Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

89. zk., 2003ko maiatzaren 9a, ostirala

N.º 89, viernes 9 de mayo de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
2672
2672

99/2003 DEKRETUA, maiatzaren 6koa, ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeari eta ordaina emateari buruzko martxoaren 27ko 3/2002 Legea garatzen duena.

DECRETO 99/2003, de 6 de mayo, de desarrollo de la Ley relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica.

Euskal eskolak Francoren garai gordinetan hasi zuen bere ibilbidea, ezkutuan lan egiten zuten irakasle askoren ahaleginari eskerrak. Lan arriskutsu eta ausarta egin zuten, orduko legeak euskara ikastetxeetan sartzearen aurkakoak baitziren, eta neketsua, zeren irakasle haiek baliabide urriekin lan egiten baitzuten, eragile ugari aurka zutela. Hala ere, denboraren buruan beraien jardunaren fruituak bildu ahal izan dira.

La escuela vasca inició su andadura en plena época franquista gracias al esfuerzo de un colectivo importante de profesores que desarrolló su actividad docente en total clandestinidad. Dicha actividad implicó una labor a la vez arriesgada y valiente, puesto que el marco legal era contrario a la introducción del euskera en las escuelas, y sacrificada, puesto que precisó del esfuerzo del profesorado que, con escasos recursos y muchos factores en contra, desarrolló una labor profesional que con el devenir del tiempo ha cosechado sus frutos.

Horrelako baldintzen pean jardun behar izan zuten irakasleok urte askoan, zehazki, hirurogeiko hamarkada amaitu arte. Ordutik aurrera euskarazko irakaskuntza arautzeko bidea egiten hasi zen apurka-apurka; artean ikastolak ez zeuden legeriaren babesean, baina, nola edo hala, onartu egiten zituzten.

En estas condiciones tuvo que desarrollar su actividad aquel profesorado durante largos años, concretamente hasta finales de los años sesenta, época en la que comenzó una tibia apertura hacia la regularización de la enseñanza en euskera y en la que, si bien las ikastolas no se encontraban dentro del marco de la legalidad vigente, sin embargo, fueron de alguna manera toleradas.

Bada garaia, beraz, lehen irakasle haien idealismoa, adorea, ahalegina eta sakrifizioa aintzat hartzeko eta gogora ekartzeko zein laguntza garrantzitsua eman zuten euskara berpiztu eta zaindu ahal izan zedin, eta ez bakarrik komunikazioan erabiltzeko, baizik eta jakintza eta kultura iraunarazteko tresna den aldetik ere bai. Horrexetarako egin zen Eusko Legebiltzarraren martxoaren 27ko 3/2002 Legea, ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeari eta ordaina emateari buruzkoa.

Era necesario, por tanto, reconocer el idealismo, la valentía, el esfuerzo y sacrificio y la importante contribución de aquellos primeros enseñantes a la recuperación y mantenimiento del euskera como vehículo, no sólo de comunicación, sino de transmisión del conocimiento y la cultura. Y ésta es, precisamente, la finalidad de la Ley del Parlamento Vasco, Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica.

Eusko Legebiltzarrak, 3/2002 Legearen bitartez, euskaraz aritu ziren irakasle horiek jendaurrean aintzat hartzeaz gainera, ordaina eman nahi die klandestinitatearen garaietan jasan zituzten gizarte- eta lan-baldintza gogorrengatik. Ikasturte bakoitzeko mila euroko kopurua jarri da oro har, eta ordain hori jasoko dute 3/2002 Legearen 3.2 artikuluan azaltzen diren egoeretan aurkitzen direnek, euren eskubide pasiboak murrizturik ez dituztenek alegia. Beste alde batetik, ikasturte bakoitzeko mila euroko kopuru horrekin batera, ikasturte bakoitzeko bi mila euro gehiago emango zaizkie irakasleetako batzuei, Gizarte Segurantzarako kotizatu ez izanaren ondorioz oraindik ere jasaten duten kaltea konpentsatzeko, izan ere, eskubide pasibo txikiagoak baitituzte. Erretiroa hartzeko ohiko adinetik aurrera lan egiten jarraitu beharrik izan ez dezaten lortu nahi da. Hala, bada, azken egoera horretan aurkitzen diren irakasleek hiru mila euro jasoko dituzte ikasturte bakoitzeko, bi kalte-moten ordainez.

En efecto, el Parlamento Vasco, a través de la Ley 3/2002 pretende, además de hacer público dicho reconocimiento, compensar, de una parte, las precarias condiciones socio-laborales en las que los enseñantes en euskera tuvieron que desarrollar su labor educativa en aquella época de clandestinidad, para lo cual se estima una cuantía de mil euros por curso académico, única a la que podrán acceder aquellos que, por encontrase en alguna de las situaciones descritas en el artículo 3.2 de la Ley 3/2002, no vean mermados sus derechos pasivos. De otra parte, a dicha cuantía de mil euros por curso académico se añadirá otra de dos mil euros por curso académico para compensar los perjuicios que todavía en la actualidad acarrea a algunos de aquellos enseñantes la falta de cotización a la Seguridad Social y que se traduce en unos menores derechos pasivos, de forma que se consiga, de esta manera, evitar que tengan que prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. En consecuencia, los enseñantes que se encuentren en esta última situación percibirán una cuantía global, compensadora de ambos tipos de perjuicios, de tres mil euros por curso académico.

Diru-ordaina hartzeko eskubidea aitortzen zaie, 3/2002 Legearen bidez, eskolaurreko, lehen mailako edo bigarren mailako hezkuntzan ikastoletan 1967-1968 ikasturtera arte euskaraz irakasten aritu zirela egiaztatzen dutenei, baldin eta irakaskuntza ofizialean ezarritako irakastaldien iraupen berdintsuko aldietan aritu baziren, edo haien ezkontideei, 3/2002 Legea indarrean jartzean alargun badira.

El derecho a tal compensación económica se reconoce por la Ley 3/2002 a favor de quienes acrediten que impartieron enseñanza de euskera en ikastolas en los niveles de educación preescolar, primaria o secundaria hasta el curso académico 1967-1968, siempre que desarrollaran la actividad docente con una duración similar a la de los periodos lectivos establecidos en la enseñanza o a favor de sus cónyuges viudos a la entrada en vigor de la Ley 3/2002.

Beraz, dekretu honen xedea 3/2002 Legearen xedapenak garatzea da; zehatzago, 3/2002 Legearen 3. artikuluan aipatzen den diru-ordainaren zenbatekoa nahiz onuradunek ordaina jaso dezaten erabili behar diren prozedura- eta eskumen-arauak ezartzea.

En definitiva, el presente Decreto tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley 3/2002 y, concretamente, la determinación de la cuantía de la compensación económica a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 3/2002, así como las normas procedimentales y de competencia requeridas para la percepción de dicha compensación por los beneficiarios.

Horrenbestez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Lehendakariak onartu eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko maiatzaren 6ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren,

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 6 de mayo de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Dekretuaren xedea.

Artículo 1.– Objeto del Decreto.

Dekretu honen xedea martxoaren 27ko 3/2002 Legea garatzea da. Ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeari eta ordaina emateari buruzkoa da lege hori, eta dekretu honetan "Legea" deituko zaio aurrerantzean.

El objeto del presente Decreto es el desarrollo de la Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica, a la cual este Decreto se refiere como "la Ley".

2. artikulua.– Diru-ordaina lortzeko baldintzak.

Artículo 2.– Requisitos para obtener la compensación económica.

1.– Diru-ordaina lortzeko baldintzak Legearen 1. eta 2. artikuluetan ezarritakoak izango dira.

1.– Son requisitos para obtener la compensación económica los establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley.

2.– Irakaskuntza ofizialean ezarritako irakastaldien iraupen berdintsuko aldietan irakasten aritu izana aintzat hartzerakoan, irakasten aritutako alditzat joko dira honako etenune hauek ere: umea izateagatik, istripuagatik, gaixotasunagatik edo ezinbesteko arrazoiengatik irakaskuntzan aritu gabe tarteka igaro ziren aldiak.

2.– A efectos de considerar la impartición de la enseñanza de duración similar a la de los períodos lectivos establecidos en la enseñanza oficial se entenderán como de impartición los períodos intermedios en que la misma no fuese efectiva por maternidad, accidente, enfermedad o fuerza mayor.

3. artikulua.– Diru-ordainaren edukia.

Artículo 3.– Contenido de la compensación económica.

Irakasten aritutako ikasturte bakoitzarengatik hiru mila euroko diru-ordaina jasoko da, salbu eta Legearen 3.2 artikuluan azaltzen diren inguruabarrak gertatu ziren aldiengatik; azken horiei dagokien diru-ordaina mila eurokoa da ikasturte bakoitzeko.

La compensación económica será de tres mil euros por cada curso impartido, salvo aquellos periodos en que concurren las circunstancias señaladas en el artículo 3.2 de la Ley, en los que la cuantía es de mil euros por curso impartido.

4. artikulua.– Diru-ordainerako funts publikoak.

Artículo 4.– Fondos públicos destinados a la compensación económica.

1.– Diru-ordainen zenbatekoa, guztira, milioi bat zortziehun eta lau mila (1.804.000) euro izango da gehienez ere. Kopuru hori honela banatuko da 2003ko eta 2004ko aurrekontu-ekitaldien artean: 2003ko ekitaldian milioi bat laurogeita bi mila eta laurehun (1.082.400) euro, eta 2004ko ekitaldian gainerakoa, hau da, zazpiehun eta hogeita bat mila eta seiehun (721.600) euro.

1.– El importe total de las compensaciones económicas reconocidas no podrá exceder de un millón ochocientos cuatro mil (1.804.000.–) euros distribuidos entre los ejercicios presupuestarios de 2003 y de 2004 de la siguiente forma: un millón ochenta y dos mil cuatrocientos (1.082.400.–) euros corresponderán al ejercicio 2003 y el resto, setecientas veintiún mil seiscientos (721.600.–) euros, al ejercicio 2004.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, ekitaldi ekonomiko bietako diru-ordainetarako jarritako guztizko zenbateko horiek aldatu egin daitezke, onartzen diren ordainen guztizko zenbatekoa kontuan izanik, eta ordainak onartu aurretik amaitzen diren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren diru-laguntza programak gauzatu eta gero aurrekontuan geratzen diren baliabideen arabera.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los importes totales consignados para el reconocimiento de las compensaciones económicas correspondientes a cada ejercicio económico podrán ser modificados, teniendo en cuenta la cuantía total de las compensaciones reconocidas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de los programas de subvenciones o ayudas económicas del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y con carácter previo al reconocimiento de aquéllas.

5. artikulua.– Eskaerak.

Artículo 5.– Solicitudes.

1.– Diru-ordaina jasotzeko eskabideak sei hilabeteko epean aurkeztu behar dira, dekretu hau indarrean jartzen denetik hasita. Eranskineko inprimakian egin behar dira, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen, azaroaren 26koaren, 38.4 artikuluan adierazten diren erregistro, egoitza, organo edo bulegoetatik edozeinetan aurkez daitezke.

1.– Las solicitudes de compensación económica deberán presentarse en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto y en el formulario que se incluye en el anexo en cualquiera de los registros, dependencias, órganos u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

2.– Con la solicitud deberá presentarse:

a) eskaera egiten duenaren Nortasun Agiri Nazionalaren kopia bat;

a) una copia del Documento Nacional de Identidad de quien efectúe la solicitud;

b) irakasleak Gizarte Segurantzan duen zenbakiaren egiaztagiria, edo, zenbakirik ez badu, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak emandako ziurtagiria, hori egiaztatzeko, eta

b) un documento que acredite el número de afiliación a la Seguridad Social del enseñante, o certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de no poseerlo, y

c) "hirugarrenaren alta" deritzon agiria, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren bulegoetan eskura dagoen eredu arautuan egina.

c) el documento "alta de tercero" cumplimentado en modelo normalizado, disponible en las oficinas de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3.– Gainera, irakaslearen alargunak eskatzen badu diru-ordaina, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Además, cuando quien solicite la compensación sea el cónyuge viudo del enseñante deberá presentarse:

a) irakaslearen heriotza-ziurtagiria, Erregistro Zibilak emandakoa, eta

a) certificado de defunción del enseñante, expedido por el Registro Civil, y

b) eskatzailea irakaslearen ezkontidea izan zela egiaztatzeko agiria.

b) documento que acredite el matrimonio del solicitante con el enseñante.

4.– Eskaera egiten duenak erantzun behar du bertan jartzen diren datuengatik. Hori dela eta, zin egin edo hitz emango du datu horiek egiazkoak eta zehatzak direla.

4.– Los datos se consignarán en la solicitud bajo la responsabilidad de quien la efectúe, a cuyo efecto se incluirá juramento o promesa de ser ciertos y exactos.

5.– Eskaerarekin batera, eskatzaileak egokitzat jotzen dituen alegazioak egin, frogabideak proposatu eta agiriak aurkeztu ahal izango ditu.

5.– Con la solicitud podrán efectuarse las alegaciones, proponerse los medios de prueba y acompañarse los documentos que el solicitante considere oportunos.

6. artikulua.– Frogabideak.

Artículo 6.– Medios de prueba.

1.– Ikasturteak egin izana frogatzeko, zuzenbidean onartutako edozein bide erabil daiteke.

1.– Puede probarse la impartición del curso por cualquier medio admitido en derecho.

2.– Ikasturtea egin izana frogatzeko, nahikoa izango da frogabide hauetakoren bat:

2.– Será prueba suficiente de la impartición de un curso cualquiera de los medios siguientes:

a) Irakaslearen klaseetara joan ziren bi ikasleren lekukotasuna, edo beraien guraso edo tutoreena.

a) La declaración de dos testigos, siempre que se trate de alumnos o alumnas que asistieron a las clases alegadas como impartidas o de madres, padres, tutoras o tutores de los mismos.

b) Irakaskuntzarako erabili zen lokalaren jabearen adierazpena, edo irakaskuntza sustatu, antolatu nahiz kudeatu zuen pertsonarena, baldin eta inguruabar horietaz inolako zalantzarik ez badago.

b) La declaración de quien ostentase la propiedad del local o lugar en que se impartió la enseñanza, o de quien la promovió, organizó o gestionó, siempre que tal circunstancia resulte indubitada.

c) Lokalaren edo irakaslekuaren jabea Eliza Katolikoa edo beste pertsona juridikoren bat izan bazen, nahikoa izango da ikasturtea egin zenean lokala edo irakaslekua administratzearen edo irakaskuntza zaintzearen ardura izan zuen pertsonaren adierazpena.

c) Cuando la propiedad de dicho local o lugar fuese ostentada por la Iglesia Católica u otra persona jurídica, será suficiente la declaración del responsable de la administración de dicho local o lugar, o de la tutela de la enseñanza, durante la impartición del curso.

d) Irakaskuntzan aritzearen ondorioz administrazio-zehapena ezarri ziotela, atxilotu egin zutela edo polizia-deklarazioa jasan zuela egiaztatzeko agiria.

d) El documento acreditativo de la imposición de sanción administrativa, de la detención o del sometimiento a declaración policial, como consecuencia de la impartición de la enseñanza.

3.– Ikasturteak egin zirela uste izango da baldin eta Legearen 5.3 artikuluan adierazitako argitalpenetan hala ageri bada.

3.– Se presume la impartición de cursos cuando conste su inclusión en las publicaciones a que se refiere el artículo 5.3 de la Ley.

4.– Aurreko idatz-zatietan aipatu diren frogabideak nahikotzat eman daitezen, bat etorri behar dute espedientean dauden guztiek.

4.– Para que los medios señalados en los apartados anteriores se consideren suficientes habrán de ser concordantes todos los disponibles en el expediente.

7. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 7.– Competencias.

Ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasle aritutakoak aintzat hartzeko eta ordaina emateko prozeduraren tramitazioa eta instrukzioa Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak egingo ditu, eta, horren proposamenari jarraituz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzak ebatziko du prozedura hori.

La tramitación e instrucción del procedimiento para el reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica corresponderá a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y la resolución del mismo, a propuesta de ésta, se realizará por la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

8. artikulua.– Ebazteko epea.

Artículo 8.– Plazo de resolución.

1.– Ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasle aritutakoak aintzat hartzeko eta diru-ordaina emateko prozedura, dekretu honetan garatzen dena, bederatzi hilabeteko epean ebatziko da eta banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzako erregistroan eskaera jasotzen denetik hasita zenbatuko da epe hori.

1.– El procedimiento desarrollado en este Decreto para el reconocimiento y compensación económica a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica será resuelto y notificado individualmente en el plazo de nueve meses contados a partir de la recepción de la solicitud en el registro de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

2.– Behin jakinarazpen-epea amaitutakoan, eta ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeko eta diru-ordaina emateko eskaera guztiak ebatzi eta jakinarazi ondoren, hilabeteko epean, aintzat hartze hori jendaurrean azalduko da. Horretarako, aintzat hartutako guztien ohorezko aipamena argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta aldi berean, banaka jakinarazi zitzaien aintzat hartzeari eta diru-ordainari buruzko ebazpenaren nondik norakoak ere argitaratuko dira.

2.– Una vez concluido el plazo de notificación y resueltas y notificadas todas las solicitudes de reconocimiento y compensación económica a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica, se procederá, en el plazo de un mes, a hacer público dicho reconocimiento mediante la inserción de una mención honorífica de todos/as aquellos/as merecedores del aquel reconocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco, inserción en la que, asimismo, se indicarán todos los extremos de la resolución de reconocimiento y compensación económica que se les notificó individualmente.

3.– Diru-ordaina onartzeari buruzko ebazpena dekretu honetan ezarritako moduan jakinaraziko ondoren ordainduko da diru-ordaina.

3.– El pago de la compensación económica se efectuará una vez se notifique, en la forma establecida en este Decreto, la resolución de reconocimiento de la compensación económica.

9. artikulua.– Hauekin batera beste laguntza batzuk hartzea.

Artículo 9.– Concurrencia con otras ayudas.

Dekretu honetan araututako prozeduraren bitartez ematen diren diru-ordainak bateragarriak izango dira onuradunek jaso dezaketen beste edozein laguntzarekin, administrazio berak nahiz beste administrazio publikoren batek emandakoarekin, eta laguntza guztien xedea berbera izanik ere, alegia, ordaina ematea. Xede berarekin onuradunek jasotzen dituzten laguntza guztien baturak, ordea, ezin du gainditu 1967-1968 ikasturtera arte ikastoletan irakasten aritzeak benetan eragin zizkien kalteen zenbatekoa, balorazio ekonomikoari buruz indarrean dauden arauei jarraituz kalkulatuta.

Las compensaciones económicas que se concedan a través del procedimiento regulado en este Decreto serán compatibles con cualesquiera otras ayudas que los beneficiarios de las mismas pudieran percibir de ésta u otras Administraciones públicas con la misma finalidad compensatoria. No obstante, el conjunto de todas las ayudas que con el mismo objeto perciban los beneficiarios de las mismas no podrán exceder de los perjuicios efectivamente causados a los mismos por la impartición de enseñanza en ikastolas hasta el curso académico 1967-1968, según las reglas de valoración económica vigentes.

10. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones del beneficiario.

1.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bateginean berariaz arautzen diren betebeharrak izango dituzte onuradunek, eta gainera, ondoko betebehar hauek:

1.– Serán obligaciones de los beneficiarios, además de las expresamente reguladas en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, las siguientes:

a) Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari noiznahi laguntzea, eskatzen dituen informazio eta agiri guztiak emanez, egiaztatu ahal izan ditzan egin diren alegazioak, proposatu diren frogak eta, oro har, diru-ordaina emateko kontuan har daitezen aurkeztutako agiriak.

a) Colaborar en todo momento con la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico, mediante la aportación de cuanta información y documentos le sean requeridos, para confirmar la veracidad de las alegaciones efectuados, de las pruebas propuestas y, en general, de los documentos que haya presentado como fundamento de la concesión de la compensación económica.

b) Jasotako diru-ordainen inguruko beste edozein egiaztapen egiteko bidea ematea, Azterlan eta Araubide Juridikoaren zuzendariak halakorik egitea erabakitzen badu.

b) Someterse a cualquier otra actuación de verificación o comprobación que, en relación con las compensaciones económicas percibidas, decida el Director de Estudios y Régimen Jurídico.

2. Onuradunak ez baditu betetzen artikulu honetako aurreko zenbakian ezarritako eginbeharrak, edota berak aurkeztu eta diru-ordaina emateko kontuan hartu zaizkion alegazio edo datuak, frogak eta agiriak faltsuak edo akastunak gertatzen badira, diru-ordaina hartzeko eskubidea galduko du eta jasotako diru-kopurua, dagozkion legezko korrituekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Orokorrari itzuli beharko dio, hala xedatzen baitute Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitakoak, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak, Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituenak. Nolanahi ere, faltsutasun edo akatsengatik onuradunaren aurka legezko ekintzak erabili ahal izango dira.

2.– El incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones referidas en el número anterior de este artículo y la falsedad e incorrección de las alegaciones o datos manifestados, de las pruebas propuestas o de los documentos aportados, que hubieren motivado la concesión de la compensación económica, determinará la pérdida de la compensación económica, así como la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la cuantía económica de la compensación más los intereses legales que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las oportunas acciones legales a que pudieran dar lugar la falsedad o incorrección.

11. artikulua.– Datuen fitxategiak.

Artículo 11.– Ficheros de datos.

1.– Fitxategia sortuko da dekretu honetan araututako diru-ordaina eskatzen dutenen datu pertsonalekin, alegia, 4. artikuluan aipatutako eskabide-ereduan jartzen diren datuekin. Fitxategi hori dekretu honen xedea betetzeko erabiliko da soil-soilik.

1.– Se crea un fichero con los datos personales de quienes soliciten la compensación regulada en el mismo e incorporados en el modelo de solicitud a que se refiere el artículo 4, que servirá única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto de este Decreto.

2.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza izango da artikulu honetan sortutako fitxategiaren ardura duen organoa.

2.– La Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación será el órgano responsable del fichero creado en este artículo.

3.– Hona hemen fitxategiaren oinarrizko egitura eta bertan sartuko diren datu pertsonalak:

3.– La estructura básica del fichero, así como los datos de carácter personal que se incorporarán al mismo serán los siguientes:

a) Diru-ordaina eskatzen duena identifikatzeko datuak:

a) Datos de carácter identificativo del solicitante de la compensación económica:

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia.

– Número del Documento Nacional de Identidad.

– Telefonoa.

– Teléfono.

– Jakinarazpenak egiteko helbidea.

– Dirección a efectos de notificación.

b) Irakaslearen datuak, haren alargunak egiten badu eskaera:

b) Datos del enseñante cuando el solicitante es el cónyuge viudo:

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia.

– Número del Documento Nacional de Identidad.

– Heriotza eguna.

– Fecha de defunción.

– Irakasten ari zenean izan zuen helbidea.

– Dirección de la residencia durante la impartición.

– Gizarte Segurantzan edo beste gizarte-asegururen batean alta emanda egon zen aldiak.

– Periodos de alta en la Seguridad Social u otro seguro social.

– Euskaraz irakasten ari zen bitartean izan zituen bestelako jarduerak.

– Otras ocupaciones simultáneas a la impartición de la enseñanza en euskera.

c) Irakasle/eskatzailearen datuak:

c) Datos del enseñante/solicitante:

– Jaioteguna.

– Fecha de nacimiento.

– Gizarte Segurantzako afiliatu-zenbakia.

– Número de afiliación a la Seguridad.

– Irakasten ari zenean izan zuen helbidea.

– Dirección de la residencia durante la impartición.

– Gizarte Segurantzan edo beste gizarte-asegururen batean alta emanda egon zen aldiak.

– Periodos de alta en la Seguridad Social u otro seguro social.

– Euskaraz irakasten ari zen bitartean izan zituen bestelako jarduerak.

– Otras ocupaciones simultáneas a la impartición de la enseñanza en euskera.

d) Irakasleak 1967-1968 ikasturtera arte, berau barne, euskaraz irakasten egin zituen ikasturteak:

d) Cursos académicos impartidos en euskera por el enseñante hasta el curso 1967-1968, incluido:

– Ikasturteak.

– Años o cursos académicos.

– Irakaslekuaren helbidea.

– Dirección del lugar de impartición de la enseñanza.

– Irakasleku edo lokalaren jabea edo irakaskuntzaren arduraduna.

– Propietario del lugar o local de impartición o responsable de la impartición.

– Irakasten aritu izanaren frogak.

– Pruebas de la impartición.

4.– Artikulu honetan sortutako fitxategiko datuak Estatuko Administrazioari laga ahal izango zaizkio, 1967-1968 ikasturtera arte ikastoletan irakasten aritutakoak aintzat hartzeko eta laguntzak edo egin zuten lanaren ordainak emateko helburuarekin erabil ditzan. Era berean, datu horiek irabazteko xederik gabeko erakunde pribatuei laga ahal izango zaizkie, interesatuak baimena emanez gero.

4.– Los datos contenidos en el fichero creado en este artículo podrán ser cedidos a la Administración del Estado para fines de reconocimiento y de otorgamiento de ayudas o compensaciones por la labor realizada por quienes impartieron enseñanza en ikastolas hasta el curso académico 1967-1968. Asimismo, dichos datos podrán ser cedidos, previo consentimiento del interesado, a entidades privadas sin ánimo de lucro.

5.– Artikulu honen babesean sor litezkeen fitxategietako datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta horien aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, honako erakunde honengana jo behar da: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzako Lege Aholkularitzako Zerbitzua.

5.– Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en los ficheros de datos que, en su caso, puedan crearse al amparo de este artículo se ejercitarán ante el Servicio de Asesoría Jurídica de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

6.– Titulu honen babesean sortzen diren datu-fitxategietan oinarrizko mailako segurtasun neurriak erabiliko dira.

6.– Las medidas de seguridad a adoptar en los ficheros de datos que se creen al amparo de este título serán las correspondientes al nivel básico.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Indarrean jartzea.

Entrada en vigor.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik izango du indarra.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko maiatzaren 6an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

ANJELES IZTUETA AZKUE.

ANJELES IZTUETA AZKUE.

ANEXO

A LA VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

ERANSKINA

A. SOLICITANTE (enseñante o cónyuge viudo)

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILEKO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUEN
SAILBURUORDETZARI

A. ESKATZAILEA (irakaslea edo senar-emazte alarguna)	

Apellidos:	Nombre:	

Abizenak:	Izena:

DNI:	Tfno.: 	

NAN:	Telf.:

Dirección a efectos de notificación

Jakinarazpenak bidaltzeko helbidea

c/	n.º 	planta y mano:	

Kalea	Zk.	Solairua eta aldea

Código postal	Localidad	

Posta kodea	Herria	

B. ENSEÑANTE	

B. IRAKASLEA	

Fecha de nacimiento:

Jaioteguna:

Número de afiliación a la Seguridad Social:	

Gizarte Segurantzarako afiliazio zenbakia:

Datos del enseñante, a rellenar sólo si el solicitante es su cónyuge viudo

Irakaslearen datuak, bakarrik bete behar da eskatzailea haren senar-emazte alarguna bada

Apellidos:	Nombre:	

Abizenak:	Izena:

DNI:	Fecha de defunción:	

NAN:	Heriotza eguna:

C. CURSOS DE ENSEÑANZA EN EUSKERA IMPARTIDOS

C. EUSKARAZ IRAKATSITAKO IKASTURTEAK

(sólo hasta el de 1967-1968 incluido)

(bakarrik 1967-1968 ikasturtera arte, hori barne)

Desde el curso:	Hasta el curso:	Lugar en el que se impartía 	 Propietario o 	Pruebas (señalar los

Ikasturtetik:	Ikasturtera:	Irakasten zuen lekua eta 	Leku horren jabea 	Probak (adierazi behean

		la enseñanza, dirección, 	responsable del lugar	números que más

		horren helbidea, herria, etab.	edo arduraduna	agertzen diren zenbakiak)

		localidad, etc.		abajo se les han asignado)

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

19 -19	19 -19				

Garai horretan non bizi zuen adierazi, irakasten zuen lekua ez bazen.

Señale el municipio de residencia en aquél tiempo, si fue distinto del de impartición de la enseñanza:

1968 urtera arte Gizarte Segurantzako edozein erregimenetan edo Gizarte Segurantzan izandako alta epea adierazi

Señale los períodos en que estuvo de alta, hasta 1968 incluido, en cualquier Seguro Social o régimen de Seguridad Social:

Adierazitako irakaskuntzaz aparte, jar itzazu epe horretan egindako beste jarduera ekonomiko, enpresari, profesional edo erlijiosoak.

Señale las ocupaciones económicas, empresariales, profesionales, religiosas o de otro tipo que mantuvo en aquél tiempo simultáneamente con la enseñanza alegada:

D. ALEGATUTAKO FROGAK

D. PRUEBAS ALEGADAS

D.1. Honekin batera bidaltzen dituzun dokumentuak

D.1. Documentos que acompaña

1.- Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.

1.- Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

2.- Irakaslearen Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia egiaztatzen duen dokumentua/ Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren ziurtagiria ez baduzu (ez dagokiona ezabatu)-

2.- Documento que acredite el número de afiliación a la Seguridad Social del enseñante/ certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de no poseerlo (táchese lo que no proceda).

Irakaslearen alarguna bazara, Erregistro Zibileko heriotza-ziurtagiria eta ezkontza ziurtatzen duen agiria bidali behar duzu (Erregistro Zibilaren ziurtagiria, Familia-liburuaren kopia, etab.) eta ondoren adierazi.

En caso de ser viudo del enseñante, debe acompañarse certificado de defunción del Registro Civil y documento que acredite el matrimonio (certificado del Registro Civil, copia del Libro de Familia, u otro) señalándolos a continuación.

3.–	

3.–	

4.–	

4.–	

5.–	

5.–	

6.–	

6.–	

7.–	

7.–	

8.–	

8.–	

9.–	

9.–	

D.2. Testigantzak	

D.2. Testigos	

	Abizenak eta izanak	Helbide osoa	Telf.	NAN	Lotura

	Apellidos y nombre	Dirección completa	Tfno	DNI	Vinculación

					(ikaslea…)

						 (alumno …)

21.–						

21.–						

22.–						

22.–						

23.–						

23.–						

24.–						

24.–						

25.–						

25.–						

26.–						

26.–						

27.–						

27.–						

28.–						

28.–						

29.–						

29.–						

D.3. Zein argitalpenetan agertzen den

D.3. Publicaciones en las que aparece 	

	Títulua, editoriala (bilduma edo aldizkako 	Autorea	Edizioa, 	 Jarri X honekin

	Título, editorial (en caso de colecciones o		Autor	Edición, 	 Ponga X si

	argitalpenen kasuan, zenbakia eta data)		ISBN…eta 	batera kopia

	publicaciones periódicas, número y fecha)			ISBN…y 	acompaña copia

				orrialdea	bidaltzen baduzu

				página

31.–					

31.–					

32.–					

32.–					

33.–					

33.–					

34.–					

34.–					

35.–					

35.–					

E. OHARRAK ETA IRADOKIZUNAK	

E. OHARRAK ETA IRADOKIZUNAK	

Adierazi hemen edo bete orrialde batean nahi dituzun bestelako datu edo iradokizunak.

Señale aquí, o en hoja aparte, cualquier otro dato o comentario que desee.

F. DATU PERTSONALAK ARGITARATZEKO BAIMENA

F. CONSENTIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari baimena ematen diot Autonomia Erkidegoko Administrazioari emateko 1968ra arte –urte hori barne- nire jarduerari buruz dituen datu guztiak, 3/2002 Legearen arabera dagokidan ordainaren zenbatekoa zehaztu dezan.

Doy mi consentimiento a la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social para que facilite a la Administración de la Comunidad Autónoma los datos que dispone sobre mi actividad laboral hasta el año 1968, incluisive, a efectos de determinar el importe de la compensación establecida por la Ley 3/2002 que me corresponde.

G. ADIERAZPEN JURATUA EDO AGINTZARIKO ETA ESKAERA ADIERAZPENA

G. DECLARACIÓN JURADA O BAJO PROMESA Y SOLICITUD

Zinpean edo promesa bidez (ez dagokiona ezabatu) adierazten dut eskaera honetan agertzen diren datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla.

Declaro bajo juramento / promesa (táchese lo que no proceda) que todos los datos que aparecen en esta solicitud son ciertos y exactos.

Horregatik ESKATZEN DUT martxoaren 27ko 3/2002 Legeak ezartzen duen ordainerako eskubidea aitor diezadaten. Eskubide hori ikastolak legez normalizatu aurretik ikastetxe horietan irakasten aritutakoak aintzat hartzeari eta ordaina emateari buruzko lege horretan eta hori garatzen duen Dekretuan ere agertzen da. Horren zenbatekoa ikasturteri dagokie (ADIERAZI ZENBAT IKASTURTERAKO ESKATZEN DUZUN KONPENTSAZIOA)

Por todo lo cual SOLICITO que se me reconozca al derecho a la compensación establecida en la Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica, y en el Decreto que la desarrolla, por el importe correspondiente a cursos (SEÑALE EL NÚMERO DE CURSOS POR LOS QUE SOLICITA COMPENSACIÓN).

Tokia, data eta sinadura

Lugar, fecha y firma

Sin.: (Sinatzen duenaren izena eta abizenak adierazi)

Fdo.: (señalar nombre y apellidos del firmante)

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA, Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Donostia kalea, z/g, 01010 Vitoria-Gasteiz

Donostia-San Sebastián kalea, z/g, 01010 Vitoria-Gasteiz


Azterketa dokumentala


Análisis documental