Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

88. zk., 2003ko maiatzaren 8a, osteguna

N.º 88, jueves 8 de mayo de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
2659
2659

32/2003 DEKRETUA, otsailaren 18koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzeari buruzkoa.

DECRETO 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.

Erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa ekainaren 7ko 146/1988 Dekretuz onartu zen. Ordutik gaurdaino igarotako denborak eskarmentu esanguratsua utzi digu igerilekuen egoera sanitarioa kontrolatzerakoan. Dekretu horretan eskatzen ziren baldintzei egokitzeko asmoz instalazioetan egindako hobekuntza eta inbertsioek baldintza higieniko-sanitarioen eta bainatzeko ur kalitatearen aldaketa nabarmena eragin du, instalazioen kalitatea hobetzea eta segurtasuna areagotzea ekarri dutenak.

El periodo transcurrido desde la promulgación del Decreto 146/1988, de 7 de junio, por el que se aprobó el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo, ha proporcionado una experiencia importante en el control sanitario de las piscinas. Las mejoras e inversiones realizadas en las instalaciones para adecuarlas a las nuevas exigencias recogidas en el Decreto han conducido a un cambio sustancial de las condiciones higiénico-sanitarias, de la calidad del agua de baño y en definitiva a un aumento de la calidad y seguridad global de las instalaciones.

Gaur egun kirola, aisialdia eta osasuna bera ere beste era batera ikusten dira, eta horrek instalazioak geroz ugariagoak izatea ekarri du. Urtegiz hornituta daude, non uraz gozatzeko bide gehiago eskaintzen dituzten elementu aunitz aurki baitaitezkeen: ur-zorrotadak, kontrakorronteak, hidrojetak, irristakorrak, ur-txirristak, kiribilak, ur-hodiak, eta beste batzuk; gailu guztiok aukera zabala eskaintzen diote bezeroari jolaserako eta denbora-pasarako. Kirola egiteko moduetan eta astian izan diren aldaketek ondorio nabarmenak eragin dituzte eskaintzan, eta ondorioz, instalazioek diseinu berriak atera behar izan dituzte demanda berriari egokitzeko. Araudi berri baten premia ekarri du horrek, eremu berri hori arautu eta igerilekuak erabiltzeak ekar litzakeen segurtasun- eta sanitate-arriskuak ahalik eta gehien murriztuko dituena.

El nuevo concepto en la práctica del deporte, el ocio y la salud ha llevado a un aumento progresivo de instalaciones dotadas de vasos que incorporan una gran variedad de elementos que sugieren otro tipo de posibilidades acuáticas, como chorros de agua, contracorrientes, hidrojets, deslizadores, toboganes, espirales, hidrotubos, etc. que permiten al usuario disfrutar de una nueva oferta lúdica, de juego y terapéutica. En definitiva, los cambios que se han producido en la práctica del deporte y del ocio también han determinado importantes cambios en la oferta, obligando a que las instalaciones presenten nuevos diseños que puedan adecuarse a la nueva demanda. Todo esto ha llevado al desarrollo de un nuevo reglamento que regule este nuevo ámbito con objeto de minimizar el posible riesgo sanitario y de seguridad que pueda derivarse de la utilización de las piscinas.

146/1988 Dekretua aplikatzeak, alde batetik, arauaren mugak erakutsi ditu, eta, bestetik, erantzukizunak banatzerakoan urrats bat gehiago ematea bideratu du, instalazioetako erantzuleek bete behar dituzten baldintza berriak sortuz azken kasu honetan.

La aplicación del Decreto 146/1988 ha permitido conocer por una parte, ciertas limitaciones de la norma y por otra parte poder dar un paso más en el reparto de responsabilidades, mediante la introducción de nuevos requisitos a cumplir por los responsables de las instalaciones.

146/1988 Dekretua aplikatzeak, orain arte adierazitako hobekuntzez gain, honako hauek ere badakartza: mantenimenduko arduradunek euren instalazioak ezagut ditzatela, eta metodologia zuzen bat erabil dezatela kontrolerako. 146/1988 Dekretua indarrean dagoenetik gehiago, bestalde, hainbat hutsune antzeman dira dekretuan, batzuk alderdi edo irizpide tekniko-sanitarioei buruzkoak, eta beste batzuk instalazioak kontrolatu eta zaintzeko jarduerei eta jardueron erantzukizunen banaketari dagozkienak.

La aplicación del Decreto 146/1988 ha permitido, además de las mejoras anteriormente señaladas, que los responsables de mantenimiento conozcan sus instalaciones y apliquen una metodología correcta para su control. Por otra parte, durante el periodo de vigencia del Decreto 146/1988 se han detectado ciertas limitaciones en la norma que hacen referencia, por un lado, a ciertos aspectos o criterios técnico-sanitarios y, por otro, al enfoque de las actuaciones de control y vigilancia de las instalaciones y al reparto de responsabilidades en el cumplimiento de las mismas.

Ildo horretatik instalazioak kudeatzeko modelo berri bat aurkezten da; eta horren arabera igerilekuetako arduradunek autokontroleko sistema batez baliatu beharko dute euren jarduera protokoloetan. Autokontrol horrek instalazioetako titularren esku uzten du instalazioen kontrolari zein funtzionamendu baldintzen mantenimendu zuzenari buruzko jardueren erantzukizuna. Horren helburua da, izan ere, herritarren osasunak ez dezala arriskurik izan.

En este sentido se introduce un nuevo modelo de gestión de las instalaciones, donde los responsables de las piscinas deberán incorporar un sistema de autocontrol en sus protocolos de actuación. El autocontrol traslada a los titulares de las instalaciones la responsabilidad en las actuaciones relativas tanto al control de las instalaciones como al correcto mantenimiento de las condiciones de funcionamiento, con el objetivo de que no se deriven riesgos para la salud de la población.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio, EAEko Autonomi Estatutuko 18.1 artikuluarekin bat etorriz, Barruko Sanitatearen arloan Estatuaren oinarrizko legedia garatzea eta exekutatzea.

De conformidad con el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Sanidad Interior.

Baldintza higieniko sanitarioak ezartzea eta igerilekuen funtzionamenduaren kontrol erregimena Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legeak osasuna sustatzeko Osasun Sailari partehartze publikorako aitortzen dizkion ahalmenen barruan sartzen da.

El establecimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y el régimen de control del funcionamiento de las piscinas se enmarca dentro de las potestades de intervención pública que la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, reconoce al Departamento de Sanidad para la promoción de la salud.

Araudi honek apirilaren 25eko 14/1986 Legeko —Sanitatearen Oinarrizkoa— 24. artikuluan jasotako prebisioa du oinarri, arautu egiten baitu zuzenean edo zeharka osasunarentzat ondorio kaltegarriak ekar ditzaketen jarduera publiko edo pribatuetan botere publikoen interbentzioa, izaera administratiboko murriztapen prebentiboetara joz horretarako.

Asimismo, la presente normativa se apoya en la previsión contenida en el artículo 24 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que regula la intervención pública en las actividades públicas o privadas que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud, mediante las correspondientes limitaciones preventivas de carácter administrativo.

Hortaz, Osasun sailburuaren proposamenez, Aholku Batzorde Juridikoa entzun, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko otsailaren 18an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Sanidad, oída la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de febrero de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.

Artículo único.

Erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa –dekretu honen eranskin legetxe doana– onartzen da.

Se aprueba el Reglamento Sanitario de piscinas de uso colectivo que figura como Anexo al presente Decreto.

XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Bakarra.– EAEko administrazioek izendatuta dituzten eskumenak kontuan hartuz aplikatuko dira Araudi honetako arauak, bat etorriz Toki-Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legean, Sanitateari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorrean eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean ezarritakoarekin.

Única.– Las normas establecidas en el referido Reglamento serán aplicadas sin perjuicio de las competencias reconocidas a las diferentes administraciones públicas intracomunitarias de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Bakarra.– Dekretu honek indarra hartzerakoan baimena eskutan duten igerilekuen titularrek urtebete dute araudi sanitarioko 35. eta 37. artikuluetan autokontrolari eta bainu-uren kalitateari buruz ezarritakoa betetzeko. Dekretu honek indarra hartu artean arduradun sanitarioek ekin egingo diote kontrol analitikoak egiteari euren erantzukizunpeko instalazioetako bainu-uraren kalitate higieniko-sanitarioa bermatzearren.

Única.– Los titulares de piscinas que a la entrada en vigor de este Decreto cuenten con la correspondiente autorización, dispondrán del plazo de un año para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 35 y 37 del Reglamento Sanitario, en materia de autocontrol y calidad de las aguas de baño. Durante dicho periodo, la autoridad sanitaria continuará realizando los controles analíticos de la calidad higiénico-sanitaria del agua de baño de aquellas instalaciones en las que haya asumido tal responsabilidad hasta la entrada en vigor del presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Bakarra.– Indargabetu egiten dira erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzeari buruzko ekainaren 7ko 146/1998 Dekretua, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzen duen Dekretuko V. eranskina aldatzeari buruzko ekainaren 15eko 171/1993 Dekretua, eta erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzen duen Dekretuko I. eranskina bigarren bider aldatzeari buruzko ekainaren 28ko 223/1994 Dekretua.

Única: Quedan derogados el Decreto 146/1988, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo, el Decreto 171/1993, de 15 de junio, por el que se modifica el anexo V del Decreto que aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo y el Decreto 223/1994, de 28 de junio, por el que procede a la segunda modificación del Anexo I del Decreto que aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunetik aurrera izango du indarra dekretu honek.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko otsailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLAN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLAN IRIBAR.

ERANSKINA
ANEXO
ERABILERA KOLEKTIBOKO IGERILEKUEN ETA UR-JARDUERAKO BESTE INSTALAZIO BATZUEN ARAUDIA
REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE

1. artikulua.– Helburua.

USO COLECTIVO Y OTRAS INSTALACIONES

Araudi honek honako hauek arautuko ditu:

CON ACTIVIDADES ACUÁTICAS

CAPÍTULO I
DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

a) Igerilekuen eta ura modu kolektiboan erabiltzen den beste instalazio batzuen baldintza higieniko-sanitarioak kontrolatzea.

Artículo 1.– Objeto.

b) Uraren kalitate sanitarioaren eta horren tratamenduaren kontrola.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan:

c) Heziketa sanitarioarekin, bezeroen portaerarekin eta segurtasunarekin lotutako zenbait alderdi.

a) El control de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas y de otras instalaciones donde se haga un uso colectivo del agua.

d) Baimen, zaintza eta ikuskaritza sanitarioen erregimena.

b) El control de la calidad sanitaria del agua y de su tratamiento.

e) Araudi hau betetzen ez den kasuetan aplikagarria den zehapen erregimena.

c) Los aspectos relacionados con la educación sanitaria, el comportamiento de sus usuarios y su seguridad.

2. artikulua.– Definizioak.

d) El régimen de autorizaciones, vigilancia e inspecciones sanitarias.

a) Bainu kolektiborako diren instalazio guztiak —baita horien eranskinak ere— eta instalazioen funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren zerbitzu osagarriak jotzen dira igerilekutzat, beti ere horien helburua kirola, jolasa, termala, terapeutikoa, atsedena, lasaikuntza eta errehabilitazioa badira.

e) El régimen sancionador aplicable en los supuestos de incumplimiento del presente Reglamento.

b) Uretako jolas erakarlekuak: bezeroen jolasa, dibertimendua eta aisia xede duen eraikina, non ur-zorrotadak, irristakorrak, ur-txirristak, kiribilak, ur-hodiak eta beste batzuk aurki baitaitezke.

Artículo 2.– Definiciones.

c) Urtegia: jolaserako, kirolerako, atsedenerako eta terapiarako ura toki batean batzea helburu duen eraikina.

a) Piscina es el conjunto de instalaciones destinadas al baño colectivo bien sea con fines deportivos, recreativos, termales o terapéuticos, de descanso o relajación y de rehabilitación, así como las instalaciones anexas y los servicios complementarios necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento.

d) Konpentsazio urtegia: urtegiaren ur-maila egokiari etengabe eustea helburu duen eraikina.

b) Atracciones recreativas acuáticas: elemento constructivo que tiene por objeto el recreo, divertimento y ocio de los usuarios como: deslizadores, toboganes, espirales, hidrotubos, pistas, etc.

e) Zabaltza, pasealeku edo ibilbidea: urtegia inguratzen duen azalera, igerilariek baino ezin dutena erabili.

c) Vaso: es el elemento constructivo que tiene por objeto albergar agua con fines recreativos, deportivos, terapéuticos y de descanso.

f) Bainu gunea: urtegiak edo urtegiek, alde batetik, eta horien inguruko zabaltzak, pasealekuak edo ibilbideak osatzen dutena.

d) Vaso de compensación: es el elemento constructivo cuya finalidad es mantener permanentemente el nivel adecuado de agua del vaso.

g) Atseden- edo egon-lekua: zabaltzaren edo ibilbidearen ondoko aldea da, atsedenerako eta aisiarako beren-beregi jarritakoa.

e) Zona de playa, paseo o andén: es la superficie que circunda el vaso y que es de acceso exclusivo para los bañistas.

h) Erantsitako instalazioak: era guztietako makinak, ura arazteko gailuak, galdarak, sortzaile elektrikoak, material biltegiak eta igerilekuak dauden horien antzeko beste batzuk.

f) Zona de baño: es la constituida por el vaso o los vasos y la playa, paseo o andén circundante.

i) Zerbitzu osagarriak: bainurako ez diren aldeak, hots, aldagelak, komunak, harrera lekuak, taberna, kafetegia, jatetxea, lehenengo sorospenetarako lokala eta antzeko beste batzuk.

g) Zona de reposo o estancia: es la zona contigua a la playa o andén y que está destinada al descanso y esparcimiento de los usuarios.

3. artikulua.– Aplikazio eremua.

h) Instalaciones anexas: todo tipo de máquinas, aparatos para depuración de agua, calderas, generadores eléctricos, almacenes de materiales y otras similares existentes en la piscina.

Euskal Autonomia Erkidegoko igerileku guztiak hartzen ditu araudi honen aplikazio eremuak, erabat erabilera familiarrekoak direnak kanpo utziz.

i) Servicios complementarios: son aquellas áreas destinadas a usos diferentes del baño, tales como vestuarios, aseos, área de recepción, bar, cafetería, restaurante, local de primeros auxilios y otras similares.

4. artikulua.– Bazterketak.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

Araudi honek eragiten ez dien igerilekuak: unifamiliarrak; goitik jota 20 auzok erabiltzen dituztenak; eta urtegi terapeutikoak, termalak, lasaikuntzarakoak eta errehabilitaziokoak, baldin eta erabiltzen diren bakoitzean hustu egiten badira.

El ámbito de aplicación de este Reglamento lo constituyen todas las piscinas que, estando ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no sean de uso exclusivamente familiar.

II. KAPITULUA
INSTALAZIOAK ETA ZERBITZUAK
LEHENENGO ATALA: OSAGARRIAK,
URTEGIAREN EZAUGARRIAK
ETA INGURUKO INSTALAZIOAK

5. artikulua.– Urtegi motak.

Artículo 4.– Exclusiones.

Urtegiak, erabileraren eta horietaz baliatuko diren bezeroen arabera, honela definitu daitezke:

Quedan excluidas de su ámbito de aplicación: las piscinas unifamiliares, las pertenecientes a conjuntos inmobiliarios o comunidades de vecinos de hasta un máximo de 20 viviendas así como los vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación que son vaciados después de cada uso.

CAPÍTULO II
INSTALACIONES Y SERVICIOS
SECCIÓN PRIMERA: COMPONENTES,

a) Plisti-plastarako urtegia: umeen ur jardueretarako da. Beste urtegietatik baztertuta egon beharko dute, umeak seguruago egon daitezen. 60 cm izango dituzte, goitik jota.

CARACTERÍSTICAS DEL VASO E INSTALACIONES DE SU ENTORNO

b) Irakasteko urtegia: igeri egiten irakasteko, helduen mantenimendu gimnasiarako eta umeen jolasetarako erabiliko da. 1,30 cm izango ditu, goitik jota.

Artículo 5.– Tipos de vaso.

c) Jolaserako urtegiak, eta helburu anitzerakoak: era askotara eraiki daitezke, baldin eta ez bada ertzik, erpinik edo bestelako eragozpenik, uraren jarioa, garbiketa, bainu-hartzaileen zaintza oztopa baititzakete eta bezeroentzat arriskutsuak izan baitaizteke. Bainu-gune bereiztu legetxe ere diseinatu daitezke, hainbat helburutarako erabil daitezkeenak; edo, ostera, gune bereiztu legetxe diseinatu daitezke, gune bereiztuak jarriz, eta horietako bakoitza jarduera ezberdinerako erabiliz.

Los vasos según su utilización y tipo de usuarios a los que van destinados se definen como:

Erabileraren arabera, beraz, honako era honetan sailka daitezke:

a) Vaso de chapoteo: es el destinado a las actividades acuáticas infantiles. Su emplazamiento será independiente, de forma que los niños no puedan acceder fácilmente a vasos destinados a otros usos. Tendrán una profundidad máxima de 60 centímetros.

– Helduen jolaserako edo bainu librerako eremua: horien sakonera metro batetik 1,40 metrora artekoa izango da, eta ez du %6tik gorako aldaparik izango. Aldatz hori baino gehiago izanez gero, uraren sakonera 3,5 metrora artekoa izan daiteke.

b) Vaso de enseñanza: es el destinado a la enseñanza de la natación, u otro tipo de actividades como gimnasia de mantenimiento de adultos, así como a la actividad recreativa de niños. Tendrán una profundidad máxima de 1,30 metros.

– Olatuen aldea edo ur bizietan bainu librea aldea: zabaltzetako baldintzak jarriko dira gune horietan.

c) Vasos de recreo y polivalentes: podrán construirse de formas variadas, siempre y cuando no existan recodos, ángulos y obstáculos que dificulten la circulación del agua, su limpieza, la vigilancia de los bañistas o puedan resultar peligrosos para los usuarios. Asimismo, podrán estar diseñados como un área única en la que se combinen distintos usos o por el contrario, planteando áreas diferenciadas con usos específicos en cada uno de ellos.

– Atsedenaldirako aldeak: alde horietan eserlekuak eta etzaulkiak egongo dira urpean; zenbait gailu izango dituzte ura presioz botatzeko, eta uraren tenperatura eta kokatuta dagoen urtegiko urarena bera izango da.

Así, según el uso pueden clasificarse de la siguiente manera:

– Ur-xaflara bideratutako txirrista aldea: alde hori mugatuta egongo da, sakonera nahiko izango du eta metro bitik gorako altuera duten txirristei buruzko UNE-EN-1069-1 arauan xedatutakoa bete beharko du.

– Área de recreo o baño libre de adultos: contarán con zonas cuya profundidad esté comprendida entre 1 metro y 1,40 metros, con pendiente no superior al 6%, tramo a partir del cual se podrá aumentar progresivamente la profundidad hasta llegar a 3,5 metros.

d) Urtegi terapeutikoak, termalak, lasaikuntzakoak eta errehabilitaziorakoak: errehabilitazio, terapia eta lasaikuntzarakoak dira, alegia, hidromasajeak, "spa"ak, "jacuzzi"ak eta antzeko beste batzuk. Ur beroa erabil dezakete urtegi horiek eta ura presioz injektatzeko sistemak ere izan ditzakete, non ur astindua bota egiten baita haize-zurrunbiloak edo -zuloak osatuz; edo ur zorrotadak presio haizearekin batera, bezeroaren gorputzean jotzen dutenak.

– Zonas de oleaje o baño libre en aguas bravas: en estas zonas se reproducirán las condiciones de una playa natural.

e) Kirol- eta lehiaketa-jardunerako urtegiak: helburu horretarako baino erabiliko ez diren urtegiek, kirol bakoitzeko erakunde agintariek kirol horretan aritzeko zehaztutako ezaugarri teknikoak bete beharko dituzte.

– Zonas de descanso: éstas zonas estarán dotadas de asientos o tumbonas bajo el agua, contarán con dispositivos múltiples de impulsión de agua a presión y tendrá una temperatura del agua igual a la del vaso en el que se encuentra ubicada.

f) Jauzietarako urtegiak: jauzietarako baino ez dira erabiltzen.

– Zona de toboganes con caída sobre la lámina de agua: contará con un área acotada de recepción, de profundidad suficiente, y cumplirá lo dispuesto en la norma UNE-EN-1069-1 relativa a toboganes de más de 2 metros de altura.

6. artikulua.– Urtegiaren baldintzak.

d) Vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación: son aquellos destinados a la rehabilitación, terapia y relajación (tales como bañeras de hidromasaje, "spas", "jacuzzis" y otros similares). Estos vasos podrán utilizar agua caliente y disponer de sistemas de inyección de aire a presión donde el agua es agitada e impulsada formando turbulencias con burbujas de aire o chorros de agua mezclada con aire a presión, dirigidos hacia el cuerpo del usuario.

1.– Urtegiaren eraiketak bere egonkortasuna, erresistentzia eta estankotasuna bermatu behar ditu.

e) Vasos de actividades deportivas y de competición: el vaso que se destine exclusivamente a este uso se ajustará a las características técnicas determinadas para la práctica de cada deporte por los organismos rectores del mismo.

2.– Urtegia edozein modutakoa izanda ere, saihestu egin behar dira ertzak, erpinak eta eragozpenak, uraren jarioa oztopa dezaketelako eta bezeroentzat arriskutsuak izan daitezkeelako. Ur-azpian ez da igerilariari urpean euts diezaiokeen ezelango eragozpenik egongo.

f) Vasos de saltos: son los que de manera exclusiva se utilizan para saltos.

3.– Pareta bertikalak eta urtegiaren hondoak kolore argiko material leunez babestuko dira, garbitzeko eta desinfektatzeko errazak, iragazgaitzak eta ura tratatzeko erabiltzen diren produktuen aurrean egonkorrak direnak. Urtegiaren hondoko materialak ez da labainkorra izango.

Artículo 6.– Condiciones del vaso.

7. artikulua.– Urtegiaren sakonera.

1.– El vaso estará construido de manera que se asegure la estabilidad, resistencia y estanqueidad de su estructura.

1.– Igerilekuko urtegiaren hondoak gutxieneko malda izan beharko du, hustuketa erraztuko diona; gehienezko malda, ordea, %6koa izango da 1,40 metrotik beherako sakoneretan. Malda aldaketak moderatuak, progresiboak eta adierazita egongo dira urtegiaren alboko hormetan jarritako errotuluen bidez, bezeroak ohartarazteko. Urtegiaren hondoan argi adierazi beharko da zeintzuk diren 1,30 metrotik beherako sakonera duten azaleko uren aldeak eta zeintzuk 1,30 metrotik gorako sakonerako urak.

2.– Cualquiera que sea la forma del vaso, se evitarán los ángulos, recodos u obstáculos que puedan dificultar la circulación del agua o representen peligro para los usuarios. No existirán obstrucciones subacuáticas de cualquier naturaleza que puedan retener al nadador debajo del agua.

2.– Urtegiaren alderik sakonena 30 zentimetroko zabalera duen ohar ilun batez adieraziko da.

3.– Las paredes verticales y el fondo del vaso estarán revestidos con materiales lisos, de color claro, de fácil limpieza y desinfección, impermeables y estables frente a los productos utilizados en el tratamiento del agua. El material del fondo del vaso será antideslizante.

3.– Urtegiaren hondoan, bere hidraulika edozein delarik, ur hustubide orokor handi bat egongo da, bertako ur, hondar eta jalkin guztiak saneamendu sarera azkar hustea bideratuko duena. Hondoko hustubide hori behar bestean babestuta egongo da segurtasun neurriz, bezeroek izan ditzaketen arriskuak saihestuz.

Artículo 7.– Profundidad del vaso.

8. artikulua.– Urtegiko ura jasotzeko gainezkabidea edo inguruko dispositiboa.

1.– El fondo del vaso de la piscina tendrá una pendiente mínima que facilite su vaciado, y una máxima del 6% en profundidades menores a 1,40 m. Los cambios de pendiente serán moderados y progresivos y estarán señalizados, al igual que los puntos de máxima y mínima profundidad mediante rótulos de aviso al usuario en las paredes laterales del vaso. En el fondo del vaso se marcará, de forma visible, la delimitación entre las zonas de aguas someras con profundidad menor a 1.30 m y las de aguas profundas con profundidad mayor a 1.30 m.

1.– Urtegi edo pileta eraiki berrietan —bere azalera dena delakoa izanik ere— eta dagoeneko instalatuta daudenetan —ur-xafla 300 m2-tik gorakoa dutenak— gainazaleko jasotze sistema iraunkor bat jarri beharko da. Berorren fluxuak uraren gain-xafla guztia berriro zirkulatzen jarri eta, bidenabar, ura eraberritu egin beharko du. Modu horretan berriro zirkulazioan ipinitako ur kopurua, gutxienez, 18. artikuluan zehaztutako birzirkulazioa ur-emarien % 50ekoa izango da.

2.– La zona más profunda del vaso se señalará mediante una indicación oscura de 30 centímetros de lado.

2.– Gainezkabidearen edo gainazaleko dispositibo perimetral iraunkorraren goi-ertzeraino egongo da beti ura, funtzionamendu egokia izan dezan. Gainezkabidearen ezpainak edo ertzak biribilak eta irristagaitzak izango dira. Gainezkabidearen osagaiak desmontagarriak eta garbitzeko eta desinfektatzeko errazak izango dira.

3.– El fondo del vaso, cualquiera que sea su hidráulica, dispondrá como mínimo de un desagüe general de gran paso, que permita la evacuación rápida a la red de saneamiento de la totalidad del agua y de los sedimentos y residuos en él contenidos. Este desagüe de fondo estará adecuadamente protegido mediante dispositivos de seguridad que eviten cualquier peligro para los usuarios.

3.– 146/1988 Dekretuak indarra hartu baino lehenago jarritako urtegietan, hots, ur-xaflaren azalera 300 m2-koa edo txikiagoa dutenetan, gainezkabide etenkor bat ("skimer") edo apar-kentzeko gailu bat erabili ahal izango, gutxienez, 25 m2-ko ur-xafla bakoitzeko.

Artículo 8.– Rebosadero o dispositivo perimetral de recogida de agua del vaso.

9. artikulua.– Uretarako sarbideak.

1.– En todos los vasos o piletas de nueva construcción, independientemente de su superficie, y en los vasos ya instalados, con una superficie de lámina de agua superior a 300 m2, será obligatorio disponer de un sistema de recogida de superficie continuo y con flujo conveniente que permita la adecuada recirculación y renovación de la totalidad de la lámina superficial de agua. El volumen de agua recirculada de esta manera, será como mínimo del 50% de los caudales de recirculación definidos en el artículo 18.

1.– Eskailerak jarriko dira uretan sartzeko, urtegiaren osagarri izan daitezkeen ornamentuzko eskailera eta arrapalez gain. Horien kopurua urtegiaren perimetroari egokituko zaio eta, ondorioz, euren arteko aldea ez da 20 metrokoa baino gehiagokoa izango. Nahitaez jarri beharko dira malda-aldaketetan eta, halaber, urtegiaren diseinua ikusi ondoren, arduradun sanitarioek bidezkotzat jo dezatenean.

2.– El nivel de agua coincidirá en todo momento con el borde del rebosadero o dispositivo perimetral continuo de superficie para el correcto funcionamiento del mismo. Los labios o bordes del rebosadero serán redondeados y antideslizantes. Los elementos que componen el rebosadero serán desmontables, de fácil limpieza y desinfección.

2.– Eskaileretako materiala herdoilgaitza eta erraz garbitzekoa izango da; maila irristagaitzak izango ditu, ertz moztuak dituztenak, bezeroaren segurtasuna bermatu behar baita uneoro. Eskailerak enpotratuta egongo dira goi-aldean; ez dira urtegiaren hondoraino iritsiko, baina euretatik eroso igotzeko besteko sakonera izan behar dute.

3.– En los vasos instalados antes de la entrada en vigor del Decreto 146/1988 con una superficie de lámina de agua inferior o igual a 300 m2, se podrá utilizar como mínimo un rebosadero discontinuo ("skimer") o espumadera por cada 25 m2 de lámina de agua.

3.– Plisti-plastako, lasaikuntzako, hidromasajeko edo antzeko urtegiak izanez gero, non urtegira eskailera barik sartu baitaiteke, ez da izango beharrezkoa eskailerak ipintzea.

Artículo 9.– Accesos al agua.

4.– Urtegi guztietan jarri beharko dira behar beste baliabide minusbaliatuentzat.

1.– Para el acceso al agua se instalarán escaleras, independientemente de posibles escalinatas ornamentales y rampas que formen parte del vaso. Su número será adecuado al perímetro de éste, de manera que entre una y otra la distancia sea menor de 20 metros. En todo caso, existirán de forma obligatoria en los puntos de cambio de pendiente y cuando a la vista del diseño del vaso la autoridad sanitaria lo estime oportuno.

10. artikulua.– Zabaltza, pasealekua edo ibilbidea.

2.– Las escaleras estarán construidas con materiales no oxidables de fácil limpieza con peldaños antideslizantes, sin aristas vivas, de forma que garanticen en todo momento la seguridad del usuario. Las escaleras estarán empotradas en su extremo superior y sin llegar al fondo del vaso alcanzarán bajo el agua la profundidad suficiente para subir con comodidad.

1.– Urtegiaren inguruko zabaltzan, pasealekuan edo ibilbidean ez da eragozpenik egongo. Zoruak higienikoak izango dira, irristagaitzak eta iragazgaitzak. Igerileku eraiki berrietan zabalera 1,80 metrokoa izango da gutxienez. Horren diseinuak aukera eman beharko du ibilbideko garbiketa urak saneamendu sarean behar bezala jasotzeko, eta horrekin putzuak sortzea eta gainazaleko gainezkabide iraunkorrera ura isurtzea eragotzi.

3.– En el caso de vasos de chapoteo, de relajación, bañeras de hidromasaje o similares, en los que el diseño garantiza la accesibilidad al vaso sin la presencia de escaleras, podrá excluirse la obligatoriedad de su instalación.

2.– Ur-hartuneak izango ditu garbiketa- eta desinfekzio-lanetarako. Urtegi terapeutikoei, termalei, lasaikuntzakoei eta errehabilitaziokoei dagokienez, bainu aldeei eta bertoko zerbitzuek dituzten ezaugarriei egokitu dakizkieke baldintzok.

4.– En todos los vasos se habilitarán los medios necesarios para el acceso de minusválidos.

3.– Urtegia inguratzen duen zabaltzan, pasealekuan edo ibilbidean edateko ura duten dutxak jarri beharko dira; horien kopurua, behintzat, urtegiratzeko sarbideen bestekoa izango da. Ur hori ezingo da jarri, egundo, berriro zirkulazioan igerilekuan erabiltzeko. Dutxen azpiko zoruak nahiko malda izango du saretxo edo hustubidera, putzurik sortu ez dadin bidean.

Artículo 10.– Playa, paseo o andén.

4.– Zerupean jarritako urtegiei dagokienez, bezeroek, urtegia inguratzen duen pasealekuan edo ibilbidean sartzeko, saihesgaitzak diren igarobideak baino ezingo dituzte erabili; horrela, elementu arkitektoniko edo ornamentalen bidez iritsiko dira dutxetara.

1.– La playa, paseo o andén que rodea el vaso estará libre de impedimentos. Los pavimentos serán higiénicos, antideslizantes e impermeables. En piscinas de nueva construcción tendrá una anchura mínima de 1, 80 metros. Esta deberá de diseñarse de forma que permita la correcta recogida de las aguas de limpieza del andén a la red de saneamiento y evite los encharcamientos y vertidos de agua hacia el rebosadero de superficie continuo.

5.– Urtegiaren ibilbidea inguratzen duen egon-aldea lur, soropil edo hareazkoa bada, 2 metrotik gorako aldea izan beharko du (oinak garbitzeko lekua), eta jardunean automatikoki jartzen diren dutxak edo zorrotadak izango ditu, oinak garbi edukitzea bermatuko dutenak. Ur hori ezingo da berriro zirkulazioan jarri. Bainuen aldean sartzeko ahalmena eta disposizioa, kalkulatutako edukieraren arabera ezarriko dira, istripuak izatekotan sorospena ahalik azkarren eman ahal izatea kontuan hartuz.

2.– Dispondrá de tomas de agua con el fin de poder realizar su limpieza y desinfección. En el caso de los vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación, estas condiciones podrán adecuarse a las características de las zonas de baño y los servicios que en ellos se presten.

11. artikulua.– Edukiera.

3.– En la playa, paseo o anden que rodea al vaso deberá instalarse un número de duchas con agua potable al menos igual que el número de escaleras de acceso al vaso. En ningún caso se permitirá la recirculación de este agua para el uso de la piscina. El pavimento bajo las duchas tendrá una pendiente adecuada hacia la rejilla o sumidero, evitando los encharcamientos.

1.– Urtegi bakoitzeko edukiera bere azaleraren araberakoa izango da, hots, jenderik gehien dagoenean ere bainu-hartzaile bakoitzak gutxienez 2 m2-ko ur-xafla izan dezala zerupeko urtegietan, eta 3 m2-koa estalpeko urtegietan. 5. artikuluko d) idatz-zatian zehaztutako urtegiak eta plisti-plastarakoak salbuetsi egiten dira.

4.– En el caso de vasos al aire libre, el acceso de los bañistas al paseo o andén que rodea a los mismos deberá efectuarse exclusivamente a través de pasos que no puedan ser fácilmente evitados y que dirijan al usuario hacia las duchas mediante elementos arquitectónicos u ornamentales.

2.– Igerilekua duen instalazio batek har dezakeen edukierarik gehiena, instalazioko urtegi guztietako ur-xaflen azalera baturak osatuko du. 2 m2-ko ur-xafla bakoitzeko ezingo dira 3 bezero baino gehiago egon zerupeko urtegietan; eta bezero bat, m2 bakoitzeko, estalpekoetan.

5.– Si la zona de estancia que rodea al andén del vaso es de tierra, césped o arena, contará además con un espacio no inferior a 2 metros (pediluvios) dotado de duchas o chorros de agua con mecanismos de activación automática que aseguren la limpieza de los pies. Este agua en ningún caso podrá recircularse. La capacidad y disposición de accesos a la zona de baño se establecerán en función del aforo calculado y teniendo en cuenta las necesidades para una rápida prestación de auxilios en caso de accidente.

3.– Solariumetarako aldeak dituzten igerilekuetan arduradun sanitarioek adierazitako gehienezkoaz besteko edukierarako baimena eman dezake, baldin eta euren titularrek edukiera hori justifikatu eta bezeroen segurtasuna bermatzen badute.

Artículo 11.– Aforo.

12. artikulua.– Segurtasun elementuak.

1.– El aforo de cada vaso vendrá determinado por su superficie de manera que en los momentos de máxima concurrencia, cada bañista disponga al menos de 2 m2 de lámina de agua para vasos al aire libre y de 3 m2 en las cubiertas. Quedan excluidos los vasos definidos en el art. 5 punto d) y los vasos de chapoteo.

Segurtasun-elementu edo –neurri nahiko izango dituzte igerilekuek, instalazioko jolas-erakarpenen kopuru eta motari gehituko zaizkionak. Honako segurtasun elementu hauek egongo dira gutxienez:

2.– El aforo máximo de una instalación con piscina vendrá determinado por la suma de las superficies de lámina de agua de todos los vasos de la instalación, teniendo en cuenta que en los momentos de máxima concurrencia será de 3 usuarios por cada 2 m2 de lámina de agua para vasos al aire libre y de 1 usuario por cada m2 en vasos cubiertos.

1.– Erreskaterako elementuak, sorosleei laguntzeko balioko dutenak:

3.– En piscinas descubiertas con zonas destinadas a solarium la autoridad sanitaria podrá autorizar un aforo diferente al máximo señalado, cuando los titulares de las mismas justifiquen el aforo, garantizando la seguridad de los usuarios.

a) Salbamendu flotagailu edota xafla zurrun bi edo gehiago 350 m2-tik beherako ur-xaflako urtegi bakoitzeko; eta bakar bat edo gehiago, 150 m2-ko edo horren frakzio bakoitzeko. Salbamendu flotagailuetako sokaren luzera ez da izango urtegi bakoitzaren gehienezko zabalaren erdia gehi hiru metro baino txikiagoa. Bezeroen eskuragarri egongo dira, eta urtegiaren inguruan banatuko dira, ahalik eta modurik simetrikoenean. Ez dute salbamendu flotagailurik edota xafla zurrunik jarri beharko honako urtegi hauetan: 5. artikuluko d) idatz-zatian zehaztutakoetan, plisti-plastakoetan eta duten diseinu edo sakoneraren arabera itotzeko arriskurik ez dutenetan.

Artículo 12.– Elementos de seguridad.

b) Ubelez eta beste eusgarri batzuez hornitutako taulak —zutabe zurrunekoak—, zaurituak erabat ibilgetzeko balioko dutenak.

Las piscinas dispondrán de un número suficiente de elementos o medidas de seguridad que se adecuarán al número y tipo de atracciones recreativas presentes en la instalación. Como mínimo existirán los siguientes elementos de seguridad:

c) Zaurituak garraiatzeko ohatilak.

1.– Elementos de apoyo al rescate que sirvan de soporte al personal socorrista entre los que se encontrarán:

2.– Elementu pasiboak, behar bezala jarrita gero sorosleen edota monitoreen lana erraztuko dutenak. Bezeroei argibideak emateko erabiliko dira, uretako joku-jardueren ezaugarriak babestuz edo bereiztuz.

a) Flotadores salvavidas y /o planchas rígidas en número no inferior a dos en cada vaso con superficie inferior a 350 m2 de lamina de agua y uno o más por cada 150 m2 o fracción. Los flotadores salvavidas dispondrán de una cuerda de longitud no inferior a la mitad de la máxima anchura del vaso más tres metros. Se colocarán en lugares accesibles para los usuarios y su distribución se hará de la forma más simétrica posible alrededor del vaso. Quedan exentos de la colocación de flotadores salvavidas y /o planchas rígidas los vasos definidos en el art. 5 punto d), los vasos de chapoteo y los vasos en los que no existe riesgo de ahogamiento debido a su diseño o profundidad.

a) Argibideetarako kartelek ur jarduera bakoitzerako arauak, mugapenak eta debekuak adieraziko dituzte. Leku ikusgarrietan jarri eta erraz irakurtzeko moduan egon beharko dute beti.

b) Tablas de columna rígida dotadas de cinturones y otras sujeciones que permitan una inmovilización total de los lesionados.

b) Ikus-entzunezko komunikazio sistemek uretako joko erakarpen bakoitzaren erabilera zuzena azalduko dute, edozein ezustekoaren berri emanaz.

c) Camillas para transportar a los accidentados.

c) Erabilera alde desberdinak bereizteko kortxerak.

2.– Elementos pasivos, que debidamente instalados faciliten la labor de los socorristas y/o monitores, indicando e informando a los usuarios, protegiendo o separando las características de las distintas actividades de juego acuático. Entre ellos figurarán:

13. artikulua.– Jauzi-oholak, jauzi-plataformak, txirristak eta irristakorrak eta beste ur-elementu batzuk.

a) Carteles informativos, que indiquen las normas para el uso de cada actividad acuática, sus limitaciones y prohibiciones. Estos se situarán en lugar visible y se mantendrán perfectamente legibles en toda circunstancia.

1.– Uretako jolas erakarlekuen eraikuntza, diseinu, disposizio eta materialei dagokienez (txirristak, irristakorrak, ur-hodiak, jauzi-ohol malguak, palanka zurrunak, plataformak, jauzi-dorreak edo beste edozein ur-elementu), erabiltzaileen segurtasuna bermatu beharko da beti. Materiala herdoilgaitza eta leuna izango da eta ez dute erabiltzaileei lesiorik sor diezaiekeen junturarik edo solaparik edukiko, eta erabiltzaileen segurtasuna bermatuko beharko dute beti. Horietara iristeko eskaileren inklinazioa neurrizkoa izango da, mailak irristagaitzak izango dira, ertz bizirik gabekoak, eta segurtasuneko eskudelak izango dituzte.

b) Sistemas de comunicación audiovisuales que expliquen el uso correcto de cada una de las atracciones recreativas acuáticas y que faciliten la comunicación de cualquier eventualidad.

2.– Ur-xaflatik metro batetik gorako altuera-jauzien dorreak erabilera horretarako propio jarritako hobietan jarriko dira.

c) Corcheras para separar las distintas zonas de uso.

3.– Ur-xaflatik metro batetik beherako jauzi-ohol, palanka edo plataformetan, alde zedarritu bat eta bainu-hartzaileak horietan sartzea eragotziko duten sistemak egongo dira.

Artículo 13.– Trampolines, plataformas de salto, toboganes y deslizadores y otros elementos acuáticos.

4.– Txirristak, irristakorrak, ur-hodiak eta antzeko elementuak zedarritutako aldeetan jarriko dira aisiarako urtegietan eta balioanizdunetan. Halaber, instalazio mota horientzako arau teknikoetan agindutakoa errespetatuko da. Edozein kasutan, ur-aparatuen erabilera zuzenak erabiltzaileentzat arriskurik ekarriko ez duela bermatuko dute fabrikatzaileak eta proiektugileak.

1.– La construcción, diseño, disposición y materiales de las atracciones recreativas (toboganes, deslizadores, hidrotubos, trampolines flexibles, palancas rígidas, plataformas, torres de saltos, o cualquier otro tipo de elemento acuático), garantizarán en todo momento la seguridad de los usuarios. Serán de material no oxidable, lisos, y no presentarán juntas ni solapas que puedan producir lesiones a los usuarios, garantizando en todo momento la seguridad de los mismos. Las escaleras de acceso a las mismas tendrán inclinación moderada, los peldaños serán antideslizantes, sin aristas vivas y contarán con pasamanos de seguridad.

5.– Txirrista guztiek horretarako bakarrik izango den harrera-azalera bat izango dute, erabiltzaileak uretara iristerakoan beste batzuekin topa daitezen ekiditeko. Harrera eremutik urtegiaren irteerara arteko ibilbidea ezingo da gurutzatu beste txirrista batzuetako erabiltzaileen ibilbidearekin. Ibilbide guztian zehar erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko moduan diseinatuko dira (UNE-EN-1069-1 eta UNE-EN-1069-2, bi metrotatik gorako txirristen jarraibide eta segurtasun baldintzei buruzkoa).

2.– Las torres de saltos de alturas superiores a 1 m. sobre la lámina de agua, se colocarán en fosos destinados exclusivamente para este uso.

6.– Olatuen igerilekuetan, olatu-kameren irteeretako leihoak behar hainbateko erresistentzia duten barra bertikal batzuekin babestuko dira, gehienez ere 12 zentimetroz bereizita; gainera, olatuak egiten diren aldetik gutxienez metro batera kortxera bat jarri beharko da. Olatuak egiteko dispositiboak larrialdietarako gelditze-sistema bat edukiko du, ur-jarduera horren etengabeko zainketa dagoen lekuaren ondoan.

3.– Las torres de saltos trampolines, palancas o plataformas de altura inferior a un metro sobre la lámina de agua, contarán con una zona acotada y con sistemas que imposibiliten el acceso a los bañistas.

7.– Onartutako proiektuen arabera egindako jolas erakarlekuek proiektuetan bermatutako segurtasun-betekizunak betetzen dituztela justifikatuko da zuzendaritza-egiaztagirien eta obra amaierako egiaztagirien bidez, teknikari eskudunek sinatuta eta dagokien profesionalen elkargoek bisatuta.

4.– Los toboganes, deslizadores, hidrotubos y elementos similares se situarán en zonas acotadas en los vasos de recreo y polivalentes. Asimismo, se respetará lo dispuesto en las normas técnicas para este tipo de instalaciones. En cualquier caso, estará garantizado por el fabricante y proyectista que la correcta utilización de los aparatos acuáticos no entrañará peligro para los usuarios.

14. artikulua.– Estalpeko igerilekuen baldintzak.

5.– Todo tobogán deberá disponer de una superficie de recepción de utilización exclusiva, con el fin de evitar el encuentro de los usuarios cuando lleguen al agua. El trayecto desde el área de recepción hacia la salida del vaso no deberá de cruzarse con los trayectos de los usuarios de otros toboganes. Estarán diseñados de forma que quede garantizada la seguridad de los usuarios a lo largo de todo el recorrido (UNE-EN-1069-1 y UNE-EN-1069-2 relativa a los requisitos de seguridad e instrucciones de toboganes de más de dos metros de altura).

Eraikuntzetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE) eta Instrukzio Tekniko Osagarriak (ITE) onartu zituen 1751/1998 Dekretuan agindutakoaren arabera duen erabilera eta urtegi mota kontuan hartuta ezarriko dira uraren tenperatura eta inguruneko hezetasuna. Honako hau bete beharko da:

6.– En las piscinas de olas, las ventanas de salida de las cámaras de olas se protegerán con barrotes verticales de suficiente resistencia, con una separación máxima de 12 cm. Asimismo, se deberá de disponer de una corchera ubicada como mínimo a un metro de la zona de generación de olas. El dispositivo de producción de olas tendrá un sistema de paro de emergencia situado junto al lugar de vigilancia permanente de esta actividad acuática.

1.– Barrutiko airea etengabe berritzea eta %55 eta %70-aren arteko hezetasun erlatiboa bermatzeko behar diren instalazioak izango dituzte estalpeko urtegiek.

7.– Se justificara mediante certificados de dirección y final de obra suscritos por técnicos competentes y visados por los correspondientes colegios profesionales, que las atracciones recreativas realizadas de acuerdo con los proyectos aprobados cumplen los requisitos de seguridad garantizados en los mismos.

2.– Urtegiak dauden lokalak ur-xaflako metro karratu bakoitzeko 8 m3 -ko aire bolumena eduki beharko du gutxienez eta airea berritzeko abiadura ur-xaflaren 2,5 l/seg/m2 -koa izango da.

Artículo 14.– Condiciones de las piscinas cubiertas.

3.– Uraren tenperatura 24 eta 28 gradu zentigraduren artekoa izango da eta ingurumen-tenperaturak ± 2.º C-ko oszilazioa izango du aurrekoarekiko. Igerilekuak tenperatura desberdina duten urtegiak baditu, azalerarik handiena dun ur-xaflaren urtegiarena izango da erreferentziatzat hartuko den tenperatura.

Las condiciones de humedad ambiental y temperatura del agua estarán determinadas en función del tipo de vaso y del uso al que se destinen según lo dispuesto en el Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE). Deberá cumplirse lo siguiente:

4.– Urtegiak haurrentzako irakaskuntza eta bainurako eta erabilera terapeutikoetarako, atsedenerako edo errehabilitaziorako direnean, uraren gehienezko tenperaturak 28 gradu zentigradu gainditu ahal izango du, arduradun sanitarioek hala erabakiz gero, urtegi mota bakoitzeko erosotasunak eta erabilera-baldintzek erabakitzen duten baloreetaraino.

1.– Los vasos cubiertos dispondrán de las instalaciones necesarias que garanticen la renovación continua del aire del recinto y una humedad relativa media comprendida entre el 55% y el 70%.

5.– Instalazioek aurreko parametroak neurtzeko ekipoak eduki beharko dituzte.

2.– El local donde se ubican los vasos como mínimo deberá disponer de un volumen de 8 m3 de aire por metro cuadrado de superficie de lámina de agua y la velocidad de renovación del aire será superior a 2,5 l/seg/m2 de lámina de agua.

BIGARREN ATALA: URTEGIKO URAREN
TRATAMENDUA ETA BALDINTZAK

15. artikulua.– Elikapen-ura: urtegia betetzea eta berritzea.

3.– La temperatura del agua estará comprendida entre 24 y 28 grados centígrados y la temperatura ambiental presentará una oscilación de ± 2.º C en relación con la anterior. En el caso de que la piscina albergue vasos con diferentes temperaturas, la temperatura de referencia será la del vaso de lámina de agua de mayor superficie.

1.– Urtegien elikapen-ura edateko uraren banaketa-sare orokorretatik etorriko da. Ura beste nonbaitetik ekartzeko, arduradun sanitarioen aldeko txostena beharko da.

4.– Cuando los vasos estén destinados al baño y a la enseñanza de población infantil y para usos terapéuticos, de descanso o de rehabilitación, la temperatura máxima del agua podrá sobrepasar los 28 grados centígrados hasta el valor que determinen las condiciones de uso y confort de cada tipo de vaso, siempre que la autoridad sanitaria así lo autorice.

2.– Elikapen-urak I. eranskinean urtegiko urarentzat ezarritako mugekin bateragarriak diren ezaugarriak eduki beharko ditu, eta II. eranskineko espezifikazioak bete beharko ditu.

5.– Las instalaciones deberán contar con equipos que permitan la medida de los distintos parámetros señalados anteriormente.

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES

3.– Urtegiaren funtzionamendu-aldian sareko ur berriaz berritzeko, urtegian dagoen guztirako ur bolumenaren %5eko gutxieneko ekarpena beharko da egunero. Balore hori arduradun sanitarioek aldatu egin dezakete, urtegiko uraren kalitatea kontuan hartuta.

Y TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO

4.– Urtegiak berritzeko uraren sarrera konpentsazio-urtegira egingo da. Eraikita dauden eta konpentsazio-urtegirik ez duten instalazioetan iragazketaren aurreko puntuan jarriko da berritzeko ura. Uraren sarrera puntuan itzultzearen kontrako balbula batzuk jarriko dira, uraren banaketa-sarerako erreflexua eta retrosifonajea ekiditeko.

Artículo 15.– Agua de alimentación: llenado y renovación del vaso.

5.– Urtegi terapeutiko eta termalen, lasaitzeko eta errehabilitatzeko urtegien kasuan, 3. eta 4. puntuetan jasotako baldintzak kasu bakoitzaren ezaugarri bereziei egokitu beharko zaizkie.

1.– El agua de alimentación de los vasos procederá de la red general de distribución de agua potable. La utilización de agua de distinto origen precisará el informe favorable de la autoridad sanitaria.

16. artikulua.– Instalazioetako ura.

2.– En todo caso el agua de alimentación deberá tener características compatibles con los límites establecidos para el agua del vaso en el Anexo I y además cumplirá las especificaciones del Anexo II.

Erantsitako instalazioetako eta zerbitzu osagarrietako ura eta dutxa eta oinak garbitzeko lekuetako ur zirkulatzailea edateko uraren banaketa-sare orokorrekotik etorriko da. Ura beste leku batetik ekartzeko, arduradun sanitarioen aldeko txostena beharko da. Inoiz ezingo da izan urtegiaren beraren arazketa-zirkuitukoa. Saneamendu-sarera botaz kenduko da.

3.– La renovación con agua nueva de la red durante el período de funcionamiento del vaso supondrá una aportación mínima diaria de un 5% del volumen total del agua contenida en el vaso, este valor podrá ser modificado por la autoridad sanitaria en función de la calidad del agua del vaso.

17. artikulua.– Urtegiko uraren tratamendua.

4.– La entrada del agua de renovación de los vasos se realizará al vaso de compensación. En aquellas instalaciones ya construidas y que carecen de vaso de compensación, el aporte de agua de renovación se realizará en un punto situado antes de la filtración. En el punto de entrada de agua se instalarán válvulas antirretorno que impidan el reflujo y retrosifonaje de la misma a la red de distribución.

1.– Urtegiko urerako I. eranskinean eskatutako ezaugarriak lortzeko, zirkuitu itxian zirkulatzen duen ura araztu (iragazi eta desinfektatu) egin beharko da, arduradun sanitarioek behar bezala baimendutako prozedura fisiko-kimikoen bitartez. Desinfektatzeaz gain, urtegiko urak desinfektatzeko hondar-ahalmen bat izango du, erabiltzaileen begi, azal eta mukosentzat narritagarria izan gabe.

5.– En el caso de vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación, las condiciones recogidas en los puntos 3 y 4 se adaptarán a las características específicas de cada caso particular.

2.– Igerileku berrien kasuan, hainbat urtegi edukiz gero, zirkuitu independenteak izango dituzte, eta bakoitzak bere iragazketa-sistema edukiko du. Halaber, urtegi bakoitzak bere elikapen eta hustuketa dispositiboak izango ditu.

Artículo 16.– Agua de las instalaciones.

3.– Tratamendu-sistemak (iragazketa eta desinfekzioa) funtzionamenduan egon beharko du une oro, gutxienez igerilekua jendearentzat zabalik dagoen denbora guztian, eta I. eranskinean eskatutako urtegiko uraren kalitatea bermatzeko behar den guztietan.

El agua de las instalaciones anexas y servicios complementarios, así como el agua circulante de los pediluvios y duchas deberá proceder de la red general de distribución de agua potable. La utilización de agua de distinto origen precisará el informe favorable de la autoridad sanitaria. Nunca podrá pertenecer al circuito de depuración propio del vaso. Su eliminación se realizará a la red de saneamiento.

4.– I. eta II. eranskinetan aipatzen diren parametroak eta muga-baloreak agintari sanitarioek alda ditzakete, zirkunstantzia eta kasu berezietan.

Artículo 17.– Tratamiento del agua del vaso.

5.– Urtegietako uraren sarrera-pitak eta birzirkulatutako uraren irteera-pitak homogeneizazio oso bat eta zirkulazio-erregimen uniforme bat lortzeko moduan diseinatu eta kokatuko dira.

1.– Para conseguir las características del agua del vaso exigidas en el Anexo I el agua recirculada en circuito cerrado deberá ser depurada (filtrada y desinfectada) mediante procedimientos físico-químicos que estarán debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. Además de desinfectarla, estos procedimientos garantizarán que el agua del vaso mantenga una capacidad desinfectante residual, sin llegar a ser irritante para los ojos, piel y mucosas de los usuarios.

6.– Urtegi bakoitzak konpentsazio-urtegi bat edukiko du, zeina behar bezala dimentsionatuta egongo den eta sarbide erreza izango duen. Horren materialak erraz garbitu eta desinfektatzekoak izango dira. Hustuketa eta garbiketa errazteko, saneamendu-sarera bideratzeko den hustubiderako inklinazio bat izango du hondoak.

2.– En piscinas de nueva construcción en caso de existir varios vasos, éstos tendrán circuitos independientes con sus propios sistemas de filtración. De la misma manera cada vaso dispondrá de sus propios dispositivos de alimentación y evacuación.

7.– Estalpeko instalazioek gutxienez erreserba-ponpa bat edukiko dute, eta horrela, arazketa-sistemaren funtzionamendua bermatuta geratuko da une oro.

3.– El sistema de tratamiento (filtración y desinfección) deberá estar en funcionamiento continuo, como mínimo, durante todo el tiempo en que la piscina se encuentre abierta al público y siempre que sea necesario para asegurar la calidad del agua de los vasos exigida en el Anexo I.

8.– Desinfektatzailea, pH-aren zuzentzailea eta beste produktu batzuk urtegi bakoitzerako jarritako dosifikazio automatiko eta independente batez gehituko dira.

4.– Los parámetros y sus valores límite a los que se hace referencia en los Anexos I y II podrán ser modificados en circunstancias y casos especiales por la autoridad sanitaria.

9.– Salbuespenez, behar bezala justifikatuta dagoenean, beti ere jendearentzat irekita dagoen ordutegitik kanpo, produktua eskuz gehitzen utziko da, estaldura-tratamentu eta zuzentzaile gisa.

5.– Las boquillas de entrada de agua y las de salida de recirculación en los vasos, estarán diseñadas y ubicadas de forma que se consiga una homogeneización completa y un régimen de circulación uniforme del agua contenida en aquellos.

10.– Desinfektatzailea iragazketaren ondoren gehituko da.

6.– Cada vaso estará dotado de su vaso de compensación, el cual estará correctamente dimensionado y será de fácil acceso. Los materiales del mismo han de ser de fácil limpieza y desinfección. Para facilitar su vaciado y limpieza, el fondo tendrá una inclinación hacia un desagüe que conducirá a la red de saneamiento.

11.– Erregulazio automatikoa duen sistema bat jarriko da, urean dagoen desinfektatzaile eta pH-aren zuzentzaile kopurua etengabe neurtuko duena, urtegiko uraren kalitatearen lekurik esanguratsuenean. Dosifikazioa erregulatzen duen dispositiboari informazioa emango dio horrek.

7.– Las instalaciones cubiertas dispondrán al menos de una bomba de reserva, de tal manera que el funcionamiento del sistema de depuración quede garantizado en todo momento.

12.– Urtegietako bainurako uraren tratamendurako erabilitako produktuek igerilekuetan erabiltzeko baimenduak eta erregistratuak izan beharko dute.

8.– La adición de desinfectantes, corrector del pH y otros productos, se realizará mediante dosificación automática e independiente para cada vaso.

13.– Urtegi terapeutiko eta termalen, lasaitzeko eta errehabilitatzeko urtegien kasuan, 5., 6. eta 7. paragrafoetan azaldutako baldintzak kasu bakoitzeko ezaugarri bereziei egokitu beharko zaizkie.

9.– Excepcionalmente, cuando esté debidamente justificado, y siempre que se realice fuera del horario de apertura al público, se permitirá la adición manual de productos tan solo como tratamientos de cobertura y correctores.

18. artikulua.– Urtegiko uraren zirkulazioa.

10.– La adición de desinfectante se realizará después de la filtración.

1.– Urtegiko uraren bolumen guztia tratamendu-instalaziotik pasatuz birzirkulatuko da, salbu eta hustu eta betetzekoak diren urtegi terapeutiko eta termalen, lasaitzeko eta errehabilitatzeko urtegien kasuan.

11.– Se instalará un sistema de regulación automático que medirá en continuo la cantidad de desinfectante y corrector de pH presente en el agua, en el punto más representativo de la calidad del agua del vaso, facilitando la información al dispositivo regulador de dosificación.

2.– Horretan emandako denborak ez ditu honako hauek gaindituko:

12.– Los productos utilizados para el tratamiento del agua de baño de los vasos deberán estar autorizados y registrados para uso en piscinas.

– 30 minutu, lasaitzeko urtegietarako (hidromasaje bainuontziak, "spa", "jacuzzi" eta antzeko beste batzuk).

13.– En el caso de vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación, las condiciones descritas en los apartados 5, 6, 7 se adecuarán a las a las características específicas de cada caso particular.

– ordubete, plisti-plastarako eta haurrentzako urtegietarako.

Artículo 18.– Circulación del agua del vaso.

– 2 ordu, 1,40 metrotik beherako urtegietarako.

1.– Todo el volumen del agua del vaso se recirculará pasando por la instalación de tratamiento, a excepción de los vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación que sean de vaciado y llenado.

– 4 ordu, 1,40 metrotik gorako gainerako urtegietarako edo urtegi-zatietarako.

2.– El tiempo empleado para ello no sobrepasará los siguientes límites:

– 8 ordu, soil-soilik kirolerako edo lehiaketarako diren urtegietarako.

– 30 minutos para los vasos de relajación (bañeras de hidromasaje, "spas", "jacuzzis" y otros similares).

19. artikulua.– Kontroleko emari-neurgailuak.

– 1 hora para los vasos de chapoteo e infantiles.

Urtegi bakoitzean gutxienez bi ur kontagailu edo emari-neurgailu jarriko dira, erraz irakurtzeko modukoak. Bata, konpentsazio-urtegiaren elikadura-sarreran egongo da, eta bestea, iragazketaren ondoren, urtegi bakoitzean berritutako eta araztutako ur-kantitatea egunero erregistratzeko, hurrenez hurren. Uraren birzirkulazio-zirkuitoak arazketa-sistema funtzionamenduan dagoen denbora jakiteko dispositiboak izango ditu.

– 2 horas para los vasos de profundidad inferior a 1,40 metros.

20. artikulua.– Urtegien hustuketa.

– 4 horas para todos los demás vasos o partes de vasos que tengan una profundidad superior a 1,40 metros.

1.– Gutxienez urtean behin, bai eta arduradun sanitarioek egokitzat jotzen duten guztietan ere, estalpeko eta zerupeko urtegiak, bai eta konpentsazio-urtegiak ere, guztiz hustuko dira garbitzeko eta desinfektatzeko. Instalazioaren titularrak arduradun sanitarioari jakinarazi beharko dio hustuketa egin baino gutxienez 48 ordu lehenago.

– 8 horas para los vasos dedicados exclusivamente a usos deportivos o de competición.

2.– Ezohiko hustuketaren kasuan, fax bidez edo bide telematikoz jakinarazi beharko zaie arduradun sanitarioei, zirkunstantzia horren zioak adieraziz.

Artículo 19.– Caudalímetros de control.

3.– 5. artikuluko d) idatz-zatian azaldutako urtegiek legionelosia kontrolatu eta prebenitzeko legez ezarritako irizpide higieniko-sanitarioak bete beharko dituzte.

En cada vaso se instalarán, como mínimo, dos contadores de agua o caudalímetros de fácil acceso para su lectura. Uno estará situado a la entrada de la alimentación al vaso de compensación y otro después de la filtración, con el fin de registrar diariamente en cada vaso la cantidad de agua renovada y depurada, respectivamente. El circuito de recirculación del agua contará con dispositivos para conocer el tiempo que el sistema de depuración se encuentra en funcionamiento.

III. KAPITULUA
ZERBITZU OSAGARRIAK
ETA ERANTSITAKO INSTALAZIOAK

21. artikulua.– Airearen girotzea eta ur bero eta hotz sanitarioaren sistema.

Artículo 20.– Vaciado de los vasos.

Ur bero eta hotz sanitarioaren sistemak eta berogailu eta girotze sistemak diseinatzerakoan kontuan hartuko dituzte honako hauek: Eraikuntzetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE) eta Instrukzio Tekniko Osagarriak (ITE) onartu zituen 1751/1998 Errege Dekretuan jasotako espezifikazio teknikoak, legionelosia kontrolatu eta prebenitzeko legez ezarritako irizpide higieniko-sanitarioak ezarri zituen uztailaren 27ko 909/2001 Errege Dekretuan agindutakoa eta gainerako garapen-araudietan agindutakoa.

1.– Cómo mínimo una vez al año, además de cuando la autoridad sanitaria lo considere oportuno, tanto los vasos cubiertos y descubiertos, como los correspondientes vasos de compensación, se vaciarán totalmente para proceder a su limpieza y desinfección. El titular de la instalación deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria al menos con 48 horas de antelación antes de efectuar los vaciados.

22. artikulua.– Segurtasun betekizunak.

2.– En el caso de vaciado extraordinario se deberá notificar, vía fax o telemática, a la autoridad sanitaria, indicando los motivos de tal circunstancia.

1.– Igerilekuko instalazio eta zerbitzu guztiek eraikuntza, elementuen disposizio eta materialen egokitasunari buruzko segurtasun baldintzak eta sanitarioak beteko dituzte, bai eta aplikatzekoak diren araudi espezifikoei dagokienez eskatzekoak diren gainerako baldintzak ere.

3.– Los vasos definidos en el apartado d) del articulo 5 cumplirán los criterios higiénico-sanitarios establecidos legalmente para la prevención y control de la legionelosis.

CAPÍTULO III
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2.– Erantsitako instalazioak leku independenteetan kokatuko dira, jendearentzako lekutik kanpora; instalazioaren mantenimenduko langileak erraz sartzeko modukoak izango dira eta erregelamendu espezifikoak eta arau tekniko osagarrien araberakoak izango dira.

E INSTALACIONES ANEXAS

3.– Lokalek aireztapen egokia, naturala nahiz behartua, izango dute.

Artículo 21.– Sistema de climatización del aire y agua caliente y fría sanitaria.

23. artikulua.– Aldagelak eta komunak.

En el diseño de los sistemas de calefacción y climatización y agua caliente y fría sanitaria se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y lo dispuesto en el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y demás normativa de desarrollo.

1.– Igerileku guztiek aldagelak eta komunak edukiko dituzte, erabiltzaileek soilik erabiltzekoak.

Artículo 22.– Requisitos de seguridad.

2.– Igerileku berrien edukiera eta dotazioa III. eranskineko taulan ezarritakoaren arabera erabakiko dira. Aldagelen guztirako azaleraren banaketaren kudeaketa hobetzeko, moduluka egingo da. Modulu bakoitzaren azalera ez da 20 m2-tik beherakoa izango, dimentsioetariko bat (luze-zabalera) ez delarik 3.60 metrotik beherakoa izango. Gutxienez bi modulu jarriko dira. Komunak egongo dira bai alde lehorretan (oinetakoak jantzita ibiltzekoak) bai umeletan (ortozik ibiltzekoak).

1.– Todas las instalaciones y servicios de la piscina deberán cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad en lo relativo a construcción, disposición de sus elementos e idoneidad de materiales, así como las demás condiciones exigibles en relación con las normativas específicas aplicables.

3.– 200 m2-tik beherako ur-xafla duten igerilekuen instalazioetan aldagelak beste kirol batzuetarako erabili ahal izango dira, baldin eta igerilekuetako zabaltzatik aldageletara sarrera independenteak badaude, oinetakoak jantzita dituztenentzat eta ortozik daudenentzako sarrerak errespetatzen badira eta aldagelen dotazioa egiten diren kirol zerbitzuetarako egokia bada.

2.– Las instalaciones anexas estarán emplazadas en lugares independientes, fuera del acceso del público, serán de fácil acceso al personal de mantenimiento de la instalación y acordes con lo que determine su reglamentación específica y normas técnicas complementarias.

4.– Ezgaitasun fisikoak dituzten erabiltzaileei egokitutako aldagelak eta komunak prestatuko dira, apirilaren 11ko 68/2001 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

3.– Los locales deberán disponer de buena ventilación, natural o forzada.

5.– Aldagela eta komunetan, parametro bertikal eta horizontaletako materialak iragazgaitzak izango dira, berme-zati angularrik gabekoak, erraz garbitu eta desinfektatzekoak; zorua irristagaitza izango da eta hustuketa-sistemak izango ditu, putzuak ekiditeko.

Artículo 23.– Vestuarios y aseos.

24. artikulua.– Aldageletarako sarbideak.

1.– Toda piscina contará con vestuarios y aseos de uso exclusivo para la misma.

Zirkuitu independentea duten sarbide bi edukiko dute, bata kaleko jantziekin dauden erabiltzaileentzat eta bestea, bainujantzia jantzita dutela bainu aldera irteten dutenentzat.

2.– En piscinas de nueva construcción su capacidad y dotación estarán determinadas conforme a lo establecido en la tabla del Anexo III. Con el fin de mejorar la gestión la distribución de la superficie total de los vestuarios se realizará en forma de módulos. La superficie mínima de cada módulo no será inferior a 20 m2, siendo una de las dimensiones (largo o ancho) no inferior a 3.60 m. El número mínimo de módulos será de dos. Se dispondrá de retretes tanto en las zonas secas (calzados) como en las húmedas (descalzos).

25. artikulua.– Aldagelen eta komunen dotazioa.

3.– En instalaciones con piscinas con lámina de agua inferior a 200 m2 los vestuarios podrán ser utilizados para otras actividades deportivas, siempre que existan accesos independientes desde la playa de las piscinas al vestuario, se respeten los accesos para calzados y descalzos y la dotación de vestuarios sea la adecuada a los servicios deportivos a los que atienden.

1.– Aldagelek aireztatutako armairuak edukiko dituzte, herdoilgaitzak diren materialetakoak, erraz garbitzekoak; edo jantzitegi orokorra, arropak gordetzako zorroez hornituta; horiek behin bakarrik erabiltzekoak izan ezean, erraz garbitu eta desinfektatzekoak izango dira.

4.– Se habilitarán, vestuarios y aseos adaptados a los usuarios con discapacidades físicas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 68/2001 de 11 de abril.

2.– Komunetan edateko ura, beroa eta hotza, egongo da, eta komuneko paper, xaboi likido eta behin erabiltzeko toaila edo esku-lehortzailez hornituta egongo dira.

5.– En vestuarios y aseos los materiales de los paramentos verticales y horizontales serán impermeables, sin entregas angulares, de fácil limpieza y desinfección, los suelos serán antideslizantes y contarán con sistemas de evacuación de forma que se eviten encharcamientos.

26. artikulua.– Komun eta aldagelen garbiketa.

Artículo 24.– Accesos a vestuarios.

1.– Aldagelen eta komunen alde guztia egunero garbitu eta desinfektatu beharko da. Halaber, beharrezkoa denean, igerilekuetako zerbitzu eta instalazioetan, intsektu eta arratoi garbiketa egingo da, erregistratutako produktuak erabiliz. Produktuok, bestalde, baimendutako enpresek aplikatuko dituzte.

Dispondrán de dos accesos con circuitos independientes, uno para la entrada de usuarios en traje de calle, y el otro para la salida con indumentaria de baño en dirección a la zona de baño.

2.– Dutxak, orburu-sareak, iturriak, eroan-bideak eta antzeko elementuak garbitu eta desinfektatzerakoan, legionelosia prebenitu eta kontrolatzeko irizpide higieniko-sanitarioak ezartzen dituen araudiari lotu beharko zaio.

Artículo 25.– Dotación de los vestuarios y aseos.

27. artikulua.– Aldagelei buruzko salbuespena.

1.– Los vestuarios contarán con armarios ventilados, de material no oxidable que sea de fácil limpieza, o bien de guardarropía común que dispondrá de bolsos guardarropas que, en caso de no ser de un solo uso, serán de fácil limpieza y desinfección.

Etxebizitzak hurbil dauden urbanizazioetako edo turismoko ostatu eta hoteletako igerilekuen kasuan, salbuetsi egiten da aldagelak jartzeko beharra. Baina kanpoko erabiltzaileak hartzen dituzten establezimenduetan beharrezkoa izango da aldagelak egotea.

2.– Los aseos dispondrán de agua potable, caliente y fría, y estarán dotados de papel higiénico, jabón líquido y toallas de un solo uso o secador de manos.

28. artikulua.– Lehen sorospenetarako lokala.

Artículo 26.– Limpieza de vestuarios y aseos.

1.– Igerileku guztietan lehen sorospenetarako soilik izango den lokal bat egongo da, IV. eranskinean adierazitako gutxieneko ekipamendua eta dotazioa edukiko duena.

1.– Todo el área de vestuarios y aseos deberá limpiarse y desinfectarse diariamente. Asimismo, cuando sea necesario, los servicios e instalaciones de piscinas deberán desinsectarse y desratizarse empleando productos registrados y aplicados por empresas autorizadas.

2.– Parametro bertikal eta horizontaletako materialak iragazgaitzak izango dira, berme-zati angularrik gabekoak, erraz garbitu eta desinfektatzekoak. Zorua irristagaitza izango da eta hustuketa-sistemak izango ditu, putzuak ekiditeko.

2.– La limpieza y desinfección de duchas, alcachofas, grifos, conducciones, y elementos similares, deberán ajustarse a la normativa por la que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

3.– Igerileku berrietan, lokal hori igeriketa aldea dagoen eremu berean egongo da, eta bainu-alderako sarbide zuzena izango du.

Artículo 27.– Excepción de vestuarios.

29. artikulua.– Janari-edarietarako eremuak.

En el caso de piscinas de urbanizaciones con viviendas próximas y de los alojamientos turísticos o establecimientos hoteleros, se exime de la obligatoriedad de disponer de vestuarios. Por el contrario, en aquellos establecimientos donde se permita el acceso a usuarios ajenos al mismo, será obligatoria la existencia de los mismos.

Garbitasuna eta higienea bermatzeko, janari eta edarietako guneak daudenean, bainurako aldetik kanpora jarri beharko dira, igerilekuko urtegietatik bereizita eta mugatuta. Edozein kasutan, horien funtzionamendurako, jarduera horiek arautzen dituen araudi espezifikoa bete beharko da.

Artículo 28.– Local de primeros auxilios.

30. artikulua.– Kanporako telefonoak.

1.– En todas las piscinas existirá un local dedicado exclusivamente a la prestación de primeros auxilios que contará con la dotación y equipamiento mínimo señalado en el Anexo IV.

Erabilera kolektiboko igerileku guztiek kanpora deitzeko telefonoak eduki beharko dituzte nahitaez. Horren ondoan, jendeak erraz ikusteko moduan, istripuren bat jasan dutenei lehenengo sorospena emateko jarraibideak dituen taula bat jarriko da, bai eta hurbilen dauden ospitale-asistentziako zentroen, anbulantzia-zerbitzuen eta gainerako larrialdietako zerbitzuen helbideak eta telefonoak ere.

2.– Los materiales de los paramentos verticales y horizontales serán impermeables, sin entregas angulares, de fácil limpieza y desinfección. Los suelos serán antideslizantes y contarán con sistemas de evacuación de forma que se eviten encharcamientos.

31. artikulua.– Irisgarritasuna.

3.– En las piscinas de nueva construcción, este local estará ubicado en el mismo recinto en el que se encuentran la zona de natación y tendrá acceso directo a la zona de baño.

Igerilekuetako instalazio eta zerbitzuetan, ekidin egingo da minusbaliatuei igerilekuetara joatea eragozten dien edozein traba edo eraikuntzako elementu, abenduaren 4ko 20/1997 Legean, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan eta bat datorren gainerako araudian agindutakoaren arabera.

Artículo 29.– Áreas de restauración, comida y bebida.

IV. KAPITULUA
LANGILE ARDURADUNAK ETA EGITEKOAK

32. artikulua.– Langile arduradunak.

A fin de garantizar la debida limpieza e higiene, cuando existan áreas de comida y bebida deberán emplazarse fuera de la zona de baño, estando delimitadas y separadas de los vasos de la piscina. En todo caso, para su funcionamiento, deberá cumplirse la normativa específica que regule tales actividades.

1.– Igerilekuetako arduradunak dira igerilekuen funtzionamendu eta mantenimendu zuzenaren erantzule, bai eta instalazioen egoera sanitario eta segurtasun egokiarena ere, dekretu honetan agintzen denaren arabera.

Artículo 30.– Teléfono de comunicación exterior.

2.– Igerilekuen mantenimendu, zainketa eta jagote-lanak horretarako gaituta dauden langile teknikoek egingo dituzte.

Todas las piscinas de uso colectivo dispondrán obligatoriamente de un teléfono para la comunicación con el exterior. Cerca de éste y en lugar visible para el público, se expondrá un cuadro con instrucciones de primera asistencia a accidentados, así como las direcciones y teléfonos de los centros de asistencia hospitalaria más cercanos, de otros centros sanitarios, servicios de ambulancia y demás servicios de urgencia.

33. artikulua.– Soroslea.

Artículo 31.– Accesibilidad.

1.– Erabilera kolektiboko igerilekuek sorosle bat edukiko dute, uretako salbamenduari eta lehen sorospenak emateari buruzko prestakuntza duena. Prestakuntza arduradun sanitarioek egiaztatutako erakunde, instituzio edo enpresek, publiko zein pribatuek, emango dituzte.

En las instalaciones y servicios de la piscina se evitará cualquier tipo barrera o de elemento constructivo que impida o dificulte el uso de las mismas por personas minusválidas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre y en el Decreto 68/2000 de 11 de abril y demás normativa concordante.

CAPÍTULO IV
PERSONAL ENCARGADO Y FUNCIONES

2.– Soroslea igerilekua funtzionamenduan den ordutegi guztian egongo da bainurako aldean. Erabilgarri dauden segurtasun-elementuak non dauden eta nola erabiltzen diren jakin beharko du, eta duen lanpostuari dagokion egitekoak burutuko ditu soil-soilik.

Artículo 32.– Personal responsable.

3.– Igerilekuko erabiltzaileek erraz identifikatzeko modukoa izan beharko du sorosleak.

1.– Los titulares de las piscinas son los responsables de su correcto funcionamiento y mantenimiento, así como de que las condiciones sanitarias y de seguridad de las instalaciones sean las adecuadas, en cumplimiento con lo que se disponga en este Decreto.

4.– Arduradun sanitarioek sorosle bat baino gehiago jartzea erabaki dezakete, zirkunstantzia hauetakoren bat dagoenean:

2.– El mantenimiento, cuidado y vigilancia de las piscinas se realizará por personal técnico capacitado.

a) Urtegien arteko bereizketa fisikoak behar bezala zaintzen uzten ez duenean.

Artículo 33.– Socorrista.

b) Hobeto zaintzea behar denean, igerilekuaren edukiera, dimentsioak, jolaserako elementuak, izaera eta urtegiak kontuan hartuta.

1.– Las piscinas de uso colectivo dispondrán de un socorrista con formación en salvamento acuático y prestación de primeros auxilios. La formación será impartida por organizaciones, instituciones o empresas, públicas o privadas, acreditadas por la autoridad sanitaria.

5.– Sorosleak lehen sorospenetarako lokala erabiltzeko eta mantentzeko ardura izango du.

2.– El socorrista permanecerá en la zona de baño durante todo el horario de funcionamiento de la piscina, deberá de conocer el manejo y localización de los elementos de seguridad disponibles y desarrollará exclusivamente las funciones propias de su puesto.

6.– 20 eta 50 etxebizitzaren arteko auzoen komunitate edo urbanizazioetako igerilekuak salbuetsita gera daitezke funtzionamendu-ordutegian sorosle bat izateko betebeharraz. Horretarako, igerilekua ireki baino lehen, arduradun sanitarioari eskatu beharko diote, eta igerilekuetako erabiltzaileentzako segurtasun-neurrien betetzearen ardura hartuko dute; neurri horiek instalazioaren barne araudian jaso beharko dira.

3.– El socorrista deberá de ser identificado de forma fácil por los usuarios de la piscina.

V. KAPITULUA
ERABILTZAILEAK

34. artikulua.– Barne-araudia.

4.– La autoridad sanitaria podrá determinar la necesidad de disponer de más de un socorrista cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Erabilera kolektiboko igerilekuen instalazio guztiek barne araubide bat edukiko dute, erabiltzaileek nahitaez bete beharreko arauak jasoko dituena. Araudi hori establezimenduaren sarreran jarri beharko da, erraz ikusteko leku batean, bai eta barruan ere. Gutxienez, agindu hauek jaso beharko ditu:

a) Que la separación física entre los vasos no permita una vigilancia eficaz.

a) Instalazioak aldi berean erabiltzeko gehienezko edukiera.

b) Que el aforo de la piscina, sus dimensiones, la presencia de elementos recreativos, naturaleza y vasos existentes, exija una mejor vigilancia.

b) Urtegi guztietan sartu aurretik dutxa hartzeko betebeharra eta oinak garbitzeko lekuak erabiltzekoa, urtegiaren ibilbidera kanpoko inguruetatik sartzen denean.

5.– El socorrista estará encargado de la utilización y mantenimiento del local de primeros auxilios.

c) Bainu-txanoa eta txankletak erabiltzeko aholku adierazia.

6.– Las piscinas de urbanizaciones o comunidades de vecinos de entre 20 y 50 viviendas podrán ser excluidas de la obligación de disponer de socorrista durante su horario de funcionamiento. Para ello, deberán solicitarlo por escrito a la autoridad sanitaria previamente a la reapertura, responsabilizándose del cumplimiento de las medidas de seguridad para los usuarios de las mismas, que deberán estar recogidas en el Reglamento interno de la instalación.

CAPÍTULO V
DE LOS USUARIOS

d) Zuzeneko kontaktuz edo zeharkakoaz, uraren bidez edo elementu pasiboen bidez, hala nola, kortxera banatzaile edo igeriketa taulen bidez erraz transmititzeko gaixotasunak dituzten pertsonak bainu-aldera sartzeko debekua.

Artículo 34.– Reglamento de régimen interno.

e) Kaleko oinetako edo jantziekin bainu-aldera sartzeko debekua. Publikoak, bisitan doazen ikusleak edo laguntzaileak eurentzat gordetako lokal eta eremuak erabiliko dituzte bakarrik, sarbide espezifikoak erabiliz.

Todas las instalaciones con piscinas de uso colectivo dispondrán de un Reglamento de régimen interno que contenga las normas de obligado cumplimiento para los usuarios. Este Reglamento deberá ser expuesto en lugar visible a la entrada del establecimiento, así como en su interior. Como mínimo deberá contemplar las siguientes prescripciones:

f) Instalazioetara animaliak sartzeko debekua.

a) Aforo máximo de utilización simultánea de las instalaciones.

g) Bainularientzat gordetako bainu-aldean jan, edan eta erretzeko debekua.

b) Obligatoriedad de la ducha antes de la inmersión en el agua de todos los vasos y del uso de los pediluvios cuando el acceso al andén del vaso se realice desde ambientes exteriores.

h) Instalazioaren eremua barruan zaborra uzteko debekua. Zakarrontziak edo horretarako jarritako ontziak erabili beharko dira.

c) Recomendación expresa del uso de gorro de baño y chancletas.

i) Umeentzat ez diren urtegietan umeak helduekin lagunduta joateko gomendioa.

d) Prohibición de la entrada en la zona de baño de personas que padezcan enfermedades de fácil transmisión por contacto directo o indirecto por medio del agua y/o elementos pasivos como corcheras separadoras o tablas de natación.

VI. KAPITULUA
AUTOKONTROL-ERREGIMENA

35. artikulua.– Autokontrol-programa.

e) Prohibición de la entrada en la zona de baño vestido con ropa o con calzado de calle. El público, espectadores visitantes o acompañantes frecuentarán únicamente los locales y áreas reservados a los mismos, utilizando los accesos específicos.

1.– Igerilekuen titularrak dira igerilekuen egoera sanitario eta segurtasunaren funtzionamendu, mantenimendu eta zainketaren arduradunak. Hori dela eta, igerilekuen titularrak autokontrol-programa bat prestatuko dute eta arduradun sanitarioei aurkeztuko diete, onartzeko. Programa hori eguneratu egin beharko da, artikulu honetako 3. parafrafoan jasotako elementuen inguruan funtsezko aldaketaren bat gertatzen denean.

f) Prohibición de la entrada de animales en las instalaciones.

2.– Instalazioaren titularrak autokontrol-programan sortzen diren intzidentzia eta emaitzen erregistro bat eta dokumentazio-erregistro bat ezarriko du, eta horrela, planaren atzera begirako segimendu bat egin ahal izango da edozein unetan. Dokumentazio hori gutxienez bost urtetan gordeko da.

g) Prohibición de comer, beber y fumar en la zona de baño reservada a bañistas.

3.– Autokontrol-programaren elementurik nagusienak hauek izango dira:

h) Prohibición de abandonar desperdicios dentro del recinto de la instalación debiendo utilizarse las papeleras u otros recipientes destinados al efecto.

a) Urtegietako urak tratatzeko plan bat; honako hauek adieraziko dira:

i) Recomendación de que los niños accedan a vasos no infantiles acompañados.

CAPÍTULO VI
RÉGIMEN DE AUTOCONTROL

– Ura hornidura-saretik sartzen denetik urtegian erabiltzen den arte ura zein prozesutan jartzen den.

Artículo 35.– Programa de autocontrol.

– Tratamendua kontrolpean mantentzeko tratamendu-sistema zaintzeko urratsak, tratamenduaren kontrol-parametroak jasoaraziz (erabilitako hondar-desinfektatzailaren mailaren determinazioak, pH-a, uhertasuna, e.a.), arazketa-sistemaren funtzionamenduarenak (iragazkietako karga-galera, birzirkulazioaren denbora, e.a.), kontrol-gune bakoitzeko jagote-lanen maiztasuna eta horren arduraduna.

1.– Los titulares de las piscinas son los responsables del funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de las condiciones sanitarias y de seguridad de las piscinas. En este sentido los titulares de las piscinas elaborarán y presentarán a la autoridad sanitaria para su aprobación un programa de autocontrol que deberá de actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos relacionados con los elementos recogidos en el apartado 3 de este artículo.

– Jagote-zerbitzuak tratamendu-sisteman irregulartasun bat dagoela esaten duenerako aurreikusitako ekintza zuzentzaileak.

2.– El titular de la instalación establecerá un sistema de documentación y de registro de los resultados e incidencias que se generen en el programa de autocontrol, de forma que en cualquier momento se pueda realizar un seguimiento retrospectivo del plan. Esta documentación se conservará al menos durante cinco años.

– Erabilitako produktuak, dagokien erregistro-zenbakia, segurtasun-fitxa eta aplikatzeko era.

3.– Los elementos principales del programa de autocontrol serán los siguientes:

– Erregistro-sistema, non jagote-lanekin eta ekintza zuzentzaileekin zerikusia duten datu guztiak jasoko diren.

a) Plan de tratamiento del agua de los vasos, en el que se describa:

b) Uraren analisi-plana; uraren kalitate sanitarioa eta tratamendu-sitemaren funtzionamendu egokia jasoko da. Analizatu beharreko parametroak, horien maiztasuna eta aukeratutako lagin-guneak jasoko ditu.

– El proceso al que se somete el agua desde su entrada desde la red de abastecimiento hasta su uso en el vaso.

c) Instalazioak garbitu eta desinfektatzeko plana, non azalera guztietan (urtegiak, aldageletako zoruak, komunak, zabaltzak, ibilbideak, ea.) egindako garbiketa-lanak eta erabiltzaileentzat kutsadura eta infekzio gune izan daitezkeen elementuak jasoko diren. Garbiketaren maiztasuna eta garbiketaren arduraduna, eta erabilitako materialak, horren segurtasun-fitxa eta aplikatzeko modua, jasoko dira bertan. Uraren tratamendu-sistemaren garbiketa eta mantenimendu plan bat, ur bero eta hotz sanitarioaren sareko plana eta estalpeko igerilekuen girotze sistemaren plan bat ere izango ditu. Erregistro-sistema azalduko da, non garbitasunarekin eta ekintza zuzentzaileekin zerikusia duten datu eta gora-behera guztiak jasoko diren.

– Las pautas de vigilancia del sistema de tratamiento para mantener el tratamiento bajo control, haciéndose constar los parámetros de control del tratamiento (determinaciones del nivel de desinfectante residual utilizado, PH, turbidez, etc.), del funcionamiento del sistema de depuración (perdida de carga en los filtros, tiempo de recirculación, etc.), la periodicidad de la vigilancia de cada punto de control y la persona responsable de la misma.

d) Berrikusketa eta mantenimendu plana. Honako hauek deskribatuko ditu: aldagelen aldean, zerbitzuetan, lehen sorospenetako lokalean eta bainu-aldean, elementu estrukturaletan (hormak, zoruak, dutxak eta konketak), uraren tratamendu-sistemetan, aireztapen eta girotze sistemetan aurreikusitako jarduerak eta igerilekuetako neurketa-tresnak (zundak, konduktibimetroa edo peatximetroa). Jardueren maiztasuna eta horren arduraduna ere jarriko da. Aurreikusitako erregistro-sistema deskribatuko da.

– Las acciones correctoras previstas en caso de que vigilancia indique una irregularidad en el sistema de tratamiento.

e) Segurtasun-plana. Honako hauek jasoko ditu: erabiltzaileen segurtasuna, edukieren kontrola eta barne araubideko arauak betetzen direla bermatzeko behar diren giza baliabideak, teknikoak eta garapen operatiboa. Estalpeko igerilekuetan barne ingurumenaren kalitatearekin (ingurumeneko tenperatura eta hezetasun erlatiboa) lotutako parametroen kontrola jarriko da. Jardueren maiztasuna eta horren arduraduna ere jarriko da. Aurreikusitako erregistro-sistema deskribatuko da.

– Los productos utilizados, con su número de registro, ficha de seguridad, y forma de aplicación.

f) Intsektuak eta arratoiak hiltzeko plana. Honako hauek deskribatuko dira: instalazioan intsektu eta karraskarien ugaritzea ekiditeko hartutako prebentzio-neurriak, izurriteen kasuetarako kontrol-planak, erabilitako produktuen zerrenda, eta produktuon erregistro zenbakia, segurtasun-epea, segurtasun-fitxa eta tratamendua egin behar duten enpresak. Jardueren maiztasuna eta horren arduraduna ere jarriko da. Aurreikusitako erregistro-sistema deskribatuko da.

– Sistema de registro previsto donde se anoten todos los datos, relacionados con la vigilancia y las acciones correctoras.

g) Hornitzaileen eta zerbitzuen kontrola. Erabilitako produktu kimikoen erosketa dokumentatu egingo da. Egiaztagiriak aurkeztuko dira, kontratatutako kanpo-zerbitzuei buruz, besteak beste: produktu kimikoen hornitzaileak, analisi-laborategiak, desinfektatzeko, intsektuak hiltzeko eta arratoiak hiltzeko tratamenduen enpresak eta aparatuak mantentzeko eta kalibratzeko kontratatutako enpresak.

b) Plan de análisis del agua que constatará la calidad sanitaria del agua y el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento. Incluirá los parámetros a analizar, la frecuencia de los mismos y los puntos de muestreo elegidos.

36. artikulua.– Salbuespenak.

c) Plan de limpieza y desinfección de las instalaciones, donde quedarán reflejadas las operaciones de limpieza de todas las superficies (vasos, suelos de vestuarios, aseos, playas, andenes, etc.) y demás elementos susceptibles de ser un foco de contaminación e infección para los usuarios. Se incluirá la periodicidad de la limpieza y la persona responsable de la misma, los productos utilizados, con sus fichas de seguridad y forma de aplicación. También se incluirá el plan de limpieza y mantenimiento del sistema de tratamiento del agua, de la red de agua caliente y fría sanitaria y del sistema de climatización en las piscinas cubiertas. Se describirá el sistema de registro previsto donde se anoten todos los datos, incidencias relacionados con la limpieza y las medidas correctoras.

Plan hori ez da egin eta aurkeztu beharko 20 etxebizitzatik eta 100 etxebizitzara arteko urbanizazioetako igerilekuetan edo 200 m2-tik beherako ur-xafla dutenetan, urtegi guztien azaleraren batura kontuan hartuta. Instalazio horiek dokumentazio hau aurkeztu beharko diote arduradun sanitarioei, onartua izateko:

d) Plan de revisión y mantenimiento que describa las actuaciones previstas en las zonas de vestuarios, servicios, local de primeros auxilios y zona de baño, en los elementos estructurales (tales como paredes, suelos, duchas y lavabos), en los sistemas de tratamiento de agua, ventilación y climatización, así como las necesarias para el correcto funcionamiento de la maquinaria y los aparatos de medida (tales como sondas, conductivímetros o peachímetros) de las piscinas. Se incluirá la periodicidad de las actuaciones y la persona responsable de la misma. Se describirá el sistema de registro previsto.

a) Urtegietako uren tratamendu-sistema. Hor prozesua deskribatuko da (aurreiragazketa, iragazketa, desinfektatzailearen eta pH-aren zuzentzailearen dosifikazioa) eta tratamenduan erabilitako produktuen zerrenda jasoko da, erregistro-zenbakia eta segurtasun-datuen fitxa barne direla.

e) Plan de seguridad, que recoja los recursos humanos, técnicos y el desarrollo operativo necesario que garantice la seguridad de los usuarios, el control de los aforos, y el cumplimiento de las normas de régimen interno. En las piscinas cubiertas se incluirá el control de los parámetros relacionados con la calidad del ambiente interior (temperatura ambiental y humedad relativa) Se incluirá la periodicidad de las actuaciones y la persona responsable de la misma. Se describirá el sistema de registro previsto.

b) Instalazioaren segurtasuna eta jagote-lanak. Honako hauek jasoko dira: igerilekuan dauden sorosleak, titulazio egiaztatzailea, igerilekua jagongo den ordutegia, barne araudia eta instalazioa prest jartzearen egiaztagiria, kasua bada.

f) Plan de desinsectación y desratización, donde se describan las medidas de prevención dirigidas a evitar la proliferación de insectos y roedores en la instalación, el plan de control en el caso de existencia de plagas, la relación de productos utilizados con su número de registro, plazo de seguridad, ficha de seguridad y empresas que van a realizar el tratamiento. Se incluirá la periodicidad de las actuaciones y la persona responsable de la misma. Se describirá el sistema de registro.

c) Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa, non aldageletako zoruen, komunen, zabaltzeen, ibilbideen eta urtegien azalerak garbitzeko lanak adieraziko diren. Honako hauek jasoko dira: garbiketaren maiztasuna eta hori egiteko arduraduna, erabilitako produktuak, erregistro-zenbakia eta segurtasun-datuen fitxa barne direla, eta aurreikusitako erregistro-sistema, non egindako jarduketez gain, garbiketarekin zerikusia duten intzidentziak jasoko diren.

g) Control de proveedores y servicios. Se documentará la adquisición de los diferentes productos químicos utilizados. Se aportará documentación acreditativa de los servicios externos contratados tales como: proveedores de productos químicos, laboratorios de análisis, empresas de tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización, y empresas contratadas para el mantenimiento y calibración de aparatos.

d) Intsektuak eta arratoiak hiltzeko tratamendua, non erabilitako produktuen zerrenda, erregistro-zenbakia, segurtasun-epea eta segurtasun-fitxa eta tratamendua egin behar duen enpresa jasoko diren.

Artículo 36.– Excepciones.

e) Bainurako uraren tratamendu-sistemaren funtzionamenduaren kontrola.

Quedan excluidos de la elaboración y presentación de dicho plan las piscinas de urbanizaciones entre 20 y 100 viviendas o las de que presenten una lámina de agua inferior a 200 m2 entendida como la suma de las superficies de todos los vasos. Estas instalaciones presentarán a la autoridad sanitaria para su aprobación la siguiente documentación:

Egunean birritan gutxienez, irekitzeko unean eta erabiltzailerik gehien dagoen unean: hondar-desinfektatzailearen maila, pH-a, uraren gardentasuna, uraren tenperatura eta ingurumeneko tenperatura urtegi girotuetan, gainezkabideetako ur-maila eta bainu-hartzaile kopurua.

a) Sistema de tratamiento del agua de los vasos, en el que se describa el proceso (prefiltración, filtración, dosificación de desinfectante y corrector del pH,) e indique la relación de productos utilizados en el tratamiento, incluyendo su número de registro y la ficha de datos de seguridad.

Egunean behin gutxienez: araztutako ura (m3), birzirkulatutako ura (m3), iragazkiaren funtzionamendu zuzena eta produktuen dosifikazio egokia.

b) Seguridad y vigilancia de la instalación que contemple personal socorrista presente en la piscina, la titulación acreditativa, el horario de vigilancia de la misma, el reglamento de régimen interno y en su caso el certificado de puesta a punto de la instalación.

Datu horiek uraren kalitate-kontrolaren fitxan erregistratuko dira (V. eranskina).

c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, donde quedarán reflejadas las operaciones de limpieza de las superficies de suelos de vestuarios, aseos, playas, andenes y vaso. Se incluirá la periodicidad de la limpieza y la persona responsable de la misma, los productos utilizados, con sus fichas de seguridad y forma de aplicación, y el sistema de registro previsto donde se anoten, además de las actuaciones realizadas, las incidencias relacionados con la limpieza.

Dokumentazio hori eguneratu egin beharko da, adierazitako elementuen inguruan funtsezko aldaketaren bat gertatzen den guztietan.

d) Tratamiento de desinsectación y desratización, donde se recoja la relación de productos utilizados con número de registro, plazo de seguridad y ficha de seguridad y empresa que va a realizar el tratamiento.

37. artikulua.– Bainurako uraren kalitate-kontrolerako programa.

e) Control de funcionamiento del sistema de tratamiento del agua de baño.

Igerileku guztien titularrek, urtegi bakoitzean, hilean behin gutxienez, uraren analisi bat egingo dute, parametro hauek jasotzeko: pH-a, eroankortasuna, uhertasuna, hondar-desinfektatzailearen maila, heterotrofoen zenbaketa 36. gradutan, Escherichia coli, estreptokoko fekalak (tratamendu elektrofisikoa duten igerilekuetan soilik) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Bainurako uraren analisien emaitzetan kalitatearen alterazio bat, onartu ezin dena, ikusten bada, urtegiko uraren analisia berriro egingo da, ahalik eta azkarren eta behar diren neurri zuzentzaileak hartu ondoren. Maiztasuna eta parametro kopurua aldatu egin daitezke, arduradun sanitarioek hala erabakitzen dutenean, uraren kalitateari eta instalazioaren mantenimenduari buruzko datu historikoak kontuan hartuta.

Al menos dos veces al día, en el momento de la apertura y en el de máxima afluencia de usuarios: nivel de desinfectante residual, pH, transparencia del agua, T.ª del agua y del ambiente en los vasos climatizados, nivel de agua en el rebosadero y número de bañistas.

38. artikulua.– Erabiltzaileentzako informazioa.

Al menos una vez al día: agua depurada (m3), agua recirculada (m3), funcionamiento correcto del filtro, y dosificación correcta de productos.

Uraren kalitateari buruzko azken kontrolak agerian jarriko dira, erabiltzaileak erraz sartu eta ikusteko leku batean. Halaber, komunen sarreran, ondo ikusteko leku batean, azken garbiketa zein egun eta ordutan egin den jarriko da, horren arduradunaren sinadurarekin batera.

Estos datos se registrarán en la ficha de control de calidad del agua (anexo V).

39. artikulua.– Arduradun sanitarioentzako informazioa.

Esta documentación deberá de actualizarse siempre que se produzcan cambios significativos relacionados con los elementos anteriormente señalados.

1.– Uraren analisien emaitzak eta instalazioen mantenimendu eta kontrol-planei dagozkien erregistroak eta dokumentazioa arduradun sanitarioen esku jarriko dira.

Artículo 37.– Programa de control de calidad del agua de baño.

2.– Instalazioen mantenimenduan gertatzen diren intzidentziak, emaitza analitikoak, istripu-tasa eta erabiltzaileentzako arriskua handituko lukeen edozein egoera osasun arduradunei jakinaraziko zaizkie berehala (VI. eranskina).

Los titulares de todas las piscinas realizarán en cada uno de los vasos mensualmente un análisis del agua que incluirá al menos los siguientes parámetros: pH, conductividad, turbidez, nivel de desinfectante residual, recuento de heterótrofos a 36.ºC, Escherichia coli, estreptococos fecales (únicamente en piscinas con tratamiento electrofísico) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Cuando el resultado del análisis del agua de baño muestre alguna alteración no aceptable de su calidad, el muestreo del agua del vaso se repetirá tan pronto como sea posible, una vez se hayan tomado las medidas correctoras oportunas. La frecuencia y el número de parámetros podrá modificarse cuando la autoridad sanitaria así lo considere, teniendo en cuenta los datos históricos de calidad del agua y mantenimiento de la instalación.

3.– Bestalde, arduradun sanitarioek instalazioak eta horren funtzionamendua nola dauden jakiteko egokitzat edo beharrezkotzat jotzen diren egiaztagiriak edo datu osagarriak eskatu ahalko dizkiote igerilekuaren titularrari.

Artículo 38.– Información al usuario.

VII. KAPITULUA
GAINBEGIRAPEN ETA IKUSKAPEN SANITARIOA

40. artikulua.– Arduradun sanitarioen interbentzioa.

Los últimos controles sobre la calidad de agua se expondrán en un lugar visible y fácilmente accesible a los usuarios. Asimismo, a la entrada de los servicios o aseos figurará, en un lugar también visible, la fecha y hora de la última limpieza con la firma identificativa del responsable de la misma.

Arduradun sanitarioei dagokie araudi honetan eta gai honetan aplikatzekoak diren gainerako xedapenetan jasotako xedapenak betetzen direla ziurtatzea.

Artículo 39.– Información a la Autoridad Sanitaria.

41. artikulua.– Ikuskapen sanitarioa.

1.– Los resultados de los análisis del agua y toda la documentación y registros derivados de los planes de control y mantenimiento de las instalaciones estarán a disposición de la autoridad sanitaria.

1.– Arduradun sanitarioek, zerbitzu teknikoen bidez, autokontrol-planaren exekuzioa eta instalazioen funtzionamendu zuzena egiaztatzeko ikuskapen-bisitak egingo dituzte, eta behar diren azterketa osagarriak egitea agindu dezakete.

2.– Las incidencias que se produzcan en el mantenimiento de la instalación, los resultados analíticos, la accidentalidad y cualquier otra situación que pudiera suponer un aumento importante del riesgo para los usuarios se comunicarán inmediatamente a la autoridad sanitaria (anexo VI).

2.– Bisita horietan, dagokion akta egingo da. Akatsak zuzentzeko akta horretan egiten diren errekerimenduak edo oharrak interesatuarentzako komunikazio ofizialaren izaera edukiko dute, ondorio guztietarako.

3.– Por otro lado, la autoridad sanitaria podrá exigir y recabar al titular de la piscina, la aportación suplementaria de datos o certificaciones acreditativas que se estimen convenientes e indispensables para un correcto conocimiento de las instalaciones y de su estado de funcionamiento.

CAPÍTULO VII
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA

42. artikulua.– Txosten orokorra.

Artículo 40.– Intervención de la autoridad sanitaria.

Egokitzat jotzen duenean edo instalazioaren titularrak eskatzen duenean, eskudun den arduradun sanitarioak txosten orokor bat egingo du, interes sanitarioa duten intzidentziak eta gainbegiraketaren emaitzak, hurrengo denboraldirako jarduera-proposamenekin batera, jasotzeko.

Corresponde a la autoridad sanitaria la comprobación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento y demás disposiciones que sean de aplicación en esta materia

VIII. KAPITULUA

Artículo 41.– Inspección sanitaria.

INSTALAZIOETARAKO BAIMENA

43. artikulua.– Baimenen erregimena.

1.– La autoridad sanitaria, a través de sus servicios técnicos, realizará las visitas de inspección que permitan verificar la ejecución del plan de autocontrol y el correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiendo disponer que se realicen los exámenes complementarios necesarios.

1.– Dekretu honetan aipatzen diren igerilekuak dituzten instalazioak eraiki, handitu, aldatu, jendeari irekitzeko eta funtzionamenduan jartzeko, administrazio-lizentziak lortu beharko dira. Instalazioa dagoen Udalak aurreko lizentziak izapidetu eta emango ditu, eskudun den arduradun sanitarioak egindako txosten sanitarioa, nahitaezkoa eta loteslea, jaso ondoren. Horretarako, egin beharreko obraren memoria teknikoaren ale bat bidaliko dute udalek.

2.– En dichas visitas se levantará el acta correspondiente. Los requerimientos u observaciones que se formulen en ésta para la corrección de deficiencias tendrán el carácter de comunicación oficial al interesado a todos los efectos.

2.– Eraikitzen diren igerileku berriek autokontrol-plan bat aurkeztu beharko dute igerileku ireki ahal izateko.

Artículo 42.– Informe global.

3.– Denboraldi bakoitzean igerilekuak berriz irekitzeko, arduradun sanitarioek egindako aldeko txostena beharko da. Instalazioen titularrak dagokion eskabidea aurkeztuko du berriz irekitzeko eguna baino 15 egun lehenago gutxienez, eta dokumentazio hau aurkeztu beharko du: instalazioa prest jartzearen egiaztagiria eta sorosleen egiaztagiri eguneratuak.

La autoridad sanitaria competente emitirá un informe global, en el que consten las incidencias de interés sanitario y los resultados de la supervisión con las correspondientes propuestas de actuación para la temporada siguiente, cuando lo estime oportuno o lo solicite el titular de la instalación.

CAPÍTULO VIII
AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

4.– Uraren tratamenduari, autokontrol-sistemari edo instalazioen funtzionamenduari eragiten dien edozein aldaketa, arduradun sanitarioek baimendu beharko du.

Artículo 43.– Régimen de autorizaciones.

44. artikulua.– Txosten teknikoaren edukia.

1.– La construcción, ampliación, reforma y la apertura al público o funcionamiento de instalaciones con piscinas a las que se refiere el presente Decreto estará sujeta a la obtención de las correspondientes licencias administrativas. El Ayuntamiento donde se ubique la instalación, tramitará y concederá las anteriores licencias previo informe sanitario, preceptivo y vinculante, emitido por la autoridad sanitaria competente. A tal efecto, los Ayuntamientos remitirán un ejemplar de la memoria técnica de la obra a realizar.

1.– Igerilekuak edo beste ur-instalazio batzuk eraiki edo aldatzeko espedienteak baimentzeko, udalek aurkeztu behar duten dokumentazioak, gutxienez, datu hauek jaso behar ditu:

2.– Las piscinas de nueva construcción presentarán el plan de autocontrol para poder proceder a su apertura.

a) Instalazioen eta eraikuntza-ezaugarrien deskribapen zehatza, dagozkion planoak barne direla.

3.– La reapertura de las piscinas para cada temporada requerirá la emisión de un informe favorable emitido por la autoridad sanitaria. El titular de la instalación presentará la solicitud correspondiente al menos 15 días antes de la fecha prevista de reapertura, adjuntando la siguiente documentación: certificado de puesta a punto de las instalaciones y acreditaciones actualizadas de los socorristas.

b) Erantsitako instalazioen eta zerbitzu osagarrien deskribapena.

4.– Cualquier modificación que afecte al tratamiento del agua, sistema de autocontrol o funcionamiento de las instalaciones deberá ser autorizada por la autoridad sanitaria.

c) Tratamendu eta arazketa sistemaren eta erabili beharreko produktu kimikoen zerrenda.

Artículo 44.– Contenido de la memoria técnica.

d) Erabilera-zirkuituen eta erabiltzaileen sarbideen deskribapena.

1.– La documentación que se debe presentar en el ayuntamiento correspondiente para la autorización de los expedientes de construcción y reforma de piscinas u otras instalaciones acuáticas debe incluir, como mínimo, los datos siguientes:

e) Salbamendu eta sorospen zerbitzuaren eta lehen sorospenetarako lokalaren deskripzioa.

a) Descripción detallada de las instalaciones y de las características constructivas, incluyendo los planos correspondientes.

2.– Zedarritutako barrutietan —zerupekoak edo estalitakoak izan—, nagusiki jolaserako ur-erakarpenak egiteko badira eta horietan, olatuak, jauziak, korronteak, ur-jauziak, txirristak edo bestelako batzuk direla-eta erabiltzaileek urarekin kontaktuan badaude, dokumentazio gehigarri hau aurkeztu beharko da:

b) Descripción de las instalaciones anexas y servicios complementarios.

a) Ur-erakarpen bakoitzaren planoa, baldintza teknikoen eta erabilera baldintzen deskribapena; behar bezala interpretatzeko behar diren elementu grafikoak aurkeztu beharko dira.

c) Descripción del sistema de tratamiento y depuración y relación de los productos químicos a utilizar.

b) Erabiltzaileen zerbitzura dauden begirale, zaintzaile, sorosle eta mantentzaile kopurua eta erreskatean laguntzeko dotazio kopurua, honela kalkulatuta: uretako erakarpen kopurua eta ezaugarriak, edukiera eta instalazioaren dimentsioak kontuan hartuta.

d) Descripción de los circuitos de utilización y vías de acceso de los usuarios.

c) Segurtasun-baldintzak justifikatzeko, araudi honetan jasotako aginduak kontuan hartuko dira, bai eta aplikatzekoak diren alorreko araudietakoak eta espezifikoki arautu gabeko gaiei buruz proiektugile eta fabrikatzailearen esperientziak erakutsitako aholkuak ere.

e) Descripción del servicio de salvamento y socorrismo y del local de primeros auxilios.

IX. KAPITULUA
ZEHAPEN ERREGIMENA

45. artikulua.– Aplikatzeko erregimena.

2.– En aquellos recintos acotados, bien al aire libre o cubiertos, cuyo objeto principal es el uso de diversas atracciones acuáticas recreativas cuya utilización comporta el contacto de los usuarios con el agua bajo la forma de olas, saltos, corrientes, cascadas, toboganes u otros, se deberá presentar la siguiente documentación adicional:

Araudi honetan jasotako xedapenen aurkako hausteak zehatu egin daitezke administrazio-zehapenen bidez, Euskadiko Ordenamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen VI. tituluan jasotakoaren arabera.

a) Plano de cada una de las atracciones acuáticas, descripción de las condiciones técnicas y de uso que incluirá los elementos gráficos necesarios para su completa interpretación.

46. artikulua.– Zehapen prozedura.

b) El número de monitores, vigilantes, socorristas y mantenedores al servicio de los usuarios, y dotaciones de apoyo al rescate calculado en relación con las características y número de atracciones acuáticas, con el aforo, y con las dimensiones de la instalación.

1.– 8/1997 Legearen 36. artikulua garatuz eta osatuz, administrazio hausteak honela tipifikatzen dira:

c) Para la justificación de las condiciones de seguridad se tendrán en cuenta las prescripciones de este Reglamento, así como las de todos los reglamentos sectoriales que sean de aplicación y las recomendaciones que la experiencia del fabricante y del proyectista aconseje respecto de las cuestiones no reglamentadas específicamente.

CAPÍTULO IX
RÉGIMEN SANCIONADOR

a) Instalazioak zabaldu eta erabiltzea, araudi honetan jasotako baimenak izan gabe.

Artículo 45.– Régimen aplicable.

b) Arduradun sanitarioei informazioa emateko betebeharra ez betetzea.

Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento podrán ser objeto de sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con el Título VI de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

c) Administrazio eskudunen jarduera oztopatzea, aktiboki nahiz pasiboki.

Artículo 46.– Procedimiento sancionador.

d) Eska daitezkeen erregelamendu-informazioak ez aurkeztea edo berandu jakinaraztea.

1.– En desarrollo y complemento del precitado artículo 36 de la Ley 8/1997, constituyen infracciones administrativas las que a continuación se tipifican:

e) Autokontrolean sortutako dokumentazioa ez egotea edo eguneratu gabe edukitzea.

a) La apertura o el uso de las instalaciones sin las autorizaciones previstas en este Reglamento.

f) Segurtasun neurriak eta elementuak ez edukitzea.

b) El incumplimiento de los deberes de información a la autoridad sanitaria.

g) Instalazioetarako baimendutako gehienezko edukiera gainditzea.

c) La obstrucción activa o pasiva a la actuación de las Administraciones competentes.

h) Akatsak zuzentzeko emandako epea ez betetzea.

d) La no aportación, de las informaciones reglamentarias exigibles o retraso en su comunicación.

i) Sustantzia arriskutsuak dituzten produktuak etiketa barik egotea.

e) La ausencia, o no puesta al día, de la documentación generada en el autocontrol.

j) Erregistratu edo baimendu gabeko produktu kimikoak erabiltzea.

f) La no disposición de medidas y elementos de seguridad.

k) Araudi honetan ezarritako baldintzen arabera, soroslerik ez egotea edo sorosleak lekua uztea, eta bere egitekoekin bateraezinak diren lanak egitea.

g) La superación del aforo máximo autorizado para las instalaciones.

l) Intzidentzia edo anormaltasun larriak, istripuak edo osasun publikoarentzat arriskutsua den beste edozein egoera ez jakinaraztea, edo arauz ezarritako epean eta moduan ez egitea.

h) El incumplimiento de los plazos que se concedan para la corrección de las deficiencias.

m) Uraren tratamenduaren aldaketa edo edozein aldaketa estruktural ez jakinaraztea, edo arauz ezarritako epean eta moduan ez egitea.

i) La falta de etiquetado de productos que contienen sustancias peligrosas.

n) Araudi honetan ezarritako beste edozein betekizun edo betebehar ez betetzea.

j) El uso de productos químicos no registrados /o no autorizados.

2.– 8/1997 Legearen 36. artikuluan ezartzen denez, arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke hausteak; kalifikazio horietarako kontuan hartzen dituen irizpideak hauek dira: osasun-arriskuak, ustez lortutako onuraren zenbatekoa, intentzionalitate-gradua, sortutako osasun- eta gizarte-aldaketaren larritasuna, haustearen generalizazioa eta berrerortzea.

k) La ausencia o abandono del socorrista de su puesto según las condiciones establecidas en este Reglamento, así como la realización de tareas no compatibles con su función.

3.– Hausteak 8/1997 Legearen 37. artikuluan ezarritakoaren arabera zehatuko dira.

l) La ausencia de notificación, o la notificación no realizada en tiempo y forma reglamentaria, de los incidentes o anomalías graves, de los accidentes o de cualquier otra situación que ponga en riesgo la Salud Pública.

I. ERANSKINA
URTEGIKO URAREN KALITATERAKO IRIZPIDEAK

PARAMETROAK 	MUGA BALOREAK	

m) La ausencia de notificación, o la notificación no realizada en tiempo y forma reglamentaria, de cualquier modificación estructural o del tratamiento del agua.

PH-a	7,0 - 8,0	

n) El incumplimiento de cualquier otro requisito u obligación establecido en el presente Reglamento.

Hondar-kloro librea (mg/l) (1)	0,6 - 1,2 pH = (7,0 - 7, 6)

2.– Según se establece en el artículo 36 de la Ley 8/1997, las infracciones se calificarán de leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.

	0,8 - 1,5 pH = (7,6 - 8,0)	

3.– Las infracciones serán sancionadas conforme a lo establecido en artículo 37 de la Ley 8/1997.

ANEXO I
CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DEL VASO

Hondar-kloro konbinatua (mg/l) (2)	0,5	

PARÁMETROS 	VALORES LÍMITE	

Egonkortzailea duen kloroa (mg/l)	1.5 - 2.5	

PH	7,0 – 8,0	

Guztirako bromoa (Br2) (mg/l) (1)	1,0 - 3,0	

Cloro residual libre (mg/l) (1)	0,6 - 1,2 a pH = (7, 0 – 7,6)

Uhertasun nefelometrikoa (UNF)	2	

	0,8 - 1,5 a pH = (7,6 – 8,0)	

Eroankortasuna (µS/cm, 20 .ºC.) 	(3)	

Cloro residual combinado (mg/l) (2)	0,5	

Herdoilgarritasuna (O2/l mg) 	(4)	

Cloro con estabilizante (mg/l)	1.5 – 2.5	

Amonioa (NH4+/l mg) 	1,0	

Bromo total (Br2) (mg/l) (1)	1,0 – 3,0	

Azido isozianurikoa (mg/l) , H3C3N3O3 modura adierazita	 25 - 75	

Turbidez nefelométrica (UNF)	2	

Ozonoa (mg/l)	0,4	

Conductividad (µS/cm a 20 .ºC) 	(3)	

Tentsioaktibo kationikoak (mg/l)	5,0	

Oxidabilidad (mg O2/l) 	(4)	

Cu (mg/l)	1.0-3,0	

Amonio (mg de NH4+/l) 	1,0	

Al (mg/l)	0,3	

Acido isocianúrico (mg/l) expresado como H3C3N3O3	25 – 75	

Ag (mg/l)	0,05	

Ozono (mg/l)	0,4	

Fe (mg/l)	0,3	

Tensioactivos catiónicos (mg/l)	5,0	

Pb (mg/l)	0,01	

Cu (mg/l)	1.0-3,0	

Biguanidak (mg/l)	50	

Al (mg/l)	0,3	

Hidantoina (mg/l)	200	

Ag (mg/l)	0,05	

Sustantzia toxiko eta narritagarriak 	(5)	

Fe (mg/l)	0,3	

Beste algizida eta desinfektatzaile batzuk 	(6)	

Pb (mg/l)	0,01	

Heterotrofoak, 36 .ºC (ufc/ml)	100	

Biguanidas (mg/l)	50	

Escherichia coli (ufc/100 ml)	Absentzia	

Hidantoina (mg/l)	200	

Guztirako estafilokokoak (ufc/100 ml) 	50	

Sustancias tóxicas y/o irritantes 	(5)	

Staphylococcus aureus (ufc/100 ml)	Absentzia	

Otros alguicidas y desinfectantes 	(6)	

Estreptokoko fekalak (ufc/100 ml) 	10	

Heterótrofos a 36 .ºC (ufc/ml)	100	

Pseudomona aeruginosa (ufc/100 ml)	Absentzia 	

Escherichia coli (ufc/100 ml)	Ausencia	

Legionella spp. (ufc/l) (7)	100 - 1000	

Estafilococos totales (ufc/100 ml) 	50	

Beste mikroorganismo eta parasito patogeno batzuk	 Absentzia	

Staphylococcus aureus (ufc/100 ml)	Ausencia	

1.	Atsedenerako edo lasaitzeko urtegien kasuan, guztirako bromoaren eta hondar-kloro librearen baloreak 2-5 mg/l artean egongo dira.

Estreptococos fecales (ufc/100 ml) 	10	

2.	Estalitako igerilekuetan eta lehiaketarako igerilekuetan hondar-kloro konbinatuaren gehienezko balorea 0,3 mg/l izango da.

Pseudomonas aeruginosa (ufc/100 ml)	Ausencia 	

3.	1000 µS/cm-tik beherako igoera, betetze eta berritzeko urari dagokionez.

Legionella spp. (ufc/l) (7)	100 – 1000	

4.	O2 /l-ren 4 mg-ko edo hortik beherako igoera, betetze eta berritzeko urari dagokionez.

Otros microorganismos y parásitos patógenos	Ausencia	

5.	Osasunerako kaltegarria ez den kontzentrazioa.

1.	En el caso de los vasos de descanso o relajación los valores de bromo total y de cloro libre residual estarán comprendidos entre 2-5 mg/l.

6.	Zehazteke.

2.	En piscinas cubiertas y de competición el valor máximo de cloro residual combinado será 0,3 mg/l.

7.	Soil-soilik urtegi terapeutiko eta termalei eta atsedenerako eta errehabilitaziorako urtegiei aplikatzeko muga-balorea. 100 ufc/l muga-balorea erabiliko da arrisku-biztanleentzako establezimenduetako urtegietarako (ospitaleak, bainu-etxeak, zahar-egoitzak eta antzekoak) eta 1000 ufc/l, gainerako establezimenduetako urtegietarako (kirol-etxeak, urbanizazioak, kanpinak, e.a.).

3.	Incremento menor de 1000 µS/cm respecto del agua de llenado y renovación.

II. ERANSKINA
URTEGIA ELIKATZEKO URAREN KALITATERAKO IRIZPIDEAK

PARAMETROA	MUGA BALOREA	

4.	Incremento menor o igual a 4 mg de O2 /l respecto del agua de llenado y renovación.

Herdoilgarritasuna (mg/l)	20	

5.	Concentración no nociva para la salud.

Eroankortasuna (µS/cma, 20 .ºC)	Uraren mineralizazioa	

6.	A determinar.

Nitratoak (mg/l)	50	

7.	Valor límite aplicable únicamente a vasos terapéuticos, termales, de relajación y de rehabilitación. Se utilizará un valor límite de 100 ufc/l para vasos de establecimientos con población de riesgo (hospitales, balnearios y residencias de ancianos o similares) y 1000 ufc/l para vasos del resto de los establecimientos (polideportivos, urbanizaciones, camping, etc)

ANEXO II
CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN DEL VASO

Mikroorganismo eta parasito patogenoak	Absentzia	

PARÁMETRO	VALOR LÍMITE	

Sustantzia toxiko eta narritagarriak	Osasunerako kaltegarri ez den kontzentrazioa 	

Oxidabilidad (mg/l)	20	

III. ERANSKINA
ALDAGELETAKO EDUKIERA ETA DOTAZIOAK

Estalitako igerilekuak

Conductividad (µS/cm a 20 .ºC)	Mineralización del agua	

	Ur-xafla1	Aldagelak 	Dutxak2	Komunak	 Konketak	

Nitratos (mg/l)	50	

	(m2)	(m2)	(kopurua)	(kopurua)	(kopurua)

Microorganismos y parásitos patógenos	Ausencia	

	100-raino	1.5 m2x edukiera/3	8	8	4	

Sustancias tóxicas e irritantes	Concentración no nociva para la salud	

ANEXO III
CAPACIDAD Y DOTACIONES DE VESTUARIOS

	101-etik 250-era	1.5 m2x edukiera/3	6 + (0.02 x edukiera)	8	4	

Piscinas cubiertas

	251-tik 500-era	1.5 m2x edukiera/3	6 + (0.02 x edukiera)	12	6	

	Lámina de agua1	Vestuarios 	Duchas2	Retretes	 Lavabos	

	501-etik 1000-ra	1.5 m2x edukiera/3	6 + (0.02 x edukiera)	24	12	

	(en m2)	(en m2)	(número)	(número)	 (número)

	≥ 1001 	1.5 m2x edukiera/3	6 + (0.02 x edukiera)	24+12, 500 	12+6, 500

	hasta 100	1.5 m2x aforo/3	8	8	4	

				pertsonako edo 	pertsonako edo

	de 101 a 250	1.5 m2x aforo/3	6 + (0.02 x aforo)	 8	4	

				zatiko	 zatiko

	de 251 a 500	1.5 m2x aforo/3	6 + (0.02 x aforo)	 12	6	

1.	Dauden urtegi guztien azaleren batura

	de 501 a 1000	1.5 m2x aforo/3	6 + (0.02 x aforo)	24	12	

2.	Moduluko gutxienez 4 dutxa egongo dira.

	≥ 1001 	1.5 m2x aforo/3	6 + (0.02 x aforo)	24+12 por cada 500 	12+6 por cada 500

Zerupeko igerilekuak

				personas o fracción	personas o fracción

	Ur-xafla1	Aldagelak 	Dutxak2	Komunak	 Konketak	

1. Suma de superficies de todos los vasos existentes

	(m2)	(m2)	(kopurua)	(kopurua)	(kopurua)

2. El número mínimo de duchas será de 4 por módulo

	100-raino	1.5 m2x edukiera/6	6 	8	4	

Piscinas descubiertas

	101-etik 250-era	1.5 m2x edukiera/6	6 + edukiera/150	8	4		

	Lámina de agua1	Vestuarios 	Duchas2	Retretes	 Lavabos	

	251-tik 500-era	1.5 m2x edukiera/6	6 + edukiera/150	12	6	

	(en m2)	(en m2)	(número)	(número)	 (número)

	501-etik 1000-ra	1.5 m2x edukiera/6	6 + edukiera/150	24	12	

	hasta 100	1.5 m2x aforo/6	6 	8	4	

	≥ 1001 	1.5 m2x edukiera/6	6 + (0.01 x edukiera)	24+12, 500 	12+6, 500

	de 101 a 250	1.5 m2x aforo/6	6 + aforo/150	8	 4		

				pertsonako edo	pertsonako edo

	de 251 a 500	1.5 m2x aforo/6	6 + aforo/150	 12	6	

				 zatiko	zatiko	

	de 501 a 1000	1.5 m2x aforo/6	6 + aforo/150	 24	12	

1. Dauden urtegi guztien azaleren batura

	≥ 1001 	1.5 m2x aforo/6	6 + (0.01 x aforo)	24+12 por cada 500 	12+6 por cada 500

2. Moduluko gutxienez 3 dutxa egongo dira.

				personas o fracción	 personas o fracción

IV. ERANSKINA

1. Suma de superficies de todos los vasos existentes

LEHEN SOROSPENETARAKO LOKALA ETA BOTIKA-KUTXA

Lehen sorospeneko lokalak —28. artikuluan aipatzen da— elementu hauek izango ditu, gutxienez:

2. El número mínimo de duchas será de 3 por módulo

ANEXO IV
LOCAL Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

1.	Edateko uraren instalazioa eta konketa.

El local destinado a primeros auxilios, al que se hace referencia en el artículo 28, contará como mínimo con los siguientes elementos:

2.	Ohatila baskulagarria.

	1. Instalación de agua potable con lavabo.

3.	Larrialdietarako botika-kutxa: armairu zuri bat izango da, gurutze gorri bat eta sarraila duena.

	2. Camilla basculante.

Larrialdietarako edo lehen sorospenetarako botika-kutxak hauek izango ditu:

	3. Botiquín de urgencia: será un armario blanco con cruz roja y cerradura.

1.	Likidoak:

El botiquín de urgencia o primeros auxilios contendrá:

1.1	Ur oxigenatua.

	1. Líquidos:

1.2	Alkohola.

	1.1 Agua oxigenada.

1.3	Disoluzio iododuna.

	1.2 Alcohol.

2.	Kolirioak:

	1.3 Solución yodada.

2.1	Malko artifizialak.

2.	Colirios:

3.	Pomadak:

	2.1 Lágrimas artificiales.

3.1	Antiinflamatorio topiko ez-kortikoidea.

3.	Pomadas:

3.2	Aposituak.

	3.1 Antiinflamatorio tópico no corticoide.

4.	Ahoz hartzeko botikak

	3.2 Apósitos.

4.1	Analgesiko orokorra, aspirina edo parazetamol modukoak.

4.	Medicamentos de vía oral

4.2	Antihistaminikoak

	4.1 Analgésico general tipo aspirina o paracetamol.

5.	Besterik:

	4.2 Antihistamínicos

5.1	Zauri txikientzako aposituak (tiritak).

5.	Varios:

5.2	Bendak.

	5.1 Apósitos para pequeñas heridas (tiritas).

5.3	Kotoia.

	5.2 Vendas.

5.4	Esparatrapua.

	5.3 Algodón.

5.5	Gaza esterilak.

	5.4 Esparadrapo.

5.6	Botatzeko eskularruak.

	5.5 Gasas estériles.

6.	Tresnak:

	5.6 Guantes desechables.

6.1	Behin erabiltzeko matxarda klinikoak.

6.	Instrumental:

6.2	Altzairuzko artaziak.

	6.1 Pinzas clínicas de un solo uso.

V. ERANSKINA

	6.2 Tijeras de acero.

URAREN KALITATE-KONTROLAREN FITXA

Data	Ordua	Hondar-desinfektatzailearen	pH-a	Gardentasuna	T.ª. (.ºC)	Gainezkabideko	Bainu-hartzaile	Araztutako ura	Birzirkulatutako	Iragazkiaren	Produktuen

ANEXO V

FICHA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Hila/eguna	maila			Ura / airea		 ur-maila	 kopurua	 (m3)	ura (m3)	funtzionamendua	dosifikazioa	

Fecha	Hora	Nivel de desinfectante residual	pH	Transparencia	T.ª. (.ºC)	Nivel de agua en	Número de 	Agua depurada 	Agua recirculada	Funcionamiento	Dosificación de

Astelehena

Día/mes					Agua / aire	el rebosadero	 bañistas	(m3)	(m3)	del filtro	productos

												

Lunes

Asteartea

												

												

Martes

Asteazkena

												

												

Miércoles

Osteguna

												

												

Jueves

Ostirala

												

												

Viernes

Larunbata

												

												

Sábado

Igandea

												

	 											

Domingo

Desinfektatzaile moduan erabilitako produktua: _________ pH-aren zuzentzaile moduan erabilitako produktua: _________

	 											

_________________________________________________________________________________________________

Producto utilizado como desinfectante: ________________________ Producto utilizado como corrector de pH: _________________________________

Oharrak:__________________________________________________________________________________________

Observaciones:_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Persona responsable:_________________________________________________________________________________________________

Firma:___________________________
ANEXO VI
DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD SANITARIA DE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES EN VASOS O INSTALACIONES ACUÁTICAS
DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Razón Social		
Dirección		
Localidad		
Teléfono								Fax		
Correo electrónico		
Nombre y apellidos del titular o representante		
DATOS DE LA INCIDENCIA
Localización de la incidencia		
Hora y fecha de la incidencia		

Arduraduna:_______________________________________________________________________________________

Descripción de la incidencia

Sinadura:___________________________

Medidas adoptadas	

VI. ERANSKINA
URTEGIETAN EDO UR-INSTALAZIOETAN GERTATUTAKO ISTRIPUAK ETA INTZIDENTZIAK ARDURADUN SANITARIOEI JAKINARAZTEKO AGIRIA
INSTALAZIOAREN TITULARRAREN DATUAK
Izen soziala		
Helbidea		
Herria		
Telefonoa							Faxa		
Posta elektronikoa		

Titularraren edo ordezkariaren izen-abizenak		

Hora y fecha de la puesta a punto		

INTZIDENTZIARI BURUZKO DATUAK

Intzidentziaren kokapena

Fecha y firma del titular o representante:______________________________				

Intzidentzia gertatutako ordua

eta eguna

Intzidentziaren deskribapena

Hartutako neurriak

	

Prest jarritako eguna eta ordua

		

Data eta titularraren edo ordezkariaren sinadura	 _____________________________________			

Instalazioaren zigilua:
Sello de la Instalación:

Azterketa dokumentala


Análisis documental