Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

238. zk., 2004ko abenduaren 15a, asteazkena

N.º 238, miércoles 15 de diciembre de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
6397
6397

9/2004 LEGEA, azaroaren 24koa, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzkoa.

LEY 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Eusko Legebiltzarrak honako Lege hau onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei:

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley:

AZAROAREN 24KO 9/2004 LEGEA, EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOARI BURUZKOA
LEY 9/2004, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE LA
ZIOEN ADIERAZPENA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Arauak eta egintza administratiboak etenik gabe sortzen ari dira gizarte eta ekonomia bizitzako arlo guztietan, hori baita gaur egungo sistema politikoen ezaugarri nabarmenetariko bat. Horrela, botere publikoek lan ikaragarria egin beharra daukate gizarteak bere ordezkarien bitartez jartzen dituen helburuei aurre egiteko eta herritarren eskaerei erantzuteko.

La constante producción de normas reglamentarias y actos administrativos en todos los sectores de la vida social y económica es una nota característica de los sistemas políticos contemporáneos. Así, mediante una ingente actividad, los poderes públicos persiguen los objetivos que marca la sociedad a través de sus representantes y atienden las demandas que les dirigen los ciudadanos y ciudadanas.

Egungo sistema demokratikoek, bestalde, exijitu egiten dute jarduera publikoa zehatz-mehatz atxiki dakiela ordenamendu juridikoa osatzen duten printzipio eta arauei. Horren helburua ez da indarrean dauden legeek adierazitako borondate orokorra gauzatzea bakarrik, gehiago da: herritarren eskubide eta interes legitimoak errespetatzea eta botere publikoak albait eraginkorrenak izatea.

Es también una exigencia de los sistemas democráticos de nuestros días que la acción pública se sujete rigurosamente a los principios y reglas que integran el ordenamiento jurídico. No sólo para hacer efectiva la voluntad general que expresa la legalidad vigente, sino también para que sean respetados los derechos e intereses legítimos de cada ciudadano y ciudadana y se logre la máxima eficacia en la actuación de los poderes públicos.

Horiek horrela izanik, eta zuzenbide-estatua osatzen duten printzipioei, erakundeak eta arauak ardatz dituzten horiei, erabateko eraginkortasuna emateko, beharrezkoa da Administrazioaren egintzak eta arauak ekoizteko prozedurei organo espezializatuek laguntza eta aholkularitza juridiko etengabekoa eskaintzea, bai egintzok eta arauok gertatu eta idazteko orduan, bai horiek onartzekoan.

Por estos motivos, para dar efectividad plena a los principios institucionales y normativos que definen al Estado de derecho, es preciso que el procedimiento de producción de los actos y normas administrativas cuente con la asistencia y el asesoramiento jurídico constantes de órganos especializados, tanto en su preparación y redacción como en su aprobación.

Bereziki, indarrean dauden legeetan jasota dagoenez, ordenamenduko araurik nabarmenenetako batzuei buruz eta finkatutako egoera edo harreman juridikoak sakonago alda ditzaketen egintzei buruz amaierako azterketa juridikoa egin beharko litzateke. Ildo horretatik, horiei buruzko irizpena emateko ardura eginkizun horretarako beren beregi eratutako organo aholku-emailearen esku egongo da. Organo hori bereizia izango da, hots, arauak eta egintzak gertatzeko edo ekoizteko prozeduran Administrazio aholku-eskatzaileari laguntza zuzena eskaintzen dioten zerbitzu juridikoetatik bereizia. Organo kolegiatu legetxe jardungo du; bere kideek prestakuntza tekniko egiaztatua izango dute eta aspaldiko eskarmentua ere aztertu beharreko gaietan.

En particular, la legislación vigente ha determinado que algunas de las normas más relevantes del ordenamiento y los actos que puedan alterar de manera más intensa situaciones o relaciones jurídicas consolidadas se sometan a una reflexión jurídica final a partir del dictamen de un órgano consultivo específicamente concebido y configurado para tal tarea. Es decir, un órgano distinto y diferenciado de los servicios jurídicos que asisten directamente a la Administración activa en el procedimiento de elaboración o producción de normas y actos, que actúe de forma colegiada y cuyos miembros cuenten con una contrastada cualificación técnica y larga experiencia en los asuntos que han de conocer.

Erakundeek legezkotasun objektiboa lortzeko eta herritarren eskubide legitimoak aintzat hartzeko duten beharrizanari erantzutearren, lege honek Euskal Autonomia Erkidegoko kontsulta-organo kolegiatu gorena arautuko du, zeinaren helburua, bere eskumenen alorrean, kontsulta-eginkizunetan aritzea izango baita. Hasiera batean, apirilaren 13ko 187/1999 Dekretuak –Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa sortu eta arautzen duenak– ezarritakoa hartzen du eredu gisara. Batzorde hori, dekretuaren zioen adierazpenean zehazten den moduan, behin-behineko sortu zen, asmoa, izatez, lege-mailako araua ateratzea baitzen. Horretara dator, hain zuzen ere, lege hau: kontsulta-eginkizunaren antolaketa behin betiko ezartzera, batzordearen funtzionamenduak ekarritako eskarmentutik abiatuta.

Atendiendo a esa necesidad institucional en aras de la legalidad objetiva y de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas, esta ley regula el órgano colegiado superior consultivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al que se encomienda el ejercicio de la función consultiva en su ámbito competencial. Para ello toma como modelo el establecido inicialmente por el Decreto 187/1999, de 13 de abril, por el que se creó la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, la cual, como advirtió la exposición de motivos de dicho decreto, nació con una vocación de provisionalidad a la espera de que una norma con rango de ley, como la presente, estableciera de manera definitiva la organización de la función consultiva a la vista de la experiencia que deparara su funcionamiento.

Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoaren jarduera –bere sorreratik gaurdaino– garrantzitsua izan da, eta polito bete ditu ordenamenduak kontsulta-organoei izendatzen dizkien eginkizunak. Era berean, organo horiek bildu behar dituzten ezaugarriak erakutsi ditu, hots: objektibotasuna, inpartzialtasuna eta kalitate teknikoa.

Desde entonces hasta ahora, la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco ha desplegado una importante actividad que ha cumplido satisfactoriamente los fines que el ordenamiento asigna a los órganos consultivos. Y lo ha hecho con la autonomía, objetividad, imparcialidad y calidad técnica que precisamente han de reunir esos órganos.

Eskarmentuak agerian uzten du, beraz, kontsulta-erakunde honen egokitasuna; izan ere, ondo bateratu dira, batetik, bere kideak –zeinek aldaezintasuna, egonkortasuna eta iraunkortasuna eskaintzen dizkien estatutu pertsonala baitute– Administrazio aholku-eskatzailearen zerbitzu juridikoetan

La experiencia avala, por lo tanto, la idoneidad de una organización consultiva que combina su integración formal en los servicios jurídicos de la Administración activa con un estatuto personal de sus miembros que les proporciona inamovilidad, estabilidad y continuidad en el ejercicio de la función y un procedimiento de consulta y emisión de los dictámenes riguroso y formal. Combinación que pone a salvo su necesaria autonomía funcional ya que, pese a su adscripción orgánica, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi no se integra en la línea jerárquica ni está sometida a ningún tipo de dirección o dependencia en el ejercicio de su misión.

formalki atxikita egotea eta, bestetik, kontsultak egiteko eta irizpenak emateko prozedura zehatz eta formala erabiltzea. Kideon eginkizunaren autonomia bermatuta dago era horretan, izan ere, Aholku Batzorde Juridikoak, duen adskripzio organikoa gorabehera, ez du ezelango atxikipen hierarkikorik, eta bere jarduna ez dago zuzendaritza edo bulego baten menpe.

Ahora bien, la experiencia ha revelado igualmente la conveniencia de afianzar algunos aspectos de importancia que afectan al ámbito de actuación del órgano consultivo, del que estaban excluidos los órganos y entidades que integran la Administración local; al elenco de asuntos que han de ser objeto de consulta; a los requisitos para el acceso a la condición de vocal, a la duración de su mandato y a otros aspectos relevantes de su estatuto personal, como el cese y suspensión, los derechos económicos y las incompatibilidades. También se ha hecho preciso modificar algunos aspectos de su funcionamiento interno para ampliar la capacidad de actuación de la comisión y agilizar su actividad. Igualmente, se han introducido cambios de interés en el procedimiento de consulta. Y todo ello, con la exclusiva finalidad de afianzar la autonomía, objetividad y cualificación de la comisión en el ejercicio de su función.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Eskarmentuak berak erakutsi du, halaber, finkatu egin behar direla zenbait alor garrantzitsu, honako hauei eragiten dietenak: kontsulta-organoaren jarduera-eremuari, eremu horretatik kanpo baitzeuden Tokiko Administrazioko organo eta entitateak; kontsultaren gai diren auziei; bokal izateko baldintzei, bokalen agintaldiaren iraupenari eta haien estatutu pertsonalari, hala kargu-uzteari eta eginkizun-gabetzeari nola eskubide ekonomikoei eta bateraezintasunei. Barne-funtzionamenduko zenbait alderdi ere aldatu behar izan dira, batzordearen jardun-ahalmena areagotzeko eta bere jarduera arintzeko. Kontsultak egiteko prozeduran ere egin dira aldaketak. Horren guztiaren helburu bakarra: batzordeak bere eginkizuna betetzean izan behar duen autonomia, objektibotasuna eta prestakuntza sendotzea.

Artículo 1.– Configuración.

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Eraketa.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi es el órgano colegiado superior consultivo de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi incluidas en su ámbito de actuación.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa bere jarduera-eremuan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen kontsulta-organo kolegiatu gorena da.

2.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ejerce la función consultiva con plena autonomía jerárquica y funcional, en garantía de su objetividad e imparcialidad.

2.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, bere objektibotasun eta inpartzialtasuna bermatzeko, autonomia hierarkiko eta funtzional osoarekin beteko du kontsulta-eginkizuna.

3.– Los asuntos dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi no se someten a informe de ningún otro órgano.

3.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak emandako irizpenek ez dute beste organo baten txostenik beharko.

4.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se adscribe, sin integrarse en la estructura jerárquica de la Administración, al órgano del que dependan los servicios jurídicos centrales del Gobierno Vasco.

4.– Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridiko nagusiak menpe dituen organoari atxikiko zaio Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa, baina ez da Administrazioaren egitura hierarkikoan sartuko.

Artículo 2.– Ámbito de actuación.

2. artikulua.– Jarduera-eremua.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ejerce su función consultiva respecto de la actividad de los órganos y entes integrados en las siguientes administraciones:

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak hainbat organo eta erakunderen jardueraren inguruan betetzen du kontsulta-eginkizuna, betiere honako hauei atxikitakoak badira:

a) Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari.

b) Administración local.

b) Tokiko Administrazioari.

c) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

c) Euskal Herriko Unibertsitateari.

d) Las demás entidades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas a las anteriores o dependientes de ellas.

d) Goian aipatutako erakundeen menpekoak edo horiei atxikitakoak izan eta berezko nortasun juridikoa duten gainerako entitate publikoei.

2.– Queda excluida del ámbito de actuación de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la actividad de las instituciones forales de los territorios históricos.

2.– Lurralde historikoetako foru-erakundeen jarduna Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren jarduera-eremutik at gelditzen da.

Artículo 3.– Competencia.

3. artikulua.– Eskumena.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi debe ser consultada en los asuntos siguientes:

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari kontsultatu behar zaizkion gaiak honako hauek dira:

a) Anteproyectos de ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos, excepto los siguientes, que sólo se someten a su informe si lo requiere la titular o el titular del departamento competente en materia de hacienda:

a) Lege-aurreproiektuak, horien edukia eta helburua direnak direla ere. Badira batzuk, hala ere, ogasuneko eskumena duen saileko titularrak eskatuz gero baino ez dutenak beharko batzordearen txostena; alegia:

– Los que establecen la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Baliabideen banaketarako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuak finantzatzeko foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologia ezartzen dutenak.

– Los de aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, concesión de créditos adicionales, variación de las condiciones de los créditos de compromiso y liquidación de los Presupuestos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuak onartzeari, kreditu gehigarriak emateari, konpromiso-kredituen baldintzak aldatzeari eta Aurrekontuak likidatzeari buruzkoak.

b) Proyectos de decretos legislativos.

b) Legegintzako dekretuei buruzko proiektuak.

c) Proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten por el Gobierno Vasco en desarrollo o ejecución de leyes del Parlamento.

c) Legebiltzarreko legeak garatuz edo betez Eusko Jaurlaritzak ematen dituen xedapenei buruzko proiektuak.

d) Proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten por el Gobierno Vasco en ejercicio de las competencias autonómicas de desarrollo de la legislación estatal.

d) Estatuko legeak garatzeko Autonomia Erkidegoak dituen eskumenak erabiliz Eusko Jaurlaritzak ematen dituen xedapenei buruzko proiektuak.

e) Proyectos de disposiciones reglamentarias del Gobierno Vasco que desarrollen o apliquen reglamentos o directivas de la Unión Europea.

e) Europar Batasuneko araudiak edo zuzentarauak garatzeko edo aplikatzekoak diren Eusko Jaurlaritzaren xedapenei buruzko proiektuak.

f) Conflictos en defensa de la autonomía local planteados por las instituciones interesadas en los términos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

f) Tokiko autonomiaren defentsan erakunde interesatuek aurkeztutako gatazkak, Konstituzio Auzitegiari buruzko Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera.

g) Revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas de acuerdo con la legislación relativa al régimen jurídico de las administraciones públicas y al procedimiento administrativo común.

g) Administrazioaren egintzen eta xedapenen ofiziozko berrikuspena, herri-administrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari buruzko legeetan ezarritakoarekin bat etorriz.

h) Recursos administrativos extraordinarios de revisión.

h) Berrikusteko errekurtso administratibo bereziak.

i) Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos de acuerdo con la legislación sobre contratación de las administraciones públicas y de régimen local.

i) Administrazioaren kontratuen deuseztasuna, interpretazioa eta suntsiarazpena, herri-administrazioen kontratuei eta tokiko erregimenari buruzko legeek xedatutakoaren arabera.

j) Nulidad, interpretación, modificación y extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, en los casos en que así lo exijan las normas de aplicación.

j) Administrazioaren emakiden –horien edukia eta helburua direnak direla ere– deuseztasuna, interpretazioa, aldaketa eta iraungipena, aplikazio-arauek horrela eskatzen dutenean.

k) Reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones incluidas en el ámbito de actuación de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a 6.000 euros.

k) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren jarduera-eremuan dauden administrazioen ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioak, erreklamatutako zenbatekoa 6.000 eurokoa edo hortik gorakoa denean.

l) Asuntos relativos a la composición, organización, competencia y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

l) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren osaera, antolaketa, eskumena eta funtzionamenduari buruzko gaiak.

m) Alteración de los términos municipales, cuando afecte a más de un territorio histórico.

m) Udal-mugarteak aldatzea, lurralde historiko bati baino gehiagori eragiten dionean.

n) Cualquier otro asunto de la competencia de las administraciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley para el que, en virtud de normas con rango o fuerza de ley, sea preceptiva la intervención de la Administración consultiva.

n) Lege honen aplikazio-eremuan dauden administrazioen eskumeneko gainerako gaiak, lege maila edo indarra duten arauen arabera Administrazio aholku-emailearen parte-hartzea nahitaezkoa dutenean.

2.– La comisión dirigirá a la Administración activa, siempre que lo considere oportuno y en atención a los problemas que vaya detectando en el ejercicio de su función consultiva, las sugerencias y propuestas de actuación que estime convenientes.

2.– Batzordeak, kontsulta-eginkizunaz baliatzerakoan antzematen dituen arazoak kontuan hartuz, Administrazio aholku-eskatzaileari igorriko dizkio, on deritzonean, bidezkotzat jotako iradokizunak eta jarduera-proposamenak.

3.– La comisión elabora y hace pública una memoria anual de sus actividades y de la doctrina contenida en los dictámenes emitidos.

3.– Batzordeak urtero gertatu eta argitaratuko du memoria bat, non bere jardueren berri eta emandako irizpenetan jasotako doktrinaren berri emango baitu.

Artículo 4.– Principios de actuación.

4. artikulua.– Jarduera-irizpideak.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi vela por que la actuación administrativa se ajuste a la Ley y al Derecho, apreciando la acomodación al ordenamiento jurídico de los proyectos de normas y actos que se sometan a su dictamen.

Administrazioaren jarduera Legearekin eta Zuzenbidearekin bat datorrela bermatzea da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren ardura. Eta, ildo horretan, bere irizpenera jarritako arau eta egintza proiektuak ordenamendu juridikoari egokitzen zaizkion ala ez begiratu beharko du.

Artículo 5.– Deber de colaborar.

5. artikulua.– Laguntza eskaini beharra.

Los órganos de las administraciones de la Comunidad Autónoma y de las demás entidades contempladas en el artículo 2.1 deben prestar la colaboración que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi les solicite para el eficaz ejercicio de la función consultiva.

CAPÍTULO II
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
SECCIÓN 1.ª
COMPOSICIÓN

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetako organoek eta 2.1 artikuluan jasotako erakundeetakoek, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak eskatzen dienean, laguntza eskaini behar diote, kontsulta-eginkizuna albait eraginkorrena izan dadin.

Artículo 6.– Composición.

II. KAPITULUA
OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA
1. ATALA
OSAERA

6. artikulua.– Osaera.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi está compuesta por diez miembros. No obstante, en función del número de asuntos y de las necesidades que se aprecien en cada momento, el reglamento de organización y funcionamiento podrá ampliar o reducir el número de vocales.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa hamar kidek osatzen dute. Hala ere, unean-unean, antzemandako gaien eta beharrizanen arabera, bokalen kopurua handitu edo murriztu dezake antolaketa eta jarduera araudiak.

2.– La presidencia y la vicepresidencia de la comisión la ocupan, respectivamente, las titulares o los titulares de los órganos que tengan asignada la jefatura de los servicios jurídicos centrales del Gobierno Vasco y la competencia sobre el control normativo atribuida a éstos.

2.– Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridiko nagusietako burua eta zerbitzu horiei esleitutako arau-kontrolerako eskumena duen organoko burua izango dira, hurrenez hurren, batzordeko lehendakari eta lehendakariorde.

3.– Los vocales y las vocales se nombran de entre quienes, teniendo la licenciatura o el doctorado en Derecho, cuenten con acreditada competencia profesional en las materias que ha de conocer la comisión y, además, sean funcionarios o funcionarias de carrera con más de diez años de antigüedad en los cuerpos superiores de cualquiera de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, o pertenezcan a los cuerpos docentes universitarios que presten servicios en la Universidad del País Vasco, con al menos cinco años de antigüedad en los mismos.

3.– Bokal izateko, Zuzenbidean lizentziatua edo doktorea izateaz gain, beharrezkoa da batzordeak landu behar dituen gaietan gaitasun profesional frogatua izatea; gainera, karrerako funtzionario izan beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetako goi-mailako kidegoetan hamar urtez aritu izanak, hain zuzen ere. Euskal Herriko Unibertsitatean zerbitzuak betetzen diharduten unibertsitateko irakasleen kidegoetakoak ere izan daitezke, bertan gutxienez bost urtean jardun badute, betiere.

4.– La comisión tiene un secretario o secretaria que se nombra por el presidente o presidenta a través del procedimiento de libre designación entre funcionarios y funcionarias de carrera de los cuerpos superiores de cualquiera de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, con licenciatura o doctorado en Derecho y con, al menos, diez años de antigüedad en los citados cuerpos de cualquier administración pública.

4.– Batzordeak idazkaria izango du, zeina lehendakariak izendatuko baitu, izendapen askearen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan diharduten goi-kidegoetako funtzionarioen artetik. Zuzenbidean lizentziatua edo doktorea izan behar du, eta edozein herri-administraziotako kidego horietan gutxienez hamar urtean aritutakoa.

Artículo 7.– Estatuto personal de las vocales y los vocales.

7. artikulua.– Bokalen estatutu pertsonala.

1.– Las vocales y los vocales son inamovibles.

1.– Bokalak aldaezinak dira.

2.– Se nombran por el Gobierno Vasco mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno a propuesta motivada de la miembro o el miembro del mismo a cuyo departamento estén adscritos los servicios jurídicos centrales. El decreto de nombramiento se publica en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Bokalak, Jaurlaritzaren Kontseiluan onartutako dekretuaren bidez, Eusko Jaurlaritzak izendatzen ditu, zerbitzu juridiko nagusiak atxikita dituen sailaren ardura duen kontseilukidearen proposamen arrazoitua entzun eta gero. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da izendapen-dekretua.

3.– El mandato de las vocales y los vocales tiene una duración de seis años contados a partir del mismo día de su toma de posesión, que se efectúa, una vez publicado su nombramiento, ante el presidente o presidenta y el secretario o secretaria de la comisión. Las vocales y los vocales pueden volver a ser nombrados por períodos sucesivos de la misma duración.

3.– Sei urtekoa izango da bokalen agintaldia, lanpostuaz jabetzen diren egunetik kontatzen hasita. Izendapena argitaratu ondoren jabetuko dira lanpostuaz, batzordeko lehendakariaren eta idazkariaren aurrean. Iraupen bereko beste agintaldi batzuetarako izenda daitezke bokalak.

4.– Las vacantes de vocales producidas antes de la terminación de su mandato se cubren mediante el nombramiento de otra u otras personas idóneas. Dicho nombramiento abre un nuevo mandato y se formaliza y perfecciona en los términos y con los efectos previstos en este artículo.

4.– Bokalen agintaldia amaitu baino lehen sor daitezen hutsuneak beste pertsona egoki batzuk izendatuz beteko dira. Izendapen horrekin beste agintaldi bat hasiko da, eta artikulu honetan aurreikusitako modu eta ondorioekin formalizatu eta burutuko da.

5.– El nombramiento como vocal da lugar a la declaración de la situación administrativa de servicios especiales en el cuerpo de origen.

5.– Bokal izendatzeak jatorrizko kidegoan zerbitzu berezietako egoera administratiboan deklaratzea dakar.

6.– Las vocales y los vocales son remunerados mediante una única retribución y por un solo concepto. Su devengo y actualización, así como el resarcimiento de cuantos gastos se vean obligados a realizar por razón del servicio o por traslado de residencia, se realizan en las mismas condiciones que rigen para los altos cargos de la Administración.

6.– Bokalek ordainsari bakarra izango dute eta kontzeptu bategatik bakarrik ordainduko zaie. Ordainsaria gauzatzea eta eguneratzea, baita zerbitzuaren edo egoitza-aldaketaren ondorioz izan ditzaten gastuak ordaintzea ere, Administrazioko goi-kargudunei dagozkien baldintza berberetan egingo dira.

7.– Las vocales y los vocales de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi están sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por el Ejercicio de Funciones Públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

7.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokalak abenduaren 20ko 32/1983 Legean –Euskal Autonomia Erkidegoan Herri Jardunean Aritzeagatiko Bateraezintasunei buruzkoan– ezarritako bateraezintasun-erregimenari atxikiko zaizkio.

Artículo 8.– Cese, suspensión y suplencia de las vocales y los vocales.

8. artikulua.– Bokalen kargu-uztea, eginkizun-gabetzea eta ordezkotza.

1.– Las vocales y los vocales sólo cesan en su cargo por las causas y con los requisitos establecidos en esta ley.

1.– Lege honetan ezarritako arrazoiengatik eta finkatutako baldintzetan baino ez dute utziko euren kargua bokalek.

2.– Son causas de cese las siguientes:

2.-Kargua uzteko arrazoiak:

a) Fallecimiento.

a) Heriotza.

b) Expiración del mandato.

b) Agintaldiaren amaiera.

c) Renuncia formalizada por escrito.

c) Idatziz egindako ukoa.

d) Pérdida de la condición funcionarial.

d) Funtzionario izateari uztea.

e) Incompatibilidad apreciada por la mayoría absoluta de la comisión en pleno.

e) Batzordeko osoko bilkuraren erabateko gehiengoak antzemandako bateraezintasuna.

f) Incumplimiento grave de las funciones establecidas en el artículo 10 a), b), c) y e) y de los deberes de abstención y sigilo del artículo 11. Esta circunstancia deberá ser apreciada por la mayoría absoluta de la comisión en pleno previa audiencia al interesado o interesada.

f) 10. artikuluko a), b), c) eta e) idatz-zatietan ezarritako eginkizunak eta 11. artikuluan adierazitako abstentzio eta isiltasun betebeharren ez-betetze larria. Egoera hori batzordearen osoko bilkuraren erabateko gehiengoak antzeman behar du interesatuari entzun ondoren.

g) Incapacitación declarada en sentencia firme.

g) Epai irmo batez deklaratutako gaitasungabetzea.

h) Condena por delito doloso en virtud de sentencia firme.

h) Epai irmo batez dolozko delituagatik kondenatua izatea.

3.– El cese se produce cuando se realiza la circunstancia o surte efectos el acto que lo determina. Se formaliza mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno, que ha de expresar la causa del cese y el día en que éste tiene lugar, y se publica en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Kargu-uztea gertatuko da horretarako arrazoia gauzatzen denean edo eragin duen egintzak ondorioak izaten dituenean, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak emandako dekretuaren bidez formalizatuko da. Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, kargua uzteko arrazoiak eta eguna adierazita.

4.– Las vocales y los vocales que cesen por la causa establecida en el apartado 2 b) continuarán desempeñando su función hasta la toma de posesión de las nuevas o los nuevos vocales.

4.– 2 b) idatz-zatian ezarritakoaren ondorioz euren kargua uzten duten bokalek eginkizunak betetzen jarraituko dute, harik eta bokal berriak euren karguaz jabetu arte.

5.– Las vocales y los vocales podrán ser suspendidos de forma cautelar en el ejercicio de sus funciones por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de la comisión en pleno durante el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese. El acuerdo que declare la suspensión, así como el que decida su levantamiento, se publican en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Batzordearen osoko bilkuraren erabateko gehiengoak erabaki dezake bokalak eginkizun-gabetzea zuhurtasunez, harik eta kargua uzteko izan den arrazoiaz ebatzi arte. Bai eginkizun-gabetzeko erabakia, bai eginkizun-gabetzea kentzekoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

La suspensión de las vocales y los vocales será automática, sin necesidad del acuerdo del Pleno, cuando sean privados de libertad en virtud de resolución judicial firme. Se declara y se levanta por resolución de la presidencia de la comisión, que se ha de publicar en el Boletín Oficial del País Vasco, y se mantiene el tiempo que dure la privación.

Bokalen eginkizun-gabetzea besterik gabe egingo da, hau da, Osoko Bilkuraren erabakirik gabe, baldin eta askatasunaz gabetzeko ebazpen judizial irmo bat badago. Eginkizun-gabetzea deklaratzea eta kentzea batzordeko lehendakariaren ebazpenez egingo da, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Askatasun-gabetzeak dirauen bitartean iraungo du eginkizun-gabetzeak.

6.– En los supuestos de previsible ausencia prolongada de uno de los vocales o una de las vocales, a consecuencia de suspensión acordada de conformidad con el apartado anterior o por alguna de las causas establecidas legalmente, se procederá al nombramiento de un suplente o una suplente que desempeñará sus funciones por el tiempo que dure aquella. La formalización del nombramiento y cese del suplente o la suplente se realizará conforme a lo previsto en los artículos 7.2 y 8.3. El tiempo que dure la suplencia se imputará al período de mandato de la vocal o el vocal suplido.

6.– Bokalen baten luzaroko absentzia gertatuz gero, aurreko paragrafoan adierazitako eginkizun-gabetzearen ondorioz edo legez ezarritako arrazoiren baten ondorioz, eginkizun berberak beteko dituen ordezko bat izendatuko da bokalaren absentziak dirauen bitartean aritzeko. Ordezkoaren izendapena eta kargu-uztea 7.2 eta 8.3 artikuluetan aurreikusitakoaren arabera formalizatuko dira. Ordezkotzaren denbora bokal ordezkatuaren agintaldiari egotziko zaio.

Artículo 9.– Presidencia y vicepresidencia.

9. artikulua.– Lehendakaritza eta lehendakariordetza.

1.– Al presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi le corresponden las siguientes facultades:

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakariari honako ahalmen hauek dagozkio:

a) Representar a la comisión.

a) Batzordearen ordezkari izatea.

b) Programar las actividades de la comisión previa audiencia del Pleno.

b) Batzordearen jardueren egitaraua zehaztea, Osoko Bilkura entzun eta gero.

c) Convocar las sesiones y presidirlas, fijar el orden del día y proponer la inclusión de asuntos que no figuren en él cuando existan razones de urgencia que lo justifiquen.

c) Bilkuretarako deia egitea eta bilkuretan buru izatea, gai-zerrenda jartzea eta, urgentziazko arrazoiek justifikatzen badute, gai-zerrendan sartu gabeko aztergaiak proposatzea.

d) Designar los ponentes o las ponentes para cada asunto.

d) Gai bakoitzerako txostengileak aukeratzea.

e) Determinar los estudios técnico-jurídicos que deban realizarse para el buen funcionamiento de la comisión y designar a las miembros y los miembros de la misma que hayan de realizarlos.

e) Batzordearen jardun egokirako behar diren azterlan teknikoak eta juridikoak zehaztea, eta horiek burutzeko ardura izango duten batzordekideak aukeratzea.

f) Dirigir a los órganos administrativos los requerimientos y solicitudes a que se refieren los artículos 5, 23 y 24 de esta ley.

f) Lege honetako 5, 23 eta 24. artikuluetan aipatzen diren errekerimenduak eta eskabideak administrazioko organoei igortzea.

g) Suscribir los dictámenes y acuerdos de la comisión.

g) Batzordearen irizpenak eta erabakiak sinatzea.

h) Cualesquiera otras que le atribuyan la presente ley o la normativa vigente.

h) Lege honek edo indarrean dauden arauek esleitutako gainerakoak.

2.– Durante las sesiones, el presidente o presidenta, o quien le supla, ejerce las siguientes funciones:

2.– Lehendakariak, edo horren ordezkoak, honako betebehar hauek izango ditu bilkuretan:

a) Abrir y levantar las sesiones.

a) Bilkurei hasiera eta amaiera ematea.

b) Dirigir y ordenar las deliberaciones.

b) Eztabaidak gidatu eta antolatzea.

c) Decidir con su voto los empates.

c) Berdinketak bere botoarekin ebaztea.

3.– Las facultades contempladas en el apartado 1, excepto la prevista en la letra a), son delegables en el vicepresidente o vicepresidenta.

3.– 1. paragrafoan jasotako ahalmenak, a) idatz-zatian aurreikusitakoa izan ezik, lehendakariordearen esku utz daitezke.

4.– Al vicepresidente o vicepresidenta le corresponden las facultades siguientes:

4.– Lehendakariordeari honako ahalmen hauek dagozkio:

a) Presidir las secciones de la comisión que se determinen en el reglamento de organización y funcionamiento.

a) Antolaketa eta jarduera araudian zehaztutako batzorde-atalen buru izatea.

b) Suplir a la presidenta o presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

b) Lehendakaria ordezkatzea, kargua hutsik uzten duenean, edo absente edo gaixorik dagoenean.

c) Ejercer las funciones que delegue en él o ella el presidente o presidenta.

c) Lehendakariak eskuordetu diezazkion eginkizunak betetzea.

5.– Los titulares o las titulares de la presidencia y la vicepresidencia se suplen entre sí en caso de abstención de uno o una de ellos.

5.– Lehendakaritzako edo lehendakariordetzako titularren baten abstentzioa gertatuz gero, euren artean egingo dituzte ordezkapenak.

6.– Cuando ambos o ambas deban abstenerse con respecto a un mismo asunto, ocupa la presidencia del pleno o de la sección en la que éste se esté conociendo la vocal o el vocal más antiguo de la comisión; en caso de igualdad, quien tenga más años de servicio como funcionaria o funcionario, y, en última instancia, la persona de mayor edad.

6.– Gai jakin bat aztertzerakoan biek ala biek abstenitu behar badute, batzordean denborarik gehien daraman bokalak bereganatuko du gaia aztertzen duen osoko bilkurako edo batzorde-ataleko lehendakaritza. Berdinketa gertatuz gero, funtzionario modura urterik gehien daramatzana izango da lehendakari; eta, hala ere, berdinketak irauten badu, zaharrena.

7.– La presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente pueden emitir votos particulares en las mismas condiciones que las reconocidas a los vocales y las vocales.

7.– Lehendakariak eta lehendakariordeak boto partikularrak eman ditzakete, bokalei aitortutako baldintza berberekin.

Artículo 10.– Vocales.

10. artikulua.– Bokalak.

A los vocales y las vocales de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi les corresponde:

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko bokalei honako hauek dagozkie:

a) Asistir a las sesiones y participar en los debates.

a) Bilkuretara joan eta eztabaidetan parte hartzea.

b) Redactar y presentar a la comisión las propuestas de dictamen de los asuntos o los estudios para los que hayan sido designados ponentes.

b) Gaien edo azterlanen irizpen-proposamenak idatzi eta batzordeari aurkeztea, baldin eta txostengile izateko aukeratu badituzte.

c) Proponer la aprobación, modificación o desestimación de las propuestas de dictamen que se presenten en la comisión.

c) Batzordean aurkeztutako irizpen-proposamenak onartu, aldatu edo ezezteko proposatzea.

d) Ejercer la iniciativa prevista en los artículos 23, 24 y 28 de la presente ley.

d) Lege honetako 23, 24 eta 28. artikuluetan aurreikusitako ekimenaz baliatzea.

e) Emitir su voto, expresando el sentido del mismo, así como formular voto particular concurrente o discrepante con el parecer de la mayoría.

e) Botoa eman eta zer bozkatu duten adieraztea. Halaber, boto partikularra ematea, gehiengoaren iritziarekin bat etorri edo ez.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de miembros de un órgano colegiado.

f) Organo kolegiatu bateko kide izateari dagozkion beste eginkizunak.

Artículo 11.– Objetividad, imparcialidad y sigilo.

11. artikulua.– Objektibotasuna, inpartzialtasuna eta isiltasuna.

1.– Las miembros y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ejercen la función consultiva con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno ni a instrucciones de ninguna clase de la Administración activa.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kideek objektibotasunez eta inpartzialtasunez betetzen dute kontsulta-eginkizuna. Ez dute izango atxikipen hierarkikorik eta ez dute ezelango instrukziorik hartuko Administrazio aholku-eskatzailetik.

2.– Tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los que concurra alguna de las causas de abstención y recusación establecidas en la legislación en materia de procedimiento administrativo común. También deben abstenerse de intervenir en las consultas relativas a asuntos en cuya preparación o elaboración hayan participado directamente.

2.– Administrazio-prozedura erkideari buruzko legeetan ezarritako abstenitzeko eta errefusatzeko arrazoiren baten eragina izan dezaten gaietan inhibitu egin beharko dute. Gairen bat gertatzen edo taiutzen modu zuzenean parte hartu badute, orduan ere abstenitu egin beharko dute gai horiei buruzko kontsultetan.

3.– Cualquier miembro de la comisión que tenga conocimiento de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior debe ponerlo en conocimiento de la comisión, a fin de que ésta decida, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, si el vocal o la vocal a quien afecte debe o no abstenerse del estudio y votación del dictamen correspondiente.

3.– Batzordeko edozein kidek aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuren baten berri izanez gero, batzordeari jakinarazi beharko dio, eta batzordeak, kasu bakoitzaren nondik-norakoak aintzat hartuz, ebatzi beharko du eragindako bokalak gaia aztertzeari eta irizpena bozkatzeari ekin behar dion ala ez.

La comisión adopta el acuerdo que proceda en la misma sesión en que la cuestión se plantee, sin necesidad de ponencia previa.

Auzia aurkezten den bilkuran hartuko du batzordeak dagokion erabakia, aldez aurreko txostenaren beharrik gabe.

Las miembros y los miembros afectados por posibles causas de abstención no pueden participar en el estudio, deliberación y votación sobre su apreciación que lleve a cabo la comisión, y quedan vinculados por el acuerdo que ésta adopte.

Abstentzio-arrazoi baten eraginpean dauden kideek ezingo dute parterik hartu arrazoi horretaz batzordeak egin dezan azterketan, eztabaidan eta botazioan, nahiz eta batzordeak har ditzan erabakiak lotesleak izan beraientzat.

4.– Las miembros y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, así como el secretario o secretaria, han de guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados y sobre los asuntos sometidos a consulta mientras éstos no sean resueltos por el órgano competente y, en todo tiempo, sobre las deliberaciones de la comisión en torno a los dictámenes y votos emitidos.

4.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kideek eta idazkariak sekretupean izan behar dituzte proposamenak, hartutako erabakiak eta kontsultarako diren gaiak, harik eta eskumena duen organoak gaiok erabaki arte. Beti izango dituzte sekretupean batzordeak irizpenei eta emandako botoei buruz izandako eztabaidak.

Artículo 12.– Secretaría.

12. artikulua.– Idazkaritza.

1.– Al secretario o secretaria de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi le corresponde:

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko idazkariari honako hauek dagozkio:

a) Asistir a las reuniones de la comisión con voz y sin voto.

a) Batzordearen batzarretara joatea, hitz egiteko eskubidearekin baina botorik gabe.

b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones de la comisión, así como la documentación necesaria relativa a los asuntos que hayan de tratarse en las mismas.

b) Batzordearen bilkuretako gai-zerrenda eta aztertu beharreko gaiei buruzko agiriak gertatu eta igortzea.

c) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la comisión por orden de la presidencia.

c) Lehendakaritzaren aginduz batzordearen bilkuretarako deia egitea.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

d) Bilkuretarako aktak idatzi eta baimentzea.

e) Expedir, por orden de la presidencia y con su visto bueno, certificaciones de actas, dictámenes y acuerdos.

e) Lehendakaritzaren aginduz eta beraren oniritziarekin, akten, irizpenen eta erabakien ziurtagiriak ematea.

f) Llevar el registro de entrada y salida de las consultas, expedientes y demás documentos que se dirijan a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

f) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari zuzendutako kontsulta, espediente eta gainerako agirien sarrera eta irteera erregistroaz arduratzea.

g) Las demás funciones inherentes a la condición de secretario o secretaria de un órgano colegiado y las que le encomienden el Pleno o las secciones.

g) Organo kolegiatu bateko idazkari bati dagozkion eginkizunak eta Osoko Bilkurak eta atalek haren ardurapean utzitakoak.

2.– Asimismo, el secretario o secretaria realiza las siguientes funciones:

2.– Idazkariari, halaber, honako eginkizunak dagozkio:

a) Elabora el proyecto de memoria anual de las actividades y de los extractos de la doctrina emanada de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que será aprobada por ésta en pleno.

a) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren jardueren eta doktrinaren laburpenen urteko memoria-proiektua gertatzea. Memoria osoko bilkuran onartuko du batzordeak.

b) Dirige y coordina el gabinete técnico de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, bajo las directrices de la presidencia.

b) Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kabinete teknikoa zuzendu eta koordinatzea, lehendakaritzaren jarraibideak betez.

3.– El reglamento de organización y funcionamiento regulará la suplencia de la secretaria o secretario en el ejercicio de las funciones enunciadas en los apartados anteriores.

3.– Antolaketa eta jarduera araudian arautuko da idazkariaren ordezkotza, aurreko paragrafoetan adierazitako eginkizunetan jarduteari dagokionez.

Artículo 13.– Gabinete técnico.

13. artikulua.– Kabinete teknikoa.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi estará asistida por un gabinete técnico, que contará con el personal técnico y administrativo que se determine en su relación de puestos de trabajo.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak kabinete tekniko bat izango du bere jardunean, zeinak lanpostuen zerrendan zehaztutako pertsonal tekniko eta administratiboa izango baitu.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará la disponibilidad de los medios personales y materiales que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi precise para su adecuado funcionamiento.

2.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak bere jardun egokirako behar dituen langileak eta baliabide materialak eskura izatea bermatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak.

Artículo 14.– Régimen económico, patrimonial y de personal.

14. artikulua.– Ekonomia, ondare eta langileen araubidea.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi tiene las mismas competencias que correspondan en cada momento a los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de personal, contratación, provisión de medios materiales e informáticos y gestión económico-presupuestaria, y las ejercerá a través de sus propios órganos de conformidad con lo que disponga la presente ley y el reglamento de organización y funcionamiento.

SECCIÓN 2.ª
FUNCIONAMIENTO

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, bere langileen arloari, kontratazioari, baliabide material eta informatikoen horniketari eta ekonomia eta aurrekontu kudeaketari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko sailek aldian-aldian bere gain izan ditzaten eskumen berberak izango ditu, eta eskumen horiek bere organoen bidez baliatuko ditu lege honetan eta antolaketa eta jarduera araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

Artículo 15.– Pleno y secciones.

2. ATALA
FUNTZIONAMENDUA

15. artikulua.– Osoko bilkura eta atalak.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi podrá actuar en pleno o en secciones.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak osoko bilkuren edo atalen bidez gauzatuko du bere jarduna.

2.– El Pleno está integrado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta y los vocales o las vocales. Conoce, en todo caso, de los asuntos enunciados en el artículo 3.1 a), b), c), d), e), f) y l), de la revisión de oficio de las disposiciones reglamentarias y de los demás asuntos que le atribuyan expresamente ésta u otra ley.

2.– Lehendakariak, lehendakariordeak eta bokalek osatzen dute Osoko Bilkura. Eta 3.1 a), b), c), d), e), f) eta l) idatz-zatietan adierazitako gaiez, xedapenen ofiziozko berrikuspenaz eta lege honek zein bestek beren beregi esleitutakoez arduratuko da.

3.– El reglamento de organización y funcionamiento determinará el número de secciones, su composición, que nunca podrá ser inferior a tres miembros con voz y voto, el ejercicio de la presidencia, la forma de adscripción de los vocales y los asuntos de su competencia.

3.– Antolaketa eta jarduera araudian zehaztuko dira atalen kopurua, atalen osaera –inoiz ere ez hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea duten hiru kide baino gutxiagokoa izango ez dena–, lehendakaritzaren eginkizuna, bokalak atxikitzeko modua eta atalen eskumeneko gaiak.

Artículo 16.– Convocatoria de las sesiones.

16. artikulua.– Bilkuretarako deia.

1.– La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se reúne con la periodicidad requerida por el número y naturaleza de las consultas realizadas, de acuerdo con la programación que acuerde la presidencia una vez oído el Pleno.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa behar adina aldiz bilduko da, egiten zaizkion kontsulten, horien izaeraren eta lehendakaritzak –Osoko Bilkura entzun ondoren– erabakitako egitarauaren arabera.

2.– La convocatoria de las sesiones, a la que se acompaña el orden del día, y la documentación de los asuntos deben cursarse a todas las miembros y todos los miembros de la comisión, o de la sección de que se trate, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en los casos de consultas calificadas de urgentes, en los que se ha de procurar la mayor antelación posible atendiendo al plazo fijado para la emisión del dictamen.

2.– Bilkuretarako deia, gai-zerrenda eta aztergaien agiriak batzordeko edo dagokion ataleko kide guztiei bidaliko zaizkie, gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago. Urgentziazko kontsultetarako deia, ordea, albait azkarren egin behar da, irizpena emateko jarritako epea aintzat hartuz.

Artículo 17.– Quórum de celebración y adopción de acuerdos.

17. artikulua.– Bilkurak egiteko eta erabakiak hartzeko quoruma.

1.– La válida celebración de las sesiones y la adopción de acuerdos del Pleno y de las secciones de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi requieren la presencia de la presidencia, de la mitad de las vocales y los vocales y la del secretario o secretaria.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkuraren eta ataletako batzarrak baliotasunez egiteko eta erabakiak hartzeko, beharrezkoa da lehendakaria, bokalen erdiak eta idazkaria bertan izatea.

2.– En los supuestos en los que los vocales y las vocales deban suplir la ausencia, por cualquier causa, de quien ejerce la presidencia o del secretario o secretaria, el quórum para la celebración de las sesiones y la adopción de acuerdos será el siguiente:

2.– Edozer dela-eta bokalek lehendakaria edo idazkaria ordezkatu behar badituzte, bilkurak egiteko eta erabakiak hartzeko quoruma honako hau izango da:

– En el Pleno, cuatro miembros con voz y voto.

– Osoko Bilkuran lau kide, hitz egiteko eta botoa emateko eskubidearekin.

– En las secciones, tres miembros con voz y voto.

– Ataletan hiru kide, hitz egiteko eta botoa emateko eskubidearekin.

3.– Si las secciones, por causa de inhibición de alguno o alguna de sus miembros, no pudiesen alcanzar el quórum exigido en el apartado anterior en la deliberación y resolución de un asunto, éste se dictaminará por el Pleno.

3.– Atalek, euren kideren bat inhibitu egin delako, ezin badute lortu aurreko paragrafoan eskatutako quoruma gai jakin bat eztabaidatu eta erabakitzeko orduan, Osoko Bilkurak emango du gai horri buruzko irizpena.

4.– Salvo en los supuestos legalmente previstos, los acuerdos, tanto del Pleno como de las secciones, se adoptan por mayoría de votos de los presentes y las presentes, dirimiéndose los empates por el voto de quien presida la sesión.

4.– Osoko bilkuraren eta ataletako erabakiak, legez ezarritako kasuetan izan ezik, egon daudenen artean hartuko dira, botoen gehiengoaz. Berdinketarik gertatuz gero, bilkurako buruaren botoaz ebatziko da.

5.– Cada miembro presente ha de expresar a la presidencia el sentido de su voto, que sólo puede ser favorable o desfavorable al dictamen o acuerdo sometido a votación. No se admiten abstenciones en las votaciones, ni reservas, condiciones o matizaciones a los dictámenes y acuerdos, salvo que se formulen a través de votos particulares.

5.– Kide bakoitzak lehendakaritzari adierazi beharko dio zer bozkatu duen, eta botoa bozketaren gai izan den irizpen edo erabakiaren aldekoa edo aurkakoa baino ezin da izan. Bozketan ezin da abstenitu. Irizpen eta erabakiei ere ezin zaie erreserbarik, baldintzarik edo ñabardurarik jarri, ez bada boto partikularren bidez aurkezten dela.

Artículo 18.– Emisión de votos particulares.

18. artikulua.– Boto partikularrak.

1.– La emisión de votos particulares al acuerdo de la mayoría por parte de las miembros y los miembros de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi requiere que se anuncie antes del levantamiento de la sesión.

1.– Gehiengoak hartutako erabakiari Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kideren batek boto partikularra ematen badio, beharrezkoa izango da bilkura amaitu baino lehen iragartzea.

2.– Los votos particulares son concurrentes o discrepantes con el sentido del dictamen y se remiten por escrito a la secretaría de la comisión dentro de un plazo no superior a cinco días contados a partir de la redacción definitiva del dictamen, al cual se incorporan.

2.– Boto partikularrak irizpenarekin bat etor daitezke edo aurkakoak izan daitezke, eta, irizpena behin betiko ematen denetik kontatzen hasita, gehienez bost eguneko epean bidali beharko dira batzordeko idazkaritzara, idatziz eta irizpenari atxikita bidali ere.

3.– Quienes anuncien voto particular pueden adherirse al que formule otra miembro u otro miembro, renunciando, en tal caso, a emitir uno propio.

3.– Boto partikularra iragartzen dutenek beste kideren batek emandakoarekin bat egin dezakete, baina orduan uko egin beharko diote boto propioa emateari.

Artículo 19.– Actas.

19. artikulua.– Aktak.

1.– Los acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, tanto del Pleno como de las secciones, constan en acta, la cual expresa, sucintamente, el órgano que los adopta, la fecha, la hora de inicio y de conclusión de la sesión, las personas asistentes y las ausentes, los acuerdos tomados, los votos particulares anunciados y los asuntos pospuestos para otra sesión.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Osoko Bilkuraren eta ataletako erabakiak aktan jasoko dira, non laburbilduta jaso beharko baita erabakiok zein organok hartu dituen, bilkuraren eguna, hasierako eta amaierako ordua, parte hartu dutenen eta parte hartu ez dutenen izenak, hartutako erabakiak, iragarritako boto partikularrak eta beste bilera baterako utzitako gaiak.

2.– Las actas se aprueban al final de la sesión, o en la sesión siguiente, y se firman por el secretario o secretaria y el presidente o presidenta.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO
SECCIÓN 1.ª
CONSULTA

2.– Aktak bilkuraren amaieran edo hurrengo bilkuran onartuko dira, eta idazkariak eta lehendakariak izenpetuko dituzte.

Artículo 20.– Solicitud, forma y momento de las consultas.

III. KAPITULUA
PROZEDURA
1. ATALA
KONTSULTA

20. artikulua.– Kontsulta-eskaera. Modua eta garaia.

1.– Las consultas a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que realicen las administraciones incluidas en su ámbito de actuación se realizan por:

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari bere jarduera-eremuan dauden administrazioetatik honako hauek egingo dizkiote kontsultak:

a) Los consejeros o consejeras del Gobierno Vasco.

a) Eusko Jaurlaritzako sailburuek.

b) El rector o rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

b) Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak.

c) La presidenta o el presidente de la corporación local que corresponda.

c) Tokiko korporazioetako lehendakariek.

d) El titular o la titular del órgano que tenga atribuida la representación de las entidades a las que se refiere el artículo 2.1 d).

d) 2.1 d) artikuluan aipatzen diren entitateen ordezkari den organoko titularrak.

2.– Las consultas deben cumplir los siguientes requisitos:

2.– Kontsultetarako baldintzak:

a) Se solicitan mediante acuerdo de la autoridad consultante, el cual ha de reunir los requisitos de forma propios de los actos de la misma.

a) Aholkua eskatzen duen agintaritzaren erabaki baten bidez egingo dira kontsultak, eta agintaritza-egintzek formaren aldetik izan ohi dituzten baldintzak bete behar ditu erabaki horrek.

b) En el acuerdo se debe indicar el precepto legal al amparo del cual se hace la consulta y exponer, sucintamente, los motivos que justifican su aplicación.

b) Kontsultarako erabili den lege-agindua adierazi behar da erabakian, eta, labur bada ere, hori aplikatzea justifikatzen duten arrazoiak azaldu behar dira.

c) Se ha de adjuntar copia compulsada de todos los documentos que formen el expediente administrativo, así como una relación numerada de los mismos.

c) Administrazio-espedientea osatzen duten agiri guztien kopia konpultsatua eta agirion zerrenda zenbakitua erantsi behar zaizkio kontsultari.

3.– Las consultas se efectúan en el momento inmediatamente anterior a la aprobación de la norma o a la adopción de la resolución o acuerdo de que se trate. En todo caso, el control interventor se ejercerá de conformidad con su normativa específica.

3.– Araua onartu edo ebazpena edota erabakia hartu baino justu lehenago egingo dira kontsultak. Interbentzio-kontrola, berriz, berorri dagokion arautegi bereziaren arabera burutuko da.

Artículo 21.– Devolución de expedientes.

21. artikulua.– Espedienteak itzultzea.

1.– La presidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi devolverá de oficio los expedientes de las consultas que sean retiradas, los que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo anterior y aquellos a los que les resulte de aplicación lo prevenido en el artículo 23.2, indicando sucintamente el motivo.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakaritzak ofizioz itzuliko ditu erretiratutako kontsulten espedienteak, aurreko artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez dituztenak eta 23.2 artikuluan aurreikusitakoa aplika dakiekeenak. Bide batez, laburki azalduko ditu itzultzearen arrazoiak.

2.– En los supuestos de devolución, se entiende no iniciado el plazo de emisión del dictamen.

SECCIÓN 2.ª
DICTAMEN

2.– Itzultzen direnetan, irizpena emateko epea hasi gabekotzat joko da.

Artículo 22.– Ponencias.

2. ATALA
IRIZPENA

22. artikulua.– Txostenak.

1.– En la designación de los ponentes y las ponentes, el presidente o presidenta seguirá los criterios de reparto que establezca la propia comisión, velando por una equilibrada asignación de la carga de trabajo entre sus miembros.

1.– Txostengileak izendatzerakoan, batzordeak ezarritako banaketa-irizpide berak hartuko ditu aintzat batzordeko lehendakariak, lan-karga kideen artean orekaz eslei dadin zainduz.

2.– Las ponentes y los ponentes aprecian la necesidad de la justificación o de la ampliación a que se refieren los artículos 23 y 24 de esta ley y comunican su propuesta a la presidencia para que realice los requerimientos y las solicitudes que correspondan.

2.– Txostengileek lege honetako 23 eta 24. artikuluetan aipatzen den beharrizana –justifikatzekoa edo osatzekoa– antzematen dute, eta lehendakaritzari jakinarazten diote beren proposamena, dagozkion errekerimenduak eta eskabideak egin ditzan.

Artículo 23.– Acreditación de trámites.

23. artikulua.– Izapideak frogatzea.

1.– Dentro de los quince días siguientes a la recepción de una consulta, el presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta razonada de los ponentes o las ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la sección que deba dictaminarla, puede requerir al órgano o entidad consultante para que justifique, en el plazo que al efecto se le fije, la realización de trámites que no estén documentados en el expediente enviado.

1.– Kontsulta jaso ondorengo hamabost egunen barruan, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakariak, irizpena eman behar duten txostengileek edo Osoko Bilkurako zein ataleko gehiengoak proposamen arrazoitua eginda, aholkua eskatu duen organo edo entitateari errekeritu diezaioke bidalitako espedientean dokumentatu ez diren izapideak burutu egin direla justifika dezala horretarako ezarritako epean.

2.– Si la falta de acreditación se debiera a la omisión de dichos trámites y éstos fueran preceptivos, se devolverá el expediente y no se podrá realizar nuevamente la consulta hasta que dicha omisión sea subsanada.

2.– Ez frogatzearena izapide horiek ez egitearen ondorioa balitz, eta izapideok nahitaezkoak balira, itzuli egingo litzateke espedientea eta ezingo litzateke kontsulta gehiagorik egin, harik eta zuzendu arte.

Artículo 24.– Ampliación de información.

24. artikulua.– Informazioa osatzea.

1.– La presidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta razonada de las ponentes o los ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la sección que deba emitir el dictamen, puede solicitar que autoridades o funcionarios o funcionarias del órgano o entidad consultante y de otros órganos o entidades que hayan participado en la elaboración del proyecto, acto o disposición objeto del informe, o que puedan verse afectados por éstos, acudan a una comparecencia informativa sobre cuestiones atinentes al objeto de la consulta, las cuales han de expresarse sucintamente en el escrito de solicitud, en el que también se ha de señalar el lugar y fecha de la comparecencia. La solicitud de comparecencia deja en suspenso el plazo de emisión del dictamen hasta la fecha en que ésta tenga lugar.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakariak, txostengileek edo irizpena eman behar duen Osoko Bilkurako edo ataleko gehiengoak proposamen arrazoitua egin eta gero, kontsulta-gaiari buruzko hainbat alderdiren berri emateko agerraldi informatiboan azaltzeko eska diezaieke honako hauei: txostenaren aztergai den proiektua, egintza edo xedapena gertatzen parte hartu duen organo edo entitate aholku-eskatzailearen agintari eta funtzionarioei, edo gertatze horretan lankidetzan aritutako beste organo edo entitate batzuetako agintari eta funtzionarioei, edo proiektu, egintza edo xedapen horiek eragindako organo edo entitateetako agintari eta funtzionarioei. Azaldu beharrekoak laburki adierazi behar dira eskabide-idazkian; horiekin batera agerraldiaren tokia eta eguna ere adieraziko dira. Agerraldi-eskeak aldi baterako eteten du irizpena emateko epea, harik eta gauzatu arte.

El reglamento de organización y funcionamiento determinará la forma en que deben desarrollarse las comparecencias.

Antolaketa eta jarduera araudian zehaztuko da agerraldiak egiteko modua.

2.– El presidente o presidenta, a propuesta razonada de las ponentes y los ponentes, o de la mayoría del Pleno o de la sección que deba emitir el dictamen, puede solicitar al órgano o entidad consultante que amplíe el expediente con cuantos antecedentes, informes y pruebas estime necesarios. La solicitud de ampliación deja en suspenso el plazo de emisión del dictamen hasta la fecha en que tenga entrada en el registro de la comisión la información solicitada.

2.– Lehendakariak, txostengileek edo irizpena eman behar duen Osoko Bilkurako edo ataleko gehiengoak proposamen arrazoitua eginda, espedientea –bidezkotzat jotako aurrekari, txosten eta frogak aurkeztuz– osatu dezala eska diezaioke organo edo entitate aholku-eskatzaileari. Osatze-eskabideak etenda uzten du irizpena emateko epea, eskatutako informazioa batzordeko erregistroan sartu arte.

3.– En cualquier momento anterior a la aprobación del correspondiente dictamen se podrá, a instancia del autor de la consulta, ampliar la información remitida. La remisión de nueva información deja en suspenso el plazo de emisión del dictamen hasta la fecha que, en función de su volumen, complejidad y trascendencia, establezca el presidente, que no excederá de un mes.

3.– Dagokion irizpena onartu aurretik edonoiz osatu daiteke bidalitako informazioa, kontsulta-egileak hala eskatuta. Informazio gehiago bidaltzeak aldi baterako eteten du irizpena emateko epea, harik eta lehendakariak, dokumentuen kopurua, konplexutasuna eta eraginkortasuna aintzat hartuz, hilabetetik gorakoa izango ez den epea ezarri arte.

Artículo 25.– Dictámenes.

25. artikulua.– Irizpenak.

1.– En los dictámenes se expresa, si éstos se emiten por el Pleno o por una sección, la fecha de la sesión en que se aprueban, el nombre de los asistentes y las asistentes, y se indica si son aprobados por unanimidad, por mayoría o en virtud del voto dirimente de la presidencia.

1.– Irizpenetan adierazten da Osoko Bilkurak edo atal batek emandakoak diren, noizko bilkuran onartu diren eta parte-hartzaileak nortzuk izan diren. Adierazten da, halaber, aho batez, gehiengoz edo lehendakaritzaren boto ebazleaz onartu diren.

2.– Los dictámenes son remitidos al órgano o entidad consultante firmados por el presidente o presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y el secretario o secretaria.

2.– Organo edo entitate aholku-eskatzaileari bidaltzen zaizkio irizpenak, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakariak eta idazkariak izenpetu eta gero.

3.– Al dictamen se adjuntan el voto o votos particulares emitidos, y en ellos se indican los nombres de quien o quienes los emiten y los de quienes se adhieran a los mismos.

3.– Emandako boto partikularrak erantsiko zaizkio irizpenari, eta boto-emaileen eta horiekin bat egiten dutenen izenak adieraziko dira.

Artículo 26.– Plazo de emisión de los dictámenes.

26. artikulua.– Irizpenak emateko epea.

1.– El plazo de emisión de los dictámenes de la comisión es el que señale la disposición que prevea su audiencia, y, en su defecto, dos meses.

1.– Batzordearen irizpenak emateko epea horren audientzia aurreikusten duen xedapenean adierazitakoa da, eta, adierazita ez badago, bi hilabetekoa.

2.– En caso de consulta urgente el plazo máximo de emisión del dictamen es de quince días.

2.– Urgentziazko kontsulta bada, hamabost egunekoa da irizpena emateko gehieneko epea.

3.– La calificación de una consulta como urgente ha de hacerse, de forma motivada, por el órgano consultante. La presidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi adoptará las medidas necesarias para atender en plazo las consultas urgentes si bien podrá rechazar las que sean manifiestamente infundadas.

3.– Organo aholku-eskatzaileari dagokio kontsulta bat urgentziazkotzat kalifikatzea, horretarako dituen arrazoiak adieraziz. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakaritzak behar diren neurriak hartuko ditu urgentziazko kontsultei adierazitako epearen barruan erantzuteko; hala ere, horretarako funtsik ez dutenak arbuiatu egin ditzake.

4.– Los plazos señalados en los apartados precedentes empiezan a contarse desde el día siguiente a la entrada del expediente completo en el registro de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

4.– Aurreko paragrafoetan adierazitako epeak espediente osoa Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko erregistroan sartzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatuko dira.

5.– El transcurso de dichos plazos se suspende en los supuestos previstos en los artículos 23 y 24. La suspensión dura desde que el requerimiento o solicitud de ampliación entra en el registro del destinatario hasta que se cumplimenta adecuadamente o transcurre el plazo concedido al efecto.

5.– 23 eta 24. artikuluetan aurreikusitako kasuetan aldi baterako eteten da epeak igarotzea. Epe-etetea errekerimendua edo osatze-eskabidea jasotzailearen erregistroan sartzen denetik hasten da kontatzen, eta horiek egoki bete arte edo egoki betetzeko emandako epea igaro arte irauten du.

6.– No suspenden el transcurso de dichos plazos las solicitudes a que se refiere el artículo 5.

6.– 5. artikuluan aipatutako eskabideek ez dute etengo epe horiek igarotzea.

Artículo 27.– Carácter de los dictámenes y acuerdos.

27. artikulua.– Irizpenen eta erabakien izaera.

1.– Los asuntos dictaminados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi no se someten a informe o dictamen de ningún otro ente u órgano. No obstante, los actos administrativos sobre los que aquella deba dictaminar son objeto del control económico-fiscal en los términos establecidos en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenak ez daude beste erakunde edo organo batek emandako txosten edo irizpenen menpe. Batzordearen irizpena jasoko duten administrazio-egintzak, hala ere, kontrol ekonomiko-fiskalaren menpe daude, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legean ezarritako moduan, hain zuzen ere.

2.– Los dictámenes y acuerdos de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi no son vinculantes, salvo que esta u otra ley les den ese carácter.

2.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenak eta erabakiak ez dira lotesleak, ez bada lege honetan edo besteren batean kontrakoa xedatzen dela.

Artículo 28.– Sugerencias y propuestas de actuación administrativa.

28. artikulua.– Administrazioaren jarduerarako iradokizunak eta proposamenak.

Las sugerencias y propuestas a que se refiere el artículo 3.2 se consideran a iniciativa de cualquier miembro de la comisión y se formalizan en un acuerdo que se elabora, aprueba y remite a sus destinatarios o destinatarias siguiendo las mismas normas que rigen la elaboración, aprobación y remisión de los dictámenes.

SECCIÓN 3.ª
NUEVA CONSULTA Y RESOLUCIÓN

3.2 artikuluan jasotako iradokizunak eta proposamenak batzordeko edozein kideren ekimenez hartuko dira kontuan, eta erabaki baten bidez formalizatuko dira. Erabaki hori irizpenak gertatzeko, onartzeko eta bidaltzeko erabiltzen diren arau berberekin gertatu, onartu eta bidaliko zaie jasotzaileei.

Artículo 29.– Nueva consulta.

3. ATALA
KONTSULTA BERRIA ETA EBAZPENA

29. artikulua.– Kontsulta berria.

Si, tras la emisión del dictamen, el asunto sobre el que verse es objeto de modificaciones sustanciales que introducen nuevos contenidos que no responden a las sugerencias o propuestas efectuadas por la comisión o las exceden, se ha de realizar una nueva consulta sobre dichos cambios.

Irizpena eman eta gero, irizpenaren aztergaian garrantzizko aldaketak egiten badira eta, ondorioz, batzordeak egindako iradokizun edo proposamenekin bat ez datozen edo horiek gainditzen dituzten eduki berriak jasotzen badira, aldaketa horiei buruzko kontsulta berria egin beharra dago.

Artículo 30.– Resolución o disposición adoptada, notificación y omisiones.

30. artikulua.– Emandako ebazpena edo xedapena, jakinarazpena eta omisioak.

1.– Las disposiciones y actos que sean informados por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi deben expresar con claridad en la parte expositiva si se aprueban o acuerdan conforme a su dictamen o se apartan de él.

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak informatutako xedapenek eta egintzek argi erakutsi behar dute euren azalpen-zatian ea irizpenarekin bat etorriz onartu ala erabaki diren, edo irizpenarekin bat ez datozen.

2.– El órgano o entidad consultante, una vez aprobado el proyecto o dictada la disposición o resolución objeto de dictamen, lo notificará al secretario o secretaria de la comisión en el plazo y forma que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento.

2.– Batzordearen irizpena duten proiektu edo xedapen edo ebazpenei dagokienez, horietako proiektu bat onartzen denean edo xedapen edo ebazpen bat ematen denean, organo edo entitate aholku-eskatzaileak batzordeko idazkariari jakinaraziko dio horren berri, antolaketa eta jarduera araudian ezarritako epean eta moduan.

3.– Cuando en la tramitación de algún procedimiento se omita indebidamente la audiencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el presidente o presidenta de ésta debe significarlo a la autoridad a la que corresponda realizar la consulta.

3.– Prozedura baten izapideak egiterakoan beharrezkoa den Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren audientzia egiten ez bada, batzordeko lehendakariak kontsulta egitea dagokion agintariari jakinaraziko dio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Primera.– Exclusión de asuntos sobre responsabilidad patrimonial.

Lehenengoa.– Ondare-erantzukizunari buruzko gaiak baztertzea.

En atención al volumen de las consultas que se sometan al conocimiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se faculta al Gobierno Vasco para que actualice el límite mínimo de cuantía en los asuntos sobre responsabilidad patrimonial que deban ser dictaminados por dicho órgano consultivo.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak aztertzeko aurkezten diren kontsulten kopurua aintzat hartuz, ahalmena ematen zaio Jaurlaritzari, organo aholku-emaile horrek ondare-erantzukizunari buruzko gaien irizpena emateari begira, auzietako gutxieneko zenbatekoa eguneratzeko.

Segunda.– Adecuaciones a las modificaciones de la composición y la adscripción orgánica de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Bigarrena.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren osaerari eta atxikipen organikoari buruzko aldaketak eta egokitzapenak.

La alteración de la estructura orgánica de la Vicepresidencia del Gobierno que suponga una modificación de la denominación o de las funciones de los órganos correspondientes al secretario o secretaria general de Régimen Jurídico y al director o directora de Desarrollo Legislativo y Control Normativo requerirá que el decreto que materialice dicha alteración concrete los órganos equivalentes.

Jaurlaritzaren Lehendakariordetzako egitura organikoa aldatzen bada eta horrek Araubide Juridikoaren idazkari nagusiari eta Lege Garapen eta Arau Kontrolerako zuzendariari dagozkien organoen izena edo eginkizunak aldatzea badakar, aldaketa hori ezartzen duen dekretuan zehaztu beharko da zeintzuk izango diren oraingo organoen parekoak.

En todo caso, las personas que desempeñen esas funciones deben ser juristas de reconocida competencia profesional en las materias objeto de la función consultiva de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y acreditada experiencia en los asuntos públicos o en la docencia e investigación universitarias.

Horiek horrela, eginkizun horietan jarduteko beharrezkoa izango da Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren kontsulta-eginkizunaren gai diren alorretan gaitasun profesional aitortua duen jurista izatea, eta eskarmentu frogatua izatea zeregin publikoetan edo unibertsitateko irakasle edo ikertzaile jardunean.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Primera.– Presidencia y vicepresidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Lehenengoa.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren lehendakaritza eta lehendakariordetza.

A la entrada en vigor de la presente ley ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi quienes sean titulares, respectivamente, de los cargos de secretario o secretaria general de Régimen Jurídico y director o directora de Desarrollo Legislativo y Control Normativo.

Lege honek indarra hartzerakoan Araubide Juridikoaren idazkari nagusia eta Lege Garapen eta Arau Kontrolerako zuzendaria izango dira, hurrenez hurren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko lehendakari eta lehendakariorde.

Segunda.– Renovación de la composición de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Bigarrena.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren osaera eraberritzea:

1.– La renovación de la composición de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se producirá por mitades y se efectuará de la siguiente manera:

1.– Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren erdia eraberrituko da aldi bakoitzean, era honetan:

a) La renovación de la primera mitad se llevará a cabo en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley mediante el nombramiento de cuatro vocales, que sustituirán a las cuatro o los cuatro nombrados conforme al Decreto 187/1999 que tengan menor antigüedad en la comisión.

a) Lege honek indarra hartzen duenetik kontatzen hasita gehienez ere hiru hilabeteko epean eraberrituko da batzordearen erdia. Orduan lau bokal izendatuko dira, eta 187/1999 Dekretuaren bidez izendatutakoen artean batzordean antzinatasun gutxien duten lau kideak ordezkatuko dituzte.

b) La renovación de la segunda mitad de la comisión se efectuará a los tres años de la entrada en vigor de esta ley.

b) Batzordearen beste erdia lege honek indarra hartu eta hiru urte igaro ondoren eraberrituko da.

2.– Las vocales y los vocales que se mantengan en la comisión en aplicación de lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior se regirán por lo dispuesto en esta ley y podrán optar entre permanecer en la situación administrativa de servicio activo o pasar a la de servicios especiales.

2.– Aurreko a) idatz-zatian xedatutakoa aplikatuz batzordean jarrai dezaten bokalei lege honetan araututakoa aplikatuko zaie. Bi aukera izango dituzte: jarduneko zerbitzuan jarraitzea edo zerbitzu berezietara pasatzea.

No obstante, si antes de finalizar su mandato se produjera el cese de alguna o alguno de tales vocales, se nombrará en su lugar a otra u otro vocal, de conformidad con lo previsto en esta ley, por el tiempo que falte hasta cumplirse el citado plazo de tres años.

Hala ere, agintaldia amaitu baino lehen bokalen batek bere kargua utziko balu, beste bokal bat izendatuko litzateke haren ordez, lege honetan ezarritakoa betez, eta aipatu den hiru urteko epea osatzeko falta den denborarako.

3.– El cese de las vocales y los vocales nombrados con arreglo al Decreto 187/1999 se declarará y formalizará de acuerdo con lo dispuesto en él.

3.– 187/1999 Dekretuarekin bat etorriz izendatutako bokalen kargu-uztea, dekretuan xedatutakoaren arabera deklaratu eta formalizatuko da.

Tercera.– Retribuciones de las vocales y los vocales.

Hirugarrena.– Bokalen ordainsariak.

La cuantía de la retribución de las vocales y los vocales para el ejercicio 2004 será de 59.500 euros.

Bokalen ordainsariak 59.500 eurokoa izango da 2004an.

Cuarta.– Secretaria o secretario.

Laugarrena.– Idazkaria.

La secretaria o secretario de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi nombrado conforme al Decreto 187/1999 seguirá desempeñando la función de acuerdo con lo dispuesto en el mismo hasta la toma de posesión de quien le suceda, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko idazkariak, 187/1999 Dekretuaren arabera izendatutakoak, dekretu horrekin bat etorriz jarraituko du betetzen bere eginkizuna, harik eta, lege honetan aurreikusitakoari jarraiki, bere ordezkoa karguaz jabetu arte.

Quinta.– Consultas pendientes.

Bosgarrena.– Ebazteke dauden kontsultak.

Las consultas en trámite a la entrada en vigor de esta ley se dictaminarán conforme a lo previsto en las normas que regían la función consultiva a la fecha de la realización de las consultas.

Lege honek indarra hartzerakoan izapideetan egon daitezen kontsultei, kontsultak egin ziren garaian kontsulta-eginkizuna arautzen zuten xedapenetan aurreikusitakoaren arabera emango zaie irizpena.

Sexta.– Habilitaciones y modificaciones presupuestarias.

Seigarrena.– Aurrekontuaren habilitazio eta aldaketak.

Se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para realizar, de acuerdo con la legislación reguladora del régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las habilitaciones y modificaciones presupuestarias precisas para dotar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi de los créditos necesarios para su funcionamiento hasta que se incluyan en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ogasun eta Herri Administrazio Sailari baimena ematen zaio, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-erregimena arautzen duen legediarekin bat etorriz, aurrekontuan bidezko habilitazio eta aldaketak egin ditzan Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren jardunerako beharrezkoak diren kredituez hornitzeko, harik eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartu arte.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Queda derogado el Decreto 187/1999, de 13 de abril, por el que se crea y regula la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, así como cuantas disposiciones se opongan a esta ley.

Indargabetuta gelditzen da apirilaren 13ko 187/1999 Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoa sortu eta arautu zuena, bai eta lege honen aurkakoak izan daitezen gainerako xedapenak.

DISPOSICIONES FINALES

AZKEN XEDAPENAK

Primera.– Modificación de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea aldatzea:

1.– El segundo párrafo del artículo 23.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, queda redactado en los siguientes términos:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 23.1 artikuluko bigarren lerroaldeak honelako erredakzioa izango du aurrerantzean:

"El control económico-fiscal se realizará en el momento inmediatamente anterior a la producción de los actos, hechos u operaciones de contenido económico, a cuyos efectos los órganos correspondientes de la Administración general o de los organismos autónomos administrativos deberán remitir los expedientes completos a la Oficina de Control Económico en los términos que se establezcan reglamentariamente".

"Kontrol ekonomikoa eta fiskala eduki ekonomikoko egintzak, egitateak eta eragiketak gauzatu baino justu lehenago gauzatuko da. Ondorio horretarako, Administrazio Orokorreko organoek edo Administrazioko erakunde autonomoek espediente osoak bidali beharko dituzte Kontrol Ekonomikoko Bulegora, arauz ezarritako moduan".

2.– El artículo 27.1 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, queda redactado en los siguientes términos:

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 30eko 14/1994 Legearen 27.1 artikuluak honelako erredakzioa izango du aurrerantzean:

"1.– El control económico-normativo se materializará mediante la emisión del correspondiente informe de control preceptivo y se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a que se someta la norma o disposición objeto de control a la aprobación del órgano que resulte competente para ello o, cuando proceda, a la consulta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. En este último caso, con anterioridad a su aprobación, deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de dicho órgano consultivo".

"1.– Nahitaezkoa den kontrol-txostena bidalita burutuko da kontrola –ekonomikoa eta arauena–, eta kontrolaren gai den araua edo xedapena organo eskudunak onartu edo, hala behar denean, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari kontsultatu baino justu lehenago gauzatuko da. Azken kasu honetan, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari jakinarazi beharko zaizkio organo aholku-emaile horren irizpenak jasotako iradokizun eta proposamenen ondorioz lege-aurreproiektuetan eta arau-proiektuetan egin daitezen aldaketak, onartu baino lehen".

Segunda.– Reglamento orgánico.

Bigarrena.– Araudi organikoa.

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi elaborará y elevará a la aprobación del Gobierno su reglamento de organización y funcionamiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, lege honek indarra hartzen duenetik aurrera sei hilabeteko epean, berari dagokion antolaketa eta jarduera araudia gertatuko du eta Jaurlaritzari aurkeztuko dio, onar dezan.

Tercera.– Entrada en vigor.

Hirugarrena.– Indarrean jartzea.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean lege hau.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2004.

Vitoria-Gasteizen, 2004ko azaroaren 30ean.

Lehendakaria,
El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Azterketa dokumentala


Análisis documental