Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

233. zk., 2003ko azaroaren 28a, ostirala

N.º 233, viernes 28 de noviembre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
6459
6459

270/2003 DEKRETUA, azaroaren 4koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzekoa.

DECRETO 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

Abenduaren 12ko 7/2002 Legeak, osasun arloko aurretiazko borondateenak, 3.2 artikuluan dioenez, aurretiazko borondateen agiria idatziz jasoko da, eta agiri-emaileak notarioaren, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunaren —funtzionario edo langile publikoa—, edo hiru lekukoen aurrean egin beharko du. Lege berak aurrerago, hain zuzen ere, 6. artikuluan, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaz hitz egiten du eta artikulu horretako lehenengo idatz-zatian, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailari atxikia egongo den Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortuko dela aurreikusten du. Erregistro horretan, agiri-emaileek osasun arloko aurretiazko borondateen agiri-ematea inskribatu ahalko dute, baita haren aldaketa, ordezkapena edo ezeztapena ere. Bukatzeko, lege horren azken xedapenetako lehenengoak Eusko Jaurlaritzari ezartzen dio erregistroa hamar hilabeteko epean sortzeko agindua.

La Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, establece en su artículo 3.2 que el documento de voluntades anticipadas se formaliza por escrito, permitiendo a la persona otorgante hacerlo bien ante notario, bien ante el funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, o bien ante tres testigos. Más adelante dedica su artículo 6 al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, en cuyo apartado primero prevé que se creará un Registro Vasco de Voluntades Anticipadas adscrito al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, en el que las personas otorgantes voluntariamente podrán inscribir el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. Por último, la disposición final primera de la misma Ley impone al Gobierno Vasco el mandato de crear el Registro en el plazo de diez meses.

Bi helburu nagusi ditu dekretu honek. Lehenengoa, dudarik gabe, agindutakoa betetzea, horretarako Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen dela. Eta bigarrena, aipatu legearen 3.2 artikulua garatzea, hau da, aurretiazko borondateen agiri-ematea —erregistroko arduraduna den funtzionario edo langile publikoaren aurrean egiten dena— arautzea. Erregistro baten berezko zereginei begiratua agiri-ematea zeregin desberdina dela ikusten da. Helburu horiek bete daitezen errezteko, aurretiazko borondateen agiriak jasoko duena arautzea oso baliogarria izango da; eta arautze hori dekretu honetan bertan egiten da.

El presente Decreto tiene dos objetivos fundamentales. El primero es, sin duda, dar cumplimiento a dicho mandato, creando y regulando el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. El segundo es desarrollar el artículo 3.2 de la Ley, regulando el otorgamiento de los documentos de voluntades anticipadas ante el funcionario o empleado público encargado del mismo, otorgamiento que es una función distinta de las propias de un registro. Para facilitar el cumplimiento de ambos objetivos, resulta de la máxima utilidad regular el contenido del documento de voluntades anticipadas, regulación que igualmente se aborda en el Decreto.

Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren zeregin oinarrizkoak dira aurretiazko borondateen agiriak inskribatzea, eta, behar izanez gero, agiri-emaileak zaintzen ari diren medikuei helaraztea. Horretarako, aurretiazko borondateen agiriaren inskripzioa euskarri informatikoan egin behar da, eta mediku eta erregistroen arteko komunikazioa iraunkorra eta etenik gabekoa izan dadin behar diren mekanismoak ezarri beharko dira. Agiri horiek medikuek eta ez beste inork irakurri ahalko dituzte, salbu, agiri-emaileek beraiek. Osasun Saileko organo berri bat arduratuko da Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaz, hain zuzen ere, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren Bulegoa, horretarako bereziki sortua izan dena, eta osasun zerbitzuetako erabiltzaileen betebeharrak betetzen direla, eta eskubideak errepetatzen direla zaintzen duen zuzendaritzaren menpe egongo da, hau da, Ikerlan eta Garapen Sanitarioko Zuzendaritzaren menpe.

Las funciones básicas del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas son inscribir los documentos de voluntades anticipadas y, llegado el caso, hacerlos llegar al personal médico que atienda a las personas otorgantes de los mismos. Para ello es preciso que la inscripción de los documentos de voluntades anticipadas se practique en soporte informático y que se establezcan mecanismos de comunicación permanente y sin interrupciones entre el Registro y los facultativos, que son los únicos que pueden acceder al contenido de los mismos, salvo las personas otorgantes. La gestión del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se encomienda a un nuevo órgano del Departamento de Sanidad denominado Oficina del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas que se crea al efecto y que depende de la Dirección encargada de la tutela general del ejercicio de derechos y del cumplimiento de obligaciones por los usuarios y usuarias de los servicios sanitarios: la Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario.

Aurretiazko borondateen agiria inskribitzeko, aldatzeko, ordezkatzeko eta ezeztatzeko prozedura ere arautzen da, eta aipatzekoa da, edozein dela eskabidea aurkezten den tokia, agiri horien konfidentzialtasuna bermatzen dela. Izan ere, agiri horiek kartazal itxi batean aurkeztuko baitira, eta Erregistroaren Bulegoko langileek baino ezin izango dute ireki.

Lógicamente, se regulan los procedimientos de inscripción del otorgamiento, modificación, sustitución y revocación de los documentos de voluntades anticipadas, siendo digno de mención que, sea cual sea el lugar de presentación de las solicitudes, en todo momento se garantiza la confidencialidad de los documentos, puesto que éstos deben adjuntarse en un sobre cerrado que únicamente abrirá el personal dependiente de la Oficina del Registro.

Aurretiazko borondateen agiriak berak izan dezakeen eduki minimoa ere arautzen da. Hala ere, ez da eredu uniformea inposatu emaileak nahi duena askatasunez adieraz dezan.

También se regula el contenido mínimo de los propios documentos de voluntades anticipadas para su inscripción, sin imponer un modelo uniforme, para respetar la libertad radical de la persona otorgante a la hora de manifestarse.

Bukatzeko, dekretu honek Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunaren figura ere arautzen du. Izan ere, erregistroarena berarena ez den, baina garrantzi handikoa den zeregina baitagokio berari, hau da, aurretiazko borondateen agiria ematea; eta zeregin hori erregistroaren egoitzatik kanpo bete ahalko du pertsonaren batek horrela eskatzen duenean.

Por último, puesto que le corresponde una función ajena al propio Registro pero de gran importancia, como es el otorgamiento de documentos de voluntades anticipadas, este Decreto regula la figura del encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, facultándole para cumplir esta función fuera de su sede a requerimiento de aquellas personas que así lo precisen.

Horregatik guztiagatik, Elkargo Ofizialak, eta sektore horretako gizarte elkarte adierazgarrienak entzun ondoren, Gizarte eta Ekonomia Kontseiluak irizpena eman duela, Aholku Batzorde Juridikoarekin bat eginik, Osasun sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko azaroaren 4ko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren,

Por todo lo expuesto, oídos los Colegios Oficiales y las organizaciones sociales más representativas del sector, previo dictamen del Consejo Económico y Social, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada 4 de noviembre de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, osasun arloko aurretiazko borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legean aurreikusten zen Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortzen da.

Mediante el presente Decreto se crea el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas previsto en la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

2. artikulua.– Erregistroaren zereginak.

Artículo 2.– Funciones del Registro.

Honakoak dira Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren zereginak:

Son funciones del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas:

a) osasun arloko aurretiazko borondateen agiriak inskribitzea, aldatzea, ordezkatzea eta ezeztatzea.

a) Inscribir el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

b) inskribatzen diren agiriak zaintzea.

b) Custodiar los documentos inscritos.

c) aurretiazko borondateen agiri-emaileak atenditzen dituzten osasun zentroetako langileei agiri-emate horien berri ematea.

c) Facilitar el conocimiento de la existencia de los documentos de voluntades anticipadas al personal de los centros sanitarios que atiendan a las personas otorgantes de los mismos.

d) agiri-emailea atenditzen ari den medikuari/ei agiriaren edukiaren berri ematea.

d) Transmitir al personal médico que atienda a la persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas el contenido de éste.

e) herritarrei osasun arloko aurretiazko borondateen berri ematea.

e) Informar a la ciudadanía sobre las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

3. artikulua.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren Bulegoa.

Artículo 3.– Oficina del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren Bulegoa Ikerlan eta Garapen Sanitarioko Zuzendaritzaren menpe dago, eta zuzendaritza hori da erregistroa kudeatuko duen unitate organikoa.

1.– La Oficina del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, dependiente de la Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario del Departamento de Sanidad, es la unidad orgánica que gestiona el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

2.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan agiri-emaileei banakako arreta eta konfidentziala eskainiko zaie.

2.– En la Oficina del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas las personas reciben atención individualizada y confidencial.

3.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren Bulegoko langileek karguagatik duten informazioa isilpean gorde beharko dute.

3.– El personal adscrito a la Oficina del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas está sujeto al deber de guardar secreto con respecto a la información que conozca en razón de su cargo.

4. artikulua.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduraduna.

Artículo 4.– Encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaren Bulegoko arduraduna funtzionario edo langile publikoa izango da.

1.– Al frente de la Oficina del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas hay un funcionario o empleado público encargado del mismo.

2.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunak formalizatuko du aurretiazko borondateen agiri-ematea, agiri hori aldatzea, ordezkatzea eta ezeztea, osasun arloko aurretiazko borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legeak dioenaren arabera.

2.– Al encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas le corresponde formalizar el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

3.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunak egoitzatik kanpo formalizatu ahalko du aurretiazko borondateen agiri-ematea, aldatzea, ordezkatzea edo ezeztatzea, agiri-emaileak horrela eskatzen duenean.

3.– El encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas puede desplazarse fuera de su sede para formalizar el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas a requerimiento de aquellas personas que así lo precisen.

5. artikulua.– Agiri-euskarri.

Artículo 5.– Soportes documentales.

1.– Edozein euskarritan jasotako aurretiazko borondateen edozein agiri onartuko du erregistroak, beti ere kautotasuna, osotasuna eta kontserbazioa bermatzen badu.

1.– El Registro admite documentos de voluntades anticipadas emitidos en cualquier soporte que garantice su autenticidad, integridad y conservación.

2.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan egiten diren inskripzioak euskarri informatikoan egingo dira, eta Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak dioena beteko da.

2.– Las inscripciones en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se practican en soporte informático, con pleno sometimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

6. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 6.– Ambito de aplicación.

1.– Adinez nagusia, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dena, epai bidez gaitasuna kendu ez zaion eta askatasunez jokatzen duen edozein pertsonak eskatu ahalko du Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan osasun arloko aurretiazko borondateen agiri-ematea inskribitzeko, hura aldatzeko, ordezkatzeko edo ezeztatzeko.

1.– Cualquier persona mayor de edad, residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco que no haya sido judicialmente incapacitada para ello y actúe libremente, podrá solicitar del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas la inscripción del otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de un documento de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

2.– Halaber, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunaren aurrean formalizatu ahalko du osasun arloko aurretiazko borondateen agiri-ematea, haren aldatzea, ordezkatzea edo ezeztea.

2.– Igualmente podrá formalizar ante el encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de un documento de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

3.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskribatuak dauden agirien eta horien edukinaren berri izatea, beti ere, dekretu honetan ezarritako baldintzak betetzen badira, osasun zentroetako langileei eta Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten medikuei baino ez zaie bermatzen. Horrek, hala ere, ez du esan nahi beste aurretiazko borondate edo aurretiazko jarraibideen erregistroekin konexiorik ez dela egongo.

3.– El conocimiento de la existencia de los documentos de voluntades anticipadas inscritos en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas y el acceso al contenido de los mismos en las condiciones previstas en este Decreto sólo se garantizan respectivamente al personal de los centros sanitarios y a los médicos radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Todo ello sin perjuicio de la interconexión con otros registros de voluntades anticipadas o instrucciones previas.

7. artikulua.– Aurretiazko borondateak jasoko dituen agiriaren edukina.

Artículo 7.– Contenido del documento de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko borondateen agirian, gutxienez, honakoak jaso beharko dira: agiri-emailearen izena, bi abizen, helbidea, nortasun agiriaren zenbakia, edo pasaportearena zein nortasuna egiaztatzeko balio dezakeeen beste edozein dokumentuarena, bere tratamenduari buruzko jarraibideak, eta agiria non, noiz eta nola formalizatu den.

1.– En el documento de voluntades anticipadas deben constar, como mínimo, el nombre, dos apellidos, domicilio, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar su identidad y firma de la persona otorgante, las instrucciones sobre su tratamiento y el lugar, la fecha y el modo en que se formaliza.

2.– Agirian, halaber, agiri-emailearen bizitza helburuak eta baloreak adieraz daitezke, baita ordezkari bat edo gehiago izendatu ere.

2.– En el documento se pueden hacer constar, así mismo, los objetivos vitales y valores personales de la persona otorgante, y se pueden designar uno o varios representantes.

3.– Ordezkaria, edo ordezkariak izendatzekotan haien izena, bi abizen, nortasun agiriaren zenbakia, edo pasaportearena zein nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena, helbidea eta telefono zenbakia adierazi beharko dira. Agiri-emaileak berariaz adierazi beharko du osasun arloko aurretiazko borondateen abenduaren 12ko 7/2002 Legearen 2. artikuluak 3.a) idatz-zatian xedatutakoa betetzen dutela.

3.– En el caso de que se designen representante o representantes, debe hacerse constar su nombre, dos apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar su identidad, dirección y número de teléfono, manifestando el otorgante expresamente que concurren en ellos el requisito previsto en el apartado 3.a) del artículo 2 de la Ley 7/2002, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

4.– Agiria hiru lekukoren aurrean formalizatzen bada, harekin batera lekukoen aitorpena jaso beharko da, hain zuzen ere, honakoak jasoko dituena:

4.– Si el documento se formaliza ante tres testigos, ha de incluir, además, una declaración de éstos en el sentido de que:

a) adinez nagusiak direla, jarduteko gaitasun osoa dutela, eta agiri-emailearen ezkontideak edo izatezko bikote-kideak ez direla edo, bigarren mailera bitarteko odol-ahaidetasuna edo nolabaiteko ondarezko harremana edo kidetasuna ez dutela.

a) son personas mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con la otorgante por matrimonio, unión libre o pareja de hecho, parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación patrimonial alguna.

b) agiri-emailea adinez nagusia dela, haiek dakitela, gaitasuna duela jarduteko, askatasun osoz jokatzen duela eta agiria haien aurrean sinatu duela.

b) la persona otorgante es mayor de edad, no les consta que esté incapacitada judicialmente, actúa libremente y ha firmado el documento en su presencia.

Aitorpen honekin batera, hiru ordezkarien izena, bi abizen, nortasun agiriaren zenbakia edo pasaportearena zein nortasuna egiatatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena, eta hiruren sinadura.

Esta declaración va acompañada del nombre, dos apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar su identidad, y firma de los tres testigos.

8. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiri-ematearen inskripziorako prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento de inscripción del otorgamiento de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Inskripziorako prozeduraren hasiera agiri-emailearen eskabidearekin hasten da. Eskabidea dekretu honen I. eranskinean dagoen ereduari jarraiki egingo da, eta harekin batera bertan dauden datuak zehazteko edo osatzeko egoki ikusten diren elementuak jarri ahalko dira.

1.– El procedimiento de inscripción se inicia mediante solicitud de la persona otorgante, que se ajustará al modelo previsto en el anexo I de este Decreto, y que podrá acompañarse de los elementos que resulten convenientes para precisar o completar los datos que en él figuran.

2.– Eskabidearekin batera, honako dokumentazioa eramango duen kartazal itxi bat aurkeztu beharko da:

2.– A la solicitud se adjuntará un sobre cerrado que contendrá la siguiente documentación:

a) nortasun agiriaren fotokopia, edo pasaportearena zein agiri-emailearen nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena.

a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar la identidad de la persona otorgante.

b) aurretiazko borondateen agiria notarioaren aurrean formalizatu bada, horren kopia eskuetsia.

b) si el documento de voluntades anticipadas ha sido formalizado ante notario: una copia autorizada del mismo.

c) aurretiazko borondateen agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduraduna den funtzionario edo langile publikoaren aurrean formalizatu bada, horren kopia kautoa.

c) si el documento de voluntades anticipadas ha sido formalizado ante el funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas: una copia auténtica del mismo.

d) aurretiazko borondateen agiria lekukoen aurrean formalizatu bada, jatorrizko agiria eta lekukoen nortasun agirien fotokopia, edo pasaportearen zein nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena. Edozein dela erabiltzen dena indarrean egon beharko du.

d) si el documento de voluntades anticipadas ha sido formalizado ante testigos: el original del documento de voluntades anticipadas y fotocopias de los documentos nacionales de identidad, los pasaportes u otros documentos válidos para acreditar su identidad, en vigor, de los testigos.

3.– Eskabidea eta harekin batera aurkeztu beharreko kartazala Osasun Saileko erregistro nagusian aurkeztu beharko da, edo Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Adminstrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan xedatzen dituen lekuetan.

3.– La solicitud y el sobre adjunto han de presentarse en el registro general del Departamento de Sanidad o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduraduna den funtzionario edo langile publikoari dagokio aurretiazko borondateen agiria emateko bete behar diren legezko formaltasunak bete direla egiaztatzea. Lekukoen aurrean ematen denean, agiri-emailea adinez nagusia dela egiaztatu beharko da, baita sinadurak, bai agiri-emailearena, bai lekukoena, egiazkoak direla ere. Azken egiaztapen hori egiteko, nortasun agirien fotokopietara jo beharko da, edo pasaporteenetara zein nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste dokumentuarenera.

4.– Corresponde al funcionario o empleado público encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas comprobar la observancia de las formalidades legalmente establecidas para el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas. Cuando haya sido otorgado ante testigos, la comprobación se extiende a la mayoría de edad de la persona otorgante y de los testigos, así como a la veracidad de sus firmas, y se realiza mediante el examen de las fotocopias de los documentos nacionales de identidad, pasaportes o documentos válidos para acreditar su identidad.

5.– Eskabidea 1. idatz-zatian ezarritakoari jarraiki egin ez bada, edo berarekin batera 2. idatz-zatian adierazitako dokumentuak eramaten ez baditu, errekerimendua egingo zaio interesdunari akatsa zuzen dezan edo eskatzen zitzaizkion dokumentuak aurkez ditzan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71. artikuluak dioenaren arabera.

5.– Si la solicitud no se ajusta a lo establecido en el apartado 1 o no viene acompañada por la documentación señalada en el apartado 2 de este artículo, se requerirá a la persona interesada para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunak du inskripzioaz erabakitzeko eskumena, eta ezeztatzeko arrazoia 7/2002 Legeak edo dekretu honek berak ezartzen dituen baldintzak ez betetzea izango da. Ezezten bada, ebazpen arrazoitua eman beharko da, eta eskabidea aurkeztu duen pertsonari horren jakinarazpena egin, hilabeteko epean.

6.– El encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas resuelve sobre la inscripción en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. La inscripción sólo puede denegarse, mediante resolución motivada, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7/2002 y en este Decreto. La resolución ha de adoptarse y notificarse a la persona solicitante en el plazo de un mes.

7.– Ezarritako epearen barruan jakinarazpenik ez badago, baietsi dela ulertuko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58. artikuluak 4. idatz-zatian ezarritakoaren kaltetan izan gabe.

7.– La falta de notificación dentro del plazo previsto tiene efectos estimatorios, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke Ikerlan eta Garapen Sanitarioko zuzendariaren aurrean.

8.– Contra las resoluciones del encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se puede interponer recurso de alzada ante el Director de Estudios y Desarrollo Sanitario.

9.– Aurretiazko borondateen agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskribatuko da, estimatzeko eman den ebazpenaren egunetik kontatzen hasita, hiru egun balioduneko epean.

9.– La inscripción de un documento de voluntades anticipadas en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se practica dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se dicta la resolución estimatoria.

9. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria aldatzea, ordezkatzea edo ezeztea.

Artículo 9.– Modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko borondateen agiria aldatzen bada, agiriak eragina izaten jarraituko du, baina edukinean zatiren bat aldatuko da.

1.– La modificación de un documento de voluntades anticipadas consiste en alterar parcialmente el contenido de éste sin privarle de efectos.

2.– Aurretiazko borondateen agiria ordezkatzen bada, dagoena eraginik gabe geldituko da, eta beste bat emango da haren ordez.

2.– La sustitución de un documento de voluntades anticipadas consiste en privar a éste de efectos otorgando uno nuevo en su lugar.

3.– Aurretiazko borondateen agiria ezezten bada, dagoena eraginik gabe geldituko da eta haren lekuan ez da berri bat emango.

3.– La revocación de un documento de voluntades anticipadas consiste en privar a éste de efectos sin otorgar uno nuevo en su lugar.

10. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria aldatu, ordezkatu edo ezeztatzeko eduki beharrekoa.

Artículo 10.– Contenido de la modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Aldez aurretik emandako aurretiazko borondateen agiria aldatu, ordezkatu, edo ezezten duen agiriak, gutxienez, jaso beharrekoak honakoak dira:

1.– En el documento que modifique, sustituya o revoque las voluntades anticipadas previamente otorgadas, deben constar, como mínimo:

a) agiri-emailearen izena, bi abizen eta nortasun agiriaren zenbakia edo pasaportearena zein nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena.

a) el nombre, dos apellidos y número del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido para acreditar la identidad de la persona otorgante.

b) aldatu, ordezkatu edo ezezten den dokumentua non, noiz eta nola formalizatu zen.

b) el lugar, la fecha y el modo de formalización del documento que se modifica, sustituye o revoca.

c) agiri-emaileak agiria aldatu, ordezkatu edo ezezteko duen borondatea.

c) la voluntad de la persona otorgante de modificar, sustituir o revocar dicho documento.

d) aldaketa, ordezkapena edo ezeztapena non eta noiz formalizatzen den.

d) el lugar y la fecha en que se formaliza la modificación, sustitución o revocación.

e) agiri-emailearen sinadura.

e) la firma de la persona otorgante. .

2.– Lehenago emandako aurretiazko borondateen agiria berri batez aldatu behar bada, aurreko idatz-zatian aipatutakoez aparte, aurreko agiria eraginik gabe gelditu dela adierazi beharko da, eta agiri-emailearen tratamenduari buruzko jarraibideak erantsi beharko dira. Agiri-emailearen bizi-helburuak eta balioak ere sar daitezke, baita ordezkari bat edo gehiago izendatu ere, 7.3 artikuluak dioenaren arabera.

2.– Si se trata de sustituir el documento de voluntades anticipadas anteriormente otorgado por uno nuevo, además de las menciones previstas en el apartado anterior, debe hacerse constar que el documento previo queda sin efectos y añadir las instrucciones sobre el tratamiento de la persona otorgante. Pueden incluirse también los objetivos vitales y valores personales de ésta, y se pueden designar uno o varios representantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.3.

3.– Lehenago emandako aurretiazko borondateen agiria aldatu behar bada, artikulu honetako 1. idatz-zatian aurreikusitakoaz aparte, argi eta garbi adierazi beharko da, aurreko agiriaren zein zatik jarraitzen duen indarrean, eta, zein gelditzen den eraginik gabe, baita sartzen den alde berriaren erredakzioa ere.

3.– Si se trata de modificar el documento de voluntades anticipadas anteriormente otorgado, además de las menciones previstas en el apartado 1 de este artículo, ha de expresarse con total claridad qué parte del documento previo permanece vigente, qué parte queda sin efectos y, en su caso, cuál es la redacción de la parte que se incorpora.

4.– Agiria hiru lekukoren aurrean formalizatzen bada, dekretu honetako 7.4 artikuluak xedatutakoaren arabera egingo da.

4.– Si el documento se formaliza ante tres testigos, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 7.4 de este Decreto.

11. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiriaren aldaketa, ordezkapena, edo ezeztapenaren inskripziorako prozedura.

Artículo 11.– Procedimiento de inscripción de la modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko borondateen agiria aldatzea, ordezkatzea edo ezeztatzea inskribitzeko prozedura 8. artikuluan xedatutakoa izango da.

1.– El procedimiento para inscribir la modificación, sustitución o revocación de un documento de voluntades anticipadas es el establecido en el artículo 8.

2.– Eskabidearen eredua dekretu honen II. eranskinean jaso da.

2.– El modelo de solicitud es el previsto en el anexo II de este Decreto.

12. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria inskribitua duen agiri-emailearen eskubideak.

Artículo 12.– Derechos de la persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas inscrito.

1.– Aurretiazko borondateen agiria inskribitua duen agiri-emaileak kontsulta egin ahalko du Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan, nahi duenean.

1.– La persona otorgante de un documento de voluntades anticipadas inscrito puede dirigirse al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas para consultarlo en cualquier momento.

2.– Aurretiazko borondateen agiriaren inskripzioa egiaztatzen duen ziurtagiria ere eskuratu ahalko du.

2.– También puede obtener un certificado acreditativo de la inscripción de su documento de voluntades anticipadas.

13. artikulua.– Osasun zentroetarako informazioa.

Artículo 13.– Información a los centros sanitarios.

Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak, agiri-emaileek baimena ematen dutenean, inskribatuak dauden agirien berri eman ahalko die osasun zentroei.

El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas facilita al personal de los centros sanitarios el conocimiento de la existencia de aquellos documentos inscritos cuyos otorgantes así lo autoricen.

14. artikulua.– Inskribatutako agirien edukinaren berri izateko medikuek egin beharrekoa.

Artículo 14.– Acceso por parte del personal médico a los documentos inscritos.

1.– Pertsona bat tratatzen ari den medikuak garrantzi handiko erabaki klinikoak hartu behar baditu, eta gaixoa nahia adierazi ezineko egoeran badago, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistrora jo beharko du, eta pertsona horrek agiria inskribatua duen egiaztatu; baldin badago irakurri ahalko du.

1.– Cuando sea preciso adoptar decisiones clínicas relevantes, el médico que atienda a una persona a la que, por su situación, no le sea posible expresar su voluntad, debe dirigirse al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas para conocer si ésta tiene alguno inscrito y, en caso afirmativo, acceder a su contenido.

2.– Aurretiazko borondateen agiria ikusi ondoren, medikuak agirian bertan adierazten den ordezkariari jakinarazi beharko dio agiriak dioena; edo ordezkaria izendatua egon ezean, agiri-emailearekin lotura duten pertsonei, bai familia lotura bai izatezkoa dutenei.

2.– Tras el acceso al documento de voluntades anticipadas, el médico debe comunicar su contenido al representante designado en el mismo o, en su defecto, las personas vinculadas al otorgante por razones familiares o de hecho.

15. artikulua.– Sekretu-obligazioa.

Artículo 15.– Deber de secreto.

Osasun langileek, mediku zein mediku ez direnak, lanpostua dela eta, aurretiazko borondateen agiriren baten berri dutenean, edo haren edukiarena, isilpean gorde egin beharko dute dakitena, 14.2 artikuluan xedatutakoaren kaltetan izan gabe.

El personal sanitario, tanto facultativo como no facultativo, que en razón de su puesto de trabajo conozca la existencia o acceda al contenido de cualquier documento de voluntades anticipadas, está sujeta al deber de guardar secreto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.2.

16. artikulua.– Aurretiazko borondateen agirien zaintza.

Artículo 16.– Custodia de los documentos de voluntades anticipadas.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak inskribituta dauden agiriak bost urtez gordeko ditu agiri-emailea hiltzen den momentutik kontatua. Denbora hori pasatutakoan desegin ditzake.

1.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas custodia los documentos inscritos hasta pasados cinco años desde el fallecimiento de la persona otorgante, pudiendo destruirlos a partir de ese momento.

2.– Ezeztatu edo ordezkatu diren agiriak hiru hilabete pasa ondoren desegin daitezke, ezeztapen edo ordezkapenaren inskripzioaren egunetik kontatua.

2.– Los documentos revocados y los sustituidos por otros nuevos pueden destruirse a partir de los tres meses posteriores a la inscripción de la revocación o de la sustitución.

3.– 5.2 artikuluan aurreikusitako euskarri informatikoan erregistratuak dauden datuak inskribitzen den azkenengo dokumentuari dagozkio, eta artikulu honetako 1. idatz-zatian xedatutako denboran zehar gordeko dira. Behin epe hori amaituz gero, baliogabetzea norberaren datuak babesteko araudiak dioenaren araberakoa izango da.

3.– Los datos registrados en el soporte informático previsto en el artículo 5.2 se refieren siempre al último documento inscrito y se conservan durante el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo. Una vez finalizado éste, su cancelación se rige por la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

17. artikulua.– Beste erregistroekiko interkonexioa.

Artículo 17.– Interconexión con otros Registros.

1.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak Aurretiazko Jarraibideen Estatuko Erregistroarekin izango du harremana, beti ere azaroaren 14ko 41/2002 Legeak eta bera garatzeko araudiak diotenaren arabera.

1.– El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas se interconectará con el Registro Nacional de Instrucciones Previas en los términos previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre y su normativa de desarrollo.

2.– Aurretiazko Borondateen edo Jarraibideen bestelako erregistroekiko konexioa horretarako sinatzen diren lankidetza hitzarmenetan ezarritakoaren arabera egingo da. Hitzarmen horiek norberaren datuen babeserako araudiak dioena errespetatu beharko dute.

2.– La interconexión con otros registros de voluntades anticipadas o instrucciones previas se llevará a cabo con arreglo a lo establecido en los convenios de colaboración que se celebren al efecto y respetando la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

3.– Osasun-laguntza edo horretara heltzea ahalbidetzen duten fitxeroen arteko interkonexioa, dekretu hau indarrean sartzen denetik izango da.

3.– La interconexión con los ficheros destinados a prestar asistencia sanitaria o permitir el acceso a la misma, opera desde la entrada en vigor del presente Decreto.

18. artikulua.– Aurretiazko borondateen agiria erregistroko arduradunaren aurrean ematea.

Artículo 18.– Otorgamiento del documento de voluntades anticipadas ante el encargado del Registro.

1.– Aurretiazko borondateen agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunaren aurrean ematen denean, agiri-emaileak bere burua identifikatu beharko du nortasun agiria baliatua, edo, balioa duen pasaportea, baita adinez nagusia dela egiaztatu ere.

1.– El otorgamiento del documento de voluntades anticipadas ante el encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas requiere la previa identificación de la persona otorgante mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o el pasaporte en vigor y la comprobación de su mayoría de edad.

2.– Agiri-ematea ez da gertatzen Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunak agiri-emailea askatasunez ez dela jokatzen ari uste badu.

2.– El otorgamiento no tiene lugar cuando, a juicio del encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, la persona otorgante no actúa libremente.

3.– Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunak agiri-emailearen gaitasunaren inguruan zalantza izanez gero, agiri-ematea eten dezake haren inguruan Erregistro Zibilak emandako egiaztagiria lortu arte.

3.– Si al encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas le suscita dudas la capacidad de la persona otorgante, suspenderá el otorgamiento del documento hasta obtener una certificación del Registro Civil sobre la misma.

4.– Aurretiazko borondateen agiria kautotasuna, osotasuna eta kontserbazioa bermatzen duen edozein euskarritan eman daiteke.

4.– El documento de voluntades anticipadas puede emitirse en cualquier soporte que garantice su autenticidad, integridad y conservación.

5.– Aurretiazko borondateen agiri-ematea bukatu ondoren, agiri-emaileari eskatzen duen beste jatorrizko kopia emango zaio.

5.– Finalizado el otorgamiento del documento de voluntades anticipadas, se entregarán a la persona otorgante tantas copias auténticas del mismo como solicite.

6.– Aurretiazko borondateen agiria aldatzea, berri batez ordezkatzea, edo ordezkatu gabe ezeztatzea, artikulu honen aurreko idatz-zatietan xedatutakoari jarraiki egin behar da.

6.– Para formalizar la modificación de un documento de voluntades anticipadas, su sustitución por otro nuevo o su revocación sin sustituirlo por otro se procede conforme a lo previsto en los apartados anteriores de este artículo.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa. Teknika eta baliabide elektroniko, informatiko eta telematikoak.

Primera. Técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Osasun Sailak dekretu honetan araututako erregistro jarduketetarako, bereziki notario aurrean edo Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroko arduradunaren aurrean formalizatzen diren aurretiazko borondateen kasuan, teknologia elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiltzea sustatu egingo du.

El Departamento de Sanidad potenciará el uso de las tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas en las actuaciones registrales reguladas en el presente Decreto, especialmente en los casos de formalización de los documentos de voluntades anticipadas ante notario o ante el encargado del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

Bigarrena. Udal erregistroetan inskribatutako aurretiazko borondateen agiriak.

Segunda. Documentos de voluntades anticipadas inscritos en registros municipales.

1.– Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi-testamentuen edo aurretiazko borondateen erregistroak dituzten udalekin lankidetza hitzarmenak sinatuko ditu, dekretua hau indarrean sartu baino lehenago erregistro horietan inskribatuak dauden aurretiazko borondateen agirien xedea zein den zehazteko.

1.– El Departamento de Sanidad impulsará la celebración de convenios de colaboración con aquellos Ayuntamientos del País Vasco que hubieran creado Registros Municipales de Testamentos Vitales o de Voluntades Anticipadas, para determinar el destino de los documentos de voluntades anticipadas inscritos en dichos Registros Municipales antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

2.– Agiri horiek Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskribatu ahalko dira formalizazioan eta edukinean dekretu honek xedatutakoaren araberakoak badira, eta emaileek berariaz adierazten badute.

2.– Dichos documentos sólo podrán inscribirse en el Registro Vasco de Voluntades anticipadas si su formalización y su contenido se ajustan a lo establecido en este Decreto y sus otorgantes lo consienten expresamente.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko azaroaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2003.

Jaurlaritzako lehendakariordea,

La Vicepresidenta del Gobierno,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen duen azaroaren 4ko 270/2003 DEKRETUAren

ANEXO I al DECRETO 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

I ERANSKINA.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL OTORGAMIENTO DE UN DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

AURRETIAZKO BORONDATEEN AGIRI-EMATEA INSKRIBATZEKO ESKABIDEA

Nombre y apellidos de la persona solicitante: 	

Eskatzailearen izen-abizenak: 	

N.º del D.N.I., pasaporte u otro documento de identidad: 	

Nortasun agiriaren zenbakia, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena:

Dirección: 	

	

Código Postal:		Municipio: 	

Helbidea: 	

Teléfono: 	

Posta kodea:		Udalerria: 	

SOLICITO la inscripción en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas del documento contenido en el sobre cerrado adjunto a esta solicitud.

Telefonoa: 	

DECLARO conocer que el Registro de Voluntades Anticipadas transmitirá el contenido del documento únicamente al médico que me atienda en el momento en que, por mi situación, no me sea posible expresar mi voluntad y sea preciso adoptar decisiones clínicas relevantes.

ESKATZEN DUT eskabide honekin batera doan kartazal itxiaren barruko agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskribatu dadin.

AUTORIZO al Registro a facilitar de oficio al personal de los centros sanitarios el conocimiento de la existencia (no su contenido) del documento.

AITORTZEN DUT Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak agiriaren edukina ni atenditzen nauen medikuari jakinaraziko diola badakidala, beti ere, nahia adierazi ezineko egoera batean nagoenean, eta garrantzizko erabaki klinikoak hartu behar dituenean.

	SI n 	NO n

(márquese con una X lo que proceda)

BAIMENTZEN DUT Erregistroa osasun zentroetako langileei agiria dagoela ofizioz jakinaraz diezaien (ez edukina).

Lugar, fecha y firma de la persona solicitante.

……………….. a ….. de ……….. de ………..
FIRMA

	BAI n 	EZ n

SR./SRA. ENCARGADO/A DEL REGISTRO VASCO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS. DEPARTAMENTO DE SANIDAD.

(X ipini dagokion tokian)

Eskatzaileak non, eta noiz sinatzen duen, baita sinadura ere.

ANEXO II al DECRETO 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas.

………………, …………(e)ko …………………aren ……………(a)
SINADURA

AURRETIAZKO BORONDATEEN EUSKAL ERREGISTROKO ARDURADUNA. OSASUN SAILA.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN O REVOCACIÓN DE UN DOCUMENTO

Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen duen azaroaren 4ko 270/2003 DEKRETUAren

DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

II. ERANSKINA.

Nombre y apellidos de la persona solicitante: 	

AURRETIAZKO BORONDATEEN AGIRIAREN ALDAKETA, ORDEZKAPENA, EDO EZEZTAPENA

N.º del D.N.I., pasaporte u otro documento de identidad: 	

INSKRIBATZEKO ESKABIDEA.

Dirección: 	

Eskatzailearen izen-abizenak: 	

Código Postal:		Municipio: 	

Nortasun agiriaren zenbakia, pasaportearen edo nortasuna egiaztatzeko balio dezakeen beste edozein dokumentuarena:

Teléfono: 	

	

SOLICITO la inscripción en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas del documento del documento contenido en el sobre cerrado adjunto a esta solicitud, que tiene por objeto

Helbidea: 	

	 n REVOCAR 	 n SUSTITUIR	 n MODIFICAR

(márquese con una X lo que proceda)

Posta kodea:		Udalerria: 	

el documento de voluntades anticipadas cuyos datos son los siguientes: 	

Telefonoa: 	

Lugar y fecha de formalización: 	

ESKATZEN DUT eskabide honekin batera doan kartazal itxiaren barruko agiria Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroan inskribatu dadin; horren helburua da

Fecha de la resolución que autorizó su inscripción en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas: 	

	 n EZEZTATZEA	 n ORDEZKATZEA	 n ALDATZEA

DECLARO conocer que el Registro de Voluntades Anticipadas transmitirá el contenido del documento únicamente al médico que me atienda en el momento en que, por mi situación, no me sea posible expresar mi voluntad y sea preciso adoptar decisiones clínicas relevantes.

(X ipini dagokion tokian)

honako datuak dituen aurretiazko borondateen agiria: 	

AUTORIZO al Registro a facilitar de oficio al personal de los centros sanitarios el conocimiento de la existencia (no su contenido)del documento.

Formalizatu zen lekua eta eguna: 	

	SI n 	NO n

(márquese con una X lo que proceda)

Aurretiazko Borondateeen Euskal Erregistroan sartzea baimendu zuen ebazpenaren data: 	

Lugar, fecha y firma de la persona solicitante.

……………….. a ….. de ……….. de ………..
FIRMA

AITORTZEN DUT Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroak agiriaren edukina ni atenditzen nauen medikuari jakinaraziko diola badakidala, beti ere, nahia adierazi ezineko egoera batean nagoenean, eta garrantzizko erabaki klinikoak hartu behar dituenean.

SR./SRA. ENCARGADO/A DEL REGISTRO VASCO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS. DEPARTAMENTO DE SANIDAD.

BAIMENTZEN DUT Erregistroa osasun zentroetako langileei agiria dagoela ofizioz jakinaraz diezaien (ez edukina).

	BAI n 	EZ n

(X ipini dagokion tokian)

Eskatzaileak non, eta noiz sinatzen duen, baita sinadura ere.

………………, …………(e)ko …………………aren ……………(a).
SINADURA

AURRETIAZKO BORONDATEEN EUSKAL ERREGISTROKO ARDUNARUNA. OSASUN SAILA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental