Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2000eko urtarrilaren 26a, asteazkena

N.º 17, miércoles 26 de enero de 2000


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
343
343

455/1999 DEKRETUA, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde mediterraneoa) behin betiko onesten duena.

DECRETO 455/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea).

28/1997 Dekretuaz behin betiko onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen 8. kapituluak, Ingurune Fisikoaren antolamendua izenekoa, lurrazaleko uren babesa jasotzen du antolamendu-kategorien artean, ibai eta errekek eta horien babes-zonak osatua. Horien antolamendua Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planera jotzen du. Bi isurialdeen arazoak, kantauriarra eta mediterraneoa, desberdinak direnez, ibaiertzak eta errekaertzen antolamenduari dagokionez, agiria isurialde bakoitzaren arabera idatzi da.

El Capítulo 8 de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, denominado "La Ordenación del Medio Físico" recoge entre las categorías de ordenación la de "Protección de Aguas Superficiales", formada por los ríos y arroyos y su correspondiente zona de protección, remitiendo su ordenación al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Al ser distinta la problemática de las dos vertientes, cantábrica y mediterránea, en cuanto a la ordenación de las márgenes de los ríos y arroyos, se afrontó la redacción del documento de forma independiente para cada una de las dos vertientes.

Isurialde mediterraneoari dagokion Lurraldearen Arloko Planak abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bitartez behin betiko onarpena jaso zuen.

Mediante el Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, se aprobó definitivamente el Plan Territorial Sectorial correspondiente a la vertiente cantábrica.

Plan honek Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen zehaztapenak garatzen ditu bi bideri jarraituz, bata, irizpideak zehaztu eta gauzatuz uholdeak saihesteko ubideei eman beharreko babesari dagokionez, eta bestetik ubideen ertzak babesteko irizpideak finkatuz, erriberako landarediaren balio ekologikoen arabera, ubide bakoitzeko tarteak antolatzeko irizpideetan bukatzeko, ertzetan eman daitezkeen erabilera desberdinei dagokienez, batez ere hirigintza eta eraikuntza arloko erabilerei.

El presente Plan desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial siguiendo dos vías: por un lado, concretando y materializando los criterios en cuanto a la protección a otorgar a los cauces en orden a evitar inundaciones y, por otro, estableciendo los criterios de protección de las márgenes de los cauces en atención al valor ecológico de su vegetación de ribera, para concluir en unos criterios de ordenación de los diferentes tramos de cada cauce en cuanto a los diferentes usos que pudieran darse en sus márgenes, fundamentalmente en lo relativo a los usos urbanísticos y edificatorios.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plan (Isurialde mediterraneoa) hau gauzatze prozesu luze baten ondorio da, honako hauetan jasotako informazio eta arau alde guztiak jasotzen dituena: ur legedian, Ebroko Plan Hidrologikoa, Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean (UPPI), ingurune fisikoari buruz egindako azterlanetan, epe labur eta ertainera egin beharreko ubiderapenei buruzko aurreikuspenetan, zubiei dagokien ondare kulturalaren azterlanetan eta, azkenik, indarreango hirigintza plangintzaren ebaluaketan.

El presente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Mediterránea) se configura como resultado de un dilatado proceso de elaboración en el que se han considerado todos los aspectos informativos y normativos contenidos en la legislación de aguas, en el Plan Hidrológico del Ebro, en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones (P.I.P.I.), en los diversos estudios desarrollados sobre medio físico, en las diferentes previsiones sobre encauzamientos a realizar a corto y medio plazo, en los estudios de patrimonio cultural relativos a puentes y finalmente en la evaluación del planeamiento urbanístico vigente.

Lurraldearen Arloko Plan honen funtsezko proposamena da ibaibide guztiak arazo homogeneoko ibaitartetan eta zonatan banatzea honako hiru osagaien analisiaren arabera: ingurugiro, hidraulikoa eta hirigintza.

Una de las propuestas fundamentales de este Plan Territorial Sectorial es la división de todos los cursos de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.

Ingurugiroari dagokionez, planak lau eremu bereizten ditu berariaz: lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako ertzak, ondo artatutako erriberako landaredia duten ertzak, higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten, irristaketa edota akuiferoen zaurgarritasun arriskua duten zonetako ertzak eta berreskuratzeko premia duten ertzak.

En función de la Componente Medioambiental el Plan distingue específicamente cuatro zonas: Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente, Márgenes con Vegetación de Ribera Bien Conservada, Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos, y Márgenes con necesidad de Recuperación.

Hidraulika-osagaiari dagokionez, planak zortzi mailatan tartekatzen ditu ibai eta errekak, 1 eta 10 km.2 bitarteko azalera duten adar-arroko erreketatik 600 km.2 baino handiagoko adar-arroa duten ibaitarteetaraino.

En base a la Componente Hidráulica, el Plan tramifica los ríos y arroyos en ocho niveles, desde arroyos con cuenca afluente entre 1 y 10 km.2 de superficie hasta tramos de ríos con superficie de cuenca afluente superior a 600 km.2.

Azkenik, hirigintzari dagokionez, planak lau alde desberdintzen ditu: landa-eremuko ertzak, hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak; garatutako eremuetako ertzak; eta hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzak.

Finalmente, según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas: Márgenes en Ámbito Rural, Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados y Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

Aipatutako osagai bakoitzaren arabera eta finkatutako tartekatze eta zonifikazioaren arabera aplikatzen da araudia. Planaren helburu nagusia da osagai bakoitza bere neurrian integratzea, lurren hirigintza ahalmena bateratuta uholdeetatik sortutako arazo hidraulikoarekin eta ertzen egoera naturalak zaintzearekin.

En función de cada una de las componentes arriba citadas y de la tramificación y zonificación establecidas se aplica la normativa. El principal objetivo del Plan es el de integrar en su justa medida cada una de las tres componentes compatibilizando el potencial urbanístico de los terrenos con la problemática hidráulica derivada de las inundaciones y con la preservación de las condiciones naturales de las márgenes.

Gainera, planak zenbait irizpide jasotzen ditu urtegi, laku eta aintziren ertzak antolatzeko.

Además, el Plan contiene una serie de criterios para la ordenación territorial de las márgenes de los embalses, lagos y lagunas.

Ondorioz, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko abenduaren 28an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de diciembre de 1999

XEDATU DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.

Artículo único.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialdea mediterraneoa) behin betiko onetsi da. Horren araudia dekretu honen eranskinean jasotzen da.

Se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Mediterránea), cuya normativa se incluye como Anexo al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko abenduaren 28an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 1999.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza

El Consejero de Ordenación del Territorio,

eta Ingurugiro sailburua,

Vivienda y Medio Ambiente,

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

FRANCISCO JOSÉ ORMAZABAL ZAMAKONA.

EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
ANTOLATZEKO
DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA - ISURIALDE MEDITERRANEOA
Y ARROYOS DE LA CAPV.– VERTIENTE
ARAUDIA
MEDITERRÁNEA

A.– ALDERDI OROKORRAK

A.– CUESTIONES GENERALES

A.1.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN GAIA

A.1.– OBJETO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

A.2.– ANTOLAMENDU-EREMUA

A.2.– ÁMBITO DE ORDENACIÓN

A.3.– DEFINIZIO TERMINOLOGIKOAK

A.3.– DEFINICIONES TERMINOLÓGICAS

B.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

B.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

B.1.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

B.1.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

B.2.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

B.2.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

B.3.– IBAIBIDEAK ARRO HIDRAULIKOKA IBAITARTETAN BANATZEA

B.3.– TRAMIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA POR CUENCAS HIDRÁULICAS.

B.4.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

B.4.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE URBANÍSTICA.

C.– ARAUDI OROKORRA

C.– NORMATIVA GENERAL

C.1.– UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO ARAUDIA

C.1.– NORMATIVA DE APLICACIÓN A TODOS LOS CAUCES

C.2.– INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

C.2.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

C.3.– HORNIDURA-URTEGIAK, LAKU ETA AINTZIRAK, ETA UR-KAPTAZIOAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

C.3.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE EMBALSES DE ABASTECIMIENTO, LAGOS Y LAGUNAS, Y CAPTACIONES DE AGUA

C.4.– UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA

C.4.– NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES

D.– BERARIAZKO ARAUDIA INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

D.– NORMATIVA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

D.1.– OINARRIZKO ARAUDIA

D.1.– NORMATIVA BÁSICA

D.2.– LEHENTASUNEZKO INTERES NATURALISTIKOKO ZONETAKO ERTZETARAKO ARAUDIA

D.2.– NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO PREFERENTE

D.3.– ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

D.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA

D.4.– HIGADURA- ETA LERRADURA-ARRISKUA EDO/ETA AKUIFEROEN URRAKORTASUNA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

D.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN, DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

D.5.– BERRESKURATZEKO PREMIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

D.5.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN

E.– UHOLDEAK PREBENITZEARI ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS

E.1.– LURPEAN GERA DAITEZKEEN ZONEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ZONAS INUNDABLES

E.2.– JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA ACTUACIONES HIDRÁULICAS

F.– BERARIAZKO ARAUDIA HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

F.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANÍSTICA

F.1.– LANDA-EREMUKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL

F.2.– HIRIARTEKO KOMUNIKAZIOETARAKO AZPIEGITUREK BETETZEN DITUZTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS

F.3.– GARATUTAKO EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

DE COMUNICACIONES INTERURBANAS

F.4.– HIRI-GARAPEN BERRIEK EGITEKO POTENTZIALA DUTEN EREMUETAKO ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

F.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS

F.5.– ARAUDI OSAGARRIA

F.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS CON POTENCIAL

G.– LAP APLIKATZEKO ARAUDIA

DE NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS

G.1.– AGIRIAREN OSAKETA

F.5.– NORMATIVA COMPLEMENTARIA

G.2.– EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK (Isurialde Mediterraneoa) ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN ZEHAZTAPENEN IZAERA LOTESLEA EDO/ETA ORIENTATZAILEA

G.– NORMAS DE APLICACIÓN DEL P.T.S.

G.3.– XEDAPEN GEHIGARRIAK

G.1.– COMPOSICIÓN DOCUMENTAL

G.4.– ALDI BATERAKO XEDAPENAK

G.2.– CARÁCTER VINCULANTE Y/U ORIENTATIVO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (Vertiente Mediterránea)

G.5.– PLANAREN JARRAIPENAREN MEMORIA

G.3.– DISPOSICIONES ADICIONALES

G.6.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN BERRIKUSPENA

G.4.– DISPOSICIONES TRANSITORIAS

G.7.– LAParen ALDAKETA

G.5.– MEMORIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

G.8.– LAParen INTERPRETAZIOA

G.6.– REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

EAE-KO IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK
ANTOLATZEKO LURRALDEAREN
ARLOKO PLANA
(ISURIALDE MEDITERRANEARRA)
ARAUDIA

A.– ALDERDI OROKORRAK

G.7.– MODIFICACIÓN DEL PTS

A.1.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN GAIA

G.8.– INTERPRETACIÓN DEL PTS

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE
ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV
( VERTIENTE MEDITERRÁNEA )
NORMATIVA

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzeak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen irizpideak, Lurrazaleko Uren inguruko 5.2.D —5.2. Ingurune Fisikoaren Elementu eta Prozesuei buruzko Artezpide Orokorrak— eta 6.8.7. —6.8. Ingurune Fisikoaren Antolamendu Kategoriak— epigrafeei dagozkienak, garatzen eta xehetasunez azaltzen ditu.

A.– CUESTIONES GENERALES

A.2.– ANTOLAMENDU-EREMUA

A.1.– OBJETO DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

LAParen aplikazio-eremua honakoek osatzen dute: beren urak arro hidrografiko mediterranearreko ibaibide guztien bi aldeetan dauden 100 metro zabalerako lurzoru-zerrenden multzoak –sortzen direnetik Ebrora isuri arte eta Lurralde Historikoaren barruan dagoen Ebroko eskerraldea– eta urtegi, laku eta aintziren inguruko 200 metro zabalerako lurzoru-zerrendek.

El objeto del presente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 5.2.D de "5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico" y 6.8.7. de "6.8. Categorías de Ordenación del Medio Físico", relativos a Aguas Superficiales.

LAParen aplikazio-eremuak honakoak hartzen ditu: Purón, Omecillo, Ega, Araia eta Ebro ibaien arroen Arabako Lurralde Historikoko zatiak, Zadorra, Inglares eta Bayas arro osoak. LAP honetan, beraz, Bizkaiko udalerriei dagozkien Bayas arroko lurralde osoak eta Bizkaia eta Gipuzkoako udalerriei dagozkien Zadorrako arroko lurraldeak.

A.2.–ÁMBITO DE ORDENACIÓN

A.3.– DEFINIZIO TERMINOLOGIKOAK

El ámbito de ordenación del presente P.T.S. está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de la cuenca hidrográfica mediterránea, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ebro, y la margen izquierda del Ebro incluida dentro del Territorio Histórico, así como las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el entorno de sus embalses, lagos y lagunas.

LAP honi dagokionean honakoa izango da araudi honetan barne hartutako kontzeptu nagusien definizio terminologikoa:

Concretamente el ámbito de aplicación del P.T.S. corresponde a las partes del Territorio Histórico de Araba de la cuenca de los ríos Purón, Omecillo, Ega, Araia y Ebro, a la totalidad de las cuencas del Zadorra, Inglares y Bayas. Se incluye por tanto en este P.T.S. los territorios de la cuenca del Bayas pertenecientes a municipios de Bizkaia y los de la cuenca del Zadorra pertenecientes a municipios de Bizkaia y Gipuzkoa.

• Ibaia: 10 Km.2 baino gehiagoko adar-arroa duen ibaibidea.

A.3.– DEFINICIONES TERMINOLÓGICAS

• Erreka: 1 -10 km.2 arteko adar-arroa duen ibaibidea.

Definición terminológica a los efectos de este P.T.S. de los principales conceptos contenidos en la presente normativa:

• Isurketa: km.2 1 baino gutxiagoko adar-arroa duen ibaibidea.

• Río: Todo curso de agua con una cuenca afluente mayor de 10 Km.2.

• Urtegia: Presa handi baten bidez haran baten ahoa ixteko euste artifiziala (15 metro baino gehiagoko altuera edo 500.000 m.3 baino gehiagoko euste-bolumena).

• Arroyo: Todo curso de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km.2.

• Lakua: lakuak ur-masak dira, ibai-sistema bat zeharkatzen duen jatorri ezberdinetako barrera bat agertu edo erliebean depresio itxia osatzen denean sortzen direnak.

• Escorrentía: Todo curso de agua con una cuenca afluente menor de 1 km.2.

• Aintzira: ur-masak dira, batzutan aldi baterakoak, lur-depresioetan edo konkatutako aldeetan gertatutakoak, azalera txikikoak, ibaiertza nahiko handikoak eta alde hipolimnetiko txikiko edo gabekoak.

• Embalse: Retención artificial de agua cerrando la boca de un valle mediante una gran presa (altura superior a 15 m. o volumen de retención superior a 500.000 m.3).

• Ubide-zabalera: Gehienezko ohiko ur-goraldietan uren mailak definitutakoa dugu.

• Lago: Los lagos son masas de agua cuya formación se deben, bien a la aparición de una barrera de origen diverso que atraviesa un sistema fluvial, o bien a la formación de una depresión cerrada en el relieve.

Gehienezko ur-goraldiaren emaria elkarren hurreneko 10 urtetan, korrontearen portaera hidraulikoaren adierazgarri izango direnetan, zehar izandako gehienezko urteko emarien batez besteko gisa lortzen da.

• Laguna: Acumulación de agua, en algunos casos temporal, en depresiones del terreno o áreas hundidas, de extensión pequeña, en la que la zona litoral es relativamente grande y la región hipolimnética es pequeña o está ausente.

• Erribera: Ubideen aldeko zerrenda, ur-maila txikien eta gehienezko ohiko ur-goraldiek definitutakoaren artekoa.

• Ancho de cauce: Es el definido por el nivel de las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

• Ertz: Ubidearen eskuinaldean eta ezkerraldean berorrekiko mugakide den lurra.

El caudal de la máxima crecida ordinaria se obtiene como la media de los máximos caudales anuales producidos durante 10 años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.

• Eragin-eremu: Bat dator Uren Legean definitutako ubideen jagoletza-zonarekin ertzen gehienezko zabalera mugatzen du, LAPean barne hartutako araudiaren aplikazioari dagokionean.

• Ribera: Franja lateral de los cauces comprendida entre el nivel de aguas bajas y el definido por las máximas crecidas ordinarias.

• Ubideak babesteko lerroak edo ubide-erretiroak: Ubidearen alde banatan eraikuntzarako edo urbanizaziorako gutxieneko erretiro-lerroak ezarri dira.

• Margen: Terreno que linda con el cauce a derecha e izquierda de éste.

Dena dela ubidearen eta gutxieneko erretiro-lerroaren artean ibaia eta hurbileko hiri-bilbea elkarri egokitzeko jarduketak egin ahal izango dira, hala nola, parkeak, oinezkoentzako erriberako pasealekuak edo oinezkoentzako ibairako sarbideak.

• Zona de afección: Se corresponde con la zona de policía de cauces definida en la Ley de Aguas y delimita la amplitud máxima de las márgenes a efectos de la aplicación de la normativa contenida en este PTS.

• Adar-arroa: ibaibide batek eta bere ibaiadarrek drenatutako azalera topografiko osoari deitzen diogu adar-arroa, beti ere ibaibideko sekzioaren barruan eta sekzio horretako uretatik gora.

• Líneas de Protección o Retiro de Cauce: a ambos lados del cauce se establece la línea de retiro mínimo de la edificación o de la urbanización.

B.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN

No obstante entre el cauce y la línea de retiro mínimo de la urbanización podrán realizarse actuaciones de adaptación entre el río y la trama urbana próxima, tales como parques, paseos peatonales de ribera o accesos peatonales al río.

BANATZEA

• Cuenca afluente: se define como cuenca afluente en una sección de un curso de agua, la totalidad de la superficie topográfica drenada por ese curso de agua y sus afluentes, aguas arriba de la sección considerada.

B.1.– ERTZAK ZONATAN EDO/ETA IBAITARTETAN BANATZEA

B.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

I.– Ibaiertzak eta errekaertzak ondoren adierazi bezala banatuko dira zonatan edo/eta ibaitartetan LAP honen bidez:

B.1.– ZONIFICACIÓN Y/O TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES

1.– Ertzak zonatan banatzea ingurugiro-osagaiaren arabera.

I.– Las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente PTS de la siguiente forma:

2.– Ibaibideak ibaitartetan banatzea beren arro hidraulikoen arabera.

1.– Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.

3.– Ertzak zonatan banatzea beren hirigintza-osagaiaren arabera.

2.– Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas.

LAP honen eremuaren puntu bakoitzari aplikatu beharreko araudia osagai bakoitzaren arabera dagozkion araudiak batera aplikatzetik lortutakoa izango da.

3.– Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.

II.– Udal-plangintzak lurzoru urbanizaezineko ubideen ertzetan ´Lurrazaleko Urak Babesteko Lurzoru Urbanizaezina" kategoria ezarriko du, LAP honetatik eratorritako zonekin. Lurrazaleko urak babesteko lurzoru urbanizaezin horrek plan honen araudiaren F.1 atalaren 1. puntuan definitutako zabalerak izango ditu ertz bietan.

La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación conjunta de la normativa que le corresponde en virtud de cada componente.

III.– Aurreko puntuan adierazitakoaz gain, udal-plangintzak, ubidearen bi aldeetako 100 metroko zerrendari dagokionean, Lurraldearen Arloko Plan honetan jasotako irizpideak hartu beharko ditu barne.

II.– El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría de "Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales" con las zonas derivadas de este PTS. Este Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen las anchuras definidas en el punto 1 del apartado F.1. de la Normativa del presente Plan.

B.2.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN

III.– Además de lo señalado en el punto anterior el planeamiento municipal deberá recoger sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios definidos en este Plan Territorial Sectorial.

INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

B.2.–ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL

Ingurune fisikoa babesteko zonak beren balio ekologikoak, paisajistikoak, produktiboak eta zientifiko-kulturalak artatzea, higadura edo akuiferoen poluzioa bezalako arrisku jakin batzuen aurrean babestea eta beren berezko bokazioarekin bat ez datozen erabilerak eta jarduerak direla eta degradatutako enklabeak berreskuratzea bermatzeko egokitasunari dagozkionak dira.

Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia de garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico - culturales, a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su vocación intrínseca.

Lau zona berezi desberdindu dira berariaz, ingurugiro-babeserako oinarrizko politika orokor baten gai izan behar duten koalifikazio berezirik gabeko zonez gain:

Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial cualificación que también deberán ser objeto de una política de protección medioambiental de carácter genérico básico:

• Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako ertzak.

• Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente.

• Ondo artatutako landaredia duten ertzak.

• Márgenes con Vegetación Bien Conservada.

• Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna dituzten zonetako ertzak (LAAetako baldintzatzaile gainjarriak).

• Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos (condicionantes superpuestos de las DOT).

• Berreskuratzeko premia duten ertzak.

• Márgenes con Necesidad de Recuperación.

Hori zerrendatzeko ordena definitutako babes-moten artean ezarritako hierarkiari dagokio. Dena dela zonak ez dira beren artean baztergarriak.

El orden en que se relacionan responde a la jerarquía establecida entre las distintas clases de protección definidas, sin embargo las zonas no son excluyentes entre si.

Zonatan banatze hori grafikoki islatu dugu ertzak antolatzeko mapen bilduman. Ingurugiro-osagaiaren alderdiak, 1/25.000 eskalara.

Esta zonificación queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Medioambiental, a escala 1/25.000.

Honakoa da aurrerago aipatutako zona berezi horien definizioa:

La definición de cada una de las zonas especiales recogidas anteriormente es la que sigue.

Lehentasunezko interes naturalistikoko zonak.

Zonas de Interés Naturalístico Preferente.

Honakoak joko dira lehentasunezko interes naturalistikoko zonak:

Se consideran como zonas de Interés Naturalístico Preferente:

– Parte natural edo biotopo babestu deklaratutako zonak.

– Las zonas declaradas Parques Naturales o Biotopos Protegidos.

– "Natura 2000" Europako Sare Ekologikoan barne hartzeko proposatutako lekuak.

– Los lugares propuestos para su inclusión en la Red Ecológica Europea "Natura 2.000".

–Lehentasunezko Interes Naturalistikoko Areak, Ingurugiro Sailburuordetzak argitaratutako EAEko Intereseko Espazio eta Enklabe Naturalen Katalogoan barne hartutakoak eta LAAetan interes naturalistikoko area gisa jasotakoak.

– Las Areas de Interés Naturalístico Preferente incluidas en el catálogo de Espacios y Enclaves Naturales de Interés de la C.A.P.V. recogidas en las D.O.T. como Areas de Interés Naturalístico.

• Ondo artatutako landaredia duten ertzak

• Márgenes con Vegetación Bien Conservada

Mota hau ubideetako erriberetan eta ertzetan dagoen landarediaren artapen-egoeraren arabera definitzen da, zaintzea komeni den landaredia duten ertzak dituzten ibaitarteak hautatuz.

Esta clase se define en función del estado de conservación de la vegetación existente en las riberas y márgenes de los cauces, seleccionando los tramos que presentan márgenes cuya vegetación conviene preservar.

• Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten ertzak.

• Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos

Honakoak hartuko dira barne zona honetan:

Se consideran en esta zona:

– Higadura- edo/eta lerradura-arriskua duten zonatako ertzak (LAAetako baldintzatzaile gainjarriak). Ubidetik gertu dauden lurzoru ahulak edo/eta mendi-hegalen ezegonkortasuna duten areak dira, higadura-arazoak eta maila bateko zein besteko lerradurak izateko arriskua dutenak. Honakoak hartu dira barne kategoria honetan:

– Las Zonas con Riesgo de Erosión y/o Deslizamientos (condicionante superpuesto de las DOT). Son las áreas con suelos frágiles y/o inestabilidad de laderas próximas al cauce, con riesgo de sufrir problemas erosivos e incluso deslizamientos más o menos significativos. Se incluyen en esta categoría:

– Higadura aktiboko zonak

– Zonas de erosión activa

– Lurrazaleko lerradurak

– Deslizamientos superficiales

– Mendi-hegaletako ezegonkortasuna.

– Inestabilidad de laderas

– Akuiferoen urrakortasuna duten zonak (LAAetako baldintzatzaile gainjarriak). EAEko Akuiferoek Poluzioaren aurrean duten Urrakortasunaren Maparen arabera (Ingurugiro Sailburuordetza), honela definitutako zonak dira:

– Las Zonas de Vulnerabilidad de Acuíferos (condicionante superpuesto de las DOT). Son las zonas definidas en el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos de la C.A.P.V. (Viceconsejería de Medio Ambiente) como de:

– Akuiferoen oso urrakortasun altuko zonak.

– Vulnerabilidad de acuíferos muy alta

– Akuiferoen urrakortasun altuko zonak.

– Vulnerabilidad de acuíferos alta

• Berreskuratzeko premia duten ertzak.

• Márgenes con Necesidad de Recuperación

Hondakindegiak, zabortegiak, hondeaketak, betelanak, ubiderapen-lanak eta abar direla eta degradatutako lurrak dira. Halaber kategoria honetan hartu dira barne beste edozein arrazoi dela eta beren kalitate ekologikoa gutxitu duten edo gomendioen arabera aktiboki birsortu behar diren zonak.

Se corresponde con aquellos terrenos degradados por la presencia de escombreras, vertederos, excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc. También se incluyen las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una disminución de su calidad ecológica y que se recomienda regenerar de forma activa.

B.3.– IBAIBIDEAK ARRO HIDRAULIKOKA

B.3.– TRAMIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA POR CUENCAS HIDRÁULICAS

IBAITARTETAN BANATZEA

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el P.T.S. su segmentación en 8 tramos en función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto.

LAPean barne hartutako ibaibide guztiak puntu bakoitzeko adar-arroaren azaleraren arabera 8 ibaitartetan banatzea ezarri da.

Concretamente se propone la siguiente escala:

Honako eskala proposatu da hain zuzen ere:

Tramos Superficie en Km.2 de

Ibaitarteak Adar arroaren azalera

Cuenca afluente

(km.2)

VI 600 Km.2 < C

VI 600 km.2 < A

V 400 Km.2 < C ≤ 600 Km.2

V 400 km.2 < A ≤ 600 km.2

IV 200 Km.2 < C ≤ 400 Km.2

IV 200 km.2 < A ≤ 400 km.2

III 100 Km.2 < C ≤ 200 Km.2

III 100 km.2 < A ≤ 200 km.2

II 50 Km.2 < C ≤ 100 Km.2

II 50 km.2 < A ≤ 100 km.2

I 10 Km.2 < C ≤ 50 Km.2

I 10 km.2 < A ≤ 50 km.2

0 1 Km.2 < C ≤ 10 Km.2

0 1 km.2 < A ≤ 10 km.2

00 C ≤ 1 Km.2

00 A ≤ 1 km.2

Los tramos de nivel VI a I corresponden a los cursos de agua con una cuenca afluente superior a 10 Km.2 cuyo estudio particularizado se desarrolla en las colecciones de hojas gráficas a escala 1/25.000 en sus componentes hidráulica, medioambiental y urbanística.

VI eta I arteko mailetako ibaitarteak 10 km.2 baino gehiagoko adar-arroa duten ibaibideei dagozkie. Horien azterketa partikularra orrialde grafikoen bildumetan garatu dugu 1/25.000 eskalara, hidraulikaren, ingurugiroarenen eta hirigintzaren inguruko osagaiak kontuan izanik.

Los tramos de nivel 0, que corresponden a los cursos de agua con una cuenca afluente entre 1 y 10 Km.2, se denominan arroyos o regatas y se reflejan gráficamente en la cartografía del Plan, aunque las características de sus márgenes no son objeto de un estudio específico detallado.

0 mailako ibaitarteek, 1 eta 10 km.2 arteko adar-arroa duten ibaibideei dagozkienek, erreka edo erretena dute izena eta grafikoki islatu ditugu planaren kartografian, nahiz eta beren ertzen ezaugarriak ez izan berariazko azterketa xehe baten gai.

Los tramos de nivel 00 corresponden a los cursos de agua, en muchos casos intermitentes, que no alcanzan 1 Km.2 de cuenca, se denominan escorrentías y no son objeto de representación gráfica en la cartografía del P.T.S.

00 mailako ibaitarteak askotan aldizkakoak izaten diren eta km.2 1eko arrora iristen ez diren ibaibideei dagozkie eta isurketa deitu ohi zaie eta ez dira LAPen kartografian errepresentazio grafikoaren gai.

Su pormenorización es la siguiente:

Hona horiek xeheago:

– TRAMOS DE NIVEL VI (C >600 km.2)

– VI MAILAKO IBAITARTEAK (A >600 km.2)

Cuenca del Ebro

Ebro ibaiaren arroa

Margen izquierda del Ebro en todo su cauce dentro del Territorio Histórico.

Ebro ibaiaren ezkerraldea, Lurralde Historikoaren barrutik doan ubide osoan.

Cuenca del Zadorra

Zadorra ibaiaren arroa

Zadorra de 0 a 38,3 km. (Confluencia con el Santo Tomás).

Zadorra, 0 - 38,3 km (Santo Tomásekiko elkargunea).

–TRAMOS DE NIVEL V (400 < C ≤ 600 km.2)

– V MAILAKO IBAITARTEAK (400 < A ≤ 600 km.2)

Cuenca del Zadorra

Zadorra ibaiaren arroa

Zadorra, de 38,3 a 42,3 km ( confluencia con el Santa Engracia).

Zadorra, 38,3 - 42,3 km (Santa Engraciarekiko elkargunea).

– TRAMOS DE NIVEL IV (200 < C ≤ 400 km.2)

– IV MAILAKO IBAITARTEAK (200 < A ≤ 400 km.2)

Cuenca del Zadorra

Zadorra ibaiaren arroa

Zadorra, de 42,3 km a 49 km (confluencia con el Barrundia).

Zadorra, 42,3 - 49 km (Barrundiarekiko elkargunea).

Ayuda, de 0 a punto límite con el Condado de Treviño.

Ayuda, 0 – Treviñoko Konterriaren mugagunea.

Cuenca del Bayas

Bayas ibaiaren arroa

Bayas, de 0 a 17,3 km.(Puente Subijana-Morillas).

Bayas, 0 - 17,3 km (Subijana-Morillas Zubia).

Cuenca del Omecillo

Omecillo ibaiaren arroa

Omecillo, de 0 a 10,8 km (confluencia con el Tumecillo).

Omecillo, 0 - 10,8 km (Tumecillorekiko elkargunea).

Cuenca del Ega

Ega ibaiaren arroa

Ega, de 0 a 7,2 km.(Confluencia con afluente en Santa Cruz de Campezo).

Ega, 0 - 7,2 km ( Santa Cruz de Campezoko ibaiadarrarekiko elkargunea).

– TRAMOS DE NIVEL III (100 < C ≤ 200 km.2)

– III MAILAKO IBAITARTEAK (100 < A ≤ 200 km.2)

Cuenca del Zadorra

Zadorra ibaiaren arroa

Zadorra, de 49 a 51,25 km (confluencia con el Etxebarri).

Zadorra, 49 - 51,25 km (Etxebarrirekiko elkargunea).

Santa Engracia, de 0 a 11 km.(Embalse de Urrúnaga).

Santa Engracia, de 0 a 11 km (Urrunaga urtegia).

Alegría, de 0 a 1,3 km (confluencia con el Aberasturi)

Alegría, 0 - 1,3 km (Aberasturirekiko elkargunea)

Cuenca del Bayas

Bayas ibaiaren arroa

Bayas, de 17 ,3 a 34,2 km (confluencia con el Badillo).

Bayas, 17 ,3 - 34,2 km (Badillorekiko elkargunea).

Cuenca del Omecillo

Omecillo ibaiaren arroa

Omecillo, de 10,8 a 19,3 km.(Fuera del Territorio Histórico).

Omecillo, 10,8 - 19,3 km (Lurralde historikotik kanpo).

Cuenca del Ega

Ega ibaiaren arroa

Ega, de 7,2 a 11 km (punto en el cual el río sale del Territorio Histórico).

Ega, 7,2 - 11 km (ibaia gune horretatik ateratzen da Lurralde Historikotik).

– TRAMOS DE NIVEL II (50 < C ≤ 100 km.2)

– II MAILAKO IBAITARTEAK (50 < A ≤ 100 km.2)

Cuenca del Zadorra

Zadorra ibaiaren arroa

Zadorra, de 51,25 a 59,3 km (confluencia con el Alivio).

Zadorra, 51,25 - 59,3 km (Aliviorekiko elkargunea).

Alegría, de 1,3 a 4,4 km (confluencia con el Zerio)

Alegría, 1,3 - 4,4 km (Zeriorekiko elkargunea)

Zaias, de 0 a 12,9 km (confluencia con el Barranco del Monte).

Zaias, 0 - 12,9 km (Barranco del Monterekiko elkargunea).

Cuenca del Bayas

Bayas ibaiaren arroa

Bayas, de 34,2 a 41,5 km (confluencia con el Goba).

Bayas, de 34,2 - 41,5 km (Gobarekiko elkargunea).

Cuenca del Omecillo

Omecillo ibaiaren arroa

Omecillo, de la entrada al límite de Territorio Histórico (que coincide aproximadamente con el cruce hacia Basabe de la carretera A-2622), hasta el pk 23 km.(Próximo al cruce del río con la carretera que va de Tobillas a San Millán de San Sazornil).

Omecillo, Lurralde Historikoko mugarako sarrera (A-2622 errepidean dagoen Basaberantzako gurutzagunea) - 23 kilometro puntua (Tobillastik San Millán de San Sazornilera doan errepidea eta ibaia gurutzatzen diren gunetik gertu).

Cuenca del Ega

Ega ibaiaren arroa

Ega, de 19 (salida de Navarra y entrada en el T.H.) a 23, 9 km (confluencia con el Urturi).

Ega, 19 (Nafarroako irteera eta L..H.ko sarrera) - 23,9 km (Urturirekiko elkargunea).

Cuenca del Araia

Araia ibaiaren arroa

Araia, de 0 a 4 km (confluencia con el Ucuma).

Araia, 0 - 4 km (Ucumarekiko elkargunea).

Cuenca del Inglares

Inglares ibaiaren arroa

Inglares, de 0 a 13,95 km (confluencia con el Barranco del Molino).

Inglares, 0 - 13,95 km (Barranco del Molinorekiko elkargunea).

– TRAMOS DE NIVEL I (10 < C ≤ 50 km.2)

– I MAILAKO IBAITARTEAK (10 < A ≤ 50 km.2)

Cuenca del Zadorra

Zadorra ibaiaren arroa

Zadorra, de 59,3 a 63 km (confluencia con el Zaraeta).

Zadorra, 59,3 - 63 km (Zaraetarekiko elkargunea).

Alegría, de 4,4 a 10,8 km (confluencia con el Alborcón).

Alegría, 4,4 - 10,8 km (Alborcónekiko elkargunea).

Zaias, de 12,9 a 18,2 km (confluencia con el Subialde).

Zaias, 12,9 - 18,2 km (Subialderekiko elkargunea).

Rojo, de 0 km al punto límite con el Condado de Treviño.

Rojo, 0 - Treviñoko Konterriaren mugagunea.

Cuenca del Bayas

Bayas ibaiaren arroa

Bayas, de 41,5 a 52,1 km (confluencia con el Larreakorta).

Bayas, 41,5 - 52,1 km (Larreakortarekiko elkargunea).

Cuenca del Omecillo

Omecillo ibaiaren arroa

Omecillo, de 23 a 28 km.(Confluencia con el arroyo Vallejo).

Omecillo, 23 - 28 km (Vallejo errekarekiko elkargunea).

Cuenca del Ega

Ega ibaiaren arroa

Ega, de 23,9 a 31 km.

Ega, 23,9 - 31 km

Cuenca del Purón

Purón ibaiaren arroa

Purón, de la entrada al Territorio Histórico a 4,9 km.(Cruce del río con la carretera que va de Lalastra a Villamardones).

Purón, Lurralde Historikoko sarrera - 4,9 km (Lalastratik Villamardonesera doan errepidearen eta ibaiaren arteko elkargunea).

Cuenca del Araia

Araia ibaiaren arroa

Araia, de 4 a 12 km (confluencia con el Estibarri).

Araia, 4 - 12 km (Estibarrirekiko elkargunea).

Cuenca del Inglares

Inglares ibaiaren arroa

Inglares, de 13,95 a 25 km. (En Pipaón)

Inglares, 13,95 - 25 km (Pipaónen)

• Tramos de Nivel 0 (1 < C ≤ 10 Km.2)

• 0 mailako ibaitarteak (1 < A ≤ 10 km.2)

Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del P.T.S. sin identificación específica.

LAParen informazio grafikoan adierazitako erreken multzoari dagozkio, berariazko identifikaziorik gabe.

• Tramos de Nivel 00 (C < 1 Km.2)

• 00 mailako ibaitarteak (A < 1 km.2)

Corresponden al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes que no se representan en la documentación gráfica del P.T.S.

LAParen dokumentazio grafikoan barne hartzen ez diren gainerako erreka txiki edo aldizkako isurketen ibaibideei dagozkie.

Esta tramificación queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Hidráulica, a escala 1/25.000.

Ibaitartetan banatze hori grafikoki islatu dugu ertzak antolatzeko mapen bilduman. Hidraulika-osagairen alderdiak, 1/25.000 eskalara.

B.4.– ZONIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES SEGÚN SU COMPONENTE URBANÍSTICA

B.4.– ERTZAK ZONATAN BANATZEA BEREN

Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el P.T.S. una zonificación pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico general:

HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

A.– Márgenes en Ámbito Rural.

LAPean barne hartutako ubide guztien ertzak zehatz-mehatz banatu dira zonatan beren hirigintza-garapen orokorraren mailaren arabera:

B.– Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.

A.– Landa-eremuko ertzak.

C.– Márgenes en Ámbitos Desarrollados.

B.– Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak.

D.– Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

C.– Garatutako eremuetako ertzak.

Esta zonificación queda reflejada gráficamente en la serie de Mapas de Ordenación de Márgenes. Aspectos de Componente Urbanística, a escala 1/25.000.

D.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak.

Las cuatro zonas establecidas se definen del siguiente modo:

Zonatan banatze hori grafikoki islatu dugu ertzak antolatzeko mapen bilduman. Hirigintza-osagaiaren alderdiak, 1/25.000 eskalara.

• Márgenes en Ámbito Rural.

Ezarritako lau zonak honela definitzen dira:

Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas.

• Landa-eremuko ertzak.

Estas márgenes se corresponden, en general, con suelo clasificado como No Urbanizable en el planeamiento urbanístico.

Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen ez dituzten hirigintza-garapenik gabeko ertzak dira.

• Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas.

Ertz horiek oro har bat datoz hirigintza-plangintzan urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruekin.

Corresponden a las márgenes enclavadas en el perímetro exterior a las zonas de desarrollo urbano que se encuentran ocupadas por las redes de infraestructuras de comunicaciones interurbanas: autopistas, autovías, carreteras de la red general y líneas ferroviarias.

• Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzak.

• Márgenes en Ambitos Desarrollados.

Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek —autopistek, autobiek, sare orokorreko errepideek eta trenbideek— betetzen dituzten hiri-garapeneko zonen kanpoaldeko perimetroan dauden ertzak dira.

Corresponden a las márgenes en las que el proceso de desarrollo urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. En esta categoría se contemplan, además de gran parte de los suelos actualmente clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico, los suelos correspondientes a los ámbitos definidos en el planeamiento urbanístico como núcleos rurales y los sectores exteriores de las poblaciones clasificados como suelo urbanizable pero que presentan un nivel de desarrollo edificatorio ya semiconsolidado en lo relativo a la ordenación espacial de las márgenes del río.

• Garatutako eremuetako ertzak.

• Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

Jada nahiko finkatutako hiri-garapenaren prozesua duten ertzak ditugu honakoak. Kategoria honetan, egun hirigintza-plangintzetan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruen zati handi bat ez ezik, honakoak ere hartzen dira barne: hirigintza-plangintzetan landa-auzune gisa definitutako eremuei dagozkien lurrak eta lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako herrietako kanpoaldean dauden baina ibaiertzen antolamendu espazialari dagokionean jada erdifinkatutako eraikuntza-garapenaren maila duten sektoreak.

Corresponden a las márgenes de las áreas en las que se prevén en el planeamiento urbanístico nuevos procesos de ocupación urbanística. En general se corresponden con sectores clasificados como suelo urbanizable que presentan un bajo perfil de ocupación edificatoria o a tramos intersticiales enclavados entre ellos.

• Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak.

Cuando se produzcan reclasificaciones urbanísticas que obliguen a modificar la consideración de un determinado tramo de margen actualmente evaluado como Margen en Ambito Rural, la nueva consideración que se le asignará será la de Margen con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, con independencia de que la nueva clasificación del suelo sea Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

Hirigintza-plangintzan aurreikusten denaren arabera hirigintza-okupazioko prozesu berriak izango dituzten ertzei dagozkienak dira. Oro har bat etorri ohi dira eraikuntza-okupazioaren profil baxua duten lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako sektoreekin edo horien artean kokatutako ibaitarte interstizialekin.

C.– NORMATIVA GENERAL

Gaur egun landa-eremuko ertz gisa ebaluatutako ibaitarte jakin baten sailkapena aldatzera behartzen duten hirigintza-birsailkapenak gertatzen direnean, ertz horiek hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertzatzat joko dira, lurzoruaren sailkapen berriaren arabera hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egoki izan.

C.1.– NORMATIVA DE APLICACIÓN A TODOS LOS CAUCES

C.– ARAUDI OROKORRA

Con independencia de las determinaciones específicas que correspondan a cada tramo de cauce o margen en aplicación de las condiciones derivadas de sus características ambientales, hidráulicas y urbanísticas, en este P.T.S. se establecen los condicionantes de aplicación genérica para todos los cauces y cursos de agua dentro de su ámbito de aplicación.

C.1.– UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO

C.2.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN

ARAUDIA

DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL

Beren ingurugiroaren, hidraulikaren eta hirigintzaren inguruko ezaugarrietatik eratorritako zehaztapenak aplikatzerakoan ubide-tarte edo ertz bakoitzari dagozkion berariazko zehaztapenak edozein izanik ere, LAP honetan bere aplikazio-eremuko ubide eta ibaibide guztietan aplikatu beharreko honako baldintza orokorrak zehazten dira.

1.– Los desarrollos urbanos se han configurado frecuentemente al borde de los ríos, generando en sus márgenes un rico patrimonio edificado de interés cultural. Si a ello se añade el conjunto de las obras de ingeniería ligadas específicamente a la presencia del río ( puentes, azudes, ferrerías, molinos, etc.), que en muchos casos constituyen, por su valor histórico, etnográfico y testimonial, elementos dignos de preservación, se entenderá la necesidad de incorporar a la normativa del P.T.S. unas pautas y criterios sobre la protección de los elementos de interés cultural situados en las márgenes de los ríos.

C.2.– INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

2.– Puentes de Interés Cultural.

1.– Hirigintza-garapenak ibaien inguruan konfiguratu izan dira maiz eta hori dela eta, horien ertzetan interes kulturala duen eraikuntza-ondare aberatsa sortu da. Horri berariaz ibaiaren presentziari lotutako ingeniaritza-obrak (zubiak, noriak, burdinolak, errotak eta abar), askotan duten balio historikoa, etnografikoa eta testigantzazkoa dela eta zaintzeko modukoak direnak, gehitzen badizkiogu, ulertzekoa izango da LAParen araudian ibaiertzetan kokatutako interes kulturaleko elementuak babesteko jarraibideak eta irizpideak barne hartzea.

Algunos puentes antiguos, al margen de su grado de funcionalidad viaria, constituyen elementos de indudable valor cultural. Sin embargo, muchas veces constituyen un obstáculo hidráulico de cara a la prevención de inundaciones.

2.– Interes kulturaleko zubiak.

En estos casos, y sobre todo para los puentes de interés cultural enclavados en el interior de las zonas urbanas, se deberá estudiar cada caso de forma particularizada por el planeamiento municipal, analizando las diversas alternativas que compatibilicen la resolución de la problemática hidráulica de prevención de inundaciones con la conservación de los puentes y el máximo respeto posible de su medio urbano circundante.

Antzinako zubi batzuek, duten bide-funtzionaltasuna edozein mailatakoa izanik ere, zalantzan jarri ezin den kultur balioa dute. Dena dela, batzuetan oztopo hidrauliko izan ohi dira uholdeen prebentzioari dagokionean.

Si los puentes de interés cultural se encuentran asentados en zonas con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos, sería conveniente, en el proceso de redacción del planeamiento municipal, la realización de un estudio hidráulico general de la zona, con la evaluación de las diferentes alternativas de intervención antes de proceder a su desarrollo urbanístico.

Kasu horietan, eta batez ere hiri-zonen barruan kokatutako interes kulturaleko zubiei dagokienean, kasu bakoitza banaka aztertu beharko da udal-plangintzan, arazo hidraulikoa konpontzea eta zubiak artatzea eta horien inguruko hiri-ingurunea ahalik eta gehien errespetatzea bateragarri izateko aukerak aztertuz.

Los puentes que, conforme a la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, tengan la consideración de bien cultural, calificado o inventariado, deberán ser contemplados por el planeamiento urbanístico conforme al régimen de protección definido en su expediente de calificación o al régimen general de protección previsto en el referida Ley.

Interes kulturaleko zubiak hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten zonetan kokatutakoak badira, komenigarria izango litzateke udal-plangintza idazterakoan zonaren azterketa hidrauliko orokorra egitea eta aldi berean hirigintza-garapenari ekin baino lehen esku hartzeko aukera desberdinak ebaluatzea.

Desde el presente PTS se sugiere una política de máximo esfuerzo de preservación y la adopción de alternativas y soluciones hidráulicas compatibles con su conservación para los siguientes puentes, según valoración facilitada por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco:

INTERES KULTURALEKO ZUBIAK
PUENTES DE INTERÉS CULTURAL

7/1990 Euskal Kultur Ondarearen Legearen arabera kultur ondasuntzat, kalifikatu nahiz inbentariatutzat, jotzen diren zubiak beren kalifikazio-espedientean definitutako babes-erregimenaren edo aipatutako legean aurreikusitako babes-erregimen orokorraren arabera hartu beharko dira barne hirigintza-plangintzetan.

IZENA IBAIA UDALERRIA BALORAZIOA

Dena dela, LAP honetatik zaintzeko ahalik eta ahalegin handiena egiteko politika eta interes kultural handiena duten zubien kasuan horiek artatzearekin bateragarri izango diren alternatiba eta irtenbide hidraulikoak hartzea iradokitzen da, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eskainitako balorazioaren arabera:

NOMBRE RÍO MUNICIPIO VALORACIÓN

INTERES KULTURALEKO ZUBIAK
PUENTES DE INTERÉS CULTURAL

IZENA IBAIA UDALERRIA BALORAZIOA

Anda Bayas Kuartango A-1

NOMBRE RÍO MUNICIPIO VALORACIÓN

Aprikano Bayas Kuartango A-2

Anda Bayas Kuartango A-1

Armiñón Zadorra Armiñón A-3

Aprikano Bayas Kuartango A-2

Berguencia/Bergonca Omecillo Lantaron A-4

Armiñón Zadorra Armiñón A-3

Atantible Ebro-Rioja Alavesa Lanciego A-5

Berguencia/Bergonca Omecillo Lantaron A-4

Marubal-San Roque Bayas Kuartango A-6

Atantible Ebro-Rioja Alavesa Lanciego A-5

Nanclares de la Oca / Langraiz Oka Zadorra Iruña Oka / Iruña de OcaA-7

Marubal-San Roque Bayas Kuartango A-6

Sendadrano Bayas Koartango A-8

Nanclares de la Oca / Langraiz Oka Zadorra Iruña Oka / Iruña de OcaA-7

Subijana-Morillas Bayas Ribera Alta A-9

Sendadrano Bayas Koartango A-8

Villodas/Biloda Zadorra Iruña Oka / Iruña de Oca A-10

Subijana-Morillas Bayas Ribera Alta A-9

Abetxuko Zadorra Vitoria-Gasteiz B-1

Villodas/Biloda Zadorra Iruña Oka / Iruña de Oca A-10

Amarita Santa Engracia Vitoria-Gasteiz B-2

Abetxuko Zadorra Vitoria-Gasteiz B-1

Arce Zadorra Berantevilla B-3

Amarita Santa Engracia Vitoria-Gasteiz B-2

Astegieta Zadorra Vitoria-Gasteiz B-4

Arce Zadorra Berantevilla B-3

Audikana 1 Zadorra Barrundia B-5

Astegieta Zadorra Vitoria-Gasteiz B-4

Elciego 3 Ebro-Rioja Alavesa Elciego B-6

Audikana 1 Zadorra Barrundia B-5

Espejo Omecillo Valdegovía B-7

Elciego 3 Ebro-Rioja Alavesa Elciego B-6

Gobeo Zadorra Vitoria-Gasteiz B-8

Espejo Omecillo Valdegovía B-7

Hereña Bayas Ribera Alta B-9

Gobeo Zadorra Vitoria-Gasteiz B-8

Iruña-Trespuentes Zadorra Iruña Oka / Iruña de OcaB-10

Hereña Bayas Ribera Alta B-9

La Carcava Izkiz (afluente del Ega) Arraia-Maeztu B-11

Iruña-Trespuentes Zadorra Iruña Oka / Iruña de OcaB-10

Luko Santa Engracia Arrazua-Ubarrundia B-12

La Carcava Izkiz (afluente del Ega) Arraia-Maeztu B-11

Momario Zadorra Iruña Oka / Iruña de Oca B-13

Luko Santa Engracia Arrazua-Ubarrundia B-12

Puente Nuevo Zadorra Armiñón B-14

Momario Zadorra Iruña Oka / Iruña de Oca B-13

Recuenco-La Muera Omecillo Valdegovía B-15

Puente Nuevo Zadorra Armiñón B-14

Urbina 1 Santa Engracia Legutiano B-16

Recuenco-La Muera Omecillo Valdegovía B-15

Venta Blanca Omecillo Valdegovía B-17

Urbina 1 Santa Engracia Legutiano B-16

Villanañe 3 Omecillo Valdegovía B-18

Venta Blanca Omecillo Valdegovía B-17

* Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

Villanañe 3 Omecillo Valdegovía B-18

Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

* Iturria: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

3.– Cascos Históricos.

Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

Algunos Cascos Históricos declarados como Conjuntos Monumentales o inventariados como elementos integrantes del patrimonio cultural vasco se encuentran situados en las márgenes de los ríos en zonas potencialmente inundables.

3.– Hirigune historikoak.

La política de protección y rehabilitación de los Cascos Históricos deberá compatibilizarse en estos casos con las actuaciones de encauzamiento, rectificación, ampliación o apertura de cauces necesarias para la prevención de inundaciones.

Monumentu-multzo deklaratutako edo euskal kultur ondareko elementu gisa inbentariatutako hirigune historiko batzuk ibaiertzetan, potentzialki urpean gera daitezkeen tokietan daude kokatuta.

Resulta frecuente encontrarse edificios, en algunos casos de indudable interés cultural y valor monumental, construidos con excesiva proximidad a los cauces y que, por tanto, constituyen obstáculos hidráulicos.

Hirigune historikoak babesteko eta birgaitzeko politikak bateragarria izan beharko du kasu horietan uholdeak prebenitzeko ubiderapenak egiteko, ubideak errektifikatzeko, zabaltzeko edo irekitzeko beharrezko jarduketekin.

En estos casos en el proceso de redacción del planeamiento municipal se deberán realizar los estudios hidráulicos y urbanísticos específicos necesarios para encontrar fórmulas de compromiso entre los objetivos de preservación del patrimonio y de resolución de los problemas de defensa ante las inundaciones. En los Cascos Históricos no se tendrán en cuenta los parámetros de retiros de edificación establecidos en la presente normativa, sino que se contemplará el problema específico existente en cada punto, evaluando las opciones alternativas concurrentes y adoptando la solución particular que se entienda más conveniente.

Ohikoak izaten dira ubideetatik gertuegi eraikitako eraikinak, zenbaitetan zalantzan jarri ezin den interes kulturala eta monumentu-balioa dutenak, hurbilegi egoteagatik oztopo hidrauliko direnak.

En la documentación gráfica del P.T.S. se señalan los Cascos Históricos declarados Conjuntos Monumentales y otros núcleos inventariados que presentan una problemática específica de colindancia con el cauce del río.

Kasu horietan, udal-plangintza idazteko prozesuan zehar ondarea zaintzeko helburuen eta uholdeen aurrean babesteko arazoak konpontzearen arteko konpromisorako formulak aurkitzeko beharrezko berariazko azterketa hidraulikoak eta hirigintzazkoak egin beharko dira. Hirigune historikoei dagokienean ez dira kontuan hartuko LAParen araudian ezarritako eraikuntza-erretiroen parametroak. Aitzitik, puntu bakoitzerako berariazko arazoa hartuko da aintzat, bildutako aukera alternatiboak ebaluatuko dira eta egokien irizten den irtenbide partikularra onartuko da.

C.3.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN

LAParen dokumentazio grafikoan ibaiaren ubidearekiko mugakide direla eta berariazko arazoa duten monumentu-multzotzat deklaratutako hirigune historikoak eta inbentariatutako gainerakoak guneak adierazi ditugu.

DE EMBALSES DE ABASTECIMIENTO, LAGOS Y LAGUNAS, Y CAPTACIONES DE AGUA

C.3.– HORNIDURA-URTEGIAK, LAKUAK,

Se define como área de protección una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea correspondiente al máximo nivel de los lagos y lagunas o máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro de su propia cuenca vertiente. Sobre el área citada deberá redactarse un Plan Especial que desarrollará pormenorizadamente las determinaciones del presente P.T.S.. Cualquier tipo de actuación o uso que se pretenda realizar dentro del área de protección de un embalse deberá atenerse a la normativa específica contenida en dicho Plan Especial.

AINTZIRAK ETA UR-KAPTAZIOAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

En el suelo clasificado como urbanizable o apto para urbanizar colindante con los embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, el planeamiento municipal establecerá una banda de protección mínima de 50 metros entre la línea de alineación máxima de los edificios en su límite con los embalses, lagos y lagunas y la línea de máximo nivel normal de las aguas.

Babes-area gisa definituko dugu presaren goiko aldean eta bere isurialde-arroaren barruan duen gehienezko ohiko urtegi-mailari dagokion lerrotik abiatuta neurtutako 200 metroko banda perimetrala. Aipatutako area horri buruzko plan berezi bat, LAP honen zehaztapenak zehatz garatuko dituena, idatzi beharko da. Urtegi baten babes-arearen barruan egin nahi den edozein jarduketa- edo erabilpen-mota egin ahal izateko dagokion plan berezian jasotako berariazko araudiari jarraitu beharko zaio.

Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Plan Especial se establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

Hornidura-urtegien, lakuen eta aintziren ondoko lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egokitzat sailkatutako lurzoruan, udal-plangintzak 50 metroko gutxieneko babes-banda bat ezarriko du, betiere eraikinek urtegi, laku eta aintzirekiko mugan duten gehienezko mugabanaketa-lerroaren eta uren gehieneko maila normalaren lerroaren artean.

a) Usos propiciados:

Urtegi bakoitzari dagokion plan bereziaren onarpenaren ordezkatzaile gisa erabileren inguruko honako arautzea ezartzen da Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan zehaztutako erabileren sistematikari eta definizioari jarraiki:

– Conservación.

a) Erabilera bultzatuak:

– Mejora ambiental.

– Artapena.

b) Usos admisibles:

– Ingurugiroaren hobekuntza.

– Recreo Intensivo.

b) Erabilera onargarriak:

– Recreo Extensivo.

– Jolas-jarduera trinkoak.

– Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

– Jolas-jarduera zabalak.

– Agricultura.

– Ehiza- eta arrantza-jarduerak

– Invernaderos.

– Nekazaritza.

– Ganadería.

– Negutegiak.

– Forestal.

– Abeltzaintza.

– Vías de Transporte.

– Basozaintza.

– Líneas de Tendido Aéreo.

– Garraiobideak

– Líneas Subterráneas.

– Aireko lineak.

– Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

– Lurpeko lineak.

c) Usos prohibidos:

– Nekazaritza-jarduerari lotutako egoitza-erabilera isolatua.

– Industrias Agrarias.

c) Erabilera debekatuak:

– Actividades Extractivas.

– Nekazaritza-industriak.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A, salvo las relacionadas con la funcionalidad del Embalse.

– Erauzketa-jarduerak.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, salvo las relacionadas con la funcionalidad del Embalse.

– Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A motakoak, urtegiaren funtzionaltasunarekin zerikusia dutenak izan ezik.

– Edificios de Utilidad Pública e Interés Social, salvo los relacionados con el Embalse.

– Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, B motakoak, urtegiaren funtzionaltasunarekin zerikusia dutenak izan ezik.

– Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos.

– Erabilpen publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak, urtegiaren funtzionaltasunarekin zerikusia dutenak izan ezik.

– Residencial Aislado.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak.

– Instalaciones Peligrosas.

– Egoitza-erabilera isolatua.

Sobre la normativa de protección de las captaciones de agua se actuará conforme a la Ley de Aguas, a la Propuesta de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y a las determinaciones establecidas por la autoridad competente en la materia.

– Instalazio arriskutsuak.

En el planeamiento urbanístico general de cada municipio se deberá recoger entre sus determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de agua más significativas existentes y establecer las correspondientes medidas de protección.

Ur-kaptazioak babesteari buruzko araudiari dagokionez Uren Legearen, Ebro Arroaren Plan Hidrologikoaren Proposamenaren eta gai horren inguruko aginpidea duen aginteak ezarritako zehaztapenen arabera jardungo da.

C.4.– NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES

Udal bakoitzeko hirigintza-plangintza orokorrean, lurzoru urbanizaezinaren zehaztapenetan, dauden ur-kaptazio esanguratsuenak jaso beharko dira eta dagozkion babes-neurriak ezarri beharko dira.

Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales como colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., se aplicará el siguiente régimen de retiros:

C.4.– UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN

– Ámbito rural: 15 mts., salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local existente. Los colectores y otras conducciones hidráulicas pueden quedar exceptuados de esta limitación en casos debidamente justificados.

AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA

– Ámbitos desarrollados: Se procurarán instalar las infraestructuras bajo viales locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos.

Ubideekiko mugakide diren lurrazpiko azpiegitura linealak, hala nola, kolektoreak, ur-hodiak, gasbideak, telekomunikazioetarako sareak, instalatzeko honako erretiro-erregimena aplikatuko da:

– Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: Las infraestructuras se procurarán instalar bajo los viales o aceras de la nueva urbanización.

– Landa-eremua: 15 metro, jada badagoen toki-bide baten azpian kokatuko direnean izan ezik. Kolektoreak eta beste hodi hidrauliko batzuk mugapen horretatik salbuets daitezke behar bezala justifikatutako kasuetan.

No se permitirán, salvo casos excepcionales debidamente justificados, los encauzamientos en ámbito rural para alojar infraestructuras lineales. Los cruces de cauce se resolverán, en su caso, mediante los encauzamientos estrictamente necesarios. Con la implantación de las infraestructuras se deberán conservar, salvo imposibilidad evaluada en un estudio específico, los elementos de interés natural y la vegetación de ribera preexistentes y su diseño deberá posibilitar la regeneración de dicha vegetación en los puntos donde haya desaparecido.

– Garatutako eremuak: Azpiegiturak toki-bideen edo espaloien azpian edo ubiderapenen arkubarneran instalatzen ahaleginduko gara.

2. En lo que respecta a las infraestructuras necesarias para la instalación y mantenimiento de los regadíos en Álava, se estará a lo dispuesto en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y en el Plan de Regadíos de Álava.

– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuak: Azpiegiturak urbanizazio berriko bideen edo espaloien azpian instalatzen ahaleginduko gara.

D.– NORMATIVA SEGÚN LA COMPONENTE

Ez dira baimenduko, behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik, landa-eremuko ubiderapenak azpiegitura linealak kokatzeko. Ubideen gurutzatzeak, hala dagokionean, behar-beharrezkoak diren ubiderapenak eginez konponduko dira. Azpiegiturak ezartzearekin, berariazko azterketa batean ebaluatutako ezintasunik ezean, aurretik zeuden interes naturaleko elementuak eta erriberako landaredia artatu beharko dira eta horien diseinuak jada desagertu den lekuetan landaredi hori birsortzea ahalbidetu beharko du.

MEDIOAMBIENTAL

2.– Araban ureztatzeko sistemak jarri eta mantentzeko beharrezko azpiegiturei dagokienez, Ebro Ibaiaren Arroaren Plan Hidrologikoan eta Arabako Ureztaketen Planean ezarritakoari eutsiko zaio.

D.1.– NORMATIVA BÁSICA

D.– BERARIAZKO ARAUDIA

1.– El criterio general a aplicar es el de preservar en la medida de lo posible las condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación lacustre o ribera existente y fomentando la recuperación de las márgenes degradadas mediante la repoblación de las riberas deforestadas.

INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

En los cauces en los que para la defensa ante inundaciones, para la construcción de infraestructuras, o para posibilitar el desarrollo urbanístico, se requiera disponer encauzamientos o rectificaciones, estos se resolverán con tratamientos que favorezcan la integración ambiental del cauce del río en el marco espacial del conjunto del valle, según los criterios contenidos en el punto E.2. de la normativa.

D.1.– OINARRIZKO ARAUDIA

2.– Como norma básica en las márgenes correspondientes a ámbito rural se establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

1.– Aplikatu beharreko irizpide orokorra ahal den neurrian ertzetako baldintza naturalak zaintzea izango da, dagoen padurako edo erriberako landarediari eusten lagunduz eta paduren birsortzearen edo zuhaizgabetutako erriberak birlandatzearen bidez degradatutako ertzak berreskuratzea sustatuz.

a) Usos propiciados:

Uholdeen aurrean babesteko, azpiegiturak eraikitzeko edo hirigintza-garapena sustatzeko ubiderapenak edo errektifikazioak beharko dituzten ubideei dagokienean, eskuhartze horiek ibaiaren ubidea haran osoaren marko espazialean integratzea erraztuko duten tratamenduekin egiten ahaleginduko gara, araudi honetako E.2 puntuan jasotako irizpideen arabera.

– Conservación.

2.– Landa-eremuko ertzen oinarrizko arau gisa erabileren inguruko honako erregulazioa ezartzen da Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan zehaztutako erabileren sistematikari eta definizioari jarraiki:

– Mejora ambiental.

a) Erabilera bultzatuak:

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa:

– Artapena.

– Recreo Extensivo.

– Ingurugiroaren hobekuntza.

– Recreo Intensivo.

b) Araudi honen E eta F kapituluetan eta C.4 epigrafean ezarritakoa betetzearen menpeko erabilera onargarriak:

– Actividades Cinegéticas y Piscícolas.

– Jolas-jarduera zabalak.

– Agricultura.

– Jolas-jarduera trinkoak.

– Invernaderos.

– Ehiza- eta arrantza-jarduerak

– Ganadería.

– Nekazaritza.

– Forestal.

– Negutegiak.

– Actividades Extractivas.

– Abeltzaintza.

– Vías de Transporte.

– Basozaintza.

– Líneas de Tendido Aéreo.

– Erauzketa-jarduerak.

– Líneas Subterráneas.

– Garraiobideak

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A.

– Aireko lineak.

– Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B.

– Lurpeko lineak.

– Edificios de Utilidad Pública e Interés Social.

– Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A motakoak.

– Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria.

– Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, B motakoak.

c) Usos prohibidos:

– Erabilpen publikoko eta gizarte-intereseko eraikinak.

– Industrias Agrarias, salvo piscifactorías.

– Nekazaritza-jarduerari lotutako egoitza-erabilera isolatua.

– Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, salvo en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2.

c) Erabilera debekatuak:

– Residencial Aislado.

– Nekazaritza-industriak, arrain-haztegiak izan ezik.

– Instalaciones Peligrosas.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, 3 km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreketan izan ezik.

3.– Esta regulación básica de los usos en ámbito rural se complementará con las regulaciones específicas que se desarrollan en los P.T.S. redactados por las administraciones competentes.

– Egoitza-erabilera isolatua.

D.2.– NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES

– Instalazio arriskutsuak.

EN ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO

3.– Landa-eremuko erabileren oinarrizko arautze hau dagozkion administrazioek idatzitako LAPetan garatutako berariazko arautzeekin osatuko da.

PREFERENTE

D.2.– LEHENTASUNEZKO INTERES

En las zonas catalogadas como de Interés Naturalístico Preferente el criterio general de protección consiste en establecer un Area de Protección de Cauce en la que se prohíba toda operación que implique la alteración del medio.

NATURALISTIKOKO ZONETAKO ERTZETARAKO ARAUDIA

En el caso de que se trate bien de un espacio declarado Parque Natural o Biotopo Protegido, de un lugar incluido en la Red Ecológica Europea "Natura 2.000" o bien de una zona contemplada en el listado de Areas de Interés Naturalístico de las D.O.T., la definición del Area de Protección de Cauce y la fijación de los usos y actividades permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los establecidos en los documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados en el futuro.

Lehentasunezko interes naturalistikoko zona gisa katalogatutakoetan babeserako irizpide nagusia ubidea babesteko area bat ezartzean datza. Area horretan debekatuta egongo da ingurunearen alterazioa dakarten eragiketak egitea.

Las zonas húmedas situadas en las márgenes de los ríos y arroyos podrán ser ordenadas por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas definido en las Directrices de Ordenación Territorial.

Ondoren adierazitako kasuetan ubidea babesteko arearen definizioa eta ertzetan baimendutako, onartutako edo debekatutako erabilera eta jardueren finkapena jada onartu diren edo etorkizunean onartuko diren antolamendu-agirietan, kasu horiei dagozkienetan, ezarritakoak izango dira. Hona aipatutako kasuak: parke natural edo babestutako biotopo deklaratutako espazioren bat, "Natura 2000" Europako Sare Ekologikoan barne hartutako lekuren bat edo LAPen interes naturalistikoko areen zerrendan barne hartutako zonaren bat.

A los efectos de este Plan también tendrán la consideración de Zonas de Interés Naturalístico Preferente aquellos espacios que se singularicen en el futuro a través de los instrumentos previstos en la normativa vigente.

Ibaiertzetan eta errekaertzetan kokatutako zona hezeak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan definitutako Zona Hezeak Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren arabera antolatu ahal izango dira.

En tanto en cuanto estos ámbitos no tuvieran documento de ordenación específicos, en las márgenes correspondientes al ámbito rural situadas en otras Areas de Interés Naturalístico Preferente se respetará un retiro mínimo de 50 metros a la línea de deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

Plan honi dagokionean, lehentasunezko interes naturalistikoko zonatzat joko dira indarrean dagoen araudian aurreikusitako tresnen arabera etorkizunean nabarmenduko diren espazioak.

En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural en Zonas de Interés Naturalístico Preferente se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. con las siguientes alteraciones:

Eremu horiek berariazko antolamendu-agiririk ez duten artean, lehentasunezko interes naturalistikoko beste zona batzuetan kokatutako landa-eremuko ertzetan herri-ubidearen mugabanaketa-lerroan 50 metroko gutxieneko erretiroa errespetatuko da. Erretiro hori lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko da (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.

c) Usos prohibidos:

Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetako lurzoru urbanizaezinari dagozkion ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketak egin ondoren:

– Industrias Agrarias, incluso piscifactorías.

c) Erabilera debekatuak:

– Actividades Extractivas.

– Nekazaritza-industriak, baita arrain-haztegiak ere.

– Instalaciones Técnicas de Servicio de Carácter No Lineal Tipos A y B, salvo las relacionadas con el ciclo integral del agua debidamente justificadas.

– Erauzketa-jarduerak.

– Escombreras y Vertederos de Residuos sólidos, incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2.

– Zerbitzu ez-linealen instalazio teknikoak, A eta B motakoak, uraren ziklo integralarekin erlazioa dutela behar bezala frogatzen denetan izan ezik.

D.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, baita 3 km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreketan ere.

MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN

D.3.– ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA

CONSERVADA

DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO

1.– En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación existente cuando el ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su evolución hacia el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter blando, buscando la permanencia de una vegetación valiosa.

ARAUDIA

En las márgenes consideradas como Márgenes con Vegetación Bien Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes en Ámbito Rural, según su componente urbanística, se respetará, en todo caso y con independencia de lo dispuesto en F.1, un retiro mínimo de 10 metros respecto del borde exterior de la orla de vegetación de ribera. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

1.– Ertz horietan dagoen landaredia zaindu nahi da ekosistema bere egoera klimatikotik gertu dagoenean, edo klimaxerako bilakaera erraztu izaera biguna duten birsortzeko eskuhartzeen bidez, landaredia baliotsuari eusteko ahaleginean.

En las márgenes consideradas como Márgenes de Vegetación Bien Conservada, según su componente medioambiental, y como Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Urbanos Desarrollados o Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, según su componente urbanística, se aplicará la normativa de retiros establecida en los epígrafes F.2, F.3 y F.4 de la presente normativa, respectivamente.

Beren ingurugiro-osagaiaren arabera ondo artatutako landaredia duten ertzatzat eta hirigintza-osagaiaren arabera landa-eremuko ertzatzat jotzen diren ertzetan, kasu guztietan eta F.1 atalean xedatutakoa xedatu, 10 metroko gutxieneko erretiroa errespetatuko da erriberako landaredi-orlaren kanpoaldetik hasita. Erretiro hori lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko da (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural con Vegetación Bien Conservada se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. con la siguiente alteración:

Beren ingurugiro-osagaiaren arabera ondo artatutako ertza gisa eta beren hirigintza-osagaiaren arabera hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetako ertz, garatutako eremuetako ertz eta hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertz gisa hartutakoetan araudi honetako F.2, F.3 eta F.4 epigrafeetan ezarritako erretiroak aplikatuko dira hurrenez hurren.

– La tala de árboles y arbustos de la vegetación de ribera se someterá al régimen previsto por la normativa sectorial específica.

2.– Ondo artatutako landaredia duten lurzoru urbanizaezineko ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketa egin ondoren:

D.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN,

– Erriberako landarediko zuhaitzen eta zuhaisken mozketa berariazko arloko araudiak aurreikusitako erregimenaren menpekoa izango da.

DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

D.4.– HIGADURA- ETA LERRADURA-ARRISKUA EDO/ETA AKUIFEROEN URRAKORTASUNA

1.– El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta vegetal, incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté deteriorada o no exista, como instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos de tierras. Se vigilará de forma especial la posible producción de vertidos que puedan contaminar acuíferos.

DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO

En estas zonas se propiciará la plantación o siembra de especies arbóreas o arbustivas seleccionadas en virtud de sus propiedades fijadoras de suelo, siguiendo los procedimientos culturales más adecuados para evitar los procesos erosivos.

ARAUDIA

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural en Zonas de Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. con las siguientes alteraciones:

1.– Zona horietan aintzat hartu beharreko irizpide orokorra landare-estalkiari eustea izango da, baita narriatuta dagoen kasuetan edo existitzen ez den kasuetan hori hobetzea edo ezartzea ere, higadura-prozesuen garapenari aurre egiteko funtsezko tresna gisa. Halaber, landare-estalkiaren narriadura dakarten edo lur-mugimenduak berekin dakartzaten jarduerak ekidingo dira. Bereziki zainduko da akuiferoak polui ditzaketen isurketak sortzeko aukera.

c) Usos prohibidos:

Zona horietan lurzoruaren ezarpen-propietateen arabera hautatutako zuhaitz-espezieak edo zuhaitz-formakoak landatzea edo ereitea erraztuko da, higadura-prozesuak ekiditeko kultur prozedurarik egokienei jarraiki.

– Se prohibirán expresamente los vertidos de cualquier naturaleza (sólidos o líquidos) que puedan contaminar las aguas de acuíferos subterráneos.

2.– Higadura- eta lerradura-arriskua edo/eta akuiferoen urrakortasuna duten zonetako lurzoru urbanizaezinei dagozkien ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da, ondorengo aldaketak egin ondoren:

– Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, incluso en arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2.

c) Erabilera debekatuak:

D.5.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN

– Zehazki debekatuko dira lurpeko akuiferoetako urak poluitzen dituzten mota guztietako isurkinak (solidoak nahiz likidoak).

1.– El criterio general a aplicar en estas márgenes será el de acometer la recuperación y restauración de aquellos enclaves degradados por la presencia de escombreras y vertederos o alterados por encauzamientos u otras obras.

– Hondakin solidoen zabortegiak eta hondakindegiak, baita 3 km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreketan ere.

Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones para la recuperación de la morfología natural del cauce y la restitución de la vegetación de las riberas.

D.5.– BERRESKURATZEKO PREMIA DUTEN

2.– En las márgenes correspondientes al Ámbito Rural con Necesidad de Recuperación se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2.

ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

E.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE

1.– Ertz horietan aplikatu beharreko irizpide orokorra hondakindegiak eta zabortegiak direla eta degradatutako, edo ubiderapenak edo beste mota batzuetako obrak direla eta alteratutako enklabeen berreskuratzeari eta zaharberritzeari heltzea izango da.

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Ingurugiroa hobetzeko jarduerak sustatuko dira, ubidearen morfologia naturala berreskuratzeko eta erriberetako landaredia edo padurak lehengoratzeko eskuhartzeen bidez.

Y REGULACIÓN HIDRÁULICA

2.– Berreskuratzeko premia duten lurzoru urbanizaezinei dagozkien ertzetan D.1.2. puntuko erabileren oinarrizko erregulazioa aplikatuko da.

E.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ZONAS INUNDABLES

E.– UHOLDEAK PREBENITZEARI

1.– La presente normativa se refiere a las manchas de inundación para períodos de recurrencia de 10,100 y 500 años grafiados en la colección de hojas de Aspectos de Componente Hidráulica a escala 1/25.000. Concretamente del Territorio Histórico de Araba sólo se posee conocimiento de zonas de inundación en la cuenca del río Zadorra, realizadas en el Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País Vasco (PIPI) ya que es el único río que presenta zonas de riesgo ante inundaciones (vega de inundación en las proximidades de Vitoria-Gasteiz). Para los demás ríos que forman parte del ámbito de este PTS, no se ha realizado, hasta la fecha, ningún estudio hidrológico que delimite las zonas de inundación en función de un período de retorno determinado. No obstante, se ha representado en la colección de hojas de Aspectos de Componente Hidráulica a escala 1/25.000 las llanuras de inundación geomorfológica, obtenidas del Proyecto "Bloque Técnico del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en la CAPV" realizado por el Gobierno Vasco. Del estudio realizado a lo largo del curso de estos ríos se puede afirmar que se trata de márgenes en zonas de praderas o de uso agrícola, donde las escasas poblaciones existentes generalmente se sitúan alejadas del cauce principal y en cotas elevadas, de forma que la afección por parte de hipotéticas inundaciones seria mínima. Sin embargo y en la línea propuesta en el Art. 158 del capítulo 2.12 del Plan Hidrológico Del Ebro se recomienda en este PTS, por parte de los Organismos de Cuenca correspondientes en cada caso, la realización de un estudio hidrológico que defina las zonas de inundación, siendo en su caso de aplicación, la normativa especificada en los puntos 2, 3, 4 y 5 de este capitulo.

ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI

Las líneas de inundación plasmadas en los mapas correspondientes a la cuenca del Zadorra no se incluyen con la finalidad de establecer las Líneas de Retiro de Edificación y las Áreas de Protección de Cauce, sino con el fin de informar sobre las zonas urbanas inundables que deben ser objeto de medidas de protección ante inundaciones.

BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

Así mismo, cabe añadir que tales líneas de inundación grafiadas corresponden a la situación actual, por lo que en cada momento las mismas serán definidas por los estudios específicos que se realicen al efecto tras la realización de obras sobre el cauce.

E.1.– URPEAN GERA DAITEZKEEN ZONEI

2.– En las Márgenes en Ámbito Rural se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

– Con carácter general y salvo para el supuesto de ejecución de infraestructuras se prohíbe la cobertura de cauces con cuenca afluente superior a 0,5 km.2. En aquellos tramos fluviales con cuenca afluente inferior a esa cifra también se evitarán los encauzamientos cubiertos, máxime cuando se prevea arrastres de sólidos y flotantes, salvo en casos de manifiesta inevitabilidad que serán debidamente justificados.

1.– Araudi hau 10, 100 eta 500 urteko errepika-denbora duten uholde-orbanei, 1/25.000 eskalara hidraulika-osagaiaren alderdien orrialdeen bilduman grafikoki adierazitakoei, dagokiena da. Arabako Lurralde Historikoan Zadorra ibaiaren arroan bakarrik ezagutzen dira uholde-aldeak, Euskal Herriko Uholdeak Prebenitzeko Plan Integralean (UPPI) adierazitakoari jarraituz, zenbait aldetan uholde arriskua duen ibai bakarra baita ( badago uholde-ibar bat Vitoria-Gasteiztik gertu). LAP honen eremuan sartzen diren gainerako ibaiei buruz gaur arte ez da egin azterketa hidrologikorik, denbora jakin bateko errepikapena kontutan harturik uholde-aldeak zehazten dituena. Hala eta guztiz ere, 1/25.000 eskalako Hidraulika-Osagaiaren Alderdien orrialdeen bilduman geomorfologiazko uholde-padurak adierazi dira, "EAEn Uholde Arriskuen aurreko Larrialdietarako Plan Bereziaren Bloke Teknikoa" proiektutik aterata. Ibaibide horietan zehar egindako azterlanari darionez, padura-aldeetako nekazaritza lanetarako bazterrak dira, beretan biztanle gutxi dago eta dagoena ubide nagusitik urrun kokatuta dago, goi-kotetan, beraz uholdeak gertatuz gero eragina txikia izango litzateke. Nolanahi ere, Ebro Ibaiaren Plan Hidrologikoaren 2.12 kapituluaren 158. artikuluak proposatutako bideari jarraituz, LAP honetan kasuan kasuko Arroko Erakundeak azterketa hidrologikoa egin beharko luke, uholde-aldeak zehazteko, eta horrela eginez gero, kapitulu honen 2, 3, 4 eta 5. puntuetan emandako arauak erabili beharko dira.

– En tal sentido, en las zonas inundables las construcciones e instalaciones provisionales que se autoricen (invernaderos, etc...) deberán disponerse en la dirección más conveniente desde el punto de vista hidráulico, se limitará el depósito de acopios de materiales o elementos que puedan flotar o provocar colapso de las vías de evacuación, y se restringirá severamente el depósito de inertes o residuos sólidos de origen urbano o industrial.

Zadorra ibaiaren arroari dagozkion mapetan islatutako uholde-lerroak ez dira barne hartu eraikuntza-erretiroen lerroak eta ubidea babesteko aldeak ezartzeko asmoz, uholdeen aurreko babes-neurrien helburu izan behar duten urpean gera daitezkeen zonei buruzko informazioa eskaintzeko baizik.

3.– En las Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

Bestalde, grafikoki adierazitako uholde-lerro horiek egungo egoerari dagozkionak direla gehitu behar dugu. Hori dela eta, horiek une oro ubideetako obrak egin ondoren horretarako egingo diren berariazko azterketen bidez definituko dira.

– Las nuevas Vías de Comunicación Interurbana proyectadas en las márgenes de los ríos se diseñarán de forma que no queden afectadas con las avenidas de periodo de retorno de 500 años y los cruces de río se atendrán a lo dispuesto en las Normas definidas en el Anexo 10 del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

2.– Landa-eremuko ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

4.– En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

– Oro har eta azpiegiturak gauzatzeko ez bada, debekatuta egongo da 0,5 km.2 baino gehiagoko adar-arroa duten ubideak estaltzea. Hori baino isurialde-azalera txikiagoa duten ibaitarteetan ere estalitako ubiderapenak ekidingo dira, batez ere, solidoak eta flotatzaileak arrastatuko direla aurreikusten denean. Salbuespen izango dira behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasu nabarmenak.

– En las zonas inundables las obras de defensa ante las inundaciones se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo 2.12 "Objetivos en Materia de Protección frente a Avenidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro".

– Ildo horretatik, urpean gera daitezkeen zonetan baimentzen diren behin-behineko eraikuntzak eta instalazioak (negutegiak...) hidraulikaren ikuspegitik komenigarriena den norabidean kokatu beharko dira, flota dezaketen edo hustuketa-bideak oztopa ditzaketen material edo elementuen pilaketa mugatuko da eta zorrotz murriztuko da hiri- edo industria-jatorriko inerte edo hondakin solidoen metaketa.

– En las zonas inundables por las avenidas de 500 años se prohíbe en los edificios de nueva planta la habilitación de viviendas y locales para la residencia permanente de personas por debajo de la cota de inundación de 500 años.

3.– Hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

– En las zonas inundables por las avenidas de 10 años se prohíbe la instalación de equipos de seguridad y/o de emergencia que puedan quedar fuera de servicio en caso de inundación. Con los ya instalados se recomienda su urgente traslado a zonas fuera de riesgo.

– Ibaietako ertzetan proiektatutako hiriarteko komunikazioetarako bide berriak 500 urteko errepika-denborako ur-boladek ez eragiteko moduan diseinatuko dira eta ibai-gurutzaguneak Ebro Ibaiko Arroaren Plan Hidrologikoaren 10. Eranskinean emandako arauetan xedatutakoari lotuko zaizkio.

– En las zonas comerciales e industriales actualmente situadas por debajo de la cota de inundación de la avenida de 10 años se evitará la acumulación de residuos sólidos y de compuestos de cualquier género, cuyo arrastre o dilución pueda ser causa de contaminación de los recursos naturales y/o riesgo para las personas y bienes.

4.– Garatutako eremuetako ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

–Para los servicios o equipamientos comunitarios que, por razones de necesaria centralidad urbanística y/o de ubicación en edificios de interés cultural deban ubicarse en áreas inundables, y para los servicios de transporte público cuyas instalaciones se sitúen o discurran bajo cota de inundación, se elaborará en coordinación con la Administración, un plan de protección civil que garantice las correspondientes medidas de salvaguarda de personas y bienes.

– Urpean gera daitezkeen zonetan uholdeen aurrean babesteko obrak Ebro Ibaiko Arroaren Plan Hidrologikoaren 2.12 Kapituluan –Uholdeen aurreko babesaren alorreko Helburuak– xedatutakoaren arabera egingo dira.

– Para los aparcamientos subterráneos que se encuentren ubicados dentro del perímetro de un área inundable se adoptarán las medidas necesarias para posibilitar la adecuada evacuación de las personas hacia puntos situados fuera de riesgo.

– 500 urteko ur-boladen eraginez urpean gera daitezkeen zonetan, planta berriko eraikinetan debekatu egingo da 500 urteko uholde-kotatik behera pertsonen egoitza iraunkor izateko etxebizitzak eta lokalak gaitzea.

5.– En las Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se cumplimentarán las siguientes indicaciones:

–10 urteko ur-boladen eraginez urpean gera daitezkeen zonetan uholderen bat gertatuz gero erabili ezinik gera daitezkeen segurtasuneko edo/eta larrialdiko ekipoak instalatzea debekatuta egongo da.

–La totalidad de los nuevos desarrollos urbanísticos se dispondrán preferentemente en zonas no inundables y obligatoriamente de forma que queden protegidos, según los criterios del Plan Hidrológico del Ebro.

– Gaur egun 10 urteko ur-boladen uholde-kotatik behera kokatuta dauden merkataritza eta industriako guneetan hondakin solidoak edo edozein motatako konposatuak, arrastatuz edo disolbatuz gero baliabide naturalak polui ditzaketenak edo/eta pertsonentzat eta ondasunetarako arriskutsuak izan daitezkeenak, metatzea ekidingo da.

– El diseño y desarrollo morfológico de las nuevas tramas urbanísticas contemplarán, en todo caso, criterios de conformación urbanística y estructural de mínima resistencia hidrodinámica al caudal de avenida, facilitando su flujo y drenaje.

– Hirigintza-ikuspegiari dagokionean nahitaez zentroan egon behar dutelako edo interes kulturaleko eraikinetan kokatu behar dutelako urpean gera daitezkeen areatan kokatu behar duten zerbitzu eta ekipamendu komunitarioetarako eta beren instalazioak uholde-kotatik behera dituzten edo kota horietatik igarotzen diren garraio publikoko zerbitzuetarako, pertsonak eta ondasunak zaintzeko egoki irizten diren neurriak bermatuko dituen Barne Larrialdiko Plan bat prestatuko da, administrazioarekiko lankidetzan.

En el documento correspondiente al río Zadorra se indican con carácter informativo las manchas de inundación obtenidas del trabajo del P.I.P.I., por la trascendencia que ello tiene en la ordenación de márgenes y de cauces, pero en ningún caso se trata en este P.T.S. de incorporar las soluciones propuestas, en su día, en el P.I.P.I. Se dejará siempre abierta la posibilidad de que futuros estudios encuentren soluciones más viables. Soluciones que deberán llevar una pormenorizada justificación desde el punto de vista urbanístico, ingenieril y medioambiental, que demuestre la viabilidad y la mejora respecto a las propuestas anteriores.

– Urpean gera daitekeen area baten perimetroaren barruan kokatzen diren lurpeko aparkalekuen kasurako, pertsonak arriskutik kanpo dauden puntuetarantz ateratzeko beharrezko neurriak hartuko dira.

E.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE

5.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertzetan ondorengo oharpenak beteko dira:

ACTUACIONES HIDRÁULICAS

– Hirigintza-garapen berri guztiak urpean gera ez daitezkeen zonatan kokatuko dira lehentasunez eta nahitaez Ebro Ibaiaren Plan Hidrologikoko irizpideen arabera.

1.– Las actuaciones hidráulicas que se acometan en las márgenes de los ríos se regularán en base a los criterios establecidos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, en su capítulo 2.12 "Objetivos en Materia de Protección frente a Avenidas".

– Hirigintza-bilbe berrien diseinuak eta morfologiak beti hartuko dituzte aintzat ur-boladaren emariarekiko gutxieneko erresistentzia hidrodinamikoaren hirigintza- eta egitura-osaketaren irizpideak, gisa horretan emariaren fluxua eta drenajea erraztuz.

2.– Con carácter general se evitarán los encauzamientos cubiertos. En el supuesto de que sea inevitable la cobertura de un cauce, si la cuenca drenada es superior a 0,5 Km.2 la sección será visitable, con una altura de al menos 1,80 m. y una anchura no inferior a 1,50 m. Únicamente podrá admitirse la condición de "inevitable" para los supuestos de infraestructuras y en los casos especiales de cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización con superficies drenantes inferiores a 1 Km.2 mediante el correspondiente estudio de justificación hidráulica.

Zadorra ibaiari dagokion agirian UPPIaren lanean lortutako uholde-orbanak adierazi dira informazio gisa, izan ere, horiek garrantzitsuak dira ertzak eta ubideak antolatzeko. Nolanahi ere LAP honen helburua ez da inola ere bere garaian UPPIan proposatutako irtenbideak biltzea. Beti irekita utziko dugu etorkizunean beste azterketa batzuek irtenbide bideragarriagoak aurkitzeko aukera. Irtenbide horiek zehatz-mehatz justifikatu beharko dira hirigintzaren, ingeniaritzaren eta ingurugiroaren ikuspegitik aurreko proposamenak baino bideragarriagoak eta hobeak direla frogatzeko.

Se procurará ir eliminando progresivamente las coberturas existentes, sobre todo para los cauces con cuencas drenantes superiores a 5 Km.2, e ir dimensionando convenientemente las coberturas existentes en los cauces con cuencas afluentes inferiores a 5 Km.2 en las que el desarrollo urbano intensivo ya se encuentre muy consolidado.

E.2.– JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

3.– En los procesos de urbanización o en las actuaciones de rellenos y explanación de vaguadas que afecten a cursos de agua con cuencas afluentes inferiores a 1 Km.2 y se plantee la rectificación del trazado del cauce o, en su caso, la cobertura del mismo, se requerirá un estudio de alternativas hidráulicas y de corrección de las afecciones medioambientales para la totalidad de la cuenca afluente.

1.– Ibaiertzetan egingo diren jarduketa hidraulikoak Ebro Ibaiaren Arroaren Plan Hidrologikoko 2.12 kapituluan –Uholdeen aurreko babesaren alorreko Helburuak– ezarritako irizpideen arabera arautuko dira.

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas afluentes inferiores a 5 Km.2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

2.– Oro har estalitako ubiderapenak ekidingo dira. Ubide bat estaltzea ezinbestekoa bada, drenatutako arroa 0,5 km.2 baino gehiagokoa bada, sekzioa bisitagarria izango da, gutxienez 1,80 metroko altuerakoa eta 1,50 metroko zabalerakoa. ´Ezinbestekoa" izateko baldintza azpiegituren eta km.2 1 baino gutxiagoko azalera drenatzailea duten urbanizazio handiko areetako arroetako goi-ibarren kasuetan onartu ahal izango da, betiere dagokion justifikazio hidraulikoaren azterketaren bidez.

5.– La realización de cortas o rectificaciones en los cauces de los ríos deberán estar precedidas, además de la reglamentaria tramitación hidráulica, de un estudio específico con la evaluación de las afecciones medioambientales, hidráulicas y urbanísticas derivadas de la intervención, y, en su caso, de la correspondiente tramitación de su incorporación al planeamiento urbanístico general.

Pixkanaka-pixkanaka dauden estaldurak kentzen ahaleginduko gara, batez ere 5 km.2 baino gehiagoko arro drenatzaileak dituzten ubideei dagokienean. Jada hiri-garapen intentsibo oso finkatua duten 5 km.2 baino gutxiagoko arro drenatzaileak dituzten ubideetan dauden estaldurei bagagozkie berriz, horiek egoki dimentsionatzen saiatuko gara.

6.– Para los encauzamientos y rectificaciones de cauce en áreas de nuevo desarrollo urbanístico se propone la adopción de soluciones blandas (taludes verdes, escolleras revegetables, dobles cauces, etc.) que compatibilicen la prevención de inundaciones con la conservación de vegetación de ribera para favorecer la vitalidad ecológica de los ríos. Se recomienda en estas zonas el empleo de fórmulas de doble cauce, por su mejor adaptación a las condiciones de bajo nivel de aguas en el río y su mayor grado de acomodación a la dinámica hidráulica fluvial. En el caso de adopción de fórmula de doble cauce los retiros definidos por este Plan se referirán al encauzamiento simple equivalente.

3.– Km.2 1 baino gutxiagoko arro drenatzailea duten ibaibideei eragiten dieten urbanizazio-prozesuetan edo ibarretako betelanerako eta lur-berdinketarako jarduketetan ubidearen trazaduraren errektifikatzea edo, hala badagokio estaltzea, planteatzen bada, beharrezkoa izango da alternatiba hidraulikoei eta ingurugiroaren eraginen zuzenketari buruzko azterketa bat, adar-arro guztia kontuan izango duena, egitea.

7.– En los encauzamientos existentes en zonas urbanas se estudiarán asimismo fórmulas de tratamiento del lecho del río mediante el sistema de doble cauce.

4.– Hirigintzako plangintza edo okupazio berriko prozesuetan, arroen goi-ibarrei eragiten dieten eta (5 km.2 baino gehiagoko arro drenatzaileak) eta arro osoaren azaleraren %25aren berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan, hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

F.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN

5.– Ibaietako ubideen mozketak edo errektifikazioak egin aurretik, araudi bidez ezarritako izapide hidraulikoez gain, eskuhartzetik eratorritako ingurugiroaren, hidraulikaren eta hirigintzaren inguruko eraginen ebaluazioaren berariazko azterketa bat egin beharko da eta, hala badagokio, hirigintza-plangintza orokorrean barne hartzeko dagozkion izapideak egin beharko dira.

LA COMPONENTE URBANÍSTICA

6.– Hirigintza-garapen berriko areetan, ibaien bizitasun ekologikoa errazteko, uholdeen prebentzioa eta erriberako landarediaren zaintza bateragarri egingo dituzten ubideen ubiderapenetarako eta errektifikazioetarako irtenbide bigunak (ezponda berdeak, berriz landa daitezkeen harri-lubetak, ubide bikoitzak eta abar) hartzea proposatzen da. Zona horietan ubide bikoitzeko formulak erabiltzea gomendatzen da, izan ere, horiek hobeto egokitzen dira ibaiko uren maila baxuetako baldintzetara eta ibaietako dinamika hidraulikora. Ubide bikoitzeko formula hartzen bada, plan honek definitutako erretiroak ubiderapen sinple baliokideari dagozkionak izango dira.

F.1.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES

7.– Hiri-zonetan dauden ubiderapenen kasuan ere ibaiaren ibilgua ubide bikoitzaren bidez tratatzeko formulak aztertuko dira.

EN ÁMBITO RURAL

F.– BERARIAZKO ARAUDIA

1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público de:

HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

– 50 metros para los embalses, lagos y lagunas, y los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km.2 (tramos de niveles III, IV, V y VI)

F.1.– LANDA-EREMUKO ERTZETARAKO

– 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10< C ≤ 100 Km.2 (tramos de niveles I y II)

BERARIAZKO ARAUDIA

– 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1< C ≤ 10 Km.2 (tramos de nivel 0)

1.– Hirigintza-osagaiaren arabera landa-eremuko ertz gisa hartutako ertzetan ubide publikoko mugabanaketa-lerroarekiko gutxienekiko erretiro bat errespetatuko da. Erretiro hori honakoa izango da:

– Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 Km.2 (tramos de nivel 00) será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.

– 50 metrokoa urtegietarako eta A>100 km.2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (III, IV, V eta VI mailetako ibaitarteetarako)

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

– 30 metrokoa 10 < A ≤ 100 km.2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (I eta II mailetako ibaitarteetarako).

No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de edificaciones auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre fechacientemente la imposibilidad de su construcción fuera de las franjas arriba citadas, podrá fijar las condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a cabo sobre el criterio de no aproximación al cauce con respecto a la edificación existente.

– 15 metrokoa 1 < A ≤ 10 km.2-ko adar-arroa duten ibaitarteetarako (0 mailako ibaitarteetarako).

2.– De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, en una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable.

–Km.2 1 baino gutxiagoko adar-arroa duten isurketa edo ibaibideei (00 mailako ibaitarteei) dagokienean, Uren Legeak ezarritakoa izango da aplikagarri.

3.– En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente o Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus condiciones naturales actuales deberá garantizar la conservación de las características del medio físico. En todos los casos deberá exigirse el máximo respeto al medio natural y, en su caso, al patrimonio de interés cultural, así como la adopción de medidas correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo caso a lo establecido en el punto 1.

Erretiro horiek lur naturalaren alterazioa dakarten eskuhartze guztietan aplikatuko dira (eraikuntzetan, mota guztietako instalazio edo eraikitzeetan, finko nahiz desmuntagarrietan, lur-berdinketa edo -mugimenduetan eta abarretan). Salbuespen izango dira nekazaritzako eta basozaintzako zereginak, obra publikoei edo azpiegitura-instalazioei dagozkienak edo ondare kulturala babestera bideratutako ekintzak, behar bezala justifikatutakoak.

4.– En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el proyecto debiera estar acompañado de un estudio de corrección de las posibles afecciones causadas. Como norma general, se procurarán adoptar en estos casos soluciones de ingeniería "blanda", evitándose la pérdida de vegetación de ribera, el excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina de agua y la homogeneización del lecho del río.

Dena dela, udal-plangintzak jada badauden baserrien laguntza-eraikinak eraikitzeko kasuei dagokienean eta goian aipatutako zerrendetatik kanpo eraiki daitezkeela frogatzen denean, eraikuntza hori zein baldintzatan gauzatu ahal izango den ezarri ahal izango du, ubidera lehendik dagoen eraikina baino gehiago ez hurbiltzeko irizpidean oinarrituta.

5.– En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de explanaciones o vertederos de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos de cuenca afluente inferior a 3 Km.2 en las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un estudio hidráulico de la totalidad de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras.

2.– 1. puntuan ezarritako mugapen orokorren osagarri gisa, ubidearen bi aldeetako 100 metroko zabalerako banda batean lurzoru urbanizaezinak berezko dituen eraikuntzak, jarduerak eta lurzoruaren erabilerak bakarrik ahalbidetuko dira.

6.– A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el presente Plan, las Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, en el momento de que sobre ellas se produjera una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a su desarrollo urbanístico.

3.– Lehentasunezko interes naturalistikoko zonetan edo ondo artatutako landaredia duten zonetan kokatutako landa-eremuko ertzetan egun dituzten baldintza naturalak alda ditzaketen eskuhartze guztiek ingurune fisikoaren ezaugarriak artatzea bermatu beharko dute. Kasu guztietan ingurune naturala, eta hala dagokionean interes kulturaleko ondarea, ahalik eta gehien errespetatzeko eskatu behar da, baita sor daitezkeen kalteak zuzentzeko neurriak hartzea ere, 1. puntuan ezarritakoari jarraituz.

F.2.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERURBANAS

4.– Landa-eremuko ertzak dituzten ubideetan ez da trazaduraren alteraziorik, estaldurarik edo errektifikazio artifizialik egingo. Salbuespen izango dira aginpidedun autoritate hidraulikoak, hala dagokionean, erabaki ditzakeen uholdeak prebenitzeko edo obra publikoak eraikitzeko eskuhartzeak. Kasu horretan, proiektuak sor daitezkeen eraginak konpontzeko azterketa bat izan beharko luke lagun. Arau orokor gisa kasu horietan ingeniaritza ´biguneko" irtenbideak hartzen ahaleginduko gara, erriberako landaredia galtzea, uraren lamina gehiegi zabaltzea eta dispertsatzea eta ibaiaren ibilguaren homogeneizazioa ekiditeko.

1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, se aplicará el régimen de retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la particularidad de que en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes generales de comunicaciones interurbanas.

5.– Arroen goi-ibarretan eta, hala badagokio, lur-berdinketak eta inerteen zabortegiak sortzea ahalbidetzeko 3 Km.2 baino gutxiagoko adar-arroa duten erreken errektifikazioa baimendu ahal izango da, aginpidea duen autoritate hidraulikoak ezartzen dituen baldintzen arabera. Nolanahi ere den, adar-arro guztiaren azterketa hidrauliko bat beharrezkoa izango da, baita zuzenketa-neurrien proiektu bat ere.

No obstante, el planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la infraestructura podrá suprimir las limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las limitaciones que pudiera imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial.

6.– Plan honek ezarritako ertzen erregulazioari dagokionean, landa-eremuko ertzak hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten ertz gisa hartuko dira, horiek beren hirigintza-garapenari ekiteko hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa birsailkatzen diren unean.

2.– Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos de la red general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes:

F.2.– HIRIARTEKO KOMUNIKAZIOETARAKO AZPIEGITUREK BETETZEN DITUZTEN

– Criterios contenidos en el Plan Hidrológico de la Cuenca de Ebro. Anexo 10.

ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

– Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5 metros establecida en la Ley de Aguas.

1.– Hirigintza-osagaiaren arabera hiriarteko komunikazioetarako azpiegiturek betetzen dituzten ertz gisa hartutako ertzetan landa-eremuko ertzetarako ezarritako gutxieneko erretiro-erregimena aplikatuko da. Alabaina izango dute berezitasunik, izan ere, kasu honetan onartu egin beharko dira hiriarteko komunikazioetarako sare orokorrei dagozkien azpiegiturak ezartzetik eratorrirako ingurune naturalaren gaineko eraginak.

– Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de interés natural y de la vegetación de ribera.

Dena dela, udal-plangintzak azpiegituraren entitatea ikusita, Plan honek ezarritako mugapenak kendu ahal izango ditu arloko legeriaren arabera azpiegiturak ezar ditzakeen mugapenen mesedetan.

F.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS

2.– Obra publikoen ubideei eta hiriarteko komunikazioen sare orokorreko elementuei dagokienean honakoak izango dira erretiro-irizpideak:

1.– El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la consideración del río, además de como tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el interior de las ciudades.

– Ebro Ibaiaren Arroaren Plan Hidrologikoan jasotako irizpideak (10. Eranskinak).

Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos.

– Ezintasun bereziren batengatik ez bada Uren Legeak ezarritako 5 metroko zortasun-zerrendari eustea.

2.– En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de encauzamiento necesarias, para la defensa ante inundaciones.

– Justifikatutako berariazko ezintasunen batengatik ez bada, interes naturaleko elementuak edo erriberako landaredia artatzea.

Se plantean dos situaciones diferenciadas:

F.3.– GARATUTAKO EREMUETAKO

– Los tramos de río en los que las obras de encauzamiento ya han sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas. En estos casos, al ya estar fijada la línea de cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud.

ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

– Los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni proyectado todavía. En estos casos los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior del actual cauce público.

1.– Ertz-zona honen erregulazioari dagokionean nagusi den irizpidea ibaia ibai gisa hartzeaz gain, hiri-paisajearen konfigurazioan garrantzi handia duen elementu gisa eta ingurune naturala hirien barruan integratzeko bitarteko pribilegiatu gisa hartzea da.

Se proponen dos normativas; una, para los ríos afluentes que nacen en el propio territorio y otra específica para la margen izquierda del Ebro a su paso por Álava.

Helburu horrek bateragarri izan beharko du uholdeak prebenitzeko erabakiko diren eskuhartze hidraulikoekin eta ibaien ubideetatik gertu kokatutako interes kulturaleko ondarearen elementuen zaintza bermatzeko diseinatuko diren konpromisozko irtenbideekin.

a) Para los tributarios del Ebro:

2.– Garatutako eremuetako ertz gisa hartutako ertzetan gutxieneko eraikuntza-erretiroek eraikuntzaren eta ibaiaren arteko bat egite espazial aski handia bermatuko dute eta, hala badagokio, baita uholdeen aurrean defendatzeko etorkizunean beharrezko izango diren obren bideragarritasuna ere.

Los retiros mínimos de la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la superficie de la cuenca afluente:

Bi egoera desberdin planteatzen dira:

NIVELES DE TRAMOS SUPERFICIE RETIRO MÍNIMO DE LA EDIFICACIÓN

– Mugabanaketa duten ibaitarteetan edo jada ubiderapen-obrak egin edo proiektatu eta definitu dituztenetan, ubidearen lerroa jada finkatuta dagoenez, eraikuntza-erretiroak zehatz ezar daitezke.

DE CAUCE CUENCA AFLUENTE EN METROS

– Ubiderapen-obrak oraindik egin edo proiektatu ez diren ibaitarteak. Kasu horietan eraikuntza-erretiroek oraingo ubide publikoaren kanpoko lerroa hartu beharko dute aintzat.

km.2

Bi araudi proposatzen dira: bat lurralde historikoan bertan jaiotzen diren ibaiadarrentzat eta beste bat Arabatik igarotzen den Ebro ibaiaren ezkerraldearentzat.

con línea de deslinde sin línea de deslinde o

a) Ebrora isurtzen dutenentzat:

o de encauzamiento de encauzamiento

Honakoak izango dira ubide publikoaren mugabanaketa-lerroaren gutxieneko eraikuntza-erretiroak, adar-arroaren azaleraren arabera:

definida definida

UBIDE-TARTEEN ADAR-ARROAREN GUTXIENEKO ERAIKUNTZA-ERRETIROA

VI C > 600 15 m. 30 m.

MAILA AZALERA METROTAN

V 400 < C ≤ 600 km.2 15 m. 25 m.

Km.2

IV 200 < C ≤ 400 km.2 15 m. 22 m.

mugabanaketa edo mugabanaketa edo

III 100 < C ≤ 200 km.2 12 m. 16 m.

ubiderapen definituko ubiderapen definitu

II 50 < C ≤ 100 km.2 10 m. 14 m.

lerroarekin gabeko lerroarekin

I 10 < C ≤ 50 km.2 10 m. 12 m.

VI A > 600 15 m. 30 m.

0 1 < C ≤ 10 km.2 10 m. 12 m.

V 400 < A ≤ 600 km.2 15 m. 25 m.

b) Para el río Ebro (margen izquierda) a su paso por Araba:

IV 200 < A ≤ 400 km.2 15 m. 22 m.

Pormenorizadamente se establece una sola categorización, por la homogeneidad del cauce y la gran superficie tributaria aguas arriba.

III 100 < A ≤ 200 km.2 12 m. 16 m.

Se establece como retiro mínimo de la edificación:

II 50 < A ≤ 100 km.2 10 m. 14 m.

1) En suelo urbano residencial consolidado.

I 10 < A ≤ 50 km.2 10 m. 12 m.

. Con línea de encauzamiento definida = 30 m.

0 1 < A ≤ 10 km.2 10 m. 12 m.

. Con línea de cauce sin deslindar = 50 m.

b) Ebro ibaiarentzat (ezkerraldea), Arabatik pasatzerakoan:

2) En polígonos industriales = 50 m.

Zehatz-mehatz kategoria bat ezartzen da, ubidea homogeneoa delako eta uretatik gora azalera isurtzailea handia delako.

Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo para las operaciones de conservación, reconversión o sustitución de la edificación existente. Esta propuesta es independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema local.

Gutxieneko eraikuntza-erretiroa honakoa da:

3.– Los retiros edificatorios a los cauces en las Márgenes en Ámbitos Urbanos Desarrollados que no se ajusten al cuadro general de retiros establecido para la nueva edificación serán fijados y justificados de forma pormenorizada por le planeamiento general de cada municipio con arreglo a los siguientes criterios generales:

1) Egoitzarako hiri-lur finkatuan.

• Identificación y justificación del funcionamiento hidráulico, en relación a las medidas de prevención de inundaciones, de todos los cauces, abiertos o cubiertos, que atraviesan los ámbitos urbanos del municipio.

. Ubiderapen definituko lerroarekin = 30 m.

• Retiros edificatorios en tramas urbanas consolidadas:

. Ubiderapen definitu gabeko lerroarekin = 50 m.

– En las márgenes de los cauces coincidentes con Cascos Históricos retiros según Plan Especial.

2) Industria-poligonoetan = 50 m.

– En general, en las márgenes de los cauces donde la disposición urbanística se encuentre ya consolidada, los retiros de edificación podrán coincidir con la edificación existente, siempre que se respete la zona de Servidumbre de Paso.

Erretiro horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrien kasuan eta izaera adierazgarria izango dute jada egindako eraikuntzak artatzeko, birmoldatzeko eta ordezteko eragiketen kasuan. Proposamen hau lurzoru bakoitzaren berariazko hirigintza-sailkapenarekiko independente izango da alderdi bati dagokionean izan ezik: lurzoru urbanizagarrietan erretiro-zonak lurzoru-lagapentzat, derrigorrezko nahiz doakotzat, hartu ahal izango dira sistema lokal gisa.

– En casos especiales, por razones topográficas, hidrográficas o de conservación del patrimonio de interés cultural (cascos históricos, edificios de interés cultural, etc...), podrá modificarse excepcionalmente el Área de Servidumbre de Paso conforme a lo establecido en la Legislación de Aguas.

3.– Eraikuntza berrirako ezarritako erretiroen koadro orokorrera egokitzen ez diren garatutako eremuetako ertzetako ubideetako eraikuntza-erretiroak modu xehekatuan finkatu eta justifikatuko ditu udalerri bakoitzeko plangintza orokorrak, ondoren adierazitako irizpide orokorrei jarraiki:

• Retiros edificatorios en zonas de reconversión urbana:

• Udalerriko hiri-eremuak zeharkatzen dituzten ubide guztien, ireki nahiz estalien, funtzionamendu hidraulikoa identifikatzea eta justifikatzea uholdeak prebenitzeko neurriei dagokienean.

– En las márgenes en los que la obsolescencia del desarrollo urbano existente aconseje una renovación de la edificación (generalmente suelo urbano industrial), la línea de edificación se ajustará a la línea establecida en el cuadro general, salvo en casos excepcionales en los que se justifique, mediante el correspondiente Plan Urbanístico (PERI), la necesidad y conveniencia de que la línea de nueva edificación se aproxime a la de la alineación preexistente o, incluso, coincida con ella.

• Finkatutako hiri-bilbeetako eraikuntza-erretiroak:

• Retiros edificatorios según cuadro general para el resto de la nueva edificación.

– Hirigune historikoekin bat egiten duten ubideen ertzetan erretiroak Plan Bereziaren araberakoak izango dira.

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas afluentes inferiores a 5 km.2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

– Oro har, jada finkatutako hirigintza-antolamendua duten ubideetako ertzetan eraikuntza-erretiroak bat etorri ahal izango dira lehendik dauden eraikuntzekin, betiere iragaiterako zortasun-zona errespetatzen den bitartean.

En su caso la cobertura de cuencas se regulará según lo dispuesto en el epígrafe E.2.2.

– Kasu berezietan, arrazoi topografikoak, hidrografikoak edo interes kulturaleko ondarea (hirigune historikoak, interes kulturaleko eraikinak...) artatzearen ingurukoak direla eta, salbuespen gisa, iragaiteko zortasun-area aldatu ahal izango da Uren Legerian ezarritakoari jarraiki.

5.– En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos subterráneos no sobrepasará la línea de retiro mínimo de 5 metros respecto al cauce público.

• Hiri-birmoldaketako zonetako eraikuntza-erretiroak:

6.– La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará según las disposiciones de la Ley de Aguas.

Dagoen hiri-garapena zaharkituta dagoela eta eraikuntzak eraberritzea komenigarria izan litekeen ertzetan (oro har hiri-lurzoru industriala izan ohi denetan) eraikuntza-lerroa koadro orokorrean ezarritakora egokitu da, kasu berezi batzuetan, hau da, dagokion Hirigintzako Planaren (PERI) bidez eraikuntza berriaren lerroa lehendik zegoen lerrora hurbiltzeko beharra eta egokitasuna eta, agian, baita horrekin bat etortzekoa ere, justifikatzen den kasuetan, izan ezik.

F.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS CON POTENCIAL DE NUEVOS

• Gainerako eraikuntza berriei dagokienean eraikuntza-erretiroak koadro orokorraren araberakoak izango dira.

DESARROLLOS URBANÍSTICOS

4.– Hirigintza-plangintza edo -okupazio berriko prozesuetan, arroen (5 Km.2 baino gutxiagoko arro drenatzaileen) goi-ibarrei eragiten dietenetan eta arroaren guztizko azaleraren %25aren berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan, hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

1.– La presente normativa se aplicará, además de a las márgenes consideradas como Márgenes en Ambitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, a todas las márgenes ahora consideradas como Márgenes en Ámbito Rural pero que en el futuro sean objeto de reclasificación urbanística como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

Hala badagokio, arroen estaldura E.2.2. epigrafean xedatutakoaren arabera arautuko da.

2.– Las márgenes consideradas como Márgenes en Ambitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos corresponden básicamente a sectores de Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar de cierta entidad superficial, en los cuales la disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce permite una ordenación espacial más amplia de sus márgenes, tanto desde el punto de vista hidráulico, como urbanístico y medioambiental.

5.– Eraikuntza berri guztietan lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez du gaindituko ubide publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.

En estas márgenes se plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación de ribera existente y que garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las inundaciones.

6.– Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen arabera arautuko da.

Se recomienda la adopción de configuraciones "blandas" para el diseño de las obras de tratamiento de estas márgenes, disponiendo taludes tendidos o adoptando, si resulta factible, la fórmula de doble cauce.

F.4.– HIRI-GARAPEN BERRIAK EGITEKO

3.– En las márgenes definidas como Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se plantean retiros mínimos de la edificación y la urbanización más exigentes que en las márgenes de las zonas urbanas ya desarrolladas.

POTENTZIALA DUTEN EREMUETAKO

Se parte del supuesto de que las obras de encauzamiento o de tratamiento de márgenes no se encuentran todavía definidas y que los retiros se refieren en todos los casos a la línea teórica de deslinde del cauce público.

ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

Se proponen dos normativas; una, para los ríos afluentes que nacen en el propio territorio y otra específica para la margen izquierda del Ebro a su paso por Álava.

1.– Araudi hau hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzetan ez ezik, une honetan landa-eremuko ertz gisa hartzen diren baina etorkizunean hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko egoki gisa berriz sailkatuko diren ertz guztietan ere aplikatu da.

Los retiros mínimos planteados para la edificación y para la plataforma de urbanización son los siguientes:

2.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertz gisa kategorizatutako ertzak batez ere gutxieneko azalera-entitatea duten lurzoru urbanizagarriko edo urbanizatzeko egoki den lurzoruko sektoreei dagozkie. Horietan ubidearekiko mugakide den lurzoru hutsa erabilgarri izateak ertzen antolamendu espazial zabalagoa ahalbidetzen du, hidraulikaren, hirigintzaren zein ingurugiroaren ikuspegitik.

a) Para los tributarios del Ebro:

Ertz horietan, dagoen erriberako landarediari eusten lagunduko duen eta, hala dagokionean, uholdeen aurrean babesteko beharrezko ubiderapen-obren bideragarritasuna bermatuko duen eraikuntza-erretiroetarako araudia planteatzen da.

NIVELES DE SUPERFICIE RETIRO MÍNIMO RETIRO MÍNIMO

Ertz horiek tratatzeko obren diseinurako konfigurazio "bigunak" hartzea gomendatzen da, eraikitako ezpondak ezarriz edo, egingarri bada, ubide bikoitzaren formularen bidez.

TRAMOS DE CAUCES CUENCA AFLUENTE DE LA EDIFICACIÓN DE LA

3.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremu gisa definitutako ertzei dagokienean, jada garatutako hiri-zonetako ertzetako eraikuntza- eta urbanizazio-erretiroak baino exijenteagoak planteatzen dira.

URBANIZACIÓN

Ubiderapenerako eta ertzak tratatzeko obrak oraindik definitu gabe daudela eta kasu guztietan erretiroak ubide publikoaren mugabanaketa-lerro teorikoari dagozkiola hartu da abiapuntutzat.

km.2 metros metros

Bi araudi proposatzen dira: bat lurralde historikoan bertan jaiotzen diren ibaiadarrentzat eta beste bat Arabatik igarotzen den Ebro ibaiaren ezkerraldearentzat.

VI C > 600 km.2 35 20 (25)

Eraikuntzarako eta urbanizazio-plataformarako plantatutako gutxieneko erretiroak ondoren adierazi ditugunak dira:

V 400 < C ≤ 600 km.2 30 15 (20)

a) Ebro ibaira isurtzen dutenentzat:

IV 200 < C ≤ 400 km.2 26 11 (16)

UBIDE-TARTEEN ADAR-ARROAREN ERAIKUNTZAREN URBANIZAZIOAREN

III 100 < C ≤ 200 km.2 20 8 (10)

MAILAK AZALERA GUTXIENEKO GUTXIENEKO

II 50 < C ≤ 100 km.2 16 6 (8)

km.2 ERRETIROA ERRETIROA

I 10 < C ≤ 50 km.2 15 5

metroak metroak

0 1 < C ≤ 10 km.2 15 5

VI A > 600 km.2 35 20 (25)

b) Para la margen izquierda del Ebro:

V 400 < A ≤ 600 km.2 30 15 (20)

RETIROS RETIRO MÍNIMO DE RETIRO MÍNIMO DE

IV 200 < A ≤ 400 km.2 26 11 (16)

LA EDIFICACIÓN LA URBANIZACIÓN

III 100 < A ≤ 200 m.2 20 8 (10)

metros metros

II 50 < A ≤ 100 m.2 16 6 (8)

Nuevos polígonos residenciales 50 30

I 10 < A ≤ 50 km.2 15 5

Nuevos polígonos industriales 100 70

0 1 < A ≤ 10 km.2 15 5

Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo, en su caso, para la edificación ya existente. Esta propuesta se plantea de forma independiente de la clasificación urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables o aptos para urbanizar las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema local.

b) Ebro ibaiaren ezkerraldearentzat:

En el caso de coincidir la zona urbanística de Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos con la zona medioambiental de Márgenes con Vegetación de Ribera Bien Conservada el parámetro de retiro mínimo de la urbanización se podrá ampliar hasta la cifra indicada entre paréntesis en el cuadro con la finalidad de posibilitar la conservación de la vegetación de ribera.

ERRETIROAK ERAIKUNTZAREN URBANIZAZIOAREN

4.– En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a cabeceras de cuenca (cuencas afluentes inferiores a 5 km.2) y que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística.

GUTXIENEKO ERRETIROA GUTXIENEKO ERRETIROA

En su caso la cobertura de cauces se regulará según lo dispuesto en el epígrafe E.2.2.

metroak metroak

5.– En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o aparcamientos subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 metros respecto a la línea de retiro mínimo de la urbanización.

Egoitza-poligono berriak 50 30

6.– En las márgenes en ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos la superficie de suelo que resulta entre la línea de deslinde del cauce público y la línea de retiro mínimo de la urbanización podrá tener carácter como sistema local de espacios libres y computar a los efectos de los estándares para las cesiones de espacios libres definidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

Industria-poligono berriak 100 70

7.– La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará en base a las disposiciones de la Ley de Aguas.

Erretiro horiek lotesleak izango dira eraikuntza berrien kasuan eta izaera adierazgarria izango dute jada egindako eraikuntzak artatzeko, birmoldatzeko eta ordezteko eragiketen kasuan. Proposamen hau lurzoru bakoitzaren berariazko hirigintza-sailkapenarekiko independente izango da alderdi bati dagokionean izan ezik: lurzoru urbanizagarrietan eta urbanizatzeko egoki direnetan erretiro-zonak lurzoru-lagapentzat, derrigorrezko nahiz doakotzat, hartu ahal izango dira sistema lokal gisa.

F.5.– NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzen hirigintza-zona ondo artatutako landaredia duten ertzen ingurugiro-zonarekin bat etorriko balitz, gutxieneko urbanizazio-erretiroaren parametroa koadroan parentesi artean adierazitako zenbakira arte zabaldu ahal izango da, erriberako landaredia artatzea ahalbidetzeko helburuarekin.

Para resolver los saltos bruscos en la regulación de las distancias de retiro a los cauces, debido al posible encuentro de tramificaciones hidráulicas o zonificaciones medioambientales o urbanísticas diferenciadas, se admitirá la disposición de tramos de transición progresiva entre las distancias reguladas a lo largo de una longitud del río no superior a la anchura de su cauce.

4.– Hirigintza-plangintza edo -okupazio berriko prozesuetan, arroen (5 Km.2 baino gutxiagoko arro drenatzaileen) goi-ibarrei eragiten dietenetan eta arroaren guztizko azaleraren %25aren berdina edo handiagoa den azaleraren iragazkortasuna/urbanizazioa eskatzen dutenetan, hirigintza-eskuhartzea garatu ostean behealdean urak husteko ahalmena bermatuko duen azterketa hidrauliko bat egin beharko da.

G.– NORMAS DE APLICACIÓN DEL P.T.S.

Hala badagokio, ubideen estaldura E.2.2. epigrafean xedatutakoaren arabera arautuko da.

G.1.– COMPOSICIÓN DOCUMENTAL

5.– Eraikuntza berri guztietan lurrazpiko aparkalekuekin eta sotoekin okupatzeko mugak ez du gaindituko ubide publikoarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa.

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV consta de los siguientes documentos:

6.– Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertzetan ubide publikoaren mugabanaketa-lerroaren eta gutxieneko urbanizazio-erretiroaren lerroaren arteko lurzoru-azalerak espazio libreen sistema lokalaren izaera eduki ahal izango du eta Lurzoruaren Legearen Plangintza Erregelamenduaren Eranskinean definitutako espazio libreen lagapenetarako estandarrei dagokienean zenbatu.

– Documento n.º 1: Memoria

7.– Isurketen edo ibaibide txikien erretiroen antolamendua Uren Legearen xedapenen arabera arautuko da.

– Documento n.º 2: Normativa

F.5.– ARAUDI OSAGARRIA

– Documento n.º 3: Mapas

Hidraulika-ikuspegiaren arabera ibaiak ibaitartetan banatzearen edo ingurugiroaren eta hirigintzaren arabera zonatan banatzearen ondorioz izan daitezkeen bat etortzeak direla-eta erretiroen distantziak ubideetara erregulatzerakoan sortzen diren bat-bateko jauziak ebazteko, ibaian bere zabalera baino handiagoa izango ez den luzeran zehar arautuko diren distantzien artean pixkanakako iragaite-tarteak ezartzea baimenduko da.

– Mapa general

G.– LAP APLIKATZEKO ARAUDIA

– Mapa general de cada Cuenca

G.1.– AGIRIAREN OSAKETA

– Mapas de Ordenación de Márgenes

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana osatzen duten agiriak honakoak dira:

G.2.– CARÁCTER VINCULANTE Y/U

– 1. agiria: Memoria

ORIENTATIVO DE LAS DETERMINACIONES

– 2. agiria: Araudia

DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE

– 3. agiria: Mapak

ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (Vertiente Mediterránea)

– Mapa orokorra

A continuación se establece, de forma sistematizada, el carácter vinculante (criterios) y/u orientativo (sugerencias) de las determinaciones de este Plan Territorial Sectorial.

– Arro bakoitzaren mapa orokorra

G.2.1.– DOCUMENTACIÓN ESCRITA: NORMATIVA

– Ertzen antolamenduaren mapak

1.– Criterios que deben ser recogidos por el planeamiento municipal

G.2.– EAEko IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO

A.– CUESTIONES GENERALES

PLANAREN ZEHAZTAPENEN IZAERA LOTESLEA EDO/ETA ORIENTATZAILEA

B.– ZONIFICACIÓN Y TRAMIFICACIÓN DE MÁRGENES

(Isurialde mediterraneoa)

C.– NORMATIVA GENERAL

Ondoren Lurraldearen Arloko Planaren zehaztapenen izaera loteslea (irizpideak) edo/eta orientatzailea (iradokizunak) sistematizatuta ezarriko ditugu.

C.1.– NORMATIVA DE APLICACIÓN A TODOS LOS CAUCES.

G.2.1.– IDATZIZKO DOKUMENTAZIOA: ARAUDIA

C.3.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE EMBALSES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIONES DE AGUA.

1.– Udal plangintzan jaso beharreko irizpideak

C.4.– NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES.

A.– ALDERDI OROKORRAK

D.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL.

B.– ERTZAK ZONATAN ETA IBAITARTETAN BANATZEA

D.1.– NORMATIVA BÁSICA.

C.– ARAUDI OROKORRA

D.2.– NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO PREFERENTE. (Excepto para los ámbitos excluidos en dicho apartado de su aplicación).

C.1.– UBIDE GUZTIETAN APLIKATZEKO ARAUDIA

D.3.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA.

C.3.– HORNIDURA-URTEGIAK ETA UR-KAPTAZIOAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

D.4.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN, DESLIZAMIENTOS Y/O VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS.

C.4.– UBIDEETATIK HURBIL DAUDEN AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIA

D.5.– NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN.

D.– BERARIAZKO ARAUDIA INGURUGIRO-OSAGAIAREN ARABERA

E.– NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y ACTUACIONES HIDRÁULICAS.

D.1.– OINARRIZKO ARAUDIA

F.– NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANÍSTICA.

D.2.– LEHENTASUNEZKO INTERES NATURALISTIKOKO ZONETAKO ERTZETARAKO ARAUDIA (atal horretan beren aplikaziotik salbuetsitako eremuak izan ezik)

2.– Sugerencias para el planeamiento municipal

D.3.– ONDO ARTATUTAKO LANDAREDIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

C.– NORMATIVA GENERAL.

D.4.– HIGADURA- ETA LERRADURA-ARRISKUA EDO/ETA AKUIFEROEN URRAKORTASUNA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

C.2.– NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL.

D.5.– BERRESKURATZEKO PREMIA DUTEN ERTZETARAKO BERARIAZKO ARAUDIA

G.2.2.– DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: MAPAS

E.– UHOLDEAK PREBENITZEARI ETA JARDUKETA HIDRAULIKOEI BURUZKO BERARIAZKO ARAUDIA

– Mapa General

F.– BERARIAZKO ARAUDIA HIRIGINTZA-OSAGAIAREN ARABERA

Mapa de Información sin carácter normativo.

2.– Udal-plangintzarako iradokizunak

– Mapa General de cada Cuenca

C.– ARAUDI OROKORRA

Mapa de Información sin carácter normativo.

C.2.– INTERES KULTURALEKO ELEMENTUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

– Mapas de Ordenación de Márgenes

G.2.2.– DOKUMENTAZIO GRAFIKOA: MAPAK

a) Aspectos de Componente Medioambiental.

– Mapa orokorra

b) Aspectos de Componente Hidráulica.

Izaera arautzailerik gabeko mapa, informazioa eskaintzen duena.

c) Aspectos de Componente Urbanística.

– Arro bakoitzaren mapa orokorra

Mapas de carácter normativo de acuerdo con la documentación escrita.

Izaera arautzailerik gabeko mapak, informazioa eskaintzen dutenak.

G.3.– DISPOSICIONES ADICIONALES

– Ertzen antolamenduaren mapak

• ÚNICA - INSTALACIONES Y EDIFICACIONES EXISTENTES.

a) Ingurugiro-osagaiaren alderdiak.

Las instalaciones o edificaciones existentes, realizadas de conformidad con el planeamiento municipal, que resulten contrarias a lo establecido en este Plan Territorial Sectorial, no se califican como fuera de ordenación sino que será el planeamiento municipal el que en cada supuesto, tras el oportuno análisis, establezca las determinaciones pertinentes.

b) Hidraulika-osagaiaren alderdiak.

G.4.– DISPOSICIONES TRANSITORIAS

c) Hirigintza-osagaiaren alderdiak.

• PRIMERA

Izaera arautzailea duten mapak, idatzizko dokumentazioaren araberakoak.

Con independencia del carácter vinculante y de la prevalencia de este PTS respecto al planeamiento urbanístico municipal, y en tanto no transcurra su plazo de ejecución, se mantendrá vigente la ordenación prevista en los Planes Parciales y Especiales de Reforma Interior así como la contenida en el planeamiento general que, por concreción, no requiera de desarrollo mediante otro instrumento de planeamiento.

G.3.– XEDAPEN GEHIGARRIAK

• SEGUNDA

• BAKARRA.– JADA BADAUDEN INSTALAZIOAK ETA ERAIKUNTZAK

1.– En los procedimientos de formulación y aprobación de Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones, en los que aún no se hubiera otorgado la aprobación inicial en el momento de entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial, deberán adaptarse a determinaciones contenidas en el mismo.

Jada badauden instalazioak edo eraikuntzak, udal-plangintzaren arabera egindakoak, Lurraldearen Arloko Planean ezarritakoaren aurkakoak direnak, ez dira antolamendutik kanpoko gisa kalifikatuko, aitzitik, udal-plangintza izango da kasu bakoitzean, dagokion azterketaren ondoren, egoki irizten diren zehaztapenak ezarriko dituena.

2.– Los Planes Parciales y Especiales, así como las modificaciones de los mismos que supongan una reordenación sustancial en los márgenes de los ríos o arroyos, cuya aprobación inicial no se hubiera producido en el momento de entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial, deberán adaptarse a las determinaciones del mismo.

G.4.– ALDI BATERAKO XEDAPENAK

• TERCERA

• LEHENA

El planeamiento general vigente a la entrada en vigor de este Plan Territorial Sectorial se adaptará a lo dispuesto en el mismo.

Izaera loteslea eta LAPek hirigintzako udal-plangintzarekiko duen nagusitasuna kontuan hartu gabe, eta gauzatze-epea igarotzen ez den bitartean, indarrean egongo da barne-erreformako zatiko planetan eta plan berezietan aurreikusitako antolamendua, baita bere zehaztasun-maila dela eta garatzeko beste plangintza-tresnaren baten beharrik ez duen plangintza orokorrean barne hartutakoa ere.

G.5.– MEMORIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

• BIGARRENA

Cada cuatro años, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente elaborará una memoria que valorará el cumplimiento de este Plan Territorial Sectorial, su incidencia en el planeamiento municipal y las acciones necesarias para evitar los desajustes identificados. Esta Memoria se elevará a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su conocimiento.

1.– Hiri-antolamendurako plan orokorrak, plangintzako arau osagarriak eta subsidiarioak, baita horien berrikuspenak eta aldaketak ere, formulatzeko eta onartzeko jardunbideak, Lurraldearen Arloko Plana indarrean sartu zenean oraindik hasierako onarpena ez zutenak, planean barne hartutako zehaztapenetara egokitu beharko dira.

G.6.–REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL

2.– Zatiko planak, plan bereziak eta ibaiertzetan eta errekaertzetan birrantolamendu nabarmena dakarten aldaketak, Lurraldearen Arloko Plana indarrean sartu zenean oraindik hasierako onarpena ez zutenak, planean barne hartutako zehaztapenetara egokitu beharko dira.

SECTORIAL

• HIRUGARRENA

1.– A los ocho años de vigencia de este PTS se verificará la oportunidad de proceder a su revisión.

Lurraldearen Arloko Plana indarrean sartu zenean indarrean zegoen plangintza orokorra planean xedatutakora egokituko da.

2.– No obstante, se podrá realizar la revisión en cualquier momento anterior o posterior al previsto en el apartado anterior, si la aprobación de otros instrumentos de ordenación territorial o cualquier otra circunstancia sobrevenida obligan a reconsiderar la globalidad del PTS.

G.5.– PLANAREN JARRAIPENAREN MEMORIA

G.7.– MODIFICACIÓN DEL PTS

Lau urtetik behin Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak Lurraldearen Arloko Planaren betetze-maila, udal-plangintzan izan duen eragina eta identifikatutako bat ez etortzeak ekiditeko beharrezko ekintzak baloratuko dituen memoria bat egingo du. Memoria hori Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari aurkeztuko zaio onar dezan.

Se entiende por modificación del PTS toda alteración o adición de su documentación o de sus determinaciones que no suponga una reconsideración global del mismo, por no afectar salvo de modo puntual y aislado al conjunto de sus determinaciones.

G.6.– LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN

G.8.– INTERPRETACIÓN DEL PTS

BERRIKUSPENA

La interpretación de las determinaciones contenidas en este Plan Territorial Sectorial corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

1.– LAP indarrean jarri eta handik zortzi urtera Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak egiaztatuko du plana berrikustea egoki den.

2.– Dena dela, berrikuspena, edozein unetan, aurreko atalean aurreikusitakoa baino lehen eta ondoren, egin ahal izango da lurraldearen antolamendurako beste tresna batzuk onartzeak edo beste edozein egoera sortzeak LAParen osotasuna berriz aztertzea eskatzen badute.

G.7.– LAParen ALDAKETA

LAParen aldaketatzat joko ditugu bere zehaztapenetan modu puntual eta isolatuan eragiten dutelako plana bere osotasunean berriz aztertzea eskatzen ez duten dokumentazioaren edo zehaztapenen inguruko aldaketa edo gehitze guztiak.

G.8.– LAParen INTERPRETAZIOA

Lurraldearen Arloko Plan honetan barne hartutako zehaztapenen interpretazioa Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari dagokio.


Azterketa dokumentala


Análisis documental