Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

149. zk., 2003ko uztailaren 31, osteguna

N.º 149, jueves 31 de julio de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Kultura Saila
Cultura
4432
4432

179/2003 DEKRETUA, uztailaren 22koa, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duena.

DECRETO 179/2003, de 22 de julio, de regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a adultos, y de su financiación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legearen bidez sortu zen Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), jende heldua euskaraz alfabetatzeko eta euskalduntzeko bideratua, ahalik eta euskal hiztunik gehienak lortzeko helburu nagusiarekin.

Por Ley 29/1983, de 25 de noviembre, fue creado el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), orientado a la alfabetización en el euskera y la euskaldunización de la población adulta, con el objetivo principal de lograr el mayor número posible de vascoparlantes.

Prozesu horretan euskaltegiak taxutu ziren eta horien marko juridikoa finkatu zen. Eta era honetan xehatu ziren: euskaltegiak titularitate publiko edo pribatuko zentroak dira, eta hamasei urtez gorako hiritarrak alfabetatzeko eta euskalduntzeko sortuak izanik, helduak alfabetatzeko eta euskalduntzeko zereginari ekiteko oinarrizko bitarteko nagusi gertatzen dira. Dena dela, helduen alfabetatze- eta euskalduntze-lana garatzeko egon litezke euskaltegiez gain, helduen euskara-irakaskuntzan diharduten beste hainbat zentro ere.

En tal proceso quedaron configurados y se fijó el marco jurídico de los euskaltegis, definidos como centros de titularidad pública o privada que, creados específicamente y dirigidos a la alfabetización y euskaldunización de personas mayores de dieciséis años, constituyen la pieza fundamental indispensable para acometer la referida labor de alfabetización y euskaldunización de adultos. Todo ello, con independencia de que la labor de alfabetización y euskaldunización de adultos pudiera ser desarrollada mediante el concurso de otros centros, entre cuyas actividades se incluyera la enseñanza del euskera a adultos.

Lege horren Bukaerako Lehenengo Xedapenak Jaurlaritzari eta Hezkuntza eta Kultura sailburuari, bakoitzak bere eskumen alorrean, Lege hori garatzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen zehatzak emateko ahalmena ematen die.

La Disposición Final Primera de dicha Ley autoriza al Gobierno y al Departamento de Educación y Cultura para dictar las disposiciones precisas en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la misma.

Ahalmen horren barruan, garapen-arau batzuk eman zituzten bai Jaurlaritzak bai HABE erakunde Autonomoa bere baitan atxikita eduki duen Kultura Sailaren titularrak. Eta hala, aipatutako 1983/29ko Legea indarrean jarri eta berehala arauzko garapen-multzo handi bati ekin zitzaion. Baina, aldi luze batean indarrean egon ondoren, euskara helduei irakasten dieten euskaltegien eta beste zentroen jarduera berraztertzeko premia ikusi da, baita HABEk burutzen duen horien finantzazioa ere.

Dentro de tal autorización fueron dictadas diversas normas de desarrollo tanto por el Gobierno como por el titular del Departamento de Cultura, al cual tradicionalmente ha venido adscrito el organismo Autónomo HABE. En efecto, en el período inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la referida Ley 29/1983, se acometieron buena parte de los desarrollos normativos, habiéndose advertido tras tan dilatado período de vigencia, la necesidad de revisar la regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros que imparten la enseñanza del euskera a adultos, así como su financiación por parte de HABE.

Kontuan hartuta helduen alfabetatzea eta euskalduntzea gaur egungo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburu zehatzetako bat dela, helduei euskara irakasten dieten euskaltegien eta beste zentroen jarduerak aipatutako plan horren jarduera-proposamenen barruan sartu behar dira, baita hizkuntza-politikaren alorrean Jaurlaritzaren organo eskudunak emandako aginduak ere.

Habida cuenta de que la euskaldunización y alfabetización de adultos constituye uno de los objetivos específicos del actual Plan General de Promoción del Uso del Euskera, la actividad de los euskaltegis y demás centros que imparten la enseñanza del euskera a adultos debe enmarcarse en las propuestas de actuación del citado plan, así como en las directrices emanadas del órgano competente del Gobierno en materia de política lingüística.

Bestalde, kontuan izanik Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluak ikas-prozesuaren mailak ezartzen dituela eta Europako Kontseiluak ere ikas-prozesurako mailaketa bateratu bat ezartzen duela, europar guztiontzat erreferentzia izango dena, helduentzako euskara-irakaskuntzari dagokion mailen egiaztapen-sistema finkatzeko orduan, Kurrikuluak dioena ez ezik marko europar bateratuaren mailak izango dira erreferentzia gune.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Currículo Básico para la Euskaldunización de Adultos establece los niveles de aprendizaje y el Consejo de Europa establece también, dentro del proceso de enseñanza, un sistema de niveles común que sirva de referencia para todos los europeos, a la hora de determinar el sistema de acreditación de niveles correspondientes a la Enseñanza de Euskera a Adultos, además de lo establecido por el Currículo, se tomarán como referencia los niveles del Marco europeo.

Kontuan hartuta 29/1983ko Legea indarrean jarri zenetik aldi luzea igaro dela, aintzakotzat hartu beharreko beste alderdi bat da teknologia berrien erabilera etengabe areagotzeak duen ondorio garrantzitsua, eta zehazkiago, autoikaskuntzarako multimedia-sistemek hizkuntzen irakaskuntza-prozesuan oro har eta, bereziki, euskararen alorrean duten eragina. Horrek, segur aski, laster aukera berriak eskainiko ditu helduen alfabetatze eta euskalduntze alorretako eskaerei erantzuteko.

Otro aspecto a considerar, habida cuenta del dilatado período de tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 29/1983, es el considerable efecto que la progresiva utilización de las nuevas tecnologías y, más concretamente, la de los sistemas multimedia de autoaprendizaje, está teniendo en el proceso de enseñanza de idiomas, en general, y del euskera, en particular. Efecto que, previsiblemente, en un futuro próximo ofrecerá nuevas oportunidades de respuesta a la demanda en materia de alfabetización y euskaldunización de adultos.

Ondorioz, Kultura sailburuaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzaren Lege Batzorde Aholkulariarekin bat etorriz, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko uztailaren 22an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de julio de 2003

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
HELBURUA
OBJETO

1. artikulua.– Dekretu honen helburua da helduentzako euskara-irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta HABEk hori finantzatzeko oinarrizko baldintzak arautzea, azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzekoak, ezarritakoaren eta beste legezko xedapen aplikagarrien arabera.

Artículo 1.– Es objeto del presente Decreto la regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a adultos, y de los elementos básicos de la financiación de los mismos por parte de HABE, dentro de los términos establecidos por la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis, y demás disposiciones legales aplicables.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
HELDUENTZAKO EUSKARA-IRAKASKUNTZAREN ORDENAMENDU OROKORRA
DE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS

2. artikulua.– Helduentzako euskara-irakaskuntza.

Artículo 2.– Enseñanza del euskera a adultos.

Helduentzako euskara-irakaskuntza burutzen duten euskaltegiek, eta beste zentro homologatuek, alfabetatzerako eta euskalduntzerako irakaskuntza antolatzeko ahalmena izango dute, baita, helburu bereziekin kolektibo jakin batzuei zuzendutako euskara-ikastaroak edo programak garatzeko ere.

Los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a adultos, podrán impartir enseñanzas de alfabetización y euskaldunización. Asimismo, podrán impartir otros cursos o programas de euskera con fines específicos, dirigidos a colectivos determinados.

Euskaltegien eta helduentzako euskara-irakaskuntza burutzen duten beste zentro homologatuen jarduerak hizkuntza-politikaren alorreko Jaurlaritzaren organo eskudunak emandako aginduen markoan bideratu beharko dira.

La actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a adultos deberá enmarcarse en las directrices emanadas del órgano competente del Gobierno en materia de política lingüística.

3. artikulua.– Helburuak eta edukiak.

Artículo 3.– Objetivos y contenidos.

Aurreko artikuluak aipatzen dituen irakaskuntzen helburuek eta edukiek Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua ezartzen duen Kultura sailburuaren Aginduaren esanetara egokituta egon beharko dute eta horiek euskaltegiaren edo beste zentro homologatuaren Kurrikulu proiektuan zehaztuko dituzte.

Los objetivos y contenidos de las enseñanzas a que se refiere el artículo anterior deberán adecuarse a lo establecido en la Orden de la Consejera de Cultura que establece el Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Adultos y se plasmarán en el proyecto de Currículo del euskaltegi o del centro homologado.

4. artikulua.– Ezagutzen egiaztapenak.

Artículo 4.– Acreditaciones de conocimientos.

HABE beste instituzio eta erakundeekin elkarlanean arituko da euskararen ezagutza-maila desberdinen egiaztapen-prozesua zedarritzen.

HABE colaborará con otras instituciones y organismos en el proceso de acreditación de los diferentes niveles de conocimiento del euskera.

Orobat, Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzekoak, 20. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Kultura sailburuaren Aginduz mailen egiaztapen-sistema bat zehaztuko da, Kultura sailburuaren Aginduak, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua ezartzen duenak, ezarritakoaren arabera. Egiaztapen-sistema horrek mugarriak ezarriko ditu ikas-prozesuan zehar eta horien deskribapenean HABEren kurrikulua ez ezik Europako marko bateratuak ezartzen dituen mailak ere izango dira erreferente.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis, por Orden de la Consejera de Cultura se determinará un sistema de acreditación de niveles, acorde con lo establecido en la Orden de la Consejera de Cultura, que establece el Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Adultos. Dicho sistema de acreditación determinará los hitos del proceso de aprendizaje, cuya descripción hará referencia, no sólo a los niveles establecidos en el Currículo, sino también a los del Marco europeo.

5. artikulua.– Ikasleen baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos del alumnado.

Euskaltegietan eta helduentzako euskara-irakaskuntza burutzen duten beste zentro homologatuetan matrikulatzeko gutxienez 16 urte izan behar ditu ikasleak.

La edad mínima del alumnado para matricularse en los euskaltegis y demás centros que imparten la enseñanza del euskera a adultos, a que se refiere el presente Decreto, será de 16 años.

6. artikulua.– Autoikaskuntzarako sistemen homologazioa.

Artículo 6.– Homologación de sistemas de autoaprendizaje.

Interesatuaren eskariz, HABEren zuzendari nagusiaren ebazpen bidez euskararen autoikaskuntzarako multimedia sistemak homologatuko dira, baldin eta Dekretu honen 3. eta 15. (lehen eta bigarren paragrafoak) artikuluetan ezarritakoez gain, honako gutxienekoak betetzen badituzte:

Previa solicitud de la persona interesada, mediante Resolución del Director General de HABE se homologarán los sistemas multimedia de autoaprendizaje de euskera, que cumplan, además de lo establecido en los artículos 3 y 15 (párrafos primero y segundo) del presente Decreto, los siguientes requisitos:

Erabilitako sistema egokia izatea, bai plataformari bai bertan itsatsitako baliabide didaktikoei dagokienez.

La idoneidad del sistema utilizado, tanto en lo referente a la plataforma utilizada como a los recursos didácticos integrados en la misma.

Erabilitako sistemak aurrerapen egokia eta orekatua bermatzea trebetasun guztietan eta bakoitzean, mintzamena barne.

Que el sistema utilizado garantice un adecuado y equilibrado progreso en todas y cada una de las destrezas lingüísticas, incluida la expresión oral.

7. artikulua.– Euskaltegi publikoetako irakasleen hautaketa.

Artículo 7.– Selección del profesorado de euskaltegis públicos.

Hutsik geratzen diren euskaltegi publikoetako irakasle-postuak betetze-prozesua azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzekoak, ezarritako prozeduraren arabera burutuko da.

La provisión de las plazas de profesor de euskaltegi público que resulten vacantes se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis.

Izendatuko diren epai-mahaietan, bai meritu-lehiaketan, bai, hala bada, dagokion deialdi publiko irekian, baita irakasleen ordezkapenetarako lan-poltsak sortzeko ere, gutxienez HABEren ordezkari batek hartuko du parte zuzendari nagusiak izendatuta.

En los Tribunales que se nombren para realizar las calificaciones, tanto del concurso de méritos, como, en su caso, de la consiguiente convocatoria pública de carácter libre, así como para la creación de bolsas de trabajo para sustituciones del profesorado, formará parte, al menos, un representante de HABE, designado por su Director General.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HELDUENTZAKO EUSKARA-IRAKASKUNTZA
DE LOS EUSKALTEGIS Y DEMÁS CENTROS

BURUTZEN DUTEN EUSKALTEGIAK ETA BESTE ZENTRO HOMOLOGATUAK

Artículo 8.– Centros de euskaldunización y alfabetización de adultos.

8. artikulua.– Helduen euskalduntze eta alfabetatzerako zentroak.

El artículo 2 de la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis establece, entre las funciones de HABE, el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización, así como la promoción de los centros de euskaldunización y alfabetización. A los efectos de la actividad de los mismos y de los elementos básicos de su financiación, cuya regulación constituye el objeto del presente Decreto, se establecen los siguientes conceptos:

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzekoak, 2. artikuluan, HABEren egitekoen artean, euskalduntzea eta alfabetatzea bultzatu eta sustatzea ez ezik, euskalduntze eta alfabetatzerako zentroen sustapena ere ezartzen du. Dekretu honen erregulazio gai diren zentro horien jarduerari eta finantzazioaren oinarrizko elementuei dagokienez, honako irizpideak finkatzen dira:

Se entenderá por euskaltegi la estructura de medios humanos y materiales, de titularidad pública o privada, creada específicamente y dirigida a la alfabetización y euskaldunización de adultos que, cumpliendo los requisitos exigidos, sea clasificada e inscrita como tal en el Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera. Los euskaltegis podrán impartir la enseñanza del euskera en cualquiera de las modalidades y soportes contemplados en el presente Decreto, incluida la docencia mediante sistemas multimedia de autoaprendizaje de euskera.

Giza-baliabideez eta baliabide materialez osaturiko egitura da euskaltegia, jabetasun publikoa edo pribatua duena, beharrezko baldintzak betez helduak alfabetatzeko eta euskalduntzeko bereziki sortua, eta ezarritako baldintzak betez, euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroan sailkatua eta inskribatua izan dena. Euskaltegiek euskararen irakaskuntza burutzeko ahalmena izango dute Dekretu honetan aipatzen diren modalitate eta euskarri guztietan, euskararen autoikaskuntzarako sistema barne egongo delarik.

Se entenderá por centro de autoaprendizaje de euskera, la estructura de medios humanos y materiales, de titularidad privada, que incluya entre sus actividades la enseñanza del euskera a adultos, mediante sistemas multimedia de autoaprendizaje homologados por HABE, y que, cumpliendo los requisitos exigidos, sea clasificada e inscrita como tal en el Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera.

Euskararen autoikaskuntzarako giza-baliabideez eta baliabide materialez osaturiko egitura da euskararen autoikaskuntzarako zentroa, jabetasun pribatukoa, bere jardueren artean HABEk homologatutako autoikaskuntzarako sistema bitartez helduentzako euskara-irakaskuntza hartzen duena, eta ezarritako baldintzak betez, euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroan sailkatua eta inskribatua izan dena.

Artículo 9.– Tipología.

9. artikulua.– Tipologia.

De conformidad con lo establecido en la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis, atendiendo a su titularidad, los euskaltegis podrán ser públicos o privados.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzekoak, ezarritakoari jarraiki, euskaltegiak, titularitatearen arabera, publikoak edo pribatuak izango dira.

Los euskaltegis privados, atendiendo al grado de cumplimiento de los requisitos exigidos, podrán ser homologados o libres, correspondiendo la consideración de homologados a aquéllos que cumplan todos los requisitos que se establecen en el presente Decreto, y tendrán la consideración de libres aquéllos que cumplan todos los requisitos, excepto el de titulación del profesorado.

Euskaltegi pribatuak, homologatuak edo libreak izango dira ezartzen diren baldintzen betetze-mailaren arabera. Homologatuek Dekretu honetan ezartzen diren baldintza guztiak beteko dituzte; libreek, berriz, baldintza guztiak beteko dituzte, irakasleriaren titulazioa izan ezik.

Los euskaltegis públicos, en todo caso, deberán cumplir todos los parámetros establecidos para la homologación.

Nolanahi ere, euskaltegi publikoek homologaziorako ezarritako parametro guztiak bete beharko dituzte.

Los euskaltegis, en función del régimen de impartición de cursos presenciales, podrán tener la consideración de euskaltegis en régimen abierto o de internado permanente.

Euskaltegiak, ikastaro presentzialak burutzeko antolaketaren arabera, modu irekian jardutekoak edo barnetegi iraunkorrak izan daitezke.

Los centros de autoaprendizaje de euskera deberán cumplir todos los requisitos que se establecen en el presente Decreto, para poder acceder a la consideración de homologado, previa solicitud de su titular.

Euskararen autoikaskuntzarako zentroek Dekretu honetan ezartzen diren baldintza guztiak bete beharko dituzte homologatutzat hartuak izateko, aldez aurretik legezko jabeak eskaria egin ondoren.

Artículo 10.– Clasificación, inscripción y reconocimiento.

10. artikulua.– Sailkapena, inskripzioa eta aitorpena.

La clasificación del euskaltegi o del centro de autoaprendizaje de euskera, se efectuará por Orden de la Consejera de Cultura, con carácter previo a su inscripción en el Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera.

Euskaltegiaren nahiz euskararen autoikaskuntzarako zentroaren sailkapena Kultura sailburuaren Aginduz burutuko da, euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako Erregistroan izena eman aurretik.

La clasificación e inscripción corresponderá a cada euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, como unidad física identificable, independientemente de que la responsabilidad del mismo corresponda a una persona física o jurídica que pueda ostentar la titularidad de varios de ellos.

Sailkapena eta inskripzioa euskaltegi nahiz euskararen autoikaskuntzarako zentro bakoitzari dagokio, unitate fisiko identifikagarri bezala; jabea, berriz, bat edo gehiagorena, pertsona fisikoa nahiz juridikoa izan daiteke.

El titular de un Euskaltegi podrá solicitar el cambio de titularidad del mismo, mediante instancia dirigida a la Presidenta de HABE, a la que acompañará:

Euskaltegi baten titularrak, beronen titularitate aldaketa eska dezake, HABEren Presidenteari zuzendutako eskaeraren bidez, honako beste agiriok erantsiko dituelarik:

Documento acreditativo de la transferencia de la titularidad de los bienes y derechos adscritos al Euskaltegi.

Euskaltegiari atxikitako ondasun eta eskubideen titularitate transferentziaren ziurtagiria.

La conformidad del nuevo titular con dicha transmisión y su compromiso de cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento vigente.

Aipatutako transferentziarekiko titular berriaren adostasuna eta indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen baldintzak betetzeko beraren hitza.

Cuantos otros documentos se determinen por Resolución del Director General de HABE.

HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenez eska daitekeen beste edozein agiri.

Sin perjuicio de cuantas otras obligaciones hayan de cumplir por razón de la actividad desarrollada, el reconocimiento como euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, requerirá la correspondiente inscripción en el Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera. Tal inscripción será indispensable para su reconocimiento, a cualquier efecto, en el ámbito de la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Garatutako jardueren eta beste betebeharren kalterik gabe, Euskal Autonomia Erkidegoan euskaltegi nahiz euskararen autoikaskuntzarako zentro gisa onartua izan dadin, ezinbestekoa izango da, edozein ondoriotarako, euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroan izena ematea. Inskripzioa ezinbestekoa izango da aitortua izan dadin, ondorio guztietarako, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren jardueraren eremuan.

Para la clasificación y correspondiente inscripción en el Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera, éstos deberán cumplir los requisitos que, a tal efecto, se establecen en el presente Decreto y en las demás disposiciones en vigor. Los requisitos establecidos, constituyen requisitos mínimos de inscripción, de manera que el incumplimiento de los mismos dará lugar a la cancelación de la inscripción y pérdida de su reconocimiento a los efectos establecidos, previa instrucción del correspondiente expediente.

Euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek, euren sailkapenerako eta dagokion inskripziorako, Dekretu honetan eta indarrean dauden beste xedapenetan ezartzen diren baldintzak bete beharko dituzte. Ezarritako baldintzak inskripzioa egiteko gutxieneko betekizunak dira. Hori dela eta, horiek ez betetzeak inskripzioa bertan behera uztea ekarriko du eta ezarritako ondorioetarako aitorpena galtzea, aldez aurretik dagokion espedientea bideratu eta gero.

Artículo 11.– Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera.

11. artikulua.– Euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroa.

A los efectos del reconocimiento de los euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera, previsto en el artículo 10 del presente Decreto, por Orden de la Consejera de Cultura se regulará el Registro de euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera.

Dekretu honen 10. artikuluan aurreikusten den euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen aitorpenerako, Kultura sailburuaren Aginduz arautuko da euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroa.

Artículo 12.– Requisitos relativos a la actividad académica.

12. artikulua.– Jarduera akademikoari dagozkion betekizunak.

En cuanto a clases presenciales de alfabetización y/o euskaldunización de adultos, todo euskaltegi deberá impartir un número mínimo de 70 horas semanales y 2.100 horas anuales. Para ello deberá contar con un personal docente mínimo de 3 profesores en todo momento, debiendo disponer de medios humanos suficientes para realizar tal labor respecto al número total de alumnos matriculados en el euskaltegi.

Helduen alfabetatzerako edota euskalduntzerako presentziazko eskoletan, euskaltegi guztiek astean gutxienez 70 eskola-ordu eman beharko dituzte eta urtean 2.100 eskola-ordu. Horretarako gutxienik 3 irakasle eduki beharko dituzte beti, eta euskaltegian matrikulatutako ikasle-kopuru osoari erantzuteko behar adinako pertsonala.

Los euskaltegis que además imparten docencia mediante sistemas multimedia, deberán disponer del profesorado suficiente para atender las necesidades de tutoría y sesiones de conversación de su alumnado.

Horrez gain, sistema multimedia bidez irakaskuntza burutzen duten euskaltegiek, duten ikasleria horren tutoretzari eta mintza-saioei erantzuteko behar hainbat irakasle izan beharko dute.

Los euskaltegis que imparten su docencia exclusivamente mediante sistemas multimedia y los centros de autoaprendizaje de euskera deberán tener un mínimo de 75 alumnos por curso, y deberán disponer del profesorado suficiente para atender las necesidades de tutoría y sesiones de conversación de dicho alumnado.

Irakaskuntza sistema multimedia bidez soilik burutzen duten euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek 75 ikasle izan beharko dituzte gutxienez ikasturtean, eta ikasleria horren tutoretza eta mintza-saioei erantzuteko behar hainbat irakasle izan beharko dituzte.

Al inicio de cada curso, el euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, remitirá a HABE la relación del profesorado que vaya a impartir las clases y/o atender las necesidades de tutoría y de sesiones de conversación, así como la naturaleza de los vínculos contractuales suscritos por el titular del mismo con dicho personal. Asimismo, deberán presentar una memoria y un plan de centro.

Ikasturte bakoitzaren hasieran, euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentroak, eskolak emango dituzten edo tutoretza eta mintza-saioen beharrei erantzuteko jardungo duten irakasleen zerrenda bidali beharko dio HABEri, baita jabeak bere pertsonalarekin sinatutako hitzarmen-moten loturak ere. Orobat, memoria bat aurkeztu beharko du eta zentroaren plana.

Artículo 13.– Requisitos relativos a los locales.

13. artikulua.– Lokalei dagozkien baldintzak.

El titular del euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera deberá acreditar, en todo momento, la disponibilidad de un local que garantice la continuidad de la actividad académica a lo largo de, al menos, un curso, debiendo contar con todas las autorizaciones preceptivas para el desarrollo de dicha actividad.

Euskaltegiaren edo euskararen ikaskuntzarako zentroaren jabeak egiaztatu beharko du, uneoro, gutxienez ikasturte bateko jarduera akademiko etengabea bermatuko duen ikasgela, jarduera hori garatzeko behar diren aginduzko baimenak eta guzti.

Las aulas que utilicen los euskaltegis tendrán una superficie mínima de 1,5 m2 por alumno. Además del área de impartición de clases, deberán disponer de una sala de profesorado y de un lugar de atención al público.

Euskaltegiek erabiliko dituzten ikasgelek, ikasleko 1,5 m2-ko gutxieneko azalera izango dute. Eskolak emateko eremuaz gain. irakasle-gela eta jendeari harrera egiteko tokia eduki beharko dituzte.

Los centros de autoaprendizaje de euskera, y los euskaltegis que imparten su docencia mediante sistemas multimedia, deberán disponer como mínimo, además del aula de herramientas informáticas del alumnado, con una superficie mínima de 2 m2 por alumno, de una sala para que el profesorado atienda las necesidades de tutoría de su alumnado, y de un lugar de atención al público.

Euskararen autoikaskuntzarako zentroek eta eskolak sistema multimedia bidez ematen dituzten euskaltegiek eduki beharko dituzte, gutxienez, ikasleko gutxieneko 2 m2-ko azalera izango duen baliabide informatikorako gelaz gain, beste gela bat irakasleek ikasleriaren tutoretza-beharrei erantzun ahal izateko, eta gune bat publikoa artatzeko.

Al inicio de cada curso, el euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera remitirá a HABE información relativa a cualquier modificación experimentada en sus locales, o en la naturaleza contractual de los mismos.

Ikasturte bakoitzaren hasieran, euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentroak informazioa igorriko dio HABEri, ikasgeletan egin den edozein aldaketari edo horien kontratu-motari buruz.

Artículo 14.– Requisitos relativos al personal docente.

14. artikulua.– Irakasleei buruzko baldintzak.

El profesorado que imparta clases en euskaltegis homologados, además de estar en posesión del Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera (EGA) o equivalente, deberá tener, al menos, una diplomatura universitaria, o bien haber sido habilitado en los procesos regulados por las Ordenes de 8 de junio de 1984 y de 8 de agosto de 1996, del Departamento de Cultura.

Euskaltegi homologatuetan eskolak ematen dituzten irakasleek, Euskara Gaitasun Agiriaren (EGA) edo horren baliokidearen jabe izateaz gain, gutxienez, Unibertsitate-diplomaturaren bat eduki beharko dute, edo Kultura Saileko 1984ko ekainaren 8ko eta 1996ko abuztuaren 8ko Aginduek araututako prozesuen bitartez habilitazioa lortu izana.

El personal docente de euskaltegis públicos deberá acreditar el perfil lingüístico correspondiente a su puesto de trabajo.

Euskaltegi publikoetako irakasleek bere lanpostuari dagokion hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharko dute.

El profesorado de los centros homologados de autoaprendizaje de euskera, responsable de las labores de tutoría y de sesiones de conversación, deberá cumplir los requisitos exigidos en el primer párrafo del presente artículo.

Euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako irakasleek, hau da, ikasleen tutoretza-lanetako eta mintza-saioetako arduradunek, artikulu honetako lehen paragrafoan eskatzen diren baldintzak bete beharko dituzte.

Artículo 15.– Requisitos relativos al material didáctico.

15. artikulua.– Material didaktikoari buruzko baldintzak.

El material didáctico deberá adecuarse a las directrices propuestas por HABE en los planteamientos curriculares, y a las directrices lingüísticas dictadas por Euskaltzaindia.

Material didaktikoa HABEk kurrikulu-planteamenduetan proposatutako bideetara egokitu beharko da, eta Euskaltzaindiak emandako hizkuntz arauetara.

Todo el material didáctico seleccionado por el euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, deberá procurar la promoción de los elementos propios de la cultura vasca, y respetar los derechos y libertades que están reconocidos en el ordenamiento jurídico.

Euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentroak hautatutako material orok euskal kulturaren elementuak sustatuko ditu, eta ordenamendu juridikoetan aitortutako askatasun eta eskubideak errespetatu beharko ditu.

HABE podrá solicitar el material didáctico utilizado por el euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, al efecto de analizarlo, para verificar su adecuación a los requisitos establecidos en el presente artículo.

HABEk euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentroak erabilitako material didaktikoa eska dezake aztertzeko, artikulu honetan ezarritako baldintzetara egokitzen diren egiaztatzeko asmoz.

Cuando se estimase que algún elemento del material didáctico no cumple los requisitos establecidos, se instruirá expediente, en el que motivadamente se hará saber al titular del euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, la causa del incumplimiento, a fin de que por el mismo se subsane. La no subsanación del mismo supondrá la cancelación de la inscripción y la pérdida de su reconocimiento.

CAPÍTULO IV
DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS

Ikusten bada material didaktikoaren elementuren batek ez dituela eskatutako baldintzak betetzen, espedientea bideratuko da, eta bertan jakinaraziko zaio euskaltegiaren edo euskararen autoikaskuntzarako zentroaren jabeari ez betetzearen arrazoia, berak zuzen dezan. Hori ez zuzentzeak inskripzioa bertan behera uztea ekarriko du eta aitorpena galtzea.

Artículo 16.– Convocatorias de ayudas por la impartición de cursos de alfabetización y euskaldunización.

IV KAPITULUA
DIRULAGUNTZETARAKO DEIALDIAK

16. artikulua.– Dirulaguntza-deialdiak alfabetatze eta euskalduntze-ikastaroak emateagatik.

HABE colaborará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, en la financiación de los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje de euskera, inscritos en el Registro, por su labor de alfabetización y euskaldunización de adultos.

HABEk laguntza emango du, bere aurrekontu-bitartekoen muga-barruan, Erregistroan inskribaturik dauden euskaltegi eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuak finantzatzeko, helduak alfabetatzen eta euskalduntzen lan egiteagatik.

El Director General de HABE realizará, cada curso académico, convocatorias de ayudas relativas a los cursos de alfabetización y euskaldunización impartidos por los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje de euskera, que tendrán en consideración la tipología establecida en el artículo 9 del presente Decreto, y en las que, además de los principios legalmente establecidos en materia de ayudas y subvenciones públicas, se hará constar necesariamente:

HABEren zuzendari nagusiak, ikasturte akademiko bakoitzean, dirulaguntzen deialdiak egingo ditu euskaltegietan eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetan burututako alfabetatze eta euskalduntze-ikastaroei dagokienez. Deialdi horiek kontuan izango dute Dekretu honen 9. artikuluan ezarritako tipologia, eta deialdi horietan, dirulaguntza eta subentzio publikoen alorrean legez ezarritako printzipioez gain, ezinbestez jasoko dira:

Los requisitos de orden académico y administrativo que habrán de cumplir los beneficiarios para hacerse acreedores de dichas subvenciones.

Onuradunek arlo akademiko eta administratiboan bete beharko dituzten betekizunak subentzio horiek jaso ahal izateko.

Los módulos de subvención o los criterios de determinación de los mismos, entre los que podrán incluirse la actividad docente, los resultados académicos y otros parámetros relacionados con la calidad de la enseñanza.

Subentzio-moduluak edo horien zehaztapenerako irizpideak. Horien artean sar daitezke irakaskuntza-jarduera, emaitza akademikoak eta irakaskuntzaren kalitatearekin loturiko beste zenbait parametro.

Artículo 17.– Ayudas dirigidas al alumnado.

17. artikulua.– Ikasleei zuzendutako laguntzak.

Complementariamente, y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, HABE podrá establecer otras líneas subvencionales, dirigidas al alumnado inmerso en procesos de alfabetización y/o de euskaldunización, en cualquiera de las modalidades y soportes contemplados en el presente Decreto o sistemas previamente homologados por HABE, en función de sus resultados académicos.

Aipatutako laguntzen osagarri gisa, HABEk ezar ditzake, bere aurrekontu-bitartekoen muga-barruan, beste subentzio-mota batzuk, Dekretu honetan aipatzen diren modalitate eta euskarrietan edo homologatutako sistemen bitartez alfabetatze edota euskalduntze-prozesuetan murgilduta ari diren ikasleei zuzenduak, horien emaitza akademikoen baitan.

Artículo 18.– Otras convocatorias.

18. artikulua.– Beste deialdiak.

HABE podrá, siempre dentro de sus disponibilidades presupuestarias, realizar convocatorias de ayudas dirigidas a fomentar actividades complementarias a la labor de alfabetización y euskaldunización, como la elaboración de materiales didácticos u otras que fomenten la calidad de la enseñanza del euskera.

HABEk egin ditzake, betiere bere aurrekontu-bitartekoen muga-barruan, laguntza-deialdiak, alfabetatze eta euskalduntze-lanaren osagarri gisako jarduerak sustatzera zuzenduak.

Artículo 19.– Convenios con los titulares de los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje de euskera.

19. artikulua.– Hitzarmenak euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen titularrekin.

Siempre que la correspondiente convocatoria de ayudas lo tenga previsto, y cuando por el órgano resolutor competente se estimase oportuno, el otorgamiento de las ayudas podrá plasmarse en un convenio. En tal caso, los convenios que se suscriban podrán contemplar programas de colaboración para la elaboración de materiales didácticos, planes de formación del profesorado, horas lectivas a impartir y, en general, aspectos relativos a la mejora de la calidad de la enseñanza del euskera.

Betiere dagokion laguntza-deialdiak aurreikusten badu, eta organo erabakitzaileak bidezkotzat jotzen badu, laguntza-ematea hitzarmen batean zehatz daiteke. Kasu horretan, izenpetzen diren hitzarmenetan sar daitezke material didaktikoen lanketarako lankidetza-programak, irakasleen heziketarako planak, eman beharreko eskola-orduak, eta, oro har, euskararen irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzari dagozkion alderdiak.

Artículo 20.– Control de las ayudas.

20. artikulua.– Dirulaguntzen kontrola.

HABE velará por el adecuado destino de las ayudas concedidas a las diferentes entidades beneficiarias, así como por el correcto cumplimiento de los requisitos inherentes a las diferentes convocatorias de ayudas.

HABEk zainduko du onuradun desberdinei emandako laguntzen norakoa, baita laguntzen deialdi desberdinetako baldintzak zuzen betetzea ere.

La negativa de las entidades beneficiarias a aportar la documentación justificativa de las ayudas y del destino de las mismas, o la inexistencia de dicha documentación, supondrá la revocación de la subvención, con la consiguiente obligación de reintegro de las cantidades percibidas durante el correspondiente

Onuradunak laguntzei edo horien norakoari buruzko dokumentazio egiaztagarria aurkezteari uko egiten badio, edo dokumentaziorik ez baldin badu, horrek subentzioaren ezeztatzea ekarriko du, dagokion ekitaldian onuradunak jasotako diru-kopurua itzultzeko obligazioarekin.

ejercicio.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Ikasgela lekualdatuak.

Primera.– Aulas desplazadas.

Euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentroek ahalmena dute beren ikasgela lekualdatuak edukitzeko. Gune horiek zentroa edo euskaltegia ez dagoen herrian egongo dira edo berezko eragin-esparrutik at, baina, hala ere, eskualde horretako hezkuntza-eskaintzaren gabeziak beteko dituzte. Ikasgela lekualdatu horiek, lotuta egongo dira aipatutako euskaltegiarekin edo euskararen autoikaskuntzarako zentroarekin, HABEren zuzendari nagusiak aldez aurretik baimenduak izan beharko dutelarik.

Los euskaltegis y centros de autoaprendizaje de euskera podrán disponer de aulas desplazadas, entendiéndose como tales aquéllas que no estando en la localidad en que se encuentra ubicado el mismo, o en su espacio de influencia natural, atienden la escasez de oferta educativa de esa zona. Tales aulas desplazadas, que se encontrarán vinculadas al citado euskaltegi o centro de autoaprendizaje de euskera, deberán ser previamente autorizadas por el Director General de HABE.

Era berean, eskatzen duten kolektibo jakin batzuei zerbitzu hobea eskaini ahal izateko, euskaltegiek ahalmena izango dute beren ikasgeletatik at ikastaroak burutzeko, helburu berezi batekin, eta euskararen ikaskuntzarekin edo hobekuntzarekin lotuta. Egoera hori aldez aurretik HABEren zuzendari nagusiak baimendua izango da.

Asimismo, al objeto de poder prestar un mejor servicio a determinados colectivos que así lo soliciten, los euskaltegis podrán impartir cursos fuera de sus locales, con un fin específico, vinculado al aprendizaje y/o mejora del euskera. Tal circunstancia deberá ser previamente autorizada por el Director General de HABE.

Bigarrena.– Euskal Etxeak.

Segunda.– Centros Vascos-Euskal Etxeak.

HABEk euskaltegi pribatuek burututako ikastaroei dagozkien laguntza-deialdiak zabal ditzake Euskal Etxeetara, Eusko Jaurlaritzaren Euskal Etxeen Erregistroan izena eman eta datuak gaurkotuta izanik, HABEk ezarritako helduen alfabetatzerako eta euskalduntzerako programei egokitutako euskara-ikastaroak ematen badituzte.

HABE podrá extender sus convocatorias de ayudas relativas a los cursos impartidos por los euskaltegis privados, a los Centros Vascos-Euskal Etxeak que, estando inscritos y teniendo todos sus datos actualizados en el Registro de Centros Vascos-Euskal Etxeak del Gobierno Vasco, impartan cursos de euskera adaptados a los programas de alfabetización y euskaldunización de adultos, establecidos por HABE.

Hirugarrena.– Egungo euskaltegi libreetako irakasleria.

Tercera.– Profesorado de los actuales euskaltegis libres.

Dekretu hau indarrean jartzen denetik, ezin izango da euskaltegi libreen inskripzio berririk egin. Egungo euskaltegi libreek irakasleekin sinatzen dituzten kontratu berri guztiek, Dekretu honen 14. artikuluaren lehen paragrafoan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. Hori ez betetzeak inskripzioa bertan behera uztea ekarriko du eta euskaltegi libre gisako onarpena galtzea, aldez aurretik dagokion espedientea bideratuta.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, no podrán realizarse nuevas inscripciones de euskaltegis libres. Toda nueva contratación de profesorado que realicen los euskaltegis libres ya existentes, deberá cumplir los requisitos establecidos en el párrafo primero del artículo 14 del presente Decreto. Su incumplimiento dará lugar a la cancelación de la inscripción existente y a la pérdida de su reconocimiento como euskaltegi libre, previa instrucción del correspondiente expediente.

Laugarrena.– Egungo euskaltegien jarduera akademikoa.

Cuarta.– La actividad académica de los actuales euskaltegis.

Dekretu hau indarrean jartzen den egunean publiko edo pribatu homologatu bezala sailkatuta dauden euskaltegiak, ez dira aurrerantzean behartuta egongo Dekretu honen 12. artikuluaren lehen paragrafoan ezarritako gutxieneko jarduera betetzera.

Aquellos euskaltegis que a la entrada en vigor del presente Decreto estén clasificados como euskaltegis públicos o privados homologados, estarán exentos de cumplir los mínimos académicos establecidos en el párrafo primero del artículo 12 del presente Decreto.

Bosgarrena.– 1998ko irailaren 9ko Ebazpenaren indarraldia.

Quinta.– Vigencia de la Resolución de 9 de septiembre de 1998.

HABEk deialdiz eskaintzen dituen dirulaguntzak eskuratzeko euskaltegi pribatu zein publikoek, hala homologatuek nola libreek, eta Euskal Etxeek bete behar dituzten oinarrizko baldintzak ezartzen dituen 1998ko irailaren 9ko HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenak indarrean jarraituko du geroko Ebazpen batek indargabetzen ez duen bitartean.

La Resolución de 9 de septiembre de 1998, del Director General de HABE, por la que se establece el régimen general de condiciones básicas a cumplir por los euskaltegis públicos y privados, tanto homologados como libres, así como por los Centros Vascos-Euskal Etxeak para acceder a las subvenciones convocadas por HABE mantendrá su vigencia mientras no sea derogada por una Resolución posterior.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira euskaltegien alderdi juridikoa eta horien finantzazioa arautzen duen ekainaren 12ko 189/l984 Dekretua, eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortzeko eta euskaltegiak arautzeko Azaroaren 25eko 29/1983 Legearen hogeigarren artikulua garatzen duen 1984ko ekainaren 8ko Kultura Sailaren Agindua, baita Dekretu honek ezarritakoaren aurka daudekeen maila berdineko edo apalagoko xedapen guztiak ere.

Quedan derogados el Decreto 189/1984 de 12 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de los euskaltegis y su financiación, y la Orden del Departamento de Cultura de 8 de junio de 1984, por la que se desarrolla el artículo vigésimo de la Ley 29/1983 de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de regulación de los euskaltegis, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Ahalmena ematen zaio Kultura sailburuari Dekretu honen garapenerako beharrezko xedapenak eman ditzan.

Primera: Se faculta a la Consejera de Cultura para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Segunda: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko uztailaren 22an.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Kultura sailburua,

La Consejera de Cultura,

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.

MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental