Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

50. zk., 2004ko martxoaren 12a, ostirala

N.º 50, viernes 12 de marzo de 2004


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
1351
1351

21/2004 DEKRETUA, otsailaren 3koa, profesionalen elkargoei eta kontseiluei eta Tituludun Lanbideen Erregistroaren Araudiari buruzkoa.

DECRETO 21/2004, de 3 de febrero, sobre el Reglamento del Registro de Profesiones Tituladas, los Colegios Profesionales y los Consejos Profesionales.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomi Estatutua onartu zen, eta horren 10.22 artikuluan ezartzen denez, ondoko arloetan Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkio eskumen guztiak: profesionalen elkargoena eta tituludun lanbideetan jarduterena, betiere Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan xedatutakoa kaltetu gabe.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 36 y 139 de la Constitución.

Eskumen horietan oinarriturik, azaroaren 21eko 18/1997 Legea, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa, eman zen, eta bere 1. artikuluan ezartzen denez, xedetzat honako hau du: tituludun lanbideek Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean aurrera daramaten jarduna eta lurralde horretan bertan diharduten elkargo eta kontseilu profesionalak arautzea. Oinarrizko legerian eta/edo arlo horretako legerian jartzen duena ere kontuan hartu beharko da.

En virtud de dicha competencia se promulgó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales la cual tiene por objeto, a tenor de lo establecido en su artículo 1, la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas que tenga lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de los Colegios y Consejos Profesionales cuya actuación se desarrolla dentro de dicho ámbito territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica y/o sectorial.

Bestalde, aipatu legearen azken xedapen bakarrean ezartzen denez, Jaurlaritzak badu eskumenik lege hori betearazteko eta garatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko. Eta administrazio-jarduera legezko parametroei egokitu dadin, aipatu habilitazioaren arabera eta dekretu bidez, Jaurlaritzak beharrezko arauak eman ditzake.

Por su parte, la Disposición Final Única de la citada Ley faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y/o ejecución de la presente Ley, habilitación legal que permite, mediante el presente Decreto, llevar a cabo el oportuno desarrollo reglamentario a fin de garantizar la adecuación de la actuación administrativa a los parámetros legales.

Legearen eremu biek, profesionalak eta korporatiboak, hura arauen bitartez garatzeari dagokionez, zilegi egiten dute era ezberdineko arauak erabiltzea. Eta elkargo eta kontseilu profesionalen alderdi instituzional eta korporatiboei buruzkoa baino ez da arautze hau; beraz, lanbide-eremu sektorial ezberdinen alderdi materialak ez dira jorratzen. Horretaz gain, zenbait alderdi ez dira sartu dekretu honetan, hala nola zehapen-prozedura, aseguramendua, instrusismoa eta beste batzuk, hain justu ere euren eitea eta espezifikotasuna direla-eta lanbide bakoitzarentzako arauen bitartez erregulatu behar direnak.

El doble ámbito de la Ley, profesional y corporativo, autoriza a que su desarrollo reglamentario se pueda realizar en normas de distinta naturaleza. Así, la presente regulación se refiere solamente a los aspectos generales, institucionales y corporativos de los Colegios y Consejos Profesionales, sin incidir, por tanto, en los aspectos materiales de los distintos ámbitos profesionales sectoriales. Además, se ha excluido del contenido de este Decreto aspectos tales como el procedimiento sancionador, el aseguramiento, el intrusismo y otros que por su especificidad y naturaleza deben ser regulados en otra u otras normas más propias de la profesión concreta de que se trate.

Hortaz, azaroaren 21eko 18/1997 Legearen garapen partziala baino ez da dekretu hau, zeinaren bitartez honako alderdi hauek arautzen baitira: Tituludun Lanbideen Erregistroa, profesionalen elkargoei dagokienez sortzeko prozedurak, bereizketa eta likidazioa, eta bai profesionalen elkargo eta kontseiluen estatutuei dagokienez administrazio-jarduna ere.

Por todo ello, el presente Decreto supone un desarrollo parcial de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, en virtud del cual se regulan el Registro de Profesiones Tituladas y los distintos procedimientos de creación, segregación, disolución y liquidación de las corporaciones profesionales así como la actuación administrativa en relación con los estatutos de los Colegios y Consejos Profesionales.

Dekretu hau tituluez osatzen da, lehena: Tituludun Lanbideen Erregistroaren funtzioei eta antolamenduari buruzkoa, eta bigarrena: profesionalen elkargo eta kontseiluentzako erabil daitezkeen prozedurei buruzkoa.

El presente Decreto se divide en dos Títulos, el primero referido a la organización y funciones del Registro de Profesiones Tituladas y el segundo referido a los distintos procedimientos aplicables a los Colegios y Consejos Profesionales.

18/1997 Legearekin bat etorriaz, Tituludun Lanbideen Erregistroari doakionez esan behar da eze, bere edukiaren publikotasunerako tresna izateko sortu zela. Hala, kolegiatu gabeko lanbideetako profesionalei buruzko inskripzioen publikotasuna baldintzaturik dago, hain justu ere aipatu inskripzioak borondatezkoak izateak baldintzaturik. Bestalde, profesionalen elkargo eta kontseiluei erreferentzia egiten dioten inskripzioak obligaziozkoak dira, hortaz erregistro-publikotasunak elkargoen errealitatea zehatz islatzen du. Autonomia Erkidegoaz gaindiko eremua duten profesionalen elkargoek badute sarbiderik Erregistro honetara, baldin eta haren lurraldean kokaturiko organo iraunkorrak badituzte.

En lo que respecta al Registro de Profesiones Tituladas, de acuerdo con la Ley 18/1997, éste se creó como un instrumento de publicidad de su contenido. Así, la publicidad de las inscripciones relativas a los profesionales de profesiones no colegiadas se encuentra condicionada por el carácter voluntario de dichas inscripciones. Por el contrario, las inscripciones que hacen referencia a los Colegios y Consejos Profesionales tienen carácter obligatorio, por lo que la publicidad registral constituye un fiel reflejo de la realidad colegial. Los Colegios Profesionales de ámbito superior a la Comunidad Autónoma que dispongan de órganos radicados de forma permanente en su territorio también pueden acceder a este Registro.

Profesionalen elkargo eta kontseiluen araubide juridikoari dagokionez, eragiten dien prozedurak izapidetzeko marko orokor bat finkatzen du dekretu honek, bai korporazioak sortzeko eta bai azaroaren 21eko 18/1997 Legearen aurreikusitako gainontzeko zirkunstantzietarako ere, izan ere, zehatz-mehatz garatu behar baitira, estatutuak onartu eta aldatzea berariaz arautuaz.

En cuanto al régimen jurídico de los Colegios y Consejos Profesionales, este Decreto establece un marco general para la tramitación de los distintos procedimientos que les afectan, tanto para la creación de estas corporaciones como para el resto de circunstancias previstas en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, que necesitan un desarrollo pormenorizado, regulando específicamente la aprobación y modificación de los estatutos.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak proposaturik, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriaz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2004ko otsailaren 3an, eztabaidatu eta onartu ostean, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 3 de febrero de 2004

XEDATU DUT
DISPONGO:
I. TITULUA
TÍTULO I
TITULUDUN LANBIDEEN ERREGISTROA
DEL REGISTRO DE PROFESIONES TITULADAS
LEHENDABIZIKO KAPITULUA.
CAPITULO PRIMERO
ERREGISTROAREN FUNTZIOAK
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ETA ANTOLAMENDUA
DEL REGISTRO

1. artikulua.– Helburua, mendekotasuna eta barneko egitura.

Artículo 1.– Finalidad, dependencia y estructura interna.

Tituludun Lanbideen Erregistroa, zehazki, bere edukia osatzen duten datuen publikotasunerako ondorioetarako bakarrik sortua Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren menpekoa da eta bi sekziotan banatua dago:

El Registro de Profesiones Tituladas, creado a los solos efectos de publicidad de los datos que integran su contenido, bajo la dependencia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, está dividido en dos secciones:

1. Sekzioa.– "Tituludun Lanbideak".

Sección 1.ª.– "De las Profesiones Tituladas".

2. Sekzioa.– "Profesionalen Elkargo eta Kontseiluak".

Sección 2.ª.– "De los Colegios y Consejos Profesionales".

2- artikulua.– Lehen sekzioa.

Artículo 2.– Sección primera.

Erregistroan lehen sekzioan, lanbideen eta alfabetoaren arabera sailkaturik, kolegiatu gabeko lanbideetan diharduten profesional tituludunak inskribatuko dira, baldin eta borondatez inskribatu nahi badute eta azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 21. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

1. En la Sección 1.ª del Registro se inscribirán, clasificados por profesiones y de manera alfabética, los profesionales titulados que ejerzan profesiones no colegiadas que voluntariamente quieran acceder al Registro y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

2.– Sekzio honetan ondoko zehaztasunak inskribatuko dira:

2. En esta sección se inscribirán las siguientes circunstancias:

a) Izena eta abizenak.

a) Nombre y dos apellidos.

b) Nortasun Agiri Nazionala.

b) Documento Nacional de Identidad.

c) Helbide profesionala.

c) Domicilio profesional.

d) Jarduera ekonomikoen zergan edo ordezko zergan alta eman zen eguna.

d) Fecha de alta en el impuesto de actividades económicas o tributo que lo sustituya.

e) Lanbiderako gaitzen duen titulua lortu zen eguna.

e) Fecha de obtención de la titulación habilitante para la profesión.

f) Titulazioa eman duen erakundea.

f) Entidad emisora de dicha titulación.

g) Titulazioaren homologazioa egin zen eguna, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan lanbidean jarduteko homologazio hura beharrezkoa bada.

g) Fecha de homologación de la titulación en caso de que dicha homologación sea necesaria para ejercer la profesión en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Aseguramendu-modua, aseguratutako kapital gehienezkoa eta, beharrezkoa bada, enpresa aseguratzailea.

h) Modalidad de aseguramiento, capital máximo asegurado y, en su caso, empresa aseguradora.

i) Zehapena eta, halakorik bada, dagokion deuseztapena.

i) Sanciones y, en su caso, su correspondiente cancelación.

3. artikulua.– Bigarren sekzioa.

Artículo 3.– Sección segunda.

1.– Erregistroko bigarren sekzioa hiru azpi-sekziotan banatzen da:

1. La sección segunda del Registro se divide en tres subsecciones:

1. azpi-sekzioa.– Profesionalen Elkargoak.

Subsección 1.ª.– De los Colegios Profesionales.

2. azpi-sekzioa.– Profesionalen Kontseiluak.

Subsección 2.ª.– De los Consejos Profesionales.

3. azpi-sekzioa.– Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko elkargoen organoak.

Subsección 3.ª.– De los órganos de Colegios de ámbito superior a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Erregistroaren bigarren sekzioan, alfabetoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten profesionalen elkargo eta kontseiluen ondoko zirkunstantziak jaso beharko dira:

2. En la sección segunda del Registro se inscribirán, de manera alfabética, las siguientes circunstancias, relativas a los Consejos y Colegios Profesionales que tengan su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Profesionalen elkargoen eta kontseiluen eraketak

a) La constitución de los Colegios y Consejos Profesionales.

b) Profesionalen elkargoen eta kontseiluen estatutuak eta horien aldaketak.

b) Los estatutos de los Colegios y Consejos Profesionales, así como sus correspondientes modificaciones.

c) Profesionalen elkargoen eta kontseiluen gobernu-organoak, euren kideen identitatearekin, eta bai organoon kideak berritzeak eta aldatzeak ere.

c) Los órganos de gobierno de los Colegios y Consejos Profesionales, con la identidad de sus componentes, así como las sucesivas renovaciones y modificaciones de los componentes de dichos órganos.

d) Izena, helbidea, egoitzak eta ordezkaritzak.

d) La denominación, domicilio, sedes y delegaciones.

e) Lurralde-eremuan edo izenean izandako aldaketak, edo Azaroaren 21eko 18/1997 Legean aurreikusitako juntatze edo bereizketa kasuak direla-eta jazotakoak.

e) Las modificaciones que se produzcan en su ámbito territorial, en su denominación o como consecuencia de supuestos de segregación o incorporación de Colegios previstos en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

f) Profesionalen elkargoak eta kontseiluak desegitea.

f) La disolución de los Colegios y Consejos Profesionales.

3. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremua baino handiagoa duten elkargo profesionalei dagokionez, aipatu zirkunstantzia berdinak jaso beharko dira, betiere aipatu erkidegoan kokaturiko organo iraunkorrak badituzte.

3. También se podrán inscribir esas mismas circunstancias en el caso de Colegios Profesionales de ámbito superior a la Comunidad Autónoma que dispongan de órganos radicados con carácter permanente dentro de su territorio.

4. artikulua.– Protokoloa.

Artículo 4.– Protocolo.

1. Eranskin gisa, ondokoak dituen artxibo bat edo protokolo bat izango du Erregistroak: inskripzioak eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak —kronologikoki ordenatuak—, eta bai dokumentu horien gainean emandako administrazio-ebazpenak ere.

1. Formará parte del Registro, como anexo, un archivo o protocolo que contendrá ordenados cronológicamente los documentos presentados para solicitar las correspondientes inscripciones así como las resoluciones administrativas concernientes a aquéllos.

2. Autonomia Erkidegoaz gaindiko kontseiluko organo iraunkor bakoitzeko, kontseilu bakoitzeko edo elkargo bakoitzeko espediente bat irekiko da eta bai tituludun profesional bakoitzeko ere.

2. Por cada Colegio, Consejo u órgano permanente de Colegio de ámbito superior a la Comunidad Autónoma así como para cada Profesional Titulado se abrirá un expediente.

5. artikulua.– Funtzioak.

Artículo 5.– Funciones.

Honako hauek izango dira Erregistroaren funtzioak:

El Registro tendrá las siguientes funciones:

a) Zuzendariaren aldez aurretiko ebazpena delarik, Erregistroan jaso behar diren egintzak sailkatu, kalifikatu eta inskribatzea.

a) Clasificar, calificar e inscribir, previa resolución del Director, los actos que deban acceder al Registro.

b) Ziurtagiriak ematea eta bai gainontzeko publikotasun-bitartekoak edo –baliakizunak ere.

b) Expedir certificaciones y demás instrumentos o medios de publicidad.

c) 4. artikuluak aipatutako protokoloaz arduratzea.

c) La llevanza del protocolo a que se refiere el artículo 4.

6. artikulua.– Erregistroaren antolamendua.

Artículo 6.– Ordenación del Registro.

1. Beharrezko bada, euskarri informatiko bat erabiliaz antolatuko du bere dokumentazioa Erregistroak, betiere dekretu honen eranskinean ezarritakoarekin bat etorriaz.

1. El Registro ordenará su documentación mediante el uso, en su caso, del correspondiente soporte informático, de conformidad con lo establecido en el Anexo del presente Decreto:

2. Dekretu honen azken xedapenetariko bigarrenean zehaztutako baimenaren kontra egin gabe, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako aginduaren bitartez, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak aldatu egin dezake dekretu honen eranskina, hain justu ere Erregistroa hobetu eta modernizatzeko edo teknologia berriei egokitzeko.

2. Sin perjuicio de la autorización contemplada en la Disposición Final Segunda del presente Decreto, el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social podrá, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, modificar el Anexo del presente Decreto al objeto de la mejora y modernización del Registro o su adecuación a las nuevas tecnologías.

7. artikulua.– Lehenengo sekzioan inskribatzeko eskabideak.

Artículo 7.– Solicitud de inscripciones en la sección primera.

1. Lehenengo sekzioan inskribatzea, tituludun profesionalentzako borondatezko izango da.

1. La inscripción en la sección primera será voluntaria para los profesionales titulados.

2. Inskribatzea eskatzen badute, inskribatzeko diren zirkunstantzia guztiak jakinarazi beharko dituzte, eta inskribatzeko diren zirkunstantzien bat falta duten inskripzioak ez dira onartuko. Inskribatuko diren zirkunstantzietariko bakoitza kreditatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko dute profesionalek, eta zehapen profesionalik ez dutela izan inskribatu nahi badute, zehapenik ez dutela izan jasotzen duen zinpeko deklarazioa aurkeztu beharko dute.

2. En caso de que soliciten estar inscritos, deberán comunicar todas las circunstancias objeto de inscripción, sin que puedan aceptarse inscripciones en las que falte alguna de las circunstancias inscribibles. Los profesionales presentarán la documentación que acredite cada una de las circunstancias objeto de inscripción y declaración jurada de no haber sido sancionados en el supuesto de que pretendan que se inscriba la inexistencia de sanción profesional.

3. Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritzak bere kabuz inskribatuko ditu ezagutzen dituen eta inskribatutako profesionalei eragiten dieten zehapen profesionalak. Hartarako, inskripzioa egin aurretik, ukitutakoari jakinarazi beharko dio. Jakinarazpena jasotzen denetik harako hilabeteko epearen barruan profesionalak ez badu adierazten uko egiten diola inskripzioari, inskripzioa burutu egingo da. Profesionalak uko egin diezaioke inskripzioari, baina, kasu horretan, eragiten dioten idazpen guztiak deuseztatu egingo dira.

3. La Dirección de Estudios y Régimen Jurídico inscribirá de oficio las sanciones profesionales que conozca y que afecten a los profesionales inscritos. A estos efectos, antes de su inscripción, lo pondrá en conocimiento del afectado. Si el Profesional no manifiesta su rechazo a la inscripción en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, se procederá a la inscripción. El profesional puede negarse libremente a que se produzca la inscripción pero, en ese caso, se producirá la cancelación de todos los asientos que le afecten.

4. Erabili beharreko ordenamendu juridikoaren arabera egoki bada, Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritzak bere kabuz deuseztatuko ditu zehapenak.

4. La Dirección de Estudios y Régimen Jurídico cancelará de oficio las sanciones cuando así corresponda de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable.

5.– Tituludun lanbide bati dagokion profesionalen elkargoa sortzea bada, tituludun lanbide hartako profesionalei buruzko inskripzioa bere kabuz deuseztatuko ditu Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritzak.

5. La Dirección de Estudios y Régimen Jurídico cancelará de oficio las inscripciones referidas a los profesionales de una profesión titulada cuando se produzca la creación de un Colegio Profesional referido a dicha profesión titulada.

8. artikulua.– Bigarren Sekzioan inskribatzeko eskabidea.

Artículo 8.– Solicitud de inscripciones en la Sección Segunda.

1.– Euren estatutuen arabera eskumenik badute, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuko Profesionalen Elkargo eta Kontseiluen gobernu-organoek 3.2 artikuluan zehaztu diren zirkunstantziak inskribatzea eskatu beharko dute, inskriba daitekeen egintza gertatzen denetik hara hilabeteko epearen barruan.

1. Los órganos de gobierno de los Colegios y Consejos Profesionales de ámbito de la Comunidad Autónoma que resulten competentes, según sus propios estatutos, deberán solicitar la inscripción de las circunstancias señaladas en el artículo 3.2, en el plazo de un mes a contar desde la producción del acto inscribible.

2.– Hala ere, Profesionalen Elkargo eta Kontseiluen estatutuak prestatzeari eta aldatzeari dagokionez, Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritzak bere kabuz egingo du inskripzioa, hain justu ere haiek behin betiko onartzen dituen agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hara hiru hilabeteko epearen barruan, baina zuzendaritza horrek, bere eskumak gauzatzeko, behar duen informazioa eskatu ahal izango die gobernu-organoei

2. No obstante, en los supuestos de elaboración y modificación de estatutos de Colegios y Consejos Profesionales, la inscripción se efectuará de oficio por la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico, en el plazo de tres meses desde que se produzca la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Orden por la que se aprueben de forma definitiva, sin perjuicio de su facultad para solicitar a los citados órganos de gobierno cuanta información precise para ejercitar su competencia.

3.– Hirugarren azpi-sekzioan inskribatzea borondatezkoa izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan organo iraunkorrak izanik, Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko eremua duten Elkargoen estatutuen arabera eskumenka dituenak egin beharko du eskabidea.

3. La inscripción en la subsección tercera será voluntaria. La solicitud se realizará por quien resulte competente según los estatutos de los Colegios de ámbito superior a la Comunidad Autónoma que tengan órganos radicados en la misma de forma permanente.

9. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación.

Inskribatu beharreko agirien bi ale aurkeztu beharko dira, eta ale original horietako bat protokolo edo espedienteari dagokion artxiborako izango da. Bigarren alea interesatuari itzuli beharko zaio, erregistratua izan dela jasotzen duen oharrarekin batera. Hala ere, Erregistroaren arduradunak konpultsatu ostean eskuratu ahalko dira originalak. Kasu horretan, ondorioak dokumentazio originalarenak bezalakoak izango dira.

Los documentos que tengan que ser registrados se presentarán por duplicado, destinándose un ejemplar original al correspondiente archivo del expediente o protocolo. El segundo será devuelto al interesado con la nota de haber sido registrado. Podrán, no obstante, retirarse los originales previa compulsa por el Encargado del Registro. En tal caso, los efectos serán idénticos a los de la documentación original.

10. artikulua.– Araupeko izaera.

Artículo 10.– Carácter reglado.

1.– Erregistro-egintzak araupekoak izango dira.

1. Todos los actos registrales tendrán carácter reglado.

2. Legezkotasunaren arloko arrazoiak direnean bakarrik ukatu ahalko da Erregistroan inskribatzea.

2. Sólo podrán denegarse las inscripciones en el Registro por razones de legalidad.

3.– Eskatutako inskripzioa ebazteko epea lau hilabetekoa izango da, eskabidea aurkezten denetik hara zenbatuta. Epe hori igaro eta ez bada eman berariazko ebazpenik, inskripzioa onetsi egin dela ulertu beharko da.

3. El plazo para resolver la inscripción solicitada es de cuatro meses, a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo sin haber recaído resolución expresa, se entenderá estimada la inscripción.

4.– Ebazpena emateko epeari dagokionez, sustatzaileari, eskabidearen akatsak zuzentzeko, emango zaion denbora ez da kontuan izango, baina denbora hori ez da izango hilabete batetik gorakoa.

4. No se considerará, a efectos del cómputo del plazo para resolver, el tiempo que se conceda al promotor para subsanar defectos de la solicitud, que no podrá superar el término de un mes.

11. artikulua.– Non aurkeztu behar diren.

Artículo 11.– Lugar de presentación.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritzan bertan aurkeztu beharko dira agiriak, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 39.4 artikulua xedatutakoarekin bat, hartarako egokiak diren bulegoetan.

Los documentos podrán presentarse directamente en la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social o en las demás dependencias hábiles a tal efecto según las disposiciones del artículo 39.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.– Hutsak zuzentzea.

Artículo 12.– Rectificación de errores.

1. Inskripzioetan egindako hutsak ezin izango dira arteztu zuzenketen, karrakatzeen edo zirriborroen bitartez. Artezketa beste idazpen baten bitartez egin beharko. Idazpen berri horrek beste zenbaki bat izan beharko du eta ondoko hauek jaso beharko ditu:

1. Los errores cometidos en cualquier tipo de inscripción no podrán rectificarse mediante enmiendas, tachas o raspaduras. La rectificación se realizará mediante la extensión de un nuevo asiento al que se otorgará un número nuevo y en el que se hará constar:

a) Hutsa egin deneko linea eta idazpenaren erreferentzia.

a) La referencia al asiento y línea donde se ha cometido el error.

b) Okerreko hitzak edo kontzeptuak.

b) Las palabras o conceptos erróneos.

c) Egindako hutsen ordezko hitzak.

c) Los términos que sustituyan a los errores cometidos.

d) Lehendiko idazpena zuzendu izanaren gaineko deklarazioa.

d) Declaración de haber quedado rectificado el asiento primitivo.

2. Orri-bazterreko oharren zuzenketa arteztutakoaren ahalik eta hurbilen egingo da.

2. La rectificación de notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas.

3.– Erregistro-idazpen bat zuzentzen denean, idazpen berrira jotzeko erreferentzia aski jaso beharko da okerreko idazpenean.

3. Cuando se haya rectificado un asiento registral, se extenderá al margen del asiento erróneo una remisión suficiente al nuevo asiento.

4. Inskripzioa zuzendu ostean, eragiten zaien gaiei buruzko gainontzeko idazpenak okerrak badira, zuzendu egin beharko dira, nahiz eta beste liburu batzutan egon. Zuzenketa hori orri-bazterreko ohar egokiarekin egin beharko da.

4. Rectificada una inscripción, se rectificarán también el resto de los asientos relativos a las materias afectadas, aunque se encuentren en otros Libros, si también fueran erróneos. Dicha rectificación se realizará mediante la extensión de la correspondiente nota marginal.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
ERREGISTROAREN PUBLIKOTASUNA
DE LA PUBLICIDAD DEL REGISTRO

13. artikulua.– Izaera publikoa.

Artículo 13.– Carácter Público.

Tituludun Lanbideen Erregistroa publikoa da. Edozein pertsonak edo edozein entitate publikok zein pribatuk du hura kontsultatzeko eskubidea.

El Registro de Profesiones Tituladas es público. Toda persona o entidad pública o privada tiene derecho a su consulta.

14. artikulua.– Erregistroaren publikotasunerako neurriak.

Artículo 14.– Medios de publicidad registral.

1. Izapenen edukiaren ziurtagirien bitartez edo protokoloa osatzen duten agirien kopia konpultsatuen bitartez gauzatuko da Erregistroaren publikotasuna.

1. La publicidad del Registro se llevará a cabo mediante certificaciones del contenido de los asientos o copia compulsada de los documentos integrantes del protocolo.

2.– Informazio-eskabideak idatziz egin beharko dira, eta eskatutako datuak topatzea errazteko, ezagutzen diren zirkunstantziak adierazi beharko dira. Aurkeztutako elementuak aski ez badira, eskatutakoa eman gabe utziko du Erregistroak, eta halaxe jakinaraziko dio interesatuari.

2. Todas las peticiones de información deberán efectuarse por escrito, aportándose cuantas circunstancias sean conocidas a fin de facilitar la búsqueda de los datos solicitados. Si los elementos proporcionados fueren insuficientes, el Registro podrá suspender la expedición, notificándolo así al interesado.

3.– 3. Ziurtapena izango da Erregistroaren edukia ziurtasunez kreditatzeko era. Lehenengo sekzioaren eta bigarren sekzioko 3. azpi-sekzioaren ziurtapenetan espresuki jaso beharko da kasu horietan Erregistroan inskribatzea borondatezko dela.

3. La certificación será el único medio que acreditará fehacientemente el contenido del Registro. En las certificaciones de la sección primera y de la subsección 3.ª de la Sección segunda, se hará constar expresamente que la inscripción en el Registro en esos casos es voluntaria.

15. artikulua.– Ziurtapenak.

Artículo 15.– Certificaciones.

1. Ziurtapenak positiboak edo negatiboak izan daitezke.

1. Las certificaciones podrán ser positivas o negativas.

2.– Ziurtapen positiboak osoak edo partzialak izango dira, eta kasu bietan ere erregelamendu honetan araututako Erregistroaren edukiari buruzkoak izango dira.

2. Las certificaciones positivas serán totales o parciales y en ambos casos irán referidas al contenido propio del Registro que se regula en el presente Reglamento.

3. Ziurtapen osoaren bitartez, hartarako irekitako orrietan egindako idazpenak osorik adieraziko dira.

3. La certificación total reproducirá íntegramente los asientos practicados en las hojas abiertas al efecto.

4. Ziurtapen partzialetan derrigorrez adierazi beharko da eze, adierazi gabe utzitakoak ez duela areagotzen, murrizten edo baldintzatzen ziurtatzen dena.

4. En las certificaciones parciales ha de expresarse siempre obligatoriamente que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione aquello que se certifica.

5.– Ziurtapen negatiboetan jaso egin beharko da zein denbora-tarteri dagozkion.

5. En las certificaciones negativas se hará constar el periodo de tiempo al que se refieren.

6.– Eskabidea aurkezten denetik harako hamar eguneko epearen barruan eman beharko dira ziurtapenak, hain justu ere Erregistroaren arduradunak emango ditu.

6. Las certificaciones se expedirán en un plazo de diez días desde la presentación de la solicitud, por el Encargado del Registro.

16. artikulua.– Kopia konpultsatuak.

Artículo 16.– Copias compulsadas.

Protokoloan artxibatutako edo gordetako agirien kopia konpultsatua eskabide egiten denetik harako hamar eguneko epearen barruan eman beharko da, bertan orri kopurua eta zein egunetan ematen diren jaso beharko da, eta Erregistroaren zigilua izan beharko dute. Elkargoari, Kontseiluari, Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko eremua duen elkargoren baten organo iraunkor bati edo profesional jakin bati dagokienez, interesatuek seinalatutako agiri artxibatuen erreprodukzio osoa izan beharko du.

La copia compulsada de los documentos archivados o depositados en el protocolo se expedirá en un plazo de diez días desde su solicitud con indicación del número de hojas y de la fecha en que se extienden y llevarán estampando el sello del Registro. Contendrá la reproducción íntegra de todos los documentos archivados que se señalen por los interesados, relativos a un Colegio, Consejo, órgano permanente de Colegio de ámbito superior a la Comunidad Autónoma del País Vasco o referidos a un profesional determinado.

17. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 17.– Competencias.

1. Azterlan eta Lege Araubide zuzendariaren ebazpenen aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoak ebaztea Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari dagokio.

1. Corresponde al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social la resolución de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones del Director de Estudios y Régimen Jurídico.

2. Tituludun Lanbideen Erregistroko idazpenak edo inskripzioak ebaztea Azterlan eta Lege Araubide zuzendariari dagokio.

2. Corresponde al Director de Estudios y Régimen Jurídico la resolución de las inscripciones y anotaciones en el Registro de Profesiones Tituladas.

3. Tituludun Lanbideen Erregistroa kudeatu, antolatu eta arteztea Erregistroaren arduradunari dagokio, eta bai aipatu erregistroko idatzoharren eta inskripzioen gaineko ebazpena proposatzea ere.

3. Corresponde al Encargado del Registro la llevanza, ordenación y gestión del Registro de Profesiones Tituladas y la propuesta de resolución relativa a inscripciones o anotaciones en el citado Registro.

Halaber, erregistro-publikotasunaren edozein bitartekori buruzko eskabideak kudeatzea dagokio eta bai egiaztagiriak eta ziurtagiriak ematea ere.

Asimismo, le corresponde gestionar las solicitudes de cualquier medio de publicidad registral y emitir las correspondientes certificaciones y compulsas.

II. TITULUA

TITULO II

PROFESIONALEN ELKARGOAK ETA KONTSEILUAK
DE LOS COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES
LEHENDABIZIKO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
ELKARGO BERRIAK SORTZEAREN
DE LA CREACIÓN DE NUEVOS COLEGIOS

18. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

PROFESIONALES.

1.– Ordezkaritza aski duten profesional interesatuek behar bezala kreditatutako eskabidearen bitartez, hasiko da profesionalen elkargo berria sortzeko eskaera izapidetzen. Eskaera arrazoitu egin beharko da eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari zuzendu beharko zaio. Aurkezten diren urteaz aurrekoaren abenduko 31ri dagozkionak izan beharko dute datuek.

Artículo 18.– Iniciación del procedimiento.

2.– Ondoko kasuan eskabideak ordezkaritza aski duela kontsideratuko da: profesionalen elkargoak jardun nahi duen lurralde-eremuan helbidea duten profesionalen gehiengoak egindakoa bada eta eskatzen den elkargoan jarduteko beharrezko titulazioa ofiziala badute profesionalok.

1. La tramitación de la petición para la creación de nuevos Colegios Profesionales se iniciará a petición suficientemente representativa y debidamente acreditada de los profesionales interesados. La petición deberá ser motivada y dirigirse al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Los datos presentados se deberán referir al 31 de diciembre del año anterior al de la presentación.

3. Ordezkaritza egiaztatzeari dagokionez, eskabidearekin batera ondoko agiriak aurkeztu beharko dira:

2. A estos efectos, se entenderá que la petición es suficientemente representativa cuando sea realizada por la mayoría de los profesionales domiciliados como tales en el ámbito territorial que pretenda tener el Colegio Profesional, y que ostenten la titulación oficial para cuyo ejercicio se solicita la creación del Colegio.

a) Elkargoak izan nahi duen lurralde-eremuan helbide profesionala izanik, lanbidean diharduten pertsonei dagokienez, eskumendun administrazioek emandako ziurtagiria. Aski izango da dihardutenen kopurua jasotzen bada ziurtagirian, nahiz eta izenak ez jaso.

3. A efectos de acreditar la representatividad, el escrito de petición deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

b) Eskatzaileen zerrenda, bakoitzaren izena eta bi abizen jasotzen dituena, ondorio hauetarako euren ordezkaritza nori ematen dioten, jakinarazpenak jasotzeko helbidea, Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia, egoitza profesionala, titulazioa, eguna eta sinadura.

a) Certificación emitida por las Administraciones competentes en relación con las personas dedicadas al ejercicio de la profesión, cuyo domicilio profesional se halle en el ámbito territorial que se pretenda para el Colegio. Será suficiente la certificación en la que se exprese el número total de ejercientes aunque no sea nominativa.

c) Lanbidea babesten duen titulu ofizialeko gaien edo ikasketa-planaren ziurtagiria, horiek emateko edo errekonozitzeko eskumenak dituen erakunde publikoak emana.

b) Relación de los solicitantes, con expresión de su nombre y dos apellidos, persona a la que otorgan su representación a estos efectos, domicilio al objeto de recibir notificaciones, número de Documento Nacional de Identidad, domicilio profesional, titulación poseída, fecha y firma.

d) Titulu ofiziala izanik, burutu daitezkeen jarduera ekonomikoei buruzko ziurtagiria, delako titulua aitortu edo ematen duen erakunde publikoak emana.

c) Certificación del Plan de estudios o temario del Título Oficial que dispense cobertura a la profesión, expedida por la Institución Pública competente para otorgarla o reconocerla.

e) Argi eta garbi eta arauzko maila egokiaz, lanbidea badela eta bere edukia egiaztatzen dituen agiria.

d) Certificación sobre las actividades económicas que se puedan ejercer mediante la posesión de la titulación oficial, expedida por la Institución Pública que la otorgue o reconozca.

f) Estatutuen proiektuaren zirriborroa.

e) Documentación que acredite de manera indubitada, y con el rango normativo debido, la existencia y contenido de la profesión de que se trate.

g) Interes publikoen ikuspegitik elkargo berria sortzearen komenientziari buruzko memoria. Memoria horrekin batera, erakunde pribatuek zein publikoek ekimenaren alde egindako adierazpenak aurkeztu ahal izango dira. Sektorean diharduen antolakunderen batek bermatu eta bultzatutako proposamena bada, ondoko hauek aurkeztu ahalko dira: jarduera-memoriak, egindako proiektuak edo proposamenari dagokionez interesgarriak izan daitezkeen agiriak. Antolakunde profesional batek egindako eskabideak ez du berez ordezten artikulu honen aurreko letretan ezarritako baldintzak egiaztatu beharra.

f) Borrador de proyecto de estatutos.

4.– Aurreko itatz-zatian eskatutako datuak eta agiriak ez baditu eskabideak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak honako hau eskatuko die interesatuei: hamar eguneko epearen barruan, falta direnak zuzentzeko edo aginduzko agiriak aurkez ditzala; eta hala egiten ez badute, eskabidean atzera egin dutela ulertuko da, eta artxibatzearen gaineko ebazpen egokia emango da.

g) Memoria sobre la conveniencia de la creación de un nuevo Colegio desde el punto de vista de los intereses públicos. Junto con esa memoria se podrán presentar pronunciamientos favorables a su iniciativa de entidades públicas o privadas. En el caso de que la propuesta venga avalada o impulsada por alguna organización profesional que actúe en el sector, se podrán presentar cuantas memorias de actividad, proyectos realizados o documentos relativos a la misma puedan ser de interés. La petición de la organización profesional de que se trate no sustituye por sí sola a la necesidad de acreditar los requisitos establecidos en las letras anteriores de este artículo.

19. artikulua.– Eskumenak dituen sailaren erabakia.

4.– Si la petición no reúne todos los datos o documentos exigidos en el apartado anterior, se requerirá por el Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social a los interesados para que, en un plazo de diez días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieren, se considerará que han desistido de su petición, dictándose la oportuna resolución de archivo.

1. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak dokumentazioaren kopia osoa bidali beharko dio sailari, hain justu ere delako lanbidea dela-eta eskumenak dituen sailari, espedientea jasotzen duenetik harako hilabeteko epearen barruan txosten egokia egin eta jakinarazi dezan.

Artículo 19.– Decisión del Departamento materialmente competente.

2. Txosten horretan, interes publikoari dagokionez, elkargo profesionala sortzeko prozedura jarraitzeko komenientziaren eta egokitasunaren gaineko balorazioa eta erabakia egin beharko ditu sailak. Aipatu hilabeteko epearen barruan Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailean ez badu jasotzen delako txostena, izapideetan aurrera egin dadin, erabaki egokia hartuko du sail horrek .

1. El Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social remitirá copia de toda la documentación al Departamento que sea competente por razón de la profesión de que se trate para que en plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente realicen y comuniquen el oportuno informe.

20. artikulua.– Jendaurreko erakustaldia.

2. En ese informe, el Departamento deberá efectuar la valoración y decisión sobre la oportunidad y conveniencia, en relación con el interés público, de continuar con el procedimiento de creación del Colegio Profesional. Si en el citado plazo de un mes no se recibe el citado informe en el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, éste adoptará la decisión que corresponda en orden a la continuación de la tramitación.

1. Txosten jaso ondoren edo goragoko aginduan zehaztutako epea igaro ondoren, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak, elkargoa sortzeko espedienteari dagokionez, jendaurreko erakustaldia xedatu beharko du, hartarako, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ebazpen egokia argitaratuaz.

Artículo 20.– Información Pública.

2. Jendaurreko erakustaldia hilabetekoa izango da, aipatu aldizkarian argitaratzen denetik hara zenbatutakoa. Dokumentazio non erakutsiko den zehaztu beharko du ebazpenak.

1. Recibido el informe o transcurrido el plazo mencionados en el precepto anterior, el Director de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social acordará someter a información pública el expediente relativo a la creación del Colegio, mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la correspondiente resolución.

3. Halaber, delako lanbidearekin zerikusia duten erakunde eta entitateei txostenak eskatuko ahalko zaizkie. Elkargoa sortzeak eragiten dien profesionalen beste elkargo batzuk badaude, hogei eguneko epearen barruan txostena eskatu beharko zaie.

2. El plazo de información pública será de un mes a contar desde la fecha de la publicación en el citado Boletín. En la resolución se deberá establecer el lugar de exhibición de la documentación.

21. artikulua.– Lege-aurreproiektua.

3. Igualmente, podrá solicitar informes a entidades u organismos que tengan relación con la profesión de que se trate. Si existieran otros Colegios Profesionales que resultaren afectados por la creación del Colegio se deberá, igualmente, solicitar su informe por un plazo de veinte días.

1. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak kontsideratzen badu prozeduran aurre egiteko baldintzak betetzen direla, eta, horretaz gain, komenientziari eta egokitasunari dagokienez, eskumenak dituen sailaren aldeko txostena badu, elkargo profesionala sortzeko lege-aurreproiektu egokia prestatu behako du sail hark, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak eta arlo honetan eskumenak dituen saileko buruak sinatu beharko dute aipatu aurreproiektua.

Artículo 21.– Anteproyecto de Ley.

2. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari dagokio lege-aurreproiektua prestatzea eta bai izapidetzeko ardura ere. Lege-aurreproiektuak elkargoaren pertsonala eta lurralde-eremua zehaztu beharko ditu.

1. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, cuando considere que concurren los requisitos para continuar con el procedimiento y, además, cuente con informe favorable de oportunidad y conveniencia del Departamento materialmente competente, elaborará una Orden de incoación del procedimiento de elaboración del correspondiente Anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional, que se firmará conjuntamente por el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y por el Consejero del Departamento materialmente competente.

3. Aipatu sail biek batera aurkeztu beharko diote Jaurlaritzaren Kontseiluari, honek kontsidera dezan.

2. La elaboración del Anteproyecto de Ley y la responsabilidad de su tramitación corresponden al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Dicho Anteproyecto deberá definir, como mínimo, el ámbito territorial y personal del Colegio.

22. artikulua.– Hartutako erabakia.

3. La presentación a la consideración del Consejo de Gobierno será también conjunta.

Delako lanbidea dela-eta eskumenak dituen sailak, interes publikoari dagokionez, uste badu ez dagoela komenientziazko edo egokitasunezko arrazoirik, edo Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza uste badu ez direla betetzen baldintza guztiak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak hartu den erabakia jakinarazi beharko die eskatzaileei.

Artículo 22.– Decisión adoptada.

23. artikulua.– Titulazio berriak.

Cuando el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social considere que no se cumplen los requisitos de toda índole o el Departamento competente por razón de la profesión de que se trate manifieste que no se dan las razones de oportunidad o conveniencia precisas en relación con el interés público, el Consejero de Justicia Empleo y Seguridad Social comunicará a los peticionarios la decisión adoptada al respecto.

Beste batetik edo batzuetatik bereiztutakoa izanik, bertako bazkide egiteko, jatorrizko elkargorakoaz bestelako titulazioa beharrezko duen elkargoa sortzeari buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 29.2 artikuluan aurreikusitako kasuei aplikatu zaizkie kapitulu honetako xedapenak.

Artículo 23.– Nuevas Titulaciones.

24. artikulua.– Lehenengo estatutuak eta gobernu-organoak eratzea.

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán al supuesto previsto en el artículo 29.2 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de creación de un Colegio por segregación de otro u otros para cuyo ingreso se exija titulación diferente a la del Colegio de origen.

Profesionalen elkargo berri bat lege bidez sortu behar den kasuan, lege-aurreproiektuak gutxienez honako hauek aurreikusi beharko ditu:

Artículo 24.– Primeros estatutos y constitución de órganos de gobierno.

a) Lehenengo estatutuak prestatzeko eskumenak eta prozedura: estatutuak prestatzeko batzorde bat finkatu beharko da prozeduran eta bai epea ere, zeina ez baita izango sei hilabetetik gora, sortzeko legeak indarra hartzen duenetik hara zenbatuta. Batzordeak onartu ostean, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari jakinarazi beharko zaizkio, hain justu ere legeekin bat datozela egiazta dadin eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara daitezela agintzeko.

En los supuestos de creación por Ley de un nuevo Colegio Profesional, el correspondiente anteproyecto de Ley deberá prever, como mínimo:

b) Kolegiatzeko hasierako epe bat irekitzea. Estatutuak argitaratu ostean, baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiak elkargoko kide egin ahal daitezen kolegiatzeko epe bat irekiko da. Aipatu epea ireki dela argitara eman beharko du batzordeak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Autonomia Erkidegoan zabalkunde handienetarikoa duten bi egunkaritan, gutxienez.

a) El procedimiento y competencia para la elaboración de los primeros estatutos, en el que se establecerá una comisión encargada de dicha elaboración y el plazo para ello, que nunca será superior a los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de creación. Una vez aprobados por la comisión se comunicarán a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, para verificar su adecuación a la legalidad y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

c) Elkargoko gobernu-organoak eratzeko modua. Kolegiatzeko epea amaitu ondoren, gobernu-organoko kideak aukera daitezen, osoko bilkuretarako deialdi bat egin beharko da. Gobernu-organoen eraketa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.

b) La apertura de un periodo inicial de colegiación. Una vez publicados los estatutos, se abrirá un período de colegiación para posibilitar la adquisición de la condición de colegiado a todas las personas que reúnan los requisitos exigidos al efecto. La apertura de dicho período se publicará por la comisión en el Boletín Oficial del País Vasco y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma

c) La forma de constitución de los órganos de gobierno del Colegio. Una vez concluido el periodo de colegiación, se procederá a la convocatoria del órgano plenario al objeto de proceder a la elección de los miembros integrantes de los órganos de gobierno. La constitución de los órganos de gobierno será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

BIGARREN KAPITULUA
PROFESIONALEN ELKARGOAK SORTZEKO
BESTE MODU BATZUK

25. artikulua.– Kasuak.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE OTRAS FORMAS DE CREACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES.

Elkargo bat edo batzuk desegin direla-eta edo eremu handiagoko elkargo batetik bat bereizi egin dela-eta profesionalen elkargo bat sortzea, azaroaren 21eko 18/1997 Legeko 29.3 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriaz hain justu ere.

Artículo 25.– Supuestos.

26. artikulua.– Erabakia.

Conforme a lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, la creación de un Colegio Profesional por disolución de otro u otros, o por segregación de otro de ámbito superior, requerirá acuerdo de cada uno de los Colegios afectados.

Elkargo bat edo batzuk desegin direla-eta edo eremu handiagoko elkargo batetik bat bereizi egin dela-eta profesionalen elkargo bat sortzeko prozedura onartzeko, elkargo interesatuaren erabakia beharko da, hain justu ere estatutuen aurreikusitakoaren arabera hartutakoa edo proiektatutako elkargo berriak hartuko duen lurraldeko elkargokideen gehiengo osoak hala eskatuta hartutakoa.

Artículo 26.– Acuerdo.

27. artikulua.– Elkargoaren ekimena.

El procedimiento para la creación de un Colegio por disolución de otro u otros, o por segregación de otro de ámbito superior, requerirá acuerdo del Colegio interesado, adoptado según lo prevenido en sus estatutos o a solicitud de la mayoría absoluta de los colegiados afectos al territorio que abarcaría el nuevo Colegio proyectado.

1.– Ekimena elkargo interesatuarena bada, hasteko eskaera egiteko idazkia Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari zuzendu beharko zaio. Eta honako hauek izan beharko ditu:

Artículo 27.– Iniciativa del Colegio.

a) Balioaz hartutako erabakiaren ziurtagiria, lehendakariak edo dekanoak ontzat emana.

1. Si la iniciativa procede del Colegio interesado el escrito solicitando la iniciación se dirigirá al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Se deberá acompañar:

b) Lehendiko elkargoaren harreman eta egoera juridikoei dagokienez, Azaroaren 21eko 18/1997 Legeak exijitutako subrogazioa artikulatzeko proposamena.

a) Certificación del acuerdo válidamente adoptado, con el Visto Bueno del Presidente o Decano.

c) Elkargo berriaren titularitatepekoak izango diren obligazio, eskubide eta ondasunen zerrenda. Seinalatzeko bakarrik izango da aipatu zerrenda, eta ez du mugatzen ez ordezten subrogatzeko obligazioa, legean ezarritakoa.

b) Propuesta para articular la subrogación exigida por la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, en las relaciones y situaciones jurídicas del Colegio preexistente.

d) Eskatutako eraketaren komenientzia edo beharra justifikatzeko memoria.

c) Relación de los bienes, derechos y obligaciones que deban resultar de la titularidad del nuevo Colegio. Dicha relación es meramente indicativa y no sustituye ni acota la obligación de subrogación establecida en la Ley.

2. Elkargoa eratzeko eskabidea egiten den urteaz aurrekoaren abenduko 31ri dagozkionak izango dira datuak.

d) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la creación instada.

3. Aurreko idatz-zatian eskatutako agiri eta datu guztiak ez baditu eskabideak, interesatuei hutsak zuzentzeko edo beharrezko agiriak aurkezteko eskatuko zaio, hain justu ere hamar eguneko epearen barruan; eta ohartaraziko zaie ezen, hala egiten badute, eskabideari uko egin diotela ulertuko dela, eta artxibatzeko agindua emanen dela.

2. Los datos deberán referirse a 31 de Diciembre del año anterior a aquél en el que se insta la creación del Colegio.

4. Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak espedientea bidaliko die eraginpeko elkargoei , eta, beharrezkoa bada, eraginpeko kontseiluari, txosten bat egin eta ezagutzera eman dezan, espedientea jasotzen denetik harako hogei eguneko epearen barruan. Epe horretan ez bada jasotzen txostena, aldekoa dela ulertuko da.

3. Si la petición no reúne todos los datos o documentos exigidos en el apartado anterior, se requerirá a los interesados para que, en un plazo de diez días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no o hicieran, se considerará que han desistido de su petición, dictándose la oportuna resolución de archivo.

5. Behin eraginpeko elkargoek txostena egin ondoren, Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak espedientearen kopia bidali dio delako lanbide dela-eta eskumenak dituen sailari, hain justu ere jasotzen denetik hogei eguneko epearen barruan txosten egokia egin eta ezagutzera eman dezan. Txosten horretan, eskumenak dituen sailak, interes publikoari dagokionez, ondokoaren egokitasunaz eta komenientziaz balioespen bat egin eta erabaki bat hartu beharko du: profesionalen elkargoa sortzeko prozeduran aurrera egitea. Hogei eguneko aipatu epearen barruan, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailean ez bada jasotzen delako txostena, izapideetan aurrera egiteko, sail horrek bidezko erabaki hartuko du.

4. El Director de Estudios y Régimen Jurídico remitirá el expediente a los Colegios afectados y, en su caso, al Consejo afectado, para que emitan informe y lo comuniquen en el plazo de veinte días desde la recepción del expediente. De no recibirse el informe en el citado plazo se entenderá que el mismo es favorable.

6. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak kontsideratzen badu prozeduran aurrera egiteko baldintzak betetzen direla, profesionalen elkargoa sortzeko dekretua prestatzeko prozedura irekitzeko agindua egingo du, eta batera sinatuko dute Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak eta aipagai dugun arloan eskumenak dituen saileko buruak.

5. Una vez que los Colegios afectados hayan informado, el Director de Estudios y Régimen Jurídico remitirá copia del expediente al Departamento competente por razón de la profesión de que se trate para que, en el plazo de veinte días a contar desde su recepción, realicen y comuniquen el oportuno informe. En ese informe, el Departamento materialmente competente deberá efectuar la valoración y decisión sobre la oportunidad y conveniencia en relación con el interés público de continuar con el procedimiento de creación del Colegio Profesional. Si en el citado plazo de veinte días no se recibe el citado informe en el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, éste adoptará la decisión que corresponda en orden a la continuación de la tramitación.

7. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari dagozkio bai dekretua egitea eta dekretua izapidetzeko ardura.

6. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, cuando considere que concurren los requisitos para continuar con el procedimiento, elaborará una Orden de incoación del procedimiento de elaboración del correspondiente Decreto de creación del Colegio Profesional, que se firmará conjuntamente por el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y por el Consejero del Departamento materialmente competente.

8. Jaurlaritzaren Kontseiluari ere, egokietsi dezan, batera aurkeztuko diote.

7. La elaboración del Decreto y la responsabilidad de su tramitación corresponden al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

9. Baldintza materialak edo formalak ez direla betetzen kontsideratzen badu Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak, motiboak azalduaz, elkargo sustatzaileari jakinaraziko dio prozeduran ez dela aurrera egingo.

8. La presentación a la consideración del Consejo de Gobierno será también conjunta.

28. artikulua.– Elkargokideen ekimena.

9. Cuando el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social considere que no se cumplen los requisitos formales o materiales, el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social comunicará al Colegio promotor, de forma motivada, la no continuación del procedimiento.

1. Ekimena elkargokideena bada, prozedura has dadila eskatzeko idazkia Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari zuzendu beharko zaio. Eta honako hauek izan beharko ditu:

Artículo 28.– Iniciativa de los colegiados.

a) Elkargo eskudunak emandako ziurtagiria, dekanoak edo lehendakariak ontzat emana, eta eratu nahi den elkargoaren lurralde-eremuari atxikitako elkargokideen zerrenda jasotzen duena.

1. Si la iniciativa procede de los colegiados, el escrito solicitando la iniciación se dirigirá al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Se deberá acompañar:

b) Eskatzaileen zerrenda, euren izenak eta abizenak jasotzen dituena, arlo honetarako zeinengan uzten duten euren ordezkaritza, jakinarazpenak jasotzeko helbidea, Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia, data eta zinadura.

a) Certificación emitida por el Colegio competente, con el Visto Bueno del Presidente o Decano, en la que se exprese la relación de colegiados afectos al territorio del Colegio que se pretende crear.

c) Elkargoa eratzeko komenientzia eta beharra oinarritzen duten kausak adieraziaz, justifikazio-memoria, eta elkargoaren bideragarritasun ekonomikoaren gaineko azterlana.

b) Relación de los solicitantes, con expresión de su nombre y dos apellidos, persona a la que otorgan su representación a estos efectos, domicilio para recibir notificaciones, número de Documento Nacional de Identidad, fecha y firma.

2. Eskabide izapidetzeko prozedura aurreko artikuluan zehaztutakoa bezalakoa izango da.

c) Memoria justificativa con expresión de las causas que fundamentan la necesidad o conveniencia de la creación del Colegio y estudio de su viabilidad económica.

29. artikulua.– Beste kasu batzuk.

2. El procedimiento para la tramitación de la petición será igual al establecido en el artículo anterior.

1.– Estatutuetan balioaz aurreikusitakoa izanik profesionalen elkargoak sortzea dakarren beste edozein suposamendu, hala nola bat-egitea edo xurgapena, izena aldatzea izan ezik, honelaxe izapidetuko dira: prozedura berdinarekin, eta kapitulu honen aurreko artikuluetan zehaztutako exijentziekin.

Artículo 29.– Otros supuestos.

2.– Izena aldatzea honelaxe izapidetuko da: prozedura berdinarekin, eta aurreko artikuluetan aurreikusitakoak izanik kasu horretan aplikatzekoak diren exijentziekin. Hasteko eskatzeko idazkiarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.– Cualquier otro supuesto válidamente previsto en los respectivos estatutos que suponga la creación de Colegios Profesionales, como la fusión o la absorción, excepto el cambio de denominación, se tramitará por el mismo procedimiento y con las mismas exigencias previstas en los artículos precedentes de este capítulo.

a) Balioaz hartuko erabakiaren ziurtagiria, lehendakariak edo dekanoak ontzat emana.

2.– El cambio de denominación se tramitará por el mismo procedimiento y con las exigencias previstas en los artículos precedentes que sean de aplicación a este supuesto. Deberá acompañar al escrito de solicitud de iniciación la siguiente documentación:

b) Izena aldatzeko beharra edo komenientzia justifikatzeko memoria.

a) Certificación del acuerdo válidamente adoptado, con el Visto Bueno del Presidente o Decano.

c) Titulazioaren eta izenaren arteko korrespondentziaren esplikaziozko memoria.

b) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia del cambio de denominación.

c) Memoria explicativa de la correspondencia entre denominación y titulación.

HIRUGARREN KAPITULUA
PROFESIONALEN ELKARGOAK
DESEGITEA

30. artikulua.– Legez desegitea.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DISOLUCIÓN DE LOS COLEGIOS
PROFESIONALES.

1. Azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 31.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriaz, Eusko Legebiltzarrak emandako legeaz desegingo dira, salbu eta lege horren 31.3 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Artículo 30.– Disolución por Ley.

2. Profesionalen elkargo bat legez desegiteko prozedura, dekretu honen 18. artikulutik 23.enera bitartean ezarritakoa izango da. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari aurkeztutako idazkiaren bitartez, profesionalen elkargoan berak ere egin dezake desegiteko eskabidea, zeinari honako hau erantsi beharko zaion: estatutuetan aurreikusitakoarekin bat balioaz hartutako erabakiaren ziurtagiria, lehendakariak edo dekanoak ontzat emana.

1. Según lo previsto en el artículo 31.1 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, los Colegios Profesionales se disolverán por Ley del Parlamento Vasco, salvo los supuestos previstos en el artículo 31.3 del mismo texto legal.

3.– Eskabide-idazkiarekin bat batera honako agiri hauek aurkeztu behako dira:

2. El procedimiento para la disolución por Ley de un Colegio Profesional será el mismo que el establecido en los artículos 18 a 23 de este Decreto. No obstante, la petición de disolución también podrá ser realizada por el propio Colegio Profesional mediante escrito presentado ante el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, al que se acompañará certificación del acuerdo válidamente adoptado según lo previsto en sus propios estatutos, con el Visto Bueno del Presidente o Decano.

a) Desegiteko beharra eta komenientzia justifikatzeko memoria.

3. El escrito de solicitud deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

b) Batzorde Likidatzaileak egindako likidazio-proposamena.

a) Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de la disolución.

c) Azken hiru aurrekontu-ekitaldien kontu-ikuskaritza.

b) Propuesta de liquidación y de Comisión Liquidadora.

d) Elkargoan berak egin badu eskabidea, honako hauek ere aurkeztu beharko dira: ondasunen inbentarioa, eskabidea egiten den egunean diren eskubideak eta obligazioak.

c) Auditoria de cuentas de los tres últimos ejercicios presupuestarios.

31. artikulua.– Desegitea beste kasu batzutan.

d) En caso de solicitud formulada por el propio Colegio, además, inventario de bienes, derechos y obligaciones cerrado a fecha de la solicitud.

1. Beste bat edo batzuk batzen zaizkiolako edo beste bat edo batzuk sortzen direlako elkargoa desegitea, dekretu bidez egingo da, salbu eta azaroaren 21eko 18/1997 Legeko 29.2 artikuluan zehaztutako kasuan izan ezik.

Artículo 31.– Otros supuestos de disolución.

2. Kasu horietan, desegiteko prozedura dekretu honen 15. artikulutik 28.enera bitartean ezarritakoa izango da.

1. En los supuestos en que la disolución del Colegio Profesional se produzca por su incorporación a otro u otros ya existentes o por la creación de uno o varios nuevos, salvo el supuesto previsto en el artículo 29.2 de la Ley 18/1997 de 21 de noviembre, la disolución se producirá por Decreto.

3.– Eskabide-idazkiarekin batera, desegiteko beharra eta komenientzia justifikatzeko memoria aurkeztu beharko da.

2. El procedimiento para la disolución, en estos casos, será el mismo que el establecido en los artículos 25 a 28 de este Decreto.

32. artikulua.– Likidazioa.

3. Al escrito de solicitud deberá acompañarse memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de la disolución.

1. Profesionalen elkargoak desegiteko dekretuek eta lege-aurreproiektuek arautuko dituzte desegitearen ondorio juridikoak.

Artículo 32.– Liquidación.

2. Eta esandakoaren ondorioetarako, aipatu arauek ondarea likidatzeko prozedura ezarri beharko dute, batzorde-likidatzailea identifikatuaz, eta, bestalde, dagoen gerakinaren destinoa zehaztu beharko dute, betiere elkargoaren estatutuetan xedatutakoarekin eta aplikatu daitezkeen arauekin bat etorriaz.

1. Los Anteproyectos de Ley y los Decretos de disolución de Colegios Profesionales regularán las consecuencias jurídicas que suponga tal disolución.

2. A estos efectos, la normas citadas establecerán el procedimiento para la liquidación de su patrimonio, identificando claramente la Comisión Liquidadora, y fijarán el destino del remanente si existiere, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos del propio Colegio y la normativa que resulte de aplicación.

LAUGARREN KAPITULUA
PROFESIONALEN KONTSEILUAK

33. artikulua.– Eratzeko ekimena.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES

1.– Lanbide bereko elkargo guztietatik etor daiteke profesionalen kontseilu bat eratzeko ekimena.

Artículo 33.– Iniciativa para la creación.

2.– Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari aurkeztu behako zaio ekimena, ondoko hauekin:

1. La iniciativa para la creación de un Consejo Profesional podrá partir de todos los Colegios de esa misma profesión.

a) Euren estatutuekin bat etorriaz, elkargoen organo eskudunak balioaz hartutako erabakiaren ziurtagiria, dekanoak edo lehendakariak ontzat emana.

2. La iniciativa deberá presentarse ante el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social acompañada de:

b) Inskribatutako elkargokide kopurua jasotzen duen ziurtagiria.

a) Certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente de los Colegios según los respectivos estatutos, con el Visto Bueno del Presidente o Decano.

c) Kontseilu bat eratzeko beharra edo komenientzia oinarritzeko zioak jasotzen dituen justifikazio-memoria, eta kontseiluaren bideragarritasunaren gaineko azterlana.

b) Certificado con el número de colegiados inscritos.

3.– Kontseilua eratzeko eskabidea egiten den urtekoa barik, aurreko urteko abenduaren 31rekikoak izan beharko dute datu guztiek.

c) Memoria justificativa con expresión de las causas que fundamentan la necesidad o conveniencia de la creación del Consejo y estudio de su viabilidad económica.

4.– Eskabideak ez baditu aurreko paragrafoan eskatutako datu eta agiri guztiak, Azterlan eta Lege Araubideko zuzendariak hutsak zuzentzeko edo beharrezko agiriak aurkezteko eskatuko dio eskatzaileari, hartarako hamar eguneko epea emanez; eta ohartaraziko dio eze, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertu dela eta artxibatzeko agindua emango dela.

3. Los datos deberán referirse a 31 de Diciembre del año anterior a aquél en el que se insta la creación del Consejo.

34. artikulua.– Sail eskudunaren erabakia.

4. Si la petición no reúne todos los datos o documentos exigidos en el apartado anterior, el Director de Estudios y Régimen Jurídico requerirá al peticionario para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se considerará que ha desistido de su petición, dictándose la oportuna resolución de archivo.

1. Ekimenak lanbide bereko elkargo guztien aldeko erabakia duenean, Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak espedientearen kopia bidaliko dio, delako lanbidea dela-eta eskudun den sailari, hain justu ere espedientea jasotzen denetik harako hogei eguneko epearen barruan, txosten egokia egin eta ezagutzera eman dezaten. Txosten horretan, eskudun sailak honako balioespena egin beharko du: interes publikoari dagokionez, profesionalen kontseilua eratzeko prozeduran aurrera egitearen egokitasunaren eta komenientziaren gainekoa. Hogei eguneko epe horren barruan, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailean ez bada jasotzen aipatu txostena, izapidetzeak aurrera egin dezan, sail horrek erabaki egokia hartuko du.

Artículo 34.– Decisión del Departamento materialmente competente.

2. Prozeduran aurrera egiteko baldintza formalak eta materialak betetzen direla kontsiderazten badu Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, eta horretaz gain, elkargo guztien aldeko txostena badu, Profesionalen Elkargoa eratzeko dekretu egokia prestatzeko prozedura hasarazteko agindua prestatuko du sail horrek, eta dekretu hori batera sinatuko dute Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak eta arlo horretan eskudun den saileko buruak.

1. Cuando la iniciativa tenga el acuerdo favorable de todos los Colegios de la misma profesión, el Director de Estudios y Régimen Jurídico remitirá copia del expediente al Departamento competente por razón de la profesión de que se trate para que, en plazo de veinte días a contar desde su recepción, realicen y comuniquen el oportuno informe. En ese informe, el Departamento materialmente competente deberá efectuar la valoración y decisión sobre la oportunidad y conveniencia en relación con el interés público, de continuar con el procedimiento de creación del Consejo Profesional. Si en el citado plazo de veinte días no se recibe el citado informe en el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, éste adoptará la decisión que corresponda en orden a la continuación de la tramitación.

3.– Dekretu prestatzea eta dekretu izapidetzeko ardura Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari dagozkio.

2. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, cuando considere que concurren los requisitos formales y materiales exigibles para continuar con el procedimiento y, además, cuente con informe favorable de todos los Colegios, elaborará una Orden de incoación del procedimiento de elaboración del correspondiente Decreto de creación del Consejo Profesional, que se firmará conjuntamente por el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y por el Consejero del Departamento materialmente competente.

4.– Kontsidera dezan, Jaurlaritzaren Kontseiluari ere sail biok batera aurkeztuko diote.

3. La elaboración del Decreto y la responsabilidad de su tramitación corresponden al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

35. artikulua.– Lehenengo estatutuak eta gobernu-organoak eratzea.

4. La presentación a la consideración del Consejo de Gobierno será también conjunta.

1. Kontseilua eratzeko dekretua argitaratzen denetik harako hilabeteko epearen barruan, Kontseilua osatzen duten elkargoek kudeaketa-batzordea eratu beharko dute, zeinaren eginkizun nagusia lehenengo estatutuak prestatzea izango baita.

Artículo 35.– Primeros estatutos y constitución de órganos de gobierno.

2. Kontseiluaren parte diren elkargo guztiek izan beharko dute ordezkaritza kudeaketa-batzordean.

1. En el plazo máximo de un mes desde la publicación del Decreto por el que se crea el Consejo, los Colegios que forman parte del mismo constituirán una Comisión Gestora que tendrá como finalidad esencial la elaboración de los primeros estatutos.

3. Elkargoetariko bakoitzeko gobernu-organoek adostasunez egindako akordioa dela medio, elkargoek eurek zehaztuko dute kudeaketa-batzordean elkargoetariko bakoitzaren ordezkaritzari dagokion boto kopurua eta bai ordezkari kopurua ere.

2. En esa comisión gestora deberán estar representados todos los Colegios que forman parte del Consejo.

4. Akordiorik ez badago, elkargo bakoitzak bi ordezkari izango ditu eta azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 46.2 artikuluan finkatutako sistemarekin bat datorren boto-portzentajea.

3. Serán los propios Colegios los que, de común acuerdo adoptado por sus respectivos órganos de gobierno, determinen el número de representantes y el número de votos que corresponde a la representación de cada Colegio en esa Comisión Gestora.

5. Kudeaketa-batzordeak, batetik, Kontseiluaren estatutuak prestatuko ditu, eta, bestetik, elkargokideentzako eta elkargoentzako, hilabete batez, estatutuen jendaurreko erakustaldia egingo du, egoki irizten dieten alegazioak egin ditzaten. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta kontseiluaren lurralde-eremuan zabalkunde handienetarikoa duten bi egunkaritan iragarki bat argitaratuaz egingo da jendaurreko erakustaldia.

4. En defecto de acuerdo, cada Colegio tendrá dos representantes y el porcentaje de votos que corresponda de conformidad con el sistema previsto en el artículo 46.2 de la Ley 18/1997 de 21 de noviembre.

6. Bere kideen erabateko gehiengoarekin onartuko ditu estatutuak kudeaketa-batzordeak, baina gutxienez elkargo bakoitzeko kide batek aldeko botoa eman beharko du; bestalde, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari bidali beharko dizkio, behin betiko onartu eta argitara eman ditzan, eta erabili beharreko prozedura hauxe izango da: dekretu honetako 38. artikuluaren 3., 4., 5., 6. eta 7. idatz-zatietan aurreikusitakoa, baina kasu honetan ekimena kontseiluarena izango da eta aldez aurretiko txostenak elkargoenak izango dira.

5. La Comisión Gestora elaborará los estatutos del Consejo y los someterá a información pública de los Colegios y de los colegiados para que, por plazo de un mes, realicen las alegaciones que tengan por conveniente. La información pública se ofrecerá mediante inserción de un anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos diarios de los de mayor tirada del ámbito territorial del Consejo.

7. Behin estatutuak argitaratu ostean, Kontseiluaren gobernu-organoak eratuko dira, betiere direlako estatutuetako arauetan aurreikusitakoarekin bat etorriaz. Gobernu-batzordeen eraketa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da.

6. La Comisión Gestora aprobará los estatutos por la mayoría absoluta del total de sus componentes, debiendo votar a favor al menos un miembro de cada uno de los Colegios y los remitirá al Consejero de Justicia Empleo y Seguridad Social para su aprobación definitiva y publicación, siendo de aplicación el mismo procedimiento previsto en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 38 de este Decreto, con la salvedad de que la iniciativa será del Consejo y, en consecuencia, los informes previos serán de los Colegios.

36. artikulua.– Ukatzea.

7. Una vez publicados los estatutos, se constituirán los órganos de gobierno del Consejo conforme a lo previsto en las citadas normas estatutarias. La constitución de los órganos de gobierno será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Silak kontsideratzen badu ez direla betetzen baldintza formalak edo materialak, edo elkargoaren/en txostenak ez badira aldekoak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak, motiboak azalduaz, elkargo sustatzaileari/ei jakinaraziko die eskabideari ezezkoa ematen zaiola.

Artículo 36.– Denegación.

37. artikulua.– Iraungipena.

Cuando el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social considere que no se cumplen los requisitos formales o materiales o los informes del Colegio o Colegios sean desfavorables, el Consejero de Justicia Empleo y Seguridad Social comunicará al Colegio o Colegios promotores, de forma motivada, la denegación de la solicitud.

1. Profesionalen elkargoen iraungipena dekretu bidez egingo da. Dekretu honen 33., 24. eta 36. artikuluetan zehaztutakoa izango da profesionalen elkargo bat iraungitzeko prozedura.

Artículo 37.– Extinción.

2. Eskabide-idazkiarekin batera betiere ondoko agiriak aurkeztu beharko dira:

1. La extinción de los Consejos Profesionales se realizará por Decreto. El procedimiento para la extinción de un Consejo Profesional será el mismo previsto en los artículos 33, 34 y 36 de este Decreto.

a) Iraungipenaren beharra eta komenientzia justifikatzeko memoria.

2. El escrito de solicitud deberá ir acompañado, en todo caso, de los siguientes documentos:

b) Batzorde likidatzaileak egindako likidazio-proposamena.

a) Memoria justificativa de la necesidad y conveniencia de la disolución.

c) Ondasunen, eskubideen eta obligazioen inbentarioa, eskabide egiten den egunean zarratua.

b) Propuesta de liquidación y de Comisión Liquidadora.

d) Azken hiru aurrekontu-ekitaldien kontu-ikuskaritza.

c) Inventario de bienes, derechos y obligaciones cerrado a fecha de la solicitud.

3. Ondarea likidatzeko prozedura ezarri beharko du iraungipen-dekretuak, batzorde likidatzailea identifikatuaz, eta, bestalde, dagoen gerakina finkatu beharko du, betiere kontseiluaren estatutuetan xedatutakoarekin eta aplika daitezkeen arauekin bat etorriaz.

d) Auditoria de cuentas de los tres últimos ejercicios presupuestarios.

3. El Decreto de extinción establecerá el procedimiento para la liquidación de su patrimonio, identificando claramente la Comisión Liquidadora y fijará el destino del remanente si existiere, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos del propio Consejo y la normativa que resulte de aplicación.

BOSGARREN KAPITULUA
ELKARGOEN ETA KONTSEILUEN

ESTATUTUEI DAGOKIENEZ

CAPÍTULO QUINTO
DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN
RELACIÓN CON LOS ESTATUTOS DE LOS COLEGIOS Y LOS CONSEJOS

ADMINISTRAZIO-JARDUNA

Artículo 38.– De la modificación de los estatutos de los Colegios Profesionales.

38. artikulua.– Profesionalen elkargoen estatutuak aldatzea.

1. La elaboración de los estatutos de los Colegios Profesionales corresponde al órgano de gobierno del Colegio de que se trate. La iniciativa corresponde también a los propios colegiados. En este último caso, se exigirá que la iniciativa cuente con el porcentaje de colegiados favorables a la modificación que señalen los estatutos.

1.Profesionalen elkargoko gobernu-organoari dagokio haren estatutuak prestatzea. Ekimena elkargoei eurei ere badagokie. Azken kasu horretan, aldaketaren aldeko elkargokideen portzentaje bat, estatutuetan zehaztutakoa, izan beharko du ekimenak.

2. La aprobación de la modificación de los estatutos corresponde al órgano plenario del Colegio. Previamente a su aprobación, se abrirá un periodo de información pública para que los colegiados y el respectivo Consejo puedan presentar enmiendas por plazo de un mes. La información pública se ofrecerá mediante inserción de un anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos diarios de los de mayor tirada del ámbito territorial del Colegio o Consejo.

2. Elkargoaren osoko batzarrari dagokio estatutuen aldaketa onartzea. Onarpena baino lehen, jendaurreko erakustaldi bat izango da, hilabeteko epearen barruan, dagokion elkargoak eta elkargokideek zuzenketak aurkez ditzaten. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta kontseiluaren edo elkargoaren lurralde-eremuan zabalkunde handienetarikoa duten bi egunkaritan iragarki bat argitaratuaz egingo da jendaurreko erakustaldia.

3. En el plazo de un mes desde su aprobación, el Colegio correspondiente remitirá al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social el texto íntegro de los estatutos aprobados, así como una certificación acreditativa del acuerdo plenario de aprobación y del cumplimiento del trámite de información pública previsto en el apartado anterior, con el Visto Bueno del Presidente o Decano.

3. Onartzen direnetik harako hilabeteko epearen barruan, dagokion elkargoak onartu diren estatutuen testu osoa bidali beharko dio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari; halaber, aurreko idatz-zatian aurreikusitako jendaurreko erakustaldia egin izanaren ziurtagiria, lehendakariak edo dekanoak ontzat emana, eta onarpena emateko osoko batzarrak hartutako erabakiaren egiaztagiria ere bidali beharko dizkio.

4. El Director de Estudios y Régimen jurídico remitirá una copia de los estatutos al respectivo Consejo, si lo hubiere, y al Departamento competente por razón de la profesión de que se trate a fin de que emitan, por plazo de veinte días a contar desde que reciban la solicitud, el preceptivo informe.

4. Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak estatutuen kopia bat bidali behako dio dagokion elkargoari —halakorik bada— eta bai delako lanbide dela-eta eskudun den sailari ere, hain justu ere jasotzen dituztenik hara hogei eguneko epearen barruan, aginduzko txostena eman dezaten.

5. En la verificación de la adecuación de los estatutos a la legalidad y del cumplimiento del procedimiento establecido, la competencia será reglada.

5. Estatutuak legezkotasunarekin bat datozelakoa eta ezarritako prozedura bete delakoa egiaztatzeari dagokionez, eskumena arautua izango da.

6. Corresponde al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por orden, la aprobación o denegación de los estatutos. Dicha orden, sin perjuicio de la oportuna notificación será remitido al Boletín Oficial del País Vasco para su publicación.

6. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari dagokio, agindu bidez, estatutuak onestea edo gaitzestea. Agindu hori, egoki jakinaraztearen kontra egin gabe, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarira bidaliko da argitara eman dadin.

7. Los estatutos definitivamente aprobados, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de este Decreto, se inscribirán de oficio en el Registro de Profesiones tituladas.

7. Behin betiko onartutako estatutuak Tituludun Lanbideen Erregistroan ofizioz inskribatuko dira, betiere dekretu honetako 8.2 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriaz.

Artículo 39.– De las modificaciones de los estatutos de los Consejos.

39. artikulua.– Kontseiluen estatutuen aldaketak.

Las posteriores modificaciones de los estatutos serán aprobadas conforme al procedimiento estatutario establecido, cumpliendo las determinaciones previstas en el artículo 45 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, y conforme a lo previsto en el artículo 35.5, 6 y 7 de este Decreto.

Estatutuetan ezarritako prozedurarekin bat onartuko dira estatutuen geroko aldaketak, azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 45. artikuluan ezarritako zehaztapenak beteaz eta dekretu honen 35.5, 6. eta 7. artikuluetan zehaztutakoarekin bat etorriaz betiere.

Artículo 40.– Estatuto General Único. Elaboración.

40. artikulua.– Estatutu orokor bakarra. Prestatzea.

1. Los Consejos Profesionales podrán aprobar un estatuto general único para la respectiva profesión.

1. Profesionalen kontseiluek estatutu orokor bat onar dezake kasuan kasuko lanbiderako.

2. La propuesta, elaborada conforme dispongan los propios estatutos, se someterá a información pública de los Colegios y de los colegiados para que, por plazo de un mes, realicen las alegaciones que tengan por conveniente. La información pública se ofrecerá mediante inserción de un anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos diarios de los de mayor tirada del ámbito territorial del Consejo.

2. Estatutuek xedatutakoarekin bat etorriaz prestatutako proposamenaren jendaurreko hilabeteko erakustaldia egingo da, elkargoentzako eta elkargokideentzako dena, egoki irizten dieten alegazioak egin ditzaten. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta kontseiluaren lurralde-eremuan zabalkunde handienetarikoa duten bi egunkaritan iragarki bat argitaratuaz egingo da jendaurreko erakustaldia.

3. El estatuto general único deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de la representación total del Consejo y siempre deberá votar a favor al menos un miembro de cada uno de los Colegios.

3. Kontseiluaren ordezkaritza osoaren bi hereneko gehiengoaz onartu beharko da estatutu orokor bakarra, betiere baldintza hau beteaz: elkargoetariko bakoitzeko kide batek gutxienez aldeko botoa eman beharko du.

Artículo 41.– Actuación administrativa.

41. artikulua.– Administrazio-jarduna.

1. En el plazo de un mes desde su aprobación, el Consejo remitirá al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social el texto íntegro del estatuto general aprobado, así como una certificación acreditativa del acuerdo de aprobación y del cumplimiento del trámite de información pública previsto en el precepto anterior, con el Visto Bueno del Presidente o Decano.

1. Onartzen direnetik harako hilabeteko epearen barruan, dagokion elkargoak onartu diren estatutuen testu osoa bidali beharko dio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari; halaber, aurreko idatz-zatian aurreikusitako jendaurreko erakustaldia egin izanaren ziurtagiria, lehendakariak edo dekanoak ontzat emana, eta onarpena emateko hartutako erabakiaren egiaztagiria ere bidali beharko dizkio.

2. El Director de Estudios y Régimen jurídico remitirá una copia completa del expediente al Departamento competente por razón de la profesión de que se trate y a los respectivos Colegios para que informen en el plazo de veinte días.

2. Delako lanbidea dela-eta eskudun den sailari espedientearen kopia osoa bidali beharko dio Azterlan eta Lege Araubide zuzendariak, eta, halaber, dagokien elkargoei ere, hogei eguneko epearen barruan txosten bana egin dezaten.

3. En la verificación de la adecuación del estatuto general único a la legalidad y del cumplimiento del procedimiento establecido, la competencia será reglada.

3. Estatutu orokor bakarra legezkotasunarekin bat datorrelakoa eta ezarritako prozedura bete delakoa egiaztatzeari dagokionez, eskumena arautua izango da.

4. Si el estatuto propuesto respeta la legalidad, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, elaborará una Orden de incoación del procedimiento de elaboración del correspondiente Decreto de aprobación del estatuto general único, que se firmará conjuntamente por el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y por el Consejero del Departamento materialmente competente.

4. Proposatutako estatutuak legezkotasuna errespetatzen badu, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak honako agindu bat egingo du: estatutu orokor bakarra onartzeko dekretu prestatzeko prozedura irekitzekoa, eta dekretu hori batera sinatuko dute Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak eta aipagai dugun arloan eskumenak dituen saileko buruak

5. La elaboración del Decreto y la responsabilidad de su tramitación corresponden al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

5. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari dagokio dekretua prestatzea eta bai izapidetzeko ardura ere.

6. La presentación a la consideración del Consejo de Gobierno será también conjunta.

6. Jaurlaritzaren Kontseiluari aurkeztea ere batera egin beharko dute, hain justu eta kontseilu horrek kontsidera dezan.

7. La inscripción en el Registro de Profesiones Tituladas se producirá de oficio en los términos previstos en el art. 8.2 de este Decreto.

7. Tituludun Lanbideen Erregistroan inskribatzea ofizioz egingo da, betiere dekretu honetako 8.2 artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriaz.

DISPOSICIONES ADICIONALES

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Primera.– Dotaciones.

Lehenengoa.– Zuzkidurak.

Por el Departamento de Hacienda y Administración Pública se adoptarán las medidas y dotaciones necesarias en orden a la aplicación y ejecución de las previsiones de carácter organizativo y de funcionamiento establecidas en el presente Decreto.

Antolamenduren eta funtzionamenduari dagokienez dekretu honetan diren aurreikuspenak aplikatu eta exekutatzearren, beharrezko zuzkidurak eta neurriak paratu eta hartuko ditu Ogasun eta Herri Administrazio Sailak.

Segunda.– Entrada en funcionamiento del Registro de Profesiones Tituladas.

Bigarrena.– Tituludun Lanbideen Erregistroa indarren jartzea.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social anunciará mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco la entrada en funcionamiento del Registro de Profesiones Tituladas una vez se provea de los medios materiales y personales necesarios.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako agindu bidez, Tituludun Lanbideen Erregistroa indarrean jarri dela iragarriko du Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak, betiere beharrezko langileekin eta baliabide materialekin hornitu ondoren.

Tercera.– Registro.

Hirugarrena.– Erregistroa.

1. Los Colegios y Consejos profesionales existentes a la entrada en vigor de este Decreto deberán remitir al Registro de Profesiones Tituladas, en el plazo de tres meses a partir de la efectividad del mismo, certificación, con el Visto Bueno del Presidente o Decano, en la que consten las circunstancias previstas en las letras b), c), y d) del artículo 3.2 de este Decreto.

1. Dekretu honek indarra hartzen duenean dauden elkargoek eta kontseiluek, hiru hilabeteko epearen barruan, honako ziurtapena bidali behako diote Tituludun Lanbideen Erregistroari: dekretu honen 3.2 artikuluko b), c) eta d) letretan aurreikusitako zirkunstantziak jasotzen dituena, dekanoak edo lehendakariak ontzat emana (dekretuak indarra hartzen duenetik hara zenbatuko da epe hori).

2.– No obstante, los Colegios y Consejos profesionales que a la entrada en vigor de este Decreto tengan debidamente aprobados y publicados sus estatutos de conformidad con lo previsto en la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, deberán remitir al Registro de Profesiones Tituladas, en el plazo de tres meses a partir de la efectividad del mismo, certificación en la que consten las circunstancias previstas en las letras c), y d) del artículo 3.2 de este Decreto.

2. Hala ere, dekretu honek indarra hartzen duenean, euren estatutuak azaroaren 21eko 18/1997 Legearekin bat onartuta eta argitaratu dituzten Elkargoek eta Kontseiluek, hiru hilabeteko epearen barruan, honako hau bidali beharko diote Tituludun Lanbideen Erregistroari: dekretu honen 3.2 artikuluko c) eta d) letretan aurreikusitako zirkunstantziak jasotzen dituen ziurtagiria. Eta epe hori dekretu honek indarra hartzen duenetik hara zenbatu beharko da.

Cuarta.– Adecuación estatutaria.

Laugarrena.– Estatutuak egokitzea.

Los Colegios y Consejos profesionales que, a la entrada en vigor de este Decreto, pretendan instar alguna de las actuaciones previstas en esta norma, deberán adecuar previamente sus estatutos a la Ley 18/1997, de 21 de noviembre.

Dekretu honek indarra hartzen duenean, arau honetan aurreikusitako jarduketaren bat eskatu nahi duten elkargoek eta kontseiluek aldez aurretik azaroaren 21eko 8/1997 Legera egokitu beharko dituzte euren estatutuak.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

XEDAPEN IRAGANKORRA

El presente Decreto será de aplicación a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor y a los trámites pendientes de los procedimientos referentes a Colegios y Consejos Profesionales que se hubieran iniciado antes de su entrada en vigor.

Dekretu honek hartu ostean hasten diren prozedurei aplikatuko zaie dekretu hau, eta bai indarra hartu baino lehen hasitako prozeduren —elkargoei eta kontseiluei buruzkoen— egin gabeko izapideei ere.

DISPOSICIONES FINALES

AZKEN XEDAPENAK

Primera.– Entrada en vigor.

Lehenengoa.– Indarra hartzea.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra dekretu honek.

Segunda.– Desarrollo y ejecución.

Bigarrena.– Garapena eta exekuzioa.

Se autoriza al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Dekretu hau exekutatu eta garatzeko beharrezko xedapenak hartzeko baimena ematen zaio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari.

Tercera.– Régimen Supletorio en los procedimientos.

Hirugarrena.– Ordezko erregimena prozeduretan.

En todos los aspectos de procedimiento no regulados en el presente Decreto, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dekretu honen bitartez arautu ez diren prozedurazko alderdiei dagokienez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatu beharko da.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de febrero de 2004

Vitoria-Gasteizen, 2004ko otsailaren 3an.

El Lehendakari,

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

ANEXO AL DECRETO 21/2004, DE 3 DE

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

FEBRERO, SOBRE EL REGLAMENTO DEL

OTSAILAREN 3KO 21/2004 DEKRETUAREN ERANSKINA, PROFESIONALEN ELKARGOEI ETA KONTSEILUEI ETA TITULUDUN

LANBIDEEN ERREGISTROAREN

REGISTRO DE PROFESIONES TITULADAS, DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES.

ARAUDIARI BURUZKOA.

ORDENACIÓN DEL REGISTRO DE PROFESIONES TITULADAS

1. El Registro ordenará su documentación, mediante el uso, en su caso, del correspondiente soporte informático, de la siguiente forma:

TITULUDUN LANBIDEEN ERREGISTROAREN

ANTOLAMENDUA

a) Libro diario, en el que se anotarán por riguroso orden de entrada las fechas de presentación de las solicitudes de inscripción, relacionándose asimismo los documentos que acompañen a la misma.

1. Euskarri informatiko bat erabiliaz ordenatuko du bere dokumentazioa Erregistroak, ondoren zehazten den legez:

b) Libro de inscripciones, estructurado en un sistema de hojas móviles normalizadas, que serán utilizadas horizontalmente con una clave para cada uno de los Colegios Profesionales, Consejos Profesionales, órganos de Colegios de ámbito superior a la Comunidad Autónoma del País Vasco y profesionales inscritos en el Registro. Los correspondientes asientos se inscribirán y numerarán correlativamente, siguiendo un orden cronológico; de tal manera que el número de inscripción, que se hará constar en el ángulo superior derecho de la hoja, se compondrá de la clave correspondiente al Colegio, Consejo, órgano o profesional de que se trate, seguida del número de asiento.

a) Egunkari liburua, zeinetan, sarrera-ordena errespetatuaz, inskripzio-eskabideak aurkeztu zireneko egunak jasoko baitira, eskabidearekin batera aurkezten diren agirien zerrenda ere jasoaz.

En el caso de que un mismo Colegio, Consejo, órgano o profesional necesite para los asientos más de una hoja, se consignará en las hojas sucesivas la clave respectiva y se numerarán correlativamente.

b) Inskripzioen liburua, orri normalizatu eramangarrien sistema batekin egituratua; Erregistroan inskribatutako profesionaletariko, Euskal Autonomia Erkidegoaz gaindiko eremua hartzen duten elkargoen organoetariko, profesionalen kontseiluetariko eta profesionalen elkargoetariko bakoitzarentzako gako bat dutela horizontalki erabili dira aipatu orriak. Ordena kronologiko bat jarraituaz, idazpenak korrelatiboki inskribatuko eta zenbatuko dira; halako moldez non inskripzio-zenbakiak, orriaren goiko parteko eskumako angeluan erasoko denak, honako gakoa izango baitu: kasuan kasuko profesional, organo, kontseilu edo elkargoari dagokiona, zeinari idazpen-zenbakia ere erantsiko zaion

c) Índice, en el que se consignarán por orden alfabético los Colegios Profesionales, Consejos, órganos y profesionales inscritos en el Registro, con indicación de la clave identificativa y del número de hoja asignado en el Libro de Inscripciones.

Elkargo batek, kontseilu batek, organo batek edo profesional batek idazpenetarako orri bat baino gehiago behar badu, orrietan gako egokia idatziko da eta orriok korrelatiboki zenbatuko dira.

2. Los asientos se extenderán a máquina o por procedimientos informáticos. Las notas marginales podrán practicarse también a mano o mediante estampilla.

c) Aurkibidea, non ordena alfabetikoan jasoko baitira Erregistroan inskribatutako profesionalak, organoak, kontseiluak eta profesionalen elkargoak, identifikazio-gakoa eta inskripzioen liburuan esleitutako orri-zenbakia zehaztuaz.

3. Los asientos se practicarán unos a continuación de los otros, sin interrupción de hoja, utilizándose el espacio que sea necesario y siguiendo en cada uno de ellos el texto o redacción de los modelos y formatos que apruebe el Consejero Justicia, Empleo y Seguridad Social mediante Orden.

2. Idazpenak makinaz edo prozedura informatikoen bidez egingo dira. Orri-bazterreko oharrak eskuz edo zigiluz ere egin ahalko dira.

4. Se escribirá en el anverso y reverso de las hojas registrales, numerándose correlativamente los asientos correspondientes a cada corporación o profesional titulado.

3. Idazpenak bate bestearen ostean egin beharko dira, orrietan etenik egin gabe, behar beste espazio erabiliaz eta euretariko bakoitzean ondoko modeloen eta formatuen idazketa edo testua erabiliaz: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak agindu bidez onartutakoak.

4. Erregistroko orrien aurrealdean eta atzealdean idatziko da, korporazio edo tituludun profesional bakoitzari dagozkion idazpenak korrelatiboki zenbatuaz.


Azterketa dokumentala


Análisis documental