Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

57. zk., 2005eko martxoaren 23a, asteazkena

N.º 57, miércoles 23 de marzo de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
1380
1380

19/2005 DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzen duena.

DECRETO 19/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen babesean idatzi eta bideratutakoak, otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez behin betiko onartu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ziren, otsailaren 12an.

1.– Las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco redactadas y tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco fueron aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de febrero.

Artezpide horietan, lurraldearen zatiko planak, horien artean Aiarako Eremu Funtzionalekoa, idazteko esparruak ezartzen dira.

En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales, entre los que se encuentra el Área Funcional de Llodio.

Aipatutako Legearen 2. eta 11. artikuluen arabera, lurraldearen zatiko planak nahitaez landu beharreko lurralde-antolamendurako tresnak dira. Ildo horretatik, artezpide horien 22. kapituluko 7. paragrafoan, aplikatu beharreko arauei buruzkoan, dioenez, oso garrantzitsua da Lurraldearen Zatiko Planak lehenbailehen formulatzea, aipatutako artezpideen osagarriak izango diren hirigintza- eta lurralde-irizpideak gaineratzeko eta, horrela, udal-esparruko planak doitasun handiagoaz garatu eta Lurraldearen Arloko Planen formulazioan lurralde-koherentzia handiagoa ziurtatu ahal izateko.

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la referida Ley, los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de Ordenación Territorial de necesaria elaboración. En este sentido, el apartado 7 del capítulo 22 de las Directrices, relativo a las Normas de Aplicación señala que se considera muy importante proceder a la formulación, lo antes posible, de los Planes Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales complementarios a las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la formulación de los Planes Territoriales Sectoriales.

2.– Aiarako Eremu Funtzionalari dagokionez, prozesu horri ekiteko, 1998ko urtarrilaren 14an lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten orduko Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak eta Arabako Foru Aldundiko Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiro Sailak.

2.– En lo relativo al Área Funcional de Llodio este proceso se inició con la suscripción de un Convenio de Cooperación de fecha 14 de enero de 1998 entre los entonces denominados Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y Departamento de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.

Lurraldearen Zatiko Plan hau Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 13. artikuluan jasotako formulazio- eta bideratze-prozesuaren emaitza da. Prozesu horrek aurrerapenaren eta hasierako, behin-behineko eta behin betiko onarpenaren faseak bildu ditu, eta toki-korporazioek eta hainbat sailek, bai autonomikok bai foralek, hartu dute parte horietan.

El presente Plan Territorial Parcial se configura como el resultado de un dilatado proceso de formulación y tramitación previsto en el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio, con sus correspondientes fases de Avance, Aprobación Inicial, Provisional y Definitiva en el que han participado las corporaciones locales y los diferentes Departamentos, tanto autonómicos como forales.

3.– Planaren edukiak Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 12. artikuluan ezarritakoari erantzuten dio. Aipatutako artikuluak lurraldearen zatiko planek bildu behar dituzten zehaztapenak jasotzen ditu. Planak, gainera, jarduteko hainbat neurri ezarri eta beste hainbeste proposamen egiten ditu, eremu funtzionaleko erabateko antolamendua lortzea helburu nagusi dutenak, esparru horretan zentzua hartzen duen guztia eskualdearen esparrura eramanez eta, era berean, udal-jarduna ahalbidetuz, bere autonomiatik abiatuta.

3.– El contenido del Plan da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio que recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El Plan establece además una serie de medidas y realiza una serie de propuestas de actuación que buscan, como objetivo primordial, el de conseguir una ordenación integral del Área Funcional, propiciando la comarcalización de todo aquello que adquiere sentido en este marco y posibilitando, a su vez, la actuación municipal, desde su propia autonomía.

4.– Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planak ondoko udal-mugape hauek barne hartzen ditu: Amurrio, Arakaldo, Artziniega, Aiara, Laudio, Okondo, Urduña eta Orozko. Esparru horrek Bilbao Metropolitarraren inguruan duen kokapenetik abiatuta eta Bilbao eta Vitoria-Gasteiz hiriburuak egituratzeko espazio gisa dituen aukerak kontuan izanda, helburu nagusia du 16 urteko denbora-mugan sortu behar diren lurralde-eragineko ekintzen multzoa zehaztea, eremu funtzionalaren garapen jasangarria bermatzeko lurralde-eredu berria sustatzearren.

4.– El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio, que comprende los términos municipales de Amurrio, Arakaldo, Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo, Orduña-Orduña y Orozko, partiendo del emplazamiento del ámbito en el entorno del Bilbao Metropolitano y su potencialidad como espacio articulador de las dos capitales vascas Bilbao y Vitoria-Gasteiz, tiene como objetivo principal la definición del conjunto de acciones con incidencia territorial que se deben de producir en un horizonte temporal de 16 años como impulsoras de un nuevo modelo territorial para garantizar el desarrollo sostenible del Área Funcional.

5.– Lurraldearen Zatiko Planean, berezitasun fisikoagatik edo etorkizuneko lurralde-ereduan duten eginkizun estrategikoagatik bereziki babestu behar diren lurzoru-esparruak identifikatzen dira. Interes naturala kontuan izanda, ondoko hauek identifikatzen ditu: Gorbeiako Parke Naturala, Itxinako Harria, Salbadako mendizerra (Natura 2000 Sarean barne hartzeko aurretiko aukeraketan hautatua) eta Delikako haitzartea eta ur-jauzia. Era berean, baso, nekazaritza edo hidrologiako interesa duten eremuak aukeratzen ditu.

5.– El Plan Territorial Parcial identifica los ámbitos del suelo no urbanizable que, por su singularidad física o su papel estratégico en el futuro modelo territorial deben ser objeto de una especial protección. Identifica por su interés natural el Parque Natural de Gorbea y el Biotopo Protegido de las Peñas de Itxina, la Sierra Salvada preseleccionada para formar parte de la Red Natura 2000, y la garganta y salto de Délika; de igual forma selecciona las áreas de interés forestal, agrario o hidrológico.

6.– Nerbioi Garaiko harana, Laudio eta Urduña artean, ardatz naturala da Bilbon sortutako aldaketa-prozesua hedatzeko. Nerbioi ibaian oinarritutako Ardatz Teknopolitarraren proposamena, argudio natural gisa, eta Nerbioiko bide azkar gisa A-625 errepidean edota Bilbao-Urduña hurbileko trenbidean oinarritutako azpiegitura-euskarri sendoa finkatzekoa dira erronka nagusia azpiegitura-gaietan.

6.– El Valle del Alto Nervión entre Llodio y Orduña constituye un eje natural para la difusión del proceso de cambio surgido en Bilbao. La propuesta del Eje Tecnopolitano apoyado en el río Nervión como argumento natural, y en el afianzamiento de una sólida base infraestructural apoyada en la A-625 como vía rápida del Nervión, o en el ferrocarril con su línea de cercanías Bilbao-Orduña, constituye la apuesta fundamental en materia infraestructural.

7.– Berroreka eta hedapen metropolitarrak ezinbestekoak dira garapen-fase berrian lehiatu ahal izateko espazio egokia osatzeko. Laudioko Hiri Berrikuntzarako Ereduzko Jarduna, Amurrioko Eskualde Zentraltasun Berria, Urduñako Hiri Ekologikoa edota Ekosistema Minipolitarren gaineko esku-hartzea proposamen adierazgarriak dira hiri-finkamenduen sistemari buruzko planean.

7.– El reequilibrio y la difusión metropolitana aparecen como opción imprescindible para la configuración de un nuevo espacio apto para competir en una nueva fase de desarrollo. La Operación Piloto de Renovación Urbana de Llodio, la Nueva Centralidad Comarcal de Amurrio, la propuesta de la Ciudad Ecológica de Orduña o la intervención sobre los Ecosistemas Minipolitanos surgen como las propuestas emblemáticas del Plan sobre el sistema de asentamientos urbanos.

8.– Ingurumen-kalitateari eta espazio pilatugabeak paisaia atseginekin tartekatzeari esker, eremu funtzionala egoera hobezinean egongo da hirugarren sektoreko jarduerak eta industria aurreratuak barne hartzeko. 130/180 hektareako jarduera ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza bideragarria eta eskuragarria aurreikusteko komenigarritasunaren barruan, jarduera ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza publiko gisa, Laudion eskualdeko industrialde bat (5 ha) eta Amurrio-Aiarako eremuan eskualde-poligono bat (25-50 ha) eraikitzea planteatzen da.

8.– La calidad ambiental y la disponibilidad de espacios descongestionados con paisajes agradables sitúan al Área Funcional en una posición de privilegio para acoger actividades terciarias e industrias avanzadas. Dentro de la conveniencia de prever una oferta de suelo viable y disponible para actividades económicas de 130/180 hectáreas, como oferta pública de suelo para actividades económicas se plantean una nueva industrialdea comarcal en Llodio (5 ha) y el desarrollo de un nuevo polígono comarcal en el ámbito Amurrio-Ayala (25-50 ha).

9.– Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan mugatutako lurralde-esparruaren barruan, Plan honek, gainera, lurraldearen arloko planak integratzen ditu, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sailek bai Arabako Foru Aldundiko sailek sustatutakoak. Batik bat, lurraldearen arloko plan hauek kontuan hartu dira:

9.– Dentro del marco territorial definido por las Directrices de Ordenación del Territorio, este Plan realiza, además, un ejercicio de integración de los diferentes Planes Territoriales Sectoriales promovidos tanto por los diferentes Departamentos de las Administración General de la Comunidad Autónoma como por los Departamentos de las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia. Principalmente se han tenido en cuenta los siguientes Planes Territoriales Sectoriales:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra.

– Plan General de Carreteras del País Vasco.

– Arabako Lurralde Historikoko Errepideen Plan Integrala.

– Plan Integral de Carreteras de Álava.

– Bizkaiko Errepideen Plana.

– Plan de Carreteras de Bizkaia.

– EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde Mediterraneoa).

– Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos (Vertiente Mediterránea) de la CAPV.

– EAEko Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

– EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV.

– EAEko Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda de la CAPV.

– EAEko Nekazaritza, Basozaintza eta Natura Ingurunea Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV.

– EAEko Kultura-ondarea Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la CAPV.

10.– Planak Antolamendurako Arauak gaineratzen ditu. Bertan, xedapen eta proposamen arautzaile guztiak jasotzen dira, Dekretu honen eranskinean, hain zuzen, argitara daitezen.

10.– El Plan incorpora las Normas de Ordenación, en el que se recoge el conjunto de las disposiciones y propuestas a las que el Plan les confiere carácter normativo y que se acompañan como anexo al presente Decreto para su publicación.

Horren indarrez, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko urtarrilaren 25ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de enero de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana behin betiko onartzen da. Planaren Antolamendu Arauak eranskin gisa gaineratu zaizkio dekretu honi.

Artículo único.– Se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio cuyas Normas de Ordenación se incluyen como anexo al presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Lurraldearen Arloko Planak formulatu eta aldatzeko dokumentuak, Plan hau indarrean jartzeko garaian hasierako onarpenik jaso ez badute, plan honetan bildutako zehaztapenetara egokitu beharko dira, Aiarako Eremu Funtzionalari dagokionean.

Primera.– Los documentos de formulación y modificación de los Planes Territoriales Sectoriales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste en lo que afecten al Área Funcional de Llodio.

Nolanahi ere, Lurraldearen Zatiko Plan hau indarrean jartzen den garaian indarrean dauden Lurraldearen Arloko Planak honako Plan honetan xedatutakora egokitu beharko dira, Lurraldearen Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian jasotakoari dagokionean salbu.

En todo caso, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes a la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial se adaptarán a lo dispuesto en el mismo con excepción de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio.

Bigarrena.– Arau subsidiarioak eta hiri-lurzorua mugatzeko proiektuak formulatu, berraztertu edo aldatzeko prozesuetan dauden Aiarako Eremu Funtzionaleko udalerrien hirigintza-dokumentuak, Plan hau indarrean jartzeko garaian hasierako onarpenik jaso ez badute, Plan honetan bildutako zehaztapenetara egokitu beharko dira

Segunda.– Los documentos urbanísticos de los municipios pertenecientes al Área Funcional de Llodio inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales y Normas Subsidiarias que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste.

Nolanahi ere, indarrean dagoen hiri plangintza orokorra egokitu egin beharko da Plan honetan xedatutakora eta bi urteko epea izango du Plana indarrean jartzen denetik.

En todo caso, el planeamiento urbanístico general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en este Plan en el plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

AMAIERAKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hilabetera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko urtarrilaren 25ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de enero de 2005.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu

El Consejero de Ordenación del Territorio

eta Ingurumen sailburua,

y Medio Ambiente,

SABIN INTXAURRAGA MARKUARTU.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

AURRETIAZKO TITULUA

TÍTULO PRELIMINAR

LURRALDEAREN ZATIKO PLANA

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

APLIKATZEARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

REFERENTES A LA APLICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL

1. artikulua.– Aplikazio-esparrua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana, indarrean jartzen denetik, honako udalerri hauetan aplikatzekoa izango da: Amurrio, Arakaldo, Artziniega, Aiara, Laudio, Okondo, Urduña eta Orozko.

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio será de aplicación, desde su entrada en vigor, en la totalidad de los siguientes términos municipales: Amurrio, Arakaldo, Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo, Orduña-Orduña y Orozko.

2. artikulua.– Indarraldi-baldintzak.

Artículo 2.– Condiciones de vigencia.

Plan honek indarraldi mugagabea du, denbora jakin baterako programazioaren kalterik gabe eta berau berraztertu edo aldatzeko aukeraren kalterik gabe.

El presente Plan tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de su programación temporal y de su revisión o modificación.

Plan honetako zehaztapenen bat baliogabetzeak, deuseztatzeak edo aldatzeak ez du gainerakoen baliozkotasunean eraginik izango. Haatik, gerta daiteke aurrekoekin lotuta izateagatik edo horien menpe egoteagatik zehaztapenen bat aplikatu ezin izatea.

La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones contenidas en este plan no afectará a la validez de las restantes, salvo que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquellas.

Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana idazteko eta jarraipena egiteko eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sailek eta Araba eta Bizkaiko Foru Aldundietako sailek memoria bat egingo dute lau urtez behin. Memoria horretan, Planaren betetze-maila baloratuko dute, arloko lurralde-plangintzan eta udal-mailako hiri-plangintzan izan duen eragina aztertuko dute, eta antzematen diren bat ez etortzeak saihesteko, halakorik gertatu bada, hartu beharreko neurriak definituko dituzte. Memoria hori Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari igorriko zaio, jakinaren gainean egon dadin.

Cada cuatro años, los Departamentos del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia competentes en la redacción y seguimiento del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio elaborarán una memoria que valorará el cumplimiento del mismo y su incidencia en el planeamiento territorial sectorial y urbanístico municipal y definirá las medidas a adoptar para evitar los desajustes que, en su caso, se detecten. Dicha memoria se elevará a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su conocimiento.

3. artikulua.– Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren dokumentuak eta dokumentu horien hedadura arauemailea.

Artículo 3.– Documentos del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio y alcance normativo de los mismos.

1.– Plan honek honako dokumentu hauek ditu:

1.– El presente plan contiene los siguientes documentos:

– «1.– Memoria» dokumentua.

– Documento «1. Memoria».

– «2 eta 3.– Azterlan ekonomikoa eta finantzarioa eta egikaritze-programa» dokumentua.

– Documento «2 y 3. Estudio Económico-financiero y Programa de Ejecución».

– «4.– Antolamendu-planoak» dokumentua.

– Documento «4. Planos de Ordenación».

– «5.– Antolamendu-arauak» dokumentua.

– Documento «5. Normas de Ordenación».

– «6.– Eraginpean dauden udalerrietako bakoitzeko plangintza zein puntu zehatzetan aldatzen den finkatzeko dokumentu osagarria».

– Documento «6. Documento complementario en el que se precisen los puntos concretos en los que se modifica el Planeamiento de cada uno de los Municipios afectados».

2.– Izaera orokorrez, Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren eduki arauemailea beronen dokumentu guztietan bildutako zehaztapen guztiek osatzen dute.

2.– Con carácter general, el contenido normativo del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio queda configurado por el conjunto de las determinaciones contenidas en la totalidad de los documentos del mismo.

Hala ere, «5.– Antolamendu-arauak» dokumentuko eta «4.– Antolamendu-planoak» dokumentuko zehaztapenek dute berez izaera arauemaile hori.

Ahora bien, son las determinaciones del documento «5. Normas de Ordenación» y del documento «4. Planos de Ordenación», las que tienen de manera específica ese carácter normativo.

Gainerako dokumentuek, funtsean, izaera adierazlea, erreferentziazkoa edo justifikatzailea dute, eta, hori dela-eta, aurretik adierazitako dokumentuen edukiarekin kontraesanik badago, dokumentu haiek nagusituko dira.

El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.

4. artikulua.– Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana aldatzea eta berraztertzea.

Artículo 4.– Modificación y Revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio.

1.– Planaren dokumentazioan edo zehaztapenetan egiten den aldaketa edo gehikuntza oro hartzen da planaren aldaketatzat, betiere Plana osotasunean berriro egitea ekarriko ez duen aldaketa bada. Aldaketa horiek, beraz, ez dute Planaren osotasunean eraginik, eragin puntualak edo bakanak izan ezik.

1.–Se entiende por modificación toda alteración o adición en la documentación o en las determinaciones del plan que no suponga una reconsideración global del mismo, por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, al conjunto del Plan.

Aldaketek interes orokorreko arrazoietan oinarritu beharko dute, eta bere edukiaren eta hedaduraren deskribapen xehatua eskatuko dute, baita beren justifikazio zehatza eskatu ere. Ildo horretan, behar bezain zehatz ebaluatuko dira Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren aurreikuspenen gaineko ondorioak, biztanleriari, enpleguari, ekipamendu komunitarioari eta azpiegiturei dagokienez.

Las modificaciones deberán fundamentarse en motivos de interés general y exigirán una descripción pormenorizada de su contenido y alcance, así como una justificación expresa de las mismas. En ese sentido, se evaluarán con el detalle necesario sus efectos sobre las previsiones del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio en lo referente a población, empleo, equipamiento comunitario e infraestructuras.

Aldaketa guztiak berauek justifikatzen dituen arrazoiarekin lotuko dira. Hortaz, arrazoi horrekin lotzen ez diren aldaketak ezin izango dira espedientean barne hartu, ezta egindako deskribapenetan edo justifikazioetan espresuki aipatzen ez diren aldaketak ere.

Todas las modificaciones guardarán relación con el motivo que las justifica, sin que puedan incluirse en el expediente alteraciones del plan no relacionadas con dicho motivo, o que no se mencionen de forma expresa en las descripciones y justificaciones realizadas.

2.– Legezkotasunari buruzko arrazoiengatik –legeen aldaketa, lurralde-antolamendua etab.– zein aukera edo premiaren ondoriozko arrazoiengatik, Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana berraztertzeko har daitezkeen ekimenak edozein izanik ere, honako kasu hauetan ekingo zaio Plana berraztertzeari:

2.– Con independencia de las iniciativas de revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio que se pudieran adoptar, tanto por razones de legalidad -cambios legislativos, ordenación territorial, etc., como de oportunidad y/o necesidad, se procederá a la citada revisión en los siguientes casos:

a) Eremu funtzionaleko biztanleriak plan honetan proiektatzen diren gehienezko aurreikuspenak %6 gainditzen dituen guztietan.

a) Siempre que la población del Área Funcional supere en un 6% las previsiones máximas proyectadas en este plan.

b) Planifikatutako etxebizitza berrien %75 eraikitzeko lizentziak eman diren unean.

b) En el momento en el que se haya procedido a la concesión de licencias de edificación para el 75% de las nuevas viviendas planificadas.

c) Jarduera ekonomiko berriak ezartzeko aurreikusitako lurzoruaren %75 baino gehiago okupatu den unean.

c) En el momento en el que se haya procedido a la ocupación en más de un 75% del suelo previsto para la implantación de nuevas actividades económicas.

d) Behin betiko onartu denetik hamasei urte igaro direnean.

d) Cuando hayan transcurrido dieciséis años desde su aprobación definitiva.

e) Orokorrean, Lurraldearen Zatiko Planean biztanleriari, enplegu-dinamikari edo etxebizitzaren merkatuari buruzko oinarrizko magnitudeei dagokienez, aintzat hartu diren hipotesiak behingoan gertatutako zirkunstantzien ondorioz aldatu direnean, eta, beraz, ezarritako antolamendu-irizpide orokorrak aldatu behar direnean.

e) En general, cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis adoptadas en el Plan Territorial parcial en cuanto a magnitudes básicas de población, dinámica de empleo o mercado de vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios generales de ordenación establecidos.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak aldatu edo berraztertu ondoren, lurralde-eredua aldatu behar denean eta horrek eremu funtzionalean zuzeneko eragina izango duenean.

f) Cuando la modificación o revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco supongan una transformación del Modelo Territorial que afecte directamente al Área Funcional.

g) Nolanahi ere den, Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren indarraldiaren zortzigarren urtean, Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen arabera formulatzeko eskumena duen organoak Plana berraztertzeko aukera egiaztatuko da.

g) En cualquier caso, a los ocho años de vigencia del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio se verificará la oportunidad de proceder a su revisión por el órgano competente para su formulación según la Ley de Ordenación del Territorio.

5. artikulua.– Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Planaren interpretazioa.

Artículo 5.– Interpretación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio.

Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plan honetan biltzen diren zehaztapenak interpretatzea Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari dagokio.

La interpretación de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

<FONT FACE=",Times New Roman" LEHENENGO TITULUA

<FONT FACE=",Times New Roman" TÍTULO PRIMERO

1. KAPITULUA

CAPÍTULO 1

AIARAKO EREMU FUNTZIONALEKO LURRALDE EREDUA DEFINITZEKO HELBURU OROKORRAK ETA OINARRIZKO IRIZPIDEAK

OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS BÁSICOS

6. artikulua.– Lurralde-ereduaren erreferentzia estrategikoak.

PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE LLODIO

Lurraldearen ezaugarriek eta Euskal Herriko Eskualde Hiriaren testuinguruan duen posizioak eskaintzen dituzte Aiarako Eremu Funtzionaleko Lurraldearen Zatiko Plana formulatzeko funtsezko erreferentzia estrategikoak:

Artículo 6.– Referencias estratégicas del modelo territorial.

a) Bilbaoko eremu metropolitarrarekiko posizio estrategikoa. Bilbaoko eremu metropolitarrarekiko hurbiltasun geografikoaren eta eremu funtzionalaren eta espazio metropolitarraren artean dauden konexio-azpiegitura garrantzitsuen ondorioz, Aiarako Eremu Funtzionala hazkunde-tentsioen mende dagoen eta Bilbaoko hiriak eta bere inguruak bizi duten aldaketak dakartzan berregituratze eta zabalkundeko prozesuei onura ateratzeko baldintza ezin hobeak dituen espazioa da.

Las características del territorio y su posición en el contexto de la Ciudad-Región del País Vasco proporcionan las referencias estratégicas fundamentales para la formulación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio:

b) Ahalmen handiko ingurune fisikoa, hazkunde berriak hartzeko ahalmen handia duten esparru zabalak eta ingurumen, paisaia eta hiri arloko erakargarritasun ikaragarria duen landa-ingurunea uztartzen dituena. Horrek guztiak kalitate handiko lurralde-eskaintza sortzen du, eremu metropolitarreko beste espazio batzuen osagarria.

a) Una posición estratégica en relación con el Área Metropolitana de Bilbao. La proximidad geográfica y la existencia de importantes infraestructuras de conexión entre el Área Funcional y el espacio metropolitano hacen del Área Funcional de Llodio un espacio sometido a tensiones de crecimiento y con óptimas condiciones para beneficiarse de los procesos de reestructuración y difusión que acompañan el cambio que está experimentando la ciudad de Bilbao y su entorno.

c) Ahalmen handiko garraio-korridoreak Nerbioi ibaiaren haranean bizitegi-hazkunde eta produkzio-hazkunde berriei sostengua emateko aukera eskaintzen du, zentro metropolitarrarekiko eta Bilbaon eta bere inguruan kokatzen diren mota guztietako ekipamendu handiekiko konexio azkarrak eta eraginkorrak ahalbidetzen dituzten garraio publikoko sistemen bitartez.

b) Un medio físico con grandes potencialidades, en el que se conjugan amplios espacios con alta capacidad de acogida para nuevos crecimientos y un entorno rural con enormes atractivos ambientales, paisajísticos y urbanos que proporcionan una oferta territorial de gran calidad y complementaria a la de otros espacios del Área Metropolitana.

7. artikulua.– Lurralde-helburuak.

c) La presencia de un corredor de transporte de alta capacidad que permite soportar nuevos crecimientos residenciales y productivos en el valle del Nervión mediante sistemas de transporte público que facilitan conexiones rápidas y eficaces con el centro metropolitano y con los grandes equipamientos de todo tipo situados en Bilbao y su entorno.

Honako hauek dira eremu funtzionala antolatzeko lehentasunezko lurralde-helburuak:

Artículo 7.– Objetivos territoriales.

a) Bilbao Metropolitarraren hurbiltasunaren ondorio diren abantaila konparatiboak aprobetxatzea espazio horrek bizi dituen dinamika berrietan eraginkortasunez parte hartzeko.

Son objetivos territoriales prioritarios para la ordenación del Área Funcional:

b) Lurraldearen ingurumen- eta paisaia-kalitatea zaintzea eta hobetzea, etorkizunerako funtsezko aktiboak dira-eta.

a) Aprovechar las ventajas comparativas derivadas de la proximidad del Bilbao Metropolitano para participar activamente en las nuevas dinámicas que está experimentando este espacio.

c) Eremu funtzionaleko biztanlegune nagusietan erakargarritasuna hobetzea eta hiri-funtzioak eta zerbitzuen eta jarduera-espazioen eskaintza indartzea.

b) Preservar y mejorar la calidad ambiental y paisajística del territorio como activos clave para su futuro.

d) Landa-esparruetako ekonomia garatzeko eta demografia finkatzeko estrategia definitzea, esparruok mantendu ahal izateko eta berezitasunez hornitzen dituzten ezaugarriak babesteko.

c) Mejorar el atractivo y reforzar las funciones urbanas y la oferta de servicios y espacios de actividad en los principales centros de población del Área Funcional.

8. artikulua.– Lurralde-ereduaren elementuak.

d) Definir una estrategia de desarrollo económico y consolidación demográfica para los ámbitos rurales, que permita su mantenimiento y la preservación de los rasgos que dotan de singularidad e estos espacios.

Planteatutako erreferentzia estrategikoekin eta helburuekin bat etorriz, Lurraldearen Zatiko Planak eremu funtzionaleko lurraldea antolatzeko honako erreferentzia-elementu hauek ezartzen ditu, bertan garatuko diren udal-planek eta arloko jardunek aintzat hartu beharko dituztenak:

Artículo 8.– Elementos del modelo territorial.

1.– Lurralde-ereduaren oinarria eta euskarria ingurune fisikoa eta ingurumenaren kalitatea dira. Ingurune fisikoa kontserbatzeko eta hobetzeko, Lurraldearen Zatiko Planak hiru ekintza-ildo planteatzen ditu, lurraldearen garapen eta iraunkortasunaren berme gisa:

De acuerdo con las referencias estratégicas y los objetivos planteados el PTP establece los siguientes elementos de referencia para la ordenación del territorio del Área Funcional a tener en cuanta por los planes municipales y las actuaciones sectoriales que se desarrollen en él:

a) Natura, baso eta nekazaritzako interesaren ondorioz edo interes hidrologikoaren ondorioz babestu edo zaindu behar diren espazioetako lurzoru urbanizaezineko esparruak identifikatzea, baita lurralde-proposamenean eragin handia duten birsorkuntzarako eta hobekuntzarako aukera ematen duten espazioetako lurzoru urbanizaezineko esparruak ere.

1.– El Medio Físico y la calidad ambiental constituyen la base y soporte del Modelo Territorial. Para su conservación y mejora como garantía de desarrollo y sostenibilidad del territorio el Plan Territorial Parcial plantea tres líneas de acción:

b) Lurzoru urbanizaezinean erabilera-erregimen bat ezartzea, bai Lurraldearen Zatiko Planak babestu edo zaindu beharreko espazio gisa identifikatzen dituen lurretan, bai udal-plangintzaren araberako antolamendua duten lurretan.

a) La identificación de los ámbitos del suelo no urbanizable que corresponden a espacios a proteger o preservar por su especial interés natural, forestal, agrícola o hidrológico o por presentar oportunidades para su regeneración y mejora que contribuyen decisivamente a la propuesta territorial.

c) Lurraldearen ingurumen-kalitaterako oinarrizko azpiegiturei eta natura-baliabideen kudeaketari buruzko ekintzak identifikatzea eta karakterizatzea, eta horiek lurralde-ikuspegitik garatzeko beharrezkoak diren irizpideak ezartzea.

b) El establecimiento de un régimen de usos en el suelo no urbanizable tanto para los terrenos identificados por el PTP como espacios a proteger o preservar como para aquellos otros cuya ordenación corresponde al planeamiento municipal.

2.– Espazio funtzionala egituratzen duen korridore zentralean zehar hiri-espazio integratu eta berritua diseinatzera zuzentzen diren jardunen emaitza den Nerbioiko Ardatz Teknopolitarrak honako elementu hauek hartu ditu bere baitan:

c) La identificación y caracterización de las acciones relativas a las infraestructuras básicas para la calidad ambiental del territorio y la gestión de los recursos naturales estableciendo los criterios necesarios para su desarrollo desde la perspectiva territorial.

– Nerbioiko Parke Lineala, esparru horren osotasunari jarraipena eta kalitatea ematen dion korridore berde gisa.

2.– El Eje Tecnopolitano del Nervión, resultado de un conjunto de actuaciones orientadas a diseñar un espacio urbano integrado y renovado a lo largo del pasillo central que vertebra el espacio funcional incorpora los siguientes elementos:

– Trenbideak eta A-625 errepideak osatzen duten azpiegitura-euskarria, ardatzean zeharreko hiri-garapenak lotzen dituen bide gisa.

– El Parque Lineal del Nervión como pasillo verde que da continuidad y calidad al conjunto de este ámbito.

– Hiru hiri-nodo nagusiak:

– El soporte infraestructural formado por el ferrocarril y la carretera A-625 como vía que conecta los diferentes desarrollos urbanos a lo largo del Eje.

* Laudio, hiri-berrikuntzako eremu gisa eta eskualde eta metropoliaren mailako funtzio berriak hartuko dituen eremu gisa.

– Los tres nodos urbanos principales:

* Amurrio, bizitegi-eskaintzaren eta jarduera-espazioen eskaintzaren bitartez zentraltasun berriko esparru bat sortzera zuzendutako hazkunde-ahalmena duen espazio gisa.

* Llodio como área de renovación urbana y de acogida de nuevas funciones de rango comarcal y metropolitano.

* Urduña, bizitegi eta turismorako gunea, hiri ekologikoko esperientzia pilotu izango dena.

* Amurrio como espacio con potencial de crecimiento destinado a generar un ámbito de nueva centralidad en su oferta residencial y de espacios de actividad.

3.– Ekosistema Minipolitarrak: landa-inguruneko guneek eta burutzek eta Nerbioiko ardatzaz kanpo dauden dentsitate txikieneko espazioek osatzen duten lurralde-esparrua. Esparru honetarako bizitegi eta turismoko estrategia berria proposatzen da, funtsezko elementu hauen inguruan antolatutako estrategia hain zuzen ere:

* Orduña, centro residencial y turístico orientado a constituir una experiencia piloto de ciudad ecológica.

– Betiko Herriak, landa-habitatean kokatzen diren bizitegi eta jarduerarako modu berriak hartzeko guneak.

3.– Los Ecosistemas Minipolitanos, ámbito territorial formado por los núcleos y cabeceras del entorno rural y los espacios menos densos situados fuera del Eje del Nervión, para el que se propone una nueva estrategia residencial y turística organizada en torno a los siguientes elementos fundamentales:

– Burutzak eta turismo-zerbitzuen guneak, dentsitate txikiko eremuetan aisialdi-jardueretarako beharrezko zuzkidurak eskaintzera eta lurraldean dauden aukerez baliatzeko baldintzak sortzera zuzenduak.

– Los Betiko Herriak, centros de acogida para nuevas formas residenciales y de actividad localizadas en un hábitat rural.

– Lurralderako sarreraguneak, natura-espazioen erabilera iraunkorra kudeatzeko hiri-oinarri txiki bat eskaintzen dutenak.

– Las Cabeceras y Centros de Servicios Turísticos, orientados a facilitar dotaciones necesarias para las actividades de ocio en zonas poco densas creando las condiciones para el aprovechamiento de las oportunidades existentes en el territorio.

– Atseden-eremuak eta lurraldeko sare berdea, aisialdirako espazioen eta naturarekin harremanetan dauden ibilbideen eskaintza ingurumenarekin bateragarria gauzatzera zuzendutako esparruak.

– Los Núcleos de Acceso al Territorio que proporcionan una pequeña base urbana desde los que gestionar el uso sostenible de los espacios naturales.

<FONT FACE=",Times New Roman" 2. KAPITULUA

– Las Áreas Recreativas y la Malla Verde del Territorio, como ámbitos destinados a realizar una oferta ambientalmente compatible de espacios de ocio y de itinerarios en contacto con la naturaleza.

INGURUNE FISIKOAREN ETA LURZORU

<FONT FACE=",Times New Roman" CAPÍTULO 2

URBANIZAEZINAREN ANTOLAMENDUARI BURUZKO ZEHAZTAPENAK

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA

9. artikulua.– Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua.

ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y EL SUELO NO URBANIZABLE

Lurzoru urbanizaezina antolatzeko mapak honako hauek jasotzen ditu:

Artículo 9.– Ordenación del suelo no urbanizable.

a) Lurraldearen Zatiko Planean berariazko babesa eskatzen duten eremu gisa identifikatzen diren eremu funtzionaleko lurraldearen esparruak; babes hori aurrerantzean udal-planek jaso beharko dute.

El Mapa de Ordenación del Suelo no urbanizable recoge:

b) Lurraldearen gainerakoa Lurraldearen Zatiko Planak berariaz babesten ez duen esparrua da; udal-plangintzari dagokio hori kategorizatzea eta arautzea.

a) Los ámbitos del territorio del Área Funcional que en el PTP se identifican como áreas que demandan una protección específica que debe ser recogida posteriormente por los planes municipales.

Lurraldean garatzen diren jardueren eta bertan dauden esparruen artean harreman iraunkorra ezartzea da asmoa, hori baita Lurraldearen Zatiko Planak eremu funtzionalerako proposatutako estrategiaren funtsezko faktorea.

b) El resto del territorio constituye un ámbito no protegido específicamente por el PTP, correspondiendo al planeamiento municipal su categorización y regulación.

10. artikulua.– Babestutako esparruak.

Se trata de establecer una relación sostenible entre las actividades que se desarrollan en el territorio y la vocación de los diferentes ámbitos como factor esencial de la estrategia propuesta por el PTP para el Área Funcional.

Erantsitako Ingurune Fisikoaren Antolamendu Matrizea da Lurraldearen Zatiko Planak babestutako esparruak arautzeko erreferentzia, bertan ezartzen baitira erabilerak arautzeko kategoriak eta irizpide orokorrak.

Artículo 10.– Ámbitos protegidos.

Honako kategoria hauek hartu dira aintzat:

La referencia para la regulación de los ámbitos protegidos por el PTP es la Matriz de Ordenación del Medio Físico anexa, en la que se establecen las categorías y criterios generales para la regulación de los usos.

1.– Natura-intereseko eremuak: kategoria honetan babes bereziko eremu gisa adierazitako esparruak sartzen dira, hots, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Espazioen Sareko esparruak (Gorbeiako Natura Parkea eta Itxinako Mendiguneko Biotopo Babestua dagokien berariazko plangintzaren arabera arautuko dira), EAEko Inguru Hezeak Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean adierazitako balio naturalistiko handieneko hezeguneak (Laudioko eta Maroñoko urtegia, Goi Erbiko putzuak, Goi Nerbioiko urmaelak eta istilak Urduñan eta Izaldeko landaredi urtarreko sistemak Okondon), Garobel mendigunea, Gibijo mendiguneko labarrak-Delikako ur-jauzia, Nerbioi ibaiaren hasierako ibilbidea, eta Laudioko artadiak. Era berean, kategoria honetan sartuta geratzen dira «zuhaitz berezi» gisa katalogatuta dauden aleak, eta bereziki «Artziniegako artea».

Las categorías consideradas son las siguientes:

2.– Hobetzeko eta/edo berreskuratzeko eremuak: kategoria honetan sartzen dira Ingurune Fisikoa Antolatzeko Mapan halakotzat adierazitako eremuak, Nerbioi ibaiaren ibilguan uholde-arrisku handiena duten eremuei dagozkienak (berriro gertatzeko 100 urteko aldia), eta lehengoratzeko eta hobetzeko beste ibai-ibilgu batzuen eremuak. Hauek zerrendatzen dira araudi honen bukaeran dagoen eta artikulu honi dagokion eranskinean.

1.– Áreas de Interés Natural: se incluyen en esta categoría los ámbitos señalados como Áreas de Especial Protección, esto es, los incluidos en la Red de Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (el Parque Natural Gorbeia y el Biotipo protegido de Itxina, que se regularán de acuerdo con su planeamiento específico), los humedales de mayor valor naturalístico de los señalados en el PTS de Zonas Húmedas (el embalse de Llodio y de Maroño, balsas del Alto Erbi, lagunas y charcas del Alto Nervión en Orduña y sistemas de vegetación acuática del Izalde en Okondo) así como Sierra Salvada, acantilados de la Sierra de Gibijo-Salto de Délika y tramo inicial del Alto Nervión y los encinares de Llodio. Así mismo, quedan incluidos en esta categoría los ejemplares catalogados como «Árboles Singulares» y, en concreto, la «Encina de Artziniega».

3.– Baso-intereseko eremuak: kategoria honetan sartzen dira Ingurune Fisikoa Antolatzeko Mapan adierazitako esparruak, gaur egun aldapan dauden lurzoruen babesean, erregulazio hidrologikoan eta paisaiaren kalitatean eginkizun erabakigarria betetzen duten eta basogintzarako antolatuta aprobetxa litezkeen baso-sistemei sostengua ematen dieten espazioei dagozkienak.

2.– Áreas a Mejorar y/o Recuperar: se incluyen en esta categoría las zonas señaladas como tales en el Mapa de Ordenación del Medio Físico correspondientes a las zonas con mayor riesgo de inundación actual (período de recurrencia de 100 años) del curso del Nervión así como las áreas de los otros cursos fluviales señaladas como de Regeneración y Mejora y que se relacionan en el anexo correspondiente al presente artículo que se acompaña al final de esta normativa.

4.– Nekazaritza-intereseko eremuak: Ingurune Fisikoa Antolatzeko Mapan nekazaritza-babeseko eremu gisa adierazitako haran-hondoko espazioak sartzen dira hemen. Lehen sektoreko produkziorako ahalmen handieneko lurrei dagozkie.

3.– Áreas de Interés Forestal: se incluyen en esta categoría los ámbitos señalados en el Mapa de Ordenación del Medio Físico y que corresponden con los espacios que en la actualidad soportan sistemas forestales que juegan un papel decisivo en la protección de los suelos en pendiente, la regulación hidrológica y la calidad del paisaje sin perjuicio de su aprovechamiento forestal ordenado.

5.– Lur gaineko uren babesa: kategoria honetan ibai-ibilguek eta beren babes-zerrendek osatutako korridore ekologikoak barne hartzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (isurialde kantauriarra) ezartzen ditu babes-zerrenda horiek. Horrela, ibai-tarteen jabari publiko hidraulikoaren mugatik bi aldeetara zabaltzen diren zerrendak hartuko dira lur gaineko urak babesteko esparrutzat. Zerrenda horien zabalera finkatzeko, ibaien dimentsio hidraulikoa ez ezik, ingurunearen hirigintza eta ingurumeneko ezaugarriak ere hartuko dira aintzat:

4.– Áreas de Interés Agrario: se incluyen aquí los espacios de fondo de valle señalados en el Mapa de Ordenación del Medio Físico como Áreas de Protección Agraria y que corresponden a los terrenos con mayor potencial para la producción primaria.

a) 50 metro, Nerbioi ibaiaren lurzoru urbanizaezinerako, Palanka eta Pagatxa erreken artean, Altube ibaiaren lurzoru urbanizaezinerako, Nerbioi ibaiarekin bat egiten duen gunetik Argaitza errekarainoko tartean, eta Izalde ibaiaren lehen kilometroan Herrerias errekarekin bat egiten duen gunetik. Era berean, Maroñoko urtegiaren inguruan zabalera bereko zerrendak barne hartuko dira.

5.– Protección de las aguas superficiales: esta categoría incluye los corredores ecológicos formados por los cursos fluviales y sus bandas de protección establecidas por el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica). Así se establecen como ámbitos de protección de aguas superficiales las franjas a ambos lados desde el deslinde del dominio público hidráulico de los tramos de los ríos en función de su dimensión hidráulica, y de las características urbanísticas y ambientales de su entorno:

b) 30 metro, Nerbioi ibaiaren lurzoru urbanizaezinerako, Pagatxa errekaren eta Delikaren artean, Altube ibaiak eremu funtzionalean egiten duen gainerako tarterako, Arnauri ibaiaren ibilbide osorako (Gorbeiako natura-parkean barne hartzen dena izan ezik), Herrerias errekak eremu funtzionalean duen ibilbide guztirako, Ibalzibar errekarekin bat egiten duen tartetik, eta Izalde ibairako, Eskorreta errekarekin bat egiten duen guneraino, eta ingurune fisikoaren antolamendu-mapan irudikatzen diren, berariazko identifikaziorik ez duten eta babes bereziko esparruen artean barne hartu ez diren gainerako ibilguen lurzoru urbanizaezinerako.

a) 50 m para el suelo no urbanizable del Nervión entre los arroyos Palanca y Pagatxa, del Altube desde su confluencia con el Nervión hasta el arroyo de Argaitza y para el primer Km. del río Izalde desde su confluencia con el Herrerías. Asimismo se incluirán franjas de igual anchura en torno al embalse de Maroño.

c) Sare hidrografikoaren gainerakoaren kasuan, Uren Legean ezarritakoa aplikatuko da, babes hidrologikoaren ondorioz mugatu beharreko erabilerei dagokienez.

b) 30 m para el suelo no urbanizable del Nervión entre el arroyo Pagatxa y Délika, para el resto del recorrido del Altube en el Área Funcional, para todo el recorrido del Arnauri que no quede incluido en el Parque natural de Gorbea, para el Herrerías en todo su recorrido por el Área Funcional desde su confluencia con el Ibalzibar y para el Izalde hasta la confluencia con el arroyo de Eskorreta, así como al resto de cursos representados en el Mapa de Ordenación del Medio Físico sin identificación específica y que no queden incluidos en los ámbitos de especial protección.

d) Maroñoko urtegiaren inguruan 200 m zabaleko zerrenda perimetrala definitzen da babes-eremu gisa, gehienezko ohiko urtegi-mailari dagokion lerrotik abiatuta neurtuta, uharkatik uretan gora eta bere isurtze-arroan bertan. Eremu horretarako plan honen zehaztapenak garatuko dituen plan berezi bat idatzi beharko da.

c) En resto de la red hidrográfica será de aplicación a efectos de limitación de usos específica por la protección hidrológica lo establecido en la Ley de Aguas.

e) Ongi kontserbatutako landaredia hartzen duten zerrenda horien esparruetan, identifikatutako landare-formazioaren kanpoaldeko mugaz 10 metro harantzago zabalduko dira zerrenda horiek. Puntu horiek I. eranskinean zerrendatutakoak dira.

d) En el entorno del embalse de Maroño se define como área de protección una franja perimetral de 200 m de ancho, medida desde la línea correspondiente al máximo nivel normal de embalse aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca afluente. Sobre el área citada deberá redactarse un Plan Especial que desarrollará las determinaciones del presente Plan.

Ondoren adierazitako esparruak hartzen dira baldintzatzaile gainjarritzat:

e) En los ámbitos de estas franjas, que albergan elementos de vegetación bien conservada, la extensión de dichas franjas se extenderá 10 m más allá del límite exterior de la formación vegetal identificada. Estos puntos son los que se relacionan en el anexo I.

1.– Akuiferoen urrakortasuna: baldintzatzaile hau ezartzen zaien lurrei dagokie, hots, I. eranskinean zerrendatuta daudenei.

Como condicionantes superpuestos se consideran los siguientes ámbitos:

2.– Eremu higagarriak: baldintzatzaile hau ezartzen zaien lurrei dagokie, I. Eranskinean zerrendatuta daudenei eta %15etik gorako aldapa duten lur guztiei.

1.– Vulnerabilidad de acuíferos: corresponde a los terrenos para los que se establece este condicionante y que quedan relacionadas en el anexo I.

3.– Urpean gera daitezkeen eremuak: halakotzat hartuko dira uholdeak berriro gertatzeko 500 urteko aldiari dagokion mailaren azpitik dauden lurrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren (isurialde kantauriarra) irizpideen eta arauen arabera.

2.– Áreas Erosionables: corresponde a los terrenos para los que se establece este condicionante y que quedan relacionadas en el anexo I así como la totalidad de los terrenos con una pendiente superior al 15%.

4.– Natura-espazioak: Gorbeiako Natura Parkeari eta Itxinako Mendiguneko Biotopo Babestuari dagozkie.

3.– Áreas Inundables: se considerarán como tales los terrenos incluidos en el límite determinado por el nivel de la avenida de retorno de 500 años de acuerdo con los criterios y normas del PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica).

11. artikulua.– Gainerako lurraldea.

4.– Espacios Naturales: corresponde al Parque Natural de Gorbea y el Biotopo Protegido del Macizo de Itxina.

Lurraldearen Zatiko Planaren babespean geratzen ez den lurzoru urbanizaezineko gainerako lurraldean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako Ingurune Fisikoa Antolatzeko Matrizean bildutako kategoriak eta arautzea aplikatu beharko ditu udal-plangintzak.

Artículo 11.– Resto del territorio.

12. artikulua.– Erauzketa-jarduerak.

En el resto del territorio de suelo no urbanizable que no queda protegido por el PTP el planeamiento municipal habrá de aplicar las categorías y regulación que se contienen en la Matriz para la Ordenación del Medio Físico de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV.

Udal-plangintzak erauzketa-jarduerek eraginpean hartutako eremuen mugaketa barne hartu beharko du, baita egun dauden administrazio-emakiden edo aplikatutako prospekzioen ondorioz erabilera horietarako erabil litezkeenak ere.

Artículo 12.– Actividades extractivas.

13. artikulua.– Poluitutako lurzoruak.

El planeamiento municipal deberá incluir la delimitación de las zonas afectadas por actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos como consecuencia de las concesiones administrativas existentes o de las prospecciones aplicadas.

Udal-plangintzak bere informazio-dokumentuetan gehituko ditu eragiten dioten «Euskal Autonomia Erkidegoko Poluitzaileak izan daitezkeen Jarduerak dituzten Kokaguneen Inbentarioan» bildutako esparruak eta erabilgarri dauden lurzoru poluituen katalogoak, bere antolamendua eta jarduteko proposamenak zirkunstantzia horietara egokitu eta, hartara, inpaktuak zuzendu eta kalteak saihestu ahal izateko.

Artículo 13.– Suelos contaminados.

MATRIZ PARA LA ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO/ IGURUNE FISIKOAREN ANTOLAMENDU-MATRIZEA

El planeamiento municipal incorporará a sus documentos de información los ámbitos que en su caso le afecten de los recogidos en el inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV, así como los catálogos de suelos contaminados disponibles con el fin de ajustar su ordenación y sus propuestas de actuación a estas circunstancias, con el criterio de corregir impactos y evitar daños.

<FONT FACE=",Times New Roman" USOS/ERABILERAK

<FONT FACE="New York">

&#9;Protección ambiental &#9;Ocio y esparcimiento&#9; Explotación de resursos primarios&#9;Infraestructuras&#9;Usos edificatorios&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" <P ALIGN="JUSTIFY">Vulnerabilidad de acúiferos&#9;2&#9;&#9;&#9;2*&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2* 3 2*&#9;

&#9;Ingurumenaren babesa&#9;Aisia eta aisialdia&#9;Lehen sektoreko baliabideen ustiapena&#9;Azpiegiturak&#9;Eraikuntza erabilerak&#9;

Akuiferoen urrakortasuna&#9;&#9;&#9;&#9;

Conservación / Kontserbazioa&#9;

Áreas erosionables&#9;2&#9;&#9;&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3 3 2*

«Mejora ambiental /Ingurumenaren hobekuntza»&#9;

Area higagarriak&#9;

Recreo extensivo/ Jolas-jarduera zabalak&#9;

Áreas inundables&#9;&#9;&#9;&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3 3 2*

Recreo intensivo/ Jolas-jarduera trinkoak

Urpean gera daitezkeen areak&#9;

Actividades cinegéticas y Piscícolas

Espacios naturales protegidos&#9;1&#9;1&#9;&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2* 3 2*

Ehiza eta arrantza-jarduerak&#9;

Espazio natural babestuak&#9;

Agricultura/ Nekazaritza&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" CAPÍTULO 3

Invernaderos/ Negutegiak&#9;

DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS

Ganadería/ Abeltzaintza&#9;

INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD AMBIENTAL

Forestal/ Basoa&#9;

Artículo 14.– Abastecimiento de agua.

Industrias agrarias/ Nekazaritza-industriak&#9;

La garantía de suministro de agua a la totalidad de los núcleos de población y para los diferentes usos exige el desarrollo de nuevas infraestructuras de captación, de acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Norte III, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, que complementen las dotaciones que en la actualidad se satisfacen con el embalse de Maroño así como mediante captaciones subterráneas y superficiales distribuidas por diversos puntos del territorio.

Actividades extractivas/ Erauzketa-jarduerak&#9;&#9;

De acuerdo con dicho Plan Hidrológico y los planes previstos por los organismos de gestión existentes se asignarán nuevos recursos al abastecimiento urbano, ganadero e industrial, procedentes en una primera etapa del recrecimiento de Maroño, aumentando su capacidad de regulación para, en una segunda etapa emprender la realización del previsto futuro embalse de Herrerías a construir en las proximidades del pueblo de Erbi, en el municipio de Ayala.

Vías de transporte/ Garraiobideak&#9;

Si finalmente no se desarrollara dicho embalse la autoridad hidrológica deberá identificar el origen de los nuevos recursos, necesarios en cualquier caso, durante los próximos años.

Líneas de transporte/ Garraiobideak&#9;

Tanto el recrecimiento de la presa de Maroño como el futuro embalse deben plantearse como infraestructuras interconectadas entre sí y con el embalse de Artziniega, situado en la provincia de Burgos, para configurar un sistema de gestión unificado más eficiente que permita un óptimo aprovechamiento de los caudales regulados.

Líneas de tendido aéreo/ Aireko lineak&#9;

Artículo 15.– Saneamiento y depuración de aguas.

Instalaciones ténicas de servicio de carácter no lineal.Tipo A

1.– La depuración de la totalidad de los efluentes generados por los diversos usos constituye una iniciativa prioritaria para la calidad ambiental y el desarrollo económico del territorio. Las infraestructuras básicas para ello son la EDAR de Artziniega, para los núcleos de la Cuenca del Kadagua, y las previstas en Orduña, Markijana (Amurrio) y Besaurbe (Llodio) para los situados en la cuenca del Nervión.

Zerbitzu lineal ez diren instalazio teknikoak, A

2.– Toda nueva instalación o desarrollo urbanístico que se localice en el territorio deberá asegurar su conexión a la red de saneamiento asociada a estas infraestructuras.

motatakoak&#9;

3.– Se establecen los siguientes criterios territoriales y ambientales básicos para la localización definitiva de las EDAR del Alto Nervión en los municipios de Orduña, Amurrio y Llodio:

Instalaciones ténicas de servicio de carácter no lineal.Tipo B

a) Se establecerán perímetros de protección que eviten el impacto generado por estas instalaciones sobre las zonas residenciales y dotacionales. Deberá existir una distancia mínima de 100 m entre la localización de cada EDAR y los puntos habitados u ocupados por equipamientos públicos o privados así como con respecto a los desarrollos de este tipo que puedan implantarse en el futuro como consecuencia del de las previsiones de los planes municipales.

Zerbitzu lineal ez diren instalazio teknikoak, B

b) Las localizaciones finales deberán presentar las condiciones necesarias para asegurar el tratamiento de los efluentes generados por la totalidad de los municipios y núcleos de población a los que da servicio cada EDAR.

motatakoak&#9;

c) La necesidad de reducir el impacto paisajístico y los efectos negativos debidos a ruidos y olores aconsejan el desarrollo de pantallas vegetales formadas por especies arbóreas y arbustivas en el entorno de cada instalación. Dichas zonas verdes formarán parte del Sistema General correspondiente que será responsable de su mantenimiento.

Escombreras y vertederos de residuos sólidos

d) Se evitará la localización sobre terrenos incluidos en las zonas de riesgo de inundación con un período de retorno inferior a 100 años. En el caso de que las localizaciones viables no pudieran incorporar esta condición deberán incorporarse a los proyectos las medidas de protección necesarias para evitar la afección de la infraestructura por las grandes avenidas. En cualquier caso el diseño de las instalaciones deberá mantener con respecto a las riberas fluviales el retiro necesario para asegurar el mantenimiento del paso a lo largo del cauce de los ríos.

Hondakindegiak ata zabortegiak&#9;&#9;

e) Prevalecerán aquellas ubicaciones que no impliquen la localización en puntos de acceso a los núcleos de población debiendo priorizarse, tras cumplir los requisitos anteriormente señalados, aquellas localizaciones que impliquen una menor visualización de las instalaciones desde accesos, núcleos y grandes vías de comunicación.

Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes

Artículo 16.– Gestión de residuos.

Lehendik zeuden guneetan oinarritutako hirigintza

1.– La dimensión demográfica del territorio no permite disponer de forma eficiente de las instalaciones necesarias para un adecuado tratamiento de los residuos sólidos urbanos e inertes que se generan en el territorio.

hazkundeak&#9;

2.– De acuerdo con las previsiones de los planes de gestión de residuos que afectan al territorio se potenciará la estación de transferencia de Llodio como punto de concentración de los residuos urbanos generados en el Área Funcional y su posterior traslado a las plantas de gestión correspondientes.

Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes

3.– En los núcleos rurales se localizarán puntos limpios destinados al depósito selectivo de residuos de forma que se facilite su clasificación y adecuado tratamiento incluyendo entre ellos los correspondientes a los residuos no orgánicos generados por las actividades agropecuarias.

Lehendik zeuden guneetan oinarritu gabeko hirigintza

4.– Se potenciará el ámbito de actuación de la planta de compostaje del ayuntamiento de Amurrio para el tratamiento de los residuos orgánicos y vegetales susceptibles de este tratamiento que se generen en el conjunto del Área Funcional.

hazkundeak&#9;

Artículo 17.– Tendidos eléctricos.

Edificios de utilidad pública e interés social/ Herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak&#9;

1.– Los tendidos eléctricos en suelo urbano serán obligatoriamente subterráneos, discurriendo bajo las aceras. Los cruces de calzadas se resolverán mediante arquetas ciegas. En el suelo de uso industrial, excepcionalmente, se admite la disposición aérea de los cables, tanto de baja como de media tensión.

Residencial aislado vinculado a explotación agraria

2.– Se emprenderá un programa de adecuación de los tendidos eléctricos del Área Funcional con mayor impacto paisajístico y sobre la población. En este sentido se consideran prioritarias las acciones de soterramiento de la totalidad de los tendidos que afecten a suelos urbanos consolidados.

Nekazaritza-ustiategiari lotutako etxebizitza isolatua&#9;

3.– En tanto la planificación sectorial no establezca determinaciones más concretas, para la ordenación de los tendidos eléctricos el planeamiento municipal y las acciones sectoriales tendrán en cuenta los criterios siguientes:

Residencial aislado/ Etxebizitza isolatua&#9;

a) El recorrido de las líneas mantendrá una distancia de protección con cualquier lugar donde vivan o trabajen personas (industrias, granjas, casas...) para evitar la influencia electromagnética según el criterio de 1 m. de distancia a cada lado de la línea por cada kv. de ésta.

Instalaciones peligrosas/ Instalazio arriskutsuak&#9; <FONT FACE=",Times New Roman" SIZE=1 COLOR="#ffffff"> CATEGORIAS DE ORDENACIÓN

b) En las áreas donde no sea posible mantener la distancia de protección, el propietario de la línea establecerá las medidas correctoras necesarias para que se ocasione el menor impacto posible a las personas.

ANTOLAMENDU-KATEGORIAK

c) Las instalaciones eléctricas aéreas que discurran por terrenos clasificados como de interés forestal habrán de cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

<FONT FACE=",Times New Roman" Áreas de interés natural &#9;1&#9;1&#9;2&#9;3&#9;3&#9;3&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9; 3&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;3&#9;3&#9;3&#9;2*&#9;3 3&#9; 3

c.1.– Los desbroces de mantenimiento bajo las líneas respetarán el arbolado. Las podas de mantenimiento se efectuarán en alzada para respetar las distancias de seguridad. En la construcción de nuevas instalaciones aéreas se favorecerá la creación de un sotobosque húmedo mediante la restauración de los suelos afectados con especies adecuadas.

Natura-ingurune babestua&#9;&#9;

c.2.– Los aislantes, los dispositivos de corte al aire, y en general todos aquellos dispositivos susceptibles de crear chispas cuando entre en acción habrán de adaptar un sistema ignífugo que evite la propagación del fuego en contacto con la vegetación.

Áreas a mejorar y/o recuperar &#9;1&#9;1&#9;2&#9;2&#9; 2*&#9;3&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;3 3&#9; 3

d) Las instalaciones eléctricas aéreas incluidas en las categorías de suelo rústico de protección habrán de cumplir las siguientes prescripciones técnicas:

Hobetu eta/edo leheneratu

d.1.– En zonas montañosas o de relieve accidentado, estará prohibida con carácter general la instalación de los soportes de las líneas aéreas que sobrepasen los cierres visuales del paisaje, desde cualquiera de sus posibles puntos visuales. Cuando ello sea inevitable el tendido de las líneas se hará siempre por la cota más baja siguiendo la topografía del relieve.

beharreko eremuak&#9;&#9;

d.2.– En general, el recorrido de las instalaciones seguirá las cotas topográficas del relieve y se adaptará a la geomorfología del terreno. Los trazados rectilíneos únicamente se permitirán en zonas llanas.

Áreas de interés forestal &#9;2&#9;2&#9;2&#9;2&#9; 2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;1&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;2* 3&#9; 3

d.3.– Preferentemente, y siempre que no afecte los casos descritos en los apartados anteriores, seguirán un recorrido paralelo y a corta distancia de las vías de comunicación existentes, carreteras, ferrocarril, etc. evitando abrir nuevos trazados en el territorio, respetando siempre las distancias de seguridad.

Basozaintzako eremu babestuak&#9;&#9;

d.4.– Siempre que existan otras líneas cercanas, se priorizará el desdoblamiento de las existentes antes de la construcción de una línea nueva. Cuando esto no sea posible por razones técnicas importantes, se instalará la nueva línea lo más cerca posible de la ya existente, para aprovechar el mismo corredor y manteniendo las distancias de seguridad.

Áreas de interés agrario &#9;2&#9;2&#9;2&#9;2&#9; 2*&#9;1&#9;2*&#9;1&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;2* 3 2*&#9;

d.5.– El diseño de los soportes tendrá en cuenta la minimización del impacto paisajístico como un factor determinante, por ejemplo el uso de patas desiguales en zonas de pendiente, lo que mejora ostensiblemente no solo su capacidad de adaptación al terreno, sino que además se evita, con su empleo, la necesidad de explanaciones y movimientos de tierra considerables.

Nekazaritzako eremu babestuak&#9;

d.6.– El diseño de los accesos a las bases de los apoyos se realizará con los siguientes condicionantes:

Protección de aguas superficiales &#9;1&#9;1&#9;2&#9; 2&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;3&#9;3&#9;2*&#9;3 3&#9;3

d.6.1.– Aprovechamiento máximo de la red de caminos existentes.

Lurazaleko uren babesa&#9;

d.6.2.– Trazado sinuoso por las zonas arboladas, para reducir al mínimo posible la tala de árboles.

<FONT FACE=",Times New Roman" SIZE=1 COLOR="#ffffff"> CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

d.6.3.– Máxima adaptación al terreno, siguiendo siempre que sea posible las curvas de nivel, para evitar grandes movimientos de tierra y la creación de desmontes y terraplenes.

BABALDINTZATZAILE GAINJARRIAK

d.6.4.– Mínimo tratamiento superficial del firme, utilizando siempre que sea posible el propio terreno, sin explanación de ningún tipo y utilizando maquinaria ligera, de forma que se posibilite una fácil regeneración natural o artificial.

<FONT FACE=",Times New Roman" Vulnerabilidad de acúiferos&#9;2&#9;&#9;&#9;2*&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2* 3 2*&#9;

e) Las instalaciones eléctricas aéreas que afecten a zonas consideradas por el PTP como de Especial Protección tendrán que incorporar, además de la normativa vigente sobre seguridad, los dispositivos necesarios para la protección de las aves disponiendo de cables trenzados y cruces aislantes con soportes de material no conductor en cualquier situación atmosférica.

Akuiferoen urrakortasuna&#9;&#9;&#9;&#9;

1.– La extensión de los servicios de telecomunicaciones por cable es prioritaria a lo largo de los principales núcleos del Eje Tecnopolitano, Llodio, Luyando, Amurrio-Murga y Orduña. En una segunda etapa este servicio debe abarcar a los núcleos de Artziniega, Orozko y Okondo situados en zonas próximas a zonas que ya cuentan con este servicio y a los núcleos del municipio de Ayala localizados a lo largo de la carretera A-624.

Áreas erosionables&#9;2&#9;&#9;&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3 3 2*

2.– La autorización a los operadores de servicios de telecomunicación para el desarrollo de sus actuaciones en los municipios del Área Funcional se vinculará a su compromiso de garantizar la cobertura total de todos los núcleos del Área Funcional en cuanto a servicios de telefonía fija y móvil digital, y UMTS en el futuro, así como de los servicios de conexión a Internet vía ADSL o tecnología que la sustituya.

Area higagarriak&#9;

Artículo 23.– Grandes equipamientos comerciales.

Áreas inundables&#9;&#9;&#9;&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;3 3 2*

El PTP recoge la regulación establecida por el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Establecimientos Comerciales para los grandes equipamientos comerciales.

Urpean gera daitezkeen areak&#9;

La dotación de grandes equipamientos comerciales aparece como el equipamiento con mayor capacidad de generar nuevas centralidades en el territorio alternativas a los desplazamientos al Bilbao Metropolitano. Como Ámbitos Estratégicos para la localización de los Grandes Equipamientos Comerciales aparecen en el Área Funcional los municipios de Llodio, Amurrio y Ayala calificados de centralidad comarcal con el siguiente dimensionamiento:

Espacios naturales protegidos&#9;1&#9;1&#9;&#9;2*&#9; 2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2*&#9;2* 3 2*

a) Superficie neta máxima de plataforma explanada: 40.000 m2

Espazio natural babestuak&#9;

b) Superficie máxima de techo edificado: 13.000 m2

<FONT FACE=",Times New Roman" <P ALIGN="CENTER">

1.– Estas limitaciones sobre el dimensionamiento máximo del equipamiento comercial serán extensibles también al sumatorio global del conjunto de los establecimientos comerciales y de ocio que puedan instalarse, en su caso, en un polígono de actividad económica o en una plataforma logística de tamaño superior.

3. KAPITULUA

2.– Para la correcta ordenación urbanística de los usos y actividades compatibles con la existencia de un establecimiento comercial se dispone que tan sólo se considera pertinente la presencia de instalaciones para suministro de productos petrolíferos en los equipamientos comerciales definidos en el artículo 13.2 apartados b) y c) de las Normas de Ordenación del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Establecimientos Comerciales, es decir, aquellos grandes establecimientos comerciales de edificación abierta situados en ensanches urbanos mediante la reconversión de áreas obsoletas o la ocupación de espacios vacíos intersticiales o parcelas rotacionales, y los grandes establecimientos comerciales extensivos localizados en la periferia exterior de los núcleos de población.

INGURUMEN KALITATEKO AZPIEGITUREI

3.– La implantación de grandes equipamientos comerciales y centros de ocio y servicios, en su caso su ampliación, deberá garantizar para su correcto funcionamiento urbanístico una dotación mínima de aparcamientos de 5 plazas por cada 100 m2 de superficie de venta al público.

BURUZKO ZEHAZTAPENAK

Artículo 24.– Desarrollo turístico.

14. artikulua.– Ur-hornidura.

Orduña y Orozko como Cabeceras Turísticas de las zonas rurales deberán dotarse de los equipamientos e instalaciones necesarias para desarrollar este papel. El planeamiento municipal analizará las posibilidades para facilitar el desarrollo de usos hoteleros en los centros históricos de ambas poblaciones.

Biztanlegune guztiak erabilera desberdinetarako urez hornitzea bermatu ahal izateko ezinbestekoa da ura biltzeko azpiegitura berriak garatzea, uztailaren 24ko 1664/1998 Errege Dekretuak onartutako Iparraldeko III. Arroko Plan Hidrologikoan ezarritakoaren arabera, gaur egun Maroñoko urtegiak asetzen dituen zuzkidurak osatu beharra baitago, Lurraldeko hainbat puntutan zehar banatutako lurpeko eta lur gaineko hartuneekin batera.

Respaldiza, Artziniega y Okondo deben funcionar como Centros de Servicios Turísticos en sus respectivos ámbitos acogiendo la oferta complementaria necesaria para apoyar el desarrollo de los alojamientos y dotaciones que se localizan en su entorno rural.

Plan Hidrologiko horri eta egun dauden kudeaketa-erakundeek aurreikusitako planei jarraiki, hiri-hornidurari, abeltzaintzakoari eta industrialari beste baliabide batzuk esleituko zaizkie. Lehen etapa batean Maroñoko urtegia goratzearen eta bere erregulazio-ahalmena gehitzearen ondoriozkoak izango dira. Bigarren etapa batean Aiarako udalerriko Erbi herrigunetik hurbil eraikitzea aurreikusten den Herreriasko urtegia egiteari ekingo zaio.

Artículo 25.– Parque Lineal del Nervión.

Azkenean urtegi hori egiten ez bada, aginte hidrologikoak datozen urteetan beharrezkoak izango diren baliabide berrien jatorria identifikatu beharko du.

El desarrollo del Parque Lineal del Nervión se producirá sobre los ámbitos señalados en el Mapa de Ordenación del Medio Físico y tendrá el carácter de Área Recreativa. Este espacio se corresponde con la categoría de protección de las aguas superficiales y tendrá por tanto la consideración de suelo no urbanizable y la regulación de usos que corresponde a dicho tipo de suelos.

Maroñoko urtegia goratzea zein etorkizuneko urtegia eraikitzea elkarren artean lotuta dauden eta Burgosko probintzian kokatutako Artziniegako urtegiarekin lotuta dauden azpiegituratzat hartu behar dira, guztien bitartez erregulatutako emariak hobeto aprobetxatu ahal izateko kudeaketa-sistema bateratu eraginkorragoa osatu nahi baita.

1.– A efectos de su desarrollo el Parque Lineal se organizará en cuatro unidades de actuación:

15. artikulua.– Saneamendua eta ur-arazketa.

a) PLN-1, desde el límite del Área Funcional en Arakaldo hasta el límite del suelo urbano al norte del núcleo de Luyando.

1.– Askotariko erabileren ondorioz sortu diren efluente guztiak araztea ingurumen-kalitaterako eta lurraldearen garapen ekonomikorako lehentasuna izango duen ekimena izango da. Ondokoak dira horretarako oinarrizko azpiegiturak: Artziniegako ur zikinen araztegia, Kadagua ibaiaren arroko udalerrien kasuan, eta Urduñan, Markijanan (Amurrio) eta Besaurben (Laudio) aurreikusten direnak, Nerbioi ibaiaren arroan kokatzen diren udalerrien kasuan.

b) PLN-2, desde el límite sur del suelo urbano de Luyando hasta el límite norte del suelo industrial localizado en el municipio de Amurrio.

2.– Lurraldean kokatzen den instalazio edo hirigintza-garapen berri orok azpiegitura horiei dagokien saneamendu-sarearekiko konexioa ziurtatu beharko du.

c) PLN-3 a desarrollar entre el límite de los suelos industriales existentes al sur de Amurrio y los suelos urbanizables del norte del núcleo de Orduña.

3.– Goi Nerbioiko ur zikinen araztegiak Urduña, Amurrio eta Laudioko udalerrietan behin betiko kokatzeko lurralde eta ingurumen arloko oinarrizko irizpide hauek ezartzen dira:

d) PLN-4 sobre los tramos situados al sur del suelo urbano de Orduña y el límite del Área Funcional en Amurrio.

a) Instalazio horiek bizitegi eta zuzkiduren eremuen gainean sortzen duten inpaktua saihestuko duten babes-perimetroak ezarriko dira. Gutxienez 100 metroko distantzia egon beharko du ur zikinen araztegi bakoitzaren kokalekutik jendea bizi den edo ekipamendu publiko zein pribatuak dauden puntuetaraino, baita udal-planetako aurreikuspenen ondorioz etorkizunean ezar daitezkeen mota horretako garapenetaraino ere.

2.– Este ámbito se concebirá como un parque forestal formado fundamentalmente por alineaciones y masas de arbolado con especies de vegetación de ribera, con viario blando y características acordes con un uso público extensivo. En los tramos más próximos a los principales centros urbanos (PLN-1, PLN-3 y PLN-4) podrán incorporarse también equipamientos de ocio y deportivos propios de parques urbanos y de zonas de ocio y esparcimiento adecuadas a un uso público intensivo.

b) Azken kokalekuek ur zikinen araztegi bakoitzak zerbitzatzen dituen udalerri eta biztanlegune guztiek sortutako efluenteen tratamendua ziurtatzeko beharrezkoak diren baldintzak bildu beharko dituzte.

3.– En cualquier caso las acciones de desarrollo de este equipamiento ambiental y de ocio deberán respetar los elementos de vegetación de interés existentes en los tramos relacionados en el anexo I y procederán a la restauración de las zonas deterioradas señaladas en el mismo anexo para el Río Nervión.

c) Paisaiaren gaineko inpaktua eta zaratek eta usainek eragindako ondorio negatiboak murrizteko premia dela-eta, instalazio bakoitzaren inguruan zuhaitzez eta zuhaixkaz osatutako landare-pantailak garatzea gomendatzen da. Berdegune horiek dagokien sistema orokorraren osagai izango dira eta berau arduratuko da haiek mantentzeaz.

Artículo 26.– Otras Áreas Recreativas.

d) Ahal dela, ez dira kokatuko 100 urtetik beherako birgertatze-aldia duten uholde-arriskuko eremuetan dauden lurren gainean. Kokaleku bideragarriek baldintza hori bete ezin badute, ur-bolada handiek azpiegitura eraginpean hartzea saihesteko beharrezkoak diren babes-neurriak gehitu beharko zaizkie proiektuei. Nolanahi ere den, instalazioen diseinuak ibaien ibilguan zeharreko pasabidea mantenduko dela ziurtatzeko beharrezkoa den ibai-bazterrekiko erretiroa mantendu beharko du.

Junto a este gran espacio recreativo este PTP desarrolla otras Área Recreativas en los ámbitos denominados Santa Lucía en Llodio y Etxaurren y Maroño en Ayala y que se señalan en el Mapa de Equipamientos y Espacios Libres Supramunicipales. En este sistema comarcal de Áreas Recreativas se incluirán también las ya existentes en los diversos municipios.

e) Biztanleguneetarako sarbideetan ezarri beharrik ez dakarten kokalekuak nagusituko dira. Arestian adierazitako baldintzak bete ondoren, sarbideetatik, guneetatik eta komunikabide handietatik instalazioak begi-bistan uzten ez dituzten kokalekuei lehentasuna emango zaie.

1.– La Áreas Recreativas dispondrán de las dotaciones básicas parea acoger actividades de ocio al aire libre de carácter blando como pequeñas zonas de acampada, mesas y bancos, elementos para cocinar al aire libre, agua y aseos, etc. Así como una zona de aparcamiento debidamente acondicionada e integrada en el entorno.

16. artikulua.– Hondakinen kudeaketa.

2.– En los presupuestos para el acondicionamiento y conservación de las Áreas Recreativas se incluirán los costes de señalización y los de mantenimiento tales como limpieza, restauración de la vegetación, conservación del viario y de las instalaciones, etc. Se buscarán sistemas de autofinanciación que permitan la generación de los recursos económicos necesarios para su mantenimiento.

1.– Lurraldearen dimentsio demografikoak ez du aukerarik ematen lurraldean sortzen diren hiri-hondakin solidoak eta hondakin geldoak behar bezala tratatzeko beharrezkoak diren instalazioak eraginkortasunez antolatzeko.

Artículo 27.– La Malla Verde del Territorio.

2.– Lurraldea eraginpean hartzen duten hondakinak kudeatzeko planen aurreikuspenei jarraiki, Laudioko transferentzia-estazioa sustatuko da, eremu funtzionalean sortzen diren hiri-hondakinak metatzeko eta ondoren dagozkien kudeaketa-instalazioetara eramateko gune gisa.

La Malla Verde del Territorio estará formada por un conjunto de itinerarios destinados a facilitar el disfrute del territorio mediante su uso por peatones y ciclistas. Se trata de una red interconectada que comunica entre sí los diferentes núcleos rurales de interés, áreas recreativas, equipamientos de ocio y turismo y espacios naturales existentes en el territorio permitiendo un disfrute integral del mismo.

3.– Landaguneetan hondakinak bereiz botatzera zuzendutako puntu garbiak kokatuko dira, hondakinak behar bezala sailkatu eta tratatu ahal izateko, horien artean nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerek sortutako hondakin ez-organikoak ere bilduko baitira.

1.– El acondicionamiento de los itinerarios de la Malla Verde requerirá las acciones de señalización, preparación y mantenimiento de firmes de tierra y su tratamiento paisajístico.

4.– Amurrioko Udalaren konpostaje-instalazioaren jardun-esparrua sustatuko da, bertan eremu funtzionalean sortzen diren eta tratamendu hori aplika dakiekeen hondakin organikoak eta landare-hondakinak tratatzeko.

2.– Esta Malla se apoyará, siempre que sea posible, en la red de carreteras existente así como en los caminos rurales de uso público. Se aprovecharán las actuaciones en la red de carreteras previstos en los diferentes planes sectoriales para incorporar estas dotaciones de forma simultánea con la realización de las obras.

17. artikulua.– Linea elektrikoak.

3.– Independientemente de los itinerarios acondicionados, sendas y bidegorris existentes en la actualidad se potenciará el desarrollo de una Malla Verde Comarcal constituida por los siguientes itinerarios y que se corresponde con los señalados en el Mapa de Equipamientos y Espacios Libres Supramunicipales: Circuito de Okondo, Circuito de Artziniega, Circuito de Orozko, Circuito del Valle de Ayala, Circuito de Maroño, Circuito de Erbi, Circuito de Padura y Circuito de Orduña.

1.– Hiri-lurzoruko linea elektrikoak lurpean ezarriko dira nahitaez, espaloien azpian. Galtzada-gurutzaguneak kutxatila itsuen bitartez ebatziko dira. Industria-erabilerako lurzoruan, salbuespen gisa, erdi eta behe-tentsioko kableak airetik kokatzea onartuko da.

Artículo 28.– Patrimonio Cultural.

2.– Paisaian eta biztanleriarengan inpaktu handiena duten eremu funtzionaleko linea elektrikoak egokitzeko programa abian jarriko da. Ildo horretan, lehentasunezkotzat jotzen dira finkatutako hiri-lurzoruak eraginpean hartzen dituzten linea elektriko guztiak lurperatzeko ekintzak.

El planeamiento municipal incorporará los ámbitos de interés arqueológico establecidos por los servicios de patrimonio de las Diputaciones Forales, otorgándole las protecciones o criterios de actuación necesarios de acuerdo con dichos servicios de patrimonio.

3.– Arloko plangintzak zehaztapen zehatzagorik ezartzen ez duen artean, udal-plangintzak eta arloko ekintzek honako irizpide hauek kontuan hartuko dituzte linea elektrikoak antolatzeko:

<FONT FACE=",Times New Roman" CAPÍTULO 5

a) Lineen ibilbideak babes-distantzia jakin bat gordeko du pertsonak bizi diren edo horiek lan egiten duten lekuekiko (industriak, landetxeak, etxeak...), eragin elektromagnetikoa saihesteko: 1 m-ko distantzia utziko da linearen alde banatan lineak duen kV bakoitzeko.

DETERMINACIONES RELATIVAS AL SISTEMA

b) Babes-distantzia hori gorde ezin den eremuetan, pertsonei ahalik eta inpakturik txikiena eragiteko beharrezkoak diren zuzenketa-neurriak ezarriko ditu linearen jabeak.

DE ASENTAMIENTOS Y LOS ESPACIOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

c) Baso-intereseko eremu gisa sailkatuta dauden lurretan zehar igarotzen diren aireko instalazio elektrikoek honako agindu tekniko hauek bete beharko dituzte:

Artículo 29.– Los núcleos urbanos del Eje Tecnopolitano del Nervión.

c.1.– Lineen azpialdea mantentzeko belar-sastrakak kentzeko lanek zuhaitzak errespetatuko dituzte. Mantentze-inausketak gorantz egingo dira segurtasun-distantziak errespetatzeko. Aireko instalazio berriak eraikitzen direnean, oihanpe hezeak sortzea sustatuko da, eraginpean hartzen dituzten lurzoruak espezie egokiekin lehengoratuz.

1.– El desarrollo urbano del núcleo de Llodio se centrará fundamentalmente en la ciudad construida desarrollando acciones de renovación que permitan mejorar la calidad urbana y la funcionalidad del núcleo. Como criterios fundamentales para ello se establecen las siguientes líneas de acción:

c.2.– Isolagailuek, aireko ebakigailuek eta, oro har, abian jartzen direnean txinpartak sor ditzaketen gailu guztiek, landarediarekin elkar ukituz sua hedatzea eragotziko duen suaren kontrako sistemaz hornituta egon beharko dute.

a) Se procederá al soterramiento de la línea del ferrocarril en el tramo comprendido entre el ramal del enlace centro de la autovía y el extremo suroeste de la principal línea de fabricación de Guardian, manteniendo los servicios ferroviarios actuales para personas y mercancías. Con esta operación se liberan espacios que permiten una recualificación del espacio central del núcleo, la adecuación de las márgenes fluviales y la disponibilidad de espacio para la adecuación de la estación central como intercambiador comarcal.

d) Babesteko landa-lurzoruko kategorietan barne hartuta dauden aireko instalazio elektrikoek honako agindu tekniko hauek bete beharko dituzte:

b) Mejora de las riberas fluviales y de los espacios centrales de la ciudad mediante la liberación de los suelos ocupados por el ferrocarril cuando pueda acometerse su soterramiento. Como consecuencia de esta iniciativa se procederá a integrar los terrenos colindantes con el río en el Parque Lineal del Nervión configurando un salón urbano que constituya el Parque Central de Llodio

d.1.– Inguru menditsuetan edo erliebe malkartsua dutenetan, oro har debekatuta egongo da paisaiaren ikus-itxierak edozein ikuste-puntu posibletatik gainditzen dituzten aireko lineen euskarriak instalatzea. Ezinbesteko kasuetan, linea elektrikoak kota baxuenetik ezarriko dira, erliebearen topografiari jarraituz.

c) Desarrollo de operaciones de renovación urbana y de creación de nuevos espacios residenciales y de dotaciones de rango comarcal mediante actuaciones sobre los espacios liberados por el soterramiento ferroviario y las acciones de renovación y transformación urbana.

d.2.– Oro har, instalazioen ibilbideak erliebearen kota topografikoei jarraituko die eta lurraren geomorfologiara egokituko da. Trazadura zuzenak inguru lauetan bakarrik onartuko dira.

d) La oferta residencial debe incrementarse mediante el aprovechamiento de los suelos calificados a tal fin mediante desarrollos residenciales intensivos y el aprovechamiento de nuevos ámbitos con potencial para acoger estos usos especialmente en la zona entre Santa Cruz y Txirrita.

d.3.– Lehentasunez, betiere aurreko idatz-zatietan deskribatutako kasuetan eraginik ez badute, linea elektrikoak egun dauden komunikabide, errepide, trenbide eta abarretatik hurbil eta horien paralelo ezarriko dira, lurraldean trazadura berriak irekitzea saihestuz eta betiere segurtasun-distantziak errespetatuz.

2.– El núcleo de Amurrio y su entorno, por su alta capacidad de acogida para nuevos desarrollos y su posición central en el Área Funcional y en relación con el Eje del Nervión debe configurarse como una gran área de oportunidad para favorecer e impulsar actuaciones residenciales y de espacios de actividad que favorezcan el papel del Área Funcional como área de descongestión del Bilbao Metropolitano. Para ello se establecen los siguientes criterios:

d.4.– Hurbilean beste linea batzuk daudenean, lehentasunez lehendik dauden lineak bikoiztuko dira linea berriak eraiki baino lehen. Arrazoi tekniko garrantzitsuengatik hori egin ezin denean, linea berria lehendik dagoenetik ahalik eta hurbilen ezarriko da, korridore bera aprobetxatu eta segurtasun-distantziak mantendu ahal izateko.

a) Desarrollo de los suelos residenciales actualmente calificados como tales y obtención de reservas de suelo en las áreas contiguas a la margen derecha del Nervión al este y el noreste del núcleo actual y de forma contigua a éste.

d.5.– Euskarrien diseinuak paisaiaren gaineko inpaktua minimizatzea funtsezko faktore gisa aintzat hartuko du. Esate baterako, inguru aldapatsuetan hanka desberdinak erabiltzeak lurrera egokitzeko ahalmena nabarmen hobetu ez ezik, lur-berdinketa eta lur-mugimendu handiak egin beharra saihesten du.

b) En las zonas situadas al noreste del núcleo, una ordenación de usos mixtos residencial, dotacional y de actividades terciarias configurando una denominada zona de Villas de Empresas.

d.6.3.– Lurrera ahalik eta gehien egokitzea, ahal den guztietan sestra-kurbei jarraituz, lur-mugimendu handiak egin beharra eta lur-erauzketak eta lubetak sortzea saihesteko.

c) Realización de actuaciones de ordenación estructural y paisajística en las zonas occidentales del actual suelo urbano consolidado aprovechando la mezcla de usos edificatorios y espacios libres para configurar un ámbito urbano de gran atractivo ambiental.

d.6.4.– Zoruaren azaleko tratamendu txikiena, ahal den guztietan lurra bera erabiliz, inolako lur-berdinketarik egin gabe eta makineria arina erabiliz, biziberritze natural edo artifizial erraza ahalbidetze aldera.

3.– Orduña cuenta con una oferta residencial y una gran capacidad de acogida para nuevos desarrollos. La calidad ambiental de su entorno y el interés patrimonial de la villa constituyen los activos fundamentales para impulsar el crecimiento de este núcleo, dotándole del valor añadido que precisa para compensar su mayor distancia a las zonas más densas del Bilbao Metropolitano y del norte del Área Funcional.

e) Lurraldearen Zatiko Planak babes berezikotzat jotzen dituen inguruak eraginpean hartzen dituzten aireko instalazio elektrikoek, segurtasunari buruz indarrean dagoen araudia betetzeaz gain, hegaztiak babesteko beharrezkoak diren gailuak ezarri beharko dituzte; horretarako, edozein egoera atmosferikotan eroalea ez den materialez egindako euskarriak, kable txirikordatuak eta gurutzaketa isolatzaileak ezarri beharko dituzte.

a) La recuperación del centro histórico aparece como un objetivo prioritario. En este sentido se favorecerán las acciones destinadas a la rehabilitación de edificios situados en el centro histórico. Desde el PTP se insta a la revisión de las normas de protección relativas a fachadas que pueden limitar el éxito de esta iniciativa.

f) Goi-tentsioko linea berriak eraiki beharra edo lehendik daudenen potentzia handitu beharra behar bezala justifikatu beharko da proiektuan, jardun horien beharrari buruzko azterketa eta behar horiek lehendik dauden lineekin betetzeko ezintasunari buruzkoa eginez.

b) Los nuevos desarrollos residenciales se promoverán sobre los suelos actualmente programados pudiendo ampliarse esta oferta mediante la reserva de suelos situados junto al núcleo actual localizados en el cierre actual de la variante al este y en la bolsa existente entre el núcleo y la zona industrial.

18. artikulua.– Energia eolikoa.

c) La mejora de las infraestructuras de comunicación, en especial las determinaciones que aquí se realizan en relación con la mejora de la A-625 y el incremento de los servicios ferroviarios son condiciones necesarias para el éxito de la estrategia que se propone para Orduña.

Arloko plangintzan ezarritakoari jarraiki, Ganekogorta eta Kolometako kokaleku eolikoak energia eolikoa sortzeko parkeak kokatzeko gaitasun handikotzat joko dira.

Artículo 30.– Los ecosistemas minipolitanos.

<FONT FACE=",Times New Roman" 4. KAPITULUA

1.– La cabecera municipal de Artziniega, Okondo y Orozko y los núcleos de Menegaray, Murga y Respaldiza en Ayala constituyen los centros de población de referencia para la organización territorial y el desarrollo de los espacios rurales del Área Funcional.

AZPIEGITUREI ETA EKIPAMENDUEI

2.– La revitalización funcional de estos núcleos, los Betiko Herriak, se realizará a través de crecimientos de primera o segunda residencia muy integrados con las características morfológicas y estructurales de los núcleos actuales. Como elementos impulsores de esta estrategia de revitalización se establecen tres líneas de acción fundamentales:

BURUZKO ZEHAZTAPENAK

a) La mejora de las conexiones por carretera con los principales centros urbanos de dentro y fuera del Área Funcional.

19. artikulua.– Bide-sarea.

b) El logro de altos niveles en la disponibilidad de servicios avanzados de telecomunicaciones, favoreciendo la implantación de nuevas actividades terciarias y de residentes con actividades de teletrabajo.

Bizkaiko Errepideak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean eta Arabako Errepideen Plan Integralean aurreikusitako jardunek eremu funtzionaleko bide-sarea antolatzeko eta bide-sare horretan Lurraldearen Zatiko Planak planteatutako helburuak lortu ahal izateko garatu beharreko jardunetarako beharrezkoak diren erreferentziak eskaintzen dituzte.

c) Las acciones de mejora ambiental y de potenciación turística para los ámbitos rurales deben apoyarse en las acciones de concentración de servicios a los visitantes en estos centros de población.

1.– Plan horiekin eta lurralde-proposamenekin bat etorriz, honako hauek dira eremu funtzionaleko errepide-sarearen gaineko lehentasunezko ekintzak lurraldea egituratzen duten ardatzetan:

3.– En consecuencia, el crecimiento se apoyará principalmente en el progresivo aumento de los residentes permanentes y en la aparición de establecimientos de alojamiento turístico. La segunda residencia se considera una opción interesante, especialmente por el potencial para transformar a sus usuarios en residentes permanentes según mejoren las infraestructuras y servicios de estos núcleos.

a) A-625 errepidea egokitzeko eta hobetzeko jardunak: Amurrio ekialdeko saihesbidea eta Luiaondoko saihesbidearekiko konexioa amaitzea eta Urduña – Amurrioko saihesbidea tartea egokitzea eta hobetzea.

4.– Las acciones de rehabilitación del parque de viviendas existentes deben constituir la iniciativa básica para aumentar el parque de viviendas y mantener la calidad urbana de los núcleos. No obstante podrán darse otras actuaciones sobre la base de una demanda organizada manteniendo siempre los rasgos morfológicos y tipológicos característicos de los núcleos.

b) A-624 errepidea Amurrio – Artziniega tartean hobetzeko jardunak.

4.1.– Especial atención merece en este sentido el núcleo de Artziniega dada su proximidad al Bilbao Metropolitano, el elevado parque de segunda residencia con que cuenta y las mejoras de conexión con el corredor del Kadagua que se van a dar en los próximos años. Con este fin y contiguo al actual núcleo, se desarrollará un crecimiento residencial de media-baja densidad.

2.– Eremu funtzionalaren barne-artikulazioko ekintzei dagokienez, honako ekimen nagusi hauek daude errepideen arloan:

4.2.– El núcleo principal de Okondo, dada su alta accesibilidad y su adecuada localización en relación con las zonas más densamente pobladas se configura como un centro de acogida para operaciones más amplias de crecimiento residencial.

a) A-3632 errepidea Garate gaineraino egokitzea Laudio – Okondo konexioa hobetzeko.

5.– En el resto de los pequeños núcleos rurales se posibilitará una dinámica de crecimiento moderada, apoyada fundamentalmente en la rehabilitación y en el desarrollo de la segunda residencia.

b) BI-2522 errepidea hobetzea Laudio eta Orozko arteko konexioan.

6.– Se desarrollarán operaciones piloto para el acondicionamiento de pequeños núcleos, próximos a los espacios de mayor interés natural, como Núcleos de Acceso al Territorio dotándolos de instalaciones de aparcamiento y acogida para los visitantes y favoreciendo la localización de servicios turísticos.

3.– Kanpoko konexioei dagokienez, honako hauek dira jardunik egituratzaileenak lurraldearen ikuspegitik:

Artículo 31.– El suelo para actividades económicas.

a) Eremu funtzionalaren iparraldearen eta Enkarterriaren eta Kadaguako korridorearen arteko erlazioak: A-624 errepidea Artziniegatik hobetzea, A-2604 errepidea ere Artziniegatik hobetzea eta A-3641 errepidea Okondotik hobetzea.

1.– Como criterio general las acciones para el desarrollo de suelo para actividades económicas se dirigirá fundamentalmente a garantizar la satisfacción de la demanda endógena mayorando ligeramente la oferta de suelo con el fin de acoger parte de la demanda exógena inducida desde el área de Bilbao metropolitano.

b) A-6 errepidearen korridorerako sarbideak eta Vitoria-Gasteizerako konexioak hobetzea: A-2521 errepidea Urduñarantz eta A-3616 errepidea A-624 errepidetik Ousoñoraino, Orozkon.

2.– En el caso de Llodio se desarrollará una política específica urbanística con carácter incentivador de los procesos de reconversión de las áreas industriales obsoletas. En estos ámbitos se favorecerán los procesos de cambio que favorezcan el mantenimiento del uso global orientándolo hacia implantaciones como centros comerciales de formato medio, edificios de oficinas, hoteles de empresas y equipamientos comarcales y locales.

c) Kanpoko beste konexio batzuk, ahalmen egituratzaile txikiagoa duten arren landa-eremuetarako irisgarritasuna hobetzearen ikuspuntutik interesgarriak direnak —landa-eremuetan turismoa sustatzeko garrantzitsuak—: A-2602 errepidea, A-3636 errepidea Artziniegatik Burgosko probintziaraino, A-2625 errepidea Burgostik, Urduñako mendatean barrena, eta A-3630 errepidea Aiaratik, Erbiko haranean barrena Burgosko probintziaraino.

3.– Llodio, Amurrio y Ayala tendrán la consideración de municipios de interés preferente para la ordenación y promoción urbanística de suelo para actividades económicas. En ellos se desarrollará una política de ordenación, gestión y promoción urbanística de los suelos de actividad económica que abarque la mejora de los suelos consolidados, la reconversión y remodelación de las áreas industriales obsoletas, el desarrollo de los suelos desocupados con calificación industrial y la promoción de los polígonos existentes.

4.– Landaguneetatik zerbitzuguneetarako irisgarritasuna hobetzeko eta potentzial turistikoa, atsedenerakoa eta jarduera ekonomikoak hartzekoa hobetzea sustatzeko barne-erlazio adierazgarri gisa, honako bide-tarte hauen gainean jardutea planteatzen da: A-2522 errepidea (Baranbiorako sarbidea), A-3618 errepidea (Maroño eta Madariarako sarbidea), A-3620 errepidea (Murga), A-3622 errepidea (Arespalditza – Luiaondo), A-3624 errepidea (Arespalditza – Zuhatza), A-3626 errepidea (Kexaarako sarbidea), A-3634 errepidea (Llantenotik A-2604 errepidera eta Gordexolara), A-3118 errepidea (Maroñotik Urduñara), A-4603 errepidea (Onsoñorako sarbidea), A-4604 errepidea (Lekamañarako sarbidea), A-4605 errepidea (Tertangarako sarbidea), A-4608 errepidea (Aloriarako sarbidea), A-4610 errepidea (Izoriarako sarbidea), A-4615 errepidea (Madariarako sarbidea), A-4616 errepidea (Laudio – Okondo), A-4619 errepidea (Luxorako sarbidea), A-4620 errepidea (Kexaa – Menagarai), A-4621 errepidea (Opellorarako sarbidea), A-4622 errepidea (Lejarzorako sarbidea), A-4623 errepidea (Mendietarako sarbidea), A-4624 errepidea (Sojorako sarbidea), A-4625 errepidea (Retes de Tudelarako sarbidea), A-4906 errepidea (Delikarako sarbidea), A-4907 errepidea (Artomañarako sarbidea) eta BI-2522 errepidea (Orozko – Baranbio). Halaber, garraio eta komunikabideen sarearen planoan Tertangarako A-4605 sarbide-errepidea gehituko da.

4.– Adicionalmente se generará una oferta pública de nuevos suelos para actividades económicas. En este sentido el PTP establece la necesidad de desarrollar dos operaciones de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas:

20. artikulua.– Trenbide-garraioa.

a) Nueva Industrialdea Comarcal en Llodio, con una superficie entre 10 y 25 ha, proponiéndose su localización al sur del núcleo, entre la variante de la A-625 y el ferrocarril.

Trenbide-garraioari dagokionez, toki, foru eta autonomia-erkidegoko erakundeetatik Bilbao – Laudio – Amurrio – Urduña tartean aldiriko zerbitzuak areagotzea sustatuko da. Korridore honetan zehar trenen bidaia-kopurua gehitu nahi da, eta anezka gisako zerbitzuak gaineratuko dira, hau da, Bilbao Ardatz Teknopolitarreko hiriguneekin ahalik eta gutxien geldituta lotuko duten zerbitzuak gaineratuko dira, bidaia-denbora murriztuz, batik bat Amurriotik eta Urduñatik.

b) Desarrollo de un nuevo polígono de escala comarcal en el ámbito Amurrio-Ayala proponiéndose como localización preferente el ámbito Amurrio Norte-Ayala. Se establece una superficie de 25 y 50 ha para atender las necesidades en el período de vigencia del plan, desarrollándose de forma secuencial y compatible con las actividades y desarrollo del actual polígono de Murga.

Aldiriko zerbitzuak bultzatzeko ekimen horrekin batera, geltokiak eta beren hiri-ingurunea birmoldatzeko azterketa egin beharko da, erdigunea Amurrion eta Laudion mantenduz, horien inguruan erabilgarri dauden aparkalekuen azalerak handitzeko eta beren funtzioetara eremu funtzionalaren barnealdean garatzen diren tokiko eta udalaz gaindiko garraio publikoko lineen amaierako geltokiak gehitzeko. Era berean, jarduera ekonomikoen eremuetan (egungoetan eta proposatutakoetan) geralekuak kokatzea bultzatuko da, pertsonen eta salgaien garraioa erraztearren.

5.– Arakaldo, Artziniega, Orduña y Orozko se consideran municipios de crecimiento moderado del suelo para actividades económicas. En ellos el criterio general consistirá en no establecer en su planeamiento nuevos sectores de suelo urbanizable para actividades económicas, salvo para iniciativas públicas de incentivación o la satisfacción de nuevas demandas endógenas. Para los suelos existentes se diseñará una política de consolidación con acciones prioritarias de acabado y mejora de las actuales urbanizaciones.

21. artikulua.– Garraio kolektiboa.

6.– Okondo se considera municipio de bajo desarrollo del suelo para actividades económicas. Aquí el criterio será redimensionar el suelo para actividades económicas de acuerdo con la demanda endógena del municipio.

Eremu funtzionaleko landa-espazioen eta hiriguneen artean garraio kolektiborako zerbitzuen esperientzia pilotuak garatzea sustatuko da. Horretarako, plaza-kopuru txikiko ibilgailuak erabiliko dira. Modalitate hori ezartzeko honako ibilbide hauek proposatzen dira lehentasunez: Artziniega – Amurrio – Laudio, Arespalditza – Okondo – Laudio eta Urduña – Maroño – Arespalditza – Laudio, ibilbide horietan zehar dauden gune guztietan geldituz.

7.– Para cubrir la posible demanda futura de suelo para actividades económicas en un horizonte de 16 años se considera conveniente prever en el Área Funcional una oferta de suelo viable y disponible del orden de 165/225 ha (incluido el suelo vacante viable ya calificado por el planeamiento) considerando un índice de esponjamiento de 1,5 a 2 sobre la mayor demanda previsible. En estas condiciones, y salvo las actuaciones propuestas en el punto 4 de este artículo 41, para Llodio, Amurrio y Ayala en el resto de los municipios el criterio será el mantenimiento de la actual superficie calificada para actividades económicas, ocupando progresivamente los suelos vacantes existentes.

22. artikulua.– Telekomunikazioak.

8.– En relación con los procesos de revisión o modificación puntual del planeamiento general en los que se promuevan nuevas calificaciones o cambios de uso del suelo para actividades económicas deberán cumplimentarse los siguientes aspectos:

Telekomunikazioei dagokienez, tokiko jabari publikoaren okupazioari aplikatzekoa den araudia, telekomunikazio-sareetarako azpiegituren ezaugarriak, instalazio irrati-elektrikoak, eta telekomunikazio-zerbitzuetarako sarbidea kontuan hartu beharko dira.

a) Justificación previa de la viabilidad técnica, económica y de gestión de la nueva operación urbanística planteada.

1.– Kable bidezko telekomunikazioen zerbitzua eremu funtzionalean zabaltzea lehentasunezko jarduna da Ardatz Teknopolitarreko gune nagusietan zehar, Laudion, Luiaondon, Amurrio-Murgan eta Urduñan. Bigarren etapa batean zerbitzu horrek Artziniega, Orozko eta Okondoko guneak hartu beharko ditu, zerbitzu hori duten eremuetatik hurbil kokatuta daudenak, baita A-624 errepidean zehar kokatzen diren Aiarako udalerriko guneak ere.

b) Para tramitar nuevos procesos de recalificación urbanística de suelo industrial o para actividades económicas, a suelo residencial o dotacional, debe exigirse la incorporación, en paralelo, al planeamiento urbanístico de una superficie equivalente de nuevo suelo para actividades económicas en el ámbito de su municipio, o del conjunto del Área Funcional, con arreglo a los requisitos de viabilidad del punto anterior.

2.– Telekomunikazio-zerbitzuetako operadoreei beren jardunak eremu funtzionaleko udalerrietan garatzeko emango zaien baimena eremu funtzionaleko gune guztietan telefonia finko eta mugikor digitaleko eta etorkizunean UMTS sistemako zerbitzuen eta Internetekin ADSL edo horren ordezko teknologiaren bitartez konektatzeko zerbitzuen erabateko estaldura bermatzeko konpromisoa hartzeari lotuko zaio.

9.– En relación con la sistematización de los parámetros de aprovechamiento y los estándares dotacionales en los suelos de actividad económica serán ratios de obligado cumplimiento:

23. artikulua.– Merkataritza-ekipamendu handiak.

a) Reserva, en todo caso, de una superficie no inferior al 15% de la superficie bruta total del Sector para dotaciones públicas locales de espacios libres y equipamientos.

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak merkataritza-ekipamendu handietarako ezarritako arautzea jasotzen du Lurraldearen Zatiko Planak.

b) El aprovechamiento máximo edificatorio será de un máximo del 65% de Superficie Máxima de Ocupación en Planta y del 95% de Superficie Máxima de Techo Edificable, respecto a la superficie neta del conjunto de las plataformas horizontales configuradas como parcelas edificables en el planeamiento parcial del Sector.

Merkataritza-ekipamendu handien zuzkidura da lurraldean Bilbao Metropolitarrerako joan-etorrien hautabide moduko zentraltasun berriak sortzeko ahalmenik handiena duen ekipamendua. Laudio, Amurrio eta Aiarako udalerriak dira merkataritza-ekipamendu handiak kokatzeko esparru estrategikoak, eskualde-zentraltasunekotzat jotzen direnak, honako dimentsionamendu honekin:

c) La dotación Mínima de Edificación para Servicios de Interés Público y Social será de un mínimo de 3% de la superficie de techo edificable se destinará a equipamiento dotacional de servicios a las empresas (oficinas, hostelería, empresas auxiliares,...), con titularidad pública o privada.

a) Plataforma zelaituaren gehienezko azalera garbia: 40.000 m2

d) La dotación mínima de aparcamiento será de 1 plaza por cada 100 m2 de techo edificado, disponiéndose como mínimo el 20% de las plazas en la red viaria de acceso público.

b) Gehienezko sabai-azalera eraikia: 13.000 m2

Artículo 32.– Oferta de Vivienda de Protección Oficial.

1.– Merkataritza-ekipamenduaren gehienezko dimentsionamenduaren gaineko muga horiek jarduera ekonomikoen poligono batean edo tamaina handiagoko plataforma logistiko batean instala litezkeen merkataritzako eta aisialdiko establezimendu guztien batukari orokorrari ere hedatu ahal izango zaizkio.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio el Plan Territorial Parcial establece para los próximos 16 años los siguientes criterios de localización y dimensionamiento relativos a la cuantificación de los suelos que deben de reservarse a la construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, o cualesquiera otras que en el futuro pudieran ser limitadas en su precio final mediante regulación específica, y que incluye los suelos libres actualmente calificados a tal fin:

2.– Saltoki bat egotearekin bateragarriak diren erabilerak eta jarduerak hirigintza arloan egoki antolatzeko, ibilgailuak petrolio-produktuz hornitzeko instalazioak Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren antolamendu-arauen 13.2. artikuluko b) eta c) idatz-zatietan definitutako merkataritza-ekipamenduetan bakarrik izango dira bidezkoak, hots, eremu zaharkituak birmoldatzearen edo espazio huts interstizialak edo errotazio-lursailak okupatzearen ondoriozko hiri-zabalguneetan kokatutako eraikuntza irekiko saltoki handietan, eta biztanleguneen kanpoko periferian kokatutako saltoki estentsibo handietan.

<FONT FACE=",Times New Roman" Municipio&#9; VPO Propuestas&#9;VPO Calificadas&#9;Necesidades de

3.– Merkataritza-ekipamendu handien eta aisiagune eta zerbitzuguneen ezarpenak eta, hala badagokio, horien zabalkuntza edo handitzeak, hirigintza arloan behar bezala funtzionatu ahal izateko, 5 aparkalekuko gutxieneko zuzkidura bermatu beharko du jendearentzako salmenta-azalerako 100 m2-ko.

&#9;&#9;(Ene 2000)&#9;Calificación

24. artikulua.– Turismo-garapena.

Amurrio&#9;1.000&#9;756&#9;244

Urduña eta Orozko landaguneetako turismo-burutza diren aldetik eginkizun horretarako beharrezko ekipamenduak eta instalazioak izan beharko dituzte. Udal-plangintzak bi herri horietako hirigune historikoetan hotel-erabilerak gara daitezen errazteko aukerak aztertu beharko ditu.

Llodio&#9;480&#9;247&#9;233

Arespalditza, Artziniega eta Okondok Turismo Zerbitzuen Gune gisa funtzionatu beharko dute dagozkien esparruetan. Ildo horretan, beren landa-ingurunean kokatzen diren ostatu eta zuzkiduren garapena bultzatzeko beharrezko eskaintza osagarria hartu beharko dute.

Orduña&#9;210&#9;0&#9;210

25. artikulua.– Nerbioiko Parke Lineala.

Orozko&#9;135&#9;87&#9;48

Nerbioiko Parke Linealaren garapena Ingurune Fisikoa Antolatzeko Mapan adierazitako esparruen gainean gauzatuko da eta atseden-eremutzat joko da. Espazio hori lur gaineko urak babesteko kategoriari dagokio eta, horrenbestez, lurzoru urbanizaezintzat hartuko da eta lurzoru-mota horri dagokion erabilera-arautzea aplikatuko zaio.

TOTAL&#9;1.825&#9;1.090&#9;735

1.– Garapenari dagokionez, Parke Lineala lau jardun-unitatetan antolatuko da:

Las actuaciones de promoción pública de vivienda propuestas serán de aplicación y tendrán un valor vinculante sin perjuicio de su reconsideración en el Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda.

a) NPL-1, Eremu funtzionalaren mugatik, Arakaldon, Luiaondoko herrigunearen iparraldeko hiri-lurzoruaren mugaraino.

Artículo 33.– Cuantificación de la oferta de suelo residencial y segunda residencia.

b) NPL-2, Luiaondoko hiri-lurzoruaren hegoaldeko mugatik Amurrioko udalerrian dagoen industria-lurzoruaren iparraldeko mugaraino.

De acuerdo con las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Plan Territorial Parcial establece una cuantificación de la oferta de suelo residencial correspondiente a cada municipio. Dicha cuantificación se realiza mediante el establecimiento de una horquilla de valores con el siguiente significado:

c) NPL-3, Amurrioko hegoaldean dauden industria-lurzoruen mugaren eta Urduñako herrigunearen iparraldeko lurzoru urbanizagarrien artean garatzeko.

a) Valor máximo de la capacidad residencial del planeamiento: Valor que se da al planeamiento municipal al efecto de no producir desarrollos urbanísticos desordenados como consecuencia de una sobrecalificación de suelo.

d) NPL-4, Urduñako hiri-lurzoruen hegoaldeko mugatik eremu funtzionalaren mugaraino, Amurrion.

b) Valor mínimo de la capacidad residencial del planeamiento: Valor que se da al planeamiento al objeto de evitar la escasez de suelo calificado.

2.– Esparru hori baso-parke gisa sortuko da, eta funtsean ur-bazterreko landarediko espezieen zuhaiztiez, bide bigunez eta erabilera publiko estentsiboarekin bat datozen ezaugarriez osatuko da. Hirigune nagusietatik hurbilen dauden tarteetan (NPL-1, NPL-3 eta NPL-4) hiri-parkeen berezko aisialdi eta kirolerako ekipamenduak gaineratu ahal izango dira, baita erabilera publiko intentsiborako egokiak diren aisialdi eta atsedenerako eremuak ere.

1.– Dada la amplia vigencia del Plan Territorial Parcial (16 años), el intervalo u horquilla comprendido entre los valores máximo y mínimo se aplicará en función de datos estadísticos del municipio en el momento de redactar la revisión del planeamiento.

3.– Nolanahi ere den, ingurumen eta aisialdiko ekipamendu hori garatzeko ekintzek I. eranskinean zerrendatutako tarteetan dauden landaredi-elementu interesgarriak errespetatu beharko dituzte eta eranskin horretan Nerbioi ibairako adierazitako inguru narriatuak bere onera ekarriko dituzte.

2.– Cuantificación de la oferta residencial de los municipios del Área Funcional:

26. artikulua.– Beste zenbait atseden-eremu.

«Los valores máximo y mínimo se obtendrán a partir de los criterios de las Directrices y adecuados por el Plan Territorial Parcial, del siguiente modo:

Atseden-espazio handi horrekin batera, Lurraldearen Zatiko Plan honek beste hainbat atseden-eremu garatzen ditu Udalaz Gaindiko Ekipamenduen eta Espazio Libreen Mapan adierazten diren esparruetan: Santa Luzia, Laudion, eta Etxaurren eta Maroño, Aiaran. Atseden-eremuen eskualdeko sistema horretan udalerrietan gaur egun dauden atseden-eremuak ere barne hartu beharko dira.

Resultan así los siguientes coeficientes particularizados para los municipios del Área Funcional:

1.– Atseden-eremuek aire zabaleko aisialdi-jarduera bigunak hartzeko oinarrizko zuzkidurak izango dituzte: kanpaleku txikiak, mahaiak, eserlekuak, aire zabalean janaria prestatzeko elementuak, ura, komunak eta abar. Gainera, ingurunean behar bezala integratuko den eta egokituta egongo den aparkalekua izan beharko dute.

Municipio&#9;CR máximo&#9;CR mínimo

2.– Atseden-eremuak egokitu edo prestatzeko eta kontserbatzeko aurrekontuetan haiek seinaleztatzeko eta mantentzeko kostuak sartuko dira, esate baterako garbitzeari, landaredia lehengoratzeari, bidea eta instalazioak kontserbatzeari eta abar dagozkionak. Eremu horiek mantentzeko beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak sortzea ahalbidetuko duten autofinantzaketa-sistemak bilatuko dira.

Amurrio&#9;0,25&#9;0,125

27. artikulua.– Lurraldeko Sare Berdea.

Arakaldo&#9;0,35&#9;0,175

Lurraldeko Sare Berdea oinezkoek eta txirrindulariek lurraldeaz goza dezaten errazteko hainbat ibilbidez osatutako sarea izango da. Lurralde honetan dauden landagune interesgarriak, atseden-eremuak, aisialdi eta turismoko ekipamenduak eta natura-espazioak elkarren artean lotzen dituen sarea da, inguruaz osotasunean gozatzeko aukera eskaintzen duena.

Artziniega&#9;0,35&#9;0,175

1.– Sare Berdearen ibilbideak egokitzeko lurrezko zoruak seinaleztatu, prestatu eta mantendu beharko dira eta ibilbideen paisaia-tratamendua zaindu beharko da.

Ayala&#9;0,35&#9;0,175

2.– Sare hori gaur egun dagoen errepide-sarean eta erabilera publikoko landa-bideetan oinarrituko da, ahal den guztietan bederen. Arloko planetan aurreikusten diren errepideen sareko jardunak aprobetxatuko dira, obrak egiterakoan zuzkidura hauek ere kontuan hartu eta gaineratzeko.

Llodio&#9;0,20&#9;0,10

3.– Gaur egun dauden egokitutako ibilbideez, bidezidorrez eta bidegorriez gain, Eskualdeko Sare Berdea garatzea bultzatuko da. Honako ibilbide hauek osatuko lukete sare hori, Udalaz Gaindiko Ekipamenduen eta Espazio Libreen Mapan adierazitakoekin bat etorriz: Okondoko zirkuitua, Artziniegako zirkuitua, Orozkoko zirkuitua, Aiarako haraneko zirkuitua, Maroñoko zirkuitua, Erbiko zirkuitua, Padurako zirkuitua eta Urduñako zirkuitua.

Okondo&#9;0,35&#9;0,175

28. artikulua.– Kultura-ondarea.

Orduña&#9;0,25&#9;0,125

Udal-plangintzak foru-aldundietako ondare-zerbitzuek ezarritako interes arkeologikoko esparruak hartuko ditu bere baitan, eta ondare-zerbitzu horiekin bat etorriz emango dizkie beharrezkoak diren babesak edo jarduteko irizpideak.

Orozko&#9;0,35&#9;0,175

<FONT FACE=",Times New Roman" 5. KAPITULUA

(5) Segunda Residencia (Componente C5): número de viviendas que refleja la singularidad de algunos municipios ligada a la existencia de segunda residencia.

KOKAGUNEEN SISTEMARI ETA JARDUERA

El Coeficiente de Segunda Residencia a utilizar en el cálculo (CSR), particularizado para los municipios del Área Funcional es el siguiente:

EKONOMIKOEN ESPAZIOEI BURUZKO ZEHAZTAPENAK

Municipio&#9;CSR

29. artikulua.– Nerbioiko Ardatz Teknopolitarreko hiriguneak.

Amurrio&#9;1

1.– Laudioko gunearen hiri-garapenak batik bat eraikitako hiria hartuko du ardatz, eta gunearen hiri-kalitatea eta funtzionaltasuna hobetzea ahalbidetuko duten berrikuntza-ekintzak garatuko ditu. Horretarako funtsezko irizpide gisa, honako ekintza-ildo hauek ezartzen dira:

Arakaldo&#9;1

a) Trenbidea lurpetik bideratuko da Guardian Laudio enpresako fabrikazio-linea nagusiaren hego-mendebaldeko muturraren eta autobiaren erdialdeko lotuneko adarraren artean dagoen tartean, pertsonentzako eta salgaientzako gaur egungo trenbide-zerbitzuak mantenduz. Eragiketa horren bidez libre uzten diren espazioei esker, gunearen erdialdeko espazioa birkualifikatu eta ibaiertzak egokitu ahal izango dira, eta espazio erabilgarria izango da geltoki nagusia eskualde-mailako trukatze-geltoki gisa egokitzeko.

Artziniega&#9;3

b) Ibai-bazterrak eta hiriaren erdialdeko espazioak hobetu egingo dira trenbidea lurperatzen denean orain okupatzen dituen lurzoruak libre geratzen direnean. Ekimen horren ondorioz, ibaiaren lur mugakideak Nerbioiko Parke Linealaren barruan barne hartuko dira eta, hala, Laudioko parke nagusia eratuko duen hiri-egonlekua sortuko da.

Ayala&#9;2

c) Hiri-berrikuntzako eragiketak eta bizitegi-espazio berriak eta eskualde-mailako zuzkidurak sortzeko eragiketak garatuko dira, trenbidea lurperatzeak eta hiri-berrikuntzako eta transformazioko ekintzek libre utziko dituzten espazioen gaineko jardunen bitartez.

Llodio&#9;1

d) Bizitegi-eskaintza areagotu egin behar da horretarako kalifikatutako lurzoruak aprobetxatuz, bizitegi-garapen intentsiboen bitartez, eta erabilera horiek hartzeko ahalmena duten esparru berriak aprobetxatuz, Santa Kruz eta Txirrita arteko inguruan batik bat.

Okondo&#9;2

2.– Amurrioko hiriguneak eta bere inguruneak garapen berriak hartzeko ahalmen handia eta kokapen zentrala dute eremu funtzionalaren barruan eta Nerbioiko ardatzarekiko. Hori dela-eta, eremu hori Bilbao Metropolitarra deskongestionatzeko eremu funtzionalaren eginkizuna bideratuko duten bizitegi-jardunak eta jarduera-espazioen jardunak sustatzeko aukera emango duen eremu handi gisa konfiguratu behar da. Horretarako, honako irizpide hauek ezartzen dira:

Orduña&#9;1

a) Gaur egungo hirigunearen ekialdean eta ipar-ekialdean, Nerbioi ibaiaren eskuinaldeko eremuetan dauden lurzoru-erreserbak lortzea eta gaur egun kalifikatuta dauden bizitegi-lurzoruak garatzea.

Orozko&#9;2

b) Hirigunearen ipar-ekialdean dauden eremuetan erabilera mistoak antolatzea (bizitegia, zuzkidurak eta hirugarren sektoreko jarduerak), Enpresa Etxeak izeneko eremua osatuz.

(6) Tales Componentes se aplicarán en la Hoja de Cálculo para la Cuantificación de la Oferta del Suelo Residencial contenida en el anexo correspondiente al presente artículo que se acompaña al final de esta Normativa.

c) Egungo hiri-lurzoru finkatuaren mendebaldeko eremuetan egitura eta paisaia antolatzeko jardunak gauzatzea, eraikuntza-erabileren eta espazio libreen nahastea aprobetxatuz ingurumen-erakargarritasun handiko hiri-esparrua konfiguratzeko.

3.– La capacidad planteada se emplazará sobre suelo urbano y suelo urbanizable programado o sectorizado. Por encima del Valor Máximo la capacidad residencial suplementaria se emplazará sobre suelo urbanizable no programado o no sectorizado.

3.– Urduñak bizitegi-eskaintza eta garapen berriak hartzeko ahalmen handia du. Bere ingurunearen ingurumen-kalitatea eta hiriaren ondare-interesa dira gune honen hazkundea bultzatzeko funtsezko aktiboak, Bilbao Metropolitarreko eta eremu funtzionalaren iparraldeko dentsitate handiagoko eremuetatik urrunago egotea konpentsatzeko behar duen balio erantsia ematen diotenak.

4.– La capacidad residencial resultante del cálculo se ubicará en el núcleo capital y/o en los núcleos existentes o de nueva creación en los que se plantea el desarrollo urbanístico.

a) Hirigune historikoa berreskuratzea da lehentasunezko helburua. Ildo horretan, hirigune historikoan dauden eraikinak birgaitzera zuzendutako ekintzak sustatuko dira. Lurraldearen Zatiko Planak ekimen honen arrakasta muga dezaketen fatxadak babesteko arauak berrazter daitezen bultzatuko du.

5.– En el resto de los núcleos menores preexistentes, se permitirá un crecimiento, en sintonía con las DOT que tendrá como límite el 100% calculado sobre el número de viviendas actualmente existentes en el momento de la redacción de la revisión del planeamiento general o de su adaptación a este Plan Territorial Parcial.

b) Bizitegi-garapen berriak gaur egun programatuta dauden lurzoruen gainean sustatuko dira; alabaina, eskaintza hori zabaldu ahal izango da gaur egungo hirigunearen ondoan, ekialdean saihesbidearen egungo itxituran eta hirigunearen eta industria-eremuaren artean, dauden lurzoruen erreserbaren bitartez.

6.– Quedan al margen de todo lo señalado anteriormente, los núcleos que sean clasificados por el planeamiento general como suelo no urbanizable de núcleo rural, que se regirán por lo señalado en la Ley 5/1998 de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

c) Komunikazio-azpiegiturak hobetzea, hemen A-625 errepideari buruz egiten diren zehaztapenak batik bat, eta trenbide-zerbitzuak areagotzea ezinbesteko baldintzak dira Urduñarako proposatzen den estrategiak arrakasta izan dezan.

7.– Criterios, principios y normas a los que habrá de atenerse la ordenación urbanística en los núcleos menores sin desarrollo urbanístico:

30. artikulua.– Ekosistema minipolitarrak.

7.1.– Son aquellos núcleos, por lo general de trama unitaria, en los que la cuantificación de su posible crecimiento máximo es la indicada en el punto 5 de este artículo 43.

1.– Artziniega, Okondo eta Orozkoko udal-burutzak eta Araiako Menagarai-Beotegi, Murga eta Arespalditzako herriguneak erreferentziazko biztanleguneak dira eremu funtzionalaren landa-espazioak garatzeko eta lurraldea antolatzeko.

7.2.– En ellos la ordenación urbanística habrá de atenerse a los siguientes criterios, principios y normas:

2.– Gune horiek, Betiko Herriak, gaur egungo guneen ezaugarri morfologiko eta estrukturalekin integratutako lehen edo bigarren bizitegiko hazkundeen bitartez suspertuko dira funtzionalki. Suspertzeko estrategia hori bultzatzeko elementu gisa, funtsezko hiru ekintza-ildo ezartzen dira:

a) De carácter general.

a) Eremu funtzionala barruko eta kanpoko hirigune nagusiekiko errepideko konexioak hobetzea.

a.1.– El planeamiento tenderá a finalizar y consolidar las tramas urbanas preexistentes incompletas.

b) Telekomunikazio-zerbitzu aurreratuen erabilgarritasun-maila handiak lortzea, hirugarren sektoreko jarduera berriak eta telelanean diharduten biztanleak ezartzea ahalbidetuz.

a.2.– El planeamiento se dirigirá a crear y/o reforzar los espacios públicos, especialmente aquéllos que gozan de una mayor centralidad y/o representatividad.

c) Landa-esparruetara zuzendutako ingurumena hobetzeko eta turismoa bultzatzeko ekintzak biztanlegune horietan bisitarientzako zerbitzuak kontzentratzeko ekintzetan sostengatu behar dira.

a.3.– El planeamiento deberá adoptar estructuras y tipologías que no distorsionen la morfología del núcleo, respetando, sobre todo, el grano de la parcelación dominante.

3.– Horrenbestez, biztanle iraunkorrak etengabe gehitzean eta turismo-ostaturako establezimenduak sortzean oinarrituko da hazkundea. Bigarren bizitegia aukera interesgarritzat jotzen da, batez ere gune horietako azpiegiturak eta zerbitzuak hobetu ahala bere erabiltzaileak biztanle iraunkor bihurtzeko ahalmen handia duelako.

a.4.– La altura de la edificación se adaptará a la media existente en el entorno, a excepción de los requerimientos específicos que, en razón de su propia funcionalidad, puedan demandar algunos usos singulares, en todo caso, siempre compatibles con el nuevo desarrollo y las preexistencias.

Orozko&#9;135&#9;87&#9;48

b) Particulares del suelo urbanizable:

GUZTIRA&#9;1.825&#9;1.090&#9;735

b.1.– En el supuesto de que el crecimiento autorizado en el apartado 5 no pueda ser materializado en los terrenos vacantes del suelo urbano, el resto se ubicará en suelo urbanizable, siempre y cuando:

Etxebizitzen sustapen publikorako jardunak aplikatzekoak izango dira eta balio loteslea izango dute, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean berraztertzearen kaltetan izan gabe.

b.1.1.– Los terrenos no ocupen suelo que deba ser preservado por los valores a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. En caso contrario, mediante la demostración del interés público de la actuación que justifique su prioridad sobre otros intereses también públicos, se podrán clasificar como suelo urbanizable terrenos rústicos en los que no concurran alguna de las circunstancias previstas en el párrafo 1 del artículo citado.

33. artikulua.– Bizitegi-lurzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa eta bigarren bizitegia.

b.1.2.– Las actuaciones tengan autonomía técnica y financiera. A este respecto, el planeamiento general podrá delimitar, en cada núcleo, sectores discontinuos y, cumpliendo globalmente los estándares exigidos por la legislación urbanística, proponer dotaciones comunes a varios sectores.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen arabera, Lurraldearen Zatiko Planak udalerri bakoitzari dagokion bizitegi-lurzoruaren eskaintzaren kuantifikazioa ezartzen du. Kuantifikazio hori honako esanahi hau duen balio-tartea ezarriz egiten da:

b.1.3.– La capacidad de los servicios urbanos existentes o la potencialidad de las reservas disponibles permita resolver las demandas de los nuevos originada por la cuantía de los usos proyectados.

a) Plangintzako bizitegi-ahalmenerako gehienezko balioa: lurzoruaren gainkalifikazioaren ondorioz antolatu gabeko hiri-garapenak ez sortzeko udal-plangintzari ematen zaion balioa.

b.2.– La nueva estructura viaria permitirá soportar los nuevos desarrollos sin poner en crisis la funcionalidad del tejido urbano existente. En este sentido se deberá evitar la automática prolongación de la malla viaria, en especial en aquellos casos en que esta sea producto de la organización primigenia del asentamiento y responda a estructuras de escasa capacidad y marcado carácter rural.

b) Plangintzako bizitegi-ahalmenerako gutxieneko balioa: kalifikatutako lurzoru gutxiegi egotea saihesteko plangintzari ematen zaion balioa.

b.3.– En ese sentido, en principio, se organizarán los nuevos crecimientos apoyándolos sólo en la prolongación de alguna de las vías principales, o bien utilizando el recurso de una banda verde o dotacional como elemento de ruptura, y a la vez articulación, entre la malla preexistente y la nueva. No obstante, el planeamiento general podrá apartarse de este criterio si aporta otras soluciones que demuestren fehacientemente el respeto de la imagen y de la morfología del núcleo, y su correcta articulación con el mismo

1.– Lurraldearen Zatiko Planaren indarraldia luzea denez gero (16 urte), gehienezko eta gutxieneko balioen artean zabaltzen den tartea edo aukera udalerri bakoitzeko datu estatistikoen arabera aplikatuko da, plangintza berraztertzeko dokumentua idazten den unean.

b.4.– Se resolverán adecuadamente sus conexiones con los sistemas generales y con los espacios públicos que caracterizan el núcleo tradicional.

2.– Eremu funtzionaleko udalerrietako bizitegi-eskaintzaren kuantifikazioa:

b.5.– El planeamiento general señalará la red dotacional básica de este suelo al objeto de garantizar su coherencia con la existente. Por ello los espacios comunitarios deberán ocupar los lugares más relevantes de la trama urbana.

Gehienezko eta gutxieneko balioak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen irizpideak abiapuntutzat hartuta eta Lurraldearen Zatiko Planak egokituta lortuko dira, honela:

b.6.– Tanto el planeamiento general como el de desarrollo evitarán las dotaciones marginales o residuales sea por su localización, su dimensión o su forma.

– Plangintzaren bizitegi-ahalmena, osagaien baturaren arabera lortua:

b.7.– El trazado de los límites de los sectores se efectuará atendiendo a criterios urbanísticos; nunca se determinará con el propósito de ajustarlo a límites del término municipal o a lindes de propiedad, salvo que el planeamiento acredite que dicho trazado obedece a fines concretos y acordes con la potestad pública de planeamiento y el futuro bienestar de la población.

(1) Lurralde-ereduaren inplikazioak (C1 osagaia): etxebizitza-kopurua, berez espero zitekeena baino handiagoa, Lurraldearen Zatiko Planak udalerri batzuei selektiboki esleitzen diena ereduaren arabera. Lurralde-ereduaren arabera, ondokoak hartuko dira udalerri bereizitzat eta jasotzen den tamainan:

8.– Criterios, principios y normas a los que habrá de atenerse la ordenación urbanística en los nuevos núcleos residenciales aislados de escasa entidad.

Udalerria&#9;Gehienezko balioa&#9;Gutxieneko balioa

8.1.– El objetivo de estos criterios es reforzar la peculiaridad del sistema de asentamientos dominante. La reconocida calidad del sistema de asentamientos aconseja que se regule la posibilidad de generar nuevos espacios residenciales conformados como núcleos de población aislados, insertos en el paisaje natural-agrario. Sin duda, el sistema de asentamientos primigenio respondía a dos condicionantes clave: la topografía y la relación de equilibrio entre los núcleos urbanos y las tierras productivas que los sustentaban. A pesar de que en la actualidad los nuevos núcleos podrían o no tener ya una relación directa con las áreas de cultivo, la intención de mantener el paisaje agrario y el particular equilibrio de este hábitat (llenos/vacíos; integración urbano/rural), permitiría «copiar» de pueblos existentes su entidad y relación con el entorno.

Amurrio&#9;500 etxebizitza&#9;250 etxebizitza

8.2.– Dado el carácter excepcional que deberán tener estas intervenciones la capacidad residencial máxima del conjunto de todas ellas, con un mínimo de 25 viviendas por núcleo, no podrá exceder un 10% de la máxima prevista en cada municipio durante el período de vigencia del planeamiento general.

Urduña&#9;250 etxebizitza&#9;125 etxebizitza

8.3.– La creación de este tipo de núcleos sólo podrá efectuarse mediante un análisis global del municipio, y de la definición de las estrategias municipales a través de la adaptación del planeamiento general al PTP o de su revisión. Solamente podrán desarrollarse cuando los objetivos perseguidos por la política urbanística municipal no puedan ser logrados mediante crecimientos anexos a los núcleos existentes y además se den las dos condiciones siguientes:

Plangintza berraztertzeko prozesuan, adierazitako balioak Lurraldearen Zatiko Planaren indarraldirako planteatzen direnez gero (16 urte), kopuruaren %75 baino ez da erabiliko.

a.1.– Se sitúen sobre suelos de baja productividad agrícola o ganadera y/o carentes de cualquier valor de los señalados en el artículo 9 de la Ley 6/1998. A estos efectos, deberán coordinarse con el PTS Agroforestal.

(2) Hazkunde demografikoa (C2 osagaia): etxebizitza-premia, udalerrian identifikatutako joera demografikoaren estrapolazioan oinarrituta kalkulatua, azken hamarkadako (edo aztergai dugun kasurako adierazgarriagotzat jo litekeen beste denboraldi batekoa) Urteko Hazkunde Tasaren (UHT) arabera.

a.2.– La capacidad de los servicios urbanos existentes o la potencialidad de las reservas disponibles permita resolver las demandas de los nuevos originada por la cuantía de los usos proyectados.

Urduña&#9;1

8.4.– Cada actuación deberá garantizar y resolver a su costa los sistemas generales necesarios para el desarrollo de las previsiones sobre población y desarrollo derivados de cada crecimiento o asentamiento, así como la conexión con el resto de sistemas generales del municipio.

Orozko&#9;2

8.5.– La localización de este tipo de asentamiento queda condicionada al cumplimiento dos cuestiones básicas:

(6) Osagai horiek araudi honen 2. eranskinean bildutako bizitegi-lurzoruaren eskaintza kuantifikatzeko kalkulu-orrian aplikatuko dira. Kalkulu-orri hau jasota dago araudi honen bukaeran batera doan artikulu honi dagokion eranskinean.

a.1.– Situarse sobre viarios de rango local, fueran existentes o propuestos.

3.– Planteatutako ahalmena hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, programatuan edo sektorizatuan, kokatuko da. Gehienezko balioaren gainetik, bizitegi-ahalmen gehigarria lurzoru urbanizagarri programatu edo sektorizatu gabean kokatuko da.

a.2.– Mantener una distancia mínima de 500 metros a cualquier otro núcleo urbano, sea cual fuere su entidad, garantizando el mantenimiento de la actividad agroganadera del entorno de implantación, determinante en el carácter del hábitat.

4.– Kalkuluaren emaitzazko bizitegi-ahalmena gune nagusian eta/edo hirigintza-garapena planteatzen den lehendik dauden guneetan edo gune sortu berrietan kokatuko da.

8.6.– Cada núcleo tendrá unas dimensiones similares a la de los actuales asentamientos, no pudiendo ser inferior a 25 viviendas ni superior a 50. Su densidad se situará entre 15 viv/ha y 30 viv/ha. La actuación unitaria urbanística irá vinculada a un desarrollo pormenorizado muy ligado al proyecto arquitectónico.

5.– Lehendik zeuden gainerako gune txikietan, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideekin bat datorren hazkundea onartuko da, mugatzat %100 izango duena, plangintza orokorraren berrikuspena idazterakoan edo Lurraldearen Zatiko Plan honetara egokitzerakoan dagoen etxebizitza-kopuruaren gainean kalkulatua.

8.7.– El trazado de los límites de los núcleos se efectuará atendiendo a criterios urbanísticos; nunca se determinará con el propósito de ajustarlo a límites del término municipal o a lindes de propiedad, salvo que el planeamiento acredite que dicho trazado obedece a fines concretos y acordes con la potestad pública de planeamiento y el futuro bienestar de la población.

6.– Aurretik adierazitako guzti horretatik kanpo daude plangintza orokorrak landaguneko lurzoru urbanizaezin gisa sailkatzen dituen guneak, lurraren araubide eta hiri antolaketaren arloko presako neurriak zehazteari buruzko maiatzaren 6ko 5/1998 Legean adierazitakoari jarraituko baitiote.

8.8.– El espacio residencial se organizará en torno a un espacio comunitario que fuera el corazón del núcleo, más allá del destino específico que pudiera adjudicársele. Plaza, comercio, biblioteca, frontón... deberá representar el lugar de encuentro de los residentes y sus vecinos de otros pueblos.

7.– Hirigintza-garapenik gabeko gune txikietan hirigintza-antolamenduak kontuan hartu beharko dituen irizpideak, printzipioak eta arauak:

8.9.– El planeamiento general evitará las dotaciones marginales o residuales sea por su localización o su dimensión o su forma.

7.1.– Orokorrean bilbe unitarioa duten guneak dira, eta 43. artikulu honen 5. puntuan adierazitakoa da beren gehienezko hazkundearen kuantifikazioa.

8.10.– Las tipologías edificatorias responderán preferentemente a viviendas uni o bifamiliares, aisladas o pareadas compactas, e, incluso, edificios compactos plurifamiliares de 3 o 4 viviendas.

7.2.– Hirigintza-antolamenduak honako irizpide, printzipio eta arau hauek hartu beharko ditu kontuan:

8.11.– Los nuevos asentamientos podrán acoger otras actividades compatibles con la residencia, sobre todo industria limpia o terciario, evitando distorsionar por la implantación de estos usos la morfología del conjunto.

a) Orokorrak.

8.12.– Sería conveniente que las construcciones tendieran a componer la línea edificada, aunque fuera con cierta discontinuidad, posicionando la edificación al frente de las parcelas.

a.1.– Lehendik dauden osatu gabeko hiri-bilbeak bukatu eta finkatzeko joera izango du plangintzak.

8.13.– Las reservas dotacionales que les correspondan no tendrán que situarse, necesariamente, dentro del núcleo, pudiendo aceptarse, de entrada, que las cesiones de suelo se produzcan con discontinuidad a los tejidos urbanos de nueva creación, agregándose a otras cercanas. Como recomendación se considera adecuado optar porque tales cesiones se concentren en torno a uno de los núcleos urbanos tradicionales del entorno próximo, como medida activa de protección hacia los mismos, reconociendo implícitamente su valor simbólico-patrimonial.

a.2.– Plangintza espazio publikoak sortzera eta/edo indartzera zuzenduko da, bereziki zentraltasun eta/edo adierazgarritasun handiagoa duten horiek.

<FONT FACE=",Times New Roman" TÍTULO SEGUNDO

VINCULACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL

a.3.– Plangintzak gunearen morfologia aldaraziko ez duten egiturak eta tipologiak hartu beharko ditu, lursail-banaketa errespetatuz batik bat.

Artículo 34.– Vinculación a la acción ejecutora de los organismos sectoriales.

a.4.– Eraikuntzen altuera ingurunean dagoen neurrira egokituko da, funtzionaltasunaren arabera erabilera berezi batzuek egin ahal izango dituzten berariazko eskakizunen kasuan izan ezik, betiere garapen berriarekin eta aurretik daudenekin bateragarriak izanik.

Los órganos autonómicos, forales y administraciones con competencias sectoriales acomodarán sus Planes y Programas a lo previsto en el Plan Territorial Parcial, sometiéndose en su caso al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 22 de julio.

b) Lurzoru urbanizagarriko bereziak.

Artículo 35.– Vinculación a la Ordenación Urbanística.

b.1.– 5. atalean baimendutako hazkundea lurzoru urbanizagarriaren lursail hutsetan gauzatu ezin bada, gainerakoa lurzoru urbanizagarrian kokatuko da, betiere:

Las administraciones urbanísticas competentes incoarán los procedimientos de modificación puntual o revisión de su planeamiento que sean precisos para incorporar las determinaciones vinculantes del Plan Territorial Parcial, sometiéndose en su caso al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 22 de julio.

b.1.1.– Lurrak ez badaude Lurzoruaren Erregimenari eta Balorazioei buruzko 6/1998 Legearen 9. artikuluak aipatzen dituen balioengatik zaindu beharrekoa den lurzoruan. Bestela, beste interes publiko batzuen gaineko lehentasuna justifikatzen duen jardunaren interes publikoa frogatuz, aipatutako artikuluaren 1. paragrafoan aurreikusitako zirkunstantziak biltzen ez dituzten landa-lurrak lurzoru urbanizagarri gisa sailkatu ahal izango dira.

Artículo 36.– Ordenación general.

b.1.2.– Jardunek autonomia teknikoa eta finantzarioa badute. Horri dagokionez, plangintza orokorrak sektore etenak mugatu ahal izango ditu gune bakoitzean eta, hirigintza arloko legeriak eskatutako estandar guztiak betez, hainbat sektoreri zuzkidura komunak proposatu ahal izango dizkie.

El planeamiento general deberá desarrollar en cada municipio las determinaciones establecidas en el presente Plan territorial Parcial y que configuran el modelo territorial proyectado. Para ello recogerá las propuestas viarias y ferroviarias vertebradoras del territorio, el dimensionamiento preciso de la oferta de suelo para vivienda y actividades económicas y las dotaciones establecidas con este rango en materia de equipamientos, espacios libres y otras infraestructuras, sin perjuicio de la definición complementaria de todas las propuestas que corresponde a dicho nivel de planeamiento.

b.1.3.– Orain dauden hiri-zerbitzuen ahalmenak edo erabil daitezkeen erreserben potentzialtasunak proiektatutako erabileren kopuruak sorrarazitako eskariei erantzutea ahalbidetzen badu.

Artículo 37.– Condiciones especiales para la ordenación de nuevos desarrollos.

b.2.– Bide-egitura berriak hazkunde berriak orain dagoen hiri-ehunaren funtzionaltasunaren kaltetan izan gabe ahalbidetuko du garapen berriak oinarritzea. Ildo horretan, bide-sarearen luzapen automatikoa saihestu beharko da, bereziki kokagunearen jatorrizko antolamenduaren emaitza den eta ahalmen urria eta landa-izaera nabarmena duten egiturei erantzuten dien kasuan.

La definición gráfica de las Áreas Preferentes de los nuevos desarrollos Residenciales del plano n.º 4, así como el señalamiento de las densidades constituyen sugerencias para el planeamiento municipal.

b.3.– Zentzu horretan, hasiera batean, hazkunde berriak bide nagusietako batzuen luzapenean bakarrik oinarrituz antolatuko dira, edota eten-elementu gisa eta era berean lehendik dagoen sarearen eta berriaren arteko egituraketa-elementu gisa zerrenda berde bat edo zuzkidura-zerrenda bat erabiliz. Hala eta guztiz ere, plangintza orokorrak irizpide honetatik aldentzeko aukera izango du gunearen irudia eta morfologia errespetatzen dituela eta gunearekiko behar bezala egituratzen dela ziurtatzen badu.

El planeamiento general municipal podrá delimitar zonas globales exteriores a las Áreas Preferentes con destino a nuevos asentamientos de actividades económicas y residenciales no consideradas en el citado plano 4 en las zonas de interés forestal, agroganadera y campiña y/o pastizales montanos definidas en el plano 1 de este Plan. Dicha posibilidad se limita exclusivamente a la previsión de crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes, y directa e inmediatamente relacionados con aquéllos y resultará precisa la adecuada y suficiente justificación de su conveniencia y oportunidad.

b.4.– Sistema orokorrekiko eta gune tradizionalaren bereizgarri diren espazio publikoekiko konexioak behar bezala ebatziko dira.

Artículo 38.– Condiciones generales de edificación aislada en el Área Funcional.

b.5.– Plangintza orokorrak lurzoru horretako zuzkiduren oinarrizko sarea adieraziko du, orain dagoenarekiko koherentzia bermatzearren. Horregatik, espazio komunitarioek hiri-bilbearen leku nabarmenenak okupatu beharko dituzte.

En el suelo no urbanizable tan solo se permitirán las nuevas edificaciones destinadas a vivienda en las que se demuestre fehacientemente su vinculación a la explotación de los recursos agropecuarios.

b.6.– Plangintza orokorrak nahiz garapenaren plangintzak hornikuntza marjinalak edo hondakin-hornikuntzak saihestuko dituzte, beren kokapena, dimentsioa edo forma dela-eta.

Margen derecha&#9;3+575&#9;3+750&#9;25&#9;

b.7.– Sektoreetako mugen trazadura hirigintzako irizpideak kontuan hartuta egingo da; inoiz ez da udalerriaren mugetara edo jabegoen mugetara egokitzeko asmoarekin zehaztuko, plangintzak trazadura hori helburu zehatzetarako eta plangintzaren ahalmen publikoarekin eta biztanleriaren etorkizuneko ongizatearekin bat datozen helburuetarako egin dela ziurtatzen ez badu behintzat.

Margen izquierda&#9;3+700&#9;3+800&#9;10&#9;

8.– Garrantzi txikiko bizitegigune berri bakartuetan hirigintza-antolamenduak kontuan hartu beharko dituen irizpideak, printzipioak eta arauak.

Margen derecha&#9;3+950&#9;4+000&#9;50&#9;

8.1.– Irizpide hauek kokaguneen sistema nagusiaren berezitasuna indartzea dute helburu. Kokaguneen sistemaren kalitate nabarmenak herrigune bakartu gisa eratutako bizitegi-espazioak sortzeko aukera arautzea gomendatzen du, natura- eta nekazaritza-paisaian txertatuta. Zalantzarik gabe, jatorrizko kokaguneen sistemak funtsezko bi baldintzei erantzuten zien: topografia eta hiriguneen eta haien euskarri ziren lur produktiboen arteko oreka-harremana. Nahiz eta gaur egun gune berriek jadanik laborantzako eremuekin zuzeneko harremana izan lezaketen ala ez, nekazaritzako paisaia eta habitat horretako oreka berezia (beteak/hutsak; hiri/landa integrazioa) mantentzeko asmoak lehendik dauden herrietatik beren entitatea eta ingurunearekin duten harremana «kopiatzea» ahalbidetuko luke.

Margen derecha&#9;4+000&#9;4+225&#9;10&#9;

8.2.– Esku-hartze horien ohiz kanpoko izaera kontuan izanik, horien guztien gehienezko bizitegi-ahalmenak, gune bakoitzeko gutxienez 25 etxebizitzarekin, ezingo du gainditu plangintza orokorraren indarraldian zehar udalerri bakoitzean aurreikusiko den gehienezkoaren %10.

Margen derecha&#9;4+375&#9;4+400&#9;50&#9;

8.3.– Halako guneen sorkuntza udalerriaren azterketa orokorra egin ondoren bakarrik burutu ahal izango da, baita udal-estrategien definizioaren bidez ere plangintza orokorra Lurraldearen Zatiko Planera egokituz edo berau berrikusiz. Udalaren hirigintza-politikaren helburuak gaur egun dauden guneei erantsitako hazkundeen bitartez lortu ezin direnean eta, gainera, honako bi baldintza hauek biltzen direnean bakarrik garatu ahal izango dira:

Margen derecha&#9;4+375&#9;5+450&#9;10&#9;

a.1.– Nekazaritza edo abeltzaintzako produktibitate txikiko lurzoruetan eta/edo 6/1998 Legearen 9. artikuluan adierazitako balioak ez dituztenetan kokatzen direnean. Ondorio horietarako, Nekazaritza eta Basozaintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planarekin koordinatu beharko dira.

Margen izquierda&#9;4+600&#9;4+950&#9;10&#9;

a.2.– Orain dauden hiri-zerbitzuen ahalmenak edo erabil daitezkeen erreserben potentzialtasunak proiektatutako erabileren kopuruak sorrarazitako eskariei erantzutea ahalbidetzen badu.

Margen izquierda&#9;5+025&#9;5+400&#9;10&#9;

8.4.– Jardun bakoitzak bere kontura bermatu eta konpondu beharko ditu hazkunde edo kokagune bakoitzetik sortutako biztanleriari eta garapenari buruzko aurreikuspenak garatzeko behar diren sistema orokorrak, baita udalerriko gainerako sistema orokorrekiko konexioa ere.

Margen derecha&#9;5+075&#9;5+125&#9;25&#9;

8.5.– Halako kokagune-motaren ezarpenak oinarrizko bi gai betetzea izango du baldintzatzat:

Margen derecha&#9;5+925&#9;6+025&#9;10&#9;

a.1.– Toki-mailako bideen gainean kokatzea, lehendik daudenak edo proposatutakoak izan arren.

Margen derecha&#9;6+025&#9;6+150&#9;10&#9;

a.2.– Beste edozein hirigunetatik gutxienez 500 metrora egotea, bere entitatea edozein izanik ere, ezartzen deneko ingurunearen nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera iraunarazten dela bermatuz, habitat horren izaerari dagokionez erabakigarria izanik.

Margen derecha&#9;6+350&#9;6+550&#9;10&#9;

8.6.– Gune bakoitzak egungo kokaguneen antzeko neurriak izango ditu, eta ezingo du 25 etxebizitza baino txikiagoa eta 50 etxebizitza baino handiagoa izan. Dentsitatea 15 etx./ha eta 30 etx./ha artekoa izango da. Hirigintzako jarduera unitarioa proiektu arkitektonikoarekin lotura estua izango duen garapen xehatu bati lotuta egongo da.

Margen derecha&#9;6+550&#9;6+825&#9;10&#9;

8.7.– Guneetako mugen trazadura hirigintzako irizpideak kontuan hartuta egingo da; inoiz ez da udalerriaren mugetara edo jabegoen mugetara egokitzeko asmoarekin zehaztuko, plangintzak trazadura hori helburu zehatzetarako eta plangintzaren ahalmen publikoarekin eta biztanleriaren etorkizuneko ongizatearekin bat datozen helburuetarako egin dela ziurtatzen ez badu behintzat.

Margen izquierda&#9;6+650&#9;6+950&#9;10&#9;

8.8.– Bizitegi-espazioa gunearen muin gisako espazio komunitario baten inguruan antolatuko da, esleitu ahal izango zaion berariazko xedetik harantz. Plazak, dendek, liburutegiak, frontoiak... biztanleen eta beste herri batzuetako bizilagunen arteko topalekua adierazi behar dute.

Margen derecha&#9;6+825&#9;6+925&#9;50&#9;

8.9.– Plangintza orokorrak zuzkidura marjinalak edo hondar-zuzkidurak saihestuko ditu, beren kokapena, dimentsioa edo forma dela-eta.

Margen derecha&#9;7+000&#9;7+200&#9;10&#9;

8.10.– Eraikinen tipologiek familia bakarreko edo bi familiako etxebizitza bakartu edo parekatu trinko gisakoak izan behar dute, baita 3 edo 4 etxebizitzako familia anitzeko eraikin trinko gisakoak ere.

Margen izquierda&#9;7+000&#9;7+425&#9;10&#9;

8.11.– Kokagune berriek bizitegiarekin bateragarriak diren bestelako jarduera batzuk hartu ahal izango dituzte, batik bat industria garbia edo tertziarioa, erabilera horien ezarpenak multzoaren morfologia aldaraztea saihestuz.

Margen derecha&#9;7+200&#9;7+275&#9;25&#9;

8.12.– Komenigarria izango litzateke eraikinek eraikuntza-lerroa osatzeko joera izatea, nolabaiteko jarraitutasun-eza antzemanda ere, eta betiere eraikinak lursailen parean kokatuz.

Margen derecha&#9;7+275&#9;7+525&#9;10&#9;

8.13.– Dagozkien zuzkidura-erreserbak ez dira nahitaez gunearen barruan kokatu behar; izan ere, hasteko lurzoru-lagapenak hiri-ehun sortu berriekiko etenak izatea onar daiteke, hurbileko beste batzuetara eransteko aukerarekin. Gomendio gisa, egokitzat jotzen da lagapen horiek hurbileko inguruko hirigune tradizionaletako batean kontzentratzea, hirigune horien babes-neurri aktibo gisa, inplizituki beren balio sinbolikoa eta ondareari lotutakoa aintzatetsiz.

Margen derecha&#9;7+575&#9;7+750&#9;25&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" <P ALIGN="CENTER">

Margen derecha&#9;7+975&#9;8+525&#9;10&#9;

BIGARREN TITULUA

Margen izquierda&#9;8+125&#9;8+525&#9;10&#9;

LURRALDEAREN ZATIKO PLANAREN LOTURA

Margen derecha&#9;8+775&#9;8+825&#9;10&#9;

34. artikulua.– Arloko organismoen ekintza betearazlearekiko lotura.

Margen izquierda&#9;8+800&#9;9+000&#9;10&#9;

Foru-organoek, autonomia-erkidegokoek eta arloko eskumenak dituzten administrazioek beren planak eta programak Lurraldearen Zatikako Planean aurreikusitakora egokituko dituzte, eta, dagokionean Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedurapean jarriko dira, uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak dioen arabera.

Margen izquierda&#9;8+950&#9;9+100&#9;100&#9;

35. artikulua.– Hirigintza-antolamenduarekiko lotura.

Margen derecha&#9;9+075&#9;9+325&#9;10&#9;

Hirigintzako administrazio eskudunek aldaketa puntualak egiteko edo beren plangintza aztertzeko prozedurei hasiera emango diete, Lurraldearen Zatikako Planaren zehaztapen lotesleak gehitzeko beharrezkoak izango diren prozedurei, hain zuzen ere, eta, dagokionean Ingurumenaren gaineko eraginaren baterako ebaluazio-prozedurapean jarriko dira, uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak dioen arabera.

Margen izquierda&#9;9+375&#9;9+425&#9;10&#9;

36. artikulua.– Antolamendu orokorra.

Margen derecha&#9;9+375&#9;9+425&#9;10&#9;

Plangintza orokorrak udalerri bakoitzean garatu beharko ditu Lurraldearen Zatiko Plan honetan ezartzen diren zehaztapenak, proiektatutako lurralde-eredua konfiguratzen dutenak. Horretarako, lurraldea egituratzen duten errepide-proposamenak eta trenbide-proposamenak bilduko ditu, eta etxebizitzarako eta jarduera ekonomikoetarako lurzoru-eskaintzaren dimentsionamendu zehatza jasoko du, baita ekipamenduen, espazio libreen eta beste azpiegitura batzuen arloan lerrun horrekin ezarritako zuzkidurak ere. Eta hori guztia, plangintza-maila horri dagozkion proposamen guztien definizio osagarriaren kalterik gabe egingo du.

Margen izquierda&#9;9+625&#9;9+725&#9;10&#9;

37. artikulua.– Garapen berriak antolatzeko baldintza bereziak.

Margen derecha&#9;9+675&#9;10+000&#9;25&#9;

4. planoko bizitegi-garapen berrien lehentasunezko eremuen definizio grafikoa eta dentsitateen adierazpena udal-plangintzarako iradokizunak dira.

Río Arnauri

Udal-plangintza orokorrak 4. plano horretan aintzat hartzen ez diren jarduera ekonomikoetarako eta bizitegirako kokagune berrietara zuzendutako lehentasunezko eremuez kanpoko zona globalak mugatu ahal izango ditu plan honen 1. planoan definitutako baso-intereseko eremuetan, nekazaritza eta abeltzaintzako intereseko eremuetan, landazabalean eta/edo mendi-larreetan. Dena den, lehendik dauden guneetan oinarritzen diren eta horiekin zuzenean lotzen diren hirigintza-hazkundeen aurreikuspenera mugatuko da aukera hori, eta behar-beharrezkoa izango da bere komenigarritasuna eta egokitasuna behar bezala eta egoki justifikatzea.

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

38. artikulua.– Eremu funtzionaleko eraikuntza bakarturako baldintza orokorrak.

Margen derecha&#9;0+000&#9;0+700&#9;10&#9;

Lurzoru urbanizaezinean nekazaritza eta abeltzaintzako baliabideak ustiatzera lotuta daudela frogatzen duten etxebizitza bakartuak eraikitzea baino ez da baimenduko.

Margen izquierda&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

10. ARTIKULUAREN ERANSKINA

Margen derecha&#9;0+700&#9;1+575&#9;10&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" BALDINTZA BEREZIAK DITUZTEN IBAI EREMUAK

Margen izquierda&#9;0+700&#9;1+675&#9;10&#9;

A) Ongi kontserbatutako landaredia:

Margen derecha&#9;1+950&#9;2+000&#9;10&#9;

Nerbioi ibaia

Margen derecha&#9;2+050&#9;2+175&#9;10&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" &#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9;Oharrak

Margen izquierda&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Ezkerraldea&#9;43+350&#9;43+600&#9;25&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Eskuinaldea&#9;46+350&#9;46+625&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;2+525&#9;2+725&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;50+575&#9;50+675&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;2+750&#9;3+000&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;52+200&#9;52+875&#9;25&#9;

Margen izquierda&#9;2+750&#9;2+800&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;52+950&#9;53+075&#9;25&#9;

Margen izquierda&#9;2+825&#9;3+000&#9;25&#9;

Eskuinaldea&#9;53+300&#9;53+450&#9;15&#9;

Río Herrerías

Eskuinaldea&#9;53+975&#9;54+125&#9;10&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Eskuinaldea&#9;54+175&#9;55+325&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;10+750&#9;10+850&#9;50&#9;

Eskuinaldea&#9;55+325&#9;56+150&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;11+100&#9;11+500&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;56+150&#9;56+175&#9;25&#9;

Margen izquierda&#9;11+500&#9;11+650&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;56+200&#9;56+225&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;12+250&#9;12+450&#9;50&#9;

Eskuinaldea&#9;57+000&#9;57+100&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;12+600&#9;12+750&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;57+800&#9;57+925&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;13+200&#9;14+100&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;58+325&#9;58+375&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;13+250&#9;13+350&#9;40&#9;

Eskuinaldea&#9;62+825&#9;62+925&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;14+100&#9;14+250&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;63+750&#9;63+775&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;14+250&#9;15+500&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;64+100&#9;65+050&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;15+000&#9;15+075&#9;40&#9;

Ezkerraldea&#9;64+100&#9;67+050&#9;100&#9;

Margen izquierda&#9;15+200&#9;15+300&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;65+100&#9;65+225&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;15+625&#9;16+000&#9;50&#9;

Eskuinaldea&#9;65+325&#9;65+875&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;15+675&#9;16+000&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;65+900&#9;66+000&#9;25&#9;

Río Izalde

Eskuinaldea&#9;66+250&#9;66+300&#9;25&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Altube ibaia

Margen derecha&#9;1+500&#9;1+600&#9;10&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Margen izquierda&#9;1+650&#9;1+750&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;0+500&#9;0+500&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;3+600&#9;4+000&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;0+600&#9;0+625&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;3+700&#9;3+900&#9;40&#9;

Eskuinaldea&#9;1+000&#9;1+175&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;4+075&#9;5+700&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;1+025&#9;1+150&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;4+250&#9;4+700&#9;25&#9;

Eskuinaldea&#9;1+275&#9;1+425&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;4+950&#9;5+100&#9;40&#9;

Ezkerraldea&#9;1+350&#9;1+400&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;6+500&#9;6+950&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;1+700&#9;2+500&#9;25&#9;

Margen izquierda&#9;6+625&#9;6+700&#9;40&#9;

Ezkerraldea&#9;1+725&#9;2+875&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;6+700&#9;7+050&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;3+250&#9;3+275&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;7+050&#9;8+100&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;3+550&#9;3+950&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;7+100&#9;8+250&#9;10&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Margen izquierda&#9;8+100&#9;8+450&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;3+575&#9;3+750&#9;25&#9;

Margen izquierda&#9;8+550&#9;8+700&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;3+700&#9;3+800&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;8+700&#9;9+000&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;3+950&#9;4+000&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;8+800&#9;9+100&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;4+000&#9;4+225&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;9+250&#9;9+300&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;4+375&#9;4+400&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;9+600&#9;9+800&#9;30&#9;

Eskuinaldea&#9;4+375&#9;5+450&#9;10&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Ezkerraldea&#9;4+600&#9;4+950&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;10+250&#9;10+350&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;5+025&#9;5+400&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;10+850&#9;10+950&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;5+075&#9;5+125&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;11+100&#9;11+350&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;5+925&#9;6+025&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;11+350&#9;11+600&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;6+025&#9;6+150&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;11+450&#9;11+900&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;6+350&#9;6+550&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;11+700&#9;12+000&#9;40&#9;

Eskuinaldea&#9;6+550&#9;6+825&#9;10&#9;

B) Riesgos:

Ezkerraldea&#9;6+650&#9;6+950&#9;10&#9;

Río Nervión

Eskuinaldea&#9;6+825&#9;6+925&#9;50&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Eskuinaldea&#9;7+000&#9;7+200&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;64+100&#9;65+050&#9;100&#9;Inestabilidad de laderas

Ezkerraldea&#9;7+000&#9;7+425&#9;10&#9;

Margen derecha-&#9;&#9;&#9;&#9;

Eskuinaldea&#9;7+200&#9;7+275&#9;25&#9;

Margen izquierda&#9;64+275&#9;67+050&#9;100&#9; Vulnerabilidad alta o muy alta

Eskuinaldea&#9;7+275&#9;7+525&#9;10&#9;

Río Altube

Eskuinaldea&#9;7+575&#9;7+750&#9;25&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Eskuinaldea&#9;7+975&#9;8+525&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;7+525&#9;7+575&#9;25&#9;Inestabilidad de laderas

Ezkerraldea&#9;8+125&#9;8+525&#9;10&#9;

Río Izalde

Eskuinaldea&#9;8+775&#9;8+825&#9;10&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Ezkerraldea&#9;8+800&#9;9+000&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;11+100&#9;12+000&#9;100&#9; Deslizamientos de ladera

Ezkerraldea&#9;8+950&#9;9+100&#9;100&#9;

Margen derecha&#9;11+200&#9;12+000&#9;100&#9;Deslizamientos de ladera

Eskuinaldea&#9;9+075&#9;9+325&#9;10&#9;

C) Regeneración:

Ezkerraldea&#9;9+375&#9;9+425&#9;10&#9;

Río Nervión

Eskuinaldea&#9;9+375&#9;9+425&#9;10&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Ezkerraldea&#9;9+625&#9;9+725&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;44+250&#9;45+000&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;9+675&#9;10+00&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;49+725&#9;50+500&#9;10&#9;

Arnauri ibaia

Margen izquierda&#9;49+725&#9;55+000&#9;10&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Margen derecha&#9;50+675&#9;52+200&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;0+000&#9;0+700&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;53+075&#9;53+975&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Margen derecha&#9;55+600&#9;56+025&#9;15&#9;Terraplén anejo al río y correspon&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;diente a gran explanación

Eskuinaldea&#9;0+700&#9;1+575&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;56+300&#9;56+925&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;0+700&#9;1+675&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Eskuinaldea&#9;1+950&#9;2+000&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;57+475&#9;57+800&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;2+050&#9;2+175&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;57+925&#9;58+000&#9;50&#9;Escombrera

Ezkerraldea&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Margen derecha&#9;58+000&#9;58+325&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;2+525&#9;2+725&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;58+375&#9;59+575&#9;10&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Margen derecha&#9;59+925&#9;60+025&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;2+750&#9;3+000&#9;10&#9;

&#9;Pk. inicial&#9;Pk. final&#9;Ancho&#9;&#9; Observaciones

Ezkerraldea&#9;2+750&#9;2+800&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;60+350&#9;60+450&#9;25&#9;Escombrera

Ezkerraldea&#9;2+825&#9;3+000&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;60+600&#9;60+675&#9;10&#9;

Herrerias ibaia

Margen izquierda&#9;60+750&#9;61+350&#9;10&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Margen derecha&#9;60+825&#9;61+650&#9;10&#9;Área recreativa

Eskuinaldea&#9;10+750&#9;10+850&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;62+375&#9;62+925&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;11+100&#9;11+500&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;62+925&#9;63+000&#9;50&#9;Escombrera

Ezkerraldea&#9;11+500&#9;11+650&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;63+000&#9;63+750&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;12+250&#9;12+450&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;63+175&#9;63+475&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;12+600&#9;12+750&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;63+900&#9;64+100&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;13+200&#9;14+100&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;65+325&#9;65+625&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;13+250&#9;13+350&#9;40&#9;

Margen izquierda&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Eskuinaldea&#9;14+100&#9;14+250&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;66+000&#9;66+250&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;14+250&#9;15+500&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;67+300&#9;70+000&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;15+000&#9;15+075&#9;40&#9;

Margen izquierda&#9;67+000&#9;70+000&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;15+200&#9;15+300&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;2+900&#9;3+150&#9;50&#9;Robledal bosque mixto

Eskuinaldea&#9;15+625&#9;16+000&#9;50&#9;

Margen derecha&#9;3+650&#9;3+950&#9;10&#9;Robledal bosque mixto

Eskuinaldea&#9;15+675&#9;16+000&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;4+700&#9;4+800&#9;10&#9;Aliseda cantábrica

Izalde ibaia

Margen izquierda&#9;5+000&#9;6+000&#9;10&#9;Aliseda cantábrica

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Margen derecha&#9;5+850&#9;6+100&#9;10&#9;Aliseda cantábrica

Eskuinaldea&#9;1+500&#9;1+600&#9;10&#9;

Margen izquierda&#9;6+350&#9;6+625&#9;40&#9;Robledal bosque mixto

Ezkerraldea&#9;1+650&#9;1+750&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;6+400&#9;6+700&#9;10&#9;Aliseda cantábrica

Ezkerraldea&#9;3+600&#9;4+000&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;6+800&#9;6+950&#9;90&#9;Escombrera

Ezkerraldea&#9;3+700&#9;3+900&#9;40&#9;

Margen izquierda&#9;7+000&#9;7+100&#9;40&#9;Escombrera

Eskuinaldea&#9;4+075&#9;5+700&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;8+250&#9;8+300&#9;10&#9;Robledal bosque mixto

Ezkerraldea&#9;4+250&#9;4+700&#9;25&#9;

Margen derecha&#9;9+000&#9;9+100&#9;10&#9;Robledal bosque mixto

Eskuinaldea&#9;4+950&#9;5+100&#9;40&#9;

Margen derecha&#9;9+200&#9;9+600&#9;10&#9;Robledal bosque mixto

Ezkerraldea&#9;6+500&#9;6+950&#9;10&#9;

Margen derecha&#9;9+800&#9;9+900&#9;10&#9;Robledal bosque mixto

Ezkerraldea&#9;6+625&#9;6+700&#9;40&#9;

Margen derecha&#9;10+050&#9;10+250&#9;10&#9;Aliseda cantábrica

Eskuinaldea&#9;6+700&#9;7+050&#9;10&#9;

33. ARTIKULUAREN ERANSKINA / ANEXO DEL ARTÍCULO 33

Ezkerraldea&#9;7+050&#9;8+100&#9;10&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" BIZITEGI LURZORUAREN ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL

Eskuinaldea&#9;7+100&#9;8+250&#9;10&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman" CUANTIFICACION DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL

Ezkerraldea&#9;8+100&#9;8+450&#9;10&#9;

EGOITZA-LURZORUAREN ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA

Ezkerraldea&#9;8+550&#9;8+700&#9;10&#9;

&#9;&#9;&#9;&#9;LEYENDA / ESANAHIA

Eskuinaldea&#9;8+700&#9;9+000&#9;10&#9;

Componente 1. IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL

Eskuinaldea&#9;8+800&#9;9+100&#9;10&#9;

1.osagaia. LURRALDE-EREDUAREN INPLIKAZIOAK&#9;&#9; VOB: Viviendas Ocupadas

Ezkerraldea&#9;9+250&#9;9+300&#9;10&#9;

Crecimiento por Implicaciones del Modelo / Eredu Inplikazioengatik Hazkundea&#9;&#9;en el año Base de la proyección

Eskuinaldea&#9;9+600&#9;9+800&#9;30&#9;

Total Componente 1 / Guztira 1.osagaia&#9;&#9;&#9;OEO: Okupatutako

Eskuinaldea&#9;10+250&#9;10+350&#9;10&#9;

&#9;&#9;&#9;&#9;Etxebizitzak proiekzioaren

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Componente 2. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO&#9;&#9;&#9; Oinarrizko urtean.

Eskuinaldea&#9;10+850&#9;10+950&#9;10&#9;

2.osagaia. HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA&#9;&#9;&#9;PB: Población en el año

Eskuinaldea&#9;11+100&#9;11+350&#9;10&#9;

VOB / OEO =&#9;&#9;&#9;&#9;Base de la Proyección

Ezkerraldea&#9;11+350&#9;11+600&#9;10&#9;

PB / PO =&#9;P (2001) / P (2001) = &#9;P (1991) / P(1991) = &#9;TMF(n) / FBT (n) = &#9;PO: Populazioa

Eskuinaldea&#9;11+450&#9;11+900&#9;10&#9;

PH = PB (1+TAC)n = &#9;CD = PH – PB =&#9;&#9; proiekzioaren Oinarrizko urtean

Eskuinaldea&#9;11+700&#9;12+000&#9;40&#9;

PH = PO (1+UHT)n =&#9;HD = PH – OP =&#9;&#9;PH: Población en el año Horizonte

B) Arriskuak:

Necesidad de Viviendas CD/TMF(n) =&#9; &#9;&#9;de la proyección

Nerbioi ibaia

Etxebizitzen Beharrizana HD / FBT(n) =&#9;&#9;&#9;PH: Populazioa proiekzioaren &#9;&#9;Total Componente 2 / Guztira 2. osagaia&#9;&#9;&#9;Horizonte-urtean

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

&#9;&#9;&#9;&#9;TFM(n): Tamaño Medio&#9;&#9; Componente 3. VARIACION DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR&#9; &#9;Familiar en el año (n)

Ezkerraldea&#9;64+100&#9;65+050&#9;100&#9;Hegalen ezegonkortasuna

3.osagaia. ALDAKETA FAMILI EGITURAN&#9;&#9;&#9;FBT (n): Familiaren&#9;&#9;Necesidad de Nuevas Viviendas PB/TMF(n) – VOB = &#9; &#9;&#9;Batezbesteko Tamaina (n) urtean

Eskuinaldea-&#9;&#9;&#9;&#9;

Etxebizitza Berrien Beharrizana PO / FBT(n) – OEO =&#9;&#9; TAC: Tasa Anual de Crecimiento

Ezkerraldea&#9;64+275&#9;67+050&#9;100&#9;Urrakortasun handia edo oso handia

Total Componente 3 / Guztira 3. osagai&#9;&#9;&#9; demográfico

Altube ibaia

&#9;&#9;&#9;&#9;UHT: Urteko Hazkunde

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Componente 4. CORRECCION DE LA RIGIDEZ DE LA OFERTA &#9;&#9;demografikoaren Tasa

Eskuinaldea&#9;7+525&#9;7+575&#9;25&#9;Hegalen ezegonkortasuna

4.osagaia.ESKAINTZAREN ZURRUNTASUNAREN ZUZENKETA&#9;&#9; CD: Crecimiento Demográfico

Izalde ibaia

CR / ZK =&#9;(VOB + C2 + C3) CR / (OEO + O2 + O3) ZK = &#9;&#9;HD: Hazkunde Demografikoa&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Total Componente 4 / Guztira 4. osagaia&#9;&#9;&#9; CR: Coeficiente de Rigidez

Ezkerraldea&#9;11+100&#9;12+000&#9;100&#9;Hegalen lerradurak

&#9;&#9;&#9;&#9;ZK: Zurruntasun-Koefizientea

Eskuinaldea&#9;11+200&#9;12+000&#9;100&#9;Hegalen lerradurak

Componente 5. SEGUNDA RESIDENCIA&#9;&#9;&#9;CSR: Coeficiente de 2ª Residencia

C) Lehengoratzea:

5.osagaia. BIGARREN EGOITZA&#9;&#9;&#9;BEK: Bigarren Egoitzako Koefizientea

Nerbioi ibaia

CSR/BEK=&#9;C2 + C3 + C4 / O2 + O3 + O4 =&#9; (C2 + C3 + C4 ) (CSR - 1) 0,5 / (O2 + O3 + O4) (BEK-1) 0,5 = &#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Total Componente 5 / Guztira 5. osagaia&#9;&#9;

Ezkerraldea&#9;44+250&#9;45+000&#9;10&#9;

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO

Eskuinaldea&#9;49+725&#9;50+500&#9;10&#9;

PLANGINTZAK ESKAINTZAN JARRI BEHARREKO GEHIENEZKO ETXEBIZITZA-KOPURUA&#9;

Ezkerraldea&#9;49+725&#9;55+000&#9;10&#9;

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 / O1 + O2 + &#9;TOTAL

Eskuinaldea&#9;50+675&#9;52+200&#9;10&#9;

O3 + O4 + O5 =&#9;&#9;GUZTIRA&#9;&#9;

Eskuinaldea&#9;53+075&#9;53+975&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;55+600&#9;56+025&#9;15&#9;Ibaiari erantsitako lubeta,

&#9;&#9;&#9;&#9;lur-berdinketa handiari dagokiona

Eskuinaldea&#9;56+300&#9;56+925&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Eskuinaldea&#9;57+475&#9;57+800&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;57+925&#9;58+000&#9;50&#9;Hondakindegia

Eskuinaldea&#9;58+000&#9;58+325&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;58+375&#9;59+575&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;59+925&#9;60+025&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;60+350&#9;60+450&#9;25&#9;Hondakindegia

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Eskuinaldea&#9;60+600&#9;60+675&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;60+750&#9;61+350&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;60+825&#9;61+650&#9;10&#9;Atseden-eremua

Eskuinaldea&#9;62+375&#9;62+925&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;62+925&#9;63+000&#9;50&#9;Hondakindegia

Ezkerraldea&#9;63+000&#9;63+750&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;63+175&#9;63+475&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;63+900&#9;64+100&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;65+325&#9;65+625&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;-&#9;-&#9;-&#9;

Eskuinaldea&#9;66+000&#9;66+250&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;67+300&#9;70+000&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;67+000&#9;70+000&#9;10&#9;

Altube ibaia

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Eskuinaldea&#9;0+550&#9;1+000&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;0+625&#9;1+025&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;1+225&#9;1+350&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;1+400&#9;1+600&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;1+425&#9;1+700&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;1+725&#9;2+325&#9;15&#9;

Eskuinaldea&#9;2+500&#9;3+250&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;2+925&#9;3+700&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;3+275&#9;3+550&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;4+300&#9;4+500&#9;10&#9;

&#9;&#9;&#9;&#9;

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Eskuinaldea&#9;5+500&#9;5+650&#9;10&#9;Kirol-eremua

Ezkerraldea&#9;6+475&#9;6+650&#9;10&#9;Sahatsak eta arte batzuk birsortzea

Ezkerraldea&#9;6+950&#9;7+000&#9;10&#9;Zabortegi kontrolatu gabea

Eskuinaldea&#9;7+825&#9;7+975&#9;10&#9;

Ezkerraldea&#9;9+475&#9;9+625&#9;10&#9;

Eskuinaldea&#9;9+500&#9;9+675&#9;10&#9;

Arnauri ibaia

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Ezkerraldea&#9;2+425&#9;2+525&#9;10&#9;

Herrerias ibaia

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Eskuinaldea&#9;10+050&#9;10+750&#9;10&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;11+850&#9;12+250&#9;10&#9;Lizardiak

Ezkerraldea&#9;11+850&#9;11+925&#9;10&#9;Lizardiak

Eskuinaldea&#9;12+500&#9;12+600&#9;10&#9;Lizardiak

Eskuinaldea&#9;12+750&#9;13+200&#9;10&#9;Lizardiak - Zumardia

Izalde ibaia

&#9;Hasierako k.p.&#9;Amaierako k.p.&#9;Zabalera&#9; Oharrak

Eskuinaldea&#9;0+600&#9;1+500&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

Eskuinaldea&#9;2+000&#9;3+650&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

Ezkerraldea&#9;2+000&#9;2+900&#9;50&#9;Haltzadi kantauriarra

Ezkerraldea&#9;2+150&#9;2+400&#9;50&#9;Hondakindegia

Ezkerraldea&#9;2+900&#9;3+150&#9;50&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;3+650&#9;3+950&#9;10&#9;Harizti baso mistoa

Ezkerraldea&#9;4+700&#9;4+800&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

Ezkerraldea&#9;5+000&#9;6+000&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

Eskuinaldea&#9;5+850&#9;6+100&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

Ezkerraldea&#9;6+350&#9;6+625&#9;40&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;6+400&#9;6+700&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

Eskuinaldea&#9;6+800&#9;6+950&#9;90&#9;Hondakindegia

Ezkerraldea&#9;7+000&#9;7+100&#9;40&#9;Hondakindegia

Eskuinaldea&#9;8+250&#9;8+300&#9;10&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;9+000&#9;9+100&#9;10&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;9+200&#9;9+600&#9;10&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;9+800&#9;9+900&#9;10&#9;Harizti baso mistoa

Eskuinaldea&#9;10+050&#9;10+250&#9;10&#9;Haltzadi kantauriarra

&#9;&#9;&#9;&#9;

<FONT FACE=",Times New Roman"

33. ARTIKULUAREN ERANSKINA / ANEXO DEL ARTÍCULO 33

<FONT FACE=",Times New Roman" BIZITEGI LURZORUAREN ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL

<FONT FACE=",Times New Roman" CUANTIFICACION DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL

EGOITZA-LURZORUAREN ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA

&#9;&#9;&#9;&#9;LEYENDA / ESANAHIA

Componente 1. IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL

1.osagaia. LURRALDE-EREDUAREN INPLIKAZIOAK&#9;&#9; VOB: Viviendas Ocupadas

Crecimiento por Implicaciones del Modelo / Eredu Inplikazioengatik Hazkundea&#9;&#9;en el año Base de la proyección

Total Componente 1 / Guztira 1.osagaia&#9;&#9;&#9;OEO: Okupatutako

&#9;&#9;&#9;&#9;Etxebizitzak proiekzioaren

Componente 2. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO&#9;&#9;&#9; Oinarrizko urtean.

2.osagaia. HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA&#9;&#9;&#9;PB: Población en el año

VOB / OEO =&#9;&#9;&#9;&#9;Base de la Proyección

PB / PO =&#9;P (2001) / P (2001) = &#9;P (1991) / P(1991) = &#9;TMF(n) / FBT (n) = &#9;PO: Populazioa

PH = PB (1+TAC)n = &#9;CD = PH – PB =&#9;&#9; proiekzioaren Oinarrizko urtean

PH = PO (1+UHT)n =&#9;HD = PH – OP =&#9;&#9;PH: Población en el año Horizonte

Necesidad de Viviendas CD/TMF(n) =&#9; &#9;&#9;de la proyección

Etxebizitzen Beharrizana HD / FBT(n) =&#9;&#9;&#9;PH: Populazioa proiekzioaren &#9;&#9;Total Componente 2 / Guztira 2. osagaia&#9;&#9;&#9;Horizonte-urtean

&#9;&#9;&#9;&#9;TFM(n): Tamaño Medio&#9;&#9; Componente 3. VARIACION DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR&#9; &#9;Familiar en el año (n)

3.osagaia. ALDAKETA FAMILI EGITURAN&#9;&#9;&#9;FBT (n): Familiaren&#9;&#9;Necesidad de Nuevas Viviendas PB/TMF(n) – VOB = &#9; &#9;&#9;Batezbesteko Tamaina (n) urtean

Etxebizitza Berrien Beharrizana PO / FBT(n) – OEO =&#9;&#9; TAC: Tasa Anual de Crecimiento

Total Componente 3 / Guztira 3. osagai&#9;&#9;&#9; demográfico

&#9;&#9;&#9;&#9;UHT: Urteko Hazkunde

Componente 4. CORRECCION DE LA RIGIDEZ DE LA OFERTA &#9;&#9;demografikoaren Tasa

4.osagaia.ESKAINTZAREN ZURRUNTASUNAREN ZUZENKETA&#9;&#9; CD: Crecimiento Demográfico

CR / ZK =&#9;(VOB + C2 + C3) CR / (OEO + O2 + O3) ZK = &#9;&#9;HD: Hazkunde Demografikoa&#9;

Total Componente 4 / Guztira 4. osagaia&#9;&#9;&#9; CR: Coeficiente de Rigidez

&#9;&#9;&#9;&#9;ZK: Zurruntasun-Koefizientea

Componente 5. SEGUNDA RESIDENCIA&#9;&#9;&#9;CSR: Coeficiente de 2ª Residencia

5.osagaia. BIGARREN EGOITZA&#9;&#9;&#9;BEK: Bigarren Egoitzako Koefizientea

CSR/BEK=&#9;C2 + C3 + C4 / O2 + O3 + O4 =&#9; (C2 + C3 + C4 ) (CSR - 1) 0,5 / (O2 + O3 + O4) (BEK-1) 0,5 = &#9;

Total Componente 5 / Guztira 5. osagaia&#9;&#9;

NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO

PLANGINTZAK ESKAINTZAN JARRI BEHARREKO GEHIENEZKO ETXEBIZITZA-KOPURUA&#9;

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 / O1 + O2 + &#9;TOTAL

O3 + O4 + O5 =&#9;&#9;GUZTIRA&#9;&#9;


Azterketa dokumentala


Análisis documental