Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

69. zk., 2001eko apirilaren 9a, astelehena

N.º 69, lunes 9 de abril de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
1893
1893

41/2001 DEKRETUA, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana behin betiko onesten duena.

DECRETO 41/2001, de 27 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Plana lurraldea antolatzeko tresna bat dugu, otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez onartutako Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek zehazturiko esparru orokorraren barruan Euskal Autonomia Erkidegoan trenbide sare osoa ezarri eta garatzeko jarduketak zehaztuko dituena. Planak, eragindako lurzoruaren erabileraren gaineko erabakien bitartez, hirigintzako planak ere lotetsiko ditu, eta trenbidea ezarri eta garatzeko behar den lurzorua horretarako gordetzea ahalbidetzen du.

1.– El Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco es el instrumento de ordenación territorial que, dentro del marco global definido por las Directrices de Ordenación Territorial, aprobadas mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero, define las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, vinculando con sus determinaciones sobre el uso del suelo afectado por las mismas a los planes urbanísticos y permitiendo efectuar las reservas de suelo precisas para su ejecución.

2.– Planaren helburua hau da: planean jasotako erabakiak garatu ahal izateko, trenaren arloan nahiz hirigintzarenean behar diren esku-hartzeetarako erreferentzia gisa baliatuko den plangintza-tresna arautzaile bat lortzea, horrela xede hauek erdiesteko:

2.– Su finalidad es la de constituir el instrumento planificador y regulador que sirva de referencia para la intervención tanto sectorial como urbanística precisa para el desarrollo de sus determinaciones, dirigiéndose a la consecución de los siguientes objetivos:

– Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan trenbide azpiegiturak ezarri eta garatzeko jarduketak zehaztea.

– La definición de las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la infraestructura ferroviaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Trenbide erabilerak eragindako lurzorua antolatzea.

– La ordenación del suelo afectado por dicho uso ferroviario.

– Trenbide erabilerako espazioen antolamendua eta hirigintza-antolamendu orokorra adostea.

– La armonización de la ordenación territorial de los espacios de uso ferroviario con la ordenación urbanística general.

– Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko lurraldearen antolamenduan zerikusia duten beste arloetako politikekin koordinatzea.

– La coordinación con las demás políticas sectoriales implicadas en la ordenación territorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Europan barnako trenbide sarea ezarri eta garatzeko jarduketekin koordinatzea.

– La coordinación con las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la red ferroviaria transeuropea.

3.– Horrela, bada, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan hau luzaroan burututako lanaren emaitza dugu; lan hori beste administrazio publiko eta erakunde batzuekin elkarlanean koordinaturik eraman da aurrera, batez ere Estatuko Administrazioarekin. Administrazio horrek, interes orokorrekoak diren edo autonomia erkidego bat baino gehiago ukitzen duten herri-lanetan aginpidea duenez, zuzenean parte hartu du trenbide sare berrian zehaztuz, eta, gainera, ingurumenaren eraginaren gaineko ebaluazioa ere egin du. Ebaluazioa egiteko prozedura Ingurumeneko Idazkaritza Nagusiak 2000eko urriaren 22an planaren aldeko aitorpena egiten zuen Ebazpenaren bidez amaitu zen.

3.– Por ello, el presente Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco se configura como resultado de un dilatado proceso de elaboración y de coordinación con otras Administraciones públicas y organismos implicados, en particular con la Administración del Estado, quien en base a su competencia sobre las obras públicas de interés general o cuya realización afecta a más de una Comunidad Autónoma, ha participado aportando la definición de la nueva red ferroviaria, respecto de la cual, asimismo, ha realizado la evaluación de impacto ambiental, procedimiento concluido con una declaración favorable formulada mediante Resolución de 22 de octubre de 2000 de la Secretaría General de Medio Ambiente.

Azpiegitura berriaren gaineko aurreikuspenak, Europako Batasunak Europan barnako trenbide sarea ezarri eta garatzeko plazaratutako aholkuen esparruan, onartutako erabakiak eta erkidegoz gaindiko interesak eta estatu mailan ezarritako artezpideak jasotzearen ondorio dira.

Las previsiones relativas a la nueva infraestructura son el resultado de la incorporación de decisiones y de la coordinación de intereses a nivel supracomunitario, dentro del marco de las orientaciones de la Unión Europea para el establecimiento y desarrollo de la red ferroviaria transeuropea y de la directrices que se establecen a nivel estatal.

Batetik, kontuan izan dira Europako Batasunak Europako Batasunaren Itunaren 154. artikuluan aipatzen dituen Europan barnako garraio azpiegituren eremuko helburu, lehentasun eta ekintza-lerro nagusien gainean emandako jarraibideak, Europako erakundeek horiek hartzen baitituzte oinarritzat Europa garraioaren ikuspuntutik batzen laguntzen duten interes amankomuneko proiektuak eta estatu barruetako sareak elkarren artean lotzeko eta eraginkor bihurtzeko garrantzia estrategikoa duten proiektuak zeintzu diren zehazteko. Eta hain zuzen ere, proiektu horien artean dago "Espainia-Frantziako Atlantiko aldeko trenbide lotura: Madril-Valladolid-Gasteiz-Akize" izeneko proiektuaren barruan, Gasteiz-Akize trenbidea eta Bilboko adarraren arteko lotura.

Por una parte, se han tenido en cuenta las orientaciones de la Unión Europea relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de acción en el ámbito de las redes transeuropeas de infraestructuras de transportes, a las que se refiere el artículo 154 del Tratado de la Unión Europea, en base a las cuales las instituciones comunitarias identifican los proyectos de interés común y de importancia estratégica para los objetivos de interconexión e interoperabilidad de las redes nacionales, que contribuyen a la unidad europea en el ámbito del transporte, entre los que se encuentra la conexión Vitoria/Gasteiz-Dax con el ramal a Bilbao, integrada en la denominada "Conexión ferroviaria España-Francia por la fachada atlántica Madrid-Valladolid-Vitoria-Dax".

Bestetik, jarduketa guztiak Estatuko Administrazioarekin koordinatu dira: Sustapen Ministerioko Azpiegituren Estatu Idazkaritzak 2000ko azaroaren 24an onartutako Euskal Autonomia Erkidegoaren trenbide sare berriaren gaineko azterlan informatiboak zehazten du, hain zuzen ere, Lurraldearen Antolamendurako Plan honen muina.

Y, por otra parte, se han coordinado las actuaciones con la Administración estatal, cuyo Estudio Informativo de la nueva red ferroviaria en el País Vasco, aprobado por la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en fecha 24 de noviembre de 2000, define el elemento principal de este Plan Territorial Sectorial.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana osoa da, hartzen duen lurralde eremuari begira, baina ez da guztiz exhaustiboa zenbait erabakiri dagokienean, erakundeen entzunaldiko izapidean egindako planteamenduagatik, planaren beraren konplexutasunagatik eta aginpideak erakunde bati baino gehiagori zegokielako, zenbait alderdi erabaki gabe utzi baita; Vitoria-Gasteizen trenbide sare berriaren trazadura lurperatzeko konponbidea —iparraldeko lurperaketa (Lakua-Arriaga)— zehaztu gabe, izapide berriak egiteke eta zein konponbide aukeratu erabakitzeke daude, eta Irungo Bentak-Behobiako mugaz gaindiko pasabideari buruzko erabakia ere hartzeke dago, eta hortaz, onespenetik at utzi dira.

4.– El presente Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco es completo en cuanto a la definición territorial, pero no resulta exhaustivo en algunas de sus determinaciones, ya que, como consecuencia de su planteamiento en el trámite de audiencia institucional, de su complejidad y de la existencia de títulos competenciales concurrentes, han quedado pendientes la definición, nueva tramitación y decisión sobre la solución consistente en soterrar el trazado de la nueva red ferroviaria a su paso por Vitoria/Gasteiz -soterramiento Norte (Lakua-Arriaga)-, así como la decisión sobre el tramo transfronterizo Ventas de Irún-Behobia, aspectos de detalle que quedan excluidos de la aprobación.

Lurraldearen Arloko Planaren kudeaketa eta, bereziki, eragindako lurzorua erreserbatzeko lehenengo jarduketak modu eraginkorrean eta bizkor burutuko badira, eta, kontuan izanik konponbidea zehatz-mehatz finkaturik ez egoteak ez duela, inolaz ere, Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren osotasuna eta koherentzia oztopatuko, planaren zati bat behin betiko onartzea komeni da, eta aurrerago sartuko dira onartzeke utzitako zatiari buruzko erabakiak.

La eficacia y la celeridad en la gestión de este Plan Territorial Sectorial, y concretamente, en las actuaciones iniciales de reserva de suelo afectado, así como el hecho de que la determinación exacta de la solución no constituye, en modo alguno, obstáculo para la integridad y coherencia del Plan Territorial Sectorial, cuyo contenido no se verá afectado cualquiera que sea la alternativa que finalmente se adopte, aconsejan proceder a la aprobación definitiva parcial, que se completará posteriormente con la inclusión de las determinaciones relativas a la parte no aprobada.

5.– Edukiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planak Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare osoa hartzen du, eta bi multzo bereizten ditu: ezarri beharreko azpiegitura berria, batetik, eta dagoen sarea zabaldu eta hobetzeko jarduketak, bestetik.

5.– En cuanto a su contenido, el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco comprende la totalidad de la red ferroviaria en el País Vasco, distinguiendo entre la nueva infraestructura a establecer y las actuaciones de ampliación y mejora en la red existente.

Plana honako agiri hauek osatzen dute:

Consta de los siguientes documentos:

I.– Memoria

I.– Memoria.

II.– Erabakiak. Eragindako lurzoruaren antolamendua.

II.– Determinaciones. Ordenación del suelo afectado.

III.– Planoak.

III.– Planos.

6.– Plana Garraio eta Herri Lan sailbururen 2000ko azaroaren 17ko Agindu bidez onartu zen behin-behinekoz.

6.– La aprobación provisional ha sido otorgada por Orden de 17 de noviembre de 2000 del Consejero de Transportes y Obras Públicas.

Euskal Herriko Lurralde Antolaketarako Batzordeak, 2001eko otsailaren 15ean egindako 1/2001 bilkuran Planaren aldeko txostena eman du, eta orobat Lurraldearen Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak 2001eko otsailaren 19ko txostenaren bidez.

El Plan ha sido informado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en su sesión 1/2001, celebrada el 15 de febrero de 2001, y por el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, acreditándose su informe favorable mediante informe de fecha 19 de febrero de 2001.

Ondorioz, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren eta Garraio eta Herri Lan sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2001eko otsailaren 27an egin zuen bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, y del Consejero de Transportes y Obras Públicas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de febrero de 2001,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana behin betiko onartzea, trenbide sare berriak Gasteizen (487+399.133 eta 17+703.202 kilometroen artean) eta Irungo Bentak-Behobia tartean (77+000 eta 84+807.216 kilometroen artean) egingo duen bidearen trazadura salbu. Dekretu honen eranskin gisa, "Erabakiak - Eragindako lurzoruaren antolamendua" izeneko agiria eta planoen laburpen bat argitaratzen dira.

Artículo único.– Se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con exclusión del trazado ferroviario de la nueva red ferroviaria a su paso por Vitoria/Gasteiz (entre los P.K. 487 + 399.133 y 17+703.202) y en el tramo Ventas de Irún-Behobia (entre P.K. 77+000 y 84+807.216), publicándose como anexos al presente Decreto el documento "Determinaciones. Ordenación del suelo afectado" y un extracto de los planos.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planean jasotako erabakiak eta, batez ere, V. eta VI. kapituluetan jasotakoak bete eta zehazteko lana errazteko, Planean, gehigarri gisa, hainbat eskema sartu dira. Eskema horietan jabari publikoko guneak, zortasun guneak eta eragindako guneak islatzen dira, eta, gainera, kontuan izan da lurzoru mota (hiri lurzorua, hirigarria edo ez-hirigarria den) eta, trena lur gainetik, zubibidean edo tunelean doan.

A efectos de facilitar la aplicación y concreción de las Determinaciones de este Plan Territorial Sectorial, especialmente las contenidas en sus títulos V y VI, se incorporan al mismo, como Apéndice, los esquemas representativos de las zonas de dominio público, afección y servidumbre en los supuestos de su trazado en superficie, viaducto y túnel; distinguiendo, según cada clase de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Zenbait trenbide azpiegituren tipologiaren ezaugarriak kontuan izanik, hau da, herri barruko egituran estuago kateaturik daudenez, V. eta VI. kapituluetan jasotako erabakiak ez zaizkie metro arin eta funikularrei aplikatuko.

Habida cuenta de las particularidades que presenta las tipologías de determinadas infrestructuras ferroviarias, concretamente por su más intensa imbricación en la trama y estructura urbana, las determinaciones contenidas en los títulos V y VI de las Determinaciones de este Plan Territorial Sectorial, no serán de aplicación a la infraestructura de los metros ligeros y funiculares.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Erabakietan aurreikusi bezala hirigintza antolamenduko egiterapideak nahitaez doitzeko lana, argitaratu egunetik harako urtebeteko epean burutu beharko da.

1.º La necesaria adaptación de instrumentos de ordenación urbanística contemplada en el artículo 6.º de las Determinaciones de este Plan Territorial Sectorial se llevará a cabo en el plazo de un año a contar desde su publicación.

2.– Nolanahi ere, Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana indarrean jartzen denean planeamendua berrikusten ari diren udalek prozedura horren barruan egin beharko dute doitze hori.

2.º En cualquier caso , los municipios cuyos instrumentos de planeamiento se encuentren en fase de revisión a la entrada en vigor del presente Plan Territorial Sectorial, efectuarán la adaptación necesariamente en dicho procedimiento.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2001eko otsailaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2001.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza

El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda

eta Ingurugiro sailburua,

y Medio Ambiente,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

Garraio eta Herri Lan sailburua,

El Consejero de Transportes y Obras Públicas,

ALVARO AMANN RABANERA.

ALVARO AMANN RABANERA.

ERANSKINA
ANEXO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TRENBIDE SAREAREN LURRALDEAREN
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED
ANTOLAMENDURAKO ARLOKO PLANA
FERROVIARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
II.– ERABAKIAK. ERAGINDAKO LURZORUAREN ANTOLAMENDUA
II. DETERMINACIONES. ORDENACIÓN DEL SUELO AFECTADO
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– EAEko Trenbide Sarearen definizioa

Artículo 1.– Definición de la Red Ferroviaria en la CAPV.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarea Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean zehar doazen trenbide egituren multzoak osatzen du, Administrazio edo erakunde eskudun ezberdinek haien plangintzan, taxuketan, eraiketan eta ustiaketan dauzkaten eskuduntzak alde batera utzirik.

1.– La Red Ferroviaria en la Comunidad Autonoma del País Vasco está constituida por el conjunto de estructuras del ferrocarril que discurren por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con independencia de las atribuciones que en su planificación, proyección, construcción y explotación ostenten las distintas Administraciones o entidades competentes.

2.– Aurreko atalaren ondoreetarako, trenbidea garraiobidea da eta garraioa gauzatzeko darabiltzan ibilgailuek euskarri gisa balio dien errodadura finkoko bide batetik zirkulatzen dute.

2.– A los efectos del apartado anterior el ferrocarril constituye el modo de transporte en virtud del cual los vehículos a través de los que el mismo se lleva a cabo, circulan por un camino de rodadura fijo, que les sirve de sustentación y de guiado.

3.– Ondore berberetarako, trenbide egitura trenbidearen azpiegiturak eta gainegiturak osatzen dute:

3.– A iguales efectos, la estructura ferroviaria está integrada por la infraestructura y la superestructura del ferrocarril.

a) Trenbidearen azpiegitura, besteak beste, lursailek, burdinbideko lur berdinketa eta plataformako lanek, lan zibilek (zubiak, tunelak, bidezubiak, gainetiko igarobideak, e.a.) eta trenbide pasaguneek osatzen dute.

a) Constituyen la infraestructura del ferrocarril, entre otros, los terrenos, obras de explanación y plataforma de la vía, obras civiles (puentes, túneles, viaductos, pasos superiores, etc ...), y pasos a nivel.

b) Halaber, trenbidearen gainegitura errailek, plaka birakorrek, burdinbideko aparatuek, e.a.ek, bidaiarientzako patioetako galtzadek, segurtasun, seinaleztapen eta trenbidearen telekomunikazio instalazioak, ibilgailuen zirkulazioa eta segurtasuna bermatzeko argiztapen instalazioek, trenen trakziorako korronte elektrikoa eroateko instalazioek, geltoki arteko hornikuntzarako lineek, katenariek eta azpiegituraren zerbitzurako eraikinek osatzen dute.

b) A su vez, la superestructura del ferrocarril está integrada por los carriles, placas giratorias, aparatos de vía, etc..., calzadas de los patios de viajeros, instalaciones de seguridad, de señalización, de telecomunicación de la vía, instalaciones de alumbrados para asegurar la circulación y seguridad de los vehículos, instalaciones de conducción de la corriente eléctrica para la tracción de trenes, líneas de suministro entre estaciones, catenarias y edificios adscritos al servicio de la infraestructura.

2. artikulua.– EAEko Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren esparrua

Artículo 2.– Ámbito del Plan Territorial Sectorial en la CAPV.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren esparrua Autonomia Erkidegoko lurraldean zehar hedatutako Trenbide Sarearen osotasuna da.

1.– Constituye el ámbito del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco la integralidad en la Red Ferroviaria que discurre por el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.– Ikuspuntu funtzionalari atxikiz, Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sareak Ibilbide Luzeko lineak, Aldirikoetakoak, Metro lineak —ohikoa nahiz arina— eta Funikularrak hartzen ditu.

2.– Desde un punto de vista funcional la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma Vasca integra a las líneas de Largo Recorrido, las de Cercanías, así como las líneas de Metro -convencional o ligero-, y los Funiculares.

3.– Azpiegiturari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sareak Sare Berria eratzeko jarduketak eta Egungo Sarea egokitu, hobetu eta, kasu bada, zabaltzeko jarduketak hartzen ditu.

3.– Desde un punto de vista infraestructural, la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma Vasca comprende las actuaciones de ejecución de la Nueva Red, así como las actuaciones de adecuación, mejora y, en su caso, ampliación, de la Red Existente.

3. artikulua.– EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren izaera eta xedea

Artículo 3.– Naturaleza y objeto del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV.

1.– EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana lurraldea antolatzeko egiterapidea da eta trenbide azpiegituren arloko egintzak lurraldean egoki kokatzeko xedea dauka, bai halaber, trenbide arlo, lurralde eta hirigintza mailetan esku-hartze publiko ezberdinen koordinazioa bermatzekoa ere.

1.– El Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, constituye un instrumento de ordenación del territorio, cuya finalidad es la de proporcionar la adecuada inserción en el territorio a las acciones de orden sectorial en materia de infraestructuras ferroviarias; así como, garantizar la coordinación de los distintos títulos de intervención pública en los órdenes sectorial-ferroviario, territorial y urbanístico.

2.– Ildo horretan, Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana lurraldea antolatu eta egituratzeko elementua den aldetik, xedetzat dauzkan jarduketek lurralde jite nabarmena eta udalez gaindiko irismena daukate.

2.– En tal sentido, las actuaciones que constituyen el objeto del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria al referirse a un elemento vertebrador y ordenador del territorio, están caracterizadas por su marcada índole territorial y alcance supramunicipal.

II. TITULUA
TÍTULO II
EDUKIA, ONDOREAK ETA IRISMENA
CONTENIDO, EFECTOS Y ALCANCE

4. artikulua.– Edukia eta horren arauzko irismena

Artículo 4.– Contenido y alcance normativo del mismo.

1.– Honako agiriek osatzen dute Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana:

1.– El presente Plan Territorial Sectorial está integrado por los siguientes documentos:

I.– Memoria

I.– Memoria

II.– Erabakiak. Eragindako lurzoruaren antolamendua.

II.– Determinaciones. Ordenación del suelo afectado.

III.– Planoak:

III.– Planos:

A multzoa: Antolamendu Planoak (1:5.000 eskala)

Grupo A: Planos de Ordenación (Escala 1/5.000)

B multzoa: Trazatu Planoak (1:5.000 eta 1:20.000 eskala)

Grupo B: Planos de Trazado (Escala 1/5.000 y 1/20.000)

2.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honen arauzko edukia hura osatzen duten agirien multzoak zehazten badu ere, II.– "Erabakiak" eta III.– "Planoak". A multzoa: "Antolamendu Planoak" izeneko agiriak dira arauzko jite hori beren beregi ezartzen dutenak eta, beraz, zuzeneko lotarazpena dakartenak; gainerako planoek 5. artikuluan aurreikusitako irismena izango dute.

2.– Si bien el contenido normativo del presente Plan Territorial Sectorial está configurado por el conjunto de los documentos que lo integran, son sus documentos II: "Determinaciones" y III: "Planos". Grupo A: "Planos de Ordenación", los que ostentan específicamente dicho carácter normativo, y que por tanto, vinculan directamente; los demás planos tendrán el alcance previsto en el artículo 5.º

3.– Memoriak azalpen, erreferentzia edo bidezkoketa jitea dauka funtsean; beraz, horren edukian artikulu honen 2. atalean aipatutako agiriekiko kontraesanik azalduz gero, azken horiek nagusituko dira.

3.– La Memoria posee un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los documentos señalados en el apartado 2 de este artículo, serán éstos últimos los que prevalezcan.

5. artikulua.– Planean jasotako erabakien maila eta lotarazpena

Artículo 5.– Rango y vinculación de sus determinaciones.

1.– Planaren erabakien lotarazpen erari erreparatuz, Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honen arauzko edukia bi mailatan sailkatzen da:

1.– Atendiendo al modo de vinculación de sus determinaciones, el contenido normativo del presente Plan Territorial Sectorial se clasifica en dos categorías:

a) Arauketa eta antolamendurako xedapenak: horien aplikazioak eta, beraz, lotarazpenak ez dauka zuzeneko zerikusirik trenbide azpiegituran gauzatu beharreko jarduketa zehatzekin.

a) Disposiciones reguladoras y de ordenación, cuya aplicación, y por tanto su vinculación, resulta independiente de las concretas actuaciones a emprender sobre la infraestructura ferroviaria.

b) Plangintza xedapenak: horien aplikazioa eta, ondorioz, lotarazpena proposatutako jarduketen zehaztasun mailaren araberakoak dira.

b) Disposiciones de planificación, cuya aplicación, y en consecuencia, su vinculación, dependen del grado de concreción de las actuaciones propuestas.

2.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetako II.– "Erabakiak" izeneko agiria osatzen duten arauzko xedapenek zuzeneko lotarazpena daukate eta maila berekoak dira euren aplikazio eremu osorako.

2.– Las disposiciones normativas, que integran el documento II: "Determinaciones", del presente Plan Territorial Sectorial, constituyen disposiciones reguladoras, teniendo una vinculación directa y de igual rango para todo su ámbito de aplicación.

Dagozkien eremuetarako, irismen eta lotarazpen maila berekoak dira III.– "Planoak". A multzoa: "Antolamendu Planoak" agirian jasotako antolamendu xedapenak.

Igual alcance y grado de vinculación tendrán las disposiciones de ordenación contenidas en el documento III: "Planos". Grupo A: "Planos de Ordenación", para los ámbitos afectados.

3.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetako III.– "Planoak". B multzoa: "Trazatu Planoak" deritzon agirian bildutako plangintza xedapenak lotarazpen maila ezberdinekoak dira, ukitzen, aipatzen edo taxutzen diren jarduketen irismenaren arabera:

3.– Las disposiciones de planificación del presente Plan Territorial Sectorial contenidas en su documento III: "Planos". Grupo B: "Planos de Trazado" tienen un grado de vinculación diferente, en razón del distinto alcance de las actuaciones que planifican, se refieren o afectan:

a) Trenbide Sare Berriari dagokionez, zeinaren trazadura Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan definitu baita —1:5.000 eskalan—, horren gaineko ebazpenek irismen lotarazle zehatza daukate.

a) Respecto de la Nueva Red Ferroviaria, cuyo trazado está definido en el presente Plan Territorial Sectorial -a escala 1/5.000-, sus determinaciones tienen un alcance vinculante concreto.

b) Trenbide Sare Berrian egin beharreko gainerako jarduketei dagokienez, ebazpenek iradokizun orokorren jiteko irismena daukate, Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honek arloko proiekzio teknikoko egiterapidetan zehaztu beharko den zenbait alternatiba —1:20.000 eskalan— proposatzen baitu.

b) Respecto del resto de actuaciones sobre la Nueva Red Ferroviaria, sus determinaciones tienen un alcance de de sugerencia genérica, dado que el presente Plan Territorial Sectorial propone varias alternativas posibles —a escala 1/20.000—, a concretar en los correspondientes instrumentos de proyección técnica de carácter sectorial.

c) Egungo Trenbide Sareko jarduketei dagokienez, ebazpenek aholku jiteko irismena daukate, eta arloko proiekzio teknikoko egiterapideetan definitu beharko dira.

c) Respecto de las actuaciones sobre la Red Ferroviaria Existente, sus determinaciones tienen un alcance orientativo, que serán objeto de definición en los instrumentos de proyección técnica de carácter sectorial.

6. artikulua.– Hirigintzako plangintzako tresnei buruzko ondoreak.

Artículo 6.– Efectos respecto de los instrumentos de planificación urbanística.

1.– Antolamendu xedapenei dagokienez, lurzoruari buruzko eta hiri antolamendurako legerian hirigintza antolamenduaren gainean aurreikusitako udal egiterapideak zein udalez gaindikoak EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planean egindako zuzeneketei doitu beharko zaizkie, bertan ezarritako epeetan eta Euskal Lurraldearen Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 1990/4 Legearen 9.2 artikuluan araututako prozeduraren bidez.

1.– Respecto de las disposiciones de ordenación, los instrumentos de ordenación urbanística municipales o supramunicipales previstos en la legislación del suelo y ordenación urbana deberán ajustarse a las rectificaciones introducidas en el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, en los plazos en el mismo establecidos, y a través del procedimiento regulado en el artículo 9.2 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2.– Ondore horretarako, honako Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren III.– "Planoak". A multzoa: "Antolamendu Planoak" izeneko atalak Trenbide Sare Berriaren Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorra izango denaren irudikapen grafikoa jasotzen du; kalifikazio horri aipatu hirigintza antolamenduko egiterapideak doitu beharko zaizkio, Erabakien lehenengo xedapen gehigarrian aurreikusitako epeetan.

2.– A tal efecto, el presente Plan Territorial Sectorial en su Documento III: "Planos". Grupo A: "Planos de Ordenación", contiene la representación gráfica de lo que viene a constituir el Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario de la Nueva Red Ferroviaria; calificación a la que deberán adaptarse los referidos instrumentos de ordenación urbanística, en los plazos previstos en la disposición adicional primera de estas Determinaciones.

3.– Artikulu honen aurreko bi ataletan adierazitako guztiak ez dakarkie kalterik ukitutako Udalek, kasu bada, aipatu aldarazpenak gauzatzeko abiaraz ditzaketen prozedurei.

3.– Cuanto se ha señalado en los dos apartados anteriores del presente artículo, lo es sin perjuicio de los procedimientos que, en su caso, puedan incoar los Ayuntamientos afectados para incorporar tales modificaciones.

7. artikulua.– Erabakien irismena

Artículo 7.– Alcance de sus determinaciones.

1.– Trenbide azpiegituran gauzatuko diren jarduketen araubide juridikoaren egituraketa, Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorraren definizioa eta trenbidearen aldameneko guneetako erabilera araubidearen artikulazioa EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren xede diren heinean, berori da bertan jasotzen diren aurreikuspenak gauzatzeko lurraldean egiten diren ekintzak lurralde eta hirigintza antolamenduaren ikuspegitik bidezkotzeko antolamendu egiterapide egokia eta nahikoa.

1.– Constituyendo el objeto del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, la configuración del régimen jurídico de las actuaciones que se lleven a cabo en la infraestructura ferroviaria, la definición del Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario, así como la determi-nación y articulación del régimen de uso de las zonas inmediatas a la línea férrea, el mismo se caracteriza por constituir el instrumento de ordenación idóneo y suficiente para justificar desde el punto de vista de la ordenación territorial y urbanística las acciones que sobre el territorio se lleven a cabo en ejecución de las previsiones contenidas en el presente Plan Territorial Sectorial.

2.– Iradokizun orokorren jiteko irismena duten plangintza xedapenei dagokienez, planaren lurralde zein hirigintza estaldura hirigintza antolamendurako egiterapideak, proiekzio teknikoko tresnen bitartez, zehaztutakoari egokitzetik ondorioztatuko dira —beti ere honako Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan azaldutako alternatiben esparruan.

2.– En lo que se refiere a sus disposiciones de planificación de sugerencia genérica, su cobertura territorial y urbanística devendrá del desarrollo de los instrumentos de ordenación urbanística a la concreción operada —siempre en el marco de las alternativas planteadas en el presente Plan Territorial Sectorial— a través de los instrumentos de proyección técnica.

3.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan eta, ondorioz, hirigintza antolamenduko tresnetan jasotako plangintza xedapen lotarazleek, jite zehatzekoak nahiz orokorrekoak izan, ez dute euren burutzapenerako beste garapen edo zehaztapen egiterapiderik beharko, planean trenbide azpiegituren gauzapenerako kasu bakoitzean eskatutako proiekzio teknikoko tresnen izapidetza eta onarpena baino.

3.– Las disposiciones de planificación vinculantes de carácter concreto, contenidas en el presente Plan Territorial Sectorial, y en consecuencia, en los instrumentos de ordenación urbanística, no precisarán para su ejecución de más instrumento de desarrollo o especificación, que la tramitación y aprobación de los instrumentos de proyección técnica en cada caso requeridos para la ejecución de las infraestructuras ferroviarias en el mismo contempladas.

8. artikulua.– Publikotasuna

Artículo 8.– Su publicidad.

Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honen eduki osoa publikoa izango da eta edozein erakundek nahiz pertsonak aztertu ahal izango du edo bertatik informazioa jaso Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herrilan Sailean eta Lurraldearen Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailean.

El contenido íntegro de este Plan Territorial Sectorial será público, y cualquier entidad o persona podrá en todo momento consultarlo e informarse del mismo en los Departamentos de Transportes y Obras Públicas, y de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, del Gobierno Vasco.

III. TITULUA
TITULO III
INDARRALDIA, BERRIKUSKETA ETA
VIGENCIA, REVISIÓN
ALDARAZPENA
Y MODIFICACIÓN

9. artikulua.– Indarraldia

Artículo 9.– Vigencia.

Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honen indarraldia mugagabea izango da.

La vigencia del presente Plan Territorial Sectorial será indefinida.

10. artikulua.– Berrikusketa

Artículo 10.– Revisión.

1.– Indarraldian zehar sartzen diren aldarazpenak alde batera utzita, zortzi (8) urtean behin aztertuko da Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan hau berrikusteko egokitasuna, eta hori lehenagoko edo geroagoko edozein unetan egingo da ondorengo inguruabarretako batzuk batuz gero:

1.– Con independencia de las modificaciones que durante su vigencia se introduzcan, cada ocho (8) años se verificará la oportunidad de proceder a la revisión del presente Plan Territorial Sectorial, la cual se producirá en cualquier otro momento anterior o posterior, si concurrieren algunas de las circunstancias siguientes:

a) Garraio eta Herrilan Sailak lau (4) urtean behin emango dio Euskal Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honek unean uneko errealitatearekiko agertzen duen egokitasunaren berri eta, kasu bada, berrikustea gomendatuko dio.

a) El Departamento de Transportes y Obras Públicas dará cuenta cada cuatro (4) años a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco sobre la adecuación del presente Plan Territorial Sectorial a la realidad existente, recomendando, en su caso, la revisión correspondiente.

b) Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honek trenbide azpiegituraren oinarrizko eredua itxuratzean onetsitako hipotesiak aldarazten dituzten inguruabarrak gertatzen direnean.

b) Cuando sobrevengan circunstancias que supongan la alteración de las hipótesis adoptadas por este Plan Territorial Sectorial en la configuración del modelo fundamental de la infraestructura ferroviaria.

2.– Bere onarpenerako ezarritako prozedurari atxikiz egingo da berrikusketa.

2.– La revisión se llevará a cabo por el procedimiento establecido para su aprobación.

11. artikulua.– Aldarazpena

Artículo 11.– Modificación.

1.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honek jasotako erabaki lotarazleen funtsezko edozein aldaketa egiteko, aurretiaz aldarazi beharko da Plana bere onarpenerako ezarritako prozedura bera erabiliz.

1.– Cualquier alteración sustancial de las determinaciones vinculantes del presente Plan Territorial Sectorial, requerirá su previa modificación según el mismo procedimiento establecido para su aprobación.

2.– Ondore horretarako, ez dira ez jite zehatzeko plangintza xedapen lotarazleen ez III.– "Planoak". A multzoa: "Antolamendu Planoak" deritzon agirian jasotako antolamendu xedapenen aldarazpentzat hartuko proiektu teknikoen zehaztasun handiagoa lortu edo eskala doitzeko haietan edo hirigintza antolamendu eta plangintzako gainerako tresnetan egiten diren egokitzapen hutsak edota eragindako lurraren berezko egoerak eragiten dituen egokitzapen nahiz doikuntzak ere.

2.– A tal efecto, no tendrán la consideración de modificaciones de las disposiciones de planificación vinculantes de carácter concreto, ni de las de ordenación integradas en el documento III: "Planos". Grupo A: "Planos de Ordenacion", las meras concreciones o ajustes por razón de la mayor precisión o escala de los Proyectos técnicos, respecto aquéllas, y en consecuencia, sobre los demás instrumentos de planeamiento y ordenación urbanísticos, ni las adaptaciones y/o ajustes que vengan impuestos en razón de la propia realidad del suelo afectado.

3.– Iradokizun orokorren jiteko irismena duten plangintza xedapenei dagokienez, proiekzio teknikoko dagokion egiterapidean jasotako eta Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan azaldutako alternatibak nabarmenki aldarazten duen proposamen orok aurretiaz plana aldaraztea ekarriko du.

3.– Respecto de las disposiciones de sugerencia genérica, toda propuesta contemplada en el correspondiente instrumento de proyección técnica, que altere sustancialmente las alternativas formuladas en el presente Plan Territorial Sectorial, requerirá la previa modificación del mismo.

4.– Egungo Trenbide Sarean egin beharreko jarduketen plangintzak eta egikaritzak ez dute ezein kasutan ere Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honen aldarazpena eragingo, horiek geroagoko berrikusketetan isla daitezkeen arren.

4.– La planificación y ejecución de las actuaciones en la Red Ferroviaria Existente no implicarán en ningún caso –y en consecuencia, no requerirán- la modificación del presente Plan Territorial Sectorial, sin perjuicio de su reflejo en sus sucesivas revisiones.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
EAE-KO TRENBIDE AZPIEGITURAN GAUZATZEN DIREN JARDUKETEN ARAUBIDE JURIDIKOA
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ACTUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN LA CAPV

12. artikulua.– Egungo Sarea eta Sare Berria

Artículo 12.– Red Existente y Nueva Red.

1.– EAEko trenbide azpiegituran gauzatu beharreko ekintzak direla eta, egungo sareari dagozkionak eta sare berrikoak bereizten dira.

1.– Desde el punto de vista de las acciones a llevar a cabo sobre la infraestructura ferroviaria en la CAPV, se distinguen las referidas a la Red Existente, y las atinentes a la Nueva Red.

2.– Ondore horretarako, Trenbide Sare Berritzat hartzen da berri sortzeko dagoen trenbide azpiegitura, zeinaren funtsezko egitura Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan definitzen den —bai bere trazaduraren definizioaren bitartez bai alternatiben azalpenaz.

2.– A tales efectos, tiene la consideración de Nueva Red Ferroviaria la infraestructura ferroviaria de nueva creación y cuya estructura fundamental —bien a través de la definición de su trazado, o bien mediante la formulación de alternativas— se define en el presente Plan Territorial Sectorial.

3.– EAEko lurraldean zehar hedatzen den trenbide azpiegituran gauzatuko diren gainerako jarduketak Egungo Sarearen gaineko ekintzatzat hartzen dira; kontzeptu berorren barruan sartzen dira burdinbideen luzapen edo bikoizketakoak, lur berdinketaren zabalkuntzakoak edo, geltoki eta geralekuetan, nahiz trenbidezko garraioaren garapenarekin lotura funtzionala daukaten gainerako instalazio edo erakinetan egin beharreko edonolako ekintzak.

3.– El resto de actuaciones que se lleven a cabo sobre la infraestructura ferroviaria que discurre en el territorio de la CAPV tienen la consideración de acciones sobre la Red Existente; incluyéndose en tal concepto las de prolongación o desdoblamiento de vías, ampliación de su explanación, o cualesquiera acciones relativas a las estaciones y apeaderos, y demás instalaciones o edificios vinculados funcionalmente al desenvolvimiento del transporte ferroviario.

13. artikulua.– Plangintzaz

Artículo 13.– De la Planificación.

1.– Trenbide azpiegituraren plangintzak bi ekintza mota hartzen ditu: lurralde plangintzari propio dagozkionak eta plangintza zein proiekzio teknikorakoak; azken horietakoak dira arloko legeriak balizko bakoitzerako aurreikusitako azterlan eta proiektuak: informaziorako azterlanak eta ingurugiro eraginari buruzkoak, besteak beste, eta proiektu teknikoak kasu.

1.– La Planificación de la infraestructura ferroviaria integra dos tipos de acciones; las de planificación territorial propiamente dicha, y las de planificación y proyección técnica, que incluyen los estudios y proyectos previstos para cada supuesto por la legislación sectorial: Estudios Informativos y de Impacto Ambiental, entre otros; así como proyectos técnicos.

2.– Trenbide Sare Berriaren lurralde plangintza honako Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren formulazioaren bidez gauzatzen da nagusiki.

2.– La planificación territorial de la Nueva Red Ferroviaria se lleva a cabo fundamentalmente a través de la formulación del presente Plan Territorial Sectorial.

Ondorioz, Sare Berrian lurralde plangintzari dagokionez —bai trazadura 1:5.000 eskalan definitzeko bai 1:20.000 eskalako alternatibak proposatzeko— aurreikusitako jarduketen estaldura lurralde antolamendurako honako egiterapidearen edukian eta hirigintza antolamendurako dagozkion egiterapideetan islatzen da:

En consecuencia, la cobertura de las actuaciones previstas —tanto a nivel de definición de trazado a escala 1/5.000, como de propuesta de alternativas a escala 1/20.000— sobre la Nueva Red en lo que a planificación territorial se refiere, viene representada por el contenido del presente instrumento de ordenación territorial, así como en los correspondientes instrumentos de ordenación urbanística:

a) Hirigintza antolamendurako aipatu egiterapideok halabeharrez egokituko zaizkio Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planari, euren trazadura planean —1:5.000 eskalan— definiturik daukaten jarduketei dagokienez.

a) Los cuales necesariamente se adaptarán al presente Plan Territorial Sectorial, respecto de las actuaciones cuyo trazado se encuentra definido —a escala 1/5.000— en el mismo.

b) Tresnok Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan —1:20.000 eskalan— proposatutako jarduketak eta alternatibak jaso ahal izango dituzte.

b) Los cuales podrán recoger las actuaciones y alternativas propuestas —a escala 1/20.000— en el presente Plan Territorial Sectorial.

3.– Aurreko atalean aipatutako lurralde plangintza proiekzio teknikoko tresnen bitartez zehaztu eta garatuko da; egiterapideok informaziorako azterlana eta ingurugiro eraginari buruzkoa, besteak beste, eta dagozkion proiektu teknikoak, halabeharrez elkarri egokitu beharko zaizkionak, izango dira.

3.– La planificación territorial referida en el apartado anterior, será objeto de concreción y desarrollo a través de los instrumentos de proyección técnica: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental, entre otros, y los correspondientes proyectos técnicos, que, necesariamente, deberán ajustarse a unos y otros.

4.– Bestalde, Egungo Sareari dagozkion jarduketen plangintzaren estaldura proiekzio teknikoko dagozkion tresnek islatzen dute, horietarako erreferentzia honako Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plana delarik.

4.– Por su parte, la planificación de las actuaciones atinentes a la Red Existente, tendrán su cobertura en los correspondientes instrumentos de proyección técnica, respecto de los cuales, el presente Plan Territorial Sectorial, constituye referente.

Lurralde antolamendurako egiterapide honetan aholku gisa jasotako irizpideekin bat ez datorren jarduketa ororen zioa behar bezala bidezkotu beharko da, bai eta aukeratutako irtenbidearena ere.

Cualquier actuación que se aparte de los criterios de orientación contenidos en el presente instrumento de ordenación territorial, requerirá la debida justificación de su causa, así como de la solución adoptada.

14. artikulua.– Kudeaketa eta Lorpenerako bideez

Artículo 14.– De los modos de gestión y Obtención.

Trenbide azpiegituran egingo diren jarduketak gauzatzeko beharrezko lurra desjabetzapen sistemaz lortuko da oro har. Dena den, ez da baztertzen hirigintzari buruzko legerian sistema orokorrak lortzeko aurreikusitako bideetako beste edozein ere erabiltzeko aukera.

Los terrenos precisos para llevar a cabo las actuaciones sobre la infraestructura ferroviaria se obtendrán normalmente por el sistema de expropiación. Ello sin perjuicio de la utilización, en su caso, de cualesquiera otros modos de obtención de sistemas generales previstos en la legislación urbanística.

Trenbide sare berria landa eta basogintzako lurretan ezarri behar izanez gero, ukitutako lurzoruen kudeaketa, aginpidea duen sailak onartutako landa eta basogintzako lurzoruaren kudeaketako planari lotu beharko zaio.

La gestión de los suelos afectados por la implantación de la nueva red ferroviaria estará sujeta, en su caso, a un plan de gestión de suelos agroforestales concreto, aprobado por el Departamento competente en la materia.

15. artikulua.– Egikaritzaz

Artículo 15.– De la Ejecución Material.

1.– EAEko trenbide azpiegituran egiteko dauden ekintzen egikaritzak, horien lurralde jite nabarmena kontuan harturik, ez du aurretiazko udal baimenik behar izango.

1.– La ejecución material de las acciones a llevar a cabo sobre la infraestructura ferroviaria en la CAPV, habida cuenta de su eminente carácter territorial no estarán sometidas a la previa licencia municipal.

2.– Ondore horietarako, egikaritza kontzeptuaren baitakotzat hartzen dira sare berriko egikaritza ekintzak eta egungo sarearen zabalkuntza, hobekuntza, konponketa edo mantenurakoak, honako Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren 12.3 artikuluan definitu diren bezala.

2.– A tales efectos, se comprenden en el concepto de ejecución material las acciones de ejecución de la Nueva Red, así como las de ampliación, mejora, reparación o conservación de la Red Existente, tal y como quedan definidas en el artículo 12.º.3 del presente Plan Territorial Sectorial.

Aurreko atalean aipatutako ekintzetarik unean uneko eta tokian tokiko jarduketak eta geltokiak, geralekuak eta trenbidezko garraioaren garapenarekiko lotura funtzionala daukaten gainerako eraikin eta instalazioak funtzionalki baliagarri zaizkion trenbide azpiegituraren gehigarritzat hartuko dira eta, beraz, horiek ere udal baimenaren beharra salbuesten duen araubide juridiko beraren pean egongo dira.

De entre las acciones referidas en el apartado anterior, las actuaciones localizadas y puntuales, así como relativas a estaciones, apeaderos y demás edificios e instalaciones vinculados funcionalmente al desenvolvimiento del transporte ferroviario, tendrán la consideración de accesorias a la infraestructura ferroviaria a la que sirven funcionalmente, sometiéndose, por tanto, al mismo régimen jurídico de exención de licencia municipal.

3.– Aurreko ataletan aurreikusitakoak ez du baztertzen proiektu teknikoak ukitutako Udalari edo Udalei helarazi eta jakinaraztea, horiek aipatu proiektuak indarrean dagoen hirigintzako plangintzarekin bat datozela egiaztatzeko egin beharreko izapidea abian jar dezaten. Horretarako, hogeita hamar (30) eguneko epea izango dute, eta egiten ez badute, ados daudela iritziko da.

3.– Lo previsto en los apartados anteriores, lo será sin perjuicio del traslado y puesta en conocimiento de los correspondientes proyectos técnicos al Municipio o Municipios afectados a fin de que evacuen el correspondiente trámite relativo a la conformidad con el planeamiento urbanístico vigente, teniendo un plazo de treinta (30) días para su pronunciamiento, tras el cual será entendido como positivo el silencio administrativo.

V. TITULUA
TÍTULO V
TRENBIDE ERABILERAKO KOMUNIKAZIO
EL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
SISTEMA OROKORRA
DE USO FERROVARIO

16. artikulua.– Eraginkortasuna eta irismena

Artículo 16.– Virtualidad y alcance.

EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Antolamendurako Arloko Planaren helburuetako bat da definitzea zerk osatzen duen Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorra —bai egungo sareari bai sare berrirako dagoeneko zehaztuta dagoen trazadurari dagokionez— eta kalifikazio horri —sailkapena edo, kasu bada, lorpen nahiz balorazio ondoreetarako banaketa alde batera utzita— dagozkion hirigintza antolamenduko egiterapide guztiak lotzea.

Constituye uno de los objetivos del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV la definición —tanto para la Red Ferroviaria Existente, así como para el trazado ya concretado de la Nueva Red— de lo que conforma el Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario, vinculando, en lo que a tal calificación se refiere —y con independencia de su clasificación, o en su caso, adscripción a efectos de su obtención o valoración— a todos los instrumentos de ordenación urbanística.

17. artikulua.– Baitan sartzeko irizpideak

Artículo 17.– Criterios de inclusión.

1.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honek lursailak Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorraren baitakotzat hartzeko ezarritako irizpidea lurralde eta hirigintza ikuspegitik egin beharreko lur erreserba, hornikuntza eta antolamenduan datza, trenbide azpiegituraren ezarpena ahalbidetzeko xedez.

1.– El criterio de inclusión de terrenos, como Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario a través del presente Plan Territorial Sectorial, reside en la necesaria reserva, dotación y ordenación desde la perspectiva territorial y urbanística de suelos, que permitan la implantación de la infraestructura ferroviaria.

2.– Ikuspegi horri atxikiz, lurrak Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorrean sartzeak haiek lurraldearen egituraren funtsezko elementutzat egituratzea dakar, bai eta beroriek, kalifikazio horren zioz, trenbide azpiegituraren egikaritza egokirako beharrezkoa den lurzoru erreserbari lotzea ere.

2.– Desde tal perspectiva, la inclusión de terrenos como Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario, conlleva su configuración como elementos fundamentales de la estructura del territorio; quedando los mismos vinculados, por dicha calificación, a reservar suelo para la adecuada ejecución de la infraestructura ferroviaria.

3.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan Trenbide Sare Berrirako Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokortzat definitutako lurrak "barnebide" deitu zaionaren baitan itxuratzen dira planoetan. "Barnebidea" trenbide jabari publikoak eskatzen duen itxuraketa egokirako beharrezko zehaztapen, doikuntza eta egokitzapenak baitan hartu ahal izateko bezain zabala izango den itxuraketa esparrua da.

3.– Los terrenos definidos como Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario en el presente Plan Territorial Sectorial para la Nueva Red Ferroviaria, se configuran cartográficamente en lo que se viene a denominar "Corredor" que constituye una banda de configuración lo suficientemente amplia para poder albergar las necesarias concreciones, ajustes y adaptaciones que la efectiva configuración del dominio público ferroviario requiera; operaciones éstas que se llevarán a cabo en los correspondientes instrumentos de proyección técnica.

Ondore horretarako, esparru edo "barnebidea" osagarriak diren bi grafia ezberdinek irudikatzen dute antolamendu planoetan: trenbide erabilerako jabari publikoari dagokiona eta "gordetako lurra" izena duena.

A tal fin, dicha banda o "Corredor" queda configurada en los Planos de Ordenación por el conjunto de dos grafías distintas y complementarias: la de dominio público de uso ferroviario, y la denominada "banda de reserva".

4.– Trenbide Sare Berriaren azpiegituraren egikaritza amaitutakoan sistema orokortzat hartutako lurretarik —hots, "barnebidean" sartuta daudenak edo "jite laguntzaileko beste erreserba gune batzuk" kontzeptuaren pean daudenak— trenbide erabilerako jabari publikoari benetan atxikirik geratu ez direnei beste edozein hirigintza kalifikazio esleitu ahalko zaie, beti ere kalifikazio hori trenbidearen aldameneko lur araubidearekin bateragarria bada.

4.– Una vez se lleve a cabo la ejecución de dicha infraestructura de la Nueva Red Ferroviaria, los terrenos calificados como sistemas generales —en cuanto que incluidos en el "Corredor", o en su caso, localizados en las "otras zonas de reserva de carácter auxiliar"— que no hayan quedado efectivamente vinculados al dominio público de uso ferroviario, podrán ser objeto de cualquier otra calificación urbanística que resulte compatible con su régimen en cuanto que suelos colindantes a las líneas férreas.

18. artikulua.– Definizioa

Artículo 18.– Definición.

1.– Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorra definitzeko, beharrezkoa da Egungo Sarea eta Trenbide Sare Berria bereiztea.

1.– A efectos de definir el Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario es preciso distinguir entre la Red Existente y Nueva Red Ferroviaria.

2.– Egungo Trenbide Sarean Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorra trenbideko lur berdinketak hartzen dituen espazioek, haren elementu funtzionalek eta ustiaketa egokirako beharrezko instalazioek osatzen dute, bai eta jabari publikoko gune deritzon eta, kasuan kasu, trenbide poliziari buruzko xedapenen araberako tamaina eta itxuraketa izango dituen titulartasun publikoko lurren esparruak ere.

2.– El Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario en la Red Ferroviaria Existente está configurado por los espacios ocupados por la explanación de la línea ferroviaria, sus elementos funcionales e instalaciones afectas a su correcta explotación, y la banda de terreno de titularidad pública efectivamente existente en cada caso de dimensiones y configuración según las disposiciones en materia de policía ferroviaria, denominada zona de dominio público.

3.– Trenbide Sare Berriaren azpiegitura buruturik, trenbideko lur berdinketak hartutako lursailek, haren elementu funtzionalek eta ustiapen egokirako beharrezko instalazioek osatzen dute Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorra, bai eta zortzi (8) metroko zabalerako zerrenda batek, hirigarri eta ez-hirigarri gisa sailkatutako lurzoruan, eta hiri lurzoruko bost (5) metroko beste zerrenda batek ere, ondorengo artikuluetan zubi, tunel, zubibide eta antzeko egitura eta obren balizkoetarako adieraziko diren zehaztasunekin.

3.– Una vez ejecutada la infraestructura de la Nueva Red Ferroviaria, constituye el Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario el conjunto de terrenos ocupados por la explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales e instalaciones afectas a su correcta explotación, y una franja de ocho (8) metros de anchura en suelo clasificado como urbanizable y no urbanizable, y de cinco (5) metros en suelo urbano, con las especificidades que se indicarán en los artículos siguientes para los supuestos de puentes, túneles, viaductos, y estructuras y obras similares.

Hiri lurzoruko jabari publikoko gunea definitzeko aipatutako distantzia Garraio eta Herrilanen eskumena daukan Administrazioak murriztu ahal izango du, horren beharra benetakotzen badu eta trenbidearen erregulartasuna, kontserbazioa eta igarotze askea kaltetzen ez badu, baina beti ere bi metro baino gehiagoko distantzia utzita.

La referida distancia para la definición de la zona de dominio público en suelo urbano podrá ser objeto de reducción por la Administración competente en materia de Transportes y Obras Públicas, siempre que se acredite la necesidad de la reducción, y no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril, sin que dicha distancia pueda ser en ningún caso inferior a dos metros.

4.– Aipatu zerrendaren zehaztapena lur berdinketaren kanpoko ertzetik abiatuz egingo da, horizontalean eta dagozkion kanpoko errailekiko perpendikular.

4.– La determinación de dicha franja se llevará a partir de la arista exterior de la explanación, en horizontal y perpendicularmente al carril exterior correspondiente.

19. artikulua.– Jite teknikoko zehaztapenak

Artículo 19.– Especificaciones de orden técnico.

1.– Lur berdinketa lurraren berezko topografia aldarazi den lur-zerrrendari —plataforma deituta eta, linearen tipologiaren arabera, zabalera aldagarrikoa dena— deritzo; beraren gainean eraikitzen da burdinbidea eta bertan kokatzen dira haren elementu funtzionalak eta instalazioak.

1.– Se considera explanación la franja de terreno —denominada plataforma, de anchura variable según la tipología de la línea— en la que se ha modificado la topografía natural del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementos funcionales y se ubican sus instalaciones.

2.– Lur berdinketaren kanpoko ertza lubetako ezpondaren oinaren edo lubakiaren edo ebakitako baso zatiaren tontor lerro edo, kasu bada euspen murruena eta berezko lubetaren elkarguneari deritzo.

2.– Se considera arista exterior de la explanación, la intersección del pie del talud del terraplén o línea de coronación de trinchera o desmonte o, en su caso, de los muros de sostenimiento con el terreno natural.

3.– Trenbidearen elementu funtzionalak eta instalazioak haren kontserbaziora edo trenbide zerbitzu publikoaren ustiaketara iraunkorki zuzendutako ondasun, bitarteko eta gune guztiak dira, hala nola pasealekuak, bermak, arekak, seinaleak, itxiturak, trenbide pasaguneetarako irispideak, langak eta langaerdiak, transmisioak, konektoreak, lur gaineko, lur azpiko nahiz airetiko kanalizazioak, etxolak, kutxatilak, transformadoreak, azpiestazioak, elikapen lineak, airetiko kontaktu linea eta antzekoak.

3.– Se consideran elementos funcionales e instalaciones de un ferrocarril todos los bienes, medios o zonas permanentemente afectados a la conservación del mismo o a la explotación del servicio público ferroviario tales como paseos, bermas, cunetas, señales, cerramientos, accesos a pasos a nivel, barreras y semibarreras, transmisiones, conectores, canalizaciones superficiales, subterráneas o aéreas, casetas, casillas, transformadores, subestaciones, líneas de alimentación, línea aérea de contacto, y otros análogos.

4.– Zubi, zubibide eta antzeko egitura eta obren kasu berezietan, obrek lurrarekiko eratzen duten proiekzio lerro bertikala hartuko da kanpoko ertzatzat. Egituraren euskarriek hartzen duten lurra jabari publikokotzat hartuko da kasu orotan.

4.– En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras y obras similares, se tomará como arista exterior de la explanación la línea de proyección vertical de las obras sobre el terreno. En su caso, podrá tomarse como tal los bordes exteriores de los soportes de la estructura. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura.

5.– Tunelen kasu berezietan, jabari publikoko esparruak eta horren segurtasun esparruak zehazteko xedez, haien egituraren kanpoko lerroa hartuko da lur berdinketaren lerrotzat.

5.– En los casos especiales de túneles se considera como línea de explanación, a efectos de establecer las bandas de dominio público y bandas de seguridad de éste, la línea exterior de su estructura.

Trenbide Erabilerako Komunikazio Sistema Orokorra zehaztean, haien sarrera eta irteeraren aldameneko guneak baino ez dira hartuko jabari publikokotzat, irizpide geoteknikoen arabera segurtasuna bermatzeko moduko distantzia aldagarrian eta luzetara ("LD"), kasu bakoitzean dagokion trazadurarekiko.

En la determinación del Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario, únicamente tendrán la consideración de dominio público las zonas colindantes a sus bocas, en una distancia variable y longitudinal a la traza ("LD") que en cada caso corresponda, para garantizar su seguridad según criterios geotécnicos.

Orokorrean, lur gainean egin beharreko jarduketetarako, "ereduzko" irizpidetzat hartzen da "LD" distantzia hori lurraren berezko sestra, burdinbidearen sestrarekiko, gutxienez tunelaren egituraren kanpoaldeko bi "H" altuerako distantzian kokatzea ahalbidetuko duen moduan ezartzea.

Con carácter general, se considera criterio "tipo" el establecer, para actuaciones en superficie, dicha distancia "LD", de tal manera que permita, que la rasante del terreno natural, se sitúe, por lo menos, a una distancia de dos veces la altura "H" exterior de la estructura del túnel respecto a la rasante de la vía.

Era berean, lurpean egin beharreko jarduketerako "ereduzko" irizpidea izango da "LD" distantzia, lurpeko jarduketaren maila tunelaren egiturak burnibidearen sestrarekiko kanpoaldetik duen "H" altueraren halako bi izatea.

Igualmente, y con carácter general, se considera criterio "tipo" el establecer, para actuaciones de obras subterráneas dicha distancia "LD", de tal manera que permita, que el nivel de dicha actuación subterránea, se sitúe, por lo menos, a una distancia de dos veces la altura "H" exterior de la estructura del túnel respecto a la rasante de la vía.

Nolanahi ere, bai lur gainean egin beharreko jarduketetan, bai lurpekoetan, lurraren ezaugarri teknikoak aintzat hartu beharko dira, azpiegituraren segurtasuna bermatuko duen distantzia ("LD") zorrotz ezarri ahal izateko.

En ambos casos, tanto para actuaciones en superficie, como subterráneas, se deberá tener en cuenta los condicionantes geotécnicos del terreno, para establecer con rigor la distancia ("LD") que garantice la seguridad de la infraestructura.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
TRENBIDEEN ALDAMENEKO GUNEAK
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LAS ZONAS INMEDIATAS A LA LÍNEA FÉRREA
BABESTEKO ARAUBIDEA ETA HORIEN ERABILERA ETA ERAIKETA BALDINTZAK
CAPÍTULO PRIMERO
LEHENENGO KAPITULUA
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES

20. artikulua.– Eraginkortasuna eta hedadura

Artículo 20.– Virtualidad y alcance.

1.– Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honen beste xede bat trenbidearen hurbileko guneak definitzea da, aplikagarri den arloko legeriak ezartzen dituen babes erregimena eta erabilera eta eraikigarritasun baldintza bereziak aplikatu ahal izateko haiek zehazten dituzten hedadura eta ondoreekin.

1.– Constituye otro de los objetivos del presente Plan Territorial Sectorial la definición de las zonas inmediatas a la línea férrea, a efectos de aplicación del régimen de protección y de las especiales condiciones de uso y edificación que vienen impuestas por la legislación sectorial que resulta de aplicación, y con el alcance y efectos previstos en las mismas.

2.– Ildo horretatik, Izenburu honetako erabakiek zuzenean lotuko dituzte Administrazio publiko zein partikularrak lurzoruaren erabilera eta eraiketa jarduerak bete behar dituztenean.

2.– En tal sentido las determinaciones de este Titulo vincularán directamente tanto a las Administraciones Públicas como a los particulares al llevar a cabo actos de uso y edificación del suelo.

3.– Administrazioak eta, zehazki, Udalerriak erabaki horien mende egongo dira hirigintza jarduerari dagokionez, batez ere:

3.– Respecto de las Administraciones, concretamente los Municipios, quedarán vinculadas por tales determinaciones, en el ejercicio de su acción urbanística; en especial:

a) Plangintza orokorreko tresnetan lurrak gunekatu eta kalifikatzean.

a) Al zonificar y calificar suelos en sus instrumentos de planeamiento general.

b) Garapen antolamendurako egiterapideak eta Hirigintza Proiektuak formulatu edo onartzean.

b) Al formular o aprobar instrumentos de ordenación de desarrollo, así como Proyectos de Urbanización.

c) Hirigintza egikaritzarako egiterapideak formulatu eta onartzean eta Lankidetzarako Hirigintza Entitateen eraketa onartu eta funtzionamendua tutelatzean.

c) Al formular o aprobar instrumentos de ejecución urbanística; así como al aprobar la constitución y tutelar el funcionamiento de las Entidades Urbanísticas de Colaboración.

d) Finken erabilera eta eraikuntzarako Arau eta Ordenantzak onartzean hirigintza sailkapena zeinahi dela eta, zehazki, lerrokatze eta atzeraketa gisako parametroak zehaztean.

d) Al formular las Normas y Ordenanzas de uso y edificación de los predios, cualquiera que sea su clasificación urbanística; y concretamente, al establecer parámetros tales como alineaciones y retranqueos.

e) Hirigintza kontrol eta diziplina jardueretan.

e) En los actos de control y disciplina urbanística.

4.– Izenburu honek jasotzen dituen erabakiak betetzen ez dituzten eraikin, instalazio eta erabilera erregimen juridikoari dagokienez, hirigintza antolamendurako tresnek haiek betetzen direla bermatuko duen erregimen juridikoa itxuratu behar dute —kasu bakoitzean egoki diren modulazioekin.

4.– Respecto del régimen jurídico de las edificaciones, instalaciones y usos preexistentes, que incumplan las determinaciones contenidas en este Título, los instrumentos de ordenación urbanística, vendrán obligados a configurar —con las modulaciones que en cada caso procedan— un régimen jurídico tendente a asegurar el efectivo cumplimiento y observancia de aquéllas.

21. artikulua.– Trenbideen aldameneko guneen definizioa

Artículo 21.– Definición de las zonas inmediatas a la línea férrea.

Babes erregimena eta lurzoruaren erabilera eta eraiketa baldintzak zehazteko, trenbidearen hurbilekotzat joko dira, lur berdinketaren atzeko erpinetik hasita, honako hiru gune hauek: jabari publikoak barne hartzen duen lurralde esparrua; zortasun lurrak eta eragindakoak.

A los efectos de determinación del régimen de protección, así como de las condiciones de uso y edificación del suelo, se delimitan inmediatamente a la línea férrea, y contadas a partir de la arista exterior de la explanación tres franjas: la banda de terreno incluida en la zona de dominio público; la de servidumbre y la de afección.

22. artikulua.– Babespenerako araubidea trenbide jabari publikoaren mugakide diren guneetan

Artículo 22.– Régimen de protección en las zonas colindantes al dominio público ferroviario.

1.– Trenbideko jabari publikoaren mugakide diren guneak, handik hurbil daudenez, bi eremutan banatzen dira: zortasun gunea eta eragindakoa, eta haien jabego eskubidearen estatutu berezia finkatzen dute.

1.– Los terrenos colindantes al dominio público ferroviario, por razón de su proximidad al mismo, se dividen en dos franjas denominadas zona de servidumbre y zona de afección, las cuales determinan un estatuto específico del derecho de propiedad de los mismos.

2.– Ondoko bi artikuluetan zortasun gunea eta eragindakoak definitzeko aurreikusitako distantziak kasu konkretuetan aldatu ahal izango dira arloko legerian aurreikusitako balizkoetan.

2.– Las distancias previstas en los dos artículos siguientes para definir las zonas de servidumbre y de afección podrán ser modificadas para casos concretos en los supuestos previstos en la legislación sectorial.

23. artikulua.– Zortasun gunearen definizioa

Artículo 23.– Definición de la zona de servidumbre.

1.– Zortasun gunea trenbidearen bi aldeetan dauden lur-zerrendak dira; barrutik jabari publikoko guneak eta kanpotik lur berdinketaren kanpo aldeko erpinen paraleloak diren bi lerrok mugatzen dute: hogei (20) metrora lurzoru hirigarri zein ez-hirigarrian eta zortzi (8) metrora hiri lurzoruan. Neurketa horizontalean eta trenbidearen kanpo bidearekiko prependikularrean eta lur berdinketaren kanpoko erpinetatik hasita egingo da.

1.– La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de veinte (20) metros en suelo urbanizable y no urbanizable, y de ocho (8) metros en suelo urbano, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores de la explanación.

2.– Tunelen kasuan, zortasun gunea barrutik jabari publikoko guneak eta kanpotik egituraren kanpoko erpinen paraleloak diren bi lerrok eta trenbidea zeharkatzen duen beste batek mugatzen duten lur eremua da; distantzia hogei (20) metrokoa izango da lurzoru hirigarri eta ez-hirigarrian eta zortzikoa (8) hiri lurzoruan, horizontalean eta lehenengoarekiko perpendikularrean neurtuta.

2.– En el caso de túneles, la zona de servidumbre consiste en una franja de terreno delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a la arista exterior de la estructura, y otra transversal a la línea férrea a una distancia de veinte (20) metros en suelo urbanizable y no urbanizable, y de ocho (8) metros en suelo urbano, medidos en horizontal y perpendicularmente a la primera.

24. artikulua.– Eragindako gunearen definizioa

Artículo 24.– Definición de la zona de afección.

1.– Trenbideak eragindako gunea haren bi aldeetan dauden lur-zerrendak dira; barrutik zortasun guneen kanpoko mugek eta kanpotik lur berdinketaren kanpoko erpinaren paralelo diren bi lerroek mugaturik daudenak eta berrogeita hamar (50) metrora daudenak lurzoru hirigarrian eta ez-hirigarrian eta hogeita bost (25) metrora hiri lurzoruan; neurketa horizontalean eta trenbidearen kanpoko bidearekiko perpendikularrean egingo da eta lur berdinketaren kanpoko erpinetatik hasita.

1.– La zona de afección de la línea férrea consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de cincuenta (50) metros en suelo urbanizable y no urbanizable, y de veinticinco (25) metros en suelo urbano, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores de la explanación.

2.– Tunelen kasuan, ez dago eragindako gunerik.

2.– En el caso de túneles, se excluye la existencia de la zona de afección.

BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
ERABILERA ETA ERAIKIGARRITASUN
RÉGIMEN DE USO Y EDIFICACIÓN.
ERREGIMENA. DEBEKUAK, MUGAPENAK ETA
PROHIBICIONES, LIMITACIONES Y OCUPACIONES TEMPORALES

25. artikulua.– Trenbideko jabari publikoko gunearen erabilera eta eraiketa baldintzak. Debekuak

Artículo 25.– Condiciones de uso y edificación de la zona de dominio público ferroviario. Prohibiciones.

1.– Jabari publikoko trenbide gunean trenbide zerbitzua eskaintzeko beharrezkoak diren obra edo instalazioak baino ezin izango dira egin edo interes orokorreko zerbitzu publikoaren prestazioak hala eskatzen duenean; horretarako, eskumena duen administrazio organoaren aurretiazko baimenaz eta linearen ustiaketaren titularrak esateko duena entzun ondoren.

1.– En la zona de dominio público del ferrocarril sólo podrán llevarse a cabo obras o instalaciones que resulten precisas para la prestación del servicio ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, previa autorización del órgano administrativo competente, y oído el titular de la explotación de la línea.

2.– Kasu berezietan, eta arrazoi bidezkotuak daudenean, baimendu ahal izango da jabari publikoko gunea interes pribatuko obra edo instalazioek bai airetik bai lurrazpitik zeharkatzea.

2.– Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.

3.– Debekaturik dago zuhaitzak landatzea.

3.– La plantación de arbolado queda prohibida.

4.– Ezin izango da lurrazpiko hoditeriarik egin herri zeharbide delako edo ingurumaria konkretuaren ondorioz, bestelako konponbide teknikorik ez dagoenean izan ezik.

4.– No se autorizarán las conducciones subterráneas salvo que por tratarse de travesías de poblaciones o por las especiales circunstancias concurrentes, no exista otra solución técnica factible.

26. artikulua.– Zortasun guneko lursailen erabilera eta eraikigarritasun erregimena. Mugapenak eta aldi baterako atzemateak

Artículo 26.– Régimen de uso y edificación de los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre. Limitaciones y ocupaciones temporales

1.– Zortasun gunearen barruan ezin izango dira eraikuntzak edo berreraikuntzak egin, kasu berezietan, ingurumaria eta trenbidea ez kaltetzea kontuan hartuta, linearen titularrak baimena ematen badu izan ezik, aurretiaz mugapen eta aldi baterako atzemateak onartuta.

1.– Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar al ferrocarril, el titular de la línea así lo autorice, dando su previa conformidad a las mismas.

2.– Aurreko atalean aurreikusi ez diren obrak edo trenbidea zeharkatu behar duen edo trenbidean, haren lurren, instalazio edo eraikinen zortasun edo mugapenen bat dakarren beste edozein jarduketa egiteko, linearen titularraren baimena behar da eta hark jarduera zer-nolako baldintzetan egin behar den zehaztuko du eta obra edo jarduera horiek trenbidea kaltetzen ez dutela bidezkotu beharko da.

2.– Para la realización de obras distintas de las previstas en el punto anterior, o de cualquier otra actividad que haya de atravesar la vía o que implique alguna servidumbre o limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias se requerirá autorización previa del titular de la línea, la cual podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate, previa justificación de que dichas obras o actividades no implican perjuicio alguno al ferrocarril.

3.– Zortasun gunearen lurzoru erabilera eta eraiketa honako mugapenei atxikiz egingo da:

3.– El uso del suelo y edificación de la zona de la servidumbre se llevará de acuerdo con las siguientes limitaciones:

a) Zuhaitzak landa daitezke, trenbidearen eta haren elementuen ikuspena kaltetzen ez bada eta ibilbidean zehar bide-segurtasunik eza eragiten ez badu.

a) Se autorizará la plantación de arbolado, siempre que no se perjudique la visibilidad de la línea férrea y de sus elementos funcionales, ni se origine inseguridad vial a lo largo de su trayectoria.

b) Zuhaitz mozketa baimendu egin behar da eta hura ukatzeko arrazoiak hauek dira: uraren etorria aldarazten duelako, trenbidea kaltetzen duelako edo ezponden ezegonkortasuna eragiten duelako edo hala bidezkotzen duten bestelako arrazoi batzuengatik.

b) La tala de arbolado deberá autorizarse, y sólo se denegará cuando pueda perjudicar al ferrocarril por variar el curso de las aguas o producir inestabilidad de taludes, o por otras razones fundadas que así lo justifiquen.

c) Ezin izango da goi-tentsioko linea elektrikorik ipini.

c) No se autorizará el establecimiento de líneas eléctricas de alta tensión.

d) Behe-tentsioko linea elektrikoak, telefono eta telegrafo lineak ipini ahal izango dira zutoinaren eta lubeta edo ebaketa oinaren arteko distantzia haren altueraren halako bat eta erdi baino txikiagoa ez bada. Gutxienezko distantzia hori airetiko gurutzaketa-zutoinei ere aplikatuko zaie.

d) Las líneas eléctricas de baja tensión, telefónicas y telegráficas podrán autorizarse siempre que la distancia del poste a la arista de pie de terraplén o de desmonte no sea inferior a vez y media de su altura. Esta distancia mínima se aplicará también a los postes de los cruces aéreos.

e) Ezin izango da lurrazpiko hoditeria sartu herri zeharbidea delako edo ingurumaria konkretuengatik bestelako konponbide teknikorik ez dagoenean izan ezik.

e) No se autorizarán conducciones subterráneas salvo que, por tratarse de travesías de poblaciones o por las especiales circunstancias concurrentes, no exista otra solución técnica factible.

f) Ebaketen eta lubeten euste-hormak eraikitzeko baimena kasu berezietan eman dezake linearen titularra den enpresak, beti ere,

f) La construcción de muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes únicamente podrá ser autorizada con carácter excepcional por la empresa titular de la línea, siempre que quede suficientemente garantizado que la misma no es susceptible de acarrear perjuicios al ferrocarril. En tal caso, se deberá presentar al titular de la línea, junto con la petición, un proyecto en el que se estudien las consecuencias de su construcción en relación con la explanación, la evacuación de las aguas pluviales, y su influencia en la seguridad en la circulación.

bermaturik badago horrek ez diola trenbideari kalterik ekarriko. Kasu horretan, linearen titularrari eskaerarekin batera proiektu bat aurkeztu behar zaio eta bertan, eraikuntzak lur berdinketaren gainean izango lukeen ondorioa, euri uren kanporaketan eta zirkulazioaren segurtasunean leukakeen eragina aztertu behar da.

4.– El titular de la línea podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio del ferrocarril y, en particular, para cualquiera de las finalidades siguientes:

4.– Linearen titularrak zortasun gunea erabili edo erabiltzeko baimena eman ahal izango du interes orokorrekoa denean edo trenbidearen zerbitzu hobeak hala eskatzen badu eta, bereziki, ondoko edozein helburu betetzeko:

a) Almacenar temporalmente materiales, maquinaria y herramientas destinadas a obras de construcción, reparación o conservación de la línea férrea, de sus elementos funcionales o instalaciones.

a) Trenbideko edo haren elementu edo instalazioetako eraiketa, konponketa edo zaintza obrak egiteko materiala, makinak eta erremintak aldi batean gordetzea.

b) Depositar temporalmente objetos o materiales de cualquier tipo que por cualquier causa se encuentren en la línea férrea y constituyan obstáculos o peligro para la circulación.

b) Trenbidean egon eta zirkulaziorako arriskutsu izan daitezkeen gauza edo materialak aldi baterako gordetzea.

c) Estacionar temporalmente material móvil que no resulte apto para circular por avería o por cualquier otra razón.

c) Matxuratuta dagoelako edo beste arrazoiren batengatik zirkulatzeko balio ez duen edozein material mugikor aldi baterako uztea.

d) Encauzar aguas que discurran por la línea férrea.

d) Trenbidetik doan ura bideratzea.

e) Aprovechar, para uso exclusivo del ferrocarril, recursos geológicos, obteniendo, en su caso, las autorizaciones que correspondan.

e) Trenbidearen erabilera esklusiborako baliabide geologikoak aprobetxatzea, kasu bada, dagozkion baimenak lortuta.

f) Establecer el paso de conducciones de agua, eléctricas o de otro tipo, obteniendo en su caso, las autorizaciones que correspondan.

f) Unean-unean dagokion baimenarekin ur hoditeria, hoditeria elektriko edo bestelakoen pasagunea zehaztea.

g) Abrir temporalmente caminos de acceso a zonas concretas de la línea férrea que requieran las obras de construcción, reparación o conservación de la línea, de sus elementos funcionales e instalaciones.

g) Trenbidearen edo haren elementu edo instalazioetako eraiketa, konponketa edo zaintza obrak egiteko trenbideko gune zehatzetarako sarbidea aldi baterako zabaltzea.

h) Acceder, incluso abriendo caminos, a puntos concretos de la línea férrea en caso de incidencia o accidente.

h) Ustekabe edo istripuren bat gertatuz gero, jazo den lekurainoko bideak zabalduz, hara iristea.

5.– En lo supuestos contemplados en los epígrafes del apartado anterior se requerirá la notificación previa por parte del titular de la línea al propietario o al poseedor del inmueble para la utilización temporal de terrenos en la zona de servidumbre, señalando plazo de ocupación, finalidad de la misma y la designación de persona o entidad beneficiaria de la ocupación.

5.– Aurreko ataleko epigrafeetan jasotzen diren balizkoetan, linearen titularra den enpresak aurretiaz jakinaraziko dio eragindako jabeari edo higiezina daukanari atzemateko erabakia, atzemate-aldia, atzematearen xedea eta atzematearen onuraduna izango den pertsona eta entitatearen izena.

Artículo 27.– Régimen de uso y edificación de los terrenos comprendidos en la zona de afección. Limitaciones.

27. artikulua.– Eragindako guneko lursailen erabilera eta eraikigarritasun erregimena. Mugapenak.

1.– Para construir y reedificar en la zona de afección, así como para realizar en dicha zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles y, en general, realizar cualquier actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, se requerirá la previa autorización del titular de la línea, la cual podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate.

1.– Eragindako gunean eraiki edo berreraikitzeko eta gune horretan edozein eratako obra edo instalazio finko edo behin-behinekoak egiteko, haien erabilera edo xedea aldarazteko eta zuhaitzak landatu edo mozteko eta, oro har, trenbideari, haren lur, instalazio edo eraikinei mugak jarriko dizkion edozein jarduketa egiteko, linearen titularraren aurretiazko baimena behar da eta hark ezarri ahal izango ditu jarduketak gauzatzeko baldintzak.

2.– La denegación deberá fundarse en perjuicios evidentes para la seguridad del ferrocarril, en las previsiones de los planes y proyectos de ampliación o variación de la línea férrea en un futuro no superior a diez años, o bien en informes técnicos que pongan de manifiesto que las obras solicitadas pudieran afectar directa o indirectamente a la estabilidad de la plataforma o la explanación.

2.– Ukapena honako oinarri hauetako batean funtsatuko da: trenbidearen segurtasunerako kalte nabariak, hamar urte baino luzeagoa izango ez den epean trenbidean hedapen edo aldaketa plan edo proiektuen aurreikuspenak, edo eskatutako obrek plataforma edo lur berdinketaren egonkortasuna zuzenean edo zeharka ukituko dutela adierazten duten txosten teknikoak.

3.– Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de afección, no requiriéndose a tal efecto autorización previa alguna, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos.

3.– Eragindako eremuan nekazaritza laborantzak egin daitezke eta, horretarako, ez da aurretiazko baimenik behar izango baldin eta ureztatzeko ura egoki kanporatuko dela eta lur berdinketari kalterik egingo ez zaiola bermatzen bada. Debekaturik dago sasiak erretzea.

4.– Se autorizará la plantación de arbolado, siempre que no se perjudique la visibilidad de la línea férrea y de sus elementos funcionales, ni se origine inseguridad vial a lo largo de su trayectoria.

4.– Zuhaitzak landa daitezke, trenbidearen eta haren elementuen ikuspena kaltetzen ez bada eta ibilbidean zehar bide-segurtasunik eza eragiten ez badu.

5.– La tala de arbolado deberá autorizarse, y sólo se denegará cuando pueda perjudicar al ferrocarril por variar el curso de las aguas o producir inestabilidad de taludes, o por otras razones fundadas que así lo justifiquen.

5.– Zuhaitz mozketa baimendu egin behar da eta hura ukatzeko arrazoiak hauek dira: uraren etorria aldarazten duelako, trenbidea kaltetzen duelako edo ezponden ezegonkortasuna eragiten duelako edo hala bidezkotzen duten bestelako arrazoi batzuengatik.

6.– La construcción de muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes deberá ser autorizada por el titular de la línea. A tal fin, se deberá presentar al titular de la línea, junto con la petición, un proyecto en el que se estudien las consecuencias de su construcción en relación con la explanación, la evacuación de las aguas pluviales, y su influencia en la seguridad en la circulación.

6.– Ebaketa eta lubetetako euste-hormak eraikitzeko baimena linearen titularra den enpresak eman behar du. Horretarako, linearen titularrari, eskaerarekin batera, proiektu bat aurkeztu behar zaio eta bertan, eraikuntzak lur berdinketarekiko izango lukeen ondorioa euri uren kanporaketan eta zirkulazioaren segurtasunean leukakeen eragina aztertu behar da.

Artículo 28.– Condiciones de uso y edificación comunes a todas las zonas inmediatas a la línea férrea.

28. artikulua.– Trenbidetik hurbil dauden gune guztien erabilera eta eraiketa baldintzak.

1.– Tanto respecto de la Red Existente, como de la Nueva Red Ferroviaria se establecen las siguientes condiciones de uso y edificación comunes a todas las zonas inmediatas a la línea férrea:

1.– Dagoen Sareari zein Trenbide Sare Berriari dagokienez, ondoko erabilera eta eraiketa baldintzak zehazten dira trenbidetik hurbil dauden gune guztietarako:

a) En los cruces aéreos con líneas eléctricas, el gálibo será suficiente para garantizar, entre la línea férrea, electrificada o no, y la línea eléctrica con la que se cruce, el cumplimiento de las condiciones.

a) Linea elektrikoetako airetiko gurutzaketan galiboa nahikoa izango da trenbidearen —elektrifikatua izan zein ez— eta gurutzatzen duen linea elektrikoaren artean baldintzak betetzen direla bermatzeko.

b) Las obras por cruces subterráneos requerirán el correspondiente control por parte del titular de la línea. Las obras de cruce tendrán la debida resistencia, dejarán la explanación en iguales condiciones en que estaba y se ejecutarán de forma que produzcan las menores perturbaciones al tráfico ferroviario.

b) Lurrazpiko gurutzaketengatiko obretarako linearen titularra den enpresaren kontrola behar da. Gurutzaketa obrek beharrezko erresistentzia edukiko dute, lur berdinketa lehen zegoen bezala utziko dute eta trenbidezko trafikoari ahalik eta nahaste txikiena eragiteko eran egingo dira.

c) El titular de la línea, o en su caso, la Administración competente podrán imponer, al autorizar alguna obra o afección, las medidas de protección necesarias y, en su caso, la construcción de cerramientos y su tipo.

c) Linearen titularra den enpresak edo, kasu bada, Administrazio eskumendunak, obra edo eraginen bat baimentzerakoan, beharrezko babes neurriak aplika ditzake edo, kasu bada, itxiturak eraikitzea eta nolakoak izan behar duten.

d) Las nuevas líneas de ferrocarriles interurbanos que sean establecidas deberán hallarse cerradas por ambos lados de la vía.

d) Ezartzen diren hiriarteko trenbide berriak bidearen bi aldeetatik itxirik egon behar dute hiri lurzoru edo hirigarri gisa kalifikaturiko guneen gurutzean.

2.– Además de las señaladas en el número anterior de este artículo, respecto de la Red Ferroviaria Existente, se establecen las siguientes condiciones de uso y edificación comunes a todas las zonas inmediatas a la línea férrea:

2.– Artikulu honen goiko atalean adierazitakoez gain, dagoen trenbide sareari dagokionez, ondoko baldintzak ezartzen dira trenbidetik hurbil dauden gune guztietarako erabilera eta eraiketari dagokienez:

a) La construcción de nuevas urbanizaciones y centros o establecimientos tales como hospitales, centros deportivos, docentes y culturales u otros equipamientos equivalentes, implicará la obligación de construir un cruce a distinto nivel y, en su caso, la supresión del paso a nivel preexistente, cuando el acceso a aquéllos conlleve la necesidad de cruzar una línea férrea, siendo el coste de tal construcción y, en su caso, supresión, de cuenta del promotor de la nueva urbanización o establecimiento. En cualquier caso, la Entidad promotora presentará un proyecto específico de los accesos a la misma, incluidos los aspectos de parcelación, red viaria y servicios urbanos que incidan sobre las zonas de dominio público, servidumbre y afección del ferrocarril.

a) Urbanizazio berriak eta ospitaleak, kirol zentroak, ikastetxeak edo kultur zentroak edo antzeko ekipamenduak eraikitzeko maila ezberdineko gurutzea eraiki behar da eta, kasu bada, dagoen igarobidea ezeztatu haietarako sarbideak trenbidea zeharkatzea dakarren kasuetan eta eraikuntzaren edo kasu denean ezeztaketaren kostua urbanizazio edo zentro berriaren sustatzailearen pentzukoa izango da. Dena dela, entitate saltzaileak haietarako sarbideen proiektu espezifikoa aurkeztuko du, jabari publikoko zortasun eta eragindako guneetan eragiten duten partzelaketa, bide-sarea eta hiri zerbitzuak barne.

b) La reclasificación de un suelo no urbanizable por el que discurra el ferrocarril como suelo urbano o urbanizable llevará implícita la obligación por parte de los propietarios de dicho suelo de realizar el correspondiente cerramiento con ocasión de su ejecución urbanísitica de las determinaciones del planeamiento que llevan a cabo tal reclasificación; o antes, si por razones de seguridad, así lo dispone la Administración competente en materia de infraestructuras ferroviarias, a propuesta o previo informe del Ayuntamiento respectivo.

b) Trenbideak zeharkatzen duen lurzoru ez-hirigarria hiri lurzoru edo hirigarri kalifikatzeko lur horren jabeek itxitura egin beharko dute, birsailkapenerako plangintza erabakiek dioten bezala, hirigintza egikaritza gauzatzeko. Edo lehenago, segurtasun zioak direla eta, dagokion udalak proposatu edo aurretiazko txostena aurkeztutakoan trenbide azpiegituren arloko eskumena duen Administrazioak hala zehazten badu.

Los cerramientos serán cedidos libres de cargas al titular de la línea, el cual será responsable a partir de entonces de su mantenimiento.

Itxiturak kargarik gabe lagako zaizkio linearen titularrari, eta titularraren ardura izango da ordutik aurrera itxituraren mantenua.

c) Los propietarios de suelos no urbanizables situados en la zona de servidumbre y afección, precisarán de la autorización del titular de la línea, que determinará el tipo de cerramiento a realizar.

c) Zortasun eta eragindako guneetan dauden lurzoru ez-hirigarrien jabeek linearen titularraren baimena behar izango dute eta horrek erabakiko du zer-nolako itxitura egin.

d) Los Planes Parciales de ordenación urbana correspondientes a sectores de suelo urbanizable cruzados por o inmediatos a las vías férreas, llevarán a cabo la correspondiente regulación respetando las limitaciones impuestas por la legislación especial ferroviaria.

d) Trenbideak zeharkatu edo haren ondoan dauden lurzoru hirigarriko sektoreei dagozkien Hiri Antolamendurako Zatiko Planak, trenbide arloko legeria bereziak ezartzen dituen mugapenak errespetatuz, dagokien araupeketa egingo dute.

Dichos Planes deberán prever la dedicación a usos ferroviarios y consiguiente no edificabilidad de los terrenos necesarios para la transformación de los cruces al mismo nivel de carreteras con líneas ferroviarias en pasos a distinto nivel.

Aipatu planek aurreikusi egin beharko dute trenbide erabilerako dedikazioa eta horren ondorioz datorren errepideen eta trenbideen arteko maila bereko gurutzaketak maila ezberdineko gurutzaketa bilakatzeko behar diren lurretan ez eraikitzeko betebeharra.

Artículo 29.– Requisitos a cumplimentar para el otorgamiento de las autorizaciones de uso y edificación en las zonas inmediatas a la línea férrea.

29. artikulua.– Trenbidetik hurbil dauden guneak erabili eta bertan eraikitzeko baimenak jasotzeko betekizunak

1.– La concesión de las autorizaciones de uso y edificación en las zonas inmediatas a la línea férrea contempladas en este capítulo, requerirá la cumplimentación de los siguientes requisitos:

1.– Kapitulu honetan jasotzen diren trenbidetik hurbil dauden guneak erabili eta bertan eraikitzeko baimenak jasotzeko, ondoko betekizunak bete behar dira:

a) El interesado deberá presentar solicitud ante el titular de la línea, o en su caso, ante el órgano administrativo competente, acompañada de la documentación precisa para la correcta localización y definición de las actuaciones a realizar.

a) Interesatuak eskaera linearen titularrari edo, kasu bada, eskumendun administrazio organoaren aurrean, eta horrekin batera, egin beharreko jarduketak kokatu eta egoki definitzeko behar den dokumentazio guztia.

b) En caso de urbanizaciones, construcciones aisladas industriales, líneas aéreas, conducciones subterráneas, redes de abastecimiento y saneamiento, obras que incidan en el libre curso de las aguas y otras obras de importancia suficiente a juicio de la empresa titular de la línea, el proyecto redactado deberá comprender cuantos estudios, planos y demás documentos se estimen necesarios para la completa y precisa definición de las actuaciones solicitadas en su relación o influencia con el ferrocarril.

b) Urbanizazio, industri eraikin isolatu, aire-linea, lurpeko hoditeria, hornikuntza eta osasunbide sare, uren berezko etorrian eragiten duten obra eta, enpresaren iritziz, nahiko garrantzitsu diren bestelako obren kasuan, idatzitako proiektuak trenbidearekin zerikusi edo eragina daukatelako eskatutako jarduketen definizio oso eta zehatzerako beharrezkoak diren azterlan, plano eta gainerako agiri guztiak hartu behar ditu barne.

c) Examinada la documentación presentada, el titular de la línea podrá requerir la complementaria que considere oportuna para la resolución.

c) Aurkeztutako dokumentazioa aztertutakoan, linearen titularra den enpresak ebazpenerako beharrezko ikusten duen gainerako dokumentazio osagarria eska dezake.

d) La Administración competente en cada caso de oficio o a instancia de la empresa titular de la explotación de la línea o de cualquier otro interesado y, en todo caso, previo informe de aquélla, dispondrá la paralización de las obras y suspensión de los usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones.

d) Kasu bakoitzeko administrazio eskumendunak, ofizioz, linearen titularraren edo beste edozein interesaturen eskariz eta, dena dela, haren aurretiazko txostena jasotakoan, baimenik ez duten edo baimenetan zehazten diren baldintzak betetzen ez dituzten obrak gerarazi edo erabilerak eten ahal izango ditu.

2.– El citado órgano efectuará la adecuada comprobación de las obras paralizadas y los usos suspendidos, debiendo adoptar, en el plazo de dos meses, una de las resoluciones siguientes:

2.– Aipatu organoak egiaztatu egingo du obrak geratu edo erabilerak eten egin direla eta, bi hilabeteko epean, ebazpen hauetako bat hartu beharko du:

a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos no autorizados o que no se ajustasen a las condiciones establecidas en la autorización.

a) Baimenik gabeko edo baimeneko baldintzak betetzen ez dituzten obra edo instalazioak eraitsi edo erabilerak behin betiko eragotzi.

b) Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes para la eventual legalización de las obras o instalaciones o autorización de los usos que se adapten a las normas aplicables.

b) Aplikagarri diren arauak betetzen dituzten obra edo instalazioek aldi baterako legeztapenerako edo erabileren baimenerako espedienteak hasteko agindua ematea.

La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes.

Unean uneko erabakiak egoki diren mota guztietako zehaztapen eta erantzukizunen kaltetan gabe hartuko dira.

3.– Las autorizaciones que corresponda otorgar al titular de la línea o, en su caso, a la Administración Ferroviaria en cada caso competente serán exigibles con carácter previo y con independencia de las que, en su caso, correspondan a otras Administraciones con títulos de intervención de concurrentes, y especialmente a los Ayuntamientos.

CAPÍTULO TERCERO
OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS
ESPECIALES

3.– Linearen titularrari edo, kasu bada, Trenbide Administrazioari ematea dagozkion baimenak beste Administrazio batzuek —konkurrentziazko esku-hartze tituludunak eta, bereziki udalek— eman ditzaketenen aurretik eta haiekiko independentziaz eskatu ahal izango dira.

Artículo 30.– Entrada y tránsito de personas y vehículos en las líneas férreas.

HIRUGARREN KAPITULUA
BESTE BALDINTZA ETA BETEKIZUN BEREZI
BATZUK

30. artikulua.– Pertsona eta ibilgailuen sarbide eta igarotzea trenbideetan

1.– Salvo autorización otorgada expresamente a tal fin, no podrá realizarse la entrada y tránsito de personas por las vías férreas, habiendo de producirse el cruce de las mismas por los lugares determinados al efecto, conforme a la normativa reguladora de los pasos a nivel, y con las limitaciones o condiciones que en relación a su utilización se establezcan.

1.– Xede horretarako bereziki emandako baimenik ezean, ezin izango dute pertsonek eta ibilgailuek trenbidean sartu eta bertatik igaro, eta trenbidea, trenbide pasabideak araupetzen dituen arautegiari atxikiz, horrexetarako finkatutako pasabideetatik zeharkatuko da, eta erabilera horretarako zehazten diren mugapen edo baldintzekin.

2.– Idéntico régimen será de aplicación para toda clase de vehículos que pretendan su entrada, estacionamiento o tránsito por dichas vías.

2.– Erregimen berbera aplikatuko da trenbidean sartu, geratu edo ibili nahi duten ibilgailuentzat.

Artículo 31.– Pasos a nivel.

31. artikulua.– Trenbide pasabideak

1.– Los cruces de carretera u otras vías de comunicación con la línea férrea que se produzcan por el nuevo establecimiento o modificación de unas y otras deberán, en todo caso, realizarse a distinto nivel.

1.– Errepide edo bestelako bideen eta trenbidearen arteko gurutzaketak, batzuk zein besteak ezarri edo aldarazi direlako gertatzen direnak, maila ezberdinean ipiniko dira.

2.– La aprobación administrativa de los proyectos de construcción de cruces a distinto nivel llevará aneja la declaración de utilidad pública y la urgencia de ocupación a efectos de expropiación de los terrenos necesarios.

2.– Maila bereko gurutzaketak eraikitzeko proiektuetarako administrazio onarpenarekin batera, erabilera publikoko izendapena eta atzemateko premia ekarriko ditu behar diren lursailak desjabetzeko ondoreetarako.

3.– A tal efecto se deberá proceder en los plazo fijados por los programas a suscribir a tal fin entre los órganos administrativos competentes sobre los correspondientes ferrocarriles y carreteras, y las empresas ferroviarias afectadas, a la supresión de los pasos a nivel existentes, y, en su caso, a su sustitución por cruces a distinto nivel, cuando dicha supresión resulte conveniente o necesaria según la respectiva normativa específica reguladora de los mismos, así como, en todo caso, en los supuestos previstos en las disposiciones sectoriales en materia ferroviaria.

3.– Xede horretarako, trenbide eta errepide arloan eskumendun administrazio organoek eta ukitutako trenbide enpresek sinatu beharreko egitarauek zehaztutako epeen barruan dauden trenbide pasaguneak ezabatu beharko dira edo, kasu bada, maila ezberdineko gurutzebideez ordeztuko dira haiek araupetzen dituen arautegi espezifikoen eta, trenbide arloan aurreikusitako xedapenek hartzen dituzten balizkoen arabera, ezabaketa egokia edo beharrezkoa denean.

4.– Los pasos a nivel que resulten subsistentes deberán contar con los sistemas de seguridad y señalización adecuados para garantizar su seguridad que, a tal efecto, se determinen por las Administraciones competentes en materia de transportes ferroviarios y carreteras.

4.– Indarrean irauten duten trenbide pasaguneek segurtasuna bermatzeko segurtasun eta seinaleztapen sistemak eduki behar dituzte. Trenbide eta errepidezko garraio arloan eskumendunak diren administrazioek zehaztuko dituzte sistema horiek.

5.– La determinación de qué organismos o entidades resulten obligados a sufragar los costes de la supresión de los pasos a nivel, o, en su caso la instalación de los sistemas de protección previstos en el apartado anterior, se llevará de acuerdo con las previsiones contenidas en las disposiciones sectoriales ferroviarias; sin perjuicio de los convenios o acuerdos que al efecto pudieran concluir entre sí los organismos y entidades implicados, así como cualesquiera otros que resultaren interesados en la materia.

5.– Pasaguneen ezabaketa edo, kasu bada, aurreko atalean aurreikusten diren babes sistemen instalazioaren ondoriozko gastuak zer erakunde edo entitateren pentzurakoak izango diren, tren arloko xedapenek diotenaren arabera zehaztuko dira; xede horretarako, inplikaturiko erakunde edo entitateek eta gaian interesaturik dagoen beste edozeinek hitzartutako komenio edo akordioen kaltetan gabe.

6.– En cualquier caso, cualquier obra que afecte a las condiciones de vialidad de la carretera deberá someterse a examen del organismo competente sobre la materia, a fin de que el mismo dé su conformidad o imponga las condiciones que estime precisas; recíprocamente, el organismo competente sobre el transporte ferroviario deberá otorgar su conformidad o imponer las condiciones que estime necesarias en todas aquellas obras de carretera que afecten a las condiciones de vialidad del ferrocarril.

6.– Dena dela, bidearen bideragarritasuna ukitzen duen edozein obra eskumendun entitateak aztertu behar du, adostasuna agertu edo baldintzak zehazteko; aldi berean, trenbide eskumendun entitateak trenbidearen bideragarritasuna ukitzen duen edozein obra onartu edo haietarako baldintzak ezarriko ditu.

7.– Los pasos a nivel particulares existentes, establecidos para el servicio de determinadas fincas o de explotaciones de cualquier clase, se regirán por las condiciones fijadas en la correspondiente autorización, quedando expresamente prohibida su utilización por tráficos o personas

7.– Dauden trenbide pasagune jabedunak, finka jakin baten zerbitzurako edo edozein motako ustiapenetarako ezarritakoak, dagokien baimenean zehaztu diren baldintzek arteztuko dituzte eta erabat debekaturik dago baimenean zehazturik ez dauden beste ibilgailu edo pertsonek erabiltzea.

distintas o para fines comprendidos de los establecidos en aquélla.

32. artikulua.– Soberako materiala gordetzeari buruz

Artículo 32.– Del depósito de materiales sobrantes.

1.– Proiektu teknikoen betekizuna izango da soberako materiala uzteko lurrak —zabortegiak— trenbide azpiegituraren egikaritza obrari berari atxikitzea. Zabortegi horiek kokatu eta identifikaturik egon behar dute eta haien erabilgarritasuna dagokion proiektuaren erabilgarritasun publiko eta okupazio beharrizaneko adierazpenak berak ematen dio.

1.– Constituirá requisito de los proyectos técnicos, la vinculación a la propia obra de ejecución de la infraestructura ferroviaria de terrenos destinados al depósito de materiales sobrantes denominados escombreras o vertederos, que deberán ser localizados e identificados en los mismos, y cuya disponibilidad quedará operada por la propia declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación del correspondiente proyecto.

Eraikuntza proiektuko kartografian, Trenbide Sare Berriaren azpiegituraren egikaritzan sortzen diren soberako materialak uzteko diren lur horiek "jite laguntzaileko beste erreserba gune batzuk" izenarekin kokatu eta identifikatuko dira, eta ahal izanez gero aginpidea duen sailak onartu eta landa eta basogintzako lurzoruaren kudeaketako planean sartuko ditu.

Asímismo, en la cartografía del Proyecto Constructivo se localizan y definen como "otras zonas de reserva de carácter auxiliar", estos terrenos destinadas al depósito de materiales sobrantes vinculados funcionalmente a la ejecución material de la infraestructura relativa a la Nueva Red Ferroviaria, que deberán, preferentemente, ser aprobados e incorporados al Plan de gestión de Suelos Agro-Forestales por el Departamento competente en la materia.

2.– Zabortegiak landa eta basogintzako lurretan ezarri behar izanez gero, landa eta basogintzako lurzoruaren kudeaketako planak edo arlo horretan aginpidea duen sailak berariaz agindutako baldintzak bete beharko dira horiek egikaritzeko.

2.– La ejecución de dichos vertederos o escombreras deberá, en su caso, ajustarse a las condiciones que expresamente determine el Plan de Gestión de Suelos Agroforestales o el Departamento competente en materia agroforestal.

Orokorrean, eta aurreko paragrafoan ezarritakoa gora-behera, zabortegi horiek baldintza hauen pean egingo dira:

Con carácter genérico, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la ejecución de dichos vertederos o escombreras deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Isurketa edo zabor-jaurtiketa egin baino lehen, lurrak zedarritu egin behar dira.

a) Antes de comenzar el vertido deberá procederse al previo deslinde amojonamiento de los terrenos.

b) Era berean, behin-behineko sarbidea zabalduko da arloko legeriak zehazten duen eran.

b) Igualmente, se habilitará un acceso provisional en las condiciones previstas en la legislación sectorial.

c) Ukitutako trenbideen garbiketa bermatzeko behar diren instalazioak eraiki edo ipiniko dira.

c) La limpieza de las líneas férreas afectadas deberá asegurarse mediante la ejecución o colocación de las instalaciones que resulten precisas.

d) Baimendutako lanak amaitutakoan, lurraren gainazala egokituko da.

d) Una vez finalizados los trabajos autorizados se procederá al acondicionamiento superficial del terreno.

Ale Gehigarri bereizian argitaratzen dira
En Suplemento aparte se publican
aipaturiko Eranskinak
los Anexos que se citan
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental