Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

66. zk., 2005eko apirilaren 8a, ostirala

N.º 66, viernes 8 de abril de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
1742
1742

EBAZPENA, 2004ko azaroaren 21ekoa, Uren zuzendariarena; honen bidez erabakitzen da Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A Hartuneak (Bizkaia) babesteko Gernikako Unitate Hidrogeologikoaren babeseko perimetroa adieraztea.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2004, de la Directora de Aguas, por la que se acuerda la declaración del Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika para la protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A (Bizkaia).

Busturialdeko Ur Partzuergoak kudeatzen dituen Gernikako Ibarrako (Bizkaia) lurpeko uraren hartuneak Gernika-Bermeo eskualdea urez hornitzeko dagoen iturririk garrantzitsuenetako bat dira, eta barne hartzen duen eremuak 40.000 biztanle inguru ditu. Gaur egun, hartune horrek agorraldietan izaten den eskaeraren %30 baino gehiago betetzen du. Baliabide hau guztiz garrantzitsua da, eta, hortaz, ondo-ondo zaindu behar da, bai kopurua bai kalitatea, xede horretarako erabiltzen den lurpeko uraren ezaugarriak bermatze eta eskura izate aldera.

Las captaciones de agua subterránea de la Vega de Gernika (Bizkaia) que gestiona el Consorcio de Aguas de Busturialdea constituyen una de las más importantes fuentes para abastecimiento de agua de la comarca de Gernika-Bermeo, un área con una población próxima a 40.000 habitantes. En la actualidad llegan a cubrir más del 30% de la demanda en situaciones de estiaje. La importancia de este recurso hace necesaria la preservación de su cantidad y de su calidad, de manera que se garantice la disponibilidad y características del agua subterránea destinada a tal fin.

Babestu nahi diren hartuneak Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A zundaketak dira. Hona hemen haien koordenadak:

Las captaciones objeto de protección son los sondeos Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A. Las coordenadas de cada una de ellas son las siguientes:

Zundaketa	UTMX	UTMY	Kota (m)	Sakonera (m)	 Eraiki zen urtea

Zundaketa	UTMX	UTMY	Kota (m)	Sakonera (m)	Eraiki zen urtea

Sondeo	UTMX	UTMY	Cota (m)	Profundidad (m)	 Construcción	

Sondeo	UTMX	UTMY	Cota (m)	Profundidad (m)	 Construcción	

Ibarra / Vega	526667	4795761	5.63	46	 1988	

Ibarra / Vega	526667	4795761	5.63	46	 1988	

Eusko Trenbideak	526448	4796112	6.81	55	 1992	

Eusko Trenbideak	526448	4796112	6.81	55	 1992	

Ajangiz-A	526893	4795389	6.28	44	1992	

Ajangiz-A	526893	4795389	6.28	44	1992	

Ibarra eta Eusko Trenbideak zundaketak Busturialdeko Ur Partzuergoaren hornidurako eskemaren barruan daude. Ajangiz-A zundaketa gaur egun ez da erabiltzen.

Los sondeos Vega y Eusko Trenbideak forman parte del esquema de abastecimiento del Consorcio de Aguas de Busturialdea. El sondeo Ajangiz-A no se utiliza en la actualidad.

Hiru zundaketak Oka ibaiaren arroan daude, Gernikako unitate hidrogeologikoan. Unitate horretan, gehienbat, Kuaternarioko metatzeak daude, Jurasikoko kareharrizko eta dolomiazko enklabe baten edo batzuen gainean jarrita, eta alboetatik Triasikoko masa ofitikoei eta Kretazikoko gune bolkanikoari atxikita. Toki horietatik guztietatik, Jurasikoko kareharriak eta dolomiak dira interesik handiena dutenak. Material horietatik, akuifero karstiko bat sortzen da, fluxu zehaztugabekoa eta Kuaternarioko limoen artean sartuta dagoena.

Los tres sondeos se ubican en la cuenca del río Oka, en la Unidad Hidrogeológica Gernika. Esta unidad está constituida fundamentalmente por depósitos cuaternarios instalados sobre uno o varios enclaves calizo-dolomíticos jurásicos y en contacto lateral con masas ofíticas triásicas y el complejo volcánico cretácico. De estos términos el de mayor interés son las calizas y dolomías jurásicas. Estos materiales originan un acuífero de tipo kárstico de flujo difuso, confinado por limos cuaternarios.

Oro har, hiriguneei, industriako prozesuei, nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpenari eta horrelakoei lotutako jarduera ugari dago, eta, hartara, gerta daiteke, birkargatzeko mekanismoen bidez, akuiferoetan nahi ez diren produktuak sartzea. Azaleko urak kutsatuz gero, kutsadura segituan antzematen da eta, horrenbestez, arazoa berehala konpon daiteke. Urpeko urak kutsatuz gero, berriz, gerta daiteke denbora luzea igarotzea inor horretaz ohartu gabe eta azkenean kutsadura hartuneetan azaltzea. Hori gertatzen denerako, luma kutsatzailea oso zabalduta egongo da akuiferorik. Beste alde batetik, behin kutsatuz gero, arazo tekniko larriak izaten dira lurpeko uren kalitatea lehengoratzeko, eta, gainera, horrek kostu ekonomiko handia ekartzen du. Horrenbestez, administrazio gehienek, akuiferoak babesterakoan, gehienbat aurrezaintzako neurrietan jartzen dute arreta.

Existe un gran número de actividades relacionadas con los núcleos urbanos en general, procesos industriales, producción agrícola-ganadera, etc., que pueden inducir la entrada en los acuíferos de productos indeseados a través de sus mecanismos de recarga. En el caso de las aguas superficiales la detección de una eventual contaminación es rápida y puede ser inmediatamente remediada. Sin embargo, en el caso de las aguas subterráneas, la polución puede pasar mucho tiempo inadvertida, hasta manifestarse finalmente en las captaciones. Para entonces la pluma contaminante estaría muy extendida en el acuífero. Por otro lado, son grandes las dificultades técnicas existentes a la hora de recuperar la calidad de las aguas subterráneas una vez contaminadas, así como el coste económico que ello suele suponer. Todo ello ha llevado a plantear, en la práctica totalidad de las administraciones, la protección de los acuíferos desde un punto de vista fundamentalmente preventivo.

Indarrean dagoen legerian lurpeko uren egoera zaintzeko jaso diren aurrezaintzako neurrien artean, seguruenik, babes-perimetroa ezartzea proposatzen duena da guztietatik eraginkorrena. Babes-perimetroen lege-figura uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Uren Legearen Testu Bateginaren 56.3. artikuluan dago jasorik, eta Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamenduak –apirilaren 11ko 489/1986 Errege Dekretuak eta aurrekoa aldatzen duen maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuak onetsitakoak– 173. artikuluan garatu du. Figura horren xedea da "ur-hartuneak babestea ekologia-, paisaia-, kultura- edo ekonomia-aldetik interes berezia duten herriak edo alderdiak hornitzeko".

Entre las medidas preventivas contempladas en la legislación vigente para la preservación del estado de las aguas subterráneas la más efectiva es, probablemente, la implantación de un perímetro de protección. La figura legal de los perímetros de protección está recogida en el artículo 56.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y desarrollada en el artículo 173 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 489/1986, de 11 de abril, y Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el anterior. Su finalidad es la "protección de captaciones de agua para abastecimiento a poblaciones o zonas de especial interés ecológico, paisajístico, cultural o económico."

Perimetroak ez du bestelako kategoriarik sartzen, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa arautzeko Plan Artezkarian eta lehen aipatutako udalerrien lurzoru urbanizaezinean jasotakoez gain. Era berean, ez du bestelako kalifikaziorik ez sailkapenik egiten lehen aipatutako udalerrietako hiri-lurzoruetan eta lurzoru urbanizagarrietan. Alabaina, batzuetan, zehatz mugatzen ditu jarduera edo erabilera jakin batzuk, eta EAEko Administrazio Hidraulikoaren –kasu honetan, Eusko Jaurlaritzaren Uren Zuzendaritzaren– baimenen eta txostenen figurak sartu ditu.

El perímetro no introduce nuevas categorías a las contempladas en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o en el Suelo no Urbanizable de los municipios anteriormente citados. Tampoco implica recalificación ni reclasificación alguna en los Suelos Urbanos o Urbanizables de los municipios mencionados. Sin embargo, aporta en algunas ocasiones precisión en la limitación de determinados tipos de actividades o usos, e introduce las figuras de autorizaciones e informes de la administración hidráulica de la CAPV, en este caso la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco.

Beste alde batetik, prebentzioaren esparruan ahaleginak egin arren, beti gerta daiteke noiz edo noiz kutsaduraren bat izatea, zehatza nahiz zehaztugabea; eta, horrelakoetan, esku hartzeko dauden mekanismoak jarri beharko dira abian. Hargatik, perimetroaren barruan alerta-ingurabidea izeneko dispositiboa sartu da; horren bidez, kutsadura hartuneetatik nahiko urruti dagoela antzeman ahal izango da, eta, hartara, modu eraginkorrean esku hartu ahal izango da.

Por otro lado, pese a los esfuerzos de prevención, siempre existe la posibilidad de contaminación puntual o difusa sobre la que habrá que poner en marcha los correspondientes mecanismos de intervención. Por ello, se incluye también en el perímetro un dispositivo, denominado cinturón de alerta, destinado a detectar la contaminación a una distancia de las captaciones suficientemente grande como para permitir una intervención eficaz.

Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdeko arroen esparruan babes-perimetroak zehazteko prozedura otsailaren 18ko 33/2003 Dekretuaren 6. artikuluan dago jasota; dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua sortu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Barnealdeko Arroen Plan Hidrologikoa izapidetzeko prozedura arautu da.

El procedimiento para la determinación de perímetros de protección en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco está recogido en el artículo 6 del Decreto 33/2003, de 18 de febrero, por el que se crea el Consejo del Agua del País Vasco y se regula el procedimiento de tramitación del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Gernikako unitate hidrogeologikoko babes-perimetroa 1997ko urtarrilean hasitako prozesu baten emaitza da, urte horretan idatzi baitzen "Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A (Bizkaia) hartuneak babesteko Gernikako unitate hidrogeologikoaren babes-perimetroa" izeneko agiria, Gernikako akuiferoa babesteko eta babesteko neurrien jarraipena egiteko erakundeen arteko Batzordearen barruan, eta Energiaren Euskal Erakundeak eta Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herri Lan Sailak sinatu zuten lurpeko urei buruzko lankidetza-hitzarmenaren bidez.

El Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika es fruto de un proceso que se inició en enero de 1997, con la redacción del documento "Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika para la protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A (Bizkaia)" en el contexto de la Comisión Interinstitucional para la protección y seguimiento del Acuífero de Gernika, a través del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ente Vasco de la Energía y el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco en materia de aguas subterráneas.

Batzordeak 1997. urtean egin zituen bileretan agiri hori aurkeztu eta berrikusi zen; honako hauek osatu zuten Batzordea: Eusko Jaurlaritzaren Uren, Ingurumeneko Baliabideen eta Osasun Publikoko zuzendaritzetako kideek, eta Bizkaiko Foru Aldundiko, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuko, Busturialdeko Ur Partzuergoko, Gernikako Udaleko, Ihobeko eta Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) kideek. Batzordearen ekarpenak 1997ko abenduan egindako perimetroaren idazkuntza berrian jaso ziren. Agiri hori 1998ko otsailean aurkeztu zitzaien ukitutako udalerriei.

El documento fue presentado y revisado en las reuniones mantenidas a lo largo de 1997 por dicha Comisión, integrada por representantes de las Direcciones de Aguas, Recursos Ambientales y Salud Pública del Gobierno Vasco; Diputación Foral de Bizkaia, Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Consorcio de Aguas de Busturialdea, Ayuntamiento de Gernika, Ihobe y Ente Vasco de la Energía (EVE). Las aportaciones de la comisión fueron recogidas en la nueva redacción del perímetro, de diciembre de 1997. Este documento fue presentado en febrero de 1998 a los municipios afectados.

Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdeko arroen esparruan babes-perimetroak zehazteko mekanismoak finkatu zituen otsailaren 18ko 33/2003 Dekretua argitaratu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Uren Zuzendaritzak berriz ekin zien babes-perimetroa zehazteko egindako lanei. Horrela, bada, 2003ko abenduan, Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A (Bizkaia) hartuneak babesteko Gernikako unitate hidrogeologikoaren babes-perimetroaren proposamena egin zen. Agiri horretan, babesteko alderdiak mugatzeko eta alderdi horietan jarduerak arautzeko xedapenak jasotzeaz gain, deskribatzeko eta justifikatzeko diren idatz-zati batzuk sartu dira, eta, horietan, babestu nahi den hartunearen ezaugarriak, Gernikako unitate hidrogeologikoaren funtzionamendua, gaur egungo lurzoruen araubideak eta babes-perimetroak horietan duen eragina azalduta dago.

Tras la publicación del Decreto 33/2003, de 18 de febrero, en el que se habilitan los mecanismos para la determinación de perímetros de protección en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco, la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco retomó los trabajos relativos a la determinación del perímetro de protección. Así, en diciembre de 2003 se elaboró la propuesta del "Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika para la protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A (Bizkaia)". Este documento, además de las disposiciones relativas a la delimitación de las zonas de protección y a la regulación de actividades en las mismas, incluye diversos apartados descriptivos y justificativos en los que se expresan las características de las captaciones objeto de protección, el funcionamiento de la Unidad Hidrogeológica Gernika, los regímenes de suelo actuales y la incidencia del perímetro de protección en los mismos.

Ukitutako administrazio publikoei agiria bidali zitzaien, oharrak, iradokizunak, hautabideak eta proposamenak egin zitzaten. Horretarako emandako epea bukatu ondoren, egindako iradokizunak agirian jaso ziren.

El documento se remitió a las Administraciones Públicas afectadas para que formularan sus observaciones, sugerencias, alternativas y propuestas. Agotada la citada fase, se incorporaron al documento las sugerencias planteadas.

Hortaz, 2004ko martxoaren 12an Uren Zuzendaritzak behin-behinean onetsi zuen agiria, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uren Kontseiluari bidali zion, egin beharreko txostena egin zezan, otsailaren 18ko 33/2003 Dekretuak 6.4 artikuluan xedatutakoari jarraiki.

En consecuencia, la Dirección de Aguas acordó, con fecha 12 de marzo de 2004, la aprobación provisional del documento así como su remisión al Consejo del Agua del País Vasco para su informe preceptivo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.4 del Decreto 33/2003, de 18 de febrero.

Euskal Autonomia Erkidegoko Uren Kontseiluak, 2004ko maiatzaren 5ean egindako ohiko bilkuran, proposamenaren aldeko txostena egin zuen.

El Consejo del Agua del País Vasco, en sesión ordinaria de fecha 5 de mayo de 2004, informó favorablemente la propuesta.

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa finkatu duen azaroaren 20ko 306/2001 Dekretuak 15 f) artikuluan xedatutakoarekin bat, eta aipatutako araudietako xedapenak eta oro har aplikatzekoak diren gainerako xedapenak ikusita, Eusko Jaurlaritzaren Uren zuzendariak honakoa

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.f del Decreto 306/2001, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y vistas las disposiciones normativas citadas, y las demás de general y especial aplicación, la Directora de Aguas del Gobierno Vasco,

EBATZI DU:
RESUELVE:

1. artikulua.– Babes perimetroa adieraztea.

Artículo 1.– Declaración del perímetro de protección.

Erabakitzen da Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A hartuneak babesteko Gernikako unitate hidrogeologikoaren babes-perimetroa adieraztea; horrek barne hartzen dituen babes-alderdiak eta erabilerak eta jarduerak arautzeko matrizea Ebazpen honen I. eta II. eranskinetan daude jasota.

Acordar la Declaración del "Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika para la protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A (Bizkaia)", cuya delimitación de zonas de protección y matriz de regulación de usos y actividades se incluyen como anexos I y II a la presente Resolución.

2. artikulua.– Babestu nahi diren hartuneak.

Artículo 2.– Captaciones objeto de protección.

Babestu nahi diren hartuneak honako zundaketa hauek dira: Ibarra (koordenadak: UTMX 526667, UTMY 4795761), Eusko Trenbideak (koordenadak: UTMX 526448, UTMY 4796112) eta Ajangiz-A (koordenadak: UTMX 526893, UTMY 4795389).

Las captaciones objeto de protección son los sondeos Vega (coordenadas UTMX 526667, UTMY 4795761), Eusko Trenbideak (coordenadas UTMX 526448, UTMY 4796112) y Ajangiz-A (coordenadas UTMX 526893, UTMY 4795389).

3. artikulua.– Babes perimetroaren alderdiak.

Artículo 3.– Zonas del perímetro de protección.

Babes-perimetroak lau alderdi ditu; hona hemen zein diren eta bakoitzak dituen helburu zehatzak:

El perímetro de protección consta de cuatro zonas, cuyos objetivos específicos son los siguientes:

– 1. alderdia edo aldameneko babes-alderdia. Honen bidez, hartunea eta instalazioak babestu nahi dira eguraldi txarretik, animaliengandik eta gizalegerik gabeko jendearengandik, eta, era berean, neurriak hartu nahi dira hartuneko obrak eta lursailak elkar ukitzean zuzeneko infiltraziorik eta isurketarik egon ez dadin.

– Zona 1 o Zona de Protección Inmediata. Su objetivo es proteger la captación y sus instalaciones frente a las inclemencias climatológicas, animales y desaprensivos, así como impedir los vertidos e infiltraciones directas a través del contacto obra de captación-terreno.

– 2. alderdia edo babes fisikoko alderdia. Honen bidez, gehienbat galarazi nahi da kontrolatu gabeko kutsatzaile fisikoak akuiferoan sartzea, eta, hortaz, azaleraren eta haren artean konexio hidraulikorik egotea; horrenbestez, kanpoko kutsatzaileak Jurasikoko akuiferora sartzea galarazi nahi da. Bigarren helburua da hartuneetan dagoen ur-kopurua behar beste izatea bermatzea.

– Zona 2 o Zona de Protección Física. Su objetivo principal es impedir que se produzcan invasiones físicas incontroladas del acuífero y, consecuentemente, conexiones hidráulicas preferenciales entre la superficie y el mismo, con el fin de proteger al acuífero jurásico de la entrada de contaminantes desde el exterior. Un segundo objetivo es garantizar la cantidad del recurso en las captaciones.

Alderdi honen helburu nagusia ikusita, bera mugatzean, kontuan izan da Gernikako unitate hidrogeologikoko Kuaternarioko materialen azaleratzeek uzten duten ingurunea.

Teniendo en cuenta el objetivo principal de esta zona, su delimitación se ha efectuado siguiendo el contorno de los afloramientos de los materiales cuaternarios de la Unidad Hidrogeológica Gernika.

– 3a alderdia edo hurbileko birkargako alderdia. Honen bidez, hartuneetatik gertuen dagoen akuifero nagusiko birkargako eremuak kutsaduratik babestu nahi dira. Horretarako, baldintzak edo mugak ezarri behar dira azaleko edo lurpeko urak zuzenean edo zeharka kutsa ditzaketen jarduerak alderdi honetan jartzeko.

– Zona 3a o Zona de Recarga Próxima. Su objetivo es proteger de la contaminación a las áreas de recarga del acuífero principal situadas más próximas a las captaciones. Para ello se precisa limitar o condicionar en esta zona la implantación de actividades susceptibles de contaminar de manera directa o indirecta las aguas superficiales y/o subterráneas.

3a alderdia definitzerakoan, ondo identifikatu eta mugatu dira, babestu nahi diren hartuneetara isurketaren bat eginez gero, arrisku gehien izango duten unitate hidrogeologikoko alboko birkargako arloak.

La definición de la zona 3a se ha efectuado identificando y delimitando las áreas de recarga lateral de la Unidad Hidrogeológica con más riesgo de una posible afección por vertido a las captaciones objeto de protección.

– 3b alderdia edo urrutiko birkargako alderdia. Honen bidez, hartuneetatik atera daitezkeen ur-partikulen eremua babestu nahi da, eta lehen definitutako alderdietan sartu ez den birkargako azalera guztia hartuko du barne. Alderdi honetan baldintzak edo mugak jarri behar dira azaleko edo lurpeko urak zuzenean edo zeharka kutsa ditzaketen jarduerak jartzeko, baina 3a alderdian baino murrizketa gutxiago eginda.

– Zona 3b o Zona de Recarga Alejada. Su objetivo es proteger el área en la cual cualquier partícula de agua pueda acabar saliendo por las captaciones y abarcaría toda la superficie de recarga no incluida en las zonas anteriormente definidas. En esta zona se deben limitar o condicionar la implantación de actividades susceptibles de contaminar de manera directa o indirecta las aguas superficiales y/o subterráneas, pero con un grado de restricciones inferior al de la Zona 3a.

Alderdi honek aurreko alderdietan sartu ez den unitate hidrogeologikoko birkargako eremua hartzen du barne.

Esta zona incluye el área de recarga de la Unidad Hidrogeológica no incluida en las anteriores.

– Alerta-ingurabidea. Lurpeko uren kalitatea zaintzeko gailu honek zundaketa hauek hartuko ditu: Tole (UTMX 526625, UTMY 4795856), Ajangiz-3 (UTMX 526617, UTMY 4795147), Ajangiz-2 (UTMX 526889, UTMY 4795412), Malta (UTMX 526547, UTMY 4795788). Lagina hilabetean behin hartuko da, eta haietako bakoitzean analisi fisiko-kimiko osoa egin beharko da.

– Cinturón de alerta. Este dispositivo de vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas estará constituido por los siguientes sondeos: Tole (UTMX 526625, UTMY 4795856), Ajangiz-3 (UTMX 526617, UTMY 4795147), Ajangiz-2 (UTMX 526889, UTMY 4795412), Malta (UTMX 526547, UTMY 4795788). La periodicidad del muestreo será mensual, realizándose en cada muestra un análisis físico-químico completo.

4. artikulua.– Babes-alderdiak mugatzea.

Artículo 4.– Delimitación de las zonas de protección.

1. alderdia:

Zona 1:

1.– Ibarra zundaketarako zehaztu den 1. alderdia lau angeluko itxura duen poligono bat da, eta barne hartzen ditu Ibarrako zundaketa eta aldameneko piezometroa. Azalera honek 20 m2 inguru ditu, eta bat dator Gernika-Lumoko Hiri Ordenazioko Plan Orokorrean ur-hornidurako sistema orokor gisa kalifikatuta dagoen azalerarekin.

1.– La Zona 1 definida para el sondeo Vega conforma un polígono de forma cuadrangular que incluye tanto al sondeo Vega como al piezómetro adyacente. Esta superficie, de unos 20 m2, coincide con la calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Gernika-Lumo como Sistema General de Abastecimiento de Agua.

2.– Eusko Trenbideak zundaketan zehaztutako 1. alderdia 27 m2ko lau angeluko poligono bat da, eta bat dator Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos-ek 2000. urtean Busturialdeko Ur Partzuergoari lagatako erabileraren lursailarekin. Azalera hau bat dator Gernika-Lumoko Hiri Ordenazioko Plan Orokorrean ur-hornidurako sistema orokor gisa kalifikatuta dagoen azalerarekin.

2.– La Zona 1 definida para el sondeo Eusko Trenbideak constituye un polígono cuadrangular de 27 m2, coincidente con el terreno objeto de cesión de uso efectuado por Eusko Tren / Ferrocarriles Vascos en 2000 al Consorcio de Aguas de Busturialdea. Esta superficie coincide con la calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Gernika-Lumo como Sistema General de Abastecimiento de Agua (SGAA).

Alderdi hauen mugak I. eranskineko xehetasuneko 3. orrian daude jasota.

La delimitación de estas zonas se puede encontrar en las hojas 3/detalle del anexo I.

2. alderdia:

Zona 2:

Alderdi honen mugak I. eranskineko 3, 4, 8 eta 9. orrietan daude jasota.

La delimitación de esta zona se puede encontrar en las hojas 3, 4, 8 y 9 del anexo I.

3a alderdia:

Zona 3a:

Alderdi honen mugak I. eranskineko 1etik 4ra bitarteko eta 6tik 9ra bitarteko orrietan daude jasota.

La delimitación de esta zona se puede encontrar en las hojas 1 a 4, y 6 a 9 del anexo I.

3b alderdia:

Zona 3b:

Alderdi honen mugak I. eranskineko 5etik 20ra bitarteko orrietan daude jasota.

La delimitación de esta zona se puede encontrar en las hojas 5 a 20 del anexo I.

5. artikulua.– Erabilerak eta jarduerak arautzea.

Artículo 5.– Regulación de usos y actividades.

Gernikako unitate hidrogeologikoaren babes-perimetroko erabileren eta jardueren arautzea sarrera bikoitzeko matrize baten bidez finkatu da; matrize horretan, erabileren eta jardueren zerrendak agertzen dira, hainbat kategoriatan multzokatuta, eta babes-alderdiei dagozkien zutabeetan banatuta. Matrize horrek Ebazpen honen III. eranskina osatzen du, eta, haren arabera, erabilerak eta jarduerak honela daude sailkatuta:

La regulación de usos y actividades del Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika se establece mediante una matriz de doble entrada en la que se reflejan filas de usos y actividades, agrupados en diferentes categorías, y columnas correspondientes a las diferentes zonas de protección. En esta matriz, que conforma el anexo III de la presente resolución, los usos y actividades se clasifican en:

1.– Babes-alderdi zehatz batzuetan perimetroko zehaztapenek arautu ez dituzten erabilerak. Arautzeko matrizean "+" ikurrarekin agertzen dira.

1.– Usos no regulados por las determinaciones del perímetro en determinadas zonas de protección. Aparecen con el símbolo "+" en la matriz de regulación.

2.– Baldintzapeko erabilerak. Babes-alderdietan baimendu ahal diren erabilerak dira, betiere erabilera edo jarduera bakoitzeko ezarri diren eta urak kutsatzeko arriskua gutxitzea bermatzen duten baldintza bereziak betetzen badira.

2.– Usos condicionados. Usos permisibles dentro de las zonas de protección de modo supeditado al cumplimiento de aquellas condiciones, específicas para cada uso o actividad, que garanticen la minimización del riesgo de contaminación de las aguas.

Baldintzak hiru era hauetan ezarriko dira:

Los condicionamientos se implementarán de tres formas distintas:

– Administrazio hidraulikoaren baimena behar duen erabilera edo jarduera (Uren Legearen Testu Bateginaren 56.3. artikulua, Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamenduaren 173.1. artikulua), beste administrazio batzuen baimenak alde batera utzita. Arautzeko matrizean "A" letrarekin agertzen da.

– Uso o actividad supeditado a autorización de la administración hidráulica (Texto Refundido de la Ley de Aguas, 56.3; Reglamento del Dominio Público Hidráulico 173.1) independientemente de cualesquiera otras autorizaciones de otras administraciones. Aparecen con la letra "A" en la matriz de regulación.

– Arloan eskumena duen administrazioak baimendutako erabilera edo jarduera, betiere Administrazio Hidraulikoaren aginduzko txosten loteslea egiten bada (Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamenduaren 173.5-6 artikulua). Arautzeko matrizean "Ipv" letrekin agertzen da.

– Uso o actividad autorizado por la administración sectorial competente, supeditado a informe preceptivo y vinculante de la administración hidráulica (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 173.5-6). Aparecen con las letras "Ipv" en la matriz de regulación.

– Arloan eskumena duen administrazioak baimendutako erabilera edo jarduera, betiere Administrazio Hidraulikoaren loteslea ez den aginduzko txostena egiten bada (Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamenduaren 173.5-6 artikulua). Arautzeko matrizean "Ip" letrekin agertzen da.

– Uso o actividad autorizado por la administración sectorial competente, supeditado a informe preceptivo y no vinculante de la administración hidráulica (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 173.5-6). Aparecen con las letras "Ip" en la matriz de regulación.

Administrazio Hidraulikoak edozein unetan eskatu ahal izango dio txosten hidrogeologikoa egiteko jarduerako sustatzaileari; txosten hori eskumena duen profesional batek egin beharko du, eta, bertan, lurpeko uren kalitatea eta kopurua kutsatzeko arriskua gutxitzea bermatze aldera proiektuan ezarritako neurriak jaso beharko dira.

En cualquier momento, la administración hidráulica podrá requerir al promotor de la actividad un informe hidrogeológico, elaborado por un profesional competente, en el que se recojan las medidas implementadas en el proyecto para garantizar la minimización de riesgo de afección a las aguas subterráneas, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.

3.– Debekatutako erabilerak: Arautzeko matrizean "-" ikurrarekin agertzen dira. Babes-alderdietan, honako kasu honetan baizik ez dira jarduerak bazter utziko:

3.– Usos prohibidos. Aparecen con el símbolo "-" en la matriz de regulación. La exclusión de actividades en las zonas de protección se establece únicamente cuando:

– Erabilerak bateraezinak badira uren kalitateari eta kantitateari eusteko bermearekin.

– Se considera que los usos son incompatibles con la garantía de mantenimiento de la calidad y de la cantidad de las aguas.

6. artikulua.– Aipatutako plangintzak egokitzea.

Artículo 6.– Adaptación de planeamientos relacionados.

Babes-perimetroa indarrean jarri ondoren, ezarritako baldintzak kontuan izan beharko dira udal-plangintzako agirietan edo ukitutako lursailaren ordenazioko agirietan, Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamenduaren 173. artikuluan jasotakoarekin bat.

Tras la entrada en vigor de este perímetro de protección, los condicionamientos establecidos deberán ser tenidos en cuenta en los diferentes documentos de planeamiento municipal o de ordenación del territorio afectado, conforme a lo recogido en el artículo 173 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

7. artikulua.– Babes perimetroaren agiriaren edukia

Artículo 7.– Contenido documental del perímetro de protección.

Ibarra, Eusko Trenbideak eta Ajangiz-A hartuneak (Bizkaia) babesteko Gernikako unitate hidrogeologikoaren babes-perimetroak honako agiri hauek ditu:

El "Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika para la protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A (Bizkaia)" consta de la siguiente documentación:

Agiri idatziak:

Documentación escrita:

– Informazioko memoria osoa.

– Memoria informativa completa.

– Erabilerak eta jarduerak arautzeko matrizea (Adierazpenaren II. eranskina).

– Matriz de regulación de usos y actividades (anexo II de la Declaración).

Agiri grafikoak (kartografia):

Documentación gráfica (cartografía):

– Babes-alderdiak mugatzeko planoak (Adierazpenaren I. eranskina).

– Planos de delimitación de zonas de protección (anexo I de la Declaración).

Arautzeko matrizeak zehaztapen lotesleak edo zuzenean aplikatzeko diren zehaztapenak (arauak) ditu. Mugatzeko planoek izaera arauemailea dute. Txosten osoan jasotako gainerako agiriak informatzeko dira.

La matriz de regulación contiene determinaciones vinculantes o de directa aplicación (normas). Los planos de delimitación tienen carácter normativo. El resto de documentación recogida en la memoria completa tiene carácter informativo.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Administrazio-bidea agortzen duen ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko salan, bi (2) hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denenetik hasita.

Primera.– Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos (2) meses a partir de su publicación en el Boletín oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Agindu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

Segunda.– La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2004ko azaroaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2004,

Uren zuzendaria,

La Directora de Aguas,

ANA OREGI BASTARRIKA.

ANA OREGI BASTARRIKA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
IBARRA, EUSKO TRENBIDEAK ETA AJANGIZ-A HARTUNEAK (BIZKAIA) BABESTEKO GERNIKAKO
PERÍMETRO DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD

BABES-PERIMETROA

HIDROGEOLÓGICA GERNIKA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CAPTACIONES VEGA, EUSKO TRENBIDEAK Y AJANGIZ-A (BIZKAIA)

MUGATZE PLANOAK
PLANOS DE DELIMITACIÓN

(Ikus .PDF)

Uso o Actividad	Zona 1	Zona 2	Zona 3a	Zona 3b

II. ERANSKINA
IBARRA, EUSKO TRENBIDEAK ETA AJANGIZ-A HARTUNEAK (BIZKAIA) BABESTEKO GERNIKAKO
UNITATE HIDROGEOLOGIKOAREN BABES-PERIMETROA
ERABILERAK ETA JARDUERAK ARAUTZEKO MATRIZEA

Erabilera edo jarduera	Gune 1	Gune 2	Gune 3a	 Gune 3b

Actividades agropecuarias y forestales		 		

Nekazaritza-, arrantza- eta basogintza-jarduerak			 	

Instalaciones de depósito y distribución de fertilizantes y productos fitosanitarios	-	Ipv	Ipv	+

Gordailuak jartzea eta ongarri eta produktu fitosanitarioak banatzea. 	-	Ipv	Ipv	+

Abonado intensivo (1)	-	A	A	+

Ongarritze intentsiboa (1)	-	A	A	+

Abonado y/o riego con aguas residuales o lodos de depuradora	-	Ipv	Ipv	Ipv

Hondakin-urekin edo araztegiko lohiekin ongarritu edo ureztatzea	-	Ipv	Ipv	Ipv

Utilización intensiva de productos fitosanitarios (2)	 -	A	A	+

Produktu fitosanitarioen erabilera intentsiboa (2)	-	 A	A	+

Aprovechamientos ganaderos intensivos (3)	-	A	A	 +

Abeltzaintza-ustiapen intentsiboa (3)	-	A	A	+

Tratamientos zoosanitarios desparasitadores controlados	 -	-	A	+

Parasitoak kentzeko tratamendu zoosanitario kontrolatuak	 -	-	A	+

Uso de productos fitosanitarios en explotaciones forestales	-	-	Ip	Ip

Basa-ustiategietan produktu fitosanitarioak erabiltzea	 -	-	Ip	Ip

Drenajes con fines agrícolas	-	A	+	+

Nekazaritza-helburuak dituzten drenaiak	-	A	+	 +

Actividad industrial y extractiva			 	

Industria- eta Indusketa-jarduerak				

Instalaciones industriales y mineras susceptibles de generar vertidos regulares

Ezbeharrezko nahiz ohiko isuriak egin ditzaketen Industria- eta

o accidentales (4)	-	A	A	A

meategi instalazioak 	-	A	+	+

Explotaciones mineras a cielo abierto	-	-	Ipv	 Ipv

Aire zabaleko meatze ustiategiak	-	A	+	+

Explotaciones mineras subterráneas	-	-	Ipv	

Lurpeko meatze ustiategiak	-	A	+	+

Ipv

Eraikuntzako erabilerak eta jarduerak 				

Usos y actividades edificatorios			 	

Indusketa beharreko eraikuntza jarduerak, industria, bizitegi edo nekazaritza

Intervenciones constructivas que supongan excavación, incluyendo edificaciones

eta abeltzaintzako eraikinak barne.	-	A	+	+

con destino industrial, residencial y agropecuario	-	 A	+	+

Lurpeko garajeak	-	A	+	+

Garajes subterráneos	-	A	+	+

Pilotajeak	-	A	+	+

Pilotajes	-	A	+	+

Drainadura geoteknikoak	-	Ipv	Ipv	+

Drenajes geotécnicos	-	A	+	+

Azpiegiturak eta ekipamendua				

Infraestructuras y equipamientos			 	

Garraiobideak (autopistak, autobideak, errepideak, trenbideak)	-	A	A	+

Vías de transporte (autopistas, autovías, carreteras y ferrocarriles)	-	A	A	+

Tunelak	-	A	+	+

Túneles	-	A	+	+

Hilerriak	-	Ipv	Ipv	+

Cementerios	-	Ipv	Ipv	+

Gasolindegiak	-	-	A	+

Estaciones de servicio	-	-	A	+

Ibaiak dragatu, ubideratu eta moztea	-	A	A	A

Dragados, encauzamientos y cortas de ríos	-	A	A	 A

Argindarrarentzako eta lurperatutako komunikabide-sareentzako zangak.	-	A	+	+

Zanjas para líneas eléctricas y redes de comunicación soterradas	-	A	+	+

B motako zerbitzu tekniko ez linealen instalazioak (5)	 -	A	+	+

Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B (5)	-	A	+	+

Ura hartzeko putzu berriak	-	A	A	A

Nuevos pozos de captación	-	A	A	A

Jabari publiko hidraulikoko lur gaineko ur-hartuneak 	 -	A	A	A

Captaciones superficiales en Dominio Público Hidráulico	 -	A	A	A

Hondakin eta substantzia arriskutsuak tratatu, isuri, biltegiratu eta garraiatzea.				

Tratamiento, vertido, almacenamiento y transporte de residuos y

Hondakin uren araztegiak eta hari lotutako ponpaketa estazioak	-	Ipv	Ipv	+

sustancias peligrosas				

Hondakin inerte eta inertizatuen zabortegi kontrolatua	 -	-	Ipv	+

Estaciones depuradoras de aguas residuales y estaciones de bombeo asociadas	-	Ipv	Ipv	+

Hiri-hondakin solidoen eta antzekoen zabortegi kontrolatua 	-	-	Ipv	+

Vertedero controlado de inertes e inertizados	-	-	 Ipv	+

Industriako hondakinen zabortegi kontrolatua	-	-	 -	Ipv

Vertedero controlado de residuos sólidos urbanos y similares	-	-	Ipv	+

Hondakin erreaktiboen zabortegi kontrolatua 	-	-	 -	-

Vertedero controlado de residuos industriales	-	-	

Ur beltzen putzuak, hobi septikoak eta arazketa biologikoko putzuak 	-	A	A	A

-	Ipv

Saneamendu-kolektoreak 	-	Ipv	Ipv	Ipv

Vertedero controlado de residuos radiactivos	-	-	 -	-

Erabilera edo jarduera	Gune 1	Gune 2	Gune 3a	 Gune 3b

Pozos negros, fosas sépticas y balsas de depuración biológica	-	A	A	A

I. Zerrendako (6), Lehentasunezko II. Zerrendako (7) eta Lehenetsitako

Colectores de saneamiento	-	Ipv	Ipv	Ipv

zerrendako (8) substantziak isurtzea. 	-	-	-	 A

Uso o Actividad	Zona 1	Zona 2	Zona 3a	Zona 3b

II Zerrendako (6) substantzia kutsatzaileak isurtzea, lehentasunezkoak

Vertidos (4) de sustancias de la Lista I (6), Lista II Preferente (7) y Lista

izan ezik. 	-	A	A	A

Prioritaria (8)	-	-	-	A

Substantzia arriskutsuak hodietan zehar garraiatzea: petrolioa, erregai likidoak,

Vertidos (4) de sustancias contaminantes de la Lista II (6), excluidas

etab.	-	Ipv	Ipv	+

las Preferentes y Prioritarias	-	A	A	A

I. Zerrendako (6), Lehentasunezko II. Zerrendako (7), eta Lehenetsitako

Transporte por tubería sustancias peligrosas: petróleo, combustibles líquidos, etc.	-	Ipv	Ipv	+

Zerrendako (8) substantziak dituzten likidoen lurpeko gordailuak. 	-	-	Ipv	Ipv

Depósitos subterráneos de líquidos con sustancias de la Lista I (6), Lista II

II. Zerrendako (6) substantziak dituzten likidoen lurpeko gordailuak,

Preferente (7) y Lista Prioritaria (8)	-	-	Ipv	 Ipv

lehentasunezkoak izan ezik (7) (8). 	-	-	Ipv	 +

Depósitos subterráneos de líquidos con sustancias de la Lista II (6), excluidas

I. Zerrendako (6), Lehentasunezko II. Zerrendako (7) eta Lehenetsitako

las Preferentes (7) y Prioritarias (8)	-	-	Ipv	 +

zerrendako (8) substantziak dituzten lur gaineko gordailuak. 	-	Ipv	Ipv	Ipv

Depósitos en superficie de líquidos con sustancias de la Lista I (6),

II. Zerrendako (6) substantziak dituzten likidoen lur gaineko gordailuak,

Lista II Preferente (7) y Lista Prioritaria (8)	-	 Ipv	Ipv	Ipv

lehentasunezkoak izan ezik (7) (8)	-	Ipv	+	+

Depósitos en superficie de líquidos con sustancias de la Lista II (6),

Aisialdia				

excluidas las Preferentes (7) y Prioritarias (8)	-	 Ipv	+	+

Kanpalekuak	-	Ipv	Ipv	+

Ocio y esparcimiento				

Golf-zelaiak	-	-	Ipv	+

Campings	-	Ipv	Ipv	+

Gernika Unitate Hidrogeologikoaren perimetroko babestutako aldeetan erabilerak eta jarduerak arautzeko matrizea.

Campos de golf	-	-	Ipv	+

	

Matriz de regulación de usos y actividades en las zonas de protección del perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica Gernika

(-) Debekatutako erabilera edo jarduera

(-) Uso o actividad prohibida

(+) Alderdian perimetroak arautu ez duen erabilera edo jarduera

(+) Uso o actividad no regulada por el Perímetro en la Zona

(A) Ur Administrazioaren baimena behar duen erabilera edo jarduera. (Uren Legea, 56.3; Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua, 173.1)

(A) Uso o actividad sujeta a autorización de la Administración Hidráulica (Ley de Aguas, 56.3; Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 173.1)

(Ipv) Loteslea izango den Ur Administrazioaren aginduzko txostena behar duen erabilera edo jarduera. (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua, 173.5-6)

(Ipv) Uso o actividad sujeta a informe preceptivo y vinculante de la Administración Hidráulica (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 173.5-6)

(Ip) Loteslea ez den Ur Administrazioaren aginduzko txostena behar duen erabilera edo jarduera. (Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua, 173.5-6)

(Ip) <Uso o actividad sujeta a informe preceptivo y no vinculante de la Administración Hidráulica (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 173.5-6)

	

(1) Se considerará abonado intensivo aquel que supere las dosis recomendadas para fertilización nitrogenada recogidas en el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco

(1) Ongarritze intentsiboa izango da, azaroaren 22ko 390/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duenean, ongarritze nitrogenaturako gomendatutako dosiak gainditzen dituena.

(2) Se considerará utilización intensiva de productos fitosanitarios aquella que no cumpla los principios de lucha integrada recogidos en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal

(2) Produktu fitosanitarioen erabilera intentsiboa izango da, Landareen osasunari buruzko azaroaren 20ko 43/2002 Legean jasota dauden borroka integraturako printzipioak betetzen dituena.

(3) Se considerará ganadería intensiva aquella que iguale o supere un número "n" de cabezas por Ha, variable en función del tipo de ganadería. Para ganado bovino n = 40; para ganado porcino n = 50; Para ovino y caprino n = 240; para avicultura n = 5000; para cunicultura n = 2000. Umbral procedente del análisis de carga ganadera recomendable (GV, 1996)

(3) Abeltzaintza intentsiboa izango da, azienda ustiategi motaren arabera Ha-ko ezarritako ganadu-buru kopurua berdindu edo gainditzen duena. Behiak = 40; txerriak = 50; ardiak eta ahuntzak = 240; hegaztiak = 5000; untxiak= 2000. Atalase hori komeni den ganadu-kargaren analisian oinarrituta dago.

(4) Se considerará vertido, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada (Ley de Aguas, 100.1)

(4) Isuria izango da, isuriaren izaera eta erabilitako teknika edo prozedura edozein dela ere, ur kontinentaletara nahiz gainerako Jabari Publiko Hidraulikora zeharka edo zuzenean egiten den isuri oro (Uren Legea, 100.1).

(5) Torres, antenas y estaciones receptoras de radio, televisión y otras estaciones similares

(5) Dorreak, antenak, irrati eta telebista hartzaileak edota antzeko beste estazio batzuk.

(6) Sustancias contempladas en el anexo III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico	

(6) Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduko III. eranskinean begietsitako substantziak.

(7) Sustancias contempladas en el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio	

(7) Ekainaren 2ko 995/2000 Errege Dekretuan begietsitako substantziak.

(8) Sustancias contempladas en el anexo X de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE	

(8) 2000/60/CE Uraren Esparru-Zuzentarauko X. eranskinean begietsitako substantziak. 	


Azterketa dokumentala


Análisis documental