Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

142. zk., 2001eko uztailaren 24a, asteartea

N.º 142, martes 24 de julio de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
4201
4201

126/2001 DEKRETUA, uztailaren 10ekoa, Garraioan Irisgarritasun-Baldintzei buruzko Arau Teknikoak onesten dituena.

DECRETO 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en el Transporte.

Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea ingurune urbanoan, espazio publikoetan, eraikinetan, garraoibideetan eta informazio- eta komunikazio-sistemetan irisgarritasuna bermatzeko onetsi zen. Lege horren bidez pertsona guztiei horiek erabili eta gozatzea ahalbidetu nahi izan zaie; batez ere mugikortasun urria dutenei, komunikaziorako zailtasuna dutenei edo beste edozein muga psikiko edo sentimenekoa duen edonori, aldi baterakoa nahiz iraunkorra izan.

La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, sobre Promoción de la Accesibilidad, fue aprobada con la finalidad de garantizar la accesibilidad del entorno urbano, los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte y los sistemas de información y comunicación, permitiendo su uso y disfrute de forma autónoma por todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de comunicación, o cualquier otra limitación psíquica o sensorial de carácter temporal o permanente.

Legearen bigarren azken xedapenean zegozkion arau teknikoak lantzea aurreikusi zen, legezko testua garatuz. Arau horietan zehaztuko dira ingurune urbanoan, espazio publikoetan, eraikinetan, garraoibideetan eta informazio- eta komunikazio-sistemetan bete beharreko irisgarritasun-baldintzak, arau desberdinetan zehar artikulatutako irisgarritasunari eta hirigintzako oztopoak ezabatzeari buruzko arauak bategin eta harmonizatuz.

La disposición final segunda de la ley preveía la elaboración de las correspondientes Normas de carácter técnico en desarrollo del texto legal en las que se determinen las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte y los sistemas de información y comunicación, refundiendo y armonizando las normas referentes a accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas articuladas a través de diferentes normas.

Alde horretatik, abenduaren 4ko 20/1997 Legean xedatutakoa betez, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, ingurune urbanoan, espazio publikoetan, eraikinetan, garraiobideetan eta informazio- eta komunikazio-sistemetan irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoen gainekoa, onetsi zen. Arautu gabe geratu ziren garraioan irisgarritasunerako arau teknikoak.

En este sentido y a fin de cumplimentar lo dispuesto en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, fue aprobado el Decreto 68/2000, 11 de abril, por el que se regulan las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, quedando en dicho momento pendiente de regulación las normas técnicas de accesibilidad en el transporte.

Oraingo Dekretu honek osatu egin du legezko testuan eta bere eranskinean jasotako aurreikuspena, hots, garraioan irisgarritasunerako arau teknikoak arautzea. Dekretu hori lantzen Zuzenean eragindako kolektiboak eta Irisgarritasunerako Euskal Kontseiluko batzorde iraunkorrak hartu dute esku. Azken honek bere oniritzia eman dio landu den testuari.

El presente Decreto completa la previsión contenida en el texto legal incluyendo en su Anejo, la regulación de las normas técnicas de accesibilidad en el transporte, en cuyo proceso de elaboración han intervenido los colectivos directamente afectados, y la Comisión permanente del Consejo Vasco de Accesibilidad dando su conformidad al texto elaborado.

Eranskinean irisgarritasun-baldintzak zehaztu dira garraioaren azpiegituretan, eta baita errepidezko eta trenbidezko garraio publikoan erabiltzen den material mugikorrean ere. Halaber, zenbait baldintza gehitu dira garraio pribaturako eta irisgarritasun-baldintzak kontrolatu eta egokitzapenak egiteko zenbait alderdi ere arautu dira

El Anejo determina las condiciones de accesibilidad en las infraestructuras del transporte, así como en el material móvil del transporte público por carretera y ferrocarril, incluyendo determinadas condiciones para el transporte privado y regulando los aspectos relativo a la ejecución de las adaptaciones y al control de las condiciones de accesibilidad.

Horrenbestez, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuak eta Garraio eta Herrilan sailburuak proposatuta, eta Eusko Jaurlaritzako Batzorde Juridiko Aholkulariari entzun eta Jaurlaritzaren kontseiluak 2001eko uztailaren 10ean egindako bilkuran aztertu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y de Transportes y Obras Públicas, oída la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de julio de 2001,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Dekretu honen eranskin modura ageri diren Garraioan irisgarritasun-baldintzei buruzko Arau Teknikoak onetsi dira.

Artículo único.– Se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en el Transporte, que figuran como Anejo del presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu honetan xedatutakoa Dekretua indarrean sartu ondoren eskatutako mota guztietako baimen, lagapen eta lizentzia ematerakoan aplikatuko da.

Lo dispuesto en el presente Decreto será de aplicación en el otorgamiento de toda clase de autorizaciones, concesiones y licencias solicitadas con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Dekretu honetan aurreikusitakoaren aurka dauden xedapen guztiak indargabetuta geratu dira, baldin eta maila berekoak edo beheragokoak badira.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo previsto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuari eta Garraio eta Herrilan sailburuari eman zaie Dekretu hau burutu eta garatzeko beharrezko xedapenak emateko ahalmena, bakoitzak dituen eskumenen esparruan.

Primera.– Se faculta a los Consejeros de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y de Transportes y Obras Públicas, para dictar en el marco de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik hasi eta sei hilabetera.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2001eko uztailaren 10ean.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2001.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda

Ingurugiro sailburua,

y Medio Ambiente,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

Garraio eta Herrilanak sailburua,

El Consejero de Transportes y Obras Públicas,

ÁLVARO AMANN RABANERA.

ÁLVARO AMANN RABANERA.

ERANSKINA

ANEJO

IRISGARRITASUNA GARRAIOAN
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

1. artikulua.– Xedea

Artículo 1.– Objeto

2. artikulua.– Aplikazio-Eremua

Artículo 2.– Ámbito de aplicación

3. artikulua.– Irisgarritasuna Azpiegituretan

Artículo 3.– Accesibilidad en las infraestructuras

3.1.– Baldintza Orokorrak

3.1.– Generalidades.

3.2.– Eraiki berri diren garraio publikorako geltokiak

3.2.– Estaciones de transporte público de nueva construcción.

3.3.– Lehendik dauden garraio publikorako geltokiak

3.3.– Reforma de las estaciones de transporte público existentes.

3.4.– Markesinak, geltokiak eta geralekuak

3.4.– Marquesinas, paradas y apeaderos.

4. artikulua.– Irisgarritasuna Material Mugikorrean

Artículo 4.– Accesibilidad en el material móvil.

4.1.– Garraio publikoa. Baldintza orokorrak

4.1.– Transporte público. Generalidades.

4.2.– Irisgarritasuna autobusetan

4.2.– Accesibilidad en los autobuses.

4.2.1.– Zoru baxuko autobus irisgarriak

4.2.1.– Autobuses de piso bajo accesibles.

4.2.2.– Zoru altuko autobus irisgarriak

4.2.2.– Autobuses de piso alto accesibles.

4.3.– Hiri-zerbitzu publikoak

4.3.– Servicios públicos urbanos.

4.4.– .Hiriarteko zerbitzu publikoak

4.4.– Servicios públicos interurbanos.

4.5.– Trenbide-material mugikorra

4.5.– Material móvil ferroviario.

4.6.– Taxiak

4.6.– Taxis.

4.6.1.– Egokitutako taxiak

4.6.1.– Taxis adaptados.

5. artikulua.– Garraio pribatua

Artículo 5.– Transporte Privado.

5.1.– Erreserbatutako aparkalekuak

5.1.– Aparcamientos reservados.

5.2.– Aparkatzeko txartelak

5.2.– Tarjetas de estacionamiento.

6. artikulua.– Egokitzapenak Burutzea

Artículo 6.– Ejecución de las adaptaciones.

7. artikulua.– Irisgarritasun-baldintzak kontrolatzea

Artículo 7.– Control de las condiciones accesibilidad.

ERANSKINA
ANEJO
IRISGARRITASUNA GARRAIOAN
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Eranskin honek azpiegiturek eta material mugikorrak bete behar dituzten irisgarritasunerako baldintza teknikoak ezartzen ditu, pertsonak garraiora iritsi daitezen bermatzeko xedearekin, Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean araututakoa betez.

El presente anejo establece las condiciones técnicas de accesibilidad que han de reunir las infraestructuras y el material móvil, al objeto de garantizar la accesibilidad de las personas al transporte, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

Herri Administrazio eskudunek beharreko neurriak hartuko dituzte bai garraio publikoak, baita horiei loturiko eraikin, zerbitzu, instalazio eta altzariak ere, arian-arian eranskin honetako preskripzioetara moldatuz joan daitezen.

Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas oportunas para la progresiva adaptación de los transportes públicos, así como de los edificios, servicios, instalaciones y mobiliario vinculado a los mismos, a las prescripciones del presente anejo.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Eranskin honetan ezarritako arauak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan aplikatzeko izango dira; Euskal Administrazioen eskumenekoak diren bidaiarientzako garraio publikoetan eta ibilbide osoa erabat Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan egiten dutenetan, eta garraio horietara zuzendutako eraikin zerbitzu, instalazio eta altzarietan.

Las normas contenidas en el presente anejo serán de aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a todos los transportes públicos de viajeros competencia de las administraciones vascas y a los que discurran íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, así como a los edificios, servicios, instalaciones y mobiliario destinados a dichos transportes.

3. artikulua.– Irisgarritasuna azpiegituretan

Artículo 3.– Accesibilidad en las infraestructuras.

3.1.– Baldintza orokorrak

3.1.– Generalidades.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide, itsaso, autobus eta aireportuetako geltokiek, irisgarriak ez diren heinean, beharrezko neurri teknikoak izango dituzte mugikortasun urriko erabiltzaileei ibilgailuak geltokiraino sartzea errazteko

1.– Las estaciones ferroviarias, marítimas, de autobuses y aeroportuarias de la CAPV dispondrán, en tanto no sean accesibles, de las medidas técnicas necesarias para facilitar, a los usuarios con movilidad reducida, el acceso hasta la parada de los vehículos.

2.– Norabide-banda gidariek eta argiek, nahiz kontraste kromatikoek eta errotulazioek, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren IV. Eranskinean xedatutako baldintza teknikoak beteko dituzte.

2.– Las franjas-guías de dirección, así como las condiciones básicas de iluminación, contraste cromático y rotulación, cumplirán las características técnicas dispuestas en el Anejo IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

3.– Ontziratzen eta lehorreratzen laguntzeko balio duten elementu mekaniko/mugikorrak, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren III Eranskinean adierazitakoari egokitu beharko zaizkio, elementuaren beraren ezaugarri eta neurriari dagokionez.

3.– Aquellos elementos mecánicos/móviles que sirvan de ayuda técnica para el embarque y desembarque deberán ajustarse, en todo lo referente a características y dimensiones del elemento en sí, a lo indicado en el Anejo III del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

3.2.– Eraiki berri diren garraio publikorako geltokiak

3.2.– Estaciones de transporte público de nueva construcción.

Eraiki berri diren Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide, itsaso, autobus eta aireportuetako geltokiak, Euskal Autonomia Erkidegoan bidaiarientzako garraioari dagozkionak, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II, III eta IV Eranskinetan adierazitako irisgarritasunerako baldintza teknikoak bete behako dituzte.

Todas las estaciones ferroviarias, marítimas, de autobuses y aeroportuarias, de nueva construcción, destinados en la CAPV al transporte público de viajeros, deberán cumplir, en todo lo que sea de aplicación, las condiciones técnicas de accesibilidad indicadas en los Anejos II, III, y IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

3.3.– Lehendik dauden garraio publikorako geltokiak

3.3.– Reforma de las estaciones de transporte público existentes.

Lehendik dauden Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide, itsaso, autobus eta aireportuetako geltokiak, Euskal Autonomia Erkidegoan bidaiarientzako garraioari dagozkionak, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren IV eta V Eranskinetan adierazitakoari egokituko zaizkio.

Las obras de reforma, ampliación o modificación de las estaciones de transporte ferroviarias, marítimas, de autobuses y aeroportuarias, ya existentes, destinadas en la CAPV al transporte público de viajeros, se ajustarán a lo indicado en los Anejos IV y V del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

3.4.– Markesinak, geltokiak eta geralekuak

3.4.– Marquesinas, paradas y apeaderos.

Eraiki berri diren markesinak, geltokiak eta geralekuak apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II, III eta IV. Eranskinetan adierazitakoari egokituko zaizkio.

Las marquesinas, paradas y apeaderos de nueva construcción, se ajustarán a lo indicado en los Anejos II, III y IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

Lehendik dauden markesina, geltoki eta geralekuetan egingo den edozein erreforma, zabaltze, aldaketa eta/edo ordeztea apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II, III eta IV. Eranskinetan adierazitakoaren arabera burutu beharko dira.

Cualquier tipo de reforma, ampliación, modificación y/o sustitución que se realice en las marquesinas, paradas y apeaderos ya existentes se deberán ejecutar de acuerdo a lo indicado en los Anejos II, III y IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

Markesina, geltoki eta geralekuetako informazio-zutoinetan dagoen informaziorik garrantzitsuenak apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren IV. Eranskinean adierazitako baldintzak bete beharko ditu.

La información más relevante contenida en los postes de información de marquesinas, paradas y apeaderos deberán cumplir los requisitos indicados en el Anejo IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

4. artikulua.– Irisgarritasuna material Mugikorrean

Artículo 4.– Accesibilidad en el material móvil.

4.1.– Garraio publikoa. Baldintza orokorrak

4.1.– Transporte público. Generalidades.

1.– Zerbitzu erregularra eskaintzen duten garraiobide publiko kolektibo erosi berriek, hiritakoek eta hiriartekoek, bi toki gordeta izango dituzte gurpil-aulkidun erabiltzaileentzat, eta lau eserleku auto eta ibilgailuko mugikortasun urriko pertsonentzat. Toki horiek sarbidetik hurbil, behar bezala seinalatuta, eta txirrina nahiz gelditzeko seinalera irisgarriak izan beharko dute, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II eta III Eranskinetan garatutakoaren arabera. Eserleku horiek beste gainontzeko eserlekuen ondoren salduko dira, baldin eta mugikortasun urriko pertsonaren batek lehenago eskatzen ez baditu.

1.– Los medios de transporte público colectivos, urbanos e interurbanos, de nueva adquisición que prestan servicios regulares, reservarán dos espacios para usuarios de sillas de ruedas y cuatro asientos por coche o vehículo para personas con movilidad reducida, próximos a las puertas de acceso, adecuadamente señalizados y accesibles a los timbres y señales de parada, según se desarrolla en los Anejos II y III del Decreto 68/2000, de 11 de abril. Estos asientos serán los últimos en venderse, siempre que ninguna persona con movilidad reducida los solicite con anterioridad.

2.– 30 bidaiari baino gutxiagoko autobusen kasu zehatzean, bi eserleku gordeko dira gurpil-aulkidun erabiltzaileentzat, eta lau eserleku auto eta ibilgailuko mugikortasun urriko pertsonentzat. Halaber, ohiko erabilerarako aukera emateko nahikoa eta modu eraginkorrean moldatzeko mekanismoak jarriko dira.

2.– En el caso concreto de autobuses con capacidad no superior a treinta viajeros, se reservarán dos espacios para usuarios de sillas de ruedas y cuatro asientos por coche o vehículo para personas con movilidad reducida, pudiendo establecerse un sistema de adaptación suficiente y eficaz, que permita realizar asimismo un uso convencional.

3.– Gordetako eserlekuetan irisgarritasunaren nazioarteko sinboloa jarriko da.

3.– En los asientos reservados se instalará el símbolo internacional de la accesibilidad.

4.– Mugikortasun urriko pertsonak sarbideetatik autonomiaz ontziratu eta lehorreratu ahalko dira aipatutako garraiobideetan.

4.– En los citados medios de transporte, las personas con movilidad reducida podrán embarcar y desembarcar por las puertas de entrada de forma autónoma.

5.– Garraiobide publiko horietan mugikortasun urriko pertsonek daramatzaten baliabide lagungarri eta/edo teknikoak jartzeko espazio fisikoa izango dute.

5.– En los mismos medios de transporte público, se facilitará el espacio físico para la ubicación de cuantos medios auxiliares y/o ayudas técnicas vayan provistas las personas con movilidad reducida.

6.– Ibilgailuek informazio-sistemak izango dituzte, komunikazioan zailtasunak dituzten pertsonentzako egokiak.

6.– Los vehículos deben de disponer de sistemas de información, adecuados para personas con dificultades en la comunicación.

7.– Txakur-gidariak lagundutako bidaiariak txakur-gidariei buruzko azaroaren 21eko 17/1997 Legean ezarritakoaren arabera bidaiatzeko eskubidea izango dute.

7.– Los pasajeros que vayan acompañados de perros guía tendrán derecho a viajar conforme a lo establecido en la Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de perros guía.

8.– Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren IV. Eranskinaren arabera, ibilgailuek argi egokia eduki beharko dute islak eta lilurak saihesteko.

8.– En los vehículos se ha de disponer de una iluminación adecuada, conforme al Anejo IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril, para evitar los reflejos y deslumbramientos.

9.– Ontziratzeko ateak argi/soinu ez durunditsua izan beharko dute komunikatzeko zailtasunak dituzten pertsonek sarbide horren egoera zehatza ezagutu dezaten. Mekanismo horren ezaugarriak apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren IV. Eranskinean araututakoari egokituko zaio.

9.– Las puertas de embarque deberán ir provistas de un mecanismo luminoso/sonoro, no estridente, a fin de que las personas con dificultades en la comunicación puedan conocer la situación exacta de dicho acceso. Las características de ese mecanismo se adecuarán a lo establecido en el Anejo IV del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

10.– Garraiorako ibilgailuen barruko helduleku eta barrak apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II eta III. Eranskinetan eskudelentzako adierazitako ezaugarriei egokitu beharko zaizkie, egokia den guztian, eta kolore bizia eta eserleku eta azalerengandik kontrastatua izango dute (lurzorua, hormak eta sabaia).

10.– Los asideros y barras situados dentro de los vehículos de transporte deberán ajustarse, en todo lo que sea pertinente, a las características indicadas para los pasamanos en los Anejos II y III del Decreto 68/2000, de 11 de abril, y tendrán una coloración viva y bien contrastada con los asientos y las superficies (suelo, paredes y techo).

11.– Gelditzeko eskatzeko ukigailuak neurri onekoak izan beharko dute eta ongi bistaratzeko modukoak; kolore bizia eta jarrita dauden barra eta garraiobidearen barnearengandik kontrastatua izango dute. Ukigailuak eragitean bolumen eta tonu egokiko soinu-seinalea egingo du.

11.– Los pulsadores de solicitud de parada deberán tener un buen tamaño y ofrecer una máxima visualización, teniendo una coloración viva y bien contrastada tanto con la barra donde se encuentren colocados, como con el interior de la unidad de transporte. Al accionar los pulsadores se emitirán una señal sonora, de volumen y tono adecuados

12.– Garraio publikorako ibilgailu guztien zorua irristakaitza izango da.

12.– El piso de todos los vehículos de transporte público será antideslizante.

4.2.– Irisgarritasuna autobusetan

4.2.– Accesibilidad en los autobuses.

4.2.1.– Zoru baxuko autobus irisgarriak

4.2.1.– Autobuses de piso bajo accesibles.

Zoru baxuko autobusak irisgarriak izango dira ondorengo kasuetan:

Los autobuses de piso bajo se considerarán accesibles cuando:

– Gurpil-aulkientzako bi espazio gordeta dituztenean, sarbidetik ahalik eta hurbilen eta biratzeko toki nahikoarekin.

– Dispongan de dos espacios reservados para sillas de ruedas, que se encontrarán lo más próximos posible a las puertas de acceso, existiendo espacio suficiente para el giro.

– Geltokietan albora mugitzeko sistema hidropneumatiko edo hidraulikoa dutenak, ontziratu eta lehorreratzeko aldeko altuera 25cm baino gutxiago izanik.

– Estén equipados con un sistema hidroneumático o hidráulico que les permita inclinarse lateralmente en las paradas, de forma que la altura de la zona de embarque y desembarque no supere los 25 cm.

– Mugikortasun urriko pertsonak ontziratu eta lurreratzeko atean edo ateetan ate-zuloko argi librearen zabalera berdineko arrapala ezkutagarria jartzen denetan. Plataforma horren kanpoko ertza kolore biziz margoturik egongo da, ibilgailuaren gainontzeko zoruarekin kontrastea eginez.

– En la puerta, o puertas, en que se prevea realizar el embarque y desembarque de las personas con movilidad reducida exista una rampa escamoteable de anchura igual a la luz libre del hueco de la puerta en que se instale. El borde exterior de esta plataforma deberá estar pintado en color vivo, contrastando con el resto del suelo del vehículo.

– Ate horren inguruan gidariari abisatzeko txirrina dutenetan, 90 eta 120 cm-ren arteko altueran.

– En las proximidades de esa puerta exista un timbre de aviso al conductor, colocado a una altura entre 90 y 120 cm.

– Arrapala dabilen bitartean argi eta soinu seinale bat egiten dutenetan.

– Durante el tiempo que esté funcionando la rampa se emita una señal acústica y luminosa.

– Autobus barruan, heldulekuak sarrerako atetik irteerako atera bitartean jarraian kokatzen direnean, eserlekuak aurkitzeko ukimenezko adierazleak dituztenetan, norabide-gidari funtzioa betez.

– En el interior del autobús, las barras de sujeción se coloquen de manera que exista una continuidad desde la puerta de entrada hasta la puerta de salida y dispongan de señalizadores táctiles de localización de plazas sentadas, de modo que cumplan con la función de guía de dirección.

– Autobus artikulatuetan, artikulazioko zati mugikorreko zorua ehundura eta kolore desberdinekin seinalatua eta ibilgailuaren gainerako zoruarekiko ongi kontrastatuta dutenetan.

– En los autobuses articulados, el suelo de la parte móvil de la articulación se señalice mediante una textura y coloración diferentes, y bien contrastadas con el resto del suelo del vehículo.

4.2.2.– Zoru altuko autobus irisgarriak

4.2.2.– Autobuses de piso alto accesibles.

Zoru altuko autobusak irisgarriak izango dira honako kasuetan:

Los autobuses de piso alto se considerarán accesibles cuando:

– Gurpil-aulkien erabiltzaileek autonomiaz erabiltzeko moduko bi eserleku dituztenetan, 45cm baino baxuagokoak eta dagozkien besoentzako euskarri ezkutagarriekin.

– Dispongan de dos asientos, no más bajos de 45 cm, accesibles de forma autónoma para personas usuarias en silla de ruedas, y sus correspondientes apoyabrazos escamoteables.

– Autobus horietara ontziratu eta lehorreratzeko plataforma elektrohidrauliko bat dutenetan, kai edo kanpoko galtzada eta autobusaren barruko zoruaren arteko desnibela gaindituko duena.

– Para el embarque y desembarque a dichos autobuses exista una plataforma electrohidráulica que permita salvar el desnivel entre el andén o la calzada exterior y el interior del piso del autocar.

– Plataforma jasotzaile hauen ezaugarriak, neurriei eta gutxiengo kargari dagokionez, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren III. Eranskinean jasotakoei egokitzen zaizkionetan.

– Las características de estas plataformas elevadoras se ajusten, en cuanto a dimensiones y cargas mínimas, a las recogidas en el Anejo III del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

– Plataforma dabilen bitartean argi eta soinu seinale bat egiten dutenetan.

– Durante el tiempo que esté funcionando la plataforma se emita una señal acústica y luminosa.

– Mugikortasun urriko pertsonak autobusean sartzea errazteko gurpil-aulki bat dutenetan.

– Dispongan de una silla de ruedas, para facilitar el acceso al autobús a las personas con movilidad reducida.

– Eskailera-maila bakoitzaren goiko ertzak kolore bizia, desberdina eta, maila, kontramaila eta ibilgailuaren barneko hondoarengandik ongi kontrastatua dutenetan.

– Los bordes superiores de cada uno de los escalones se señalicen con una coloración viva, diferente y bien contrastada respecto a las huellas, tábicas o contrahuellas y el fondo del interior del vehículo.

– Eserlekuen gainean dauden apaletako kanpo aldeko alboetan eserlekuaren zenbakia adierazteko ukimenezko adierazleak jarrita dituztenetan. Zenbakiak makrokarakteretan errotulatuta egon beharko dute, trazuan goi-erliebea erdian eta Braille sisteman, kolore desberdinean eta hondoa eta tapizeriarekiko ongi kontrastatuta.

– En los laterales exteriores de las bandejas colocadas encima de los asientos se coloquen unos señalizadores táctiles, que informen de la numeración de las plazas sentadas. La numeración deberá rotularse en macrocaracteres, con un altorrelieve centrado en el trazo y en sistema Braille, siendo la coloración diferente y bien contrastada de la del fondo y de la de la tapicería.

4.3.– Hiri-zerbitzu publikoak.

4.3.– Servicios públicos urbanos.

1.– Hiri-zerbitzu publiko guztiak zoru baxuko autobusekin egin beharko dira, dagokion udalaren irizpideen arabera ibilbideak horretarako aukerarik ematen ez duenean salbu.

1.– Todos los servicios urbanos deberán realizarse con autobuses de piso bajo, salvo que, a criterio del correspondiente ayuntamiento, el itinerario lo imposibilite.

2.– Hiri-autobusen lineen enpresa titularrak izango dira da mugikortasun urriko pertsonak ibilgailuan autonomiaz ontziratu eta lehorreratzea errazteko eta baita billetea ordaintzea errazteko arduradunak

2.– Las empresas titulares de las líneas de autobuses urbanos serán responsables de facilitar a los usuarios con movilidad reducida, y de forma autónoma, el embarque y desembarque a los vehículos, así como el abono del billete.

4.4.– Hiriarteko zerbitzu publikoak.

4.4.– Servicios públicos interurbanos.

Hiriarteko autobusen lineen enpresa kontzesionarioak izango dira mugikortasun urriko pertsonak ibilgailuan autonomiaz ontziratu eta lehorreratzea eta billetea ordaintzea errazteko arduradunak

Las empresas concesionarias de las líneas de autobuses interurbanos serán responsables de facilitar a los usuarios con movilidad reducida, y de forma autónoma, el embarque y desembarque a los vehículos, así como el abono del billete.

4.5.– Trenbide-material mugikorra.

4.5.– Material móvil ferroviario.

1.– Erosi berria den trenbide-materiala mugikortasun urriko pertsonentzat irisgarria izango da.

1.– El material móvil ferroviario de nueva adquisición será accesible a personas con movilidad reducida.

2.– Tren-enpresak izango dira mugikortasun urriko pertsonak ibilgailuan autonomiaz ontziratu eta lehorreratzea errazteko arduradunak.

2.– Las empresas ferroviarias serán las responsables de facilitar a los usuarios con movilidad reducida, y de forma autónoma, el embarque y desembarque a los vehículos.

3.– Ibilgailurako sarbideak kolore bizi eta desberdinekoak izan beharko dute, gainerako unitatearengandik ongi kontrastatua.

3.– Las puertas de acceso a los vehículos deberán tener una coloración viva, diferente y bien contrastada de las del resto de la unidad.

4.– Ibilgailuan sartzeko eskailera-mailak egonez gero, goiko ertzak nabarmenduko dira horien ikusmen-pertzepzioa errazteko.

4.– Si hay peldaños para acceder al vehículo, se destacarán los bordes superiores de los mismos para facilitar su percepción visual.

4.6. –Taxiak.

4.6.– Taxis.

1.– Hiru milatik gorako biztanle kopurua duten Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan, udalek gutxienez taxi egokitu bat izan dadin sustatuko dute eta eguneko 24 ordutan bermatu beharko da zerbitzua.

1.– En los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco con población superior a tres mil habitantes, los ayuntamientos de dichos municipios promoverán la existencia de al menos una licencia de taxi adaptado, debiendo garantizarse el servicio durante las 24 horas del día.

2.– Nolanahi ere, 20 taxi lizentzia baino gehiagoko udalerrietan, taxien lizentzien %5ek gutxienez gurpil-aulkidun erabiltzaileentzat egokituta egon beharko dute, Eranskin honetako 4.6.1 atalean ezarritakoaren arabera.

2.– En todo caso, los municipios de más de 20 licencias de taxi, un 5% de las mismas deberán corresponder a vehículos adaptados a personas usuarias de sillas de ruedas, conforme a las condiciones que se establecen en el apartado 4.6.1. de este Anejo.

3.– Egokitutako taxiek lehentasunezko zerbitzua emango diete mugikortasun urriko pertsonei, baino ez dira inolaz ere pertsona horientzako bakarrik izango.

3.– Los taxis adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad reducida, pero en ningún caso tendrán ese uso exclusivo.

4.– Tarifa-zerrendak, baita gainerako informazio gehigarria ere, inprimakietan, Braille sisteman eta beste edozein idatzizko komunikabidetan.

4.– Los cuadros de tarifas, así como las demás informaciones complementarias, deberán estar disponibles tanto en material impreso, en sistema Braille y en cualquier método escrito de comunicación.

4.6.1.– Egokitutako taxiak.

4.6.1.– Taxis adaptados.

Gurpil-aulkidun erabiltzaileentzat egokitutako taxitzat hartuko dira honako baldintzak betetzen dituztenak:

Los taxis se considerarán adaptados a personas usuarias en sillas de ruedas cuando:

– Gurpil-aulki elektrikoa eramateko espazioa dutenak eta espazio horren gutxieneko dimentsioa apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren I Eranskinean, Parametro Antropometrikoei buruzkoan, ezarritakoari egokitzen zaionean.

– Dispongan de un espacio para transportar una silla de ruedas eléctrica y las dimensiones mínimas de dicho espacio se ajusten a lo establecido en el Anejo I relativo a Parámetros Antropométricos del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

– Gurpil-aulkientzako sarbidea apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren I Eranskineko gurpil-aulki elektrikoak lasai sartzeko moduko neurrikoa denean.

– La puerta de acceso a sillas de ruedas tendrá unas dimensiones que permitan el paso, con holgura, de sillas de rueda eléctricas del Anejo I del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

– Gurpil-aulkiak ontziratzeko edo lehorreratzeko erabiliko den ateak arrapala edo plataforma jasotzaileak dituenean. Arrapala edo plataforma hauek apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren III Eranskinean ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

– Disponga de rampas o de plataformas elevadoras en la puerta en que se prevea realizar el embarque y desembarque de las sillas de ruedas. Estas rampas y plataformas deberán cumplir las condiciones establecidas en el Anejo III del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

– Gurpil-aulkientzako ainguraketa eta erabiltzailearentzako segurtasun-uhala dagoenean.

– Existan anclajes para las sillas de ruedas y cinturón de seguridad para el usuario

– Bidaiari-lekuak heldulekuak dituenean; inguruarekiko kontrastatutako kolorean, eta erabilgarritasuna eta dimentsioei dagokionez, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren I eta III Eranskinetan xedatutako parametroen araberakoak direnean.

– El interior del habitáculo disponga de barras de sujeción, en color contrastado con el entorno, que se ajusten, en cuanto a funcionalidad y dimensiones, a los parámetros dispuestos en los Anejos I y III del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

– Gidariak ainguraketak eta segurtasun uhalak jartzeko eta gurpil-aulkidun erabiltzaileei ibilgailurako sarrera eta irteera errazteko jarritako ekipamendua manipulatzeko arduradunak direnean.

– Los conductores sean los responsables de la colocación de los anclajes y cinturones de seguridad, y de la manipulación de los equipos instalados para facilitar, a los usuarios en silla de ruedas, el acceso y la salida a los vehículos.

5. artikulua.– Garraio Pribatua

Artículo 5.– Transporte privado.

5.1.– Erreserbatutako txartelak.

5.1.– Aparcamientos reservados.

Mugikortasun urriko pertsonentzako gordetako aparkalekuen dimentsioa, kokapena eta kopurua 20/1997 Legea garatzeko apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren II eta III Eranskinetan ezarritakoari egokituko zaizkio.

Las dimensiones, la ubicación y el número de aparcamientos reservados a personas de movilidad reducida se ajustarán a lo establecido en los Anejos II y III del Decreto 68/2000, de 11 de abril, de desarrollo de la Ley 20/1997

5.2.– Aparkatzeko txartelak.

5.2.– Tarjetas de estacionamiento.

Pertsona ezgaituak eramateko ibilgailuak aparkatzeko txartelak urriaren 17ko 236/1989 Dekretuan ezarritakoari egokituko zaizkio.

Las tarjetas de estacionamiento de vehículos que transportan personas discapacitadas se ajustarán a lo establecido en el Decreto 236/1989, de 17 de octubre.

6. artikulua.– Egokitzapenak burutzea.

Artículo 6.– Ejecución de las adaptaciones.

Eranskin hau aplikagarri den esparruko garraiorako azpiegituren inbentarioa eta material mugikorra, bertan begietsitako jarduketarako lehentasunen hurrenkera, egokitzapenak egiteko aurreikuspen ekonomikoak, eta aurreranzko egokitzapen horien egutegia, 20/1997 Legeak Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundiei, Udalei eta gainerako erakunde publikoei egitea gomendatzen dien laurteko egitarauetan jasoko dira.

El inventario de las infraestructuras y del material móvil dedicados al transporte en el ámbito de aplicación del presente Anejo, el orden de prioridad de las actuaciones contempladas en el mismo, las previsiones económicas destinadas a la realización de las adaptaciones, así como el calendario de dichas adaptaciones progresivas, se recogerán en los programas cuadrienales que la Ley 20/1997 encomienda elaborar al Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás entidades públicas.

7. artikulua.– Irisgarritasun-baldintzak kontrolatzea

Artículo 7.– Control de las condiciones de accesibilidad

1.– Emakidak eta lizentziak emateko nahiz garraio gaietako egitasmoak onartzeko Herri Administrazio eskudunek, Eranskin honetan ezarritako arauak betetzen direla zainduko dute

1.– Las administraciones públicas competentes para el otorgamiento de concesiones y licencias, así como para la aprobación de proyectos en materia de transportes, velarán por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente Anejo.

2.– Eranskin honetan xedatutakoari eragiten dieten kontratu administratiboetako baldintza pleguek Eranskinari egokitzeko klausulak izango dituzte.

2.– Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos cuyos contenidos afecten a los dispuesto en este Anejo contendrán cláusulas de adecuación a la misma.


Azterketa dokumentala


Análisis documental