Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2004ko uztailaren 9a, ostirala

N.º 130, viernes 9 de julio de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Nekazaritza eta Arrantza Saila
Agricultura y Pesca
3729
3729

101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa.

DECRETO 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoan badira txakurrei buruzko hainbat alderdi arautzen dituzten zenbait arau edo xedapen.

La normativa que en la Comunidad Autónoma del País Vasco regula los diferentes aspectos referentes a los animales de la especie canina está compuesta por diversas disposiciones.

Dekretu honekin zuzenean lotuta, eta animalien identifikazioari dagokionez, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Agindua argitaratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoan animaliak identifikatzeko metodo elektronikoen erabilera arautu zuena (1993ko maiatzaren 26ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 97 zk.); geroxeago, berriz, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 25eko Agindua argitaratu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko txakurren identifikazioa arautu zuena (1993ko ekainaren 11ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 109 zk.).

En lo que afecta mas directamente al presente Decreto, y en referencia a la identificación del animal, se publicó la Orden de 5 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula la utilización de métodos electrónicos de identificación animal en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Boletín Oficial del País Vasco N.º 97, de 26 de mayo de 1993), y la Orden de 25 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula la identificación de los animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Boletín Oficial del País Vasco, N.º 109, de 11 de junio de 1993).

Bestalde, Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legeak arau-esparru orokorra eman zion Euskal Autonomia Erkidegoari, txakurrekin eta bestelako animaliekin zerikusia duten egoeretan ezartzeko arau-esparrua, alegia.

Por otro lado, la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, vino a dotar a la Comunidad Autónoma del marco general regulador de las diversas situaciones que afectan, entre otros, a los animales de la especie canina.

Aipaturiko xedapen horiek guztiak behin indarrean zeudela, itsu-txakurrei buruzko azaroaren 21eko 17/1997 Legea argitaratu zen. Lege horren helburua honako hau zen: ikusteko arazoak dituzten pertsonek —itsu nahiz bestelakoek—, itsu-txakurrez lagunduta, eta ezintasun hori ez duten pertsonen baldintza beretan, edozein leku publikotan edo erabilera publikoko edozein lekutan sartzeko duten eskubidea bermatzea.

Con las disposiciones previamente citadas en vigor, se publica la Ley 17/1997, de 21 de noviembre de Perros Guía con el objeto garantizar el derecho al libre acceso de las personas con deficiencia visual, total o parcial, acompañadas de perros guía, a cualquier lugar publico o de uso público en igualdad de condiciones con quienes no padecen dicha deficiencia.

Adierazitako arau-esparru horrekin guztiarekin, Eusko Legebiltzarrak, txakur jakin batzuekin gertatu diren gorabehera batzuk direla medio, gizarteak gero eta kezka handiagoa azaldu duela ikusirik, araudi bat egiteko eskatu zion Eusko Jaurlaritzari. Araudi horren bidez, batetik, aipaturiko animaliak eta animaliok hazi eta saltzeko establezimenduak nola kontrolatu arautuko zen, eta bestetik, gure autonomia erkidegoko txakurren liburu genealogikoak eta txakur-trebatzaileen errolda arautuko zen. Azken bi puntu horiek animaliak babesteko Legearen erreformarekin batera jorratzea erabaki zen; gainerakoetarako, berriz, apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeko arauak eman zituena, argitaratu zen.

Con el marco normativo expuesto, el Parlamento Vasco, haciéndose eco de la creciente preocupación que en los últimos tiempos se está dando en la sociedad a propósito de diversos incidentes acaecidos con determinados perros, instó al Gobierno a elaborar una normativa que regulara el control de estos animales y de los establecimientos de cría y venta, así como la regulación de los libros genealógicos caninos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y el censo de adiestradores de perros. Si bien estos dos últimos puntos quedaron pendientes para el momento en el que se abordara la reforma de la actual Ley de Protección de los Animales, respecto al resto se publicó finalmente el Decreto 66/2000, de 4 de abril, por el que se regula la tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Apirilaren 4ko 66/2000 Dekretuak osatu egin zuen herritarrei eta animaliei beraiei traba eta kalterik ez eragiteko eta arazo horiek kontrolatzeko emanda zegoen araudia. Araudi horren barruan, arreta berezia jarri zitzaien "animalia arriskugarriak" deiturikoei; izendapen hori aldatu egingo da xedapen honen bidez: "baldintza berezi batzuk betez eduki beharreko txakurrak" izango dira.

El meritado Decreto 66/2000, de 4 de abril, vino a completar la reglamentación aquí existente dirigida a controlar y evitar en lo posible daños y molestias a los ciudadanos y a los propios animales. Dentro de esta reglamentación se prestaba especial atención a los que se clasificaban como "Animales de Riesgo", clasificación que es sustituida, en la presente disposición por "perros sometidos a condiciones especiales para su tenencia".

Bestalde, estatu mailan, eta segurtasun publikoari dagokionez, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuak honako hauek ezarri ditu: animalia arriskutsuen kategorian sartu behar diren txakurren katalogoa, dagokion lizentzia administratiboa lortzeko neurriak eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak maneiatzeko eta zaintzeko gutxieneko neurriak.

Por otra parte, en el ámbito estatal, y en lo que se refiere más específicamente al plano de la seguridad pública, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, ha venido a establecer el catálogo de los animales de la especie canina que deben ser incluidos dentro de la categoría de animales potencialmente peligrosos, las medidas para la obtención de la correspondiente licencia administrativa y las medidas mínimas en cuanto al manejo y custodia de los animales potencialmente peligrosos.

Horregatik, eta gaiarekin lotutako araudiak aplikatu behar dituenak ahalik eta argitasun eta ziurtasun handienarekin joka dezan, xedapen orokor honen bidez, apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua ordezkatu nahi da, txakurrak edukitzea zehaztasun handiagoarekin arautuko duen eta, bereziki, arriskutsuak izan daitezkeen txakurrei dagokienez, estatuko araudiaren oinarri diren segurtasun publikoari buruzko helburuak betetzen lagunduko duen beste Dekretu baten bidez. Horretarako, estatuko eta autonomia erkidegoko araudia testu bakar batean bildu beharra ikusi da; zenbait artikulu estatuko arauditik ekarri dira, eta beharrezkoa izan denean, araudi horretara bidali da.

Así lo dicho, y con el fin de dotar de la mayor claridad y certidumbre posible al aplicador de las diferentes normativas confluyentes en la materia, se opta a través de la presente disposición general por sustituir el anterior Decreto 66/2000, de 4 de abril, por otro que regule con más detalle la tenencia de perros en general, y contribuya, en cuanto a los potencialmente peligrosos en particular, al logro de los objetivos de la seguridad pública que sirven de base a la normativa estatal. Para ello, se ha visto la necesidad de refundir en un solo texto la normativa estatal y la autonómica transponiendo algunos artículos de la primera y realizando las oportunas remisiones a la misma.

Honela dago osatuta testua: zazpi kapitulu, hiru xedapen gehigarri, hiru xedapen iragankor, hiru xedapen indargabetzaile, azken xedapen bakarra eta bederatzi eranskin (0-VIII). I. eta II. eranskinak arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren I. eta II. Eranskinak izango dira.

El texto consta de siete Capítulos, tres Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias, tres Disposiciones Derogatorias, una Disposición Final y nueve Anexos numerados del O al VIII, correspondiendo así los Anexos I y II con los correlativos del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Dekretu honen idazkuntzan Foru Aldundietako eta Euskal Udalerrien Elkarteko (EUDEL) ordezkariek parte hartu dute. Halaber, gaiarekin zuzeneko lotura duten erakunde eta sektore desberdinei kontsulta egin zaie, eta testua jendaurrean ipini da.

En la redacción del actual Decreto han coparticipado directamente representantes de las Diputaciones Forales y de la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL. Asimismo, han sido consultadas las diferentes entidades y sectores más directamente afectados, habiendo sido igualmente sometida a información pública.

Horregatik guztiagatik, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko ekainaren 1ean egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 1 de junio de 2004,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak (canis familiaris) edukitzearekin loturiko hainbat alderdi arautzea da; baita arriskutsuak izan daitezkeen, eta segurtasun publikoari buruzko estatuko araudia aplikatu behar zaien txakurren arrazarekin, arraza–tipologiarekin eta arraza arteko gurutzatzearekin loturiko alderdiak ere. Dekretu honen ondorioetarako, arraza kontzeptuaren barruan arraza-tipologiak sartuko dira.

1.– La presente norma tiene por objeto regular, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, los diferentes aspectos de la tenencia de perros (canis familiaris), incluidos los correspondientes a las razas, tipologías raciales o cruces interraciales, cuyos ejemplares tengan la consideración de animales potencialmente peligrosos y, por lo tanto, les sea igualmente de aplicación la normativa estatal sobre seguridad pública. A los efectos del presente Decreto el concepto de raza comprenderá las tipologías raciales correspondientes.

2.– Dekretu hau Euskal Autonomia Erkidegoan dauden edo dabiltzan txakur guztiei aplikatuko zaie, baita itsu-txakurrei ere —itsu-txakurrei buruzko azaroaren 21eko 17/1997 Legean ezarritakoa kontuan hartuta—.

2.– El presente Decreto será de aplicación a la totalidad de los animales de la especie canina que se hallen o circulen por la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los perros lazarillos sin perjuicio de lo establecido en el Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de Perros Guía.

2. artikulua.– Identifikatzeko eta erregistratzeko prozedura.

Artículo 2.– Procedimiento de identificación y registro.

1.– Txakurren jabeek —zeinahi delarik ere jabetza-titulua— identifikatuta eta ohiko bizilekua duten udalerriko udaletxean erroldatuta eduki beharko dituzte txakurrak; horretarako, hilabeteko epea izango dute, txakurrak jaiotzen direnetik edota eskuratzen dituztenetik kontatzen hasita. Betebehar hori Euskal Autonomia Erkidegoan modu iraunkorrean bizi diren edo hiru hilabete baino gehiago daramatzaten txakurren jabeek izango dute.

1.– Los poseedores de perros que lo sean por cualquier título, deberán tenerlos identificados y censados en el Ayuntamiento del municipio de residencia habitual en el plazo de un mes desde el nacimiento o la adquisición siempre que se hallen de manera permanente o por periodo superior a tres meses en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Honela egingo da identifikazioa: txakurraren lepoaren ezkerraldean albaitari ofizial batek —forala edo udalerrikoa— edo horretarako gaitutako albaitari pribatu batek egindako mikrotxip edo elementu mikroelektroniko bat jarriko da.

2.– La identificación se efectuará mediante la implantación, en la parte lateral izquierda del cuello del perro, de un microchip o elemento microelectrónico que será efectuada por veterinario oficial, foral o municipal, o por veterinario privado habilitado a estos efectos.

Euskal Autonomia Erkidegoan animaliak identifikatzeko metodo elektronikoen erabilera arautu zuen Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Aginduan ezarritakoari jarraituz egingo da identifikatze hori; halaber, Dekretu hau garatzerakoan ezar daitekeen beste edozein arau ere kontuan izan beharko da.

Dicha implantación se hará conforme a lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula la utilización de métodos electrónicos de identificación animal en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a lo que se disponga en cualesquiera otras normas que, en desarrollo del presente Decreto, se pudieran establecer.

3.– Albaitari pribatu batek identifikatze-prozesuan parte hartu nahi badu, Foru Aldundiari eskatu beharko dio horretarako gaitu dezan; honako hauek guztiak betetzen dituela egiaztatu beharko du:

3.– El veterinario privado que desee participar en el proceso de identificación deberá solicitar la oportuna habilitación a la Diputación Foral correspondiente acreditando que cumple al menos los siguientes requisitos:

a) Albaitarien Elkargo Ofizialeko kide izatea.

a) Estar colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios.

b) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta izatea.

b) Estar al corriente en las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

c) Identifikazioa egiteko ekipo homologatu egokia edukitzea.

c) Poseer el equipo homologado adecuado para la identificación.

Agiriak zuzen badaude, dagokion foru-organoak, gehienez, hiru hilabeteko epean ebatziko du; berariazko ebazpenik ematen ez bada, gaikuntza eman zaiola ulertuko da. Eman duen organoak zehaztuko du gaikuntza hori zenbat denborarako den, eta galdu egingo da baldin eta interesatuak berak eskatzen badu edo baldintzak ez badira betetzen.

Si la documentación es correcta, el órgano foral correspondiente resolverá en el plazo máximo de tres meses, entendiéndose otorgada la habilitación de no recaer resolución expresa. La habilitación tendrá la vigencia que determine el órgano otorgante y se perderá por renuncia o por incumplimiento de los requisitos.

Halaber, honako hauek egiteko gaitu ahal izango da albaitaria: osasun-egiaztagiri ofizialak, Dekretu honen eremuko egiaztagiriak eta/edo Txakurraren Kartilla Ofizialean egin beharreko oharrak. Txakurraren Kartilla Ofizialaren eredua Nekazaritza eta Arrantza sailburuak ezarriko du.

Asimismo, se podrá habilitar al veterinario para expedir certificaciones oficiales sanitarias, certificaciones referidas al ámbito del presente Decreto y/o para realizar las oportunas anotaciones en la Cartilla Oficial Canina. El modelo de la Cartilla Oficial Canina aquí prevista se establecerá mediante Orden del Consejero de Agricultura y Pesca.

4.– Animalia identifikatzen ari den albaitari ofizialak edo gaituak Txakurraren Kartilla Ofiziala eta agiri bat beteko ditu. Agiri horren bidez, batetik, identifikatu egingo da txakurra; eta bestetik, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 5eko Agindu baten ondorioz sortu zen EAEko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean (aurrerantzean AIEO) animalia erregistratzeko eskabidea egingo da. Agiri hori —zenbakitua eta hiru aletan— eskuragarri izango dute interesatuek albaitari ofizialen edo gaituen bulegoetan; Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak banatuko du. Ale bat lanean diharduen albaitariaren eskuetan egongo da, eta beste bi aleak animaliaren jabeari emango zaizkio; aleetako bat Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailera bidali beharko dute NANaren fotokopiarekin batera, aipaturiko erregistroan datuak sartu ahal izateko. Halaber, albaitariek txakurren erroldako web-orrian sartu beharko dituzte agiri horretako datuak.

4.– En el momento de la identificación del animal, el veterinario oficial o habilitado actuante rellenará la Cartilla Oficial Canina y un documento de identificación y solicitud de inscripción en el Registro General de Identificación de Animales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en delante RE.G.I.A., creado en virtud de la Orden de 5 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca. El documento, numerado y por triplicado ejemplar, estará a disposición de los interesados en los despachos de los veterinarios oficiales o habilitados y será suministrado por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Un ejemplar quedará en poder del veterinario actuante, entregando los otros dos al propietario del animal que deberá remitir uno de ellos al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, junto con la copia del D.N.I, para proceder a la inscripción de los datos en el meritado Registro. Asimismo, los veterinarios deberán incorporar los datos del documento a la Web del censo canino.

5.– AIEOko datuak, behin sartzen direnean, Udalek eta Foru Aldundiek hartuko dituzte, eta animalia dagokion udalerrian erroldatuta geldituko da. Hala ere, datu horien erabilerak eta tratamenduak bat etorri beharko du animaliak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin.

5.– Los datos obrantes en el RE.G.I.A. serán extraídos, desde el mismo momento de su incorporación, por los respectivos Ayuntamientos y Diputaciones Forales, quedando así el animal censado en el municipio que le corresponda. En todo caso, el uso y tratamiento de los datos contenidos será acorde con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

6.– Ez erroldatzea, edo epez kanpo erroldatzea, arau-haustea izango da animaliak babesteari buruzko Legearen 27.1 a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

6.– La falta de identificación censal, o la no realización de la misma en el plazo previsto, constituirá infracción a tenor de lo establecido en el artículo 27.1 a) de la Ley de Protección de los Animales.

3. artikulua.– Datuak aldatzeko eta erregistroan baja emateko prozedura.

Artículo 3.– Procedimiento de modificación de datos y baja registral.

1.– Animaliaren jabeak AIEOri jakinarazi behar dio erregistroko daturen bat aldatzen bada; zehazki, honako aldaketa hauen berri eman beharko du:

1.– El propietario del animal deberá comunicar al RE.G.I.A., cualquier variación de los datos contenidos en el citado registro y en concreto los siguientes:

a) Jabeari eta/edo txakurrari buruzko datuak aldatzea.

a) Modificación de los datos relativos al titular y/o perro.

b) Jabea aldatzea.

b) Cambios de titularidad

c) Txakurrari baja ematea, hil egin delako edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora eraman delako behin betiko.

c) Baja del perro motivada por el fallecimiento o por el traslado definitivo fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco

d) Txakurra galtzea edo lapurtzea.

d) Desaparición por pérdida o robo.

10 eguneko epean eman beharko da horren berri. Txakurra galtzen bada, edo norbaitek lapurtzen badu, ordea, epea 5 egunekoa izango da, galtze- edo salaketa-egunetik aurrera kontatzen hasita.

La comunicación deberá realizarse en el plazo de 10 días salvo en el caso de pérdida o robo que deberá efectuarse en el plazo de 5 días desde el extravío o denuncia aportando una copia de la denuncia.

Aldaketa eskatzeko edo gertakaria jasotzeko, Udaletan, Foru Aldundietan edo gaitutako albaitarien bulegoetan eskuragarri egongo den agiri bat erabiliko da (NANaren kopia erantsi beharko zaio). Agiri horretako datuak txakurren erroldaren web-orrian sartu beharko dituzte Udalek, Foru Aldundiek eta albaitariek. a), c) eta d) puntuetan adierazten diren egoeretan, interesatuak dagokion alea bidali beharko du AIEOra; b) puntuan adierazitakoa gertatzen denean, berriz, hurrengo paragrafoan adierazi bezala jokatuko da.

La solicitud de modificación o incidencia, a la que se adjuntará copia del DNI, se realizará mediante un documento que estará a disposición de los interesados en los Ayuntamientos y Diputaciones Forales, así como en los despachos de los veterinarios habilitados, quienes deberán incorporar los datos del documento a la Web del censo canino. En los casos previstos en los puntos a), c) y d), el interesado remitirá el ejemplar oportuno al RE.G.I.A. Para los casos previstos en el apartado b) se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

2.– Salmenta, dohaintza edo indarrean dagoen legerian ezarritako beste moduren bat erabilita, eskualdatze bat egiten denean, parte hartzen duten aldeek aldaketa eskatzeko agiria bete beharko dute (agiri horrek zenbaki bat eramango du, eta lau ale bete beharko dira). Aurreko paragrafoan adierazitako erakundeetako batek edo albaitari gaitu batek Txakurraren Kartilla Ofizialean jaso eta ikus-onetsiko du eskualdatze hori, eta erabilitako agiriaren zenbakia ere adieraziko du. Ale bat parte hartu duen erakunde edo albaitariaren eskuetan geldituko da, beste ale bat animalia eskualdatu duenaren eskuetan, eta beste bi aleak, berriz, jabe berriak jasoko ditu. Jabe berri horrek, AIEOra bidali beharko du ale bat; hilabete izango du horretarako, eskualdatzea egiten denetik kontatzen hasita.

2.– Cuando se produzca una transmisión, por venta, donación o cualquier otra forma prevista en la legislación vigente, las partes actuantes deberán rellenar el documento de solicitud de modificación, numerado y por cuadruplicado ejemplar. La anotación y visado de la transmisión en el Cartilla Oficial Canina deberá realizarla una de las instancias referidas en el párrafo anterior, debiendo anotar en la misma el número de documento utilizado. Un ejemplar quedará en poder de la instancia actuante, otra en poder del transmisor, y dos en poder del nuevo propietario que será el obligado a remitir al RE.G.I.A. un ejemplar en el plazo de un mes desde la fecha de transmisión.

3.– Txakurra saldu edo eman ahal izateko betebeharra izango da jabe berriari behar bezala identifikatuta eta erroldatuta dagoen eta Txakurraren Kartilla Ofiziala eguneratuta duen txakurra entregatzea.

3.– Cualquier venta o cesión conllevará la obligación de entregar al nuevo propietario los animales debidamente identificados, censados y con la Cartilla Oficial Canina actualizada.

4.– Artikulu honetan adierazi diren erroldatzeari buruzko aldaketak Erregistroari ez jakinaraztea arau-haustea izango da animaliak babesteko Legearen 27.1 a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– La falta de comunicación al Registro de las variaciones en la identificación censal contenidas en este artículo, constituirá infracción a tenor de lo establecido en el artículo 27.1 a) de la Ley de Protección de Animales.

4. artikulua.– Jabearen edo edukitzailearen betebeharrak.

Artículo 4.– Obligaciones del propietario o poseedor.

1.– Txakurrak eduki ahal izateko, honako baldintza hauek bete beharko dituzte jabeek: janaria, edaria eta osasun-asistentzia emango diete, eta txakurraren behar fisiologiko eta etologikoetara egokitutako instalazioak izango dituzte —bai espazioari dagokionez, bai higiene/osasunari dagokionez—, halaxe xedatzen baita animaliak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 4. artikuluan.

1.– La tenencia de animales de la especie canina estará condicionada al hecho de que el propietario de aquéllos les procure alimentación, bebida y asistencia sanitaria, así como unas instalaciones adecuadas a sus necesidades fisiológicas y etológicas, tanto de espacio como en el aspecto higiénico-sanitario, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales.

Paragrafo honetan ezarritakoa ez betetzea arau-hauste larria izango da aipaturiko Legearen 27.2 a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

El incumplimiento de lo establecido en este párrafo será considerado infracción grave a tenor de lo establecido en el artículo 27.2 a) de la misma disposición.

2.– Hiri barruko bide eta gune publikoetan, bai eta eraikin kolektiboen gune komunetan ere, txakurrak kontrolatuta eramango dira beraien ezaugarrietara egokitutako kate edo uhal bati lotuta —gehienez, 2 metrokoa—. Betebehar hori ez betetzea arau-hauste larria izango da animaliak babesteari buruzko Legearen 27.2 h) artikuluaren arabera.

2.– En las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes de los inmuebles colectivos, los animales de la especie canina deberán ir bajo control y sujetos mediante el uso de una cadena o correa adecuada a las características del animal y con una longitud máxima de dos metros. El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 h) de la Ley de Protección de los Animales.

Udalak, euren eskumenen eremuan, txakurren aisialdirako guneak prestatzen saiatuko dira.

Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, procurarán habilitar zonas de esparcimiento para animales de la especie canina.

3.– Debekatuta dago txakurren gorozkia bide eta plaza publikoetan, haur—parkeetan, lorategietan, eta oro har, apaindurarako eta/edo pertsonen pasadizorako den edozein lekutan uztea. Debeku horri jaramonik ez egitea, arau-hauste larria izango da Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 34.4.c) artikuluaren arabera.

3.– Queda prohibido abandonar las deyecciones de los perros en vías y plazas públicas, parques infantiles, jardines, y en general, en cualquier lugar destinado al ornato y/o tránsito de personas, constituyendo infracción leve a tenor de lo establecido en el artículo 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y resto de normativa que pueda ser de aplicación.

4.– Kode Zibilaren 1905. artikuluan ezarritakoaren arabera, txakurraren edukitzailea edo hartaz baliatzen ari dena izango da txakurrak sortzen dituen kalte, galera eta arazoen erantzulea; baita txakurrak alde egin badio edo galdu egin bazaio ere.

4.– El poseedor de un perro, o el que se sirve de él, será responsable de los daños, perjuicios y molestias que causare, aunque se le escape o extravíe, conforme a lo fijado por el artículo 1905 del Código Civil.

5.– Txakurren jabeak edo edukitzaileak behartuta daude eskumena duen organoak eskatzen dien informazioa eta datuak ematera.

5.– Los propietarios o poseedores de perros están obligados a suministrar datos o facilitar la información requerida por la autoridad competente.

5. artikulua.– Txakurrak edukitzeak dituen mugak.

Artículo 5.– Limitaciones a la tenencia de perros.

1.– Oro har, eta etologia-arrazoiak direla medio, 40 metro karratuko, urtebetez gorako txakur bakar bat bizi ahal izango da, bai Jabetza Horizontalari buruzko Legearen menpe dauden eraikin kolektiboetan, bai, balkoi, garaje, pabilioi, ganbera, zabaltza, lorategi edo bestelako lokal edo hiri-lurretan. Ratio hori eskumena duen udal-organoak aldatu ahal izango du, Udaleko Zerbitzu Teknikoek baloratu ondoren.

1.– Con carácter general y por razones etológicas, únicamente se podrá alojar un perro mayor de un año por cada 40 m2, tanto en los inmuebles colectivos sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal, como en balcones, garajes, pabellones, sótanos, azoteas, jardines o cualquier otro local o terreno urbano. Este ratio podrá ser modificado a juicio de la autoridad municipal competente previa valoración de los Servicios Técnicos Municipales.

2.– Debekatuta dago, oro har, honako hauek egitea:

2.– Quedan expresamente prohibidas, con carácter general, las siguientes conductas:

a) Fabrikazio, salmenta, biltegiratze, garraio eta elikagai-maneiurako erabiltzen diren lokal edo ibilgailuetan txakurrak sartzea eta bertan edukitzea.

a) La entrada y permanencia de perros en locales o vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte y manipulación de alimentos.

b) Ikuskizun publikoak dauden lokaletan txakurrak sartzea eta bertan edukitzea, baita igerileku publiko eta lokal sanitarioetan ere, baldin eta euren arau espezifikoek debekatzen badute.

b) La entrada y permanencia de perros en aquellos locales en los que se celebren espectáculos públicos, así como en las piscinas públicas y locales sanitarios y similares cuyas normas específicas los prohíban.

3.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoa ez betetzea arau-hauste larria izango da Animaliak Babesteari buruzko Legearen 27.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– El incumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores constituirá infracción grave tenor de lo dispuesto en el artículo 27.2 a) de la Ley de Protección de los Animales.

4.– Bigarren idatz-zatian adierazitakoetan sartzen ez diren eta herritarrentzako irekita dauden denda batzuen jabeek ere txakurrak euren dendetan sartzea eta bertan egotea debeka dezakete; debeku hori argi eta garbi adierazi beharko da dendaren sarreran.

4.– Los titulares de otros establecimientos abiertos al público, distintos a los señalados en el apartado 2, podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia de perros en los mismos, señalando visiblemente en la entrada tal prohibición.

5.– Txakurrak hondartzetan eta/edo inguruetan sartzeko debekua eskumena duen udal-organoak ezarriko du, eta zehaztu egin beharko du, baldin eta baimenik ematen badu, hondartza guztian, zati batean edota hondartzaren inguruetan ibiltzeko baimena den; horren berri eman egin beharko da hondartzaren sarreran.

5.– La limitación o prohibición referida al acceso de los perros a las playas y/o zonas anexas podrá ser impuesta por la autoridad municipal competente quien determinará, en caso de autorización, si la misma se refiere a la totalidad o parte de la playa y/o zona anexa, debiendo señalizar tal circunstancia en el acceso a la misma.

6.– Gaixotasun zoonosikoak egon daitezkeenaren susmoa badago, udal- edo foru-aginteak pertsonak ez kutsatzeko beharrezko jotzen dituen neurri sanitarioak ezarriko ditu: albaitari-azterketak, tratamenduen egiaztatzea, berrogeialdia edo txakurraren konfiskazioa; osasun-agintearen epidemiologia-unitateari horren berri eman beharko zaio.

6.– Ante la sospecha de enfermedades zoonósicas, la autoridad municipal o foral podrá determinar cuantas medidas sanitarias se requieran con el fin de evitar contagios a las personas; medidas tales como reconocimientos veterinarios, verificación de tratamientos, cuarentena o decomiso del perro, debiéndolo poner en conocimiento de la unidad epidemiológica de la autoridad sanitaria.

7.– Komunitate batenak diren leku pribatuetan —sozietate kulturalak, jolaserako sozietateak, auzo-komunitate baten gune komunak,…— txakurrak sartu eta bertan eduki ahal izango dira, baldin eta leku horretako arauek horretarako eskubidea aitortzen badute.

7.– El acceso y permanencia de los perros en lugares comunitarios privados, tales como sociedades culturales, recreativa, zonas de uso común de comunidades de vecinos etc, estará sujeto a las normas que rijan en dichas entidades.

8.– Gune pribatu batean egon behar dutenean, itxitura perimetral osoa duen eta altuera eta material egokiak dituen esparru bat izango dute; gune horretan libreki ibiltzea eta erabilera komuneko gune publiko edo pribatuetara inolako kontrolik gabe eta eutsi gabe ateratzea ekidingo da horrekin.

8.– Mientras sean mantenidos en espacios privados, dispondrán de un recinto con cerramiento perimetral completo y de altura y materiales adecuados que evite, tanto su libre circulación, como la salida a espacios públicos o privados de uso común sin el debido control y sujeción.

9.– Igogailuetan txakurrak igotzea edo jaistea baimenduta badago ere, txakurrik gabe doazenek lehentasuna izango dute.

9.– Cuando esté permitida la subida o bajada de perros en aparatos elevadores, tendrá preferencia para su utilización aquellas personas que no vayan acompañadas de perros.

10.– Poliziaren edo militarren txakurrei eta behar bezala baimendutako segurtasun-enpresetako txakurrei ez zaie aplikatuko artikulu hau, baldin eta ezarritako mugek mota horretako txakurrek dituzten funtzioak betetzea eragozten badie —salbuespen hori funtzio horiek betetzen ari diren denborarako bakarrik izango da—.

10.– Los perros pertenecientes a los cuerpos policiales o militares y a las empresas de seguridad debidamente autorizadas, estarán excluidos del ámbito de aplicación del presente artículo siempre que las limitaciones establecidas impidan la realización de las funciones propias de la condición de tales perros y durante el tiempo que se lleven a cabo las mismas.

6. artikulua.– Nola jardun txakurrak eraso egin badu.

Artículo 6.– Procedimiento ante una agresión.

1.– Txakur batek pertsona bat eraso izanaren salaketa jaso duen edo horren berri izan duen administrazio-erakundeak erasoa egin duen txakurra edo haren jabea indentifikatzen lagunduko duen datu oro bilduko du salatzailearengandik edo jakinarazpena egin duenarengandik. Eta berehala jarriko ditu datu horiek administrazio-espedienteaz arduratuko denaren eskuetan; alegia, txakurra erroldatuta dagoeneko, eta halakorik ezean, jabea bizi deneko udalerria arduratuko da hortaz, eta dokumentazio guztia udalerri horretara eramango da.

1.– La autoridad administrativa ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la agresión causada por un perro a una persona, recabará del denunciante o de quien comunica los hechos, cualquier dato que procure la identificación del propietario y/o del perro causante de la agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la autoridad encargada de la tramitación del expediente administrativo, que será el ayuntamiento donde esté censado el perro o en su defecto donde resida el propietario, trasladándole toda la documentación.

2.– Erasotzerakoan hozka egin badu eta horrek lesio bat sortu badu, eskumena duen erakundeak espedientea ireki dela jakinaraziko die Osasun Saileko Zaintza Epidemiologikoko Unitateari eta Foru Aldundietako Abere Osasuneko Zerbitzuei.

2.– En el caso de que la agresión lleve aparejada lesiones causadas por mordedura la autoridad competente en la tramitación comunicará a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad y a los Servicios de Sanidad Animal de las Diputaciones Forales la apertura del expediente.

Lesioak sortu dituen txakurraren jabeak 24 ordu izango ditu txakurra berak aukeratutako albaitari ofizial edo gaitu batengana eramateko; txakurrak behaketan egon beharko du 14 egunez, baina egun-kopuru hori aldatu egin ahal izango da unean uneko baldintza epizootiologikoek hala gomendatzen badute, eta betiere, txosten tekniko bat ematen bada arrazoiak emanez. Epe hori igaro, eta jabeak txakurra albaitariarengana eraman ez badu, eskumena duen udal-organoak eraman dezan eskatuko dio, eta txakurra animaliak jasotzen dituen zentro batean sartzeko eta/edo isolatzeko agindu ahal izango du. Txosten edo egiaztagiririk ematen bada, txakurraren jabeak ordaindu beharko du. Txakurrak jabe edo edukitzaile jakinik ez balu, gertatutakoaren berri duen administrazioa izango da txakurra jaso eta behaketan jartzeko ardura izango duena. Espedientea izapidetzen ari den udalari jakinarazi egin beharko zaio txakurra behaketan dagoela; 72 ordu izango ditu horretarako, gertakaria jazotzen denetik aurrera.

El propietario del perro causante de las lesiones, en el plazo de 24 horas, deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su elección durante catorce días, o por un periodo de tiempo distinto cuando las circunstancias epizootiologicas de cada momento así lo aconsejen y previo informe técnico motivado. Si transcurrido dicho plazo no lo hubiese hecho de manera voluntaria, la autoridad municipal competente, le requerirá para hacerlo, pudiendo ordenar el internamiento y/o aislamiento del perro en un centro de recogida de animales. En todo caso, el coste del informe o certificado emitido, si lo hubiere, corresponderá al propietario del perro. En el caso de que el perro no tuviera propietario o poseedor conocido la Administración conocedora de los hechos será la encargada de su recogida y puesta en observación. Esta puesta en observación deberá comunicarla al ayuntamiento competente en la tramitación del expediente dentro del plazo de 72 horas de ocurridos los hechos.

Albaitariak behaketa egingo du zoonosia izateko arriskua dagoen ala ez ikusteko eta animaliaren izaera arriskutsua izan daitekeen ala ez ebaluatzeko; eta 0 eranskinean dagoen ereduari jarraituz, emaitzari buruzko egiaztagiria/txostena bidali beharko du. Jabeak, behin txakurrari behaketa egin zaionean, 48 ordu izango ditu albaitariaren egiaztagiria/ txostena espedientea izapidetzen ari den Udalari —lehen paragrafoan adierazitakoari— bidaltzeko, Udal horrek espedientean sar dezan. Udalak, dagokion Foru Aldundiko Abeltzaintza Zerbitzura eta Osasun Saileko Zaintza Epidemiologikoko Zerbitzura bidali beharko du kopia bat. Behaketa hori egin ondoren arrisku sanitarioa dagoela ikusten bada, horretan diharduen administrazioak txakurra zentro batean sartzeko eta/edo isolatzeko edo, egoera horretan egonez gero, berdin jarraitzeko agindua eman dezake.

El veterinario deberá realizar la observación para descartar o detectar riesgos de zoonosis y para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, emitiendo el correspondiente certificado / informe del resultado de la misma conforme al modelo del anexo 0. El propietario, terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 horas el certificado / informe veterinario a la autoridad competente en la tramitación del expediente, señalada en el párrafo primero, para su incorporación al mismo, quien a su vez remitirá una copia del certificado / informe veterinario al Servicio de Ganadería de la Diputación Foral correspondiente y a Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad. Si del resultado de la observación practicada se infiriesen circunstancias de riesgo sanitario, la Administración actuante podrá ordenar la prórroga o establecimiento del internamiento y/o aislamiento del perro.

3.– Erasotzerakoan hozkadarik egin ez bada, jabeak berak nahi duen albaitari ofizial edo gaitu batengana eraman beharko du txakurra; albaitariak animaliaren izaera arriskutsua den ala ez ebaluatuko du, eta egiaztagiri bat emango du. Jabeak espedientea izapidetuko duenari bidali beharko dio egiaztagiri hori

3.– Si la agresión no lleva aparejada lesiones causadas por mordedura el propietario del perro deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su elección, para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, durante el tiempo que éste estime necesario, emitiendo el oportuno certificado que será remitido por el propietario a la autoridad competente para la tramitación del expediente.

7. artikulua.– Baldintza berezi batzuk betez eduki behar diren txakurrak.

Artículo 7.– Perros sometidos a condiciones especiales para su tenencia.

1.– Txakur baten baldintza etologikoek eskatzen badute, txakurra erroldatuta dagoeneko edo jabea bizi deneko udalerriko organo eskudunak baldintza berezi batzuk ezarriko ditu txakur hori edukitzeko. Ebazpen hori AIEOri jakinarazi beharko zaio, eta baldintza berezi horiek zeintzuk diren zehaztuta egongo da bertan; hala nola, muturrekoa eramatea, 2 metro baino gutxiagoko uhala erabiltzea, arnesik ez erabiltzea, ezaugarri berezi batzuk dituzten leku pribatuetan txakurrak ez edukitzea, edo eskumena duen erakundeak beharrezko jotzen duen beste edozein baldintza. Baldintza berezi horiek guztiak Txakurraren Kartilla Ofizialean jaso beharko dira. Aipatutako baldintza horiek ezartzen badira, jabeak erantzukizun zibileko aseguru bat egin beharko du, 12. artikuluan ezarritako moduan —arriskutsuak izan daitezkeen txakurren erantzukizun zibileko aseguruaz dihardu artikulu horrek—.

1.– Cuando circunstancias etológicas de un ejemplar concreto lo requieran, la autoridad competente del municipio donde esté censado el perro o del lugar de residencia de su propietario, podrá someter al animal a condiciones especiales para su tenencia. La resolución, que deberá ser notificada al RE.G.I.A., establecerá dichas condiciones especiales tales, como utilización de bozal, correa de menos de 2 metros, prohibición de utilización de arneses, mantenimiento en espacios privados con determinadas características o cualesquiera otras que la autoridad estime oportuna, debiendo proceder a la anotación en la Cartilla Oficial Canina. La imposición de las condiciones mencionadas obligará al propietario del perro a suscribir un seguro de responsabilidad civil en los mismos términos que lo establecido en el artículo 12 para los perros potencialmente peligrosos.

2.– Baldintza bereziak betez eduki beharreko txakurraren jabeak ezarritako baldintza berezi horiek kentzea eska dezake, aurreko paragrafoan adierazten den ebazpenaren jakinarazpena jaso, eta urtebeteko epean. Eskabidearekin batera albaitariaren edo 24. artikuluan ezarritakoaren arabera baimendutako trebatzailearen txosten arrazoitua aurkeztu beharko da. Eskabide hori txakurra baldintza berezi batzuk betez edukitzeko agindu zuen organoari berari aurkeztuko zaio.

2.– El propietario del perro sometido a condiciones especiales podrá solicitar, en el plazo de un año desde la notificación de la resolución a la que se refiere el párrafo anterior, el levantamiento de las condiciones especiales impuestas. La solicitud deberá ir acompañada del informe motivado del veterinario o del adiestrador autorizado conforme a lo establecido en el artículo 24. La solicitud se presentará ante el mismo órgano que decretó el sometimiento del perro a condiciones especiales.

3.– Baldintza bereziak betez eduki behar den txakurraren titular, jabe edo edukitzaileak baldintza horien berri eman beharko dio titular, jabe edo edukitzaile berriari, transferentzia egin aurretik.

3.– El titular, propietario o tenedor de un perro sometido a condiciones especiales, está obligado a informar sobre dichas condiciones, con carácter previo a la transferencia, al nuevo titular, propietario o tenedor.

4.– Ezarritako baldintza horiek ez betetzea arau-hauste larria izango da animaliak babesteari buruzko Legearen 27.2 h) artikuluaren arabera.

4.– El incumplimiento de las condiciones impuestas constituirá infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2.h) de la Ley de Protección de los Animales.

8. artikulua.– Txakurrak abandonatzea eta txakur horiek jasoko dituzten zentroak.

Artículo 8.– Abandono y centros de recogida de perros.

1.– Animaliak Babesteari buruzko Legearen 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, abandonatutako txakurtzat hartuko da identifikatu gabe dagoen eta bakar-bakarrik dabilen txakurra; txakur abandonatua izango da, halaber, nahiz eta identifikatuta egon, jabeak edo baimendutako pertsonak galdu egin dela salatzen ez badu ezarritako epean.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Protección de los Animales, se considerará perro abandonado aquel que no lleve ninguna identificación, ni vaya acompañado de persona alguna, así como aquel que, portando su identificación, no haya sido denunciado su extravío por su propietario o persona autorizada en el plazo establecido.

2.– Eskumena duten Udalek eta Foru Aldundiek jasoko dituzte abandonatutako txakurrak, bai eta identifikatuta egon arren, jabearen inolako kontrolik gabe noraezean dabiltzan txakurrak ere. Txakur horiek erakunde horien eskuetan egongo dira, harik eta berreskuratzen, ematen edo hiltzen diren arte.

2.– Corresponderá a los Ayuntamientos y Departamentos competentes de las Diputaciones Forales la recogida de los perros abandonados y de aquellos que, aun portando identificación, vaguen libremente sin control de sus poseedores, reteniéndoles hasta que sean recuperados, cedidos o sacrificados.

Horretarako, Udalek langile eta instalazio egokiak izan behar dituzte, edo bestela, hitzartu egingo dituzte zerbitzu horiek honako erakunde hauekin guztiekin: Administrazioarekin lankidetzan diharduten animaliak babesteko eta defendatzeko elkarteekin, udalaz gaindiko erakundeekin, Foru Aldundietako organo eskudunekin, edo gune zoologikoen baimen, erregistro eta kontrolari buruzko Dekretuaren arabera baimendutako txakurren nukleo zoologikoekin.

A tal fin, los Ayuntamientos deberán disponer de personal e instalaciones adecuadas o concertar la prestación de dichos servicios con asociaciones de protección y defensa de animales colaboradoras de la Administración, con entidades supramunicipales, con órganos competentes de las Diputaciones Forales, o con los núcleos zoológicos de perros autorizados como tales conforme al Decreto sobre autorización, registro y control de núcleos zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Identifikatu gabe dagoen txakur bat, gutxienez, 30 egun eduki beharko da hartuta. Epe hori igaro eta txakurrarengatik inork galdetu ez badu, hil egingo da —aurrez identifikatuta—, norbaitek bere egingo du, edo hirugarren bati emango zaio.

3.– El plazo de retención de un perro sin identificación será como mínimo de 30 días naturales. Transcurrido dicho plazo sin que fuera reclamado, podrá ser sacrificado, previa identificación, podrá ser objeto de apropiación, o cedido a un tercero.

Txakurra identifikatuta badago, jabeari jakinaraziko zaio froga eta guzti txakurra jaso edo hartu egin dela, eta jabeak 7 egun baliodun izango ditu txakurra berreskuratzeko; aurrez, txakurra zentro horretan edukitzeak sortu dituen gastuak ordaindu beharko ditu. Epe hori igaro eta jabeak txakurra berreskuratu ez badu, adierazitako hori egingo zaio txakurrari.

Si el perro lleva identificación, se notificará fehacientemente su recogida o retención al propietario, quien dispondrá de un plazo de 7 días hábiles para recuperarlo abonando previamente los gastos que haya originado su estancia en el centro de recogida. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario lo hubiere recuperado, se dará al animal el destino prevenido anteriormente.

4.– Txakur bat abandonatzea arau-hauste oso larria izango da Animaliak Babesteari buruzko Legearen 27.3 b) artikuluaren arabera.

4.– El abandono de un perro será considerado infracción muy grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.3 b) de la Ley de Protección de los Animales.

9. artikulua.– Hiltzea.

Artículo 9.– Sacrificio.

1.– Administrazioaren zehapen-prozedura baten ondorioz, arau-haustea eragin duen txakurra konfiskatzea erabakitzen bada, Udal Administrazioak txakurra hiltzea erabaki dezake, Animaliak Babesteari buruzko Legean edo segurtasun publikoari buruzko estatuko araudian ezarritakoaren arabera. Prozedura judiziala erabili behar denean, eskumena duen organo jurisdikzionalak xedatutakoari jarraituko zaio.

1.– Si como consecuencia de un procedimiento sancionador administrativo, se acordara el decomiso del animal de la especie canina objeto de la infracción, la Administración Municipal podrá determinar el sacrificio del animal, conforme a lo fijado en la Ley de Protección de los Animales o en la normativa estatal sobre seguridad pública. En el caso de procedimiento judicial, se estará a lo que disponga el órgano jurisdiccional competente.

2.– Dagokion araudian ezarritako arrazoi sanitarioak eta segurtasun publikokoak alde batera utzita, Administrazio Publikoen eskuetan dauden animaliak kasu honetan bakarrik hil ahal izango dira: eska daitekeen guztia egin arren edukitzaile pribaturik aurkitzen ez denean, eta txakurrak jasotzeko instalazioetan denbora gehiago edukitzea ezinezkoa denean.

2.– Al margen de razones sanitarias y de seguridad pública reguladas en la normativa correspondiente, solo se podrá sacrificar a los animales en poder de las Administraciones Públicas cuando se hubiere realizado sin éxito todo lo razonadamente exigible para buscar un poseedor privado y resultara imposible atenderlos por mas tiempo en las instalaciones existentes al efecto.

3.– Albaitari baten kontrolpean eta erantzukizunpean hil beharko da txakurra. Animalia hiltzeko erabiliko diren produktuek, lehenik eta behin, ahalik eta azkarrena anestesia-egoera sakon bat lortzea ahalbidetu beharko dute, txakurrak berehalakoan konortea galdu dezan eta hiltze-prozesu horretan batere sufri ez dezan.

3.– El sacrificio deberá efectuarse bajo el control y la responsabilidad de un veterinario. Los productos utilizados para llevar a cabo el sacrificio deberán conseguir en primera instancia un estado de anestesia profundo en el menor plazo de tiempo posible, de modo que se produzca una pérdida inmediata del conocimiento y por ende se imposibilite el sufrimiento de los animales en el proceso de sacrificio.

Behin anestesi-egoera sakon hori lortu denean, animalia azkar hilko duen produktu bat erabiliko da; barbiturikoen dosi handiak eta/edo kurarearen eragina izango duten medikamentuak erabili ahal izango dira. Modu horretan txakurra hiltzeko medikamentu bakarra erabiltzea nahikoa ez bada, hainbat medikamentu konbinatu ahal izango dira.

Una vez instaurado el estado de anestesia profundo se procederá a utilizar un producto que provoque la muerte del animal de forma rápida, siendo de elección los barbitúricos a altas dosis y/o fármacos con acción curarizante. Podrá utilizarse combinaciones de diversos fármacos en caso de que uno sólo no sea suficiente para llevar a cabo el sacrificio en la forma descrita.

4.– Txakurrak hiltzeko metodo eta prozedurak Euskal Autonomia Erkidegoko animaliak hiltzeko unean babesteari buruzko azaroaren 22ko 454/1994 Dekretuan ezarritakoaren araberakoak izango dira.

4.– Los métodos y procedimientos de sacrificio de perros serán conformes a lo establecido en el Decreto 454/1994, de 22 de noviembre, sobre protección de animales en el momento de su sacrificio o matanza en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– Txakurren gorpuak hiri- edo udal-hondakintzat joko dira Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legearen 3.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta Lege horri jarraituko zaio gorpu horiek eliminatzeko; hori guztia gizakien kontsumorako ez diren animalien azpiproduktuentzako neurri sanitarioak ezartzeari buruz Europako Parlamentuko 1774/2002 Araudiko (EE) 24. artikuluan eta 2002ko urriaren 3ko Kontseiluan xedatutakoari jarraituz egingo da.

5.– Para la eliminación de los cadáveres de perros, que tendrán la consideración de residuo urbano o municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 3.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se estará a lo dispuesto en dicha disposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos de animales no destinados al consumo humano.

6.– Albaitariaren kontrolik gabe edo artikulu honetan ezarritakoa bete gabe txakurrak hiltzea arau-hauste larria izango da Animaliak Babesteari buruzko Legearen 27.2 b) artikuluan ezarritakoaren arabera.

6.– El sacrificio de perros, sin control veterinario, o en contra de lo establecido en el presente articulo, constituirá infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 b) de la Ley de Protección de los Animales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

10. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak.

Artículo 10.– Perros Potencialmente Peligrosos.

1.– Dekretu honi dagokionez, eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatu zuen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 2. artikuluarekin bat etorriz, "arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak" izango dira jarraian adierazten diren egoeretakoren batean sar daitezkeen txakurrak:

1.– A los efectos del presente Decreto, y conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se considerará "Perro Potencialmente Peligroso", a todo animal de la especie canina que se incluya, al menos, en uno de los siguientes supuestos:

a) Dekretu honen I. eranskinean adierazten diren arrazen, arraza-tipologien edo arraza arteko gurutzatzeen barruan sartzen direnak.

a) Los pertenecientes a las razas, tipología de razas o cruces interraciales, relacionadas en el Anexo I al presente Decreto.

b) II. eranskinean ageri diren ezaugarri guztiekin edo gehienekin bat datozenak. Nekazaritza eta Arrantza sailburuak emango duen Agindua erabiliko da ezaugarri horiek baloratu eta aztertzeko, eta balorazio eta azterketa hori Euskal Autonomia Erkidegoan modu homogeneo batean ezartzea izango da helburua.

b) Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las que figuran en el Anexo II. Mediante Orden del Consejero de Agricultura y Pesca se procederá a la valoración y ponderación de dichas características con el objeto de lograr, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una aplicación homogénea de las mismas.

Txakurren jabe, hazle edo edukitzaileak ez badaude ziur txakurraren ezaugarriak II. eranskinean adierazitakoekin bat datozen ala ez, gaitutako albaitari bati eskatu ahal izango die argitzeko; albaitariak horri buruzko txostena eman beharko du.

Los propietarios, criadores o tenedores que tuvieran duda sobre si las características del perro corresponden o no con las citadas en el Anexo II, podrán solicitar su aclaración a un veterinario habilitado que emitirá informe al respecto.

c) Aurreko b) idatz-zatian sartuta egon ez arren, izaera benetan zakarra daukatenak edo eta pertsona edo beste animalia batzuei eraso egin dietenak. Txakurra erroldatuta dagoeneko udalerriko erakunde eskudunak emango duen ebazpen baten bidez aitortuko da txakurrak izan dezakeen arrisku-maila. Irizpide objektiboak erabiliz emango da ebazpen hori; bai ofizioz, bai jakinarazpen edo salaketa bat jaso delako, eta albaitari ofizial, gaitu edo dagokion udalerriak izendatutako batek txostena egin beharko du aurrez. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean ezarritakoaren ondorioetarako, izaera arriskutsua izan dezakeela edo ez dioen ebazpena jakinarazi egin beharko da, gehienez, sei hilabeteko epean.

c) Los que, aún no encontrándose incluidos en el apartado b), manifiesten un carácter marcadamente agresivo o hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales. La potencial peligrosidad se declarará por resolución de la autoridad competente del municipio donde esté censado el perro. Esta se hará atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe del veterinario oficial, habilitado o designado por el respectivo ayuntamiento. A los efectos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución apreciando o no el carácter potencialmente peligroso, deberá notificarse en el plazo máximo de seis meses.

Txakurren jabe, hazle edo edukitzaileek txakurrak eraso egin duela jakin badakite, edo txakurra arriskutsua izan daitekeela uste badute, bizi direneko udalari balorazio bat egiteko eskatu behar diote.

Los propietarios, criadores o tenedores de animales de la especie canina que hayan protagonizado agresiones, o conozcan o sospechen de la potencial peligrosidad de los mismos, están obligados a solicitar al ayuntamiento de residencia la valoración de la misma.

2.– II. kapituluan ezarritakoa ez zaie aplikatuko indar armatuei, estatuko segurtasunerako indarrei, Autonomia Erkidegoko poliziari, tokian tokiko poliziari eta baimen ofiziala duten segurtasun-enpresei.

2.– No será de aplicación el contenido de este Capítulo II a los perros pertenecientes a las fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, cuerpos de policía de la Comunidad Autónoma, de las policías locales y empresas de seguridad con autorización oficial.

3.– Txakur bat arriskutsuak izan daitezkeenen zerrendan sartu baino lehen, bere izaeran edo arestian egindako erasoetan oinarrituz, dagokion espedientea bideratu beharko da; honako hauek egin beharko dira:

3.– Previamente a la catalogación de un animal como potencialmente peligroso, sobre la base de su carácter o antecedentes de agresiones, deberá instruirse el correspondiente expediente que incluirá lo siguiente:

a) Eskumena duen udal-erakundeak albaitari ofizial, gaitu edo baimendutako bati eskatuko dio txakurra arriskutsua izan daitekeen ala ez baloratuko duen txostena egiteko. Txosten hori egiteko eskatu duenak ordaindu beharko du; baina animalia arriskutsua izan daitekeela adierazten bada, txakurraren jabeak ordaindu beharko du. Txostena egiteko, eskumena duen erakundeak ezarritako jarraibideak eta prozedura erabiliko dira.

a) El órgano municipal competente requerirá a un veterinario oficial, habilitado o designado para que realice un informe que valore la potencial peligrosidad del animal. El coste de dicho informe correrá a cargo del solicitante, sin perjuicio de que pueda ser imputado al propietario del animal en el caso de que el animal se declare como potencialmente peligroso. Para la elaboración del informe, se seguirán las instrucciones y procedimiento establecidos por la autoridad competente al respecto.

b) Instrukzioa eraso baten ondorioz hasi bada, erasoari buruzko beste txosten batek osatuko du aurreko txostena; hain zuzen ere, txosten horrek erasoa zein egoeratan gertatu zen baloratuko du, eskumena duen erakundeak ezarritako jarraibide eta prozeduretan oinarrituz.

b) En el caso de que la instrucción venga motivada por una agresión, el informe anterior, deberá ser complementado con un informe sobre la agresión que valorará las circunstancias en que se produjo la misma en base a instrucciones y procedimientos establecidos por la autoridad competente al respecto.

c) Animaliaren titularrari espedienteari hasiera eman zaiola jakinaraztea, 10 eguneko epean beharrezko jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan.

c) Comunicación al titular del animal el inicio del expediente, para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días.

4.– Espediente horren gainean eman den ebazpenak, Identifikazioko Erregistro Nagusira bidali beharko denak, honako ondorio hauetakoren bat izango du:

4.– La resolución del expediente, que deberá ser comunicada al Registro General de Identificación, tendrá una de las siguientes conclusiones:

a) Arriskutsua izan daitekeen txakurtzat jotzea.

a) Catalogación del perro como Potencialmente Peligroso.

b) Baldintza berezi batzuk betez eduki beharra, Dekretu honen 7. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Sometido a condiciones especiales para su tenencia, conforme lo establecido en el artículo 7 del presente Decreto.

c) Arriskutsua izan daitekeen txakurtzat ez jotzea.

c) No catalogación del animal.

5.– Arriskutsua izan daitekeen txakurtzat edo baldintza berezi batzuk betez eduki beharreko txakurtzat jotzeak Euskal Autonomia Erkidego osoan izango du eragina behin AIEOn halaxe erregistratu denean.

5.– La consideración como"Perro Potencialmente Peligroso" o sometido a condiciones especiales extenderá sus efectos a todo el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco una vez inscrita en el RE.G.I.A.

11. artikulua.– "Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren" jabeen edo edukitzaileen betebehar partikularrak.

Artículo 11.– Obligaciones particulares de los propietarios o poseedores de "Perros Potencialmente Peligrosos".

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabe, hazle edo edukitzaileek, 4. artikuluan adierazitako betebeharrez gain, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 8. artikuluan adierazten direnak ere bete beharko dituzte:

1.– En el caso de perros potencialmente peligrosos, sus propietarios, criadores o poseedores deberán cumplir, además de las obligaciones recogidas en el artículo 4, las contenidas en el artículo 8 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos que figuran a continuación:

a) Leku publiko batean arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak daramatzaten pertsonek aldean eraman beharko dituzte mota horretako txakurrak edukitzeko baimen administratiboa dutela eta txakurra Arriskutsuak izan daitezkeen Animalien Udal Erregistroan —Dekretu honen 20. artikuluan adierazitakoa— sartu dutela egiaztatzen duten agiriak.

a) Las personas que conduzcan y controlen perros potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos, deberán llevar consigo los documentos acreditativos de licencia administrativa para la tenencia de perros potencialmente peligrosos y de inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos señalado en el artículo 20 del presente Decreto.

b) Arriskutsuak izan daitezkeen txakur horiek euren tamaina eta arrazarentzako egokia den muturrekoarekin eraman behar dituzte; halaber, bi metro baino luzeagoa ez den eta luzatu ezinezkoa den kate edo uhal gogor bati loturik joan beharko dute; inolaz ere ez dira lotu gabe ibiliko, eta pertsona batek ezingo du txakur horietako bat baino gehiago eraman. Arnesak erabiltzea debekatuta dago.

b) Deberán llevar a los perros potencialmente peligrosos con bozal adecuado a su tamaño y raza así como con una cadena o correa resistente no extensible de menos de dos metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia, sin que puedan llevarse más de uno de estos perros por persona. Queda prohibida la utilización de arneses.

c) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren hazle, trebatzaile edo salerosleek instalazio eta bitarteko egokiak izan beharko dituzte txakur horiek eduki ahal izateko.

c) Los criadores, adiestradores y comerciantes de perros potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.

2.– Abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, jabeak zenbait betekizunetatik salbuetsi ahal izango dira, baldin eta inguruabarrak kontuan izanik, halaxe komeni bada. Honako kasu hauetan gerta daiteke hori:

2.– De conformidad con lo fijado en el artículo 11 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán establecerse excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios en casos de:

a) Txakurrak funtzio sozial batekin erabiltzen dituzten erakunde publiko edo pribatuak direnean.

a) Organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función social.

b) Ganadua zaintzeko, babesteko eta maneiatzeko, bai eta jarduera zinegetikoetarako ere, txakurrak erabiltzen dituzten nekazaritzako ustiategiak direnean. Txakur horiek ezingo dute arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeari buruzko araudian jasotako legez kontrako ekintzarik burutu.

b) Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de ganado, así como actividades de carácter cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c) Lan- eta kirol—probetan parte hartzeko aukeratu behar diren txakurrak direnean; erakunde eskudunak baimendu eta ikuskatuko ditu txakur horiek. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeari buruzko araudian ezarritakoaren arabera, ez dira onartuko borroka eta erasoetan parte hartu behar dutenak.

c) Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de los ejemplares que participan en las mismas y que están autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos.

3.– "Arriskutsua izan daitekeen txakurra" dela jaso egin beharko da bai Txakurraren Kartilla Ofizialean, bai Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean.

3.– La consideración como "Perro Potencialmente Peligroso" deberá figurar, tanto en la Cartilla Oficial Canina como en el Registro General de Identificación de Animales de la CAPV.

4.– Arriskutsua izan daitekeen txakur baten jabeak Dekretu honetan jasotzen diren neurriak betetzen ez baditu, udal-aginteak kautelazko neurriak ezarriko ditu, eta aurreikusita daukan zentro batera eramango du. Halaber, zehapen ekonomikoak ere ezarri ahal izango dira. Zehapen-prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean, behar izanez gero, indarrean dagoen araudian adierazten diren zehapen osagarriak ezarri ahal izango dira.

4.– La autoridad municipal procederá a la intervención cautelar, y traslado al centro de recogida que tengan previsto, de cualquier perro considerado potencialmente peligroso, cuando su propietario no cumpla con las medidas contenidas en el presente Decreto, sin perjuicio de las sanciones económicas que pudieran caber. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador podrá establecer, en su caso, las sanciones accesorias previstas en la normativa vigente.

12. artikulua.– Erantzukizun zibileko asegurua.

Artículo 12.– Seguro de responsabilidad civil.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeak behartuta daude hirugarrenei eragindako kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatzera; aseguru horren estaldura, gutxienez, 120.000 eurokoa izango da. Animalia identifikatzen denetik aurrera, 10 eguneko epea izango dute horretarako, eta aurrez txakurra erregistroan sartuta eduki beharko dute.

1.– Todos los propietarios de perros potencialmente peligrosos quedan obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros en el plazo de 10 días desde la identificación del mismo y previamente a la inclusión del animal en el registro correspondiente.

2.– Aseguru hori beste aseguru baten barruan egon daiteke, baina egiaztatu egin beharko da hori; aseguru-etxeak egin beharko du egiaztagiria, III. eranskinean ageri den ereduari jarraituz. Egiaztagiri horretan berariaz adieraziko da, batetik, aseguruak bere gain hartzen duen txakurraren identifikazioa, eta bestetik, asegurua noiztik nora egongo den indarrean.

2.– Dicho seguro podrá estar incorporado en otros seguros, pero en todo caso su contratación deberá ser acreditada por medio de un certificado según el modelo del Anexo III emitido por la compañía aseguradora. En el mismo, se hará referencia expresa a la identificación del perro cubierto por la misma y las fechas de efecto y vencimiento del mismo.

3.– Txakurraren titularraren ardura izango da txakurra, bere bizitza guztian zehar, indarrean dagoen erantzukizun zibileko aseguru baten bidez aseguratuta edukitzea; horretarako, beharrezko diren berriztapen guztiak egin beharko ditu garaia heltzen denean.

3.– El titular del animal será el responsable de que su perro esté cubierto durante toda la vida del mismo por un seguro de responsabilidad civil en vigor, realizando para ello las renovaciones que sean necesarias en el momento oportuno.

13. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia.

Artículo 13.– Licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak eduki ahal izateko, administrazio-lizentzia lortu behar da; horretarako, Dekretu honen IV. eranskinean datorren ereduaren araberako eskabidea aurkeztu beharko da. Lizentzia hori eskatzailea bizi deneko udalak emango du, edo bestela, salerosketa edo txakurraren trebakuntza egin deneko udalak —eskabidean adierazi egin beharko da hori—; eta aurrez, artikulu honen 3. paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko da.

1.– La tenencia de perros potencialmente peligrosos, requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que se presentará conforme al modelo del Anexo IV del presente Decreto, y que será otorgada por el ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante o, previa constancia en éste, por el ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 3 de este artículo.

2.– Dekretu honen 10.1.c) artikuluan adierazitako txakurrei dagokienez, hilabeteko epean egin beharko da lizentzia lortzeko eskabidea, artikulu horretan adierazten den ebazpena jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

2.– En los supuestos previstos en el apartado c) del párrafo 1 del artículo 10 de este Decreto la solicitud para la obtención de la licencia, deberá realizarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación de la resolución a la que se refiere el citado artículo.

3.– Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoaren arabera, arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia lortzeko edo berriztatzeko, honako baldintza hauek betetzen direla egiaztatu beharko da agiri eta guzti:

3.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, la obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de perros potencialmente peligroso requerirá la acreditación documental de los siguientes requisitos:

a) Adinez nagusi izatea.

a) Ser mayor de edad.

b) Honako delitu hauengatik kondenatua ez izatea: hilketa, lesio edo torturengatik, askatasunaren edo osotasun moralaren, sexu-askatasunaren eta osasun-publikoaren aurka egiteagatik, talde armatu edo narkotrafikatzaile batekin lotura izateagatik; halaber, ebazpen judizial batek arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko eskubidea kendu ez izatea. Hori guztia Justizia Ministerioak zigor-aurrekariei buruz emango duen agiriaren bidez egiaztatuko da.

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Lo cual se acreditará mediante el certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia.

c) Arriskutsuak izan daitezkeen animalien araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.3 artikuluan adierazitako zehapen osagarririk jaso ez izana, arau-hauste larria edo oso larria burutu izanagatik. Interesatua bizi deneko udalak emandako egiaztagiriaren bidez egiaztatuko da hori, edo, halakorik egon ezean, interesatuaren zinpeko aitorpena onartuko da —V. eranskineko ereduaren arabera egindakoa—. Lizentzia denbora baterako kendu izanak ez du esan nahi, hala ere, lizentzia gehiago eskuratzerik edo berriztatzerik izango ez denik; hori bai, lizentzia eskatzerakoan, osorik beteta izan behar da aurreko zehapena, alegia, lizentziarik gabe egon beharreko aldiak bukatuta egon behar du.

c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligroso. Lo que se acreditará mediante el correspondiente certificado expedido al efecto por el ayuntamiento de residencia del interesado o, en su defecto, se admitirá una Declaración Jurada del interesado según modelo del Anexo V. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.

d) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak eduki ahal izateko ahalmen fisikoa eta gaitasun psikologikoa izatea. Dekretu honetan ezarritakoari eta gaiarekin lotutako gainerako araudiari jarraituz lortutako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira ahalmen fisikoa eta gaitasun psikologikoa.

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. La capacidad física y la aptitud psicológica se acreditarán mediante los certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y demás legislación aplicable en la materia.

e) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeek hirugarrenei eragindako kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko aseguru bat izenpetu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko dute; aseguru horrek, gutxienez, ehun eta hogei mila euroko estaldura izan beharko du, eta Dekretu honen 12. artikuluan ezarritakoaren araberakoa izango da.

e) Los propietarios de perros potencialmente peligrosos deberán presentar un certificado acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil (120.000) euros en los términos establecidos en el artículo 12 del presente Decreto.

4.– Lizentzia bost urterako izango da, eta ondoren, eskatuz gero, berritu egin ahal izango da; beste bost urterako balioko du berritze bakoitzak. Lizentzian ageri diren datuetako edozein aldatzen bada, titularrak lizentzia eman zuen udal-erakundeari jakinarazi beharko dio; hamabost egun izango ditu horretarako, aldaketa gertatzen denetik kontatzen hasita. Halaber, udalak AIEOri jakinarazi beharko dizkio eman dituen lizentzia guztiak.

4.– La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser renovada, previa solicitud, por periodos sucesivos de igual duración. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del municipio al que correspondió su expedición. Asimismo, el ayuntamiento otorgante deberá notificar al RE.G.I.A. las licencias otorgadas.

5.– Administrazio-lizentzia baliogabetu egingo da baldin eta lizentzia hori emateko bete beharreko baldintzak betetzen ez badira, eta gaiari buruz indarrean dagoen araudiko arau-hauste larri edo oso larri batengatik ezarritako zehapen osagarri batek hala xedatzen badu.

5.– Procederá la revocación de la licencia administrativa concedida cuando se incumplan las condiciones que motivaron su concesión y, en cualquier caso, siempre que así lo imponga una sanción accesoria a una falta grave o muy grave a la legislación en vigor sobre la materia.

6.– Bide judiziala edo administratiboa erabiliz emandako administrazio-lizentzia bati kautelazko neurriak ezartzen bazaizkio edo lizentzia hori kentzen bada, ez da izango beste lizentzia berri bat ematerik edo lizentzia bera berritzerik, harik eta egoera hori aldatzen den arte.

6.– La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a una licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o administrativa, será causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquellas se hayan levantado.

7.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak lizentziarik gabe edukitzea arau-hauste oso larria izango da, abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.b) artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.– La tenencia de perros potencialmente peligrosos sin licencia constituirá infracción muy grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

14. artikulua.– Lizentzia lortu izanaren egiaztagiria.

Artículo 14.– Documento acreditativo de la licencia.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko lizentzia ematen duen udal-organoak plastikozko egiaztagiri bat argitaratuko du, VI. eranskinean ageri den ereduaren eta ezaugarrien araberakoa.

1.– El órgano municipal que otorgue una licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, editará un documento acreditativo en soporte plástico, de conformidad con el modelo y las características que se especifican en el Anexo VI.

2.– Lizentzia bat berritu behar denean, beste lizentzia bat argitaratuko da, erregistro-zenbaki bera duena eta iraungitze-data berria duena.

2.– Cuando se realice una renovación de la licencia, se editará una nueva licencia con el mismo número de registro y con la nueva fecha de expiración.

15. artikulua.– Ahalmen fisikoa egiaztatzea.

Artículo 15.– Certificación de capacidad física.

1.– Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 4. artikuluaren arabera, arriskutsuak izan daitezkeen animalien titular izateko baldintza fisiko batzuk eduki behar dira; hain zuzen ere, 50/1999 Legearen 3.1.a) artikuluaren arabera, animalia behar bezala zaintzeko eta animalia modu egokian maneaitu, mantendu eta kontrolatzea bermatzeko beharrezkoak diren baldintza fisikoak eduki behar dira.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, no podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan de las condiciones físicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios al animal y garantizar su adecuado manejo, mantenimiento y dominio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1. a) de la Ley 50/1999.

2.– Aurreko paragrafoan adierazten den gaitasun fisikoa egiaztatzeko, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko ahalmen fisikoaren ziurtagiria erabiliko da —VII. eranskineko eredua—; ziurtagiri hori azterketak egiteko zentro baimendu batek emango du, inolako gaixotasun edo urritasun organiko edo funtzionalik ez dagoela egiaztatzeko probak gainditu ondoren. Honako hauekin guztiekin lotutako ezgaitasun fisikorik ez dagoela egiaztatuko da:

2.– La capacidad física a que hace referencia el apartado anterior se acreditará mediante el certificado de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, según el modelo del Anexo VII, que se expedirá por un centro de reconocimiento autorizado, una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna, de carácter orgánico o funcional, que pueda suponer incapacidad física asociada con:

a) Ikusmena.

a) La capacidad visual.

b) Entzumena.

b) La capacidad auditiva.

c) Lokomozio-sistema.

c) El sistema locomotor.

d) Neurologia-sistema.

d) El sistema neurológico.

e) Hautemateko/mugitzeko zailtasunak, erabakiak hartzeko zailtasunak.

e) Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones.

f) Aurreko idatz-zatietan sartu ez den beste edozein gaitz edo arazo, animalia behar bezala kontrolatzeko ezgaitasun fisikotzat har daitekeena.

f) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal.

16. artikulua.– Gaitasun psikologikoa egiaztatzea.

Artículo 16.– Certificación de aptitud psicológica.

Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, 50/1999 Legearen 3.1.c) artikuluak adierazten duen gaitasun psikologikoaren ziurtagiria —arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko behar dena— azterketak egiteko zentro baimendu batek emango du —VII. eranskineko ereduari jarraituz—. Ziurtagiri hori inolako gaixotasun edo urritasunik ez dagoela egiaztatzeko probak gainditu ondoren emango da. Honako hauekin guztiekin lotutako ezgaitasun psikiko edo psikologikorik, edo bereiztea eragozten duen besterik ez dagoela egiaztatuko da:

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, el certificado de aptitud psicológica, a que se refiere el párrafo c) del artículo 3.1 de la Ley 50/1999, para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se expedirá por un centro de reconocimiento autorizado, según el modelo del Anexo VII, una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad psíquica o psicológica, o cualquier otra limitativa del discernimiento, asociada con:

a) Arazo mentalak eta portaerazkoak.

a) Trastornos mentales y de conducta.

b) Aztertzeko, hautemateko eta erabakiak hartzeko zailtasun psikikoak eta pertsonalitate-arazoak.

b) Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de personalidad.

c) Aurreko idatz-zatietan jaso ez diren gainerako gaixotasun edo arazoak, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko beharrezkoak diren buru-ahalmenak erabiltzea eragozten dutenak.

c) Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que limiten el pleno ejercicio de las facultades mentales precisas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

17. artikulua.– Ahalmen fisikoa eta gaitasun psikologikoa aztertzeko zentroak.

Artículo 17.– Centros de reconocimiento de la capacidad física y aptitud psicológica.

1.– Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, ibilgailuen gidariek izan behar dituzten gaitasun psikofisikoak zehazten dituen eta gaitasun horiek egiaztatzen dituzten azterketa-zentroak arautzen dituen abenduaren 4ko 2272/1985 Errege Dekretuari eta gainerako xedapenei jarraituz behar bezala baimendutako azterketa-zentroek egingo dituzte aurreko artikuluetan adierazitako miaketak eta probak, eta oinarrizko espediente kliniko batera pasa beharko dituzte emaitzak. Espediente hori parte hartu duten medikuek sinatu beharko dute, eta dagokion zentroan gordeko da.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas, y disposiciones complementarias, realizarán las exploraciones y pruebas a que se refieren los artículos anteriores, concretando sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes.

2.– Zentroko zuzendariak ahalmen fisikoari eta gaitasun psikologikoari buruzko egiaztagiria emango du —aldekoa edo kontrakoa, emaitzen arabera—. Egiaztagiri hori VII. eranskineko ereduen araberakoa izango da, eta interesatuaren argazki bat —berri samarra— eraman beharko du. Egiaztagiri horretan dagozkion oharrak egin ahal izango dira, eta behar izanez gero, zein ahalmen- eta gaitasun-maila eskatzen den azalduko da. Gaitasunik eza adierazten bada, egiaztagiriaren kopia bat bidaliko da interesatua bizi deneko udaletxera.

2.– El director del centro emitirá el certificado de capacidad física y de aptitud psicológica favorable o desfavorable según corresponda a la vista de los resultados, que se ajustará a los modelos del Anexo VII y que deberá llevar adherida una fotografía reciente del interesado. En el certificado, se harán constar las observaciones que procedan, y la indicación de la capacidad y aptitud requerida, en su caso. En el caso de emitir certificado desfavorable se remitirá una copia del mismo al ayuntamiento de residencia del interesado.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Psikologoen Elkargo Ofizialak urtero ezartzen dituen tarifak kobratuko dituzte artikulu honetan adierazten diren azterketa eta egiaztagiriak egingo dituzten azterketa-zentroek.

3.– Los centros de reconocimiento percibirán, por la realización del reconocimiento y la expedición de los certificados a que se refiere el presente artículo las tarifas que anualmente fije el Colegio Oficial de Psicólogos del País Vasco.

18. artikulua.– Ahalmen fisikoaren eta gaitasun psikologikoaren egiaztagiriak zenbat denbora egongo diren indarrean.

Artículo 18.– Vigencia de los informes de capacidad física y de aptitud psicológica.

Martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurreko artikuluan adierazi diren egiaztagiriek urtebeteko balioa izango dute prozedura batean erabili ahal izateko. Epe horretan hasten den edozein administrazio-prozeduratan erabili ahal izango dira egiaztagiriak, kopia original, kopia konpultsatu edo ziurtagiri bidez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, los certificados a que hacen referencia el artículo anterior tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo.

19. artikulua.– Jabetza eskualdatzea.

Artículo 19.– Transmisión de la propiedad.

1.– Arriskutsua izan daitekeen txakurraren titular, jabe edo edukitzaileak animaliaren katalogazioari buruzko informazioa eman beharko dio titular, jabe edo edukitzaile berriari transferentzia egin aurretik.

1.– El titular, propietario o tenedor de un perro potencialmente peligroso está obligado a informar sobre la catalogación del animal, con carácter previo a la transferencia al nuevo titular, propietario o tenedor.

2.– Arriskutsua izan daitekeen txakurraren titularra aldatzeko —salerosketa, eskualdatze, dohaintza edo beste zerbait dela medio—, gutxienez, honako baldintza hauek bete direla frogatu beharko da:

2.– Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de perros potencialmente peligrosos requerirán la prueba de cumplimiento de, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Saltzaileak lizentzia indarrean edukitzea.

a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.

b) Erosleak aurrez lizentzia lortzea.

b) Obtención previa de licencia por parte del comprador.

c) Osasun-kartilla eguneratuta edukitzea.

c) Tenencia de la cartilla sanitaria actualizada.

d) Dagokion erregistroan sartzea eskualdaketa hori, Dekretu honen hirugarren artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.

d) Inscripción de la transmisión en el registro correspondiente según el procedimiento dispuesto en el artículo tercero del presente Decreto.

3.– Arau-hauste oso larria izango da arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak lizentziarik gabe edukitzea eta txakur horiek lizentziarik izan gabe saltzea edo eskualdatzea —edozein delarik ere eskualdatzeko modua—; izan ere, halaxe dago xedatuta abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.1 artikuluaren b) eta c) artikuluetan —hurrenez hurren—.

3.– Serán consideradas infracciones muy graves la tenencia de perros potencialmente peligrosos sin disponer de la oportuna licencia y la venta o transmisión, por cualquier titulo, de un perro potencialmente peligroso a quien carezca de ella, de conformidad con los apartados b) y c) del artículo 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, respectivamente.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ERREGISTROAK
REGISTROS

20. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal-erregistroa.

Artículo 20.– Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

1.– 13. artikuluan adierazten den lizentziaren titularrek —arriskutsuak izan daitezkeen txakurren jabeek— arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan —txakurra erroldatuta dagoen udalerrikoan— erregistratu behar dute. Erregistro hori udalerri guztietan ezarriko da, eta horrexetarako izango da. Lizentzia eskuratzen dutenetik kontatzen hasita, 15 egun emango dira erregistratzeko.

1.– Los propietarios de perros potencialmente peligrosos titulares de la licencia a que se refiere el artículo 13, deberán inscribirse en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos del municipio donde esté censado el perro, que se establece con esta finalidad en todos los municipios, en el plazo de 15 días contados a partir de la obtención de la licencia.

2.– Erregistro horrek, besteak beste, honako datu hauek izango ditu:

2.– Este Registro contará, por lo menos, con los siguientes datos:

a) Identifikazio-kodea.

a) Código identificación.

b) Edukitzailearen datuak: izena, ohiko helbidea, NANa eta harremanetarako telefonoa.

b) Datos personales del poseedor: nombre, dirección habitual, DNI. y teléfonos de contacto.

c) Animaliaren ezaugarriak, identifikatzen lagunduko dutenak: adina, arraza, sexua, jaioteguna.

c) Características del animal que hagan posible su identificación: edad, raza, sexo, fecha de nacimiento.

d) Animaliaren ohiko helbidea.

d) Lugar habitual de residencia del animal.

e) Animaliaren funtzioa edo trebetasuna: konpainia, zaintza, babesa, ehiza,...

e) Función o aptitud del animal: compañía, guarda, defensa, caza etc.

f) Lizentzia-zenbakia, noiz eman zen, noiz arte balioko duen, zein organok eman zuen.

f) Número de licencia, fecha de emisión y caducidad, órgano que la otorgó.

3.– Udalek AIEOra —arriskutsuak izan daitezkeen txakurren Sailera— bidaliko dituzte datuak, bost eguneko epean, erregistratzen direnetik kontatzen hasita.

3.– Los ayuntamientos remitirán los datos al RE.G.I.A., Sección Perros Potencialmente Peligrosos, en el plazo de 5 días contados desde la inscripción.

4.– Ez erregistratzea arau-hauste larria izango da abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– La omisión de la inscripción registral constituirá infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

21. artikulua.– Erregistratu izanaren egiaztagiria.

Artículo 21.– Documento acreditativo de la inscripción.

Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan txakur bat erregistratzen duen udal-organoak erregistratze horren egiaztagiri bat argitaratuko du, plastikozkoa, eta VIII. eranskinean ageri den ereduaren eta ezaugarrien araberakoa.

El órgano municipal que inscriba un perro en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos editará un documento acreditativo de dicha inscripción en soporte plástico, de conformidad con el modelo y las características que se especifican en el Anexo VIII.

22. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen animalien udal-erregistroari egin beharreko jakinarazpenak.

Artículo 22.– Comunicaciones al Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

1.– Abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan sartuta dagoen txakur baten daturen bat aldatzen bada, txakur horren jabeak jakinarazi egin beharko dio hori udal-erregistroari; bost eguneko epean egin beharko du hori. Txakurra norbaitek lapurtu badu edo galdu egin bada, erregistro horretako arduradunari jakinarazi beharko zaio, gertaera horren berri izan duenetik kontatzen hasita, berrogeita zortzi ordutan. Eraso bat gertatu bada, berehalakoan jakinazi beharko da. Jakinazteko modua Dekretu honen 3. artikuluan ezarritakoa izango da.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, el propietario de un perro potencialmente peligroso deberá comunicar, en el plazo de 5 días, al Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos correspondiente cualquier variación respecto a los datos obrantes en el mismo. La sustracción o pérdida del perro habrá de ser comunicada por su titular al responsable del citado Registro en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos. Cuando se trate de incidentes de agresión, la comunicación deberá ser inmediata. El procedimiento de comunicación será el establecido en el artículo 3 del presente Decreto.

2.– Arriskutsua izan daitekeen animalia batek bere bizitzan zehar eragin dituen arazoak, baldin eta administrazio-aginteak edo aginte judizialak horien berri izan badu, animalia bakoitzaren erregistro-orrian jasoko dira; orri hori itxi egingo da eskumena duen albaitari edo organoak animalia hil edo akabatu egin dela ziurtatzen duenean.

2.– Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo largo de su vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja registral de cada animal, que se cerrará con su muerte o sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente.

3.– Animalia bakoitzaren erregistro-orrietan organo eskudunak emandako osasun-egiaztagiria jasoko da, eta bertan, animaliaren osasun-egoera zein den eta arriskutsua izan daitekeen txakurtzat jotzeko gaixotasun edo arazorik ba ote duen adieraziko da —urtero berrituko da informazio hori—.

3.– En las hojas registrales de cada animal se hará constar el certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la existencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

4.– Arriskutsua izan daitekeen txakur bat Euskal Autonomia Erkidegora ekartzen bada —betiko edo hiru hilabete baino gehiagorako—, jabeak arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan sartu beharko du txakurra.

4.– El traslado de un perro potencialmente peligroso a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sea de forma permanente o por un periodo de tiempo superior a tres meses, obligará a su propietario a realizar la oportuna inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

5.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrei asistentzia sanitarioa ematen dieten osasun-organo eta albaitariek, baldin eta txakurrak borroketan erabili direla uste badute, orbainak edo bestelako lesioak dituztela ikusten badute, edo eraso eta hozka egin duten txakurrak direla jakin badakite, txakurra erroldatuta dagoeneko udal-erregistroari jakinarazi beharko diote. Erregistro horrek, halaber, egoera hori baloratzeko, eta behar izanez gero, kautelazko eta prebentzioko neurriak hartzeko, eskumena duen organo administratibo edo judizialari jakinarazi beharko dio.

5.– Las autoridades sanitarias y los veterinarios que presten asistencia sanitaria a los perros potencialmente peligrosos y sospechen que hayan sido utilizados en peleas, presenten cicatrices, lesiones de cualquier tipo o tengan conocimiento de la existencia de agresiones o mordeduras, deberán ponerlo en conocimiento del registro municipal donde este censado el perro, quienes lo pondrán a su vez en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial competente para la valoración y adopción en su caso de las medidas cautelares y preventivas oportunas.

6.– Udalek EAEko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrera bidaliko dituzte datu horiek, Dekretu honen 20.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.

6.– Los ayuntamientos remitirán los datos al Registro General de Identificación de Animales de la CAPV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del presente Decreto.

7.– Gertatzen diren aldaketen berri udal-erregistroari ez jakinaraztea, edo ezarritako epean ez jakinaraztea, arau-hauste larria izango da, abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.– La falta de comunicación al registro municipal correspondiente de las variaciones que se pudieran producir, o no hacerlo en el plazo establecido, constituirá infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

23. artikulua.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren sail espezifikoa.

Artículo 23.– Sección específica de perros potencialmente peligrosos.

AIEOn arriskutsuak izan daitezkeen txakurren saila sortu da. Sail horrek, udal-erregistroan jasotako informazioaz gain, honako hauek jaso beharko ditu gutxienez:

En el RE.G.I.A., se crea una Sección Específica de Perros Potencialmente Peligrosos. Esta sección deberá contener además de la información recogida en los registros municipales, como mínimo la siguiente:

a) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren udal-erregistroan alta eman zeneko eguna, eta alta emateko arrazoiak.

a) Fecha de alta en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y los motivos del alta.

b) Txakurra gizabanakoekin bizi den ala beste egiteko batzuk dituen (zaintzaile- edo babesle-lanak edo bestelakoak).

b) Especificación de si el animal está destinado a convivir con seres humanos o si tiene finalidades distintas como guarda, defensa u otra que se indique.

c) Egindako arau-hausteak, jarritako zehapenak, eta zehapena zein organok ezarri zuen.

c) Infracciones cometidas, sanciones impuestas, órgano que impuso la sanción.

d) Egindako erasoak, non egin ziren, eragindako lesioak, eta lesioen larritasun-maila.

d) Agresiones cometidas, lugar de la agresión, lesiones producidas y gravedad de las mismas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
TREBATZEA
ADIESTRAMIENTO

24. artikulua.– Trebatzeko gaitasunari buruzko egiaztagiria.

Artículo 24.– Certificado de capacitación para el adiestramiento.

1.– Trebatzaileek, txakurrari zaintzaile eta babesle izaten irakatsi ahal izateko, Nekazaritza eta Arrantza Sailak emandako eta homologatutako egiaztagiria izan behar dute; egiaztagiri hori arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 7. artikuluan ezarrita dagoen bezala emango da.

1.– El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que estén en posesión de un certificado expedido u homologado por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, certificado que será otorgado conforme lo establecido al efecto en el artículo 7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

2.– Egiaztagiria lortzeko edo homologatzeko egin beharreko lehenengo gauza, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariari eskabidea aurkeztea izango da. Eskabide hori zuzenean aurkeztu ahal izango da, edo bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan ezarritako moduan. Honako baldintza hauek betetzen direla egiaztatu beharko da:

2.– El procedimiento para la obtención u homologación del certificado comenzará con la solicitud dirigida al Director de Agricultura y Ganadería del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, bien directamente o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiéndose acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Erakunde publikoetan edo pribatu homologatuetan jasotako irakaskuntza espezifikoa; zentro horiek emandako egiaztagiriaren edo diplomaren kopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da hori.

a) La enseñanza específica recibida en entidades, públicas o privadas homologadas que se acreditará mediante certificado o copia compulsada del diploma emitido por dichos centros.

b) Trebatzaile moduan esperientzia izatea; curriculum vitaeak dioenaren gaineko zinpeko aitorpenaren bidez egiaztatuko da hori.

b) Experiencia como adiestrador que se acreditará mediante la declaración jurada sobre el contenido del curriculum vitae.

3.– Baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aztertu ondoren, edo behar izanez gero, zuzenketak egin ondoren, Nekazaritza eta Arrantza Saileko albaitarien zerbitzu teknikoek ebatziko dute —arrazoiak emanez— eskatzaileek proba bat egin behar duten ala ez; eskatzaileen ezaguera teoriko eta praktikoak zeintzuk diren ikusteko egingo da proba hori. Proba gainditzea ezinbestekoa izango da gaikuntzaren egiaztagiria lortu ahal izateko.

3.– Tras el examen de la documentación acreditativa de los requisitos, y en su caso, subsanación, los servicios técnicos veterinarios del Departamento de Agricultura y Pesca determinarán motivadamente la necesidad o no de someter a los solicitantes a una prueba que tendrá por finalidad comprobar los conocimientos teóricos y prácticos de los mismos. La superación de la misma será obligatoria para la obtención del certificado de capacitación.

4.– Gaikuntza-egiaztagiria lortu duten trebatzaileek, hiru hilabetean behin, AIEOri jakinarazi behar diote arriskutsua izan daitekeen txakur bat trebatzeko eskatu duten bezeroen zerrenda, eta bertan txakurra identifikatuta egon beharko da. Txakurraren erregistro-orrian jaso beharko da txakurra trebatua izan dela, eta zein motako trebakuntza jaso duen ere adieraziko da.

4.– Los adiestradores en posesión del certificado de capacitación, deberán comunicar trimestralmente al RE.G.I.A. la relación nominal de clientes que hayan hecho adiestrar a un perro potencialmente peligroso, determinando la identificación de éste, y debiéndose anotar tal circunstancia en la hoja registral correspondiente al animal, así como el tipo de adiestramiento recibido.

5.– Artikulu honetan adierazten den gaikuntza-egiaztagiririk izan gabe arriskutsua izan daitekeen txakur bat trebatzea arau-hauste oso larria izango da abenduren 23ko 50/1999 Legearen 13.1.e) artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– Adiestrar perros potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de capacitación de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, constituirá infracción muy grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.1 e) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

25. artikulua.– Trebatzaileak prestatzeko ikastaroak homologatzea.

Artículo 25.– Homologación de cursos de formación de adiestradores.

1.– Arriskutsuak izan daitezkeen txakurren trebatzaileak prestatzeko ikastaroak homologatzerakoan, kontuan izango da irakasleen prestakuntza profesionala eta esperientzia, bai eta emandako gaiak ere; Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko zerbitzu tekniko eskudunek esango dute horiek guztiak nahikoa diren ikastaroa homologatu ahal izateko.

1.– La homologación de los cursos de formación de adiestradores de perros potencialmente peligrosos se llevará a cabo teniendo en cuenta la formación profesional y experiencia de los profesores así como los temarios impartidos, que deberán ser considerados suficientes por los servicios técnicos competentes del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

2.– Prestakuntza-ikastaroak homologatu nahi dituzten erakunde publiko nahiz pribatuek eskabidea egin beharko dute. Eskabide hori onartu egin dela ulertuko da baldin eta sei hilabeteko epean berariazko ebazpenik ematen ez bada, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 43. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– Las entidades, bien sean públicas o privadas, que deseen homologar sus cursos de formación, deberán cursar la oportuna solicitud, que se entenderá estimada si en el plazo de seis meses no recae resolución expresa, a tenor de lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Erakundeak, homologazio-eskabidearekin batera, prestakuntzako programa espezifikoa ere aurkeztu beharko du. Honako hauek jasoko dira bertan:

3.– Junto a la solicitud de homologación la entidad deberá presentar el programa específico de formación que expresará:

– Ikastaroaren memoria.

– Memoria del curso.

– Emango den programa, honako hauek zehaztuz: unitate didaktikoak, irakastorduak, zein motako eskola teoriko eta praktikoak izango diren eta zenbateko iraupena izango duten. Eskola praktikoak nukleo zoologikoetan eman ahal izango dira, baina horretarako, nukleo horiek Nukleo Zoologikoen Erregistroan sartuta egon behar dute.

– Programa a impartir, especificando unidades didácticas, horas lectivas, tipo y duración de clases teóricas y prácticas. Cuando las clases prácticas se realicen en núcleos zoológicos, éstos deberán estar inscritos en el correspondiente Registro de Núcleos Zoológicos.

– Irakasle tituludunen eta esperientziadunen zerrenda.

– Relación de profesores con titulaciones y experiencia.

– Ikastaroa noiz eta zein zentro edo egoitzatan eman zen.

– Fechas de celebración y sedes o centros para el desarrollo del curso.

4.– Aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraituz ikastaro homologatuak antolatzen dituzten erakundeek prestakuntza-ikastaroa egin izanaren egiaztagiria emango diote parte hartu duen bakoitzari.

4.– Las entidades que organicen cursos homologados según lo dispuesto en el párrafo anterior expedirán certificación individual acreditativa de la realización del curso de formación.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
IKUSKAPENA ETA KONTROLA
INSPECCIÓN Y CONTROL

26. artikulua.– Ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumena.

Artículo 26.– Competencia de inspección y control.

Dekretu honetan araututako gaiak ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumena honako hauek izango dute: Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak, Foru Aldundiek eta Udalek.

Serán competentes para la inspección y control de las materias reguladas en este Decreto el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, las respectivas Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.

27. artikulua.– Ikuskatzea eta kontrolatzea.

Artículo 27.– Actividad inspectora y de control.

Dekretu honetan araututako gaien ikuskapena eta kontrola poliziak edo beste funtzionario batzuk egin ahal izango dute; agintaritzaren agenteak izango dira, eta akta egin ahal izango dute (interesatuak bere desadostasuna adierazteko); akta hori interesatuari jakinaraziko zaio eta eskumena duen udal-organoari bidaliko zaio, beharrezko jotzen dituen neurriak har ditzan, eta behar izanez gero, zehapen-espedientea ireki dezan.

La inspección y control de las materias reguladas en este Decreto será llevada a cabo por agentes de policía u otros funcionarios las cuales serán considerados como agentes de la autoridad, pudiendo levantar acta (en la que el interesado podrá reflejar su disconformidad), que será notificada al interesado y remitida al órgano municipal competente, para que adopte las medidas necesarias y acuerde, si cabe, la incoación de expediente sancionador.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
INFRACCIONES Y SANCIONES

28. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 28.– Infracciones y sanciones.

Dekretu honetan ezarritakoa hausteagatik edo ez betetzeagatik ezarriko den zehapen-araubidea Animaliak Babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legearen V. tituluan ezarritakoa izango da —segurtasun publikoari buruzko estatuko legerian bildutakoaz gain—.

El régimen sancionador aplicable a las infracciones o incumplimientos del presente Decreto será, amén del contenido en la legislación estatal aplicable en materia de seguridad pública, el establecido en el Título V de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales.

29. artikulua.– Zehapen-prozedura.

Artículo 29.– Procedimiento sancionador.

1.– Zehatzeko ahalmenari buruzko printzipioen araberakoa izango da zehapen-prozedura; honako xedapen hauetan guztietan daude araututa printzipio horiek: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Zigor Ahalmena Erabiltzeko Araubidea onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea.

1.– El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Honako organo hauek erabili ahal izango dute zehatzeko ahalmena:

2.– El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los siguientes órganos:

a) Animaliak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Legean aurreikusitako arau-hausteak zehatzeko eskumena izango duten organoak, lege-xedapen horren 32. artikuluan ezarritakoak izango dira.

a) Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas en la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los animales serán los establecidos en el artículo 32 de la citada disposición.

b) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legean aurreikusitako arau-hausteak zehatzeko eskumena honako organo hauek izango dute:

b) Los órganos competentes para sancionar las infracciones previstas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos serán los siguientes:

– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak honako alor hauetan egindako arau-hausteetan du eskumena: trebatzeko gaitasunaren egiaztatzea eta trebatzaileak prestatzeko ikastaroen homologazioa.

– El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para las infracciones relativas, al certificado de capacitación para el adiestramiento y a la homologación los cursos para la formación de los adiestradores.

– Udal-agintaritzak abenduaren 23ko 50/1999 Legean adierazten diren gainerako arau-hausteetan izango du eskumena. Arau-hausteak lurralde-eremua gainditzen badu, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Sailak izango du eskumena.

– La autoridad municipal en las restantes infracciones de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. Si excede del ámbito territorial, la competencia recaerá en el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Zehatzeko eskumena duten organoek AIEOra bidali beharko dute zehapen-prozedurari amaiera emango dion ebazpenaren kopia.

Los órganos sancionadores competentes remitirán, al RE.G.I.A., una copia de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.

3.– Udal-aginteek zehapen-espedienteak bideratzeko betebeharrari uko egiten badiote, eskumena duten organo foral eta autonomikoek hartuko dute betebehar hori —ofizioz edo alde batek eskatuta—, eta kasu bakoitzean jarri beharreko zehapenak ezarriko dituzte.

3.– Cuando las autoridades municipales hicieren dejación del deber de instrucción de expedientes sancionadores, los órganos forales o autonómicos competentes, bien de oficio o a instancia de parte, asumirán dichas funciones, imponiendo las sanciones que en su caso correspondan.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
JARRAIPEN BATZORDEA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

30. artikulua.– Sorrera, helburua eta osaera.

Artículo 30.– Creación, objeto y composición.

1.– Dekretu honetan ezarritakoa bete den ala ez ikusteko, Jarraipen Batzorde bat sortu da. Honako hauek osatuko dute batzorde hori:

1.– Con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto se crea una Comisión de Seguimiento que estará formada por:

a) Nekazaritza eta Arrantza Saileko ordezkari bat.

a) Un representante del Departamento de Agricultura y Pesca.

b) Foru Aldundietako ordezkari bana.

b) Un representante de cada una de las Diputaciones Forales.

c) Euskal Udalen Elkarteko (EUDEL) hiru ordezkari.

c) Tres representantes de la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL.

d) Gaiak oso espezifikoak direla-eta, Batzordekoak ez diren teknikari espezialistak eta/edo gaiarekin zerikusia duten beste ordezkari batzuk behar direnean, batzordeburua izango da horiei dei egingo diena.

d) En aquellos asuntos cuya especificidad requiera la presencia de especialistas técnicos en la materia y/o de otros eventualmente concernidos que no formen parte de la Comisión, podrán ser convocados a instancias del Presidente de la misma.

2.– Kide anitzeko organoei dagokienez, Jarraipen Batzordeak, oro har, berak ezarri dituen arauei jarraituko die, eta subsidiarioki, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarritakoari jarraituko dio.

2.– La Comisión de Seguimiento se regirá por las normas que la misma establezca y subsidiariamente por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo referente a los Órganos Colegiados.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehena.– Dekretu honen Eranskinak Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren Agindu baten bidez aldatu ahal izango dira; horretaz gain, eguneratzeak ere egin beharko dira, I. eta II. eranskinei dagokienez, estatuko araudian egingo diren aldaketen ondorioz. Hala ere, I. eta II. eranskinen edukia minimoa izango da, eta eduki hori handitu behar denean bakarrik egingo da Eranskin horien aldaketa.

Primera.– El contenido de los Anexos al presente Decreto podrá ser modificado mediante Orden del Consejero de Agricultura y Pesca, sin perjuicio de las actualizaciones que deban producirse como consecuencia de variaciones en la normativa estatal en lo que se refiere a los Anexos I y II. No obstante lo anterior, el contenido del Anexo I y del Anexo II tendrá la consideración de mínimo, procediendo su modificación únicamente en el caso de ampliación.

Bigarrena.– Txakurren jabe edo edukitzaileek, urtebete izango dute, Dekretu hau indarrean jartzen denetik kontatzen hasita, egungo osasun-kartilla 2. artikuluan ezarritako "Txakurren Kartilla Ofiziala"-ren eredura egokitzeko. Hala ere, egungo kartillan epe horretan aldaketaren bat egiten bada, Txakurren Kartilla Ofizial berria egingo da.

Segunda.– Los propietarios o tenedores de perros deberán, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, adecuar la actual cartilla sanitaria al modelo de "Cartilla Oficial Canina" establecida en el artículo 2. No obstante lo dicho, cuando se efectúe una modificación en la cartilla actual antes del plazo establecido en esta disposición se realizará simultáneamente la expedición de la nueva Cartilla Oficial Canina.

Hirugarrena.– Dekretu honetan estatuko araudiari buruz egiten diren aipamen zehatzak, aurrerantzean araudi hori ordezkatuko edo aldatuko duen araudiari buruzkoak ere izango dira. Halaber, Nekazaritza eta Arrantza Sailari eta Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari egiten zaizkion aipamenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, kendu eta aldatzeko eta sail horien egitekoak eta jardute-eremuak zehazteko Dekretuari jarraiki, urriaren 29ko 6/1993 Legean adierazten diren animalien inguruko eskumenak izango dituen Sailari, eta egitura organiko eta funtzionalari buruzko Dekretuari jarraiki, eskumen horiek izango dituen Zuzendaritzari egiten zaizkionak izango dira.

Tercera.– Las referencias contenidas en este Decreto a normativa estatal concreta deberán entenderse hechas a la normativa que la sustituya o modifique en cada momento. Asimismo, las referencias contenidas al Departamento de Agricultura y Pesca y a la Dirección de Agricultura y Ganadería deben entenderse hechas, en cada momento, al Departamento que en virtud del Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y a la Dirección, que en virtud del Decreto de estructura orgánica y funcional, ostenten las competencias en materia de animales incluidos en la Ley 6/1993, de 29 de octubre.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehena.– Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzea arautzen duen apirilaren 4ko 66/2000 Dekretuak txakur arriskutsutzat jotzen dituen eta Dekretu honen I. Eranskinean sartu gabe dauden txakurrak katalogazio horretatik kanpora gera daitezke, baldin eta jabe/edukitzaileak hala eskatzen badu; horretarako, Dekretu hau indarrean jarri eta hamabost eguneko epea izango dute eta/edo katalogazioa egin zenetik edo baldintzak ezarri zirenetik urtebete igaro beharko da. Eskabidea katalogazioa egin zuen organoari berari aurkeztu beharko zaio, eta albaitari edo trebatzailearen txostena —aldekoa— ere aurkeztu beharko da.

Primera.– Los animales catalogados como Animales de Riesgo en virtud del Decreto 66/2000, de 4 de abril, por el que se regula la tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco y no incluidos en el Anexo I del presente Decreto podrán ser descatalogados previa solicitud del propietario o tenedor cursada en el plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y/o pasado un año desde la resolución de catalogación o de imposición de las condiciones. La solicitud deberá ir acompañada del informe favorable del veterinario o del adiestrador y se presentará ante el mismo órgano que procedió a su catalogación.

Bigarrena.– Trebatzaileak prestatzeko ikastaroak homologatzen ez diren bitartean, ez da eskatuko 24.2.a) artikuluan ezarritako baldintza.

Segunda.– Hasta tanto no hayan sido homologados los cursos de formación de adiestradores, no será exigible el requisito establecido en el punto a) del párrafo segundo del artículo 24.

Hirugarrena.– Trebatzeko gaitasunaren egiaztagiriak egin gabe edo homologatu gabe badaude, albaitariaren aldeko txostena, 7. artikuluko bigarren paragrafoak adierazten duena, erantsi beharko da.

Tercera.– Mientras no se expidan u homologuen certificados de capacitación para el adiestramiento, deberá adjuntarse el informe favorable del veterinario al que hace referencia el párrafo segundo del artículo 7.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehena.– Indarrik gabe uzten da apirilaren 4ko 66/2000 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzea arautzen duena.

Primera.– Queda derogado el Decreto 66/2000, de 4 de abril, por el que se regula la tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bigarrena.– Indarrik gabe uzten da Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1993ko maiatzaren 25eko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko txakurren identifikazioa arautzen duena.

Segunda.– Queda derogada la Orden de 25 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula la identificación de los animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hirugarrena.– Indarrik gabe uzten dira maila bereko edo apalagoko xedapenak, baldin eta Dekretu honekin bat ez badatoz.

Tercera.– Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango en cuanto contradigan la presente norma.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean Dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Gernika-Lumon, 2004ko ekainaren 1ean.

Dado en Gernika-Lumo, a 1 de junio de 2004.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Nekazaritza eta Arrantza sailburua,

El Consejero de Agricultura y Pesca,

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

GONZALO SÁENZ DE SAMANIEGO BERGANZO.

101/2004 DEKRETUAREN 0 ERANSKINA
101/2004 DEKRETUAREN 0 ERANSKINA
ANEXO 0 AL DECRETO 101/2004
ANEXO 0 AL DECRETO 101/2004
ANIMALIA HOZKARIEI BURUZKO ALBAITARI TXOSTENA
ANIMALIA HOZKARIEI BURUZKO ALBAITARI TXOSTENA
INFORME VETERINARIO SOBRE ANIMALES MORDEDORES
INFORME VETERINARIO SOBRE ANIMALES MORDEDORES

Albaitaria / Veterinario: 	

Albaitaria / Veterinario: 	

Elk. Zk / N.º Col.: 	

Elk. Zk / N.º Col.: 	

Helbidea / Dirección: 	 Tel.:

Helbidea / Dirección: 	 Tel.:

ANIMALIAREN DATUAK / DATOS DEL ANIMAL

ANIMALIAREN DATUAK / DATOS DEL ANIMAL

Jabea / Propietario			NA / D.N.I.

Jabea / Propietario			NA / D.N.I.

Helbidea / Domicilio		Herria / Municipio 	Tel.

Helbidea / Domicilio		Herria / Municipio 	Tel.

Espeziea / Especie	Identifikazioa	Izena / Nombre	Arraza / Raza

Espeziea / Especie	Identifikazioa	Izena / Nombre	Arraza / Raza

	Identificación

	Identificación

Adina / Edad	Sexua / Sexo	Erantzukizun zibileko asegurua

Adina / Edad	Sexua / Sexo	Erantzukizun zibileko asegurua

		Seguro de responsabilidad civil

		Seguro de responsabilidad civil

ZIURTAZEN DUT / CERTIFICO

ZIURTAZEN DUT / CERTIFICO

Adierazitako animalia behaketa eta zaintzapean eduki ondoren, &#9

Adierazitako animalia behaketa eta zaintzapean eduki ondoren, &#9

egunetan aztertu dudala eta ez diodala somatu gaitz zoonosiko baten inolako sintomarik eta beraz, behaketa eta zaintza aldia amaitutzat ematen dudala.

egunetan aztertu dudala eta ez diodala somatu gaitz zoonosiko baten inolako sintomarik eta beraz, behaketa eta zaintza aldia amaitutzat ematen dudala.

(Sinadura eta zigilua / Firma y sello)
(Sinadura eta zigilua / Firma y sello)

Que el perro arriba mencionado ha sido sometido a vigilancia y observación y que habiéndolo examinado el/los día/s.….............., …...…..........................., no le he apreciado ningún síntoma que indique que pueda tener una enfermedad zoonósica, por lo que doy por finalizado el período de observación y vigilancia.

Que el perro arriba mencionado ha sido sometido a vigilancia y observación y que habiéndolo examinado el/los día/s.….............., …...…..........................., no le he apreciado ningún síntoma que indique que pueda tener una enfermedad zoonósica, por lo que doy por finalizado el período de observación y vigilancia.

Tokia eta data / Lugar y fecha:
Tokia eta data / Lugar y fecha:
101/2004 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
101/2004 DEKRETUAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL DECRETO 101/2004
ANEXO I AL DECRETO 101/2004
TXAKUR-ARRAZEN, ARRAZA-TIPOLOGIEN EDO ARRAZA ARTEKO GURUTZATZEEN ZERRENDA
TXAKUR-ARRAZEN, ARRAZA-TIPOLOGIEN EDO ARRAZA ARTEKO GURUTZATZEEN ZERRENDA
RELACIÓN DE RAZAS CANINAS, TIPOLOGÍAS RACIALES O CRUCES INTERACIALES
RELACIÓN DE RAZAS CANINAS, TIPOLOGÍAS RACIALES O CRUCES INTERACIALES

Pit Bull Terrier.

Pit Bull Terrier.

Staffordshire Bull Terrier.

Staffordshire Bull Terrier.

American Staffodshire Terrier.

American Staffodshire Terrier.

Rottweiler.

Rottweiler.

Dogo Argentino.

Dogo Argentino.

Fila Brasileiro.

Fila Brasileiro.

Tosa Inu.

Tosa Inu.

Akita Inu

Akita Inu

1001/2004 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
1001/2004 DEKRETUAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL DECRETO 101/2004
ANEXO II AL DECRETO 101/2004

Xedapen honek eragiten dien txakurrek jarraian adierazten diren ezaugarri guztiak edo gehienak dituzte: / Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes:

Xedapen honek eragiten dien txakurrek jarraian adierazten diren ezaugarri guztiak edo gehienak dituzte: / Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes:

Muskulatura sendoa, itxura indartsua, irmoa, atleta-gorputza, bizkortasuna, kemena eta erresistentzia. / Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

Muskulatura sendoa, itxura indartsua, irmoa, atleta-gorputza, bizkortasuna, kemena eta erresistentzia. / Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

Izaera nabarmena eta ausardia handia. / Marcado carácter y gran valor.

Izaera nabarmena eta ausardia handia. / Marcado carácter y gran valor.

Ile motza. / Pelo corto.

Ile motza. / Pelo corto.

60-80 zentimetroko perimetro torazikoa, 50-70 zentimetroko altuera (soingurutzetik), eta 20 kg baino gehiago. / Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 Kg.

60-80 zentimetroko perimetro torazikoa, 50-70 zentimetroko altuera (soingurutzetik), eta 20 kg baino gehiago. / Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 Kg.

Buru handia, kuboidea, sendoa, kraneo zabala eta masail handiak, gihartsuak eta irtenak. Masailezur handiak eta sendoak, aho mardula, zabala eta sakona. / Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

Buru handia, kuboidea, sendoa, kraneo zabala eta masail handiak, gihartsuak eta irtenak. Masailezur handiak eta sendoak, aho mardula, zabala eta sakona. / Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

Lepo zabala, gihartsua eta motza. / Cuello ancho, musculoso y corto.

Lepo zabala, gihartsua eta motza. / Cuello ancho, musculoso y corto.

Bular sendoa, zabala, handia, sahiets-hezur okerrak, bizkarralde gihartsua eta motza. / Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.

Bular sendoa, zabala, handia, sahiets-hezur okerrak, bizkarralde gihartsua eta motza. / Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.

Aurreko gorputz-adarrak: paraleloak, zuzenak eta sendoak; atzeko gorputz-adarrak: oso gihartsuak, hanka handi samarrak, angelu txikia osatzen dutenak. / Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

Aurreko gorputz-adarrak: paraleloak, zuzenak eta sendoak; atzeko gorputz-adarrak: oso gihartsuak, hanka handi samarrak, angelu txikia osatzen dutenak. / Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

101/2004 DEKRETUAREN III. ERANSKINA
ANEXO III AL DECRETO 101/2004
ASEGURU-ZIURTAGIRIA
CERTIFICADO DE SEGURO

1.– Aseguru-etxeari buruzko datuak:

1.– Datos de la compañía de seguros:

Izena: 	

Nombre: 	

Helbidea: 	

Dirección: 	

Telefonoa: 	 Faxa:

Tfno: 	 Fax:

2.– Aseguru-hartzaileari buruzko datuak:

2.– Datos del tomador:

Izena:	

Nombre: 	

Helbidea 	 CP .....................

Dirección: 	 CP .....................

Udalerria:	 NAN: ..................... Telefonoa:

Población: 	 DNI ..................... Tfno:

3.– Asegurua egin behar zaion animaliari buruzko datuak:

3.– Datos del animal objeto del seguro:

Espeziea: 	 Identifikazioa:

Especie: 	 Identificación:

Izena: 	 Arraza:

Nombre: 	 Raza:

Jaioteguna: 	 Sexua:

Fecha de nacimiento: 	 Sexo:

AA:&#9;<FONT FACE="Zapf Dingbats">n Bai&#9;Baldintza berezi batzuk bete behar dira:&#9;<FONT FACE="Zapf Dingbats">n Bai

APP:&#9;<FONT FACE="Zapf Dingbats">n Sí&#9;Sometido a condiciones especiales:&#9;<FONT FACE="Zapf Dingbats">n Sí

&#9;<FONT FACE="Zapf Dingbats">n Ez&#9;&#9; <FONT FACE="Zapf Dingbats">n Ez

&#9;<FONT FACE="Zapf Dingbats">n No&#9;&#9; <FONT FACE="Zapf Dingbats">n No

4.– Aseguru-polizari buruzko datuak:

4.– Datos de la póliza:

Poliza-zenbakia: &#9;

N.º de póliza: &#9

Erantzukizun zibileko estaldura: &#9;

Cobertura de la responsabilidad civil: &#9;

Noiztik egongo da indarrean? &#9; noiz arte?

Vigencia desde: &#9; hasta

Zenbat urtetik behin berrituko da?

Renovable en anualidades

Hirugarrenekiko erantzukizun zibilari dagokionez, frankiziarik ez; 120.000 eurotik gorako estaldura.

Exenta de franquicias en cuanto a la responsabilidad civil a terceros, con una cobertura no inferior a 120.000 euros.

&#9; aseguru-etxeak honako hau

La compañía de seguros &#9;

ZIURTATZEN DU:
CERTIFICA

Poliza honen bidez, asegurua egingo zaion animaliak hirugarrenei (pertsona, animalia edo gauzak) eragindako gorputz-lesioak eta/edo kalte materialak direla-eta, jabeak duen erantzukizun zibila bermatzen da. Lesio edo kalte horien erantzulea animaliaren jabea izango da, eta diruzko kalte-ordainak jasoko dira, Kode Zibilaren 1905. artikuluaren arabera. Txakurraren jabearen edo unean-uneko edukitzailearen erantzukizun zibila bere gain hartzen du aseguru honek.

Que mediante esta póliza queda cubierta la garantía de responsabilidad civil del propietario del animal por las lesiones corporales y/o daños materiales (a personas, animales y cosas) causados a terceros por el animal objeto del seguro, de los que sea civilmente responsable su propietario y que den lugar a indemnizaciones pecuniarias conforme al art. 1905 del Código Civil, estando cubierta la responsabilidad civil del propietario del perro como la de su poseedor ocasional.

Polizaren ordainagiri originala erantsi behar zaio ziurtagiri honi, balioa izan dezan.

Esta certificación será válida siempre que vaya acompañada del recibo original del pago de la póliza.

Lekua eta eguna:

Lugar y fecha:

Zigilua/aseguru-etxearen sinadura

Sello/firma de la compañía aseguradora

101/2004 DEKRETUAREN IV. ERANSKINA

101/2004 DEKRETUAREN IV. ERANSKINA

ANEXO IV AL DECRETO 101/2004
ANEXO IV AL DECRETO 101/2004
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA LORTZEKO ESKABIDEA
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO LIZENTZIA LORTZEKO ESKABIDEA
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Aurrealdea / Anverso:

Aurrealdea / Anverso:

Atzealdea / Reverso:

Atzealdea / Reverso:

101/2004 DEKRETUAREN V. ERANSKINA
101/2004 DEKRETUAREN V. ERANSKINA
ANEXO V AL DECRETO 101/2004
ANEXO V AL DECRETO 101/2004
ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA
ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA

Aitorlearen datuak / Datos de la persona declarante

Aitorlearen datuak / Datos de la persona declarante

Izen-abizenak

Izen-abizenak

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Helbidea

Helbidea

Domicilio

Domicilio

NA / DNI

NA / DNI

ZINPEAN AITORTZEN DUT

ZINPEAN AITORTZEN DUT

ez dudala arriskutsuak izan daitezkeen animalien zuzenbide araudiari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13.3 artikuluan legehauste larri edo oso larrietarako aurreikusitako ondorengo zigorretatik bat bera ere jaso. Zigorrak: animalia konfiskatu, zikiratu edo hiltzea, establezimendua ixtea eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia edo trabatzaile gaituaren ziurtagiria aldi baterako edo behin betiko galtzea.

ez dudala arriskutsuak izan daitezkeen animalien zuzenbide araudiari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13.3 artikuluan legehauste larri edo oso larrietarako aurreikusitako ondorengo zigorretatik bat bera ere jaso. Zigorrak: animalia konfiskatu, zikiratu edo hiltzea, establezimendua ixtea eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia edo trabatzaile gaituaren ziurtagiria aldi baterako edo behin betiko galtzea.

Eta zinpeko aitorpen hau egiten dut, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia eskatu nahian, martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuko 3.1.c artikuluarekin bat etorriz.

Eta zinpeko aitorpen hau egiten dut, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia eskatu nahian, martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuko 3.1.c artikuluarekin bat etorriz.

DECLARO BAJO JURAMENTO

DECLARO BAJO JURAMENTO

no haber sido sancionado/a por infracción grave ni muy grave con algunas de las sanciones accesorias (confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio, clausura de establecimiento y suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador) de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

no haber sido sancionado/a por infracción grave ni muy grave con algunas de las sanciones accesorias (confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio, clausura de establecimiento y suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador) de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Y realizo la presente declaración a los efectos de solicitar la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme al artículo 3.1.c del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

Y realizo la presente declaración a los efectos de solicitar la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme al artículo 3.1.c del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

(Eskatzailearen izenpea / Solicitante: firma)

(Eskatzailearen izenpea / Solicitante: firma)

101/2004 DEKRETUAREN VI. ERANSKINA
101/2004 DEKRETUAREN VI. ERANSKINA
ANEXO VI AL DECRETO 101/2004
ANEXO VI AL DECRETO 101/2004
UDALAREN LIZENTZIA LORTU IZANAREN EGIAZTAGIRIA
UDALAREN LIZENTZIA LORTU IZANAREN EGIAZTAGIRIA
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL

Agiri horrek erregistroko kode alfanumeriko bat izango du, marratxo bidez hiru bloketan banatuta egongo dena: / Este documento tendrá un código alfanumérico de registro separado en tres bloques por guiones, con la siguiente estructura:

Agiri horrek erregistroko kode alfanumeriko bat izango du, marratxo bidez hiru bloketan banatuta egongo dena: / Este documento tendrá un código alfanumérico de registro separado en tres bloques por guiones, con la siguiente estructura:

a) Lehen blokea: / a) Primer bloque:

a) Lehen blokea: / a) Primer bloque:

– &#9;Bi digitu, lurralde historikoa adierazteko: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa). / Dos dígitos que identifican el Territorio Histórico: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa)

– &#9;Bi digitu, lurralde historikoa adierazteko: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa). / Dos dígitos que identifican el Territorio Histórico: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa)

–&#9;Hiru zenbaki, udalerria adierazteko —dagokion erakunde estadistikoaren kodifikazioaren arabera—. / Tres números que identifican al municipio, según la codificación del organismo estadístico correspondiente.

–&#9;Hiru zenbaki, udalerria adierazteko —dagokion erakunde estadistikoaren kodifikazioaren arabera—. / Tres números que identifican al municipio, según la codificación del organismo estadístico correspondiente.

b) &#9;Bigarren blokea: bi digitu, lizentzia eman deneko urtearen azken bi zenbakiekin bat datozenak. / b) Segundo bloque: dos dígitos correspondientes a las dos últimas cifras del año en que se otorga la licencia.

b) &#9;Bigarren blokea: bi digitu, lizentzia eman deneko urtearen azken bi zenbakiekin bat datozenak. / b) Segundo bloque: dos dígitos correspondientes a las dos últimas cifras del año en que se otorga la licencia.

c)&#9;Hirugarren blokea: lau digitu, udalerri bakoitzeko erregistroko zenbaki korrelatiboa adierazteko. Zenbaki hori ez da aldatuko urte batetik bestera. / c) Tercer bloque: cuatro números que correspondan al número correlativo de registro en cada municipio. Este número se continuará de un año al siguiente.

c)&#9;Hirugarren blokea: lau digitu, udalerri bakoitzeko erregistroko zenbaki korrelatiboa adierazteko. Zenbaki hori ez da aldatuko urte batetik bestera. / c) Tercer bloque: cuatro números que correspondan al número correlativo de registro en cada municipio. Este número se continuará de un año al siguiente.

AURREALDEA / ANVERSO:

AURREALDEA / ANVERSO:

ATZEALDEA / REVERSO

ATZEALDEA / REVERSO

101/2004 DEKRETUAREN VII. ERANSKINA
101/2004 DEKRETUAREN VII. ERANSKINA
ANEXO VII AL DECRETO 101/2004
ANEXO VII AL DECRETO 101/2004
AHALMEN FISIKOARI ETA GAITASUN PSIKOLOGIKOARI BURUZKO EGIAZTAGIRIA
AHALMEN FISIKOARI ETA GAITASUN PSIKOLOGIKOARI BURUZKO EGIAZTAGIRIA
CERTIFICADO DE CAPACIDAD FÍSICA Y APTITUD PSICOLÓGICA
CERTIFICADO DE CAPACIDAD FÍSICA Y APTITUD PSICOLÓGICA

Aurrealdea / Anverso

Aurrealdea / Anverso

Atzealdea / Reverso

Atzealdea / Reverso

101/2004 DEKRETUAREN VIII. ERANSKINA

101/2004 DEKRETUAREN VIII. ERANSKINA

ANEXO VIII AL DECRETO 101/2004
ANEXO VIII AL DECRETO 101/2004
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK UDAL-ERREGISTROAN SARTU IZANAREN
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK UDAL-ERREGISTROAN SARTU IZANAREN
EGIAZTAGIRIA.
EGIAZTAGIRIA.
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PERROS
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PERROS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Agiri horrek erregistroko kode alfanumeriko bat izango du, marratxo bidez lau bloketan banatuta egongo dena: / Este documento tendrá un código alfanumérico de registro separado en cuatro bloques por guiones, con la siguiente estructura:

Agiri horrek erregistroko kode alfanumeriko bat izango du, marratxo bidez lau bloketan banatuta egongo dena: / Este documento tendrá un código alfanumérico de registro separado en cuatro bloques por guiones, con la siguiente estructura:

a) Lehen blokea: / a) Primer bloque:

a) Lehen blokea: / a) Primer bloque:

– &#9;Bi digitu, lurralde historikoa adierazteko: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa). / Dos dígitos que identifican el Territorio Histórico: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa)

– &#9;Bi digitu, lurralde historikoa adierazteko: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa). / Dos dígitos que identifican el Territorio Histórico: 01 (Araba); 48 (Bizkaia); 20 (Gipuzkoa)

– &#9;Hiru zenbaki, udalerria adierazteko —dagokion erakunde estadistikoaren kodifikazioaren arabera—. / Tres números que identifican al municipio, según la codificación del organismo estadístico correspondiente.

– &#9;Hiru zenbaki, udalerria adierazteko —dagokion erakunde estadistikoaren kodifikazioaren arabera—. / Tres números que identifican al municipio, según la codificación del organismo estadístico correspondiente.

b)&#9;Bigarren blokea: bi digitu, txakurra dela adierazteko: 01 / b) Segundo bloque: dos dígitos correspondientes a la especie canina: 01.

b)&#9;Bigarren blokea: bi digitu, txakurra dela adierazteko: 01 / b) Segundo bloque: dos dígitos correspondientes a la especie canina: 01.

c) &#9;Hirugarren blokea: bi digitu, animalia erregistroan sartu deneko urtearen azken bi zenbakiekin bat datozenak / c) Tercer bloque: dos dígitos correspondientes a las dos últimas cifras del año en que se registra el animal.

c) &#9;Hirugarren blokea: bi digitu, animalia erregistroan sartu deneko urtearen azken bi zenbakiekin bat datozenak / c) Tercer bloque: dos dígitos correspondientes a las dos últimas cifras del año en que se registra el animal.

d) &#9;Laugarren blokea: lau digitu, udalerri bakoitzeko erregistroko zenbaki korrelatiboa adierazteko. Zenbaki hori ez da aldatuko urte batetik bestera. / d) Cuarto bloque: cuatro números que correspondan al número correlativo de registro en cada municipio. Este número se continuará de un año al siguiente.

d) &#9;Laugarren blokea: lau digitu, udalerri bakoitzeko erregistroko zenbaki korrelatiboa adierazteko. Zenbaki hori ez da aldatuko urte batetik bestera. / d) Cuarto bloque: cuatro números que correspondan al número correlativo de registro en cada municipio. Este número se continuará de un año al siguiente.

AURREALDEA / ANVERSO:

AURREALDEA / ANVERSO:

ATZEALDEA / REVERSO

ATZEALDEA / REVERSO


Azterketa dokumentala


Análisis documental