Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

159. zk., 1999ko abuztuaren 20a, ostirala

N.º 159, viernes 20 de agosto de 1999


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Trabajo y Seguridad Social
3603
3603

306/1999 DEKRETUA, uztailaren 27koa, aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena.

DECRETO 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean Konstituzioan agertzen den agindua jasotzen da, alegia, arrisku laboralen aurrean langileen osasuna babesteaz diharduena. Lege horren bidez, halaber, Europako Batasunak aurkeztutako ikuspegi armonizatzaile berria eransten dio Estatuaren ordenamendu juridikoari, hain zuzen ere Akta Bakarraren 118 A) artikulu aldatuaren bidez. Horrek dakarrena zera da: Segurtasunaren eta Osasun Laboralaren alorrean esparru juridiko berria tajutzea, batik bat 89/391/EEE abiaburu Direktiba egokituz; direktiba hori, izan ere, langileek beharlekuan izan behar dituzten segurtasun- eta osasun-baldintzak hobetzeko neurriak aplikatzeari buruzkoa da.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, además de recoger el mandato Constitucional de proteger la salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales, incorpora al ordenamiento jurídico estatal el nuevo enfoque armonizador introducido por la Unión Europea, a través del modificado artículo 118 A) del Acta Única, concretando un nuevo marco jurídico en materia de Seguridad y Salud Laboral a través de la transposición, fundamentalmente, de la Directiva marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

31/1995 Legeak, langileen segurtasun eta osasunari eta lan-ingurugiroari buruzkoa den LNEren 155 Hitzarmenean oinarritzen den Direktibarekin batera, 92/85/EEE, 94/33/EEE eta 91/383/EEE direktibak gure ordenamendu juridikoari egokitzen dizkio. Direktibok, hurrenez hurren, amatasuna eta gazteak babesteari eta iraupen jakineko, aldi baterako laneko enpresetan egindako eta aldi baterako lan-harremanen tratamenduari buruzkoak dira.

Junto a esa Directiva, inspirada en el Convenio 155 de la O.I.T., sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, la Ley 31/1995 traspone a nuestro Ordenamiento Jurídico las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan aurrezaintzako jarduerak garatzeko baliabideen antolaera ezartzen da alde batetik; eta bestetik, lehen aipatutako 31/1995 Legeko IV. kapituluan xedatutakoa oinarri hartuz, osatzeko dauden Aurrezaintzako Zerbitzuen modalitateak zehazten dira. Aurrezaintzako Zerbitzuek aurrezaintzaren alorreko lau diziplinak hartzeak -Laneko Medikuntzarena horien barne-, ekainaren 10eko 1036/1959 Dekretua eta 1959ko azaroaren 21eko Agindua beren-beregi indargabetu beharra ekarri zuen. Dekretua, Enpresako Zerbitzu Medikuei buruzkoa zen; eta Agindua, Enpresako Zerbitzu Medikuen Erregelamendua onartzeari buruzkoa.

Por otro lado, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece la organización de los recursos para desarrollar las actividades preventivas y concreta, así mismo, las modalidades de Servicios de Prevención a constituir partiendo de lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 31/1995 antes citada. Como quiera que los Servicios de Prevención abarcan las cuatro disciplinas preventivas, entre las que se encuentra la Medicina del Trabajo, se vió la necesidad de derogar específicamente el Decreto 1036/1959, de 10 de junio, sobre Servicios Médicos de Empresa, y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la que se aprobó el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.

OSMEk burutzen zituen egitekoak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion INSALUDen eskualdaketarekin batera. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bere esku duenez Osasun Publikoaren, Sanitate Plangintzaren eta Zentro edo Establezimendu sanitarioak baimentzearen eskumena, beharrezkoa da berariazko araudia gertatzea, non Aurrezaintzako Zerbitzuek gauzatuko duten jarduera sanitarioa erregulatzen duten oinarrizko irizpideak jasoko baitira; eta jaso, Osasun Sistema Nazionaleko Lurraldearteko Kontseiluak 1997ko abenduaren 15ean onartu ondoren jasoko dira. Eta hori, zerbitzuok aurkez dezaten egitasmoa onartzeko egon dauden irizpideak armoniza daitezen eta jarduera sanitarioak gauzatu ditzaten Aurrezaintzako Zerbitzuen barneko aurrezaintza-antolaketak edo –diziplinak eskuratuz, hain zuzen ere zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak irekitzeko, abian jartzeko eta aldatzeko baimenak emateari buruzko urriaren 11ko 369/1994 Dekretuan jasotako ondorioetarako.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las funciones que realizaba las OSME fueron transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco con ocasión de la transferencia del INSALUD, y dado que el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ostenta la competencia en materia de Salud Pública, Planificación Sanitaria y Autorización de Centros o Establecimientos Sanitarios, es necesario elaborar una normativa específica que recoja los criterios básicos que regulan la actividad sanitaria a desarrollar por los Servicios de Prevención, una vez aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 15 de diciembre de 1997, al objeto de armonizar los criterios preceptivos existentes para la aprobación del Proyecto que presenten los citados Servicios, sin perjuicio de la incorporación de las organizaciones o disciplinas preventivas integradas en los Servicios de Prevención que desarrollen actuaciones sanitarias a los efectos previstos en el Decreto 369/1994, de 11 de octubre, de autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Kontutan izanik: Ospitaletako eta sanitate zentro publikoetako aurrezaintzak dituen inguruabar bereziak; aurrezaintzako medikuntzan espezialistak diren medikuen, laneko medikuntzan espezialistak diren medikuen edo enpresako medikuntzan diplomatuta dauden fakultatiboen arteko lotura funtzionala; Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko Legeko Erregelamenduan eta arrisku laboralen aurrezaintzari buruzko legedia Estatuko Administrazio Orokorrari egokitzeari buruzko uztailaren 10eko 1488/1998 Errege Dekretuan adierazitako indarreango erregulazioa; eta zentro horietariko batzuk dituzten premiak eta baliabide propioak bultzatu beharra. Guzti hori kontutan izanda, aurrezaintzako medikuntzan eta OLT/EUD-en lan egiten duten profesional sanitarioak inkorporatzea ezartzen da, hain zuzen ere Arrisku Laboralen Aurrezaintzako Zerbitzuei buruzko Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/197 Errege Dekretuko 34. eta 37. artikuluetan aipatutako goi-mailako egitekoak betetzeko.

En función de las especiales circunstancias que rodean el marco preventivo en hospitales y centros sanitarios públicos, la conexión funcional de médicos especialistas de medicina preventiva y médicos especialistas en medicina del trabajo o facultativos diplomados en medicina de empresa, la regulación vigente señalada en el citado Reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, así como las necesidades mismas de algunos de estos centros y de la potenciación de los recursos propios, se establece la incorporación de profesionales sanitarios que prestan sus servicios en medicina preventiva y ATS/DUE para el desempeño de las funciones de nivel superior referidas en los artículos 34 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Araudi honekin hainbat eremu erregulatu nahi dira jarduera sanitarioaren ikuspegitik, alegia, Aurrezaintzako Zerbitzuei, auditoriak edo kanpo ebaluazioak egiten dituzten entitateei eta aurrezaintzako alorrean parte hartzen duten agenteei egotzitakoa erregulatzen da; erregulatzen diren moduan, baita ere, egiteko sanitarioak garatzeko behar diren baldintzak, jarduera sanitarioen esparrua finkatzea eta osasunaren arta eremu laboralean. Guzti horretan batez ere aintzat hartu behar dira Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN) sortzeari buruzko abenduaren 21eko 7/1993 Legez finkatutako eskumenak, izan ere erakunde horren esku uzten baitute laneko segurtasun, higiene, ingurugiro eta osasun alorretan EAEko aginte publikoek ezarritako politiken kudeaketa.

Por tanto, con la presente normativa, y siempre desde la perspectiva de la actividad sanitaria, se viene a regular la encomendada a los Servicios de Prevención, entidades auditoras o de evaluación externa y otros agentes intervinientes en materia prevencionista y las condiciones necesarias para desarrollar aquellas tareas sanitarias, así como la fijación del marco de las actuaciones sanitarias y vigilancia de la salud en el ámbito laboral. Todo ello, con especial atención al marco competencial fijado por la Ley 7/1993, 21 de diciembre, de creación de Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN), que otorga al citado Organismo la gestión de las políticas que en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laborales establezcan los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Kontuan hartzen da Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legeak euskal aginte publikoei ezartzen diela herritarrek euren osasuna babesteko duten eskubidearen errekonozimendua. Euskal administrazio sanitarioaren esku uzten du, bestalde, osasun publikoaren tutela orokorra bermatze, horretarako aurrezaintzako eta osasunaren sustapenerako neurriak hartuz.

Teniendo en cuenta que la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, de 26 de junio, impone a los poderes públicos vascos el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, y encomienda a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a través, entre otras, de medidas preventivas y de promoción de la salud.

Ondorioz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren eta Osasun sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1999ko uztailaren 27an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En virtud de todo lo indicado, a propuesta de los Consejeros de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de julio de 1999.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko azaroaren 8ko

El presente Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y al amparo de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi y Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto de Vasco de Seguridad y Salud Laborales, las condiciones sanitarias necesarias que deben reunir los Servicios de Prevención y entidades auditoras o de evaluación externa así como el marco de actuaciones sanitarias en el ámbito de salud laboral.

31/1995 Legearen eremuan, eta Sanitateari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen eta Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea (OSALAN) sortzeari buruzko abenduaren 21eko 7/1993 Legearen babesean, Dekretu honetan, Aurrezaintzako Zerbitzuek eta auditoria-entitateek eta kanpo-ebaluazioko entitateek bete behar dituzten baldintza sanitarioak ezartzen dira, baita ere osasun laboraleko jarduera sanitarioen esparrua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

2. artikulua.– Aplikazio eremua.

El presente Decreto será de aplicación a los Servicios de Prevención que desarrollen actuaciones sanitarias contempladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y 37.3 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, bien se hallen integrados en una organización empresarial u organismo público o bien constituyan una entidad ajena a aquéllos, a las entidades que se autoricen para realizar las funciones de auditoría o evaluación externa de los servicios de prevención contempladas en el artículo 30 del citado Real Decreto 39/1997 y a cuantos intervengan desarrollando funciones sanitarias en el campo de la prevención de riesgos laborales. Artículo 3.– Ámbito de actuaciones sanitarias.

Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legeko 31.3 artikuluan eta Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuko 37.3 artikuluan jasotzen diren jarduera sanitarioak garatzen dituzten Aurrezaintzako Zerbitzuei aplikatuko zaie dekretu honetan ezarritakoa, nahiz enpresa bat edo erakunde publiko bat osatzen dutela, nahiz horietaz besteko entitate bat osatzen dutela. Aplikatuko zaie, halaber, dekretu honetan ezarritakoa, 39/1997 Errege Dekretuko 30. artikuluan jasotako aurrezaintzako zerbitzuen auditoriak edo kanpo ebaluazioak burutzeko baimena izan dezaten entitateei, eta arrisku laboralen aurrezaintzan jarduera sanitarioak garatzen dituzten guztiei.

A los efectos de lo señalado en el artículo 1.º del presente Decreto, las actuaciones sanitarias comprenderán, sin perjuicio de cuantas otras facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a la normativa vigente, los siguientes aspectos:

3. artikulua.– Jarduera sanitarioen eremua.

1.– La organización de los medios precisos para la evaluación y control de las actividades sanitarias realizadas por los Servicios de Prevención.

Dekretu honetako 1. artikuluan adierazitakoaren ondorioetarako, jarduera sanitarioek, indarrean dauden arauetan egotzitako ahalmenez eta aginpideez gain, honako alderdi hauek jasoko dituzte:

2.– La fijación de los criterios de coordinación y colaboración conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.

1.– Aurrezaintzako Zerbitzuek gauzatutako jarduera sanitarioak ebaluatzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren neurriak eratzea. 2.– Koordinaziorako eta lankidetzarako irizpideak finkatzea, arrisku laboralen aurrezaintzako arauekin bat etorriz.

3.– El establecimiento de pautas y protocolos de vigilancia médica y atención sanitaria en primeros auxilios para su utilización por los Servicios de Prevención, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.

3.– Mediku zaintzako eta sorospen sanitarioko jarraibideak eta protokoloak ezartzea aurreneko laguntzetan, Aurrezaintzako Zerbitzuek erabil ditzaten; eta hori, arrisku laboralen aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legean xedatutakoaren arabera.

4.– La realización de la vigilancia epidemiológica en su ámbito de actuación.

4.– Zaintza epidemiologikoa burutzea euren jarduera eremuan. 5.– Osasun Laboralari buruzko informazio sanitarioaren sistema jartzea.

5.– La provisión de un sistema de información sanitaria de Salud Laboral.

6.– Aurrezaintzako eta auditorien zerbitzuetan diharduen pertsonal sanitarioaren trebakuntzaz arduratzea, tituluei dagokienez Estatuak dituen eskumenei begirunea erakutsiz.

6.– La supervisión de la formación del personal sanitario actuante en los Servicios de Prevención y auditorías, sin menoscabo del ámbito competencial del Estado en materia de titulaciones.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

AURREZAINTZAKO ZERBITZUEN JARDUERA SANITARIORAKO BALIABIDEAK BALDINTZAK ANTOLATZEA

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD SANITARIA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

4. artikulua.– Eskumendun agintaria.

Artículo 4.– Autoridad competente.

1.– Aurrezaintzako Zerbitzuen gainean agintaritza duen Osalan izango da bidezkotzat jotzen diren txostenak eta ebazpenak emateko organo eskumenduna. Eta eman, Osasun Laboraleko Unitatearen bitartez emango ditu.

1.– Osalan-Instituto de Vasco de Seguridad y Salud Laborales, a través de su Unidad de Salud Laboral, será el órgano competente para emitir los informes y decisiones preceptivos como Autoridad Sanitaria sobre los Servicios de Prevención.

2.– Dekretu honetan jasotakoa exekutatzea ere badagokio, beste erakunde batzuei beren-beregi egozten zaizkien eskumenei begirunea erakutsiz.

2.– Le compete, asimismo, la ejecución de lo previsto en el presente Decreto, sin perjuicio de las competencias que específicamente se establecen a favor de otros organismos.

5. artikulua.– Jarduera sanitarioak garatzeko aurrezaintzako zerbitzuek behar dituzten gutxienezko baldintza sanitarioak.

Artículo 5.– Condiciones mínimas sanitarias para desarrollar actividades sanitarias por los servicios de prevención.

1.– Jarduera sanitarioa garatzeko Aurrezaintzako Zerbitzu propioek bete behar dituzten baldintzak dekretu honetako I. eranskinean zehaztutakoak dira.

1.– Para desarrollar la actividad sanitaria, las condiciones necesarias que deben reunir los Servicios de Prevención propios serán las establecidas en el Anexo I del presente Decreto.

2.– Jarduera sanitarioa garatzeko besteren Aurrezaintzako Zerbitzuek bete behar dituzten baldintzak dekretu honetako II. eranskinean zehaztutakoak dira.

2.– Para desarrollar la actividad sanitaria, las condiciones necesarias que deben reunir los Servicios de Prevención ajenos serán las establecidas en el Anexo II del presente Decreto.

6. artikulua.– Auditoriako jarduera garatzeko gutxienezko baldintza sanitarioak.

Artículo 6.– Condiciones mínimas sanitarias para desarrollar actividad de auditoría.

Aurrezaintzako Zerbitzuen jarduera sanitarioaren auditoria edo kanpo ebaluazioa, behintzat, Lan Medikuntzan espezialista den mediku batek edo Enpresako Medikuntzak diplomatua den mediku batek burutu beharko du.

La auditoría o evaluación externa de la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención deberá ser realizada como mínimo por un médico especialista en Medicina del Trabajo o médico Diplomado en Medicina de Empresa.

Ebaluazioak edo auditoriak kontuan hartu beharko dituzte aurrezaintzako zerbitzuei jarritako egitekoak eta helburuak. Aipatu egin beharko dituzte, halaber, bai egitura eta prozesuak, eta bai lortutako emaitzak ere, hain zuzen ere baliabideen erabilpen-mailaren adierazle legetxe (osasun arakaketak, antzemandako patologia, lortutako informazio sanitarioa) eta jardueraren kalitatearen adierazle legetxe. Eta kontuan hartu beharko dituzte sanitate aurrezaintzako jardueraren irudi zehatza lortzeko beharrezkoak direnak.

La evaluación o auditoría deberán tener en cuenta las funciones y objetivos fijados para los servicios de prevención y deberán hacer referencia, como mínimo, tanto a su estructura y procesos como a los resultados obtenidos, en forma de indicadores del grado de utilización de los recursos (exámenes de salud, patología descubierta, información sanitaria obtenida), indicadores de calidad de la actividad, y cuantos sean precisos para obtener una imagen fiel de la actividad preventiva sanitaria.

7. artikulua.– Baldintza sanitarioak ezartzea.

Artículo 7.– Establecimiento de las condiciones sanitarias.

Kapitulu honetan zehaztutako baldintza sanitarioak era orokorrean finkatzen dira eta aldatu ere modu berean aldatzen dira, Osasun Sistema Nazionalaren Lurraldearteko Kontseiluak jarritako irizpideen eta arrisku laboralen alorrean Europako Batasunak hartutako direktiba eta erregelamenduen arabera; eta era espezifikoan finkatuko dira, bereziki eragindako sektore eta jardueretan dagoen siniestrabilitatearen eta morbilitatearen arabera.

Las condiciones sanitarias determinadas en el presente Capítulo se establecen y serán objeto de modificación con carácter general conforme a los criterios orientados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las Directivas y Reglamentos de la Comunidad Europea en materia de riesgos laborales y con carácter especifico, según el grado de siniestralidad y morbilidad existente, en sectores y actividades especialmente afectados.

8. artikulua.– Protokolo sanitarioak.

Artículo 8.– Protocolos sanitarios.

Langileen osasunaren arta eta aurreneko laguntzak burutzeko beharrezkoak diren protokolo sanitarioen edukia eta aldizkotasuna sortu, eguneratu eta ezarriko ditu Osasun Sailak.

El Departamento de Sanidad creará, actualizará y establecerá el contenido y periodicidad de cuantos protocolos sanitarios sean precisos para efectuar la vigilancia de la salud de los trabajadores y primeros auxilios.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KOORDINAZIOA, LANKIDETZA ETA INFORMAZIO SANITARIOA

COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E INFORMACIÓN SANITARIA

9. artikulua.– Osasun Sailaren koordinazioa.

Artículo 9.– Coordinación del Departamento de Sanidad.

1.– Aurrezaintzako Zerbitzuen eta sistema sanitarioaren arteko koordinazioa egiteko eskumena Osasun Sailak du, eta Lurralde Zuzendaritzetako osasun publikoko zuzendariordetzen bidez gauzatuko du.

1.– El Departamento de Sanidad, a través de las Subdirecciones de salud pública de las Direcciones Territoriales, será el competente para la coordinación entre los Servicios de Prevención y el sistema sanitario.

2.– Lanarekin zerikusirik duten gaixotasunak diagnostikatze-, tratatze- eta bereoneratze-lanetan Aurrezaintzako Zerbitzuek lehenengo osasun-sorospeneko eta sanitate-laguntza espezializatuko zerbitzu publikoekin batera egingo dute lan.

2.– Los Servicios de Prevención colaborarán con los servicios públicos de atención primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo.

3.– Zerbitzu Sanitarioen Ikuskaritzaren, langileen sanitate-sorospena egin dezaten fakultatiboen eta Osalan-eko Osasun Laboraleko Unitatearen esku utziko dituzte, aldez aurretik hauetarikoren batek eskatuta, honako hauek:

3.– En todo caso, pondrán a disposición tanto de la Inspección de Servicios Sanitarios y de los facultativos que realicen la atención sanitaria de los trabajadores como de la Unidad de Salud Laboral de OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, una vez requeridas por ésta:

– Historia kliniko-laborala, gutxienez anamnesiaren, arakaketa klinikoaren eta kontrol biologikoaren xehetasunak jasoko ditu, baita azterketa osagarriak ere, lanari darizkion arriskuen arabera. Lanpostuaren deskripzio zehatza ere jasoko da, lan-baldintzen analisian antzemandako arriskuak, arriskuon eraginpean emandako denbora, hartutako banakako aurrezaintza-neurriak eta langileak lanpostuari buruzko arriskuen berri izan duenaren froga.

– La historia clínico-laboral, que contendrá como mínimo los datos de anamnesis, exploración clínica, control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo. Asimismo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, el tiempo estimado de exposición a los mismos, las medidas de prevención individuales adoptadas y la acreditación por la que el trabajador declare haber sido informado de los riesgos relativos al puesto de trabajo.

Lehendik izandako lanpostuen deskripzioa ere jasoko da, horietako arriskuak eta horietariko bakoitzean egindako denbora.

Deberá constar igualmente una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.

– Langileek dituzten gaixotasunen zerrenda eta osasunaren gorabeherak direla-eta lanera ez joatea, hain zuzen ere gaixotasunaren edo ausentziaren jatorriaren eta beharlekuetan osasunak izan ditzakeen arriskuen arteko lotura identifikatzeko.

– La relación de las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

– Eurenganatuta dituzten egitekoak betetzeko beharrezkoak diren beste agiri batzuk.

– Cualquier otra documentación que sea necesaria para ejercer las funciones que tienen encomendadas.

4.– Aurrezaintza Zerbitzuetako fakultatiboek, eskuratuta dituzten helburuak betetzeko garrantzizkotzat jotzen diren agiriak eska diezazkieke Osakidetzako fakultatiboei, Osasun Saileko Zerbitzu Sanitarioen Ikuskaritzari eta eskaini ditzaketen gainerakoei. Bermatu egin beharko da beti intimitaterako eta langileek euren xehetasun pertsonalak babesteko duten eskubidea, dekretu honetako 17. artikuluan xedatutakoa aplikatuko zaiela.

4.– Los Facultativos de los Servicios de Prevención podrán solicitar a los Facultativos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, a la Inspección de Servicios Sanitarios del Departamento de Sanidad y a la Unidad de Salud Laboral y a cuantos otros puedan prestarla, aquella información que sea relevante para el cumplimiento de los fines que tienen encomendados, garantizando, en todo caso, el respeto de los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de los trabajadores, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 del presente Decreto.

10. artikulua.– Langileentzako informazio sanitarioa.

Artículo 10.– Información sanitaria para los trabajadores.

Kontratu-bidezko lotura amaitzen denean entregatuko zaio langileari historia kliniko-laboralaren kopia, behar bezala foliatuta eta zenbatuta. Horretaz gain, nahi adina argibide eska ditzake kontratuak diraueno, nahiz kontratua amaitzen denean.

Copia de la historia clínico-laboral será entregada, debidamente numerada y foliada, al trabajador a la finalización de la relación contractual, sin perjuicio de cuanta información pueda solicitar tanto durante la vigencia del mismo como a su finalización.

11. artikulua.– Okupazio osteko zaintza sanitarioa.

Artículo 11.– Vigilancia sanitaria post-ocupacional.

Baldin eta beharrezkoa bada langileen osasun-egoeraren zaintza egitea lan-harremana amaituz gero ere, diagnostikoa jasoko duen txostena egingo dute Aurrezaintza Zerbitzuko zerbitzu medikuek, langile horren osasun-egoera zaintzen jarraitzeko ikusten diren arrazoiak adieraziko direla bertan, baita ere lanpostuaren deskripzio zehatz-mehatza, berton egindako denbora, lan-baldintzen analisian antzemandako arriskuak eta hartutako banakako aurrezaintza-neurriak.

En los supuestos en que se haga necesaria la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores más allá de la finalización de la relación laboral, los servicios médicos del Servicio de Prevención emitirán informe comprensivo del diagnóstico y la causa que origina o hace necesaria la continuación de vigilancia del estado de salud, una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo y las medidas de prevención individuales adoptadas.

Eraginpeko langileen sorospen sanitarioaz arduratzen diren zerbitzuei bidaliko zaie txosten hau, aldez aurretik berorren kopia bat emango zaiela eragindakoei, historia kliniko-laboralean sartzeko.

Este informe será remitido a los servicios responsables de la asistencia sanitaria de los trabajadores afectados, previa entrega a los afectados de una copia, incorporándose el mismo a la historia clínico-laboral.

12. artikulua.– Zaintza epidemiologikoa.

Artículo 12.– Vigilancia epidemiológica.

Aurrezaintzako Zerbitzuek euren jardun-eremuan egingo dute zaintza epidemiologikoa. Laguntza eskainiko dute Osasun Sailaren menpe dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Epidemiologikoko Sistemak antola ditzan kanpaina sanitarioetan eta sare epidemiologikoko jardueretan; eta hori, abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuan jasotako xedapenen arabera.

Los Servicios de Prevención realizarán la vigilancia epidemiológica en su ámbito de actuación, colaborando en las campañas sanitarias y actividades en la red epidemiológica que sean organizadas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del País Vasco, dependiente del Departamento de Sanidad, conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto 312/1996, de 24 de diciembre.

13. artikulua.– Prestazio mediko-farmazeutikoa.

Artículo 13.– Prestación médico-farmaceútica.

1.– Aurrezaintza Zerbitzu propioa eduki eta langileen osasuna kontrolatu eta jagoten duten enpresek prestazio mediko-farmazeutikoa egiteko eska dezakete, baina ez Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntza ematen duten enpresak badira.

1.– Aquellas empresas con Servicio de Prevención propio que desarrollen funciones de control y vigilancia de la salud de los trabajadores podrán solicitar la realización de la prestación médico-farmacéutica, salvo que sean entidades o empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.

2.– Lan-ordutegian ager daitezen arazo sakonak onbideratzea da prestazio honen helburua, baita ere gaixotasun kronikoak dituztenen jarduera laboralari eutsi ahal izatea.

2.– La presente prestación está orientada a solventar los problemas agudos que se presenten durante el horario laboral así como a compatibilizar la actividad laboral de pacientes crónicos.

3.– Mediku arduradunaren adierazpen espresoa jasoko duten eskabideak Osalan-eko Osasun Laboraleko Unitatean aurkeztuko dira. Unitate horrek Osasun Sailean eskumena duen organoaren esku utziko du eskabide hori, ebazpen proposamenarekin batera. Bi hilabeteko epean ebatziko da dagokiona; eta ez bada ezer ebazten epe horretan, ukatutzat jo beharko da eskabidea.

3.– Las solicitudes se presentarán, con indicación expresa del médico responsable, ante la Unidad de Salud Laboral de OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales quien dará traslado de la misma junto con la propuesta de resolución al Órgano competente del Departamento de Sanidad, para que en el plazo de dos meses resuelva lo que proceda. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.

4.– Osasun Sailean eskumena duen organoak izenaz emango dio baimena prestazio honen ardura duen fakultatiboari eta, bere instantziaz, Osakidetzako errezeta ofizialak entregatuko ditu.

4.– El Órgano competente del Departamento de Sanidad, autorizará nominativamente al facultativo responsable de la presente prestación y entregará, a su instancia, los talonarios de recetas oficiales de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

5.– Prestazio farmazeutikoari dagokionez, Osakidetzako errezeta ofizialeko preskripzioa alor horretan indarrean dauden arauekin bat etorriz egingo da, alegia, errezeta medikuei buruzko irailaren 26ko 1910/1984 Errege Dekretuan eta Osasun Sistema Nazionalaren prestazio farmazeutikorako errezeta medikuen eredu ofizialei buruzko 1994ko maiatzaren 23ko Agindu Ministerialean xedatutakoa betez.

5.– En orden a la prestación farmacéutica, la prescripción en receta oficial de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se realizará de acuerdo con la normativa vigente en la materia, Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, de receta médica y Orden Ministerial de 23 de mayo de 1994, sobre modelos oficiales de receta médica para la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Osasun Sailak diseinatu dezan prestazio farmazeutikoa, arrazionalizatzeko programetan ezarritakoari egokituko zaio, eta espezialitate farmazeutiko orokorrak erabiltzea indartuko da.

La prescripción de especialidades farmacéuticas se ajustará a lo establecido en los programas para racionalización de la prestación farmacéutica que diseñe el Departamento de Sanidad, potenciando la utilización de especialidades farmacéuticas genéricas.

6.– Aurreko paragrafoan adierazi diren errezetak erabiltzeko baimena duten medikuek finantzaketa publikoa duten espezialitate farmazeutikoak baino ezingo dituzte preskribatu errezetotan. Gainerako medikamentuak, ondorioak, osagarriak eta txertoak ez dira horren barruan sartzen.

6.– Los médicos autorizados para la utilización de las recetas señaladas en el párrafo anterior podrán prescribir en ellas exclusivamente especialidades farmacéuticas incluidas en la financiación pública quedando excluidos el resto de medicamentos, los efectos y accesorios y vacunas.

7.– Prestazio mediko-farmazeutikoak Osasun Sailean eskumena duen organoaren kontrolen pean egongo dira, Osakidetzari aplikatzen zaion modu berean. Artikulu honetan aditzera ematen diren baldintzak ez betetzeak baimenik gabe gelditzea ekarriko du eta, horretaz gain, sor ditzakeen erantzukizunei erantzun beharko zaie.

7.– La prestación médico-farmacéutica queda sometida a los controles del órgano competente del Departamento de Sanidad en los mismos términos de aplicación que a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo conllevará la pérdida de esta autorización, sin perjuicio de la posible concurrencia de otro tipo de responsabilidades.

14. artikulua.– Osasun Laboralari buruzko informazio sanitariorako sistema.

Artículo 14.– Sistema de información sanitaria de Salud Laboral.

1.– Aurrezaintzako Zerbitzuak, ezar dadin gutxienezko datu-kopuruaren arabera, Agintari Sanitarioekin batera jardungo du Osasun Laboralari buruzko Informazio Sanitariorako Sistema hornitzerakoan.

1.– El Servicio de Prevención colaborará con las Autoridades Sanitarias para proveer el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, conforme al conjunto mínimo de datos que se establezca.

2.– Osasun Laboralari buruzko datuen tratamendu automatizaturako sistema jarriko da, urriaren 29ko 5/1992 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz.

2.– Se implantará un sistema de tratamiento automatizado de datos de salud laboral, conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

XEDAPEN GEHIAGO

OTRAS DISPOSICIONES

15. artikulua.– Aurrezaintzako Zerbitzuen erregistro sanitarioa.

Artículo 15.– Registro sanitario de los Servicios de Prevención.

Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legeko 31.3 artikuluan eta Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuko 37.3 artikuluan jasotzen diren jarduera sanitarioak burutu ditzaten Aurrezaintza Zerbitzuetako zentro edo unitateek, Osasun sailburuaren 1995eko martxoaren 30eko Aginduan ezarritakoarekin bat etorriz, Aurrezaintza Zerbitzua kokatuta egon dadin lurraldeko zentro, zerbitzu edo establezimendu sanitarioen Erregistroan erregistratu beharko dira, euren egoitzak EAEn egon beharko duela. Erregistroan erasota utzi behar diren zertzeladen egiaztagiri administratiboaren kopia bidaliz.

Los centros o unidades de los Servicios de Prevención que realicen las actuaciones sanitarias contempladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y 37.3 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, deberán, conforme a lo establecido en la Orden de 30 de marzo de 1995, del Consejero de Sanidad, ser registrados en el Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Territorio donde esté ubicado el Servicio de Prevención o tenga su domicilio en la Comunidad Autónoma, mediante traslado del documento administrativo acreditativo de las circunstancias que deban constar en el Registro.

16. artikulua.– Aurrezaintzako Zerbitzuen publizitatea.

Artículo 16.– Publicidad de los Servicios de Prevención.

Arrisku laboralen alorrean Euskal Autonomia Erkidegoan burutu dadin publizitate sanitario guztiak publizitate sanitarioa arautzeari buruzko urriaren 15eko 550/1991 Dekretuan xedatutakoa bete beharko du.

Toda publicidad sanitaria que se realice en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi queda sometida lo dispuesto en el Decreto 550/1991, de 15 de octubre, por el que se regula la publicidad sanitaria.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

KONTROLA ETA ZEHAPEN ERREGIMENA

CONTROL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

17. artikulua.– Norbere xehetasun medikoak eta pertsonaren intimitatea.

Artículo 17.– Datos médicos personales e intimidad de la persona.

1.– Aurrezaintza Zerbitzuetako pertsonalak bermatu egin beharko du pertsonaren duintasunari eta intimitateari zor zaion begirunea, baita ere bakoitzaren datu medikoen isilpekotasuna. Hori urratzea hoben larritzat hartuko da, horrela baitago xedatuta ekainaren 26ko 8/1997 Legean. Horrekin batera, beste era bateko erantzukizunak ere egon daitezke.

1.– El personal sanitario de los Servicios de Prevención garantizará el respeto a la dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad de los datos médicos personales que tratan, constituyendo su infracción falta grave con arreglo a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 26 de junio, sin perjuicio de la posible concurrencia de otro tipo de responsabilidades.

2.– Baten batek, izan dezakeen karguarengatik edo lanbidearengatik, bakoitzaren datu medikoen berri izango balu eta isilpekotasunaren beharra urratuko balu, aurreko idatz zatian adierazitako erantzukizunak izango lituzke.

2.– Cualquier otra persona que por su cargo u ocupación llegara a conocer los datos médicos personales e infringiera el deber de confidencialidad, incurrirá en las mismas responsabilidades señaladas en el apartado anterior.

18. artikulua.– Kontrola eta zehapen erregimena.

Artículo 18.– Control y régimen sancionador.

1.– Aurrezaintzako Zerbitzuentzat ezarritako baldintza sanitarioen mantenimendua ebaluatu, kontrolatu eta ikuskatu dezake OSALAN-eko Osasun Unitateak.

1.– La Unidad de Salud Laboral de OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales podrá evaluar, controlar e inspeccionar, en todo momento, el mantenimiento de las condiciones sanitarias establecidas para los Servicios de Prevención.

Aurreko paragrafoan adierazten diren ebaluazioak eta kontrolak ez dute zerikusirik Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamenduan ezarritako auditoriarekin.

La evaluación y control, señalados en el párrafo anterior, es independiente de la auditoría establecida en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

2.– Dekretu honetan xedatutakoa urratzeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta indarrean dauden gainerako arauen arabera, zehapen administratiboak ekar ditzake. Aldez aurretik, hala ere, horri buruzko espedienteak bideratu eta izapidatu beharko dira.

2.– Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto podrán ser objeto de sanciones administrativas conforme a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, y demás normativa vigente, previa instrucción y tramitación de los oportunos expedientes.

Osalan-en egitura eta jardunbideari buruzko Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 9ko 2/1996 Dekretuko gehigarrizko xedapenetatik bigarrenean agindutakoari jarraituz bideratu eta izapidatuko dira aipatutako espedienteak.

La instrucción y tramitación de aquellos expedientes se realizará conforme a lo prevenido en la Disposición Adicional segunda del Decreto 2/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de estructura y funcionamiento de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

8/1997 Legeko 35.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, aldez aurretiko baimenik edo halabeharrezko erregistro sanitariorik ez daukaten establezimendu, instalazio edo zerbitzuak ixteagatik ez da zehapenik ezarriko, ezta ere funtzionamendua eteteagatik, harik eta hutsak zuzendu arte edo sanitate, higiene edo segurtasuneko arrazoiak direla-eta eskatutako baldintzak bete arte.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley 8/1997, no tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Fitxategi informatikoak.

Primera.– Se modifica el apartado 1.º, del artículo 2, del Decreto 396/1994, de 11 de octubre, de autorizaciones de apertura, funcionamiento y modificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios, añadiéndose una letra k) con lo siguiente redacción:

Dekretu honetan adierazitako informazioa 5/1992 Lege Organikoaren arabera integratzeko beharrezkoak diren fitxategi informatikoak sortuko dira, hain zuzen ere Osalan-i atxikita.

"k) Los centros o unidades de los Servicios de Prevención que realicen las actuaciones sanitarias contempladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y 37.3 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención".

Bigarrena.– Pertsonal sanitarioaren prestakuntza.

Segunda.– En todos los aspectos procedimentales no previstos en este Decreto, será de aplicación el Decreto 2/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de estructura y funcionamiento de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos de desarrollo que sean de aplicación.

Aurrezaintzako Zerbitzuetan parte hartzen duen pertsonalaren gaitasun profesionala aldizka hobetzeko ahaleginak egingo ditu Osalan-ek. Zehatz esanda, pertsonal horren eremu laboralean arriskuen aurrezaintza eginaz eta osasuna sustatuz etengabeko trebakuntza bultzatuko du.

Tercera.– Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

Aurrezaintzako zerbitzuetan eta auditorietan diharduen pertsonal sanitarioaren trebakuntza gainbegiratuko du, noizbehinka kontrolak eta ebaluazioak eginez.

Cuarta.– Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Aurrezaintzako Zerbitzuak bertan behera uztea.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 1999.

1.– Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legeko 31.3 artikuluan eta Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuko 37.3 artikuluan adierazten diren jarduera sanitarioak garatzen dituzten aurrezaintza zerbitzuek, guztiz edo alor sanitarioan bakarrik, bertan behera utzi nahi badute euren jarduera, Osalan-eko Osasun Laboraleko Unitateari eman beharko diote horren berri. Jarduera bertan behera utzi baino behintzat hiru hilabete lehenago egin beharko dute hori. Hartuko diren neurriak ere aditzera emango dira, enpresetako eta babespeko langileen sorospen sanitarioa bermatzeko eta dekretu honetako 9. artikuluan agertzen den informazioaren arta egiteko.

El Lehendakari,

2.– Langileei sorospen sanitarioa eskaintzeko, salbuespen lez, funtzionamendua bi hilabetetan luza diezaieke, goitik jota, Osasun Laboraleko Unitateak dekretu honetako azken xedapenetatik lehenengoan adierazitako jarduera sanitarioak garatu ditzaten erakundeei edo aurrezaintzako diziplinei.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Laugarrena.– Gutxienezko baldintza sanitarioak aldatzea.

El Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,

Dekretu honetako II. kapituluan eta eranskinetan ezarritako gutxienezko baldintza sanitarioak Osasun sailburuaren Aginduz aldatu daitezke, 7. artikuluan xedatutakoa aintzat hartuz.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

El Consejero de Sanidad,

Lehenengoa.– Aurrezaintzako medikuntzan espezialistak direnak ospitaletan eta zentro sanitarioetan eratutako aurrezaintzako zerbitzuetan txertatzea.

GABRIEL INCLÁN IRÍBAR.

Ospitale eta zentro sanitarioetan eratu daitezen Aurrezaintzako zerbitzuetan gaurregun aurrezaintzako medikuntzako unitateetan lan egiten duten profesional sanitarioak egin dezakete lan. Aurrezaintzako medikuntzan titulu ofiziala dutela edo OTL/EUD direla egiaztatu beharko dute; edo bost urteko epearen barruan egiaztatu beharko dute, hasten direnetik gehiago, Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuko 34. eta 37. artikuluetan adierazten diren goi-mailako egitekoak betetzeko gai direla.

ANEXO I

Aurrezaintzako zerbitzu bakoitzak nahitaez izan behar dituen profesional sanitarioen kopurua finkatzeko eskumena duen agintariak era ofizialean onartutako irizpideak aplikatzearen ondorioz egin beharreko inkorporazio berriak Lan Medikuntzako fakultatibo espezialistak, Enpresa Medikuntzan diplomatuak edo enpresako OTLak izan beharko dute. Aurrezaintzako zerbitzuetan hutsik egon daitezen pertsonal sanitarioko postuetako inkorporazioetan ere irizpide berberak erabiliko dira.

CONDICIONES NECESARIAS QUE DEBEN REUNIR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD SANITARIA

Bigarrena.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen erregistroa.

1.– Recursos humanos.

Dekretu honetako 15. artikuluan eta azken xedapenetatik lehenengoan ezarritako ondorioetarako, eta zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak irekitzeko, jardunean jartzeko eta aldatzeko baimena emateari buruzko urriaren 11ko 396/1994 Dekretuko 2. artikuluko, 1 idatz-zatiko k) letran xedatutakoa garatzen ez den bitartean, Osalan-ek zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioen Erregistrora bidaliko ditu entitate espezializatuentzat 39/1997 Errege Dekretuko 28. artikuluan jasotako idazpenak eta aurrezaintzako zerbitzu propioei buruzko administrazio-agiri sanitarioak.

a) Los profesionales sanitarios que formen parte de los Servicios de Prevención dedicarán de forma exclusiva su actividad en los mismos a las funciones descritas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en los Capítulos VI y VII del Reglamento de los Servicios de Prevención, y garantizarán el respeto a la dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad de los datos médicos personales que traten.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

b) El personal debe contar con la cualificación necesaria para el desempeño de sus funciones: los médicos/as deberán ser Especialistas en Medicina del Trabajo o facultativos con Diploma de Médico de Empresa. Los Enfermeros/as, deberán ser Diplomados en Enfermería de Empresa.

Dekretu honen kontrakoak izan daitezen arauak indarrik gabe gelditzen dira. Hala ere, ondorengo lerroaldeetan agertzen diren xedapenak, edo horiek aldatzezkoak edo ordezkotzezkoak izan daitezenak, baldin eta dekretuaren kontrakoak ez badira, indarrean diraute:

También podrán participar en el Servicio de Prevención otros profesionales sanitarios en función de su especialidad o disciplina, y de los riesgos a vigilar (oftalmología, alergología, epidemiología, análisis clínicos, radiología, otorrinolaringología), no siendo obligatorio.

– Osasun sailburuaren 1992ko abenduaren 9ko Agindua, hots, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako enpresako zerbitzu medikoek bete beharreko agiri sanitarioen eredu ofizialak onartzen dituena. 1992/12/29ko EHAA, 252 zk.).

c) No podrán simultanear en el mismo horario actividades en otros servicios públicos y/o privados, siéndoles de aplicación la normativa general sobre incompatibilidades, en su caso.

– Osasun eta Kontsumo sailburuaren 1989ko ekainaren 19ko Agindua, hots, laguntza pertsonalerako langile ez-sanitarioek bete behar dituzten arau higieniko-sanitarioak ezartzen dituena, hain zuzen ere odolaren bidez transmititutako infekzioak kontrolatzeko. (1989/07/04ko EHAA, 127 zk.). AZKEN XEDAPENAK

No podrán trabajar en otros organismos o servicios públicos con actuación administrativa en prevención de riesgos laborales.

Lehenengoa.– Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak ireki, jardunean jarri eta aldatzeko baimenak emateari buruzko urriaren 11ko 396/1994 Dekretuko 2. artikuluaren 1. idatz-zatia aldatu egiten da, eta k) letra eransten zaio, honako edukia izango duena:

Tampoco podrán trabajar como personal facultativo en el control de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común, o ambas, de esa empresa cuando ésta actúe como entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social.

"k) Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legeko 31.3 artikuluan eta Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamendua onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuko 37.3 artikuluan adierazten diren jarduera sanitarioak burutzen dituzten Aurrezaintzako Zerbitzuen zentroak edo unitateak".

d) En cuanto a la asignación de recursos y tiempo de dedicación de los profesionales sanitarios, el criterio a considerar en el proyecto de actividad que las empresas presenten a las autoridades para su aprobación, es que el número de profesionales y su horario sea adecuado a la población a vigilar, a los riesgos existentes y a las funciones que vayan a desarrollar, tanto para los médicos/as del trabajo o de empresa como para los enfermeros/as de empresa, indicando número de profesionales y su especialidad o diplomatura, añadiéndose nombre y número de colegiado cuando se trate de la acreditación definitiva.

Bigarrena.– Dekretu honetan zehaztu ez diren prozedurazko gai guztietan aplikatu beharrekoa: Osalan-eko egitura eta jardunbideari buruzko Erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 9ko 2/1996 Dekretua; eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea. Aintzat hartuko da, baita ere, Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean eta aplikagarriak zaizkion garapen-erregelamenduetan ezarritakoa.

En este sentido, se considera Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por 1 Médico/a del trabajo o de Empresa y un Enfermero/a de empresa, a jornada completa, siendo la asignación de recursos la siguiente:

Hirugarrena.– Dekretu hau aplikatzeko eta garatzeko beharrezko xedapenak emateko ahalmena ematen zaio Osasun sailburuari.

i) Hasta 1.000 trabajadores, 1 UBS.

Laugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunetik gehiago hartuko du indarra dekretu honek.

ii) A partir de 1.000 trabajadores, se utilizará el criterio horas/trabajador/año para dimensionar el área sanitaria de los servicios de prevención, y para establecer el tiempo de dedicación de los profesionales sanitarios, considerando 68 minutos/trabajador/año, en las empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención y aquellos trabajadores que efectúen tareas en empresas de otras actividades que estén expuestos a algún riesgo laboral que tenga normativa específica de aplicación, y 34 minutos/trabajador/año para el resto de trabajadores.

Vitoria-Gasteizen, 1999ko uztailaren 27an.

iii) Al elevarse el número de miembros del Servicio de Prevención, debe tenerse en cuenta la mayor eficacia del trabajo en equipo, lo que hace innecesario diseñar Servicios de Prevención sobredimensionados.

Lehendakaria,

2.– Recursos materiales.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento de los Servicios de Prevención, la dotación de estos servicios deberá ser adecuada a las funciones que realicen debiendo comprender equipos y materiales sanitarios, así como equipos y material de archivo.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,

a) Instalaciones que garanticen en todo caso la dignidad e intimidad de las personas, separadas del resto del servicio de prevención, sin menoscabo de la necesaria coordinación.

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

– Sala de recepción y espera.

Osasun sailburua,

– Despacho/s médico/s, con áreas de consulta y exploración (con lavamanos).

GABRIEL INCLÁN IRIBAR

– Despacho/s de enfermería y salas de curas y primeros auxilios (con lavamanos).

I. ERANSKINA

– Locales específicos en función del resto de actividades que realicen, en su caso (salas de radiodiagnóstico, laboratorio de análisis clínicos, cabina audiométrica, etc.).

JARDUERA SANITARIOA GARATZEKO AURREZAINTZAKO ZERBITZU

PROPIOEK BETE BEHAR DITUZTEN BALDINTZAK

– Aseos independientes en el recinto o en sus proximidades. b) Condiciones de los locales: deberán cumplir la normativa vigente referente a iluminación, ventilación, temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, etc., y, en la medida de lo posible, deberán contar con accesos sin barreras arquitectónicas.

1.– Giza baliabideak.

c) Equipos y materiales sanitarios adecuados para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en relación con los principales riesgos derivados del trabajo en la empresa o empresas atendidas y numero de trabajadores. La dotación mínima será de:

a) Aurrezaintzako Zerbitzuetan diharduten profesional sanitarioek Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legeko 31.3 artikuluan eta Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamenduko VI. eta VII. kapituluetan zehaztutako egitekoak betetzen baino ezingo dute jardun zerbitzuotan. Bermatu egin beharko dute pertsonen duintasunarekiko eta intimitatearekiko begirunea eta bakoitzaren datu medikoen isilpekotasuna.

– peso clínico.

b) Dagozkien egitekoak betetzeko nahiko kualifikazio izan behar du pertsonalak, alegia, Lan Medikuntzan Espezialistak edo Enpresa Medikuntzako diploma duten fakultatiboak izan beharko dute medikuek; eta erizainak Enpresako Erizaintzan diplomatuak izan beharko dute.

– tallador.

Beste profesional sanitario batzuk ere parte hartu ahal izango dute, ez halabeharrez, Aurrezaintzako Zerbitzuan; eta parte hartu, duten espezialitate edo diziplinaren eta zaindu beharreko arriskuen arabera, alegia, oftalmologia, alergologia, epidemiologia, analisi klinikoak, erradiologia eta otorrinolaringologia alorretan.

– negatoscopio.

c) Ordutegi berean ezingo dute jardun, aldi berean, beste zerbitzu publiko eta/edo pribatuetan. Gai honetan, bateraezintasunei buruz indarrean dauden arauak aplikatuko zaizkie.

– otoscopio.

Ezingo dute lan egin beste erakunde edo zerbitzu publiko batzuetan, baldin eta horien jarduera administratiboa arrisku laboralen aurrezaintzakoa bada.

– rinoscopio.

Ezingo dute lan egin fakultatibo lez, ezta ere, enpresa horretan izandako lan-istripuei, gaixotasun profesionalari eta gaixotasun arruntari darien aldibaterako ezgaitasunaren ondoriozko prestazio ekonomikoaren kontrolean, baldin eta enpresa horrek entitate laguntzaile legetxe badihardu Gizarte Segurantzaren kudeaketan.

– oftalmoscopio.

d) Baliabide izendapenari eta profesional sanitarioen dedikazio-denborari dagokienez, honako hau da enpresek agintariei aurkez diezaien jarduera-egitasmoan kontuan izan beharreko irizpidea, onartua izan dadin: profesionalen kopurua eta horien ordutegia, jagon beharreko biztanleei, egon dauden arriskuei eta gara ditzaten egitekoei egokitu behar zaizkiela. Eta horrek, bai laneko edo enpresako medikuentzat, zein enpresako erizainentzat balio du. Profesionalen kopurua eta duten espezialitatea edo diplomatura eman beharko dira aditzera. Areago, behin betiko akreditazioaren kasuan kolegiatuaren izena eta zenbakia erantsiko dira.

– fonendoscopio.

Honako hau hartuko da Oinarrizko Unitate Sanitario (OUS) lez, hots, laneko edo enpresako mediku batez eta enpresako erizain batez osatutakoa, eta egun osoko lanaldia dutela. Baliabideen asignazioa:

– esfigmomanómetro.

i) 1.000 langile arte, OUS bat.

– nevera y termómetro de máximas y mínimas.

ii) 1.000 langiletik aurrera orduak/langileko/urteko irizpidea erabiliko da aurrezaintzako zerbitzuen alor sanitarioa eratzeko eta profesional sanitarioen dedikazio-denbora ezartzeko. 68 minutu/langileko/urteko neurria hartuko da, ordea, Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamenduko I. eranskinean aditzera ematen diren jardueraren bat garatzen duten enpresei dagokienez, eta beste era bateko jarduerak garatzen dituzten enpresetan aritu eta beren-beregiko aplikazio-araudipeko arrisku laboralen baten eraginpean dauden langileei dagokienez. Eta 34 minutu/langileko/orduko gainerako langileentzat.

– espirómetro homologado: propio o concertado.

iii) Aurrezaintzako Zerbitzuko kideen kopurua handitzen denean aintzat hartu behar da talde-lanaren efikazia-maila handiagoa. Orduan ez da beharrezkoa Aurrezaintzako Zerbitzu gaindimentsionatuak diseinatzea.

– equipo para control visión homologado: propio o concertado.

2.– Baliabide materialak.

– audiómetro homologado: propio o concertado.

Aurrezaintza Zerbitzuen Erregelamenduko 15. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritakoaren arabera, garatu daitezen egitekoei egokituko zaie zerbitzu horien dotazioa. Horren barruan ekipo eta material sanitarioak eta artxiboko ekipoak eta materiala sartzen dira.

– laboratorio: propio o concertado.

a) Norbanakoen duintasna eta intimitatea beti bermatzen duten instalazioak, gainerako aurrezaintza zerbitzutik bereiztuta egongo direla. Ez diotre kalterik egingo beharrezkotzat jotzen den koordinazioari.

– equipo de radiodiagnóstico: propio o concertado.

– Harrera- eta itxaron-gela.

– Contenedor de residuos sanitarios.

– Kontsultarako eta arakaketarako eremuak dituzten mediku-despatxoak. Esku-garbilekua euki beharko dute.

d) Equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que garanticen la confidencialidad de los datos.

– Erizaintzako despatxoak eta sendaketa-gelak eta lehen sendaketetarako gelak. Esku-garbilekua euki beharko dute.

e) Equipos y materiales sanitarios para la prestación de primeros auxilios y curas a los trabajadores enfermos y/o accidentados.

– Beren-beregiko lokalak, burutzen dituzten gainerako jardueren arabera, hots, erradiodiagnostikorako gelak, analisi klinikoen laborategia, kabina audiometrikoa, eta abar...).

f) En caso de disponer de equipos sanitarios móviles complementarios para el desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud, éstos deben cumplir los requisitos suficientes que garanticen la vigilancia y atención adecuadas de los trabajadores, su seguridad así como la confidencialidad de sus datos. Concretamente, los equipos móviles dispondrán de:

– Bereiztutako komunak, bertan edo inguruetan.

Personal sanitario: 1 Unidad Básica Sanitaria.

b) Lokalen baldintzak: argiteriari, aireztapenari, hotz-beroari, edateko urari, irisgarritasunari, suteen aurkako sistemari eta abarri buruz indarrean dauden arauak bete beharko dituzte. Ahal izanez gero, gainera, eragozpen arkitektonikorik ez duten sarbideak izan beharko dituzte.

Personal no sanitario: conductor, en posesión del permiso de circulación establecido por la normativa vigente.

c) Langileen osasuna jagoteko egokitzat jotzen diren ekipoak eta materialak, kontuan izanik enpresako lanak eragiten dituen arriskurik handienak eta langileen kopurua. Gutxienezko dotazioa honakoa izango da:

Instalaciones: despacho médico aislado, con box de reconocimiento. Sala de cura y extracciones (con lavamanos).

– pisagailu klinikoa.

Material:

– neurgailua.

– peso clínico.

– negatoskopioa.

– tallador.

– otoskopioa.

– negatoscopio.

– rinoskopioa.

– otoscopio.

– oftalmoskopioa.

– rinoscopio.

– fonendoskopioa.

– oftalmoscopio.

– esfigmomanometroa.

– fonendoscopio.

– hozgailua eta gehienezkoak eta gutxienezkoak dituen termometroa.

– esfigmomanómetro.

– espirometro homologatua: norberea edo hitzartua.

– espirómetro homologado.

– ikusmena zaintzeko ekipo homologatua: norberea edo hitzartua.

– equipo para control visión homologado.

– audiometro homologatua: norberea edo hitzartua.

– nevera y termómetro de máximas y mínimas.

– laborategia: norberea edo hitzartua.

– contenedor de residuos sanitarios.

– erradiodiagnostikorako ekipoa: norberea edo hitzartua.

3.– Subcontratación parcial de actividades sanitarias.

– hondakin sanitarioetarako edukiontzia.

Se podrá subcontratar con centros especializados debidamente acreditados o autorizados ciertas actividades que trasciendan la actividad sanitaria básica del Servicio, como determinadas técnicas diagnosticas complementarias.

d) Artxiboko ekipoak eta materialak, datuen isilpekotasuna bermatuko duten arta-sistemak dituztela.

Las actividades sanitarias susceptibles de subcontratación, y los términos de la misma, deberán ser autorizados explícitamente por la Autoridad Sanitaria competente en el procedimiento de autorización del proyecto preventivo que se presente. 4.– Accesibilidad de las instalaciones.

e) Gaixo dauden edo istripua izan duten langileei lehenengo sendaketak egiteko ekipo eta material sanitarioak.

a) En los Servicios de Prevención propios que cuenten con actividad sanitaria, las instalaciones, medios y personal sanitario deberán disponerse en el propio centro de trabajo, teniendo en cuenta los supuestos contemplados en el punto 3.º del artículo 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

f) Osasun alorreko arta-zereginak gauzatzeko diren ekipo sanitario mugikorrak eta osagarriak eukiz gero, langileen arta eta sorospen egokiak, segurtasuna eta datuen isilpekotasuna berma ditzaten baldintzak bete behar dituzte. Ekipo mugikorrok euki behar dituztenak:

b) En los Servicios de Prevención mancomunados, en relación a las instalaciones, medios y personal o área geográfica determinada, las isocronas en medio de transporte ordinario no serán superiores a veinte minutos o 30 Kms. Los equipos sanitarios móviles complementarios sólo podrán utilizarse con carácter excepcional fuera del límite geográfico del Servicio de Prevención cuando la empresa o centro de trabajo asociado diste del mismo más de 30 y menos de 60 Kms.

Pertsonal sanitarioa: Oinarrizko Unitate Sanitario bat.

c) Las autoridades Sanitarias podrán eximir del cumplimiento de los extremos descritos en este apartado cuando concurran condiciones excepcionales, como la dispersión geográfica, que así lo aconsejen.

Pertsonal ez-sanitarioa: indarreko arauek eskatzen duten zirkulazio baimena euki beharko duen auto-gidaria.

ANEXO II

Instalazioak: despatxo mediko isolatua, arakaketetarako box-a duela. Sendaketetarako eta erauzketetarako gela. Esku-garbilekua euki beharko du.

CONDICIONES NECESARIAS QUE DEBEN REUNIR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD SANITARIA

Materiala:

1.– Recursos humanos.

– pisagailu klinikoa.

a) Los profesionales sanitarios que formen parte de los Servicios de Prevención dedicarán su actividad en los mismos a las funciones descritas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en los Capítulos VI y VII del Reglamento de los Servicios de Prevención, y garantizarán el respeto a la dignidad e intimidad de la persona y la confidencialidad de los datos médicos personales que tratan.

– neurgailua.

b) El personal debe contar con la cualificación necesaria para el desempeño de sus funciones: los médicos/as deberán ser Especialistas en Medicina del Trabajo o facultativos con Diploma de Médico de Empresa. Los Enfermeros/as, deberán ser Diplomados en Enfermería de Empresa.

– negatoskopioa.

También podrán participar en el Servicio de Prevención otros profesionales sanitarios en función de su especialidad o disciplina, y de los riesgos a vigilar (análisis clínicos, otorrinolaringología, alergología, epidemiología, oftalmología y otros), no siendo obligatorio.

– otoskopioa.

c) No podrán simultanear en el mismo horario actividades en otros servicios públicos y/o privados, siéndoles de aplicación la normativa general sobre incompatibilidades, en su caso.

– rinoskopioa.

No podrán prestar servicios para otros organismos o servicios públicos con actuación administrativa en materia de prevención de riesgos laborales, ni en el control de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales o comunes, sin perjuicio del resto de atribuciones previstas en el art. 10 de la Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

– oftalmoskopioa.

d) En cuanto a la asignación de recursos y tiempo de dedicación de los profesionales sanitarios, el criterio a considerar en el proyecto de actividad que las empresas presenten a las autoridades para su acreditación, es que el número de profesionales y su horario sea adecuado a la población a vigilar, a los riegos existentes y a las funciones que vayan a desarrollar, tanto para los médicos/as del trabajo o de empresa como para los enfermeros/as de empresa, indicando número de profesionales y su especialidad o diplomatura, añadiéndose nombre y número de colegiado cuando se trate de la acreditación definitiva, así como la dedicación horaria a las actividades propias del servicio de prevención.

– fonendoskopioa.

En este sentido, se considera Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por 1 Médico/a del Trabajo o de Empresa y un Enfermero/a de empresa, a jornada completa, siendo la asignación de recursos la siguiente:

– esfigmomanometroa.

i) Hasta 1.000 trabajadores, 1 UBS.

– espirometro homologatua.

ii) A partir de 1.000 trabajadores, se utilizará el criterio horas/trabajador/año para dimensionar el área sanitaria de los servicios de prevención, y para establecer el tiempo de dedicación de los profesionales sanitarios, considerando 68 minutos/trabajador/año, en el caso de trabajadores de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención y aquellos trabajadores que efectúen tareas en empresas de otras actividades que estén expuestos a algún riesgo laboral que tenga normativa específica de aplicación, y 34 minutos/trabajador/año para el resto de trabajadores.

– ikusmena zaintzeko ekipo homologatua.

iii) Al elevarse el número de miembros del Servicio de Prevención, debe tenerse en cuenta la mayor eficacia del trabajo en equipo, lo que hace innecesario diseñar Servicios de Prevención sobredimensionados.

– hozgailua eta gehienezkoak eta gutxienezkoak dituen termometroa.

e) El personal de apoyo administrativo que se asigne al servicio de prevención, y tenga acceso a información relacionada con el estado de salud de los trabajadores, deberá garantizar la confidencialidad de dicha información.

– hondakin sanitarioetarako edukiontzia.

2.– Recursos materiales.

3.– Jarduera sanitarioen zatikako azpikontratazioa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de los Servicios de Prevención, la dotación de los mismos deberá ser adecuada a las funciones que realicen, debiendo comprender equipos y materiales sanitarios adecuados, así como equipos y material de archivo.

Behar bezalako akreditazioa eta baimena duten zentro espezializatuekin azpikontratatu daitezke zerbitzuko oinarrizko jarduera sanitarioaz gaindiko jarduera zenbait; esaterako, diagnostikorako osagarrizko teknikak.

a) Instalaciones que garanticen en todo caso la dignidad e intimidad de las personas, separadas del resto del servicio de prevención, sin menoscabo de la necesaria coordinación.

Azpikontratatu daitezkeen jarduera sanitarioetarako eta horien nondik-norakoetarako, aurrezaintza egitasmoa baimentzeko prozeduran eskumena duten Agintari Sanitarioen beren-beregiko baimena beharko da.

– Sala de recepción y espera.

4.– Instalazioen irisgarritasuna.

– Despacho/s médico/s, con áreas de consulta y exploración (con lavamanos).

a) Jarduera sanitarioa duten Aurrezaintzako Zerbitzu propioetan, instalazioak, baliabideak eta pertsonala beharlekuan bertan egongo dira. Aintzat hartu beharko dira Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamenduko 15. artikuluko 3. puntuan jasotzen diren balizkoak.

– Despacho/s de enfermería y salas de curas (con lavamanos).

b) Aurrezaintzako Zerbitzu amankomunetan, instalazioei, baliabideei, pertsonalari edo eremu geografiko jakin bati dagokienez, garraiobide arrunteko isokronak ez dira hogei minututik edo 30 km.tik gorakoak izango. Mugikorrak eta osagarriak diren ekipo sanitarioak egoera berezietan baino ezin dira erabili Aurrezaintzako Zerbitzuaren eremu geografikotik kanpo, baldin eta elkartutako enpresa edo beharlekua 30 km.tik 60 km.ra bitartean badago.

– Locales específicos en función del resto de actividades que realicen, en su caso (salas de radiodiagnóstico, laboratorio de análisis clínicos, cabina audiométrica, etc.).

c) Agintari Sanitarioek, barreiaketa geografikoa bezalako baldintza bereziak direla-eta, eta egokitzat joz gero, idatz-zati honetan adierazitako baldintzak zertan bete beharrik ez dagoela esan dezakete.

– Aseos independientes en el recinto o en sus proximidades.

II. ERANSKINA

b) Condiciones de los locales: deberán cumplir la normativa vigente referente a iluminación, ventilación, temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.

JARDUERA SANITARIOA GARATZEKO BESTEREN AURREZAINTZA ZERBITZUEK

c) Equipos y materiales sanitarios adecuados para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en relación con los principales riesgos derivados del trabajo de la empresa o empresas atendidas y número de trabajadores. La dotación mínima al respecto será:

BETE BEHAR DITUZTEN BALDINTZAK

– peso clínico.

1.– Giza-baliabideak.

– tallador.

a) Aurrezaintzako Zerbitzuetan diharduten profesional sanitarioek Arrisku Laboralen Aurrezaintzari buruzko 31/1995 Legeko 31.3 artikuluan eta Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamenduko VI. eta VII. kapituluetan zehaztutako egitekoak betetzen baino ezingo dute jardun zerbitzuotan. Bermatu egin beharko dute pertsonen duintasunarekiko eta intimitatearekiko begirunea eta bakoitzaren datu medikoen isilpekotasuna.

– negatoscopio,

b) Dagozkien egitekoak betetzeko nahiko kualifikazio izan behar du pertsonalak, alegia, Lan Medikuntzan Espezialistak edo Enpresa Medikuntzako diploma duten fakultatiboak izan beharko dute medikuek, eta erizainak Enpresako Erizaintzan diplomatuak izan beharko dute.

– otoscopio.

Beste profesional sanitario batzuk ere parte hartu ahal izango dute, ez halabeharrez, Aurrezaintzako Zerbitzuan; eta parte hartu, duten espezialitate edo diziplinaren eta zaindu beharreko arriskuen arabera, alegia, oftalmologia, alergologia, epidemiologia, analisi klinikoak, erradiologia eta otorrinolaringologia alorretan.

– rinoscopio.

c) Ordutegi berean ezingo dute jardun, aldi berean, beste zerbitzu publiko eta/edo pribatuetan. Gai honetan, bateraezintasunei buruz indarrean dauden arauak aplikatuko zaizkie.

– oftalmoscopio.

Arrisku Laboralen aurrezaintzan eta gorabehera profesionalen edo arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa kontrolatzean ezingo dute zerbitzurik eskaini jarduera administratiboa duten beste erakunde edo zerbitzu publiko batzuentzat. Bete egin beharko da, halaber, arrisku laboralen aurrezaintzako jardueren garapenean izandako Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen jardunbide erregimena arautzen duen 1997ko apirilaren 22ko Aginduko 10. artikulua.

– fonendoscopio.

d) Baliabide izendapenari eta profesional sanitarioen dedikazio-denborari dagokienez, honako hau da enpresek agintariei aurkez diezaien jarduera egitasmoan kontuan izan beharreko irizpidea, frogatua izan dadin: profesionalen kopurua eta horien ordutegia, jagon beharreko biztanleei, egon dauden arriskuei eta gara ditzaten egitekoei egokitu behar zaizkiela. Eta hori, bai laneko edo enpresako medikuei, zein enpresako erizainei dagokienez. Profesionalen kopurua eta duten espezialitatea edo diplomatura eman beharko dira aditzera. Areago, behin betiko akreditazioaren kasuan kolegiatuaren izena eta zenbakia erantsiko dira, baita ere aurrezaintza zerbitzuarenak diren jardueretan egindako denbora.

– esfigmomanómetro.

Honako hau hartuko da Oinarrizko Unitate Sanitario (OUS) lez, hots, laneko edo enpresako mediku batez eta enpresako erizain batez osatutakoa, eta egun osoko lanaldia dutela. Baliabideen asignazioa:

– nevera y termómetro de máximas y mínimas.

i) 1.000 langile arte, OUS bat.

– espirómetro homologado.

ii) 1.000 langiletik aurrera orduak/langileko/urteko irizpidea erabiliko da aurrezaintzako zerbitzuen alor sanitarioa eratzeko eta profesional sanitarioen dedikazio-denbora ezartzeko. 68 minutu/langileko/urteko neurria hartuko da, ordea, Aurrezaintzako Zerbitzuen Erregelamenduko I. eranskinean aditzera ematen diren jardueraren bat garatzen duten enpresei dagokienez, eta beste era bateko jarduerak garatzen dituzten enpresetan aritu eta beren-beregiko aplikazio-araudipeko arrisku laboral baten eraginpean dauden langileei dagokienez. Eta 34 minutu/langileko/orduko gainerako langileentzat. iii) Aurrezaintzako Zerbitzuko kideen kopurua handitzen denean aintzat hartu behar da talde-lanaren efikazia-maila handiagoa. Orduan ez da beharrezkoa izango Aurrezaintzako Zerbitzu gaindimentsionatuak diseinatzea. e) Aurrezaintza Zerbitzurako jar dadin eta langileen osasun egoerarekin zerikusirik duen informazioa eskuragarri duen laguntzako pertsonal administratiboak eutsi egin beharko dio informazio horren isilpekotasunari.

– equipo para control visión homologado.

2.– Baliabide materialak.

– audiómetro y cabina homologados.

Aurrezaintza Zerbitzuen Erregelamenduko 18. artikuluko 3. idatz-zatian ezarritakoaren arabera, garatu daitezen egitekoei egokituko zaie zerbitzu horien dotazioa. Horren barruan ekipo eta material sanitarioak eta artxiboko ekipoak eta materiala sartzen dira.

– laboratorio: propio o concertado.

a) Norbanakoen duintasuna eta intimitatea beti bermatuko duten instalazioak, gainerako aurrezaintza zerbitzutik bereiztuta egongo direla. Ez diote kalterik egingo beharrezkotzat jotzen den koordinazioari.

– equipo de radiodiagnóstico: propio o concertado.

– Harrera- eta itxaron-gela.

– Contenedor de residuos sanitarios.

– Kontsultarako eta arakaketarako eremuak dituzten mediku-despatxoak. Esku-garbilekua euki beharko dute.

d) Equipos y material de archivo con los sistemas de custodia que garanticen la confidencialidad de los datos.

– Erizaintzako despatxoak eta sendaketa-gelak. Esku-garbilekua euki beharko dute.

e) Deben quedar establecidos en el proyecto de actividad para el que solicitan acreditación, los mecanismos de actuación en las empresas asociadas para los primeros auxilios, evacuación y traslado, en forma de protocolo de actuación que describa procedimientos y competencias a cumplir.

– Beren-beregiko lokalak, burutzen dituzten gainerako jardueren arabera, hots, erradiodiagnostikorako gelak, analisi klinikoen laborategia, kabina audiometrikoa, eta abar...).

El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o enfermedades en el lugar de trabajo (art. 37.h del RSP).

– Bereiztutako komunak, bertan edo inguruetan.

f) En caso de disponer de equipos sanitarios móviles complementarios para el desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud, éstos deben cumplir los requisitos suficientes que garanticen la vigilancia y atención adecuadas de los trabajadores, su seguridad así como la confidencialidad de sus datos. Concretamente, los equipos móviles dispondrán de:

b) Lokalen baldintzak: argiteriari, aireztapenari, hotz-beroari, edateko urari, irisgarritasunari, suteen aurkako sistemari eta abarri buruz indarrean dauden arauak bete beharko dituzte. Ahal izanez gero, gainera, eragozpen arkitektonikorik ez duten sarbideak izan beharko dituzte.

Personal sanitario: 1 Unidad Básica Sanitaria.

c) Langileen osasuna jagoteko egokitzat jotzen diren ekipoak eta materialak, kontuan izanik enpresako lanak eragiten dituen arriskurik handienak eta langileen kopurua. Gutxienezko dotazioak honakoa izango da:

Personal no sanitario: conductor, en posesión del permiso de circulación establecido por la normativa vigente.

– pisagailu klinikoa.

Instalaciones: despacho médico aislado, con sala de reconocimiento. Sala de cura y extracciones (con lavamanos).

– neurgailua.

Material:

– negatoskopioa.

– peso clínico

– otoskopioa.

– tallador.

– rinoskopioa.

– negatoscopio.

– oftalmoskopioa.

– otoscopio.

– fonendoskopioa.

– rinoscopio.

– esfigmomanometroa.

– oftaimoscopio.

– hozgailua eta gehienezkoak eta gutxienezkoak dituen termometroa.

– fonendoscopio.

– espirometro homologatua.

– esfigmomanómetro.

– ikusmena zaintzeko ekipo homologatua.

– espirómetro homologado.

– audiometro eta kabina homologatuak.

– equipo para control visión homologado.

– laborategia: norberea edo hitzartua.

– nevera y termómetro de máximas y mínimas.

– erradiodiagnostikorako ekipoa: norberea edo hitzartua.

3.– Subcontratación parcial de actividades sanitarias.

– hondakin sanitarioetarako edukiontzia.

Se considera que se pueden subcontratar con centros especializados debidamente acreditados o autorizados ciertas actividades que trasciendan la actividad sanitaria básica del Servicio, como determinadas técnicas diagnosticas complementarias.

d) Artxiboko ekipoak eta materialak, datuen isilpekotasuna bermatuko duten arta-sistemak dituztela.

Las actividades sanitarias susceptibles de subcontratación, y los términos de la misma, deberán ser autorizados explícitamente por la Autoridad Sanitaria competente en el procedimiento de autorización del proyecto preventivo que se presente. 4.– Accesibilidad de las instalaciones.

e) Horretarako akreditazioa eskatzen duteneko egitasmoan aditzera eman beharrekoak: lehenengo laguntzetarako, ebakuaziorako eta lekualdaketarako enpresa elkartuen jarduera mekanismoak. Bete beharreko prozedurak eta eskumenak azalduko dituen jardute-protokoloaren forma emango zaie.

a) Cuando las instalaciones, medios y personal de estos servicios se dispongan en un polígono industrial o área geográfica determinada, las isocronas en medio de transporte ordinario no serán superiores a sesenta minutos o 75 Kms. Los equipos sanitarios móviles complementarios sólo podrán utilizarse con carácter excepcional fuera del límite geográfico del Servicio de Prevención cuando la empresa o centro de trabajo asociado diste del mismo más de 75 y menos de 125 Kms.

Beharlekuan egon daitekeen aurrezaintza zerbitzuko pertsonalak emango die lehenengo laguntza eta urgentziazko sorospena istripuak edo gaixotasunak izan ditzaten langileei. Eta laguntza hori, beharlekuan bertan emango zaie (RSP-ren 37.h artikulua).

b) Las Autoridades Sanitarias podrán eximir del cumplimiento de los extremos descritos en este apartado cuando concurran condiciones excepcionales, como la dispersión geográfica, que así lo aconsejen.

f) Osasun alorreko arta-zereginak guzatzeko diren ekipo sanitario mugikorrak eta osagarriak eukiz gero, langileen arta eta sorospen egokiak, segurtasuna eta datuen isilpekotasuna berma ditzaten baldintzak bete behar dituzte. Ekipo mugikorrok euki behar dituztenak:

Pertsonal sanitarioa: Oinarrizko Unitate Sanitario bat.

Pertsonal ez-sanitarioa: indarreko arauek eskatzen duten zirkulazio baimena duen auto-gidaria.

Instalazioak: despatxo mediko isolatua, arakaketetarako gela duela. Sendaketetarako eta erauzketetarako gela. Esku-garbilekua euki beharko du.

Materiala:

– pisagailu klinikoa.

– neurgailua.

– negatoskopioa.

– otoskopioa.

– rinoskopioa.

– oftalmoskopioa.

– fonendoskopioa.

– esfigmomanometroa.

– espirometro homologatua.

– ikusmena zaintzeko ekipo homologatua.

– hozgailua eta gehienezkoak eta gutxienezkoak dituen termometroa.

3.– Jarduera sanitarioen zatikako azpikontratazioa.

Behar bezalako akreditazioa eta baimena duten zentro espezializatuekin azpikontratatu daitezke zerbitzuko oinarrizko jarduera sanitarioaz gaindiko jarduera zenbait; esaterako, diagnostikorako osagarrizko teknikak.

Azpikontratatu daitezkeen jarduera sanitarioetarako eta horien nondik-norakoetarako, aurrezaintza egitasmoa baimentzeko prozeduran eskumena duten Agintari Sanitarioen beren-beregiko baimena beharko dute.

4.– Instalazioen irisgarritasuna.

a) Zerbitzu hauetako instalazioak, baliabideak eta pertsonala poligono industrial edo eremu geografiko jakin batean badaude kokaturik, garraiobide arrunteko isokronak ez dira hirurogei minututik edo 75 km.tik gorakoak izango. Mugikorrak eta osagarriak diren ekipo sanitarioak egoera berezietan baino ezin dira erabili Aurrezaintzako Zerbitzuaren eremu geografikotik kanpo, baldin eta elkartutako enpresa edo beharlekua 75 km.tik 125 km.ra bitartean badago.

b) Agintari Sanitarioek, barreiaketa geografikoa bezalako baldintza bereziak direla-eta, eta egokitzat joz gero, idatz-zati honetan adierazitako baldintzak zertan bete beharrik ez dagoela esan dezakete.


Azterketa dokumentala


Análisis documental