Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2000eko abenduaren 28a, osteguna

N.º 247, jueves 28 de diciembre de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Industria, Merkataritza eta Turismo Saila
Industria, Comercio y Turismo
5827
5827

AGINDUA, 2000ko abenduaren 1ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, ibilgailuetako ihes-tutuen isuriak aztertzeko araudia onartzen duena.

ORDEN de 1 de diciembre de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección de emisiones de escape de vehículos.

Azken urteotan pilatutako esperientziak agerian utzi du ezinbestekoa dela neurriak hartzea ibilgailuek eguratsera jaurtitako isuri kutsatzaileak gutxitzeko. Zentzu horretan, arau honen xedea da benetan lagungarri izatea ingurumenaren egoera hobetzeko, eta horrexegatik ezartzen ditu Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (ITV-IAT) egiten duten aztertokiek bete behar dituzten betebehar eta baldintza teknikoak isuri mota horiek aztertzeko edo kontrolatzeko prozesuetan.

La experiencia acumulada en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que se consideren necesarias, al objeto de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera procedentes de vehículos automóviles. En este sentido, la presente norma pretende contribuir a la mejora activa del medio ambiente, estableciendo los requisitos y condiciones técnicas que se deberán cumplir por las estaciones de ITV-IAT, en los procesos de control o inspección de este tipo de emisiones.

Kontuan hartzen badugu ibilgailuek eguratsera jaurtitako isuriek sortzen duten kutsadura maila eta industriek jaurtitako isuriena nahikoa antzekoa dela, Sail honek ezinbestekotzat jotzen du ibilgailuen-parkea hobeto eta modu eraginkorragoan kontrolatzea, eta, horretarako, ahaleginak egingo ditu, Europako batasuneko zuzentarauetan ezarritakoa betez, isuri kutsatzaileen maila gutxitu dadin. Bestalde, isuri kutsatzaileen maila gutxituz gero, eta zeharka bada ere, erregaien kontsumo-ratioak ere hobetu egingo dira.

Considerando que el nivel de contaminación procedente de las emisiones a la atmósfera de los vehículos automóviles, supone un porcentaje equivalente al de las emisiones contaminantes a la atmósfera de origen industrial, este Departamento debe adoptar un mayor y más eficaz control sobre el parque de vehículos, intentando, de acuerdo con las directrices comunitarias, reducir los niveles de emisiones contaminantes, mejorándose, indirectamente, los ratios de consumo de carburante.

Ibilgailuen Azterketa Teknikoak (ITV-IAT) egiteko aztertokiak instalatzeko arau orokorrak ezartzen dituen eta aztertoki horien funtzionamendua eta eginkizunak arautzen dituen irailaren 1eko 294/1987 Dekretuaren 4. artikuluko r) idatz-zatiak dio ITV-IAT aztertokien eginkizunetako bat izan daitekeela ibilgailuen motoreen ihes-tutetako isuri kutsatzaileak aztertzea, bai eta horrek ibilgailuen errendimendu eta eraginkortasun energetikoan duen eragina ere. (Ekainaren 30eko 178/1992 Dekretuak aldatu eta osatu egin zuen 294/1987 Dekretua).

El Decreto 294/1987, de 1 de septiembre, por el que se establecen las normas generales de instalación de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV-IAT) y se regula el funcionamiento y actividades a desarrollar por dichas Estaciones, (modificado y complementado por el Decreto 178/1992, de 30 de junio), establece, en su artículo 4, apartado "r" ,como una de las funciones que podrán realizarse en las Estaciones ITV-IAT, la de "Inspección de vehículos en lo referente a las emisiones contaminantes producidas en el escape de los motores y su repercusión en el rendimiento y eficacia energética de los vehículos".

Era berean, Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren Zerbitzuaren emakidadunei esleitu ahal zaizkien ibilgailu automobilen segurtasunaren arloko aztertze, izapidetze eta kudeatze eginkizunak zehaztu zituen apirilaren 4ko 60/2000 Dekretuaren 2. artikuluko o) idatz-zatiak dio zerbitzuaren emakidadunek azterketa hau ere egin dezaketela.

Igualmente, el apartado "o" del artículo 2, del Decreto 60/2000, de 4 de abril, por el que se determinan las funciones de inspección, tramitación y gestión, dentro del ámbito de la seguridad de los vehículos automóviles, que podrán ser asignadas a las entidades concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos, establece que ésta es una de las funciones que podrán ser realizadas por los concesionarios del servicio.

Bestalde, Europako Batasunean araututa daude, ihes-tutetako gasak edo isuri kutsatzaileak direla-eta, egin behar diren entseiu-prozesuak eta zerbitzuan dauden ibilgailuei egin behar zaizkien azterketak. Izan ere horixe arautzen du motordun ibilgailuen eta atoien azterketa teknikoari buruz Batasuneko estatu kideetako legediak gerturatzeari buruzko 1996ko abenduaren 20ko Kontseiluaren 96/96/EB Zuzentarauak. Geroago, maiatzaren 26ko Batzordearen 1999/52/EB Zuzentarauak aurrerapen teknikora egokitu zuen 96/96/EB Zuzentaraua.

Tanto los procedimientos de ensayo, como las inspecciones que deben realizarse en los vehículos en servicio, en lo que se refiere a los gases de escape o emisiones contaminantes, aparece regulado, en el ámbito comunitario, en la Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques, adaptada al progreso técnico, por la Directiva 1999/52/CE de la Comisión, de 26 de mayo.

Horrez gain, esan behar da Agindu honetako edukiak bete egiten duela bi zuzentarau horietan ezarritakoa, nahiz eta 1987az geroztik, zuzenbidezko antolamendu autonomikoan aurreikusita eta araututa egon isurien eta ihes-tutuen gasen kontrola. Izan ere hori guztia jasotzen du irailaren 1eko 294/1987 Dekretuak.

El contenido de la presente Orden se adapta a lo establecido en las referidas Directivas y ello teniendo en cuenta que desde el año 1987 (Decreto 294/1987, de 1 de septiembre), el control de las emisiones y de los gases de escape ya estaba previsto y regulado en el ordenamiento jurídico autonómico.

Beraz, agindu honen bidez, jarduera-irizpide guztiak bateratzeko eta ITV-IAT aztertokietako baliabide material eta teknikoak egokitzeko gutxieneko betekizun eta baldintzak ezartzeaz gain, azterketak egiteko prozedurak ere ezarri dira. Bestalde, gehienezko isurketa mailari dagokionez, Europako Batasuneko zuzenbidean aurreikusitako maila bera ezarri da.

En consecuencia, con el fin de unificar los criterios de actuación y adecuar los medios técnicos y materiales en las Estaciones ITV-IAT, se establecen los requisitos y condiciones técnicas mínimos, así como los procedimientos de inspección, aplicándose los mismos niveles máximos de emisión previstos en el Derecho Comunitario.

Ondorioz, apirilaren 4ko 60/2000 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoan eta irailaren 1eko 294/1987 Dekretuaren azken xedapenetatik hirugarrenean ezarritakoarekin bat, honakoa

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 60/2000 de 4 de abril, así como en la Disposición Final Tercera del Decreto 294/1987, de 1 de septiembre,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da zehaztea Euskal Autonomia Erkidegoko ITV-IAT aztertokietan ezarri beharreko betekizun eta baldintza teknikoak batetik, eta beharrezko ekipamendua eta prozedurak bestetik, horrela motordun ibilgailuen isuri kutsatzaileak determinatu eta kalifikatzeko entseiuak egin ahal izateko. Bestalde, hori guztia ezarri da motordun ibilgailuei aldiro-aldiro arauz egin behar zaizkien azterketak direla-eta.

La presente Orden tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones técnicas, así como el equipamiento necesario y los procedimientos a implantar en las Estaciones ITV-IAT de la Comunidad Autónoma de País Vasco, para la realización de los ensayos conducentes a la determinación y calificación de las emisiones contaminantes de los vehículos a motor, en el ámbito de la inspección periódica reglamentaria de los mismos.

2. artikulua.- Baliabide teknikoak.

Artículo 2.– Medios Técnicos.

1.- Txinparta bidez (gasolina) pizten den motorra daukaten ibilgailuen ihes-tutuen isuriak neurtzeko erabili beharko diren gas analizatzaileek ezinbestean bete beharko dituzte 1998ko apirilaren 15eko Aginduan edo indarrean dagoen beste edozein xedepanetan ezarritako baldintzak. 1998ko apirilaren 15eko Aginduak arautzen du txinparta bidez (gasolina) pizten den motorra duten ibilgailuen ihes-tutuetatik ateratzen den gasa neurtzeko tresnen gainean Estatuak egin beharreko metrologia egiaztapena (1998ko apirilaren 27ko EAO). Oinarrizko betekizunak UNE 82501 arauan daude ezarrita.

1.– La medición de los gases de escape en los vehículos equipados con motor de encendido por chispa (gasolina) se realizará mediante analizadores de gases que cumplan con las especificaciones recogidas en la Orden de 15 de abril de 1998, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina) (BOE de 27 de abril de 1998), u otra disposición vigente. Los requisitos esenciales serán los establecidos en la norma UNE 82501.

2.- Konpresioz (diesela) pizten den motorra daukaten ibilgailuen ihes-tutuetako gasen opakotasuna neurtzeko erabili beharko diren opakotasun-neurtzaileek ezinbestean bete beharko dituzte 1999ko martxoaren 19ko Aginduan edo indarrean dagoen beste edozein xedapenetan ezarritako baldintzak. 1999ko martxoaren 19ko Aginduak arautzen du konpresioz (diesela) pizten den motorra daukaten ibilgailuen ihes-tutuetako gasen opakotasuna neurtzeko eta argi-xurgapeneko koefizientea zehazteko tresnen gainean Estatuak egin beharreko metrologia egiaztapena (1999ko apirilaren 8ko EAO). Oinarrizko betekizunak UNE 82503 arauan daude ezarrita.

2.– La medición de la opacidad de humos de escape en los vehículos equipados con motor de encendido por compresión (diesel) se realizará mediante opacímetros que cumplan con las especificaciones recogidas en la Orden de 19 de marzo de 1999, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diesel) (BOE de 8 de abril de 1999), u otra disposición vigente. Los requisitos esenciales serán los establecidos en la norma UNE 82503.

3.- Isuriak neurtzeko ekipamendu berria erosi behar bada, kontuan hartu beharko da tresna berriek modeloaren onarpena izan beharko dutela, eta jatorrizko egiaztapena ere izan beharko dutela.

3.– Para la adquisición de nuevo equipamiento de medida de las emisiones, se tendrá en cuenta que los aparatos deberán disponer de la aprobación de modelo y deberán haber sido sometidos a la verificación primitiva.

4.- Arau horiek guztiak indarrean sartu baino lehenagotik martxan dauden ekipoek Agindu honetako xedapen iragankorretan ezarritakoa bete beharko dute, eta martxan jarraitu ahal izango dute aldiro-aldiro egin beharreko egiaztapen frogak gainditzen dituzten bitartean.

4.– Para los equipos que se encuentren en servicio con anterioridad a la entrada en vigor de las referidas normas, se aplicarán las disposiciones transitorias de las mismas, pudiendo permanecer en servicio siempre que superen las pruebas de verificación periódica.

3. artikulua.- Ibilgailuei aldiro egin beharreko azterketaren fase bat da ihes-tutuetako isurien neurketa.

Artículo 3.– Realización de la medición de las emisiones de escape como una fase de la inspección periódica.

Agindu honetan ezarritakoaren arabera, ibilgailuei legez aldiro-aldiro egin behar zaizkien azterketaren barruan dauden kontroletako bat izango da ihes-tutuetako isurien neurketa. Beraz, ibilgailuen azterketa egin behar den guztietan egin beharko da isurien neurketa.

La medición de las emisiones de escape, en los términos previstos en la presente Orden, tendrá la consideración de un control más dentro de la inspección periódica reglamentaria de los vehículos a motor, estando, en consecuencia, sujeto a la misma periodicidad que aquella.

4. artikulua.- Azterketa egiteko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de Inspección.

Azterketa egiteko prozedurak honako egiaztapen eta jarduerak eskatzen ditu:

El procedimiento de inspección comprenderá las siguientes comprobaciones y actuaciones:

4.1.- Hasierako egiaztapen orokorrak. Beste ezer baino lehen, honako hauek egin beharko dira:

4.1.– Comprobaciones Generales Previas. Con carácter previo, será preciso realizar las siguientes actuaciones:

a) Ibilgailua identifikatu.

a) Identificación del vehículo.

b) Erregaiaren eroanbideek ihesik eta korrosiorik ez dutela egiaztatu.

b) Comprobación de la inexistencia de fugas y fenómenos de corrosión en las conducciones de combustible.

c) Gasaren ihes-sistema begiz aztertu, eta ea zulorik duen ikusi.

c) Inspección visual del sistema de escape, comprobando la ausencia de perforaciones.

4.2.- Isurien neurketa.

4.2.– Medición de las Emisiones.

4.2.1.- Txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailuak (gasolina).

4.2.1.– Vehículos equipados con motor de encendido por chispa (gasolina).

Txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailuei 96/96/EB Zuzentarauko II. eranskineko 8.2.1 atalean jasotzen den prozedura ezarriko zaie.

A los vehículos equipados con motor de encendido por chispa se aplicará el procedimiento establecido en el apartado 8.2.1. del anexo II de la Directiva 96/96/CE.

4.2.1.1.- Aldez aurretik egin beharreko berariazko egiaztapenak.

4.2.1.1.– Comprobaciones especificas previas.

Aldez aurretik egin beharreko berariazkoa jarduera da motorrak tenperatura egokia hartu duela egiaztatzea.

Como actuación específica previa se deberá comprobar que el

4.2.1.2.- Entseiu-prozedura.

motor ha adquirido la temperatura adecuada.

Entseiua egiteko, ihes-tutuak isurtzen duen gasak zenbat karbono monoxido (CO) duen neurtuko da. Horretarako, ibilgailuak motorra erralentian izango du.

4.2.1.2.– Procedimiento de ensayo.

4.2.1.2.2.- Gas-isuriak kontrolatzeko sistema aurreratuak dauzkaten ibilgailuak (katalizatzailedunak).

El ensayo consistirá en la medición del contenido de monóxido de carbono (CO) de los gases de escape, con el motor al ralentí.

Entseiuak fase bi izango ditu:

4.2.1.2.2.– Vehículos equipados con un sistema avanzado de control de emisiones (Con catalizador).

a) Ihes-tutuak isurtzen duen gasak zenbat karbono monoxido (CO) duen neurtzea, eta horretarako, ibilgailuaren motorra erralentian egon beharko da

El ensayo constará de dos fases:

b) Ihes-tutuak isurtzen duen gasak zenbat karbono monoxido (CO) duen neurtzea, eta horretarako, ibilgailuaren motorra erralenti azeleratuan egon beharko da gutxi gorabehera 2000 bira minutuko eman arte, eta 30 segundotan eduki beharko da horrela. Horrez gain, lambda ( <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l) balioa ere zehaztu beharko da.

a) Medición del contenido de monóxido de carbono (CO) de los gases de escape, con el motor al ralentí.

4.2.2.- Konpresioz pizten den motorra daukaten ibilgailuak (diesela).

b) Medición del contenido de monóxido de carbono (CO) de los gases de escape, con el motor al ralentí acelerado, aproximadamente a 2000 r.p.m., y manteniendo este régimen durante 30 segundos, y determinación del valor lambda (<FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l).

Konpresioz pizten den motorra daukaten ibilgailuei 96/96/EB Zuzentarauko II. eranskineko 8.2.2 atalean jasotzen den prozedura ezarriko zaie (1999/52/EB Zuzentarauak aldatu egin zuen gerora hor ezarritakoa).

4.2.2.– Vehículos equipados con motor de encendido por compresión (diesel).

4.2.2.1.- Aldez aurretik egin beharreko berariazko egiaztapenak.

A los vehículos equipados con motor de encendido por compresión se aplicará el procedimiento establecido en el apartado 8.2.2. del anexo II de la Directiva 96/96/CE, modificado por la Directiva 1999/52/CE.

Aldez aurretik egin beharreko berariazko egiaztapenak honakoak dira:

4.2.2.1.– Comprobaciones especificas previas.

a) Olioaren tenperatura egiaztatzea. Hori egiteko, zunda, erradiazio infragorriak edo ibilgailuak berak dauzkan tresnak erabiliko dira.

Como comprobaciones especificas previas se deberán realizar las siguientes actuaciones:

b) Olioaren presioa behar bezalakoa dela egiaztatzea. Hori egiteko, ibilgailuak berak dauzkan tresnak erabiliko dira.

a) Comprobación de la temperatura del aceite mediante sonda, radiación infrarroja o instrumentos propios del vehículo.

c) Motorrak ohiz kanpoko zaratarik ez duela egiten egiaztatzea.

b) Comprobación de que la presión del aceite no es anormal, mediante instrumentos propios del vehículo.

Aldez aurretik egin beharreko berariazko egiaztapen horien emaitzak erakusten badu akatsak daudela, ibilgailuek ezin izango dute proba egin. Akats horiek konpondu ostean, berriro egin beharko da azterketa.

c) Comprobación de la inexistencia de ruidos anormales en el motor.

4.2.1.2.- Entseiu-prozedura.

En el caso de que las comprobaciones previstas en este apartado diesen un resultado negativo, no se podrá realizar la prueba, debiendo realizarse una nueva inspección una vez subsanadas.

Entseiua egiteko gehienez ere hutsean egindako 6 azelerazio-ziklo egingo dira, deskonexio-abiadura lortu arte edo deskonexio-abiaduraren 2/3 lortu arte, ibilgailuek transmisio automatikoa badute. Bestalde sei ziklo horietako hiru izango dira ihes-sistemak ekortzeko, eta gainontzeko hirurak entseiukoak izango dira. Edozelan ere, opakotasun-neurtzailea neurtzen arituko da sei zikloetan zehar.

4.2.1.2.– Procedimiento de ensayo.

Azelerazio-ziklo bakoitza hasi baino lehen, motorra erralentian egon behako da. Ihes-sistemak ekortzeko hiru zikloetan ere erralentian egon beharko du. Bestalde, azelerazioa bizkorra eta jarraitua izan beharko da.

El ensayo consistirá en un máximo de 6 ciclos de aceleración en vacío hasta la velocidad de desconexión o, en vehículos de transmisión automática, hasta 2/3 de la velocidad de desconexión, de los que los tres primeros serán de barrido de los sistemas de escape y los tres siguientes de ensayo, aunque en todos ellos el opacímetro estará en posición de medida.

Entseiuaren emaitza ontzat emango da honelakorik gertatzen bada:

Para cada ciclo de aceleración, incluidos los de barrido, el motor debe estar al ralentí antes de iniciarlo. La aceleración debe realizarse con rapidez y continuidad.

a) Ihes-sistemak ekortzeko egin beharreko lehenengo bi azelerazioak egin ostean, han egiaztatutako opazitate-balioak muga-balioa gainditzen ez badu.

El resultado del ensayo se considerará favorable en los siguientes casos:

b) Ihes-sistemak ekortzeko egin beharreko bigarren eta hirugarren azelerazioak egin ostean, han egiaztatutako balioak muga-balioa gainditzen ez badute, nahiz eta lehenengoak muga gainditu izan.

a) Cuando los valores de opacidad obtenidos en las dos primeras aceleraciones de barrido estén por debajo del valor límite.

c) Hiru azelerazio-zikloen batez bestekoa kontuan hartu eta batez bestekoaren baliotik urruntzen diren ohizkanpoko balioak baztertu ostean, batez bestekoak muga-balioa gainditzen ez badu.

b) Cuando los valores obtenidos en la segunda y tercera aceleración de barrido, se encuentren por debajo del valor límite, aun cuando la primera haya superado el valor límite.

Xurgapen naturaleko motorretan ihes-sistemak ekortzeko egin beharreko hiru azelerazio-zikloen batez bestekoak 5 m-1 baino handiagoa bada, eta gehiegi elikatutako motorretan 6 m-1 baino handiagoa bada, ibilgailuak atzera bota daitezke, nahiz eta 6 azelerazio-zikloak bukatu gabe egon; izan ere, horrela alferrikako entseiurik ez da egingo.

c) Cuando la media de 3 ciclos de aceleración, despreciando los valores anormales que se desvíen sustancialmente de la media, esté por debajo del valor límite.

5. artikulua.- Muga-balioak.

Con el fin de evitar ensayos innecesarios, un vehículo será rechazado, sin finalizar los seis ciclos de aceleración, cuando la media de los tres ciclos de aceleración de barrido supere 5 m-1 en motores de aspiración natural ó 6 m-1 en motores sobrealimentados

Honako hauek dira onargarritzat joko diren isurien goreneko muga-balioak:

Artículo 5.– Valores límite.

5.1.- Txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailuak (gasolina).

Los valores máximos de emisión admisibles, en función del tipo de vehículo, serán los siguientes:

5.1.1.- Gas-isuriak kontrolatzeko sistema aurreraturik ez daukaten ibilgailuak (katalizatzailerik gabekoak).

5.1.– Vehículos equipados con motor de encendido por chispa (gasolina).

a) 1986ko urriaren 1a baino lehen matrikulatu ziren edo zirkulazioan hasi ziren ibilgailuak:

5.1.1.– Vehículos no equipados con un sistema avanzado de control de emisiones (Sin catalizador).

CO portzentaia &#8804; %4,5: onargarria.

a) Vehículos matriculados o puestos en circulación antes del 1 de octubre de 1986:

CO portzentaia &gt; %4,5: akats larria.

Porcentaje de CO &#8804; 4,5%: aceptación.

b) 1986ko urriaren 1a eta gero matrikulatu ziren edo zirkulazioan hasi ziren ibilgailuak:

Porcentaje de CO &gt; 4,5%: anomalía grave.

CO portzentaia &#8804; %3,5: onargarria.

b) Vehículos matriculados o puestos en circulación después del 1 de octubre de 1986:

CO portzentaia &gt; %3,5: akats larria.

Porcentaje de CO &#8804; 3,5%: aceptación.

5.1.2.- Gas-isuriak kontrolatzeko sistema aurreratua daukaten ibilgailuak (katalizatzailedunak).

Porcentaje de CO &gt; 3,5%: anomalía grave.

a) Neurketa motorra erralentian dagoela eginda:

5.1.2.– Vehículos equipados con un sistema avanzado de control de emisiones (Con catalizador).

CO portzentaia &#8804; %0,5: onargarria.

a) Medición realizada al ralentí:

CO portzentaia &gt; %0,5: akats larria.

Porcentaje de CO &#8804; 0,5%: aceptación.

b) Neurketa motorra erralenti azeleratuan dagoela eginda:

Porcentaje de CO &gt; 0,5%: anomalía grave.

CO portzentaia &#8804; %0,3: onargarria.

b) Medición realizada al ralentí acelerado:

CO portzentaia &gt; %0,3: akats larria.

Porcentaje de CO &#8804; 0,3%: aceptación.

c) Lambda-balioaren neurketa motorra erralenti azeleratuan dagoela:

Porcentaje de CO &gt; 0,3%: anomalía grave.

1 - 0,03 &#8804; <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l &#8804; 1 + 0,03: onargarria.

c) Medición valor lambda (<FONT FACE="Symbol" SIZE=2> l) al ralentí acelerado:

1 - 0,03 &gt; <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l &gt; 1 + 0,03: akats larria.

1 – 0,03 &#8804; <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l &#8804; 1 + 0,03: aceptación.

5.2.- Konpresioz pizten den motorra daukaten ibilgailuak (diesela):

1 – 0,03 &gt; <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l &gt; 1 + 0,03: anomalía grave.

a) 1980ko urtarrilaren 1a baino lehen matrikulatu ziren edo zirkulazioan hasi ziren ibilgailuak: salbuetsita daude.

5.2.– Vehículos equipados con motor de encendido por compresión (Diesel).

b) 1980ko urtarrilaren 1a eta gero matrikulatu ziren edo zirkulazioan hasi ziren ibilgailuak: .

a) Vehículos matriculados o puestos en circulación antes del 1 de enero de 1980: exentos.

b1) Ibilgailuak xurgapen naturaleko motorra badu:

b) Vehículos matriculados o puestos en circulación después del 1 de enero de 1980:

k &#8804; 2,5 m-1: onargarria.

b1) Con motor de aspiración natural:

k &gt; 2,5 m-1: akats larria.

k &#8804; 2,5 m-1: aceptación.

b2) Ibilgailuak gehiegi elikatutako motorra badu:

k &gt; 2,5 m-1: anomalía grave.

k &#8804; 3.0 m-1: onargarria.

b2) Motores sobrealimentados:

k &gt; 3.0 m-1: akats larria.

k &#8804; 3.0 m-1: aceptación.

6. artikulua.- Topatzen diren akatsak.

k &gt; 3.0 m-1: anomalía grave.

Ibilgailuen ihes-tutetako isurien azterketa egitean topatzen diren akatsak identifikatu eta markatu egin beharko dira. Horretarako honako kodeak erabiliko dira:

Artículo 6.– Anomalías detectadas.–

9042: Erregaiaren eroaleak.

Las anomalías, que se detecten en la inspección de emisiones de escape de vehículos, se identificarán y señalarán conforme a las siguientes claves.

9043: Erregaiaren ihesak.

9042: Conducciones de combustible.

9060: Ihes-tutuak, isilak.

9043: Fugas de combustible.

9080: Isuri kutsatzaileak CO ...% (Txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailuak, baina katalizatzailerik gabekoak).

9060: Tubo de escape, silenciosos.

9081: Isuri kutsatzaileak: kearen opakotasuna (diesel motorra duten ibilgailuak).

9080: Emisión de contaminantes: CO …% (en vehículos con motor de encendido por chispa, sin catalizador).

9083: Isuri kutsatzaileak: katalizatzailea: egoera, katalizatzailerik ez izatea (txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailu katalizatzailedunak).

9081: Emisión de contaminantes: Opacidad humos (en vehículos con motor Diesel).

9084: Isuri kutsatzaileak: CO % motorra erralentian dagoela:

9083: Emisión de contaminantes: Catalizador: estado, inexistencia (en vehículos con motor de encendido por chispa equipados con catalizador).

9085: Isuri kutsatzaileak: CO % motorra erralentian eta azeleratuta dagoela: ...... (txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailu katalizatzailedunak isurtzen duten karbono monoxidoa (CO) motorra erralenti azeleratuan dutela).

9084: Emisión de contaminantes: % CO al ralentí: (en la emisión de monóxido de carbono (CO) al ralentí en vehículos de motor de encendido por chispa equipados con catalizador).

9086: Isuri kutsatzaileak: <FONT FACE="Symbol" SIZE=2> l balioa = ....... (txinparta bidez pizten den motorra daukaten ibilgailu katalizatzailedunen lambda ( <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l ) koefizientea motorra erralenti azeleratuan dutela).

9085: Emisión de contaminantes: % CO al ralentí acelerado: …….(en la emisión de monóxido de carbono (CO) en vehículos de motor de encendido por chispa equipados con catalizador en la prueba de ralentí acelerado).

9087: Isuri kutsatzaileak: motorrak ezohiko zaratak egitea.

9086: Emisión de contaminantes: Valor <FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l = ……. …….(Coeficiente lambda (<FONT FACE="Symbol" SIZE=2>l ) en vehículos con motor de encendido por chispa equipados con catalizador, en la prueba de ralentí acelerado).

9088: Isuri kutsatzaileak: olioaren presioa ezohikoa izatea.

9087: Emisión de contaminantes: Ruidos anormales en el motor.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

9088: Emisión de contaminantes: Presión de aceite anormal.

Bakarra.- Agindu honen maila bera edo beheragoko maila duten xedapen guztiak indargabetu egiten dira, baldin eta horietan ezarritakoa agindu honetan aurreikusitakoarekin kontrajarrita badago.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

AZKEN XEDAPENAK

Única.– Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de inferior o igual rango en lo que se opongan a lo previsto en la presente Orden.

Lehenengoa.- Industria eta Meatzaritza Administratzeko Zuzendaritzari ahalmena ematen zaio agindu honetan xedatutakoa betearazteko eta ezartzeko egokitzat jotzen diren jarraibideak eman ditzan.

DISPOSICIONES FINALES

Bigarrena.- Xedapen hau 2001eko urtarrilaren 2an sartuko da indarrean.

Primera.– Se faculta a la Dirección de Administración de Industria y Minas para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo previsto en la presente Orden.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko abenduaren 1a.

Segunda.– La presente disposición entrará en vigor al día 2 de enero de 2001.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2000.

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental