bakarrik—, d), f) eta g).

b) La fecha y el sistema de aprobación del acta, en todo caso.

b) Akta egin zen eguna eta akta hori onartzeko erabilitako sistema.

c) Las demás circunstancias señaladas en el presente artículo.

c) Artikulu honetan adierazitako gainerako gorabeherak.

En los supuestos de modificación de la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales, o de los Estatutos sociales, se requerirá la transcripción literal de dicho acuerdo. Las certificaciones de los acuerdos a que se refiere el artículo 73.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi incorporarán la constancia de que dichos acuerdos figuran en el Libro de Actas dictaminados por el Letrado Asesor o, en su caso, deberá certificarse que la sociedad no está obligada a designar Letrado Asesor.

Kooperatibaren erabakiak nahiz estatutuak jendeari jakinarazteko agiria aldatu nahi denean, delako erabakia hitzez hitz idatzi beharko da. Euskadiko Kooperatiben Legeko 73.2 artikuluaren lehen paragrafoan aipatzen diren erabakien egiaztagirietan erabaki horiek legelari aholkulariak emandako Akta Liburuan agertzen direla adierazi beharko da, edo bestela, egiaztatu egin beharko da kooperatiba horrek ez daukala legelari aholkularirik izendatu beharrik.

Artículo 35.– Inscripción de documentos públicos que contengan acuerdos sociales.

35. artikulua.– Kooperatibaren erabakiak jasotzen dituzten agiri publikoak inskribatzea.

La inscripción de la escritura de elevación a público del acuerdo social requerirá que el título contenga todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de aquél según lo previsto en el artículo 34.2 de este Reglamento y que se otorgue por quien esté facultado para certificarlos o haya sido designado para aquella actuación por el propio órgano que tomó el acuerdo de que se trate. En su caso, el Notario testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo.

CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

Kooperatibaren erabakia publiko egiten duen eskritura inskribatzeko, erabakiaren baliotasuna kalifikatzeko beharrezkoak diren alderdi guztiak jasoko ditu tituluak, erregelamendu honen 34.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta eskritura hori ematen duenak eskumena izan behar du alderdi horiek guztiak egiaztatzeko, edo bestela, erabakia hartu zuen organoak izendatua izan behar du. Kasu horretan, notarioak deialdiaren iragarki argitaratua jasoko du eskrituran edo hari buruzko agiria egingo du.

Artículo 36.– Calificación previa del proyecto de estatutos sociales.

II. KAPITULUA
KOOPERATIBAREN INSKRIPZIOA

36. artikulua.– Baltzuaren estatutuen proiektuaren aldez aurreko kalifikazioa.

1.– Los gestores de una Cooperativa en constitución podrán solicitar la calificación previa del proyecto de Estatutos sociales, para lo cual deberá presentarse ejemplar por duplicado del Acta de la Asamblea constituyente, firmada por todos los promotores, que contenga el proyecto de Estatutos sociales cuya calificación previa se solicita. Dicha calificación se realizará en el plazo de veinte días desde la entrada de la solicitud en el Registro.

1.– Eratzen ari den kooperatiba baten kudeatzaileek baltzuaren estatutuen proiektua aldez aurretik kalifikatzeko eska dezakete, eta horretarako, Batzar eratzailearen agiriaren bi ale aurkeztu beharko dira, sustatzaile guztiek sinatuko dute, eta bertan aldez aurretik kalifikatu behar diren estatutuen proiektua jasoko da. Kalifikazio hori hogei eguneko epean egingo da, eskabidea Erregistroan sartzen denetik aurrera.

Calificado favorablemente el proyecto estatutario, se devolverá a los gestores, con la resolución correspondiente, uno de los ejemplares debidamente diligenciado y sellado.

Estatutu-proiektuaren aldeko kalifikazioa ematen bada, dagokion erabakiarekin batera, bilkura-agiriaren ale bat itzuliko zaie kudeatzaileei, behar bezala sinatuta eta zigilua jarrita.

2.– Advertidas faltas subsanables en el proyecto estatutario por el Registro, procederá su rectificación de conformidad con lo dispuesto por el número 2 del artículo 9 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

2.– Erregistroa estatutuen proiektuan zuzen daitekeen okerren bat dagoela ohartzen bada, Euskadiko Kooperatiben Legeko 9.2 artikuluan xedatutakoaren arabera zuzenduko da delako akatsa.

3.– Las facultades de los gestores a que se refieren los números anteriores del presente artículo, sólo podrán ejercitarse siempre que no exista acuerdo en contrario de la Asamblea constituyente.

3.– Artikulu honetako aurreko paragrafoetan aipatzen diren kudeatzaileen eskumenak Batzar eratzaileak kontrako erabakirik hartzen ez duen bitartean gauzatu ahal izango dira soilik.

Artículo 37.– Constitución.

37. artikulua.– Eratzea.

1.– La escritura pública de constitución se otorgará por los designados por la Asamblea constituyente, salvo que lo fuera por la totalidad de los promotores.

1.– Eratzeko eskritura publikoa Batzar eratzaileak izendatutakoek emango dute, agiri hori sustatzaile guztiek ematen ez badute behintzat.

2.– Para la inscripción de la escritura de constitución, se aportará primera copia y copia simple, junto con la solicitud de inscripción suscrita por los gestores o por quien se halle facultado expresamente para ello, otorgada en el plazo de dos meses desde la fecha de la Asamblea constituyente, o, en su caso, de la calificación previa y favorable del proyecto de Estatutos sociales.

2.– Eratze-eskritura inskribatzeko, agiriaren lehendabiziko kopia eta kopia soilak aurkeztu beharko dira kudeatzaileek nahiz berariaz eskumena eman zaionak sinatutako inskripzio-eskabidearekin batera. Eratze-eskritura hori Batzar eratzailea egin, edo baltzu-estatutuen aldeko kalifikazioa eman, eta bi hilabeteko epean eman beharko da.

3.– Será necesaria, en todo caso, la previa justificación de que ha sido solicitada o realizada la liquidación de los impuestos correspondientes al acto de constitución.

3.– Nolanahi ere, eratzeari dagozkion zergen likidazioa eskatu nahiz egin izana egiaztatu beharko da aldez aurretik.

Artículo 38.– Contenido de la escritura de constitución.

38. artikulua.– Eratze-eskrituraren edukia.

1.– Para su inscripción en el Registro, la escritura de constitución, además de incluir, en su caso, el Acta de la Asamblea constituyente, deberá contener, al menos, los extremos mencionados en el número 2 del artículo 12 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

1.– Inskribatu ahal izateko, Batzar eratzailearen akta jasotzeaz gain, Euskadiko Kooperatiben Legeko 12.2 artikuluan adierazitako alderdiak jaso beharko dira gutxienez eratze-eskrituran.

2.– No podrá constituirse ninguna Cooperativa que esté integrada por un número de socios, correspondientes a la clase de aquélla, que sea inferior al mínimo legal. En consecuencia, no se computarán los socios de los restantes tipos previstos en la Ley antes mencionada.

2.– Ezingo da eratu kooperatibarik, baldin eta kooperatiba horrek dituen bazkideak kooperatiba-mota horrentzat legez ezarritakoa baino gutxiago badira. Horregatik, lehen adierazitako Legean aurreikusten diren beste mota batzuetako bazkideak ez dira kontuan hartuko.

Respecto de esos otros socios que puedan concurrir en la constitución, se especificará su naturaleza y los compromisos societarios básicos que asumen.

Eratzean parte hartu dezaketen bazkide horiei dagokienez, bazkide horien izaera eta kooperatiban jarduteko bere gain hartzen dituzten funtsezko konpromisoak zeintzuk diren adierazi beharko da.

3.– Deberá manifestarse expresamente la clase de Cooperativa que desean constituir los promotores.

3.– Sustatzaileek eratu nahi duten kooperatiba zein motakoa izango den berariaz adierazi beharko dute.

4.– El desembolso de, al menos, la aportación dineraria mínima obligatoria, legal o estatutaria, se acreditará mediante el resguardo o certificación de las cantidades depositadas en la entidad de crédito de que se trate, que se entregará al Notario.

4.– Legean nahiz estatutuetan ezarrita dagoenaren arabera, derrigor gutxienez egin beharreko diru-ekarpena, dagokion kreditu-erakundean ordaindutako kopuruen ordainagiri nahiz egiaztagiri bidez frogatuko da, eta notarioari emango zaio.

Respecto de los desembolsos pendientes, si los hubiere y debieran efectuarse en metálico, se indicará la forma y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse, salvo que este último dato corresponda fijarlo a la Asamblea.

Ordainketaren bat egiteko badago, eta esku-dirutan ordaindu behar bada, nola ordaindu behar den eta beranduenez noiz egin behar den adierazi beharko da; azken hori egin beharrik ez da izango, egun hori Batzarrean zehaztu behar denean.

Realizados los desembolsos pendientes, deberán inscribirse mediante escritura pública.

Falta diren ordainketak egindakoan, eskritura publiko bidez inskribatu beharko dira.

5.– Cuando los desembolsos de las aportaciones fueran no dinerarios, deberá consignarse su valor, basado en un informe de expertos independientes, describiéndose los bienes y derechos que se aportan por cada promotor, con sus datos registrales, si los tuvieran, y el título o concepto de la aportación. Una vez inventariados se incorporarán a la escritura.

5.– Ekarpenak diruz egin beharrekoak ez badira, ekarpenaren balioa adierazi beharko da. Horretarako, aditu independienteek egindako txostena hartuko da oinarritzat, eta sustatzaile bakoitzak jartzen dituen ondasunak eta eskubideak, Erregistroko zehaztasunak eta egindako ekarpenaren titulua nahiz kontzeptua adierazi beharko dira. Ondasunen zerrenda egiten denean, eskrituran jasoko da.

Respecto de los desembolsos pendientes en aportaciones no dinerarias se determinarán su naturaleza, valor y contenido, y la forma y plazo para realizarlas. Si llegado el momento no se efectuaran, se satisfará su valor en dinero.

Diruz egin behar ez diren ekarpenen izaera, balioa eta edukia zehaztuko dira, baita ekarpen horiek nola eta noiz egin behar diren ere. Ekarpen horiek bere garaian egiten ez badira, diruz ordainduko da horien balioa.

Artículo 39.– Estatutos sociales.

39. artikulua.– Baltzu-estatutuak.

1.– Las menciones mínimas de los Estatutos sociales, para su inscripción en el Registro deberán corresponder a las señaladas en el artículo 13 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, con las especificaciones reguladas en los preceptos siguientes de este Reglamento.

1.– Baltzu-estatutuak inskribatzeko egin beharreko gutxieneko aipamenak Euskadiko Kooperatiben Legearen 13. artikuluan adierazitakoak izango dira, erregelamendu honetan aditzera ematen diren xehetasunekin batera.

2.– Los Estatutos podrán regular, además, pactos y condiciones que los socios estimen convenientes, siempre que no se opongan a los principios configuradores de la Sociedad Cooperativa, ni a las Leyes. Por ello, no será válido establecer diferencias arbitrarias entre socios de la misma clase, sean o no fundadores.

2.– Estatutuetan bazkideek komenigarritzat jotako itun eta baldintzak ere jaso daitezke, kooperatiba sortzeko oinarrien edo legeen kontrakoak ez badira, behintzat. Horregatik, ez da baliozkoa izango mota bereko bazkideen artean —fundatzaileak izan ala ez izan— desberdintasun arbitrarioak ezartzea.

Artículo 40.– Denominación.

40. artikulua.– Izena.

Deberá consignarse junto con la denominación elegida, exclusivamente, la indicación “Sociedad Cooperativa” o “S. Coop.”.

Hautatzen den izenarekin batera, “Kooperatiba Sozietatea” edo “Koop. S.” jarri behar da.

Además, la denominación se ajustará para su formación válida a lo dispuesto por el artículo 95 y siguientes de este Reglamento.

Horretaz gainera, izen hori, baliozkoa izan dadin, Erregelamendu honetako 95. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari lotu behar zaio.

Artículo 41.– Domicilio social.

41. artikulua.– Baltzuaren egoitza.

1.– La Cooperativa tendrá su domicilio social, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el lugar donde realice preferentemente las actividades con sus socios o donde centralice la gestión administrativa y la dirección empresarial. El lugar de realización preferente de las actividades corresponderá a aquél en que esté radicado su establecimiento o explotación principal; el de centralización de la gestión administrativa y la dirección empresarial deberá coincidir con el de la efectiva administración y dirección.

1.– Kooperatibak, Euskal Autonomia Erkidegoan, bere bazkideekin jarduerak gehienbat burutzen dituen lekuan nahiz administrazio-kudeaketa eta enpresa-zuzendaritza zentralizatzen den lekuan izango du bere egoitza. Jarduerak burutzeko leku nagusia saltegia nahiz ustiapen nagusia dagoen leku bera izango da, eta administrazio-kudeaketa eta enpresa-zuzendaritzaren zentralizazio-guneak, berriz, benetako administrazio eta zuzendaritzarenarekin bat etorri beharko du.

2.– La Sociedad Cooperativa Europea tendrá su domicilio social dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco siempre que radique en el mismo su administración central.

2.– Europako Kooperatiba Sozietateak Euskal Autonomia Erkidegoan edukiko du bere egoitza, baldin eta bere administrazio zentrala bertan badago.

Artículo 42.– Objeto social.

42. artikulua.– Kooperatibaren helburua.

1.– Las actividades que constituyan el objeto social se determinarán, de forma precisa y sumaria, indicando la totalidad de las que lo integran. Si se estimase conveniente aludir a los actos materiales o jurídicos necesarios para desarrollar dicho objeto, se regularán con la debida separación.

1.– Kooperatibaren helburua osatzen duten jarduera guztiak adierazi beharko dira, zehatz eta labur. Delako xedea garatzeko beharrezko egintza material nahiz juridikoak aipatzea komenigarritzat jotzen bada, egintza horiek behar bezala bereizturik arautuko dira.

Las actividades que integran el objeto social de la Cooperativa habrán de ser desarrolladas, al menos en los aspectos básicos del compromiso cooperativo, directamente por la misma y por sus socios; sin perjuicio de ello, dichas actividades podrán ser facilitadas, completadas, coordinadas o integradas de cualquier forma, por otras entidades con las que aquélla coopere, o en cuyo capital participe la propia Cooperativa en el marco de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Kooperatibaren helburua osatzen duten jarduerak kooperatibak berak eta bazkideek garatu beharko dituzte zuzenean, kooperatibarekiko konpromisoaren funtsezko alderdiei dagokienean behintzat. Horretaz gain, kooperatibarekin lankidetzan diharduten entitateek erraztu, koordinatu edo osa ditzakete jarduera horiek, eta baita, beste entitate batzuek ere, baldin eta kooperatibak, Euskadiko Kooperatiben Legearen esparruan, euren kapitalean parte hartzen badu.

2.– En las Cooperativas de segundo o ulterior grado los Estatutos sociales deberán precisar las facultades transferidas desde la Cooperativa de primer grado a la de segundo o ulterior grado, así como los demás extremos señalados en el artículo 128 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

2.– Bigarren mailako nahiz hurrengo mailako kooperatiben baltzu-estatutuetan lehenengo mailako kooperatibatik bigarren mailako nahiz hurrengo mailako kooperatibara aldatzen diren eskumenak zeintzuk diren adierazi beharko da, baita Euskadiko Kooperatiben Legeko 128. artikuluan aipatzen diren gainontzeko alderdiak ere.

Artículo 43.– Duración.

43. artikulua.– Iraupena.

1.– Los Estatutos habrán de contener la duración de la Cooperativa.

1.– Kooperatibaren iraupena adierazi egin beharko da estatutuetan.

2.– En el supuesto que se establezca un plazo determinado, se especificará el mismo, indicándose su comienzo. En otro caso se entenderá que la fecha de comienzo corresponde a la de la fecha de la escritura de constitución.

2.– Epe jakinen bat ezartzen bada, zehaztu egin beharko da epe hori, eta noiz hasten den adieraziko da. Bestela, epe hori eratze-egunetik bertatik hasten dela ulertuko da.

Artículo 44.– Comienzo de las operaciones.

44. artikulua.– Eragiketen hasiera.

Si no se determina otra cosa respecto del momento de comienzo de las operaciones societarias, se presumirá que la Cooperativa comienza sus funciones en la fecha de la escritura de constitución.

Kooperatibaren eragiketak hasteari buruz bestelakorik erabakitzen ez bada, kooperatibaren eginbeharrak eratze-egunetik bertatik hasten direla joko da.

Artículo 45.– Fecha de cierre del ejercicio social.

45. artikulua.– Baltzu-ekitaldia noiz itxi.

Los Estatutos podrán fijar la fecha de cierre del ejercicio social que, en ningún caso, superará el año. Si los Estatutos no la fijaran, se entenderá que el ejercicio social concluye el 31 de diciembre de cada año.

Estatutuetan baltzu-ekitaldia ixteko eguna zehaztu ahal izango da; gehienez urtebete igaroko da. Estatutuetan hori zehazten ez bada, baltzu-ekitaldia abenduaren 31n amaitzen dela ulertuko da.

Artículo 46.– Ámbito territorial de la actividad cooperativizada.

46. artikulua.– Jarduera kooperatibizatuaren lurralde-eremua.

Los Estatutos de la Cooperativa consignarán, expresamente, que la actividad cooperativizada que resulta definitoria del objeto social se lleva a cabo, con carácter principal, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kooperatibaren estatutuetan berariaz jasoko da honako hau: kooperatibaren helburua zehazten duen jarduera kooperatibizatua oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan burutuko dela.

Todo ello sin perjuicio de que, fuera de dicho territorio, aquélla siempre pueda establecer libremente relaciones jurídicas con terceros o realizar actividades de carácter instrumental o personales accesorias a su objeto social.

Horrek guztiak ez du esan nahi kooperatibak askatasun osoa izango ez duenik EAEtik kanpo hirugarrenekin harreman juridikoak izateko, edo bere helburua betetzeko osagarriak diren jarduera instrumental nahiz pertsonalak burutzerik izango ez duenik.

Artículo 47.– Compromiso de participación mínima.

47. artikulua.– Gutxieneko partaidetzaren konpromisoa.

En relación con la obligación regulada por la letra c) del artículo 22 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, los Estatutos establecerán los módulos o normas mínimas de participación de los socios con suficiente claridad, de forma que permitan conocer y, en su caso, evaluar el alcance y cumplimiento de los mismos y su coherencia con el objeto social.

Euskadiko Kooperatiben Legeko 22. artikuluko c) idatz-zatian araututako obligazioari dagokionez, bazkideen partaidetzarako gutxieneko modulu edo arauak behar bezain argi ezarriko dira estatutuetan, zenbateraino betetzen diren eta kooperatibaren helburuarekin zenbateraino datozen bat jakiteko, eta behar izanez gero, ebaluatzeko.

Artículo 48.– Administración de la cooperativa.

48. artikulua.– Kooperatibaren administrazioa.

1.– En los Estatutos se determinará, cuando el número de socios de la Cooperativa no sea superior a diez, si la gestión y representación de la misma se atribuye a un Administrador único o a un Consejo Rector.

1.– Kooperatibako bazkide-kopurua hamarretik gorakoa ez bada, kudeaketa- eta ordezkaritza-funtzioak administratzaile bakarrari edo Artezkaritza Batzordeari ematen zaizkion zehaztuko da estatutuetan.

2.– En caso de que proceda confiar la administración a un Consejo Rector, se indicará el número exacto de administradores, el plazo de duración de su cargo y régimen de funcionamiento interno. Cuando todos los administradores deban renovarse simultáneamente, los Estatutos podrán señalar el número mínimo y máximo de aquéllos.

2.– Administratzeko ardura Artezkaritza Batzorde bati ematen bazaio, batzordea zenbat administratzailek osatzen duten, administratzaileen karguek zenbateko iraupena duten eta barne araubidea azaldu beharko dira. Administratzaile guztiak batera berritu behar direnean, estatutuetan jaso ahal izango da gehienez eta gutxienez zenbat izango diren.

3.– Asimismo, se hará constar estatutariamente el modo en que debe ejercerse la representación atribuida a los administradores.

3.– Era berean, administratzaileei emandako ordezkaritza nola bete behar den ere jasoko da estatutuetan.

4.– Respecto de las Cooperativas de segundo o ulterior grado, se expresará si las reglas sobre la agrupación, prevista en el párrafo primero del artículo 131.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se confían al Reglamento Interno; en otro caso, deberá establecerse la oportuna regulación estatutaria.

4.– Bigarren mailako nahiz hurrengo mailako kooperatibei dagokienez, Euskadiko Kooperatiben Legeko 131.2 artikuluko lehen paragrafoan aurreikusitako taldekatzeari buruzko arauak barne-araubidearen esku uzten diren ala ez adierazi beharko da. Bestela, estatutuetan arautu beharko da alderdi hori.

Artículo 49.– Comisión de Vigilancia y otros órganos.

49. artikulua.– Zaintza Batzordea eta beste organo batzuk.

1.– Cuando sea obligatorio constituir la Comisión de Vigilancia, conforme al artículo 50 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, los Estatutos fijarán el número de miembros titulares de dicha Comisión que no podrá ser inferior a tres, así como el de suplentes, la distribución de cargos, y el período de duración del mandato, que no coincidirá con el de los administradores.

1.– Euskadiko Kooperatiben Legeko 50. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Zaintza Batzordea derrigor eratu beharra dagoenean, honako hauek zehaztuko dira estatutuetan: batzorde horretako kide titularren kopurua

2.– Cuando la Cooperativa pueda constituir otros órganos, según lo previsto en la Ley antes mencionada, los Estatutos deberán regular aquellos extremos que vengan exigidos por dicha normativa legal.

—gutxienez, hiru—, ordezkoen kopurua, kargu-banaketa eta agintaldiaren iraupena —ez da bat etorriko administratzaileen agintaldiarekin—.

3.– Corresponde al Secretario de la Comisión de Vigilancia y de los demás órganos aludidos en este precepto certificar los acuerdos que se adopten; pero, en su defecto, podrá hacerlo el Secretario del Consejo Rector con el Visto Bueno del Presidente del Consejo Rector a la vista de las actas o Libros correspondientes.

2.– Aipatutako Legearen arabera, kooperatibak beste organo batzuk ere era ditzakeenean, legezko araudi horretan eskatzen diren alderdi guztiak arautu beharko dira estatutuetan.

Artículo 50.– Grupos cooperativos.

3.– Zaintza Batzordeko eta aipatu diren gainerako organoetako idazkaria izango da hartzen diren erabakiak egiaztatuko dituena; idazkari hori ez dagoenean, Artezkaritza Batzordeko idazkariak egin ahal izango du hori, batzorde horretako lehendakariaren oniritziarekin, dagozkion akta edo liburuak ikusi ondoren.

1.– Tratándose de Grupos Cooperativos deberán practicarse las siguientes inscripciones:

50. artikulua.– Kooperatiba-taldeak.

a) Cuando la entidad cabeza de Grupo sea una Sociedad Cooperativa, se inscribirá ésta, la cual deberá promover la inscripción de todos los actos de dicha entidad que deban acceder al Registro según el presente Reglamento y además se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado siguiente.

1.– Kooperatiba-taldeei dagokienez, honako inskripzio hauek egin behar dira:

b) En todo caso, el acuerdo de integración en un Grupo, al igual que el de separación y la propia constitución del Grupo, se anotarán en la hoja registral correspondiente a cada Sociedad Cooperativa.

a) Talde-burua kooperatiba bat denean, kooperatiba hori inskribatuko da, eta kooperatiba horrek sustatu egin beharko du, erregelamendu honen arabera, Erregistroan sartu behar den egintza oro; gainera, kontuan hartuko da hurrengo idatz-zatian ezarritakoa.

2.– Dado el carácter no constitutivo de las inscripciones registrales de incorporación a un Grupo de Cooperativas y de separación del mismo, estos actos y la propia existencia del Grupo tendrán efectividad desde el momento en que se cumplan los requisitos sustantivos previstos en el artículo 135 bis de la Ley de Cooperativas de Euskadi y en el presente Reglamento.

CAPÍTULO III
NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS

b) Nolanahi ere, taldean sartzeko erabakia, bai eta taldetik banantzeko edo taldea eratzeko erabakia ere, Erregistroan jasoko da kooperatiba bakoitzari dagokion orrian.

ADMINISTRADORES

2.– Kooperatiba-talde batean sartu edo bertatik ateratzeari buruzko inskripzioak ez direnez eraketa-mailako inskripzioak, egintza horiek, bai eta taldeak berak ere, Euskadiko Kooperatiben Legeko 135 bis artikuluan eta erregelamendu honetan adierazten diren baldintzak betetzen direnetik aurrera izango dute eragina.

Artículo 51.– Nombramiento de los administradores.

III. KAPITULUA
ADMINISTRATZAILEEN IZENDAPENA

ETA KARGU-UZTEA

1.– La inscripción del nombramiento del administrador único se efectuará mediante certificación del acta de la Asamblea General con los requisitos del artículo 34 de este Reglamento. En la inscripción del nombramiento de los miembros del Consejo Rector se acompañará, además, en su caso, certificación, con aquellos requisitos, del acuerdo de la sesión rectora en que se hayan distribuido los cargos. Las certificaciones habrán de ser expedidas en debida forma y con las firmas legitimadas notarialmente o autenticadas por el funcionario competente.

51. artikulua.– Administratzaileak izendatzea.

También podrá inscribirse el nombramiento mediante testimonio notarial del acta o copia autorizada del acta notarial de la Asamblea, o por escritura pública.

1.– Batzar Orokorraren aktaren egiaztagiri bidez inskribatuko da administratzaileen izendapena; eta Erregelamendu honen 34. artikuluko baldintzak bete beharko dira. Artezkaritza Batzordeko kideen izendatzeak inskribatu behar direnean, karguak banatzeko bilkurako erabakiaren egiaztagiria ere aurkeztu beharko da, eta aipatutako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da. Egiaztagiriak behar bezala beteta eta notarioak edo eskumena duen funtzionarioak legeztatutako sinadurekin eman beharko da.

En el supuesto de que se eligieran personas no socios deberá expresarse tal circunstancia.

Batzarreko aktari buruz notarioak egindako egiaztapenarekin, notarioaren aktaren kopia baimenduarekin nahiz eskritura publikoarekin ere inskriba daiteke izendapena.

2.– No se inscribirá el nombramiento de los administradores respecto de los que no conste, explícitamente, su aceptación.

Bazkideak ez diren pertsonak hautatuz gero, halaxe eman beharko da aditzera.

3.– Si la gestión y representación de la Cooperativa fuera confiada a un Administrador único, la facultad certificante a que se refiere el número 1 de este artículo corresponderá a éste.

2.– Administratzaileen izendapenik ez da inskribatuko, baldin eta berariaz jasotzen ez bada administratzaile horiek onartuak izan direla.

4.– La designación de una persona física para el ejercicio de las funciones propias del administrador persona jurídica, se acreditará por certificación de la misma en que conste la identidad de aquella y demás circunstancias que permitan evaluar la validez del nombramiento.

3.– Kooperatibaren kudeaketa eta ordezkaritza administratzaile bakar bati esleitzen bazaio, artikulu honetako l. paragrafoan aipatzen den egiaztatzeko eskumena administratzailearena berarena izango da.

5.– El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde su aceptación, debiendo ser presentado para su inscripción en el Registro dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha de aquélla.

4.– Administratzaile juridiko bati dagozkion eginkizunak betetzeko pertsona fisiko bat izendatuz gero, pertsona horrek emandako ziurtagiri bidez egiaztatuko da izendapena. Agiri horretan, izendatuaren nortasuna eta izendapena baliozkoa den ala ez erakusten duten zer-nolakoak adierazi beharko dira.

Artículo 52.– Dimisión y cese de los administradores.

5.– Administratzaileen izendapenak onartzen den unetik izango ditu ondorioak, eta hurrengo 30 egunetan inskribatzeko aurkeztu beharko da.

1.– La inscripción de la dimisión de los administradores se practicará por cualquiera de las siguientes formas:

52. artikulua.– Administratzaileen dimisioa eta kargu-uztea.

a) Mediante documento en que el administrador acredite fehacientemente la renuncia y su notificación a la Sociedad cooperativa.

1.– Administratzaileen dimisioa honela inskribatu ahal izango da:

b) Mediante comparecencia ante la persona encargada del Registro, previa notificación a la Sociedad cooperativa.

a) Administratzailearen ukoa modu frogagarrian ziurtatzen duen agiriaren bidez, eta kooperatibari egingo zaion jakinarazpenaren bidez.

c) En virtud de certificación del acta de la Asamblea General o, en su caso, del órgano de administración, con los requisitos del artículo 34 de este Reglamento.

b) Erregistroaren arduradunaren aurrera agertuta; aurrez, kooperatibari jakinarazi beharko zaio.

2.– La inscripción del cese de los administradores por fallecimiento o por declaración judicial de fallecimiento, se practicará a instancia de la Sociedad o de cualquier persona interesada, en virtud de certificación del Registro Civil.

c) Batzarreko aktaren nahiz administrazio-organoaren egiaztapenaren bidez, betiere, Erregelamendu honen 34. artikuluan ezarritako baldintzak beteta.

Artículo 53.– Destitución y suspensión de los administradores.

2.– Heriotzagatik nahiz epaileak heriotz-adierazpena egin duelako administratzaileek kargua utzi izana kooperatibaren edo interesa izan dezakeen edonoren eskariz inskribatuko da, Erregistro Zibilak emandako egiaztapenaren indarrez.

1.– La inscripción de la destitución de los administradores por las causas previstas en los artículos 42.2, 44.2 y 48.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi se practicará en virtud de certificación del acta de la Asamblea General. No obstante, también se inscribirá la suspensión temporal a que se refiere el artículo 42.2 de la citada Ley, mediante la certificación del acta de la Comisión de Vigilancia o, en su caso, del Consejo Rector.

53. artikulua.– Administratzaileak kargugabetzea eta aldi baterako kargutik kentzea.

2.– Si la separación hubiese sido acordada por resolución judicial firme, su inscripción se practicará mediante testimonio de la misma.

CAPÍTULO IV
CONSEJEROS DELEGADOS, MIEMBROS

1.– Administratzaileei Euskadiko Kooperatiben Legeko 42.2, 44.2 eta 48.2 artikuluetan aurreikusitako arrazoiengatik kargua kendu zaiela inskribatzeko, Batzar Orokorraren aktaren egiaztagiria egin beharko da. Hala ere, Lege horretako 42.2 artikuluan adierazten den aldi baterako kargugabetzea ere inskriba daiteke, Zaintza Batzordearen, edo behar izanez gero, Artezkaritza Batzordearen aktaren egiaztagiri bidez.

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

2.– Kargutik kentzea epailearen ebazpen irmoz erabakitzen bada, delako ebazpenaren aitorpena eginez inskribatuko da kargugabetzea.

Y DIRECTORES GERENTES

IV. KAPITULUA
KONTSEILARI ORDEZKARIAK, BATZORDE

BETEARAZLEKO KIDEAK ETA ZUZENDARI

Artículo 54.– Delegación de facultades, nombramiento y cese de los Consejeros Delegados y de miembros de la Comisión Ejecutiva.

GERENTEAK

1.– La inscripción del acuerdo del Consejo Rector sobre la delegación de facultades y el nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva o de Consejeros Delegados se realizará mediante escritura pública en la que se recoja dicho acuerdo con la descripción detallada de las facultades delegadas permanentemente, salvo que éstas sean todas las que la Ley permite delegar y que se utilice una fórmula genérica.

54. artikulua.– Kontseilari ordezkarien eta Batzorde Betearazleko kideen izendapena eta kargu-uztea, eta eskumenak eskuordetzea.

Para inscribir los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior será precisa la constancia expresa de la aceptación, por las personas designadas para desempeñar dichos cargos.

1.– Eskumenak eskuordetzeari buruz eta Batzorde Betearazleko kideak nahiz kontseilari ordezkariak izendatzeari buruz Artezkaritza Batzordeak hartzen duen erabakia eskritura publikoaren bidez inskribatuko da. Behin eta berriz eskuordetutako eskumenak zeintzuk diren azaldu beharko da, zehatz mehatz, eskritura horretan, eskuordetze horiek Legeak baimentzen dituen guztiak ez badira eta formula orokor bat erabiltzen ez bada, behintzat.

Los acuerdos posteriores que modifiquen los de delegación o nombramiento, se inscribirán también en virtud de escritura pública.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren erabakiak inskribatzeko, izendatutako lagunek karguak onartu egiten dituztela adierazi beharko dute.

2.– La revocación de la delegación realizada se inscribirá mediante la correspondiente escritura pública que la contenga.

Eskuordetzeari edo izendapenari buruzko erabakiak aldatzen dituzten beste erabakiak ere eskritura publiko bidez inskribatuko dira.

3.– La renuncia se inscribirá en virtud de escrito del renunciante, notificada fehacientemente a la Sociedad cooperativa, con su firma legitimada notarialmente o autenticada por el funcionario competente.

2.– Eskumenak eskuordetu izanaren ezeztapena, ezeztapen hori jasotzen duen eskritura publiko bidez inskribatuko da.

Artículo 55.– Nombramiento, cese y apoderamiento de Directores Gerentes, y apoderamientos singulares.

3.– Ukoa ukatzaileak berak egindako idazki baten indarrez inskribatuko da. Ukoa argi eta garbi jakinarazi beharko zaio kooperatibari, eta idazkiak notarioak edo eskumena duen funtzionarioak legeztatua izan behar du.

La inscripción del nombramiento y cese, así como del apoderamiento general de uno o varios Directores Gerentes, y los apoderamientos generales de otras personas, se practicará mediante la correspondiente escritura pública. También será necesaria la escritura pública para inscribir los apoderamientos singulares o especiales conferidos a cualquier persona, en el supuesto de que se optara por la inscripción de estos últimos, de conformidad con lo establecido en el apartado a) del artículo 32.2 del presente Reglamento. La escritura contendrá las facultades otorgadas por el Consejo Rector, en virtud de certificación del acuerdo que conste en el acta de la reunión correspondiente.

CAPÍTULO V
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DETERMINADAS DEMANDAS DE IMPUGNACIÓN

55. artikulua.– Zuzendari gerenteen izendapena, kargu-uztea eta ahalordetzea, eta ahalordetze bereziak.

DE LOS ACUERDOS SOCIALES Y DE LA

SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS

Zuzendari gerente baten edo gehiagoren izendapena, kargu-uztea edo ahalordetzea inskribatzeko, eskritura publikoa egin behar da, baita beste zenbaiten ahalordetzea inskribatzeko ere. Eskritura publikoa egin behar da, halaber, beste edozein pertsona inskribatutakoan ematen diren ahalordetze bereziak inskribatzeko, Erregelamendu honen 32.2.a artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskrituran Artezkaritza Batzordeak emandako eskumenak jaso behar dira, dagokion bilkura-aktaren egiaztagiriaren bidez.

Artículo 56.– Anotación preventiva de la demanda de impugnación de los acuerdos sociales y de la suspensión de éstos.

V. KAPITULUA
BALTZU-ERABAKIEN AURKA EGITEKO

ETA ERABAKI HORIEK ETETEKO

1.– La anotación preventiva, tanto de la demanda de impugnación de acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo Rector, como de la suspensión de acuerdos sociales impugnados, se realizará mediante la correspondiente resolución judicial que la ordene, al amparo del artículo 727 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

ZENBAIT ESKAEREN PREBENTZIOZKO
OHARPENA

56. artikulua.– Baltzu-erabakien aurka egiteko eta erabaki horiek eteteko eskarien prebentziozko oharpena.

2.– Las anotaciones preventivas se modificarán, mediante testimonio judicial, cuando se produzca la modificación o alzamiento de las medidas cautelares a las que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1.– Batzar Orokorrak nahiz Artezkaritza Batzordeak hartutako erabakien aurka egiteko eskaeren prebentziozko oharpena, bai eta aurka egin zaien erabakien eteteena ere, hori egitea agintzen duen epaileak emandako ebazpen bidez egingo da, Prozedura Zibileko Legearen 727. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren babesean.

Las anotaciones preventivas se cancelarán, mediante testimonio judicial, cuando la demanda de impugnación quede desestimada en sentencia firme. También deberán cancelarse, en virtud del correspondiente mandamiento, cuando se produzca renuncia a la acción o desistimiento de la instancia.

2.– Prebentziozko oharpenak lekukotasun judizial baten bidez aldatuko dira, Prozedura Zibileko Legean aipatzen diren kautelazko neurrien aldaketa edo indargabetzea gertatzen denean.

3.– El testimonio judicial de la sentencia firme que declare la nulidad de todos o alguno de los acuerdos impugnados será título suficiente para cancelar la anotación preventiva y cualquier tipo de asiento registral que contenga aquellos acuerdos o sea contradictorio con la resolución judicial.

Prebentziozko oharpen hori lekukotasun judizial baten bidez ezeztatuko da aurka egiteko eskaera epai irmoz ezesten bada. Orobat, ezeztatu egin beharko dira, dagokion aginduaren indarrez, ekintzari uko egiten bazaio edo eskaeran atzera egiten bada.

4.– Podrá practicarse anotación preventiva de las resoluciones judiciales firmes que determinen la suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles, cuando el Registro constate su existencia. Dicha anotación se cancelará en los mismos casos y formas establecidos por el número 2 de este artículo.

3.– Aurkatutako erabaki guztien nahiz batzuen baliogabetasuna deklaratzen duen epai irmoari buruzko lekukotasun judiziala nahikoa izango da prebentziozko oharpena eta erabaki baliogabeak jasotzen dituen edo epaiaren aurkakoa den edozein oharpen ezeztatzeko.

5.– En lo no previsto por los números anteriores se estará a cuanto dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil y subsidiariamente la normativa registral mercantil para las Sociedades Anónimas en supuestos análogos.

CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES

4.– Inskribatuta dauden nahiz inskriba daitezkeen erabakien etetea erabakitzen duten epai irmoen prebentziozko oharpena egin ahal izango da baldin eta Erregistroak erabaki horiek badirela ziurtatzen badu. Artikulu honetako 2. paragrafoan finkatutako kasuetan eta eran ezeztatuko da oharpen hori.

Artículo 57.– Inscripción de la modificación de los estatutos sociales.

5.– Aurreko paragrafoetan adierazten ez diren kasuetan, Prozedura Zibileko Legeari jarraituko zaio, eta subsidiarioki, merkataritza-erregistroko arauek baltzu anonimoentzat antzeko kasuetarako ezarritakoari jarraituko zaio.

1.– La inscripción de toda modificación estatutaria se practicará en virtud de escritura pública, que contendrá:

VI. KAPITULUA
BALTZU-ESTATUTUAK ALDATZEA

57. artikulua.– Baltzu-estatuetan egindako aldaketen inskripzioa.

a) El acuerdo adoptado por la Asamblea General.

1.– Estatutuetan egindako aldaketa oro eskritura publikoaren bidez inskribatuko da. Eskrituran honako xehetasun hauek azaldu beharko dira:

b) La transcripción literal de la nueva redacción de los artículos que se modifican o añaden.

a) Batzar Orokorrean hartutako erabakia.

c) La acreditación, aportando el informe y el anuncio de convocatoria, de que se ha dado cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 74.1 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

b) Aldatu nahiz gehitzen diren artikuluen hitzez hitzezko transkripzioa.

2.– Cuando la modificación afecte a la denominación, al domicilio o al objeto social, la escritura pública incorporará el anuncio, previamente realizado, en un periódico de gran circulación en el Territorio Histórico del domicilio social de la Cooperativa.

c) Euskadiko Kooperatiben Legeko 74.1 artikuluan ezarritakoa bete izanaren egiaztapena; deialdiaren txostena eta iragarkia aurkeztu beharko dira.

Artículo 58.– Modificación del domicilio social dentro del mismo término municipal.

2.– Aldaketak baltzuaren izenari, helbideari nahiz helburuari eragiten badio, eskritura publikoan jasoko da kooperatibaren egoitza dagoen lurralde historikoko zabalkunde handiko egunkariren batean aurrez argitaratutako iragarkia.

La inscripción de la modificación del cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal, se practicará de idéntica forma a lo preceptuado en el artículo anterior, a excepción del acuerdo de la Asamblea General, siendo suficiente el adoptado por los administradores salvo previsión estatutaria en contra.

CAPÍTULO VII
TRANSFORMACIÓN

58. artikulua.– Baltzuaren helbidea aldatzea —udalerrian bertan—.

Artículo 59.– Transformación de cooperativas.

Baltzuaren helbidea udalerrian bertan aldatu dela inskribatu nahi bada, aurreko artikuluan agindutako modu berean egingo da inskripzioa; Batzar Orokorraren erabakia izango da salbuespena, kasu horretan, administratzaileen erabakiarekin nahikoa izango baita —estatutuetan bestelakorik adierazten ez bada, behintzat—.

1.– La transformación de una Cooperativa en una Sociedad Civil, Mercantil o persona jurídica de cualquier clase, implica la cancelación de los asientos registrales de aquélla.

VII. KAPITULUA
ERALDATZEA

59. artikulua.– Kooperatibak eraldatzea.

2.– Para la cancelación registral de los asientos de la Cooperativa que se transforma, se presentará en el Registro de Cooperativas de Euskadi escritura pública de transformación con acreditación, en su caso, de la inscripción en el Registro Mercantil.

1.– Kooperatiba bat edozein motako sozietate zibil, merkataritza-sozietate edo pertsona juridiko bihurtzeak kooperatibaren erregistro-idazpenak ezeztatzea dakar berekin.

3.– La escritura de transformación de una Cooperativa deberá contener, además de las menciones legales y reglamentarias que se requieran para la constitución de la nueva Sociedad en que se transforme, las siguientes:

2.– Eraldatu nahi den kooperatibaren idazpenak ezeztatzeko, eraldatzearen eskritura publikoa aurkeztu beharko da Euskadiko Kooperatiben Erregistroan, eta baita Merkataritza Erregistroan egindako inskripzioaren egiaztagiria ere.

a) Homologación del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

3.– Kooperatibaren eraldatze-eskriturak, sozietate berri hori eratzeko eskatzen diren legezko eta arauzko aipamenez gain, honako agiri hauek jaso beharko ditu:

b) Acuerdo expreso y favorable de la Asamblea General de la Cooperativa, adoptado por una mayoría no inferior a la que proceda de las previstas en el artículo 36 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, según el quórum de socios presentes y representados.

a) Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak emandako homologazioa.

c) Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 85.1.b de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

b) Kooperatibaren Batzar Orokorrak berariaz hartutako aldeko erabakia; erabaki hori hartzeko, gutxienez, Euskadiko Kooperatiben Legeko 36. artikuluan aurreikusitako gehiengoa eskatuko da.

d) Justificación de la publicación del acuerdo de transformación en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos periódicos de gran circulación del Territorio Histórico del domicilio social de la Cooperativa.

c) Euskadiko Kooperatiben Legeko 85.1.b artikuluan adierazten diren baldintzak betetzen direla erakusten duen agiria.

e) Balances a los que se refiere la letra e) y el último párrafo del artículo 85.1 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

d) Eraldatzeko erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta kooperatiba kokatuta dagoen lurralde historikoan zabalkunde handia duten bi egunkaritan argitaratu izanaren agiria.

f) Relación de socios que hayan hecho uso del derecho de separación, expresando el capital que representan.

e) Euskadiko Kooperatiben Legeko 85.1 artikuluaren e) idatz-zatian eta azken lerroaldean adierazten diren balantzeak.

g) Acreditación de la aplicación del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, así como del acuerdo de la Asamblea General sobre los títulos de cuentas en participación que pudieran corresponder al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, en los términos regulados por el artículo 85.4 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

f) Bereizteko eskubideaz baliatu diren bazkideen zerrenda; bazkide bakoitzari dagokion kapitala zenbatekoa den adierazi beharko da.

4.– Se incluirá, asimismo, el informe de expertos independientes sobre el patrimonio social no dinerario, de conformidad con lo regulado en la legislación mercantil, en el supuesto de que la Cooperativa se transforme en Sociedad sometida a dicha normativa.

g) Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsa erabili izanaren egiaztagiria, bai eta, Euskadiko Kooperatiben Legeko 85.4 artikuluan araututakoaren arabera, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiaren partaidetza-kontuetako tituluei buruz Batzar Orokorrak hartutako erabakia erakusten duen agiria ere.

Artículo 60.– Transformación en cooperativa.

4.– Era berean, aditu independienteek diruzkoa ez den baltzu-ondareari buruz egindako txostena ere jaso beharko da eraldatze-eskrituran, merkataritza-legedian araututakoari jarraiki, beti ere, delako kooperatiba araudi horren menpeko sozietate bihurtzen bada.

1.– Para su inscripción en el Registro regulado en el presente Reglamento, la escritura pública de transformación en Cooperativa de otro tipo de Sociedad o Agrupación de carácter no cooperativo, deberá contener las menciones a que se refiere el número 2 del artículo 86 de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Dicha escritura irá acompañada del balance previsto en el número 3 del mismo precepto y, en su caso, incorporará el informe allí mencionado, y cuando la Sociedad transformada sea de Responsabilidad Limitada se incorporará, además, el balance final cerrado el día anterior al otorgamiento de la escritura.

60. artikulua.– Kooperatiba bihurtzea.

2.– Una vez inscrita la transformación en Cooperativa en el Registro de Cooperativas de Euskadi, se comunicará, en su caso, al Registro en que conste inscrita con anterioridad la Sociedad transformada, a los efectos registrales oportunos.

CAPÍTULO VIII
FUSIÓN Y ESCISIÓN

1.– Kooperatiba ez den sozietate edo elkarte bat kooperatiba bihurtzeko eskritura publikoan Euskadiko Kooperatiben Legeko 86.2 artikuluan egiten diren aipamenak jaso beharko dira erregelamendu honetan arautzen den inskripzioa egin dadin. Eskritura horrekin batera, artikulu horretako 3. paragrafoan aurreikusten den balantzea aurkeztu beharko da, eta behar izanez gero, aipatutako txostena ere bai. Eraldatutako sozietatea erantzukizun mugatukoa denean, berriz, eskritura eman aurreko egunean itxitako azken balantzea ere erantsiko da.

Artículo 61.– Depósito del proyecto de fusión ordinaria.

2.– Kooperatiba bihurtzeko egintza Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatzen denean, eraldatutako sozietatea aurrez inskribatuta zegoen Erregistroari horren berri eman behar zaio, dagozkion ondorioetarako.

1.– Los administradores de cada Sociedad que vaya a fusionarse depositarán, en el Registro de Cooperativas, un ejemplar del proyecto de fusión de las Sociedades que intervengan en la fusión, regulado por el artículo 77 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

VIII. KAPITULUA
BATEGITEA ETA BANATZEA

61. artikulua.– Ohiko bategiterako proiektuaren gordailua.

2.– El Registro de Cooperativas de Euskadi calificará, exclusivamente, si el documento presentado es el exigido por el precepto legal antes mencionado y si está debidamente suscrito y, en el plazo máximo de quince días, practicará, si se hubiesen cumplido los requisitos legales, las notas marginales correspondientes en la hoja abierta a cada Cooperativa participante en la fusión.

1.– Bateratu behar den sozietateko administratzaileek sozietateen bategite-proiektuaren ale bat gordailatuko dute Kooperatibaren Erregistroan, Euskadiko Kooperatiben Legeko 77. artikuluari jarraiki.

3.– No podrá publicarse la convocatoria a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, en tanto no se haya practicado la anotación marginal del proyecto de fusión, lo que se notificará a cada Sociedad interviniente.

2.– Euskadiko Kooperatiben Erregistroak, aurkeztutako agiria lehen adierazitako lege-aginduak eskatzen duena bera bada eta behar bezala izenpeturik badago baino ez du kalifikatuko, eta, gehienez, hamabost eguneko epean, bategitean parte hartzen duen kooperatibarentzat prestatutako orrian egin beharreko ertzeko oharrak egingo ditu, baldin eta legezko baldintzak betetzen badira.

Artículo 62.– Escritura e inscripción de la fusión.

3.– Euskadiko Kooperatiben Legeko 78. artikuluan aipatzen den deialdia ezingo da argitaratu harik eta bategite-proiektuaren oharpena egin arte, eta hori bategite-prozesuan parte hartzen duen sozietateari jakinarazi beharko zaio.

1.– La inscripción de la fusión, por creación de una nueva o por absorción, se realizará en virtud de escritura pública única, otorgada por todas las Cooperativas participantes, que contendrá, además de las menciones del artículo 82.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, las siguientes:

62. artikulua.– Bategitearen eskritura eta inskripzioa.

a) Acuerdo de fusión adoptado por las respectivas Asambleas Generales que intervienen en la fusión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la citada Ley.

1.– Bategitea —sozietate berri bat sortzeagatik edo beste bat xurgatzeagatik—, kooperatiba parte-hartzaile guztiek emandako eskritura publiko bakar baten indarrez inskribatuko da. Eskritura horretan, Euskadiko Kooperatiben Legeko 82.2 artikuluko aipamenak ez ezik, honako hauek ere egin beharko dira:

b) Manifestación de los otorgantes, realizada bajo su responsabilidad, de que los socios han dispuesto de la información a que se refiere, y en las condiciones que establece el artículo 78 de la misma Ley.

a) Bategitean parte hartzen duten Batzar Orokorrek hartutako bategite-erabakia, Lege horretako 79. artikuluan xedatutakoaren arabera.

c) Declaración de los otorgantes de que ninguno de los acreedores de las Cooperativas participantes en la fusión se ha opuesto a la misma, en el plazo de un mes, desde el último de los anuncios a que se refiere el artículo 79.6 de la repetida Ley. En otro supuesto, deberán relacionarse los acreedores que se opongan, con sus domicilios, así como el importe de sus créditos y las garantías otorgadas para su satisfacción por parte de la Sociedad deudora o de la Cooperativa resultante de la fusión.

b) Emaileek euren erantzukizunpean egindako adierazpena; bazkideak Lege horretako 78. artikuluan aipatzen den informazioaz bertan ezarritako baldintzetan baliatu direla adieraziko dute.

d) Identificación de los socios que hubieran ejercido el derecho de separación y de las condiciones de reembolso de sus aportaciones, mediante declaración de los otorgantes.

c) Bategitean parte hartzen duten kooperatiben hartzekodunek, aipatutako Legeko 79.6 artikuluan aipatzen diren iragarkietako azkena argitaratu eta hilabeteko epean, bategitearen aurka ez dutela egin dioen adierazpena; emaileek egingo dute adierazpen hori. Bestela, aurka agertu diren hartzekodunak eta euren helbideak zeintzuk diren adierazi beharko da, baita horien kredituen zenbatekoa eta sozietate zordunak nahiz bategitetik sortutako kooperatibak zenbateko hori ordaintzeko emandako bermeak ere.

2.– A la escritura pública de fusión se acompañarán los siguientes documentos:

d) Bereizte-eskubideaz baliatutako bazkideak nortzuk diren eta horiek egindako ekarpenak itzultzeko baldintzak zer-nolakoak diren adierazi behar da, emaileen adierazpenaren bitartez.

a) Un ejemplar de cada una de las publicaciones a que se refiere el número 6 del artículo 79 de la misma Ley. En el anuncio del acuerdo de fusión deberá constar expresamente el derecho de oposición de los acreedores.

2.– Bategiteko eskritura publikoarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:

b) Balance de fusión de las Cooperativas que participen en dicho proceso. Podrá considerarse como tal el último anual aprobado, siempre que éste hubiera sido cerrado dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea que ha de resolver sobre la fusión.

a) Euskadiko Kooperatiben Legeko 79.6 artikuluan aipatzen den argitalpen bakoitzaren ale bana. Bategite-erabakiaren iragarkian hartzekodunek erabaki horren aurka agertzeko eskubidea dutela adierazi beharko da.

c) Los informes redactados por los Administradores de cada una de las Cooperativas que participan en la fusión sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada, debiendo hacerse constar, tanto de los administradores de cada una de las Cooperativas que participan en la fusión como, en su caso, respecto de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión, las menciones que establece la letra g) del artículo 78 de la propia Ley.

b) Prozesu horretan parte hartzen duten kooperatiben bategitearen balantzea. Azkena onartutako balantzea baliozkotzat joko da, baldin eta balantze hori bategiteari buruzko batzarra egin baino sei hilabete lehenago ixten bada.

Artículo 63.– Eficacia de la fusión y cancelación de asientos.

c) Bategite-prozesuan parte hartzen dute kooperatibetako administratzaile bakoitzak egindako txostenak, egin asmo den bategitearen komenentziari eta ondorioei buruzkoak. Bategitean parte hartzen duen kooperatiba bakoitzaren administratzaileei buruz, eta kasua bada, bategitearen ondorioz administratzaile izateko proposatuko direnei buruz, Legearen 78. artikuluko g) idatz-zatiak adierazten dituen aipamenak egin beharko dira.

1.– De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, la eficacia de la fusión realizada queda supeditada a su inscripción en el Registro.

63. artikulua.– Bategitearen eraginkortasuna eta idazpenak ezeztatzea.

2.– Una vez inscrita en el Registro la escritura de fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las Cooperativas extinguidas.

1.– Euskadiko Kooperatiben Legeko 82.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, bategiteak dagokion Erregistroan agertu beharko du eragina izan dezan.

Artículo 64.– Inscripción de la escisión.

2.– Bategite-eskritura inskribatzen denean, iraungitako kooperatibei buruzko idazpenak ezeztatu egingo dira ofizioz.

1.– La inscripción de la escisión se practicará mediante la escritura pública que contendrá las menciones señaladas en el artículo 62 de este Reglamento en lo que sean aplicables y teniendo en cuenta la propuesta detallada a que se refiere el artículo 84.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Además, se especificará si se produce o no extinción de la Cooperativa que se escinde y si las Cooperativas beneficiarias de la escisión son de nueva creación o existían con anterioridad.

64. artikulua.– Kooperatibaren banaketa inskribatzea.

2.– Tanto en el caso de escisión total como en la parcial sólo será obligatorio elegir nuevos administradores cuando las beneficiarias sean una o más Cooperativas de nueva creación o cuando el número de socios que pasan a las Cooperativas existentes sea superior al de los que éstas tenían antes de la escisión.

1.– Banaketa eskritura publikoaren bidez inskribatuko da; eskritura horretan erregelamendu honen 62. artikuluan adierazitako aipamenak —aplika daitezkeenak— egingo dira, eta Euskadiko Kooperatiben Legeko 84.2 artikuluan adierazten den proposamen zehaztua kontuan izango da. Halaber, banatzen den kooperatiba desegiten den ala ez, eta banatzearen onurez baliatzen diren kooperatibak sortu berriak ala lehenagokoak diren azaldu beharko da.

La elección de los administradores se ajustará a las normas estatutarias y, en su defecto, a la convocatoria de la Asamblea de escisión que podrá incluir las siguientes reglas:

2.– Osorik banatu edo zati batean banatu, nahitaez hautatu beharko dira administratzaile berriak, baldin eta onuraduna kooperatiba sortu berri bat —edo gehiago— bada, edo kooperatiba horiek izango duten bazkide-kopurua banaketaren aurretik zuten bazkide-kopurua baino handiagoa bada.

A) Cuando la Sociedad beneficiaria sea una o más Cooperativas de nueva creación, en la propia Asamblea que acuerde la escisión, podrán elegirse con carácter provisional a sus respectivos administradores mediante votación separada de los socios que pasen a constituir dichas Cooperativas. No obstante, la citada elección será definitiva si la convocatoria hubiese anunciado la posibilidad de darle carácter de Asamblea constituyente a esa sesión separada.

Administratzaileak aukeratzeko, estatutuetan dauden arauei jarraituko zaie, eta horiek ezean, banaketarako egingo den batzarraren deialdiari. Honako arau hauek sartuko dira deialdi horretan:

B) Cuando la Sociedad beneficiaria sea una o más Cooperativas preexistentes, la votación separada entre los socios que pasan a dichas Cooperativas podrá considerarse emitida en Junta Preparatoria de la Asamblea General de estas Sociedades que apruebe la recepción del patrimonio escindido.

A) Kooperatiba sortu berri bat —edo gehiago— denean onuraduna, banaketarako erabakia hartzen den batzarrean bertan hautatu ahal izango dira administratzaileak; hautaketa hori behin-behinekoa izango da, eta kooperatiba bakoitzeko bazkideak bereizita egingo den bozketaren bidez hautatuko da. Hala ere, hautaketa hori behin betiko bihurtuko da, baldin eta deialdian jasotzen bada bozketaren bilkura bereizi hori Batzar eratzaile bihurtzeko aukera.

3.– En el supuesto de extinción de la Cooperativa que se escinde, se cancelarán los asientos registrales referentes a la misma una vez producida la inscripción de la nueva Cooperativa o Cooperativas resultantes de la escisión o de la absorción por Cooperativas ya existentes, en las hojas correspondientes a dichas Cooperativas absorbentes.

B) Lehendik zegoen kooperatiba bat —edo gehiago— bada onuraduna, kooperatiba berri horretara pasako diren bazkideen bozketa bereizi hori Batzar Orokorra Prestatzeko Bileran egin dela ulertuko da; hain zuzen ere, banatutako ondarea nola jasoko den onartuko da bilera horretan.

4.– Si la escisión es parcial se inscribirá la segregación en la hoja abierta a la Cooperativa segregante, y en las correspondientes a las Sociedades beneficiarias de la escisión, tanto sin son de nueva creación como absorbentes.

3.– Banatzen den kooperatiba desegiten bada, ezeztatu egingo dira inskripzio-idazpenak; aurrez, banatzearen ondorioz edo xurgatzearen ondorioz sortutako kooperatiba edo kooperatibak dagozkion orrietan inskribatu beharko dira.

Artículo 65.– Inscripción de fusiones especiales.

4.– Banatzea partziala baldin bada, bereizten den kooperatibaren eta banatzearen onurez baliatzen diren sozietateen —sortu berriak edo xurgatzaileak— orrietan inskribatuko da bereizketa.

1.– Para poder inscribir en el Registro de Cooperativas de Euskadi la fusión de Cooperativas de Trabajo Asociado con Sociedades Laborales, mediante la absorción de éstas por aquéllas, o constituyendo una nueva Cooperativa de la mencionada clase, deberá acreditarse el cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable a las Sociedades Laborales. Para ello será necesario aportar las certificaciones registrales correspondientes.

65. artikulua.– Bategite bereziak inskribatzea.

2.– Cuando la fusión se realice entre una Cooperativa Agraria y una Sociedad Agraria de Transformación con absorción de ésta por aquélla o mediante creación de una nueva Cooperativa Agraria, se deberá acreditar ante el Registro, mediante la certificación registral oportuna, el cumplimiento por la Sociedad Agraria de Transformación de los requisitos exigidos en la legislación aplicable a ésta.

1.– Lan Elkartuko Kooperatiben eta Lan Baltzuen bategitea, dela xurgapen bidez, dela aipatutako moduko kooperatiba berria eratuz, Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatu ahal izateko, lan-baltzuei ezar dakiekeen legedian eskatzen dena bete dela egiaztatu beharko da. Horretarako, erregistro-egiaztagiriak aurkeztu behar dira.

3.– En ambos supuestos, tanto a las Sociedades Cooperativas que intervienen o resultan de la fusión, como a la Cooperativa absorbente, en su caso, se les aplicará la normativa del presente Reglamento sobre inscripción de las fusiones ordinarias.

2.– Nekazaritza-kooperatiba eta eraldaketako nekazaritza-baltzu baten arteko bategitea gertatzen denean —dela xurgapen bidez, dela nekazaritza-kooperatiba berria sortuz—, eraldaketako nekazaritza-baltzuak ezar dakiokeen legedian eskatzen diren betebeharrak betetzen dituela egiaztatu beharko da Erregistroan.

4.– En todo caso, para garantizar la debida coordinación registral, la persona encargada del Registro, establecerá las oportunas relaciones informativas, de colaboración y de consulta, con los titulares de los Registros donde estuvieren inscritas las Sociedades Laborales y las Sociedades Agrarias de Transformación que participen en las fusiones especiales, todo ello en el marco de los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO IX
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN

3.– Kasu bietan, bai bategite prozesuan parte hartzen duten kooperatibei nahiz prozesu horren ondorioz sortutakoei, eta bai, hala badagokio, kooperatiba xurgatzaileari, ohiko bategiteak inskribatzeari buruz erregelamendu honetan jasotako araudia ezarriko zaie.

Artículo 66.– Disolución de la Cooperativa.

4.– Nolanahi ere, Erregistroko arduradunak, Erregistroa behar bezala koordinatzeko, lankidetza eta argibideetarako zerrenda informatiboak prestatuko ditu, bategite berezietan parte hartzen duten lan-baltzuak eta eraldaketako nekazaritza-baltzuak inskribatuta dauden Erregistroko titularrekin batera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– La disolución de una Cooperativa, por causa distinta al mero transcurso del tiempo de duración de la Sociedad, o a no haber adaptado sus Estatutos a la legislación vigente en el plazo establecido, se inscribirá en el Registro en virtud de escritura pública que contenga el acuerdo adoptado por la Asamblea General en tal sentido o de testimonio de la resolución judicial que la declare. La inscripción de la disolución es constitutiva.

IX. KAPITULUA
DESEGITEA, LIKIDAZIOA ETA EZEZTATZEA

66. artikulua.– Kooperatiba desegitea.

Para inscribir la disolución forzosa por descalificación de la Cooperativa se estará a lo dispuesto en el artículo 74 del presente Reglamento.

1.– Kooperatiba baten desegitea, sozietatearen indarraldia amaitu delako nahiz estatutuak indarrean dagoen legedira epe barruan egokitu ez direlako ez bada behintzat, Batzar Orokorrak kooperatiba desegiteko hartutako erabakia nahiz epaileak ildo horretatik emandako ebazpena jasotzen duen eskritura publiko bidez inskribatu beharko da. Desegiteak inskripzio eratzailea eskatzen du.

2.– Junto con el título inscribible que en cada caso proceda deberá aportarse justificación de la publicación del acuerdo de disolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en un diario de gran circulación en el Territorio Histórico del domicilio social.

Kooperatiba deskalifikatu izanagatiko nahitaezko desegitea inskribatzeko, erregelamendu honetako 74. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

3.– En el supuesto de que la Cooperativa hubiere sido constituida por un plazo determinado, el transcurso del mismo opera de pleno derecho, debiendo inscribirse por el Registro la disolución de aquélla, de oficio o a petición de cualquier persona interesada.

2.– Kasuan kasu inskribatu beharreko tituluarekin batera, desegiteko erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta baltzuaren egoitza dagoen lurralde historikoan zabalkunde handia duen egunkariren batean argitaratu dela frogatzen duen ziurtagiria aurkeztu behar da.

Si la Cooperativa acordara la prórroga del plazo, deberá ser adoptada con las mayorías establecidas por el artículo 36.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, y presentada a inscripción mediante escritura pública con anterioridad al cumplimiento del mismo. La prórroga produce efectos desde su inscripción en el mencionado Registro.

3.– Kooperatiba epe jakin baterako eratuz gero, epe hori iragaten denean, kooperatibaren desegitea inskribatu beharko du Erregistroak, ofizioz nahiz interesaturik dagoen nornahik hala eskaturik.

Artículo 67.– Reactivación de la Cooperativa.

Kooperatibak epe hori luzatzea erabakitzen badu, Euskadiko Kooperatiben Legeko 36.2 artikuluan ezarritako gehiengoak beharko dira erabaki hori hartzeko, eta, epea amaitu baino lehen, eskritura publiko bidez aurkeztu beharko da inskriba dadin. Erregistroan sartzen denetik izango du eragina luzapenak.

1.– La inscripción de la reactivación de la Cooperativa se realizará mediante escritura pública, que contenga, al menos, las siguientes menciones:

67. artikulua.– Kooperatiba berraktibatzea.

a) Acreditación de la eliminación de la causa que motivó la disolución.

1.– Kooperatibaren berraktibatzea eskritura publiko bidez inskribatuko da. Hona hemen eskritura horretan gutxienez egin beharreko aipamenak:

b) Manifestación, realizada bajo su responsabilidad, por los administradores o liquidadores, en su caso, de que no ha comenzado el reembolso de las aportaciones a los socios.

a) Desegitea eragin zuen arrazoia desagertu dela erakusten duen agiria.

c) Relación nominal de socios.

b) Administratzaile nahiz likidatzaileek euren erantzukizunpean egindako adierazpena; hain zuzen ere, bazkideei ekarpenak itzultzen ez dela hasi dioena.

d) Acuerdo reactivador, adoptado por la Asamblea General con la mayoría prevista en el artículo 36.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, y en el que se deberá concretar la actividad proyectada para activar, de modo efectivo, la Cooperativa.

c) Bazkideen izen-zerrenda.

e) Copia del convenio acordado con los acreedores, en caso de declaración de concurso.

d) Kooperatiba berraktibatzeko erabakia, Euskadiko Kooperatiben Legeko 36.2 artikuluan aurreikusitako gehiengoaren bidez Batzar Orokorrean hartutakoa; bertan, kooperatiba modu eraginkorrean aktibatzeko burutu beharreko ekintzak zehaztuko dira.

2.– El Registro de Cooperativas podrá recabar con carácter previo a la inscripción de la reactivación, informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre la adecuación a Derecho de la misma.

e) Hartzekodunekin izenpetutako hitzarmenaren kopia, konkurtsoa deklaratzen bada.

3.– La reactivación de la Cooperativa producirá efectos desde la inscripción de la escritura pública que la contenga en el Registro.

2.– Kooperatiben Erregistroak, berraktibatzea inskribatu aurretik, Kooperatiben Kontseilu Nagusiaren txostena eska dezake, berraktibatze hori zuzenbidearen araberakoa den ala ez ikusteko.

Artículo 68.– Anotación preventiva de la demanda de disolución judicial.

3.– Eskritura publikoa Erregistroan sartzen denetik aurrera izango ditu ondorioak kooperatibaren berraktibazioak.

La anotación preventiva de la demanda de la disolución judicial de la Cooperativa a que se refiere el artículo 88.3 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se practicará de conformidad con lo regulado en el artículo 56 de este Reglamento.

68. artikulua.– Desegite judizialaren eskaerari buruzko prebentziozko oharpena.

Artículo 69.– Nombramiento de liquidadores.

Kooperatibaren desegite judizialaren eskaerari buruzko prebentziozko oharpena, Euskadiko Kooperatiben Legeko 88.3 artikuluan aipatzen dena, Erregelamendu honetako 56. artikuluan araututakoaren arabera egingo da.

1.– La inscripción del nombramiento de liquidadores se realizará en virtud de escritura pública que contenga el acuerdo de la Asamblea General que los designe o certificación del mismo expedida por el liquidador único o por el que hubiese sido designado Secretario del colegio de liquidadores si éstos fuesen tres o más o, en su caso, mediante testimonio de la resolución judicial a que se refiere el artículo 90.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi. El acuerdo de la Asamblea General podrá ser simultáneo o posterior al de disolución e incluirá la aceptación expresa de los designados.

69. artikulua.– Likidatzaileen izendapena.

Si los liquidadores nombrados fueran varios, sin perjuicio de su carácter colegiado, deberá constar el modo de ejercitar sus funciones, designándose Presidente y Secretario y, en todo caso, las circunstancias personales que los identifican.

1.– Likidatzaileen izendapena eskritura publikoaren indarrez, nahiz, hala behar izanez gero, Euskadiko Kooperatiben Legeko 90.2 artikuluak aipatzen duen ebazpen judiziala erakutsita inskribatuko da. Eskritura publiko horrek Batzar Orokorrean izendatzeko hartzen den erabakia edo, bestela, izendatze horren egiaztagiria jasoko ditu; egiaztagiri hori, likidatzaile bakarrak edo likidatzaileen —hiru edo gehiago— elkargoko idazkari izendatua izan denak emango du. Batzar Orokorrak kooperatiba desegiten den unean edo ondoren har dezake erabakia, eta erabaki horretan berariaz jasoko da izendatuen onarpena.

2.– Revocado el nombramiento por acuerdo de la Asamblea General, en la misma sesión se elegirán otros liquidadores, solicitándose su inscripción en el Registro.

Likidatzaile bat baino gehiago izendatuz gero, euren eginkizunak betetzeko modua —lehendakaria eta idazkaria izendatuko dira— eta xehetasun pertsonalak adierazi beharko dira, likidatzaileen elkargokide izaerari kalterik eragin gabe.

3.– El nombramiento de liquidadores surtirá efectos ante terceros desde su inscripción en el Registro.

2.– Izendapena Batzar Orokorraren erabakiz ezeztatzen bada, beste likidatzaile batzuk izendatuko dira bilkura berean, eta izendapen hori inskriba dadila eskatuko da.

Artículo 70.– Nombramiento de interventores de la liquidación.

3.– Likidatzaileen izendapenak inskribatzen denetik izango du eragina hirugarrenentzat.

La designación de la persona o personas encargadas de intervenir en la liquidación de la Cooperativa, velando por el cumplimiento de las leyes y los Estatutos sociales, se realizará de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, y se inscribirá en el Registro en virtud de testimonio de la resolución judicial o copia del acto administrativo correspondiente.

70. artikulua.– Likidazioaren kontu-hartzaileen izendapena.

Artículo 71.– Cancelación registral.

Kooperatibaren likidazioan legeak eta baltzu-estatutuak betearaziz parte hartzeko ardura duten pertsonak Euskadiko Kooperatiben Legeko 93. artikuluaren arabera izendatuko dira, eta ebazpen judizialaren adierazpena nahiz administrazio-egintzaren kopia aurkeztuaz inskribatuko da izendapen hori.

1.– Los liquidadores solicitarán la cancelación de los asientos registrales relativos a la Cooperativa presentando en el Registro la escritura que incorpore tanto el acuerdo aprobatorio, por la Asamblea General, del balance final y de las operaciones liquidativas, conforme al proyecto de distribución del haber social, como los anuncios publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, y en un periódico de gran circulación del Territorio Histórico del domicilio social en los que consten la aprobación por la Asamblea del mencionado balance final y del proyecto de distribución del haber social, incluyendo en el anuncio la información a que se refiere el artículo 95.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

71. artikulua.– Erregistroko ezeztatzeak.

Cuando se trate de Cooperativas de Enseñanza incluidas en el supuesto previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Cooperativas de Euskadi, la cancelación registral se producirá de oficio en cumplimiento de lo establecido en dicha norma.

1.– Likidatzaileek, kooperatibaren erregistro-idazpenak ezezta daitezen eskatzeko, honako hauek aurkeztu beharko dituzte Erregistroan: batetik, Batzar Orokorrak, baltzuaren ondasunak banatzeko proiektuaren arabera, azken balantzea eta likidazio-eragiketak onartu izanaren erabakia jasotzen duen eskritura; bestetik, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta baltzuaren egoitza dagoen lurralde historikoan zabalkunde handia duen egunkariren batean argitaratutako iragarkiak; iragarki horietan, Batzar Orokorrak azken balantzea eta baltzuaren ondasunak banatzeko proiektua onartu dituela adieraziko da, eta horretaz gain, Euskadiko Kooperatiben Legeko 95.2 artikuluan aipatzen den informazioa ere jasoko da.

2.– La escritura contendrá, además, las siguientes manifestaciones realizadas por los liquidadores bajo su responsabilidad:

Euskadiko Kooperatiben Legeko Bigarren Xedapen Gehigarrian aurreikusitako irakaskuntzako kooperatiben kasuan, ofizioz ezeztatuko da erregistroko idazpena, xedapen horretan agintzen denaren arabera.

a) Que ha transcurrido el plazo para impugnación del acuerdo a que se refiere el número 1 de este artículo, sin que se hayan formulado reclamaciones o que es firme la sentencia que las hubiera resuelto.

2.– Horretaz gain, likidatzaileek euren erantzukizunpean egindako honako adierazpen hauek jasoko dira eskrituran:

b) Que se han satisfecho íntegramente a los acreedores de la Cooperativa sus créditos o consignado la totalidad de los mismos o, en su caso, asegurado el pago de los no vencidos.

a) Artikulu honetako 1. zenbakian aipatzen den erabakia aurkatzeko epea erreklamaziorik aurkeztu gabe amaitu dela, edo erreklamazio horiek erabakitzeko emandako epaia behin betikoa dela.

c) Que se han observado las reglas de adjudicación del haber social, en los términos regulados por el artículo 94, o en su caso, por los artículos 132, 135 y 136 de la Ley antes mencionada.

b) Kooperatibaren hartzekodunei euren kredituak osorik ordaindu zaizkiela, kreditu guztiak kontsignatu direla, edo behar izanez gero, ordaintzeko epea amaitu gabe duten kredituen ordainketa bermatu dela.

3.– No se practicará la cancelación en los asientos registrales en tanto el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi no se persone en el expediente e informe favorablemente sobre el cumplimiento de las operaciones de liquidación reguladas por las letras a) y d) del artículo 94.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

c) Baltzuaren ondasunak esleitzeko arauak kontuan izan direla, lehen adierazitako legeko 94. artikuluan, nahiz, kasua bada, 132., 135. eta 136. artikuluetan araututakoari jarraiki.

La propia persona encargada del Registro informará al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi de la cancelación solicitada, tan pronto como ésta se hubiera presentado.

3.– Ez da erregistro-idazpenen ezeztapenik egingo, harik eta Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusia espedientean agertu eta Euskadiko Kooperatiben Legeko 94.2 artikuluko a) eta d) idatz-zatietan araututako likidazio-eragiketen berri eman arte.

4.– Simultáneamente con la petición de cancelación a que se refiere el número 1 de este artículo, se depositarán en el Registro los Libros de la Cooperativa y los documentos relativos a la liquidación.

Erregistroko arduraduna izango da Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiari ezeztapen-eskaeraren berri emango diona, eskaera hori aurkeztu bezain pronto.

5.– El asiento de cancelación será único para todos los asientos referentes a la Cooperativa a extinguir y en él se hará constar que se encuentran depositados en el Registro, los Libros y documentos a que se refiere el número anterior.

4.– Artikulu honetako 1. paragrafoan aipatzen den ezeztatze-eskaerarekin batera, kooperatibaren liburuak eta likidazioari buruzko agiriak gordailatu beharko dira Erregistroan.

6.– El deber de conservación registral de los Libros y documentos subsistirá durante seis años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la Cooperativa.

5.– Iraungi beharreko kooperatibari buruzko idazpen guztientzat ezeztatze-idazpen bakarra egingo da, eta aurreko paragrafoan aipatzen diren liburuak eta agiriak gordailatu direla adierazi beharko da bertan.

Artículo 72.– Activo sobrevenido.

6.– Liburuak eta agiriak Erregistroan sei urtetan zehar eduki beharko dira, Kooperatibaren ezeztatze-idazpena egiten denetik kontatzen hasita.

1.– En caso de que aparecieran bienes o derechos de una Cooperativa cancelada se practicará una liquidación complementaria de ese patrimonio conforme a las normas del artículo 94 de la Ley de Cooperativas de Euskadi y a los Estatutos, y se otorgará la correspondiente escritura pública, que se presentará a inscripción en el Registro.

72. artikulua.– Bat-bateko aktiboa.

2.– Están legitimados para efectuar las operaciones indicadas en el párrafo anterior:

1.– Ezeztatutako kooperatiba baten ondasunak edo eskubideak agertuko balira, ondasun horren likidazio osagarri bat egingo da, Euskadiko Kooperatiben Legeko 94. artikuluko arauen eta estatutuen arabera, eta dagokion eskritura publikoa emango da, Erregistroan inskribatzeko aurkeztua izan dadin.

a) Los últimos liquidadores inscritos en el Registro.

2.– Legearen arabera, honako hauek egin ditzakete aurreko paragrafoan adierazitako eragiketa horiek:

b) En caso necesario, los miembros del último órgano de administración o de la última Comisión de Vigilancia, inscritos en el Registro.

a) Erregistroan azkena inskribatu diren likidatzaileak.

c) En defecto de las personas legitimadas a que se refieren los dos apartados anteriores, la Federación de Cooperativas de Euskadi correspondiente de la clase de que se trate o, en su defecto, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, en cuanto colaboradoras del Registro y prestadoras de servicios convenientes a los socios, conforme al artículo 144 de la citada Ley.

b) Behar izanez gero, azken administrazio-organoko edo azken Zaintza Batzordeko kideak, Erregistroan inskribatuta daudenak.

3.– La persona encargada del Registro requerirá, por correo certificado con acuse de recibo, a las personas señaladas en el apartado a) del número 2; pasados dos meses sin que nadie comparezca lo intentará, por el mismo medio, con las personas del apartado b), siguiendo el orden allí establecido; y transcurridos otros dos meses desde el último requerimiento desatendido se dirigirá a la Entidad asociativa correspondiente.

c) Aurreko bi idatz-zatietan aipatu diren pertsona horiek egon ezean, Euskadiko Kooperatiben Federazioak —kooperatiba-mota bakoitzari dagokiona—, edo haren faltan, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, aipatutako legearen 144. artikuluaren arabera, Erregistroaren kolaboratzaileak eta bazkideentzako komenigarriak diren zerbitzuak ematen dituztenak diren aldetik.

En todo caso, la persona encargada del Registro informará de las actuaciones practicadas al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi a los efectos previstos en los apartados a) y d) del artículo 94.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

CAPÍTULO X
INSCRIPCIÓN DE DECLARACIÓN DE CONCURSO

3.– Erregistroko arduradunak errekerimendua egingo die 2. paragrafoko a) idatz-zatian adierazitako pertsonei; posta ziurtatu bidez, hartu izanaren agiri eta guzti, egingo du hori. Bi hilabete igaro, eta inor aurkezten ez bada, gauza bera egingo du b) idatz-zatiko pertsonekin, bertan ezarritako hurrenkerari jarraituz. Eta beste bi hilabete igaro, eta inork erantzuten ez badu, dagokion elkartera joko du.

Y DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Nolanahi ere, Erregistroko arduradunak burututako ekintzen berri emango dio Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiari, Euskadiko Kooperatiben Legeko 94.2 artikuluko a) eta d) idatz-zatietan ezarritako ondorioetarako.

TEMPORAL

X. KAPITULUA
KONKURTSO-DEKLARAZIOAREN ETA ALDI

BATERAKO ESKUHARTZE-NEURRIEN

Artículo 73.– Inscripción de declaración de concurso.

INSKRIPZIOA

1.– Deberán inscribirse en el Registro la resolución judicial teniendo por solicitada la declaración de concurso, así como cuantas resoluciones se dicten por el procedimiento correspondiente y sean inscribibles, por analogía con lo dispuesto para las Sociedades mercantiles.

73. artikulua.– Konkurtso-deklarazioa inskribatzea.

2.– Las resoluciones judiciales, en tanto no sean firmes, se inscribirán como anotaciones preventivas.

1.– Erregistroan inskribatu beharko dira honako hauek: ebazpen judiziala —konkurtso-deklarazioa eskatutzat emanda—, eta dagokion prozeduraren bidez ematen diren ebazpenak, merkataritza-sozietateetarako xedatutakoari jarraiki, inskribagarriak direnak.

3.– La cancelación de los asientos de declaración de concurso se practicará en virtud de mandamiento judicial.

2.– Ebazpen judizialak, irmoak bihurtzen ez diren artean, prebentziozko oharpen gisa inskribatuko dira.

Artículo 74.– Inscripción de la intervención temporal y de la descalificación.

3.– Konkurtso-deklarazioaren idazpenak ezeztatzeko, epailearen agindua beharko da.

1.– Las resoluciones del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social o del Director de Economía Social acordando la medida que corresponda según el artículo 142.1 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se inscribirán en la hoja registral abierta a la Cooperativa. Dichas resoluciones deberán mencionar que ha sido emitido el preceptivo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

74. artikulua.– Aldi baterako esku-hartzea eta deskalifikazioa inskribatzea.

2.– La resolución administrativa en tanto no sea firme se inscribirá como anotación preventiva.

1.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren edo Gizarte Ekonomiako zuzendariaren ebazpenak —Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen 142.1 artikuluan ezarritako neurriak hartzeari dagozkionak— kooperatibaren erregistro-orrian inskribatuko dira. Ebazpen horietan aipatu egin beharko da Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak eman beharreko txostena eman duela.

3.– La inscripción de la resolución administrativa de descalificación se practicará de oficio una vez que aquélla sea firme.

TÍTULO III
INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES

2.– Administrazio-ebazpena, irmoa bihurtzen ez den artean, prebentziozko oharpen gisa inskribatuko da.

DE COOPERATIVAS

3.– Deskalifikatzeko administrazio-ebazpenaren inskripzioa ofizioz egingo da, behin ebazpena irmoa denean.

Artículo 75.– Eficacia de la inscripción de Asociaciones de Cooperativas.

III. TITULUA
KOOPERATIBA ELKARTEEN
INSKRIPZIOA

75. artikulua.– Kooperatiba Elkarteen inskripzioaren eraginkortasuna.

Los actos que según el presente Reglamento deban acceder al Libro de Inscripción de Asociaciones de Cooperativas, relativos a las Uniones, Federaciones, Confederaciones, o a otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a Cooperativas reguladas en la Ley de Cooperativas de Euskadi, se inscribirán en el Registro de Cooperativas de Euskadi a los solos efectos de publicidad formal.

Erregelamendu honen arabera Kooperatiba Elkarteen Inskripzio Liburuan sartu behar diren egintzak, batasun, federazio, konfederazio nahiz gehienbat Euskadiko Kooperatiben Legean arautzen diren kooperatibak biltzen dituzten sozietateei buruzkoak, publizitate formalaren ondorioetarako baino ez dira inskribatuko Euskadiko Kooperatiben Erregistroan.

Artículo 76.– Actos objeto de inscripción.

76. artikulua.– Inskribatu beharreko egintzak.

1.– En la hoja registral abierta a cada Asociación de Cooperativas se inscribirán los siguientes actos:

1.– Kooperatiba Elkarte bakoitzarentzat irekitako erregistro-orrian honako egintza hauek adierazi beharko dira:

a) Constitución de la respectiva Unión, Federación, Confederación u otra clase de Asociaciones intercooperativas.

a) Batasun, federazio, konfederazio nahiz kooperatiben arteko bestelako edozein elkarte eratzea.

b) Modificación de los Estatutos asociativos.

b) Elkartearen estatutuak aldatzea.

c) Nombramiento y cese de los miembros de los órganos de representación y administración.

c) Ordezkaritza- eta administrazio organoetako kideen izendapena eta kargu-uztea.

d) Acuerdo de disolución y nombramiento de liquidadores.

d) Desegiteko erabakia eta likidatzaileak izendatzea.

e) Declaración de estar finalizado el proceso liquidatorio y aprobado el balance final.

e) Likidazio-prozesua amaitu eta azken balantzea onartu izanaren adierazpena.

f) Todos los demás actos cuya inscripción venga exigida por Ley.

f) Legearen arabera, inskribatu beharrekoak diren gainerako egintzak.

2.– Será título suficiente para la inscripción de los citados actos, la certificación del acuerdo correspondiente, expedida por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, con las firmas legitimadas notarialmente o autenticadas por el funcionario competente.

2.– Egintza horiek inskribatzeko, nahikoa izango da dagokion erabakiaren egiaztagiria aurkeztea. Hain zuzen ere, idazkariak emango du egiaztagiri hori, lehendakariaren oniritziarekin, eta notarioak edo eskumena duen funtzionarioak legeztatutako sinadurekin.

3.– Las inscripciones efectuadas tendrán carácter declarativo.

3.– Inskripzioak adierazpenezkoak izango dira.

4.– Sólo podrá denegarse la inscripción cuando no se reúnan los requisitos de carácter formal exigidos por la Ley de Cooperativas de Euskadi o el presente Reglamento.

4.– Euskadiko Kooperatiben Legean nahiz erregelamendu honetan eskatzen diren betebehar formalak betetzen ez direnean uka daiteke soilik inskripzioa.

5.– La subsanación de defectos advertidos en la calificación previa de los documentos respecto de los cuales se insta su inscripción se regirá por las reglas generales reguladas por este Reglamento para las Sociedades Cooperativas.

5.– Inskribatu nahi diren agirien aldez aurreko kalifikazioan ikusitako akatsak zuzentzeko, erregelamendu honetan kooperatibentzat ezarritako arau orokorrei jarraituko zaie.

Artículo 77.– Constitución.

77. artikulua.– Eraketa.

1.– Las Asociaciones de Cooperativas se constituyen mediante el acuerdo de dos o más Cooperativas o de entidades asociativas formadas por aquéllas.

1.– Kooperatiba Elkarteak bi kooperatiba nahiz kooperatibez osatutako bi elkarte edo gehiagoren erabakiaren bidez eratzen dira.

2.– Dichas Asociaciones, para adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar en el Registro el Acta de constitución, de la que adjuntarán ejemplar por duplicado y suscrita por la totalidad de las entidades promotoras.

2.– Elkarte horiek, nortasun juridikoaz eta jarduteko gaitasun osoaz jabetzeko, eratze-akta gordailatu beharko dute Erregistroan. Horretarako, aipatutako agiriaren bi ale aurkeztu beharko dira, entitate sustatzaile guztiek sinaturik.

3.– El acta de constitución incorporará:

3.– Eratze-aktan honako hauek jaso behar dira:

a) Relación de las entidades promotoras con su identificación registral.

a) Entitate sustatzaileen zerrenda, erregistroko identifikazio eta guzti.

b) Certificación de cada entidad asociada como promotora del acuerdo de asociación, expedida por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente de la misma.

b) Elkartutako entitate bakoitzak, elkartzeko erabakiaren sustatzaile den aldetik, emandako egiaztagiria; egiaztagiri hori entitateko idazkariak emango du, lehendakariaren oniritziarekin.

c) Composición de los órganos de gobierno y representación, identificando a las personas físicas que, en representación de las Cooperativas o entidades asociadas, ocupen los cargos correspondientes.

c) Gobernu-organoen eta ordezkaritza-organoen osamodua, kooperatibak nahiz elkartutako entitateak ordezkatzean dagozkien karguak betetzen dituzten pertsona fisikoak zeintzuk diren adieraziz.

d) Certificaciones de denominación no coincidente expedidas por el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por el Registro de Cooperativas de Euskadi.

d) Baltzu-izen berdinik ez dagoela erakusten duten egiaztagiriak, Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioko Kooperatiben Erregistroak eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroak emana.

e) Los estatutos asociativos.

e) Elkarteen estatutuak.

Artículo 78.– Contenido de los estatutos.

78. artikulua.– Estatutuen edukia.

Los estatutos asociativos contendrán, al menos, las siguientes menciones:

Estatutuetan honako aipamen hauek egin beharko dira, gutxienez:

a) Ámbito territorial y funcional.

a) Lurralde-eremua eta jardute-eremua.

b) La denominación de la Asociación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo siguiente.

b) Elkartearen izena, hurrengo artikuluan xedatzen dena kontuan izanda.

c) El domicilio asociativo, que deberá estar radicado dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Elkartearen egoitza —Euskal Autonomia Erkidegoan egon beharko da—.

d) Órganos de representación y administración, determinando su composición, renovación y funcionamiento, la duración y cese de sus miembros, así como el régimen de elección de éstos.

d) Ordezkaritza- eta administrazio-organoak; organo horiei buruz, honako hauek zehaztu beharko dira: osamodua, berriztapena eta funtzionamendua, kideek zenbat iraungo duten eta horien kargu-uztea, eta kideak hautatzeko modua.

e) Los requisitos y el procedimiento para la adquisición y pérdida de la condición de miembro asociado.

e) Bazkide izaera eskuratzeko eta galtzeko baldintzak eta prozedura.

f) Procedimiento de modificación de los Estatutos asociativos.

f) Elkartearen estatutuak aldatzeko prozedura.

g) Régimen económico de la Asociación, determinando el carácter, procedencia y destino de los recursos económicos, así como los medios que permitan a las entidades asociadas conocer la situación económica de aquélla.

g) Elkartearen araubide ekonomikoa, diru-baliabideak nolakoak diren, nondik datozen eta zertarako erabiliko diren azalduz, baita elkartutako entitateek elkartearen egoera ekonomikoa ezagutzeko zer-nolako baliabideak dituzten ere.

h) Causas de disolución y régimen de liquidación y adjudicación del patrimonio asociativo.

h) Desegiteko arrazoiak eta elkartearen ondarea likidatzeko eta esleitzeko araubidea.

i) Régimen de fusión de la entidad.

i) Entitatearen bategite-araubidea.

Artículo 79.– Denominación de las asociaciones de cooperativas.

79. artikulua.– Kooperatiba Elkarteen izena.

1.– Para la composición de la denominación de las Asociaciones de Cooperativas se observará lo establecido por el Capítulo III del Título IV del presente Reglamento, en la medida que le sea aplicable, con las siguientes especialidades:

1.– Kooperatiba Elkarteen izena osatzeko, erregelamendu

a) Se denominarán Uniones cuando las Cooperativas asociadas pertenezcan al mismo sector de actividad económica y Federaciones cuando las entidades asociadas correspondan a una misma clase. Si las entidades asociadas coinciden en sector y clase, prevalecerá a efectos de la denominación el criterio del sector de actividad económica, salvo que la Asociación sea mixta por agrupar a Cooperativas y a Uniones, en cuyo caso se denominará Federación. Se denominarán Confederaciones cuando agrupen a Federaciones.

honetako IV. Tituluko III. Kapituluan ezarritakoari jarraituko zaio, eta honako alderdiok izan beharko dira kontuan:

b) A los efectos de incorporar, en su caso, a la denominación de las Federaciones las palabras “de Euskadi”, se aplicará lo dispuesto en el artículo 144.2, párrafo segundo, de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

a) Batasunak izango dira, elkartutako kooperatibak ekonomia sektore berekoak direnean, eta federazioak, elkartutako entitateak mota berekoak direnean. Elkartutako entitateak sektore eta mota berekoak baldin badira, ekonomia jardueraren sektoreak izango du lehentasuna izena osatzerakoan; kooperatibak eta batasunak biltzeagatik elkarte mistoa eratzen bada, ordea, federazioa deituko zaio. Federazioak biltzen dituzten elkarteak konfederazioak izango dira.

2.– Para el cómputo del número de socios de las entidades federadas se adjuntará certificación, expedida al cierre del ejercicio económico anterior, del número de miembros de cada Cooperativa o Unión federada, según sus respectivos Libros Registros de socios o de entidades asociadas.

b) Federazioen izenari “Euskadiko” hitza gehitu nahi bazaio, Euskadiko Kooperatiben Legeko 144.2 artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoari jarraituko zaio.

Respecto de las Cooperativas de la misma clase no incluidas en el acta de constitución, el Registro solicitará en el plazo de cinco días, desde la presentación de aquélla, idéntica certificación que deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación del requerimiento. No se computarán los socios de aquellas Cooperativas que no contesten, en dicho plazo, la solicitud efectuada.

2.– Federatutako entitateetako bazkide kopurua zenbatzeko, federatutako kooperatiba nahiz batasun bakoitzak bere bazkide nahiz elkartutako entitateen erregistro-liburuen arabera duen bazkide-kopuruaren egiaztagiria aurkeztu beharko da; egiaztagiri horrek aurreko ekitaldi ekonomikoaren amaieran emandakoa izan behar du.

En todo caso, el porcentaje igual o superior al cuarenta por ciento de las Cooperativas inscritas y activas, regulado por el artículo 144.2 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, deberá alcanzarse en la constitución de la Federación y mantenerse, como promedio anual, durante su vida asociativa. Para ello, el Registro notificará al menos trimestralmente, a la correspondiente Federación, la relación de las Cooperativas de la misma clase constituidas en dicho periodo.

Eratze-aktan jaso ez diren mota bereko kooperatibei dagokienez, Erregistroak, eratze-akta aurkezten denetik hasi eta bost eguneko epean, egiaztagiri berdina eskatuko die, eta errekerimendua jakinarazi eta hamar eguneko epean aurkeztu beharko dute. Epe horretan erantzunik ematen ez duten kooperatibetako bazkideak ez dira zenbatuko.

3.– Si el mencionado porcentaje descendiese, la Federación correspondiente deberá alcanzarlo de nuevo en el plazo máximo de un año desde que el Registro le notifique la insuficiencia porcentual. En caso contrario, la Federación deberá suprimir la locución “de Euskadi” en sus Estatutos y en toda su documentación, dentro de los seis meses siguientes al transcurso del plazo anteriormente mencionado. Si dicha insuficiencia porcentual fuera comprobada por la propia Federación, deberá notificarlo inmediatamente al Registro.

Nolanahi ere, federazioa eratzen denean, inskribatuta dauden eta jardunean dauden kooperatiben ehuneko berrogei edo berrogeitik gora lortu beharko da, Euskadiko Kooperatiben Legeko 144.2 artikuluan araututakoari jarraiki, eta sozietateak jarduten duen bitartean ehuneko horri eutsi beharko zaio urtero batez beste. Horretarako, Erregistroak, gutxienez hiru hilabetean behin, aldi horretan eratu diren mota bereko kooperatiben zerrenda eskuratuko dio federazioari.

La supresión no será irreversible, por lo que si se recupera el porcentaje legal de representatividad, la Federación correspondiente podrá volver a denominarse “de Euskadi”.

TÍTULO IV
OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO
DE COOPERATIVAS
CAPÍTULO I
LEGALIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS

3.– Aipatutako ehuneko hori jaisten bada, dagokion federazioak lehengo maila eskuratu beharko du; urtebete izango du horretarako, Erregistroak ehuneko horren jaitsieraren berri ematen dionetik aurrera. Bestela, “Euskadiko” hitza kendu beharko du federazioak bere estatutuetatik eta agiri guztietatik; sei hilabeteko epea izango du horretarako, aipatutako epe hori amaitzen denetik hasita. Federazioa bera jabetuko balitz ehuneko hori jaitsi duela, berehalakoan jakinarazi beharko dio Erregistroari.

Artículo 80.– Obligación de habilitación y legalización de los libros.

“Euskadiko” hitzaz jabetu ahal izango da berriro federazioa, baldin eta legezko ordezkaritza horren ehunekoa berreskuratzen bada.

Los Libros que legalmente han de llevar las Cooperativas reguladas en la Ley de Cooperativas de Euskadi y los que, por exigencia estatutaria, lleven las Asociaciones intercooperativas deberán ser habilitados o legalizados por el Registro de Cooperativas de Euskadi.

IV. TITULUA
KOOPERATIBEN ERREGISTROAREN BESTE

EGINKIZUN BATZUK

Artículo 81.– Solicitud de habilitación o legalización.

I. KAPITULUA
LIBURUAK LEGEZTATZEA ETA GAITZEA

80. artikulua.– Liburuak gaitzeko eta legeztatzeko betebeharra.

1.– La solicitud de habilitación o legalización se efectuará mediante la presentación de un escrito dirigido a la persona encargada del Registro en el que se harán constar los siguientes datos:

Euskadiko Kooperatiben Legean arautzen diren kooperatibek legez eraman beharreko liburuak, eta kooperatiben elkarteek beren estatutuek hala eskatuta eraman beharrekoak, Euskadiko Kooperatiben Erregistroak gaitu edo legeztatu beharko ditu.

a) Denominación de la entidad, domicilio y, en su caso, datos de identificación registral de la misma.

81. artikulua.– Gaitzeko edo legeztatzeko eskabidea.

b) Relación de Libros que se presentan, indicando si el objeto de la presentación es la habilitación de Libros en blanco o bien la legalización de Libros formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la extensión de los asientos y anotaciones, realizadas por medios informáticos o por otros procedimientos adecuados, así como el número de hojas que integran cada Libro.

1.– Erregistroko arduradunari zuzendutako idazki baten bitartez egingo da gaitze- nahiz legeztatze-eskabidea, eta bertan honako xehetasun hauek adierazi beharko dira:

c) Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los últimos Libros habilitados o legalizados de la misma clase que aquéllos cuya habilitación o legalización se solicita.

a) Entitatearen izena, helbidea, eta, behar izanez gero, erregistroko identifikazio-datuak.

d) Fecha de la solicitud.

b) Aurkezten diren liburuen zerrenda: orri zuriko liburuak gaitzea ala azaleztatutako liburuak —idazpenak eta oharpenak baliabide informatikoak edo bestelako prozedurak erabiliz egin ondoren— legeztatzea nahi den adierazi behar da, baita liburu bakoitza zenbat orriz osatzen den ere.

2.– Con la solicitud, debidamente suscrita y sellada, deberán adjuntarse los Libros que se pretende habilitar o legalizar. Todo ello podrá presentarse en cualquiera de las Delegaciones Territoriales del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

c) Gaitu edo legeztatu nahi diren liburu mota berekoak izanik, gaitu edo legeztatu diren azken liburuen irekitze-eguna, eta, behar izanez gero, ixte-eguna ere bai.

3.– Las entidades cooperativas sólo podrán solicitar la habilitación y legalización de los Libros después de haber presentado a inscripción el título correspondiente de constitución. En cualquier caso, los Libros no serán habilitados o legalizados hasta que dicha inscripción se haya practicado.

d) Eskabide-eguna.

Artículo 82.– Tramitación de la solicitud.

2.– Eskabideak behar bezala sinaturik eta zigilaturik egon beharko du, eta gaitu edo legeztatu nahi diren liburuekin batera aurkeztu beharko dira. Horiek guztiak Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko edozein Lurralde Ordezkaritzatan aurkeztu ahal izango dira.

1.– Presentada la solicitud y los Libros a habilitar o legalizar, se registrará de entrada conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Kooperatibek, eratze-titulua inskribatzeko aurkezten dutenean baino ezin eska dezakete liburuak gaitzea eta legeztatzea. Nolanahi ere, liburuak ez dira gaituko ez legeztatuko harik eta inskripzio hori egin arte.

2.– En el Registro de entrada se hará constar la fecha de presentación de la solicitud, la identificación de la entidad solicitante y el número y clase de los Libros a habilitar o legalizar, rigiéndose, en lo demás, por lo previsto en la legislación mencionada en el número anterior.

82. artikulua.– Eskabidea izapidetzea.

Artículo 83.– Habilitación de Libros obligatorios en blanco.

1.– Eskabidea eta gaitu edo legeztatu nahi diren liburuak aurkezten direnean, inskribatu egingo da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Los Libros obligatorios, que se presenten para su habilitación antes de su utilización, deberán estar, ya se hallen encuadernados o formados por hojas móviles, completamente en blanco y numeradas sus hojas correlativamente.

2.– Sarrerako inskripzioan, eskabidea noiz aurkeztu den, entitate eskatzailea zein den eta gaitu nahiz legeztatu nahi diren liburu kopurua eta mota adierazi beharko dira, eta gainontzeko alderdietan, aurreko paragrafoan aurreikusitakoa ezarriko da.

2.– No podrán habilitarse nuevos Libros si previamente no se acredita la íntegra utilización del anterior, salvo que se hubiera denunciado la sustracción del mismo o consignado en acta notarial su extravío o destrucción o que se produzca el cierre anticipado que se regula en el número 3 de este artículo.

83. artikulua.– Orri zuriko derrigorrezko liburuak gaitzea.

3.– Podrá cerrarse el Libro por medio de diligencia extendida por el Secretario del Consejo Rector o por el Administrador único en el caso de que el órgano de administración haya acordado, motivadamente, cambiar de sistema y empezar a utilizar el de hojas encuadernadas con posterioridad a la extensión de asientos y anotaciones realizados por medios informáticos o por otros procedimientos adecuados.

1.– Derrigorrezko liburuak gaitzeko aurkeztuko dira erabili baino lehen; liburu horiek, egon azaleztaturik, egon orri mugikorrez osaturik, erabat zuri egongo dira, orriak hurrenez hurren zenbaturik dituztela.

Artículo 84.– Legalización de Libros obligatorios.

2.– Ezingo da beste libururik gaitu, aurrekoa oso-osorik erabili dela egiaztatzen ez den bitartean, non eta lapurtu izana salatzen ez den, notarioak galdu nahiz hautsi egin dela dioen agiria egiten ez duen, edo artikulu honetako 3. paragrafoan arautzen den aldez aurreko ixtea gertatzen ez den.

1.– Los Libros obligatorios formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realización en ellas de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo, deberán tener la primera hoja en blanco y las demás numeradas correlativamente y por el orden cronológico que corresponda a los asientos y anotaciones practicados en ellas.

3.– Artezkaritza Kontseiluko idazkariak edo administratzaile bakarrak emango duen eginbidearen bidez itxi ahal izango da Liburua; administrazio-organoak, behin idazpenak eta oharpenak eginda daudenean —baliabide informatikoak edo bestelako prozedurak erabiliz—, sistemaz aldatzea eta azaleztatutako orrien sistema erabiltzea modu arrazoitu batean erabakitzen duenean egingo da hori.

Los espacios en blanco deberán estar convenientemente anulados por la entidad.

84. artikulua.– Derrigorrezko Liburuen legeztatzea.

2.– Los Libros a que se refiere el apartado anterior deberán ser presentados en el Registro antes de que transcurran los cinco primeros meses de cada ejercicio para que puedan ser legalizados en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del correspondiente período anual.

1.– Idazpenak eta oharpenak egin ondoren behar bezala azaleztatutako orriz osatutako derrigorrezko liburuek zuria izango dute lehenengo orria, eta gainerakoak, berriz, hurrenez hurren zenbaturik egongo dira, egindako idazpen eta oharpenen hurrenkeraren arabera.

3.– En el caso de que la legalización se solicite fuera del plazo señalado en el párrafo anterior, la persona encargada del Registro lo hará constar en la diligencia del Libro y en el asiento correspondiente del Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

Zuriz utzitako tarteak behar bezala baliogabetu beharko ditu entitateak.

Artículo 85.– Legalización de Actas.

2.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren liburuak ekitaldi bakoitzeko lehendabiziko bost hilabeteak iragan baino lehen aurkeztu beharko dira Erregistroan, urteko ekitaldiari amaiera ematen zaionetik hasi, eta, beranduenez, sei hilabeteren buruan legezta daitezen.

1.– En tanto no estén legalizados los Libros de Actas a que se refiere el artículo 70.1.c de la Ley de Cooperativas de Euskadi, habrá de remitirse al Registro una copia certificada de las Actas correspondientes, en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones.

3.– Legeztatzea aurreko paragrafoan adierazitako epetik kanpora eskatzen bada, Erregistroko arduradunak liburuaren eginbidean, eta gaitze eta legeztatzeen fitxategi liburuan adieraziko du gorabehera hori.

2.– Las copias certificadas de las Actas serán legalizadas en los términos previstos en los artículos siguientes del presente Capítulo con las siguientes especialidades:

85. artikulua.– Aktak legeztatzea.

a) La diligencia se extenderá en la última hoja.

1.– Euskadiko Kooperatiben Legeko 70.1.c artikuluan aipatzen diren akta-liburuak legeztatzen ez diren bitartean, agirien kopia erkatua bidali beharko zaio Erregistroari, agiriak onartzen direnetik hasi eta bi hilabeteko epean.

b) La referencia a los Libros se sustituirá por la relativa al Acta.

2.– Akten kopia erkatuak kapitulu honetako hurrengo artikuluetan aurreikusitako eran legeztatuko dira, honako alderdiok kontuan izanik:

La legalización se anotará o iniciará, al pie de la certificación y en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

a) Eginbidea azken orrian adieraziko da.

Artículo 86.– Procedimiento de habilitación y legalización de los Libros.

b) Liburuen aipamenaren ordez, aktari buruzkoa egingo da.

1.– Tanto la habilitación de los Libros como su legalización se realizará mediante diligencia y sello, extendiéndose aquélla en la primera hoja, que deberá estar en blanco.

Egiaztapenaren oinean nahiz gaitze eta legeztatzeen fitxategi-liburuan idatziko da legeztatzea.

2.– En la diligencia, firmada por la persona encargada del Registro, se harán constar los siguientes datos:

86. artikulua.– Liburuak gaitzeko eta legeztatzeko prozedura.

a) Identificación de la entidad cooperativa, incluyendo, en su caso, sus datos registrales.

1.– Eginbidez eta zigilu bidez egin beharko da liburuen gaitze eta legeztatzea; gaitze-eginbidea lehenengo orrian burutuko da, eta orri horrek zuria izan beharko du.

b) Clase de Libro y número que le corresponda dentro de los de la misma clase, habilitados o legalizados para la misma entidad.

2.– Erregistroko arduradunak sinatuko du eginbidea, eta bertan honako xehetasun hauek jasoko dira:

c) Número de hojas de que se compone el Libro.

a) Kooperatibaren identifikazioa, eta behar izanez gero, erregistro-datuak.

d) Sistema y contenido utilizado para el sellado.

b) Entitate berarentzat gaitu nahiz legeztatutakoen artetik dagokion liburu mota eta zenbakia.

e) Si se trata de diligencia de habilitación o legalización.

c) Liburua zenbat orriz osaturik dagoen.

3.– El sello del Registro se pondrá en todas las hojas. También podrán ser selladas por cualquier otro procedimiento que garantice la autenticidad de la habilitación o legalización, mediante el ranurado o codificado de las mismas o métodos similares.

d) Zigilatzeko erabili den sistema eta edukia.

Artículo 87.– Plazos para diligenciar y retirar los libros.

e) Gaitze-eginbidea ala legeztatze-eginbidea den.

1.– Si la solicitud se ha realizado en la debida forma y los Libros reúnen los requisitos exigidos, la persona encargada del Registro procederá a su habilitación o legalización en el plazo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro.

3.– Orri guztietan ipini behar da Erregistroaren zigilua. Gaitze edo legeztatzearen benetakotasuna bermatzen duen beste edozein eratan ere zigilatu daitezke orriak; artekak edo kodeak erabiliko dira, edo antzeko metodoren bat erabili ahal izango da.

2.– Practicada la habilitación o legalización, se hará constar dicha circunstancia en el Libro fichero de habilitación y legalización y se comunicará al solicitante que debe retirar sus Libros del Registro. Transcurridos cuatro meses desde la presentación de los Libros sin que éstos fueran retirados, el Registro deberá remitirlos por correo, con cargo al solicitante, al domicilio consignado en la instancia, tomando nota de ello en el Libro fichero antes mencionado.

87. artikulua.– Liburuak eginbidetu eta Erregistrotik ateratzeko epeak.

Artículo 88.– Denegación.

1.– Eskabidea behar bezala bete eta liburuek betebehar guztiak betetzen badituzte, erregistro arduradunak gaitu edo legeztatu egingo ditu liburuak, eskabidea Erregistroan sartu eta hilabeteko epean.

1.– Denegada la habilitación o la legalización, se comunicará al solicitante mediante resolución de la persona encargada del Registro en la que se harán constar los motivos de la denegación. Contra dicha denegación podrán interponerse los recursos previstos en el artículo 31 de este Reglamento contra las calificaciones registrales.

2.– Gaitzea edo legeztatzea egiten denean, gaitze eta legeztatzeen fitxategi-liburuan adieraziko da eginbide hori, eta liburuak Erregistrotik atera beharra dauzkala jakinaraziko zaio eskatzaileari. Liburuak aurkezten direnetik lau hilabete igaro eta liburuak oraindik atera gabe baldin badaude, Erregistroak postaz bidali beharko dizkio eskatzaileari, eskabide-orrian adierazitako helbidera —eskatzaileak ordainduko du hori—, eta horren guztiaren oharra egin beharko du lehen aipatutako fitxategi-liburuan.

2.– La denegación de la habilitación o de la legalización se hará constar en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

CAPÍTULO II
DEPÓSITO Y PUBLICIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES

88. artikulua.– Ukatzea.

Artículo 89.– Obligación de presentación de las cuentas anuales.

1.– Gaitzea edo legeztatzea ukatzen bada, jakinarazi egin beharko zaio eskatzaileari, Erregistroko arduradunaren ebazpen bidez, eta bertan ukatzeko arrazoiak adieraziko dira. Ukatze horren aurka, erregelamendu honetako 31. artikuluaren arabera Erregistroko kalifikazioen aurka jar daitezkeen errekurtsoak jar daitezke.

1.– Los administradores de las Cooperativas estarán obligados, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, a presentar las cuentas anuales para su depósito en el Registro de Cooperativas de Euskadi, dentro del mes siguiente a su aprobación. Las cuentas anuales podrán presentarse en la Delegación Territorial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social donde la Sociedad Cooperativa tenga su domicilio social, bien directamente o a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Gaitze eta legeztatzeen fitxategi-liburuan adierazi behar da gaitzea edo legeztatzea ukatu dela.

2.– Los administradores de las Cooperativas que incumplan la obligación de depósito de dichas cuentas así como, en su caso, del informe de gestión y del de los auditores de cuentas, incurrirán en infracción grave, según lo previsto en el artículo 139.4 de la Ley antes citada.

II. KAPITULUA
URTEKO KONTUAK GORDAILATZEA ETA
HORIEN PUBLIZITATEA EGITEA

89. artikulua.– Urteko kontuak aurkeztu beharra.

3.– Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no se inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha hasta que, con carácter previo, se practique el depósito. Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de Administradores, Gerentes, Directores generales o Liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y los asientos ordenados por la Autoridad judicial o administrativa.

1.– Euskadiko Kooperatiben Legeko 71. artikuluaren arabera, Kooperatibetako administratzaileak behartuta daude urteko kontuak onartu eta hilabeteko epean Euskadiko Kooperatiben Erregistroan gordailatzera. Urteko kontuak Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Lurralde Ordezkaritzan —kooperatibaren egoitza dagoen lurraldekoa— aurkeztu ahal izango dira, bai zuzenean, bai Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein eratan.

4.– Si las cuentas anuales no se hubiesen depositado por no haber sido aprobadas, habiéndose presentado a su aprobación, por la Asamblea general, no procederá el cierre registral cuando se acredite esta circunstancia mediante certificación del órgano de administración con firmas legitimadas o autenticadas por funcionario autorizado, en la que se expresará la causa de la falta de aprobación o mediante copia autorizada del acta notarial de la Asamblea General en la que conste la no aprobación de las cuentas anuales. Para impedir el cierre, la certificación o copia del acta deberá presentarse en el Registro antes de que finalice el plazo previsto en el apartado primero de este número, debiendo justificarse la permanencia de esta situación cada seis meses por alguno de dichos medios.

2.– Kontuak, eta behar izanez gero, kudeaketa txostena eta ikuskatzaileen txostena gordailatzeko betebeharra bete gabe uzten duten kooperatibetako administratzaileek arau-hauste larria egingo dute, aipatutako Legeko 139.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

5.– La presentación de las cuentas de las Asociaciones de Cooperativas tendrá carácter facultativo, pero cuando se realice deberá ajustarse a las normas previstas en este Capítulo.

3.– Kooperatibaren ekitaldia amaitu eta urtebete igaro bada behar bezala onartutako urteko kontuak gordailatu gabe, egun hartatik aurrera aurkeztutako agiririk ez da inskribatuko, harik eta kontuak gordailatzen diren arte. Salbuespen izango dira honako hauek: administratzaileen, gerenteen, zuzendari nagusien edo likidatzaileen kargu-uzte edo dimisioei buruzko tituluak, eta kooperatibaren desegiteari eta likidatzaileen izendapenari buruzko tituluak, edo agintaritza judizialak edo administratiboak agindutako idazpenak.

Artículo 90.– Documentos a depositar.

4.– Batzar Orokorrean onartzeko aurkeztu arren onartu gabe gelditu diren, eta ondorioz, gordailatu ez diren urteko kontuen itxierarik ez da inskribatuko, baldin eta egoera hori egiaztatzen bada. Horretarako, administrazio-organoak egiaztagiria eman beharko du, eta eskumena duen funtzionarioak legeztatuko du bere sinaduraren bidez; bertan, onartu ez izanaren arrazoia adieraziko da. Edo bestela, Batzar Orokorrean urteko kontuak ez direla onartu dioen agiriaren kopia erabili beharko da; agiri horrek notarioak egindakoa izan behar du. Itxiera eragozteko, egiaztagiria edo agiriaren kopia Erregistroan aurkeztu beharko da artikulu honen lehen paragrafoan adierazitako epean, eta sei hilabetean behin justifikatu beharko da —aipatutako modu horietakoren batean— egoera berbera dela.

1.– Para el cumplimiento de la obligación de depósito deberán presentarse los siguientes documentos:

5.– Kooperatiba Elkarteen kontuak aurkeztea borondatezkoa izango da, baina egitekotan, kapitulu honetan adierazitako arauen arabera egin beharko da.

a) Solicitud firmada por los representantes de las Cooperativas. Dicha solicitud incluirá manifestación expresa de si existe o no obligación de auditar las cuentas, de acuerdo con los supuestos del artículo 72 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

90. artikulua.– Gordailatzeko agiriak.

b) Certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado por la Asamblea General de la Cooperativa, expedida por el Secretario con el visto bueno del Presidente o, en su caso, por el Administrador único, y con las firmas legitimadas notarialmente o autenticadas por el funcionario competente. Dicha certificación deberá cumplir los requisitos exigidos por el artículo 34.2 de este Reglamento y expresará si las cuentas han sido formuladas abreviadamente y el motivo. Además, la repetida certificación identificará debidamente las cuentas anuales, con referencia expresa a los tres siguientes extremos:

1.– Honako agiri hauek aurkeztu behar dira kontuak gordailatzeko:

– Ejercicio al que corresponden.

a) Kooperatiben ordezkariek sinatutako eskabidea. Kontuak ikuskatzeko obligaziorik dagoen ala ez adierazi behar da eskabidean, Euskadiko Kooperatiben Legeko 72. artikuluaren arabera.

– Activo total según el balance.

b) Urteko kontuak onartzeko erabakia eta kooperatibaren Batzar Orokorrak emaitza aplikatu duela egiaztatzen duen agiria. Idazkariak emango du agiri hori, lehendakariaren oniritziarekin, edo, bestela, administratzaile bakarrak, notarioak edo eskumena duen funtzionarioak legeztatutako sinadurekin. Agiri horrek Erregelamendu honen 34.2 artikuluko eskakizunak bete beharko ditu, eta kontuak laburbilduta aurkeztu diren ala ez, eta hala aurkeztu badira, horren zergatia adieraziko du. Gainera, agiri horrek behar bezala identifikatuko ditu urteko kontuak; honako alderdi hauen berariazko aipamena egingo du:

– Resultado del ejercicio y su distribución, aprobada por la Asamblea general.

– Kontu horiei dagokien ekitaldia.

La certificación expresará igualmente que las cuentas y el informe de gestión están firmados por todos los Administradores, identificando a cada uno de los firmantes, indicando su nombre, dos apellidos y número del documento nacional de identidad. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará esta circunstancia en la certificación, con expresa indicación de la causa.

– Aktiboa, guztira, balantzearen arabera.

Aquellas entidades que, de acuerdo con la Ley de Cooperativas de Euskadi, estén obligadas a auditar las cuentas del ejercicio, deberán acreditar en dicha certificación que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas.

– Ekitaldiaren emaitza eta banaketa, Batzar Orokorrak onartu duena.

c) Un ejemplar de las cuentas anuales que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Además, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Agiri horrek honako hau ere adieraziko du: kontuak eta kudeaketa-txostena administratzaile guztiek sinatu dituztela; eta sinatzaile horietako bakoitzaren izena, bi abizenak eta nortasun agiriaren zenbakia adierazi beharko dira. Sinaduraren bat faltako balitz, agirian jasoko da hori, eta arrazoia zein den ere jaso beharko da.

2.– Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán estar firmados por todos los administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

Euskadiko Kooperatiben Legearen arabera, gordailatutako kontuak ikuskatutakoekin bat datozela erakutsi beharko dute ekitaldiko kontuak ikuskatzera behartuta dauden entitateek.

3.– El depósito de los documentos contables a que se refiere este artículo, cuando se pretenda realizar en soporte magnético o por cualquier otro medio o soporte, actualmente conocido o que se invente en el futuro, requerirá la autorización previa del Registro.

c) Urteko kontuen ale bat; honako hauek jasoko dira bertan: balantzea, irabazi-galeren kontua, memoria, eta, behar izanez gero, kudeaketa-txostena eta kontu ikuskatzaileena.

Artículo 91.– Constancia de la presentación.

2.– Urteko kontuek administratzaile guztiek sinaturik egon beharko dute. Administratzaileetako baten sinadura falta bada, halaxe adierazi beharko da sinadura hori falta den agiri bakoitzean, baita delako sinadura zergatik falta den ere.

Presentadas las cuentas anuales, se tomará nota de la fecha de presentación, de la identificación de la Cooperativa y de los documentos presentados.

3.– Artikulu honetan aipatzen diren kontularitzako agiriak aurkezteko euskarri magnetikoak erabili nahi direnean, edo egun ezagutzen den edo aurrerantzean ezagutuko den beste bitarteko edo euskarri bat erabili nahi denean, Erregistroaren baimena jaso beharko da aldez aurretik.

Artículo 92.– Calificación e inscripción del depósito.

91. artikulua.– Kontuen aurkezpena jasotzea.

1.– La calificación de las cuentas anuales versará exclusivamente sobre los siguientes extremos:

Urteko kontuak aurkezten direnean, honako hauek idatziz jasoko dira: aurkeztutako eguna, kooperatibaren izena eta aurkeztutako agiriak.

a) Si aquéllas están debidamente aprobadas por la Asamblea General ordinaria.

92. artikulua.– Gordailua kalifikatzea eta inskribatzea.

b) Si el Secretario ha certificado que las cuentas están firmadas por quienes las formulan.

1.– Urteko kontuak kalifikatzerakoan, honako alderdi hauek hartuko dira soil-soilik kontuan:

c) Si las personas identificadas por el Secretario como firmantes de las actas figuran inscritas en el Registro.

a) Ohiko Batzar Nagusiak behar bezala onartu dituen ala ez.

2.– La calificación del informe de los auditores de cuentas versará sobre los siguientes extremos:

b) Idazkariak egiaztatu ote duen kontuak sinatuta daudela; kontu horiek aurkeztu dituztenen sinadura beharko da.

a) Identificación de la Cooperativa auditada.

c) Idazkariak agirien sinatzailetzat jo dituenak Erregistroan inskribatuta dauden ala ez.

b) Identificación de los auditores de cuentas y si constan las firmas de todos ellos.

2.– Kontu-ikuskatzaileen txostenean emandako kalifikazioak honako alderdi hauek izango ditu kontuan:

c) Identificación de los documentos contables examinados.

a) Ikuskatutako kooperatibaren xehetasunak.

3.– La calificación que proceda se realizará en el plazo de tres meses desde la presentación.

b) Kontu-ikuskatzaileen xehetasunak eta haien guztien sinadurak ageri diren ala ez.

4.– Comprobado el cumplimiento de los extremos a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores, la persona encargada del Registro considerará efectuado el depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro fichero de depósito de cuentas, así como en la hoja abierta a la Cooperativa, mediante nota marginal.

c) Ikuskatutako kontularitza-agirien xehetasunak.

5.– En caso de calificación desfavorable, será de aplicación el régimen previsto para la calificación de títulos en la Sección 3, del Capítulo III del Título I del presente Reglamento.

3.– Aurkezpena egin eta hiru hilabeteko epean emango da kalifikazioa.

6.– Para la calificación de documentos posteriores, la persona encargada del Registro no tendrá en cuenta los datos que consten en los documentos contables depositados.

4.– 1. eta 2. paragrafoetan aipatzen diren alderdiak bete diren ala ez egiaztatu ondoren, Erregistroko arduradunak agiriak gordailatu direla adieraziz dagokion idazpena egingo du kontuak gordailatzeko fitxategi-liburuan, eta ertzeko ohar bat, kooperatibarentzat prestatutako orrian.

Artículo 93.– Publicidad de las cuentas depositadas.

5.– Aurkako kalifikazioa ematen bada, erregelamendu honetako I. tituluko III. kapituluko 3. atalean tituluak kalifikatzeko aurreikusitako araubidea ezarriko da.

La publicidad de las cuentas anuales depositadas se hará efectiva mediante una certificación emitida por la persona encargada del Registro o por medio de fotocopia compulsada de los documentos depositados, previa solicitud escrita y motivada de cualquier persona dirigida al Registro.

6.– Handik aurrera aurkezten diren agiriak kalifikatzeko, Erregistroko arduradunak ez ditu gordailatuta dauden kontularitza-agirietako xehetasunak kontuan hartuko.

Artículo 94.– Conservación de los documentos depositados.

93. artikulua.– Gordailatutako kontuen publizitatea.

1.– Las cuentas anuales, las certificaciones de los acuerdos de aprobación y los informes de auditoría depositados en el Registro, deberán ser conservadas durante los seis años siguientes a la formalización del depósito.

Erregistroko arduradunak emandako egiaztagiri nahiz agirien fotokopia konpultsatu bidez egingo da gordailatutako kontuen publizitatea, nornahik Erregistroari eskabide idatzia eta arrazoitua egin ondoren.

2.– Si fuese necesario, la conservación material podrá ser sustituida por el almacenamiento de la documentación mediante procedimientos ópticos o informáticos dotados de garantías suficientes.

CAPÍTULO III
DENOMINACIONES

94. artikulua.– Gordailatutako agiriak mantentzea.

Artículo 95.– Composición de la denominación.

1.– Erregistroan gordailatutako urteko kontuak, onartze-erabakien egiaztagiriak eta kontu-ikuskatzailearen txostenak, gordailatzen direnetik hasi, eta sei hilabetetan zehar mantendu beharko dira.

1.– La denominación de las Cooperativas constará de una parte identificadora de cada una de ellas y de otra indicativa de su forma y carácter cooperativos: “Sociedad Cooperativa” o su abreviatura “S. Coop”.

2.– Agiriak, dauden bezala gordailatu beharrean, behar adina berme eskaintzen duen prozedura optiko nahiz informatikoz bil daitezke, hala behar izanez gero.

2.– La denominación objetiva podrá hacer referencia al objeto social o ser de fantasía. Si se refiere al objeto social habrá de modificarse cuando éste varíe. En ningún caso se referirá a actividades no comprendidas en aquél.

III. KAPITULUA
IZENAK

95. artikulua.– Izenaren osamodua.

3.– No podrán utilizarse términos, ni siglas, referentes al tipo de responsabilidad.

1.– Kooperatibaren izenak bi osagai izango ditu: bata, kooperatiba bera ezagutarazten duena, eta bestea, kooperatibaren itxura eta izaera duela adierazten duena: “Kooperatiba Sozietatea” edo haren laburdura: “Koop. S.”.

Artículo 96.– Identidad.

2.– Izena sozietatearen xedeari buruzkoa nahiz fantasiazkoa izan daiteke. Sozietatearen xedeari buruzkoa baldin bada, xedea bera aldatzen denean, izena ere aldatu egin beharko da. Ezingo da xedeak hartzen ez dituen jarduerei buruzko aipamenik egin.

1.– No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra Cooperativa preexistente. Existe identidad en caso de coincidencia total o absoluta entre denominaciones y en los supuestos regulados en el número 2 de este artículo.

3.– Ezin daiteke erantzukizun motari buruzko hitzik edo siglarik erabili.

2.– Dos denominaciones se consideran idénticas cuando, independientemente de la locución relativa a la forma social:

96. artikulua.– Berdintasuna.

a) utilicen las mismas palabras en distinto orden, género o número.

1.– Ezin da lehendik dagoen kooperatibaren baten izen berdina jarri. Berdintasuna dago bi izenen artean zati batean nahiz oso-osorik bat datozenean eta artikulu honetako 2. paragrafoan arautzen diren egoeretan.

b) utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares.

2.– Sozietatearen izaerari buruzko aipamena alde batera utzita, bi izen berdinak direla jotzen da honako kasu hauetan:

c) exista identidad de expresión fonética o cuando la denominación propuesta induzca a confusión con otra denominación preexistente.

a) Hitz berberak ordena, genero eta zenbaki desberdinekin erabiltzen direnean.

3.– No obstante producirse identidad en base a los criterios del número 2 anterior, podrá expedirse certificación negativa de denominación coincidente, en los términos regulados en este Reglamento, cuando la solicitud se produzca a instancia o con autorización acordada por los administradores de la Sociedad afectada por la nueva denominación que pretenda utilizarse.

b) Hitz nahiz esamolde orokor edo osagarri, artikulu, adberbio, preposizio, juntagailu, azentu, gidoi, puntuazio zeinu nahiz bestelako osagaiak gehitu naiz kenduta, hitz berdinak erabiltzen direnean.

Artículo 97.– Prohibiciones.

c) Adierazpide fonetiko berdina dagoenean, edo proposatutako izena lehendik zegoen beste izen batekin nahasten denean.

En la composición de la denominación de una Cooperativa no podrán incluirse términos de carácter oficial identificativos o similares a los de Instituciones u Organismos públicos que induzcan a error sobre el carácter privado de aquélla, salvo que dichas Instituciones u Organismos participaran bien en la constitución de la Sociedad como socios promotores, bien en un momento posterior, y lo autorizaran. Tampoco podrán utilizarse términos o expresiones que sean contrarios a la Ley, al orden público o que induzcan a error sobre la clase, grado o naturaleza de la Cooperativa a que se refiere la denominación.

3.– Aurreko 2. paragrafoan adierazten diren irizpideetan oinarriturik berdintasuna gertatzen bada ere, beste izen batekin bat ez datorrela dioen egiaztagiria eman daiteke, erregelamendu honetan araututakoari jarraiki, jarri nahi den izen berriak eragiten dion sozietateko administratzaileen eskariz edo baimenarekin egiten bada eskabidea.

Artículo 98.– Certificación de denominaciones.

97. artikulua.– Debekuak.

1.– La solicitud de certificación de denominación no coincidente, para hasta tres denominaciones, se formulará por escrito de las personas interesadas ante el Registro de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Kooperatiba baten izena osatzerakoan, ezingo da beste instituzio nahiz erakunde publikoen antzeko hitz ofizialik erabili, kooperatibaren izaera pribatuari buruz nahasmendurik sor ez dadin. Erabiltzeko modua izango da bakar-bakarrik, baldin eta instituzio edo erakunde horiek bazkide sustatzaile moduan parte hartzen badute sozietatea eratzerakoan edo geroago, eta horretarako baimena ematen badute. Ezingo da erabili, halaber, Legearen, ordena publikoaren edo gizalegezko ohituren aurkakoak diren hitz nahiz esamolderik, ez eta izenak aipatzen duen kooperatiba mota edo izaerari buruz nahasmendua sor dezakeenik ere.

2.– El Registro calificará la denominación de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de este Reglamento, emitiendo la correspondiente certificación en el plazo de 10 días hábiles. Si fueran varias las denominaciones solicitadas, se resolverá según el orden de prioridad que aparezcan en la solicitud, reservándose la primera respecto de la cual se hubiere emitido certificación negativa.

98. artikulua.– Izenak egiaztatzea.

3.– En el supuesto que la resolución calificadora fuera denegatoria por no ajustarse la denominación propuesta a la normativa contenida en los tres artículos anteriores, será posible interponer recurso de acuerdo con el artículo 31 de este Reglamento.

1.– Izenen arteko berdintasunik ez dagoela egiaztatzeko eskabidea —gehienez, hiru izen— Erregistroari zuzendu beharko diote doakienek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen arabera.

Artículo 99.– Obligatoriedad de la certificación negativa.

2.– Erregistroak Erregelamendu honetako 28. artikuluan ezarritakoaren arabera kalifikatuko du izena, eta 10 egun balioduneko epean emango du dagokion egiaztagiria. Eskatutako izenak bat baino gehiago baldin badira, eskabidean agertzen diren hurrenkeraren arabera erabakiko dira, eta berdintasun-ezaren egiaztagiria jasotzen duen lehendabizikoa gordeko da.

1.– La certificación de denominación no coincidente, original, vigente y expedida a nombre de los gestores, de los promotores o de la propia Cooperativa, en su caso, deberá protocolizarse en la escritura matriz de constitución o de modificación estatutaria.

3.– Kalifikazio-ebazpenak, aurreko hiru artikuluetan jasotzen den araudiari egokitzen ez zaiolako, proposatzen den izena ukatzen badu, errekurtsoa jarri ahal izango da, Erregelamendu honetako 31. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– No será necesaria la certificación negativa para la inscripción de la denominación de la nueva entidad en los casos de fusión por absorción o mediante la creación de una Cooperativa nueva, y en los de escisión total, cuando la Cooperativa absorbente o resultante de la fusión o escisión mencionadas, adopte como denominación la de la entidad absorbida o extinguida.

99. artikulua.– Berdintasun-ezaren egiaztagiria eman beharra.

Artículo 100.– Reserva temporal de denominación.

1.– Izena berdina ez dela erakusten duen egiaztagiria, jatorrizkoa, indarrean dagoena eta kudeatzaileen, sustatzaileen, nahiz, kasua bada, kooperatibaren beraren izenean emana, eratze-eskrituran edo estatutuen aldaketari dagokion agirian egin beharko da.

1.– Expedida certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, se incorporará ésta a un fichero especial de denominaciones, con carácter provisional, durante el plazo de dieciséis meses, contados desde la fecha de expedición.

2.– Berdintasun-ezaren egiaztagiririk ez da beharko bategitea gertatzen denean —dela beste kooperatiba bat xurgatuz, dela kooperatiba berria sortuz—, ez eta erabateko desegitea gertatzen denean ere, baldin eta kooperatiba xurgatzaileak nahiz bategite edo desegitearen ondorioz eratutakoak xurgatu nahiz desegin den entitatearen izena hartzen badu.

2.– Si transcurrido el citado plazo no se hubiere inscrito la Cooperativa o, en su caso, la modificación de Estatutos, la denominación registrada caducará.

100. artikulua.– Izena aldi baterako gordetzea.

En el supuesto de que se presentara a inscripción la constitución o la modificación estatutaria aludidas antes de la conclusión del plazo mencionado y el Registro no realizara su inscripción dentro del mismo, se entenderá prorrogada la reserva por un plazo de dos meses contados desde la expiración de aquél.

1.– Eskatutako izena inskribatu gabe dagoela erakusten duen egiaztagiria ematen denean, izenen fitxategi berezian gordeko da hura aldi baterako; hain zuzen ere, egiaztagiria ematen denetik hasi eta hamasei hilabeteko epean gordeko da.

3.– La interposición del recurso a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento o de demanda en vía judicial, suspende el plazo, continuándose su cómputo a partir de la fecha en que sea firme la resolución administrativa o, en su caso, judicial.

2.– Kooperatiba edo estatutuak aldatzeari buruzko agiria epe horretan inskribatzen ez bada, Erregistroan jasotako izena iraungi eta ofizioz ezeztatuko da.

Artículo 101.– Vigencia de la certificación negativa.

Kooperatibaren eraketa edo estatutuen aldaketa lehen adierazitako epe barruan inskribatzeko aurkeztu, eta Erregistroak epe horretan inskribatzen ez badu, delako agiria, aurreneko epea amaitu eta bi hilabetez gordeko dela joko da.

1.– La certificación negativa tendrá una vigencia de seis meses contados desde la fecha de su expedición por el Registro. Caducada la certificación, la persona interesada podrá solicitar una nueva con la misma denominación.

3.– Erregelamendu honetako 31. artikuluan aipatzen den errekurtsoa nahiz demanda judiziala jartzeak lehen adierazitako epea etenda uzten du, eta administrazio-ebazpena, edo ebazpen judiziala, irmoa denetik aurrera hasiko da berriro epe hori zenbatzen.

A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

101. artikulua.– Berdintasun-ezaren egiaztagiriaren indarraldia.

2.– No podrá autorizarse, ni inscribirse, documento alguno que incorpore una certificación caducada.

CAPÍTULO IV
FUNCIÓN CONSULTIVA

1.– Berdintasun-ezaren egiaztagiriak sei hilabeteko indarraldia izango du, Erregistroak agiri hori ematen duen egunetik hasita. Egiaztagiria iraungitzen denean, interesdunak beste bat eska dezake izen berarekin.

Artículo 102.– Consultas.

Kasu horretan, iraungitako egiaztagiria aurkeztu beharko du eskabidearekin batera.

1.– Las Sociedades Cooperativas y sus Asociaciones, sus respectivos promotores, las autoridades y poderes públicos y los funcionarios, incluso de arancel, así como cualesquiera otros profesionales que deban realizar funciones, prestaciones o servicios ante aquéllas para su inscripción registral, y los administradores, podrán plantear consultas al Registro sobre las materias de la competencia de éste.

2.– Ez da iraungitako egiaztapenik jasotzen duen agiririk baimenduko, ez eta inskribatuko ere.

Dichas consultas se formularán mediante escrito dirigido a la persona encargada del Registro que reunirá los requisitos de las solicitudes de iniciación conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

IV. KAPITULUA
KONTSULTAK EGITEA

102. artikulua.– Kontsultak.

2.– Las respuestas que se emitan por el Registro tendrán carácter exclusivamente informativo. En consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de las personas solicitantes ni de terceros, no ofrecerán vinculación alguna con futuros procedimientos registrales, ni podrán ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de poder recurrir en su día contra la calificación registral.

1.– Kooperatibek eta euren elkarteek, kooperatiba horien sustatzaileek, agintari eta botere publikoek eta funtzionarioek —arantzelekoak barne—, kooperatiba horiek inskribatuak izan daitezen laguntzak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten profesionalek edo administratzaileek egin diezazkiokete kontsultak Erregistroari, bere aginpidekoak diren gaiei buruz.

3.– El plazo para emitir la respuesta será de cuarenta días contados desde la presentación de la solicitud, salvo que, a petición de las personas consultantes, o por iniciativa del propio Registro, éste recabe dictamen al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, en cuyo caso, aquel plazo se prorrogará por otros veinte días.

Erregistroko arduradunari zuzendutako idazkiaren bidez egingo dira kontsultak, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 70. artikuluan eta hurrengoetan zernahi prozedura hasteko eskabideentzat ezarritako betebeharrak bete beharko ditu idazki horrek.

4.– Si, al amparo de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley de Cooperativas de Euskadi, la consulta versara sobre la clase de Cooperativa a constituir y la normativa legal analógicamente aplicable, el informe del mencionado Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi será preceptivo para el Registro.

2.– Erregistroak ematen dituen erantzunak argibideetarako baino ez dira izango. Beraz, ez dute eskatzaileentzat ez hirugarrenentzat eskubiderik ez eskubide-itxaropenik sortuko, ez dute erregistroko geroko prozedurekin inolako loturarik izango eta ezingo zaie errekurtsorik jarri; horrek ez du esan nahi, hala ere, inskripzioaren kalifikazioaren aurka egiterik izango ez denik.

5.– El plazo para emitir los informes a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo será de 20 días, prorrogables por 10 más.

3.– Eskabidea aurkezten denetik hasi eta berrogei egunekoa izango da erantzuna emateko epea, kontsulta egiten dutenen eskariz edo Erregistroaren beraren ekimenez, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiaren irizpena eskatzen ez bada behintzat; kasu horretan, beste hogei egunez luzatuko da lehen adierazitako epea.

DISPOSICIONES ADICIONALES

4.– Kontsulta, Euskadiko Kooperatiben Legeko 98.1 artikuluan ezarritakoaren babesean, eratu behar den kooperatiba motari nahiz ezar daitekeen lege-araudiari buruzkoa baldin bada, Erregistroak Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiari txostena eman dezala eskatu beharko dio.

Primera.– 1.– Los Estatutos de las Cooperativas de Enseñanza Integrales contendrán, además de las normas generales reguladas en el Capítulo II del Título II del presente Reglamento, las prescripciones señaladas en el artículo 107 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

5.– Artikulu honetako 3. eta 4. paragrafoetan aipatzen diren txostenak 20 eguneko epean eman beharko dira; epe hori 10 egunez luzatu ahal izango da.

2.– En todo caso el régimen registral de las Cooperativas financieras, reguladas por la Sección Octava, del Capítulo I del Título II de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se ajustará, además, a las normas sectoriales que les son de aplicación.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Segunda.– 1.– Con carácter específico, los Estatutos de las Corporaciones Cooperativas contendrán la distribución de facultades a que se refiere el número 2 del artículo 135 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Lehenengoa.– 1.– Irakaskuntzako Kooperatiba Integralen estatutuek, erregelamendu honetako II. tituluko II. kapituluan ezartzen diren arauez gain, Euskadiko Kooperatiben Legeko 107. artikuluan adierazten diren arauak jaso beharko dituzte.

2.– De igual forma, los Estatutos de las Cooperativas Mixtas deberán regular las materias señaladas en los números 2 y 3 del artículo 136 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

2.– Nolanahi ere, Euskadiko Kooperatiben Legeko II. tituluko I. kapituluko zortzigarren atalean arautzen diren finantza arloko kooperatiben erregistro-araubidea kooperatiba horiei ezar dakizkiekeen arau sektorialei lotuko zaie.

Tercera.– 1.– Cuando el título que se presente a inscripción sea documento notarial, se aportará copia autorizada y copia simple. Una vez inscrita, se devolverá la copia autorizada, debidamente diligenciada.

Bigarrena.– 1.– Kooperatiba Korporazioen estatutuek Euskadiko Kooperatiben Legeko 135.2 artikuluan adierazten diren aginpideen banaketa jaso beharko dute.

2.– Cuando el título documental tenga matriz en archivo público se presentarán dos copias a los efectos señalados en el número 1 anterior.

2.– Era berean, Kooperatiba Mistoetako estatutuek Euskadiko Kooperatiben Legeko 136. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan adierazten diren gaiak arautu beharko dituzte.

3.– Cuando la inscripción se practique en virtud de documento privado, se presentará ejemplar por duplicado a los efectos señalados en el número 1 de esta Disposición.

Hirugarrena.– 1.– Inskribatu nahi den titulua notario-agiria bada, agiri horren kopia baimendua eta kopia soila aurkeztu beharko dira. Behin inskripzioa egin denean, kopia baimendua behar bezala bideratuta itzuliko da.

Cuarta.– 1.– A los efectos del presente Reglamento, la persona encargada del Registro de Cooperativas de Euskadi será el funcionario técnico de la Dirección de Economía Social a quien se atribuya expresamente dicha función. En tanto no se atribuya expresamente dicha función, el Encargado del Registro será el Director de Economía Social. En este último caso, la resolución que se dicte se realizará a propuesta de un funcionario técnicamente cualificado de la propia Dirección.

2.– Agiri bidezko titulua agiritegi publiko batekoa bada, aurreko paragrafoan adierazitako ondorioetarako, bi kopia aurkeztuko dira.

2.– En cuanto a las habilitaciones, legalizaciones y depósitos de cuentas, la persona encargada del Registro es el Delegado Territorial, y a los efectos de la autenticación de firmas lo será el Secretario de la Delegación Territorial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social donde la Sociedad Cooperativa tenga su domicilio social.

3.– Inskribatu nahi den agiria pribatua baldin bada, agiri horren bi ale aurkeztu beharko dira, lehen paragrafoan adierazitako ondorioetarako.

Quinta.– Los órganos competentes de la Administración vasca podrán dictar normas relativas a la petición de datos a las Cooperativas a efectos estadísticos, de conformidad con lo dispuesto por la legislación en materia de estadística, previa coordinación con el Registro de Cooperativas y con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Laugarrena.– 1.– Erregelamendu honen ondorioetarako, Gizarte Ekonomia Zuzendaritzako teknikari funtzionarioa izango da Euskadiko Kooperatiben Erregistroko arduraduna. Egiteko hori berariaz esleitzen ez den bitartean, Gizarte Ekonomiako zuzendaria izango da Erregistroko arduraduna. Kasu horretan, Zuzendaritza horretako funtzionarioa den teknikari kualifikatu batek egingo du proposamena ebazpena ematerakoan.

Sexta.– 1.– En cuanto a plazos, personación en el expediente, representación y demás materias procedimentales no reguladas expresamente en la Ley de Cooperativas de Euskadi, en el presente Reglamento o en las demás normas de desarrollo, serán de aplicación las normas del procedimiento administrativo común.

2.– Kontuak gaitu, legeztatu eta gordailatzeari dagokionez, Erregistroko arduraduna lurralde-ordezkaria izango da, eta sinadurak legeztatzeko arduraduna, berriz Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Lurralde Ordezkaritzako idazkaria izango da —kooperatiba kokatuta dagoen lurralde historikoko ordezkaritzakoa—.

2.– En cuanto a los aspectos de contenido jurídico-privado, en lo no previsto por la mencionada Ley, el presente Reglamento y sus disposiciones de desarrollo, se aplicarán las normas registrales para las Sociedades obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, en cuanto sea compatible con la repetida Ley de Cooperativas de Euskadi, y con las funciones y características del Registro que regula este Reglamento.

Bosgarrena.– Euskal Administrazioko organo eskudunek kooperatibei xehetasunak eskatzeari buruzko arauak eman ditzakete, estatistika ondorioetarako, legediak estatistika-arloan erabakitakoaren arabera, aldez aurretik Kooperatiben Erregistroarekin eta Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiarekin lankidetzan jardun ondoren.

Séptima.– Los Grupos Cooperativos que, conforme a la normativa contable, estuvieren obligados a consolidar las cuentas y que lo hayan hecho efectivamente, deberán presentar en el Registro de Cooperativas de Euskadi las cuentas consolidadas.

Seigarrena.– 1.– Euskadiko Kooperatiben Legean, Erregelamendu honetan nahiz garatze-arauetan epeei, espedientean bertaratzeari, ordezkatzeari eta prozedurazko bestelako gaiei buruz berariaz arautu gabekoetan, administrazio-prozedura erkidearen arauak ezarriko dira.

Octava.– Al menos cada dos años se elaborará una Memoria del Registro de Cooperativas de Euskadi, en la que se expondrán los principales problemas surgidos al aplicar este Reglamento y se propondrán reformas para perfeccionar los recursos humanos y materiales así como el funcionamiento de la Oficina registral.

2.– Eduki juridiko pribatua duten alderdiei dagokienez, berriz, aipatutako Legean, erregelamendu honetan eta berau garatzeko xedapenetan aurreikusi ez denerako, Merkataritza Erregistroaren arauak ezarriko zaizkie Erregistro horretan inskribatzera behartuta dauden sozietateei, Euskadiko Kooperatiben Legearekin eta Erregelamendu honek arautzen duen Erregistroaren egiteko eta ezaugarriekin bateragarri den heinean.

Novena.– Se celebrarán, con la periodicidad que sea conveniente, Seminarios sobre la interpretación y aplicación de la Ley de Cooperativas de Euskadi según el mencionado Registro de Cooperativas, con especial referencia a las inscripciones más innovadoras. Estos Seminarios serán financiados por la Consejería competente y podrán ser promovidos por la Dirección de Economía Social, de oficio o a petición de la Confederación de Cooperativas de Euskadi o del Colegio Notarial existente en el País Vasco.

Zazpigarrena.– Kontularitzako arauen arabera, kontuak finkatzeko obligazioa duten Kooperatiba Taldeek, kontuak behar bezala finkatzen dituztenean, finkatutako kontu horiek Euskadiko Kooperatiben Erregistroan aurkeztu beharko dituzte.

Zortzigarrena.– Gutxienez, bi urtean behin, Euskadiko Kooperatiben Erregistroko Memoria bat egingo da, eta bertan erregelamendu hau aplikatzerakoan sortu diren arazorik nagusienak zeintzuk diren adieraziko da, eta giza-baliabideak eta baliabide materialak hobetzeko eta erregistroko bulegoaren funtzionamendua hobetzeko erreformak proposatuko dira.

Bederatzigarrena.– Kooperatiben Erregistroak Euskadiko Kooperatiben Legea interpretatu eta aplikatzeari buruzko mintegiak antolatuko dira —hala komeni denean—, eta aipamen berezia egingo zaie inskripziorik berritzaileenei. Mintegi horiek eskumena duen Sailak finantzatuko ditu, eta Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak sustatu ahal izango ditu, ofizioz edo Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak edo Euskadiko Notarioen Elkargoak eskatuta.


Azterketa dokumentala


Análisis documental