Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

188. zk., 2003ko irailaren 26a, ostirala

N.º 188, viernes 26 de septiembre de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
Vivienda y Asuntos Sociales
5220
5220

212/2003 DEKRETUA, irailaren 16koa, EAEn Zeinu-Mintzairaren Interpreteen Zerbitzuaren antolamendua eta koordinazioa zuzeneko ekintzatzat jotzen duena.

DECRETO 212/2003, de 16 de septiembre, por el que se declara como acción directa la Organización y Coordinación del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos en la C.A.P.V.

Euskal Herrirako Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak 10.12 artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboak ditu gizarte-laguntzaren arloan. Horrez gain, Lurralde Historikoen Legeak 7 c) artikuluaren 1. puntuan, xedatzen du Lurralde Historikoei dagokiela lurralde bakoitzaren barruan gizarte-laguntzaren arloan Erakunde Erkideak arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen zuzeneko ekintzari kalterik ekarri gabe. Azkenik, gizarte-zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996 Legeak ezartzen du Eusko Jaurlaritzarena dela gizarte-zerbitzuen arloko zuzeneko ekintza, eta halakotzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan eta duten interes orokorrarengatik modu bateratuan eman beharreko programak gauzatzeko eskumena.

Según señala el artículo 10.12 de la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de competencias exclusivas en materia de asistencia social. A su vez, la Ley de Territorios Históricos en su artículo 7 c) punto 1, dispone que corresponde a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su Territorio de la legislación de las Instituciones Comunes en materia de asistencia social, sin perjuicio de la acción directa de las Instituciones Comunes del País Vasco. Finalmente, la Ley 5/1996 de 18 de octubre, de servicios sociales, establece que es competencia del Gobierno Vasco la acción directa en materia de servicios sociales, entendiéndose por tal la competencia de ejecución respecto de aquellos programas que por su interés general tengan que ser prestados con carácter unitario en todo el territorio del País Vasco.

Aurrekoen ildotik, ezgaitasuna duten pertsonen taldeak, gizarte-zerbitzuen arreta espezifikoa behar duenak, beharrezko ditu Euskal Autonomia Erkidego osorako modu bateratuan antolatu eta kudeatu behar diren zenbait programa eta zerbitzu. Kasu horretan dago zeinu-mintzairaren interpreteen zerbitzua. Zerbitzuaren helburua hau dugu: EAEn bizi diren gorrei bide bat ematea entzuten dutenekin komunikatu ahal izateko ahozko edo zeinuaren bidezko mezua zehazki ulertu behar den egoeretan. Beraz, administrazio-izapideak, izapide juridikoak, medikoak eta beste batzuk, oso modu berezian larrialdietan egin beharrekoak, proiektu baten barruan sartu behar dira, gor guztiek berdintasunean zerbitzu guztiak, batik bat larrialdietako zerbitzuak, eskuratzeko aukera dutela bermatzeko.

En este orden de cosas, el colectivo de personas con discapacidad, objeto de atención específica de los servicios sociales, requiere de algunos programas y servicios que deben ser diseñados y gestionados de manera unificada para toda la Comunidad Autónoma. Tal es el caso del servicio de intérpretes de lengua de signos, cuyo objeto es proveer a las personas sordas que residen en la C.A.P.V., de un medio que les permita comunicarse con las personas oyentes en aquellas situaciones en que se precisa una comprensión exacta del mensaje oral o signado. Así, gestiones administrativas, jurídicas, médicas u otras y, muy especialmente, las derivadas situaciones de emergencia, deben ser objeto de un proyecto que permita garantizar el acceso de las personas sordas a todos los servicios y, sobre todo, a los de emergencia, en condiciones de igualdad.

Ondorioz, eta Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren aldeko txostena jasota, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko irailaren 16ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, una vez emitido el informe favorable del Consejo Vasco de Bienestar Social, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Gizarte-zerbitzuen urriaren 18ko 5/1996 Legearen 9.2 artikuluan ezarritako ondorioetarako, zeinu-mintzairaren interpreteen zerbitzuaren antolamendua eta koordinazioa zuzeneko ekintzatzat jotzen da.

Artículo único.– A los efectos previstos en el artículo 9.2 de la Ley 5/1996 de 18 de octubre de Servicios Sociales, se declara como acción directa la organización y coordinación del servicio de intérpretes de lengua de signos.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko irailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.


Azterketa dokumentala


Análisis documental