Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

91. zk., 2001eko maiatzaren 15a, asteartea

N.º 91, martes 15 de mayo de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
2516
2516

AGINDUA, 2001eko apirilaren 3koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, igogailuen instalazioetan giltza nola erabili arautzen duena eta igogailuaren liburua erabili behar dela ezartzen duena.

ORDEN de 3 de abril de 2001, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por el que se regula la utilización de llaves en las instalaciones de ascensores y se establece la utilización del libro del ascensor.

1988ko urtarrilaren 12ko Aginduak xedatzen du derrigorrezkoa dela makina-gelako giltzak sartzeko kutxatxo bat ipintzea makina-gela ondoan, eta kutxatxoa gai hauskorrekoa izan behar dela.

La Orden de 12 de enero de 1988, establece la obligación de que se instale un cajetín de material rompible, anexo al cuarto de máquinas, que contenga las llaves del referido cuarto de maquinas.

Esan behar da, autonomia erkidegoko igogailu guztietako kabinetan ateak ipini direnetik, ez dagoela igogailuko ateek harrapatu eta istripua izateko arriskurik. Izan ere, gaur egun gerta daitekeen gauza bakarra da norbait igogailuaren kabinan harrapatuta geratzea, eta handik irtetzeko itxaroten egon behar izateagatik, estutasun edo klaustrofobia sintomak izatea.

Hoy en día, con la instalación de puertas en cabina en todos los ascensores de la Comunidad Autónoma, se ha conseguido eliminar el riesgo de accidentes por atrapamiento, existiendo únicamente la posibilidad de que queden personas encerradas en la cabina que puedan presentar estados de ansiedad o síntomas de claustrofobia, motivados por la posible tardanza en el rescate de las mismas.

Bestalde, egun igogailuen titular gehienek daukate kontratatuta 24 orduko emergentzia zerbitzuren bat. Gainera, kontuan hartzekoa da instalazio berriek norabide bikoitzeko komunikazio sistema bat dutela mantenimendua egiten duen enpresarekin. Hori horrela izanik, ez da beharrezkoa auzokide gehienek solairu bakoitzeko ateko giltzak izatea edo makina-gelan sartzeko giltza izatea.

En la actualidad, la mayoría de los titulares de ascensores tienen contratado el servicio de atención de emergencias 24 horas, y por otra parte, se debe tener en cuenta que las nuevas instalaciones ya disponen de un sistema de comunicación bidireccional con la empresa conservadora. Por todo ello, no es preciso que la generalidad de los vecinos dispongan de llaves de puertas de piso o de acceso al cuarto de máquinas.

Horiez gain, mentenimenduko enpresari dei egiten zaionetik etortzen denera denbora tarte laburra itxaron behar denez, ez da beharrezkoa izaten auzokideak ibiltzea kabinan harrapatutako jendea ateratzen. Izan ere, auzokideak ez daude horretarako behar bezala gaituta, eta gerta daiteke, lagundu beharrean kalte egitea harrapatuta dagoen pertsonari, bai eta euren buruari ere, zuloan behera jausi daitezkeelako, ate bat ireki eta igogailuaren kabina bertan ez badago.

Por otra parte, el tiempo medio de respuesta del conservador ante un aviso, en la mayor parte de los casos, hace innecesario que el rescate se realice por unos vecinos no suficientemente capacitados, que podrían, incluso, causar más daño que beneficio a la persona encerrada o a ellos mismos, al poder caer por el hueco del ascensor si abren una puerta sin estar la cabina en el piso.

Horren guztiaren ondorioz, ez da beharrezkoa igogailu ondoan giltzak gordetzeko kutxatxo hauskorrik ipintzea, nahiz eta hala agindu 1988ko urtarrilaren 12ko Aginduaren 2. artikuluak.

En consecuencia, ya no resulta necesario que se disponga de un cajetín rompible donde se guarden las llaves del cuarto de maquinas, tal como establece el artículo 2 de la referida Orden.

Bestalde, 2001eko apirilaren 3ko Agindu honek xedatzen du auzokideek jabeen elkarteko arduradunari edo lehendakariari eman beharko dizkiotela derrigorrean haiek dauzkaten solairuetako ateetako eta makina-gelako giltza guztiak. Xedapen horren asmoa Agindua eraginkorra izango dela bermatzea da.

Para garantizar la efectividad de esta Orden, se establece, además, la obligación de entregar al responsable o presidente de la comunidad de propietarios todas las posibles llaves de puertas de piso y del cuarto de máquinas que se encuentren en poder de los vecinos.

Esandako guztiaz gain, aipatu behar da oraindik istripuak egoten direla igogailuarekin zerikusia duten hainbat jarduera burutzean (ateak pintatzea, makina-gela pintatzea eta abar), eta, horregatik, jarduera horiek burutzeko, ezinbestekoa da mantenimenduko enpresaren jarraibideak betetzea.

Por otra parte se vienen registrando accidentes derivados de la falta de seguridad en otras operaciones relacionadas con el ascensor (pintado de puertas o del cuarto de maquinas, etc.), resultando necesario que las mismas se realicen siguiendo las instrucciones del conservador.

Azkenik, beharrezkotzat jotzen da mantenimenduko operazio guztiak liburu batean jasotzea. Liburu horretan, beraz, aparailuaren mantenimenduari buruzko gertakari guztiak jaso beharko dira.

Por último, resulta necesario que todas las operaciones de mantenimiento queden reflejadas en un libro en el que se anoten todas las incidencias relativas a la conservación del aparato.

Hori guztia kontuan hartuta, eta Industria eta Meategiak Administratzeko Zuzendaritzaren proposamenez, honakoa

En su virtud, a propuesta de la Dirección de Administración de Industria y Minas,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Solairuko ateetako giltza.

Artículo 1.– Llave de puertas de piso.

Igogailuen instalazio bakoitzak solairuko ateetako giltza bakarra izango du. Giltza hori eta giltza erabiltzeko jarraibideek makina-gelan egon beharko dute. Jarraibide horietan adieraziko da nola jokatu behar den, kontu handiz, igogailuaren katigamenduak askatzen badira, eta katigamenduak askatu ostean, ez badira berriro katigatzen. Horrez gain, igogailua martxan jartzeko jarraibideak ere jasoko ditu.

Las instalaciones de ascensores dispondrán de una llave de puertas de piso por instalación, que deberá permanecer en el cuarto de máquinas junto con sus instrucciones de utilización, en las que se especificarán las indispensables precauciones a tomar para evitar los accidentes derivados de un desenclavamiento que no sea seguido de un enclavamiento efectivo, así como, las instrucciones de accionamiento.

2. artikulua.– Makina-gelako giltzaren kopia eta giltza erabiltzeko jarraibideak.

Artículo 2.– Copia de la llave del cuarto de máquinas e instrucciones de uso.

1.– Jabeen elkarteko arduradunak, lehendakariak, administratzaileak, atezainak edo horren antzeko besteren batek izan beharko du makina-gelako giltzaren kopia. Makina-gelarik ez badago, maniobra-koadroko giltzaren kopia izan beharko du. Giltzaz gain, jarraibideak ere izango ditu, idatziz, eta jarraibideetan egongo da azalduta zeintzuk arrisku dauden makina-gelan, zeintzuk arrisku dauden erreskateak egiteko elementuak erabiltzean eta zeintzuk erantzukizun hartzen dituen beregain pertsona horrek, giltza txarto erabiliz gero.

1.– El responsable de la comunidad, presidente, administrador, portero o similar, etc., dispondrá de una copia de la llave del cuarto de máquinas o del cuadro de maniobras en las instalaciones que no dispongan de dicho cuarto de máquinas, con instrucciones escritas que especifiquen el riesgo existente en el propio cuarto de máquinas, así como, en la manipulación de los elementos de rescate y la responsabilidad que se asume en caso de un uso indebido de la referida llave.

2.– Igogailua erabiltzen duten gainontzeko auzokideek jabeen elkarteko arduradunari edo lehendakariari eman beharko dizkiote haiek dauzkaten solairuko ateetako giltzak eta makina-gelako giltzak.

2.– El resto de usuarios de los ascensores deberán entregar todas las llaves de puertas de piso o del cuarto de máquinas que se encuentren en su poder al responsable o presidente de la comunidad.

3. artikulua.– Egun dauden kutxatxoak.

Artículo 3.– Cajetines existentes.

Kendu egin beharko dira gaur egun instalazioetan dauden kutxatxo hauskarri guztiak, edo bestela, kutxatxoan giltza dagoela adierazten duen oharra ezabatuko da.

Deberá procederse a la eliminación de cajetines rompibles en las instalaciones existentes o a anular la indicación de que contienen las llaves.

4. artikulua.– Mantenimendua egiten duen enpresaren jarraibideak.

Artículo 4.– Instrucciones de la empresa conservadora.

Instalazioan jardueraren bat burutu behar bada (solairuko ateak edo makina-gela pintatzea eta abar), eta jarduera horiek igogailuaren edo makina-gelaren segurtasuna kaltetu badezakete, mantenimendua egiten duen enpresak emandako jarraibideak kontuan hartuta egin beharko dira.

Todas las actuaciones que deban realizarse en las instalaciones que afecten a la seguridad del ascensor o del cuarto de máquinas (pintado de puertas de piso o del cuarto de maquinas, etc.), deberán ser realizadas siguiendo las instrucciones de la empresa conservadora.

5. artikulua.– Igogailuaren liburua.

Artículo 5.– Libro de ascensor.

1.– Instalazioek igogailuaren liburu bana izan beharko dute. Liburua makina-gelan egon beharko da. Instalazioek makina-gelarik ez badute, orduan maniobra-koadroan egon beharko da. Bestalde, industria-segurtasunaren arloan eskumena duen zuzendaritzak ebazpen baten bidez onartuko du liburu horren eredua.

1.– Las instalaciones deberán disponer de un libro de ascensor en el cuarto de máquinas o en el cuadro de maniobras en las instalaciones que no dispongan de dicho cuarto de máquinas, de acuerdo con el modelo que se apruebe por resolución de la Dirección competente en materia de seguridad industrial.

2.– Instalazioren batek lehendik badu igogailuaren liburua, ez du liburua aldatu beharrik izango, ez eta liburuaren formatoa aldatu beharrik ere.

2.– En aquellas instalaciones en las que ya exista el referido libro no será necesaria su sustitución, pudiendo mantenerse en el mismo formato.

3.– Mantenimenduaz arduratzen den enpresak egingo ditu liburuaren gaineko izapideak, eta liburua industria-segurtasunaren arloan eskumena duen organoaren eskura izango dira beti. Bestalde, liburuak honako atalak jaso beharko ditu gutxienez:

3.– Dicho libro, será diligenciado por la empresa conservadora y estará a disposición del órgano competente en materia de seguridad industrial, debiendo contener, como mínimo, los siguientes apartados:

– Instalazioaren ezaugarriak.

– Características de la instalación.

– Mantenimeduko ikuskapenen ezaugarriak.

– Alcance mínimo de las revisiones de mantenimiento.

– Aldiroko ikuskapen ofizialen zerrenda.

– Relación de Inspecciones oficiales periódicas.

– Instalazioan egindako konponketa garrantzitsuak.

– Reparaciones importantes.

– Instalazioaren jabearen betebeharrak.

– Obligaciones del propietario de la instalación.

– Mantenimeduko enpresaren betebeharrak.

– Obligaciones de la empresa conservadora.

– Hileroko mantenimeduko ikuskapenak.

– Revisiones mensuales de mantenimiento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Lehenengoa.– Indargabetu egiten da 1988ko urtarrilaren 12ko Aginduaren 2. artikulua. Izan ere, artikulu horrek xedatzen du etxebizitzetan instalatutako igogailu elektromekaniko berriek derrigorrean izan behar dutela abiadura biko motorra, eta derrigorrezkoa dela makina-gela ondoan kutxatxo hauskarri bat ipintzea, bertan makina-gelako giltza gordetzeko.

Primera.– Queda derogado el artículo 2 de la Orden de 12 de enero de 1988, del Departamento de Industria y Comercio, por la que se establece la obligación de que los nuevos ascensores electromecánicos instalados en viviendas posean un motor de dos velocidades, y de que se instale un cajetín de material rompible en caso de necesidad, anexo al cuarto de máquinas, que contenga las llaves de éste.

Bigarrena.– Era berean, indargabetu egiten da Agindu honetan ezarritakoaren kontrakoa dioten xedapen guztiak, Agindu honen maila berekoak edo beheragoko mailakoak badira.

Segunda.– Así mismo, queda derogada toda disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Agindu hau garatu eta burutzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko ahalmena aitortzen zaio industria-segurtasunaren arloan eskumena duen zuzendaritzari.

Primera.– Se faculta a la Dirección competente en materia de seguridad industrial, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hogei egunera sartuko da indarrean.

Segunda.– La presente Orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko apirilaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2001.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental