Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

73. zk., 2005eko apirilaren 19a, asteartea

N.º 73, martes 19 de abril de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
1979
1979

58/2005 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Legearen Erregelamendua onartzen duena.

DECRETO 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen bidez, aurrerapauso garrantzitsua eman zen ekonomia- eta gizarte-mailan kooperatibismo moderno eta aurrerakoi baterantz. Lege horrek kooperatibismoaren printzipioak enpresa-jarduera eraginkorrari lotu zizkion.

La Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, supuso un paso decisivo hacia un cooperativismo moderno y de progreso, económico y social. Aunó los principios del cooperativismo con el desempeño eficaz de la actividad empresarial.

Legea, hainbat urtetan zehar aplikatu ondoren, enpresa-erakunde kooperatiboen erronka berrietara egokitu beharrean zegoen. Horregatik, Euskadiko Kooperatiben Legea aldatu zuen ekainaren 29ko 1/2000 Legeak erantzun egokia eta kooperatiboa eman zien euskal kooperatiba-mugimenduan sortutako premia berriei.

Después de varios años de aplicación de la Ley se vio la necesidad de adaptarla a los nuevos desafíos a los que se enfrentaban las organizaciones empresariales Cooperativas. Así, la Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi dio respuesta satisfactoria y cooperativa a las nuevas necesidades surgidas en el movimiento cooperativo vasco.

Egun indarrean dagoen Euskadiko Kooperatiben Legea Nazioarteko Kooperatiba Aliantzak 1995eko Manchesterreko Batzar Nagusian onartu zuen Kooperatiba Nortasunari buruzko Deklarazioan definitu eta sartutako balore eta printzipioetan oinarrituta dago.

Los valores y principios que inspiran la actual Ley de Cooperativas de Euskadi son los definidos y contenidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa aprobada por la Alianza Cooperativa internacional en la Asamblea General de Manchester de 1995.

Euskal kooperatibismo indartsuak eta horrek ekonomian duen eragin handiak zera eskatzen du: eskumena duten botere publikoek Legeak jasotzen dituen printzipioak gara ditzatela, horrela, kooperatibek enpresa eta sozietate berezi legez egin ahal izango baitute aurrera.

El pujante cooperativismo vasco y su gran influencia en la economía exigen que los poderes públicos competentes desarrollen los principios contenidos en la Ley, a fin de posibilitar el progreso de las cooperativas como empresas y como sociedades diferenciadas.

Nazio Batuek, Nazioarteko Kooperatiba Aliantzak edo Lanaren Nazioarteko Erakundeak ematen dituzten aholkuek botere publikoen araugintzako jarduera egoki bat eragingo dute; alegia, kooperatiba-mugimenduaren garapenean lagunduko duen eta segurtasun juridikoa emango duen jarduera bultzatuko dute.

Las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Alianza Cooperativa Internacional, o la Organización Internacional del Trabajo inciden en la trascendencia de una actuación apropiada de los poderes públicos en sede normativa que facilite, dando seguridad jurídica, el desarrollo del movimiento cooperativo.

Aipatutako horiei guztiei erantzun egoki bat emateko, ezinbestekoa zen erregelamendu bat garatzea; erregelamendu hori egiteko eta aldarrikatzeko legezko babesa 4/1993 Legearen azken xedapenetako bosgarrenean eta erregelamendu hori garatzea aurreikusten eta exijitzen duten 1/2000 Legeko arau batzuetan aurkitu behar da.

Con la finalidad de dar respuesta satisfactoria a las cuestiones anteriores se hacía inaplazable un desarrollo reglamentario, que encuentra amparo legal para su elaboración y promulgación en la Disposición Final Quinta de la Ley 4/1993, así como en preceptos singulares de la Ley 1/2000 que prevén y exigen explícitamente su desarrollo.

Ezinbestekoa da aipatzea Kooperatiben arloan Autonomia Estatutuaren 10.23 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dion eskumen esklusiboaren garrantzia.

Debe realizarse una obligada referencia al alcance de la competencia exclusiva que, en materia de cooperativas, atribuye el artículo 10.23 del Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bistan da estatu mailako arauei dagozkien eremu guztiak errespetatu behar direla, eta kooperatiba-errealitatera egokitu behar direla. Dekretu honetako aipamenen bidez, arau horien aplikazio konkretua erraztu nahi zaio araudi hori interpretatu edo jaso behar duenari (kasu batzuetan, aplikatu beharreko legezko arauetan barreiaturik egoten baitira estatu mailako arauak), eta horrela, arauari izaera pedagogikoa ematen zaio.

No obstante ser obvio el respeto a todos aquellos ámbitos reservados a la normativa estatal, adaptándolos a la realidad cooperativa, su reproducción en este articulado trata de facilitar tanto al interprete como al destinatario de la misma su aplicación concreta, que en algunos casos se encuentra dispersa en las distintas normas legales que le son de aplicación, y dar así un carácter pedagógico a la norma.

Erregelamendu honen garapenean honako hauek nabarmendu behar dira: euskal kooperatiba modernoetan gero eta gehiago sartzen ari diren bazkide moten edo klaseen konfigurazio juridikoa, euren eskubide eta obligazioak behar bezala zehaztuta; araubide ekonomikoaren garapena, kooperatibek dituzten baliabideei dagokienez; eta legezko manu zenbaiten aplikazioaren azalpena.

De este desarrollo reglamentario cabe destacar: la configuración jurídica de las distintas clases o modalidades de socios que conforman, con carácter creciente, las modernas cooperativas vascas, de forma que sus derechos y obligaciones queden precisados inequívocamente; el desarrollo del régimen económico en materia de recursos propios, y la clarificación aplicativa de ciertos preceptos legales.

Zehatzago esanda, Dekretu hau lau kapituluz eta berau indarrean sartzeari buruz diharduen azken xedapen batez osaturik dago.

En concreto, el presente Decreto se ha estructurado en cuatro capítulos, y una disposición final sobre su entrada en vigor.

I. kapitulua.– Xedapen orokorrak:

Capítulo I.– Disposiciones generales:

– Bazkideek jarraian adieraziko den moduan kooperatiban parte hartzeko aukera dutela aipatzen da: hasierako baltzuaren helburuari lotutako entitateetan parte hartuz, beti ere, aldi baterako parte-hartzea bada, eta kooperatibako bazkideen gutxiengo bati eragiten badio.

– Aborda la posibilidad de los socios de hacer efectiva su participación en la cooperativa mediante la participación en otras entidades vinculadas con el objeto social de su entidad de origen, siempre y cuando tenga carácter temporal y afecte a una minoría de los socios de la cooperativa.

– Honako hau ere adierazten da: bazkideek zenbait urtetik behin parte hartuko dute kooperatibaren emaitzetan, urteroko egozte neurrigabeak sahiestu behar baitira; baina gehienez ere, bost urte igaroko dira.

– La participación en los resultados de un socio en la cooperativa para evitar imputaciones desproporcionadas en cómputos anuales se hará con carácter plurianual con la limitación de cinco años.

– Bazkide mota eta klaseak ere sistematizatzen dira artikulu batean.

– Sistematiza también en un artículo las modalidades y clases de socios.

– Honako hau estatutuetan jasotzeko aukera arautzen da: Gizarte Segurantzaren kuotak kooperatibak berak ordaintzea.

– Regula la posibilidad de plasmar en Estatutos que el pago de las cuotas a la Seguridad Social recaiga en la propia cooperativa.

– Honako betebehar hau ezartzen da: iraupen jakineko bazkidearen kontratuan behin betiko bazkide gisa kooperatiban sartzeko eskubidea izan dezakeela jaso behar da.

– Establece la obligación de recoger en el contrato del socio de duración determinada el derecho a incorporarse como socio definitivo, en su caso.

– Baltzuarekiko aldi baterako harremana amaitzen denean, automatikoki, Kooperatiben Legearen 27. artikuluko prozedura bete beharrik izan gabe, lotura hori bertan behera uzteko aukera aurreikusten da.

– Prevé la extinción automática por la finalización del vínculo social temporal, sin necesidad de cumplir el procedimiento del artículo 27 de la Ley de Cooperativas.

II. kapitulua.– Kooperatiben araubide ekonomikoa:

Capítulo II.– Régimen económico de las cooperativas:

– Baltzu-kapitalaren osaera zehazten da.

– Concreta la composición del capital social.

– Ekarpenen eguneratzea, eta gainbalio edo erreserben erabilera arautzen da; hemen sartu behar da menpeko finantza-ekarpenen ordainketa, eta bereziki arautu eta garatu behar da finantza-ekarpen horiek aurrez jasotzeko modua; zorrak kobratzeko garaian hartzekodunei segurtasuna emango dien hainbat elementu sartu behar dira: batetik, kredituak ordaindu baino lehen ordainketa horren aurka agertzeko eskubidea ziurtatuko da, eta bestetik, kredituen epemugan kredituak ordainduko direla bermatuko duten baldintza batzuk ezarriko dira.

– Actualización de aportaciones y destino de las plusvalías o reservas, incluyendo el reembolso de las aportaciones financieras subordinadas con especial regulación y desarrollo de su rescate anticipado en el que se introducen elementos que den a los acreedores seguridad en el cobro de sus deudas, bien por su derecho de oposición antes de que sean satisfechos sus créditos o bien por la exigencia de una serie de requisitos que avalen la satisfacción de sus créditos al momento del vencimiento de los mismos.

– Erreserba erabilgarriak zertan erabil daitezkeen aipatzen da.

– Enuncia los posibles destinos de las reservas disponibles.

– Soldatapekoek emaitzetan parte-hartzerakoan zenbat jaso dezaketen zehazten da.

– Especifica el montante al que tienen derecho los asalariados en la participación de resultados.

– Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsa zertarako erabil daitekeen arautzen da: beste entitate batzuei, edo eta kooperatibarekin elkartutako entitateei zuzenduko zaie.

– Regula el destino del fondo de educación y promoción cooperativa, a través de otras entidades e incluso a través de sus entidades asociativas.

III. kapitulua.– Kooperatiben Organoen funtzionamenduarekin lotutako alderdiak.

Capítulo III.– Aspectos relacionados con el funcionamiento de los Órganos Sociales de las Cooperativas:

– Bazkide klase edo motak zehazten dira.

– Delimita las clases o modalidades de socios diferenciados.

– Kooperatibako organoetako ordezkariek euren presentzia egiaztatzea ahalbidetzen da; horien benetakotasuna bermatuko duen sistema bat erabiliko da horretarako.

– Posibilita acreditar la presencia de representantes de órganos sociales mediante algún sistema que garantice su autenticidad.

– Sailak sortzeko irizpideak garatzen dira.

– Desarrolla los criterios para la constitución de las secciones.

– Artezkaritza Kontseiluan erabakiak nola hartuko diren eta kontseilukideen abstentzioak zenbatu behar diren ala ez zehazten da.

– Concreta cómo deben adoptarse los acuerdos en el Consejo Rector y el cómputo o no de las abstenciones de sus consejeros.

– Zaintza Batzordearen egitekoak zehazten dira, kooperatiban ikuskatutako urteko kontuei dagokienez.

– Concreta las funciones de la Comisión de Vigilancia respecto a las cuentas anuales de cooperativas que auditan sus cuentas anuales.

IV. kapitulua.– Kooperatiba-motak:

Capítulo IV.– Clases de Cooperativas:

– Menpeko lantokien edo lantoki osagarrien kontzeptua garatzen da.

– Desarrolla el concepto de centro de trabajo subordinado o accesorio.

– Bitariko kooperatibak Euskadiko Kooperatiben Legean jasotako kooperatiba-motaren batean sartu behar direla zehazten da.

– Delimita que las cooperativas mixtas deben encuadrarse en alguna de las diferentes clases de cooperativas existentes en la Ley de Cooperativas de Euskadi.

– Kooperatiba integrala arautzen da; hain zuzen ere, Euskadiko Kooperatiben Legean aurreikusten diren bi kooperatiba-moten edo gehiagoren ekintzak egiten dituen kooperatiba da kooperatiba integrala.

– Regula la cooperativa integral, que no deja de ser una cooperativa que abarca las actividades propias de dos o más clases de cooperativas de las previstas en la Ley de Cooperativas de Euskadi.

– Kooperatiba-taldeak garatzen dira.

– Desarrollan los Grupos Cooperativos.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari entzun ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko martxoaren 29an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen Erregelamendua onartzea.

Artículo único.– Aprobación del Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

1.– Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen Erregelamendua onartzen da; dekretu honen eranskinean dator Erregelamenduaren testua.

1.– Se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi cuyo texto figura como anexo al presente Decreto.

2.– Testuan zehar Legeari egiten zaion aipamen oro Euskadiko Kooperatibei buruzko Legeari buruzko aipamena izango da.

2.– Cualquier referencia que se realice en el texto a la Ley se entenderá referida a la Ley de Cooperativas de Euskadi.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Indarrean sartzea.– Onartu den Erregelamendua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Entrada en vigor.– El Reglamento que se aprueba entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko martxoaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2005.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

MARTXOAREN 29KO 58/2005 DEKRETUAREN ERANSKINA

ANEXO AL DECRETO 58/2005, DE 29 DE MARZO

EUSKADIKO KOOPERATIBEN LEGEAREN
REGLAMENTO DE LA LEY DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
ERREGELAMENDUA
CAPÍTULO I
I. KAPITULUA
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Jarduera kooperatibizatuan parte hartzea.

1.– Bazkideek kooperatibaren jardueretan izango duten konpromisoa edo gutxieneko parte-hartzea Legearen 13.1 g artikuluaren babesean eska daiteke; zuzenean parte hartuko da kooperatibaren beraren jardueretan edo, estatutuetan jasota badator, kooperatibarekin lankidetzan diharduten nahiz harekin batera parte hartzen duten beste entitate batzuetan, baldin eta entitate horiek baltzuaren helburuari lotutako interes berezia badute. Entitate horietan parte hartzen duten bazkideak hasierako kooperatibako gutxiengo bat izango dira, non eta arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntza-mailakoak edo ekoizpen-mailakoak direla medio, enpresa krisian ez dagoen, edo eta ezinbesteko kasua ez den.

Artículo 1.– Participación en la actividad cooperativizada.

2.– Bazkideek jarduera kooperatibizatuan duten parte-hartzeari buruz Legeak egiten dituen aipamenek hainbat urtetarako balioa izan dezakete —gehienez, bost urte—, baldin eta estatutuek horretarako baimena ematen badute.

1.– La participación mínima o compromiso de los socios en las actividades de la cooperativa, exigible al amparo del artículo 13.1 g de la Ley podrá hacerse efectiva mediante su participación directa en las actividades de la propia cooperativa o bien -siempre que así se prevea en los Estatutos- en otras entidades con las que la cooperativa coopere o participe y en las que ésta tenga un interés especial vinculado al objeto social. Los socios que participen en estas otras entidades tendrán carácter minoritario en la cooperativa de origen, salvo en situaciones de crisis empresarial por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o de fuerza mayor.

3.– Bazkide laguntzaileek, jarduera kooperatibizatuan duten parte-hartzearen arabera, kooperatibaren emaitzetan parte hartzeko eskubidea izango dute, baldin eta estatutuetan berariaz horrela jasotzen bada edo Artezkaritza Kontseiluak horrela erabakitzen badu. Nolanahi ere, emaitzetan duten partaidetza hori zenbatekoa den jakinaraziko zaio Batzar Orokorrari.

2.– Las referencias que la Ley realiza a la participación de los socios en las actividades cooperativizadas podrán tener, a efectos de su medición y si los Estatutos expresamente así lo autorizasen, una base plurianual, que no podrá superar los cinco años.

2. artikulua.– Bazkide motak.

3.– Los socios colaboradores, en función de su participación en la actividad cooperativizada, tendrán derecho a participar en los resultados de la cooperativa, si así lo prevén expresamente los Estatutos o bien lo acuerda el Consejo Rector. En todo caso, se informará a la Asamblea General del alcance de esta participación en los resultados.

1.– Kooperatibetako bazkideak honako modalitate hauetakoren batean sartuko dira: bazkide kooperatzaileak, jardunik gabeko bazkideak edo erabiltzaileak ez direnak, bazkide laguntzaileak, eta bitariko kooperatibetan, boto-eskubidea duten baltzu-zatien titular diren bazkideak.

Artículo 2.– Modalidades de los socios.

2.– Bazkide kooperatzaileak honako hauek dira: kooperatibaren jardunean modu eraginkor batean parte hartzen duten pertsona fisiko edo juridikoak —bai langile moduan, bai erabiltzaile moduan—.

1.– Los socios de las cooperativas se encuadrarán en alguna de las siguientes modalidades: socios cooperadores, socios inactivos o no usuarios, socios colaboradores y, en las cooperativas mixtas, los socios titulares de partes sociales con voto.

Bazkide laguntzaileak bitariko kooperatibetan bakarrik hartuko dira bazkide kooperatzailetzat.

2.– Son socios cooperadores, las personas físicas o jurídicas cuya condición de socio está directamente relacionada con la participación efectiva en la actividad de la cooperativa, sea como trabajador o como usuario.

3.– Jardunik gabeko bazkideak edo erabiltzaileak ez direnak Legearen 30. artikuluan halakotzat jotzen direnak izango dira.

Los socios colaboradores tendrán la consideración de socios cooperadores exclusivamente en relación a las cooperativas mixtas.

4.– Bazkide laguntzaileak Legearen 19.2 artikuluan halakotzat jotzen direnak izango dira.

3.– Son socios inactivos o no usuarios las personas así consideradas a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley.

5.– Boto-eskubidea duten baltzu-zatien titularrak Legearen 136. artikuluan araututako bitariko kooperatibetako bazkideen gutxiengoa osatzen dutenak izango dira.

4.– Son socios colaboradores las personas así consideradas a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley.

Boto-eskubidea duten baltzu-zatien titular izateko, edozein bazkide mota edo klasetakoa izan daiteke. Boto-eskubidea duten baltzu-zatiak libreki negoziatu ahal izango dira merkatuan, baldin eta estatutuetan horrela jasotzen bada, eta artikulu honen 2., 3., 4. eta 5. paragrafoetan adierazten diren bazkide guztiek eskuratu ahal izango dituzte. Bazkide horiek lehentasunezko eskubidea izango dute zati horiek eskuratzerakoan, baldin eta estatutuek hala xedatzen badute.

5.– Son titulares de partes sociales con voto los socios minoritarios en las cooperativas mixtas reguladas en el artículo 136 de la Ley.

6.– Edozein mota edo klaseko bazkideek edo, zehazki, lan-bazkideek kooperatibaren jardunean parte-hartzeari buruz, kooperatiben estatutuek honako hauek arautuko dituzte:

La condición de titular de partes sociales con voto será compatible con la de cualquier clase o modalidad de socio. Si los Estatutos lo prevén las partes sociales con voto podrán ser libremente negociables en el mercado, pudiendo adquirirse también por todos los socios a los que se refieren los párrafos 2, 3, 4 y 5 de este artículo. Estos socios tendrán derecho preferente para su adquisición, si así lo prevén los Estatutos.

a) Kontaketa bereizia egiteko irizpideak.

6.– En relación con la participación en la actividad de la cooperativa de las distintas clases o modalidades de socios, o bien específicamente con respecto a los socios de trabajo, los Estatutos de las cooperativas podrán regular:

b) Jarduera kooperatibizatua neurtzeko erabiliko diren irizpideak, bazkide klase edo mota bakoitza kontuan hartuta, gaindikin positiboen eta negatiboen banaketa egiterakoan. Behar izanez gero, estatutuetan ehunekotan zehaztuko da bazkide klase edo mota bakoitzaren arabera banatu beharrekoa.

a) Los criterios de contabilización diferenciada que procedan.

3. artikulua.– Langile Autonomoen Erregimen Bereziari atxikitako bazkideak.

b) Los criterios para la medición de la actividad cooperativizada que se utilizarán, en su caso, para la distribución diferenciada de los excedentes positivos y negativos con respecto a cada clase o modalidad de socios. En su caso, los Estatutos podrán limitar el porcentaje de los excedentes sujeto a distribución por clases o modalidades de socios.

Bazkide langileen edo lan-bazkideen Gizarte Segurantzako Erregimenaren ondorioetarako, Langile Autonomoen Erregimen Bereziaren aldeko aukera egin duen kooperatibak, bere gain hartuko du lanean diharduten bazkideen kuotak eta obligazioak ordaintzea, baldin eta baltzu-estatutuek hala xedatzen badute. Horrek ez du esan nahi, ordea, erregimen horren araudi nagusia bete behar ez denik. Zenbatekoak ez dira ordainduko lansari-aurrerakin gisa, eta Legearen 66. artikuluan definitutako gaindikin garbia zehazterakoan, kontusail kengarritzat joko dira.

Artículo 3.– Socios adscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

4. artikulua.– Iraupen mugagabeko bazkide langile edo lan-bazkide izateko aukera erabiltzea.

Las cooperativas que, a efectos del Régimen de Seguridad Social de sus socios trabajadores o de trabajo, hubiesen optado en sus Estatutos Sociales por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos asumirán la obligación del pago de las cuotas y obligaciones de los socios durante su período activo en la cooperativa, si así lo prevén sus Estatutos Sociales, sin perjuicio del sometimiento a la normativa rectora del régimen citado. Las cuantías abonadas no formarán parte del anticipo laboral y tendrán la consideración de partida deducible para la determinación del excedente neto definido en el artículo 66 de la ley.

Iraupen jakineko kontratuak dituzten bazkide langileak edo lan-bazkideak, egoera horretan hiru urte egin badituzte, iraupen mugagabeko bazkide bihurtzeko aukeraz baliatuko dira, bost urte iragan baino lehen, beti ere baltzuarekin duen harremanak jarraitzen badu. Behin harreman hori eteten denean, ezingo dute aukera horretaz baliatu. Dena den, aukera horretaz baliatzeko eskubidea iraupen jakineko bazkide langilearen edo lan-bazkidearen sozietate-kontratuan jasoko da.

Artículo 4.– Ejercicio de la opción para ser socio trabajador o de trabajo de duración indefinida.

5. artikulua.– Baja ematea, baltzuarekiko aldi baterako harremana amaitzean.

Los socios trabajadores o de trabajo titulares de contratos de duración determinada que acumulen un período de tres años en esa situación ejercitarán la opción de adquirir la condición de socio de duración indefinida, antes de llegar a los cinco años, siempre que esté en vigor la relación societaria. Una vez finalizada esta relación no podrán ejercitar la opción. En todo caso, el derecho a ejercer esta opción se reflejará en el contrato de sociedad del socio trabajador o de trabajo de duración determinada.

Iraupen jakina duten sozietate-kontratuak amaitu egingo dira hitzartutako epea amaitzen denean, eta automatikoki, baja emango da entitatean; horretarako, inolako baldintza formalik bete beharrik ez da izango.

Artículo 5.– Calificación de la baja por finalización del vínculo social temporal.

Los contratos de sociedad de duración determinada se extinguirán por el vencimiento del plazo convenido que conllevará la baja automática en la entidad sin necesidad de cumplimiento de requisito formal alguno.

II. KAPITULUA
ARAUBIDE EKONOMIKOA

CAPÍTULO II
RÉGIMEN ECONÓMICO

6. artikulua.– Baltzu-kapitala.

Baltzu-kapitala honako hauek osatuko dute:

Artículo 6.– Capital social.

a) Legearen 57.1 artikuluak adierazten duen baltzu-kapitalari egiten zaizkion ekarpenak.

El capital social de la cooperativa estará compuesto por las siguientes partidas:

b) Menpeko finantza-ekarpenak, Legearen 57.5 artikuluaren arabera, baltzu-kapitaltzat jo behar baitira.

a) Aportaciones al capital social del artículo 57.1 de la Ley.

c) Boto-eskubidea duten baltzu-zatiak, bitariko kooperatibetakoak (Legearen 136. artikuluan aipatzen dira).

b) Aportaciones Financieras Subordinadas que, de acuerdo con el artículo 57.5 de la Ley, tienen la consideración de capital social.

7. artikulua.– Balantzea erregularizatu osteko erreserba baltzu-kapitalari gehitzea.

c) Partes sociales con voto de las cooperativas mixtas del artículo 136 de la Ley.

1.– Bazkideek baltzu-kapitalari egin behar dizkioten ekarpenak, —derrigorrezkoak edo borondatezkoak— eguneratu egingo dira, Batzar Orokorrean hartzen diren erabakiek zehazten duten heinean, eta beti ere, Legearen 61. artikuluan egiten diren aurreikuspenak errespetatzen badira. Estatutuetan zera ezarri ahal izango da: gainbalioak kapitalari gehitzea —osorik edo zati batean—, Legearen 57.5 artikuluko menpeko finantza-ekarpenen bidez egingo dela.

Artículo 7.– Destino de la reserva de regularización de balance al capital social.

2.– Balantzearen erregularizazioa egin ostean sortutako gainbalioak —baltzu-kapitalari erantsiko zaizkionak— bazkideen artean banatzeko irizpideak Batzar Orokorrean onartuko dira, eta honako hauetakoren baten araberakoak izango dira: bazkide bakoitzak egin duen kapital-ekarpenaren zenbatekoaren araberakoa (benetan ordaindu duena), edo azken eguneratzetik aurrera jarduera kooperatibizatuan izan duen parte hartzearen araberakoa. Nolanahi ere, artikulu honen 3. paragrafoan egiten diren aurreikuspenak errespetatu beharko dira beti.

1.– Las aportaciones de los socios al capital social de la cooperativa, tanto las obligatorias como las voluntarias se actualizarán, en su caso, en la proporción que acuerde la Asamblea General, respetándose las previsiones del artículo 61 de la Ley. Estatutariamente se podrá establecer que el destino al capital de las plusvalías previsto en dicho artículo se materializará total o parcialmente en aportaciones subordinadas financieras del artículo 57.5 de la Ley.

3.– Ekarpenen eguneratzea egiterakoan, sortzapen-eguna izango da Batzar Orokorrak balantzea erregularizatzeko erabakia hartu zuen eguna, edo Batzar Orokor horrek erregularizazioaren ondoriozko erreserben erabilgarritasunari buruzko erabakia hartu zuen eguna. Eguneratze horretarako eskubidea izango du aukeratutako sortzapen-egunean bazkide den orok, baita egun hori igaro ondoren bazkide gisa baja emango zaionak ere. Behin eguneratze-kontua erabilgarri dagoenean, Batzar Orokorrak erreserben erabilgarritasunari buruzko erabakia hartzen duen egunetik aurrera bakarrik erabili ahal izango da eskubide hori.

2.– Los criterios de atribución entre los socios de las plusvalías resultantes de la regularización de balance destinadas al capital social deberán ser aprobados por la Asamblea General y podrán relacionarse bien con el saldo de las aportaciones de capital de cada socio realmente desembolsado o bien con su respectiva participación en la actividad cooperativizada desde la última actualización practicada, respetándose, en todo caso, las previsiones establecidas en el párrafo 3 del presente artículo.

8. artikulua.– Ekarpenak itzultzea.

3.– En la actualización de las aportaciones se tomará como fecha de devengo la del acuerdo de regularización de balance o acuerdo de disposición de las reservas de regularización adoptado por la Asamblea General, teniendo derecho a dicha actualización todos aquellos socios que lo fuesen a la fecha de devengo elegida, con independencia de que aquellos causen baja como socios con posterioridad a dicha fecha. Una vez que la cuenta de actualización sea disponible, el citado derecho solamente se podrá ejercitar desde la fecha del acuerdo de disposición adoptado por la Asamblea General.

1.– Baltzu-kapitalari egindako ekarpenak (57.1 artikulua) kooperatibako bazkideei itzultzeko, kooperatibaren estatutuetan ezarritakoari jarraituko zaio; hona hemen horretarako arrazoiak: Batzar Orokorrak baltzu-kapitala murrizteko erabakia hartzea, bazkideen baja edo jarduera kooperatibizatuaren gutxitzea.

Artículo 8.– Reembolso de aportaciones.

2.– Ordainketa hori bazkide baten bajaren ondoriozkoa bada, bazkideak baja hartu duen urteko kontuak onartu direnean ordaindu ahal izango da. Horrek ez du esan nahi ordainketa aurreratzerik izango ez denik; kooperatibak bazkidearen kontuan sartu duen aurrerapen bat dela ulertuko da.

1.– El reembolso de las aportaciones al capital social del

Administratzaileek bazkide ohiaren ekarpenen ordainketa hori zenbatekoa izango den zehaztu beharko dute, gehienez ere, hiru hilabeteko epean, bazkideak baja ematen duen urteko kontuak onartzen direnetik kontatzen hasita; behar izanez gero, konpentsatu egingo dira bazkideak, harpidetutako kapitalari dagokionez, oraindik ordaindu gabe dituen zenbatekoak. Egotzi egingo zaizkio konpentsatu gabe dituen galerak —baja eman duen ekitaldikoak edo aurreko ekitaldietakoak—; egozte hori kooperatibaren estatutuetan eta Batzar Orokorrak hartutako erabakietan zehaztutakoaren arabera dagokiona izango da. Modu berean jokatuko da banatu beharreko gaindikinak badaude.

artículo 57.1 de la Ley a los socios de la cooperativa, se efectuará de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la cooperativa, sea por acuerdo de la Asamblea General de reducción de capital social, sea por baja del socio, sea por reducción de la actividad cooperativizada.

Halaber, administratzaileek zera adieraziko diote idatziz bazkide ohiari: funtsetan edo eguneratze-kontuetan partaidetza izango duela, baldin eta balantzeen erregularizazioa egin ostean, legezko xedapenek ezarritakoari jarraituz, horiek erabiltzerik ez badago; funts edo kontu horien banaketa —osorik edo zati batean— baltzu-kapitalari egin behar zaizkion ekarpenak eguneratzeko erabili behar denean bakarrik egin ahal izango da hori.

2.– En el caso de que el reembolso se produzca por baja de un socio, el reembolso sólo podrá acordarse una vez se hayan aprobado las cuentas anuales del ejercicio en que causó baja. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán producir reembolsos anticipados en cuyo caso se considerarán como un anticipo a cuenta abonado por la cooperativa al socio.

Baldin eta baltzu-estatutuetan, sozietate-kontratuan edo borondatezko ekarpenak jaulkitzeko Batzar Orokorrak hartutako erabaki batean berariaz aurreikusten bada, borondatezko ekarpenak egin dituzten bazkideek ekarpen horiek aurretiaz itzultzea eskatzeko eskubideari uko egiteko konpromisoa hartu dezakete, borondatezko ekarpen horiek itzultzeko ezarritako eguna baino lehen baja ematen badute.

Los administradores deberán concretar el importe del reembolso de las aportaciones del ex socio, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio en que se produjo su baja, pudiendo compensar, en su caso, los desembolsos pendientes del socio en relación al capital suscrito. Deberán imputarle las pérdidas pendientes de compensar del ejercicio en que causó baja o de los anteriores en su caso, en la cuantía que le corresponda de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en los acuerdos adoptados al efecto por la Asamblea General de la cooperativa. En idéntico sentido se actuará en el caso de que existiesen excedentes pendientes de aplicar.

3.– Edozein arrazoi dela medio, bazkideak jarduera kooperatibizatua murrizten badu, eta hala eta guztiz ere, bazkideari kooperatiban baja ematen ez bazaio, baltzu-kapitalari egindako ekarpenak zati batean itzultzeko eskubiderik ez da izango —nahiz eta murrizketa hori behin betikoa izan—; hori horrela izango da, estatutuetan horretarako ahalmenik ematen ez bada behintzat.

Así mismo, los administradores dejarán constancia expresa al ex-socio de su participación en fondos o cuentas de actualización si la cooperativa se hubiese acogido a la regularización de Balances y no hubiese podido disponer de los mismos por disposición legal expresa, siempre que cuando se proceda a su distribución su destino único o parcial fuese la actualización de las aportaciones al capital social de los socios.

4.– Ordainketa Batzar Orokorrak baltzu-kapitala murrizteko hartutako erabakiaren ondoriozkoa bada, Legearen 57.5 artikuluan adierazten diren menpeko finantza-ekarpenak jasotzeko ezarritako egoerak aplikatu ahal izango dira.

En el caso en el que los Estatutos Sociales, el contrato de sociedad o un acuerdo de la Asamblea General de emisión de aportaciones voluntarias lo hubiesen previsto expresamente, los socios con aportaciones voluntarias podrán comprometerse a renunciar a su derecho a exigir el reembolso anticipado de las mismas en el caso de que causasen baja con fecha anterior a la preestablecida para el reembolso de dichas aportaciones voluntarias.

9. artikulua.– Ekarpenen eskualdaketa.

3.– El hecho de reducir la actividad cooperativizada, por parte del socio, por el motivo que sea, y aún siendo ésta definitiva, sin causar baja en la cooperativa, no dará derecho al reembolso parcial de las aportaciones al capital social, salvo que exista una previsión estatutaria expresa que los posibilite.

Derrigorrezko eta borondatezko ekarpenak beste bazkide bati edo hirugarren bati eskualdatzen zaizkionean, ekarpen horiek Legearen 57.5 artikuluan jasotzen diren menpeko finantza-ekarpen bihur daitezke, baldin eta aurrez administratzaileek hala erabakitzen badute, eta baltzuaren estatutuek aukera hori arautzen badute. Halaber, administratzaileek modu orokor batean baimendu dezakete hori; baltzuaren estatutuetan jasotako araudiari jarraituz, horretarako baldintzak ezarriko dituzte.

4.– En caso de que el reembolso se produzca por acuerdo de la Asamblea General de reducción del Capital Social podrán aplicarse los supuestos de rescate establecidos para las aportaciones financieras subordinadas del artículo 57.5 de la Ley.

10. artikulua.– Baltzu-kapitala osatzen duten menpeko finantza-ekarpenak.

Artículo 9.– Transmisibilidad de las aportaciones.

1.– Baltzu-kapitala izango da Legearen 57.5 artikuluan adierazten diren baldintzak betetzen dituen finantza-ekarpen oro.

A los efectos de la transmisibilidad de las aportaciones obligatorias y voluntarias a otro socio o a terceros, éstas podrán transformarse en aportaciones financieras subordinadas del artículo 57.5 de la Ley, previo acuerdo de los administradores y siempre que los Estatutos Sociales regulasen esta posibilidad de transformación. Así mismo, los administradores podrán autorizar previamente de forma genérica estas transformaciones, estableciendo las condiciones de las mismas de acuerdo con la regulación recogida en los Estatutos Sociales.

2.– Administratzaileek Legearen 57.5 artikuluan adierazten diren ekarpenak kontratatzea onar dezakete, betiere, ekarpen horiek seriean jaulkitzen ez badira, edo, baltzuaren estatutuen arabera, onarpen horrek egitura ekonomikoaren funtsezko aldaketa bat ez badakar.

Artículo 10.– Aportaciones Financieras Subordinadas con consideración de Capital Social.

3.– Legearen 57.5 artikuluan adierazten diren ekarpenak kontratatzeko edo jaulkitzeko erabakiak zehaztu egin beharko du nola gauzatuko den kooperatibako bazkide eta soldatapeko langileek lehentasunarekin harpidetzeko duten eskubidea. Lehentasunezko harpidetza-eskubidea honetan oinarrituko da, besteak beste: harpidetza egiteko lehentasunezko epeak ematea, alegia, 24 ordu baino gutxiago ez ematea; zatiak ezartzea, banaketa egiterakoan hainbanaketa-irizpideak erabiltzea, eta aipatutako lehentasun hori bermatuko duen beste edozein mekanismo.

1.– Cualquier aportación financiera que cumpla los requisitos previstos al efecto en el artículo 57.5 de la Ley tendrá la consideración de capital social.

4.– Kapitala osatzen duten menpeko finantza-ekarpenak kooperatibaren likidazioa egin aurretik ordaindu ahal izango dira, ekarpen horien jaulkipena edo kontratazioa onartu zuen organoaren erabakiaren bidez, organo horrek egiteko hori eskuordetu ez badu behintzat; eta hartzekodunek ordainketa horren aurka egiteko eskubidea izango dute.

2.– Los administradores podrán aprobar la contratación de aportaciones del artículo 57.5 de la Ley siempre que no se realice una emisión en serie de las mismas o suponga una modificación sustancial de su estructura económica según sus Estatutos Sociales.

Itzultzeko erabaki hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta kooperatiba kokatuta dagoen lurralde historikoan oso zabaldurik dauden bi egunkaritan argitaratuko da, eta berariaz adieraziko da hartzekodunek aurka egiteko eskubidea dutela.

3.– El acuerdo de contratación o de emisión de las aportaciones del artículo 57.5 de la Ley deberá concretar el modo en que se va a articular el derecho de suscripción preferente de los socios y trabajadores asalariados de la cooperativa regulado en la Ley. El derecho de suscripción preferente podrá consistir, entre otros, en la concesión de plazos preferentes de suscripción no inferiores a 24 horas, establecimiento de tramos diferenciados, criterios de prorrateo en el reparto, así como cualquier otro mecanismo que garantice la preferencia mencionada.

Ekarpenak ezingo dira itzuli azkeneko iragarkia argitaratu eta hilabete pasa arte, eta epe horretan kooperatibako hartzekodunen batek idatziz uko egiten badio ordainketa horri, ezingo da ordaindu, baldin eta bere kredituak erabat ordaintzen ez badira, edo kooperatibak berme nahikorik ez badu. Azken kasu horretan, hartzekodunek, nahiz eta kredituak ordaintzeko epea amaitu gabe egon, ezingo dute ordainketaren aurka egin.

4.– Las aportaciones financieras subordinadas que tengan la consideración de capital podrán ser reembolsadas anticipadamente a la liquidación de la cooperativa para su amortización con el acuerdo del órgano que aprobó su emisión o contratación salvo que dicho órgano hubiese delegado dicha función y con el derecho de los acreedores a oponerse al reembolso.

Honako kasu hauetan kooperatibak nahikoa berme izango du eta hartzekodunek ezingo dute egin ordainketa horren aurka:

El acuerdo de reembolso deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos diarios de gran circulación en el territorio histórico en que tenga el domicilio social la cooperativa haciendo mención expresa al derecho de oposición de los acreedores.

a) Erreserba bat sortzen denean gaindikinen edo erabilera librekoak diren borondatezko erreserben kargura; eta erreserba hori ekarpenak berreskuratu dituztenek jaso duten zenbatekoaren berdina denean. Erreserba hori ezingo da erabili sortu eta bost urtera arte; lehenago erabili ahal izango da baltzuak erreserba hori sortu aurretik zituen zor guztiak kitatu badira, edo hartzekodunek, paragrafo honetan adierazitako iragarkien argitalpena dela medio, aurka egiteko eskubiderik erabili ez badute.

El reembolso no podrá materializarse antes de que transcurra un mes desde el último de los anuncios previstos y si durante este plazo algún acreedor de la cooperativa se opusiera por escrito al reembolso, no podrá llevarse a efecto si sus créditos no son enteramente satisfechos o si la cooperativa no aporta garantía suficiente. En tal caso, los acreedores no podrán oponerse al pago aunque se trate de créditos no vencidos.

b) Itzuli beharreko ekarpenak Legearen 57.5 artikuluko menpeko finantza-ekarpenen bidez konpentsatzen direnean.

Se considerará que la cooperativa aporta garantía suficiente y los acreedores no podrán oponerse al reembolso en los siguientes casos:

c) Ordaindu beharreko ekarpenen balio nominala honako batura honen ondoriozko zenbatekoaren %10 baino handiagoa ez denean: baltzu-kapitala + kooperatiben derrigorrezko erreserba-funtsak.

a) Cuando se constituya una reserva bien con cargo a excedentes o bien con cargo a reservas voluntarias de libre disposición por un importe igual al percibido por los titulares en concepto de reembolso de las aportaciones. La indicada reserva será indisponible hasta transcurridos cinco años desde su constitución salvo que se hayan satisfecho todas las deudas sociales contraídas con anterioridad a la constitución de la misma, o los acreedores no hayan ejercido su derecho de oposición con la publicación de los anuncios referidos en este párrafo.

d) Ekarpenen jaulkipen edo kontratazioko baldintzen arabera, ekarpen horiek itzuli zaizkien titularrak, euren artean eta kooperatibarekiko, baltzuaren zorren ordainketaren erantzule solidarioak direnean (titular bakoitza jaso duen kopuruaren erantzule izango da). Erantzukizun horrek iragarkiak azkeneko aldiz argitaratu eta bost urtera preskribatuko du.

b) Cuando las aportaciones a reembolsar se compensen con nuevas aportaciones financieras subordinadas del artículo 57.5 de la Ley.

e) Menpeko finantza-ekarpenak amortizatzen direnean, baltzuaren aktiboa dauden zorrak baino %50 handiagoa denean, baita zor horien ordainketa galdagarria ez denean ere.

c) Cuando el valor nominal de las aportaciones a reembolsar no exceda de la cuantía que resulte del 10% de la suma del capital social más los fondos de reserva obligatorios de la cooperativa.

5.– Kooperatibak karteran eskuratu ahal izango ditu baltzu-kapitala osatuko duten menpeko finantza-ekarpenak, ekarpen horiek jaulkitzea edo kontratatzea onartu zuen organoaren erabakiaren bitartez, baina gerta liteke organo horrek egiteko hori eskuordetu izana. Honako baldintza hauetakoren bat bete beharko da hori egin ahal izateko:

d) Cuando conforme a las condiciones de la emisión o contratación de las aportaciones, los titulares a los que se les hubiesen reembolsado las mismas resultaran responsables solidarios entre sí y con la cooperativa del pago de las deudas sociales hasta el límite de lo percibido por cada titular. La responsabilidad de los títulos no prescribirá hasta transcurridos cinco años desde la última publicación de los anuncios.

a) Balantzearen pasiboan erabiltzerik ez dagoen erreserba bat ezartzea; hain zuzen ere, aktiboan ageri diren eta oraindik banatu ez diren gaindikin metatuen edo erreserba erabilgarrien kargura eskuratu diren ekarpenen parekoa izango da erreserba hori. Erabiltzerik ez dagoen erreserba hori mantendu egin beharko da harik eta ekarpenak aurreko zenbakian ezarritako ordainketa-baldintza horiekin amortizatzen ez diren arte, edo eskualdatuak izaten ez diren arte.

e) Cuando el activo de la sociedad, en el caso de que se amorticen estas aportaciones financieras subordinadas, sea superior en un 50% a las deudas contraídas por la misma, aún en el caso de que éstas no sean exigibles.

b) Karteran eskuratu diren ekarpenak Legearen 57.5 artikuluko menpeko finantza-ekarpenen bidez konpentsatzen direnean.

5.– Las aportaciones financieras subordinadas que tengan la consideración de capital social podrán ser adquiridas en cartera por la cooperativa con el acuerdo del órgano que aprobó su emisión o contratación, salvo que dicho órgano hubiese delegado dicha función, siempre y cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Baina jarraian adierazten diren kasuetan ez da erabilgarria ez den erreserbarik sortu beharrik izango, ezta kapitalari ekarpen berriak egin beharrik ere:

a) Se establezca en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente a las aportaciones adquiridas que figuren en el activo con cargo a reservas disponibles o excedentes acumulados pendientes de distribución. Dicha reserva indisponible deberá mantenerse en tanto las aportaciones no sean amortizadas con los requisitos de reembolso establecidos en el número anterior, o sean transmitidos.

a) Ekarpenak amortizatzeko eskuratzen direnean. Kasu horretan, hala ere, 4. paragrafoan araututakoa aplikatuko da.

b) Las aportaciones adquiridas en cartera se compensen con nuevas aportaciones financieras subordinadas del artículo 57.5 de la Ley.

b) Eskuratzen diren ekarpenak titulu unibertsalez eskuratutako ondare batekoak bihurtzen direnean.

No obstante, no será necesaria la constitución de la reserva indisponible ni la compensación con nuevas aportaciones a capital en los siguientes supuestos:

c) Ekarpenak doan eskuratzen direnean.

a) Cuando las aportaciones se adquieran para su amortización. En este caso, no obstante, se aplicará la regulación del párrafo 4 anterior

d) Kooperatibak ekarpenen titularrarekiko duen kreditu bat ordaintzeko egindako esleipen judizial baten ondorioz eskuratzen direnean ekarpenak.

b) Cuando las aportaciones se adquieren formando parte de un patrimonio adquirido a título universal.

e) Kooperatibak eta bere filialek eskuratutako ekarpenen balio nominala honako batura honen ondoriozko zenbatekoa baino handiagoa ez denean: baltzu-kapitalaren %10 + kooperatiben derrigorrezko erreserba-funtsak.

c) Cuando las aportaciones se adquieran a título gratuito.

f) Kooperatibak eta bere filialek karteran eskuratu dituzten ekarpenengatik ordaindu duten zenbatekoa murriztu ondoren, aktiboa dauden zorrak baino %50 handiagoa denean, baita zor horiek galdagarriak ez direnean ere.

d) Cuando las aportaciones se adquieran como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la cooperativa frente al titular de las aportaciones.

6.– Bazkide kooperatzaileek egingo diote aurre —bazkide diren artean— kapitalari ekarpenak egin dizkioten titularrei egin beharreko ordainketak direla-eta, kooperatibaren baliabideak murriztu izanari. Bazkide bakoitzak, legearen arabera eta estatutuetan ezarritakoaren arabera, kooperatiban burutu dituen eragiketa, zerbitzu edo jardueren araberako erantzukizuna izango du. Eta ordaindu beharreko zenbatekoa izango da Legearen 57.5 artikuluan aurreikusitako prozeduretako edozein erabiliz ordaindu gabe utzi den hartzekodunen bermearen araberakoa. Kasu horretan, erantzukizuna 4. paragrafoan ezarritakoaren araberakoa izango da, non eta kooperatibaren baliabideak berreskuratzen ez diren, edo bermatu gabeko zenbatekoak ordaintzeko zuzkidura bat eratzen ez den.

e) Cuando el valor nominal de las aportaciones adquiridas por la cooperativa y sus filiales no exceda de la cuantía que resulte de sumar el 10% del capital social y los fondos de reserva obligatorios de la cooperativa.

11. artikulua.– Erreserba erabilgarriak zertarako erabil daitezkeen.

f) Cuando el activo de la compañía, minorado en el importe de las aportaciones adquiridas en cartera por la cooperativa y sus filiales, sea superior en un 50% a las deudas contraídas por la misma, aún en el caso de que estas no sean exigibles.

1.– Borondatezko erreserba-funtsak banaezinak edo bana daitezkeenak izango dira. Bana badaitezke, baltzuaren estatutuetan ezarriko dira erreserba horiek banatzeko irizpideak.

6.– Los socios cooperadores responderán, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa en los términos legales y estatutariamente establecidos, de las reducciones de recursos propios generadas, mientras mantengan su condición de socios, por el reembolso a sus titulares de aportaciones de capital, en la cuantía en que la garantía de acreedores no se haya cubierto mediante cualquiera de los procedimientos previstos al respecto en el artículo 57.5 de la Ley. En este caso, la responsabilidad se mantendrá en los términos previstos en el párrafo 4 salvo que anteriormente se recupere la cifra de recursos propios o se hubiese constituido una dotación que cubra los importes no garantizados.

2.– Bana daitezkeen erreserba erabilgarriak zertarako erabili ahal izango diren kooperatibaren Batzar Orokorrak zehaztuko du:

Artículo 11.– Destino de las reservas disponibles.

a) Bazkideen aldeko kapitalizazioa edo monetarizazioa: erreserba horiek sortu ziren aldian bazkide bakoitzak burututako jarduera kooperatibizatuaren araberakoa edo erreserba horiek banatuko diren ekitaldi ekonomikoan bazkide bakoitzak burutu duen jarduera kooperatibizatuaren araberakoa izango da. Erreserba erabilgarriak horretarako erabiltzen badira, soldatapeko langileek izango duten parte-hartzea kooperatibaren estatutuetan edo Legearen 99.5 artikuluan ezarritakoa izango da.

1.– Los fondos de reserva voluntarios generados pueden tener carácter irrepartible o repartible. En el segundo de los casos, los Estatutos Sociales podrán establecer los criterios de individualización de los mismos.

b) Baltzu-kapitalari egindako ekarpenen ordainketa —derrigorrezkoak edo borondatezkoak—.

2.– Las reservas disponibles repartibles podrán tener cualquiera de los siguientes destinos, que en su caso determine la Asamblea General de la cooperativa:

c) Derrigorrezko funtsak —Derrigorrezko Erreserba Funtsa, Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsa— edo banatu ezinezko erreserbak —estatutuek ezarritakoak edo borondatezkoak— gehitzea edo hobetzea.

a) Capitalización o monetarización a favor de los socios de forma proporcional a la actividad cooperativizada realizada por cada uno de ellos, en el período en que se generaron o de forma proporcional a su actividad cooperativizada en el ejercicio económico en que se distribuya. Si las reservas disponibles se destinan a este fin, los trabajadores asalariados participarán en la cuantía prevista en los Estatutos Sociales de la cooperativa o según la previsión del artículo 99.5 de la Ley.

d) Galerak zati batean edo osorik konpentsatzea, kooperatibaren estatutuetan zehaztutakoaren arabera.

b) Retribución de las aportaciones al capital social, ya sean obligatorias o voluntarias.

e) Ekarpenak eguneratzea.

c) Incremento o mejoramiento de los fondos obligatorios –Fondo de Reserva Obligatorio, Fondo de Educación y Promoción Cooperativa– o reservas estatutarias o voluntarias irrepartibles.

f) Aurreko paragrafoetan aurreikusi ez diren beste batzuk.

d) Compensación parcial o total de pérdidas, según se determine en los Estatutos Sociales de la cooperativa.

3.– Aurreko paragrafoan aurreikusitako edozein erabilerak kontuan hartuko ditu legeetan, estatutuetan edo Batzar Orokorrak behar bezala hartutako erabakietan gai honen inguruan ezarri diren mugak.

e) Actualización de aportaciones.

12. artikulua.– Galeren egozpena.

f) Otros no previstos en los párrafos precedentes.

1.– Legearen 69.2.c artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bazkide kooperatzaileek, bazkide diren artean, bere gain hartuko dituzte sortu diren eta konpentsatu behar diren galerak; Legearen arabera eta estatutuetan ezarritakoaren arabera, kooperatiban burutu dituzten eragiketa, zerbitzu eta jardueren araberako erantzukizuna izango dute. Eta ez dute erantzukizun hori izango oraindik erabilgarriak ez diren eguneratzeko erreserba-funtsen kargura konpentsatu behar direnean galerak.

3.– Cualquiera de los destinos previstos en el párrafo anterior, tendrá en cuenta las limitaciones legales, estatutarias o las fijadas por la Asamblea General, en sus acuerdos válidamente adoptados, referidos a dicha materia.

2.– Bazkideek bere gain hartu dituzten eta oraindik konpentsatu ez diren galerak kooperatibak bere alde duen kreditutzat joko dira, baita bazkideari borondatezko edo derrigorrezko baja eman bazaio ere kooperatiban.

Artículo 12.– Imputación de pérdidas.

13. artikulua.– Soldatapeko langileek emaitzetan parte hartzea.

1.– En consonancia con lo regulado en el artículo 69.2.c de la Ley, los socios cooperadores asumirán, en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa en los términos legal y estatutariamente establecidos, las pérdidas generadas mientras mantengan su condición de socios y pendientes de compensación exceptuando las asignadas para su futura compensación con cargo a fondos de reserva de actualización ya existentes pero todavía no disponibles.

1.– Kooperatibek, estatutuetan ezarritakoa beteaz, edo Legearen 99.5 artikuluaren arabera, soldatapeko langileei emaitzetan parte hartu dezaketela aitortzen dietenean, gaindikinak banatu aurreko gastutzat joko dute partaidetza hori, soldata izaera izango baitu. Hori guztia egin ahal izango da Batzar Orokorrak ekitaldi horri dagozkion urteko kontuak edo gaindikinen banaketa onartu gabe ere.

2.– Las pérdidas asumidas y no compensadas serán consideradas como un crédito a favor de la cooperativa que podrá ser ejercitado aunque el socio haya causado baja voluntaria u obligatoria en la cooperativa.

2.– Bazkide langileak edo lan-bazkideak izateko aukerarik ez duten edo aukera horretaz baliatu ezin diren soldatapekoei kooperatibaren emaitzetan izango duten partaidetza dela-eta aitortzen zaien kopurua, zenbateko oso bat izango da, eta zenbateko horretatik kenduko dira kooperatibak soldatapeko langileengatik egin behar dituen kotizazioak —sozialak, fiskalak edo bestelakoak—.

Artículo 13.– Participación de los trabajadores asalariados en los resultados.

14. artikulua.– Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsa.

1.– Las cooperativas que en virtud de sus Estatutos Sociales o según la previsión del artículo 99.5 de la Ley reconozcan a sus trabajadores asalariados una participación en sus resultados, podrán tratar dicha asignación como un gasto previo a la propia distribución de los excedentes, dada la naturaleza salarial de dicha participación, aún cuando la Asamblea General Ordinaria no hubiese aprobado las cuentas anuales de dicho ejercicio ni la distribución de los excedentes.

1.– Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsaren helburuak bete ahal izateko, beste sozietate eta entitate batzuekin lankidetzan aritu ahal izango da; entitate horiek funtsaren zuzkidura erabili ahal izango dute —osorik edo zati bat—, funts horretarako legez ezarritako helburuetako edozein betetzeko.

2.– El importe reconocido a los asalariados, que no tengan opción a ser socios trabajadores o de trabajo o mientras no puedan ejercitarla, en concepto de participación en los resultados de la cooperativa, se entenderá como un importe íntegro del que se deducirán las cotizaciones sociales, fiscales u otras derivadas para la Cooperativa con sus trabajadores asalariados.

Zehazki, Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsa honako hauei zuzendu ahal izango zaie beren helburua bete dezaten: bigarren mailako edo maila txikiagoko kooperatibak, kooperatibekin elkartutako entitateak edo beste mota bateko entitateak. Honako baldintza hauek bete beharko dira:

Artículo 14.– Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.

a) Entrega bakar bakarrik egingo da entitate laguntzaileak ematen duen zenbatekoa Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtserako legez ezarri diren helburuetara bideratuta badago.

1.– Para el cumplimiento de los fines del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa se podrá colaborar con otras sociedades y entidades, pudiendo aportarse a las mismas total o parcialmente, su dotación, para que las destinen a cualquiera de los fines previstos legalmente para dicho fondo.

b) Hitzartutako helburu horiek bat etorri behar dute baliabideak jartzen dituen entitate laguntzailearen estatutuetan jasota dauden helburuekin.

2.– En concreto, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa podrá destinarse a su finalidad a través de cooperativas de segundo o ulterior grado, entidades asociativas de cooperativas o entidades de otro tipo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

3.– Heziketa eta Kooperatiba Sustapeneko Funtsaren zati bat ekitaldi batean erabiltzen ez denean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Zor Publikoaren titulu bihurtzen denean, Legean aurreikusitako helburuetarako erabili beharko da, gehienez, bi ekitaldiren buruan, titulu bihurtzen denetik aurrera kontatzen hasita.

a) Que la entrega esté condicionada al destino de las cantidades correspondientes por parte de la entidad colaboradora a finalidades incluidas entre los destinos legalmente previstos para el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.

4.– Kudeaketa-txostenak, edo behar izanez gero, kooperatibaren memoriak funtsaren kontura emandako zenbatekoak jasoko ditu (funtsaren helburuak betetzeko eman zirenak), eta egindako lana zein izan den adieraziko du. Behar izanez gero, lehen paragrafoan adierazitako sozietate edo entitateak aipatuko dira; hain zuzen ere, funtsaren helburuak betetzeko xedearekin zenbatekoak eman zitzaizkien entitate edo sozietateak.

b) Que dichas finalidades pactadas sean coherentes con las finalidades estatutarias de la entidad colaboradora que canaliza los recursos.

15. artikulua.– Sistema juridiko kooperatiboan bideratu ezinezkoak diren irtenbideak eskatzen dituzten premia enpresarialak.

3.– El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa en la parte que no se haya aplicado en el ejercicio correspondiente y que, se haya materializado en títulos de la Deuda Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá ser aplicado a las finalidades previstas en la Ley en el plazo máximo de dos ejercicios desde que se materializara en tales títulos.

Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Nagusiak kooperatiba bat sozietate zibil edo merkataritzako sozietate bihurtzeko homologazio-erabakia hartzen duenean, zera frogatuko du: sistema juridiko kooperatiboan bideratu ezinezkoak diren irtenbideak eskatzen dituzten premia enpresarialak egoteko arrazoiak badaudela. Egoera horretara iristeko, kooperatibak honako egoera hauetakoren batean egon beharko du:

4.– El informe de gestión o, en su caso, la memoria de la cooperativa recogerá las cantidades que con cargo a dicho fondo se hayan destinado a los fines del mismo, con indicación de la labor realizada y, en su caso, mención de las sociedades o entidades citadas en el párrafo 1 del presente artículo a las que se remitieron para el cumplimento de sus fines.

a) Kooperatibak kanpoko finantziazioaren beharra izatea, eta finantziazio hori egiten duenak sozietatearen kontrola izatea, jarri duen kapitalaren arabera; behar hori, dena den, egiaztatu egin beharko da.

Artículo 15.– Necesidades empresariales que exijan soluciones inviables en el sistema jurídico cooperativo.

b) Behar bezala egiaztatutako nazioartekotze-prozesuak, merkataritzako formulak erabiliz akzioak trukatzea eskatzen dutenak.

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi cuando adopte su acuerdo de homologación de transformación de una cooperativa en sociedad civil o mercantil, comprobará que realmente concurren causas de necesidad empresariales que conlleven soluciones societarias inviables en el sistema jurídico cooperativo, cuando la cooperativa se encuentre, entre otras, en cualquiera de las siguientes:

c) Kooperatiba baten estaldura juridikoaren babesean jarduera sozialak burutzea, baldin eta jarduera horiek Legearen 1. artikuluan ezarri bezala enpresa bat sortzea eragin ez badute.

a) La necesidad acreditada de financiación ajena en la cooperativa que conlleve el control de la sociedad en función de capitales.

d) Legeak eskatzen duen gutxieneko bazkide kopurua behin betiko murriztea, edo beste konfigurazio juridiko bateko bazkide batekin edo birekin negozioa edo jarduera bideragarria izan daitekeela egiaztatzea.

b) Los procesos de internacionalización debidamente acreditados que conlleven un intercambio accionarial bajo fórmulas mercantiles.

16. artikulua.– Lan-aurrerakinak.

c) La realización de actividades sociales bajo la cobertura jurídica de una cooperativa que nunca hayan supuesto el desarrollo de una empresa en el sentido del artículo 1 de la Ley.

Bazkide lankideen eta lan-bazkideen lan-aurrerakinak —Legearen 66.2 eta 99.6 artikuluetan aurreikusitakoak— honako hauek izango dira: aldian-aldian edo noizbehinka jasotako zenbatekoak, eta jardueraren eboluzioaren arabera, ekitaldi ekonomikoa ixtean jasotako zenbatekoak. Lan-aurrerakin horiek dirutan edo partaidetzen bitartez ordainduko dira; partaidetza horiek doan edo merkatuko prezioak baino merkeago emango dira, kooperatibaren ordainketa-politika nagusiaren barruan. Eta guztira ez da ordainduko kooperatiba kokatuta dagoen eremuan sektore horretarako ezarrita dauden ohiko zenbatekoak baino gehiago.

d) La disminución definitiva, del número mínimo de socios exigido por la Ley o cuando se acredite la viabilidad del negocio o de la actividad con dos o un socio bajo otra configuración jurídica.

17. artikulua.– Likidazio-prozesuaren araubide ekonomikoa.

Artículo 16.– Anticipos laborales.

Kooperatiba desegiteko erabakia hartzen denetik aurrera, ez dira kontuan hartuko gaindikinak zehazterakoan eta banatzerakoan aplikatuko diren legezko eta estatutuetako arauak, ez eta galeren egozpenari dagozkion arauak ere. Halaber, aldi horretan gainbaliorik sortzen bada, gainbalio hori ez da bazkideen artean banatuko, eta ez da bideratuko derrigorrezko funtsetara; izan ere, gainbalio hori koooperatiban soberan dagoen dirutzat joko baita eta Legearen 94.2.d artikuluak ezartzen duen moduan erabiliko baita.

Los anticipos laborales de los socios trabajadores y de trabajo, previstos en los artículos 66.2 y 99.6 de la Ley, incluyen tanto las percepciones abonadas con carácter periódico o esporádico como las percepciones devengadas al cierre del ejercicio económico en función de la evolución de la actividad, y abonadas ya sea en metálico o mediante la entrega de participaciones con carácter gratuito o por precio inferior al mercado dentro de la política retributiva general de la cooperativa siempre que la suma de dichos importes no supere las retribuciones normales en la zona para el sector de actividad correspondiente.

Artículo 17.– Régimen económico en el proceso de liquidación.

III. KAPITULUA
KOOPERATIBETAKO ORGANOEN
FUNTZIONAMENDUAREKIN ZERIKUSIA
DUTEN ALDERDIAK

Desde el momento en que la cooperativa adopte el acuerdo de disolución no se observarán las normas legales y estatutarias aplicables sobre la determinación y distribución de excedentes, ni tampoco las referentes a la imputación de pérdidas. Así mismo, de producirse plusvalías en el referido periodo no se distribuirán entre los socios ni se destinarán a los fondos obligatorios ya que las mismas tendrán la consideración de sobrante del haber líquido de la cooperativa y tendrán el destino al que hace referencia la letra d) del punto 2 del artículo 94 de la Ley.

18. artikulua.– Bazkide mota edo klase bakoitzari ematen zaion boto proportzionala.

CAPÍTULO III
ASPECTOS RELACIONADOS CON
EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS ÓRGANOS SOCIALES DE LAS COOPERATIVAS

Baltzu-estatutuek boto proportzional bat eman diezaiokete kooperatibako bazkide mota edo klase bakoitzari. Halaber, baltzu-estatutuek bazkide mota bakoitzari ehuneko bat esleituko diote gaindikinen banaketan; hain zuzen ere, jarduera kooperatibizatuan izan duen parte-hartzearekiko proportzionala izango da ehuneko hori.

19. artikulua.– Artezkaritza Kontseiluan erabakiak hartzeko modua.

Artículo 18.– Voto proporcional por clases o modalidades de socios diferenciados.

1.– Kooperatibaren estatutuek zera ezarri ahal izango dute: geografikoki urruti dauden Artezkaritza Kontseiluko kideek erabakiak hartzeko unean parte hartzeko eta euren nahiak adierazteko modua izango dutela. Horretarako, bideokonferentzia edo beste antzeko sistemaren bat erabiliko da; hain zuzen ere, irudia eta soinua bi noranzkotan eta aldi berean komunikatzea eta ikusteko, entzuteko eta hitz egiteko interakzioa ahalbidetuko dute sistema horiek.

Los Estatutos Sociales podrán atribuir un voto proporcional a cada una de las clases y modalidades de socios que puedan existir en la cooperativa. Asimismo, en los Estatutos Sociales, podrá atribuirse a cada una de las clases de socios un determinado porcentaje en la distribución de excedentes que, en todo caso, será proporcional a su participación en la actividad cooperativizada.

2.– Artezkaritza Kontseiluaren bileretan parte hartzen duen kideren batek 1. paragrafoan adierazitako moduan bilera egiteko nahia adierazten badu, idazkariak aktan jasoko du nork eskatu duen eta zein bitarteko erabili den, eta baita erabakiak modu egokian hartzeko zein baldintza bete behar izan diren.

Artículo 19.– Adopción de acuerdos del Consejo Rector.

3.– Artezkaritza Kontseiluan erabakiak hartzeko, bertaratutako administratzaileen botoen erdia baino gehiago eskatuko da. Administratzaileen abstentzioak ez dira kontatuko Artezkaritza Kontseiluaren erabakiak hartzeko eskatutako gehiengoak osatu behar direnean, baltzu-estatutuek kontrakoa ezartzen ez badute, behintzat.

1.– Los Estatutos Sociales de la cooperativa podrán posibilitar que los miembros del Consejo Rector, que se encuentren geográficamente distantes, participen y manifiesten su voluntad para adoptar validamente acuerdos, a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal.

20. artikulua.– Sailak.

2.– Cuando alguno de los miembros del Consejo Rector participen en las reuniones de dicho órgano y manifieste su voluntad en la forma indicada en el párrafo 1, el Secretario dejará constancia en el acta de su identidad y del medio utilizado para ello, junto con el resto de las condiciones exigidas para la adopción válida de acuerdos.

1.– Baltzu-estatutuek kooperatibaren barruan Sailak sortzeko irizpideak arautu ahal izango dituzte.

3.– Los acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por más de la mitad de los votos de los administradores asistentes. Las abstenciones de los administradores no se computarán a la hora de conformar las mayorías exigidas para la adopción de los acuerdos del Consejo Rector, salvo que los Estatutos Sociales establezcan lo contrario.

2.– Baltzu-estatutuetan honako hauek zehaztuko dira:

Artículo 20.– Secciones.

a) Sailaren barruan sartu diren eremu edo jarduerak.

1.– Los Estatutos Sociales podrán regular la existencia y los criterios para la constitución de Secciones dentro de la cooperativa.

b) Sailaren funtzionamendu berezirako aurreikusi den denbora, baldin eta denbora hori mugatua bada.

2.– En los Estatutos Sociales se definirán:

c) Sail horri dagokion ondarea.

a) Las áreas o actividades afectadas por la inclusión dentro de la Sección.

d) Behar izanez gero, kontaketa bereizia egiteko irizpideak.

b) La duración prevista para el funcionamiento diferenciado de la Sección, en caso de ser dicha duración limitada.

e) Jarduera kooperatibizatua neurtzeko erabiliko diren irizpideak, Sail horretako gaindikin positibo eta negatiboen banaketa bereizia egin behar denean.

c) La asignación patrimonial que corresponda a dicha Sección.

f) Sailaren araubide organikoa edo erabakiak hartzeko araubidea, eta kooperatibaren administratzaileekin izango den harremana; araubide hori horretarako berariaz egingo den bazkideen bilera edo batzar batean ezarri ahal izango da.

d) En su caso, los criterios de contabilización diferenciada que procedan.

g) Dagokion Sailaren izenean Kooperatibak kanpora begira duen ordezkaritza- eta kontratazio-ahalmena.

e) Los criterios para la medición de la actividad cooperativizada que se utilizarán, en su caso, para la distribución diferenciada de excedentes positivos y negativos en la Sección que se constituye.

3.– Behar izanez gero, estatutuetan ehunekotan zehaztuko dira Sailen arabera bereizi eta banatu beharreko gaindikinak.

f) El régimen orgánico o de decisión de la Sección, que podrá establecer una específica Junta o Asamblea de socios y su relación con los administradores de la cooperativa.

4.– Sailak arautzerakoan politika berezi bat ezarri ahal izango da, kapital-interesei, aurrerakinei edo bazkideekin egindako eragiketen prezioei dagokienez.

g) La capacidad de representación y de contratación de cara al exterior de la cooperativa en nombre de la respectiva Sección.

5.– Sailak egoteak ez dakar administratzaileek dituzten ahalmenen erregimena aldatzea, baina sailaren barruan zuzendariak edo ahaldunak izendatu ahal izango dira, sail horren kudeaketaz arduratzeko. Kooperatibaren administratzaileek Sailean hartu diren erabakiak berehalakoan bertan behera uztea erabaki dezakete, Legearen 6.2 artikuluan sailen batzarretan hartzen diren erabakietarako ezarritakoaren arabera.

3.– En su caso, los Estatutos podrán limitar el porcentaje de los excedentes sujeto a distribución diferenciada por Secciones.

21. artikulua.– Zaintza Batzordeak kanpoko kontu-ikuskaritzak dituzten kooperatibetan dituen egitekoak.

4.– La regulación de la respectiva Sección podrá también establecer políticas diferenciadas a efectos de intereses del capital, anticipos o precios de las operaciones con los socios.

1.– Kooperatibak finantza-egoerak ikuskatu behar dituenean, Zaintza Batzordeak kontabilitate-euskarriak aztertu ahal izango ditu —kideek komeni dela uste badute, behintzat—, eta, beharrezkoa bada, horiei buruzko txostena egin ahal izango du. Dena dela, txosten hori ez da derrigorrezkoa izango kooperatibaren urteko kontu ikuskatuak onartzeko.

5.– La existencia de Secciones no altera el régimen de facultades propias de los administradores, aunque pueden designarse directores o apoderados de la sección encargados del giro y tráfico de la misma. Los administradores de la cooperativa podrán acordar la suspensión inmediata de los acuerdos de la Sección, en términos equivalentes a los previstos para los acuerdos de Juntas de sección en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley.

2.– Era berean, Zaintza Batzordeak, urteko kontuak ikuskatu badira ere, txosten bat egin ahal izango du, gaindikinak banatzeko edo galerak egozteko proposamenari buruz.

Artículo 21.– Funciones de la Comisión de Vigilancia en cooperativas con Auditoria de Cuentas externa.

3.– Aurreko bi paragrafoetan deskribatutako kasuetan, Zaintza Batzordeak zera jakinarazi beharko die administratzaileei: kooperatibaren urteko kontuei buruzko eta gaindikinak banatzeko edo galerak egozteko proposamenari buruzko txosten bat —derrigorrezkoa ez dena— aurkezteko asmoa duela, bazkideek txosten hori aztertzeko aukera izan dezaten, Ohiko Batzar Orokorraren deialdia argitaratzen den unean bertan.

1.– La Comisión de Vigilancia, cuando la cooperativa esté obligada a auditar sus estados financieros, podrá si lo considerasen conveniente sus integrantes, examinar los diferentes soportes contables, y en su caso, podrán emitir un informe sobre los mismos, si bien dicho informe no tendrá carácter preceptivo para la aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de la cooperativa.

2.– Así mismo, la Comisión de Vigilancia, aún cuando se auditen las cuentas anuales, podrá emitir un informe, sobre la propuesta de distribución de excedentes o de imputación de pérdidas.

IV. KAPITULUA
KOOPERATIBA MOTAK

3.– En ambos supuestos descritos en los dos párrafos precedentes, la Comisión de Vigilancia deberá comunicar a los administradores su intención de presentar un informe no preceptivo sobre las cuentas anuales de la cooperativa y sobre la propuesta de distribución de excedentes o de la imputación de pérdidas para que el mismo pueda examinarse por los socios en el mismo momento en que se publique la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.

22. artikulua.– Menpeko lantokia edo lantoki osagarria.

CAPÍTULO IV
CLASES DE COOPERATIVAS

Legearen 99.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, menpeko lantokia edo lantoki osagarria izango da jarduera osagarriak burutzen dituena: biltegiratzea edo hornikuntza, logistika, laguntza teknikoa, merkataritza-laguntza eta kooperatiban landutako proiektuak gauzatzearekin zerikusia duten jarduerak.

23. artikulua.– Bitariko kooperatibak.

Artículo 22.– Centro de trabajo subordinado o accesorio.

1.– Bitariko kooperatibak legez ezarritako kooperatiba motaren baten barruan sartu behar dira, eta kooperatiba mota horretako arau erregulatzaileak ezarriko zaizkie, bazkide kooperatzaileen, jardunik gabekoak edo ez-erabiltzaileak diren bazkideen edo bazkide laguntzaileen eskubide eta betebeharrei dagokienez.

A los efectos previstos en el artículo 99-4 de la Ley, se considerará centro de trabajo subordinado o accesorio aquel en el que se desarrollen actividades auxiliares tales como almacenamiento o aprovisionamiento, logística, asistencia técnica, comercial y las de ejecución de proyectos elaborados en la cooperativa.

2.– Estatutuek zera ezarri ahal izango dute: Legearen 136.4 artikuluan ezarritako gaindikinen banaketa egiterakoan, bazkide kooperatzaileei, itzulkinen ordainketaz gain, euren kapitalaren ordainketa egin ahal izango zaie.

Artículo 23.– Cooperativas Mixtas.

3.– Bazkide kooperatzaileen modalitateei dagozkien eskubide eta betebeharrak bazkide kooperatzaileei guztira dagokien ehunekoa aintzat hartuta kalkulatuko dira, boto-eskubidea duten baltzu-zatien titularrak alde batera utzita.

1.– Las cooperativas mixtas deberán ubicarse dentro de alguna de las clases legalmente establecidas y, a efectos de los derechos y obligaciones de sus socios cooperadores, inactivos o no usuarios o colaboradores, se someterán a las normas reguladoras de la específica clase de cooperativas en que se encuadre.

24. artikulua.– Kooperatiba integralak.

2.– Los Estatutos podrán establecer que en la distribución de los excedentes previstos en el artículo 136.4 de la Ley a los socios cooperadores se incluya la retribución del capital de estos socios cooperadores además de la participación en retornos.

1.– Kooperatiba integralak sozietate bereko hainbat kooperatiba motaren helburuak betetzen dituztenak izango dira, eta bazkide mota bakoitzak, gutxienez, botoen %10 izango du Batzar Orokorrean.

3.– Los derechos y obligaciones que correspondan a las distintas modalidades de socios cooperadores se calcularán sobre el porcentaje que en total corresponda a los socios cooperadores excluyendo a los titulares de partes sociales con voto.

2.– Kooperatiba integralen bazkide mota bakoitzak sail bat osatu ahal izango du.

Artículo 24.– Cooperativas integrales.

3.– Kooperatiba integraletako organoetan kooperatibako bazkide mota guztiak ordezkatuta egongo dira. Estatutuek bazkide mota jakin batentzat gorde ahal izango dute lehendakari edo lehendakariorde kargua.

1.– Se considerarán Cooperativas integrales aquéllas que cumplan las finalidades propias de diferentes clases de cooperativas de una misma sociedad y en las que cada clase de socios disponga, como mínimo, del diez por ciento de los votos en la Asamblea General.

4.– Lan elkartuko kooperatibak ere kooperatiba integraltzat joko dira, baldin eta, gehienez, bazkide erabiltzaileen %49k badu botoa emateko eskubidea.

2.– Cada clase o modalidad de socios de las cooperativas integrales podrá configurarse como sección.

25. artikulua.– Kooperatiba-taldeak.

3.– En los órganos sociales de las cooperativas integrales deberá haber siempre representación de las diferentes clases o modalidades de socios integrados en la cooperativa. Los Estatutos podrán reservar el cargo de Presidente o Vicepresidente a una determinada clase o modalidad de socios.

1.– Integrazio ekonomikoaren mailaren arabera, kooperatiba-taldeak integrazio-talde kooperatiboak edo lankidetza-talde kooperatiboak izango dira.

4.– Se considerarán también cooperativas integrales las cooperativas de trabajo asociado en las que se atribuya un derecho de voto máximo del cuarenta y nueve por ciento a socios usuarios.

2.– Dekretu honen ondorioetarako, integrazio-talde kooperatiboak honako betebehar hauek guztiak betetzen dituztenak izango dira:

Artículo 25.– Grupos Cooperativos.

a) Kooperatiba-taldeak zuzendaritza nagusi komun bat izatea.

1.– En función del grado de integración económica los grupos cooperativos se clasificarán en grupos cooperativos por integración y grupos cooperativos por colaboración.

b) Kudeaketa ekonomikorako ahalmenen zentralizazio-mailari esker, kooperatibek, nork bere nortasun juridikoa izan arren, benetako batasun ekonomiko bat lortzea.

2.– A los efectos de este Decreto se entenderán por grupos cooperativos por integración aquellos en los que se cumplan a la vez los siguientes requisitos:

Horrela ez bada, kooperatiba-multzoak lankidetza-talde bat osatuko du.

a) Que el grupo cooperativo en su conjunto disponga de una dirección general común.

3.– Batasun ekonomikoa egoteko ez da nahikoa izango zuzendaritza nagusi komuna izatea; honako egoera hauetakoren bat ere gertatu beharko da:

b) Que el nivel de centralización efectiva de las facultades de gestión económica permita entender que, a pesar del mantenimiento de las entidades jurídicamente diferenciadas, nos encontramos ante una verdadera unidad económica.

a) Taldearen kooperatibetako baten menpe egotea eskatzen duten merkataritza-, finantza- edo ondare-harremanak izatea.

En otro caso, se entenderá que el conjunto de entidades constituye un grupo por colaboración.

b) Taldeko kooperatibek hirugarrenekin zuzenean burutzen dituzten eragiketak direla-eta, erantzukizun solidarioko akordio bat izatea kanpoarekiko; eragiketa horiek iraunkorrak eta enpresa-jarduerarako beharrezkoak —ez osagarriak— izan behar dute.

3.– Se presumirá que existe unidad económica cuando, junto a la dirección general común, se cumpla alguno de los siguientes supuestos:

c) Kooperatibaren emaitzen kontuaren arabera kalkulatutako baliabideen aldizkako ekarpena egiteko konpromisoa izatea, baldin eta ekarpen horien zenbatekoa kooperatiba bakoitzak aurrez dituen gaindikin garbien %50 baino gehiago bada.

a) Existencia de relaciones de hecho comerciales, financieras o patrimoniales que supongan una dependencia efectiva de alguna de las entidades del grupo.

d) Kooperatiba-taldeko bi sozietatek edo gehiagok euren artean harremanak izatea; Merkataritza Kodearen 42.1 eta 43. artikuluetan arautu bezala kontuak finkatzeko betebeharrari dagozkion baldintzak beteko dira harreman horietan.

b) Existencia de un acuerdo de responsabilidad solidaria frente al exterior por operaciones que realicen directamente con terceros las sociedades cooperativas integradas en el grupo siempre que tengan carácter de permanencia y que se trate de operaciones necesarias y no auxiliares para la realización de su actividad empresarial.

Egoera hauetako edozein taldeko kooperatiba batzuei bakarrik badagokie, kooperatiba horiek bakarrik izango dira integrazio-talde kooperatibo batekoak.

c) Existencia de compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de la cuenta de resultados de la respectiva cooperativa, cuando las cuantías a aportar superen el cincuenta por ciento de los excedentes netos previos de cada cooperativa.

4.– Legearen 135 bis artikuluan kooperatiba-taldeentzako ezarritako erregimena indarrean jarriko da artikulu horretan ezarritako betebeharrak betetzen diren unean. Kooperatiba-talde batekoa bihurtu izana edo kooperatiba-talde batetik banandu izana inskribatzeko, eskaera egin beharko du interesa duen kooperatibak. Eta inskribatzen ez bada ere, erabateko indarra eta eraginkortasuna izango dute 135 bis artikulu horretako xedapenek.

d) Existencia, entre dos o más sociedades del grupo cooperativo, de relaciones que cumplan los requisitos que generan la obligación de consolidar cuentas tal como se regulan en los artículos 42.1 y 43 del Código de Comercio.

Cuando cualquiera de estos supuestos se produjese únicamente con respecto a algunas de las cooperativas integradas en el grupo, serán exclusivamente estas sociedades cooperativas las que se considerarán como parte de un grupo cooperativo de integración.

4.– El régimen de grupos cooperativos previsto en el artículo 135 bis será efectivo desde el momento en que se cumplan los requisitos previstos en dicho precepto. La anotación de la pertenencia o separación a un grupo cooperativo se realizará a petición de la cooperativa interesada. La ausencia de dicha inscripción no afectará a la plena vigencia y efectividad de las disposiciones del artículo 135 bis citado.


Azterketa dokumentala


Análisis documental