Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

198. zk., 2003ko urriaren 10a, ostirala

N.º 198, viernes 10 de octubre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
5451
5451

222/2003 DEKRETUA, irailaren 30ekoa, Euskal etxeei diru-laguntzak emateko deialdia arautzeko dena. Diru-laguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko dira.

DECRETO 222/2003, de 30 de septiembre, por el que se regula el régimen de prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero.

Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanei buruzko maiatzaren 27ko 8/1994 Legeak 1. artikuluan ezartzen duenez, ordenamendu juridiko eta aurrekontuen baliabideen eremuan, bere helburuen artean dago Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizi diren euskaldunei laguntza, asistentzia eta babesa ematea.

La Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su artículo 1, establece, entre los objetivos de la misma, el de posibilitar, en el marco del ordenamiento jurídico y de las disponibilidades presupuestarias, la ayuda, asistencia y protección a los vascos residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Halaber, legearen 8. artikuluan Euskal etxeei eman beharreko laguntzak zehazten ditu. Laguntza hauek, besteak beste, asistentzia beharretara zabaltzen dira eta, bereziki, egoera larrian dauden kideei zabaltzen zaizkie.

Asimismo, define en su artículo 8 las prestaciones a favor de los Centros Vascos contribuyendo, entre otros objetivos, a la atención de las necesidades asistenciales y, en particular, las situaciones de extrema necesidad de sus socios.

Euskal etxeetako kideez gain, legearen 3. artikuluak zehazten du kanpoko euskal gizataldeetako kide direla atzerrian bizi diren euskaldunak, baita kide horien ondorengoak ere —horiek Euskal Herriko Autonomia Estatutuko 7.2. artikuluan aipatzen dira—; era berean, Euskadin jaio eta Espainiako gerra zibila zela eta Euskaditik kanpora joan eta oraindik atzerrian bizi diren euskaldunak ere kanpoko gizataldeetako kide gisa hartuko dira.

Además de los socios de Centros Vascos, el artículo 3 se define como miembros de las colectividades vascas en el exterior a los vascos residentes en el extranjero, así como a sus descendientes, a que se refiere el artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y los nacidos en Euskadi que fueron evacuados como consecuencia de la guerra civil española y mantienen su residencia en el extranjero.

Elkartasuna asistentzia eta giza izaerakoak diren jardueren oinarrizko printzipioetako bat da. Elkartasunetik egoerak ulertzeko aukera dagoelako, egoera horiek arrazoizko eta bidezko laguntzak eskatzen dituztenean. Arrazoi historikoek eta giza sentimenduek, ahal den neurrian, justiziazko betebeharrei aurre egitera behartzen gaituzte.

La solidaridad es uno de los fundamentales principios en los que se asientan las actuaciones de naturaleza asistencial y social porque desde la misma se plantea la comprensión de las situaciones, que exigen una ayuda razonable y ajustada. Razones históricas y sentimientos humanos obligan a hacer frente, en la medida de lo posible, a un deber de justicia.

Atzerrian dauden euskal gizataldeetako pertsona batzuk jasaten duten giza egoera larri horren arrazoiak asko dira: Iberoamerikako herrialde batzuetako oszilazio monetarioa eta urritasun ekonomikoarekin batera, adina, gabezia, osasun krisiak eta ezintasunak. Arazo eta zailtasun horiek oso ezagunak dira bai administrazioaren aldetik, bai Euskal etxeen aldetik, Euskal gizataldeetatik gertuen dauden unitateak baitira, eta Legearen 2. artikuluan taxutzen den legez, Euskal etxeak harreman biderik egokiena dira euskal gizataldeetako kide eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioaren artean. Beraz, Dekretu honek Euskal etxeen bidez, egoera larrian dauden gizabanakoei eman behar zaizkion laguntza ekonomikoak arautu nahi ditu.

Son muchas las razones de la grave situación social que atraviesan algunas personas que pertenecen a las Colectividades Vascas en el extranjero, a la coyuntura de oscilaciones monetarias y deficiencias económicas en algunos países de Iberoamérica, se une la edad, situaciones carenciales, crisis de salud e incapacitaciones accidentales sobrevenidas. Estos problemas y dificultades son

Ondorioz, Lehendakaritzaren proposamenez eta Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko irailaren 30ean egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

sobradamente conocidos en su extensión y profundidad tanto por esta Administración como por los Centros Vascos, que son las unidades más cercanas a las Colectividades Vascas y según se configuran en el artículo 2 de la Ley, cauce preferente de relación entre los miembros de estas y las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En consecuencia, el presente Decreto pretende regular, a través de los Centros Vascos, prestaciones económicas a personas individuales en situaciones de precariedad.

XEDATU DUT:

1. artikulua.– Helburua.

Por todo lo cual, a propuesta de Presidencia, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2003,

DISPONGO:

Dekretu honen helburua Euskal etxeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzea da. Diru-laguntza horiek dekretu honen 2. artikuluan ezarrita dauden baldintzak betetzen dituzten, Euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko dira.

Artículo 1.– Objeto.

2. artikulua.– Onuradunak.

El presente Decreto tiene por objeto regular el régimen de prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2.

1.– Laguntzak eskatzen dituzten Euskal etxeei emango zaizkie, eta laguntza horiek Euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan daudenentzako izango dira. Horretarako baldintza hauek bete behar dituzte:

Artículo 2.– Adjudicatarios.

a) Euskal gizataldeetako kidea dela akreditatzea, maiatzaren 27ko 8/1994 Legearen 3. artikuluan zehaztuta dagoen bezala.

1.– Las ayudas se adjudicarán a los Centros Vascos solicitantes para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de los miembros de las Colectividades Vascas que cumplan los siguientes requisitos:

b) Atzerrian bizitzea.

a) Acreditar la pertenencia a la colectividad vasca, definida en el artículo 3 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo.

c) Asistentzia beharrei eta egoera larriei aurre egiteko ondasunik edo diru sarrerarik ez izatea. Horretarako familiak jasotzen dituen errenta guztiak kontuan izango dira; era berean, kontuan hartuko dira laguntza honen pareko laguntza publiko eta pribatuak. Diru sarrera horiek ez dira izango inola ere Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen Oinarrizko Errenta baino handiagoak diru-laguntzen deialdia egiten den unean.

b) Residir en el extranjero.

d) Etxebizitza partikularretan bizitzea eta inongo erakunde, elkarte edo instituzioren partaide ez izatea, erakunde hauetako arau edo estatutuak asistentzia emateko obligazioa badute.

c) Carecer de bienes e ingresos que permitan hacer frente a necesidades asistenciales o a situaciones de extrema necesidad. A estos efectos se computará todo tipo de rentas percibidas por la unidad familiar incluso las ayudas, públicas o privadas, de naturaleza semejante a ésta. Estos ingresos no podrán superar el importe de la Renta Básica vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco a la fecha de la convocatoria de las ayudas.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo erakunde autonomiadunek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

d) Residir en domicilios particulares y no pertenecer a organizaciones, comunidades, instituciones que por sus reglas o estatutos estén obligados a prestarles asistencia.

3. artikulua.– Diru-laguntza emateko prozedura.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

Aipaturiko laguntzak lehiaketa bidez emango dira, hain zuzen ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 51.4 artikuluan aurreikusten den lehiaketaren bidez. Horretarako, diru-laguntzak emateko aurkeztu diren eskaerak konparatuko dira, eskaeren artean lehentasun-ordena ezartzeko Dekretu honen 4. artikuluan ezarrita dauden baldintzen arabera, eta laguntzak emango zaizkie aukeraketa fasean baloraziorik altuena lortu duten eskaerei; eta horrela egingo da laguntzetarako dauden kredituak bukatu arte.

Artículo 3.– Procedimiento de concesión.

4. artikulua.– Balorazio irizpideak eta eskaeren aukeraketa.

La concesión de las ayudas contempladas se efectuará, por el procedimiento de concurso previsto en el artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. A estos efectos, la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración que se fijan en el artículo 4 de este Decreto, y adjudicando las ayudas a aquellas solicitudes que en la fase de selección hayan obtenido la mayor valoración, hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados.

1.-Diru-laguntzak emateko eskaeretan akreditatzen den egoeraren larritasuna aztertuko da, urteroko deialdiaren Ebazpenean ezarriko diren baldintzen arabera, eta gutxieneko aspektu hauek bete beharko ditu:

Artículo 4.– Criterios de valoración y selección de solicitudes.

a) Familiaren egoera ekonomikoa herrialdearen batazbesteko errenta kontuan hartuta.

1.– Para la concesión de las ayudas se valorará la gravedad de la situación acreditada en las solicitudes, en base a las circunstancias que serán fijadas anualmente en la Resolución de convocatoria, y que deberán referirse al menos a los siguientes aspectos:

b) Osasun arazoaren larritasuna edo behar larriaren egoera.

a) Situación económica familiar en relación con la renta media del país.

c) Beharrei egokitutako eskaera.

b) Gravedad de la contingencia sanitaria o de la situación de extrema necesidad.

2.– Aurreko aspektuez gain, laguntzak emateko urtero egingo den deialdian beste baldintza batzuk kontuan har daitezke balorazio irizpide gisa eta eskaerak aukeratzeko.

c) Adecuación de la petición a las necesidades.

3.-Deialdiaren Ebazpenak erabiliko diren aukeraketa irizpideen haztapen zehatza ezarriko du.

2.– Además de las anteriores, en la convocatoria anual que de las ayudas se efectúe podrá contemplarse la concurrencia de otras circunstancias como criterio de valoración y selección de solicitudes.

5. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

3.– La Resolución de convocatoria establecerá la concreta ponderación de los criterios de selección que se utilicen.

1.– Zenbatekoaren kopuru zehatza eskaeraren balorazio eta aukeraketa fasean lortutako puntuazioaren arabera izango da.

Artículo 5.– Cuantificación de las ayudas.

2.-Emango diren diru-laguntzak eskatutakoaren ehuneko ehun (%100) artekoak izan daitezke, diru-laguntzen deialdia egiten denean Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen Oinarrizko Errenta muga izanik. Osasun arazoetarako emango diren diru-laguntzak ez dituzte muga horiek izango.

1.– La concreta determinación del importe se efectuará en función de la puntuación alcanzada en la fase de valoración y selección de la solicitud.

6. artikulua.– Kudeaketa organoa.

2.– Las ayudas que se concedan podrán alcanzar hasta el cien por cien (100%) de lo solicitado, con el límite del importe de la Renta Básica vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco a la fecha de la convocatoria de las ayudas. Las ayudas destinadas a hacer frente a contingencias sanitarias no tendrán este límite.

Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako zuzendaritzaren bitartez, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza nagusiari dagokio diru-laguntza horiek kudeatzeko eginbeharrekoak egitea.

Artículo 6.– Órgano de gestión.

7. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Corresponderá a la Secretaría General de Acción Exterior, a través de la Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas, la realización de las tareas de gestión que conlleva el presente régimen de ayudas.

1.-Urtero egingo da Dekretu honetan araututa dauden diru-laguntzen deialdia Lehendakaritzako Idazkari Nagusiaren ebazpenaren bidez.

Artículo 7.– Iniciación del procedimiento.

2.-Urteroko deialdiaren ebazpenak honako hauek ezarri beharko ditu: deialdiaren helburua, ekitaldi horretan emango diren diru-laguntzen kopurua, haztapena eta behar izanez gero eskaeren balorazioan eta aukeraketan erabiliko diren irizpideak, eskaerak aurkezteko tokia eta epea, eta eskaera egiteko eredua. 10. artikuluan aipatzen duen Ebaluaketa Batzordea osatzeko kideak ere izendatuko ditu.

1.– Anualmente, mediante Resolución del Secretario General de la Presidencia, se procederá a convocar las ayudas reguladas en este Decreto.

8. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

2.– La resolución de convocatoria anual establecerá el objeto de la convocatoria; fijará el importe de la consignación presupuestaria destinada para el otorgamiento de las ayudas en ese ejercicio; la ponderación y, en su caso, concreción de los criterios que se utilicen en la valoración y selección de las solicitudes; lugar y plazo de la presentación de solicitudes y modelo para su formalización, y designará los miembros de la Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 10.

1.– Diru-laguntza horietara aurkezteko interesa duten pertsonek eskaerak tramitatzeko Euskal zentroetara jo beharko dute. Euskal etxeetako kideek beraien zentroetara jo beharko dute, eta euskal etxeetako kideak ez diren euskal gizataldeetako kideak beraien lurraldean dagoen edozein euskal etxetara jo dezakete, edo horrela ez bada beraien herrialdetako edozeinetara.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes.

2.– Euskal etxeek eskaera egiteko interesa duten pertsonen eskaerak aurkeztuko dituzte, eta eskaerak izenpetuta egongo dira. Urteroko deialdiaren Ebazpenak eskari eredua, eskaria aurkezteko tokia eta epea zehaztuko ditu; eta eredu horrekin batera honako dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

1.– Las personas interesadas en acceder a éstas ayudas deberán dirigirse a los Centros Vascos, para la tramitación de las solicitudes. Los socios de los Centros Vascos se dirigirán a sus propios Centros, y los miembros de las Colectividades Vascas que no sean socios de ningún Centro Vasco se dirigirán a cualquiera de ellos con sede en su demarcación territorial, o en su defecto a alguno de los existentes en su país de residencia.

a) Eskaera inprimaki ofiziala, interesa duen pertsonak eta bere tutoreak edo ordezkari legalak ere izenpetua, eta Euskal etxeak abalatua.

2.– Los Centros Vascos presentarán las solicitudes de las personas interesadas, firmadas, según el modelo y en el lugar y plazos que se señalen en la Resolución de convocatoria anual, adjuntando la siguiente documentación:

b) Familia unitatearen urteroko diru-sarreren ziurtagiria, edo aurkeztu ezin bada, agintari eskudunaren zinpeko aitorpena.

a) Impreso de solicitud oficial, firmado por la persona interesada, su tutor/a o representante legal, y avalado por el Centro Vasco.

c) Familia unitateak dituen ondasun higiezinen txostena.

b) Certificado de los ingresos económicos anuales de la unidad familiar o, en caso de imposibilidad de presentarlo, una declaración jurada, avalada por la autoridad competente.

d) Euskal Gizataldeetako kideak direnen akreditazioa.

c) Informe de los valores inmuebles que posea la unidad familiar.

e) Interesa duen pertsonaren egoeraren txostena, Euskal etxeak emandakoa. Euskal etxeari dagokio eskaeraren tramitazioa.

d) Acreditación de la pertenencia a la Colectividad Vasca.

f) Diru-laguntza erabiliz egingo diren gastuen aurrekontua.

e) Informe sobre la situación de la persona interesada emitido por el Centro Vasco al que corresponde la tramitación de su solicitud.

g) Osasun laguntza eskatzen dutenek medikuen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, osasun egoeraren adierazleak eta egoera larrian daudela adierazten duten ziurtagiriak edota osasun asistentziagatik sortutako gastuen justifikantea.

f) Presupuesto de los conceptos de gasto para los que solicita la ayuda económica.

9. artikulua.– Aurkeztutako eskaeran egindako akatsen konponketa.

g) Las solicitudes para ayudas sanitarias deberán aportar el/los certificado(s) médico(s), exponentes de la situación sanitaria y justificantes de la situación de extrema necesidad y/o de los gastos que ocasiona la asistencia sanitaria.

1.– Diru-laguntza eskaerak ez badaude behar bezala beteta, edo ez badute aurreko artikuluan aipatutako dokumentazioa aurkezten, euskal etxeari eskatuko zaio hamar eguneko epean behar diren dokumentuak aurkeztea, argi adieraziz, hori horrela ez bada egiten eskaera atzera botako dela.

Artículo 9.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

2.– Epe hori igaro ondoren, jakinarazpenaren hurrengo egunetik kontatzen hasita, akatsak zuzendu gabe jarraitzen badu edo eskatutako dokumentazioa aurkezten ez bada, eskaera baztertuko da ebazpen bidez Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen legearen 42. artikuluan ezarrita dauden terminoetan.

1.– Si las solicitudes de ayuda no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación que se indica en el artículo anterior, se requerirá al Centro Vasco para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición.

10. artikulua.– Ebaluaketa Batzordea.

2.– Transcurrido dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin subsanar el defecto o aportar la documentación requerida, se tendrá por desistida la petición previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1.– Aurkeztutako eskaerak aztertzeko, Ebaluaketa Batzordea osatuko da eta honako hauek izango dira batzorde horretako kide: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko titularra, batzorde burua; Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaria; Osasun eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailetako ordezkari bana, zuzendari mailakoak; eta Lehendakaritzako bi teknikari, hauetako batek idazkari lanak beteko ditu.

Artículo 10.– Comisión de Evaluación.

2.– Ebaluaketa batzorde honek, eskaeren balorazio eta aukeraketa irizpideetan oinarrituz eta laguntzaren kuantifikazio dela eta 5. artikulua aplikatuz, baremazioaren emaitza aktan jasoko du eta laguntza esleitzeko prozeduraren ebazpen proposamena dagokion organo eskudunaren aurrera jasoko du.

1.– A fin de analizar las solicitudes presentadas, se constituirá una Comisión de Evaluación, compuesta por la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior, como presidente, por la persona titular de la Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas, por sendos representantes del departamento de Sanidad y del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, con rango de Director, y por dos personas técnicas de Lehendakaritza, una de las cuales desempeñará las funciones de secretaría.

11. artikulua.– Diru-laguntza ematea.

2.– Esta Comisión de Evaluación en base a los criterios de valoración y selección de las solicitudes y, en aplicación del artículo 5 relativo a la cuantificación de las ayudas, recogerá en acta el resultado de la baremación, de mayor a menor puntuación, y elevará al órgano competente la propuesta de resolución del procedimiento de adjudicación de las ayudas.

1.– Lehendakaritzako Idazkari Nagusiak, Ebaluaketa Batzordeak egindako proposamenaren aurrean, laguntzak esleitzeko prozedura erabakiko du. Ebazpenean Euskal etxe esleipenduna adieraziko da, kontuan hartutako eskaerak, jasotzailea eta diru-laguntzaren zenbatekoa adieraziz.

Artículo 11.– Concesión de las ayudas.

2.– Ebazpena, bide administratiboa agortuko duena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da ezagutarazteko eta euskal etxeei jakinaraziko zaie deialdiaren urteroko ebazpena indarrean jarri eta sei hilabete pasa baino lehen.

1.– El Secretario General de la Presidencia, a la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Evaluación resolverá el procedimiento de adjudicación de las ayudas. En la resolución se indicará el Centro Vasco adjudicatario, las solicitudes atendidas con indicación de las personas destinatarias y la cuantificación de las ayudas.

3.– Epe hori igarota ebazpenik ez bada argitaratu, diru-laguntza eskaera atzera bota dela ulertuko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 44.1. artikuluan ezarrita dagoenarekin bat etorriz.

2.– La Resolución, que agotará la vía administrativa, será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco parar su conocimiento general y notificada a los Centros Vascos antes de transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la Resolución anual de convocatoria.

12. artikulua.– Euskal etxe esleipendunen betebeharrak.

3.– Si transcurrido dicho plazo no se hubiera publicado Resolución alguna, podrá entenderse desestimada la petición de subvención, de conformidad con lo establecido en el art. 44.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dekretu honetan araututako diru-laguntzen euskal etxe esleipendunak honako baldintzak bete beharko dituzte:

Artículo 12.– Obligaciones de los Centros Vascos adjudicatarios.

1.– Eman den diru-laguntzaren xedea akreditatzea.

Los Centros Vascos adjudicatarios de la prestación económica regulada en el presente Decreto deberán cumplir las siguientes obligaciones:

2.– Eusko Jaurlaritzak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, beren eginkizunak betetzeko, deialdi bakoitzean jasotako diru-laguntzei buruz eskatzen dieten informazioa ematea.

1.– Acreditar el destino de la ayuda para la finalidad para la que se ha concedido.

13. artikulua.– Bateragarritasunak.

2.– Facilitar al Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la prestación recibida con cargo a cada convocatoria.

Dekretu honetan aurreikusitako diru-laguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko zein pribatuk helburu bera lortzeko eman ditzakeen beste laguntza batzuekin, beti ere, horrek gainfinantzatzerik ez badakar. Gainfinantzatzerik izanez gero, ahalik eta gehien gutxituko da diru-laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 13.– Compatibilidades.

14.artikulua.– Diru-laguntzen ordainketa.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse ésta se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

Laguntza hauen giza izaera dela eta, diru-laguntzak ordainketa bakarrean egingo dira esleipenak jakinarazi eta 15 eguneko epean, onuradunek errenuntziatu ez badute.

Artículo 14.– Pago de las ayudas.

Ordainketa abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan araututako berme erregimena errespetatuz egingo da. Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen du eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen ditu.

Dada la naturaleza humanitaria de estas ayudas, el pago de la prestación económica se realizará en un único abono transcurridos 15 días desde la notificación de la adjudicación, sin que el beneficiario haya renunciado a la misma.

15. artikulua.– Diru-laguntzen justifikazioa.

El pago se ajustará al régimen de garantías regulado por el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

1.– Jasotako diru-laguntza justifikatzeko, ordainketa egin eta sei hilabeteko epean, euskal etxeak jasotako diruarekin egindako gastuen justifikanteak bidaliko ditu Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusira (Nafarroa kalea, 2 Vitoria-Gasteiz). Originalak ezin badira aurkeztu, fakturen fotokopiak bidaliko dira; hala ere, originalak gorde beharko dira Eusko Jaurlaritzako edozein inspekziotarako.

Artículo 15.– Justificación de la ayuda.

2.– Justifikanteak onartzeko argi eta garbi adierazi beharko dira bertan honako hauek: gastua zerk eragin duen, gastua egin den aldia, edozein kasutan deialdia argitaratzen den aurrekontu ekitaldiaren barnekoa izango dena, eta dokumentua egin duen erakundearen izena eta jaso duenarena.

1.– Para la justificación de la ayuda económica recibida, en el plazo de 6 meses desde el pago de la ayuda, los Centros Vascos remitirán a la Secretaría General de Acción Exterior (c/ Navarra n.º 2 Vitoria-Gasteiz) los justificantes de los gastos realizados con la ayuda percibida. En caso de no poder aportar los originales de facturas, remitirán fotocopias de las mismas, guardando los originales para cualquier inspección por parte del Gobierno Vasco.

3.-Justifikatu diren kopuruen batuketarako ordainketa egiterako unean txanponak balio duena hartuko da kontuan.

2.– Sólo se admitirán justificantes en los que conste claramente el concepto generador del gasto, el ámbito temporal de su realización que, en todo caso, deberá comprenderse dentro del ejercicio presupuestario en que se publique la convocatoria, así como la entidad u organismo emisor y el receptor del documento.

16. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzen aldaketa.

3.– Para el cómputo de las cantidades a justificar se considerará el cambio de moneda a la fecha de realización del pago.

1.– Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, —beti ere, diru-laguntzaren helburua bete dela ulertuz gero— edota beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik helburu bera betetzeko bestelako diru-laguntzarik lortu bada, diru-laguntza emateko ebazpena aldatzea ekarriko du horrek. Horretarako, Lehendakaritzako idazkariak kitapen ebazpena emango du, eta bertan emandako diru-laguntzen zenbatekoak egokituko dira.

Artículo 16.– Modificación de las condiciones de la ayuda.

2.– Dena delakoagatik, diru-laguntza jasotzen duten gastuak eskaeran ezarritako baldintzetan aurrera eramaterik ez balego, egoera horren berri eman beharko zaio Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari. Horrelakoetan, eta esleipen ebazpena aldatzea egoki ez denean, Lehendakaritzaren idazkariak beste ebazpen bat emango du, egoki bada, emandako dirua itzultzeko.

1.– Toda modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por la Secretaría General de la Presidencia se dictará la oportuna Resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

17. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

2.– Si por cualquier motivo, los gastos para los que se concede la ayuda, no pudieran ejecutarse en los términos contemplados en la solicitud, tal situación deberá comunicarse a la Secretaría General de Acción Exterior. En ese caso, y cuando no proceda la modificación de la Resolución de concesión, el Secretario General de la Presidencia, mediante Resolución adoptada al efecto, determinará, si procede, el reintegro del importe concedido.

1.– Egindako gastuak Dekretu honetan jasotzen denari jarraituz ez justifikatzeak, aurkeztutako datuak okerrak izateak, jasotako diru-laguntza eskabidean adierazitakoaz besteko helburu baterako erabiltzeak, edo Dekretu honetan edo deialdiaren ebazpenean ezarritako baldintzak ez betetzeak, ordurarte hartutako diru-laguntza guztia gehi legezko korrituak itzuli beharra ekarriko du berekin, Euskal Autonomia Erkidegoaren Ogasun Orokorraren Araubidearen Legean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. Tituluan diru-laguntzak itzultzeko jardunbide orokorraz esaten denarekin bat eginez.

Artículo 17.– Supuestos de incumplimiento.

2.– Diru-laguntzok berekin dakartzaten betebeharrak ez betetzea, aurretik dagokion zigor-espedienteari hasiera eman bazaio, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Araubidearen testu bateratua onartu zuen 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 62. artikuluan xedatutako arau-haustetzat hartuko da, eta 63. artikuluan adierazitako isunetako bat sor dezake, honelako diru-laguntzak hiru urtez, gehienez ere, jasotzeko gaitasuna galarazteko punturaino.

1.– La falta de justificación de los gastos en los términos establecidos en el presente Decreto, la falsedad de los datos presentados, la aplicación de la cantidad recibida para distinta finalidad a la propuesta en la solicitud, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Decreto o en la Resolución anual de convocatoria, dará lugar a la devolución de la ayuda percibida mas los intereses legales, de conformidad con lo establecido en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Procedimiento General de Reintegro de las subvenciones previsto en el título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

AZKEN XEDAPENA

2.– El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de estas ayudas, previo inicio del correspondiente expediente sancionador, podrá ser declarado como infracción de las reguladas en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, pudiendo dar lugar a alguna de las sanciones establecidas en el artículo 63, incluso a la inhabilitación para recibir las presentes ayudas durante un plazo máximo de tres años.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

DISPOSICIÓN FINAL

Vitoria-Gasteizen, 2003ko irailaren 30ean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2003.

Lehendakaria,
El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Azterketa dokumentala


Análisis documental