Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

50. zk., 2001eko martxoaren 12a, astelehena

N.º 50, lunes 12 de marzo de 2001


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
1343
1343

38/2001 DEKRETUA, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan metrologia kontrola burutzeko bitartekoak ezartzen dituena.

DECRETO 38/2001, de 27 de febrero, por el que se establecen los medios para la ejecución del control metrológico en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Metrologia kontrola guztiz garrantzitsua da kontsumitzaile eta erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta horien osasuna nahiz interes ekonomikoak babesteko. Horrek esan nahi du ezinbestekoa dela neurketa-sistema, baliabide, aparailu eta tresnen funtzionamendua kontrolatzeko sistema eraginkor bat ezartzea.

El control metrológico tiene una importancia decisiva para garantizar la seguridad, la protección de la salud y los intereses económicos de los consumidores y usuarios, lo que implica la necesidad de establecer un eficaz sistema de control del funcionamiento de los diversos instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida, tanto de los que sirven para medir como para pesar y contar.

Herritarrek gero eta gehiago eskatzen dute era horretako kontrolak egitea. Eskaera horri erantzuteak eta kontrola behar bezala burutu eta garatzeak espezializazio eta teknifikazio handia eskatzen duenez, Administrazioak eskuhartze administratiborako sistema bat baino gehiago erabili beharra du, hau da, administrazioak berak bakarrik eta zuzenean egin dezake eskuhartzea edo sistema mistoak ere erabili ahal ditu horretarako. Sistema mistoak erabiltzeko, baimenen teknikaz gain, indarrean dagoen ordenamendu juridikoak zerbitzu publikoak kudeatzeko ematen dituen aukeretatik edozein erabil dezake administrazioak.

La ejecución y desarrollo del referido control, atendiendo a las cada vez más crecientes demandas ciudadanas, exige una especialización y tecnificación que obligan a la Administración a acudir a sistemas diferentes de intervención administrativa, pasando de la intervención directa y única de la Administración a sistemas mixtos, utilizando tanto la técnica autorizatoria como cualquiera de las posibilidades que el ordenamiento jurídico vigente ofrece en materia de gestión de servicios públicos.

Euskal Herrirako Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 12. artikuluko 5. paragrafoak ezartzen du autonomia erkidego honek eskumena duela pisu eta neurrien arloko Estatuko legedia burutzeko.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12, punto 5, de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, esta Comunidad Autónoma es competente para la ejecución de la legislación del Estado en materia de pesas y medidas.

Metrologiari buruzko martxoaren 18ko 3/1985 Legearen 6. artikuluak dio metrologia arloan aplikatu beharreko objektu eta elementuez gain, erregelamendu bidez ezartzen diren neurketak ere Estatuaren metrologia kontrolaren menpe daudela.

La Ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología, establece en su artículo 6 que están sujetos al control metrológico del Estado tanto los objetos y los elementos de aplicación en metrología, como las mediciones que reglamentariamente se determinen.

Bestalde, 3/1985 Legean bertan eta legea garatzen duten xedapenetan ezarritakoa eta gai honen gaineko jurisprudentzia konstituzionala (100/1991 eta 236/1991 K.A.E.) kontuan hartuta, autonomia erkidego honi dagozkio aurreko lerroaldian adierazitako metrologia kontrolaren gaineko zereginak burutzea. Era berean, autonomia erkidego honi dagozkio arlo honetako eskumena gauzatzeko berezkoak diren zereginak burutzea, bai eta honako hauek ere:

Por otra parte, según lo establecido en la misma Ley, en sus disposiciones de desarrollo y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional existente sobre la materia (S.T.C. 100/1991 y 236/1991), corresponden a esta Comunidad Autónoma las funciones que en relación con el control metrológico se señalan en el párrafo anterior, así como todas aquellas funciones que deban ser consideradas inherentes al carácter ejecutivo de la competencia y, en particular, las siguientes:

– 3/1985 legearen 7.1 artikuluan jasotako metrologia kontroleko fase guztiak.

– Todas las fases de control metrológico con el contenido del artículo 7.1 de la referida Ley.

– Metrologia egiaztapenerako laborategiak habilitatzea.

– La habilitación de laboratorios de verificación metrológica.

– Metrologia Kontroleko Erregistroa kudeatzea.

– La gestión del Registro de Control Metrológico.

– EEE (Europako Ekonomia Erkidegoa) metrologia kontrola.

– El control metrológico CEE.

Horren guztiaren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoa da ondoko errege dekretuetan aurreikusitako eskumenak gauzatzeko titularra: irailaren 11ko 1616/1985, 1617/1985 eta 1618/1985 Errege Dekretuak eta ekainaren 10eko 597/1988 Errege Dekretua.

En consecuencia, corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco la titularidad de las competencias ejecutivas previstas en los Reales Decretos 1616/1985, 1617/1985 y 1618/1985, todos de 11 de septiembre, así como las previstas en el Real Decreto 597/1988, de 10 de junio.

Azkenik, kontuan izan behar dugu pisu eta neurrien arloko eskumenak gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa dela metrologia kontrola behar bezala burutu ahal izateko moduko antolaketa-egitura bat eratzea lehendabizi; izan ere, metrologia kontrolak izaera erabat teknikoa baitu, eta azken finean, kontrol hori behar bezala burutzea da Dekretu honen xedea.

Por último, debemos tener en cuenta que el ejercicio de las competencias ejecutivas en materia de pesas y medidas exige la previa articulación de una estructura organizativa capaz de realizar satisfactoriamente una función de tan marcado carácter técnico como es de control metrológico, fin este al que responde el presente Decreto.

Ondorioz, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2001eko otsailaren 27an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de febrero de 2001,

XEDATU DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta ezarpen-eremua.

Artículo 1.– Objeto y Ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honen xedea da neurketa sistema, baliabide, aparailu eta tresnei aplikatu behar zaien metrologia kontrolerako araubidea ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoak duen eskumen esparruaren barruan, baldin eta arauren batek hala agintzen badu eta indarrean dagoen araubidean aurreikusitako neurketak badira.

1.– El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento del régimen de control metrológico aplicable, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a todos los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida, en los casos en los que así se disponga por una norma, así como a las mediciones previstas en la reglamentación vigente.

2.– Era berean, Dekretu honek metrologia arloan indarrean dagoen legedia gauzatu ahal izateko behar diren bitartekoak, metodoak eta tresnak arautzen ditu.

2.– Así mismo, en el presente Decreto se regulan los medios, métodos e instrumentos necesarios para la ejecución de la legislación vigente en materia de metrología.

3.– Dekretu honen ezarpen eremutik kanpo daude indarrean dagoen legediak udal korporazioei esleitzen dizkien metrologia kontroleko eginkizunak. Eginkizun horiek azoken antolamendua egiteari eta kontsumitzaileak babesteari buruzkoak izan ohi dira.

3.– Quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Decreto las funciones de control metrológico que, en relación con la ordenación de mercados y protección de los consumidores, la legislación vigente atribuya a las Corporaciones Locales.

4.– Dekretu honetan aurreikusitako ondorioetarako, industria gaietarako organo eskumenduntzat joko da sailaren egitura organikoari buruzko arauan jasota dagoen organoa.

4.– A los efectos previstos en el presente Decreto se entenderá por órgano competente en materia de industria, aquel que resulte serlo de acuerdo con la correspondiente norma reguladora de la estructura orgánica.

2. artikulua.– Metrologia kontrola.

Artículo 2.– Control metrológico.

1.– Industria gaietarako organo eskumendunak egingo duen metrologia kontrolak honako jarduerak hartzen ditu:

1.– El control metrológico que se ejercerá por el órgano competente en materia de industria comprenderá las siguientes actuaciones.

a) Modeloa onartzea.

a) La aprobación del modelo.

b) Jatorrizko egiaztapena egitea.

b) La verificación primitiva.

c) Konponketa edo aldaketaren baten osteko egiaztapena egitea.

c) La verificación después de reparación o modificación.

d) Aldian aldiko egiaztapena egitea.

d) La verificación periódica.

e) Zaintzea eta ikuskatzea.

e) La vigilancia e inspección.

2.– Indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, ondoko organo hauen zeregina izango da metrologia kontrola egitea eta era horretako kontrola eskatzen duten zaintze eta ikuskatze zereginak egitea:

2.– Las actuaciones derivadas de este control metrológico, incluida la vigilancia e inspección que, en su caso, comporte este tipo de control, podrán ser ejercidas, en los términos establecidos en la regulación vigente:

a) Industria gaietarako organo eskumendunak zuzen-zuzenean egingo ditu.

a) Directamente por los órganos competentes en materia de industria.

b) Industria gaietarako organo eskumendunak zeharka egingo ditu, eta horretarako, indarrean dagoen ordenamendu juridikoak zerbitzu publikoak kudeatzeko ematen dituen aukeretatik edozein erabiliko du.

b) Indirectamente, a través de cualquiera de las formas de gestión de servicios públicos previstas en la legislación vigente.

c) Baimendutako egiaztapen entitateen bitartez edo zeregin horiek beregain hartzen dituzten ofizialki baimendutako laborategien bitartez egingo dira.

c) Mediante entidades de verificación autorizadas o laboratorios oficialmente autorizados que asuman su ejecución.

3. artikulua.– Metrologia kontroleko erregistroa.

Artículo 3.– Registro de Control Metrológico.

1.– Metrologia kontrolari buruzko legearen 8. artikuluak dioenaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoan industria gaietarako organo eskumendunaren zeregina izango da metrologia kontrolerako erregistroaz arduratzea, erregistroa kudeatzea eta kontrolatzea; izan ere organo horrek du erregistroan inskripzioak egiteko eta ezesteko ahalmena, eta berdin dio zerk eragiten duen ezestapena. Horrez gain, inskripzioak berresteko, aldatzeko edo baliogabetzeko ahalemena era badu.

1.– A efectos de lo que dispone el artículo 8 de la Ley de metrología, la gestión, control y llevanza del Registro de control metrológico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, corresponderá al órgano competente en materia de industria, órgano facultado tanto para la inscripción como su para su cancelación cualquiera que sea la causa, así como para los actos de ratificación, modificación o revocación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan neurketa-sistema, baliabide, aparailu eta tresnak fabrikatu, inportatu, merkaturatu, konpondu, errentan eman edo egiaztatu nahi dituzten pertsona edo entitateek metrologia kontroleko erregistroan inskribatzeko baimen eskatu beharko dute lehendabizi, bai eta inskripzioa egin ere.

2.– Las personas o entidades que se propongan fabricar, importar, comercializar, reparar ceder en arrendamiento, verificar los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida, dentro del ámbito territorial del País Vasco, deberán solicitar y obtener previamente su inscripción en el referido Registro de control metrológico.

4. artikulua.– Ofizialki baimendutako egiaztapeneko laborategiak eta entitateak.

Artículo 4.– Laboratorios y entidades de verificación metrológica oficialmente autorizados.

1.– Industria gaietarako organo eskumendunaren baimen eskuratzen duen edozein entitate publiko zein pribatu izango da metrologia kontroleko zereginak burutzeko gai. Baimena lortzeko, entitate publiko zein pribatu horiek estatuko arauetan eta Dekretu honetan ezarritako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

1.– Estarán capacitados para ejercer funciones de verificación en el ámbito de la metrología, todas aquellas entidades de carácter público o privado que, cuenten con la correspondiente autorización emitida por el órgano que resulte competente en materia de industria, conforme a las condiciones establecidas en la correspondiente norma de ámbito estatal, así como, las establecidas en el presente Decreto.

2.– Beraz, ondorio horietarako, Metrologia egiaztapeneko laborategiak habilitatzeari buruzko irailaren 11ko 1617/1985 Errege Dekretuan ezarritakoa kontuan hartuta, laborategi ofizialtzak joko dira neurketa-sistema, baliabide, aparailu eta tresnen jatorrizko egiaztapena egiteko baimena duten laborategi fabrikatzaileak edo inportatzaileak. Bestalde, Dekretu honetako 10. artikuluan ere hala dago jasota.

2.– A estos efectos, se considerarán laboratorios oficiales, los laboratorios de fabricantes o importadores que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, sobre habilitación de Laboratorios de Verificación Metrológica, estén autorizados para efectuar la verificación primitiva de instrumentos, medios o sistemas de medida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del presente Decreto.

3.– Aurreko idatz-zatian aurreikusi gabe geratu diren gainontzeko eginkizunak industria gaietarako organo eskumendunak berak burutuko ditu zuzenean, edo metrologia egiaztapenerako entitateen bidez burutuko ditu. Bestalde, Metrologia egiaztapenerako entitate horiek habilitatzeko edo baimentzeko, Dekretu honetan eta Dekretu hau garatzen duten arauetan ezarritakoa bete beharko da.

3.– El resto de las funciones no previstas en punto anterior podrán ser ejercidas, directamente por el órgano competente en materia de industria o a través de entidades de verificación metrológica, que se habiliten o autoricen en función de lo establecido en el presente Decreto y en sus normas de desarrollo.

4.– Egiaztapeneko laborategi edo entitate bati baimena ematen dion ebazpena ezinbestean argitaratu beharko da argitaratu beharreko aldizkari ofizialetan.

4.– La resolución que autorice un laboratorio o entidad de verificación deberá publicarse en los correspondientes Boletines Oficiales.

5. artikulua.– EEE (Europako Ekonomia Erkidegoa) metrologia kontrola.

Artículo 5.– Control metrológico CEE.

Autonomia erkidego honetan industria gaietarako eskumena duen organoak burutu beharko ditu dira EEE metrologia kontrola burutzeko eginkizun guztiak. Bestalde, indarrean dauden xedapenetan ezarrita dago zeintzuk neurketa metodo, elementu edo tresna kategoriari egin behar zaien kontrola.

Corresponde al órgano competente en materia de industria de esta Comunidad Autónoma, el ejercicio de todas las funciones relativas al control metrológico CEE, con respecto a todas las categorías de instrumentos, elementos o métodos de medida que deban ser objeto de este tipo de control, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes.

6. artikulua.– Zaintzea eta ikuskatzea.

Artículo 6.– Vigilancia e Inspección.

Indarrean dagoen legedian ezarrita dagoena kontuan hartzen badugu, neurriak zuzen egon daitezen eta zehatzak izan daitezen planifikatu eta burutuko dira neurriak zaintzeko eta ikuskatzeko zereginak. Era berean, neurketa tresnen gaineko kontrola herritarren osasun eta segurtasuna babesteko lagungarria izango da, bai eta kontsumitzaileen kalterako izaten den iruzurrak eragozteko ere.

Las funciones de vigilancia e inspección en los términos establecidos en la legislación vigente, se planificarán y ejercerán con el fin de velar por la corrección y exactitud de las medidas, colaborando, a través del control de los instrumentos de medida, a la protección de la salud y seguridad ciudadana, y evitar los fraudes en perjuicio de los consumidores.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
METROLOGIA KONTROLEKO ERREGISTROA
REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO

7. artikulua.– Metrologia kontroleko erregistroari ezarriko zaion araubidea.

Artículo 7.– Régimen aplicable al registro de control metrológico.

1.– Estatuan edo Europako Batasunean indarrean dauden xedapenetan ezarritakoa kontuan hartuta arautuko da Euskal Autonomia Erkidegoan metrologia kontroleko erregistroa.

1.– En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el registro de control metrológico se regirá por lo establecido en las disposiciones vigentes de ámbito estatal o comunitario.

2.– Industria gaietarako organo eskumendunak ezarri ahal izango du erregistroan inskripzioa egiteko baldintzak eta eskakizunak bete direla egiztatzeko zeintzuk frogagiri aurkeztu behar diren eta zein prozedura erabiliko den.

2.– El órgano competente en materia de industria, podrá establecer el procedimiento y la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para la correspondiente inscripción.

8. artikulua.– Espainiako Metrologia Zentroarekiko lankidetza.

Artículo 8.– Colaboración con el Centro Español de Metrología.

Espainiako Metrologia Zentroarekin komunikazio-harreman iraunkorra izango da lankidetza ahalik eta onena izan dadin eta informazio trukaketa ahalik eta errazena izan dadin. Bestalde, dagokion arauak ezarriko du komunikazio-harremanetarako zein sistema, metodo eta aldikotasun erabiliko diren.

Con objeto de lograr la máxima colaboración y facilitar el intercambio de información se mantendrán vínculos estables de comunicación con el Centro Español de Metrología de acuerdo con los sistemas, métodos y periodicidad que se establezca en la correspondiente norma.

Ondorio horietarako, erregistroan inskribatutako merkataritza enpresen eta entitateen zerrenda bidaliko da Espainiako Metrologia Zentrora. Zerrenda horretan enpresa eta entitate horien datuak eta inskripzio zenbakia ere jasoko dira. Bestalde, araudi bidez ezarriko da zerrenda nola eta zenbatero bidali behar den.

A estos efectos, se remitirá al Centro Español de metrología, en la forma y periodicidad que se establezca, la relación de empresas y las entidades mercantiles inscritas, con indicación de sus datos y número de inscripción.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
OFIZIALKI BAIMENDUTAKO METROLOGIA EGIAZTAPENERAKO LABORATEGIAK ETA ENTITATEAK.
LABORATORIOS Y ENTIDADES DE

9. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 9.– Funciones.

1.– Behar bezala baimendutako laborategiek Estatuko legedian ezarritako eginkizunez arduratuko dira, eta Estatuko legedian ezarritako araubide juridikoaren menpe egongo dira.

1.– Los laboratorios debidamente autorizados ejercerán las funciones expresamente previstas en la legislación estatal, quedando sometidos al régimen jurídico previsto en la misma.

2.– Behar bezala baimendutako metrologia egiaztapenerako entitateek Dekretu honetako 11. artikuluan ezarritako eginkizun edo jarduera guztiak burutu ahal izango dituzte.

2.– Las entidades de verificación metrológica debidamente autorizadas podrán ejercer, todas las funciones o actuaciones previstas el artículo 11 del presente Decreto.

Era berean, eta Dekretu honetako 14. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta, metrologia kontroleko egiaztatze ofizialari dagozkion eginkizunak ere burutu ahal izango dituzte, bai eta administrazio eskumendunak berariaz agindutako bestelakoak ere.

Así mismo, podrán ejercer funciones de Certificación Oficial de Control Metrológico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de este Decreto, así como todas aquellas funciones que expresamente les sean encomendadas por la Administración competente.

3.– Industria gaietarako organo eskumendunak erabakitzen badu halako edo bestelako eginkizunak zerbitzu publikoak zeharka kudeatzeko araubidearen arabera burutu behar direla, metrologia egiaztapeneko entitateek ezin izango dituzte eginkizun horiek burutu, hala baitago jasota Dekretu honetako IV. kapituluan.

3.– En los términos establecidos en el Capitulo IV del presente Decreto quedan excluidas como función de las entidades de verificación metrológica, todas aquellas funciones que el órgano competente en materia de industria determine que deban ser ejercidas en régimen de gestión indirecta de servicios públicos.

10. artikulua.– Metrologia egiaztapeneko laborategiak.

Artículo 10.– Laboratorios de verificación metrológica.

1.– Metrologia egiaztapeneko laborategiak izango dira neurketa sistemen, bitartekoen edo tresnen jatorrizko egiaztapena egiteko habilitazioa duten laborategi fabrikatzaile edo inportatzaileak. Horrez gain, laborategi horiek beste ezaugarri hauek izan ditzakete:

1.– Serán laboratorios de verificación metrológica, los laboratorios de fabricantes o importadores, que estén habilitados para efectuar la verificación primitiva de instrumentos, medios o sistemas de medida. Estos laboratorios, a su vez, podrán tener la condición de:

– Egiaztapeneko laborategi nagusiak izan daitezke. Laborategi nagusiak badira, beste entitate batzuen neurketa tresnak egiaztatu beharko dituzte, entitateren batek horrelakorik eskatuz gero.

– Laboratorios principales de verificación, en cuyo caso también deberán verificar los instrumentos de medida de otras entidades que se lo soliciten.

– Egiztapeneko laborategi laguntzaileak izan daitezke. Era honetako laborategiek laborategiaren beraren jabea den entitatearen neurketa tresnak baino ezin izango dituzte egiaztatu. Salbuespen moduan, kanpoko tresnen egiaztapena egiteko baimen eman ahal izango zaie.

– Laboratorios auxiliares de verificación que solamente podrán verificar los instrumentos de medida de la entidad propietaria del laboratorio, salvo que excepcionalmente se les autorice para la verificación externa.

2.– Laborategi horiei baimenak emateko araubidea arlo horretako Estatuko arauan ezarrita dago.

2.– El régimen de autorización de estos laboratorios será el establecido en la correspondiente norma de ámbito estatal.

11. artikulua.– Metrologia egiaztapeneko entitateak.

Artículo 11.– Entidades de Verificación Metrológica.

Industria gaietarako organo eskumendunak ikusten badu burutu beharreko eginkizunaren espezialitateak, eduki teknikoak eta eskuragarri dauden bitartekoek eskatzen dutela eginkizun hori metrologia egiaztapeneko entitate batek burutu behar duela, Industria gaietarako organo eskumendunak honako eginkizunak burutzeko habilitatu ahal izango ditu metrologia egiaztapeneko entitateak:

El órgano competente en materia de industria, en aquellos supuestos en los que, atendiendo al contenido técnico, disponibilidad de medios y especialidad de la función a desempeñar, considere más procedente su ejecución a través de entidades de verificación metrológica, podrá habilitar a este tipo de entidades para el desempeño de las siguientes funciones:

– Konponketa edo aldaketaren baten osteko egiaztapena egitea.

– Verificación después de reparación o modificación.

– Aldian aldiko egiaztapena egitea.

– Verificación periódica.

– Zaintza eta ikuskatze eginkizunak burutzea.

– Funciones de vigilancia e inspección.

12. artikulua.– Metrologia egiaztapeneko entitateak baimentzeko araubidea.

Artículo 12.– Régimen de autorización de las Entidades de Verificación Metrológica.

1.– "Metrologia egiaztapeneko entitate" izaera eskuratu nahi duten entitateek erkidego honetako industria gaietarako organo eskumendunari aurkeztu beharko diote eskabidea, eta Dekretu honetan ezarrirako eran egin beharko dute eskabidea. Horretarako, honako baldintza eta betekizun guztiak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute:

1.– Todas aquellas entidades que pretendan obtener la condición de "Entidad de Verificación Metrológica", deberán solicitarlo ante el órgano competente en materia de industria, de esta Comunidad, en los términos establecidos en el presente Decreto, debiendo presentar la documentación en la que se acredite que reúnen los siguientes requisitos y condiciones:

– Egiaztapenak egiteko ardura izango duen pertsonal tekniko eta kualifikatua dutela.

– Que dispongan del personal técnico, cualificado y responsable, para la realización de las verificaciones.

– Egiaztapen entseiuak egiteko behar diren gailuak eta bitartekoak dituztela eta egiaztatu nahi diren tresnei dagokien neurri mailaren araberakoak direla.

– Que dispongan de los dispositivos y medios necesarios para la realización de los ensayos de verificación, en los rangos de medida para los que solicitan la autorización.

– Egiaztatu nahi dituzten trenentzako entseiu-prozedura egokiak dituztela.

– Que dispongan de los procedimientos de ensayo adecuados para los instrumentos que pretenden verificar.

– Behar bezala egiaztatutako edo ziurtatutako kalitate-sistema dutela.

– Que dispongan de un sistema de calidad debidamente certificado o acreditado.

2.– Aurreko idatz-zatian eskatutako dokumentazioaz gain, baimen eskatzaileek egiaztatu beharko dute haien jarduerari dagokion erantzukizun zibila estalita dutela. Horretarako, hogeita bost milioi pezetako aseguru-poliza bat izan beharko dute ezbeharrengatik. Zenbateko hori aldian-aldian eguneratuko da autonomia erkidego honetako kontsumo-prezioen indize ofizialaren arabera.

2.– Además de lo establecido en el punto anterior, se deberá acreditar tener cubierta la responsabilidad civil derivada de su actuación, mediante una póliza de seguro por un importe de veinticinco millones de pesetas por siniestro. Esta cuantía se actualizará periódicamente en función del Indice Oficial de Precios al Consumo de esta Comunidad Autónoma.

3.– Baimenetan adierazi beharko da zeintzuk eginkizun edo kontrol burutzeko eman den baimena, bai eta baimen horren ezarpen eremuan zein edo zeintzuk aparailu sartzen diren.

3.– Las autorizaciones expresarán el tipo de función o control para los que se autoriza, así como, el tipo de aparato o aparatos incluidos dentro de su ámbito de actuación.

4.– Egiaztapeneko baimenaren epea 5 urtekoa izango da, eta epe hori bukatu aurretik berritu beharko da. Betalde, baimena emateko kontuan hartu ziren baldintzak eta betekizunak aldatzen badira, ezinbestekoa izango da horren berri ematea aldatzen diren unean bertan.

4.– La autorización de verificación se otorgará por un plazo de duración de 5 años, debiendo renovarse con anterioridad a su vencimiento, sin perjuicio de la obligación de comunicar, en el momento en el que se produzca, cualquier variación de los requisitos y condiciones que sirvieron de base para su autorización.

13. artikulua.– Beste administrazio publiko batzuek baimendutako laborategiak.

Artículo 13.– Laboratorios autorizados por otras Administraciones Públicas.

1.– Industria gaietarako organo eskumenduna arduratuko da "ofizialki baimendutako egiaztapeneko laborategi" izateko baldintza guztiak betetzen dituzten eta autonomia erkidego honetan jardun nahi duten entitateek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jardueren jarraipena egiteaz eta jarduerok kontrolatzeaz. Bestalde, berdin izango dio zein organok baimendu dituen entitate horiek.

1.– El órgano competente en materia de industria, efectuará, el seguimiento y control de las actuaciones en esta Comunidad Autónoma de todas aquellas entidades que reúnan la condición de "laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados" y que pretendan ejercer sus funciones en el territorio de esta Comunidad Autónoma, independientemente del órgano que los haya autorizado.

2.– Laborategiren batek laborategi ofizialaren izaera badu, eta izaera hori Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko organo eskumendun batek emandako baimenaren bidez eskuratu badu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan jardun nahi badu, guzti horren berri eman beharko du lehendabizi. Horretarako, honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

2.– A los únicos efectos de control y seguimiento de actuaciones, los laboratorios que tengan la condición de oficiales, en virtud de la autorización emitida por un órgano competente de fuera de esta Comunidad Autónoma, y que pretendan ejercer sus funciones en el territorio de ésta, deberán comunicarlo, con carácter previo, presentando la siguiente documentación:

a) Ofizialki baimenduta daudela dioen administrazio-baimena.

a) Autorización administrativa por la que se les reconoce la condición de oficialmente autorizados.

b) Laborategiaren jatorrizko tokian industria gaietarako eskumena duen organoak luzatutako egiaztagiria. Egiaztagiri horrek jaso beharko du laborategiak metrologia arloan burututako eginkizunetan egindako arau-hausteak eta laborategiari ezarritako zigorrak, baldin eta halakorik gertatu bada.

b) Certificado, obtenido del órgano competente en materia de industria del lugar de procedencia en el que se haga referencia a las posibles sanciones por infracciones derivadas del ejercicio de sus funciones en el campo de la metrología.

c) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren alta-agiria. Bertan adierazi beharko da laborategiak zein lurralde eremuan jardun dezakeen.

c) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas con determinación del ámbito territorial de actuación.

3.– Eskabidea aurkeztu eta hilabete igaro ostean, baimen-eskatzaileak ez badu idatziz ezezkorik jaso, horrek esanahi du Euskal Autonomia Erkidegoan jardun dezakeela.

3.– Se entenderá que no hay oposición a su actuación en el ámbito de esta Comunidad Autónoma si no hay decisión expresa en el plazo de un mes contado desde su solicitud.

14. artikulua.– Egiaztapeneko entitateen ziurtapen-eginkizunak.

Artículo 14.– Funciones de certificación de las entidades de verificación.

Ofizialki baimendutako entitateek egiaztapen, ikuskatze eta kontrolari buruzko txostenak egiteaz gain, indarrean dagoen legediak egiaztapen ofizialaren arloan administrazio publikoari esleitzen dizkion eginkizunak ere burutu ahal izango dituzte.

Las entidades oficialmente autorizadas, además del ejercicio de la emisión de los informes de verificación, inspección o control, podrán realizar las funciones de certificación oficial que la legislación vigente atribuye a la Administración Pública.

Ziurtatze-eginkizunak burutzeko, autonomia erkidego honetan industria gaietarako eskumena duen organoak emandako idatzizko baimena beharko da. Baimena lortzeko, eskatzaileek egiaztatu beharko dute sinadurak identifikatzeko sistema egokia dutela, erantzukizunak direla-eta.

Para el ejercicio de funciones de certificación deberán contar con la correspondiente autorización expresa emitida por el órgano competente en materia de industria de esta Comunidad Autónoma. Para su obtención se deberá acreditar que cuentan con un sistema de identificación de firmas a los efectos de responsabilidades.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EGIAZTAPENAK BURUTZEA METROLOGIA ZERBITZUAREN ZEHARKAKO KUDEAKETA BIDEZ
VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE METROLOGÍA

15. artikulua.– Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketaren bidez burutuko diren eginkizunak.

Artículo 15.– Funciones que se ejercerán mediante régimen de gestión de servicio público.

Industria gaietarako organo eskumendunak zehaztutako du zeintzuk aparailu edo elementu eta horien gainean burutuko beharreko zeintzuk eginkizun kontrolatuko diren zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketaren araubideari jarraituz. Eginkizun horiek zehazteko orduan, honako irizpideak hartuko dira kontuan: zerbitzua ahalik eta era eraginkorragoan ematea eta aparailuen titularren eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen interes ekonomikoak babestea.

El órgano competente en materia de industria determinará aquellos aparatos o elementos, así como, aquellas funciones que con respecto a los mismos, deban ser objeto de control metrológico en régimen de gestión indirecta de servicio público. Esta determinación se efectuará teniendo en cuenta la mayor eficacia en la prestación del servicio, así como la protección de los intereses económicos tanto de los titulares de los aparatos como de los consumidores y usuarios.

16. artikulua.– Zerbitzu publikoa kudeatzeko arau orokorrak.

Artículo 16.– Reglas Generales para la gestión del servicio público.

Zerbitzu publikoaren kudeaketa lehiaketa publiko ireki bidez esleituko da, eta kontratazio arloan eskumena duen organoak egingo du horretarako deialdia.

La adjudicación de la gestión del servicio público se hará mediante concurso público abierto convocado por el órgano competente en materia de contratación.

Zerbitzu publikoa kudeatzeko interesa dutenek administrazio publikoen kontratuen legean ezarrita dauden izaera orokorreko baldintza guztiak betetzeaz gain, beste hauek ere bete beharko dituzte:

Los interesados en la gestión del servicio público deberán reunir además de los requisitos establecidos, con carácter general, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes:

a) Lehiaketaren oinarrian ezarritako baldintzak.

a) Los establecidos en las correspondientes bases del concurso.

b) Hurrengo artikuluan ezarritako bateraezintasunen araubidea betetzen dutela egiaztatzea.

b) Acreditar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades establecido en el artículo siguiente.

c) Erregelamendu teknikoak ezarritako baldintza eta betekizunak egiaztatzea.

c) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la correspondiente reglamentación técnica.

d) 18. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituen laborategia izatea.

d) Disponer de un laboratorio que reúna las condiciones establecidas en el artículo 18.

17. artikulua.– Bateraezintasunen araubidea.

Artículo 17.– Régimen de incompatibilidades.

Metrologia kontroleko zerbitzuaren kudeatzaileak zerbitzu publikoen kudeatzaileen bateraezintasuna araubide orokorraren menpe egongo dira, eta ezin izango dute inolako partehartzerik izan era honetako jardueretan:

Los gestores del servicio de control metrológico, quedan sometidos al régimen general de incompatibilidades de los gestores de los servicios públicos, y en particular no podrán tener ningún tipo de participación en:

a) Metrologia kontrolaren menpe dauden neurketa-sistema, baliabide, aparailu eta tresnak fabrikatzen edo konpontzen diharduten jardueretan.

a) Actividades de fabricación y reparación de instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida sometidos a control metrológico.

b) Metrologia kontrolaren menpe dauden neurketa-sistema, baliabide, aparailu eta tresnen gaineko edozein merkataritza jardueretan.

b) Actividades de comercio, de cualquier tipo, sobre instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida sometidos a control metrológico.

18. artikulua.– Kudeatzaileen laborategiek bete beharreko baldintza teknikoak.

Artículo 18.– Condiciones técnicas de los laboratorios de los gestores.

Laborategien proiektuek, obrak barne, laborategietako instalazioek eta ekipoek klausula administratiboen eta klausula teknikoen pleguetan ezarritako gutxienezko baldintzak bete beharko dituzte.

Los proyectos de los laboratorios, incluidos obras, instalaciones y equipos se ajustarán a las condiciones mínimas que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas.

Neurketa tresna eta patroiek eta ekipoek honako baldintza guzti hauek bete beharko dituzte: klausula administratiboen eta klausula teknikoen pleguetan ezarritako baldintzak teknikoetan ezarritakoak; arlo horretan ezargarria den berariazko xedapenetan ezarritakoak; Espainiako Metrologia Zentroak emandako jarraibideetan ezarritakoak edo, azkenik, arlo horretan ezargarria den bestelakoetan ezarritakoak. Bestalde, baldintza guzti horiek betetzen direla egiaztatu beharko da, eta hori egiaztatzeko entitate edo organo eskumendunak luzatutako adostasun-agiria aurkeztu beharko da.

Los equipos, patrones e instrumentos de medida, cumplirán las especificaciones técnicas establecidas por los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas, por las disposiciones específicas que les sean aplicables, por las instrucciones dictadas por el Centro Español de Metrología, o por cualquier otra que les sea de aplicación, debiendo acreditarse el cumplimiento de las mismas mediante Certificación de Conformidad a Normas por Organismo o Entidad competente.

19. artikulua.– Erantzukizunen araubidea.

Artículo 19.– Régimen de responsabilidades.

a) Enpresa kudeatzailea izango da enpresak egindako egiaztapenen erantzulea. Beraz, enpresak estalita eduki beharko du enpresaren jardueraren ondorioz gerta daitekeen edozein erantzukizun zibil, eta 25.000.000 PTAko abal bat aurkeztu beharko du.

a) Las empresas gestoras, serán responsables de las verificaciones que realicen y, por tanto, deberán tener cubiertas las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su actuación, mediante la presentación de un aval por importe de 25.000.000 de pesetas.

b) Erantzukizunen araubidea klausula administratiboen eta klausula teknikoen pleguetan ezarriko da, eta egin behar den metrologia kontrolaren mugak eta modalitatearen araberakoa izango da.

b) En los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas se establecerán el régimen de responsabilidad según el alcance y la modalidad del control metrológico objeto de gestión.

c) Organo eskumendunak enpresa kudeatzaileari edozein datu edo txosten eskatuz gero, enpresak derrigorrean bidali beharko dio eskatutakoa.

c) Las empresas gestoras quedan obligadas a facilitar al órgano competente cuantos datos e informes les sean solicitados en relación con sus actividades.

d) Enpresa kudeatzaileek industria gaietarako organo eskumendunarekin lankidetzan aritu beharko dira, eta organo hark eskatzen dizkien txosten edo jarduera guztiei erantzun beharko dizkiete.

d) Las empresas gestoras deberán colaborar y atender las solicitudes de informe o de actuación que le sean presentadas por el órgano competente en materia de industria.

20. artikulua.– Kudeatzailearen kontrola.

Artículo 20.– Control del gestor.

Industria gaietarako organo eskumendunak egoki ikusten dituen aldian-aldiko kontrol eta ikuskapenak egingo ditu, eta ikuskapen eta kontrol horien bidez egiaztatuko du ea entitate kudeatzaileak behar bezala betetzen dituen kudeaketa esleitu zitzaionean eskatu zitzaizkion baldintzak eta betekizunak.

Desde el órgano competente en materia de industria, se realizarán las inspecciones y controles periódicos que se consideren necesarios, para comprobar que la entidad gestora sigue cumpliendo los requisitos y condiciones que sirvieron de base para el otorgamiento de la gestión.

Ikusten bada enpresa kudeatzaileak aldatu egin dituela kudeaketa esleitu zitzaizkionean eskatutako baldintza eta betekizunak, kudeaketaren forma bertan behera utzi ahal izango da, eta hala jasota egongo da dagokion klausula administratiboen pleguan.

De acuerdo con lo establecido en el correspondiente pliego de condiciones, la forma de gestión podrá quedar sin efecto si se comprueba que se han modificado las condiciones o circunstancias bajo las cuales se otorgo.

21. artikulua.– Araubide ekonomikoa.

Artículo 21.– Régimen económico.

1.– Industria gaietarako organo eskumendunak ezarriko ditu enpresa kudeatzaileek jasoko dituzten tarifak metrologia kontroleko zerbitzuak eskaintzeagatik.

1.– Las tarifas por servicios de control metrológico a percibir por las empresas gestoras serán fijadas mediante Orden del órgano competente en materia de industria.

2.– Enpresa kudeatzaileak kanon bat ordaindu beharko dio esleipena ematen dion administrazioari. Kanonaren zenbatekoa kudeaketaren emakidan ezarriko da eta horren gaineko baldintza eta ezaugarriak klausula administratiboen eta baldintza teknikoen pleguetan jasoko dira.

2.– Las empresas gestoras deberán abonar, en su caso, un canon a la Administración concedente, que se fijará en el otorgamiento de la gestión y cuyas características y condiciones figurarán en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ARAU-HAUSTEAK ETA ZIGORRAK
INFRACCIONES Y SANCIONES

22. artikulua.– Zigor araubidea.

Artículo 22.– Régimen sancionador.

1.– Dekretu honen ezarpen eremuko arau-hauste eta zigorrak metrologiari buruzko martxoaren 18ko 3/1985 Legean ezarritakoarekin bat datoz.

1.– Dentro del ámbito de aplicación del presente Decreto, el régimen de Infracciones y Sanciones, se ajustará a lo establecido en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.

2.– Zigor-ahalmena erabiltzeko jardunbideari buruzko araubidea onartzen duen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuan ezarrirakoa bete beharko da zigor-prozedurak izapidetzeko.

2.– Los procedimientos sancionadores se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

3.– Egitura organikoak arautzen dituzten arauetan ezarriko da zeintzuk diren zigor-espedienteak hasteko eta ebazteko eskumena izango duten organoak.

3.– Serán órganos competentes para la iniciación y resolución de los correspondientes expedientes aquellos que resulten serlo, en función de lo establecido en las correspondientes normas reguladoras de la estructura orgánica.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Industria gaietan eskumena duen sailburuari Dekretu hau burutu eta garatzeko beharrezkoak diren xedapenak emateko ahalmena ematen zaio.

Primera.– Se faculta al Consejero competente en materia de industria, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da indarrean.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 20001eko otsailaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2001.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental