Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

3. zk., 2005eko urtarrilaren 5a, asteazkena

N.º 3, miércoles 5 de enero de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
41
41

257/2004 DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen duena.

DECRETO 257/2004, de 21 de diciembre, por el que se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas del País Vasco.

Biozidak erregistratu, baimendu eta merkaturatzeko ebaluazio prozesua arautzen duen urriaren 11ko 1054/2002 Errege Dekretuak honako hau ezartzen du 27. artikuluan: biozidak fabrikatu eta/edo formulatzen dituzten lokalak eta instalazioak, erabilera profesionalerako baimena duten biozidak biltegiratu edo merkaturatzen dituztenak eta arauz izendatutako biozida zerbitzuen enpresak erkidego autonomo bakoitzeko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatu behar dira, zeina osasun arloan eskumena duen agintaritzak kudeatuko baitu.

El Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, establece en el artículo 27 que los locales o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen biocidas, así como los que almacenen y/o comercialicen biocidas autorizados para uso profesional, y las empresas de servicios biocidas que así se determinen reglamentariamente, deberán inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de cada Comunidad Autónoma, que será gestionado por la autoridad sanitaria competente.

Errege Dekretu berorrek, 2. artikuluan, honako hau dio: substantzia aktiboak eta substantzia aktibo bat baino gehiago duten prestakinak —bezeroari hornitzen zaizkion eran aurkeztutakoak— eta helburutzat suntsitzea, indargabetzea, neutralizatzea, eragina saihestea, edo baliabide kimiko edo biologikoen bidez organismo kaltegarrien gain beste era bateko kontrola izatea. Horri dagokionez, V. eranskinean hogeita hiru produktu bioziden zerrenda zehatz-mehatza agertzen da, erabilpen eremutik bazter utziz nekazaritzarakoak edo fitosanitarioak diren pestizidak.

El Real Decreto 1054/2002 define, en su artículo 2, los biocidas como "las sustancias activas y preparados que contengan una ó más sustancias activas, presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos"”””. A tal efecto, el anexo V contiene una lista exhaustiva de los veintitrés tipos de productos biocidas quedando excluidos de su ámbito de aplicación, los plaguicidas de uso agrícola o fitosanitarios.

1054/2002 Errege Dekretuko lehenengo xedapen iragankorrak ezartzen du, bere aldetik, 2000ko maiatzaren 14an hasi eta hamar urteko epean 3349/1983 Errege Dekretua (pestizidak fabrikatu, merkaturatu eta erabiltzeko araudi tekniko sanitarioari buruzkoa) eta etorkizunean izan ditzakeen aldaketak aplikatu ahal izango direla dekretu horretan araututako nekazaritzarakoez besteko produktu pestizidetan (biozidak), baldin eta epe horretan merkaturatutako substantzia aktiboak badituzte.

La Disposición transitoria primera del Real Decreto 1054/2002 establece que durante un período de diez años, a partir del 14 de mayo de 2000, se podrá seguir aplicando el Real Decreto 3349/1983 (Reglamentación técnico sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas) y posteriores modificaciones, para los productos plaguicidas no agrícolas (biocidas) regulados en el mismo y que contengan sustancias activas comercializadas en la fecha indicada.

Dekretu horiek diotenaren haritik halabeharrezkotzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzea Osasun Sailaren menpe. Erregistro berri horrek gaur egungo Establezimendu eta Zerbitzu Pestiziden Erregistro Ofiziala —foru aldundietako Nekazaritza sailen menpe dagoena— berregituratu beharra ekarriko du; izan ere, ingurunean erabiltzeko pestizidak, elikagaien higienean erabiltzeko pestizidak eta Legionella tratatzeko baimena duten produktu desinfektatzaileak, euren kontzeptualizazioa dela-eta, biozidatzat jotzen dira 1054/2002 Errege Dekretuak ezarritako eran. Hortaz, pestizida kategoria horiekin jardungo duten establezimenduak eta zerbitzuak Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatu behar dira. Ondorio horretarako, dekretu honetan zehazten dena da Osasun Sailera lekuz aldatu behar direla nekazaritzarakoez besteko pestizida-enpresei eta –zerbitzuei (egun Establezimendu eta Zerbitzu Pestiziden Erregistroan inskribatutakoak) dagozkien espedienteak.

A tenor de la citada normativa se hace necesario crear el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito al Departamento de Sanidad. Este nuevo Registro va a determinar la reestructuración del actual Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas dependiente de los Departamentos de Agricultura de las Diputaciones Forales, atendiendo a que los denominados plaguicidas de uso ambiental y plaguicidas de uso en higiene alimentaria, así como los productos desinfectantes autorizados para el tratamiento de Legionella, quedan afectados por su conceptuación como biocidas de conformidad con lo que establece el Real Decreto 1054/2002. En consecuencia, los establecimientos y servicios que actúen con estas categorías de plaguicidas habrán de inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. A tal efecto, el presente Decreto determina el traslado al Departamento de Sanidad de los expedientes correspondientes a empresas y servicios de plaguicidas no agrícolas actualmente inscritos en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.

Bioziden kategoriak nekazaritzarakoez besteko pestizidak bere baitan hartzearekin apurtu egiten da pestizidaren hasiera bateko batasun kontzeptuala, 3349/1983 Errege Dekretuan eta bere aldaketetan taxututakoa, non Osasun Sailaren eta Nekazaritza eta Arrantza Sailaren jardun bateratua ontzat ematen baitzen.

Habiendo absorbido la categoría de los biocidas a los plaguicidas no agrícolas, se rompe la unidad inicial del concepto plaguicida tal y como se configuró por el Real Decreto 3349/1983 y sus modificaciones, y que justificaba la actuación conjunta de los Departamentos de Sanidad y de Agricultura y Pesca.

Esandakoarekin bat, ingurunean erabiltzeko pestizidekin, elikagaien higienean erabiltzeko pestizidekin eta Legionella tratatzeko baimena duten produktu desinfektatzaileekin tratamenduak burutzea helburu duten prestaketa ikastaroen homologazioa Osasun Sailaren esku geldituko da. Indargabetu egingo da, ondorioz, 1995eko otsailaren 28ko Agindua (1995eko martxoaren 21eko EHAA, 56.zk.).

Coherentemente con este planteamiento, la homologación de los cursos de capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas de uso ambiental, plaguicidas de uso en higiene alimentaria y productos desinfectantes autorizados para el tratamiento de Legionella será realizada por el Departamento de Sanidad, derogándose, en esta materia, la Orden de 28 de febrero de 1995 (BOPV n.º 56, de 21 de marzo de 1995).

Dekretu hau ematen da, eman ere, Euskal Autonomia Erkidegoak bere burua antolatzeko bereganaturik duen eskumen esklusiboaren indarrez, horixe jasotzen baitu Autonomia Estatutuko 10.2 artikuluak, baita barne osasuneko arloan Estatuaren oinarrizko legedia garatzeko eta exekutatzeko eskumenari dagokionean Estatutuaren 18.1 artikuluak dioenaren indarrez.

El presente Decreto se dicta en virtud de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de autoorganización prevista en el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía, en relación con la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior prevista en el artículo 18.1.

Dekretu honi aldeko irizpena eman diote foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak.

El presente Decreto ha sido informado favorablemente por las Diputaciones Forales y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Ondorioz, Osasun sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko abenduaren 21ean egindako bileran aztertu eta onartuz, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de diciembre de 2004,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen da, Osasun Sailari atxikita.

Artículo 1.– Se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito al Departamento de Sanidad.

2. artikulua.– Biozidak fabrikatu eta/edo formulatzen dituzten lokalak eta instalazioak, erabilera profesionalerako baimena duten biozidak biltegiratu edo merkaturatzen dituztenak eta arauz izendatutako biozida zerbitzuen enpresak Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatu behar dira, biozidak erregistratu, baimendu eta merkaturatzeko ebaluazio prozesua arautzeari buruzko urriaren 11ko 1054/2002 Errege Dekretuaren arabera.

Artículo 2.– Deberán inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas los locales o instalaciones donde se fabriquen y/o formulen biocidas, así como los que almacenen y/o comercialicen biocidas autorizados para uso profesional y las empresas de servicios biocidas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

3. artikulua.– Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala Osasun Publikoko Zuzendaritzak kudeatuko du, Osasun Sailaren lurralde zuzendaritzetako Osasun Publikoko zuzendariordetzen bidez.

Artículo 3.– El Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas será gestionado por la Dirección de Salud Pública, a través de las Subdirecciones de Salud Pública de las Direcciones Territoriales del Departamento de Sanidad.

4. artikulua.– Osasun sailburuaren aginduz emango dira Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialaren antolakuntza eta funtzionamendua arautzeko arauak.

Artículo 4.– Por Orden del Consejero de Sanidad se dictarán las normas que regulen la organización y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Espedienteak bidaltzea.

Primera.– Remisión de expedientes.

Dekretu honek indarra hartu eta hilabeteko epean Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatutako enpresen dokumentazioa bidaliko diote Osasun Sailari Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek, nekazaritzarakoez besteko pestizidak fabrikatu, formulatu, biltegiratu, merkaturatu eta/edo aplikatzeko jarduerak gauzatuko dituztenena, hain zuzen ere.

Las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa remitirán al Departamento de Sanidad, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto, la documentación correspondiente a las empresas inscritas en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas que realicen actividades de fabricación, formulación, almacenamiento, comercialización y/o aplicación de plaguicidas no agrícolas.

Bigarrena.– Nekazaritzarakoez besteko pestizida aplikatzaileen prestakuntza ikastaroak homologatzea.

Segunda.– Homologación de cursos de formación de aplicadores de plaguicidas no agrícolas.

Osasun Publikoko Zuzendaritzari dagokio ingurunean erabiltzeko pestizidak, elikagaien higienean erabiltzeko pestizidak eta Legionella tratatzeko baimena duten produktu desinfektatzaileak aplikatzea helburu duten prestakuntza ikastaroen homologazio espedienteak tramitatu eta ebaztea, indarrean dauden legeetan jasotakoaren arabera.

Corresponderá a la Dirección de Salud Pública la tramitación y resolución de los expedientes de homologación de los cursos de capacitación para aplicación de plaguicidas de uso ambiental, plaguicidas de uso en higiene alimentaria y productos desinfectantes autorizados para el tratamiento de Legionella, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

Hirugarrena.– Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen azaroaren 6ko 268/2001 Dekretua aldatzea.

Tercera.– Modificación del Decreto 268/2001, de 6 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad.

Azaroaren 6ko 268/2001 Dekretuko 11 c artikuluak honelako erredakzioa izango du aurrerantzean:

El artículo 11 c del Decreto 268/2001, de 6 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad, queda redactado de la siguiente manera:

c) Agintaritza sanitarioa den aldetik, indarrean dagoen legerian aurreikusitako ahalmen administratiboak erabiltzea kontrol sanitariorako, erregistrorako, arriskuen ebaluaziorako eta parte-hartze publikorako, ondoko kasuetan: elikagaien higiene eta segurtasunean, uren kontsumo publikoan, ingurunearen osasun-egoeran eta osasun publikoarekin erlazionatutako gainerako jarduketetan.

c) Desempeñar, como autoridad sanitaria, las facultades administrativas previstas en la legislación vigente dirigidas al control sanitario y registro, evaluación de riesgos e intervención pública en la higiene y seguridad alimentaria, aguas de consumo público, salubridad del medio ambiente, biocidas y demás actuaciones relacionadas con la salud pública.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Establezimendu eta zerbitzu biozidak Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatzea.

Primera.– Inscripción de establecimientos y servicios biocidas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Biozidak fabrikatu, formulatu, biltegiratu, merkaturatu eta/edo aplikatzea helburu duten jarduerak garatzeko establezimendu eta zerbitzuak arauz ezarritako irizpideekin bat etorriz inskribatuko dira. Aldez aurretik erabakia hartu beharko da erkidego mailan bioziden substantzia aktiboak 1054/2002 Errege Dekretuko I, IA eta IB eranskinetan sartzeaz, zertarako eta produktu biozidak Bioziden Erregistro Ofizialean inskribatzeko, V. eranskinaren araberako helburuarekin.

La inscripción de los diferentes tipos de establecimientos y servicios que desarrollen actividades de fabricación, formulación, almacenamiento, comercialización y/o aplicación de biocidas, se realizará de conformidad con los criterios que se determinen de forma reglamentaria, y una vez se adopte la decisión a nivel comunitario sobre la inclusión o no de las sustancias activas de biocidas en los anexos I, IA y IB del Real Decreto 1054/2002, para que los productos biocidas se inscriban en el Registro Oficial de Biocidas con su correspondiente finalidad de acuerdo al anexo V.

1054/2002 Errege Dekretuko lehenengo xedapen iragankorrean aurreikusitako aldi baterako epeak dirauen artean, honako hauek inskribatu behar dira Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean: erabilera profesionalerako baimena izan eta nekazaritarakoez bestekoak diren pestizidak fabrikatu, formulatu, biltegiratu, merkaturatu eta/edo aplikatzeko jarduerak garatzen dituzten establezimenduak eta zerbitzuak, 2000ko maiatzaren 14a baino lehenago merkaturatutako substantzia aktiboak badituzte, betiere.

Durante el periodo transitorio previsto en la Disposición Transitoria primera del Real Decreto 1054/2002, se inscribirán en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, los establecimientos y servicios que desarrollen actividades de fabricación, formulación, almacenamiento, comercialización y/o aplicación de plaguicidas no agrícolas autorizados para uso profesional (plaguicidas de uso ambiental, uso en higiene alimentaria y productos desinfectantes autorizados para el tratamiento de Legionella), que contengan sustancias activas comercializadas antes de la fecha 14 de mayo de 2000.

Bigarrena.– Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialaren funtzionamendua.

Segunda.– Funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Harik eta 4. artikuluan aipatzen den agindua eman arte, Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistroaren funtzionamenduari, Dekretu honetan ezarritakoa urratzen ez badu, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1990eko martxoaren 8ko Agindua aplikatuko zaio, zeina, bestalde, Izurriak Hiltzeko Enpresa eta Zerbitzuen Erregistroan inskribatu eta jarduteko arauak ematen dituen 1995eko otsailaren 27ko Aginduz aldatu baitzen.

En tanto no se dicte la Orden a que se refiere el artículo 4, será aplicable al funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, en lo que no se oponga a lo establecido en el presente Decreto, la Orden de 8 de marzo de 1990, del Consejero de Agricultura y Pesca, modificada por la Orden de 27 de febrero de 1995, por la que se dictan normas para la inscripción y funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indargabetu egiten da, nekazaritzarakoez besteko pestizidei dagokienez, Industri, Nekazaritza eta Arrantza eta Osasun sailburuen 1995eko otsailaren 28ko Agindua, izurri-hilkariekin tratamenduak burutzeko gaitasunaren egiaztapena arautu eta ikastaroak antolatzeko arauak ematen dituena.

Primera.– Queda derogada la Orden de 28 de febrero de 1995, de los Consejeros de Industria, Agricultura y Pesca y de Sanidad, por la que se regula la acreditación de la capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas y se dictan normas para la organización de cursos, en la materia concerniente a los plaguicidas no agrícolas.

Bigarrena.– Indargabetu egiten dira, halaber, nekazaritzarakoez besteko pestizidei dagokienez, Izurrikarietako Merkataldegi eta Zerbitzuen Errolda inskribatu eta jarduteko arauak ematen dituen Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1990eko martxoaren 8ko Agindua, eta hori aldatzen duen 1995eko otsailaren 27ko Agindua. Indargabetze honek, bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoaren arabera, dekretu honetako 4. artikuluan jasotako aginduak indarra hartzerakoan izango du eragina.

Segunda.– Queda derogada la Orden de 8 de marzo de 1990, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se dictan normas para la inscripción y funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas y la Orden 27 de febrero de 1995 que la modifica, en la materia concerniente a los plaguicidas no agrícolas. La presente derogación, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria segunda, será efectiva a la entrada en vigor de la Orden que se prevé en el artículo 4 del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera hartuko du indarra dekretu honek.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko abenduaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2004.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL Mª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL Mª INCLÁN IRIBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental