Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

165. zk., 2001eko abuztuaren 27a, astelehena

N.º 165, lunes 27 de agosto de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Saila
Justicia, Empleo y Asuntos Sociales
4794
4794

155/2001 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak zehazteko dena.

DECRETO 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de servicios sociales.

Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen helburua da, besteak beste, jardun-eremu horretan Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Udalek duten erantzukizuna zehaztea. Eta hori hala egingo du oinarri hartuta batetik, eskumen-banaketa, Autonomia-Elkarte Osoko Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean ezarritakoa; eta bestetik, Toki-Jaurbideari buruzko Oinarrien Lege Arautzaileak gizarte-zerbitzuen alorrean udalerriei emandako mandatua.

La Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales perseguía, entre sus objetivos, concretar, sobre la base de la distribución competencial establecida en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y del mandato impuesto a los municipios en materia de servicios sociales por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985, las responsabilidades que, en este ámbito de actuación, recaen en el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.

Zehaztasun horrek aurrerapen handia ekarri zion aurretik zegoen araudiari, legeak berak baitio zioen adierazpenean "Legean jasotako zehaztasun horiekin, ahal denik eta argien banatu dira erakunde bakoitzari dagozkion eskumenak. Eta egintza horrek berebiziko berrikuntza dakar bai administrazioan eta bai arlo juridikoan". Izan ere, zehaztasun horren bidez, administrazio-maila bakoitzari dagozkion egiteko material zehatzak definitu ziren, ez zen mugatu administrazio horien eskumenaren maila adieraztera.

Esta concreción suponía un claro avance con respecto a la situación normativa anterior ya que, como señala la propia Ley en su Exposición de Motivos "introduce el más claro sistema competencial posible y constituye una innovación jurídico-administrativa de primer orden", en la medida en que define las tareas materiales concretas que corresponden a cada nivel administrativo, en lugar de limitarse a señalar el rango de su participación competencial.

Hala ere, alor horretako egitekoak hobetu zehaztu behar dira gizarte-zerbitzuen sistema gero eta handiagoa delako eta biztanleriaren beharretan ikusitako garapenak hala eskatzen duelako. Izan ere, horrela eginez gero, baliabideak modu arrazionalagoan erabiliko dira eta zerbitzuak ematerakoan bikoiztasunak saihestuko dira, baina batez ere, gabeziak edo hutsuneak saihestuko dira zenbait behar estaltzerakoan.

No obstante, el crecimiento que está experimentando el sistema de servicios sociales y la evolución observada en las necesidades de la población, vienen exigiendo una más detallada determinación de funciones en esta materia, a fin de garantizar una utilización más racional de los recursos, no sólo evitando duplicidades en el servicio, sino también, y sobre todo, evitando carencias o lagunas en la cobertura de determinadas necesidades.

Herri Administrazio eskudunek adierazi dute behar horri erantzun nahi diotela, instituzio horiek alor horretan izendatuta dituzten egiteko zehatzei dagokienez. Eskumen-banaketa Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen hurrengo artikuluetan ezarrita dago: 10.4 artikuluan, 9.2 artikuluarekin lotuta; 11.3 artikuluan, 8. artikuluarekin lotuta; 12. artikulua eta 13.1 artikulua, 7. artikuluarekin lotuta. Instituzioek emandako erantzuna formalizatuta geratu da Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta EUDELek 2001ean sinatutako Instituzioen Arteko Akordioaren bidez, eta horren indarrez zehaztuko dira, hain zuzen, gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak akordioa sinatu duten Instituzioen artean.

Las Administraciones Públicas competentes han mostrado su voluntad de dar respuesta a esta necesidad en lo referente a las concretas funciones que en esta materia están atribuidas a dichas Instituciones en virtud del reparto competencial establecido en los siguientes artículos de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales: 10.4 en relación con el 9.2, 11.3 en relación con el 8, y 12 y 13.1 en relación con el 7. Esta respuesta institucional ha quedado formalizada en el Acuerdo Interinstitucional firmado entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y EUDEL, de 8 de febrero de 2001, en virtud del cual se procede a la determinación de funciones en materia de servicios sociales entre las Instituciones firmantes.

Zenbait kasutan, funtzio-zehaztapen horrek asko aldatu du lankidetza-sistema, zeinak, praktikan, herri administrazioen arteko harremanak —bereziki, Foru Aldundien eta Udalen arteko harremanak— arautu baititu orain arte, gizarte-zerbitzuak finantzatu eta kudeatu ahal izateko. Beraz, beharrezkoa da egokitze-aldi bat aurreikustea. Egokitze-aldi horretan, instituzioen artean finantzaketa banatuko da batetik, eta bestetik, administrazio guztiek bermatu beharra izango dute dekretu hau indarrean sartu arte ematen zituzten zerbitzuak eta programak, eta horretarako, baliabide nahikoak eta behar bezalako kalitatezkoak eduki beharko dituzte herritarren beharrei erantzuteko.

En determinados casos, esta determinación de funciones conlleva un cambio considerable en el sistema de colaboración que hasta la fecha ha regido, en la práctica, las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas -en particular, entre las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos- para la gestión y la financiación de los servicios sociales. Es necesario prever, por lo tanto, un tiempo de adaptación durante el cual, por un lado, deberán realizarse los correspondientes reajustes financieros entre las distintas instituciones y, por otro, deberá garantizarse, desde cada administración, la prestación de los servicios y programas que prestaban hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto, con los recursos y la calidad suficientes para atender, por lo menos con los mismos niveles de cobertura e intensidad, las necesidades de los ciudadanos.

Dekretu honek Gizarte-Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legean aurreikusitako egitekoak zehazten ditu, lege hori zuzenean garatzen du eta lau artikulutan egituratuta dago. Artikulu horietan, xedea eta Eusko Jaurlaritzaren egitekoak, Foru Aldundienak eta Udalenak jasotzen dira hurrenez hurren. Horretaz gain, xedapen gehigarri bi, xedapen iragankor bi eta azken xedapen bi ditu. Egiteko horiek, bestalde, zerbitzu eta prestazio motei buruzkoak dira, ez zerbitzu eta prestazio zehatzei buruzkoak, eta erreferentziatzat hartuko dira zerbitzu berriak sortzen direnean, lehenengo xedapen gehigarrian jartzen duen moduan.

El presente Decreto, por el que se procede a la determinación de funciones previstas en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales, constituye un desarrollo directo de dicha Ley y se estructura en cuatro artículos, que recogen respectivamente el objeto, las funciones del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales y de los Ayuntamientos, así como dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, y dos disposiciones finales. Estas funciones deberán entenderse referidas a tipos de servicios y prestaciones y no a servicios y prestaciones concretos, debiendo servir de marco de referencia cuando se creen otros nuevos, tal y como se prevé en la disposición adicional primera.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, interesatutako dauden organo aholkulariei entzunda, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoari entzunda, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2001eko uztailaren 30ean egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales, oídos los órganos consultivos interesados, oída la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de julio de 2001,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioei gizarte-zerbitzuen alorrean dagozkien egitekoak zehaztea, beti ere, Gizarte-Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legean ezarritako eskumen-izendapenaren arabera.

El presente Decreto tiene por objeto determinar las funciones que en materia de servicios sociales corresponden a las Administraciones Públicas vascas, en el marco de la atribución de competencias establecida en la ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales.

Gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak funtsean administrazio bakar bati egokituko zaizkio. Unitate funtzional hori gorabehera, herri administrazio eskudunek zerbitzuak ematea edo kudeatzea eskuordetu diezaiokete elkarri, edo bestela, horretarako gomendioa eman diezaiokete elkarri, Gizarte-Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 14. artikuluarekin bat etorriz, beti ere, herri-erakundeen kudeaketa eta gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen beharrekiko atentzioa hobetzeko. Horretaz gain, ez da baztertuko koordinazio eta lankidetza printzipioa, Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legean aurreikusitakoa, zeinaren arabera Gizarte-zerbitzuetan diharduten herri-administrazioek lankidetza-printzipioa erabiliko baitute beren artean, eta ekimen pribatuarekin lankidetzan eta koordinazioan arituko baitira, gizartearen premiei erantzuteko.

Las distintas funciones correspondientes a la materia de servicios sociales corresponderán en principio a una única Administración. Esta unidad funcional deberá entenderse sin perjuicio de que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales, y con el fin de mejorar la gestión pública y la atención de las necesidades de las personas usuarias de los servicios sociales, las Administraciones Públicas competentes puedan delegarse o encomendarse la prestación o gestión de sus servicios. También deberá entenderse sin perjuicio del principio de coordinación y cooperación previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales, en virtud del cual las Administraciones Públicas actoras en materia de servicios sociales se regirán por el principio de cooperación entre sí y de coordinación y cooperación con la iniciativa privada, con el fin de atender las necesidades sociales.

2. artikulua.– Eusko Jaurlaritzaren egitekoak.

Artículo 2.– Funciones del Gobierno Vasco.

Gizarte-zerbitzuen alorrean Eusko Jaurlaritzari dagozkion egitekoek zerbitzu eta prestazio hauek hartzen dituzte:

Las funciones que corresponden al Gobierno Vasco en materia de servicios sociales comprenden los siguientes servicios y prestaciones:

1.– Oinarrizko errenta.

1.– Prestación de renta básica.

Gizarte Eskubideen Agiriari buruzko abenduaren 27ko 10/2000 Legean aurreikusitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak oinarrizko errenta bat bermatuko du, herritar guztiek herritar-eskubideak benetan erabil ditzaten.

De conformidad con lo previsto en la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, el Gobierno Vasco garantizará la existencia de una renta básica, con la finalidad de posibilitar a todos los ciudadanos el acceso al ejercicio efectivo de sus derechos de ciudadanía.

2.– Gizarte-larrialdietarako laguntzak.

2.– Prestación de ayudas de emergencia social.

Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legean aurreikusitakoaren arabera, eta lege hori garatzeko arauetan ezarritako moduan, Eusko Jaurlaritzak gizarte-larrialdietarako laguntzak bermatuko ditu.

De conformidad con lo previsto en la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y, en los términos previstos en sus normas de desarrollo, el Gobierno Vasco garantizará la prestación de ayudas de emergencia social.

3.– Familia-ugariaren txartela ematea eta berritzea.

3.– Expedición y renovación de los carnets de familia numerosa.

Familia-unitateko kide guztiei familia-ugariaren txartel pertsonalak ematea eta berritzea. Foru Aldundiek emandako Familia Ugariaren Tituluari lotutako txartelak.

La expedición y renovación de los carnets de familia numerosa otorgados con carácter personal a cada uno de los miembros de la unidad familiar, carnets vinculados al Título de Familia Numerosa expedido por la Diputaciones Forales.

3. artikulua.– Foru Aldundien egitekoak.

Artículo 3.– Funciones de las Diputaciones Forales.

1.– GIZA-TALDE BEREZIENTZAKO ZENTROAK ETA ZERBITZUAK
1.– CENTROS Y SERVICIOS DESTINADOS A

Foru Aldundiek gizta-talde berezientzako zentro eta zerbitzuak bermatu beharko dituzte. Horiek biztanleen beharrei erantzuteko adinako edukiera eduki beharko dute, gizarte-zerbitzu bereziak diren aldetik. Horretarako eskumena ematen dio Gizarte-zerbitzuei buruzko 5/1996 Legearen 11.3 artikuluak.

Las Diputaciones Forales deberán garantizar la existencia de centros y servicios destinados a colectivos específicos, con capacidad suficiente para responder a las necesidades de la población, en su calidad de servicios sociales especializados, en virtud de la competencia que les atribuye el artículo 11.3 de la Ley 5/1996, de servicios sociales.

60 urtetik gorako pertsonen kasuan, laguntza behar duten pertsonenganako atentzioa eta zainketa Foru Aldundiei dagozkie. Halaber, ezgaitasunen bat duten edo laguntza behar duten 0 eta 59 urte bitarteko pertsonenganako atentzioa eta zainketa ere Foru Aldundiei dagozkie.

En el caso de las personas mayores de 60 años, la atención y cuidado de las personas que tengan la calificación de dependientes corresponderá a las Diputaciones Forales. Asimismo, en el caso de las personas comprendidas entre 0 y 59 años que presenten alguna discapacidad y tengan la calificación de dependientes, su atención y cuidado corresponderá también a las Diputaciones Forales.

1.1.– Adinekoentzako zentroak eta zerbitzuak.

1.1.– Centros y servicios destinados a personas mayores.

1.1.1.– Menpekotasuna baloratzea.

1.1.1.– Valoración de la dependencia.

Kasuan kasuko gizarte-baliabidea eskatzen duen adineko eskatzailearen edo ezgaitasunen bat duen eskatzailearen autonomia-maila baloratuko du Foru Aldundi bakoitzeko organo eskudunak, horretarako balioztatutako tresna teknikoak aplikatuta. Menpekotasunaren balorazioak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostenarekin batera, balioko du zehazteko zein zerbitzu edo prestazio diren komenigarrienak pertsona horren beharrei erantzuteko, zerbitzu jakin batzuez baliatzeko betekizunak konplitzen dituen ikusteko eta, behar izanez gero, zerbitzuez baliatzeko gorde beharreko lehentasun-hurrenkera egiteko.

El órgano competente en cada Diputación Foral valorará el nivel de autonomía de la persona (mayor o discapacitada) solicitante del recurso social correspondiente, mediante la aplicación de instrumentos técnicos validados al efecto. Esa valoración de la dependencia, unida al informe social elaborado por el servicio social de base, servirá para determinar cuáles son los servicios y/o prestaciones más adecuados para responder a sus necesidades, si las personas solicitantes cumplen los requisitos de acceso a determinados servicios y, en su caso, el orden de prioridad que debe respetarse en dicho acceso.

1.1.2.– Laguntza behar duten adinduentzako aisialdirako programa.

1.1.2.– Programa de ocio y tiempo libre para personas mayores dependientes.

Laguntza behar duten adinduentzako programa hauen helburua da, besteak beste, bizi-kalitatea hobetzea, egoera pertsonalaren narriadura atzeratzea, osasun-egoera eta egoera soziala eta familiartekoa hobetzea eta adinduak bere ohiko ingurunean jarrai dezan erraztea.

Estos programas para personas mayores dependientes tienen por objetivo mejorar su calidad de vida, retrasar el deterioro de su situación personal, su estado de salud y su situación socio-familiar, y favorecer su permanencia en su entorno habitual.

1.1.3.– Eguneko zentroak.

1.1.3.– Centros de día.

Beste baliabide batzuen artean adinduentzako eguneko zentroak daude, eta etxerik etxeko laguntza eta egoitzako atentzioaren artean daude. Lanegunetan eguneko atentzioa ematen die adinduei, eta behar denean, asteburuetan atseden-aldi bat eskaintzen die sare naturaleko zaintzaileei, egiten duten ahalegina arintzen laguntzeko. Gainerako denbora guztian adinduarenganako atentzioa zaintzaile horiek bermatzen dute.

Los centros de día para personas mayores constituyen un recurso intermedio entre la atención domiciliaria y la atención residencial, siendo su objetivo ofrecer atención diurna durante los días laborables, así como, en su caso, proporcionar un servicio de respiro durante los fines de semana, con el fin de aliviar el esfuerzo de los cuidadores de la red natural, que garantizan la atención de la persona mayor durante el resto del tiempo.

Laguntza behar duten adinduak zaintzeko dira zentro hauek. Izan ere, pertsona horiek laguntza handia behar dute eguneroko lanak egiteko beren etxean, baina, aldi berean, familiartean bizitzen jarraitu nahi dute, honelako baliabideren batez baliatzeko aukera izanez gero.

Estos centros están concebidos para atender a personas mayores dependientes, que no pueden, sin grandes apoyos, atender a sus necesidades cotidianas en su domicilio y que, sin embargo, desean y pueden mantener su vida en el medio familiar, si cuentan con la posibilidad de acceder a un recurso de este tipo.

1.1.4.– Aldi baterako egonaldiak.

1.1.4.– Estancias temporales.

Atentzio formula honek hiru helburu osagarri ditu:

Esta fórmula de atención persigue tres objetivos complementarios:

a) Eguneroko kontuak egiteko arazoak dituztelako, normalean etxera zaintzaileren bat joaten zaien adinekoei atentzioa ematea, zaintzaile horiek ez daudenean.

a) Prestar atención a aquellas personas mayores que, en ausencia de los cuidadores que, habitualmente, les atienden en su domicilio, pueden tener problemas para hacer frente a las actividades propias de la vida cotidiana.

b) Adinduekin bizi diren sare naturaleko pertsonei laguntza ematea, atsedenaldiak izan ditzaten.

b) Proporcionar apoyo a las personas de la red natural que conviven con las personas mayores, con el fin de que puedan disfrutar de periodos de descanso.

c) Adinduek etxean jarrai dezaten erraztea, egoitza batean betiko sartzeko eguna ekidinez edo atzeratuz.

c) Favorecer la permanencia de las personas mayores en su domicilio, evitando o retrasando su posible ingreso residencial definitivo.

1.1.5.– Laguntza behar duten adinduentzako egoitzak.

1.1.5.– Residencias para personas mayores dependientes.

Adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuaren arabera, egoitzak 14 plazatik gorako elkarbizitzarako zentroak dira, bizileku iraunkorra eta komuna izateko prestatuak; pertsona nagusiei osoko zainketa, etengabea, ematen zaie, eta minusbaliotasun handiak dituztenak zaintzeko beharrezkoak diren materialak dituzte.

De conformidad con el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios residenciales para la tercera edad, se entiende que son residencias los centros de convivencia con capacidad superior a 14 plazas, destinados a servir de vivienda permanente y común, en los que se presta una atención integral y continua a las personas mayores, debiendo estar dotados necesariamente de los medios materiales suficientes para la atención de discapacidades de alto grado.

1.1.6.– Familia-abegia.

1.1.6.– Acogimiento familiar.

Laguntza behar duten adinekoentzako familia-harrera programek harrera-zerbitzu bat eskaintzen diete bakarrik baliatzerik ez duten pertsonei eta laguntzarik emateko familiarik ez dutenei.

Los programas de acogimiento familiar para personas mayores de edad que ostenten la condición de dependientes consisten en ofrecer un servicio de acogida a estas personas que no pueden desenvolverse de forma autónoma y que carecen de un medio familiar que les apoye.

1.2.– Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako zentroak eta zerbitzuak.

1.2.– Centros y servicios destinados a personas con discapacidad.

1.2.1.– Menpekotasunaren balorazioa.

1.2.1.– Valoración de la dependencia.

Ezgaitasunen bat duten pertsonen menpekotasuna baloratzean zein urritasun edo ezgaitasun mota eta zein gradutan duen zehaztuko da, horretarako balioztatutako tresna teknikoak aplikatuta. Menpekotasunaren balorazioak, oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostenarekin batera, balioko du zehazteko zein zerbitzu edo prestazio diren komenigarrienak pertsona horren beharrei erantzuteko, zerbitzu jakin batzuez baliatzeko betekizunak konplitzen dituen ikusteko eta, behar izanez gero, zerbitzuez baliatzeko gorde beharreko lehentasun-hurrenkera egiteko.

La valoración de la dependencia para personas con discapacidad tendrá por función determinar su tipo y grado de deficiencia y de discapacidad, mediante la aplicación de instrumentos técnicos validados al efecto. Esta valoración, unida al informe social elaborado por el servicio social de base, servirá para determinar cuáles son los servicios y/o prestaciones más adecuados para responder a sus necesidades, si dichas personas reúnen los requisitos de acceso a determinados servicios y, en su caso, el orden de prioridad que debe respetarse en dicho acceso.

Balorazioa egiteko eskumena duen organoa izango da halaber elbarritasun-egiaztagiriak egiteko arduraduna. Izan ere, egiaztagiri horiek beharrezkoak dira prestazio berezi batzuk jaso ahal izateko, asistentzia, osasuna, hezkuntza, lan eta zerga alorretan.

El órgano competente para dicha valoración será, así mismo, el responsable de emitir los denominados certificados de minusvalía que se precisan para acceder a una amplia gama de prestaciones específicas de los ámbitos asistencial, sanitario, educativo, laboral y tributario.

1.2.1.– Mugikortasuna bultzatzeko programak.

1.2.2.– Programas de apoyo a la movilidad.

Urritasun fisiko bategatik mugitzeko zailtasun handiak dituzten pertsonei bere ingurunean dauden jarduera arruntetarako bidea erraztea da programa horien helburua. Noizean behin edo aldizka lagunduko zaio adinduari.

Estos programas tienen por finalidad facilitar el acceso de las personas que presentan alguna deficiencia física que dificulta gravemente su movilidad, a las actividades ordinarias en su entorno comunitario. El apoyo ofrecido consistirá en prestar un servicio personal de acompañamiento ocasional o periódico.

1.2.3.– Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako aisialdiko programak.

1.2.3.– Programas de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad.

Programa hauen helburua da ezgaitasunen bat duten pertsonei aisialdiko edo kultur ekintzak eskaintzea, beren bizi-kalitatea hobetzeko eta ahalik eta gehien gizarteratzeko, bai eta senitartekoei edo hurbileko zaintzaileei laguntza eta atsedenaldiak ematea.

Estos programas tienen por finalidad ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar parte en actividades recreativas o culturales, organizadas con el fin de mejorar sus condiciones de vida y su grado de integración social, así como de ofrecer apoyo y respiro a sus familiares o cuidadores de la red natural.

1.2.4.– Laneratze-zentroak.

1.2.4.– Centros ocupacionales.

Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako laneratze-zentroak asistentzia emateko zentroak dira. Bertan, lanaz edo okupazioaz baliatzen dira, gizarte-zerbitzuen barruan, doiketa psikosomatiko pertsonal eta sozial egokiena lortzeko, eta horrekin, pertsonaren autonomia-maila hobetzeko eta, ahal den neurrian, langile hauek gizarteratzeko euren erkidegoan.

Los centros ocupacionales para personas con discapacidad son servicios de naturaleza asistencial que se sirven del trabajo u ocupación como medio para conseguir, en un marco de servicios sociales, el ajuste psicosomático personal y social más adecuado destinado a mejorar su grado de autonomía y a propiciar, en la medida de lo posible, la realización personal y la integración social de estos trabajadores en la comunidad.

1.2.5.– Eguneko zentroak.

1.2.5.– Centros de día.

Beste baliabide batzuen artean, ezgaitasunen bat duten pertsonentzako eguneko zentroak daude, eta etxerik etxeko laguntza eta egoitzako atentzioaren artean daude. Lanegunetan eguneko atentzioa ematen die adinduei, eta behar denean, asteburuetan atseden-aldi bat eskaintzen die sare naturaleko zaintzaileei, egiten duten ahalegina arintzen laguntzeko. Gainerako denbora guztian adinduarenganako atentzioa zaintzaile horiek bermatzen dute.

Los centros de día para personas con discapacidad constituyen un recurso intermedio entre la atención domiciliaria y la atención residencial, siendo su objetivo ofrecer atención diurna durante los días laborables, así como, en su caso, proporcionar un servicio de respiro durante los fines de semana, para aliviar el esfuerzo de los cuidadores de la red natural, que garantizan la atención de la persona con discapacidad durante el resto del tiempo.

Duten ezgaitasunagatik, dependentzia handia duten pertsonentzako zentroak dira. Beren autonomiari eusteko, eta ahal den neurrian, autonomia eta soziabilitatea hobetzeko programetan parte hartzeko aukera eskaintzen diete. Horrezaz gain, aisiarako edo lanerako jarduerak ere izan ditzakete.

Estos centros están concebidos para atender a personas con discapacidad con un grado de dependencia elevado, ofreciéndoles la posibilidad de participar en programas diseñados con el objetivo de mantener y, en lo posible, de mejorar su autonomía y su sociabilidad, pudiendo contar con contenidos recreativos y/o ocupacionales.

1.2.6.– Familia-abegiko programa.

1.2.6.– Programa de acogimiento familiar.

Ezgaitasunen bat duten pertsonak, beren etxebizitzetan laguntzarik gabe ibili ezin badira eta aldi berean laguntzarik emateko familiarik ez badute, familia-abegiko programara atxiki daitezke, egoitza batean sartu ordez. Horrela, beste familia baten eta beste etxebizitza baten sar daitezke. Familia horietan bermatuta izango dute ostatua eta elikadura, bai eta eguneroko jardun batzuetarako behar duten laguntza eta laguntasun-giroa.

El programa de acogimiento familiar consiste en ofrecer una alternativa al ingreso en un servicio residencial, a las personas con discapacidad que no pueden desenvolverse de forma autónoma en su domicilio y que carecen de un medio familiar que les apoye, brindándoles la posibilidad de integrarse en una nueva familia y en un nuevo domicilio donde se garantice la atención de sus necesidades de alojamiento y alimentación, así como de sus necesidades de compañía y de apoyo para determinadas actividades de la vida diaria.

1.2.7.– Egoitza-zerbitzuak.

1.2.7.– Servicios residenciales.

Ezgaitasun bategatik menpekotasun handia duten pertsonentzat dira egoitza horiek. Pertsona horiek hain dute menpekotasun handia, non ezin baitute beren etxeetan edo beren familiartean nahiz gizarte-ingurunean jarraitu. Egoitza horietan osoko zainketa ematen zaie, hau da, ostatua, elikadura eta asistentzia. Beste etxe bat eskaintzeaz gain, egoitzek, edozein dela modalitatea, pertsonen garapen indibiduala sustatzeko eta pertsona horien autonomia eta gizarteratzea hobetzeko dira. Hezkuntza-zentro, lanerako zentro berezi, eguneko zentro eta aisialdirako zentroekin koordinatuta arituko dira zeregin horretan.

Los servicios residenciales para personas con discapacidad son centros destinados a proporcionar una atención integral –alojamiento, manutención y asistencia- a aquellas personas con discapacidad cuyo grado de dependencia es demasiado elevado para posibilitar su permanencia en su domicilio o en su entorno socio-familiar habitual. Además de ofrecer un hogar alternativo, los servicios residenciales, cualquiera que sea la modalidad que adopten, se plantean con la finalidad de promover el desarrollo individual de las personas atendidas y de mejorar su autonomía y grado de integración social, actuando en coordinación con los centros educativos, los centros especiales de empleo, los centros de día y los servicios de ocio y tiempo libre.

Egoitzek, gainera, asteburuetan ere eskainiko dute atentzioa, bai eta egonaldi laburretarako zerbitzuak ere, eta horrela beste helburu bat ere beteko da: egoera jakin batean gerta daitezkeen arazoak arintzea edo ezgaitasuna duen pertsonarekin normalean bizi diren senitartekoen egoera arintzea.

Los servicios residenciales ofrecerán, así mismo, atención durante los fines de semana y estancias de corta duración, con el doble objetivo de paliar situaciones problemáticas de carácter coyuntural y/o aliviar la situación de los familiares que conviven habitualmente con la persona con discapacidad.

1.3.– Babesik gabe dauden haurrentzako zentroak eta zerbitzuak.

1.3.– Centros y servicios destinados a la infancia en situación de desprotección.

1.3.1.– Familian esku hartzeko programa bereziak.

1.3.1.– Programas especializados de intervención familiar.

Familian esku hartzeko programak hauek dira: helburua haurrak eta nerabeak euren ingurunean edukitzea delarik, gizarte eta hezkuntza alorreko laguntza ematen die gaitasun pertsonal, sozial edo hezkuntzakoetan gabezia batzuk dituzten familiei. Izan ere, gabezia horiek arrisku handiko egoerak sor ditzakete, eta horrek adingabekoak euren familiarekin etxean jarraitzea oztopa dezake.

Son servicios de intervención familiar aquéllos que, teniendo por objeto el mantenimiento de los niños, niñas y adolescentes en su propio medio, proporcionan un apoyo socio-educativo especializado a aquellas familias cuyas carencias en el ámbito de las habilidades personales, sociales o educativas podrían llegar a generar una situación de riesgo tal que dificultaría la permanencia de las personas menores de edad en el hogar familiar.

Halaber, familian esku hartzeko programa bereziekin batera beste neurri batzuk ere har daitezke, hala nola, familia-abegia edo erakunde-abegia. Horrela, etxean elkarbizitzeko baldintzak hobetu daitezke eta ondorioz haurra edo nerabea bere jatorrizko familia-gunean sartu ahal izango da berriz ere.

Así mismo, los programas de intervención familiar especializados podrán aplicarse simultáneamente a una medida de acogimiento familiar o institucional, a fin de mejorar las condiciones de convivencia en el hogar, con vistas a la reintegración del niño, niña o adolescente a su núcleo familiar de origen.

Familian esku hartzeko programak hainbat modalitatekoak izan daitezke: arazoak dituzten familietan laguntza terapeutikoa emateko zerbitzuak, tratu txarren kasuan esku hartzeko zerbitzu bereziak eta haurrenganako sexu-abusuak dauden kasuetan esku hartzeko zerbitzu bereziak.

Los programas de intervención familiar podrán presentar diversas modalidades: servicios de intervención terapéutica en familias problemáticas, servicios especializados de intervención en situaciones de maltrato, servicios especializados de intervención en situaciones de abuso sexual infantil.

1.3.2. Familia-abegiko programa.

1.3.2.– Programa de acogimiento familiar.

Epaileak edo administrazioak neurri mota hori hartzea erabakitzen duenean, erabaki hori gauzatzea izango da familia-abegiko programaren egitekoa, eta horretarako, familia hartzaileak aurkitu, hautatu eta prestatzeko sistema bat izan beharko du. Familia-harreratzat hartuko da Kode Zibilaren 173. artikuluarekin eta hurrengoetan halakotzat jotzen dena, hau da: haurrak eta nerabeak babesteko neurri bat da eta neurri horrekin, administrazioak nahiz epaileak erabakita, haurren zaintza pertsona edo familia bati ematen zaio. Pertsona edo familia horrek, bestalde, haurrak duen familia-bizitzaren ordezkoa edo osagarria eskaini beharko dio haurrari. Familia-abegia hiru motakoa izan daiteke, familia-abegi arrunta, familia-abegi iraunkorra eta adoptatu aurreko familia-abegia.

El programa de acogimiento familiar tendrá por función ejecutar las decisiones judiciales o administrativas por las que se adopte una medida de esta naturaleza, debiendo, con este fin, disponer de un sistema de detección, selección y formación de familias acogedoras. A efectos de lo anterior, deberá entenderse por acogimiento familiar, de conformidad con el artículo 173 y siguientes del Código Civil, aquella medida de protección de niños, niñas y adolescentes que, con carácter administrativo o judicial, otorga su guarda a una persona o núcleo familiar, con la obligación de atenderlo, alimentarlo, cuidarlo y procurarle una formación integral, con el fin de proporcionarle una vida familiar sustitutiva o complementaria de la propia. El acogimiento familiar revestirá las modalidades de acogimiento familiar simple, acogimiento familiar permanente y acogimiento familiar preadoptivo.

Familia-abegiko zerbitzua laguntza teknikoko zerbitzu batez osatuko da, neurriak zuzen aplika daitezen laguntzeko. Zerbitzu horrek, besteak beste, eskainiko du familia-orientazioa, adingabekoaren eta bere familia naturalaren arteko bisiten kontrola, guraso hartzaileen taldeak sortzea eta krisi-egoeretan laguntza ematea.

El servicio de acogimiento familiar se verá complementado con un servicio de apoyo técnico que contribuya a la adecuada aplicación de las medidas, apoyo que consistirá en ofrecer orientación familiar, control de visitas entre la persona menor de edad y su familia natural, creación de grupos de padres acogedores y ayuda en situaciones de crisis.

1.3.3.– Egoitzetako abegi-programa.

1.3.3.– Programa de acogimiento en centros residenciales.

Epaileak edo administrazioak neurri mota hori hartzea erabakitzen duenean, erabaki hori gauzatzea izango da egoitzetako abegi-programaren egitekoa. Programa honen bidez, egoitza baten osoko arreta eskainiko zaie behar material, afektibo eta hezkuntzakoak euren familian —aldi batean bada ere— ase ezin dituzten haurrei eta nerabeei. Egoitzako abegialdia aldi baterakoa izango da, eta haurra bere familia biologikora itzultzea izango da helburua, edo bestela, familia-abegia, adopzioa edo emantzipazioa. Hala ere, haurrarentzat edo nerabearentzat egoitza komenigarriagoa dela ikusten bada, hor jarraituko du.

El programa de acogimiento en residencias tendrá por función ejecutar las decisiones judiciales o administrativas por las que se adopte una medida de esta naturaleza. Su finalidad es ofrecer a niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia, una atención integral en un entorno residencial. Se entiende que el acogimiento residencial tiene un carácter transitorio y que, salvo resultar esta situación más acorde al interés del niño, niña o adolescente, persigue el retorno a la familia biológica, el acogimiento familiar, la adopción o la emancipación.

Dekretu honen ondorioetarako, arrisku-egoeran edo babesik gabe dauden adingabekoak hartzeko establezimendu oro hartuko da egoitzatzat, izena, titularitatea edo ezaugarriak edozein direla ere. Hala dago ezarrita Adingabekoaren Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 21. artikuluan (lege horrek Kode Zibila eta Prozedura Zibileko Legea aldatu zituen zati batean).

A los efectos del presente Decreto, se entiende por centro residencial, cualquiera que sea su denominación, titularidad o características, todo establecimiento destinado al acogimiento residencial de personas menores de edad que se encuentren en situación de riesgo o de desamparo, en los términos recogidos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1.3.4.– Adopzio-programa.

1.3.4.– Programa de adopción.

Adopzio-programaren esparruaren barruan, adopzio-espediente batekin, eta behar bada, nazioarteko adopzio-espediente batekin hasteko behar diren administrazio-egintzak burutuko dituzte foru administrazioek, beti ere, arau hauek betez: indarrean den ordenamendu juridikoa, bereziki Kode Zibila; urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa (lege horrek Kode Zibila eta Prozedura Zibileko Legea aldatu zituen zati batean); Haurrak Babesteari eta Nazioarteko Adopzioetan Lankidetzan Aritzeari buruzko Hitzarmena, Hagan egina 1993ko maiatzaren 29an eta Espainiak berretsia 1995eko ekainaren 30eko Instrumentuaren bidez; eta Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 24ko 302/1996 Dekretua, nazioarteko adopziorako erakunde laguntzaileen gaikuntza arautu zuena.

En el marco del programa de adopción, las Administraciones Forales desarrollarán las actuaciones administrativas requeridas por la promoción de un expediente de adopción, o en su caso de adopción internacional, ajustando, en todo caso, su actuación a lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente, en particular a lo previsto en el Código Civil, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por el Estado español mediante Instrumento de 30 de junio de 1995, y en el Decreto 302/1996, de 24 de diciembre, del Gobierno Vasco por el que se regula la Habilitación de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.

1.4.– Beste giza-talde kaltetu batzuentzako zentro eta zerbitzuak.

1.4.– Centros y servicios destinados a otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

1.4.1.– Tratu txarrak eta sexu-erasoak jasan dituztenei atentzio psikologikoa emateko programa.

1.4.1.– Programa de atención psicológica a víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.

Tratu txarrak eta sexu-erasoak jasan dituztenei atentzio psikologikoa emateko programaren helburua da egintza horiek eragindako asaldura psikologikoak gainditzen laguntzea, egokitzat jotzen den tratamendu psikologikoa aplikatuz.

El programa de atención psicológica a víctimas de malos tratos y agresiones sexuales tiene por finalidad ayudar a estas personas a superar los trastornos psicológicos derivados de dichos actos, mediante la aplicación del tratamiento psicológico que se estime más oportuno.

1.4.2.– Tratu txarrak eta sexu-erasoak jasan dituztenei aholkularitza juridikoa emateko programa.

1.4.2.– Programa de asesoramiento jurídico para personas objeto de malos tratos y agresiones sexuales.

Tratu txarrak eta sexu-erasoak jasan dituztenek egindako kontsulta juridikoei erantzutea eta, behar izanez gero, prozesu judizialean parte hartzea da aholkularitza juridikoa emateko zerbitzuaren eginkizuna.

El servicio de asesoramiento jurídico tiene por finalidad evacuar las consultas jurídicas realizadas por personas que hayan sido objeto de malos tratos o de agresiones sexuales, así como, llegado el caso, intervenir en el proceso judicial.

1.4.3.– Toxikomanoak gizarteratzeko programak.

1.4.3.– Programas de integración social de toxicómanos.

Toxikomanoak gizarteratzeko programen helburua da drogekiko menpekotasunaren arazoa pairatzen edo pairatu dutenak gizarte-bizitza normalizatura itzultzea da. Hori lortzeko, hainbat modalitate daude: bizitoki alternatiboa, komunitate terapeutikoetako egonaldiak, programa psikosozialak eta laguntza pertsonalekoak.

Los programas de integración social de toxicómanos tienen por finalidad facilitar la reincorporación de las personas que padecen o han padecido problemas de dependencia de las drogas, a la vida social normalizada, pudiendo, a tal efecto, comprender modalidades de alojamiento alternativo, estancias en comunidades terapéuticas, programas psicosociales y de acompañamiento personal.

1.4.4.– Baztertuta geratzeko arriskuan daudenentzako bizitoki komunitarioen programa.

1.4.4.– Programa de alojamientos comunitarios para la población en riesgo de exclusión social.

Programa honen helburua da baztertuta geratzeko egoeran edo arriskuan daudenak babestea eta pertsona horien eskubideak gauza daitezen sustatzea, hala nola, lanerako eskubidea, hezkuntzarakoa, prestakuntzarakoa, kultura jasotzekoa, osasunerakoa, etxebizitza duin bat izatekoa eta babes sozialerakoa.

El programa de alojamiento comunitario para la población en riesgo o en situación de exclusión social tiene por finalidad proteger a quienes se encuentran en tal situación y fomentar el ejercicio de sus derechos sociales, entendiendo por tales el derecho al trabajo, a la educación, a la formación, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna y a la protección social.

Programak hainbat motatakoak izan daitezke:

Estos programas de alojamiento pueden presentar diversas modalidades:

a) Gizarteratze-zentroak: baztertuta dauden pertsonak atenditzeko dira, oinarrizko zerbitzuak eskaintzen dituzte, hala nola, ostatua eta elikadura, bai eta bere ohiko inguruneaz bestelako elkarbizitza-giro bat ere. Duten helburua gizarteratzea da, eta horretarako osabidezko prestakuntza pertsonal eta profesionaleko programak aplikatuko dituzte, bai eta gizarteratze-programak ere, bai autoenplegurako formulak sustatuz bai inoren konturako lanen batean hastea bultzatuz.

a) Centros de inserción, destinados a atender a personas en situación de marginación, que ofrecen servicios básicos de alojamiento y manutención, así como un ambiente convivencial alternativo a su medio habitual. Su finalidad es favorecer la integración, recurriendo a la aplicación de programas de formación compensatoria personal y profesional, y de programas de inserción laboral, bien mediante la incorporación a talleres integrados en el propio centro, bien promoviendo el acceso a fórmulas de autoempleo, bien facilitando la incorporación a un puesto de trabajo por cuenta ajena.

b) Gazteak hartzeko zentroak: ostatua, elikadura eta beren ohiko inguruneaz bestelako elkarbizitza-giro bat eskaintzen die etxerik ez duten eta aldi berean etxekoen laguntzarik ez duten gazteei. Estaldura sozial zabalago bat ematea da helburua, bizimodu normalizatuago batera hurbiltzen joan daitezen arian-arian. Zentro horietan hartzen diren pertsonek, banakako plan baten bidez, hezkuntza, osasun eta lan-munduko sareetako zerbitzu eta baliabideetara heltzen dira, beti ere helburua birgaitzea, prestakuntza hartzea eta laneratzea izango direla.

b) Centros de acogida de jóvenes, destinados a procurar alojamiento, manutención, y un ambiente convivencial alternativo a su medio habitual, a personas jóvenes que carecen de domicilio y que no cuentan con ningún apoyo familiar. Su objetivo es dar una cobertura social amplia que permita el acceso progresivo a un modo de vida más normalizado. Las personas acogidas acceden, en el marco de un plan individualizado, a diversos servicios y recursos de las redes educativa, sanitaria y laboral, con fines de rehabilitación, formación e inserción.

1.4.5.– HIESa duten gaixoentzako egoitza-programak.

1.4.5.– Programas residenciales para enfermos de SIDA.

HIESa duten gaixoentzako egoitza-programen helburua da gaixo horien gabeziak arintzea eta euren bizi-baldintzak hobetzea, ostatua, elikadura, informazioa, orientazioa eta laguntza psiko-soziala eta afektuzkoa emanez.

Los programas residenciales dirigidos a personas enfermas de SIDA tienen por objeto paliar sus carencias y mejorar sus condiciones de vida, mediante una prestación de alojamiento, manutención, información, orientación y apoyo psico-social y afectivo.

2.– PRESTAZIO TEKNIKOAK
2.– PRESTACIONES TÉCNICAS

Laguntza teknikoak erosi eta erabiltzeko eta ingurune fisikora egokitzeko programa.

Programa de adquisición y uso de ayudas técnicas y de adaptación del medio físico.

Laguntza teknikoak erosi eta erabiltzeko eta ingurune fisikora egokitzeko programaren helburua da ezgaitasunen bat duten pertsonen bizi-kalitatea eta gizarteratzea hobetzea. Horretarako, diru-laguntzen sistema bat prestatuko du, laguntza teknikoak eros dezaten laguntzeko. Mailegu-sitema bat ere prestatuko du, laguntza teknikoak aldi baterako erabili ahal izateko. Halaber, ingurune fisikora egokitzeko laguntzak ere aurreikusten dira.

El programa de adquisición y uso de ayudas técnicas y de adaptación del medio físico tiene por finalidad mejorar la calidad de vida y el grado de integración social de las personas con discapacidad, mediante la articulación de un sistema de ayudas económicas destinadas a facilitar la adquisición de ayudas técnicas y de un sistema de préstamo destinado a facilitar su disfrute temporal. Así mismo, prevé ayudas destinadas a la adaptación del medio físico.

Aurrekoaren ondorioetarako, laguntza teknikotzat hartuko da urritasunen bat duen pertsonak erabiltzen duen produktu, tresna, ekipamendu edo sistema tekniko oro, berariaz fabrikatutakoa edo merkatuan dagoena, beti ere, akatsa, urritasuna edo minusbalioa prebenitu, orekatu, arindu edo deuseztatzekoa bada. Ingurune fisikora egokitzea, berriz, helburu berarekin egindako eraldakuntza-obra oro hartuko da.

A efectos de lo anterior, debe entenderse por ayuda técnica todo producto, instrumento, equipamiento o sistema técnico utilizado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o existente en el mercado, destinado a prevenir, compensar, aliviar o eliminar la deficiencia, discapacidad o minusvalía, y por adaptación del medio físico toda obra de transformación de éste realizada con la misma finalidad.

Artikulu honetan jasotako laguntza teknikoak honelakoak izan daitezke:

Las ayudas técnicas contempladas en el presente artículo podrán ser:

a) Bueltatzekoak: arian arian hainbat erabiltzailek erabil ditzakete eta leku batetik bestera eraman daitezke bestelako kosturik gabe, kostu bakarra garraioarena izango baita.

a) Recuperables, cuando puedan ser utilizadas sucesivamente por varios beneficiarios y ser trasladadas de lugar sin costes mayores que los de transporte.

b) Ez bueltatzekoak: dituzten ezaugarriak direla-eta, ezin dira eskualdatu; beraz, eskatzaile batek bakarrik erabil ditzake, eta salbuespenez, hainbat eskatzailek aldi berean.

b) No recuperables, cuando, por sus características, sean instransferibles y beneficien, por tanto, a un único demandante o, excepcionalmente, a varios de forma simultánea.

3.– GIZARTERATZEKO NEURRIAK
3.– MEDIDAS DE INSERCIÓN SOCIAL

Gizarteratze-neurrietarako laguntza emateko egitekoa esleituta dute foru administrazioek, eta egiteko hori diru-prestazioak kudeatzeari dagokio funtsean.

La función de apoyo a las medidas de inserción social atribuida a las Administraciones Forales se encuentra, fundamentalmente, referida a la gestión de prestaciones económicas.

Aurrekoaren ondorioetarako, lurralde historiko bakoitzaren eremuan, honako hauek kudeatzea egokituko zaie: Gizarte Eskubideen Agiriari buruzko abenduaren 27ko 10/2000 Legean aurreikusitako oinarrizko errenta, baliaezintasunezko eta erretiro pentsio ez-ordaintzekoak eta Gizarte Ongizateko Fondoko zahartasun-pentsioa eta baliaezintasunezko pentsioak.

A efectos de lo anterior, deberá entenderse que les corresponderá, en el ámbito de sus respectivos Territorios Históricos, la gestión de la prestación de renta básica prevista en la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación, y de las pensiones de ancianidad e invalidez del Fondo de Bienestar social.

Halaber, eskudunak izango dira beste edozein diru-prestazio kudeatzeko, baldin eta horiek arautu eta emateari egoki baderitzote, bai laguntza independente gisa bai beste programa edo zerbitzu batzuetako laguntza osagarri gisa. Kategoria hauetan sartuko dira:

Asimismo, serán competentes para la gestión de cualquier otra prestación económica que estimen oportuno regular y conceder, bien como ayudas independientes, bien como ayudas complementarias de otros programas o servicios. Se entenderán comprendidas en esta categoría:

– Mugikortasuna laguntzeko eta mugitzeko zailtasun handiak dituzten pertsonak garraiatzeko laguntzak.

– las ayudas a la movilidad y el transporte de personas con graves dificultades de movilidad;

– Adingabekoak etxeetan hartzeko laguntza ekonomikoak.

– las ayudas económicas al acogimiento familiar de menores;

– Familian esku hartzeko programetako laguntza ekonomiko osagarriak.

– las ayudas económicas complementarias a los programas de intervención familiar;

– Zaintza eta abegi programetako laguntza ekonomiko osagarriak.

– las ayudas económicas complementarias de los programas de guarda y acogimiento;

– Adingabeak hartuta dituzten hedatutako familientzako laguntza ekonomikoak.

– las ayudas económicas a familias extensas con menores acogidos de hecho;

– Adin-nagusi gazteentzako laguntza ekonomiko bereziak.

– las ayudas económicas especiales a jóvenes mayores de edad;

– Pentsio eta sorospenak jasotzen dituztenentzako laguntza osagarriak.

– las ayudas complementarias a perceptores de pensiones y subsidios;

– Gizarterako laguntza bereziak, oinarrizko errenta jasotzeko baldintza guztiak ez dituztenentzat.

– las ayudas especiales para la inserción, destinadas a quienes no reúnen todas las condiciones para acceder a la renta básica.

4.– BESTE PRESTAZIO BATZUK
4.– OTRAS PRESTACIONES

4.1.– Ezinduak Gizarteratzeko Legearen eremuko prestazioak.

4.1.– Prestaciones en el marco de la LISMI.

Foru aldundiek erantzukizun hauek hartu dituzte bere gain: Ezinduak Gizarteratzeko apirilaren 7ko 13/1982 Legean (LISMI) jasotako prestazioen kudeaketa, asistentzia mediko eta farmazeutikoa, garraiokoa, gutxieneko diru-sarreren berme-sorospena eta hirugarren pertsona baten laguntzakoa.

Las Diputaciones Forales asumen la responsabilidad de gestionar las prestaciones enmarcadas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos-LISMI, de asistencia médica y farmacéutica, de transporte, de subsidio de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona.

4.2.– Familia Ugariaren Titulua ematea.

4.2.– Emisión del Título de Familia Numerosa.

Familia Ugariaren Titulua emateko erantzukizuna hartu dute foru aldundiek, familia horiek beraientzat aurreikusitako hainbat abantaila izan ditzaten, hala nola, hobariak, kenketak, erreserbak eta lehentasunak.

Las Diputaciones Forales asumen la responsabilidad de emitir los Títulos de Familia Numerosa a efectos de garantizar el acceso de estas familias a las diversas ventajas –bonificaciones, deducciones, reservas y prioridades- previstas en su beneficio.

4. artikulua.– Udalen egitekoak.

Artículo 4.– Funciones de los Ayuntamientos.

1.– OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUEI
1.– PROGRAMAS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak balio anitzeko eta diziplina anitzeko jarduketa-unitateak dira, eta beren helburu nagusia jarduketa komunitarioa garatzea da, gizarte-zerbitzuen sistemako instantzietarako sarrera koordinatuz eta kudeatuz.

Los servicios sociales de base, constituidos en unidades polivalentes y multidisciplinares de actuación, tienen por objetivo central el desarrollo de la acción comunitaria, coordinando y gestionando el acceso a las diversas instancias del sistema de servicios sociales.

Oinarrizko gizarte-zerbitzuei dagokienez, Gizarte-zerbitzuei buruzko 5/1996 Legearen 12. eta 13. artikuluetan udalei esleitutako eskumenen eremuan, udalei egokituko zaie 60 urtetik gorako dependente ez diren pertsonenganako atentzioa eta zainketa. Halaber, udalen ardura izango da ezgaitasunen bat izanda ere dependente ez diren 0tik 59 urtera arteko pertsonenganako atentzioa eta zainketa.

En el marco de las competencias municipales en relación con los servicios sociales de base atribuidas por los artículos 12 y 13 de la Ley 5/1996, de servicios sociales, en el caso de las personas mayores de 60 años que no tengan la calificación de dependientes, su atención y cuidado corresponderán a los Ayuntamientos. Asimismo, en el caso de las personas de edades comprendidas entre 0 y 59 años que presenten alguna discapacidad pero no tengan la calificación de dependientes, la atención y cuidado de las mismas corresponderán a los Ayuntamientos.

Oinarrizko gizarte-zerbitzuek Gizarte-zerbitzuei buruzko 5/1996 Legearen 7.3 artikuluan esleituta dituzten egitekoak burutu beharko dituzte. Idatz-zati hauetan adierazten dira egitekoon edukia:

Los servicios sociales de base deben desarrollar las funciones que les asigna el artículo 7.3 de la Ley 5/1996, de servicios sociales, con el contenido y alcance que se expresan en los siguientes apartados:

1.1.– Informazio, balorazio eta orientazio zentroak izatea.

1.1.– Ser centros de información, valoración y orientación.

Gure gizartean ditugun eskubide eta baliabideei buruz biztanleei informazioa eta argibideak emateko eta balorazioak egiteko zentroak dira, Gizarte-Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 a) artikuluan jartzen duenez. Horrek oinarrizko gizarte-zerbitzuari, gizarte-zerbitzuen sistemara sartzeko puntu bakarra den aldetik, bere zentroan edo zentroetan zerbitzu hauek eskaintzea eskatzen dio:

La función consistente en ser centros de información, valoración y orientación de toda la población en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes prevista en el artículo 7.3 a) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, conlleva, para el servicio social de base, la obligación de ofrecer, en su o sus centros, actuando como único punto de acceso al sistema de servicios sociales, los servicios que se describen a continuación:

<FONT FACE="Helvetica,Arial">

a) Servicio de información, consistente en ofrecer a las personas usuarias la información que resulte necesaria para que, en caso de cumplir los requisitos de acceso estipulados en cada caso, puedan acceder a los servicios y prestaciones de la red de protección social, en particular del sistema de servicios sociales. También corresponderá a este servicio informar a las personas usuarias de la evolución de su expediente.

a) Informazio zerbitzua: erabiltzaileei kasu bakoitzerako behar duten informazioa ematen die, kasu bakoitzerako jarritako baldintzak betez gero, babes sozialaren, eta batez ere, gizarte-zerbitzuen sistemako sareko zerbitzu eta prestazioez balia daitezen. Zerbitzu honen egitekoa izango da, halaber, erabiltzaileen euren espedientearen garapenaren berri ematea.

b) Servicio de valoración, consistente en proceder a la valoración de cada caso, mediante una evaluación de necesidades.

b) Balorazio zerbitzua: kasu bakoitza baloratzen da, beharrak ebaluatuz.

c) Servicio de orientación, consistente en, una vez evaluadas las necesidades de la persona usuaria, orientarle hacia el o los servicios o prestaciones que resulten más idóneos, debiendo elaborar al efecto un plan individual de atención, siempre que se estime necesario algún tipo de intervención que requiera seguimiento, y siempre que la persona usuaria preste su consentimiento para ello.

c) Orientazio zerbitzua: erabiltzailearen beharrak ebaluatuta, zerbitzu edo prestazio egokienei buruzko orientazioa emango dio. Horretarako banakako atentzio-plan bat prestatuko du, baldin eta segimendua behar duen interbentzio motaren bat beharrezkoa bada eta erabiltzailea ados badago.

1.2.– Prestar servicios o programas de convivencia mediante actuaciones de ayuda en el propio domicilio de la persona interesada.

1.2.– Elkarbizitza-zerbitzuak edo programak, dagokionari bere etxean laguntza emanez.

1.2.1.– La función consistente en prestar servicios o programas de convivencia mediante actuaciones de ayuda en el propio domicilio de la persona interesada, atribuida al servicio social de base en el artículo 7.3 b) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, tiene por finalidad facilitar la permanencia de las personas en su propio domicilio, bien paliando las carencias o discapacidades que limitan las posibilidades de desarrollo de una vida autónoma, bien mejorando las condiciones de convivencia familiar. Esta función presentará las siguientes modalidades: servicio de asistencia domiciliaria, servicio de teleasistencia y fórmulas alternativas de convivencia.

1.2.1.– Dagokionari bere etxean laguntza emanez elkarbizitza-zerbitzuak edo programak emateko egitekoa Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 b) artikuluan dago esleituta. Egiteko horren helburua da pertsonek euren etxebizitzetan jarrai dezaten erraztea, bai bizitza autonomo bat egiteko aukerak murrizten dituzten gabeziak edo ezgaitasunak arinduz, bai familia-elkarbizitzako baldintzak hobetuz. Modalitate hauek egongo dira: etxerik etxeko laguntza zerbitzua, teleasistentzia zerbitzua eta elkarbizitzako beste formula batzuk.

1.2.2.– A efectos de lo anterior, se entenderá por servicio de asistencia domiciliaria, la realización, en el domicilio de la persona usuaria, de tareas de atención doméstica, de cuidado personal o de educación familiar y/o doméstica, que mejoran la calidad de vida en el hogar, con los siguientes objetivos:

1.2.2.– Aurrekoaren ondorioetarako, etxerik etxeko laguntza zerbitzutzat hartuko da erabiltzailearen etxean egiten dena, etxeko lanak eginez, erabiltzailea zainduz edo familia nahiz etxe hezkuntza emanez, jarduera horiek etxeko bizi-kalitatea hobetzen dutenez gero. Helburuak hauek dira:

a) Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía, prestando ayuda para realizar las actividades de la vida diaria y/o para mantener el entorno doméstico en condiciones adecuadas de habitabilidad.

a) Autonomia galera prebenitzea edo orekatzea, eta eguneroko jardunak egin ditzaten eta etxe-ingurunea bizigarritasun-egoera onean egon dadin laguntzea.

b) Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de atención.

b) Zaintzaren sare naturala osatzen duten zaintzaileei laguntzea.

c) Favorecer la integración de las personas usuarias en su entorno comunitario evitando situaciones de aislamiento.

c) Erabiltzaileak beren erkidegoan sar daitezen laguntzea eta bazterketa-egoerak ekiditea.

d) Mejorar el clima convivencial mediante intervenciones tendentes a evitar situaciones que entrañen algún riesgo.

d) Elkarbizitza-giroa hobetzea, arriskuren bat ekar dezaketen egoerak ekiditeko esku hartuz.

e) Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran requerir la intervención de otros servicios.

e) Beste zerbitzu batzuen esku hartzea beharrezkoa duten egoerak antzematen jakitea.

1.2.3.– Se entenderá por servicio de teleasistencia el servicio técnico que ofrece a las personas usuarias la posibilidad de acceder, por vía telefónica, y con inmediatez, a los recursos comunitarios de la red socio-asistencial, en situaciones de emergencia sanitaria, social o de seguridad personal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, fortaleciendo su sentimiento de autonomía y seguridad, y de actuar en situaciones de urgencia.

1.2.3.– Teleasistentzia zerbitzua: erabiltzaileei aukera ematen die telefono-bidez eta berehala sare sozial eta asistentzialeko baliabide komunitarioez baliatzeko, osasun, gizarte edo norbere segurtasuneko larrialdietan. Helburua erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea da, autonomia eta segurtasun sentimendua sendotuz, bai eta larrialdietan egin beharrekoak egitea ere.

1.2.4.– Se entenderá por fórmulas alternativas de convivencia aquéllas en cuyo marco la persona usuaria recibe en su domicilio a otra persona que, a cambio del alojamiento, presta un servicio de compañía o apoyo personal o doméstico.

1.2.4.– Elkarbizitzako beste formula batzuk: erabiltzaileak bere etxean beste pertsona bat hartzen du, eta ostatua ematearen truk, pertsona horrek etxeko lanetan laguntzen dio edo erabiltzaileari berari laguntasuna ematen dio.

1.3.– Desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración social de personas, familias y grupos, atendiendo prioritariamente la prevención de la marginación.

1.3.– Norbanakoak, familiak eta taldeak gizarteratzeko baliabideak eta bitartekoak ematera zuzendutako esku-hartze programak garatzea, beti ere lehentasuna emanez bazterketa-egoerei aurrea hartzeari.

1.3.1.– Los programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración social de personas, familias y grupos, atendiendo prioritariamente la prevención de la marginación, previstos en la función recogida en el artículo 7.3 c) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, serán, básicamente, los que se articulan mediante los convenios de inserción establecidos por Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y regulados por Decreto 1/2000, de 11 de enero, convenios en cuyo marco se programa la intervención de los recursos comunitarios o especializados, sociales o de otra naturaleza, que se estimen convenientes para establecer un itinerario de inserción que responda a las necesidades globales de la persona.

1.3.1.– Norbanakoak, familiak eta taldeak gizarteratzeko baliabideak eta bitartekoak ematera zuzendutako esku-hartze programak, beti ere lehentasuna emanez bazterketa-egoerei aurrea hartzeari: Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 c) artikuluan jasota dago egiteko hori. Programa horiek, funtsean, gizarteratze-hitzarmenen bidez egingo dira. Hitzarmenak Gizarte Bazterkeriari buruzko maiatzaren 22ko 12/1998 Legean ezarrita daude eta urtarrilaren 11ko 1/2000 Dekretuaren bidez arautu ziren. Hitzarmen horien eremuan baliabide komunitarioen edo berezituen esku-hartzea jasotzen da, pertsonaren behar orokorrekin bat datorren ibilbide bat ezartzea egokitzat jotzen denean.

1.3.2.– Así mismo, deberán considerarse incluidos en esta función, los programas básicos de intervención familiar, dirigidos a familias con niños, niñas o adolescentes en riesgo de desprotección, programas que podrán desarrollarse bien en el domicilio familiar, bien en el entorno comunitario, como en el caso de los programas de educación de calle.

1.3.2.– Egiteko horien barruan sartzen da, halaber, familian esku hartzeko oinarrizko programak, babesik gabe geratzeko arriskuan dauden haur eta nerabeak dituzten familientzat. Programak familia bizi den etxean gara daitezke edo bestela erkidego-ingurunean, adibidez, hezkuntza kalean emateko programen bidez.

1.4.– Realizar programas de sensibilización sobre las necesidades sociales existentes y de fomento de la participación social en el desarrollo de la vida de la comunidad.

1.4.– Gizarteak dituen premiei buruzko sentsibilizazio-programak eta erkidegoaren bizitza garatzeko gizartearen partaidetza sustatzeko programak.

La función consistente en realizar programas de sensibilización sobre las necesidades sociales y de fomento de la participación social en el desarrollo de la vida de la comunidad, prevista en el artículo 7.3 d) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, conllevará acciones de:

Gizarteak dituen premiei buruzko sentsibilizazio-programak eta erkidegoaren bizitza garatzeko gizartearen partaidetza sustatzeko programak: Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 d) artikuluan jasota dago egiteko hori. Ekintza hauek burutuko dira:

a) Apoyo al desarrollo integral comunitario.

a) Erkidegoa osoki garatzeko laguntza.

b) Preparación y divulgación de campañas de sensibilización y mentalización social.

b) Gizartea sentsibilizatu eta mentalizatzeko kanpainak prestatu eta zabaltzea.

c) Fomento del asociacionismo y de la participación social.

c) Asoziazionismoa eta gizarte-partaidetza bultzatzea.

d) Promoción de grupos de autoayuda.

d) Elkarri laguntza emateko taldeak sustatzea.

1.5.– Gestionar la tramitación de las prestaciones que les correspondan.

1.5.– Prestazioen izapideak kudeatzea.

La función consistente en gestionar la tramitación de las prestaciones, prevista en el artículo 7.3 e) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, irá referida a:

Prestazioen izapideak kudeatzeko egitekoa Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 e) artikuluan jasota dago, eta hauxe izango da:

a) La gestión, entendiendo por tal la tramitación y la resolución, de las ayudas de emergencia social previstas en la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, y, en su caso, de las ayudas de urgencia para personas y familias en riesgo social, así como de cualquier otra prestación económica que los Ayuntamientos estimen oportuno regular y conceder en el ámbito de los servicios sociales.

a) Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legean aurreikusitako gizarte larrialdietarako laguntzak kudeatzea, hots, izapidetzea eta ebaztea. Berak kudeatuko ditu, halaber, gizarte-arriskuan dauden pertsona eta familientzako presako laguntzak, bai eta gizarte-zerbitzuen alorrean udalak ematen duten beste edozein prestazio ekonomiko ere, baldin eta hori eman eta arautzeari udalak egoki irizten badio.

b) La iniciación o incoación de los expedientes relativos a otras prestaciones económicas que recaigan entre las competencias de las Diputaciones Forales o del Gobierno Vasco.

b) Foru Aldundien edo Eusko Jaurlaritzaren eskumenen barruan sartzen diren beste prestazio ekonomiko batzuei buruzko espedienteak hastea edo hasiaraztea.

1.6.– Elaborar información con criterios de homogeneización, coordinación y sistematización

1.6.– Informazioa prestatzea, homogeneizazioa, koordinazioa eta sistematizazioa irizpide direla.

La función consistente en elaborar información con criterios de homogeneización, coordinación y sistematización, prevista en el artículo 7.3 f) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, tiene por objetivos:

Homogeneizazioa, koordinazioa eta sistematizazioa irizpide direla informazioa prestatzeko egitekoa Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 f) artikuluan jasota dago, eta hauxe izango da:

a) Servir de soporte a las tareas de planificación.

a) planifikazio-egitekoen euskarri izatea.

b) Facilitar la realización de estudios y estadísticas.

b) Azterlan eta estatistikak egin daitezen erraztea.

c) Facilitar las tareas de inspección.

c) Ikuskaritza-lanak erraztea.

d) Facilitar las tareas de evaluación.

d) Ebaluazio-lanak erraztea.

e) Servir de base a la comparación de la atención comunitaria prestada por los distintos Ayuntamientos en materia de servicios sociales al objeto de conseguir un mejor conocimiento de las iniciativas emprendidas en unas y otras zonas así como de su mayor o menor nivel de éxito, pudiendo este mejor conocimiento propiciar el intercambio y la extensión de experiencias o innovaciones exitosas.

e) Gizarte-zerbitzuen alorrean udalek ematen duten atentzio komunitarioa konparatzeko abia-leku izatea, udalek izandako ekimenak hobeto ezagutzeko eta izan duten arrakasta neurtzeko. Izan ere, alderdi horiek hobeto ezagutuz gero, esperientzia edo berrikuntza arrakastatsuak elkartrukatu eta zabaldu egin daitezke.

1.7.– Detectar las necesidades en su ámbito territorial y las anomalías que se produzcan en su satisfacción

1.7.– Beren lurralde-eremuan gizarteak dituen premiei antzematea eta premiei erantzuterakoan sortutako akatsei antzematea.

1.7.1.– La función consistente en detectar las necesidades sociales en su ámbito territorial y las anomalías que se produzcan en su satisfacción, prevista en el artículo 7.3 g) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, tiene por objetivo servir de base en las labores de planificación y de racionalización de la utilización eficaz y eficiente de los recursos sociales.

1.7.1.– Beren lurralde-eremuan gizarteak dituen premiei antzeman eta premiei erantzuterakoan sortutako akatsei antzemateko egitekoa Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 g) artikuluan jasota dago. Bere helburua da gizarte baliabideak modu eraginkorrean erabiltzeko planifikazio eta razionalizazio lanetarako oinarri izatea.

1.7.2.– Esta función comprenderá acciones dirigidas a:

1.7.2.– Egiteko horrek jasoko dituen ekintzak:

a) Informar a la población y, en particular las personas y familias que se encuentran en situación de necesidad, de la existencia del servicio social de base y del tipo de prestaciones y servicios que se tramitan desde el mismo.

<FONT FACE="Helvetica,Arial">

b) Establecer cauces de colaboración y coordinación con otros servicios comunitarios prestados por entidades públicas y privadas, así como con la red natural de atención, que posibiliten la detección de las necesidades.

a) Oinarrizko gizarte-zerbitzuaren eta zerbitzu horretan izapidetzen diren prestazio eta zerbitzu moten berri ematea herritarrei eta, bereziki, beharrean dauden pertsonei eta senitartekoei.

c) Detectar, mediante estudios de necesidades y de evaluación, la demanda no expresada y las deficiencias observadas en la en la prestación de los servicios.

b) Beste erakunde publiko eta pribatu batzuk ematen dituzten zerbitzu komunitario batzuekin eta zainketaren sare naturalarekin lankidetza eta koordinazioa edukitzeko bideak ezartzea, beharrak antzeman ahal izateko.

1.7.3.– En el caso de que las necesidades so y/o las anomalías detectadas no recayeran en el ámbito competencial del servicio social de base deberá ponerlas en conocimiento de la Administración competente.

c) Beharrei buruzko azterlan eta ebaluazio-azterlanen bidez, adierazi gabeko eskaera eta zerbitzuak ematerakoan egindako akatsak detektatzea.

1.8.– Alojamiento alternativo

1.7.3.– Baldin eta detektatutako beharrak eta anormaltasunak ez badira oinarrizko gizarte-zerbitzuaren eskumenekoak, eskudun den administrazioari jakinaraziko dio.

Los programas de acogimiento familiar consisten en ofrecer un servicio de acogida a las personas mayores de edad que pueden desenvolverse de forma autónoma y que carecen de un medio familiar que les apoye, procurando así una alternativa de alojamiento para personas no dependientes consistente en el acogimiento familiar de estas personas en el domicilio de otra unidad familiar.

1.8.– Ostatu alternatiboa.

Las fórmulas de apartamentos tutelados o de viviendas comunitarias reguladas en el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, constituyen también fórmulas de alojamiento alternativo cuya provisión corresponde a los Ayuntamientos.

Familia-abegiko programek abegi-zerbitzu bat eskaintzen die autonomoak diren eta laguntza emateko familiarik ez duten adin nagusikoei. Horrela, beste ostatu mota bat eskaintzen zaie dependente ez diren pertsonei: pertsona horiek beste familia-unitate baten hartzen dira.

1.9.– El ejercicio de cualquier otra función análoga que puedan desarrollar y se les atribuya expresamente

Adintsuentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretua araututako apartamentu babestuak eta etxebizitza komunitarioak ere beste ostatu mota bat izan daitezke eta horiek prestatzea udalei dagokie.

El artículo 7.3 h) de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, prevé que los servicios sociales de base ejercerán cualquier otra función análoga que puedan desarrollar y se les atribuya expresamente. En virtud de esta previsión, cualquier otra función en materia de servicios sociales no contemplada singularmente en la citada Ley pero susceptible de desarrollo por los Ayuntamientos podrá ser asumida por éstos en virtud de atribución expresa operada por norma legal o reglamentaria así como por Plan o Convenio Interinstitucional, previa consulta a los mismos a través de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).

2.– PROGRAMAS Y SERVICIOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 12.2 DE LA LEY 5/1996, DE 18 DE
OCTUBRE, DE SERVICIOS SOCIALES

1.9.– Gara dezaketen antzerako beste edozein egiteko, berariaz halakorik agintzen bazaie.

2.1.– Servicio de acogimiento de urgencia

Gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen 7.3 h) artikuluan jartzen duenez, gara dezaketen antzerako beste edozein egiteko burutuko dute, berariaz halakorik agintzen bazaie. Aurreikuspen horren arabera, aipatu legean bereziki aipatu ez den gizarte-zerbitzuen alorreko edozein egiteko, udalek garatu badezakete, udalek bere gain har dezakete, legezko edo erregelamenduzko arau baten espreski esleituta edo Instituzioen Arteko Hitzarmen edo Plan baten arabera, EUDEL-Euskadiko Udalen Elkarteak horiek kontsulta egin ondoren.

2.1.1.– El servicio de acogimiento de urgencia, obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes, irá dirigido a atender situaciones críticas determinadas por la carencia de alojamiento, carencia que podrá deberse, bien a la ocurrencia de un siniestro en la vivienda, bien a carencias socioeconómicas, bien a graves conflictos convivenciales que pongan en peligro la seguridad física o emocional de las personas que solicitan la intervención del servicio.

2.– GIZARTE-ZERBITZUEI BURUZKO URRIAREN 18KO 5/1996 LEGEAREN 12.2 ARTIKULUAN
JASOTAKO PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK.

2.1.– Kasu larrietan jendea hartzeko zerbitzua.

2.1.2.– La función del servicio de acogimiento de urgencia consistirá en ofrecer una solución residencial de carácter temporal a las personas afectadas, poniendo su caso en conocimiento del servicio social de base para que el mismo se encargue de informar, valorar y orientar el caso.

2.1.1.– 20.000 biztanletik gorako udalerri guztietan, kasu larrietan jendea hartzeko zerbitzuak egon behar dira nahitaez, ostaturik ezak sortutako egoera larriei erantzuteko. Ostatu falta hori etxebizitzan gertatutako ezbeharren batek eragin dezake, bai gabezia sozioekonomikoek bai zerbitzuaren laguntza eskatzen duten pertsonen segurtasun fisikoa edo emozionala arriskuan jar dezaketen elkarbizitza-arazo larriek.

2.1.3.– El servicio de acogimiento de urgencia podrá presentar alguna o algunas de las siguientes modalidades, sin perjuicio de que puedan articularse otras fórmulas de alojamiento:

2.1.2.– Larrialdietarako abegi-zerbitzuaren egitekoa izango da dagokien pertsonei aldi baterako ostatua eskaintzea. Holakotan, oinarrizko gizarte-zerbitzuari jakinaraziko zaio, kasuaren txostena egin dezan eta halaber, kasua baloratu eta bideratu dezan.

a) La concertación de plazas hoteleras en el municipio de residencia.

2.1.3.– Larrialdietako abegi-zerbitzua honelako mota batekoa edo batzuetakoa izan daiteke, nahiz eta beste ostatu-mota batzuk presta daitezkeen.

b) Los pisos de acogida, en los que necesariamente deberán atenderse los casos en los que la carencia de domicilio traiga causa de un conflicto familiar grave que pone en peligro la seguridad física o emocional de las personas, debiendo garantizarse la confidencialidad de la ubicación de dichos pisos.

a) Pertsona bizi den udalerriko hoteletan plazak ituntzea.

c) Los albergues, destinados a personas que carecen de domicilio fijo.

b) Abegi-etxebizitzak: etxebizitzarik ez duten pertsonen segurtasun fisikoa edo emozionala arriskuan jar dezaketen elkarbizitza-arazo larriak dituztenak hartuko dira nahitaez. Etxebizitza horien kokapena isilpean eduki beharko da beti.

2.2.– Centros destinados a favorecer la convivencia social y la solidaridad entre las/os ciudadanas/os

c) Aterpeak: etxebizitza finkorik ez dutenentzat izango dira.

Los centros destinados a favorecer la convivencia social y la solidaridad entre las/os ciudadanos/as, de prestación obligatoria para los municipios de más de 20.000 habitantes, constituyen un lugar de encuentro y de ocio. Estos servicios podrán dirigirse bien al conjunto de la población, bien a un determinado grupo de población.

2.2.– Herritarren elkartasuna eta elkarbizitza errazteko zentroak.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Herritarren elkartasuna eta elkarbizitza errazteko zentroak elkarrekin biltzeko eta aisialdirako lekuak dira, eta nahitaezkoak izango dira 20.000 biztanletik gorako udalerrietan. Herritar guztientzat izan daitezke edo herriko talde jakin batzuentzat.

Primera.– Iniciativas futuras.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Los servicios y programas contemplados en el presente Decreto podrán ser completados por iniciativas futuras, debiendo regirse su atribución competencial de acuerdo con lo previsto en el marco legal vigente y los criterios de este mismo Decreto de determinación de funciones. Estas iniciativas se enmarcarán en las modalidades alternativas e innovadoras de atención previstas en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, el registro, la homologación y la inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lehenengoa.– Bihar-etziko ekimenak.

Segunda.– Delegación o encomienda.

Dekretu honetan jasotako zerbitzuak eta programak bihar etziko beste ekimen batzuez osa daitezke. Horietarako eskumenak esleitzerakoan, indarrean den lege-esparrua eta dekretu honetan egitekoak zehazteko jarritako irizpideak bete beharko dira. Ekimen horiek atentziorako modu ezberdin eta berritzaileen modalitateen barruan sartuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautu zuen martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren arabera.

Con el fin de mejorar la eficacia de la gestión pública y la atención a las personas usuarias de los servicios sociales, las Administraciones Públicas competentes podrán delegarse o encomendarse la prestación o gestión de sus servicios de conformidad con los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico.

Bigarrena.– Ordezkotza edo gomendioa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Kudeaketa publikoaren eraginkortasuna eta gizarte-zerbitzuen erabiltzailearenganako atentzioa hobetzeko, herri administrazio eskudunek zerbitzuak eskuordetzan eman dezakete eta emateko gomendioa egin dezakete elkarren artean, ordenamendu juridikoan aurreikusten diren baliabideen arabera.

Primera.– Plazo máximo para el reajuste financiero.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Como consecuencia de la determinación de funciones en materia de servicios sociales efectuada en el presente Decreto, las Administraciones Públicas competentes dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2002 para realizar el correspondiente reajuste financiero entre las diversas instituciones, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales.

Lehenengoa.– Finantzaketa banatzeko gehieneko epea.

Segunda.– Prestación de servicios durante el periodo transitorio.

Dekretu honetan gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak zehaztu direnez, herri administrazio eskudunek 2002ko abenduaren 31ra arteko epea izango dute instituzioen artean finantzaketa banatzeko, gizarte-zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

Durante el periodo transitorio comprendido entre la entrada en vigor del presente Decreto y la fecha establecida en la disposición transitoria primera como límite máximo para proceder al reajuste financiero, las Administraciones Públicas deberán seguir prestando, como mínimo con el mismo nivel de intensidad y cobertura, los servicios, programas y prestaciones que ofrecen en la fecha de su entrada en vigor, arbitrando para ello los recursos suficientes para atender adecuadamente las necesidades de los ciudadanos.

Bigarrena.– Zerbitzuak ematea aldi iragankorrean.

DISPOSICIONES FINALES

Tarte honetan, hau da, dekretu hau indarrean sartzen denetik lehen xedapen iragankorrean finantzaketa banatzeko ezarritako epera arte, herri administrazioek dekretua indarrean sartu arte ematen zituzten zerbitzu, programa eta prestazio guztiak eman beharko dituzte, intentsitate eta estaldura berak dituztela, eta horretarako, herritarren beharrei behar bezala erantzuteko besteko baliabideak hartuko dituzte.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

AZKEN XEDAPENAK

Se faculta a la Consejera de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Lehenengoa.– Arauzko garapena.

Segunda.– Entrada en vigor.

Ahalmena ematen zaio Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako sailburuari dekretu hau garatzeko eta gauzatzeko behar diren xedapenak emateko.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Indarrean sartzea.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2001.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La Consejera de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales,

Vitoria-Gasteizen, 2001eko uztailaren 30ean.

ANJELES IZTUETA AZKUE.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako sailburua,

ANJELES IZTUETA AZKUE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental