Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

72. zk., 2003ko apirilaren 10a, osteguna

N.º 72, jueves 10 de abril de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
2189
2189

59/2003 DEKRETUA, martxoaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Barrutiak finkatzen dituena.

DECRETO 59/2003, de 11 de marzo, por el que se determinan las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 7. artikuluak aurreikusten du Autonomia Erkidegoko lurralde guztia osasun-barrutiak izeneko mugape geografikoetan zatitzea. Aipatu barruti horiek araudiz eta egoera sozio-sanitarioarekin bat etorriz mugatuko dira; izan ere, horrela eginda, barruti bakoitzean praktikan jarri ahal izango dira, alde batetik, lege honetan adierazten diren printzipio eta helburuak, eta bestetik, osasun publikoaren tutela orokorrari, lehen mailako asistentziari eta asistentzia espezializatuari dagozkien funtsezko jarduerak.

El artículo 7 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi, prevé la división de todo el territorio de la Comunidad Autónoma en las demarcaciones geográficas denominadas Áreas de Salud, que serán delimitadas reglamentariamente de acuerdo con la situación socio-sanitaria, de manera que puedan ponerse en práctica en su respectivo ámbito los principios y objetivos que enumera esta ley, así como las actuaciones esenciales que requieren la tutela general de la salud pública y la asistencia sanitaria primaria y especializada.

Legezko aurreikuspen hori orain arte formalki garatu izan da Osasun Saileko egitura organikoa eta funtzionala ezartzen zuten hainbat dekreturen bidez. Hori dela eta, jakinekoa da egitura hori aldatzen den bakoitzean beharrezkoa dela legezko agindu hori berriro garatzea.

La citada previsión legal ha venido siendo desarrollada formalmente a través de los distintos Decretos que establecían la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad. A este respecto, resulta evidente que cuando dicha estructura cambia, es necesario desarrollar nuevamente ese precepto legal.

Legea eraginkorra izango bada, bere araubidezko garapena horrelako arriskuetatik saihestu behar da —hau da, egitura organikoa onartzen den bakoitzean Legearen araubideak ezin du kolokan jarri segurtasun juridikoa—. Horretaz gainera, batetik, legeen erregelamendu exekutiboak egiteko prozedura eta arau antolatzaile bat desberdinak direnez, eta bestetik, arautzen den gaiak berez nahikoa mamia duenez, bidezkoa da arauzko garapen hau aparteko eta berariazko xedapen baten bitartez egitea.

Entendiendo que la eficacia de la Ley exige que su desarrollo reglamentario impida riesgos como el apuntado donde la opción de su regulación con ocasión de la aprobación de cada estructura orgánica no se conforma con las exigencias de la seguridad jurídica, a lo que se suma, que el procedimiento de elaboración de los reglamentos ejecutivos de las leyes es distinto al de una norma meramente organizativa, y en la consideración de que la materia regulada posee la necesaria sustantividad propia, procede formalizar el presente desarrollo reglamentario en una disposición separada y específica.

Egoera honek ez du galarazi osasun barrutietan finkatzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun barrutietako Kontseiluen arauzko erregulazioan begietsia izana, 260/1999 Dekretuak eta bere kudeaketa-organoak eremu sanitarioari dagozkion Egitura Dekretuetan xedatutakoaren arabera.

Esta situación no ha impedido que la determinación de la distribución de las Áreas haya sido contemplada en la regulación normativa de los Consejos de Área de salud de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, conforme determina el Decreto 260/1999 y su órgano gestor en los Decretos de Estructura referidos al ámbito sanitario.

Lurralde antolamenduari dagokionez, orokorrean gure Autonomi Erkidegoan betidanik ezarritako hiru osasun barrutietan zatikatzea mantentzen da, barrutiok bat datozela lurralde historiko bakoitzaren mugaketarekin. Sanitateko Lege Orokorreko 56. artikuluan aurreikusita dagoen aukera honek han ezarritako betekizunak betetzen ditu eta justifikatuta dago gure Erkidegoan egin den eskumen-banaketak Foru Aldundiei eta Toki Entitateei ematen dielako Zerbitzu Sozialetako eskumena, hala nola Osasun Publikoaren tutoretzaren koordinaketa integratua euren eskumenen arabera esleitutako materiatan eta, noski, hori bat dator lurralde historikoaren lurralde mugaketarekin.

En cuanto a la determinación de la ordenación territorial, con carácter general se mantiene la división de las tres Áreas de Salud tradicionalmente establecidas en nuestra Comunidad Autónoma y coincidentes con la delimitación correspondiente a cada uno de los Territorios Históricos. Esta posibilidad, prevista en el artículo 56 de la Ley General de Sanidad, cumple con los factores allí establecidos y viene justificada, de un lado, por la distribución competencial establecida en nuestra Comunidad que atribuye a las Diputaciones Forales y Entidades Locales las competencias en materia de Servicios Sociales así como la coordinación integrada de tutela de la Salud Pública en las materias asignadas a sus respectivas competencias y que obviamente responden a una delimitación territorial que comprende el Territorio Histórico.

Egoera honek eta eskatutako hainbat txosten eta ikerketa teknikoetan balioetsitako beste hainbat alderdik —esaterako, alderdi geografikoak, sozio-ekonomikoak, demografikoak, lanekoak, epidemiologikoak, kulturalak, klimatologikoak, irispide eta komunikabideen dotazioak eta instalazio sanitarioak— horrelako lurralde-eremu bat ezartzera behartzen dute, Euskadiko Antolamendu Sanitarioko Legearen 7. artikuluak zehaztu eta eskatzen dituen legezko betekizun horiek betetzeko.

Esta situación, y otros aspectos como los geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias, evaluados en los diversos informes y estudios técnicos requeridos, fuerzan a establecer un ámbito territorial semejante, a fin de satisfacer las expresadas exigencias legales, determinadas y requeridas en el artículo 7 de la Ley de Ordenación sanitaria de Euskadi.

Labur esanda, beste barruti-sailkapen murritzago batekin ezingo litzateke eman benetako berdintasun-printzipioan oinarritutako osasun zerbitzuetarako aukera, barrutian halako jarduerak legez garatzea ekarri behar lukeena, alegia.

En definitiva, las exigencias legales de que en cada Área deban ser desarrolladas unas determinadas actuaciones en atención sanitaria bajo el principio de igualdad efectiva en el acceso a los correspondientes servicios, no se lograrían con una reparcelación territorial inferior.

18ko 175/1989 Dekretuaren bidez Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko gaixo eta erabiltzaileen Eskubide eta Obligazioen karta onartu zen. Beraz, aukeratutako lurralde sailkapena balioetsi beharko da 175/1989 Dekretu horretan jasotako gaixoen eta erabiltzaileen eskubideen arabera ospitalea edota zerbitzu espezializatua aukeratzeko orduan, are eta gehiago jakineko udalerrietako edo Toki Entitateetako biztanleei eta zerbitzu sanitarioen hornikuntza errealitateari dagokionean; eta betiere kontuan izan beharko da honek guztiak jardueren eta baliabideen sailkapenaren eta biztanleriaren behar sanitarioen arteko proportzionalitatea bermatzen utzi behar duela.

Ahora bien, la división territorial escogida deberá ponderarse con arreglo a los derechos de los pacientes y usuarios recogidos en el Decreto 175/1989 de 18 de Julio, por el que se aprueba la carta de Derechos y Obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, en lo relativo a la posibilidad de elección de Hospital y Servicio especializado, máxime respecto a las personas residentes en determinados Municipios o Entidades Locales y a la realidad provisora de los servicios sanitarios, lo que debe permitir garantizar la adecuada proporcionalidad en la distribución de las actuaciones y recursos a las necesidades sanitarias de la población.

Ondorioz, Osasun sailburuaren proposamenez, Euskadiko Osasun Kontseiluaren txostena jasota, Aholku Batzorde Juridikoa entzunda eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko martxoaren 11ko bileran aztertu eta onartu ondoren,

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, informado el Consejo de Sanidad de Euskadi, oída la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 11 de marzo de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 7. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Osasun Barrutiak izeneko hiru geografi eremutan sailkatzen da.

Artículo 1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi, el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi se divide en tres demarcaciones geográficas denominadas Área de Salud de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa.

2. artikulua.– Osasun Barrutien geografi eremuak lurralde historiko bakoitzari dagokion mugaketarekin bat etorriko dira.

Artículo 2.– 1.– Las delimitaciones geográficas de las Áreas de Salud serán coincidentes con las correspondientes a cada Territorio Histórico.

2.– Zerbitzu sanitario publikoak eskuratzeko, benetako berdintasunaren printzipioa erabiliko da, herritarren aukeratzeko ahalmena errespetatuz, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko gaixo eta erabiltzaileen Eskubide eta Obligazioen karta onartzen duen uztailaren 18ko 175/1989 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

2.– El acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios de cobertura pública se realizará bajo el principio de igualdad efectiva, respetándose su capacidad de elección con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 175/1989 de 18 de Julio, por el que se aprueba la carta de Derechos y Obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena.– Osasun sailburuak ahalmena izango du Dekretu hau garatzeko behar adina xedapen emateko.

Primera.– Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko martxoaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRÍBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental