Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

115. zk., 2001eko ekainaren 18a, astelehena

N.º 115, lunes 18 de junio de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Herrizaingo Saila
Interior
3382
3382

87/2001 DEKRETUA, maiatzaren 22koa, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistema arautzen duena, eta bestetik, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortzen duena.

DECRETO 87/2001, de 22 de mayo, por el que se Regula el Sistema de Gestión del Tráfico Interurbano en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se crea el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.

Bideetako zirkulazioaren eta trafikoaren gaineko diziplina, kontrola, zainketa antolamendua eta arauketa, eta bai bide publikoak erabiltzen dituztenei laguntzea ere, bidezaingo patruilak bideetan zehar kokatuaz egin izan ohi da, baina trafikoa kudeatzeko era horrek, batetik, aurre egin behar dio gero eta azkarrago haziz doan den bideetako trafikoari, eta, bestetik, kontuan izan behar ditu arlo honetan telekomunikazio- eta informazio-teknologia berriek dakartzaten aukerak.

Si bien tradicionalmente, la ordenación, regulación, vigilancia, control y disciplina del tráfico y la circulación viaria, así como la asistencia a los usuarios de las vías públicas, se ha venido ejerciendo gracias al despliegue en las carreteras de patrullas policiales de tráfico, este modo de gestión de tráfico se enfrenta hoy al reto provocado por el crecimiento exponencial del tráfico por carretera y a la oportunidad que al respecto suponen las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Bideetako trafikoa masifikatzea, besteak beste, honako faktore hauen ondorioa da: gero eta ibilgailu gehiago izatea, hazkunde ekonomikoa, mugigarritasun geografikoa eta soziala handiagoa izatea, gizarte usadioak aldatzea, bidaiak egiteko joera, merkantziak lekuaz aldatzeko eta pertsonen joan-etorriak egiteko ordezko modu erakargarririk ez aurkitzea eta abar. Aipatu zirkunstantzia horietaz gain badira beste batzuk ere, esaterako: euskal giza geografia eta geografia fisikoa, non eremu txiki baten barruan elkarri eragiten dioten trafiko-fluxuak sortzen baitira. Hortaz, batetik, euskal hiriburuen arteko trafikoak eta konurbazio handiek eguneroko intentsitate handiak sortzen dituzte; eta, bestalde, Atlantikoaren aldetik Europa zeharkatzen duen korridoretiko bide luzeko trafikoa, zehazki, ibilgailu astunen joan-etorri handikoa dago, eta bai oporraldietako joan-etorriek sortutako intentsitate handiko aldiak ere.

La masificación del tráfico por carretera es resultado de factores tales como la constante alza del parque automovilístico, el crecimiento económico, la mayor movilidad social y geográfica, el cambio en los usos sociales, el gusto por el viaje, la dificultad de encontrar medios alternativos atrayentes para el desplazamiento de personas y mercancías, etc. Circunstancias a las que se añade la característica geografía física y humana vasca, que promueve la interacción de diversos flujos de tráfico en un ámbito reducido. Así, por un lado, el tráfico metropolitano entre las capitales vascas y las grandes conurbaciones, que presenta unas intensidades medias diarias muy elevadas. Por otro lado, el tráfico de largo recorrido procedente del corredor transeuropeo atlántico, que presenta habitualmente un elevado tránsito de vehículos pesados, además de periodos punta de alta intensidad con motivo de los desplazamientos vacacionales.

Faktore guzti horiek batera direlarik, bidaiarien segurtasunari eta bide-zirkulazioari dagokienez arazo larriak agertzeaz gain, bideak bete-bete egiten dira eta pilaketak eta eragozpenak agertzen dira, eta horien ondorioz, galera ekonomikoak eta aire-kutsaduraren inguruko arazoak sortzen dira, eta bai istripuei eta bide-segurtasunari dagokienez arriskuak areagotu ere. Aipatu egoera hori herrialde garatuek daukatenaren antzekoa da. Herrialde horietan, zirkulazio-arazoaren izariak eta orokorra izateak gizartearen helburu bihurtu dute mugigarritasun jasangarria, zeinaren alde egin behar baitute herritarrek eta administrazioek. Eta helburu hori, bide-azpiegiturak egin eta hobetzeaz gain, bide-segurtasunaren eta trafikoaren ardura duen administrazioaren eskumenen barruan egindako ahaleginaz lortu beharrekoa da.

La confluencia de todos estos factores supone graves problemas para la circulación viaria y la seguridad de los viajeros, provocando situaciones de saturación y congestión de las vías, con las pérdidas económicas y los problemas de contaminación atmosférica subsiguientes, además del incremento de los riesgos para la seguridad vial y de los accidentes. Esta situación es parangonable con la existente en el resto de países desarrollados, en los que la generalidad y magnitud del problema circulatorio ha hecho surgir el concepto de movilidad sostenible como objetivo social al que dirigir los esfuerzos de administraciones y ciudadanos, y que debe afrontarse no sólo con la creación y mejora de las infraestructuras viarias, sino igualmente desde el ámbito de las competencias propias de la Administración encargada del tráfico y la seguridad vial.

Eta aipatu ikuspegia kontuan izanik, mugigarritasun jasangarria helburu denez, trafikoaren antolamendu eta erregulazio dinamikoa eta egokitu daitekeena egin behar da, hain zuzen ere, zirkulazioak une bakoitzean dituen zirkunstantzia berariazkoei aurre egingo diena. Eta hori dela-eta, bide-publiko guztiak zaindu eta kontrolatu behar dira, baina hori ezin da lortu bideetako zirkulazioa eta trafikoa antolatzeko ohiko dispositiboen bitartez. Arazoaren izariak eta muntak beharrezkoa egiten dute ikuspegi sistematiko batez baliatzea, zeina honako hauetan oinarritzen baita: errepide-sareak oro har duen egoera denbora errealean jakitean; jarduerak planifikatzean, eta trafikoa antolatu eta erregulatzeko neurriak hartzean, guzti horien bitartez, mugigarritasun jasangarri eta segurua era dinamikoan bultzatzeko, eta hartarako, zirkulazioa aldioro egokia izan dadila zaindu eta bide-segurtasunari dagokionez pilaketa eta eragozpen arazoak (eta beste batzuk) aurreikusi eta konponduaz.

Bajo esta perspectiva, el objetivo de la movilidad sostenible obliga a asegurar una ordenación y regulación del tráfico de carácter dinámico y adaptativo, que atienda a las circunstancias singulares del estado de la circulación en cada momento. Ello obliga a ejercer una vigilancia y control sobre el conjunto de las vías públicas que resulta difícil de lograr sólo con las medidas y dispositivos tradicionales para la regulación del tráfico y la circulación vial. La magnitud y globalidad del problema hace preciso adoptar un enfoque sistémico, basado en el conocimiento en tiempo real del estado global de la red de carreteras, en la planificación de las actuaciones y en la adopción de medidas de ordenación y reguladoras del tráfico, de modo que se contribuya de modo dinámico a una movilidad sostenible y segura, comportando ello velar por que el estado de la circulación sea en todo momento óptimo, así como prevenir y solucionar problemas de congestión u otros que afecten a la seguridad vial.

Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareak dituen topografia zein dimentsioak eta eutsi behar dien trafiko-fluxuak direla-eta, sare horretan berehala igartzen dira hartutako kudeaketa-neurriak, hortaz, behar-beharrezkoa da aipatu ikuspegi sistematikoa, izan ere, trafikoari dagokionez ezar dadin edozein zehaztapenek eragin diezaioke-eta sare osoari.

El enfoque sistémico es, además, imprescindible por cuanto la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por su topografía y dimensiones, así como por los flujos de tráfico que soporta, es característicamente sensible a la toma de medidas de gestión, de modo que cualquier determinación que se adopte sobre el tráfico es susceptible de influir en el conjunto.

Eta guzti hori dela-eta, dekretu honen bitartez, hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistema bat ezarri nahi da, hain justu ere, Europan zehar sistema horren modukoak hartzen dituen sisteman sartuko dena, eta horretaz gain, errepide-sarea denbora errealean monitorizatzea eta hiriarteko bideetako zirkulazioaren egoera bideratu, kontrolatu eta erregulatzeko neurriak eta erabakiak hartzea ahalbidetuko duena; eta hala, trafikoko gorabeheren ondoriozko pilaketak baztertu eta polizia eragin handiagoz baliatuaz, hain justu ere, merkantzien eta bidaiarien babesa eta segurtasuna areagotuaz.

Por todo ello, el presente Decreto pretende instaurar un Sistema de gestión del tráfico interurbano, integrable dentro de la red transeuropea de tales Sistemas, que permita monitorizar en tiempo real la red de carreteras y adoptar decisiones y medidas para regular, controlar u orientar el estado de la circulación por las vías interurbanas, de modo que se eviten eventuales congestiones derivadas de incidentes de tráfico y se puedan utilizar los propios efectivos policiales de modo mucho más eficaz, de modo que sirva para acrecentar la seguridad y protección de viajeros y mercancías.

Ondorioz, Herrizaingo sailburuak proposaturik, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2001eko maiatzaren 22an egindako bileran, eztabaidatu eta onartu ostean, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2001,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
1. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OROKORTASUNAK
GENERALIDADES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoan Hiriarteko Trafikoa Kudeatzeko Sistemaren antolamendua arautzea, eta Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa sortzea dira dekretu honen helburua.

Es objeto del presente Decreto regular la organización del Sistema de gestión del tráfico interurbano en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la creación del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.

2. artikulua.– Hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistemaren elementuak.

Artículo 2.– Elementos integrantes del Sistema de gestión de tráfico interurbano.

1.– Dekretu honen ondorioei dagokienez hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistema hauxe da: Euskal Autonomia errepide-sareko bide-segurtasunaren, ibilgailuen zirkulazioaren eta hiriarteko trafikoaren gaineko diziplina, kontrola, informazioa, orientazioa eta erregulazioa egitearren, jarduerak, estrategiak, egitasmoak, prozedurak, mekanismoak, instalazioak, bitartekoak eta baliabideak baterabiltzen dituen sistema.

1.– A los efectos de este Decreto se entiende por Sistema de gestión de tráfico interurbano el conjunto integrado de actuaciones, estrategias, planes, procedimientos, mecanismos, instalaciones, medios y recursos cuyo fin es la vigilancia, regulación, orientación, información, control y disciplina del tráfico interurbano, la circulación de vehículos y la seguridad vial en la red de carreteras de Euskadi.

2.– Hasiera baten, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistema osatzen duten elementuak hauexek izango dira: dekretu honen eranskinean jasotzen direnak. Teknikaren egoera eta unean uneko antolamendu ahalbideak kontuan izanik, Herrizaingo sailburuak egokitu egin dezake aipatu eranskinaren edukia.

2.– Inicialmente serán elementos integrantes del Sistema de gestión de tráfico interurbano de Euskadi los que enunciativamente se relacionan en el Anexo al presente Decreto. Por Orden del Consejero de Interior se podrá adecuar el contenido de dicho Anexo atendiendo al estado de la técnica y las disponibilidades organizativas existentes en cada momento.

3.– Hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistemaz at, artikulu honetan aurreikusitako helburuetarako ezin daiteke erabili edo instalatu artikulu berean aipatutako elementu teknikorik.

3.– No se permitirá la instalación o empleo de los elementos técnicos a los que alude este artículo y con las finalidades previstas en el mismo al margen del Sistema de gestión de tráfico interurbano.

II . KAPITULUA
CAPÍTULO II
EUSKADIKO TRAFIKOA KUDEATZEKO ZENTROA
CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO DE EUSKADI

3. artikulua.– Sortzea eta atxikitzea.

Artículo 3.– Creación y adscripción.

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Trafiko Zuzendaritzaren barruan eta administrazio-unitate moduan sortzen da Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa. Eta hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistemaren, zehazki, dekretu honekin zehaztutakoaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidego barruko errepide-sareko hiriarteko trafikoa eta zirkulazioa kudeatzea dagokio aipatu zentroari (berari bakarrik).

El Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi se crea como unidad administrativa dentro de la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, a la que corresponde en exclusiva la gestión de la circulación y tráfico interurbano sobre el conjunto de la red de carreteras que transcurren por la Comunidad Autónoma de Euskadi a través del Sistema de gestión de tráfico interurbano definido en este Decreto.

4. artikulua.– Funtzioak.

Artículo 4.– Funciones.

Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa, Trafiko Zuzendaritzaren menpekoa izango da, eta honako funtzio hauek esleitzen zaizkio:

El Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, bajo la dependencia directa del Director de Tráfico, tiene asignadas las siguientes funciones:

a) Denbora errealean monitorizatuaz, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriarteko trafikoa eta zirkulazioaren egoera ikuskatzea.

a) Supervisión, mediante monitorización en tiempo real, del estado de la circulación y el tráfico interurbano en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Zerbitzu-mailaren, bataz besteko abiaduraren, trafiko-kopuruaren eta oro har trafikoaren ezaugarri diren parametroen gaineko datuak bildu, aztertu eta sailkatzea; eta, orobat, trafikoari eragiten dioten gorabehera atmosferikoen eta kutsaduraren gorabeherei dagozkienak.

b) Recogida, clasificación y análisis de datos sobre el volumen de tráfico, la velocidad media, el nivel de servicio y, en general, todos aquellos parámetros que caractericen el tráfico, así como de las variables atmosféricas y de contaminación que afecten al tráfico.

c) Trafikoa kudeatzeko planak, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak onartutakoak, aktibatzea.

c) Activación de los planes de gestión de tráfico aprobados por el Director de Tráfico del Gobierno Vasco.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko hiriarteko bideetan trafiko gorabeherak berehala atzematea eta horiei aurre egitea berehala.

d) Detección y pronta respuesta a los incidentes de tráfico en las vías interurbanas de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Mugigarritasuna eta segurtasuna bermatzeko eta zirkulazio pilaketei aurre egiteko, trafikoa antolatu eta erregulatzeko neurriak eta estrategiak (une bakoitzean egoki direnak) erabiltzea; hartarako, hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistemak dituen ahalbide teknikoak kudeatuaz.

e) Adopción de las estrategias y medidas de ordenación y regulación del tráfico adecuadas en cada momento para prevenir la congestión circulatoria y garantizar su movilidad y seguridad, gestionando para ello las posibilidades técnicas que, en su caso, ofrezca el Sistema de gestión de tráfico interurbano.

f) Gertaera berezietan (kirol probak, azokak, Aste Santua, oporraldietako irteera- eta itzulera-operazioak eta abar), trafikoa antolatu eta erregulatzeko neurriak eta estrategiak erabiltzea, trafikoa kudeatzeko planetan hartarako zehaztutakoarekin bat beti ere.

f) Adopción de las estrategias y medidas de ordenación y regulación del tráfico en eventos especiales como la celebración de pruebas deportivas, ferias, Semana Santa, operaciones de salidas y entradas de los períodos vacacionales, etc., de conformidad con lo que dispongan los planes de gestión del tráfico previstos al efecto.

g) Seinalizazio aldakorreko paneletarako mezuak era erabilerak ezartzea, kasuan kasukoak.

g) Establecer, en cada caso, los usos y mensajes de los paneles de señalización variable.

h) Herritarrei, euren ibilgailuak gidatzeko aholkuak ematea, hain justu ere, bide-sarearen eta zirkulatzeko eta joan-etorriak egiteko aukerak hoberen erabiltzearen gainekoak; hartarako, mezu aldakorreko panelen bitartez gomendioak zabalduaz, edo informazio-teknologia egokien zein hedabideen bitartez informazio-buletinak argitaratuaz.

h) Orientación a la ciudadanía en la conducción de sus vehículos, informándoles sobre el estado de la red viaria y el uso más eficiente de las posibilidades alternativas de circulación y desplazamiento, utilizando para ello la emisión de recomendaciones a través de los paneles de mensaje variable, o la difusión de boletines informativos a través de los medios de comunicación y las tecnologías de la información más apropiadas.

i) Hirietako trafikoa kudeatzeko beste zentro batzuekin informazioa trukatu eta harremanak izatea, eta, orobat, Europa Atlantiko aldetik zeharkatzen duen korridorearen inguruko bide-zirkulazioaz arduratzen diren beste administrazio batzuekin.

i) Procurar la conexión e intercambio informativo con otros Centros de Gestión de Tráfico urbanos y con los de otras administraciones encargadas del tráfico y la circulación vial en el entorno del corredor atlántico transeuropeo.

j) Trafiko-araudia, motordun ibilgailuen zirkulazioa, bide-segurtasuna eta horien xedapen osagarriei dagokienez, arau-hausteen berri jakin ezkero, eskudun agintaritzei jakinaraztea.

j) Poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos hechos de los que tengan conocimiento que pudieran constituir infracción a la normativa de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y disposiciones complementarias.

k) Dagozkion funtzioak betez, trafiko bideo-kamerak erabiltzeari eta datu pertsonalak babesteri buruzko araudia bete dadin arduratzea.

k) Asegurar el cumplimiento en el ejercicio de sus funciones de la normativa referente a la protección de datos personales y al empleo de videocámaras de tráfico.

l) Indarreango ordenamendu juridikoak edo eskudun organoek esleitutako beste edozein funtzio.

l) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el Ordenamiento Jurídico vigente o le sean encomendadas por los órganos competentes.

5. artikulua.– Zerbitzua nola eman eta nola antolatu.

Artículo 5.– Organización y modo de prestación del servicio.

1.– Trafikoa Kontrolatzeko Zentroak operazioetarako sala bat izango du, hain justu ere, telekomunikazio-loturez eta hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistema osatzen duten osagaiak integratu zein kontrolatzeko baliabideez hornitua.

1.– El Centro de Control de Tráfico dispondrá de una sala de operaciones dotada de enlaces de telecomunicaciones y de los demás medios que permitan el control e integración de los elementos que conforman el Sistema de gestión del tráfico interurbano.

Artikulua honetan jasotakoarekin bat eta Herrizaingo sailburuaren agindu batez ezarriko da zentroaren barne-antolamendua eta -egitura.

Su estructura y organización interna se determinará por Orden del Consejero de Interior de conformidad con lo previsto en este artículo.

2.– Hartarako emandako ebazpenaren bitartez, Trafiko zuzendariari dagokio kudeaketa-planak onartzea eta bai Sistemaren parte diren elementuak zehaztea eta elementuok zertarako erabiliko diren zehaztea ere.

2.– Corresponde al Director de Tráfico la aprobación, mediante resolución dictada al efecto, de los planes de gestión del tráfico, así como la determinación de los elementos concretos que forman parte del Sistema y la determinación de sus usos.

3.– Trafiko zuzendariak arteztu eta gainbegiratuta, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroko buruari dagokio zentro horrek egin beharreko zerbitzuak eta funtzioak zuzendu eta kontrolatzea.

3.– Bajo la supervisión y superior dirección del Director de Tráfico, corresponde al Jefe del Centro de Gestión de Trafico de Euskadi la dirección y control de la prestación de los servicios y funciones del mismo.

Ildo horretatik, Zentroko buruari eta, halakorik bada, zentroko ustiapen-koordinatzaile buruari dagokie, hartarako eskudun agintaritza direnez: Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroaren funtzioak burutzeko berariazko eta egokiak diren aginduak eta jarraibideak ematea.

En tal sentido, el Jefe del Centro y, en su caso, el Coordinador-jefe de explotación del mismo, son autoridades competentes para proceder a dictar las instrucciones y órdenes particulares pertinentes para el ejercicio de las funciones inherentes al Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.

4.– Trafikoa Kudeatzeko Zentrotik trafikoko polizia-zerbitzuetarako aginduen transmisioa eta lotura zentro horretan bertan egingo da, eta hartarako, Ertzaintzako funtzionario bat izango da bertan.

4.– El enlace y transmisión de órdenes desde el Centro de Gestión de Tráfico a los servicios policiales de tráfico será instrumentado desde el propio Centro, a cuyo efecto se destacará allí un funcionario de la Ertzaintza.

5.– Trafikoaren gaineko diziplina, zainketa, erregulazioa eta kontrola egiteko irudiak atzeman eta erreproduzitzeko bideo-kamerak edo beste edozein baliabide instalatu eta erabiltzea honelaxe egin beharko da: uztailaren 21eko 168/1998 Dekretuaren 3. Xedapen gehigarrian eta abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoaren 8. Xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriaz, hain zuzen ere.

5.– La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará conforme a lo dispuesto al efecto en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto y la Disposición Adicional 3.ª del Decreto 168/1998, de 21 de julio.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ADMINISTRAZIOEN ARTEKO ELKARLANA
COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA

6. artikulua.– Bide-segurtasunaren eta trafikoaren arloan eskumenak dituzten beste administrazio batzuekin elkarlanean jardutea.

Artículo 6.– Colaboración con otras administraciones competentes en materia de tráfico y seguridad vial.

1.– Bide-segurtasunaren eta trafikoaren arloan elkarlanean jarduteko, euskal udalekin hitzarmenak egitea sustatuko du Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, hain justu ere, planifikazio bateratua, erabiltzaileentzako informazioaren koherentzia, trafikoa kudeatzeko zentroen elkarrekiko lotura eta trafikoa kudeatzeko neurriak hartzerakoan koordinazioa ziurtatzearren.

1.– La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco promoverá acuerdos de colaboración en materia de gestión del tráfico y la seguridad vial con los municipios vascos, con el fin de asegurar la planificación conjunta, la coherencia en la información suministrada a los usuarios, la interconexión entre centros de gestión de tráfico y la coordinación en la adopción de medidas de gestión del tráfico.

2.– Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, bestalde, sustatu egingo du: bide-segurtasunaren eta trafikoaren arloan, Estatuan eskudun diren beste administrazio batzuekin elkarlanean jardutea, eta, orobat, Europan Zeharreko Errepide-Sarearen barruan kokatzen diren beste erakunde batzuekin, beti ere, bide-sareetako trafikoaren gaineko informazioa trukatzea eta trafikoa kudeatzeko zentroen elkarrekiko lotura ahalbidetzearren.

2.– La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco promoverá igualmente la colaboración en materia de regulación del tráfico y la seguridad vial con otras administraciones competentes dentro del Estado y otros organismos enmarcados en la Red Transeuropea de Carreteras, a fin de posibilitar el intercambio de la información sobre el tráfico en las redes viarias y la interconexión de los respectivos centros de gestión de tráfico.

7. artikulua.– Errepideen arloan eskudun diren administrazioen arteko elkarlana.

Artículo 7.– Colaboración con las Administraciones competentes en materia de carreteras.

1.– Bakoitza bere eskumenez baliatuaz, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak eta errepideen arloan eskumenak dituzten administrazioek elkarlanean jardungo dute, beti ere honako helburu hauekin:

1.– La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y las administraciones competentes en materia de carreteras colaborarán en el ejercicio de sus respectivas competencias con el fin de posibilitar:

a) Bakoitzak dituzten eskumenez baliatzeko, muntako informazioa trukatzea.

a) El intercambio recíproco de información relevante para el ejercicio de sus respectivas competencias.

b) Bakoitza bere eskumenez baliatzeko, elkarri laguntza ematea.

b) La prestación de auxilio recíproco en el ejercicio de sus respectivas competencias.

c) Erakunde bakoitzaren jarduera-plan eta -proiektuen gaineko informazioak egitea eta orobat alde bien eskumenez baliatzeko interes komuneko beste edozein jardueren gainekoak.

c) La información sobre los proyectos y planes de actuación de cada institución y cualquiera otras actuaciones de interés común para el ejercicio de las competencias propias de ambas.

2.– Errepideen titular diren administrazioek edota errepideon kudeaketaren edo ustiapenaren ardura duten entitateek elkarlanean jardun lezakete trafiko kudeatzeko sistemarekin, hain justu ere, dekretu honetako 2. artikuluan aipatutako baliabideak, bitartekoak eta instalazioak finantzatu, jarri, mantendu eta kontserbatzeko.

2.– Las administraciones titulares de las carreteras y/o las entidades encargadas de su explotación y gestión podrán colaborar con el Sistema de gestión del trafico interurbano en la financiación, colocación, mantenimiento y/o conservación de las instalaciones, medios y recursos a que se refiere el artículo 2 de este Decreto.

8. artikulua.– Hitzarmenak.

Artículo 8.– Convenios.

1.– Kapitulu honetan zehaztutako elkarlana honelaxe gauzatu beharko da: aipatu administrazio edota entitateek eta Herrizaingo Sailak elkarlanerako hitzarmenak sinatuaz.

1.– La colaboración referida en este capítulo se instrumentará a través de la subscripción de los correspondientes convenios de colaboración entre el Departamento de Interior y las referidas administraciones y/o entidades.

2.– Aipatu hitzarmenek bermatu egin beharko dute: Trafiko Zuzendaritzak, Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroaren bitartez, batez ere bereak diren funtzioak egiteko erabiliko diren instalazioen gaineko kontrola edukitzea, hain zuzen ere, hiriarteko trafikoa kudeatzeko sistemaren funtzionamendu integratua ziurtatzearren.

2.– Dichos convenios garantizarán, en todo caso, el control exclusivo por la Dirección de Tráfico, a través del Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, de aquellas instalaciones que se destinen preferentemente a las funciones propias de aquél, a fin de garantizar el funcionamiento integrado del Sistema de gestión de tráfico interurbano.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Dekretu honek indarra hartzen duen egunetik harako hiru hilabeteko epearen barruan eta indarrenago elkarlanerako hitzarmenak arau honetan xedatutakoari egokitzeko, Herrizaingo Sailak behar diren neurriak ebatziko ditu. Halakorik egiten ez bada, hitzarmenak ezin izango dira luzatu, eta hartarako, hitzarmenean bertan aurreikusitako baliabideen bitartez denuntziatu egin beharko da delako hitzarmena.

Primera.– En el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto el Departamento de Interior arbitrará las medidas necesarias para adecuar los convenios de colaboración vigentes a lo dispuesto en la presente norma. En caso contrario, los convenios no deberán ser prorrogados, procediendo para ello a su denuncia conforme a los mecanismos previstos en el propio convenio.

Bigarrena.– Dekretu honek indarra hartzen duenetik harako bi hilabeteko epearen barruan, aldaketa honek eragiten dien lanpostuak eta administrazio-unitateak sortzeko, lanpostuen zerrendak aldatu egin beharko dira, hartarako, atxikipenak aldatuaz, pertsonak berresleituaz edo dotazioak sortuaz, Trafikoa Kudeatzeko Zentroaren arabera eskatutako titulazio-taldea edozein delarik ere.

Segunda.– En el plazo de dos meses contados a partir de entrada en vigor del presente Decreto, se procederá a modificar las relaciones de puestos de trabajo para crear las unidades administrativas y los puestos de trabajo afectados por esta modificación, ya sea mediante cambio de adscripción, reasignación de efectivos o creación de nuevas dotaciones, cualquiera que sea el grupo de titulación requerido conforme a las necesidades del Centro de Gestión de Tráfico.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Dekretu hau aplikatu eta garatzeko beharrezko diren xedapenak emateko baimena ematen zaio Herrizaingo sailburuari.

Primera.– Se autoriza al Consejero de Interior para dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango da indarrean dekretu hau.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2001eko maiatzaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2001.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Herrizaingo sailburua,

El Consejero de Interior,

JAVIER BALZA AGUILERA.

JAVIER BALZA AGUILERA.

ERANSKINA
ANEXO
EUSKADIKO HIRIARTEKO TRAFIKOA KUDEATZEKO SISTEMA OSATZEN DUTEN OSAGAIAK
ELEMENTOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO INTERURBANO DE EUSKADI

1.– Trafikoa administratzeko sistema telematikoak

1.– Sistemas telemáticos para la administración del tráfico.

1.1.– Trafikoaren monitorizaio- eta sentsorizazio-sistemak: denbora errealean, Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sare osoko trafikoaren egoera globalaren gaineko informazio eta datu interesgarriak atzeman eta biltzeko teknologiak. Sistema honen osagaiak honako hauek dira:

1.1.– Sistemas de sensorización y monitorización del tráfico: Son aquellas tecnologías que permiten la captación y recogida de datos e informaciones de interés relativos al estado global del tráfico en el conjunto de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Euskadi en tiempo real. Integran este Sistema los siguientes componentes:

a) Denbora errealeko neurketa-estazio, sentsore eta detektagailuen sarea: errepidean instalatzen diren eta Trafikoa Kudeatzeko Zentroarekin lotuta dauden dispositiboak, zeinekin automatikoki eta unean bertan parametro interesgarriak monitorizatzen baitira (trafikoaren bolumena eta dentsitatea, abiadurak eta ibilgailuen arteko distantziak, hilaren luzerak, okupatutako espazioaren portzentajea, errei aldaketak zenbatu eta kokatzea, azelerazio eta desazelerazioak, jatorria/destinoa matrizak, bidaien iraupena eta abar)

a) Red de detectores, sensores y estaciones de aforos en tiempo real: conjunto de dispositivos instalados en la carretera e interconectados al Centro de Gestión de Tráfico por medio de los cuales se monitorizan de forma automatizada y en tiempo presente parámetros de interés tales como el volumen y densidad del tráfico, velocidades y distancia entre vehículos, longitudes de cola, porcentaje espacial ocupado, localización y cuantificación de los cambios de carriles, aceleraciones y deceleraciones, matrices origen/destino, tiempos de viaje, etc.

b) Telebista-zirkuitu itxiaren (TZI) bidezko monitorizaio-sistema: telebista-zirkuitu itxien instalazioak, zeinekin, errepide-sarean paratutako telebista-kameren bitartez, irudiak igortzen baitira Trafikoa Kudeatzeko Zentrora, non monitoreen eta irudiak grabatzeko sistemen bitartez bistaratzen diren.

b) Sistema de monitorización por circuito cerrado de televisión (CCTV): Conjunto de instalaciones de circuito cerrado de televisión que captan, por medio de cámaras de televisión situadas en la red de carreteras, imágenes que se transmiten al Centro de Gestión de Tráfico, en el que se visualizan por medio de monitores y Sistemas de grabación de imágenes.

c) Laguntza eta sorospenerako posteen sarea, istripuak, matxurak, bide ixteak eta abar jakinarazteko dena, eta Trafikoa Kudeatzeko sarearekin lotuta dagoena.

c) Red de postes de auxilio y socorro para la comunicación de accidentes, averías, cortes de vía, etc., conectada al Centro de Gestión de Tráfico.

d) Estazio meteorologikoen sarea: zirkulazioaren egoerari eragiten dioten gorabehera meteorologikoei dagozkien (tenperatura, hezetasuna, euria, elurra, izotza, haizea, lanbroa eta abar) eta trafikoa kudeatzeko garrantzitsuak diren informazioak biltzeko dispositiboak, errepideetan paratutakoak.

d) Red de estaciones meteorológicas: Conjunto de dispositivos instalados en la carretera para la recogida de informaciones relevantes para la gestión del tráfico referentes a las condiciones meteorológicas que afecten al estado de la circulación, tales como la temperatura, humedad, lluvia, nieve, hielo, viento, niebla, etc.

1.2.– Trafikoa kontrolatu eta kudeatzeko sistema informatikoa: ondoren zehaztutakoa egiteko erremintek eta teknologiek osatzen dutena:

1.2.– Sistema informático de gestión y control del tráfico: Lo forman el conjunto de tecnologías y herramientas que permiten:

a) Monitorizaio- eta sentsorizazio-sistematiko edo beste informazio-iturrik batzuetatiko informazioak bildu, prozesatu eta tratatu.

a) el almacenamiento, procesamiento y tratamiento de las informaciones provenientes del Sistema de sensorización y monitorización o de otras fuentes de información,

b) Zirkulazioko gorabehera edo jazoeren (programatutakoen edo programatu gabeen) kudeaketa automatizatua, aipatutakook detektatu eta egiaztatu eta trafikoa kudeatzeko estrategiak gauzatuaz.

b) la gestión automatizada de incidentes o sucesos circulatorios, programados o no, incluyendo su detección, verificación, activación y ejecución de estrategias de gestión del tráfico y

c) Unean uneko zirkulazioaren baldintzei egokitzeko, trafikoa kontrolatu eta erregulatzeko estrategiak garatzea.

c) desarrollar estrategias de regulación y control del tráfico con el fin de adecuarlo a las condiciones de la circulación en tiempo presente.

Sistema horrek ondoko osagai hauek ditu:

Integran este Sistema los siguientes componentes:

a) Monitorizazio- eta sentsorizazio-sistematiko datuak prozesatzeko sistemak.

a) Sistemas de procesamiento de datos provenientes del Sistema de sensorización y monitorización.

b) Errepide-sarea bistaratzea, zehazki, trafikoaren aldagai esanguratsuen interpretazioa automatizatua egitea ahalbidetzen duena, egiteko errepresentazio grafikorako sistema (GIS, eta abar).

b) Sistemas de representación gráfica para la visualización del estado de la red de carreteras (GIS, etc...) que permita la interpretación automatizada de variables significativas del tráfico.

c) Errei itzulgarri, abiadura muga, sarrera-arrapala, ezkututako seinale, galibo-kontrol eta abarrei dagokienez trafikoaren kudeaketa dinamikoa egiteko, seinalizazio aldakorreko eta semaforoak kontrolatzeko sistemak, hain zuzen ere, bideetan integratutako trafiko-seinale aldakor eta egokitzaileak kontrolatzeko direnak.

c) Sistemas de control semafórico y de señalización variable, que realiza el control de las señales de tráfico variables o adaptativas integradas en las vías para la gestión dinámica del tráfico relativo a carriles reversibles, limitación de velocidad, rampas de acceso, señales ocultas, control de gálibo, etc.

d) Trafikoko jazoera eta gorabeheren kudeaketa automatizatua egiteko sistemak; eta beste hauek ere egiten dituztenak: alarmen egiaztapena eta balidazioa egitea, seinalizazio aldakorreko sistemaren gaineko jarduketak, trafikoa kudeatzeko planetan zehaztutako ekintzak gauzatzea, eta egindako jarduketen ebaluazioa.

d) Sistemas de gestión automatizada de incidentes y sucesos de tráfico, incluyendo la validación o verificación de alarmas, la actuación sobre el Sistema de señalización variable y la activación y ejecución de las acciones previstas en los planes de gestión del tráfico, así como la evaluación de las actuaciones desarrolladas.

e) Sistemaren funtzionalitateko gainontzeko osagaiak; txostenak, azterlanak eta abar egiteko datu esanguratsuak aldizka biltzea eta ikuskatzea barne direlarik.

e) Los demás elementos de la funcionalidad del Sistema, incluyendo su supervisión y la agregación periódica de datos relevantes para realizar informes y estudios, etc.

1.3.– Seinalizazio aldakorreko sistemak: mezu aldakorreko panelak eta seinaleak, gidarien portaerei eraginez Kudeaketa Zentroan aurreikusitako jarduketak burutzea ahalbidetzen dutenak.

1.3.– Sistema de señalización variable: Conjunto de señales y paneles de mensaje variable que permite ejecutar las actuaciones previstas en el Centro de Gestión actuando sobre el comportamiento de los conductores.

4.– Trafikoari buruzko informazio-sistemak: zirkulazio-fluxuak bideratzeko, eta zirkulazioaren egoera eta bide-segurtasuna hobetzeko, bide-sareko gorabeherei eta bide-segurtasunari dagokienez gidarientzako gomendioei eta bide-sarearen egoerari buruzko informazioa, egiazkoa, koherentea eta eragingarria, unean unean zabaltzeko teknologiak eta erremintak. Bidai aurretik edo bidaian erabili daitezkeen hedabideak honako hauek dira: teletestoa, telebista analogikoa edo digitala, irratia (konbentzionala, RDS-TA, RDS-TMC, DAB), Internet, telefonia mugigarriko zerbitzuak, berripaperak, prentsarentzako jakinarazpenak, hurbileko ingurune geografikoan trafikoaren arloan eskumenak dituzten organoekin informazioa trukatzeko DATEX Sistema, telefonoz laguntza emateko zerbitzua, eta, oro har, denborak aurrera egin ahala komunikazioen arloan teknologia berriak garatzearen ondorioz ager daitezen guztiak.

1.4.– Sistema de información del tráfico: Conjunto de herramientas y tecnologías que permiten la difusión en tiempo presente de información veraz, coherente y efectiva sobre el estado de la red de carreteras, sus incidencias y recomendaciones de seguridad vial a los conductores y usuarios de las vías con el fin orientar de modo eficiente los flujos circulatorios, mejorar la seguridad vial y el estado de la circulación. Los medios de difusión en viaje y antes del viaje susceptibles de ser utilizados son los siguientes: teletexto, televisión analógica o digital, radio (convencional, RDS-TA, RDS-TMC, DAB), Internet, servicios de telefonía móvil, boletines informativos y comunicados de prensa, Sistema DATEX para el intercambio informativo con órganos competentes en materia de tráfico del entorno geográfico próximo, servicios de atención telefónica y, en general, todos aquellos que puedan surgir en el devenir de los años como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones.

2.– Errepide-sarean paratutako instalazioak, baliabideak eta bitartekoak.

2.– Instalaciones, medios y recursos desplegados en la red de carreteras.

2.1.– Trafikoaren kudeaketa informatikoa egiteko sistema telematikoaren osagai periferikoak: aurreko idatz-zatian aipatutako sistema telematikoen parte diren eta bide-publikoetan instalatuta dauden dispositibo guztiak, hala nola:

2.1.– Elementos periféricos del Sistema telemático de gestión e información del tráfico: Todos aquellos dispositivos instalados en la vía pública que forman parte de los Sistemas telemáticos referidos en el apartado anterior, tales como:

a) Seinalizazio dinamiko eta aldakorreko dispositiboak, trafikoa denbora errealean ordenatu eta erregulatzeko direnak (seinale eta semaforo aldakorrak, seinalizazio aldakorreko panelak etab).

a) Los dispositivos de señalización variable y dinámica que permitan la ordenación y regulación el tráfico en tiempo real (señales y semáforos variables, paneles de señalización variable, etc...);

b) Datuak denbora errealean batzeko estazioak (detektagailuak eta sentsoreak, estazioa meteorologikoak etab).

b) Las estaciones de toma de datos (detectores y sensores, estaciones meteorológicas, etc...) en tiempo real;

Telebista-zirkuitu itxiko bideo edo telebista kamerak eta instalazioak.

c) Las instalaciones y cámaras de televisión o vídeo por circuito cerrado de televisión;

d) Laguntzetarako komunikazio-posteak.

d) Los postes de comunicaciones de auxilio;

e) Zinemometroen instalazioak eta beste tresna osagarri batzuk.

e) Instalaciones de cinemómetros y otros aparatos complementarios;

f) Hiriarteko trafikoa kudeatzeko balio duten beste batzuk.

f) Otros que sirvan para la gestión del tráfico interurbano.

2.2.– Telekomunikazio-sarea: kontroleko aginduak, ekipoen funtzionamenduko alarmak, trafikoko alarmak eta trafikoari buruzko informazioak eta datuak trukatzeko, Trafikoa Kudeatzeko Zentroarekin sentsoreak eta ekipo telematikoak interkonektatzea ahalbidetzen duten telekomunikazioetako ekipamenduak eta azpiegiturak, hartarako, zenbait transmisio-baliabideren (zuntz optikoa, telefonia finko zein mugigarria, irrati-lotura eta abar) bitartez komunikazio-loturak baliatuaz.

2.2.– Red de telecomunicaciones: Conjunto de infraestructuras y equipamientos de telecomunicaciones que posibilitan la interconexión de los equipos telemáticos y sensores con el Centro de Gestión de Tráfico para intercambiar datos e informaciones de tráfico, alarmas de tráfico, alarmas de funcionamiento de los equipos y órdenes de control, disponiendo para ello de enlaces de comunicación utilizando diferentes medios de transmisión (fibra óptica, telefonía fija y móvil, radio enlace, etc...)

2.3.– Euskadiko Trafikoa Kudeatzeko Zentroa: Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari atxikitako administrazio-unitatea, hain justu ere, trafikoa kudeatzeko sisteman zehaztutako estrategien eta sistemen bitartez, Euskadiko errepide-sarean hiriarteko trafiko eta zirkulazioaren kudeaketa egiteko ardura duena.

2.3.– Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi: Unidad Administrativa adscrita a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco que se encarga de la gestión de la circulación y el tráfico interurbano en la red de carreteras de Euskadi a través de los Sistemas y estrategias definidos en el Sistema de gestión de tráfico.

2.4.– Ertzaintzaren trafiko-zerbitzuak: Herrizaingo Sailaren egitura organikoa eta funtzionalari buruzko urriaren 19ko 358/1999 Dekretuko 11.3 artikuluan, eta dekretu honetan zehaztutakoarekin bat etorriaz gauzatu beharko da Ertzaintzaren unitateentzako laguntza eta euskarria.

2.4.– Servicios de tráfico de la Ertzaintza: El apoyo y soporte de las unidades de la Ertzaintza se instrumentará en los términos previstos en este Decreto y en el artículo 11.3 del Decreto 358/1999, de 19 de octubre, de estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior.

3.– Planifikazio estrategiko eta taktikoko baliabideak.

3.– Mecanismos de planificación estratégica y táctica.

3.1.– Trafikoa kudeatzeko planak: Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendariak onartu beharko ditu, eta honako helburu hauek izango dituzte: errepide-sareko segmentu zehatzetan ager daitezkeen gorabeherak aurreikustea, eta, halaber, bide-segurtasunaren eta zirkulazioaren baldintzak hobetzeko burutu beharreko jarduketak eta estrategiak; hartarako, errepideetan instalatutako ekipoen gaineko jarduketak burutuaz, nahiz eskura diren bitarteko eta baliabideak koordinatuta jardunez. Egikaritzeko epeak, lehentasunak eta helburuak ondoren zehazten den bezala finkatuko dituzte trafikoa kudeatzeko planek: planetan finkatutako helburuak egikaritzeari dagokionez, egiaztatu eta ebaluatzeko moduak, baliabideak eta bitartekoak aurreikusiaz.

3.1.– Planes de gestión del tráfico: Se aprueban por el Director de Tráfico del Gobierno Vasco y tienen por objeto la previsión de situaciones incidentales que se puedan plantear en un segmento dado de la red de carreteras, así como las estrategias y actuaciones a ejecutar para mejorar las condiciones de circulación y de seguridad vial, ya sea actuando sobre los equipos instalados en la carretera, ya mediante la actuación coordinada de los medios y recursos disponibles. Los planes de gestión del tráfico fijarán sus objetivos, prioridades y plazos de ejecución, previendo los medios y recursos y el modo de evaluación y verificación de la ejecución de los objetivos fijados en el plan.

3.3.– Hiriarteko semaforoak denbora errealean kudeatzea: zirkulazio-fluxua razionalizatu eta hobetzearren, trafikoaren zenbait aldagairi eragiteko, hiriarteko semaforoen ziklo eta denboren gaineko jarduketa dinamikoak eta egokitzaileak egitea (modu automatizatuan edo ez automatizatuan), beti ere zirkulazioak duen egoeraz edo izan lezakeen egoeraz eskura diren datuen arabera.

3.2.– Gestión semafórica interurbana en tiempo real: Actuaciones dinámicas y adaptativas, de modo automatizado o no, sobre tiempos y ciclos de los semáforos interurbanos, en función de los datos disponibles sobre el estado real y previsible de la circulación, con el fin de actuar sobre determinadas variables del tráfico para mejorar y/o racionalizar el flujo circulatorio.

3.3.– Abiaduraren kontrol lineala: ilarak eta pilaketak izatearen, dentsitate edo arintasunaren edo beste gorabehera batzuen arabera, bideetarako abiadura muga berariazkoak gomendatu edo erregulatuaz, seinalizazio aldakorraren bitartez, errepide-sareko segmentu zehatz batean zirkulazioaren segurtasuna eta arintasuna hobetzeko estrategia.

3.3.– Control lineal de la velocidad: Estrategia dirigida a mejorar, mediante la señalización variable, la seguridad y fluidez de la circulación en un segmento dado de la red de carreteras por medio de la regulación o recomendación de límites máximos específicos de velocidad en dichas vías en función de la fluidez o densidad de las mismas o de la existencia de situaciones de congestión u otras incidencias actuales o previsibles.

3.4.– Sarrerak kontrolatzea: pilaketak eta ilarak murriztuaz edo ekidinez, eta zirkulazio-fluxuen arabera, errepide-sareko zenbait bide edo bide-zatitara ibilgailuen eta edo ibilgailu-mota batzuen sarrera murriztu edo erregulatuaz bideetako zirkulazioa ordenatzeko estrategia.

3.4.– Control de accesos: Estrategia de ordenación de la circulación viaria mediante la limitación o regulación de acceso a vehículos o determinadas clases de ellos, a ciertos tramos o vías de la red de carreteras en función de los flujos circulatorios, reduciendo o evitando situaciones de congestión.

3.5.– Erreiak kudeatzea: errei itzulgarri edo ohiko noranzkoaz kontrakoak kudeatuaz, pilaketak murriztu eta zirkulazioaren baldintzak hobetzeko estrategia.

3.5.– Gestión de carriles: estrategia dirigida a mejorar las condiciones de la circulación y reducir los niveles de congestión mediante la gestión de carriles reversibles o de sentido contrario al habitual.

3.6.– Erabiltzaileentzako orientazioak eta argibideak: erabiltzaileei trafikoaren gaineko argibideak emanez, pilaketak bazterturik trafiko-fluxuak dibertsifikatzeko eta zenbait bidetan zirkulazio-fluxuak maila egokirantz bideratzeko estrategia.

3.6.– Información y orientación al usuario: Estrategia dirigida a orientar los flujos circulatorios en determinadas vías a sus niveles óptimos y a diversificar los flujos de tráfico evitando congestiones mediante la información a los usuarios de informaciones de interés para el tráfico.

Aipatu informazio horren edukiak hauexek dira: denbora errealean errepide-sarearen egoera, aurreikusitako gorabeherak, gertatzen diren gorabeherak, hala nola, istripuak, ilarak, pilaketak, erreiak itxita egotea, eta bai ibilbide alternatiboei buruzko gomendioak, erabiltzaileentzakoak. Seinalizazio aldakorreko panelen eta gainontzeko transmisio-baliabideen (trafikoari buruzko informazio-sistemaren parte direnen) bitartez helaraziko zaie aipatu informazioa erabiltzaileei.

Dicha información tiene como contenido el estado en tiempo real de la red de carreteras, las incidencias previstas y las que se van produciendo, tales como accidentes, retenciones, congestión, cortes de carril, etc., así como la recomendación a los usuarios de rutas alternativas. Su transmisión a los usuarios se realiza por medio de los paneles de señalización variable y de los demás medios de transmisión que forman parte del Sistema de información de tráfico.

3.8.– Antzeko eta helburu eta izaerako beste edozein.

3.8.– Cualesquiera otras de naturaleza y fines análogos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental