Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

82. zk., 2000eko maiatzaren 3a, asteazkena

N.º 82, miércoles 3 de mayo de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Trabajo y Seguridad Social
1870
1870

61/2000 DEKRETUA, apirilaren 4koa, Gizarte Ekimeneko Kooperatibak arautzen dituena.

DECRETO 61/2000, de 4 de abril, por el que se regulan las Cooperativas de Iniciativa Social.

Euskal mugimendu kooperatibistak garapen handia izan du gizartean nahiz enpresetan, horretxegatik nabarmendu da hain justu ere, eta horrek aintzindari eta erreferente bihurtu du Estatuan eta Europan. Hala ere, Euskadiko Kooperatibismoa beste bi aldetatik ere nabarmentzen da egun: batetik, dituen forma eta jarduera sektorialaren eremu desberdinengatik eta, bestetik, kooperatiba-sozietate baten ikuspegitik, herritarren hainbat beharri erantzuten alor batzuetan egin duen ekarpenagatik, hala nola, hezkuntzan, etxebizitzetan, elikaduran, finantzetan eta beste alor batzuetan.

El Movimiento Cooperativista vasco se ha caracterizado por su gran desarrollo social y empresarial, que lo ha situado como líder y referente en el ámbito estatal y europeo. Ahora bien, el Cooperativismo en Euskadi destaca así mismo, en la actualidad, tanto por la variedad de sus formas y ámbitos de actuación sectorial como por su aportación a la satisfacción desde una perspectiva societaria cooperativa, de necesidades colectivas diversas, como pueden ser las educativas, de vivienda, alimentarias, financieras y otras de distinta índole.

Laguntza ematen duten elkarlaneko euskal kooperatiben artean, laurogeita hamargarren hamarkadan gehienak, agerian gainera, gizarte-osasun, hezkuntza, kultura edo ingurugiroko zerbitzuetan jardun dutenak izateak bermatu baino ez du egiten aurrez esandakoa.

El que entre las necesidades sociales a las que dan respuesta las cooperativas vascas de Trabajo Asociado sobresalgan en la década de los noventa, de forma creciente, las que desarrollan su actividad en el ámbito de prestación de servicios socio-sanitarios, educativos, culturales o medioambientales, avala lo anteriormente expuesto.

Alor horretan garatu diren kooperatiben inguruan, jokamolde batzuk eta sozietatearen berariazko arau batzuk artikulatu dira, zeintzuen ezaugarririk funtsezkoena irabazte-xederik ez izatea baita. Arau horiek dituzten kooperatibei "Gizarte Ekimeneko Kooperatibak" deitzen zaie. Dela duten garapenagatik —gero eta handiagoa—, dela aipatutako zerbitzuak betetzeko egokiak direla aitortuta dutelako, komeni da arauz arautu daitezen. Izan ere, jarduera eremua zehaztu gabe dago, bai sozietatearen xedea osatzen duten jarduerei dagokienez, bai sozietatearen oinarrizko ezaugarriari dagokionez, zeina irabazte-xederik ez izatea baita funtsean. Arautuz gero, berriz, saihestu egingo genuke zehazgabetasun horrek sor dezakeen segurtasun-falta juridikoa. Hala kontsideratu da kooperatibei buruzko azken legeetan (abenduaren 22ko 9/1998 Legea, Aragoiko Kooperatibei buruzkoa, eta uztailaren 16ko Legea, Estatuarena, Kooperatibei buruzkoa). Horien erregulazioa jarraitzen du, hain zuzen, dekretu honek, alor honetan bat datorrenez gero.

En torno a las cooperativas que se han desarrollado en este ámbito se han ido articulando unos comportamientos y reglas societarias internas específicas, caracterizadas básicamente por la ausencia de ánimo de lucro, y que son conocidas como cooperativas "de iniciativa social". Tanto por su creciente desarrollo como por sus acreditadas condiciones de idoneidad para proveer de los servicios mencionados, conviene que sean reguladas reglamentariamente, al objeto de evitar la inseguridad jurídica que podría derivarse de la indefinición de su marco de actuación, referido tanto a las actividades que componen su objeto social como a su caracterización social interna, fundamentalmente derivada de la ausencia de ánimo de lucro. Así se ha considerado por las leyes cooperativas más recientes, (Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de cooperativas de Aragón y Ley estatal 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas) cuya regulación, coincidente en esta materia, sigue el presente Decreto.

Bestalde, sistema ekonomiko eta sozialetik kanpo geratu diren pertsonak nekazaritzako, industriako, merkataritzako edo zerbitzuetako jardueren bidez gizarteratzeko kooperatibak ere gizarte ekimeneko kooperatibatzat kontsideratu dira.

Por otra parte se han venido considerando también como "de iniciativa social" aquellas cooperativas dirigidas a la inserción laboral de personas marginadas del sistema económico y social, mediante el desarrollo de actividades agrícolas, industriales, comerciales o de servicios.

Ohartarazi beharra dago Gizarte ekimeneko kooperatibak arautzeak ez duela eragozten Euskadiko Kooperatibei buruzko Legearen 127. artikuluaren arabera kooperatiba batzuk "ezinduak gizarteratzeko kooperatibak" gisa tipifikatzen dituen araua.

Ha de advertirse que la presente regulación reglamentaria de las Cooperativas de Iniciativa Social no interfiere con la norma que tipifica determinadas cooperativas como de "integración social" según el artículo 127 de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Edukiari dagokionez, 1. artikuluak, xede jakin bat (artikulu horretan bertan zehazten da) duten kooperatibentzat mugatzen du kalifikazioa, hain zuzen, irabazte-xederik gabekoentzat (2. artikuluan zehazten dira ezaugarriak), edozein motatakoak direla. Azkenik, 3. artikuluak kooperatibentzat aplikatzekoa den araudia zein den zehaztu ondoren, 4. artikuluak berariazko aipamena arautzen du, zeina izenarekin batera aipatu behar den, Euskadiko Kooperatiben Erregistroak kalifikazio hori eman ondoren.

En cuanto a su contenido, su artículo 1 circunscribe la calificación de iniciativa social a aquellas cooperativas que sin ánimo de lucro (cuyos rasgos característicos se contemplan en el artículo 2) y con independencia de su clase, tienen un determinado objeto social que el propio artículo especifica. Finalmente, y tras determinar el artículo 3 cuál es la normativa aplicable a las cooperativas de iniciativa social, el artículo 4 regula su mención específica, que deberá expresarse en su denominación, previa su calificación como tal por el Registro de Cooperativas de Euskadi.

Ondorioz, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen bosgarren azken xedapena garatuz, Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenari entzun ondoren, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2000ko apirilaren 4an aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, en desarrollo de la Disposición Final Quinta de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de cooperativas de Euskadi, oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi ,de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, a propuesta del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de abril de 2000.

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Kalifikazioa eta xedea.

Artículo 1.– Calificación y objeto.

Gizarte Ekimeneko Kooperatiba gisa sailkatzeko, sozietateek, edozein motatakoak direla, ez dute irabazte xederik izango, eta gainera, xede hauek izan beharko dituzte: zerbitzu asistentzialak ematea, osasun, hezkuntza eta kultura alorreko jarduerak eta izaera soziala duten beste batzuk eginez; edo jarduera ekonomikoren bat burutzea edozein arrazoirengatik gizartean baztertuta dauden pertsonak lan munduan sartzeko; eta, oro har, merkatuak zaintzen ez dituen behar sozialak asetzea.

Se calificarán como de iniciativa social aquellas cooperativas que, sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufran cualquier clase de exclusión social y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado.

2. artikulua.– Irabazte-xederik ez izatea.

Artículo 2.– Carencia de ánimo de lucro.

Aurreko artikuluan jasotako ondorioetarako, irabazte-asmorik gabeko sozietatetzat hartzeko, estatutuetan honako hauek jaso beharko dituzte berariaz:

A los efectos previstos en el artículo anterior serán consideradas como Sociedades Cooperativas sin ánimo de lucro las que en sus Estatutos recojan expresamente:

a) Ekonomia-ekitaldi batean sortzen diren emaitza positiboak ezingo dira banatu bazkideen artean.

a) Que los resultados positivos que se produzcan en un ejercicio económico no podrán ser distribuidos entre sus socios.

b) Sozietateko kapitalari bazkideek egiten dizkioten ekarpenek, derrigorrezkoek nahiz borondatezkoek, ezingo dituzte diruaren legezko korritua baino korritu handiagoak sortu, ekarpenak eguneratu egin badaitezke ere.

b) Que las aportaciones de los socios al capital social, tanto obligatorias como voluntarias, no podrán devengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de la posible actualización de las mismas.

c) Zuzendaritza Kontseiluko karguak dohainik bete beharko dira. Hala ere, kontseiluko kideek beren egitekoak burutzerakoan gasturik edukiz gero, diru-konpentsazioak eman dakizkieke.

c) El carácter gratuito del desempeño de los cargos del Consejo Rector, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes por los gastos en los que puedan incurrir los Consejeros en el desempeño de sus funciones.

d) Langile bazkideen edo lan-bazkideen eta inoren konturako langileen ordainketak ezingo dute gainditu sektoreko soldatadun langileen hitzarmen kolektiboak lanbideko jarduera eta kategoriaren arabera jarritako ordainketen ehuneko ehun eta berrogeita hamar.

d) Que las retribuciones de los socios trabajadores, o, en su caso, de los socios de trabajo y de los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el ciento cincuenta por ciento de las retribuciones que en función de la actividad y categoría profesional, establezca el Convenio colectivo aplicable al personal asalariado del sector.

3. artikulua.– Aplikatzeko araudia.

Artículo 3.– Normativa aplicable.

Zein koperatiba mota diren, kooperatiba mota horri dagozkion arauak aplikatuko zaizkie gizarte ekimeneko kooperatibei.

A las cooperativas de iniciativa social se les aplicarán las normas relativas a la clase de cooperativa en que esté encuadrada.

4. artikulua.– Izena.

Artículo 4.– Denominación.

Dekretu honen 1. artikuluan adierazitako betekizunak konplitzen dituzten kooperatibei, edozein motatakoak direla, duten izenaz gainera, "Gizarte Ekimeneko Kooperatibak" erantsiko zaie, Euskadiko Kooperatiben Erregistroak kalifikazio hori eman ondoren.

Las cooperativas de cualquier clase que cumplan con los requisitos expuestos en el artículo 1 del presente Decreto expresarán además en su denominación, la indicación "Iniciativa Social", previa su calificación como tal por el Registro de Cooperativas de Euskadi.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Arauzko garapena.

Primera.– Desarrollo reglamentario.

Ahalmena ematen zaio Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuari dekretu hau garatzeko eta burutzeko behar diren xedapenak hartzeko.

Se faculta al Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Bigarrena.– Indarrean sartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2000ko apirilaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2000.

Jaurlaritzako lehendakariordea,

La Vicepresidenta del Gobierno,

IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.

IDOIA ZENARRUZABEITIA BELDARRAIN.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

El Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental