Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

46. zk., 2003ko martxoaren 5a, asteazkena

N.º 46, miércoles 5 de marzo de 2003


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
1304
1304

33/2003 DEKRETUA, otsailaren 18koa; honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua sortu, eta EAEko barneko arroen Plan Hidrologikoa izapidetzeko prozedura arautzen da.

DECRETO 33/2003, de 18 de febrero, por el que se crea el Consejo del Agua del País Vasco y se regula el procedimiento de tramitación del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Uren Legearen Testu Bateginak –uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoak– eta uztailaren 29ko 927/1988 Errege Dekretuak –aipatutako Legearen II. eta III. tituluak garatu, eta Uraren Administrazio Publikoaren eta Plangintza Hidrologikoaren Araudia onesten duenak– arautzen dituzte jabari publiko hidraulikoa, uraren erabilera, eta erkidego barneko arroen esparruan eskumen esklusiboa duten autonomia-erkidegoei eman zaizkien eskumenen erabilera.

El texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la referida Ley, regulan el dominio público hidráulico, el uso del agua y el ejercicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia sobre las cuencas internas.

Beste alde batetik, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onetsitako Euskal Herrirako Autonomia Estatutuak 10.11. eta 10.33. artikuluetan ezarritakoaren arabera, Autonomia Erkidegoari dagokio, bere lurralde-eremuaren barruan, "ur-aprobetxamenduaren, ubideen eta sail ureztatuen gaineko eskumen esklusiboa, urek ibilbide osoa Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egiten badute, bai eta ur mineralen, ur termalen eta lurpeko uren gainekoa ere". Orobat, Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du Estatuak legez interes orokorrekotzat jo ez dituen eta beste autonomia-erkidego batzuk ukitzen ez dituzten herri-lanen gainean.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 10.11 y 10.33 que corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio la competencia exclusiva en "aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del País Vasco y aguas minerales, termales y subterráneas" así como en obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general o cuya realización no afecte a otros territorios.

Hortaz, uztailaren 8ko 1551/1994 Errege Dekretuak –Estatuko Administrazioaren Ur Baliabideen eta Aprobetxamenduen Arloko Zereginak Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzteari buruzkoa denak– ezarritakoari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio bere eskumen esklusibokoak diren egitekoak.

En consecuencia, y mediante Real Decreto 1551/1994, de 8 de julio, Sobre Traspaso de Funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en Materia de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos, se procede a transferir a la citada Comunidad Autónoma las funciones cuya competencia exclusiva le corresponde.

Uztailaren 12ko 297/1994 Dekretuak 1994ko maiatzaren 31ko Transferentzietarako Batzorde Mistoaren Akordioa onesten du, ur-baliabide eta -aprobetxamenduen arloko zereginak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzteari buruzkoa dena. Akordio horren arabera, eskualdatutako zeregin eta zerbitzu horiek eta, orobat, baliabide materialak eta pertsonalak Garraio eta Herri Lan Sailari atxikitzen zaizkio.

El Decreto 297/1994, de 12 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 31 de mayo de 1994, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos establece que dichas funciones y servicios transferidos junto con sus medios materiales y personales, quedan adscritos al Departamento de Transportes y Obras Públicas.

Lehendakariaren uztailaren 16ko 7/2001 Dekretuak (irailaren 17ko 19/2001 Dekretuaren bidez aldatua) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu, eta, orobat, horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen ditu . Dekretu horrek 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak beteko ditu uren arloko legeek arautzen dituzten zereginak.

El Decreto 7/2002, de 16 de julio, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la CAPV, modificado por el Decreto 19/2001, de 17 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, en su artículo 14, establece que será el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el que desempeñe las funciones reguladas por la legislación en materia de Aguas.

Era berean, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak 8. m) artikuluan lehendakariari ematen dio dekretuak sinatzeko eta dekretuak argitara ditzaten agintzeko ahala. Halaber, Lege berak 26.3. artikuluan sailburuei ematen die haien sailei dagozkien gaiei buruzko dekretuak Jaurlaritzari proposatzeko ahala, Jaurlaritzak onets ditzan.

A su vez, el art. 8 m) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, atribuye al Lehendakari la facultad de firmar Decretos y ordenar su publicación y el art.26.3 atribuye a los Consejeros proponer al Gobierno, para su aprobación, Decretos sobre las materias propias de su Departamento.

Azaroaren 20ko 306/2001 Dekretuak Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen du. Dekretu horren 15.a) artikuluak honakoak esleitzen dizkio Uren Zuzendaritzari: alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean osorik dauden arroen plangintza hidrologikoa egitea, haren jarraipena egitea eta berraztertzea, uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Uren Legearen Testu Bateginak 14.3., 40.4. eta 41.2. artikuluetan ezarritako irizpideei jarraiki; eta, bestetik, erkidego arteko arroen plangintza hidrologikoa egiten parte hartzea.

El Decreto 306/2001, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente asigna en su artículo 15.a) a la Dirección de Aguas, de una parte, la elaboración, seguimiento y revisión de la planificación hidrológica de las cuencas comprendidas íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, atendiendo a los criterios establecidos en los artículos 14.3, 40.4 y 41.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y, de otra, la participación en la elaboración de la planificación hidrológica de las cuencas intercomunitarias.

Plangintza hidrologikoaren agiriak behar bezala izapidetu eta onesteko, babes-perimetroak zehaztu eta ezartzeko, eta gehiegi ustiatutako akuiferoen deklarazioa egiteko, nahitaezkoa da kide anitzeko organoa sortzea, eta, beraz, horrelaxe dago ezarrita Uren Legean.

Para hacer frente a la necesidad de llevar a cabo con eficacia la tramitación y aprobación de documentos de planificación hidrológica, la determinación e implantación de perímetros de protección y declaración de acuíferos sobreexplotados resulta necesario, y así se establece en la Ley de Aguas, la creación de un órgano colegiado a tal efecto.

Horrenbestez, Dekretu honek zehaztasunez azaltzen eta finkatzen ditu kide anitzeko organo horrek izango dituen osaera, izaera eta jarduteko oinarrizko arauak, era horretan, organoak ematen zaizkion egitekoak eta zereginak behar bezala bete ahal izateko. Izan ere, ur-baliabide eta -aprobetxamenduen esparruko zereginak eta zerbitzuak eskualdatzeari jarraiki, eta, zehazkiago, Euskal Autonomia Erkidegoan osorik dauden arroen plangintza hidrologikoa egin eta berraztertu ahal izateko, premiazkoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Uren Kontseilua sortzea.

A la vista de lo expuesto, el presente Decreto detalla la composición del referido órgano colegiado, determina su naturaleza y reglas básicas de funcionamiento que posibiliten el desarrollo eficaz de las labores y funciones que le sean asignadas, toda vez que, en virtud del traspaso de las funciones y servicios en materia de Recursos y Aprovechamientos Hidráulicos y, más concretamente, para hacer posible la elaboración y revisión de la planificación hidrológica para las cuencas comprendidas íntegramente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, resulta apremiante la creación del Consejo del Agua del País Vasco.

Hargatik, nabaria da kide anitzeko organo hori berehala sortu behar dela, erkidego barneko arroen plan hidrologikoa egiteari ekiteko.

Es obvio, por ello, que el citado órgano colegiado debe ver la luz de forma inmediata para acometer la elaboración de la planificación hidrológica en las cuencas internas.

Gaur egun Euskadiri dagozkion erkidego arteko arroen plan hidrologikoak onetsita daude, eta duela gutxi 60/2000 EE Zuzentaraua eta Plan Hidrologiko Nazionala promulgatu dira. Hala, beraz, ezin da geroko utzi erkidego barneko arroen plangintza hidrologikoa. Izan ere, Autonomia Erkidego honen eskumen esklusibokoak diren esparruetako ur-baliabideak babestuko eta bermatuko baditugu, plangintza hori egin behar da. Gaur egun ez dago zeregin hori betetzen duen administrazio-organorik, baina, Dekretu honen bidez, organoa sortu, eta hutsune hori betetzen da.

Hoy, con los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias que afectan a Euskadi aprobados, promulgados recientemente la Directiva 60/2000 CE y el Plan Hidrológico Nacional, es ya inaplazable materializar la planificación hidrológica de las cuencas internas, ya que de ella depende la protección y garantía de los recursos hídricos de esos ámbitos de competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma, para lo que la actual carencia de órgano administrativo queda solventada con su creación por el presente Decreto.

Horrenbestez, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak proposaturik eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2003ko otsailaren 18ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el 18 de febrero de 2003,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua.

Artículo 1.– Consejo del Agua del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua uren esparruan eskumena duen sailari atxikitako organo aholku-emailea da. Kontseilua parte hartzeko organo gisa eratzen da, administrazioek eta EAEn uren esparruan aritzen diren eta gizartearen interesen ordezkari diren sektoreek parte har ditzaten.

1.– El Consejo del Agua del País Vasco, órgano de naturaleza consultiva adscrito al Departamento competente en materia de Aguas, se configura como un órgano de participación de las distintas administraciones y de los sectores representativos de intereses sociales que en materia de aguas actúan en la CAPV.

2.– Horrez gain, EAEn uren arloan eskumenak dituzten administrazioetako ordezkariek Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluan parte hartzen dutenez, kide anitzeko organo hau administrazio arteko koordinazio-tresna ere bada, parte hartzen duten administrazioen lurralde-eremuetan ur-baliabideak eta -aprobetxamenduak kudeatzeko tresna.

2.– La participación en el Consejo del Agua del País Vasco de representantes de las distintas Administraciones con competencias en materia de Aguas en la CAPV hace también de este órgano colegiado un instrumento de coordinación interadministrativa en la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos en los ámbitos territoriales de las Administraciones participantes.

2. artikulua.– Osaera.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua, kide anitzeko organoa denez, honelaxe egongo da osatuta:

Artículo 2.– Composición. El Consejo del Agua del País Vasco, como órgano colegiado se conforma del modo siguiente:

1.– Kide hauek izango ditu:

1.– Estará integrado por los miembros que se señalan a continuación:

a) Kontseiluko burua uren esparruan eskumena duen saileko sailburua izango da.

a) El Presidente, que será el Consejero del Departamento competente en materia de Aguas.

b) Lehen buruordea Ingurumen-sailburuordea izango da.

b) El Vicepresidente 1.º, que será el Viceconsejero de Medio Ambiente.

c) Bigarren buruordea Eusko Jaurlaritzako Uren zuzendaria izango da.

c) La Vicepresidenta 2ª, que será la Directora de Aguas del Gobierno Vasco.

d) Uren Zuzendaritzako Plangintza Hidrologikoaren Unitateko funtzionario arduraduna; hitzarekin baina botorik gabe.

d) El/la funcionario/a Responsable de la Unidad de Planificación Hidrológica de la Dirección de Aguas, con voz pero sin voto.

e) Gainerako kideak.

e) El resto de los vocales.

f) Idazkaria uren arloan eskumena duen saileko funtzionario bat izango da, kontseiluburuak izendatutakoa; hitzarekin baina botorik gabe.

f) Actúa como Secretario/a, con voz pero sin voto, un/a funcionario/a del Departamento competente en materia de Aguas designado por el Presidente.

2.– Gainerako kideak honelaxe banatuko dira:

2.– Los demás vocales se ajustarán a la siguiente distribución:

a) Sei kide egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkaritzan, arlo hauetan eskumena duten sailetatik izendatutakoak: meteorologia eta klimatologia, industria, nekazaritza, herrizaingo, osasun eta lurralde-antolamenduaren arloetan.

a) Seis vocales en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, designados de entre los Departamentos que tengan competencia en las siguientes áreas: meteorología y climatología, industria, agricultura, interior, sanidad y ordenación del territorio.

b) Sei kide egongo dira foru-aldundien ordezkaritzan; aldundi bakoitzak bi ordezkari izango ditu.

b) Seis vocales en representación de las Diputaciones Forales, a razón de dos por cada una.

c) Bi kide egongo dira toki-administrazioen ordezkaritzan; Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik gehien duen udalerrien elkarteak izendatuko ditu.

c) Dos vocales en representación de las administraciones locales que serán designados por la asociación de municipios más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Erabiltzaile moduan, ondorengoak izango dira: ur-honidura egiten duten erakundeek izendatutako lau kide, industriako erabiltzaileen ordezkaritzan aritzen diren bi kide, energia-erabiltzaileen ordezkaritzan aritzen diren bi kide, nekazaritzako erabiltzaileen ordezkaritzan aritzen diren bi kide, eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteen ordezkaritzan aritzen diren bi kide. Erabiltzaileen ordezkariak izendatzeko prozedura arauen bidez ezarriko da.

d) En calidad de usuarios, los siguientes vocales: cuatro designados por los entes abastecedores de agua, dos en representación de los usuarios industriales, dos en representación de los usuarios energéticos, dos en representación de usuarios agrícolas y dos en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de designación de los representantes de los usuarios.

f) Kide bat egongo da Ur eta Itsasaldeen arloko Estatuko Administrazioaren ordezkaritzan.

f) Un/a vocal, en representación de la Administración del Estado en materia de Aguas y Costas.

g) Naturaren alde aritzen diren elkarteen bi ordezkari egongo dira.

g) Dos representantes de las asociaciones de defensa de la naturaleza.

h) Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari bat egongo da, urarekin zerikusia duten diziplina zientifikoetako irakasleen artetik izendatutakoa.

h) Un/a representante de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, propuesto de entre el profesorado de las diversas disciplinas científicas relacionadas con el Agua.

3.– Kontseiluak eskatu ahal izango du funtzionarioak edota txosteneko agiriak idazten edo aztertzen aritu diren espezialistak eta, era berean, aztergai diren arloetan adituak diren lagunak bertaratzeko, aholkua eman dezaten.

3.– El Consejo podrá recabar la presencia de funcionarios o especialistas que hayan intervenido en la redacción o análisis de los documentos sometidos a informe, así como de expertos en relación con los temas a tratar, al objeto de prestar su asesoramiento.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluak osoko bilkuran eta batzorde iraunkorrean jarduteko ahalmena izango du. Era berean, beste batzorde edo ponentzia batzuk eratzea erabaki ahal izango du, haren ardurako gaiak aztertzeko, prestatzeko eta horien gaineko txostena egiteko. Batzorde edo ponentzia horiek izango dituzten osaera, jarduteko araubidea eta zereginaren iraupena erabakiak finkatu beharko ditu. Jarduteko erak barne-jarduerako araudian ezarriko dira, eta hori Kontseiluak onetsiko du, kontseiluburuak proposaturik.

4.– El Consejo del Agua del País Vasco estará facultado para actuar en pleno y en comisión permanente. Podrá también acordar la constitución de otras comisiones o ponencias con funciones de estudio, informe y preparación de asuntos de su consideración. El acuerdo deberá identificar la composición, el régimen de funcionamiento y la duración temporal de su cometido. Sus formas de actuación se establecerán en las normas de funcionamiento interno que deberá aprobar el Consejo a propuesta de su Presidente.

5.– Buruordeek, hurrenez hurren, kontseiluburua ordezkatuko dute, eta, beraz, buruaren zereginak beteko dituzte postua bete gabe dagoenean, kontseiluburua ez dagoenean, gaixorik denean edo legezko beste arrazoiren bat tartean denean.

5.– Los Vicepresidentes, por su orden, sustituyen al Presidente, ejerciendo sus funciones, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

3. artikulua.– Zereginak.

Artículo 3.– Funciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluak honako zeregin hauek izango ditu:

Son funciones del Consejo del Agua del País Vasco:

a) Txostena egingo du erkidego barneko arroen Plan Hidrologikoa egiteari eta plan horren geroko berrikuspenei buruz, Gobernu Kontseiluak erkidego barneko arroen Plan Hidrologikorako proposamena onetsi aurretik.

a) Informar la elaboración del Plan Hidrológico de Cuencas Internas y sus posteriores revisiones, con carácter previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Propuesta de Plan Hidrológico de Cuencas Internas.

b) Ezagutuko ditu erkidego arteko arroen plan hidrologikoen proiektuak eta, hala behar denean, horiei buruzko txostena egingo du.

b) Conocer e informar, en su caso, los proyectos de Planes Hidrológicos de las cuencas intercomunitarias.

c) Txostena egingo du, nahitaez, Dekretu honen xede diren gaiei buruzko xedapen-proiektu orokorrei eta lege-aurreproiektuei buruz, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio erkideek onetsi behar dituzten horiei buruz.

c) Informar, preceptivamente, los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones normativas de carácter general relativos a las materias objeto del presente Decreto que deban ser aprobados por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Proposamenak eta eskaerak aurkeztuko dizkie eskumena duten erakundeei, aintzat har ditzaten.

d) Elevar propuestas y peticiones a los organismos competentes para su consideración.

e) Administrazio Orokorrak edo foru- eta toki-administrazioek eskatutako txostenak egingo ditu, hain zuzen, bere ahalmenen arloko gaiei buruzkoak.

e) Emitir los informes que le sean requeridos por la Administración General o por las Administraciones Forales y Locales sobre cuestiones vinculadas a su ámbito de facultades.

f) Uren Zuzendaritzak ebazpena eman aurretik, txostena egingo du gehiegi ustiatutako akuiferoen deklarazioaren eta babes-perimetroen zehaztapenaren espedienteei buruz –horiek uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Uren Legearen Testu Bateginak aipatzen ditu 56. artikuluan–. Halaber, egoki iritzitako txostenak eta proposamenak egingo ditu, jabari publiko hidraulikoaren antolamenduari, administrazioari eta tutoretzari dagokienez.

f) Informar, con carácter previo a la resolución por la Directora de Aguas, los expedientes de declaración de acuíferos sobreexplotados y determinación de perímetros de protección a los que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como emitir cuantos informes y propuestas sobre ordenación, administración y tutela del dominio público hidráulico se estimen convenientes.

g) Ezagutuko ditu berari aztertzeko utzitako edo, lege-mailako arau edo erregelamenduzko arau baten bidez, berari emandako gai guztiak, eta horiei buruzko erabakia hartuko du.

g) Conocer y deliberar sobre cuantas cuestiones sean sometidas a su consideración, o le sean atribuidas por una norma legal o reglamentaria.

4. artikulua.– EAEko barneko arroen Plan Hidrologikoa egitea eta berrikustea.

Artículo 4.– Elaboración y revisión del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV.

1.– Lehenengo fasean, Uren Zuzendaritzako zerbitzu teknikoek Planaren oinarrizko agiriak prestatuko dituzte. Hori egite aldera, hautatu, laburtu eta sistematizatuko dituzte EAEko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluan esku hartzen duten beste administrazio publiko batzuek egindako oinarrizko ikerketen eta azterlanen datu nagusiak, zehazkiago, Uren Legearen Testu Bateginak –uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitakoak– 42. artikuluan ezarritako gutxieneko edukiekin zerikusia duten datuak.

1.– En una primera fase, los servicios técnicos de la Dirección de Aguas elaboraran la documentación básica del Plan, en la que seleccionaran, extractaran y sistematizaran los datos fundamentales de los estudios y trabajos realizados por la Administración General de la CAPV y por las otras Administraciones Publicas que participen en el Consejo del Agua del País Vasco, y que se relacionen con los contenidos mínimos establecidos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

2.– Une horretan, eta EAEko erkidego barneko arroen Plan Hidrologikoa Lurralde Antolamenduaren Gida-lerroek eta Lurraldeko Zati Planek zehaztutako lurralde-esparruan era egokian txertatuko dela bermatzeko, aholkua eskatuko zaio lurralde-antolamenduaren arloko sail eskudunari, indarrean dagoen lurralde-antolamenduak erkidego barneko plan hidrologikoaren xede diren obrak, jarduerak edo zerbitzuak kokatzeko eskaintzen dituen hautabideei, irtenbideei eta aukerei buruz.

2.– En este momento, y a fin de garantizar la correcta inserción del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV en el marco territorial definido por las Directrices de Ordenación del Territorio y de los Planes Territoriales Parciales, se consultará al Departamento competente en el área de ordenación del territorio, sobre las distintas alternativas, soluciones, posibilidades que la ordenación territorial vigente ofrezca para la localización de las obras, actividades o servicios que constituyan el objeto del citado Plan Hidrológico.

3.– Txosten hori ikusita, Uren Zuzendaritzak Planaren gida-lerroen proiektua egingo du. Proiektua Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluan esku hartzen duten administrazioei bidaliko zaie, bai eta interesa izan dezaketen gainerakoei ere, egoki iruditzen zaizkien proposamenak edo iradokizunak egin ditzaten bi hileko epean.

3.– A la vista de este informe la Dirección de Aguas elaborará el proyecto de directrices del Plan, que será remitido a las Administraciones que participen en el Consejo del Agua del País Vasco, y a cuantas otras pudieran estar interesadas, para que presenten en el plazo de 2 meses las propuestas o sugerencias que consideren oportunas.

4.– Aldi berean, jendaurrean jarriko da ikusgai, bi hileko epean.

4.– Simultáneamente se habilitara un período de información pública por plazo de dos meses.

5.– Izapide horiek bete ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluari helaraziko zaizkio Planaren gida-lerroen proiektua eta espedienteari egindako ohar eta iradokizun guztiak, horien gainerako txostena egin dezan.

5.– Realizados los trámites anteriores, del proyecto de directrices del Plan y de cuantas observaciones, sugerencias se hayan aportado al expediente se dará traslado al Consejo del Agua del País Vasco para su informe.

6.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluari entzun ondoren, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak EAEko barnealdeko arroen Plan Hidrologikoaren gida-lerroak onetsiko ditu.

6.– Oído el Consejo del Agua del País Vasco, el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente acordará la aprobación de las directrices del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV.

7.– EAEko barnealdeko arroen Plan Hidrologikoa egiteko bigarren fasean, Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak, Euskal Herriko Ingurumen Batzordeak eta Landaberrik txostena egingo dute onetsitako planaren gida-lerroei buruz.

7.– En la segunda fase de elaboración del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV, las directrices del Plan aprobadas se someterán a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, de la Comisión Ambiental del País Vasco, y de Landaberri.

8.– Aholkularitzako organo horiek planaren gida-lerroei buruz egindako txostenak eta indarrean dagoen araudiari jarraiki eska daitezkeen gainerakoak aztertu ondoren, Uren Zuzendaritzak EAEko barnealdeko arroen Plan Hidrologikorako proposamena idatziko du. Proposamen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluari aurkeztuko zaio, horren gaineko txostena egin dezan.

8.– Previa consideración de los informes emitidos en relación con las directrices del Plan, por estos órganos consultivos y cuantos otros sean exigibles por la normativa vigente, la Dirección de Aguas redactará la Propuesta del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV, que será presentada para su informe al Consejo del Agua del País Vasco.

9.– Azken txosten hori egindakoan, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuak Gobernu Kontseiluari aurkeztuko dio EAEko barnealdeko arroen Plan Hidrologikorako proposamena, onets dezan. Eta, onetsitakoan, Estatuko Administrazio Orokorrari bidaliko zaio, EAEko barnealdeko arroen Plan Hidrologikoa onets dezan.

9.– Evacuado este último informe, el Consejero de Ordenación del Territorio y medio Ambiente elevara a Consejo de Gobierno la Propuesta del Plan Hidrológico de las cuencas internas de la CAPV para su aprobación, y posterior remisión a la Administración General del Estado para la aprobación del Plan hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV".

10.– EAEko barneko arroen Plan Hidrologikoak jasota izango ditu plana bera berraztertzeko egoerak, epeak eta prozedura.

10.– El Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV incluirá los supuestos, plazos y procedimiento para su revisión.

5. artikulua.– Ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioa.

Artículo 5.– Evaluación conjunta de impacto ambiental.

EAEko barnealdeko arroen Plan Hidrologikoari eta plan horren geroko berrikuspenei ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioaren prozedura ezarriko zaie. Prozedura hori Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legeak jasotzen du 43. a) artikuluan.

El Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la CAPV y sus posteriores revisiones estarán sometidas al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, referido en el artículo 43a) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco."

6. artikulua.– Gehiegi ustiatutako akuiferoen deklarazioa egitea eta babes-perimetroak zehaztea.

Artículo 6.– Declaración de acuíferos sobreexplotados y determinación de perímetros de protección.

1.– Uren Zuzendaritzak, jarraian ezarritako prozeduraren arabera, adierazi ahal izango du alderdi bateko lur azpiko baliabideak gehiegi ustiatuta daudela edo gehiegi ustiatzeko arriskua dagoela. Prozedura horrexeri jarraiki, babes-perimetroak zehaztuko dira, Uren Legearen Testu Bateginak –uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitakoak– 56.2. eta 56.3. artikuluetan arautzen dituenak.

1.– La Dirección de Aguas podrá declarar, conforme el procedimiento que a continuación se establece, que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo. Conforme a este mismo procedimiento se determinaran los perímetros de protección regulados en el artículo 56.2 y 56.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

2.– Espedienteak hasiko dira ofizioz, akuiferoaren Erabiltzaileen Elkarteak eskaturik –horrelakorik badago–, edota gutxienez urtean ateratako kopuruaren erdia legez erabiltzen ari direla egiaztatzen duten erabiltzaileek eskaturik.

2.– Los expedientes se iniciaran de oficio o a instancia de la Comunidad de Usuarios del acuífero, si lo hubiera, o de usuarios que acrediten estar utilizando legalmente, al menos, la mitad de los volúmenes extraídos anualmente.

3.– Uren Zuzendaritzak proposamen bat aurkeztuko du akuiferoa gehiegi ustiatuta dagoela deklaratzeko edo babes-perimetroak zehazteko. Proposamena tartean dauden administrazio publiko guztiei eta interesdun guztiei bidaliko zaie, eta hilabeteko epea emango zaie horren gaineko oharrak, iradokizunak, hautabideak eta proposamenak egiteko.

3.– La Dirección de Aguas elaborara una propuesta de declaración de acuífero sobreexplotado o de determinación de perímetros de protección que será remitido a todas las Administraciones Publicas afectadas y a todos aquellos interesados, para que en el plazo de un mes formulen sus observaciones, sugerencias, alternativas y propuestas.

4.– Uraren Zuzendaritzak, aurreko izapideen emaitzak ikusita, dagokion erabakia hartuko du. Erabaki hori, espedientearekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluari helaraziko dio, nahitaezko txostena egiteko.

4.– La Dirección de Aguas, a la vista del resultado de los trámites precedentes adoptará el acuerdo correspondiente, del que dará traslado, junto con el expediente al Consejo del Agua del País Vasco para su informe preceptivo.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluak txostena egin ondoren, Uren Zuzendaritzak gehiegi ustiatutako akuiferoaren deklarazioari buruzko eta babes-perimetroak finkatzeari buruzko ebazpena emango du.

5.– Evacuado el informe del Consejo del Agua del País Vasco, la Dirección de Aguas resolverá sobre la declaración de acuífero sobreexplotado o determinación de perímetros de protección."

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuari baimena ematen zaio beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan Dekretu honek xedatutakoa garatzeko eta betetzeko.

Primera.– Se autoriza al Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunean.

Segunda.– El presente Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2003ko otsailaren 18an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2003.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu eta					Ingurumen sailburua,

El Consejero de Ordenación del Territorio			y Medio Ambiente,

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental