Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2003ko uztailaren 24a, osteguna

N.º 145, jueves 24 de julio de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
4302
4302

156/2003 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Lanbide Heziketako Heziketa Zikloen baitan Lantokiko Prestakuntza Modulua (LP) egiteko modua arautzen duena.

DECRETO 156/2003, de 8 de julio, por el que se regula la realización del Módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) en los Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Hezkuntza-sistemaren baitakoak diren eta urriaren 3ko 1/1990 Lege organikoak araututako (Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzkoa, lanbide desberdinak garatzeko gaitasuna ematen duten irakaskuntza-multzoa barne hartzen du lanbide-heziketak. Gainera, enpresen baitako etengabeko prestakuntza eta lanerako prestakuntzaren bidez langileen lan-txertatzea ahalbidetzeko ekintzak ere barne hartzen ditu lanbide-heziketak, bai eta horien arteko koordinazioa ziurtatu ere.

La formación profesional comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo y reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones. Así mismo incluye otras acciones dirigidas a la formación continua en las empresas y a la inserción laboral de los/as trabajadores/as mediante la formación ocupacional, garantizando la coordinación entre ellas.

Zentzu horretan, Berariazko Lanbide Heziketaren bidez eskaintzen diren irakaskuntzek, balio akademikoko tituluak eskuratzeko balio dutenak, titulu bakoitzari dagokion berezko gaitasuna lortzeko prestakuntza eskaintzen dute.

En este sentido, las enseñanzas de Formación Profesional Específica, conducentes a títulos con validez académica, proporcionan la formación necesaria para obtener la competencia profesional característica de cada título.

Horretarako eta urriaren 3ko 1/1990 Lege organikoaren, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzkoa, 34.2 artikuluan xedatutakoa betez, heziketa-ziklo guztiek nahitaez bete beharreko baldintza da lantokian bertan prestakuntza praktikoa garatzeko fase bat eskaintzea; ildo horretatik, 676/93 Dekretuan eta 447/94 eta 97/97 Dekretuetan adierazi dira Lantokiko Prestakuntza Moduluaren helburuak, programazioa eta garapena.

Para ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que establece de forma obligatoria para todos los ciclos formativos una fase de formación práctica en los centros de trabajo, el Real Decreto 676/93 y los Decretos 447/94 y 97/97 especifican las finalidades, programación y desarrollo del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

Horrenbestez, LP modulua prestakuntza lortzeko eta gaitasunak baliozkotzeko espazio bikaina da eta ikastetxearen eta ekoizpen-zentroen arteko koordinazioa beharrezkoa du, gainera, behar den bezala garatzeko. Modulu horri esker lortuko da, irakatsi eta ikasteko prozesuen baitan, ekoizpen-testuinguru errealetan esku hartzea; bide batez, ikastetxean garatutako prestakuntza-prozesuetan ikasleek bereganatu dituzten ezagupen, trebetasun eta jarrerak "eguneroko praktikan" erabiltzeko aukera ahalbidetzea lortuko da, bai eta zenbait kasutan, bestelako gaitasunak bereganatzea ere (eskola-testuinguruan garatu ezin direnak). Beraz, ezaugarri bereziak dituen Heziketa Zikloko lanbide-modulu bat da eta ezaugarri horiek eraginda, ezinbestekoa da ikastetxetik atera eta modulua lantoki batean garatzea.

De esta forma, el módulo de Formación en Centro de Trabajo constituye un espacio de formación y de validación de competencias que se desarrolla de forma coordinada entre el centro educativo y los centros productivos. Por medio de este módulo se incorpora a los procesos de enseñanza y aprendizaje la intervención en contextos productivos reales, posibilitando la "puesta en práctica" de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en los procesos formativos del centro educativo y favoreciendo la adquisición de competencias que, en algunos casos, no pueden ser abordadas en contextos escolares. Se trata pues de uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo que, por sus especiales características, debe impartirse en un centro de trabajo y fuera del centro educativo.

Hezkuntza-sistemaren arabera definitutako plan orokorraren baitan sailkatuta ageri da xede dugun prestakuntza, hortaz, heziketa-ziklorako aurreikusitako helburuak bete behar ditu. Enpresak debekatuta du ikaskuntza bereganatzeko eta gaitasunak garatzeko lanpostu errealetan ari diren ikasleak esku-lana hornitzeko edo ordezkapen bezala erabiltzea.

Esta formación se enmarca en el plan general de enseñanza establecido desde el sistema educativo y, por tanto, se sujeta a la consecución de los objetivos previstos para el ciclo formativo. En ningún caso ha de entenderse como provisión o sustitución de mano de obra aunque el/la alumno/a lleve a cabo su aprendizaje y desarrolle sus competencias en puestos de trabajo reales.

Alde batetik, heziketa-zikloak garatu ahal izateko garrantzi handiko modulu bat da eta, bestetik, prestakuntza/ekoizpenaren artean harreman orekatsu bat ahalbidetzea lortu behar da; horrenbestez, gaiarekin lotutako araudia agiri bakar batean laburbiltzea eta osatzea komeniko litzateke eta horixe da, hain zuzen, honako Dekretu honetako I. Idazpuruan egin dena. Bertan zehaztuko dira modulua garatzeko baldintzak eta ikastetxearen eta lantokiaren arteko harremanak eta, azkenik, prozesuan parte hartzen duten eragileek, hots, ikasle, ikastetxeetako tutore eta koordinatzaile eta lantokietako instruktoreek, bete beharreko funtzioak adieraziko dira.

La importancia que este módulo tiene en el desarrollo curricular de los diferentes ciclos formativos, así como la necesidad de encontrar un equilibrio entre formación/producción, hace inevitable recopilar y complementar la normativa existente en un único documento, articulado en el Título I del presente Decreto, que contenga las condiciones de desarrollo, la regulación de las relaciones entre el centro educativo y el centro de trabajo y, finalmente, en las funciones de los agentes que intervienen: alumnos/as, tutores/as y coordinadores/as de los centros docentes e instructores/as de los centros de trabajo.

Hori guztia burutzeko, eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko, beraz, kostu ekonomiko gehigarriak sortuko dira, bai ikastetxeari dagokionez bai lankide diren enpresei dagokienez, hala nola: enpresetako langile eta instalazioak erabiltzeagatik sortutako gastuak, ikasleak enpresetara eraman behar izatea sortutakoak eta LP moduluko irakasle tutoreek ikastetxetik kanpo egin beharreko ikaslearen jarraipenak sortutakoak.

La realización, seguimiento y evaluación de esta actividad conlleva, por consiguiente, unos costes económicos adicionales, tanto a los participantes de la parte educativa como a las empresas colaboradoras, derivados de la utilización de las instalaciones y personal de las empresas, del traslado de los/as alumnos/as a las mismas y del seguimiento que los profesores/as tutores/as de Formación en Centro de Trabajo deben hacer a los/as alumnos/as fuera del centro educativo.

Ikasleei dagokienez, doakotasun-eskubideaz baliatzeko aukerari lehentasuna emango zaio, Euskal Eskola Publikoaren Legeko 9. artikuluan adierazi denari jarraituz. Helburu nagusia unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-mailetan eskolatzeko aukera ziurtatzea eta, xede dugun moduluari dagokionez, lan-munduan txertatzeko gaitasuna indartu eta ikasleak ekoizpen-munduarekin harremanetan jartzea lortu nahi da. II. Idazpuruan zehaztu dira moduluei dagozkien laguntzak aplikatzeko jarraibideak.

En el caso de los/as alumnos/as, los costes deben regirse por el principio de gratuidad, tal y como recoge el artículo 9 de la Ley de Escuela Pública Vasca, a fin de garantizar la escolarización en los niveles educativos no universitarios y, en este módulo concreto, como una actividad imprescindible para fomentar la capacidad de inserción laboral e iniciar una relación con el mundo productivo. En el Título II se establecen las directrices para la aplicación de las ayudas correspondientes.

Bestalde, nahitaezko eskola-aseguruak estaliko du Lantokiko Prestakuntza garatu bitartean ikasleak izan dezakeen edonolako arazo edo istripu. Hala ere, kontuan hartu behar da nahitaezko eskola-aseguruak mugak dituela kalte-ordainei eta erantzukizun zibilari dagokienez eta, gainera, kontuan hartu behar da, halaber, 28 urtetik gorako ikasleak asegurutik at geratzen direla, hortaz, Administrazioak harpidetu beharreko aseguru osagarria erabiliko da, bertan barne hartu baitira hezkuntza-sistemaren baitan landu baina zenbaitetan hezkuntza-esparrutik at garatu beharreko jardueren ondorioz hirugarrenek izan ditzaketen istripuak eta erantzukizun zibila estaltzeko baldintza errealak. Xede dugun aseguruaren prestazioak ekitaldi bakoitzean sinatutako hitzarmenen araberakoak izango dira.

En otro orden, cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse durante la realización de la Formación en Centro de Trabajo es contemplada en las prestaciones del seguro escolar obligatorio. Teniendo en cuenta las limitaciones económicas del seguro escolar obligatorio en materia de indemnizaciones o responsabilidad civil y la exclusión de los/as alumnos/as mayores de 28 años, la Administración tiene suscrito un seguro complementario que fija unas condiciones reales de cobertura por accidentes y responsabilidad civil ante terceros en unas actividades que, aun cuando están dentro del sistema educativo, se desarrollan fuera de su ámbito. Las prestaciones de dicho seguro dependerán de los convenios que se suscriban en cada ejercicio.

Ikastetxeen ardura zuzena izango da ikastetxeetako tutore eta koordinatzaileei dagozkien funtzioak betetzeagatik sortutako gastuen kudeaketa. Administrazioaren mendeko langileen kasuan, ordea, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuari jarraituko zaio, zerbitzua eskaintzagatiko kalte-ordainei eta ondorengo aldaketei buruzkoa, bai eta kasu bakoitzean aplika daitekeen indarreko araudiari ere. Zentro itunduetako irakasleei dagokienez, gastuak itundutako eskoletako moduluan sartuko dira.

Los gastos originados a los/as tutores/as y coordinadores/as de los centros educativos se consideran generados en el ejercicio de sus funciones, por lo que son gestionados directamente por los centros educativos. En el caso de personal al servicio de la Administración se rigen por el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, de indemnizaciones por razón de servicio, y sus posteriores modificaciones, así como por cualquier normativa en vigor que sea de aplicación. En el caso del profesorado de los centros concertados, los gastos se incluirán en los módulos de concertación de las aulas.

Horrez gain, urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzkoa, 34.2 artikuluaren arabera, Hezkuntza Administrazioaren ardura da xede ditugun irakaskuntzak garatu ahal izateko enpresa eta erakundeetan gehitu edo osatu beharreko bitartekoak arbitratzea.

Por otra parte, el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, establece que las Administraciones Educativas arbitrarán los medios necesarios para incorporar a las empresas e instituciones al desarrollo de estas enseñanzas.

Beraz, testuinguru horren arabera, 1997ko apirilaren 22an Gobernu Kontseiluak onetsitako Prestakuntza Lanbide Heziketako Euskal Planaren baitan Lantokiko Hastapenetako Prestakuntza Programa landu zen eta horrekin lotuta Lantokiko Prestakuntza Plana. Azken horren helburu nagusia da enpresetan behar adina plaza lortzea eta Lanbide Heziketa ekoizpen-prozesuetatik sortutako benetako beharretara egokitzea edo moldatzea. Horretarako, eta Lantokiko Prestakuntzarekin lotuta behar adina plaza (kantitatea eta kalitatea) ziurtatu eta instruktoreek beharrezkoa duten prestakuntza eskaintzeko helburuarekin, erakunde, enpresa-erakunde eta enpresa desberdinekin hitzarmenak sinatu ahal dira. Horrez gain, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko pizgarriak jasoko dituzte enpresek, batez ere emakumeak baztertuta geratzen diren lanbideen kasuan. Pizgarriak emango zaizkie, halaber, minusbaliotasun fisikoak edo psikikoak dituzten ikasleak hartzen dituzten enpresei.

En este contexto, el Plan Vasco de Formación Profesional, aprobado por Consejo de Gobierno de 22 de abril de 1997, establece, dentro del Programa de formación inicial, el plan de Formación en Centro de Trabajo, cuyos objetivos son conseguir plazas suficientes en las empresas y lograr un mayor ajuste de la Formación Profesional a las necesidades de los procesos de producción. Para ello se podrán suscribir convenios con entidades, organizaciones empresariales y empresas al objeto de garantizar plazas de Formación en Centro de Trabajo, suficientes en cantidad y calidad, y la formación necesaria de los/as instructores/as. En otro orden, y para adecuar las prácticas al principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en las profesiones en las que éstas se encuentran subrepresentadas, se establecerán incentivos a las empresas. De forma análoga se actuará en el caso de empresas que acojan alumnos/as con discapacidades físicas o síquicas.

Laburbilduz, Dekretu honen xedea da heziketa-zikloetan Lantokiko Prestakuntza Modulua garatzeko baldintzak zehaztea, horretarako ikasleak garatzen duen prestakuntza-jardueren eta ekoizpen-jardueraren artean erlazio orekatsua ahalbidetu behar delarik; gainera, prozesuan parte hartzen duten eragileen diru-laguntzak arautu nahi dira Dekretu honen bidez, kudeaketa-prozesuak eraginkor egiteko eta errazteko irizpideak jarraituz.

En conclusión, el objeto de este Decreto es especificar las condiciones de realización del Módulo de Formación en Centro de Trabajo en los ciclos formativos, estableciendo un equilibrio entre la actividad formativa y productiva que el alumno o alumna desarrolla, y regular las ayudas económicas a los agentes que intervienen, atendiendo a criterios de eficacia y simplificación de procedimientos de gestión.

Esandakoa kontuan hartuta eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak proposatuta, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak eta Euskadiko Eskola Kontseiluak esandakoaren arabera, eta Aholkularitza Batzorde Mistoak eta interesa duten gainerako kontsulta-organoek esandakoaren arabera, (e)ko ren (e)ko Gobernu Kontseiluan eztabaidatu ondoren, honakoa

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, oídos el Consejo Vasco de Formación Profesional y el Consejo Escolar de Euskadi, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora y los demás órganos consultivos interesados, previa deliberación y aprobación en Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 8 de julio de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretuaren xedea da:

El presente Decreto tiene por objeto:

– Lantokiko Prestakuntza-modulua enpresan garatzeko baldintzak arautzea. Lantokiko Prestakuntza-moduluaren oinarriak eta gutxieneko irakaskuntzak Errege Dekretuen bidez arautu dira eta Dekretuen bidez zehaztu dira , era berean, bakoitzari dagozkion curriculumak. Horrez gain, Lantokiko Prestakuntza-moduluaren garapenean esku hartzen duten eragileen arteko lankidetza-harremanak ere arautu nahi dira Dekretuaren bidez.

– Regular las condiciones en que se materializa, en la empresa, el módulo de Formación en Centro de Trabajo, regido por unas bases ya establecidas en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus enseñanzas mínimas y en los Decretos que establecen los correspondientes curriculum, así como regular las relaciones de colaboración entre los distintos agentes que intervienen en su desarrollo.

– Lantokiko Prestakuntza-modulua garatzeko laguntza-programaren esparrua zehaztea.

– Establecer el marco del programa de ayudas para el desarrollo del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

2. artikulua.– Ezarpen-esparrua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Honako Dekretu honen ezarpen-esparruaren barruan geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egon eta urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzkoa, 30. artikuluan barne hartutako heziketa-zikloak eskaintzeko baimen ofiziala lortu duten ikastetxeak, publikoak eta pribatuak.

Quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente Decreto los centros educativos, públicos y privados, radicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi y autorizados oficialmente para impartir los ciclos formativos a los que se refiere el artículo 30 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

I. KAPITULUA
CAPITULO I
PROZESUAN ESKU-HARTZEN DUTEN
ACTUACIONES DE LOS AGENTES
ERAGILEEN JARDUERAK
INTERVINIENTES

3. artikulua.– Lantokiko Prestakuntzaren alderdi orokorrak.

Artículo 3.– Aspectos generales de la Formación en Centro de Trabajo.

1.– Modulu honetan zehaztutako helburuen bitartez honakoa lortu nahi da:

1.– Las finalidades de este módulo contribuirán a:

– Ikaslearen prestakuntza sustatzea, aukeratutako lanbidearekin erlazionatuta dauden egoera desberdinetan ikasleak aktiboki parte hartzea lortzeko.

– Promover la formación del/la alumno/a por medio de su participación activa en situaciones de ámbito productivo relacionadas con la profesión.

– Ikastetxearen eta ekoizpen-sektore bat edo gehiagoren arteko erlazioak gauzatzeko esparru bat prestatzea, elkarren artean hobeto ezagutzeko eta prestakuntza eskaintzeko orduan bien arteko koordinazioa lortzeko.

– Proporcionar un marco concreto de relaciones entre el centro educativo y las organizaciones de un sector o sectores productivos, favoreciendo el conocimiento mutuo y la coordinación de la formación.

– Ikaslea lan-esparruan eta bertako erlazio-sisteman integratzea, ikasleak lan-esparrua hobeto ezagutzeko eta, modu berean, ekoizpen-erakundeetako etorkizuneko profesionalak prestatzeko.

– Integrar al/la alumno/a en el ámbito laboral y en su sistema de relaciones con objeto de favorecer su conocimiento por parte de éste/a, así como el de los/las futuros/as profesionales por parte de las organizaciones productivas.

2.– Hezkuntza Ikuskatzaileek, dagozkien funtzioak behar den bezala betetzeko, ikastetxeetara, publikoak eta pribatuak, sartzeko eskubidea izango dute, bai eta hezkuntza-administrazioak sustatutako edo baimendutako jarduerak garatzen diren zerbitzu edo instalazioetara sartzekoa ere.

2.– Para el ejercicio de sus funciones, los/as Inspectores/as de Educación tendrán acceso a los centros docentes, públicos y privados, así como a los servicios e instalaciones en los que se desarrollan actividades promovidas o autorizadas por las administraciones educativas.

3.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak euskal enpresak erakunde-mailan ordezkatzen dituzten enpresa-erakundeekin hitzarmenak sinatzeko ahalmena du, beti ere Langileen Estatutuaren Seigarren Xedapen Gehigarrian zehaztutakoaren arabera jokatzen bada. Langileen Estatutuari buruzko testu bategina martxoaren 14ko 1/1995 Errege Dekretu Legegileak onetsi zuen eta helburu nagusiak dira: enpresetan behar adina plaza lortzea, Lanbide Heziketa ekoizpen-prozesuen beharretara hobeto egokitzea eta instruktoreen prestakuntza eta informazioari laguntzea, bai eta enpresetan garatzen den Lantokiko Prestakuntzaren jarraipena egitea ere.

3.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación podrá suscribir convenios con las organizaciones empresariales que ostentan la representación institucional de las empresas vascas de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 14 de marzo, con el fin de conseguir plazas suficientes en las empresas, lograr un mayor ajuste de la FP a las necesidades de los procesos de producción y colaborar en la formación e información de instructores/as y en el seguimiento de la materialización de la Formación en Centro de Trabajo en las empresas.

4.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, eskolatze arrunta egingo da. Ildo horretan, beti jarraituko zaio banakako curriculum-egokitzapenei buruz indarrean dagoen araudiari.

4.– En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales se desarrollará una escolarización ordinaria, teniendo en cuenta en todo momento la normativa vigente relativa a adaptaciones curriculares individuales.

5.– Praktikak garatzeko orduan, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko neurriak hartuko dira.

5.– Las prácticas deberán adecuarse al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

4. artikulua.– Lantokiko Prestakuntza Moduluaren ordutegia.

Artículo 4.– Horario del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

1.– Ikastetxeen ardura izango da heziketa-ziklo bakoitzari dagokion Lantokiko Prestakuntzaren programaren denborazko garapena antolatzea eta, xede horrekin, kontuan hartuko dira, alde batetik, LPren titulu eta gutxieneko irakaskuntzei buruzko Errege Dekretuetan ezarritako arauak, bestetik Euskal Autonomia Erkidegoan tituluei dagozkien curriculumak, ikasturte bakoitzerako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak emandako oinarrizko arauak eta Dekretu honetan ezarritako jarraibideak.

1.– Los centros docentes organizarán y planificarán, en ejercicio de su autonomía, el desarrollo temporal del programa de Formación en Centro de Trabajo para cada ciclo formativo teniendo en cuenta las normas establecidas en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus enseñanzas mínimas, los Decretos que establecen los currículum para la Comunidad Autónoma de Euskadi de estos títulos y las normas básicas dictadas por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para cada curso escolar, así como las directrices establecidas en este Decreto.

2.– Lantokiko Prestakuntza-modulua, Heziketa Zikloaren zati den neurrian, ikasturte bakoitzerako erabakitako eskola-egutegiaren lehen egunetik azken egunera bitartean garatuko da bere osotasunean. Hortaz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak emandako araudiari jarraituz, heziketa-zikloko azken ikasturtea amaitu baino lehen egingo da LP moduluaren garapena, ebaluazioa eta kalifikazioa.

2.– El módulo de Formación en Centro de Trabajo, como parte integrante del ciclo formativo, deberá ser impartido en su totalidad entre las fechas de inicio y fin establecidas en el calendario escolar de cada curso académico. Por tanto, su impartición, evaluación y calificación deberá realizarse antes de la fecha prevista para la finalización del último curso del ciclo formativo en la normativa dictada al efecto por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

3.– Honakoak, bestalde, egutegiari eta ordutegiari dagokienez bete beharreko baldintzak:

3.– El calendario y horario cumplirán los siguientes requisitos:

– Eskola-ordutegiaren eta egutegiaren barruan garatuko da modulua, alegia, irailetik ekainera bitartean, biak barne.

– Se realizarán en horario y período escolar, entre los meses de septiembre a junio ambos inclusive.

– Lan-egunetan garatuko da, astelehenetik ostiralera; astean gehienez 25 ordu eta gutxienez 35 ordu egingo dira.

– Se realizará en días laborables, de lunes a viernes, con jornada semanal mínima de 25 horas y máxima de 35 horas.

– 5-8 ordu bitartekoa izango da eguneroko jardunaldia. Goizeko eta/edo arratsaldeko txandak bereiziko dira, eskaintza osoko eguneko presentziazko erregimenari dagokionez. Bestelako erregimenen kasuan 2-8 ordu bitartekoa izango da jardunaldia.

– La jornada diaria estará comprendida entre 5 y 8 horas, en turnos de mañana y/o tarde para régimen presencial diurno en oferta completa. Para otros tipos de regímenes la jornada estará comprendida entre 2 y 8 horas.

– Ez da gaueko ordutegirik eskainiko.

– En ningún caso se realizará en horario nocturno.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko Festen Egutegi Ofizialean adierazitako egunak baliogabeak izango dira lan-ondorioetarako.

– Se considerarán inhábiles, a efectos laborales, los días fijados en el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Era berean, Lantokiko Prestakuntza garatzeko orduan baztertuta geratuko dira nekagarri eta/edo arriskutsu bezala sailkatutako lanpostuak.

4.– Igualmente, queda excluida la posibilidad de realizar la Formación en Centro de Trabajo en puestos de trabajo que tengan la consideración de especialmente penosos y/o peligrosos.

5.– Lantokiko Prestakuntzan garatuko diren praktikei dagokienez, praktiken %10 tutorearekin edo zentroko instruktorearekin biltzeko erabili ahal dira, edo ikastetxean garatutako prestakuntza-jarduerei buruz hitz egiteko.

5.– Un máximo del 10% de las horas de prácticas de Formación en Centro de Trabajo podrán emplearse en reuniones con el/la tutor/a y/o el/la instructor/a del centro de trabajo y de otro tipo de actividades preparatorias realizadas en el centro educativo.

5. artikulua.– Salbuespenen izapidetzeak.

Artículo 5.– Tramitación de excepciones.

1.– Heziketa-zikloa kokatzen den enpresa- edo industria-sektorearen ezaugarriak kontuan hartuta, zenbait kasutan denboralizazioa eta ordutegia Dekretuan zehaztu denetik desberdina izango da. Zentzu horretan, ikastetxearen curriculum-proiektuan bertan adierazi beharko da aipatu denboralizazioa eta ordutegia aldatu behar direla eta, horrekin lotuta, Lanbide Heziketako zentroko Zuzendariak berariazko baimena eman beharko du. Aurkakorik esaten ez den bitartean egin ahal izango da salbuespen hau.

1.– Los ciclos formativos que por las características del sector empresarial o industrial en que se enmarquen precisen de condiciones de temporalización y horario diferentes de las establecidas en este Decreto deberán contar, en el proyecto curricular del centro, con la especificación correspondiente y de autorización expresa del/la Director/a de Formación Profesional. Esta excepcionalidad se mantendrá en vigor en tanto en cuanto no se produzcan nuevas modificaciones.

2.– Ikasle bati, berak eskatuta,salbuespen-baimena emango zaio, beti ere banakako eskaria bat egiteaz gain eskaria behar bezala arrazoitu bada. Gainera, ikastetxeari dagokio eskaria egitea, horretarako dagokion Lurralde Ordezkaritzako Lanbide Heziketako unitatea jakinaren gainean jarriko duelarik.

2.– Las autorizaciones de excepción para un/a alumno/a, a petición de éste/a, y siempre de forma individual y debidamente fundamentadas, deberá realizarlas el/la Director/a del centro educativo, comunicando tal circunstancia a la Unidad de Formación Profesional de la Delegación Territorial correspondiente.

6. artikulua.– Gutxieneko baldintzak.

Artículo 6.– Condiciones mínimas.

Baimenak emateko orduan errespetatu beharreko gutxieneko baldintzak honakoak dira:

Las condiciones mínimas que deberán respetarse al conceder las autorizaciones son:

– Lantokiko Prestakuntza eskola-egutegitik at garatzeko baimena ematen bada, ekaina, uztaila edo/ta abuztuan jarraian 30 egun naturaleko oporrak zehaztu beharko dira.

– En los casos en que se autorice la realización de la Formación en Centro de Trabajo fuera de las fechas determinadas en el calendario escolar, deberá establecerse un período vacacional de al menos 30 días naturales consecutivos durante los meses de junio, julio y agosto.

– Eguneroko lanaldiak ezingo ditu gainditu 4. Artikuluan eguneroko lanaldiarekin eta astekoarekin lotuta zehaztu diren gehienezkoak.

– La jornada nunca podrá superar los máximos establecidos para la jornada diaria y semanal en el artículo 4.

– Praktiken gainbegiratzaile bezala jardungo dute enpresako instruktore batek eta ikastetxeko tutore batek.

– Las prácticas siempre serán supervisadas por un/a instructor/a en la empresa y un/a tutor/a del centro educativo.

– Praktikek irauten duten bitartean gutxienez 5 langile egongo dira enpresan praktikak egiten dituen ikasle bakoitzeko edo, bestela, ikasleak praktiketan betetzen dituen funtzio edo zereginekin erlazionatutako plantilaren 3/4 gutxienez.

– El personal presente en la empresa durante el periodo de prácticas deberá de ser al menos de 5 trabajadores/as por alumno/a en prácticas o 3/4 del total de la plantilla relacionada directamente con las labores o tareas realizadas por el/la alumno/a en prácticas.

7. artikulua.– Lantokiko Prestakuntza Euskal Autonomia Erkidegotik at garatzea.

Artículo 7.– Realización de la Formación en Centro de Trabajo fuera del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

1.– Lantokiko Prestakuntza Euskal Autonomia Erkidegotik at garatzeko aukera dago, hots, Estatuko beste Autonomia Erkidego bat aukera daiteke, salbuespen bezala. Ikastetxeko zuzendariak baimena eskatu beharko dio, kasu horretan, Lanbide Heziketako Zuzendariari. Edonola izanda ere, baimena lortzen bada ere, Dekretu honetan zehaztutako artikulu guztiak bete beharko dira.

1.– Los/as alumnos/as podrán realizar la Formación en Centro de Trabajo en otras Comunidades Autónomas del Estado con carácter excepcional. El/la Director/a del centro educativo deberá solicitar autorización motivada al/la Director/a de Formación Profesional. En cualquiera de los casos, estas autorizaciones no excluirán del cumplimiento del resto de los artículos contenidos en este Decreto.

2.– Lantokiko Prestakuntza Moduluaren barruan sartu ahal dira, Europar Batasunak lanbide-heziketarekin lotutako politika zehazteko garatzen diren Hezkuntza eta Politika Programa Europarren baitako praktikak (1999ko apirilaren 26an Kontseiluak hartutako 1999/38 2/CE erabakia). Horretarako, ezinbestekoa izango da aldiro egindako deialdietan onetsitako proposamenetan parte hartzeko aukeratua izatea ikaslea.

2.– Las prácticas que realicen los/as alumnos/as en el marco de Programas Europeos de Educación y Formación para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (Decisión 1999/382/CE del Consejo de 26 de abril de 1999) podrán ser consideradas, de acuerdo con los criterios establecidos por el centro, parte integrante del módulo de Formación en Centro de Trabajo. Para ello el/la alumno/a deberá ser seleccionado/a para participar en una de las propuestas aprobadas en las convocatorias periódicas que se realicen.

8. artikulua.– Ikastetxearen eta lantokiaren arteko harremanak.

Artículo 8.– Relaciones entre el centro educativo y el centro de trabajo.

1.– Ikastetxeak eta enpresak lankidetza-akordio bat sinatuko dute. Bertan zehaztuko dira Lantokiko Prestakuntza-modulua burutzeko baldintzak; baldintza horiek lanbide-modulua arautzen duten oinarrien araberakoak eta honako Dekretu honek zehaztutakoaren araberakoak izango dira. Aipatutako lankidetza-hitzarmenean I. Eranskineko ereduan ageri diren klausulak barne hartuko dira.

1.– El centro educativo y la empresa suscribirán un acuerdo de colaboración que recoja las condiciones de realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo, ajustándose en todo caso a la normativa que establece las bases que rigen este módulo profesional y las que establece este Decreto. Este acuerdo de colaboración contendrá al menos las cláusulas que se recogen en el modelo del Anexo I.

2.– Enpresan Lantokiko Prestakuntza-modulua garatuko duten ikasleen zerrenda bidaliko dio zentroak enpresari; zerrenda horretan zehaztuko dira ikaslearen NAN zk., heziketa-zikloa eta denboralizaziorako baldintzak (hasiera eta amaierako eguna, ordu-kopurua, txanda...), horretarako II. Eranskineko formatua erabiliko delarik.

2.– El centro remitirá a la empresa para su conocimiento la relación nominal de los/as alumnos/as que van a realizan la Formación en Centro de Trabajo en la empresa con indicación expresa de número de DNI, ciclo formativo que realizan y condiciones de temporalización (fecha de inicio y finalización, número de horas, turno, ...) en el formato recogido en el Anexo II.

3.– Lantokiko Prestakuntza amaitzen den unean amaituko da ikastetxearen eta enpresaren arteko erlazioa.

3.– La relación establecida entre el centro educativo y la empresa finalizará al cumplirse el período para la realización de la Formación en Centro de Trabajo.

4.– Era berean, bi aldeetako edozeinek berariaz eska dezake elkarren arteko harremana amaitzea; kasu horretan, idatzizko komunikazio bat bidali beharko zaio beste aldeari (hamabost egun lehenago). Ikastetxearen eta enpresaren arteko harremana etetea hainbat arrazoirengatik eska daiteke:

4.– Asimismo, la relación podrá darse por finalizada mediante manifestación expresa de cualquiera de las partes, debiendo ser comunicada por escrito a la otra parte con quince días de antelación, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

– Programatutako jardueren garapena oztopatzen denean.

– Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

– Hartutako konpromisoak urratzen baditu aldeetako batek, edo praktikak pedagogikoki desegokiak badira edo garatuko den jarduerarekin lotuta indarrean dauden arauak urratu badira.

– Incumplimiento, por alguna de las partes, de los compromisos adquiridos, inadecuación pedagógica de las prácticas o vulneración de las normas que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.

– Bi aldeek adostu badute.

– Mutuo acuerdo entre las partes.

5.– Gainera, ikasle bat edo ikasle-talde bat ez onartzea erabaki ahal da eta praktika-programatik kanporatu, honako kasu hauetan:

5.– Igualmente se podrán rescindir para un/a alumno/a o grupos de alumnos/as, por cualquiera de las partes, y ser excluido/a/s de su participación en el programa de prácticas en los siguientes casos:

– Inolako arrazoirik gabe ikaslea enpresara bertaratzen ez bada eta/edo behin eta berriro berandu iristen bada.

– Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas.

– Jarrera desegokia agertzen badu ikasleak, aldez aurretik interesdunarekin elkartu ondoren.

– Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

9. artikulua.– Ikastetxeari dagozkion Jarduerak.

Artículo 9.– Actuaciones del Centro Educativo.

1.– Ikastetxearen ardura izango da bertan eskaintzen diren heziketa-ziklo desberdinen curriculumak garatzea. Xede horrekin landuko da ikastetxearen curriculum-proiektua, zentroaren baldintzak eta gizarte- eta ekonomia-ingurua kontuan hartuko direlarik. Curriculuma lantzeko oinarrizko curriculum-diseinuak erabiliko dira, eta bertan ageri dira zehaztuta, besteak beste, bukaerako gaitasunak, denboralizazioa eta sekuentziazioa, erreferentziazko ordutegia eta ebaluazioa egiteko irizpideak. Horrez gain, Lanbide Heziketako Zuzendaritzak emandako jarraibide teknikoak ere hartuko dira kontuan, bai eta dekretu honetan adierazitako irizpideak ere.

1.– Los centros educativos desarrollarán el currículo de los diferentes ciclos formativos que impartan mediante la elaboración del proyecto curricular del centro, adaptándolos a su población escolar y entorno socioeconómico. Para la elaboración de este currículo se utilizarán los diseños curriculares base, en los que están establecidas las capacidades terminales, la temporalización y secuenciación, el horario de referencia y las directrices para el desarrollo de la evaluación. Asimismo se tendrán en cuenta las instrucciones técnicas emitidas por la Dirección de Formación Profesional y las directrices establecidas en el presente Decreto.

2.– Lantokiko Prestakuntza Modulua egiteko ikasleek eskatutako salbuespen-eskariak izapidetzea, aurreko ataletan adierazi denaren arabera.

2.– Tramitar las solicitudes de excepciones de realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo, efectuadas por los/as alumnos/as, en los términos establecidos en los apartados anteriores.

3.– Modulua garatzeko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak zehaztu dituen laguntza eta diru-laguntzak izapidetzea eta kudeatzea.

3.– Tramitar y gestionar las ayudas y subvenciones que establezca el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para la realización de este módulo.

4.– Ikastetxeko Zuzendaritzari dagokio ikasleak enpresan garatzen dituen praktikekin lotuta instruktoreak garatutako prestakuntza-jarduera ziurtatzea (III. Eranskina).

4.– La Dirección del centro educativo podrá certificar la actividad formativa desarrollada por el/la instructor/a en relación con las prácticas de los/as alumnos/as en dicha empresa (Anexo III).

5.– Esparru honekin lotuta dagozkion jarduera guztiak.

5.– Todas aquellas actuaciones que le son propias en esta materia.

10. artikulua.– Lantokiko Prestakuntza-moduluaren koordinatzailea.

Artículo 10.– El/la coordinador/a del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

1.– Lantokiko Prestakuntzaren koordinatzailearen funtzio nagusiak izango dira:

1.– El/la coordinador/a de Formación en Centro de Trabajo tendrá como funciones principales:

– Ikastetxea eta lantokia harremanetan jartzea eta erlazio hori garatzea.

– El establecimiento y desarrollo de las relaciones entre el centro educativo y los de trabajo.

– Lantokiko Prestakuntza-moduluarekin erlazionatuta dauden tutoreek garatu beharreko ekintzak koordinatzea.

– La coordinación de las acciones de los/as diferentes tutores/as que tengan a su cargo módulos de Formación en Centro de Trabajo.

– Ikastetxeari dagokio, ikastetxeko zuzendariaren onespena lortu ondoren, administrazio-mailako izapideak egitea, bai eta laguntzak, eta abar eskatzeko eta kudeatzeko administrazio-agiriak betetzea ere.

– La tramitación administrativa, con el V.º B.º del/a director/a del centro, y cumplimentación de los documentos administrativos correspondientes a la solicitud y gestión de ayudas, etc.

2.– Pertsona bakarreko aginte-organoa izan daiteke, beti ere ikastetxearen Zentroko Antolamendu eta Funtzionamendu Araudian horrela adierazten bada.

2.– Esta figura podrá tener la consideración de órgano unipersonal de gobierno, siempre y cuando figure en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del centro educativo.

11. artikulua.– Lantokiko Prestakuntza-moduluaren tutorea.

Artículo 11.– El/la tutor/a del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

Honakoak Lantokiko Prestakuntzako tutoreek bete beharreko funtzio nagusiak:

Los/as tutores/as de Formación en Centro de Trabajo tendrán como funciones principales:

– Lantokiko Prestakuntza-modulua sailkatuta dagoeneko curriculum-arlo edo –irakasgaiaren programaketa orokorra lantzea, dagokion ekoizpen-ingurura moldatuz.

– Elaborar la programación global del área o materia curricular de la que forma parte el módulo de Formación en Centro de Trabajo, adecuándolo a las características concretas de su entorno productivo.

– Lantokiko Prestakuntza-moduluaren prestakuntza-programa ikasleak enpresan garatuko duen prestakuntza eta ekoizpenarekin lotutakoa jarduera-multzo bat bezala garatzea, espazioan eta denboran behar bezala antolatuz; hori guztia lantokiko instruktorearekin koordinazioan egingo da.

– Desarrollar y coordinar el programa formativo del módulo de Formación en Centro de Trabajo como un conjunto de actividades formativo-productivas, ordenadas en el espacio y en el tiempo, a realizar por el/la alumno/a durante su estancia en la empresa, en relación y coordinación con el/la instructor/a del centro de trabajo.

– Lantokiko Prestakuntzaren ebaluazio-irizpideak zehaztea.

– Establecer los criterios de evaluación de la Formación en Centro de Trabajo.

– Lantokiko Prestakuntza behar den bezala garatzen dela ziurtatzeko aldiro enpresara bisitak egitea, bai eta xede horrekin aurreikusitako bestelako bitartekoak martxan jartzea ere.

– Valorar y supervisar el correcto desarrollo de la Formación en Centro de Trabajo mediante visitas periódicas a la empresa y otros medios previstos al efecto.

– Lantokiko Prestakuntzari ekin aurretik, bitartean eta ondoren, lantokiko instruktorearekin bilerak egitea, bai eta, orohar, praktiken garapenari buruzko informazioa eskuratzea ere.

– Establecer reuniones con el/la instructor/a del centro de trabajo antes, durante y después del período de realización de la Formación en Centro de Trabajo, así como recabar, de forma global, información sobre el desarrollo de las mismas.

– Lantokiko Prestakuntzari ekin aurretik, bitartean eta ondoren, ikasleekin hainbat bilera egitea eta enpresa bakoitzean jarduerek duten garapenari buruzko informazioa eskuratzea.

– Realizar reuniones con los/as alumnos/as que realizan Formación en Centro de Trabajo antes, durante y después de realización de la misma y obtener información sobre el desarrollo de la misma en cada empresa.

– Ikaslearen Lantokiko Prestakuntzaren koadernoa gainbegiratzea eta kontrolatzea.

– Supervisar y diligenciar el cuaderno de Formación en Centro de Trabajo del/la alumno/a

– Lantokiko Prestakuntza-modulua ebaluatzea eta sailkatzea, instruktoreak emandako txostenak kontuan hartuz.

– Evaluar y calificar el módulo de Formación en Centro de Trabajo teniendo en consideración los informes del/la instructor/a.

12. artikulua.– Enpresari dagozkion zereginak.

Artículo 12.– Actuaciones de la empresa.

1.– Praktiketako arduran bat eta instruktore bat edo gehiago izendatuko ditu enpresak (prestakuntza egokia izango dutenak), eta horien ardura izango da Lantokiko Prestakuntza koordinatzea, garatzea eta beraren jarraipena egitea. Gainera, ikasleei orientabideak emateaz gain kontsultak egiteko aukera ere emango zaie. Instruktoreen prestakuntza honako Dekretu honetako 3.3 artikuluan xedatu denaren arabera garatuko da.

1.– La empresa nombrará un/a responsable de prácticas y uno/a o varios/as instructores/as, con la debida formación, para la coordinación, desarrollo y seguimiento de la Formación en Centro de Trabajo, y con la dedicación necesaria que garantice la orientación y consulta del/la alumno/a, así como las relaciones con el/la tutor/a. La formación de los/as instructores/as se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 3.3 del presente Decreto.

2.– Enpresak erabakiko du praktikak egiteko ikasle-kopurua; horretarako honako irizpide hauei jarraituko zaie:

2.– La empresa establecerá el número máximo de alumnos/as que pueden realizar prácticas simultáneamente, con los siguientes criterios:

– 100 langile arte: ikasle bat bost langileko edo bosten frakzioa 10 ikasle arte.

– Hasta 100 trabajadores/as: un/a alumno/a por cada cinco trabajadores/as o fracción de cinco hasta un máximo de 10 alumnos/as.

– 100 langile baino gehiago: langileen %10era bitartean izango dira ikasleak gehienez.

– Más de 100 trabajadores/as: hasta un máximo de alumnos/as del 10% de trabajadores/as.

– Lantokiko Prestakuntza egiten den unean dauden langileak bakarrik hartuko dira kontuan.

– Se contabilizarán únicamente los/as trabajadores/as presentes en el momento de realización de la Formación en Centro de Trabajo.

– Aipatu kalkulua sektore bakoitzerako edo ekoizpen-alor bakoitzerako egingo da.

– Dicho cálculo se efectuará por cada sector o área de producción.

3.– Aldez aurretik adostutako prestakuntza-jarduerak betetzeko konpromisoa izango dute ikasleak onartzen dituzten enpresek eta, hala badagokie, horiek aztertzekoa.

3.– Las empresas que acojan alumnos/as quedan comprometidas al cumplimiento de la programación de actividades formativas previamente acordadas y, si fuese necesario, a la revisión de las mismas.

4.– Enpresari dagokio laneko segurtasun eta higienearekin lotuta aplikatu ahal den legeria betetzen dela zaintzea.

4.– La empresa velará por el cumplimiento de la legislación aplicable a los/as alumnos/as en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

5.– Dekretuan zehaztutako irizpideei jarraituz emango zaio laguntza ekonomikoa enpresari eta Euskal Administrazioak erabakiko du ekitaldi bakoitzean zein kopuru eman.

5.– La empresa recibirá las ayudas económicas de acuerdo a las directrices establecidas en este Decreto y en la cuantía fijada por la Administración Vasca para cada ejercicio.

6.– Enpresaren ardura izango da lantokian praktikak egingo dituzten ikasleen zerrenda langileen ordezkariei jakinaraztea, bai eta altak eta bajak zehaztea eta ikasleek praktikak garatzeko dituzten baldintzak adieraztea ere.

6.– Las empresas se encargarán de informar a los/as representantes de los/as trabajadores/as de la relación de los/as alumnos/as que van a realizar prácticas en las mismas, así como de las altas y bajas a lo largo del curso y de la forma y condiciones en que los/as alumnos/as van desarrollando su actividad práctica.

7.– Ezinezkoa da plantilako lanpostu bat enpresan Lantokiko Prestakuntza garatzen ari den ikasle batekin betetzea, eta ezinezkoa da, halaber, ikasleekin lan-harremanik edo zerbitzu-harremanik ezartzea, ikaslea Lantokiko Prestakuntza garatzen ari den bitartean, behintzat.

7.– La empresa no podrá cubrir, ni siquiera de forma interina, ningún puesto de trabajo de plantilla con alumnos/as que estén realizando la Formación en Centro de Trabajo, ni establecer con ellos/as relación laboral ni de servicios, durante el período de realización de la Formación en Centro de Trabajo.

8.– Lantokiko Prestakuntza-modulua amaitzean, enpresaren lege-ordezkariak, ikastetxeko zuzendariarekin batera, ziurtagiri bat luzatu ahal du, bertan adieraziko delarik ikaslearen espedientea (IV. Eranskina).

8.– El/la representante legal de la empresa, a la finalización del módulo de Formación en Centro de Trabajo, podrá suscribir un certificado conjuntamente con el/la Directora/a del centro educativo donde consta el expediente del/la alumno/a (Anexo IV).

9.– Era berean, Langileen Estatutuko Seigarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoaren arabera (Langileen Estatutuaren testu bategina martxoaren 14ko 1/1995 Dekretuaren bidez onetsi zen), euskal enpresak erakundeen aurrean ordezkatzen dituzten enpresa-erakundeek ægogoan izan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, honako Dekretu honen 3.3 artikulua aplikatuz, hitzarmenak sinatu ahal dituelaæ, ahalmena izango dute Lantokiko Prestakuntza Modulua burutu duten ikasleei diplomak luzatzeko.

9.– Igualmente las organizaciones empresariales que ostenten la representación institucional de las empresas vascas, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 14 de marzo, y con las que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación suscriba convenios en aplicación del artículo 3.3 del presente Decreto, podrán expedir diplomas a los/as alumnos/as que hayan realizado el módulo de Formación en Centro de Trabajo.

13. artikulua.– Lantokiko Prestakuntza Moduluaren instruktorea.

Artículo 13.– El/la instructor/a del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

1.– Lantokiko Prestakuntzaren instruktoreen funtzio nagusiak izango dira:

1.– Los/as instructores/as de Formación en Centro de Trabajo en los centros de trabajo tendrán como funciones principales:

– Prestakuntza-plana ikastetxeko tutorearekin batera zehaztea eta aldiro bilerak egitea.

– Establecer el plan formativo de común acuerdo con el/la tutor/a del centro educativo y realizar encuentros periódicos, facilitando su acceso al centro de trabajo.

– Ikasleei arrera egitea, enpresari buruzko informazioa ematea, jarduerak garatzeko modua erakustea eta ikaslearen jarduera eta jarreren jarraipena egitea.

– Acoger a los/as alumnos/as, informar sobre la empresa, enseñar cómo realizar las actividades y realizar un seguimiento de las actividades y actitudes del/la alumno/a.

– Ikaslearen Lantokiko Prestakuntzaren koadernoa gainbegiratzea eta kontrolatzea.

– Supervisar y diligenciar el cuaderno de Formación en Centro de Trabajo del/la alumno/a.

– Ikaslearen gaitasun, trebetasun eta jarrerei buruzko amaierako txostena lantzea, Lantokiko Prestakuntza-moduluaren ebaluazioa egiteko orduan lana errazteko.

– Emitir un informe final, acerca de las capacidades, habilidades y actitudes del/la alumno/a, para contribuir a la evaluación del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

2.– Aipatutako funtzio guztien garapenaren ondorioz ez da inolako harremanik sortuko instruktorea eta Hezkuntza Administrazioaren artean.

2.– El desarrollo de las funciones citadas no supondrá el nacimiento de ninguna relación laboral entre el/la instructor/a y la Administración Educativa.

14. artikulua.– Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 14.– Derechos y obligaciones de los/as alumnos/as.

1.– Ikasleek ez dute enpresarekin lan-erlaziorik, beraz, Lantokiko Prestakuntzak irauten duen bitartean ezinezkoa da ikaslearen eta enpresaren artean lan-kontraturik egitea, ez eta ikasleen bidez enpresan ordezkapenik egin edo eskaintza osoko eguneko presentziazko erregimenaren mendeko zerbitzu-erlaziorik ezarri ere. Salbuespenak egingo dira eskolatze-erregimen berezien kasuan.

1.– Los/as alumnos/as no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación laboral con la empresa, por lo que no podrá formalizarse contrato de trabajo entre el/la alumno/a y la empresa durante la Formación en Centro de Trabajo, ni suplir ningún puesto de trabajo en la misma, ni establecer una relación de servicios en régimen presencial diurno de oferta total, contemplándose excepciones en otros tipos de regímenes de escolarización.

2.– Ikasleak ez du eskubiderik enpresaren aldetik Lantokiko Prestakuntza-modulua garatzearen truke ordain-sari bezala diru-kantitate jakin bat jasotzeko.

2.– El/la alumno/a no tendrá derecho a percibir cantidad económica alguna de la empresa en concepto de retribución por la realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

3.– Ikasleak praktiken koadernoa bete beharko du. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak esandakoaren arabera jokatu beharko du eta, zentzu horretan, bertan zehaztuko dira burututako jarduerak, jarduerak egin diren data eta saila edo sekzioa, praktikak egiteko aurrean egon den instruktorearen izena eta praktiken garapenean izandako zailtasunak.

3.– El/la alumno/a cumplimentará un cuaderno de prácticas, que regulará el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en el que se reseñarán, al menos, las actividades realizadas, fecha y departamento o sección donde se realizan, nombre del/la instructor/a presente durante su ejecución y dificultades observadas en su desarrollo.

4.– Ikasleak adostutako praktiketara bertaratzeko eta aldez aurretik erabakitako ordutegia betetzeko betebeharra du. Kasu bakoitzean aplika daitekeen diziplina-erregimena Zentroko Antolamendu eta Funtzionamendu Araudian zehazten da eta, horrez gain, apirilaren 19ko 160/94 Dekretuan zehaztutako irizpideei jarraituko zaie.

4.– El/la alumno/a tiene la obligación de asistir a las prácticas acordadas y cumplir el horario establecido. El régimen disciplinario a que hubiere lugar figurará en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro (ROF), cumpliendo las directrices establecidas en el Decreto 160/94, de 19 de abril.

5.– Enpresen lokalak erabiliko dituzte ikasleek programatu diren jarduerak garatzeko edo, hala badagokie, jarduera garatzeko aukeratutako lekua.

5.– Los/as alumnos/as desarrollarán las actividades formativas programadas en los locales de la empresa o, en su caso, en aquellos lugares en los que se desarrolle su actividad.

6.– Ikasleak prestakuntza-ekintza garatuko duen lantokiak dituen laneko arriskuak eta bete beharreko prebentzio-neurriak jakinarazi beharko dizkio enpresak ikasleari. Ikasleak enpresaren larrialdietako plana ezagutu behar du eta lantokian bertan istripuak prebenitzeko beharrezkoa den prestakuntza emango zaio ikasleari gainera.

6.– Los/as alumnos/as deberán ser informados/as por la empresa de los riesgos laborales y medidas preventivas que conlleva el/los puesto/s de trabajo donde vaya a desarrollar la acción formativa. El/la alumno/a conocerá el plan de emergencia y evacuación de la empresa y deberá recibir la formación necesaria para la prevención de accidentes en el/los puesto/s de trabajo.

7.– Laneko segurtasun eta higienearekin erlazioan aplika daitekeen legeria bete beharko dute ikasleek.

7.– Los/as alumnos/as tendrán la obligación de cumplir la legislación aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

8.– Lantokian edo lantokirako bidean gertatu ahal den edozein istripuren aurrean eskola-aseguruaren arabera jokatuko da eta eskola-asegurua abuztuaren 13ko 2078/1971 Dekretuan barne hartuta dago (irailaren 18ko BOE), bai eta Euskal Administrazioak harpidetutako istripu-aseguru eta erantzukizun zibileko aseguru gehigarriaren arabera ere.

8.– Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse en el centro de trabajo o desplazamiento al mismo, será contemplada a tenor del seguro escolar, establecido en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto (BOE 18 de septiembre), y de otro seguro adicional de accidentes y de responsabilidad civil, suscrito al efecto por la Administración Vasca.

9.– Dekretuan zehaztutako irizpideen arabera banatuko dira laguntza ekonomikoak eta Euskal Administrazioak ekitaldi bakoitzerako zehaztutako kopuruak errespetatuko dira.

9.– Los/as alumnos/as recibirán las ayudas económicas de acuerdo a las directrices establecidas en este Decreto y en la cuantía fijada por la Administración Vasca para cada ejercicio.

10.– Ikasleak GAI delako kalifikazioa lortzen badu, ikastetxeari eskatu ahal dio burutu dituen praktiken ziurtagiria; aipatu ziurtagiria Lantokiko Prestakuntza garatu duen enpresak berak luzatu ahal du halaber.

10.– El/la alumno/a podrá solicitar del centro educativo, en caso de haber sido calificado APTO/A, un certificado de las prácticas desarrolladas que podrá ser suscrito, igualmente, por la empresa en que haya desarrollado la Formación en Centro de Trabajo.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
LAGUNTZEN PROGRAMA
PROGRAMA DE AYUDAS

15. artikulua.– Laguntzak.

Artículo 15.– Ayudas.

1.– Fondo galdura emandako diru-laguntzak izango dira; xedea ikastetxe bakoitzaren curriculum-proiektuan Lantokiko Prestakuntza garatzeko aurreikusi diren ekintzak finantzatzea da. Diru-laguntzak Lantokiko Prestakuntza-moduluan parte hartzen duten erakundeek edo eragileek eman ahal dituzte, beti ere jarraian ageri diren artikuluetan ezarritakoa errespetatzen bada.

1.– Las ayudas tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones a fondo perdido destinadas a financiar las acciones contempladas en los proyectos curriculares de cada centro para el desarrollo de la Formación en Centro de Trabajo. Estas subvenciones podrán otorgarse a los organismos o agentes que participan en el módulo de Formación en Centro de Trabajo de acuerdo con las directrices que se establecen en los siguientes artículos.

2.– Honako Dekretu honetan aurreikusi ez denari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen (azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen bidez onetsi zena) Testu Bategineko VI. Idazpuruan adierazitakoari jarraituko zaio.

2.– En todos aquellos aspectos no previstos en el presente Decreto será de aplicación el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

16. artikulua.– Enpresentzako laguntzak.

Artículo 16.– Ayudas a las empresas.

1.– Ikasleak praktikak egiteko hartzen dituzten enpresek jasoko dituzten laguntzak instruktoreek ikasleei irakaskuntza eskaintzera eta ikaskuntzaren jarraipena egitera bideratuko dira, bai eta praktikak egiteagatik sortutako gastuak ordaintzera ere.

1.– Las ayudas a las empresas que colaboren acogiendo alumnos/as en prácticas se concederán en concepto de dedicación de los/as instructores/as a enseñar a los/as alumnos/as y de realización del seguimiento del aprendizaje y en concepto de compensación de los gastos generados por el desarrollo de las prácticas.

2.– Heziketa Ziklo desberdinetako LP moduluen iraupen finkoaren arabera eta enpresan bertan Lantokiko Prestakuntza egiten duen ikasle-kopuruaren arabera erabakiko da diru-laguntzaren zenbatekoa.

2.– La cuantía de la subvención se determinará en función de la duración fija del módulo de Formación en Centro de Trabajo de los diferentes Ciclos Formativos y del número de alumnos/as que realicen la Formación en Centro de Trabajo en la empresa.

3.– Ikasleak enpresan prestakuntza garatzen emandako ordu bakoitzeko 0,50 euro ordainduko da. Ez dute diru-laguntzarik jasoko 50 ordutik beherako egonaldiek, eta ez da diru-laguntzarik jasoko Heziketa Ziklo bakoitzari dagokion iraupen finkoa gainditzen duten orduengatik.

3.– La cuantía se establecerá en 0,50 euros por cada hora de formación del/la alumno/a en la empresa, no subvencionándose estancias inferiores a 50 horas, ni las horas que excedan de las establecidas como duración fija de cada Ciclo Formativo.

4.– Heziketa-zikloen baitan Lantokiko Prestakuntzara bideratutako laguntzen deialdirako urteroko Aginduak aldatu ahal du aipatu kopurua, KPIren bilakaeraren arabera.

4.– La Orden anual de convocatoria de ayudas por la realización de Formación en Centro de Trabajo en ciclos formativos podrá modificar esta cuantía en consonancia con la evolución del IPC.

5.– Emakume gutxiko sektoreetako enpresetan praktikak egiteko emakumeak onartzen badira emango diren laguntzak (areagotu egingo dira98/09/16 eguneko Ministerioaren Aginduaren eta indarrean dagoen gainerako araudiaren arabera), %25 gehiago emango delarik emakumeen kasuan.

5.– Las ayudas que se concedan a empresas de los sectores en que las mujeres se encuentran subrepresentadas, según Orden Ministerial de 16/09/98 y demás normativa vigente, y acojan alumnas en prácticas, se incrementarán, en lo correspondiente a estas alumnas, un 25%.

6.– Gutxienez %33ko ezintasun fisikoak edo psikikoak dituzten ikasleak onartzen dituzten enpresei emango zaizkien laguntzak areagotu egingo dira, %25 gehiago emango delarik ezinduen kasuan.

6.– Las ayudas que se concedan a empresas que acojan en prácticas alumnos/as con discapacidades físicas o síquicas reconocidas de al menos un 33%, se incrementarán, en lo correspondiente a estos/as alumnos/as un 25%.

7.– Eskaria aurkeztu den urteko uztailaren 1tik hasi eta ekainaren 30era bitartean ikasleek egindako Lantokiko Prestakuntzak laguntza jasoko du.

7.– Será objeto de ayuda la Formación en Centro de Trabajo realizada por los/as alumnos/as desde el 1 de julio precedente hasta el 30 de junio del año en que se presente la solicitud.

8.– Ez dute laguntzarik jasoko Herri Administrazioek, Erakundeek, erakunde publiko eta ofizialek eta kapitalaren %50 edo gehiago publikoa duten enpresek.

8.– De estas ayudas estarán excluidas las Administraciones públicas, Instituciones, Organismos públicos y oficiales y las empresas participadas por capital público en un 50% o superior.

17. artikulua.– Ikasleentzako laguntzak.

Artículo 17.– Ayudas a los/as alumnos/as.

1.– Lantokiko Prestakuntza garatzeak ikasleari sortutako gastu gehigarriak orekatzeko laguntzak emango dira. Laguntzak emateko ikasleak lantokira egindako bidaiak hartuko dira kontuan. Zentzu horretan, gehienezko kopuru bat zehaztuta dago, LP moduluaren iraupen finkoaren arabera. Horretarako jarraian zehaztutako irizpidea hartu beharko da kontuan:

1.– Para compensar los gastos añadidos que la realización de la Formación en Centro de Trabajo genera al/la alumno/a, se establecen ayudas en función del número de días en que los/as alumnos/as se hayan desplazado a las empresas, con un máximo, que se establece en función de la duración fija del módulo de Formación en Centro de Trabajo, según el siguiente criterio:

Iraupen finkoa	Egun-kopurua

Duración fija	N.º máximo de días

340			50

340	50

400			60

400	60

500			75

500	75

600			85

600	85

2.– Enpresarako joan-etorria egiten den egun bakoitzagatik zehaztutako kopurua 1,75 euro da.

2.– La cuantía de la ayuda por cada día de desplazamiento se establece en 1,75 euros.

3.– Heziketa-zikloen baitan Lantokiko Prestakuntzara bideratutako laguntzen deialdirako urteroko Aginduak aldatu ahal du aipatu kopurua, KPIren bilakaeraren arabera.

3.– La Orden anual de convocatoria de ayudas por la realización de Formación en Centro de Trabajo en ciclos formativos podrá modificar estas cuantías en consonancia con la evolución del IPC.

4.– Ezintasun fisiko edo psikikoen ondorioz enpresarako joan-etorria egiteko baldintza bereziak eskatzen dituzten ikasleen kasuan emango den laguntza aurreko atalean adierazitakoa baino 2,5 aldiz altuagoa izango da. Kasu horretan ezintasuna ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko da halabeharrez, eta aipatu ezintasuna ez da %33 baino baxuagoa izango.

4.– Los/as alumnos/as con discapacidades físicas o síquicas que requieran de especiales condiciones para su traslado a la empresa contarán con una ayuda fija equivalente a 2,5 veces lo señalado en el apartado anterior, siendo en tal caso preceptiva la presentación del certificado de minusvalía reconocida que no podrá ser inferior a un porcentaje del 33%.

18. artikulua.– Erakunde lankideak

Artículo 18.– Entidades colaboradoras

1.– Honako Dekretu honetan araututako laguntzen programa kudeatzeko helburuarekin, erakunde lankidetzat joko dira heziketa-zikloak eskaini eta ikasleek Lantokiko Prestakuntza-modulua garatzen duten zentro publikoak zein pribatuak.

1.– A los efectos de gestionar el programa de las ayudas reguladas en el presente Decreto, tendrán la consideración de entidades colaboradoras aquellos centros públicos o privados que impartan ciclos formativos y cuyos/as alumnos/as realicen el módulo de Formación en Centro de Trabajo.

2.– Heziketa-zikloak eskaini eta Lantokiko Prestakuntza-modulua garatzen duten ikasleak onartu dituzten zentro pribatuek V. Eranskin bezala aurkeztutako hitzarmena sinatzeko konpromisoa hartuko dute, ondorioz lortuko duelarik erakunde lankide izatea. Lanbide Heziketa eta Etengabeko Ikaskuntza Sailburuordeak hitzarmena sinatu ondoren hitzarmenaren kopia bidaliko zaio zentro pribatuari. Honako Dekretu honetan araututako laguntzak kudeatu nahi badira ezinbestekoa da aipatu hitzarmena sinatzea.

2.– Los centros privados que impartan ciclos formativos y cuyos/as alumnos/as realicen el módulo de Formación en Centro de Trabajo se comprometerán a firmar el convenio que se adjunta como Anexo V, por el que se otorgará la condición de entidad colaboradora. Una vez que el convenio se haya firmado por el/la Viceconsejero/a de Formación Profesional y de Aprendizaje Permanente, se remitirá la copia correspondiente a cada centro privado. La firma del mencionado convenio constituye un requisito obligatorio para la gestión de las ayudas reguladas en el presente Decreto.

3.– Honako arau honek erakunde lankideei ezarri ahal dizkien betebeharren kaltetan izan gabe, honakoa erakunde lankideek kontuan hartu beharreko oinarrizko araubidea:

3.– Sin perjuicio de las obligaciones que la presente norma imponga a las entidades colaboradoras, el régimen básico de obligaciones para las mismas será el siguiente:

– Ikasleek eta enpresek aurkeztu dituzten laguntza-eskariak Lanbide Heziketako Zuzendaritzara bidaltzea, deialdian zehaztutako moduan eta epean.

– Remitir a la Dirección de Formación Profesional, en la forma y plazo que establezca la correspondiente convocatoria, las solicitudes de ayudas presentadas por alumnos/as y empresas.

– Diru-laguntzak emateko kontuan hartuko diren baldintzak betetzen direla eta eraginkorrak direla baieztatzea.

– Verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes para el otorgamiento de las subvenciones.

– Izapidetutako eskarien ebazpena jakinaraztea (zentzu horretan zehaztu denari jarraituz) eta emandako diru-laguntzen banaketa egitea.

– Notificar la resolución de las solicitudes tramitadas de la forma que se establezca, así como realizar la distribución de las subvenciones concedidas.

– Diru-laguntza eman duen erakundearen aurrean justifikatu beharko du onuradunak diru-laguntzaren ordainketa, horretarako diru-laguntza emateko ebazpenean adierazi denari jarraituko zaiolarik.

– Justificar ante la entidad concedente el pago de la subvención a los/as beneficiarios/as de la misma en los términos establecidos en la Resolución de concesión.

– Diru-laguntza eman duen erakundeak laguntzen Deialdiaren kudeaketarekin lotuta egiten dituen jarduerak baieztatzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkionak ere.

– Someterse a cuantas actuaciones de comprobación que, respecto a la gestión de la Convocatoria de ayudas, pueda efectuar la entidad concedente y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

19. artikulua.– Deialdia.

Artículo 19.– Convocatoria.

1.– Honako Dekretu honetan aurreikusitako laguntzen deialdia egingo du urtero Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak. Deialdi bakoitzean zehaztuko du aipatutako Sailak deialdiaren xedea betetzera bideratuko duen laguntzaren zenbatekoa.

1.– El Departamento de Educación, Universidades e Investigación realizará anualmente la respectiva convocatoria de las ayudas previstas en este Decreto y en ella determinará la cuantía global máxima que anualmente vaya a destinarse al cumplimiento del objeto de la misma.

2.– Ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxeko Idazkaritzara bidali behar dituzte eskariak ikasleek eta enpresek. Edozein kasutan, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri-administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-prozedura Erkideari buruzkoa, 38.4 artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio. Zentro hartzaileari dagokio, ondoren, erakunde lankide den neurrian, deialdiaren Aginduan zehaztutako moduan eta epearen barruan aurkeztu diren eskariak jasotzea eta Lanbide Heziketako Zuzendaritzara bidaltzea.

2.– Tanto los/as alumnos/as como las empresas dirigirán las solicitudes a las Secretarías de los centros educativos en que aquéllos/as estuvieren matriculados, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Corresponderá al centro receptor, como entidad colaboradora, recepcionar y remitir a la Dirección de Formación Profesional las solicitudes que le hayan sido presentadas en la forma y plazo que determine la Orden de convocatoria.

3.– Lantokiko Prestakuntzari ekin aurreko ebaluazioa egin ondoren aurkeztu ahal dituzte eskariak ikasleek.

3.– Los/as alumnos/as formalizarán la solicitud tras la evaluación previa al inicio de la Formación en Centro de Trabajo.

4.– Dekretu honen 13. Artikulua gogora ekarriz, instruktoreak ikasle bakoitzari dagokion txostena landu ondoren aurkeztu ahal dituzte eskariak ikasleek.

4.– Las empresas entregarán las solicitudes tras la realización del informe del/la instructor/a al que se refiere el artículo 13 del presente Decreto.

20. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones de los/as beneficiarios/as.

Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak æazaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileak onetsi zuenaæ 50. Artikuluan zehazten dituen betebeharren kaltetan izan gabe, onuradunek esleitu zaizkien diru-laguntzak onartu ahal dituzte. Zentzu horretan, diru-laguntza jasoko delaren jakinarazpena jaso eta 15 eguneko epean onuradunek diru-laguntzari uko egiten ez badiote (berariaz eta idatziz), diru-laguntza onartu dutela ulertuko da.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, los/as beneficiarios/as deberán aceptar las subvenciones concedidas. En este sentido, si en el plazo de 15 días tras la fecha de notificación de la concesión de la subvención los/as beneficiarios/as no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

21. artikulua.– Organo kudeatzailea, ebazpena, baliabideak, publizitate-prozedura.

Artículo 21.– Órgano gestor, resolución, recursos, procedimiento de publicidad.

1- Lanbide Heziketako Zuzendaritzari dagokio Dekretu honetan araututako laguntzak kudeatzea.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en el presente Decreto será la Dirección de Formación Profesional.

2.– Laguntzei buruzko Ebazpena hartu ondoren 6 hilabeteko epea utziko da jakinarazpena egiteko, deialdiaren Agindua argitaratzen den egunetik hasita. Aipatu epea igaro eta laguntzei buruzko ebazpenik eman ez bada, eskaria onartu ez dela ulertuko da.

2.– El plazo máximo para la Resolución y notificación de estas ayudas será de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación de la Orden de convocatoria. Trascurrido dicho plazo sin que haya mediado resolución expresa la solicitud se considerará denegada.

3.– Aipatu ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen; aitzitik, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntza Zuzendaritzaren aurrean gorako errekurtsoa aurkeztu ahal da, beti ere azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, æHerri-administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-prozedura Erkideari buruzkoa eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuenaæ, 107. Artikuluari eta hurrengoei jarraituz.

3.– Dicha resolución no agota la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse recurso de alzada ante el/la Viceconsejero/a de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, conforme a los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4.– Laguntzak emateko erabakiarekin batera ikasle eta enpresa bakoitzari dagozkion kantitateak zehaztuko dira. Ondoren, Lanbide Heziketako Zuzendaritzak izapidetutako eskarien onuradunen zerrenda bidaliko dio erakunde lankide bakoitzari, horrela, banaketa zuzena egin ahal izateko.

4.– La resolución de concesión de ayudas indicará las cantidades correspondientes a cada alumno/a y empresa. Posteriormente la Dirección de Formación Profesional notificará a cada una de las entidades colaboradoras la relación de los beneficiarios cuya solicitud tramitó a fin de que puedan realizar la correspondiente distribución.

5.– Azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileko 49.1 artikuluan xedatutakoa betez, EHAAn argitaratuko da Iragarkia: deialdiaren ebazpena jakinaraziko da jendaurrean iragarkiaren bidez. Ondoren, ikastetxeen ardura izango da deialdiaren ebazpena jendaurrean jartzea, ikasle eta enpresak jakinaren gainean jartzeko.

5.– A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49.l del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se publicará en el BOPV Anuncio mediante el cual se hará pública la resolución de la convocatoria. Serán los centros educativos los que notifiquen a sus alumnos/as y empresas solicitantes la resolución de la convocatoria mediante su exposición pública.

6.– Iragarkia argitaratzen den egunean bertan jakinaraziko zaie onuradunei deialdiaren ebazpena, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, æHerri-administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio-prozedura Erkideari buruzkoa eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuenaæ, 48. Artikuluan xedatutakoa betez.

6.– La fecha de publicación de dicho Anuncio servirá como fecha de comunicación a los/as beneficiarios/as de la Resolución de la convocatoria a los efectos establecidos en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

22. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 22.– Pago.

Ordainketa bakar batean ordainduko da laguntza osoa. Horretarako, onuradunek Lantokiko Prestakuntza garatu dutela justifikatu beharko du ikastetxeak aldez aurretik.

El abono de la ayuda se realizará en un único pago, por la totalidad de la misma, y tras la justificación, por parte del centro educativo, de la realización de la Formación en Centro de Trabajo de los/as beneficiarios/as.

23. artikulua.– Ikastetxeen betebeharrak.

Artículo 23.– Obligaciones de los centros educativos.

1.– Ikastetxeari dagokio, erakunde lankide den neurrian, ikasleek eta enpresek eskuratutako laguntzen likidazioa egitea, laguntzak jaso eta gehienez bi hilabeteko epean banakatuko diren kontzeptu eta kantitateen arabera.

1.– El centro educativo, como entidad colaboradora, será el encargado de la liquidación de las ayudas destinadas a los/las alumnos/as y empresas en función de los conceptos y cantidades que se desglosen en la correspondiente notificación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de recepción de las mismas.

2.– Laguntzen izapidetzeak egiteko erabili den dokumentazioa eskuragarri eta erabilgarri edukiko da Lanbide Heziketako Zuzendaritzak edo Kontrol Ekonomikoko Bulegoak behar dituenean erabiltzeko, edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen baditu.

2.– Toda la documentación que genere la tramitación de estas ayudas deberá quedar a disposición de posibles actuaciones de comprobación provenientes de la Dirección de Formación Profesional, Oficina de Control Económico o del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

24. artikulua.– Laguntzen bateraezintasunak.

Artículo 24.– Incompatibilidad de las ayudas.

Dekretu honen babespean lortutako laguntzak eta beste edozein Herri Administraziok xede berdinarekin emandako laguntzak bateraezinak dira.

Las ayudas obtenidas al amparo del presente Decreto serán incompatibles con cualquier otra que se establezca para el mismo fin por cualquier otra Administración Pública.

25. artikulua.– Ekonomia-baliabideak.

Artículo 25.– Recursos económicos.

1.– Dekretu honen helburua betetzeko erabilitako ekonomia-baliabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan xede berdinarekin zehaztutako aurrekontu-kredituetatik hartuko dira. Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko egindako esleipenaren bolumena edo esleipen eguneratuaren bolumena, beti ere indarrean dagoen legeria errespetatuz aurrekontuko aldaketak onartzen badira. Hori guztia Administrazio eta Zerbitzu Sailburuordeak emandako Ebazpenaren bidez jakinaraziko da.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto del presente Decreto procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El volumen total de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. De tal circunstancia se dará publicidad mediante Resolución del/la Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

2.– Aurrekontuko fondoak agortzen badira, eskatzaileen artean banatuko dira, bakoitzari dagokion gehienezko kantitatea osatzeko.

2.– En caso de agotamiento de los fondos presupuestados, se procederá al prorrateo entre los solicitantes a fin de adaptarse al importe máximo destinado.

26. artikulua.– Ikuskapena, kontrola eta bermeak.

Artículo 26.– Inspección, control y garantías.

Dekretu honetan barne hartutako helburuak betetzen direla bermatzeko, Administrazioak, eskumeneko organoen bitartez, beharrezkotzat jotzen dituen ikuskapen- eta kontrol-jarduerak burutu ahal ditu.

La Administración, a través de los órganos competentes, podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades pretendidas en este Decreto.

27. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 27.– Incumplimientos.

Deialdiaren Aginduan eta emakidaren Ebazpenean, eta Dekretu honetan barne hartutako edozein baldintza urratuz gero, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen (azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen bidez onetsi zena) Testu Bategineko 53. Artikuluan adierazitako kasu bat gertatzen bada, diru-laguntza jasotzeko eskubidea erabat galdutzat emango da ebazpen baten bidez; kasu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuliko zaizkio jasotako kantitateak eta horiek sortutako lege-interesak, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoari jarraituz. Hori guztia kasu bakoitzean gara daitezkeen ekintzen kaltetan izan gabe egingo da. Aipatu kantitateak sarrera publikotzat joko dira dagozkien lege-ondorioetarako eta jarraitu beharreko erantzukizunen araubideari dagokionez, azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilean æ Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Testu bategina onartzen duenaæ 64. Artikuluan aurreikusitakoaren arabera jokatuko da.

En el supuesto de que se incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la Orden de convocatoria y en la Resolución de concesión, así como en el presente Decreto, o se encontraran en alguno de los supuestos del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, mediante la correspondiente resolución se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que hubieran percibido más los intereses legales que fueren procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

2002-2003 ikasturtean lantokiko prestakuntzako modulua garatzearen ondorioz sortutako gastuak ordaintzeko ikasle, tutore eta enpresei emango zaizkien laguntzei dagokienez, 2002ko abenduaren 3an Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak emandako Aginduari jarraituko zaio (aipatutako Aginduaren bidez lantokiko prestakuntza-modulua garatzeko laguntzen deialdia egiten da (02/12/5)). Horrez gain, aurrekontuaren erabilgarritasunaren arabera, emango diren kantitateak eguneratu ahal dira. Eta hori guztia Administrazio eta Zerbitzu Sailburuordeak hartutako Erabakiaren bidez jakinaraziko da.

Las ayudas que se concedan por los gastos originados en la realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo a alumnos/as, empresas y tutores/as durante el curso académico 2002-2003 se determinarán en función de los conceptos subvencionables establecidos en la Orden de 3 de diciembre de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas por la realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo (BOPV 5/12/02), pudiendo en función de las disponibilidades presupuestarias, proceder a la oportuna actualización de las cuantías a percibir. De tal circunstancia se dará publicidad mediante Resolución del/la Viceconsejero/a de Administración y Servicios.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Honako dekretu hau argitaratu baino lehen hasitako espedienteei dagokienez, espedienteen izapideek aurrera jarraituko dute izapidetzeak amaitu bitartean, izapidetzeak egiteko garaian indarrean zeuden xedapenen babespean.

Los expedientes iniciados con anterioridad a la publicación del presente Decreto continuarán su tramitación al amparo de las disposiciones en que se iniciaron hasta su conclusión final.

INDARGABETZEKO XEDAPENA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Maila bereko edo maila baxuagoko xedapen guztiak indargabetuta geratzen dira, baldin eta Dekretu honetan adierazitakoari kontra egiten badiote.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al contenido de este Decreto.

AMAIERAKO XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak ahalmena du honako Dekretu hau garatzeko eta exekutatzeko beharrezkotzat jotzen diren xedapenak hartzeko.

Primera.– Se faculta a la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para adoptar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko uztailaren 8an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

M.ª ANGELES IZTUETA AZKUE

Mª ANGELES IZTUETA AZKUE

I. ERANSKINA
ANEXO I
LANTOKIKO PRESTAKUNTZA-MODULUA
ACUERDO DE COLABORACIÓN EMPRESA-CENTRO EDUCATIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO.

GARATZEKO, ENPRESA-IKASTETXEAREN

De una parte D./Dña......………………………., titular del centro………………………………………

ARTEKO LANKIDETZA-AKORDIOA.

y de otra D./Dña. ………………………………… ………………………… como representante de la empresa …………………………….

Alde batetik ………...………………………… jaunak/andreak, …………………….…................. Zentroaren titular bezala

suscriben el presenten acuerdo de colaboración, cuyo objetivo es posibilitar a los/as alumnos/as la realización del módulo Formación en Centro de Trabajo, completando así la formación y la adquisición de las competencias requeridas en el título.

CLÁUSULAS

eta bestetik,

1.–	Los/as alumnos/as no tendrán, en ningún caso, vinculación o relación laboral con la empresa en que realizan el módulo de Formación en Centro de Trabajo.

honako lankidetza-hitzarmen hau sinatu dute. Hitzarmenaren bitartez ikasleei Lantokiko Prestakuntza-modulua garatzeko aukera eskaintzeaz gain, bide batez, idazpuruan adierazitako prestakuntza eta gaitasunak osatzen eta bereganatzen lagundu nahi zaio.

2.–	Los/as alumnos/as no percibirán de la empresa retribución alguna por las actividades realizadas en el desarrollo del módulo.

KLAUSULAK

1.–	Ikasleek ez dute lan-loturarik edo –erlaziorik izango Lantokiko Prestakuntza-modulua garatzen duten enpresarekin.

3.–	La empresa velará por el cumplimiento de la legislación aplicable a los/as alumnos/as en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

2.–	Modulua garatu bitartean burutu diren jardueren truke ez die ordainketarik egingo enpresak ikasleei.

4.–	Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse en el centro de trabajo o desplazamiento al mismo será contemplado a tenor del Seguro Escolar y de otro complementario suscrito por la Administración Vasca.

3.–	Enpresaren ardura izango da ikasle guztiekin laneko segurtasun- eta higiene-esparruko legeria aplikatzea eta betetzen dela ziurtatzea.

5.–	La empresa nombrará el/la instructor/a o instructores/as necesarios/as, con la debida formación, para la coordinación y desarrollo de la formación de los/as alumnos/as.

4.–	Lantokian bertan edo lantokirako bidean gertatu ahal den edonolako istripuren aurrean Eskola Aseguruak adierazitakoaren arabera edo Euskal Administrazioak harpidetutako aseguru osagarriaren arabera jokatuko da.

6.–	El Plan de formación se establecerá, de acuerdo con lo definido en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, conjuntamente por el/la tutor/a del centro y el/la instructor/a de la empresa.

5.–	Ikasleen prestakuntza behar den bezala koordinatu eta garatzeko enpresak behar den bezala prestatutako instruktore egokia edo egokiak izendatuko ditu.

En …………. a, ……… de …………. de……

6.–	Prestakuntza-planari dagokionez, eta dagokion Heziketa Zikloaren curriculumean definitu denaren arabera, zentroko tutoreak eta enpresako instruktoreak landuko dute batera.

EL/LA TITULAR DEL CENTRO EDUCATIVO

……….–(e)ko ………..………..–ren ……..–an

IKASTETXEAREN TITULARRA	

EL/LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ENPRESAREN ORDEZKARIA	

ANEXO II

ANEXO II

IKASTETXEAREN DATUAK / DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

IKASTETXEAREN DATUAK / DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

IZENA	KODEA

IZENA	KODEA

NOMBRE	CÓDIGO

NOMBRE	CÓDIGO

HELBIDEA	PK	HERRIA	

HELBIDEA	PK	HERRIA	

DOMICILIO	C.P.	LOCALIDAD

DOMICILIO	C.P.	LOCALIDAD

LURRALDE HISTORIKOA	TELEFONOA	FAXA	e-maila

LURRALDE HISTORIKOA	TELEFONOA	FAXA	e-maila

TERRITORIO HISTORICO	TELEFONO	FAX	e-mail	

TERRITORIO HISTORICO	TELEFONO	FAX	e-mail	

LANTOKIKO DATUAK / DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

LANTOKIKO DATUAK / DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

IZENA	IFZ	TITULARTASUNA

IZENA	IFZ	TITULARTASUNA

NOMBRE	C.I.F.	TITULARIDAD	

NOMBRE	C.I.F.	TITULARIDAD	

HELBIDEA	PK	HERRIA

HELBIDEA	PK	HERRIA

DOMICILIO	C.P.	LOCALIDAD	

DOMICILIO	C.P.	LOCALIDAD	

LURRALDE HISTORIKOA	TELEFONOA	FAXA	e-maila

LURRALDE HISTORIKOA	TELEFONOA	FAXA	e-maila

TERRITORIO HISTORICO	TELEFONO	FAX	e-mail	

TERRITORIO HISTORICO	TELEFONO	FAX	e-mail	

PRAKTIKETAKO IKASLEEN ZERRENDA / RELACIÓN DE ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS

PRAKTIKETAKO IKASLEEN ZERRENDA / RELACIÓN DE ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS

NAN	Ikaslearen izena	Hasiera	Bukaera	 AL AS AK OG OR L I	H. Ord.	A. Ord.	EO	OK	Zikloa	Ikastetxeko Tutorea	Enpresako Tutorea	

NAN	Ikaslearen izena	Hasiera	Bukaera	 AL AS AK OG OR L I	H. Ord.	A. Ord.	EO	OK	Zikloa	Ikastetxeko Tutorea	Enpresako Tutorea	

D.N.I.	Nombre Alumno/a	Inicio	Fin	 L M X J V S D	H. Ini.	H. fin.	HD	HT	Ciclo	Tutor/a del Centro	Instructor/a de la empresa

D.N.I.	Nombre Alumno/a	Inicio	Fin	 L M X J V S D	H. Ini.	H. fin.	HD	HT	Ciclo	Tutor/a del Centro	Instructor/a de la empresa

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

...............	...............................	

	….……….–(e)ko ……………...………..–ren ………..–an	En
	ZUZENDARIAREN ONIRITZIA - V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A 	LPREN KOORDINATZAILEA - EL/LA COORDINADOR/A DE FCT	

...............	...............................	

	.....................................	

	….……….–(e)ko ……………...………..–ren ………..–an	En
	ZUZENDARIAREN ONIRITZIA - V.º B.º EL/LA DIRECTOR/A 	LPREN KOORDINATZAILEA - EL/LA COORDINADOR/A DE FCT	

	.....................................	

	Ikastetxearen izenpea eta zigilua - Firma y sello del Centro	Sinadura - Firma	

ANEXO III
El/La Directora/a del Centro Educativo

	Ikastetxearen izenpea eta zigilua - Firma y sello del Centro	Sinadura - Firma	

	

ANEXO III
El/La Directora/a del Centro Educativo

	

	ZIURTATZEN DU	CERTIFICA QUE:

D. / Dña.

	ZIURTATZEN DU	CERTIFICA QUE:

Lantokiko Prestakuntza moduluan instruktore lanak egin dituela …../….. Ikasturtean .............................................. ........................ enpresan.

D. / Dña.

Lantokiko Prestakuntza moduluan instruktore lanak egin dituela …../….. Ikasturtean .............................................. ........................ enpresan.

Horrela banatu dira lanak :

Horrela banatu dira lanak :

Ha realizado, durante el curso …../….., labores de instructor/a del módulo de Formación en Centros de Trabajo en la empresa

Ha realizado, durante el curso …../….., labores de instructor/a del módulo de Formación en Centros de Trabajo en la empresa

	

	

Ikasle / Alumno(a)	Heziketa Ziklo / Ciclo Formativo	Maila / Grado	Ordu / Horas

Ikasle / Alumno(a)	Heziketa Ziklo / Ciclo Formativo	Maila / Grado	Ordu / Horas

	Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin da 	Y para que así conste, se expide el presente certificado en

	Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin da 	Y para que así conste, se expide el presente certificado en

	.........................(e)(a)n, …....(e)ko.....................aren.....(a)n.	......................., a …...... de ........................... de ….....

Sin. / Fdo.:
Ikastetxearen izenpea eta zigilua / Firma y sello del Centro
ANEXO IV
El/La Directora/a del Centro Educativo
El /La Responsable de la empresa

	.........................(e)(a)n, …....(e)ko.....................aren.....(a)n.	......................., a …...... de ........................... de ….....

	ZIURTATZEN DUTE	CERTIFICAN QUE:

Sin. / Fdo.:
D. / Dña.

	ZIURTATZEN DUTE	CERTIFICAN QUE:

…………….................. mailako ..........………………… …………………......... heziketa-zikloko ikasleak Lantokiko Prestakuntza moduluaren barruan guztira …... praktika-ordu ongi bete dituela, ............................................ .......................................... enpresan

D. / Dña.

…………….................. mailako ..........………………… …………………......... heziketa-zikloko ikasleak Lantokiko Prestakuntza moduluaren barruan guztira …... praktika-ordu ongi bete dituela, ............................................ .......................................... enpresan

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin da

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin da

....................(e)(a)n, …....(e)ko.........................aren....(a)n.

Sin. / Fdo.:
Ikastetxearen izenpea eta zigilua
Firma y sello del Centro
alumno/a del Ciclo Formativo de grado ……………….…… de ………………………..……..................................... ha realizado satisfactoriamente un total de ....... horas de práctica, integrantes del módulo de Formación en Centros de Trabajo, en la empresa

....................(e)(a)n, …....(e)ko.........................aren....(a)n.

Y para que así conste, se expide el presente certificado en

Sin. / Fdo.:
Ikastetxearen izenpea eta zigilua
Firma y sello del Centro
alumno/a del Ciclo Formativo de grado ……………….…… de ………………………..……..................................... ha realizado satisfactoriamente un total de ....... horas de práctica, integrantes del módulo de Formación en Centros de Trabajo, en la empresa

Y para que así conste, se expide el presente certificado en

............................, a ........ de

Sin. / Fdo.:
Enpresearen izenpea eta zigilua
Firma y sello de la Empresa
ANEXO V
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO PRIVADO …………………..………...... .........................................................….. QUE IMPARTE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO.

............................, a ........ de

En Vitoria-Gasteiz, a ………..... de ………. de ….….

Sin. / Fdo.:
Enpresearen izenpea eta zigilua
Firma y sello de la Empresa
V. ERANSKINA
URRIAREN 3KO 1/1990 LEGE ORGANIKOAREN, HEZKUNTZA-SISTEMAREN ANTOLAMENDU

OROKORRARI BURUZKOA, 30. ARTIKULUAN BARNE HARTUTAKO BERARIAZKO LANBIDE-HEZIKETAKO ZIKLOAK ESKAINTZEN DITUEN …………........………………….................. .......………………………….. ZENTRO PRIBATUAREN

De una parte D./Dña. 	,

eta EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA.

en representación del centro privado 	

Vitoria-Gasteizen, ……(e)ko …… -ren ……… -(e)an

Y de otra D./Dña. 	,

Alde batetik &#9

Viceconsejero/a de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

INTERVIENEN

jauna/andrea, &#9

El/la primero/a en nombre y representación del centro privado 	

Zentro Pribatuaren ordezkari bezala.

El/la segundo/a en nombre y representación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

EXPONEN

Eta bestetik &#9

Que el centro privado que figura en el encabezamiento del presente convenio tiene autorizada la impartición de Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica el curso académico …..…/…..…

jauna/andrea, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lanbide Heziketa eta Etengabeko Prestakuntzako Sailburuordea.

Que es voluntad del Departamento de Educación, Universidades e Investigación financiar el coste generado a alumnos/as y empresas por la impartición del módulo de Formación en Centro de Trabajo de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica según los baremos publicados en la Orden anual reguladora de las subvenciones.

PARTE HARTU DUTE
CLÁUSULAS

Lehenengoak Zentro Pribatuaren &#9

Primera.– Objeto del convenio

izenean eta ordez

El objeto del presente convenio es la aceptación de la condición de entidad colaboradora del centro privado suscribiente del mismo, a los efectos de gestionar el pago de las subvenciones destinadas a los/as alumnos/as y empresas que participan en el módulo de Formación en Centro de Trabajo.

Eta bigarrenak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren izenean eta ordez.

Segunda.– Obligaciones de las partes.

ADIERAZI DUTE

Honako hitzarmen honen goiburuan aipatzen den zentro pribatuak baimena du …..…/…..… ikasturte akademikoan berariazko lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzeko.

De una parte, la entidad colaboradora suscribiente del presente convenio se compromete a:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren nahia da Berariazko Lanbide Heziketako heziketa-zikloen baitan Lantokiko Prestakuntza eskaintzeagatik ikasleek eta enpresek izandako gastuak finantzatzea, eta xede horrekin, urtero diru-laguntzak arautzeko argitaratuko den Aginduan xedatutako baremoei jarraituko zaie.

a) Remitir a la Dirección de Formación Profesional, en la forma y plazo que establezca la convocatoria, las solicitudes de subvención presentadas por alumnos/as y empresas.

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

b) Notificar a alumnos/as y empresas las resoluciones a su solicitud y realizar la distribución de las subvenciones concedidas.

Hitzarmena sinatzen duen erakundea Zentro Pribatuaren erakunde Lankide izendatzea da Dekretu honen xedea, bide batez, Lantokiko Prestakuntza-moduluan parte hartzen duten ikasle eta enpresei dagozkien diru-laguntzen kudeaketaren arduradun egiten delarik.

c) Cumplir lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo en lo referente a la documentación que se genere entre la entidad colaboradora, solicitantes y Administración.

Bigarrena.– Aldeen betebeharrak.

d) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento.

Alde batetik, honako hitzarmen hau sinatzen duen erakunde lankideari dagokio:

e) Justificar la distribución de los fondos percibidos ante la Entidad concedente.

a) Ikasleek eta enpresek diru-laguntza lortzeko aurkeztutako eskariak Lanbide Heziketako Zuzendaritzara bidaltzea, deialdian adierazitako moduan eta epearen barruan.

f) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de la convocatoria de ayudas pueda efectuar la entidad concedente y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

b) Ikasleei eta enpresei aurkeztutako eskariarekin lotuta hartutako ebazpenak jakinaraztea eta esleitutako diru-laguntzen banaketaz arduratzea.

g) Cumplir asimismo los requisitos específicos que se establezcan en las distintas Ordenes de convocatoria.

c) Administrazio Prozedurari buruzko Legean erakunde lankide, eskatzaile eta Administrazioaren artean sortutako dokumentazioarekin lotuta adierazitakoa betetzea.

De otra parte, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco se compromete a financiar el coste generado a alumnos/as y empresas por la impartición del módulo de Formación en Centro de Trabajo de los ciclos Formativos de Formación Profesional Específica autorizados al centro el curso académico …..…/…..…, según los baremos establecidos en la Orden anual reguladora de las subvenciones.

d) Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak edo betekizunak betetzen direla eta eraginkorrak direla baieztatzea.

Tercera.– Causas de resolución del convenio.

e) Diru-laguntza eman duen Erakundearen aurrean jasotako fondoen banaketa justifikatzea.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones de las partes contenidas en la cláusula 2ª será motivo de resolución del presente convenio, perdiendo el centro privado la consideración de entidad colaboradora, debiendo reintegrar las cantidades recibidas según lo establecido en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

f) Diru-laguntza eman duen erakundeak eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak diru-laguntzaren xedea betetzen dela baieztatzeko egin ahal dituen ikuskapenak onartzea.

Cuarta.– Vigencia

g) Deialdia bakoitzari dagokion Aginduetan berariaz adierazitako baldintzak betetzea.

El presente convenio estará vigente durante el año 2003 prorrogándose anualmente de forma automática, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y ninguna de las partes manifieste su voluntad de denunciarlo.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren erantzukizuna izango da …..…/…..… ikasturtean baimendutako zentroek eskainitako Berariazko Lanbide Heziketako heziketa-zikloen baitan

Y en prueba de conformidad y aceptación, las dos partes firman, por duplicado, el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Lantokiko Prestakuntza eskaintzeagatik ikasleek eta enpresek izandako gastuak finantzatzea eta, xede horrekin, urtero diru-laguntzak arautzeko argitaratuko den Aginduan zehaztutako baremoei jarraituko zaie.

D./Dña.: 	

Hirugarrena.– Hitzarmenaren suntsiarazpena.

D./Dña.: 	

Honako hitzarmena suntsiarazteko arrazoia izango da 2. artikuluan adierazitakoa urratzea (hitzarmena sinatu duen aldeetako edozeinek urratzea); horrela, beraz, zentro pribatua ez da gehiago zentro lankide izango, eta azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegileko æEuskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak aldatzen duenaæ, 53. Artikuluan xedatutakoaren arabera, jaso dituen laguntzak itzuli beharko ditu erakundeak.

VICECONSEJERO/A DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y APRENDIZAJE PERMANENTE		REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO PRIVADO

Laugarrena.– Indarraldia

2003. urte osoan indarrean egongo da honako hitzarmen hau eta automatikoki luzatuko da urtero, beti ere aurrekontu erabilgarririk geratzen bada eta aldeetako batek kontrakoa adierazten ez badu.

Eta esandako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela adierazteko, honako hitzarmen honen bi ale sinatu dituzte bi aldeek, goiburuan zehaztutako leku eta egunean.

	 Jauna/Andrea

	 Jauna/Andrea

LANBIDE-HEZIKETA ETA ETENGABEKO IKASKUNTZAKO SAILBURUORDEA		ZENTRO PRIBATUAREN LEGEZKO ORDEZKARIA


Azterketa dokumentala


Análisis documental